Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 108/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2012–2015

Datum vyhlášení 21.12.2011
Uzavření smlouvy 15.09.2011
Platnost od 01.01.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

I. ŠKOLSTVÍ (Čl. 1 - Čl. 9)
II. STIPENDIA (Čl. 10 - Čl. 11)
III. KULTURA (Čl. 12 - Čl. 15)
IV. VĚDA (Čl. 16 - Čl. 17)
VI. SPORT (Čl. 19)
VII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Čl. 20 - Čl. 30)

108

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. září 2011 byl v Jeruzalémě podepsán Program spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2012–2015.

Program vstupuje v platnost na základě svého článku 30 dne 1. ledna 2012.

Anglické znění Programu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Programme of Co-operation in the Field of Education, Science and Culture between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel for the Years 2012-2015

Program spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2012 -2015

Vláda České republiky a vláda Státu Izrael (dále jen „smluvní strany“), vedeny přáním rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu, a přispívat tak k upevňování stávajících přátelských svazků mezi oběma státy, se v souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané v Praze dne 29. dubna 1991, dohodly takto:

I. ŠKOLSTVÍ

Článek 1

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace o struktuře a organizaci vzdělávacích systémů svých států a aktuálních otázkách v oblasti vzdělávání, mimo jiné o speciálním vzdělávání, životních dovednostech a prevenci násilí ve školách.

Článek 2

Smluvní strany si budou vyměňovat informace o systému vysokoškolského vzdělávání ve svých státech, nabídce studijních programů a dalších možnostech studia na vysokých školách ve svých státech.

Článek 3

1. Smluvní strany budou podporovat rozvíjení přímé spolupráce mezi vysokými školami působícími ve státech smluvních stran.

2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky sděluje, že české veřejné vysoké školy mohou v rámci tzv. Rozvojových programů pro veřejné vysoké školy, jejichž témata se každoročně vyhlašují, požádat o dotace na podporu projektů přímé spolupráce zaměřených na mobilitu studentů a akademických pracovníků.

Článek 4

Smluvní strany budou zprostředkováním kontaktů a informací usnadňovat rozvíjení spolupráce základních a středních škol ve svých státech.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat výměny maximálně čtyř (4) akademických pracovníků na studijní nebo výzkumné nebo přednáškové pobyty v délce maximálně pěti (5) dnů.

Článek 6

Česká smluvní strana bude nadále podporovat činnost lektorátu českého jazyka a literatury zřízeného na Univerzitě v Tel Avivu.

Článek 7

1. Smluvní strany budou nadále spolupracovat v oblasti dalšího vzdělávání učitelů zaměřeného na reálie a historii států smluvních stran.

2. Smluvní strany budou usilovat o to, aby si pedagogové v České republice, zejména učitelé dějepisu, v rámci svého dalšího vzdělávání osvojovali poznatky o historii holocaustu a antisemitismu.

Článek 8

Smluvní strany si budou na vyžádání poskytovat informace o výuce zeměpisu, historie a společenskovědních předmětů na základních a středních školách ve svých státech, zejména pokud jde o výuku zaměřenou na poznávání státu druhé smluvní strany.

Článek 9

1. Smluvní strany jsou odhodlány v mezích svých kompetencí zabránit používání učebnic, které podněcují rasismus, antisemitismus a xenofobii, aby tak čelily předsudkům a negativním stereotypům. Každá ze smluvních stran upozorní druhou smluvní stranu, jestliže bude zjištěna existence takových publikací.

2. Smluvní strany budou klást zvláštní důraz na výzkum a pedagogickou činnost zaměřené na tragický osud české židovské komunity během nacistické okupace za druhé světové války.

3. Smluvní strany budou spolupracovat na tom, aby se nadále vytvářely vzdělávací programy, které se věnují historii holocaustu a poučením, jež z ní čerpáme o negativních důsledcích rasismu, antisemitismu a xenofobie. Česká smluvní strana bude nadále začleňovat problematiku holocaustu do obsahu školního vzdělávání.

4. Smluvní strany budou podporovat účast učitelů, zejména učitelů dějepisu, v kurzech věnovaných historii holocaustu a antisemitismu, které pořádá Památník mučedníků a hrdinů holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě. Třítýdenní kurz pro anglicky mluvící účastníky se bude konat každý rok v červenci.

