Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 36/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob

Datum vyhlášení 13.04.2011
Uzavření smlouvy 17.05.2010
Platnost od 01.04.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. května 2010 byla v Jerevanu podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 1. dubna 2011.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


AGREEMENT between the Czech Republic and the Republic of Armenia on Readmission of Persons Staying without Authorization

SMLOUVA mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předáváni a přebíráni protiprávně pobývajících osob

Česká republika a Arménská republika (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním zamezit nelegální migraci,

s cílem zajistit předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území smluvních stran protiprávní,

majíce na mysli, že tato smlouva nemůže být základem pro masovou deportaci osob,

dodržujíce princip individuálního projednávání záležitostí týkajících se osob, na které se předávání vztahuje,

s cílem zajistit práva a základní svobody garantované mezinárodními smlouvami a vnitrostátními právními předpisy osobám, na které se předávání vztahuje,

na základě zásady vzájemnosti,

se dohodly takto:

Kapitola I

Pojmy použité ve smlouvě

Článek 1

Pro účely této smlouvy mají níže uvedené pojmy následující význam:

/1/ „žádající smluvní strana“ - jedna ze smluvních stran, která zjistila osobu protiprávně pobývající na svém území a požádala druhou smluvní stranu o její převzetí;

/2/ „žádaná smluvní strana“ - jedna ze smluvních stran, které byla předána žádost o převzetí osoby pobývající protiprávně na území žádající smluvní strany;

/3/ „protiprávně pobývající osoba“ - jakákoli osoba, která nesplňuje zákonné podmínky pro vstup nebo pobyt na území žádající smluvní strany;

/4/ „třetí stát“ - jakýkoli stát s výjimkou smluvních stran;

/5/ „občan třetího státu“ - jakákoli osoba, která není občanem žádné ze smluvních stran, včetně osoby bez státního občanství.

Kapitola II

Přebírání vlastních státních občanů

Článek 2

/1/ Žádaná smluvní strana převezme na své území na základe oznámení žádající smluvní strany podle článku 4 této smlouvy jakoukoli protiprávně pobývající osobu, jestliže je prokázáno, že tato osoba má státní občanství žádané smluvní strany.

/2/ Žádaná smluvní strana převezme na své území na žádost žádající smluvní strany jakoukoli protiprávně pobývající osobu, jestliže se věrohodně předpokládá, že tato osoba má státní občanství žádané smluvní strany.

Článek 3

/1/ Státní občanství smluvních stran se považuje za prokázané na základě těchto platných dokladu:

1.1. státní občanství České republiky:

- občanským průkazem České republiky;

- všemi druhy cestovních dokladů České republiky;

1.2. státní občanství Arménské republiky:

- cestovním pasem Arménské republiky.

/2/ Pokud není možné prokázat státní občanství doklady uvedenými v odstavci 1 tohoto článku, lze je věrohodně předpokládat na základě:

2.1. dokladů uvedených v odstavci 1 tohoto článku, jejichž platnost uplynula;

2.2. průkazu brance nebo vojenské knížky;

2.3. řidičského průkazu;

2.4. rodného listu;

2.5. osvědčeni o státním občanství;

2.6. protokolu o výpovědi předávané osoby, vyhotoveného příslušným orgánem žádající smluvní strany;

2.7. dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm uvedena informace o státním občanství;

2.8. jiného dokladu, který nasvědčuje existenci státního občanství.

/3/ Státní občanství prokázané podle odstavce 1 tohoto článku se uznává smluvními stranami. Pokud se státní občanství věrohodně předpokládá podle odstavce 2 tohoto článku, platí tento předpoklad mezi smluvními stranami, jestliže jej příslušný orgán žádané smluvní strany nevyvrátí.

Článek 4

/1/ Žádost o převzetí osoby je podávána písemnou formou příslušným orgánem jedné smluvní strany příslušnému orgánu druhé smluvní strany. Žádost musí obsahovat:

1.1. jméno, příjmení a, jsou-li zjištěna, ostatní jména, pod kterými je osoba známa, datum a místo narození, pohlaví, státní občanství a poslední adresu na území té smluvní strany, jejímž je občanem, a jednu fotografii osoby;

1.2. datum a způsob vstupu na území žádající smluvní strany, je-li známo, a upřesnění, že osoba nesplňuje podmínky pro vstup nebo pobyt na území žádající smluvní strany;

1.3. informace o potřebě zvláštní pomoci, péče nebo ošetřování pro předávanou osobu vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu nebo věku;

1.4. informace o potřebných ochranných nebo bezpečnostních opatřeních;

1.5. navrhované místo a termín předání.

