Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 4/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Evropského organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)

Datum vyhlášení 21.01.2011
Uzavření smlouvy 01.12.1986
Ratifikace Smlouvy 14.04.2010
Platnost od 11.06.2010
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

4

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. prosince 1986 byl v Darmstadtu přijat Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT).

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Protokolu, změněnému na základě rozhodnutí 48. zasedání Rady EUMETSAT ze dne 25. a 26. června 2001, podepsaná prezidentem republiky dne 14. dubna 2010, byla uložena u vlády Švýcarské konfederace, depozitáře Protokolu, dne 12. května 2010.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 24 odst. 3 dne 5. ledna 1989. Změny Protokolu vstoupily v platnost dne 1. ledna 2004. Pro Českou republiku vstoupil Protokol ve znění změn v platnost podle článku 24 odst. 4 Protokolu dne 11. června 2010.

Anglické znění a český překlad Protokolu a anglické znění a český překlad změn Protokolu se vyhlašují současně.


PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE EUROPEAN ORGANISATION FOR THE EXPLOITATION OF METEOROLOGICAL SATELLITES (EUMETSAT)

PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÉ ORGANIZACE PRO VYUŽÍVÁNÍ METEOROLOGICKÝCH DRUŽIC (EUMETSAT)

Ustanovení, která byla změněna na základě rozhodnutí 48. zasedání Rady EUMETSAT, konaného 25. a 26. června 2001, a vstoupila v platnost 1. ledna 2004.

OBSAH

ČLÁNEK 11

Generální ředitel .........................................................................

PREAMBULE

Smluvní strany Úmluvy o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), otevřené k podpisu v Ženevě dne 24. května 1983, ve znění Protokolu o změnách připojeného k usnesení Rady EUM/C/Res. XXXVI, jenž vstoupil v platnost dne 19. listopadu 2000, (dále jen „Úmluva“),

PŘEJÍCE SI stanovit výsady a imunity v souladu s článkem 13 Úmluvy;

ČLÁNEK 1

DEFINICE POJMŮ

Pro účely tohoto Protokolu:

f) „zaměstnanci“ se rozumí generální ředitel a všechny osoby zaměstnávané EUMETSAT, které byly jmenovány do stálé funkce, a které podléhají zaměstnaneckému řádu;

g) „expertem“ se rozumí osoba odlišná od zaměstnance určená k provedení daného úkolu jménem EUMETSAT a na její náklady.

ČLÁNEK 4

IMUNITA VŮČI SOUDNÍ PRAVOMOCI A VÝKONU ROZHODNUTÍ

1. V rámci své činnosti požívá EUMETSAT imunity vůči soudní pravomoci a výkonu rozhodnutí, s výjimkou:

c) výkonu rozhodčího nálezu vydaného podle článků 21, 22 nebo 23 tohoto Protokolu nebo článku 15 Úmluvy;

2. Majetek EUMETSAT, ať už se nachází kdekoli, požívá imunity

ČLÁNEK 11

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Kromě výsad a imunit udělených zaměstnancům podle článku 10 požívá generální ředitel:

ČLÁNEK 14

VZDÁNÍ SE VÝSAD A IMUNIT

2. Generální ředitel má povinnost zbavit zaměstnance nebo experta imunity ve všech případech, kdekoli by její zachování bránilo výkonu spravedlnosti a kde může být této imunity zbaven, aniž by byly dotčeny zájmy EUMETSAT. Ke zbavení imunity generálního ředitele je oprávněna Rada.

ČLÁNEK 15

OZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ A EXPERTŮ

Generální ředitel EUMETSAT nejméně jednou ročně oznámí členským státům jména a státní příslušnost zaměstnanců a expertů.

ČLÁNEK 22

ŘEŠENÍ SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE NÁHRADY ŠKODY, MIMOSMLUVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO ZAMĚSTNANCŮ A EXPERTŮ

Každý členský stát může předložit rozhodčímu soudu v souladu s postupem stanoveným v článku 15 Úmluvy jakýkoli spor.

