Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 22/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Indické republiky na léta 2010–2012

Datum vyhlášení 28.03.2011
Uzavření smlouvy 13.09.2010
Platnost od 13.09.2010
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. září 2010 byl v Praze podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Indické republiky na léta 2010–2012. 2012.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 14 dnem podpisu.

České znění Programu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Programme of Co-operation between the Ministry of Culture of the Czech Republic and The Ministry of Culture of the Republic of India for the Years 2010 - 2012

Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Indické republiky na léta 2010-2012

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Indické republiky (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním rozvíjet a prohlubovat přátelské vztahy mezi Českou republikou a Indickou republikou a podporovat vzájemné vztahy v oblasti kultury,

a v návaznosti na článek 4 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsanou dne 11. října 1996 v Praze,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet kontakty v oblasti kultury a podporovat přímou spolupráci mezi tvůrci, profesními sdruženími, kulturními organizacemi a institucemi působícími v oblasti kultury. Každá smluvní strana dle možností podpoří uvádění a popularizaci literárních, hudebních, dramatických i výtvarných děl autorů druhé země na základě příslušných uměleckých plánů pořadatelů.

Článek 2

(1) Smluvní strany si v průběhu platnosti tohoto Programu spolupráce vymění ročně maximálně 3 (tři) odborníky z různých oblastí kultury a umění ke studijně pracovním pobytům v maximální délce trvání 14 (čtrnáct) dní každý.

(2) Výměna odborníků z oblasti kultury se bude uskutečňovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Indické republice dle všeobecných organizačních a finančních pravidel obsažených v Příloze tohoto Programu spolupráce.

Článek 3

Smluvní strany budou v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Indické republice dle svých možností podporovat účast jednotlivých interpretů, souborů a odborníků na významných hudebních, divadelních a kinematografíckých akcích, organizovaných v České republice a v Indické republice, v souladu s podmínkami stanovenými pro pořádání těchto akcí.

Článek 4

Smluvní strany budou v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Indické republice dle svých možností podporovat přímou spolupráci národních středisek mezinárodních nevládních organizací působících v obou zemích v oblasti kultury.

Článek 5

(1) Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi muzei, galeriemi a dalšími institucemi v oblasti výtvarného umění, a rovněž mezi organizacemi a institucemi, zabývajícími se ochranou kulturního dědictví, zejména přímou spolupráci mezi Národním muzeem v Praze a Národní muzeem v Dillí.

(2) Smluvní strany budou podporovat výměnu výstav uměleckých děl ze sbírek muzeí a galerií. Budou se vzájemně a s dostatečným předstihem informovat o výstavních projektech a o možné spolupráci mezi muzei a galeriemi.

(3) Výměna výstav bude realizována na základě organizačních a finančních podmínek dohodnutých přímo mezi jejich organizátory.

Článek 6

(1) Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí přijímat opatření k zabránění nezákonnému dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků každé země, a taktéž k jejich navracení při jejich nezákonném dovozu nebo vývozu, v souladu s mezinárodními právními normami.

Článek 7

(1) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a součinnost mezi institucemi působícími v oblasti památkové péče.

(2) Spolupráce, uvedená v bodě 1 tohoto článku, bude zahrnovat výměnu zkušeností v oblasti financování ochrany movitých a nemovitých kulturních památek a památkově chráněných území, a také v oblasti jejich využití a obnovy včetně restaurování a archeologie.

Článek 8

(1) Smluvní strany budou podporovat spolupráci a rozvoj přímých kontaktů institucí a organizací působících v oblasti neprofesionálního umění, tradiční lidové kultury a uměleckých aktivit dětí a mládeže a v rámci svých možností budou rovněž podporovat vzájemnou účast umělců, souborů, porotců a odborníků z této oblasti na významných akcích pořádaných v zemích obou smluvních stran v souladu s podmínkami konání těchto akcí.

Článek 9

(1) Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi svazy spisovatelů, literárními institucemi a dalšími kulturními organizacemi a institucemi. Smluvní strany budou podporovat prostřednictvím speciálních programů překládání a vydávání významných děl svých národních literatur ve druhé zemi.

(2) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a rozvíjet mezinárodní výměnu publikací mezi národními knihovnami obou zemí, případně dalšími kulturními a informačními institucemi, a budou rozvíjet konkrétní spolupráci v oblasti nových technologií, národních digitálních knihoven a digitalizace, zvláště s ohledem na zpřístupnění kulturního dědictví.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat účast umělců a odborníků v oblasti médií a audiovize z obou zemí na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných v České republice a v Indické republice v souladu s organizačními pravidly těchto akcí, a taktéž přímou spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v audiovizuální oblasti.

Článek 11

Smluvní strany v rámci svých příslušných kompetencí budou usilovat o zajištění ochrany práva autorského a práv souvisejících s právem autorským v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními úmluvami, kterých se Česká republika a Indická republika účastní.

Článek 12

Finanční a všeobecné podmínky, popsané v Příloze, tvoří nedílnou součást tohoto Programu spolupráce.

Článek 13

Koordinace všech aktivit v rámci tohoto Programu spolupráce se uskuteční diplomatickou cestou. Případné pochybnosti, které vzniknou při výkladu nebo provádění ustanovení tohoto Programu spolupráce, budou řešit smluvní strany cestou jednání a konzultací.

Článek 14

Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2012. Platnost tohoto Programu spolupráce bude automaticky prodlužována do doby vstupu v platnost nového Programu spolupráce. Každá smluvní strana může písemně vypovědět tento Program spolupráce s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti této dohody nebude mít vliv na závazky vzniklé na jejím základě.

Na důkaz čehož níže podepsaní, jsouce k tomu náležitě zmocněni svými vládami, podepsali tento Program spolupráce.


