Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 44/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích

Datum vyhlášení 17.05.2011
Uzavření smlouvy 17.06.2009
Ratifikace Smlouvy 04.04.2011
Platnost od 01.06.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. června 2009 byla v Bratislavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 4. dubna 2011.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 1. června 2011.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích

Česká republika a Slovenská republika (dále jen „smluvní strany“),

- vedeny snahou zkvalitnit silniční provoz mezi oběma státy a

- vycházejíce z průběhu státních hranic, jak je vymezen Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích (Židlochovice, 4. ledna 1996), a respektujíce Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách (Židlochovice, 16. prosince 1999),

se dohodly v oblasti údržby a oprav silničních mostních objektů (dále jen „mostů“) a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany provádějí tuto smlouvu prostřednictvím svých příslušných orgánů. Těmito orgány jsou

v České republice:

- pro dálnice a silnice I. třídy:

Ministerstvo dopravy,

- pro silnice II. a III. třídy:

Zlínský kraj,

Jihomoravský kraj,

- pro místní komunikace:

obec Žítková,

obec Starý Hrozenkov,

ve Slovenské republice:

- pro dálnice a silnice I. třídy:

Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky,

- pro silnice II. a III. třídy:

Trenčínský samosprávný kraj,

Trnavský samosprávný kraj,

- pro místní komunikace:

obec Drietoma.

(2) Příslušné orgány zabezpečí údržbu a opravy mostů a úseků silnic v souladu s jejich rozdělením uvedeným v přílohách č. 1 a 2 prostřednictvím subjektů uvedených v příloze č. 3.

(3) Přílohy č. 1, 2 a 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

(4) Příslušné orgány se budou přímo písemně informovat o kontaktních údajích pro vzájemné spojení a pro spojení se subjekty, které zajišťují údržbu a opravy mostů a úseků silnic (adresa, telefon, fax, e-mail).

Článek 2

(1) Údržba mostů zahrnuje všechny práce, které jsou nezbytné k běžné letní a zimní údržbě. Opravy mostů zahrnují všechny práce, které nemění prostorové uspořádání ani statické parametry a současně zachovávají zatížitelnost mostů.

(2) Údržba a opravy úseků silnic zahrnují zejména údržbu a opravy vozovky, svislého a vodorovného dopravního značení, odvodňovacích zařízení, letní a zimní údržbu.

(3) Veškeré práce při údržbě a opravách mostů a úseků silnic musí být prováděny v souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích.

(4) Údržba a opravy mostů a úseků silnic budou prováděny v souladu s vnitrostátními právními a technickými předpisy obou smluvních stran.

(5) Povolení na opravu mostu nebo úseku silnice zabezpečuje včas příslušný subjekt, který zodpovídá za jejich údržbu a opravy, včetně povolení vyžadovaných předpisy druhé smluvní strany. Smluvní strany upouštějí od úhrady správních poplatků za vydání těchto povolení.

(6) Tato smlouva se netýká přestavby (změna technických a provozních parametrů) stávajících a výstavby nových hraničních mostů a úseků silnic. Příprava, realizace a financování těchto záměrů bude předmětem jiných mezinárodních smluv nebo jiných dohod.

(7) Pro účely této smlouvy se úsekem silnice rozumí i úsek dálnice a úsek místní komunikace.

Článek 3

(1) Příslušné orgány smluvních stran si vzájemně bezplatně předají do 60 dnů ode dne podpisu této smlouvy kopie dokumentů, a to zejména dokumentaci stávajícího stavu, statické výpočty, protokoly hlavních prohlídek mostů, mostní listy a smlouvy s ostatními subjekty, týkající se mostů a úseků silnic, u kterých nastane změna oproti současnému stavu rozdělení údržby, či při budoucí změně příloh č. 1 a 2.

(2) Dokumenty uvedené v odstavci 1 tohoto článku týkající se mostů a úseků silnic, u kterých nastane změna, budou mezi příslušnými orgány předány protokolárně.

Článek 4

(1) O plánovaných pracích souvisejících s údržbou a opravami mostů a úseků silnic, které způsobí pozastavení nebo omezení rozsahu přeshraničního provozu, budou subjekty uvedené v příloze č. 3 informovat nejpozději 3 měsíce před zahájením prací příslušný orgán své smluvní strany a odpovídající subjekt druhé smluvní strany.

