Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 41/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o Středoevropském výměnném programu univerzitních studií (CEEPUS III)

Datum vyhlášení 04.05.2011
Uzavření smlouvy 25.03.2010
Ratifikace Smlouvy 23.03.2011
Platnost od 01.05.2011
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. března 2010 byla v Budvě přijata a jménem České republiky podepsána Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních studií (CEEPUS III).

Listina o schválení Dohody Českou republikou byla uložena v Ústřední kanceláři CEEPUS, depozitáři Dohody, dne 23. března 2011.

Při podpisu a schválení Dohody Česká republika učinila následující výhradu k článku 8 Dohody:

„Česká republika se necítí být vázána těmi ustanoveními článku 8 Dohody o Středoevropském výměnném programu univerzitních studií („CEEPUS III“), podepsané 25. března 2010 v Budvě (Černá Hora), zakládajícími arbitrážní proceduru jako způsob řešení jakéhokoliv sporu týkajícího se výkladu nebo provádění této Dohody nebo pracovního programu.

Česká republika není rovněž připravena nést žádné náklady, které mohou vyvstat ve spojitosti s předvídaným arbitrážním tribunálem nebo arbitrážní procedurou samou.

Dále, Česká republika považuje, z právních důvodů, za nepřijatelné, aby Ústřední kancelář CEEPUS mohla být dle článku 8 odstavce 1 stranou sporu nebo se mohla účastnit arbitráže. Taková způsobilost je vyhrazena pouze smluvním stranám, a nikoliv orgánu, který sehrává pouze koordinující a hodnotící roli sekretariátu této Dohody a který nemá ani způsobilost k autentickému výkladu této Dohody, ani mezinárodněprávní subjektivitu, či schopnost vést spor se smluvními stranami, tj. suverénními státy.“

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 1. května 2011 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Agreement concerning the Central European Exchange Programme for University Studies (“CEEPUS III“)

Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních studií („CEEPUS III“)

Smluvní strany vedeny přáním podporovat spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci Středoevropského výměnného programu univerzitních studií (dále jen „CEEPUS III“)

se dohodly takto:

Článek 1

1) Spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti vysokoškolského vzdělávání a souvisejícího výzkumu, zejména spolupráce a mobilita mezi univerzitami,bude podporována v souladu s touto dohodou.

2) Spolupráce podle odstavce 1 s výjimkou stipendií volné výměny (tzv.„Freemover Scholarships“) podle článku 2, odstavec 6, bude realizována v rámci sítí Středoevropského výměnného programu univerzitních studií tak, jak je uvedeno v této dohodě.

3) Stipendia CEEPUS III jsou komplexní a jsou určena na úhradu životních nákladu, poplatku za používání laboratoří, pokud budou požadovány, podle běžných zvyklostí hostitelské země, a dále na ubytování a v případě potřeby základní zdravotní pojištění po dobu pobytu v hostitelské zemi. Výše stipendií CEEPUS III se odvozuje od životních nákladů v příslušné hostitelské zemi a stipendia jsou zajištěna proti inflaci.

4) Podle této dohody nedochází k převodu finančních prostředků mezi smluvními stranami. Stipendia CEEPUS III budou proto s výjimkou cestovních nákladů vyplácena hostitelskou zemí. Cestovní náklady v případě potřeby hradí vysílající země. Hostitelské země a účastnické univerzity jsou vybízeny k dobrovolnému poskytnutí dalších finančních prostředků za účelem financování stipendií CEEPUS III.

5) V souladu s touto dohodou a jednacím řádem, který schválí Společný výbor ministrů, budou smluvní strany oznamovat vždy v ročních intervalech stipendijní měsíce (interní „měna CEEPUS“) na každý nadcházející akademický rok. Minimální měna CEEPUS je 100 stipendijních měsíců.

6) Stipendia CEEPUS III budou využívána pouze pro účely mobility a nebudou z nich hrazeny režijní náklady nebo výdaje spojené s organizačními a administrativními záležitostmi. Smluvní strany a účastnické univerzity jsou vybízeny k dobrovolnému poskytnutí dalších finančních prostředků na pokrytí těchto nákladů nebo výdajů.

7) Nevyužité stipendijní měsíce CEEPUS III lze tam, kde to přichází v úvahu, použít k financování schůzek za účelem koordinace sítí CEEPUS III.