/2/ K žádosti se přiloží kopie dokumentů, na jejichž základě se státní občanství považuje podle článku 2 této smlouvy za prokázané nebo za věrohodné předpokládané.

/3/ Žádaná smluvní strana odpoví na žádost neprodleně, nejdéle však do třiceti dnů ode dne doručení žádosti. Žádaná smluvní strana převezme osobu, jejíž převzetí bylo dohodnuto, neprodleně, nejdéle však do sedmi dnů od sdělení kladné odpovědi žádající smluvní straně. Předání osoby může být odloženo z důvodů právních nebo věcných překážek, a to po dobu trvání těchto překážek. Pokud překážky trvají déle než jeden rok, podá žádající smluvní strana novou žádost Pokud je žádost zamítnuta, důvody zamítnutí budou dány písemně.

/4/ Žádost podle odstavce 1 tohoto článku se nevyžaduje v případě, že předávaná osoba je držitelem platného dokladu žádané smluvní strany podle článku 3 odst 1. Předání takové osoby písemně oznámí příslušný orgán žádající smluvní strany příslušnému orgánu žádané smluvní strany alespoň 7 dnů před plánovaným předáním. Oznámení obsahuje údaje uvedené v odstavci 1 tohoto článku a přiloží se k němu kopie dokladu podle čl. 3 odst. 1.

/5/ Osoba, která potřebuje zvláštní pomoc, péči nebo ošetřováni vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku, případně jsou-li nutná ochranná nebo bezpečnostní opatření, je předána a převzata s doprovodem. O jejím předání a převzetí se sepíše protokol ve dvojím vyhotovení, který musí obsahovat následující údaje:

5.1. jméno a příjmení osoby;

5.2. datum a místo narození;

5.3. státní občanství;

5.4. seznam předmětů a peněžních prostředků, které má osoba u sebe;

5.5. v případě předávání a přebírání osoby, která vyžaduje zvláštní pomoc, péči nebo ošetřování, musí protokol obsahovat i informaci o zdravotním stavu osoby v době předání.

/6/ Pokud osoba, jejíž předáni a převzetí bylo odsouhlaseno, nemá platný cestovní doklad žádané smluvní strany, vydá žádající smluvní strana této osobě náhradní cestovní doklad.

/7/ Žádající smluvní strana převezme osobu zpět za stejných podmínek, jestliže se zjistí, že v době podání žádosti o převzetí nebo oznámení o předání tato osoba neměla občanství žádané smluvní strany.

Kapitola III

Přebíráni občanů třetích států

Článek 5

/1/ Každá smluvní strana převezme na žádost druhé smluvní strany občana třetího státu, který v okamžiku zjištění, že protiprávně pobývá na území žádající smluvní strany,

1.1. má platné vízum nebo povolení k pobytu (dále jen „oprávnění k pobytu“) žádané smluvní strany, na jehož základe pobýval na jejím území, nebo

1.2. vstoupil na území žádající smluvní strany neoprávněně přímou cestou do pěti dnů od opuštění území žádané smluvní strany..

/2/ Za oprávnění k pobytu podle odstavce 1 tohoto článku se nepovažuje letištní tranzitní vízum, tranzitní vízum, vízum udělené cizinci, který požádal o mezinárodni ochranu, a výjezdní příkaz.

Článek 6

/1/ Žádost o převzetí občana třetího státu se podává a vyřizuje přímou cestou mezi příslušnými orgány smluvních stran. Žádost musí obsahovat:

1.1. jméno, příjmení, datum a místo narozeni, pohlaví, státní občanství, je-li známo;

1.2. druh, číslo, místo vydání a platnost cestovního dokladu, je-li k dispozici;

1.3. datum, místo a způsob vstupu na území žádaj ícf smluvní strany, je-li známo;

1.4. odůvodnění žádosti podle článku 5 této smlouvy;

1.5. informace o potřebě zvláštní pomoci, péče nebo ošetřováni vzhledem ke zdravotnímu stavu nebo věku osoby;

1.6. informace o potřebných ochranných nebo bezpečnostních opatřeních;

1.7. informace o jazycích, které osoba ovládá, zejména nutnost poskytnutí tlumočníka za účelem dorozumění se s předávanou osobou;

1.8. návrh termínu a místa předání.