5. Smluvní strany podpoří účast českých učitelů společenskovědních oborů v kurzech zaměřených na historii holocaustu a antisemitismu, které pořádá Památník mučedníků a hrdinů holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě.

II. STIPENDIA

Článek 10

1. Za účelem podpory studia českého jazyka ve Státu Izrael česká smluvní strana každoročně nabídne izraelské smluvní straně šest (6) stipendií k účasti v kurzech českého jazyka na Letních školách slovanských studií pořádaných veřejnými vysokými školami v České republice.

2. Za účelem podpory studia hebrejského jazyka v České republice izraelská smluvní strana každoročně nabídne české smluvní straně šest (6) stipendií k účasti v letních kurzech moderní hebrejštiny ULPAN. Informace pro uchazeče (datum uzávěrky pro podání přihlášek, věkový limit, požadované doklady, formuláře přihlášky, podrobné informace o výši stipendia atd.) budou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí na http://www.mfa.gov.il a budou každoročně zveřejněny diplomatickou cestou.

Článek 11

1. Česká smluvní strana každoročně nabídne izraelské smluvní straně pět (5) stipendií v délce osmi (8) měsíců ke studijním a výzkumným pobytům studentů nebo absolventů vysokých škol na veřejných vysokých školách v České republice. Nominovaní kandidáti by měli být v době zahájení studijního/výzkumného pobytu držiteli bakalářského titulu nebo ekvivalentní akademické kvalifikace získané na vzdělávací instituci uznávané Izraelskou radou vysokoškolského vzdělávání.

2. Izraelská smluvní strana každoročně nabídne české smluvní straně pět (5) specializačních stipendií v délce jednoho (1) akademického roku (osmi měsíců) pro studenty navazujících magisterských studijních programů a studenty doktorských studijních programů, kteří si přejí uskutečnit studijní pobyt na izraelské vysoké škole.

3. Obory studia/výzkumu budou dohodnuty diplomatickou cestou.

III. KULTURA

Článek 12

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti kulturního dědictví, zejména přímou spolupráci institucí v oblasti ochrany kulturního dědictví; budou si také vyměňovat odborníky a akademické experty, informační a propagační materiály a rovněž informace o seminářích.

2. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Národním památkovým ústavem v Praze a Israel Antiquities Authority v Izraeli. Za tímto účelem si smluvní strany během platnosti tohoto Programu vymění 3 odborníky na dobu 5 dnů.

3. Smluvní strany budou podporovat přímé kontakty a spolupráci mezi muzei, galeriemi a podobnými institucemi.

Článek 13

VÝMĚNA ODBORNÍKŮ Z OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ

1. Smluvní strany vítají trvající úroveň recipročních kulturních aktivit a poukazují na významnou roli, kterou hrají kulturní styky mezi oběma zeměmi. Strany potvrzují svůj záměr i nadále podporovat přímou spolupráci mezi kulturními institucemi, organizacemi a jedinci v obou zemích.
Smluvní strany budou podporovat inciativy mající za cíl pomoc organizacím a jedincům, kteří se podílejí na propagaci a podpoře kulturních aktivit izraelského původu v České republice a kulturních aktivit českého původu v Izraeli.
Smluvní strany budou podporovat výměnu či koprodukci uměleckých skupin či jednotlivých umělců z oblasti hudby, divadla, literatury, vizuálního a výtvarného umění, designu, tance a choreografie a dalších, kteří se zúčastní turné, festivalů, konferencí, sympozií, společných představení, workshopů, uměleckých setkání, soutěží, včetně výměny informací či zkušeností.
Podrobnosti těchto výměn jako počet osob a délka pobytu budou založeny na principu reciprocity a budou dohodnuty smluvními stranami.

2. Smluvní strany se budou předem vzájemně informovat o důležitých mezinárodních festivalech, které se v obou zemích konají, aby bylo možné zajistit účast druhé strany. Informace se budou poskytovat diplomatickou cestou. Informace budou rovněž podávány prostřednictvím webových stránek příslušných velvyslanectví a ministerstev zahraničních věcí.
Smluvní strany budou podporovat výměnu odborníků a umělců za účelem vystoupení a účasti na festivalech folklóru, hudby, tance a divadla. Podrobnosti těchto výměn umělců, jako jejich počet a délka pobytu, budou založeny na principu reciprocity. Obě strany si budou vyměňovat každoročně 1 - 3 odborníky na problematiku festivalů, center současného umění, a to na dobu nepřesahující 5 dnů, za účelem výměny informací a podpory spolupráce v této oblasti.