ČLÁNEK 23

ŘEŠENÍ SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE VÝKLADU NEBO PROVÁDĚNÍ TOHOTO PROTOKOLU

Jakýkoli spor mezi EUMETSAT a členským státem nebo dvěma nebo více členskými státy týkající se výkladu nebo provádění tohoto Protokolu, který nelze vyřešit jednáním nebo prostřednictvím rozhodnutí Rady, bude na žádost kterékoli strany sporu předložen rozhodčímu soudu v souladu s postupem stanoveným v článku 15 Úmluvy.

ČLÁNEK 24

VSTUP V PLATNOST, DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

2. Švýcarská vláda oznámí všem státům, které podepsaly nebo přistoupily k Úmluvě, a generálnímu řediteli EUMETSAT podepsání, uložení jakékoli listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístup, vstup tohoto Protokolu v platnost, jakékoli vypovězení tohoto Protokolu a ukončení jeho platnosti. Jakmile tento Protokol vstoupí v platnost, depozitář jej zaregistruje u generálního tajemníka Organizace spojených národů v souladu s ustanovením článku 102 Charty Organizace spojených národů.

6. Jakékoli vypovězení Úmluvy ze strany členského státu podle článku 19 Úmluvy má automaticky za následek vypovězení tohoto Protokolu ze strany příslušného státu.


PŘEKLAD

Plenipotentiary Conference for the Opening for Signature of the EUMETSAT Protocol on Privileges and Immunities

KONFERENCE ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ K OTEVŘENÍ PROTOKOLU EUMETSAT O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH K PODPISU

Smluvní strany Úmluvy o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), otevřené k podpisu v Ženevě dne 24. května 1983 (dále jen „Úmluva“);

PŘEJÍCE SI stanovit výsady a imunity v souladu s článkem 12 Úmluvy;

POTVRZUJÍCE, že účelem výsad a imunit stanovených v tomto Protokolu je zabezpečit účinný výkon činností EUMETSAT;

SE DOHODLY takto:

ČLÁNEK 1

DEFINICE POJMŮ

Pro účely tohoto Protokolu:

a) „členským státem“ se rozumí stát, jenž je smluvní stranou Úmluvy;

b) „archivy“ se rozumí veškeré záznamy, včetně korespondence, dokumentů, rukopisů, fotografií, filmů, optických a magnetických nahrávek, uložených dat a počítačových programů, které vlastní nebo drží EUMETSAT;

c) „činnostmi“ EUMETSAT se rozumí veškeré činnosti vykonávané EUMETSAT při plnění jejích cílů stanovených v článku 2 Úmluvy, včetně administrativních činností;

d) „majetkem“ se rozumí vše, co je způsobilé být předmětem vlastnického práva, a rovněž smluvní práva;

e) „zástupci“ členských států se rozumí zástupci a jejich poradci;

f) „zaměstnanci“ se rozumí ředitel a všechny osoby zaměstnávané EUMETSAT, které byly jmenovány do stálé funkce, a které podléhají zaměstnaneckému řádu;

g) „expertem“ se rozumí osoba odlišná od zaměstnance určená k provedení daného úkolu jménem EUMETSAT a na její náklady.

ČLÁNEK 2

PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA

EUMETSAT má v souladu s ustanovením článku 1 Úmluvy právní subjektivitu. Má zejména způsobilost uzavírat smlouvy, nabývat movitý a nemovitý majetek a nakládat s ním a být účastníkem právních řízení.

ČLÁNEK 3

NEDOTKNUTELNOST ARCHIVŮ

Archivy EUMETSAT jsou nedotknutelné.

ČLÁNEK 4

IMUNITA VŮČI SOUDNÍ PRAVOMOCI A VÝKONU ROZHODNUTÍ

1. V rámci své činnosti požívá EUMETSAT imunity vůči soudní pravomoci a výkonu rozhodnutí, s výjimkou:

a) případu, kdy se Rada svým rozhodnutím výslovně vzdá takové imunity v konkrétním případě; Rada má povinnost zříci se této imunity ve všech případech, kdy by se jejím uplatňováním bránilo výkonu spravedlnosti a kdy se lze takové imunity zříci, aniž by tím byly dotčeny zájmy EUMETSAT;

b) občanskoprávní žaloby třetí strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s nehodou vozidla nebo jiného dopravního prostředku, které patří EUMETSAT nebo jsou provozovány jejím jménem, nebo ve vztahu k dopravnímu přestupku týkajícímu se takového dopravního prostředku;

c) výkonu rozhodčích nálezů vydaných podle ustanovení článků 21, 22 nebo 23 tohoto Protokolu nebo ustanovení článku 14 Úmluvy;

d) rozhodnutí správních nebo soudních orgánů o obstavení platu nebo funkčních požitků, včetně nároků na důchod, které EUMETSAT dluží zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci;

e) protinávrhu, který přímo souvisí se soudním řízením zahájeným EUMETSAT;

f) jakýchkoli obchodních činností, do nichž se EUMETSAT může zapojit.

