Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 47/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti a policie Švýcarské konfederace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území

Datum vyhlášení 20.05.2011
Uzavření smlouvy 17.09.2009
Platnost od 01.06.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. září 2009 byl v Praze podepsán Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti a policie Švýcarské konfederace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území1).

Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 1. června 2011.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROTOCOL BETWEEN THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE CZECH REPUBLIC AND THE FEDERAL DEPARTMENT OF JUSTICE AND POLICE OF THE SWISS CONFEDERATION FOR IMPLEMENTING THE AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE SWISS CONFEDERATION ON THE READMISSION OF PERSONS STAYING IN THEIR TERRITORY WITHOUT AUTHORISATION

PROTOKOL MEZI MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY A SPOLKOVÝM MINISTERSTVEM SPRAVEDLNOSTI A POLICIE ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACI O PŘEDÁVÁNÍ A PŘEBÍRÁNÍ OSOB POBÝVAJÍCÍCH NEOPRÁVNĚNĚ NA JEJICH ÚZEMÍ

Ministerstvo vnitra České republiky a Spolkové ministerstvo spravedlnosti a policie Švýcarské konfederace (dále jen „smluvní strany“) se za účelem provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území (dále jen „Smlouva“) v souladu s jejím článkem 15 dohodly takto:

PŘEBÍRÁNÍ STÁTNÍCH OBČANŮ PODLE ČÁSTI I SMLOUVY

ČLÁNEK 1

(1) Pro účely provádění části I Smlouvy se státní občanství státu žádané smluvní strany prokazuje jedním z následujících platných dokladů:

v případě občana České republiky:

a) cestovním dokladem (cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz),

b) občanským průkazem České republiky;

v případě občana švýcarské konfederace:

a) cestovním dokladem (cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz),

b) průkazem totožnosti Švýcarské konfederace.

(2) V případě, že nelze občanství státu žádané smluvní strany prokázat doklady uvedenými v odstavci 1, lze pro účely provádění části I Smlouvy občanství státu žádané smluvní strany věrohodně předpokládat na základě:

a) jednoho z dokladů uvedených v odstavci 1, jehož doba platnosti uplynula,

b) kopie jednoho z dokladů uvedených v odstavci 1,

c) v případě občanů České republiky občanského průkazu Československé republiky, Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky s vyznačeným státním občanstvím České republiky, jehož doba platnosti uplynula,

d) osvědčení nebo potvrzení o státním občanství států smluvních stran,

e) rodného listu,

f) průkazu brance nebo vojenské knížky,

g) řidičského průkazu,

h) námořnické knížky,

i) v případě občanů České republiky vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden,

j) protokolu o výpovědi předávané osoby, která byla učiněna před orgánem státu žádající smluvní strany,

k) jiného dokladu, který v konkrétním případě uzná žádaná smluvní strana.

ČLÁNEK 2

(1) Žádost o převzetí státního občana podle části I Smlouvy se podává na tiskopise, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 tohoto protokolu.

(2) K žádosti se připojí kopie dokladů, kterými se prokazuje, nebo na jejichž základě se věrohodně předpokládá státní občanství státu žádané smluvní strany.

(3) Žádost o převzetí státního občana podle části I Smlouvy se podává zejména prostřednictvím faxu.

(4) Lhůta ve smyslu článku 2 odst. 2 Smlouvy je pět pracovních dnů od doručení žádosti.

(5) Lhůta ve smyslu článku 2 odst. 3 Smlouvy je 30 dnů od sdělení kladné odpovědi žádající smluvní straně.

(6) Převzetí státního občana ve smyslu článku 2 odst. 3 Smlouvy se uskuteční v čase a dni uvedeném v žádosti o převzetí nebo v čase a dni, který žádající strana oznámí alespoň dva pracovní dny předem.

(7) Protokol o předání státního občana podle článku 2 odst. 4 a 5 Smlouvy musí být vyhotoven na tiskopise, jehož vzor tvoří přílohu 3 tohoto protokolu.

PŘEBÍRANÍ OBČANŮ TŘETÍCH STÁTŮ NEBO OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI PODLE ČÁSTI II SMLOUVY

ČLÁNEK 3

(1) Pro účely provádění části II Smlouvy se splnění podmínek pro předání a převzetí občana třetího státu nebo osoby bez státního občanství (dále jen „občan třetího státu“) prokazuje:

a) otisky vstupního nebo výstupního razítka orgánu státu žádané smluvní strany do cestovního dokladu,

b) jakýmkoli úředním záznamem orgánu státu žádané smluvní strany v cestovním dokladu,

c) letenkami, jízdenkami, potvrzeními a účty vydanými na jméno, z nichž je možno jednoznačně doložit pobyt předávaného občana třetího státu na území státu žádané smluvní strany.

