Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 92/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o účasti v adresáři veřejných klíčů ICAO pro elektronické strojově čitelné cestovní doklady a o sdílení nákladů

Datum vyhlášení 05.11.2010
Uzavření smlouvy 27.02.2007
Platnost od 21.03.2007
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

92

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. února 2007 bylo sjednáno Memorandum o porozumění o účasti v adresáři veřejných klíčů ICAO pro elektronické strojově čitelné cestovní doklady a o sdílení nákladů.

Jménem České republiky bylo Memorandum ve znění 7. verze podepsáno dne 2. června 2010.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 11 dne 21. března 2007. Memorandum ve znění 7. verze vstoupilo v platnost dne 8. prosince 2008 a pro Českou republiku vstoupilo v platnost dne 30. června 2010.

Anglické znění Memoranda ve znění 7. verze a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Memorandum of Understanding (MoU) Regarding Participation and Cost Sharing in the Electronic Machine Readable Travel Documents ICAO Public Key Directory (ICAO PKD)

PŘEKLAD

Memorandum o porozumění (MoU)

o účasti v adresáři veřejných klíčů icao pro elektronické strojově čitelné cestovní doklady (icao pkd) a o sdílení nákladů

VERZE 7

20. listopadu 2008

Memorandum o porozumění (MoU)

o účasti v adresáři veřejných klíčů ICAO pro elektronické strojově čitelné cestovní doklady (ICAO PKD) a o sdílení nákladů

PREAMBULE

(a) Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) byla požádána o vytvoření adresáře veřejných klíčů (ICAO) definovaného v článku 1, za účelem prohloubení vzájemné slučitelnosti systémů pro validaci elektronických cestovních dokladů.

(b) Na páté schůzi 175. shromáždění konaného dne 31. května 2005 potvrdila Rada ICAO vytvoření adresáře veřejných klíčů na bázi návratnosti nákladů a pod záštitou ICAO.

(c) Účelem tohoto MoU je stanovit podmínky účasti v adresáři veřejných klíčů ICAO.

(d) Toto MoU vyjadřuje závazek účastníků definovaných v článku 1 zřídit a provozovat ICAO PKD.

Účastníci se usnesli takto:

1. DEFINICE

V rámci tohoto dokumentu platí následující definice:

Subjekt uveřejňující certifikáty (CIL) - subjekt určený účastníkem, který zasílá certifikáty subjektu podepisujícího doklad (CDS), následné certifikáty Národní certifikační autority (ICCSCA), seznam certifikátů národní certifikační autority (MLCSCA) a seznamy zneplatněných certifikátů (CRLS) do ICAO PKD.

Seznamy zneplatněných certifikátů (CRLS) - seznamy vydané účastníkem k odvolání platnosti některých z jeho certifikátů nebo k oznámení, že nedošlo k zneplatnění žádného z jeho certifikátů.

Rada - Rada Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Národní certifikační autorita (CSCA) - certifikační autorita účastníka, která je odpovědná za vydávání certifikátu Národní certifikační autority (CCSCA), který se používá k podpisu všech certifikátů subjektu podepisujícího doklad daného státu (CDS)- CSCA je pro účely ICAO PKD považována za orgán účastníka s největší důvěrou.

Certifikát Národní certifikační autority (CCSCA) — certifikát infrastruktury veřejných klíčů (PKI) obsahující veřejný klíč certifikátu Národní certifikační autority (KPuCSCA) a další standardní údaje o veřejném klíči Národní certifikační autority. Certifikát Národní certifikační autority je zakódován, což znamená, že byl podepsán za použití příslušného soukromého klíče Národní certifikační autority.

Následný certifikát Národní certifikační autority (lCCSCA) - certifikát Infrastruktury veřejných klíčů (PKI) obsahující veřejný klíč Národní certifikační autority (KPuCSCA) a další standardní informace o veřejném klíči Národní certifikační autority. Následný certifikát Národní certifikační autority je podepsán stejnou Národní certifikační autoritou za použití předchozího soukromého klíče Národní certifikační autority.