Článek 2

1) Pojem „univerzita“ pro účely této dohody označuje instituci, která poskytuje vysokoškolské vzdělávání a která je uznána příslušným orgánem smluvní strany jako součást systému vysokého školství. Každá smluvní strana poskytne každoročně seznam univerzit způsobilých zapojit se do programu CEEPUS III.

2) Pojem „akademický rok“ pro účely této dohody označuje časové období od 1. září do 31. srpna následujícího roku.

3) Studenti zapsaní ke studiu na univerzitách na všech úrovních včetně doktorských programů a bez ohledu na obor studia se mohou ucházet o podporu v rámci programu CEEPUS III za předpokladu, že dané období studia, odborné přípravy či praxe, které je kompatibilní se studijním programem mateřské univerzity a uskutečňované v souladu s touto dohodou na hostitelské univerzitě nebo jiné hostitelské instituci, tvoří součást jejich univerzitního studia.

4) Stipendia budou dále v případe potřeby udělována studentům pro účely odborné přípravy či praxe v podnikatelském subjektu, výzkumné organizaci, vládní instituci či jiné organizaci v hostitelské zemi za předpokladu, že žadatel zpracuje příslušný komplexní návrh.

5) Mimoto bude program CEEPUS III prostřednictvím udělování stipendií podporovat mobilitu pracovníků univerzit, tj. pedagogů, výzkumných pracovníku a umělců, s cílem podporovat nadnárodní spolupráci mezi univerzitami a posílit středoevropský rozměr univerzitních vzdělávacích programů.

6) Stipendia mohou být udělena i studentům zapsaným na univerzitách mimo rámec sítě CEEPUS III, jakož i pracovníkům těchto univerzit („Freemovers“) za předpokladu, že daná univerzita má zvláštní ujednání týkající se studia nebo výuky a dohledu.

Článek 3

1) Tímto se zřizuje Společný výbor ministrů (dále jen „Společný výbor“), jehož každý člen zastupuje jednu smluvní stranu. Společný výbor odpovídá za veškeré kroky a rozhodnutí, která jsou nezbytná pro zajištění provádění této dohody včetně schvalování hodnotících zpráv. Společný výbor schválí pracovní program spolupráce CEEPUS III.

2) Společný výbor bude zasedat tak, jak bude nezbytné. Schválí svůj vlastní jednací řád a zvolí jednoho ze svých členů do funkce předsedy. Společný výbor muže zřizovat pracovní skupiny za účelem provádění této dohody a rozhodovat o jejich složení.

3) Společný výbor vyvine veškeré úsilí na dosažení dohody na základě konsensu u veškerých rozhodnutí. Pokud nebude možno dosáhnout konsensu, budou rozhodnutí schvalována dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů Společného výboru.

4) Společný výbor jednomyslně přijme rozhodnutí týkající se celkového počtu stipendijních měsíců CEEPUS III na základě oznámení podle článku 1, odstavec 5.

Článek 4

1) Rozhodnutí týkající se postupu výběru sítí CEEPUS III přijímá pracovní skupina Společného výboru.

2) Každá smluvní strana ustaví národní výbor akademických pracovníku a/nebo jiných expertů za účelem podpory procesu výběru uvedeného v odstavci 1.

3) Každá smluvní strana ustaví národní kancelář CEEPUS, která bude mít následující působnost:

• propagace spolupráce a poskytování informací o veškerých jejích aspektech, zejména společných programech („Joint Degrees“) v úzké spolupráci s Ústřední kanceláří CEEPUS a ostatními národními kancelářemi programu;

• příjem a formální hodnocení žádostí;

• příprava udělování stipendií žadatelům;

• poskytování stipendií po zajištění studijního místa;

• udělování stipendií v souladu s pracovním programem;

• organizace plateb souvisejících se stipendiem;

• příjem zpráv;

• provádění hodnocení spolupráce na národní úrovni a v případě potřeby účast na celkovém hodnocení spolupráce;

• zpracování výročních zpráv o realizaci spolupráce na národní úrovni;

4) Smluvní strany vyrozumí Ústřední kancelář programu CEEPUS o zřízení svých národních kanceláří CEEPUS.

5) Zástupci národních kanceláří CEEPUS se budou účastnit jednání svolaných Ústřední kanceláří CEEPUS.

6) Smluvní strany přijmou opatření s cílem zajistit, aby jejich příslušné národní kanceláře CEEPUS disponovaly prostředky, které umožní výkon jejich funkcí.

