Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 39/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení

Datum vyhlášení 15.04.2011
Uzavření smlouvy 11.07.2008
Platnost od 01.04.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. července 2008 byla v Chantilly podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 21 odst. 2 dne 1. dubna 2011.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení

Vláda České republiky

a

vláda Francouzské republiky

(dále jen „smluvní strany“),

berouce v úvahu

Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (dále jen „nařízení“) a Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972 (dále jen „prováděcí nařízení“),

Rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států sdružených v Radě č. 1999/C 125/01 ze dne 22. dubna 1999 o kodexu jednání ke zlepšení vzájemné spolupráce mezi úřady členských států při potírání snah o zneužívání dávek sociálního pojištění a příspěvků na sociální pojištění ze zahraničí a při potírání neohlášené výdělečné činnosti a nedovoleného pronajímání zahraniční pracovní síly,

Doporučení R(99)17 Výboru ministrů členským státům Rady Evropy ke zlepšení spolupráce mezi členskými státy na poli sociálního zabezpečení, které bylo přijato dne 15. října 1999 na 679. zasedání Rady ministrů,

a

ve snaze zajistit úzkou spolupráci mezi příslušnými úřady obou smluvních stran a institucemi a orgány, které jim podléhají, v oblasti pojistného a za účelem účinnějšího potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení

se dohodly takto:

Článek 1

Definice

Pro účely této smlouvy mají všechny výrazy v této smlouvě význam, který jim náleží podle nařízení, není-li uvedeno jinak. Výraz „pojistné“ označuje veškeré peněžité příspěvky a odvody odváděné do systému, který je předmětem této smlouvy.

Článek 2

Územní rozsah

Tato smlouva se vztahuje na:

- pokud jde o Českou republiku, území České republiky;

- pokud jde o Francouzskou republiku, území metropolitních a zámořských departementů Francouzské republiky a rovněž tak pobřežní moře a dále prostory, nad kterými Francouzská republika vykonává podle mezinárodního práva suverénní práva nebo soudní pravomoc;

(dále jen „území smluvních stran“).

Článek 3

Osobní rozsah

Tato smlouva se vztahuje na osoby, které bydlí, pobývají nebo vykonávají výdělečnou činnost na území smluvních stran, jakož i na zaměstnavatele, kteří mají sídlo nebo provozovnu na území smluvních stran, jestliže je k posouzení jejich práv a povinností podle právních předpisů, na které se vztahuje tato smlouva, nutné zjistit nebo ověřit skutečnosti, nastalé na území druhé smluvní strany.

Článek 4

Věcný rozsah

Tato smlouva se vztahuje na výměnu údajů a spolupráci při provádění právních předpisů o sociálním zabezpečení podle výše uvedených nařízení a o pojistném, které tyto předpisy stanoví.

Dále se vztahuje na právní předpisy:

1. ve vztahu k České republice:

- o státní sociální podpoře (pokud jde o dávky jiné, než na které se vztahuje nařízení);

- o dávkách sociální péče pro osoby se zdravotním postižením;

- o pomoci v hmotné nouzi;

- o sociálních službách;

2. ve vztahu k Francouzské republice:

- o minimálním příjmu nutném k začlenění do společnosti (RMI).

Článek 5

Příslušné instituce

Příslušnými institucemi jsou orgány uvedené v příloze 2 prováděcího nařízení a dále:

v České republice:

pro výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:

- Česká správa sociálního zabezpečení;

pro výběr pojistného na zdravotní pojištění:

- zdravotní pojišťovny;

pro ostatní dávky státní sociální podpory a nelegální zaměstnávání:

- úřady práce v místě bydliště dané osoby, případně v místě, kde daná osoba vykonává práci;

pro dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením, pro dávky pomoci v hmotné nouzi a pro příspěvek na péči:

- příslušný obecní úřad v místě bydliště dané osoby, případně v místě, kde se daná osoba obvykle zdržuje;

ve Francouzské republice:

pro výběr pojistného:

- Unie pro výběr příspěvků sociálního zabezpečení a rodinných přídavků (URSSAF) a ostatní orgány sociálního zabezpečení pověřené výběrem pojistného;

pro minimální příjem nutný k začlenění do společnosti (RMI):

– Pokladny pro rodinné přídavky (CAF).