/2/ Žádost o převzetí občana třetího státu se podává bez zbytečného odkladu, i když jeho okamžité předání není možné z důvodů právních nebo věcných překážek. Žádost musí být podána nejpozději do jednoho roku od doby, kdy se žádající smluvní strana dozvěděla o protiprávním vstupu nebo pobytu občana třetího státu na svém území.

/3/ Žádaná smluvní strana odpoví na žádost neprodleně, nejpozději však do třiceti dnů ode dne doručení žádosti.

/4/ Žádaná smluvní strana převezme občana třetího státu, jehož převzetí bylo dohodnuto, neprodleně, nejpozději však do sedmi dnů ode dne doručení kladné odpovědi žádající smluvní straně. Předání občana třetího státu může být odloženo z důvodů právních nebo věcných překážek, a to po dobu trvání těchto překážek, nejdéle však o jeden rok.

/5/ Předání a převzetí občana třetího státu, který potřebuje zvláštní pomoc, péči nebo ošetřování vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku, případně jsou-li nutná ochranná nebo bezpečnostní opatření, se uskutečňuje za doprovodu. O jejím předání a převzetí se sepíše ve dvojím vyhotovení protokol, který musí obsahovat následující údaje:

5.1. jméno a příjmení osoby;

5.2. datum a místo narození;

5.3. státní občanství;

5.4. seznam předmětů a peněžních prostředků, které má osoba u sebe;

5.5. v případě předáváni a přebírání osoby, která vyžaduje zvláštní pomoc, péči nebo ošetřování, musí protokol obsahovat i informaci o zdravotním stavu osoby v době předání.

/6/ Pokud osoba, jejíž předání a převzetí bylo odsouhlaseno, nemá platný cestovní doklad, vydá žádající smluvní strana této osobě náhradní cestovní doklad.

/7/ Žádající smluvní strana převezme zpět občana třetího státu, jestliže žádaná smluvní strana zjistí do třiceti dnů ode dne převzetí, že v době podání žádosti o převzetí nebyly splněny podmínky převzetí podle smlouvy.

Kapitola IV

Průvozy občanů třetích států

Článek 7

/1/ Každá smluvní strana převezme k průvozu leteckou cestou přes své území občana třetího státu, jestliže o to druhá smluvní strana požádá a zajistí převzetí v cílovém státě, popřípadě v jiných průvozních státech.

/2/ Průvoz může být odepřen, jestliže občan třetího státu

2.1. je v nebezpečí, že bude v cílovém státě, popřípadě v ostatních průvozních státech, vystaven nelidskému zacházení, mučení nebo trestu smrti nebo ohrožení života nebo svobody z důvodů své rasy, náboženství, etnické identity, příslušnosti k určité sociální skupině nebo zastávání určitých politických názorů;

2.2. je v nebezpečí, že bude v cílovém státě, popřípadě v ostatních průvozních státech, vystaven trestnímu stíháni;

2.3. je v nebezpečí, že bude na území žádané smluvní strany vystaven trestnímu stihání nebo výkonu trestu;

o těchto skutečnostech je třeba informovat žádající smluvní stranu před uskutečněním průvozu.

Článek 8

/1/ Žádost o průvoz se podává a vyřizuje přímou cestou mezi příslušnými orgány smluvních stran. Žádost musí obsahovat:

1.1. jméno, příjmení, datum a místo narození, pohlaví, státní občanství;

1.2. druh, číslo, místo vydání a platnost cestovního pasu;

1.3. prohlášení o tom, že je zajištěno převzetí předávané osoby v cílovém nebo jiném průvozním státě podle článku 7 odst. 1;

1.4. prohlášení o tom, že nejsou známy okolnosti, které podle článku 7 odst. 2 mohou být důvodem pro odepření průvozu;

1.5. informace o letu (den, číslo letu, čas příletu a odletu);

1.6. informace o potřebě zvláštní pomoci, péče nebo ošetřování vzhledem ke zdravotnímu stavu nebo věku osoby;

1.7. informace o potřebných ochranných nebo bezpečnostních opatřeních;

1.8. informace o jazycích, které osoba ovládá, zejména nutnost poskytnutí tlumočníka za účelem dorozumění se s prováženou osobou;

1.9. návrh termínu a místa předání;

1.10. cílový stát a popřípadě další průvozní státy s uvedením termínů předání;

1.11. v případe“ průvozu s doprovodem i údaje o osobách doprovázejících občana třetího státu (jméno, příjmení, zaměstnání, cestovní pas).

