Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 23/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Datum vyhlášení 28.03.2011
Uzavření smlouvy 09.02.2010
Platnost od 01.03.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. února 2010 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 19 odst. 1 dne 1. března 2011.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


AGREEMENT between the Government of tne Czech Republic and the Government of the Republic of Macedonia on Cooperation in the fight against Crime

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Vláda České republiky a vláda Republiky Makedonie (dále jen „smluvní strany“),

s úmyslem přispět k rozvoji vzájemných vztahů,

znepokojeny nadnárodním šířením organizované trestné činnosti, zejména zvyšujícím se zneužíváním omamných a psychotropních látek a růstem mezinárodního obchodu s nimi, jakož i obchodováním s lidmi,

přesvědčeny, že spolupráce v oblasti boje proti jakékoliv formě organizovaného zločinu a terorizmu a dalším druhům trestné činnosti nebo při jejich účinné prevenci má zásadní význam,

vědomy si závažnosti nárostu nelegální migrace a s tím souvisejících bezpečnostních rizik,

řídíce se mezinárodními smlouvami a svými právními předpisy,

se dohodly takto:

Článek 1

Účel dohody

(1) Účelem této dohody je prohloubení a posílení vzájemné spolupráce při prevenci a odhalováni trestných činů a při zjišťování jejich pachatelů zejména prostřednictvím výměny strategických a operativních informací a přímých kontaktů mezi příslušnými orgány na všech náležitých úrovních.

(2) Spolupráce podle této dohody probíhá v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran, jakož i ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž jsou smluvní strany vázány, a nezahrnuje poskytování právní pomoci ve věcech trestních, která náleží do působnosti justičních orgánů.

Článek 2

Rozsah spolupráce

Spolupráce podle této dohody se vztahuje na všechny formy trestné činnosti, zejména na:

a) organizovanou trestnou činnost;

b) terorizmus a jeho financování;

c) trestnou činnost směřující proti životu a zdraví;

d) obchodováni s lidmi, kuplířství, nezákonné obchodování s lidskými orgány a tkáněmi;

e) sexuální zneužívání dětí a dětskou pornografii;

f) trestnou činnost související s nelegální migrací;

g) nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami, včetně prekursorů, podle Úmluvy Organizace spojených národa proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Vídeň, 20. prosinec 1988);

h) počítačovou kriminalitu;

i) nezákonnou výrobu, opatřování, držení, dovoz, vývoz, průvoz a obchodování se zbraněmi, střelivem a výbušninami, chemickými, biologickými, radioaktivními a jadernými materiály, se zbožím a technologiemi strategického významu, jakož i s jinými vysoce nebezpečnými látkami, včetně nebezpečných odpadů;

j) padělání a pozměňování peněz, známek a cenných papírů, prostředků bezhotovostního platebního styku a úředních dokladů, zejména cestovních dokladů, jejich distribuci a používání;

k) legalizaci výnosů z trestné činnosti a hospodářskou trestnou činnost;

l) korupci;

m) trestnou činnost, jejímž předmětem jsou díla kulturní a historické hodnoty,

n) trestnou činnost týkající se motorových vozidel;

o) trestné činy proti duševnímu vlastnictví.

Článek 3

Výměna informací

Příslušné orgány smluvních stran si poskytují vzájemnou pomoc výměnou informací, včetně osobních údajů, týkajících se zejména:

a) trestných činů, včetně údajů o osobách podezřelých nebo účastnících se na páchání trestné činnosti, propojení pachatelů, organizaci skupin páchajících trestnou činnost a jejich struktuře, typickém chováni j ednotlivých pachatelů a skupin, porušení trestně právních předpisů a přij atých opatřeních;

b) plánovaných trestných činů, včetně teroristických činů směřujících proti zájmům smluvních stran; e) prevence a boje s nelegální migrací;

d) předmětů, jimiž byly trestné činy spáchány nebo z trestné činnosti pocházejí, a zároveň si poskytují vzorky těchto předmětů;

e) plánovaných speciálních akcí a operaci, které mohou zajímat druhou smluvní stranu;

f) poznatků vzešlých z činnosti příslušných orgánů, zejména nových forem trestné činnosti, a zároveň si poskytuji koncepční a analytické materiály a odbornou literaturu;

g) výsledků bezpečnostního, kriminalistického a kriminologického výzkumu, vyšetřovací praxe, pracovních metod a prostředků;

h) právních a vnitřních předpisů vztahujících se k předmětu této dohody a jakýchkoli změn v těchto předpisech.