Článek 6

Styčná místa

Styčnými místy jsou:

v České republice:

pro nelegální zaměstnávání a dávky v nezaměstnanosti:

– Správa služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí;

pro rodinné dávky a ostatní dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči:

– Ministerstvo práce a sociálních věcí;

pro určení příslušnosti k právním předpisům, výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pro dávky v invaliditě, ve stáří a pozůstalým a pro peněžité dávky v nemoci a mateřství:

– Česká správa sociálního zabezpečení;

pro věcné dávky v nemoci a mateřství a výběr pojistného na zdravotní pojištění:

– Centrum mezistátních úhrad;

ve Francouzské republice:

Centrum evropských a mezinárodních styků sociálního zabezpečení (CLEISS).

Článek 7

Obecné zásady spolupráce

1. Příslušné úřady, instituce a styčná místa smluvních stran spolu při aplikaci této smlouvy komunikují a vzájemně si pomáhají v souladu s principy a pravidly stanovenými v nařízení.

2. Vzájemná pomoc a výměna údajů podle této smlouvy se uskutečňuje bez úhrad. Příslušné úřady se však mohou písemně dohodnout na úhradě některých nákladů.

3. Listiny, které si příslušné úřady, instituce nebo styčná místa poskytnou v rámci provádění této smlouvy, nepodléhají při předložení ve druhé smluvní straně legalizaci a platí pro ně domněnka pravosti.

4. Obdrží-li dožádaná instituce od druhé smluvní strany žádost o údaje, odpoví ve lhůtě co nejkratší, nejdéle však do tří měsíců.

5. Příslušné úřady, instituce a styčná místa nemohou odmítnout podání ani jiné listiny nebo dokumenty, jestliže jsou sepsány v úředním jazyce druhé smluvní strany.

6. Údaje nemusí být poskytnuty, pokud by tím byla dotčena suverenita, bezpečnost, veřejný pořádek nebo jiný důležitý zájem smluvní strany. V takovém případě informuje dožádaná instituce o odmítnutí poskytnutí údajů písemně neprodleně svůj příslušný úřad a instituci druhé smluvní strany, spolu s uvedením důvodů.

Článek 8

Doručování

Instituce, která se setká s obtížemi při doručování dokumentů jejich adresátům nacházejícím se na území druhé smluvní strany, může požádat o součinnost instituci této strany, která poskytne své služby. Styčná místa smluvních stran si dohodnou způsob úhrady nákladů, které mohou vzniknout v důsledku takového postupu.

Článek 9

Nároky institucí příslušných pro dávky vůči třetím stranám

Pro účely této smlouvy postupují instituce při uplatnění práva vyplývajícího z odpovědnosti třetích osob způsobem stanoveným v článku 93 nařízení.

Článek 10

Spolupráce v případě stanovení příslušných právních předpisů a výběru pojistného

1. Instituce jedné smluvní strany ověřují na vyžádání instituce druhé smluvní strany skutečnosti rozhodné pro určení příslušných právních předpisů a pro stanovení výše pojistného. Ověření se týká zejména výkonu výdělečné činnosti, jejího druhu, údajů o zaměstnavateli této osoby a výši jejích příjmů z této výdělečné činnosti.

2. Výběr a vymáhání pojistného náležícího instituci jedné ze smluvních stran se může uskutečnit na území druhé smluvní strany v souladu s ustanoveními v článku 92 nařízení a v souladu s ustanoveními této smlouvy.

Článek 11

Vzájemné uznávání a výkon rozhodnutí

1. Vykonatelná rozhodnutí soudů jakož i úřadů a institucí jedné smluvní strany o pojistném, včetně případných penále a navýšení, jsou ve druhé smluvní straně uznávána.

2. Uznání může být odmítnuto, jen pokud je v rozporu s veřejným pořádkem smluvní strany, na jejímž území má být rozhodnutí vykonáno.

3. Pravomocná vykonatelná rozhodnutí, která jsou v souladu s odstavci 1 a 2 uznána, budou ve druhé smluvní straně vykonána. Výkon rozhodnutí podléhá právním předpisům platným na území smluvní strany, kde má být rozhodnutí vykonáno, a kterým se řídí výkon obdobných rozhodnutí. Tato rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o jejich vykonatelnosti.

