Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 27/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání 2. změny Přílohy 1 Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie

Datum vyhlášení 01.04.2011
Uzavření smlouvy 12.11.2010
Platnost od 30.11.2010
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

27

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou dopisů ze dne 12. listopadu 2010 a 30. listopadu 2010 byla sjednána 2. změna Přílohy 1 Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie1).

Změna Přílohy vstoupila v platnost dne 30. listopadu 2010.

Anglické znění švýcarského dopisu a jeho překlad do českého jazyka a anglické znění českého dopisu a jeho překlad do českého jazyka a nové znění Přílohy 1 v anglickém znění a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

Poznámky pod čarou

1) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou týkající se implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie podepsaná v Bernu dne 20. prosince 2007 byla vyhlášena pod č. 65/2008 Sb. m. s.
Změny Příloh 1, 2 a 3 Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie, sjednané výměnou dopisů ze dne 9. února 2009 a 27. dubna 2009, byly vyhlášeny pod č. 61/2009 Sb. m. s.


[ Švýcarská konfederace]

[Federální ministerstvo zahraničních věcí FDFA
Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci SDC]

[Federální ministerstvo hospodářských věcí DEA
Státní kancelář pro hospodářské záležitosti SECO]

CH-3003 Bern

Pan Miroslav Kalousek
ministr
Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

Bern, 12. listopadu 2010

2. změna Přílohy 1 Rámcové dohody mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie, podepsané 20. prosince 2007.

Vážený pane ministře,

mám tu čest - s odvoláním na Rámcovou dohodu mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie, podepsanou 20. prosince 2007, a na základě článku 11, odst. 3 Rámcové dohody - navrhnout v zastoupení Federálního ministerstva zahraničních věcí a Federálního ministerstva hospodářských věcí Švýcarské konfederace, aby kompetentní orgány uvedené v čl. 9 Rámcové dohody odsouhlasily změnu Přílohy 1 k výše uvedené dohodě, jak je uvedeno následovně:

Článek 5: Tématické zaměření a indikativní finanční alokace

• znění „až do výše“ ve sloupci nazvaném „Indikativní finanční alokace“ bude vypuštěno ve všech řádcích tohoto sloupce.

Tabulka 1 „Bezpečnost, stabilita a podpora reforem“

• znění ve sloupci nazvaném “Přístup, cíle a uznatelné projekty“ pro oblast zaměření 1.1 „Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech“ bude změněno na “Program anebo individuální přístup s následujícími cíli“.

• znění ve sloupci nazvaném “Přístup, cíle a uznatelné projekty“ pro oblast zaměření 1.2 „Prevence a řízení katastrof bude změněno na “Program anebo individuální přístup s následujícími cíli“.

• znění ve sloupci nazvaném “Přístup, cíle a uznatelné projekty“ pro oblast zaměření 1.3 „Modernizace soudnictví“ bude změněno na “Program anebo individuální přístup s následujícími cíli“.

• znění ve sloupci nazvaném “Přístup, cíle a uznatelné projekty“ pro oblast zaměření 1.4 „Posílení institucí a kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu“ bude změněno na “Zlepšit (zkvalitnit) boj proti hospodářské kriminalitě a organizovanému zločinu v České republice“. Pod nadpisem „Typy uznatelných projektů“ bude vloženo nové znění “Zvyšování standardů a kapacity Policie ČR v boji proti všem formám organizované kriminality“.

Tabulka 2 “Životní prostředí a infrastruktura“

• znění ve sloupci nazvaném “Přístup, cíle a uznatelné projekty“ pro oblast zaměření 2.1 „Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí“ Cíl 2, bude změněno na „Projekty v minimální hodnotě 1 milionu CHF každý, v oblasti:“

Pod Tabulku „Přehled indikativních alokací“ bude vložen následující nový článek 6:

6 Realokace finančních prostředků

a. Nevyužité finanční zůstatky v jednotlivých oblastech zaměření a dosud nealokovaná částka (rezerva) bude použita - v souladu s cíli, principy, strategií, geografickým a tématickým zaměřením, tak jak jsou uvedeny v Rámcové dohodě - na projekty, které nemohou být financovány ze zůstatků finančních prostředků v příslušných oblastech zaměření.

b. Alokace dosud nealokované částky bude učiněna písemně (formou výměny dopisů) na základě vzájemného odsouhlasení kompetentních orgánů , t.j. Ministerstva financí /Národní koordinační jednotky a švýcarských kompetentních orgánů - Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci (SDC) a Státní kanceláře pro hospodářské záležitosti (SECO), v průběhu implementace Programu švýcarsko - české spolupráce.