(2) V případě havárie nebo živelní pohromy, která způsobí pozastavení nebo omezení provozu na mostech a silnicích, bude příslušný orgán jedné smluvní strany o situaci neprodleně informovat příslušný orgán druhé smluvní strany.

(3) Postup odstranění následků havárie a náhrada škod na mostech a úsecích silnic dotčených touto smlouvou budou dohodnuty mezi příslušnými orgány smluvních stran.

Článek 5

(1) Subjekty uvedené v příloze č. 3 zabezpečují provádění běžných prohlídek stavu mostů a úseků silnic v intervalech daných vnitrostátními právními a technickými předpisy smluvních stran pro mosty a silnice, které udržují a opravují podle příloh č. 1 a 2. O těchto prohlídkách se vyhotovují protokoly.

(2) Subjekty uvedené v příloze č. 3 zabezpečují jedenkrát za 4 roky provádění společných hlavních prohlídek a v případě potřeby též provádění mimořádných prohlídek mostů a úseků silnic. Nejpozději 14 dní před uskutečněním těchto prohlídek zabezpečí výše uvedené subjekty předání protokolů o běžných prohlídkách příslušnému subjektu druhé smluvní strany.

Článek 6

(1) Náklady na údržbu mostů a úseků silnic hradí smluvní strana, která zabezpečuje jejich údržbu podle příloh č. 1 a 2.

(2) Náklady na opravy mostů hradí obě smluvní strany stejným dílem, s výjimkou nákladů na opravy předpolí dálničního mostu ev. č. D2-058, které hradí smluvní strana zabezpečující jejich opravy podle přílohy č. 1.

(3) Náklady na opravy úseků silnic podle přílohy č. 2 hradí obě smluvní strany stejným dílem, s výjimkou nákladů na opravy úseku dálnice D2 na slovenském území, které hradí slovenská strana.

(4) K opravě mostu nebo úseku silnice uzavřou příslušné orgány a subjekty dohodu, která bude vycházet ze zásad financování uvedených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

Článek 7

Pro veřejné zakázky a výběrová řízení, která se uskutečňují v souvislosti s údržbou a opravami mostů a úseků silnic podle této smlouvy, se použijí právní předpisy té smluvní strany, která odpovídá za údržbu a opravy.

Článek 8

K osazování cizích zařízení na mosty a do ochranného pásma silnic a k pracím s tím spojeným se vyjadřují příslušné orgány obou smluvních stran. Silniční ochranná pásma jsou definována v právních předpisech smluvních stran.

Článek 9

Osazování reklam včetně informačních a propagačních zařízení na mostech uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě a v ochranném pásmu silnic uvedených v příloze č. 2 k této smlouvě je zakázáno.

Článek 10

Spory týkající se výkladu nebo provádění této smlouvy budou řešeny jednáním mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Ministerstvem dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky. Pokud tato ministerstva nedospějí k dohodě, bude spor řešen jednáním smluvních stran.

Článek 11

(1) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou a podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze. Tato smlouva vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni výměny ratifikačních listin.

(2) Změny smlouvy a jejích příloh budou schvalovány postupem podle odstavce 1 tohoto článku.

(3) Každá smluvní strana může tuto smlouvu kdykoli písemně vypovědět. Platnost smlouvy skončí uplynutím šesti měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.


Dáno v Bratislavě dne 17. června 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Ing. Gustav Slamečka, MBA, v. r.
ministr dopravy

Za Slovenskou republiku
Ľubomír Vážny v. r.
ministr dopravy, pošt a telekomunikací


Příloha č. 1

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích

Dálniční most ev. č. D2-058 přes řeku Moravu na dálnici D2 (E65) mezi obcemi Břeclav a Brodské sestává ze tří konstrukčních částí:

- předpolí na českém území (mostní část I) délky 567,60 m,

- hlavní mostní objekt (mostní část II) délky 169,12 m,

- předpolí na slovenském území (mostní část III) délky 141,60 m.