2. Majetek EUMETSAT, ať už se nachází kdekoli, požívá imunity:

a) vůči jakékoli formě propadnutí, konfiskace nebo vyvlastnění;

b) vůči jakékoli formě obstavení a správních nebo předběžných soudních omezení, s výjimkou případů uvedených v předchozím odstavci.

ČLÁNEK 5

DAŇOVÁ A CELNÍ USTANOVENÍ

1. V rámci činností EUMETSAT jsou její majetek a příjmy osvobozeny od přímých daní.

2. Jestliže EUMETSAT koupí zboží nebo použije služby značné hodnoty, které jsou nutné pro výkon jejích činností, a pokud cena takového zboží a služeb zahrnuje daně nebo poplatky, členský stát, jenž takové daně nebo poplatky uvalil, přijme odpovídající opatření pro osvobození od takových daní nebo poplatků nebo zajistí jejich vrácení, pokud je možné je jednotlivě určit.

3. Zboží, které EUMETSAT doveze nebo vyveze a které je nutné pro výkon jejích činností, bude osvobozeno od všech dovozních a vývozních poplatků a daní a od všech dovozních nebo vývozních zákazů nebo omezení.

4. Ustanovení tohoto článku se nepoužije na daně nebo poplatky, které představují pouhou úhradu za veřejné služby.

5. Zboží získané nebo dovezené a osvobozené podle tohoto článku nesmí být prodáno, pronajato, zapůjčeno nebo přenecháno za úplatu nebo bezplatně, nestane-li se tak v souladu s podmínkami stanovenými členskými státy, jež poskytly osvobození nebo vrácení.

ČLÁNEK 6

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY, MĚNA A CENNÉ PAPÍRY

EUMETSAT smí přijímat a vlastnit jakékoli peněžní prostředky, měny, hotovost a cenné papíry. Může s nimi volně nakládat v rámci jakékoli své činnosti a zřizovat účty v jakékoli měně v rozsahu potřebném k plnění svých závazků.

ČLÁNEK 7

PŘIJÍMÁNÍ A ODESÍLÁNÍ ZPRÁV

1. Při přijímání a odesílání úředních zpráv EUMETSAT a při předávání všech svých písemností má EUMETSAT právo přinejmenším na stejně příznivé zacházení, jaké poskytují jednotlivé členské státy srovnatelným mezinárodním organizacím.

2. EUMETSAT se bude ohledně přenosu dat v rámci své činnosti na území každého členského státu dostávat stejně příznivého zacházení, jaké poskytuje členský stát své národní meteorologické službě, při zohlednění mezinárodních závazků tohoto státu ve vztahu k telekomunikacím.

ČLÁNEK 8

PUBLIKACE

Síření publikací a jiných informačních materiálů zasílaných do nebo z EUMETSAT nesmí být žádným způsobem omezováno.

ČLÁNEK 9

ZÁSTUPCI

1. Zástupci členských států požívají při výkonu svých oficiálních funkcí a v průběhu svých cest na místo zasedání a z místa zasedání následujících výsad a imunit:

a) imunity vůči zatčení a zadržení a vůči zabavení svých osobních zavazadel s výjimkou případu spáchání závažného trestného činu nebo v případě přistižení při trestné činnosti, pokusu o spáchání nebo bezprostředně po spáchání trestného činu;

b) imunity vůči soudní pravomoci i po ukončení své poslání, s ohledem na jednání, včetně ústních a písemných projevů, učiněná těmito zástupci při výkonu jejich funkcí; tato imunita se však neuplatní v případě dopravního přestupku, kterého se dopustí zástupce členského státu, ani v případě škody způsobené vozidlem nebo jinými dopravními prostředky jemu patřícími nebo j ím řízenými;