Seznam certifikátů Národní certifikační autority (MLCSCA) - podepsaný seznam certifikátů CSCA.

Veřejný klíč Národní certifikační autority (KPuCSCA) - veřejný klíč, který lze použít k ověření digitálního podpisu na certifikátech (certifikátech subjektu podepisujícího doklad, seznamu certifikátů Národní certifikační autority, následných certifikátech Národní certifikační autority) a seznamech zneplatněných certifikátů, vydaných Národní certifikační autoritou za použití příslušného soukromého klíče.

Certifikáty subjektu podepisujícího doklad (CDS) - certifikát infrastruktury veřejných klíčů, který obsahuje veřejný klíč subjektu podepisujícího doklad a další standardní informace o veřejném klíči subjektu podepisujícího doklad.

Veřejný klíč subjektu podepisujícího doklad (KPuDS) - veřejný klíč, který se používá pro ověření digitálního podpisu na eMRTD.

Elektronický strojově čitelný cestovní doklad (eMRTD) - strojově čitelný cestovní doklad (MRTD), který obsahuje bezkontaktní čip s integrovaným obvodem (IC), v němž jsou uloženy určité stanovené údaje pro MRTD, biometrické údaje držitele cestovního dokladu a bezpečnostní prvek pro ochranu dat pomocí šifrovací technologie infrastruktury veřejných klíčů, a který odpovídá specifikacím podle posledního znění technické normy ICAO dokumentu č. 9303.

Rozpis poplatků - rozpis uvedený v příloze B k tomuto MoU, který obsahuje poplatky za služby a používání zařízení ICAO PKD, stanovený Správní radou PKD po poradě s generálním tajemníkem, jenž ho zveřejňuje a rozesílá.

ICAO PKD adresář pro čtení - verze adresáře ICAO PKD určená pouze pro čtení, která bude přístupná všem státům, leteckým společnostem a dalším subjektům, které potřebují ověřovat autenticitu údajů z eMRTD.

Adresář veřejných klíčů ICAO (ICAO PKD) - centrální databáze sloužící jako úložiště certifikátů subjektů podepisujících doklady (CDS) (včetně veřejných klíčů subjektů podepisujících doklady), seznamu certifikátů Národní certifikační autority (MLCSCA), následných certifikátů Národní certifikační autority (lCCSCA) a seznamů zneplatněných certifikátů vydávaných účastníky, spolu se systémem pro jejich celosvětovou distribuci. Je spravován ICAO jménem účastníků za účelem usnadnění ověřování údajů obsažených v eMRTD.

Provozovatel - subjekt, který má smlouvu s generálním tajemníkem na zřízení a provoz ICAO PKD v souladu s Dokumentací výstavby systému a specifikacemi infrastruktury veřejných klíčů podle posledního znění technické normy ICAO dokumentu č. 9303.

Účastníci - smluvní stát ICAO nebo jiný subjekt, který vydává nebo má v úmyslu vydávat eMRTD, jenž se řídí podmínkami pro účast v ICAO PKD.

Správní rada PKD - řídící orgán odpovědný za dohled a dozor nad ICAO PKD.

Specifikace rozhraní PKD - specifikace vypracované provozovatelem a schválené Správní radou PKD pro připojení k infrastruktuře veřejných klíčů vytvořené a provozované provozovatelem.

Směrnice PKD - předpis, který stanoví oprávnění a obecné provozní požadavky PKD a definuje základní povinnosti provozovatele, účastníků a uživatelů PKD.

Prováděcí postupy PKD - postupy, které řeší administrativními náležitosti, které vyžaduje Směrnice PKD jako podmínky pro používání PKD, či které jinak souvisejí s technickým provozem a správou PKD.

Generální tajemník - generální tajemník Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Uživatelé - smluvní státy ICAO, územní jednotky, organizace, obchodní subjekty nebo jednotlivci, kteří nejsou účastníky ICAO PKD, ale mohou mít přístup k informacím v ICAO PKD adresáři pro čtení a tyto informace stahovat.