Článek 4

Koordinace a pomoc

Příslušné orgány smluvních stran v případě potřeby koordinují své činnosti a poskytují si pomoc, zejména:

a) při pátrání po osobách podezřelých ze spácháni trestného činu, jakož i po osobách, které se vyhýbají trestní odpovědnosti nebo výkonu trestu;

b) při pátrání po pohřešovaných osobách, včetně provádění úkonů souvisejících s identifikací osob nebo tělesných ostatků;

c) při pátrání po věcech a jejich identifikaci, včetně realizace opatření určených k nalezeni a zajištěni výnosů z trestné Činnosti;

d) při přípravě a organizačním zajištění realizace speciálních vyšetřovacích technik, jako například kontrolovaných zásilek, sledování a nasazení agentů a předstíraných převodů;

e) při ochraně svědků, obětí a jiných osob, kterým v souvislosti se spoluprací a poskytnutím svědectví v trestním řízení hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí (dále jen „chráněná osoba“);

f) při plánování a realizaci společných programů prevence kriminality.

Článek 5

Konzultanti a pracovní týmy

(1) Za účelem podpory druhé smluvní strany či koordinace činností v konkrétních případech trestné činnosti vysílají příslušné orgány smluvních stran konzultanty k příslušným orgánům druhé smluvní strany nebo vytvářejí smíšené analytické a jiné pracovní týmy.

(2) Pracovnici příslušných orgánů vysílající smluvní strany působí na území státu přijímající smluvní strany v poradní a podpůrné funkci. V rámci výkonu své poradní a podpůrné funkce dodržují pokyny vydané příslušnými orgány přijímající smluvní strany.

Článek 6

Styční důstojníci

(1) Příslušné orgány smluvních stran mohou uzavřít zvláštní dohody týkající se časově omezeného nebo neomezeného přidělení policejních styčných důstojníků jedné smluvní strany k příslušným orgánům druhé smluvní strany za účelem zlepšení a urychlení vzájemné spolupráce.

(2) Styční důstojnici vyvíjejí na území státu přijímající smluvní strany podpůrnou a poradní činnost, poskytují pomoc při navazování kontaktů a podílejí se na organizaci pracovních setkání. Plní své úkoly v souladu s pokyny udělenými jim vysílající smluvní stranou.

(3) Styční důstojníci jedné smluvní strany vyslaní do třetího státu mohou po vzájemné dohodě smluvních stran a za předpokladu písemného souhlasu třetího stáni zastupovat i zájmy druhé smluvní strany.

Článek 7

Ochrana svědka

(1) Spolupráce podle článku 4 písm. e) této dohody zahrnuje zejména výměnu informací, přijímáni ochranných opatření, logistickou pomoc, jakož i přemístění chráněných osob.

(2) Přemísťovaná chráněná osoba:

a) musí být zařazena do programu ochrany svědka ve státě žádající smluvní strany,

b) není zařazena do programu ochrany svědka ve státě žádané smluvní strany.

(3) Při prováděni opatření v souvislosti s ochranou přemísťované chráněné osoby se přiměřeně použijí vnitrostátní právní předpisy žádané smluvní strany.

(4) Žádající smluvní strana hradí potřebné životní náklady chráněných osob. Žádaná smluvní strana hradí náklady na personál a věcné náklady opatření spojených s ochranou těchto osob.

(5) Žádaná smluvní strana může ze závažných důvodů po předchozím informování žádající smluvní strany opatření ve smyslu odstavce 3 ukončit. Žádající smluvní strana má v takových případech povinnost ve lhůtě 30 dnů od obdržení této informace chráněnou osobu převzít zpět.

Článek 8

Podávání a vyřizování žádostí

(1) Informace a jiné formy pomoci na základě této dohody se poskytuji na základě písemné žádosti s tím, že ke využít elektronických nebo jiných prostředků komunikace, pokud je to přípustné vzhledem k obsahu žádosti. V naléhavých případech lze žádost podat i ústně s následným bezodkladným písemným potvrzením.

(2) Příslušné orgány žádané smluvní strany odpoví na žádost uvedenou v odstavci 1 co nejdříve. Příslušné orgány žádané smluvní strany mohou požadovat další informace, je-li to nezbytné pro vyhovění žádosti. Jestliže orgán, který obdržel žádost o pomoc, není orgánem zodpovědným za vyřízení této žádosti, předá žádost orgánu příslušnému k jejímu vyřízení.

(3) Příslušné orgány smluvních stran si navzájem v jednotlivých případech sděluji informace i bez Žádosti, pokud se na základě zjištěných skutečností domnívají, že druhé smluvní straně mohou pomoci při odvraceni konkrétních nebezpečí pro veřejný pořádek nebo bezpečnost nebo při předcházení a odhalování trestných Činů a zjišťování jejich pachatelů.