/2/ Žádost o průvoz letecky se zasílá bez zbytečného prodlení tak, aby byla doručena žádané smluvní straní nejpozději 72 hodin před jeho začátkem. Žádaná smluvní strana odpoví nejpozději 24 hodin po doručení žádosti.

/3/ Pii průvozu letecky příslušné orgány Žádané smluvní strany postupují v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

/4/ Provážená osoba, jakož i osoby jí doprovázející jsou osvobozeny od povinnosti mít během pobytu v tranzitním prostoru letiště letištní vízum.

/5/ Osoba provážená letecky může být navrácena žádající smluvní straně, jestliže nejsou splněny podmínky podle článku 7 odst. 1 nebo jsou zjištěny důvody pro odepření průvozu podle článku 7 odst. 2.

Kapitola V

Ochrana osobních údajů

Článek 9

/1/ Smluvní strany předávají osobní údaje (dále jen „údaje“) potřebné k provádění této smlouvy v souladu se svými právními předpisy, pokud není dále stanoveno jinak. Smluvní strany postupuji podle následujících zásad:

1.1. Žádaná smluvní strana může použít údaje výhradně pro účely této smlouvy a za podmínek stanovených žádající smluvní stranou.

1.2. Žádaná smluvní strana na žádost žádající smluvní strany poskytne informace o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených s jejich pomocí.

1.3. Údaje se mohou předávat výhradně příslušným orgánům smluvních stran. Poskytování údajů jiným orgánům je možné pouze s písemným souhlasem žádající smluvní strany.

1.4. Žádající smluvní strana je povinna dbát na pravdivost a přesnost poskytnutých údajů a zvážit, zda je poskytnutí nutné a adekvátní účelu. Předání údajů nesmí být provedeno, pokud by bylo v rozporu s právními předpisy žádající smluvní strany nebo by jím byly dotčeny oprávněné zájmy subjektu údajů. Bude-li zjištěno, že byly předány nepravdivé nebo nepřesné údaje, nebo údaje, které neměly být poskytnuty, je nutno o tom neprodleně informovat žádanou smluvní stranu. Žádaná smluvní strana je povinna tyto údaje opravit, nebo, neměly-li být předány, zlikvidovat.

1.5. Osobě, o níž mají být nebo byly údaje předány, budou poskytnuty informace o předaných údajích, jestliže to tato vyžaduje a jestliže to umožňují právní předpisy příslušné smluvní strany.

1.6. Žádající smluvní strana sdělí v souladu se svými právními předpisy platné lhůty pro likvidaci údajů. Nezávisle na těchto lhůtách je třeba zlikvidovat údaje vztahující se k předávané nebo provážené osobě, jakmile pomine účel, pro který byly tyto údaje předány. Žádající smluvní strana je informována o likvidaci těchto údajů a o důvodech této likvidace. V případě ukončení platnosti této smlouvy musí být všechny převzaté údaje zlikvidovány, a to nejpozději k datu ukončeni platnosti.

1.7. Smluvní strany jsou povinny vést evidenci o předáváni, přebírání a likvidaci údajů. Údaje obsažené v evidenci mohou být použity pouze pro účely kontroly, zda s údaji bylo nakládáno y souladu s právními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

1.8. Smluvní strany jsou povinny přijmout taková opatření, aby zabránily neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich ztratí, jejich neoprávněné nebo nahodilé změně Či likvidaci, jejich neoprávněnému přenosu nebo zveřejnění, jakož i jejich jinému neoprávněnému zpracováni či využití.