Krajní podpěry a dilatační závěry hlavního mostního objektu jsou přitom považovány za součást přilehlého předpolí.

Česká strana zabezpečuje údržbu těchto mostů:

1. dálniční most ev. č. D2-058, délky 878,32 m přes řeku Moravu na dálnici D2 (E65) mezi obcemi Břeclav a Brodské,

2. most ev. č. 05751-1 délky 14,80 m na silnici č. III/05751 do osady Sidonie v km 0,227,

3. most ev. č. 05751-2 délky 11,06 m na silnici č. III/05751 do osady Sidonie v km 0,729,

4. most ev. č. 05751-3 délky 7,75 m na silnici č. III/05751 do osady Sidonie v km 1,594.

Česká strana zabezpečuje opravy předpolí na českém území a hlavní mostní objekt dálničního mostu ev. č. D2-058 a opravy mostů uvedených výše v bodech 2 až 4.

Slovenská strana zabezpečuje údržbu těchto mostů:

1. most ev. č. 425-031 délky 88,85 m na silnici č. 11/425 přes řeku Moravu mezi obcemi Lanžhot a Brodské,

2. most ev. č. 51-004 délky 128,60 m na silnici č. 1/51 přes řeku Moravu mezi obcemi Hodonín a Holíč,

3. most ev. č. 06124-8 délky 4,00 m na silnici č. III/06124 přes Čaňův/Šiancovský potok mezi obcemi Březová a Nová Bošáca,

4. most ev. č. MK-1 délky 10,00 m na místní komunikaci přes potok Drietomica mezi silnicí č. 1/50 a obcí Drietoma, místní část Holbová,

5. most ev. č. 050265-1 délky 8,00 m na místní komunikaci v ČR na silnici č. III/050265 v SR přes Žítkovský/Liešňanský potok mezi obcemi Žítková a Drietoma,

6. most ev. č. 57-108 délky 8,50 m na silnici č. 1/57 přes potok Vlárka mezi obcemi Brumov-Bylnice a Horné Srnie,

7. most ev. č. 50736-12 délky 11,40 m na silnici č. III/50736 přes potok Zápechová/Tovarský potok mezi obcemi Nedašova Lhota a Červený Kameň,

8. most ev. č. 49-040 délky 16,00 m na silnici č. 1/49 přes Bartošovecký/Bartošovský potok mezi obcemi Střelná a Lysá pod Makytou.

Slovenská strana zabezpečuje opravy předpolí dálničního mostu ev. č. D2-058 na slovenském území a opravy mostů uvedených výše v bodech 1 až 8.

Příloha č. 2

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích

Česká strana zabezpečuje údržbu následujících úseků silnic:

1. dálnice D2 v délce 0,082 km - od mostu ev. č. D2-058 po první přejezd středního dělícího pásu na slovenském území,

2. silnice č. III/05751 do osady Sidonie v úseku od jejího vyústění ze silnice č. 1/57 v délce 1,972 km mezi hraničními znaky 22/29 až 24/8.

Česká strana zabezpečuje opravy silnice č. III/05751 uvedené výše v bodě 2.

Slovenská strana zabezpečuje údržbu následujících úseků silnic:

1. silnice č. III/49920 k železniční stanici Vrbovce v délce 0,175 km mezi hraničními znaky 34/19 až 34/24,

2. místní komunikace mezi silnicí č. 1/50 a obcí Drietoma, místní část Holbová, v délce 0,116 km mezi hraničními znaky 29 a 30,

3. silnice č. 1/57 mezi obcemi Brumov-Bylnice a Horné Srnie v úseku od potoka Vlárka k odbočce do osady Sidonie v délce 0,100 km mezi hraničními znaky 24/9 až 24/10.

Slovenská strana zabezpečuje opravy dálnice D2 v délce 0,082 km - od mostu ev. č. D2-058 po první přejezd středního dělícího pásu na slovenském území a úseků silnic uvedených výše v bodech 1 až 3.

