Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 19/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Datum vyhlášení 11.04.2011
Platnost od 01.01.2011
Platnost do 31.12.2012
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 16.–20. listopadu 2009 v Sofii na 47. zasedání komise odborníků pro přepravu nebezpečných věcí a ve dnech 19.–20. května 2010 v Bernu na 48. zasedání komise odborníků pro přepravu nebezpečných věcí byly přijaty změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)1).

Změny Řádu vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2011 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Tyto změny Řádu nahrazují změny Řádu přijaté ve dnech 19.–23. listopadu 2007 v Záhřebu na 44. zasedání komise odborníků pro přepravu nebezpečných věcí a dne 16. května 2008 v Bernu na 45. zasedání komise odborníků pro přepravu nebezpečných věcí, vyhlášené pod č. 22/2010 Sb. m. s.

Anglické znění Řádu ve znění změn přijatých na 47. a 48. zasedání komise odborníků pro přepravu nebezpečných věcí a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID)

RID

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Přípojek C - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)

Platný od 1. ledna 2011

Tento text nahrazuje požadavky z 1. ledna 2009.

Poznámka Sekretariátu OTIF:

Níže jsou uvedeny smluvní státy RID (stav k 30. červnu 2010):

Albánie, Alžírsko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irák, Irán, Irsko, Itálie, Libanon, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Maroko, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Přípojek C

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)

Článek 1

Rozsah platnosti

§ 1

Tento Řád platí pro

a) mezinárodní přepravu nebezpečných věcí po železničních tratích na území smluvních států RID,

b) přepravy doplňující přepravu po železničních tratích, na které se použijí Jednotné právní předpisy CIM, s výhradou mezinárodních předpisů platných pro přepravy jiným dopravním prostředkem, včetně činností uvedených v Příloze k tomuto Řádu.

§ 2

Nebezpečné věci, jejichž přeprava je podle Přílohy vyloučena, nesmí být přepravovány v mezinárodní přepravě.

Článek 1a

Definice

Pro účely tohoto Řádu a jeho přílohy je “smluvním státem RID“ členský stát organizace, která neučinila prohlášení v souvislosti s tímto Řádem podle článku 42 § 1, první věta Úmluvy.

Článek 2

Uvolňování přeprav

Tento Řád se nepoužije zčásti nebo vůbec na přepravy nebezpečných věcí, jejichž uvolnění předvídá Příloha. Uvolnění je přípustné pouze tehdy, když množství nebo druh uvolněných přeprav nebo zabalení zajistí bezpečnost přepravy.

Článek 3

Omezení

Každý smluvní stát RID má právo upravovat nebo zakázat mezinárodní přepravu nebezpečných věcí na svém území z jiných důvodů než je bezpečnost během přepravy.

Článek 4

Ostatní předpisy

Přepravy, pro které platí tento Řád, podléhají v ostatních náležitostech všeobecným vnitrostátním nebo mezinárodním předpisům o přepravě zboží po železničních tratích.

Článek 5

Povolený typ vlaku. Přeprava ručních a cestovních zavazadel v nebo na motorových vozidlech

§ 1

Nebezpečné věci smí být přepravovány pouze v nákladních vlacích, s výjimkou

a) nebezpečných věcí, které podle Přílohy s ohledem na své maximální množství a za zvláštních podmínek jsou připuštěny k přepravě v jiných než nákladních vlacích;

b) nebezpečných věcí, které jsou přepravovány jako ruční zavazadlo nebo cestovní zavazadlo, v motorových vozidlech nebo na nich podle článku 12 Jednotných právních předpisů CIV se zřetelem ke zvláštním podmínkám Přílohy.

§ 2

Cestující nesmí převážet nebezpečné věci jako ruční zavazadlo a podávat je k přepravě jako cestovní zavazadlo nebo v motorových vozidlech, neodpovídá-li toto zboží zvláštním podmínkám Přílohy.

Článek 6

Příloha

Příloha je součástí tohoto Řádu.

Text Přílohy bude vypracován komisí expertů pro přepravu nebezpečných věcí v době vstupu platnosti Protokolu z 3. června 1999, kterým se mění Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980 podle posledně uvedeného v Článku 19 § 4.

Poznámka Sekretariátu OTIF:

V následujícím textu “RID“ ve výše uvedeném textu odkazuje na Přílohu Přípojku C COTIF podle článku 6. V některých výjimečných případech, kde ve výše uvedeném textu Přípojku C bude odkazováno specificky na “Přípojek C COTIF“ (např. 1.1.2, 1.5.1.3, kapitola 7.7).

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) přijatá dne 9. května 1980 v Bernu byla vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., změny Úmluvy přijaté v roce 1989 a 1990 byly vyhlášeny pod č. 61/1991 Sb. a č. 251/1991 Sb. Dne 20. prosince 1990 byl v Bernu přijat Protokol o změnách Úmluvy COTIF vyhlášený pod č. 274/1996 Sb. Dne 3. června 1999 byl ve Vilniusu přijat Protokol o změně Úmluvy COTIF, vyhlášený pod č. 49/2006 Sb. m. s., jehož součástí je nové znění Úmluvy COTIF ve znění pozměňovacího Protokolu z r. 1999.


Obsah

Obsah

Obsah

Část 1

Všeobecná ustanovení

ČÁST 1 Všeobecná ustanovení

Část 2

Klasifikace

ČÁST 2 Klasifikace

Část 3

Seznamy nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti pro omezená a vyjmutá množství

ČÁST 3 Seznamy nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti pro omezená a vyjmutá množství

Část 4

Ustanovení o používání obalů a cisteren

ČÁST 4 Ustanovení o používání obalů a cisteren

Část 5

Postupy při odeslání

ČÁST 5 Postupy při odeslání

Část 6

Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren

ČÁST 6 Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren

Část 7

Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace

ČÁST 7 Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace

Část 8

Nezávazná část předpisu RID
Předpisy o zkouškách nádob z plastů

NEZÁVAZNÁ ČÁST PŘEDPISU RID

Přesunout nahoru