/2/ Údaje předávané v souvislosti s předáváním a převzetím osob, jakož i jejich průvozu se týkají pouze následujícího:

2.1. údajů o předávané nebo provážené osobě, a pokud je to nezbytné také údajů o jejích rodinných příslušnících (tj. jméno, příjmení, předchozí jména, přezdívky nebo krycí jména, falešná jména, datum a místo narození, stávající a předchozí občanství), popřípadě údajů, které umožní identifikovat předávanou nebo prováženou osobu, a údajů potřebných k zabezpečení předání nebo průvozu osoby;

2.2. cestovního pasu, občanského průkazu nebo jiných osobních a cestovních dokladů a průkazů (číslo, doba platnosti, datum a místo vydání, vydávající orgán, atd.);

2.3. oprávnění k pobytu vydaná smluvní stranou;

2.4. místa pobytu a dosud podniknuté cesty.

Kapitola VI

Hrazení nákladů

Článek 10

/1/ Náklady spojené s předáním osob podle článků 2 až 6 nese žádající smluvní strana až do okamžiku převzetí příslušným orgánem žádané smluvní strany.

/2/ Náklady na dopravu spojené se zpětným předáním osob podle článku 4 odst. 7 a článku 6 odst 7 nese žádající smluvní strana.

/3/ Náklady spojené s průvozem osob podle článků 7 a 8, popřípadě s navrácením občana třetího státu podle Článku 8 odst. 5 nese žádající smluvní strana.

Kapitola VII

Provádění smlouvy

Článek 11

/1/ Smluvní strany se zavazují provádět předávání, přebírání a průvozy osob řádným způsobem v souladu s mezinárodním právem a zvyklostmi, jakož i s ohledem na práva a důstojnost těchto osob.

/2/ Příslušnými orgány smluvních stran pro provádění Smlouvy jsou:

v České republice:

- Ministerstvo vnitra České republiky,

v Arménské republice:

- Ministerstvo územní správy Arménské republiky.

Článek 12

Příslušné orgány smluvních stran si vyměňují vzory dokladů:

1. Uvedených v článku 3 odst. 1;

2. prokazujících oprávnění k pobytu na území smluvních stran.

Článek 13

Příslušné orgány smluvních stran odpovídají za provádění této smlouvy, k níž sjednají prováděcí protokol, v němž konkrétně stanoví:

1. příslušné organizační útvary odpovědné za vyřizování žádostí a provádění předávání, přebírání a průvozů osob, řešení nejasných a sporných případů spojených s prováděním smlouvy, a způsob jejich vzájemného vyrozumívání;

2. hraniční přechody, na nichž budou osoby předávány;

3. doklady a jiné prostředky, jimiž se prokazuje nebo na jejichž základě se věrohodně předpokládá splnění podmínek pro předání a převzetí občana třetího státu podle článku 5 odst. 1;

4. podrobnosti o provádění průvozu s doprovodem;

5. způsob a postup při hrazení nákladů podle článku 10.

Článek 14

/1/ Příslušné orgány smluvních stran určí dva experty, kteří budou společně vyhodnocovat provádění smlouvy a v případě potřeby předloží návrhy na řešení otázek souvisejících s jejím prováděním, včetně návrhů změn a dodatků smlouvy a prováděcího protokolu. K těmto jednáním lze přizvat i další odborníky.

/2/ Případné spory týkající se výkladu nebo provádění této smlouvy budou řešeny jednáním smluvních stran.

Článek 15

Závazky smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv nejsou touto smlouvou dotčeny.

Kapitola VIII

Závěrečná ustanovení

Článek 16

/1/ Tato smlouva vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícím po dni, kdy si smluvní strany navzájem písemně oznámí, že byly splněny příslušné požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy.

/2/ Každá ze smluvních stran může pozastavit provádění této smlouvy zcela nebo zčásti, s výjimkou článků 2 až 4, jestliže to vyžadují zájmy bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo zdraví občanů. O rozhodnutí pozastavit provádění této smlouvy se smluvní strany navzájem neodkladně informují diplomatickou cestou. Pozastavení provádění smlouvy nabývá platnosti třicátým dnem ode dne doručení oznámení druhé smluvní straně.

/3/ Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji může kdykoli vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně učiněným diplomatickou cestou. Smlouva pozbývá platnosti devadesátým dnem ode dne obdržení výpovědi.


Dáno v Jerevanu dne 17. května 2010, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, arménském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu této smlouvy je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za Českou republiku
Mgr. Ivan Jestřáb, v.r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Arménské republice

Za Arménskou republiku
Gagik Jeganjan, v.r.
ředitel Státní migrační služby Ministerstva územní správy

Přesunout nahoru