(4) Každá ze smluvních stran může žádost o poskytnutí pomoci podle této dohody zcela nebo zčásti odmítnout, má-li za to, že by vyhovění žádosti mohlo ohrozit její svrchovanost, bezpečnost nebo jiný důležitý zájem, nebo pokud by to bylo v rozporu s jejími právními předpisy nebo s jejími mezinárodními smlouvami. Pro vyhověni žádosti mohou smluvní strany stanovit podmínky, které jsou pro druhou smluvní stranu závazné.

(5) V případě odmítnutí žádosti nebo v případě jejího částečného vyhovění se o této skutečnosti smluvní strany neprodleně písemně informují.

(6) Při provádění této dohody používají příslušné orgány smluvních stran anglický jazyk, pokud není dohodnuto jinak.

Článek 9

Výcvik a vzděláváni

Smluvní strany vzájemně spolupracuji v oblasti výcviku a vzděláváni a tato spolupráce zahrnuje zejména:

a) účast pracovníků jedné smluvní strany na výcvikových kurzech druhé smluvní strany;

b) pořádání společných seminářů, cvičení a výcvikových kurzů;

c) výcvik specialistů;

d) výměnu expertů, jakož i výcvikových koncepcí a programů;

e) účast pozorovatelů na cvičeních.

Článek 10

Předávání a ochrana osobních údajů

Pro předávání osobních údajů (dále jen „údaje“) a nakládání s předanými údaji platí následující ustanovení:

a) Před předáním údajů přijmou smluvní strany všechna nezbytná technická a organizační opatření za účelem zajištění odpovídajícího stupnč ochrany údajů určených k předání.

b) Přijímající smluvní strana může údaje použít pouze pro účely boje s trestnou činností a ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti a za podmínek stanovených předávající smluvní stranou; k jiným účelům lze údaje použít pouze s předchozím písemným souhlasem předávající smluvní strany a v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran.

c) Citlivé údaje, jak jsou definovány v článku 6 Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ze dne 28. ledna 1981, mohou být předávány pouze v nezbytné nutných případech v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran.

d) Přijímající smluvní strana na žádost předávající smluvní strany podá informace o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených jejich pomocí.

e) Předávající smluvní strana je povinna zajistit správnost předávaných údajů, jakož i dbát na to, zda je jejich předání nezbytné a přiměřené zamýšlenému účelu. Přitom je nezbytné respektovat vnitrostátní právní předpisy smluvních stran, které mohou předávání údajů omezovat. Bude-li dodatečně zjištěno, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být předány, je nutno o tom okamžitě uvědomit přijímající stranu. Ta musí nesprávné údaje opravit a údaje, které neměly být předány, vymazat nebo zlikvidovat

f) Každá osoba má právo obdržet od orgánu odpovídajícího za zpracování údajů na žádost informace o údajích, které se jí týkají, předaných nebo zpracovávaných v rámci této dohody, jakož i právo na opravu nesprávných údajů nebo vymazání a likvidaci údajů zpracovávaných protiprávně. Poskytnutí takovýchto informací lze odmítnout pouze v případech stanovených vnitrostátními právními předpisy smluvních stran. Orgán, který vyřizuje žádost o poskytnutí informaci, poskytne informaci po předchozím souhlasu druhé smluvní strany.

g) Předávající smluvní strana může při předávání údajů stanovit druhé smluvní straně časovou lhůtu pro jejich vymazání nebo likvidaci v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy. Bez ohledu na tuto časovou lhůtu musejí být údaje vymazány nebo zlikvidovány, jakmile přestanou být potřebné. Předávající smluvní strana musí být informována o vymazání nebo likvidaci předaných údajů a o důvodech jejich vymazání nebo likvidace. V případě ukončení platnosti této dohody, nebuée-li nahrazena novou mezinárodní smlouvou či jmou úpravou závaznou pro obě smluvní strany, musí být veškeré údaje přijaté na jejím základě vymazány nebo zlikvidovány.

h) Smluvní strany vedou evidenci o předáni, přebírání a vymazání nebo likvidaci údajů. Evidence obsahuje zejména ucel předání, rozsah údajů, zúčastněné orgány a důvody vymazaní nebo likvidace.

i) Smluvní strany jsou povinny účinně chránit předané údaje proti náhodnému nebo neoprávněnému přístupu, náhodné ztrátě, proti náhodné nebo neoprávněné změně, proti náhodnému nebo neoprávněnému předávání či proti náhodnému nebo neoprávněnému zveřejňování.

j) V případě neoprávněného nakládání s předanými údaji příslušný orgán přijímající smluvní strany neprodleně informuje předávající smluvní stranu o okolnostech týkajících se neoprávněného nakládání, jakož i o opatřeních podniknutých za účelem vyšetření těchto událostí.

k) Smluvní strany vzájemně spolupracují v oblasti ochrany předávaných údajů, zejména se vzájemně informují o možnostech osob domáhat se ochrany svých práv podle písm. f).

l) V případě porušení ustanovení tohoto článku přijímající smluvní stranou druhá smluvní strana může požádat o vymazání nebo likvidaci předaných údajů.