c) nedotknutelnosti veškerých svých úředních listin a dokumentů;

d) vynětí ze všech opatření omezujících přistěhovalectví a z registračních formalit vztahujících se na cizí státní příslušníky;

e) stejného zacházení, pokud jde o měnové a devizové předpisy, jaké se poskytuje zástupcům cizích vlád s dočasným úředním posláním;

f) stejného celního zacházení ve vztahu ke svým osobním zavazadlům, jaké se poskytuje zástupcům cizích vlád s dočasným úředním posláním.

2. Výsady a imunity se nepřiznávají zástupcům členských států k jejich osobnímu prospěchu, ale v zájmu zajištění úplné nezávislosti při výkonu jejich funkcí v souvislosti s EUMETSAT. Členský stát je proto povinen zbavit svého zástupce imunity, kdekoli by její zachování bránilo výkonu spravedlnosti a kde je možné se této imunity zříci, aniž by byly dotčeny zájmy, pro než byla udělena.

3. Žádný členský stát není povinen přiznat svým vlastním zástupcům výsady a imunity.

ČLÁNEK 10

ZAMĚSTNANCI

Zaměstnanci EUMETSAT požívají následujících výsad a imunit:

a) imunity vůči soudní pravomoci i po ukončení jejich služebního poměru u EUMETSAT s ohledem najednání, včetně ústních a písemných projevů, učiněná těmito zaměstnanci při výkonu jejich funkcí; tato imunita se však neuplatní v případě dopravních přestupků, kterých se dopustí zaměstnanec, ani v případě škody způsobené vozidlem nebo jinými dopravními prostředky jemu patřícími nebojím řízenými;

b) vynětí z veškerých povinností ohledně vnitrostátní služby, včetně vojenské služby;

c) nedotknutelnosti veškerých svých úředních listin a dokumentů;

d) vynětí ze všech opatření omezujících přistěhovalectví a z registračních formalit vztahujících se na cizí státní příslušníky, včetně rodinných příslušníků žijících s nimi ve společné domácnosti;

e) v případě mezinárodní krize týchž úlev při návratu do jejich domovského státu, jaké se obecně poskytují zaměstnancům mezinárodních organizací, včetně rodinných příslušníků žijících s nimi ve společné domácnosti;

f) stejného zacházení, pokud jde o měnové a devizové předpisy, jaké se obecně poskytuje zaměstnancům mezinárodních organizací;

g) osvobození od všech vnitrostátních daní z příjmu ve vztahu k jejich platům a funkčním požitkům hrazeným EUMETSAT, s výjimkou penzijních a jiných příspěvků hrazených EUMETSAT, ode dne, kdy zaměstnanci vznikla povinnost zaplatit daň ze svého platu hrazeného EUMETSAT daň ve prospěch této organizace. Členské státy si vyhrazují právo zohlednit tyto platy a funkční požitky při vyměřování daně z příjmů z jiných zdrojů;

h) práva dovážet bez cla a jiných dovozních poplatků svůj nábytek a osobní movitý majetek, včetně motorového vozidla, v okamžiku nástupu do funkce na území členského státu a právo tyto předměty vyvézt bez cla v okamžiku ukončení své funkce, s výhradou podmínek stanovených právními a správními předpisy dotčeného členského státu. Zboží dovezené a osvobozené podle tohoto odstavce nesmí být prodáno, pronajato, půjčeno nebo přenecháno za úplatu nebo bezplatně, nestane-li se tak v souladu s podmínkami stanovenými členskými státy, které poskytly osvobození.

ČLÁNEK 11

ŘEDITEL

Kromě výsad a imunit udělených zaměstnancům podle článku 10 požívá ředitel:

a) imunity vůči zatčení a zadržení, s výjimkou přistižení při trestné činnosti, při pokusu o spáchání nebo bezprostředně po spáchání trestného činu;

b) imunity vůči pravomoci občanských a správních soudů a výkonu jejich rozhodnutí, jakou požívají diplomaté, s výjimkou škody způsobené vozidlem nebo jinými dopravními prostředky jemu patřícími nebo jím řízenými;

c) úplné imunity vůči trestnímu stíhání, s výjimkou dopravních přestupků, kterých se dopustí s vozidly nebo jinými dopravními prostředky jemu patřícími nebo jím řízenými, s výhradou ustanovení písmena a) výše;

d) stejných celních úlev, pokud jde o jeho osobní zavazadla, jaké se přiznávají diplomatům.