Všechna další ustanovení Příloh Rámcové dohody mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko — české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie zůstávají nezměněna.

Nevyužité finanční zůstatky v jednotlivých oblastech zaměření budou učiněny písemně (formou výměny dopisů) mezi Ministerstvem financí / Národní koordinační jednotkou a Velvyslanectvím Švýcarska na základě vzájemného odsouhlasení kompetentních orgánů definovaných v článku 9 Rámcové dohody.

Pokud Ministerstvo financí ČR potvrdí ve své odpovědi, že souhlasí s výše uvedeným, bude tento dopis a odpověď považovány za souhlas se změnami Přílohy 1 Rámcové dohody, které vstoupí v platnost dnem podepsání této odpovědi Ministerstvem financí ČR.

S pozdravem,

Mr. Martin Dahinden
Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
(Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci SDC)

Mr. Jean-Daniel Gerber
State Secretariat for Economic Affairs SECO
(Státní kancelář pro hospodářské záležitosti SECO)

Přílohy

2. změna Přílohy 1 Rámcové dohody


Miroslav KALOUSEK

ministr financí

Praha, 30. listopadu 2010

Č.j.: 58/121433/2010

Dopis potvrzující změny - 2. změna Přílohy 1 Rámcové dohody mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie, podepsané 20. prosince 2007.

Vážený pane Dahindene a pane Gerbere,

s odvoláním na Váš návrh ve věci 2. změny Přílohy 1 výše uvedené Rámcové dohody, si dovoluji sdělit, že Ministersttvo financí Čewské republiky souhlasí s navrženými změnami Přílohy, jak je uvedeno následovně:

Článek 5: Tématické zaměření a indikativní finanční alokace

• znění „až do výše “ ve sloupci nazvaném „Indikativní finanční alokace “ bude vypuštěno ve všech řádcích tohoto sloupce.

Tabulka 1 „Bezpečnost, stabilita a podpora reforem “

• znění ve sloupci nazvaném 'Přístup, cíle a uznatelné projekty“ pro oblast zaměření 1.1 „Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech“ bude změněno na 'Program anebo individuální přístup s následujícími cíli“.

• znění ve sloupci nazvaném “Přístup, cíle a uznatelné projekty“ pro oblast zaměření 1.2 „Prevence a řízení katastrof“ bude změněno na 'Program anebo individuální přístup s následujícími cíli“.

• znění ve sloupci nazvaném “Přístup, cíle a uznatelné projekty“ pro oblast zaměření 1.3 „Modernizace soudnictví“ bude změněno na “Program anebo individuální přístup s následujícími cíli“.

• znění ve sloupci nazvaném “Přístup, cíle a uznatelné projekty“ pro oblast zaměření 1.4 „Posílení institucí a kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu“ bude změněno na “Zlepšit (zkvalitnit) boj proti hospodářské kriminalitě a organizovanému zločinu v České republice “. Pod nadpisem „ Typy uznatelných projektů “ bude vloženo nové znění “Zvyšování standardů a kapacity Policie ČR v boji proti všem formám organizované kriminality“.

Tabulka 2 “Životníprostředí a infrastruktura“

• znění ve sloupci nazvaném “Přístup, cíle a uznatelné projekty “pro oblast zaměření 2.1 „ Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí“ Cíl 2, bude změněno na „Projekty v minimální hodnotě 1 milionu CHF každý, v oblasti:“

Pod Tabulku „Přehled indikativních alokací“ bude vložen následující nový článek 6:

6 Realokace finančních prostředků

a. Nevyužité finanční zůstatky v jednotlivých oblastech zaměření a dosud nealokovaná částka (rezerva) bude použita - v souladu s cíli, principy, strategií, geografickým a tématickým zaměřením, tak jak jsou uvedeny v Rámcové dohodě - na projekty, které nemohou být financovány ze zůstatků finančních prostředků v příslušných oblastech zaměření.

b. Alokace dosud nealokované částky bude učiněna písemně (formou výměny dopisů) na základě vzájemného odsouhlasení kompetentních orgánů, tj. Ministerstva financí / Národní koordinační jednotky a švýcarských kompetentních orgánů - Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci (SDC) a Státní kanceláře pro hospodářské záležitosti (SECO), v průběhu implementace Programu švýcarsko - české spolupráce.