Článek 5

1) Tímto se zřizuje Ústřední kancelář CEEPUS ve Vídni. Ústřední kancelář CEEPUS bude mít takovou právní způsobilost, která je nezbytná k tomu, aby mohla vykonávat své funkce.

2) Generální tajemník Ústřední kanceláře CEEPUS bude volen na návrh Rakouské republiky dvoutřetinovou většinou členů Společného výboru na sedmileté funkční období. Generální tajemník může být nahrazen ve funkci před skončením svého funkčního období jednomyslným rozhodnutím Společného výboru.

3) Infrastruktura nezbytná pro výkon funkcí Ústřední kanceláře CEEPUS včetně platu generálního tajemníka a pracovníků kanceláře bude financována Rakouskou republikou.

4) Náklady zástupců smluvních stran vyslaných do Ústřední kanceláři CEEPUS budou hradit příslušné smluvní strany.

5) Smluvní strany se vybízejí ktomu, aby dobrovolně poskytovaly finanční prostředky na činnosti Ústřední kanceláře CEEPUS za účelem dalšího zlepšování spolupráce.

6) Ústřední kancelář CEEPUS bude mít koordinační a hodnotící funkci a smluvní strany si ponechají plnou pravomoc a kontrolu nad svými příslušnými národními rozpočty určenými pro spolupráci.

7) Ústřední kancelář CEEPUS zejména:

• informuje Společný výbor na jeho zasedání o rozhodnutích týkajících se naléhavých technických a administrativních záležitostí, která učinil generální tajemník v době od posledního zasedání Společného výboru;

• připravuje výroční zprávu o průběhu realizace a provádí celkové hodnocení plnění této dohody;

• předkládá návrhy na další rozvoj spolupráce;

• připravuje a organizuje zasedání Společného výboru a pracovních skupin a zpracovává zápis z těchto jednání;

• podporuje uskutečňování rozhodnutí, která schválí Společný výbor;

• zpracovává společnou strategii pro styk s veřejností v souvislosti s programem spolupráce a poskytuje poradenství smluvním stranám v otázkách informační politiky;

• uveřejňuje informace o spolupráci mezi účastnickými univerzitami smluvních stran.

Článek 6

1) V souladu s touto dohodou smluvní strany vyvinou veškeré úsilí ve smyslu upuštění od jakýchkoliv omezení volného pohybu a pobytu osob, které se účastní stipendijního programu CEEPUS III.

2) Smluvní strany přijmou náležitá opatření v souladu se svými vnitrostátními právními řády tak, aby byly odstraněny administrativní a finanční překážky s cílem zajistit řádnou realizaci spolupráce.

Článek 7

Společný výbor provede revizi této dohody před uplynutím čtvrtého akademického roku od jejího vstupu v platnost. Tato revize bude založena na celkovém zhodnocení spolupráce.

Článek 8

1) Jakýkoliv spor mezi smluvními stranami nebo mezi smluvními stranami a Ústřední kanceláří CEEPUS, který se týká výkladu nebo provádění této dohody či pracovního programu, bude řešen v dobré víře prostřednictvím jednání a konzultací mezi stranami, kterých se spor týká. Jakýkoliv spor, který nelze řešit prostřednictvím takových jednání a konzultací, bude řešit přátelsky Společný výbor. Společný výbor může pro tento účel vytvořit pracovní skupinu v souladu s článkem 3, odstavcem 2 této dohody. Tato pracovní skupina může předkládat Společnému výboru doporučení ve věci řešení daného sporu. Pokud spor nemůže vyřešit Společný výbor, může jej kterákoliv strana sporu předložit k arbitrážnímu řízení.

2) Arbitrážní tribunál budou tvořit tři členové. Každá strana sporu jmenuje jednoho arbitra. Tito dva arbitři jmenují třetího arbitra, který bude předsedou arbitrážního soudu.

3) Arbitrážní tribunál určí své sídlo a stanoví svá procedurální pravidla.

4) Rozhodnutí arbitrážního tribunálu se přijímá na principu většiny jeho členů. Členové arbitrážního tribunálu se nesmí zdržet hlasování. Toto rozhodnutí je konečné a závazné pro všechny strany sporu a není proti němu odvolání. Smluvní strany se tomuto rozhodnutí bez prodlení podřídí. V případě sporu týkajícího se významu nebo rozsahu rozhodnutí podá arbitrážní tribunál v případě potřeby na žádost kterékoliv strany sporu jeho výklad na principu většiny hlasů.