Článek 11

Předávání údajů třetí straně

(1) Poskytování informací a dokumentů předaných v rámci spolupráce podle této dohody třetím státům a mezinárodním organizacím je možné pouze s písemným souhlasem předávající smluvní strany.

(2) Pokud jde o sdílení informací s jinými členskými státy Evropské unie nebo schengenského prostoru při využívání informačních systémů zřízených podle evropského práva pro účely spolupráce při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, jakož i boje proti trestné Činnosti, zejména Schengenského informačního systému, souhlas podle odstavce 1 se předpokládá, nesdělí-li makedonská strana opak.

Článek 12

Výměna a ochrana utajovaných informaci

(1) Výměna a ochrana utajovaných informaci se řídí zvláštní smlouvou, která upravuje výměnu a vzájemnou ochranu utajovaných informací.

(2) Utajované informace mohou být vyměňovány podle této dohody přímo mezi kontaktními místy určenými národními bezpečnostními úřady smluvních stran na návrh příslušných orgánů každé smluvní strany.

(3) Smluvní strany se vzájemně informují o kontaktních místech podle odstavce 2 diplomatickou cestou.

Článek 13

Náklady

Aniž by byl dotčen článek 7, pokud se příslušné orgány smluvních stran předem nedohodnou jinak, náklady spojené s realizací všech forem spolupráce podle této dohody nese smluvní strana, která pomoc poskytuje, s tím, že smluvní strany budou dbát na vzájemnou vyváženost a reciprocitu nákladů.

Článek 14

Příslušné orgány

(1) Smluvní strany si do čtrnácti dnů ode dne vstupu této dohody v platnost sdělí příslušné orgány k provádění této dohody, které v rámci svých kompetencí přímo a operativně spolupracují.

(2) Příslušné orgány smluvních stran si vymění kontaktní adresy, telefonní čísla a čísla faxu nebo jiná spojení a v případě možností uvedou kontaktní osobu, která ovládá jazyk druhé smluvní strany nebo anglický jazyk, a to do třiceti dnů od vstupu této dohody v platnost

(3) Příslušné orgány smluvních stran se vzájemně neprodleně informuji o jakýchkoli změnách v údajích sdělených podle odstavce 2.

Článek 15

Prováděcí ujednání

Příslušné orgány smluvních stran mohou v případě potřeby na základě této dohody uzavírat prováděcí ujednání.

Článek 16

Řešení sporů

Případné spory týkající se výkladu nebo provádění této dohody budou Měny jednáními mezi příslušnými orgány smluvních stran. Nepodaří-li se vyřešit spory tímto způsobem, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 17

Vztah k jiným mezinárodním smlouvám

Touto dohodou nejsou dotčeny závazky smluvních stran vyplývající z jiných dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž jsou smluvní strany vázány.

Článek 18

Pozastavení provádění

Každá smluvní strana může dočasně zcela nebo zčásti pozastavit provádění této dohody, jestliže to vyžaduje zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo zdraví osob. Přijetí nebo odvolání takového opatření si smluvní strany neprodleně sdělí diplomatickou cestou. Pozastavení provádění této dohody a jeho odvolání nabývá účinnosti uplynutím patnácti dnů od přijetí takového sdělení druhou smluvní stranou.

Článek 19

Vstup v platnost a ukončení platnosti

(1) Tato dohoda je sjednávána na dobu neurčitou. Tato dohoda vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni přijetí pozdějšího oznámení smluvních stran učiněného diplomatickou cestou o splnění vnitrostátních právních podmínek pro vstup této dohody v platnost

(2) Každá ze smluvních stran může tuto dohodu kdykoli písemně vypovědět V takovém případě skončí platnost této dohody šest měsíců ode dne přijetí písemného oznámení o výpovědi druhou smluvní stranou.


Dáno v Praze dne 9. února 2010 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém, makedonském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stojně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
Ing. Martin Pecina, MBA, v. r.
ministr vnitra

Za vládu Republiky Makedonie
Gordana Jankuloska v. r.
ministryně vnitra

Přesunout nahoru