Všechna další ustanovení Příloh Rámcové dohody mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie zůstávají nezměněna.

Nevyužité finanční zůstatky v jednotlivých oblastech zaměření budou učiněny písemně (formou výměny dopisů) mezi Ministerstvem financí / Národní koordinační jednotkou a Velvyslanectvím Švýcarska na základě vzájemného odsouhlasení kompetentních orgánů definovaných v článku 9 Rámcové dohody.

S pozdravem,

Miroslav Kalousek, v. r.
ministr financí

Přílohy

2. změna Přílohy 1 Rámcové dohody - REV2 (24.8.2010)

Mr. Martin Dahinden
Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
Fre iburgstrasse 130
3003 Berne
Switzerland

CC: Mr. Jean-Daniel Gerber
State Secretariat for Economic Affairs SECO


Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Koncepční rámec tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce. Koncepční rámec vymezuje cíle, principy, strategie, geografické a tématické zaměření a také indikativní finanční alokace.

1. Cíle

Program švýcarsko-české spolupráce sleduje dva cíle:

- Přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi Českou republikou a vyspělejšími zeměmi rozšířené Evropské unie (EU); a

- Přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony v rámci České republiky.

Program švýcarsko-české spolupráce zahrnuje národní a nadnárodní Projekty, které podporují udržitelný, hospodářsky a sociálně vyvážený rozvoj.

Ke konci období implementace švýcarského Příspěvku se obě Strany mohou společně rozhodnout, že provedou celkové zhodnocení výsledků dosažených prostřednictvím Programu švýcarsko-české spolupráce.

2. Principy

Švýcarsko-česká spolupráce se řídí následujícími principy:

Transparentnost. Průhlednost a otevřenost jsou klíčovými aspekty všech činností v rámci spolupráce a jsou závazné na všech úrovních. Zvláštní důraz je kladen na transparentnost výběru projektů, přidělování zakázek a finančního řízení.

Sociální začlenění. Aktivity v rámci spolupráce se zaměřují na začlenění sociálně a ekonomicky znevýhodněných jednotlivců a skupin a jejich přístup k příležitostem a výhodám rozvoje.

Rovné příležitosti a práva. Aktivity v rámci spolupráce se zaměřují na zlepšování příležitostí pro ženy a muže a na to, aby mohli rovnoprávně uplatňovat svá práva prostřednictvím přístupů založených na rovnosti pohlaví.

Ekologická udržitelnost. Aktivity v rámci spolupráce se zaměřují na zohledňování požadavků na ekologickou udržitelnost.

Závazek všech zainteresovaných stran. Všechny instituce a rozhodovací orgány, které se podílejí na Programu švýcarsko-české spolupráce, se zavazují, že budou podporovat účinnou a efektivní realizaci dohodnutých Projektů.

Subsidiarita a decentralizace. Aktivity v rámci spolupráce se zaměřují na zohlednění principů subsidiarity a decentralizace primárně u Projektů na úrovni obcí a regionů.

3. Strategie

3.1 Hlavní strategické zásady

Program švýcarsko-české spolupráce je součástí komplexního národního rozvojového plánování, které zahrnuje strukturální programy a programy soudržnosti EU, a také programy Finančních mechanismů EHP/Norska. Švýcarský Příspěvek doplňuje tyto programy a zaměřuje se především na Projekty, které nejsou vůbec, nebo které jsou jen částečně kryty z jiných finančních zdrojů.

Hlavní strategické zásady zahrnují:

a. Zaměření. Memorandum o porozumění mezi Švýcarskou federální radou a Radou Evropské unie definuje čtyři směry financování z Příspěvku:

- Bezpečnost, stabilita a podpora reforem;

- Životní prostředí a infrastruktura;

- Podpora soukromého sektoru; a

- Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj.

