Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 107/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o hospodářské a průmyslové spolupráci

Datum vyhlášení 12.12.2011
Uzavření smlouvy 27.04.2011
Platnost od 22.09.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

107

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. dubna 2011 byla v Cetyni podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o hospodářské a průmyslové spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dne 22. září 2011.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Montenegro on Economic and Industrial Cooperation

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o hospodářské a průmyslové spolupráci

Vláda České republiky a vláda Černé Hory (dále jen „Smluvní strany“);

S přáním vytvořit vhodný rámec pro trvalý dialog mezi Smluvními stranami, který umožní analyzovat a přijmout opatření nezbytná k podpoře a rozvoji dvoustranných hospodářských vztahů, ze kterých budou mít prospěch obě země;

S vědomím závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii a přihlášky Černé Hory ke členství v Evropské unii;

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany budou, na základě této Dohody a v souladu s právními předpisy platnými na území států Smluvních stran, podporovat rozvoj dvoustranných hospodářských vztahů a podněcovat hospodářskou a průmyslovou spolupráci.

Článek 2

Smluvní strany souhlasí s podporou hospodářské spolupráce v následujících oblastech, které budou podrobněji upraveny vzájemnou dohodou:

a) energetický sektor;

b) průmysl;

c) přírodní zdroje;

d) technologie ochrany životního prostředí;

e) infrastruktura;

f) dopravní systémy;

g) stavebnictví a společné projekty na třetích trzích;

h) technické standardy, certifikace a metrologie;

i) cestovní ruch a ochrana životního prostředí;

j) spolupráce mezi malými a středními podniky;

k) doprava, námořní záležitosti a telekomunikace;

l) podpora investic;

m) průmyslový výzkum a rozvoj;

n) jiné oblasti společného zájmu.

Článek 3

1. Tato Dohoda se může vztahovat mimo jiné na podporu následujících činností:

a) rozvoj průmyslové, technické a technologické spolupráce včetně výměny informací v těchto oblastech, stejně jako podporu vypracovávání studií k investičním projektům, podporu rozvoje a provádění infrastrukturních projektů prováděných subjekty obou států, které mohou zahrnovat dodávky a/nebo nákup strojního zařízení, vybavení a materiálů, poskytování služeb nezbytných pro vybudování a údržbu infrastrukturních projektů;

b) vypracování studií a implementace společných projektů zaměřených na rozvoj průmyslu, průmyslové výroby a zpracování nerostných surovin a energetických zdrojů, dopravy, telekomunikací a všech ostatních oblastí společného zájmu; příprava studií a projektů na modernizaci, rozšiřování a výstavbu nové infrastruktury, stejně tak jako výstavby a renovace infrastruktury, dle dohody Smluvních stran;

c) technická pomoc expertů, odborníků na oblast školení státních zaměstnanců ohledně vytváření rozvojových plánů a jiných oblastí vztahujících se k infrastrukturním projektům;

d) spolupráce umožňující transfer technologií, technickou podporu, školení expertů a vytváření společných dokumentů, včetně těch vztahujících se ke třetím zemím;

e) organizování podnikatelských misí, účast na mezinárodních veletrzích a výstavách, organizování veletrhů, sympozií, konferencí a jiných událostí prospěšných pro rozvoj vzájemných obchodních vztahů a nových podnikatelských příležitostí;

f) zakládání joint-ventures, založení vědecké a technologické spolupráce a vyhledávání nových investičních příležitostí;

g) hledání výhodných podmínek pro financování projektů spolupráce dohodnutých podle této Dohody;

h) posílení hospodářské spolupráce vládních orgánů, profesních organizací a podnikatelských kruhů, komor a asociací, regionálních a místních orgánů, včetně výměny hospodářských informací společného zájmu, stejně jako vzájemné návštěvy představitelů vládních orgánů a podnikatelské sféry Smluvních stran;

i) podpora zřízení nových a prohloubení stávajících podnikatelských kontaktů, podpora vzájemných kontaktů a návštěv soukromých osob a podnikatelů;