4. Pohledávky na pojistném na území jedné smluvní strany mají při výkonu rozhodnutí na území druhé smluvní strany stejná přednostní práva jako odpovídající pohledávky na území této smluvní strany.

5. Aniž by bylo dotčeno ustanovení článku 111 prováděcího nařízení, použije se, v případě potřeby, ustanovení tohoto článku analogicky na vymáhání dávek na území jedné smluvní strany, které byly neoprávněně vyplaceny institucí druhé smluvní strany.

Článek 12

Ověřování žádostí o dávky a jejich výplaty

1. Na žádost příslušné instituce jedné smluvní strany, která posuzuje žádost o dávku nebo oprávněnost její výplaty, provede dožádaná instituce druhé smluvní strany šetření k ověření nároku na dávku. Dožádaná instituce ověří informace týkající se žadatele a případně i jeho rodinných příslušníků a zašle tyto údaje spolu s dalšími souvisejícími dokumenty příslušné instituci.

2. Dožádaná instituce postupuje při zjišťování či ověřování údajů obdobně jako při žádosti o dávku podle právních předpisů, které sama provádí.

3. Informace uvedené v odstavci 1 zahrnují zejména údaje o totožnosti, rodinném stavu, místě bydliště/pobytu, jménech a počtu dětí a jménech ostatních rodinných příslušníků, návštěvě školy nebo studiu, druhu a době vykonávané výdělečné činnosti, příjmu, výši pobíraných sociálních dávek, splnění podmínek pro nárok na dávku, pokud jde o zdravotní stav a údaj o případném úmrtí dotyčné osoby.

4. Lékařské prohlídky stanovené právními předpisy platnými na území jedné smluvní strany mohou být na žádost příslušné instituce této strany provedeny na území druhé smluvní strany způsobem stanoveným v nařízení a prováděcím nařízení. Náklady na tyto prohlídky, které jsou nutné pro přiznání, poskytování nebo přezkum dávek, hradí instituce, pro kterou byly provedeny.

5. Na žádost sdělí instituce jedné smluvní strany instituci druhé smluvní strany údaje nezbytné k posouzení, zda je daná osoba přeshraničním pracovníkem.

6. Pokud existuje důvodné podezření ze zneužívání sociálních dávek osobami, které mají své bydliště na území druhé smluvní strany nebo jejichž bydliště se tam předpokládá, bude to sděleno styčnému místu, nebo, pokud je známa, příslušné instituci druhé smluvní strany.

7. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku mohou instituce jedné smluvní strany bez předchozí žádosti informovat příslušnou instituci druhé smluvní strany o zjištěných změnách v informacích předaných podle tohoto článku.

Článek 13

Zamítnutí výplaty, pozastavení, odnětí dávky

1. Na podkladě vyžádaných informací a šetření uvedených v této smlouvě může příslušná instituce smluvní strany zamítnout, pozastavit nebo odejmout dávku nebo zastavit její výplatu.

2. To platí rovněž, pokud se žadatel nebo poživatel dávky nepodrobí šetření uvedenému v této smlouvě nebo neposkytne požadované informace; na tuto možnost musí být žadatel nebo poživatel dávky upozorněn.

Článek 14

Ověřování totožnosti

1. Pro stanovení nároku na dávky a oprávněnost jejich výplaty podle právních předpisů platných na území jedné smluvní strany je osoba, na kterou se vztahuje tato smlouva, povinna se prokázat předložením úředního dokladu totožnosti dožádané nebo příslušné instituci, která na základě tohoto dokladu ověří totožnost žadatele. Totožnost je možno ověřit podle cestovního pasu nebo jiného platného dokladu totožnosti vydaného k tomu zmocněným úřadem.

2. Dožádaná instituce smluvní strany bude informovat příslušnou instituci druhé smluvní strany o způsobu ověření totožnosti.

Článek 15

Spolupráce v případě nelegálního zaměstnávání

Jestliže příslušná instituce jedné smluvní strany zjistí nelegální zaměstnávání osob, které mají bydliště nebo předpokládané bydliště na území druhé smluvní strany, sdělí tyto informace příslušné instituci druhé smluvní strany nebo jejímu styčnému místu.