Tyto směry financování a související oblasti zaměření tvoří obecný základ spolupráce. Důležité jsou rovněž efektivita a účinnost, jakož i snaha o optimální alokaci a využití disponibilních zdrojů. Proto je potřeba, aby měl Program švýcarsko-české spolupráce jasné strategické zaměření, vedené následujícími zásadami:

- Koncentrace na nejvýše osm oblastí zaměření, na něž bude vynaloženo alespoň 70 % Příspěvku (tématické zaměření). Oblasti zaměření budou vybrány podle potřeby a vezmou v úvahu specifické švýcarské know-how.

- Koncentrace do tří okrajových a méně rozvinutých regionů (NUTS III), ve kterých bude vynaloženo nejméně 40 % Příspěvku (geografické zaměření).

- Koncentrace na relativně nízký počet Projektů.

b. Programový přístup. Program se skládá z dílčích projektů, které spojuje společné téma nebo sdílené cíle. Programový přístup bude uplatňován v oblastech zaměření, které vykazují některé z těchto charakteristik: rozsáhlé finanční Závazky; propojení různých úrovní (národní, regionální, místní); různorodost aktérů; přispění k rozvoji politik; významné přispění k posilování institucí; a uplatnění společných pravidel a postupů. Programový přístup s sebou nese delegování rozhodovacích pravomocí na jednotlivé projekty. Programový přístup zahrnuje: počáteční vyhodnocení oblasti zaměření; vymezení cílů, zásad a rozpočtů; plán realizace programu; a koncepci monitorování a hodnocení dané oblasti. Aby byla zajištěna účinnost a efektivita, příspěvek na jeden program musí být alespoň 4 miliony CHF. Ve výjimečných případech se Strany mohou dohodnout na nižších minimálních finančních částkách.

c. Projektový přístup. Přístup zaměřený na Individuální projekty bude uplatňován v oblasti zaměření, ve které budou implementovány samostatné projekty. Aby byla zajištěna účinnost a efektivita, příspěvek na každý Individuální projekt v rámci Projektového přístupu musí obecně činit alespoň 1 milion CHF. Ve výjimečných případech se Strany mohou dohodnout na nižších minimálních finančních částkách.

d. Financování Blokového grantu může poskytnout prostředky na menší projekty (viz Příloha 3).

e. Nadnárodní Projekty. Příspěvek lze použít na financování nadnárodních Projektů.

f. Partneři a příjemci. Program švýcarsko-české spolupráce bude zahrnovat partnery a příjemce z veřejného a soukromého sektoru, nevládní organizace a jiné organizace občanské společnosti.

g. Partnerství. Obohacujícím prvkem Programu švýcarsko-české spolupráce jsou partnerství mezi švýcarskými a českými partnery. Spolupráce a partnerství jsou silně podporovány, a to především v těch oblastech zaměření, v nichž může Švýcarsko přispět zvláštními zkušenostmi, know-how a technologiemi.

h. Flexibilita. Flexibilita a možnost reagovat na příležitosti vyžadují, aby bylo zpočátku do oblastí zaměření a na speciální položky alokováno pouze asi 80 % Příspěvku. Do dvou let od zahájení Programu švýcarsko-české spolupráce budou tématické a geografické priority vyhodnoceny, původní finanční alokace budou dle dohody přesměrovány a budou stanoveny priority pro zatím nealokovanou část Příspěvku.

i. Zviditelnění. Zviditelnění Programu švýcarsko-české spolupráce pro české a švýcarské občany je důležitým aspektem, ke kterému se může přihlížet při výběru a realizaci Projektů. Obě Strany se zavazují, že budou proaktivně informovat o této spolupráci.

3.2 Strategie implementace

a. Identifikace Projektů. Identifikace Projektů významně ovlivňuje kvalitu Programu švýcarsko-české spolupráce. Za identifikaci Projektů, které budou financovány z Příspěvku, odpovídá Česká republika. Švýcarsko může České republice nabídnout návrhy Projektů.

b. Stanovení kritérií pro výběr Projektů. Výběr Projektů musí být založen na jasném souboru kritérií. Obecná výběrová kritéria musí zahrnovat:

- Soulad s cíli Programu švýcarsko-české spolupráce;

- Dodržení principů Programu švýcarsko-české spolupráce popsaných v Kapitole 2 této Přílohy;

- Soulad se strategickými zásadami popsanými v Kapitole 3.1 této Přílohy;

- Zakotvení v národním rozvojovém plánování a, pokud je to možné, v Národním strategickém referenčním rámci a příslušném/ých Operačním/ích programu/ech;

- Inovativnost a/nebo potenciál nabídnout nová řešení, která mohou být následně uplatněna ve větším měřítku (pilotní Projekty);

- Schopnosti Prováděcí agentury;

- Potenciál pákového efektu (mobilizace dodatečných zdrojů);

- Proveditelnost v daném časovém horizontu; a

- Udržitelnost výsledků.