Dáno v Praze dne 13. září 2010 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, hindském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti vykladu je rozhodující znění v jazyce anglickém

Za Ministerstvo kultury České republiky
JUDr. František Mikeš v. r.
1. náměstek ministra kultury

Za Ministerstvo kultury Indické republiky
Jawhar Sircar v. r.
1. náměstek ministra kultury


PŘÍLOHA

VŠEOBECNÉ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. VÝMĚNA OSOB/DELEGACÍ

1. Vysílající strana zašle přijímající straně osobní údaje (včetně kontaktních informací), životopisy (včetně ovládaných jazyků) a navrhovaný program návštěvy osob vybraných k pobytu v souladu s tímto Programem spolupráce nejméně tři měsíce před plánovaným datem příjezdu.

2. Přijímající strana oznámí vysílající straně své rozhodnutí o přijetí či nepřijetí navrhovaných kandidátů na studijně pracovní pobyt jeden měsíc po obdržení návrhu.

3. Po vyjádření souhlasu přijímající strany oznámí vysílající strana přijímající straně nejméně s čtyřtýdenním předstihem přesné datum příjezdu a způsob dopravy kandidátů.

4. Smluvní strany přijmou k pobytu osoby mající komerční zdravotní pojištění na zahraniční cestu, platné po dobu jejich pobytu v přijímající zemi. Kopii dokladu o sjednání pojištění vysílající strana předloží přijímající straně nejméně čtyři týdny před plánovaným datem příjezdu.

5. Smluvní strany přijmou pouze osoby s platným cestovním vízem. Poplatky za vydání víz budou hrazeny vysílající stranou.

6. Vysílající strana uhradí náklady na mezinárodní dopravu v obou směrech.

7. Přijímající strana uhradí náklady na dopravu na území svého státu (včetně místní dopravy), hotelové ubytování minimálně tříhvězdičkové kategorie a vyplatí částku na stravné a kapesné v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

8. Osoby vybrané smluvními stranami k výměně by měly ovládat buď jazyk přijímající strany nebo jazyk anglický.

9. Obě strany poskytnou osobám/delegacím vyslaným z druhé země informační materiály, aby měly možnost se seznámit s kulturou a životem hostitelské země.

2. VÝMĚNA SOUBORŮ

1. Výměna uměleckých souborů bude uskutečňována na principu reciprocity.

2. Návrhy na výměnu uměleckých souborů budou podány diplomatickou cestou před 31. srpnem roku předcházejícího roku plánovaného vystoupení. Návrh bude obsahovat relevantní informace týkající se souboru a jeho vystoupení, včetně technických detailů a počtu osob, které s představením budou cestovat.

3. Přijímající strana oznámí vysílající straně své rozhodnutí o přijetí či nepřijetí návrhu do dvou měsíců po jeho obdržení.

4. Vysílající strana uhradí náklady na mezinárodní dopravu souboru (včetně poplatků za vydání víz a zdravotního pojištění na cestu a pobyt v zahraničí) a náklady na dopravu výpravy a kostýmů do prvního cílového místa v přijímající zemi a zpět do země vysílající.

5. Vysílající strana poskytne přijímající straně relevantní informace týkající se souboru, programu, tiskových materiálů, data příjezdu a odjezdu atd. nejméně čtyři měsíce před navrhovanou akcí.

6. Smluvní strany se nicméně mohou na základě oboustranné dohody domluvit na odchylkách od výše zmíněných ustanovení 2.1 až 2.5.

3. VÝMĚNA VÝSTAV

1. Výměna výstav bude uskutečňována na základě principu reciprocity.

2. Návrhy ohledně výměny výstav budou podány diplomatickou cestou před 31. srpnem roku předcházejícího roku plánované výstavy. Návrh bude obsahovat relevantní informace týkající se exponátů a požadavků na výstavní prostory.

3. Přijímající strana oznámí vysílající straně své rozhodnutí o přijetí návrhu do dvou měsíců po jeho obdržení.

4. Vysílající strana uhradí náklady na mezinárodní dopravu spojené s dopravou exponátů do prvního cílového místa výstavy v přijímající zemi a zpět z posledního místa výstavy v přijímající zemi.

5. Vysílající strana doručí exponáty nejméně dva týdny před vernisáží, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Vysílající strana uhradí náklady na pojištění během dopravy a během celé doby, po kterou se výstava bude nacházet mimo zemi svého původu. Pokud vysílající země utrpí jakoukoli ztrátu či škodu na exponátech, přijímající strana je povinna získat veškerou dokumentaci vztahující se ke ztrátě či škodě, aby bylo vysílající straně umožněno požadovat kompenzaci z pojistky. Náklady spojené se získáním zmíněných dokumentů budou hrazeny přijímající stranou.

7. Přijímající strana uhradí veškeré náklady spojené s dopravou exponátů na další místa na svém území.

8. Přijímající strana zajistí, aby výstavě byla věnována náležitá pozornost a byla jí poskytnuta celková péče. Přijímající strana zajistí instalaci a uhradí náklady na ni a na propagaci výstavy, včetně přípravy pozvánek, vložek do katalogu, brožur atd. Vysílající strana poskytne přijímající straně veškeré informace a obrázky potřebné pro výrobu propagačních materiálů a vložek do katalogu nejméně tři měsíce před vernisáží.

9. Pokud to bude považováno vysílající stranou za nutné, výstavu doprovodí jeden či více umělců/komisařů a bude jim každému přijímající stranou poskytnuto ubytování, stravné a kapesné po dobu nepřesahující 6 dní.

10. Pokud bude zapotřebí, bude podepsána samostatná dohoda mezi vysílající a přijímající institucí.

Přesunout nahoru