j) výměna obchodních informací, účast na mezinárodních veletrzích a výstavách, poskytování pomoci při organizování událostí pro zástupce podnikatelů, seminářů, konferencí a sympozií;

k) posílení role malých a středních podniků v dvoustranných hospodářských vztazích;

l) spolupráce v oblasti marketingu, konzultace a odborné služby v oblasti vzájemného zájmu;

m) rozvoj užších vztahů a spolupráce finančních a bankovních institucí;

n) pomoc rozvoji dvoustranných investičních aktivit;

o) vyhledávání vhodných podmínek k otevření nových zastoupení a poboček společností obou stran;

p) posílení spolupráce subjektů obou států na trzích třetích zemí;

q) výměna informací o programech a projektech vzájemného zájmu, podpora zapojení podnikatelů při jejich provádění.

2. Tento seznam není vyčerpávající a nevylučuje jiné formy spolupráce, které Smluvní strany mohou dle svého uvážení stanovit za společný zájem.

Článek 4

1. Činnosti uvedené ve článku 3, odstavec 1, písmeno a) a b) mohou být prováděny prostřednictvím uzavření finančních nebo obchodních smluv, programů nebo projektů, vytvořených kompetentními subjekty a institucemi obou zemí, které upřesní práci, plán, finanční rozpis a zabývají se jinými záležitostmi, jak je dohodnuto v této Dohodě v souladu s právním řádem platným na území daného státu.

2. Programy a projekty a zvláštní smlouvy uvedené ve článku 4, odstavci 1 této Dohody se posoudí v souladu s právním řádem platným na území přijímajícího státu, berouce při tom v úvahu mimo jiné jejich konkurenceschopnost na mezinárodním trhu, obzvláště, co se týče ceny, platby, podmínek plnění a dodání, stejně jako úrovně a kvality a původu vybavení, zboží a služeb a/nebo jiných kritérií stanovených kompetentním orgánem přijímajícího státu.

Článek 5

1. V souladu s právem platným na území přijímajícího státu posuzují výběr subjektů států Smluvních stran, které mají provádět činnosti uváděné v článku 4 této Dohody v České republice, příslušné orgány České republiky, a to na základě návrhu černohorské strany Smíšeného výboru.

2. V souladu s právem platným na území přijímajícího státu posuzují výběr subjektů státu Smluvních stran, které mají provádět činnosti uváděné v článku 4 této Dohody v Černé Hoře, příslušné orgány Černé Hory, a to na základě návrhu české strany Smíšeného výboru.

Článek 6

1. Smluvní strany, s cílem usnadnit provádění této Dohody a vedeny úsilím rozšířit a rozvinout vzájemné hospodářské vztahy, tímto zřizují Smíšený výbor pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci, dále jen „Smíšený výbor“.

2. Úkoly Smíšeného výboru zahrnují:

- projednávání dvoustranných hospodářských rozvojových témat;

- identifikování nových rozvojových příležitostí pro dvoustranné hospodářské vztahy;

- rozvoj návrhů na zlepšení prostředí pro hospodářskou spolupráci organizací Smluvních stran;

- předkládání návrhů ohledně provádění této Dohody.

Článek 7

Smíšený výbor vykonává především následující činnosti:

a) slouží jako poradní orgán Smluvních stran v oblastech hospodářské, průmyslové a investiční podpory,

b) vyměňuje informace o hospodářském rozvoji a o rozvojových programech v obou zemích a usnadňuje vyhledávání příležitostí pro intenzivnější dvoustrannou hospodářskou, obchodní, investiční a průmyslovou spolupráci,

c) navrhuje, posuzuje, vyhodnocuje a stanovuje prioritní oblasti, ve kterých by bylo možné provádět specifické projekty hospodářské a obchodní spolupráce a definuje předpoklady pro jejich provádění, a také spolupráci projektů a programů zahrnujících stanovení strategických cílů a forem činnosti; Smíšený výbor se může dohodnout ohledně prioritních projektů,

d) co se týče prioritních projektů zmiňovaných v odstavci c) tohoto článku, příslušná strana zřídí útvar na provádění projektu složený ze zástupců kompetentních orgánů, který bude rozhodovat o podmínkách zmiňovaných v článku 4 této Dohody,

e) věnuje zvláštní pozornost rozvoji spolupráce mezi malými a středními podniky obou zemí,

f) v rámci svých kompetencí a v souladu s právními řády platnými na území států Smluvních stran usiluje o dosažení vzájemně uspokojivých řešení jakýchkoli rozporů, které mohou vyvstat v souvislosti s prováděním této Dohody.