(2) V případě, že nelze splnění podmínek pro předání a převzetí občana třetího státu prokázat způsobem uvedeným v odstavci 1, lze pro účely provádění části II Smlouvy splnění podmínek pro předání a převzetí občana třetího státu věrohodně předpokládat na základě:

a) mezinárodních jízdenek,

b) potvrzení nebo účtů vydaných na území státu žádané smluvní strany,

c) průkazů opravňujících ke vstupu do budov nebo jiných zařízení na území státu žádané smluvní strany,

d) objednacích průkazů ke zdravotnímu ošetření na území státu žádané smluvní strany,

e) protokolu o výpovědí předávaného občana třetího státu,

f) protokolu o výpovědi svědka,

g) jiných věcných nebo materiálních důkazů, které časově korespondují s pobytem předávaného občana třetího státu na území státu žádané smluvní strany nebo s protiprávním vstupem a pobytem na území státu žádající smluvní strany.

ČLÁNEK 4

(1) Žádost o převzetí občana třetího státu podle části II Smlouvy se podává na tiskopise, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 tohoto protokolu.

(2) K žádosti se připojí kopie dokladů, kterými se prokazuje, nebo na jejichž základě se věrohodně předpokládá splnění podmínek pro předání a převzetí občana třetího státu.

(3) Žádost o převzetí občana třetího státu podle části II Smlouvy se podává zejména prostřednictvím faxu.

(4) Lhůta ve smyslu článku 6 odst. 3 Smlouvy je sedm pracovních dnů od doručení žádosti.

(5) Lhůta ve smyslu článku 6 odst. 4 Smlouvy je 40 dnů od sdělení kladné odpovědi žádající smluvní straně.

(6) Převzetí občana třetího státu ve smyslu článku 6 odst. 4 Smlouvy se uskuteční v čase a dni uvedeném v žádosti o převzetí nebo v čase a dni, který žádající strana oznámí alespoň pět pracovních dnů předem.

(7) Protokol o předání a převzetí občana třetího státu podle článku 6 odst. 6 a 7 Smlouvy musí být vyhotoven na tiskopise, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 tohoto protokolu.

PRŮVOZ

ČLÁNEK 5

(1) Žádost o průvoz občana třetího státu podle části III Smlouvy se podává na tiskopise, jehož vzor tvoří přílohu č. 4 tohoto protokolu.

(2) Žádost o průvoz občana třetího státu podle části III Smlouvy se podává zejména prostřednictvím faxu.

(3) Lhůta ve smyslu článku 10 odst. 1 Smlouvy je 48 hodin před plánovaným zahájením průvozu, je-li uskutečňován letecky, a tři pracovní dny před plánovaným průvozem, je-li uskutečňován pozemní cestou.

(4) Lhůta ve smyslu článku 10 odst. 2 Smlouvy je 24 hodin před plánovaným zahájením průvozu, je-li uskutečňován letecky, a jeden pracovní den před plánovaným průvozem, je-li uskutečňován pozemní cestou.

PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY

ČLÁNEK 6

(1) Orgány příslušnými k vyřizování žádostí podle článků 1,4 a 8 Smlouvy jsou:

na české straně:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké policie
Praha

na švýcarské straně:

Spolkové ministerstvo spravedlnosti a policie
Státní úřad pro migraci SEM
Quellenweg 6
CH- 3003 Bem-Wabern

(2) Smluvní strany si vymění adresy a telefonní a faxová spojení příslušných orgánů uvedených v odstavci 1 při podpisu tohoto protokolu. Příslušné orgány se vzájemně neprodleně informují o změnách ve svých názvech, adresách a telefonním a faxovém spojení.

LETIŠTĚ

ČLÁNEK 7

Předávání a přebírání a průvoz osob se uskutečňuje na níže uvedených letištích, není-Ii příslušnými orgány podle článku 6 odst. 1 dohodnuto jinak:

na české straně:

letiště Praha - Ruzyně;

na švýcarské straně:

letiště Ženeva - Cointrin,

letiště Curych - Kloten.

NÁHRADA NÁKLADŮ

ČLÁNEK 8

(1) Žádající smluvní strana poskytne žádané smluvní straně náhradu nákladů, které vznikly podle článku 13 odst. 2 a 3 Smlouvy, bankovním převodem na účet žádané smluvní strany do 30 dnů ode dne doručení faktury. Tyto náklady se týkají:

a) dopravy,

b) stravy,

c) ubytování,

d) neodkladné lékařské péče,

e) tlumočnických služeb, v případě jejich potřeby,

f) doprovodu poskytnutého žádanou smluvní stranou,

g) dalších nezbytných výdajů dohodnutých předem příslušnými orgány podle článku 6 odst 1.