3. Smluvní strany budou podporovat výměnu jedné nebo dvou výstav designu, výtvarného nebo užitého umění nebo fotografie, které budou doprovázeny jedním kurátorem na dobu nepřesahující 5 dnů. Konkrétní projekty dohodnou obě strany diplomatickou cestou.

4. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci architektů a jejich institucí. Smluvní strany budou podporovat výměnu architektů a také informací a výstav z oblasti architektury a urbanismu. Za tímto účelem si obě strany vymění po dobu platnosti tohoto Programu jednoho odborníka, a to na dobu nepřesahující 5 dnů.

5. Smluvní strany budou podporovat uvádění děl svých skladatelů v druhé zemi. Také budou podporovat přímé kontakty mezi hudebníky (dirigenty, sólisty apod.), hudebními organizacemi, institucemi, asociacemi a orchestry v oblasti klasické a současné hudby.
Smluvní strany se budou snažit umožnit účast svých hudebníků a také porotců a pozorovatelů na významných festivalech, soutěžích a akcích pořádaných v obou zemích.

6. Smluvní strany vítají existenci každoročního hudebního semináře, který v Izraeli pořádá Beit Theresienstadt a který se zabývá hudbou hranou v Terezíně během holocaustu; na němž se kromě jiných podílejí i mladí čeští a izraelští hudebníci.

7. Smluvní strany budou podporovat výměnu tanečníků, choreografů, tanečních expertů a producentů tanečních festivalů, stejně jako herců, režisérů, scénáristů, kritiků a dalších.
Česká strana pozve izraelskou stranu k účasti na mezinárodní výstavě scénografie a divadelního designu, Pražské Quadriennale, v roce 2015.
Izraelská strana pozve českou stranu k účasti na svých prestižních festivalech. Informace o významných festivalech budou sdělovány diplomatickou cestou.

8. Smluvní strany budou v souladu se svými organizačními a finančními možnostmi podporovat spolupráci v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury, tj. spolupráci odborných institucí, národních středisek mezinárodních nevládních organizací, výměnu těles a jednotlivců na mezinárodních festivalech v obou zemích, účast lektorů, porotců a pozorovatelů na akcích v rámci této oblasti, zejména podporovaných státem a jeho institucemi.

Článek 14

KNIHOVNY, LITERATURA A KNIŽNÍ VELETRHY

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a mezinárodní výměnu publikací mezi národními knihovnami obou zemí nebo mezi jinými kulturními a informačními institucemi a budou dále rozvíjet spolupráci v oblasti nových technologií s cílem zpřístupnit kulturní dědictví veřejnosti. Za tímto účelem si po dobu platnosti tohoto Programu budou vyměňovat až 2 odborníky, každého na dobu nepřesahující pět dnů.

2. Smluvní strany si budou vyměňovat dokumenty a informace týkající se mezinárodních knižních veletrhů a budou podporovat národní expozici a rovněž doprovodné programy, které jsou v jejich rámci pořádány.

3. Smluvní strany budou podporovat účast básníků na festivalech poezie v druhé zemi. Pozvání účastníků festivalů by mohlo být zajištěno jejich pořadateli.

4. V případě literárních akcí si smluvní strany po dobu platnosti tohoto Programu vymění 2 odborníky z oblasti literatury, každého na dobu nepřesahující 5 dnů. Návrhy a podrobnosti dohodnou smluvní strany diplomatickou cestou.

5. Smluvní strany budou podporovat vydávání překladů současné prózy a poezie v druhé zemi. Příslušné orgány obou smluvních stran si po dobu platnosti tohoto programu vymění až 3 osoby (spisovatele, básníky či překladatele), každého na dobu nepřesahující 5 dnů. Návrhy a podrobnosti dohodnou smluvní strany diplomatickou cestou.

Článek 15

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

1. Smluvní strany budou podporovat reciproční účast českých a izraelských umělců a odborníků na audiovizuálních přehlídkách, filmových kulturních událostech a mezinárodních festivalech. Informace o významných filmových festivalech budou sdělovány diplomatickou cestou.

2. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a izraelských institucí, organizací, asociací a profesních sdružení působících v oblasti audiovize. Budou rovněž podporovat přímou spolupráci filmových archivů.

