Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 25/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2010–2011 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělávání, kultury a vědy Mongolska

Datum vyhlášení 28.03.2011
Uzavření smlouvy 19.05.2010
Platnost od 19.05.2010
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. května 2010 bylo v Ulánbátaru podepsáno Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2010–2011 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělávání, kultury a vědy Mongolska.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 12 dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2011.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Agreement on Cultural Cooperation for 2010-2011 between the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Ministry of Education, Culture and Science of Mongolia

Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2010–2011 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělávání, kultury a vědy Mongolska

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo vzdělávání, kultury a vědy Mongolska, dále jen „Strany“, vedeny společným zájmem upevňovat a rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, se dohodly takto:

Článek 1

Obě Strany budou podporovat spolupráci v různých oblastech kultury. Za tímto účelem si vymění odborníky na celkovou dobu 20 dnů ročně.

Článek 2

Obě Strany si budou vyměňovat informační materiály o významných národních a mezinárodních kulturních a uměleckých akcích pořádaných v obou zemích.

Článek 3

Obě Strany budou podle svých možností podporovat spolupráci mezi organizacemi a institucemi, které jsou v jejich působnosti, na základě oboustranného zájmu prostřednictvím:

a) spolupráce divadel, hudebních, literárních, výtvarných a filmových institucí, knihoven, muzeí, galerií, organizací památkové péče a institucí působících v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury,

b) vzájemných styků mezi sdruženími, svazy a asociacemi sdružujícími spisovatele, překladatele, hudebníky, divadelní umělce, filmové tvůrce, fotografy a jiné umělce,

c) účasti svých umělců na mezinárodních festivalech, soutěžích, přehlídkách, konferencích a setkáních kulturního charakteru pořádaných druhou stranou v souladu se statuty těchto akcí.

Článek 4

Obě Strany budou podporovat spolupráci mezi knihovnami obou států. Budou spolupracovat zejména v oblasti digitálních knihoven, digitálního přístupu ke kulturnímu dědictví a ochrany digitálních dokumentů jakožto příbuzné oblasti. Podpoří výměnu publikací, periodik a jiných dokumentů mezi ústředními knihovnami obou zemí.

Článek 5

Obě Strany budou podporovat překládání a popularizaci své literatury ve státě druhé strany. Ministerstvo kultury České republiky může prostřednictvím grantů podpořit vydávání překladů české literatury. Žádosti o grant musí být podány mongolskými vydavateli.

Článek 6

Obě Strany budou podporovat vzájemnou výměnu informací týkajících se ochrany kulturního dědictví, zejména pak nezákonného vývozu, dovozu i transferu kulturních statků států obou Stran a jejich navracení původním vlastníkům.

Článek 7

Obě Strany budou podporovat výměnu výstav, jejichž podmínky budou dohodnuty diplomatickou cestou. Výstavy budou doprovázeny 1 kurátorem, jehož pobyt ve státě přijímající strany nepřesáhne 7 dní.

Článek 8

Obě Strany budou podporovat vzájemnou spolupráci mezi profesními organizacemi a asociacemi v oblasti kinematografie, budou podporovat vzájemnou účast na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných v obou státech.

Článek 9

Vysílání a přijímání osob

1. Vysílající strana předloží přijímající straně nejpozději 2 měsíce před plánovaným zahájením návštěvy návrh nominovaných osob, který bude obsahovat:

a) jméno a příjmení a stručný popis odborné činnosti nominované osoby

b) termín návštěvy

c) návrh programové náplně pobytu

2. Vysílající strana hradí cestovní náklady do hlavního města státu přijímající strany a zpět.

3. Každá osoba vysílaná v rámci tohoto Ujednání zodpovídá za úhradu svého zdravotního pojištění pro svůj pobyt v přijímající zemi.

4. Přijímající strana hradí:

a) cestovní náklady na území svého státu dle programu pobytu

b) náklady na ubytování hotelového typu

c) náklady na stravné a kapesné v souladu s platnými právními předpisy svého státu

d) náklady na tlumočení

Článek 10

Toto Ujednání nevylučuje spolupráci Stran i v jiných formách v souladu s účelem tohoto Ujednání, na nichž se Strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 11

Toto Ujednání bude prováděno v souladu s právními předpisy platnými na území obou Stran.

Článek 12

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2011. Každá smluvní strana může písemně vypovědět toto Ujednání s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti tohoto Ujednání nebude mít vliv na závazky vzniklé na jejím základě.


Dáno v Ulánbátaru dne 19. 5. 2010 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, mongolském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Ministerstvo kultury České republiky
Mgr. Václav Jílek v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Mongolsku

Ministerstvo vzdělávání, kultury a vědy Mongolska
Yondon Otgonbayar v. r.
ministr vzdělávání, kultury a vědy

Přesunout nahoru