(2) Výše náhrad poskytovaných podle odstavce 1 se řídí právními předpisy státu žádané smluvní strany na základě dokladů prokazujících skutečnou výši nákladů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 9

Při provádění Smlouvy a tohoto protokolu používají příslušné orgány podle článků 6 odst. 1 ve vzájemném styku anglický jazyk. Žádost o průvoz občana třetího státu se podává na dvojjazyčném formuláři v českém a anglickém jazyce.

ČLÁNEK 10

Smluvní strany si do čtrnácti dnů po vstupu Smlouvy v platnost vymění vzory dokladů, jimiž se prokazuje státní občanství České republiky a Švýcarské konfederace. Pokud dojde ke změnám ve vzorech uvedených dokladů nebo budou vydány nové vzory, budou se o tom smluvní strany neprodleně vzájemně informovat a zároveň poskytnou druhé smluvní straně tyto změněné nebo nové vzory dokladů.

ČLÁNEK 11

(1) Tento protokol vstupuje v platnost současně se Smlouvou.

(2) Tento protokol se sjednává na dobu neurčitou. Protokol může být vypovězen kdykoliv každou smluvní stranou diplomatickou cestou. Protokol pozbývá platnosti 90 dnů po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Protokol pozbývá v každém případě platnosti současně se Smlouvou.

(3) Tento protokol se neprovádí po dobu a v rozsahu, v jakém je pozastaveno provádění Smlouvy v souladu s jejím článkem 18.


Dáno v Praze dne 17. září 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, německém a anglickém. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo vnitra České republiky
Ing. Martin Pecina, MBA, v.r.
ministr vnitra

Za Spolkové ministerstvo spravedlnosti a policie Švýcarské konfederace
Jean-Francois Kammer, v.r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Švýcarské konfederace v České republice

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území podepsaná v Praze dne 17. září 2009 byla vyhlášena pod č. 46/2011 Sb. m. s.


PŘÍLOHA č. 1

ŽÁDOST O PŘEVZETÍ STÁTNÍHO OBČANA PODLE ČÁSTI I SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O PŘEDÁVÁNÍ A PŘEBÍRÁNÍ OSOB POBÝVAJÍCÍCH NEOPRÁVNĚNĚ NA JEJICH ÚZEMÍ

ŽÁDOST O PŘEVZETÍ STÁTNÍHO OBČANA PODLE ČÁSTI I SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O PŘEDÁVÁNÍ A PŘEBÍRÁNÍ OSOB POBÝVAJÍCÍCH NEOPRÁVNĚNĚ NA JEJICH ÚZEMÍ

PŘÍLOHA č. 2

ŽÁDOST O PŘEVZETÍ OBČANA TŘETÍHO STÁTU PODLE ČÁSTI II SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O PŘEDÁVÁNÍ A PŘEBÍRÁNÍ OSOB POBÝVAJÍCÍCH NEOPRÁVNĚNĚ NA JEJICH ÚZEMÍ

ŽÁDOST O PŘEVZETÍ OBČANA TŘETÍHO STÁTU PODLE ČÁSTI II SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O PŘEDÁVÁNÍ A PŘEBÍRÁNÍ OSOB POBÝVAJÍCÍCH NEOPRÁVNĚNĚ NA JEJICH ÚZEMÍ

PŘÍLOHA č. 3

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ OSOBY PODLE SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O PŘEDÁVÁNÍ A PŘEBÍRÁNÍ OSOB POBÝVAJÍCÍCH NEOPRÁVNĚNĚ NA JEJICH ÚZEMÍ

protokol o předání osoby PODLE SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O PŘEDÁVÁNÍ A PŘEBÍRÁNÍ OSOB POBÝVAJÍCÍCH NEOPRÁVNĚNĚ NA JEJICH ÚZEMÍ

PŘÍLOHA č. 4

ŽÁDOST O PRŮVOZ OBČANA TŘETÍHO STÁTU PODLE ČÁSTI III SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O PŘEDÁVÁNÍ A PŘEBÍRÁNÍ OSOB POBÝVAJÍCÍCH NEOPRÁVNĚNĚ NA JEJICH ÚZEMÍ

ŽÁDOST O PRŮVOZ OBČANA TŘETÍHO STÁTU PODLE ČÁSTI III SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O PŘEDÁVÁNÍ A PŘEBÍRÁNÍ OSOB POBÝVAJÍCÍCH NEOPRÁVNĚNĚ NA JEJICH ÚZEMÍ

Přesunout nahoru