ČLÁNEK 12

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Za předpokladu, že se na zaměstnance vztahuje systém sociálního zabezpečení EUMETSAT, který poskytuje stejně výhody, EUMETSAT a její zaměstnanci jsou vyňati ze všech povinných příspěvků do vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení, s výhradou dohod, které budou sjednány s dotčenými členskými státy podle článku 19, nebo s výhradou odpovídajících opatření přijatých členskými státy nebo jiných příslušných ustanovení platných v členských státech.

ČLÁNEK 13

EXPERTI

Experti, kteří nejsou zaměstnanci, požívají při výkonu svých povinností pro EUMETSAT nebo při plnění svého poslání jejím jménem následujících výsad a imunit:

a) imunity vůči soudní pravomoci i po ukončení jejich poslání s ohledem na jednání, včetně ústních a písemných projevů, učiněná těmito experty při výkonu jejich funkcí; tato imunita se však neuplatní v případě dopravních přestupků, kterých se experti dopustí, ani v případě škody způsobené vozidlem nebo jinými dopravními prostředky jim patřícími nebo jimi řízenými;

b) nedotknutelnosti veškerých svých úředních listin a dokumentů;

c) vynětí ze všech opatření omezujících přistěhovalectví a z registračních formalit vztahujících se na cizí státní příslušníky;

d) stejného zacházení v oblasti měnových a devizových předpisů, jaké je poskytováno zástupcům cizích vlád s dočasným úředním posláním.

ČLÁNEK 14

VZDÁNÍ SE VÝSAD A IMUNIT

1. Výsady a imunity stanovené v tomto Protokolu nejsou přiznávány zaměstnancům a expertům pro jejich osobní prospěch. Jsou poskytovány pouze v zájmu zajištění, a to za všech okolností, nerušeného fungování EUMETSAT a úplné nezávislosti osob, kterým jsou uděleny.

2. Ředitel má povinnost zbavit zaměstnance nebo experta imunity ve všech případech, kdekoli by její zachování bránilo výkonu spravedlnosti a kde může být této imunity zbaven, aniž by byly dotčeny zájmy EUMETSAT. Ke zbavení imunity ředitele je oprávněna Rada.

ČLÁNEK 15

OZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ A EXPERTŮ

Ředitel EUMETSAT nejméně jednou ročně oznámí členským státům jména a státní příslušnost zaměstnanců a expertů.

ČLÁNEK 16

VSTUP, POBYT A ODJEZD

Členské státy přijmou vhodná opatření k usnadnění vstupu, pobytu nebo odjezdu zástupců členských států, zaměstnanců a expertů na své území a ze svého území.

ČLÁNEK 17

BEZPEČNOST

Ustanovení tohoto Protokolu nevylučují právo členského státu přijmout veškerá preventivní opatření nutná v zájmu jeho bezpečnosti.

ČLÁNEK 18

SPOLUPRÁCE S ČLENSKÝMI STÁTY

EUMETSAT bude vždy spolupracovat s příslušnými orgány členských států v zájmu usnadnění řádného výkonu spravedlnosti, zajištění dodržování právních a správních předpisů a předcházení jakéhokoliv zneužívání výsad, imunit a výhod stanovených tímto Protokolem.

ČLÁNEK 19

DOPLŇKOVÉ DOHODY

EUMETSAT může s jedním nebo více členskými státy sjednávat doplňkové dohody k provedení ustanovení tohoto Protokolu ve vztahu k takovému státu nebo státům, jakož i jiná ujednání směřující k zajištění efektivní činnosti EUMETSAT.

ČLÁNEK 20

VÝSADY A IMUNITY PRO STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍKY A OSOBY S TRVALÝM

POBYTEM

Žádný členský stát není povinen udělit výsady a imunity uvedené v článku 9 a v čl. 10, písm. b), d), e), í) a h), v článku 11 a čl. 13, písm. c) a d) svým vlastním státním příslušníkům nebo osobám s trvalým pobytem.