Příloha č. 3

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích

Subjekty pro jednání ve věcech výkonu majetkové správy, údržby a oprav mostů a úseků silnic:

na české straně:

a) Ředitelství silnic a dálnic ČR pro:

most ev. č. D2-058 na dálnici D2 přes řeku Moravu mezi obcemi Břeclav a Brodské,

dálnici D2 od mostu ev. č. D2-058 po první přejezd středního dělícího pásu na slovenském území,

most ev. č. 51-004 na silnici č. 1/51 přes řeku Moravu mezi obcemi Hodonín a Holíč,

most ev. č. 57-108 na silnici č. 1/57 přes potok Vlárka mezi obcemi Brumov-Bylnice a Horné Srnie,

most ev. č. 49-040 na silnici č. 1/49 přes Bartošovecký/Bartošovský potok mezi obcemi Střelná a Lysá pod Makytou,

úsek silnice č. 1/57 od potoka Vlárka k odbočení silnice č. III/05751,

b) Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje pro:

most ev. č. 425-031 na silnici č. 11/425 přes řeku Moravu mezi obcemi Lanžhot a Brodské,

silnici č. III/49920 k železniční stanici Vrbovce,

c) Ředitelství silnic Zlínského kraje pro:

mosty ev. č. 05751-1 až 05751-3 na silnici č. III/05751 do osady Sidonie (v km 0,227, 0,729, 1,594),

silnici č. III/05751 do osady Sidonie v délce 1,972 km,

most ev. č. 50736-12 na silnici č. III/50736 přes potok Zápechová/Tovarský potok mezi obcemi Nedašova Lhota a Červený Kameň,

most ev. č. 06124-8 na silnici č. 111/06124-8 přes Čaňův/Šiancovský potok mezi obcemi Březová a Nová Bošáca,

d) Obec Žítková pro:

most ev. č. 050265-001 na místní komunikaci v ČR přes Žítkovský/Liešňanský potok mezi obcemi Žítková a Drietoma,

e) Obec Starý Hrozenkov pro:

most ev. č. MK-1 na místní komunikaci přes potok Drietomica mezi silnicí č. 1/50 a obcí Drietoma, místní část Holbová,

úsek místní komunikace mezi silnicí č. 1/50 a obcí Drietoma, místní část Holbová,

na slovenské straně:

a) Národní dálniční společnost, a. s., pro:

most ev. č. D 2-058 na dálnici D2 přes řeku Moravu mezi obcemi Břeclav a Brodské,

dálnici D 2 od mostu ev. č. D 2-058 po první přejezd středního dělícího pásu na slovenském území,

b) Slovenská správa silnic pro:

most ev. č. 51-004 násilnici č. 1/51 přes řeku Moravu mezi obcemi Hodonín a Holíč,

most ev. č. 57-108 na silnici č. 1/57 přes potok Vlárka mezi obcemi Brumov-Bylnice a Horné Srnie,

most ev. č. 49-040 na silnici č. 1/49 přes Bartošovecký/Bartošovský potok mezi obcemi Střelná a Lysá pod Makytou,

úsek silnice č. 1/57 od potoka Vlárka k odbočení silnice č. III/05751,

c) Správa a údržba silnic Trnavského samosprávného kraje pro:

most ev. č. 425-031 na silnici č. 11/425 přes řeku Moravu mezi obcemi Lanžhot a Brodské,

d) Správa silnic Trenčínského samosprávného kraje pro:

most ev. č. 50736-12 na silnici č. III/50736 přes potok Zápechová/Tovarský potok mezi

obcemi Nedašova Lhota a Červený Kameň,

most ev. č. 050265-001 na silnici č. III/050265 v SR mezi obcemi Žítková a Drietoma,

most ev. č. 06124-8 na silnici č. III/06124 přes Čaňův/Šiancovský potok mezi obcemi Březová a Nová Bošáca,

silnici č. III/49920 k železniční stanici Vrbovce,

mosty ev. č. 05751-1 až 05751-3 na silnici č. III/05751 do osady Sidonie (v km 0,227, 0,729, 1,594),

silnici č. III/05751 do osady Sidonie v délce 1,972 km,

e) Obec Drietoma pro:

most ev. č. MK-1 na místní komunikaci přes potok Drietomica mezi silnicí č. 1/50 a obcí Drietoma, místní část Holbová,

úsek místní komunikace mezi silnicí č. 1/50 a obcí Drietoma, místní část Holbová.

Přesunout nahoru