Před zahájením Programu švýcarsko-české spolupráce mohou být formulována výběrová kritéria pro jednotlivé oblasti zaměření.

c. Podpora plánování Projektů. Příprava Projektu a detailní plánování Projektu jsou mimořádně důležité pro účinnost a efektivitu realizace Projektů. O podporu na přípravu může požádat Česká republika, nebo může být tato podpora doporučena Švýcarskem. Podpora bude financována prostřednictvím Fondu na přípravu projektů (viz Příloha 3). Pokud by Fond na přípravu projektů nedisponoval dostatečnými prostředky na přípravu určitého Projektu, Česká republika může požádat o převedení dodatečných zdrojů z dané Oblasti zaměření na Fond na přípravu projektů.

d. Navýšení implementační kapacity. Úspěšná realizace Projektu závisí na kapacitě implementačních a monitorovacích organizací. Pokud bude potřeba, Česká republika může požádat o navýšení kapacity, nebo ji může doporučit Švýcarsko. Toto navýšení může být financováno z Příspěvku jako nedílná součást financování Projektu.

4. Geografické zaměření

Alespoň 40 % Příspěvku bude vynaloženo na oblasti geografického zaměření. Během prvních dvou let se Program švýcarsko-české spolupráce zaměří na dva kraje: Moravskoslezský a Olomoucký, v další fázi eventuálně také na Zlínský kraj.

5. Tématické zaměření a indikativní finanční alokace

V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce budou uplatněna následující tématická zaměření a indikativní finanční alokace:

1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem

Čís.

Oblasti zaměření

Přístup, cíle a uznatelné Projekty

Indikativní finanční alokace

1.1Iniciativy regionálního
rozvoje v okrajových
nebo znevýhodněných
regionech
Programový anebo individuální přístup s těmito cíli:

Cíl 1:

Posílit kapacity na úrovni regionů, mikroregionů a na lokální úrovni v oblasti geografického zaměření.

Typy uznatelných projektů:
- Projekty veřejné správy posilující regionální spolupráci mezi různými místními úřady (např. v oblasti infrastruktury, vzdělávání, sociálních služeb, kultury)
- Revize rozvojových plánů regionů a mikroregionů
- Posílení kapacit pro poskytování služeb v obcích
- Zvýšení kapacity veřejných nebo soukromých subjektů, podílejících se na posilování regionálního rozvoje
- Dlouhodobě orientovaný systém rozvoje zaměřený na vznik efektivní a integrované tvorby inter-komunitních politik a společné poskytování služeb
- Twinning (navázání partnerství) s cílem poskytnout kontakty a vytvářet sítě mezi institucemi, obecními/městskými úřady a regiony v České republice a ve Švýcarsku na regionální a národní úrovni

10 milionů CHF
Cíl 2:

Mobilizovat lokální a regionální rozvojový potenciál v oblasti geografického zaměření.

Typy uznatelných projektů:

- Plánování turismu na úrovni krajů a okresů.
- Mobilizace turistického potenciálu, primárně v oblastech zdraví, ekoturistiky, sportu, kulturního dědictví atd.

Cíl 3:

Zavádění nových metod sociální práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory, zlepšování kvality v oblasti poskytování služeb, sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Typy uznatelných projektů:

Rekonstrukce či modernizace institucí nebo jejich vybavení v oblasti geografického zaměření k podpoře seniorů podle zákona o sociálních službách se zaměřením na:

- Poskytování služeb seniorům v souladu se zákonem o sociálních službách (např. zařízení se zvláštním režimem, osobní asistence a asistence v případě ohrožení, stacionární služby, hospice...)
- Individuální práce se seniory v rezidenčních zařízeních
- Rozvoj ambulantních a terénních služeb (neinstitucionalizované služby)
- Podpora individuálního plánování služeb pro služby
- Podpora „nejlepší praxe“ - výměna zkušeností a know-how mezi podobnými institucemi

7 milionů CHF
1.2Prevence
a řízení katastrof

Programový anebo individuální přístup s následujícím cílem:

Posílit systém řízení a kontroly katastrof v České republice.