3. Smluvní strany budou podporovat vzájemné návštěvy odborníků působících v oblasti audiovize. Za tímco účelem si každoročně vymění až 2 odborníky, a to na dobu nepřesahující 5 dnů. Návrhy a podrobnosti dohodnou smluvní strany diplomatickou cestou.

IV. VĚDA

Článek 16

1. Smluvní strany si budou za účelem rozvíjení vzájemné spolupráce v oblasti vědy vyměňovat:

a) publikace vědeckého zaměření;

b) informace týkající se pořádání vědeckých workshopů, diskuzí, seminářů, sympózií, konferencí, kongresů a dalších setkání s mezinárodní účastí konaných na území států smluvních stran;

c) informace týkající se národních politik a strategií podpory vědeckého výzkumu a inovací realizovaných ve státech smluvních stran.

2. Smluvní strany budou za účelem rozvíjení vzájemné spolupráce v této oblasti podporovat:

a) navazování kontaktů a rozvoj spolupráce mezi institucemi působícími v oblastech vědy, technologie a inovací ve státech smluvních stran;

b) mobilitu vědeckých a výzkumných pracovníků;

c) uskutečňování společných projektů základního výzkumu;

d) další formy spolupráce, na kterých se smluvní strany dohodnou písemnou formou.

Článek 17

Česko - izraelská smíšená komise pro vědeckou spolupráci

1. Za účelem hodnocení a koordinace naplňování cílů tohoto Programu spolupráce v oblasti vědy a Pracovního plánu na podporu společných vědeckých projektů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo vědy a technologií Státu Izrael zřizují Česko - izraelskou smíšenou komisi pro vědeckou spolupráci (dále jen „Komise“), která bude:

a) vyhotovovat a podepisovat Pracovní plán na podporu česko-izraelských společných vědeckých projektů;

b) vyhodnocovat podmínky spolupráce smluvních stran, vypracovávat doporučení pro zvýšení její efektivity a stanovovat její prioritní oblasti;

c) stanovovat finanční podmínky spolupráce smluvních stran, a to v závislosti na charakteru spolupráce zvolené pro dané časové období;

d) vyhlašovat výzvy k podávání návrhů společných projektů ve státech smluvních stran a určovat jejich podmínky;

e) na základě výsledků hodnocení návrhů společných projektů stanovovat společné projekty, které obdrží ve státech smluvních stran podporu z veřejných prostředků.

2. Každá ze smluvních stran bude v Komisi, sestávající ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstva vědy a technologií Státu Izrael, zastoupena stejným počtem členů jako druhá smluvní strana. O jednacím řádu Komise rozhodnou její členové na svém prvním zasedání.

V. VÝMĚNA V OBLASTI MLÁDEŽE

Článek 18

1. Smluvní strany se shodují na tom, že výměna mládeže a mladých dospělých významně přispívá k vytváření vztahů mezi státy smluvních stran. Proto budou podporovat takové výměny a rozvíjení přímé spolupráce českých a izraelských mládežnických organizací.

2. Důraz bude kladen na aktivní zapojení mladých lidí do života komunit a propagaci spolupráce mládeže a vytváření sítí prostřednictvím konkrétních aktivit v oblasti mládeže.

3. Smluvní strany budou podporovat společné projekty profesionálů a odborníků činných v oblasti mládeže. Institucí zodpovědnou za tyto aktivity v Izraeli je Izraelská rada pro výměny mládeže. V České republice spadají koncepční otázky do kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zatímco konkrétní výměny jsou v působnosti příslušných mládežnických organizací.

VI. SPORT

Článek 19

Smluvní strany budou podporovat navazování kontaktů a rozvíjení přímé spolupráce mezi českými a izraelskými sportovními organizacemi. Sjednávání konkrétních aktivit spolupráce a jejich úhrada je v kompetenci příslušných sportovních organizací.

VII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

SPOLUPRÁCE V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti vzdělávání, vědy, kultury, sportu, mládeže a komunikací v rámci UNESCO, OECD a dalších mezinárodních organizací, například Evropské unie a Rady Evropy, aby tímto způsobem docházelo k výměně informací a realizaci společných programů činnosti.

Článek 21

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

1. Každá ze smluvních stran zajistí právní prostředky v zájmu ochrany práv duševního vlastnictví ve vztahu ke všem materiálů, které vzniknou v rámci plnění tohoto programu spolupráce, a to v souladu s právními předpisy platnými v jejím státě.

