Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 40/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Datum vyhlášení 27.04.2011
Uzavření smlouvy 26.10.2010
Platnost od 01.05.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. října 2010 bylo v Haagu přijato Rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace pozměňující Pravidla 161 a 162 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů1).

Rozhodnutí vstupuje v platnost na základě svého článku 2 odst. 1 dne 1. května 2011 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašuje současně.


ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 26. ŘÍJNA 2010 POZMĚŇUJÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ (CA/D 12/10)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

S ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů a zejména článek 33(1)(c),

Na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,

S ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo a Výboru pro rozpočet a finance,

ROZHODLA TAKTO:

ČLÁNEK 1

1. Pravidlo 161 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

“Pravidlo 161

Změna přihlášky

(1) Jedná-li Evropský patentový úřad jako orgán pro mezinárodní rešerši a, je-li podán návrh podle článku 31 Smlouvy o patentové spolupráci, rovněž jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum evropské patentové přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci, umožní přihlašovateli vyjádřit se k písemnému posudku orgánu pro mezinárodní rešerši nebo ke zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu a případně jej vyzve, aby odstranil všechny nedostatky uvedené v písemném posudku nebo ve zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu a upravil popis, nároky a výkresy ve lhůtě šesti měsíců od příslušného sdělení. Vyhotovil-li Evropský patentový úřad zprávu o doplňkové mezinárodní rešerši, vydá podle první věty výzvu ohledně vysvětlení stanovených podle Pravidla 45bis.7 odst. (e) Smlouvy o patentové spolupráci. Nevyhoví-li přihlašovatel výzvě nebo neodpoví-li na ni podle první nebo druhé věty, přihláška se považuje za vzatou zpět.

(2) Vyhotoví-li Evropský patentový úřad zprávu o dodatečné evropské rešerši k evropské patentové přihlášce podle Smlouvy o patentové spolupráci, lze v přihlášce jednou provést změny ve lhůtě šesti měsíců od sdělení, v němž je přihlašovatel v tomto smyslu informován. Pozměněná přihláška bude základem pro dodatečnou evropskou rešerši.“

2. Pravidlo 162 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

“Pravidlo 162

Patentové nároky podléhající poplatku

(1) Obsahují-li podlohy přihlášky, z nichž má vycházet řízení o udělení evropského patentu, víc než patnáct nároků, platí se poplatek za nároky za šestnáctý a každý další nárok, jak stanoví Poplatkový řád, a to ve lhůtě stanovené v pravidle 159 odst. 1.

(2) Nejsou-li poplatky za nároky zaplaceny ve lhůtě, lze je ještě zaplatit do šesti měsíců od upozornění o nedodržení lhůty. Jsou-li v této lhůtě podány pozměněné nároky, počítají se splatné poplatky na základě těchto pozměněných nároků.

(3) Poplatky za nároky zaplacené ve lhůtě uvedené v odstavci 1, které převyšují poplatky splatné podle odstavce 2 věty druhé, se vracejí.

(4) Není-li včas zaplacen poplatek za nároky, má se za to, že bylo od příslušného nároku upuštěno.“

ČLÁNEK 2

(1) Toto rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. května 2011.

(2) Pravidla 161 a 162 Úmluvy o udělování evropských patentů, pozměněná článkem 1 tohoto rozhodnutí, se použijí na evropské patentové přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci, u nichž nebylo ke dni 1. května 2011 vydáno sdělení ve smyslu dosavadního znění pravidel 161 a 162 Úmluvy o udělování evropských patentů.


V Haagu, dne 26. října 2010

Za správní radu
Předseda
Jesper KONGSTAD

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 6. března 2008 a 21. října 2008 byla vyhlášena pod č. 10/2009 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady CA/D 2/09 a CA/D 3/09 ze dne 25. března 2009 a CA/D 20/09 ze dne 27. října 2009 pozměňující pravidla Prováděcího předpisu k Úmluvě byla vyhlášena pod č. 39/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí CA/D 18/09 ze dne 28. října 2009 a Rozhodnutí CA/D 16/10 ze dne 26. října 2010 pozměňující pravidla Prováděcího předpisu k Úmluvě byla vyhlášena pod č. 102/2010 Sb. m. s.

Přesunout nahoru