Článek 8

1. Smíšenému výboru předsedají společně zástupci příslušných ministerstev zodpovědní za hospodářskou a průmyslovou spolupráci obou stran, na úrovni státního tajemníka nebo náměstka ministra, nebo zástupce, který byl jimi k tomuto účelu zplnomocněn.

2. Smíšený výbor se skládá ze zástupců příslušných veřejných orgánů a institucí obou zemí. Smíšený výbor může pozvat zástupce jiných veřejných orgánů a institucí obou zemí stejně jako zástupce ze soukromého sektoru, kteří budou mít o rozvoj vzájemné spolupráce zájem, k účasti na své práci.

3. Smíšený výbor může zřídit ad hoc nebo stálé expertní skupiny a může delegovat některé ze svých povinností na tyto skupiny. Zprávy a doporučení těchto skupin a jiných subjektů zmiňovaných v odstavci 2 tohoto článku se předkládají Smíšenému výboru ke zvážení.

4. Smíšený výbor se schází tak, jak Smluvní strany uznají za vhodné, střídavě v České republice a v Černé Hoře v dohodnutých datech, pod podmínkou, že tato setkání se mohou také uskutečnit formou video konference.

5. Pracovním jazykem Smíšeného výboru je angličtina.

6. Zápis se provádí z každého zasedání a diskusí na něm konaných a je učiněn v angličtině.

Článek 9

Smluvní strany se mohou na požádání kterékoli z nich učiněné přímo nebo prostřednictvím Smíšeného výboru zapojit do konzultací týkajících se otázek, které se jich týkají nebo se mohou dotknout výkladu nebo provádění této Dohody.

Článek 10

1. Spolupráce mezi Smluvními stranami podle této Dohody bude probíhat v souladu s mezinárodními závazky Smluvních stran, včetně závazků vyplývajících z mezinárodních smluv uzavřených Evropskými společenstvími nebo mezi Evropskými společenstvími a členskými státy Evropské unie, na jedné straně, a Černou Horou na druhé straně.

2. Spolupráce mezi Smluvními stranami podle této Dohody neovlivní práva a závazky kterékoliv Smluvní strany vyplývající z jiných mezinárodních smluv, které uzavřela, a z členství České republiky v Evropské unii a členství Černé Hory v mezinárodních uskupeních.

Článek 11

Tato Dohoda vstoupí v platnost datem přijetí pozdější nóty, v níž si Strany vzájemně oznámí, že všechny vnitrostátní právní postupy nezbytné pro její vstup v platnost v daných zemích byly splněny.

Článek 12

1. Tato Dohoda je uzavřená na dobu neurčitou. Každá ze Smluvních stran může Dohodu ukončit písemným oznámením druhé Smluvní straně učiněným diplomatickou cestou. Oznámení o ukončení vstoupí v platnost 6 (šest) měsíců poté, co bylo doručeno druhé Smluvní straně.

2. Pokud není dohodnuto jinak Smluvními stranami, ukončení Dohody neovlivní provádění činností, které probíhají.

3. Tato Dohoda může být změněna vzájemnou písemnou dohodou Smluvních stran. Jakékoliv takové změny vstoupí v platnost v souladu s postupem stanoveným v článku 11.


Dáno v Cetyni dne 27. dubna 2011, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, černohorském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
Ing. Milan Hovorka v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Za vládu Černé Hory
Vladimir Kavarić v. r.
ministr hospodářství

Přesunout nahoru