2. Smluvní strany se před zahájením společných aktivit dohodnou na podmínkách, za nichž se bude uplatňovat ochrana práv duševního vlastnictví, která budou získána nebo vytvořena v rámci společných aktivity na základě tohoto Programu spolupráce.

3. Žádná se smluvních stran neposkytne jakoukoli komerčně cennou důvěrnou informaci, kterou získá v rámci plnění tohoto programu spolupráce, třetí straně bez předchozího písemného svolení druhé smluvní strany. Toto ustanovení se vztahuje jak na informace, jejichž původcem je výhradně druhá smluvní strana, tak na informace získané během realizace společných aktivit.

Článek 22

Smluvní strany si budou na základě ustanovení tohoto programu spolupráce vyměňovat pouze osoby, které mají dobrou znalost jazyka státu přijímající smluvní strany nebo anglického jazyka.

Článek 23

Veškeré aktivity a výměny realizované podle tohoto programem spolupráce se budou uskutečňovat v souladu s právními předpisy smluvních stran.

Článek 24

Jakékoli rozpory, které mohou v souvislosti s interpretací nebo realizací tohoto programu spolupráce vyvstat během jeho plnění, budou urovnány smírně jednáním diplomatickou cestou.

Článek 25

Veškeré aktivity a výměny osob i materiálů v rámci tohoto programu spolupráce budou uskutečňovány v souladu se zásadou reciprocity a v mezích rozpočtových možností smluvních stran.

Článek 26

Tento program spolupráce nevylučuje možnost uskutečnění dalších aktivit, na nichž se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 27

Připojená příloha obsahující všeobecné a finanční podmínky výměn podle tohoto programu spolupráce je nedílnou součástí tohoto programu spolupráce.

Článek 28

Smluvní strany pověřují realizací tohoto programu spolupráce své příslušné orgány. Za vládu Státu Izrael: Ministerstvo zahraničních věcí.

Za vládu České republiky: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo kultury.

Článek 29

Tento program spolupráce může být doplňován nebo měněn vzájemnou dohodou smluvních stran. Doplnění nebo změny musí být stanoveny písemně.

Článek 30

Tento program spolupráce vstupuje v platnost dne 1. ledna 2012 a zůstane v platnosti do 31. prosince 2015. Platnost tohoto programu spolupráce bude poté prodloužena do doby, kdy vstoupí v platnost nový program, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví, a to s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti tohoto programu spolupráce nebude mít vliv na dokončení aktivit, které byly započaty v době jeho platnosti.


Dáno v Jeruzalémě dne 15. září 2011, což odpovídá 16. dni měsíce elul 5771 židovského kalendáře, ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Mgr. Josef Dobeš, v.r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Státu Izrael
Gideon Sa’ar, v.r.
ministr školství


PŘÍLOHA

A. Všeobecná a finanční ustanovení v oblasti školství

Článek A.1

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článku 5 tohoto programu spolupráce 60 dnů před navrženým datem výměny. Vysílající smluvní strana zároveň předloží dokumentaci kandidátů a sdělí očekávané datum příjezdu každého z kandidátů. Každá nominační složka bude obsahovat stručný životopis, který bude uvádět osobní údaje, údaje o specializaci, odborné kvalifikaci, akademických titulech a znalosti jazyků kandidáta/kandidátky, návrh programu pobytu, který bude specifikovat jeho délku a datum zahájení a pokud možno i zvací dopis vystavený příslušnou vysokou školou ve státě přijímající smluvní strany. Zvací dopis je možné odevzdat rovněž dodatečně, nejpozději však šest (6) týdnů před plánovaným zahájením pobytu.

2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně alespoň čtyři (4) týdny před navrženým datem zahájení každého pobytu, zda nominované kandidáty přijme.

3. Česká smluvní strana poskytne osobám přijatým na základě článku 5 tohoto programu spolupráce:

a) stravné a kapesné v souladu s platnými právními předpisy svého státu;

b) zdarma ubytování hotelového typu;

c) úhradu výdajů za cesty po území svého státu v případě, že budou vyplývat z programu pobytu schváleného přijímající smluvní stranou.

4. Izraelská smluvní strana poskytne osobám přijatým na základě článku 5 tohoto programu spolupráce zdarma ubytování hotelového typu.