Článek 16

Ověřování podmínek vysílání pracovníků

K provedení rozhodnutí Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 181 z 13. prosince 2000 v případě, že příslušná instituce získá poznatky o tom, že k případnému vystavení osvědčení o příslušnosti k právním předpisům došlo neoprávněně, sdělí tyto poznatky prostřednictvím styčného místa styčnému místu druhé smluvní strany. Posléze uvedené styčné místo v době co nejkratší, nejpozději však do 3 měsíců, sdělí v odpovědi rozhodnutí příslušné instituce o ponechání nebo odnětí vystaveného osvědčení.

Článek 17

Ochrana osobních údajů

V rámci této smlouvy se předávání osobních údajů provádí v souladu s právními předpisy platnými na území každé smluvní strany a s následujícími ustanoveními:

a) Osobní údaje smějí být předávány příslušným institucím v přijímající straně za účelem provádění této smlouvy a právních předpisů, na něž se Smlouva vztahuje. Přijímající instituce smí údaje zpracovat a používat pouze k těmto účelům. Další předávání osobních údajů v přijímající straně jiným úřadům nebo jejich používání k jiným účelům je v rámci právních předpisů platných na území přijímající strany přípustné pouze za předpokladu, že slouží pro účely řádného provádění předpisů o sociálním zabezpečení nebo pro soudní řízení s ním související. To však nebrání dalšímu předávání těchto údajů v případech, ve kterých podle zákonů a jiných předpisů přijímající strany existuje taková povinnost v trestněprávních a daňových záležitostech. V ostatních případech mohou být údaje dány k dispozici jiným úřadům pouze po předchozím souhlase dožádané instituce a dotčené osoby.

b) Přijímající instituce informuje dožádanou instituci na její žádost o použití předaných údajů a o dosažených výsledcích.

c) Předávání informací je doprovázeno označením jejich původu.

d) Prokáže-li se, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které podle právních předpisů dožádané strany nesměly být předány, musí o tom být přijímající instituce neprodleně informována. Tato instituce je povinna údaje opravit nebo zlikvidovat.

e) Na žádost dotčené osoby jí musí být poskytnuty informace, jež o ní mají být nebo byly předány, a údaje o jejich použití. Právo dotčené osoby na informaci o existujících údajích o její osobě se řídí právními předpisy platnými na území té smluvní strany, jejíž instituce byla o informaci požádána.

f) Předané osobní údaje musí být likvidovány, jakmile již nejsou nutné k účelu, ke kterému byly předány, a neexistuje-li žádný důvod k předpokladu, že se likvidováním poškodí zájmy dotčené osoby v oblasti sociálního zabezpečení.

g) Dožádaná instituce i přijímající instituce jsou povinny evidovat předání a příjem osobních údajů a likvidaci záznamů o osobních údajích a účinně chránit předané osobní údaje proti neoprávněnému nakládání.

Článek 18

Řešení sporů

Příslušné úřady obou smluvních stran vynaloží veškeré úsilí, aby spory vzniklé při výkladu nebo provádění této smlouvy byly vyřešeny vzájemnou dohodou.

Článek 19

Prováděcí opatření

Pro provádění této smlouvy příslušné úřady smluvních stran mohou prostřednictvím správního ujednání stanovit prováděcí opatření.

Článek 20

Přechodná ustanovení

1. V případě, že dojde k nahrazení nařízení a prováděcího nařízení, na která odkazuje tato smlouva, považují se odkazy na tato nařízení v této smlouvě za nahrazené obsahově shodnými ustanoveními nových nařízení.

2. Změny v působnosti a názvech institucí a styčných míst uvedených v čl. 5 a 6 této smlouvy nenarušují ustanovení této smlouvy. O těchto změnách se budou smluvní strany vzájemně informovat.

Článek 21

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si vzájemně písemně oznámí splnění zákonných a ústavních podmínek potřebných pro vstup této smlouvy v platnost.

2. Tato smlouva vstoupí v platnost prvního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po datu doručení posledního z těchto oznámení.

3. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

4. Každá smluvní strana však může Smlouvu písemně vypovědět diplomatickou cestou. V takovém případě skončí platnost Smlouvy tři měsíce ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

5. Žádosti podané podle této smlouvy před ukončením její platnosti budou vyřízeny i po ukončení platnosti.


Dáno v Chantilly dne 11. 7. 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
RNDr. Petr Nečas v. r.
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Za vládu Francouzské republiky
Eric Woerth v. r.
ministr pro rozpočet, veřejné výdaje a veřejnou službu

Přesunout nahoru