Typy uznatelných projektů:

- Zvýšení schopností v oblasti prevence a řízení katastrof ve specifických prioritních oblastech
- Zvýšení schopností specializovaných týmů řídit, vyšetřovat a překonávat důsledky katastrof

3 miliony CHF
1.3Modernizace soudnictví

Programový anebo individuální přístup s následujícím cílem:

Rozvíjet a zlepšovat školící programy v justici v České republice.

Typy uznatelných projektů:

- Zvýšení schopnosti soudů s cílem zlepšit výměnu informací o souvisejících případech (včetně rozvoje školícího programu na regionální úrovni)
- Zlepšení školících programů a podmínek v soudnictví s cílem zvýšit schopnosti soudců a podpůrného personálu
- Posílení probačních a mediačních služeb prostřednictvím přenosu know-how

3 miliony CHF
1.4Posílení institucí a kapacit
v boji proti korupci a
organizovanému zločinu

Projektový přístup s následujícím cílem:

Zlepšit (zkvalitnit) boj proti hospodářské kriminalitě a organizovanému zločinu v České republice.

Typy uznatelných projektů:

- Zvyšování standardů a kapacity Policie ČR v boji proti všem formám organizované kriminality
- Rozvoj globální analýzy a návrh integrovaného informačního systému pro trestní a přestupková řízení a pro jiné související procesy

3 miliony CHF

2. Životní prostředí a infrastruktura

Čís.

Oblasti zaměření

Přístup, cíle a uznatelné Projekty

Indikativní finanční alokace

2.1Obnova a modernizace
základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí
Projektový přístup s následujícími 3 cíli:

Minimálně 30 % alokace pro tuto prioritní oblast bude využito na projekty v oblastech geografického zaměření.

Cíl 1:

Posílit služby spojené s infrastrukturou na úrovni obcí s cílem zvýšit životní úroveň a podporovat hospodářský rozvoj.

Typy uznatelných projektů: Projekty v minimální hodnotě 8 milionů CHF každý, v oblasti:

- Udržitelného nakládání s odpadními vodami, zaměřené pokud možno na úpravu odpadní vody v obcích;
- Nakládání s tuhými odpady: Sběr, třídění a zpracování

Cíl 2:

Zvýšit energetickou efektivitu a zlepšit kvalitu ovzduší (snížení emisí skleníkových plynů a jiných nebezpečných emisí).

Typy uznatelných projektů: Projekty v minimální hodnotě 1 milionu CHF každý, v oblasti:

- Zavádění systémů obnovitelných zdrojů energie
- Zlepšení energetické efektivity: např. snížení energetických ztrát
- Modernizace tepelných elektráren a dálkových vytápěcích soustav
- Opatření v sektoru veřejné dopravy a veřejného sektoru s cílem snížit znečištění ovzduší

Cíl 3:

Zlepšit management, bezpečnost a spolehlivost komunálních/regionálních systémů veřejné dopravy.

Typy uznatelných projektů:

- Příprava projektů pro velké dopravní investiční projekty v rámci velkých projektů
- Příprava a implementace koncepcí managementu dopravy
- Malé a dobře zacílené projekty veřejné dopravy

29 milionů CHF
2.2

Zlepšení životního
prostředí

Environmentální expertní fond s následujícím cílem:

Podporovat kapacity plánování ve veřejné správě a zajišťovat transfer znalostí.

Typy uznatelných projektů:

- Studie politik, strategické plánování a transfer znalostí v oblasti životního prostředí (např. ochrana přírody, odpadové hospodářství, malé čističky odpadních vod)

1 milion CHF

3. Podpora soukromého sektoru

Čís.

Oblasti zaměření

Přístup, cíle a uznatelné Projekty

Indikativní finanční alokace

3.1

Zlepšení přístupu
k financování pro malé
a střední podniky

Projektový přístup s následujícím cílem:

Podporovat vytváření pracovních míst

Typy uznatelných projektů:

- Poskytování dlouhodobého financování pro malé a střední podniky (např. vlastní kapitál /equity/, poskytnutí zdrojů /quasi-equity/mezzanine/, úvěry)

10 milionů CHF

3.2

Zlepšení regulace ve finančním sektoru

Projektový přístup s následujícím cílem:

Podporovat efektivní implementaci a vymahatelnost Acquis Communautaire, se zaměřením na finanční výkaznictví obchodních společností.