Článek 9

1) Tato dohoda bude otevřena k podpisu všem smluvním stranám dohody CEEPUS II.

2) Tato dohoda podléhá schválení signatářskými státy v souladu s jejich příslušnými vnitrostátními postupy. Schvalovací listiny budou uloženy v Ústřední kanceláři CEEPUS, která je depozitářem této dohody.

3) Depozitář bude informovat všechny smluvní strany o obdržených oznámeních a schvalovacích listinách.

4) Originál této dohody bude uložen u depozitáře.

Článek 10

1) Pro signatářské státy, které uložily své schvalovací listiny, vstoupí tato dohoda v platnost dne 1. května 2011. V případě, že do tohoto data budou uloženy méně než tři schvalovací listiny, vstoupí tato dohoda v platnost prvního dne třetího měsíce následujícího po uložení třetí schvalovací listiny. Dohoda zůstane v platnosti po dobu sedmi let od data jejího vstupu v platnost.

2) Pro signatářské státy, které uloží své schvalovací listiny po vstupu této dohody v platnost podle článku 10, odstavec 1, vstoupí tato dohoda v platnost prvního dne měsíce, který následuje po datu uložení schvalovacích listin.

3) Platnost této dohody se automaticky prodlužuje o další sedmileté období, pokud Společný výbor jednomyslně nerozhodne jinak. V případě smluvních stran, které musí obnovení platnosti této dohody podřídit příslušným vnitrostátním postupům, nabývá toto obnovení platnost prvního dne měsíce následujícího po datu oznámení ukončení tohoto vnitrostátního řízení depozitáři.

4) Každá smluvní strana může kdykoliv navrhnout úpravu této dohody. Tato úprava bude předložena v písemné formě předsedovi Společného výboru a ostatním smluvním stranám nejpozději šest týdnů před zasedáním Společného výboru, pokud Společný výbor nerozhodne jinak. Rozhodnutí týkající se úprav této dohody přijímá jednomyslně Společný výbor. Úprava podléhá podpisu a schválení smluvními stranami v souladu s jejich příslušnými vnitrostátními postupy. Schvalovací listiny budou uloženy u depozitáře. Úprava vstupuje v platnost prvního dne třetího měsíce od uložení třetí schvalovací listiny, pokud se v úpravě neuvádí jinak.

Článek 11

1) Tato dohoda bude otevřena pro přístup států, které nejsou smluvními stranami dohody CEEPUS II, na základě jednomyslného rozhodnutí Společného výboru. Státy, jejichž úmyslem je přistoupení ktéto dohodě, vyrozumí o tomto písemnou formou depozitáře. Depozitář o úmyslu kteréhokoliv státu přistoupit ktéto dohodě uvědomí ostatní smluvní strany.

2) Listiny o přístupu budou uloženy v Ústřední kanceláři CEEPUS. Depozitář uvědomí smluvní strany o obdržených listinách o přístupu.

3) Pro stát, který přistoupí k této dohodě po jejím vstupu v platnost, vstoupí tato dohoda v platnost prvního dne měsíce následujícího po uložení přístupové listiny.

4) Státy, které přistoupí k této dohodě po jejím vstupu v platnost, se budou účastnit aktivit CEEPUS III podle pracovního programu a v souladu s rozhodnutími Společného výboru.

Článek 12

Každá smluvní strana může od této dohody kdykoliv odstoupit na základě předchozího písemného oznámení depozitáři. Jakékoliv takové odstoupení od této dohody vstupuje v platnost po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy depozitář obdržel oznámení o odstoupení. Tímto nebudou dotčeny sítě, úkony a činnosti započaté na základě této dohody před datem, kdy vstupuje v platnost toto odstoupení.


Dáno v Budvě v Černé hoře dne 25. března 2010 v jednom originále v anglickém jazyce.

(Signatářské státy)

Za Albánskou republiku................................................................................

Za Rakouskou republiku...............................................................................

Za Bulharskou republiku...............................................................................

Za Bosnu a Hercegovinu...............................................................................

Za Chorvatskou republiku.............................................................................

Za Českou republiku....................................................................................

Za Maďarskou republiku..............................................................................

Za Makedonii (FYROM).............................................................................

Za Černou Horu...........................................................................................

Za Polskou republiku....................................................................................

Za Rumunsko...............................................................................................

Za Republiku Srbsko....................................................................................

Za Slovenskou republiku...............................................................................

Za Slovinskou republiku................................................................................

Přesunout nahoru