ČLÁNEK 21

ROZHODČÍ DOLOŽKA V PÍSEMNÝCH SMLOUVÁCH

Při uzavření písemných smluv, které nejsou uzavírány podle zaměstnaneckého řádu, EUMETSAT zajistí, aby případné spory byly řešeny rozhodčím řízením. Rozhodčí doložka nebo zvláštní rozhodčí dohoda uzavřená za tímto účelem stanoví právo a postupy, jež mají být použity, složení rozhodčího soudu, postup pro jmenování rozhodců a určí sídlo rozhodčího soudu. Výkon rozhodčího nálezu se řídí platnými právními předpisy státu, na jehož území má být nález vykonán.

ČLÁNEK 22

ŘEŠENÍ SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE NÁHRADY ŠKODY, MIMOSMLUVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO ZAMĚSTNANCŮ A EXPERTŮ

Každý členský stát může předložit rozhodčímu soudu v souladu s postupem stanoveným v článku 14 Úmluvy jakýkoli spor

a) vyplývající ze škody způsobené organizací EUMETSAT;

b) týkající se jakékoliv jiné mimosmluvní odpovědnosti EUMETSAT;

c) týkající se zaměstnance nebo experta, kde se dotčená osoba může domáhat imunity vůči soudní pravomoci, pokud nedošlo ke vzdání se této imunity.

ČLÁNEK 23

ŘEŠENÍ SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE VÝKLADU NEBO PROVÁDĚNÍ TOHOTO PROTOKOLU

Jakýkoli spor mezi EUMETSAT a členským státem nebo dvěma nebo více členskými státy ohledně výkladu nebo provádění tohoto Protokolu, který nemůže vyřešit Rada nebo který nelze vyřešit jejím prostřednictvím, bude na žádost kterékoli strany sporu předložen k rozhodčímu řízení v souladu s postupem stanoveným v článku 14 Úmluvy.

ČLÁNEK 24

VSTUP V PLATNOST, DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

1. Tento Protokol bude otevřen k podpisu nebo přístupu smluvním stranám Úmluvy.

2. Tyto státy se stanou smluvní stranou tohoto Protokolu:

- buď podpisem, který nepodléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení;

- nebo uložením listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení u vlády Švýcarské konfederace, která je depozitářem, je-li tento Protokol podepsán s výhradou ratifikace, přijetí nebo schválení;

- nebo případně uložením listiny o přístupu.

Švýcarská vláda oznámí všem státům, které podepsaly Úmluvu nebo k ní přistoupily, a řediteli EUMETSAT podepsání, uložení každé listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístup, vstup tohoto Protokolu v platnost, jakékoli vypovězení tohoto Protokolu a ukončení jeho platnosti. Jakmile tento Protokol vstoupí v platnost, depozitář jej zaregistruje u generálního tajemníka Organizace spojených národů v souladu s ustanovením článku 102 Charty Organizace spojených národů.

3. Protokol vstoupí v platnost třicet dní poté, co bude podepsán šesti státy, na jejichž podpis se nevztahuje výhrada ratifikace, přijetí nebo schválení, nebo třicet dní po uložení jejich listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu.

4. Jakmile Protokol vstoupí v platnost, nabývá účinnosti pro státy, na jejichž podpis se nevztahuje výhrada ratifikace, přijetí nebo schválení, nebo pro státy, které uložily své listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu, třicet dnů po datu podpisu nebo po uložení příslušné listiny.

5. Tento Protokol zůstane v platnosti do doby ukončení platnosti Úmluvy.

6. Jakékoli vypovězení Úmluvy ze strany členského státu podle článku 18 Úmluvy má automaticky za následek vypovězení tohoto Protokolu ze strany příslušného státu.


NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní zplnomocnění zástupci podepsali tento Protokol.

Dáno v Darmstadtu 1. prosince 1986, v jazyce anglickém a francouzském, jejichž texty mají stejnou platnost, v jediném originálu, který bude uložen v archivech vlády Švýcarské konfederace, která předá ověřené kopie všem signatářům a přistupujícím státům.

Přesunout nahoru