Typy uznatelných projektů:

- Vytváření institucionálních a regulačních podmínek pro finanční výkaznictví obchodních společností a audit na národní úrovni

2 miliony CHF

4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj

Čís.

Oblasti zaměření

Přístup, cíle a uznatelné Projekty

Indikativní finanční alokace

4.1Výzkum a vývojProgramový přístup se 3 cíli:

Cíl 1:

Posílit vědecký potenciál České republiky prostřednictvím stipendijních programů ve Švýcarsku.

Typy uznatelných projektů:

- Fond na stipendia pro post-bakalářské a postgraduální programy ve Švýcarsku

Cíl 2:

Zlepšit dostupnost vyššího vzdělávání:

Typy uznatelných projektů:

- Stipendia pro post-bakalářské a postgraduální programy v České republice a mezi Českou republikou a sousedními členskými státy EU

Cíl 3:

Přispět ke znalostní ekonomice České republiky prostřednictvím podpory znalostní základny a především prostřednictvím aplikovaného výzkumu a popularizace vědy, jakož i transferu know-how.

Typy uznatelných projektů:

- Společné výzkumné projekty a partnerství institucí v oblasti aplikovaného výzkumu
- Rozvíjení znalostí v oblasti managementu inovací a popularizace vědy
- Vědecké dovolené

4 miliony CHF
4.2Zdraví

Programový přístup s následujícím cílem:

Posílit primární a sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, handicapované a znevýhodněné občany.

Typy uznatelných projektů:

- Zlepšení dostupnosti a kvality ambulantní, ústavní a ošetřovatelské domácí péče pro seniory, handicapované a znevýhodněné občany v oblastech geografického zaměření
- Institucionální a profesionální posílení neziskových organizací v rámci sektoru na regionální a národní úrovni
- Zvýšení schopností v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni

7 milionů CHF

5. Speciální alokace

Položka

Obsah

Indikativní finanční alokace

5.1 Blokový grant

Programový přístup s následujícím cílem:

Podporovat přispění občanské společnosti k hospodářské a sociální soudržnosti jako důležitého činitele rozvoje.

Typy uznatelných projektů:

- Blokový/é grant/granty na malé projekty občanské společnosti / nevládních neziskových organizací (NNO), přispívajících především k poskytování sociálních služeb a zaměřených na otázky životního prostředí, s možností posílit kapacitu organizací.

5 milionů CHF

5.2 Fond na přípravu projektůPrioritní cíl:

Podporovat přípravu konečných návrhů projektů.

2 miliony CHF

5.3 Švýcarský management
Programu

Administrace Programu švýcarsko-české spolupráce na straně Švýcarska.5,5 milionu CHF
5.4 Česká technická asistenceAdministrace Programu švýcarsko-české spolupráce na straně České republiky včetně přípravy, implementace, monitorování a evaluace.2.6 milionu CHF

Přehled indikativních alokací

Oblasti financování

Indikativní finanční alokace (miliony CHF)

1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem

26

2. Životní prostředí a infrastruktura

30

3. Soukromý sektor

12

4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj

11

5. Speciální alokace

15,10

6. Zatím nealokováno

15,68

Indikativní alokace celkem

109,78

6. Realokace finančních prostředků

a. Nevyužité finanční zůstatky v jednotlivých oblastech zaměření a dosud nealokovaná částka (rezerva) bude použita - v souladu s cíli, principy, strategií, geografickým a tématickým zaměřením, tak jak jsou uvedeny v Rámcové dohodě - na projekty, které nemohou být financovány ze zůstatků finančních prostředků v příslušných oblastech zaměření.

b. Alokace dosud nealokované částky bude učiněna písemně (formou výměny dopisů) na základě vzájemného odsouhlasení kompetentních orgánů , t.j. Ministerstva financí / Národní koordinační jednotky a švýcarských kompetentních orgánů - Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci (SDC) a Státní kanceláře pro hospodářské záležitosti (SECO), v průběhu implementace Programu švýcarsko - české spolupráce.

Přesunout nahoru