Článek A.2

1. Při nominaci kandidátů podle článků 10 a 11 tohoto programu spolupráce předloží česká smluvní strana izraelské smluvní straně materiály, které budou obsahovat údaje požadované v příslušném formuláři přihlášky, nejpozději do 30. listopadu každého roku, na akademický rok, který začíná v říjnu následujícího roku. Všechny dokumenty musí být vyhotoveny v hebrejském nebo anglickém jazyce nebo k nim musí být připojen překlad do jednoho z těchto jazyků.

2. Při nominaci kandidátů podle článků 10 a 11 tohoto programu spolupráce předloží izraelská smluvní strana české smluvní straně materiály, které budou obsahovat údaje požadované v příslušném formuláři přihlášky, nejpozději do 31. března každého roku. Všechny dokumenty musí být vyhotoveny v českém, anglickém nebo francouzském jazyce nebo k nim musí být připojen překlad do jednoho z těchto jazyků.

3. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně nejpozději do 30. června každého roku, zda byli nominovaní kandidáti přijati.

4. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum příjezdu stipendistů nejméně dva (2) týdny před zahájením pobytu.

Článek A.3

1. Česká smluvní strana poskytne účastníkům jazykových kurzů přijatým na základě článku 10 tohoto programu spolupráce strana zdarma stravování a ubytování po dobu trvání kurzu, úhradu zápisného a výdajů za případné exkurze pořádané v rámci letního jazykového kurzu.

2. Izraelská smluvní strana poskytne účastníkům letních jazykových kurzů ULPAN přijatým na základě článku 10 tohoto programu spolupráce strana zdarma výuku, ubytování a zdravotní pojištění.

Článek A.4

1. Česká smluvní strana poskytne osobám přijatým ke studijním a výzkumným pobytům na základě článku 11 tohoto programu spolupráce:

a) bezplatné studium/možnost provádění výzkumu;

b) stipendium v souladu s platnými právními předpisy České republiky, jehož výše činí nejméně 9000,- Kč na měsíc;

c) možnost ubytování a stravování ve vysokoškolských kolejích a menzách za stejných podmínek, jako mají občané České republiky.

Článek A.5

Česká smluvní uhradí svým kandidátům vyslaným do Státu Izrael na základě článků 5,10 a 11 tohoto programu spolupráce výdaje za mezinárodní dopravu do místa určení ve Státu Izrael a zpět.

Článek A.6

Pokud ustanovení tohoto programu spolupráce a jeho přílohy nestanoví jinak, smluvní strany nenesou odpovědnost za sjednání a úhradu cestovního zdravotního pojištění osob vysílaných na základě článků 5,10 a 11 tohoto programu spolupráce na dobu jejich pobytu ve státě přijímající smluvní strany včetně pojištění nákladů repatriace, v souladu s příslušnými právními předpisy státu přijímající smluvní strany.

B. Všeobecná a finanční ustanovení v oblasti kultury

Článek B.1

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímací smluvní straně návrhy na výměnu odborníků podle příslušných článků tohoto programu spolupráce nejméně dva měsíce před zahájením navrhovaného pobytu, nebo s takovým předstihem, který okolnosti umožní.

2. Přijímací smluvní strana potvrdí přijetí do jednoho měsíce od předložení návrhu, nebo tak brzy, jak to okolnosti umožní.

3. Informace o příjezdu jednotlivců přijatých na základě tohoto programu spolupráce (přesné datum příjezdu, způsob dopravy) budou sděleny přijímající smluvní straně nejpozději tři týdny před příjezdem.

Článek B.2

Finanční ustanovení, pokud nebudou dohodnuty zvláštní podmínky, jsou upravena na základě reciprocity, a to:

1. Vysílající smluvní strana uhradí náklady na cestu svých delegací, jednotlivců a zástupců včetně dopravy odborného vybavení a exponátů tam i zpět;

2. Přijímající smluvní strana uhradí náklady na ubytování ve své zemi a zajistí úhradu dalších výdajů (například dopravu, stravné a kapesné) v souladu s platnými právními předpisy svého státu.

Článek B.3

Smluvní strany nenesou odpovědnost za sjednání a úhradu cestovního zdravotního pojištění osob vysílaných do státu druhé smluvní strany na základě tohoto programu spolupráce na dobu jejich pobytu ve státě přijímající smluvní strany včetně pojištění nákladů repatriace, v souladu s příslušnými právními předpisy státu přijímající smluvní strany.

Přesunout nahoru