2. ÚČAST

2.1. Účastníkem ICAO PKD se může stát smluvní stát ICAO nebo jiný subjekt, který vydává nebo má v úmyslu vydávat eMRTD.

2.2. Pro vznik účasti v ICAO PKD musí smluvní stát ICAO zaslat generálnímu tajemníkovi „Oznámení o účasti“ (příloha A) a následně se zaregistrovat u provozovatele v souladu se Směrnicí ICAO PKD a s postupy stanovenými provozovatelem, které schvaluje Správní rada PKD po poradě s generálním tajemníkem.

2.3 Jakýkoliv jiný subjekt, který vydává nebo má v úmyslu vydávat eMRTD a přeje si stát se účastníkem, musí požádat o souhlas Správní radu PKD, která žádost konzultuje s ICAO. Jestliže je souhlas udělen, subjekt dále postupuje podle odstavce 2.2.

2.4 Účast účastníka v ICAO PKD nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po zaregistrování se u provozovatele podle odstavce 2.2.

2.5 Rada jmenuje zástupce do Správní rady PKD, kteří byli nominováni účastníky v souladu s postupy stanovenými Správní radou PKD.

2.6. Správní rada PKD a všichni účastníci jsou informováni generálním tajemníkem o nových registracích do ICAO PKD.

3. ÚLOHA ICAO

Úloha ICAO zahrnuje tyto činnosti:

a) provádí v zájmu účastníků činnosti nezbytné k zajištění vytvoření a provozování ICAO PKD;

b) vyhlašuje a rozesílá Směrnice ICAO PKD, Prováděcí postupy ICAO PKD a Specifikace rozhraní ICAO PKD, včetně veškerých jejich změn, které schválí Správní rada PKD;

c) prostřednictvím generálního tajemníka určuje ve spolupráci s provozovatelem a se souhlasem Správní rady PKD předpokládanou výši nákladů a vyhlašuje a rozesílá Rozpis poplatků schválený Správní radou PKD;

d) vyhlašuje a rozesílá veškeré změny k tomuto MoU;

e) poskytuje administrativní a provozní podporu Správní radě PKD;

f) provádí ověřování autenticity certifikátů subjektů podepisujících doklady (CDs), následných certifikátů Národní certifikační autority (1CCsca), seznamu certifikátů národní certifíkační autority (MLCsca) a seznamů zneplatněných certifikátů (CRLs) a vkládá CDs, lCcscAr MLcsca, CRLs do ICAO PKD adresáře pro čtení podle Směrnice ICAO PKD; a

g) jedná jako pověřený prostředník mezi účastníky a provozovatelem pro přijímání úhrady poplatků.

4. POPLATKY A JEJICH ÚHRADA

4.1 ICAO PKD bude financován z poplatků hrazených účastníky a uživateli podle přílohy B -Sdílení nákladů/Rozpis poplatků.

4.2 Účastníci uhradí své registrační poplatky dříve, než zašlou své veřejné klíče do ICAO PKD.

5. ODESÍLÁNÍ CERTIFIKÁTŮ

5.1 Účastníci budou předávat do ICAO PKD certifikáty subjektů podepisujících doklady (CDs), následné certifikáty Národní certifikační autority (1CCsca), seznam certifikátů Národní certifikační autority (MLCsca) a seznamy zneplatněných certifikátů (CRLs) způsobem uvedeným ve Specifikacích rozhraní PKD.

5.2 Účastníci budou zasílat do ICAO PKD prostřednictvím své příslušné autority pro vydávání eMRTD veřejné klíče, které fungují v souladu se specifikacemi infrastruktury veřejných klíčů podle posledního znění technické normy ICAO dokumentu č. 9303.

6. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

6.1 ICAO nenese právní odpovědnost vůči uživatelům ICAO PKD, ani třetím stranám, pokud jde o jakékoliv nároky, náhrady škody či finanční ztráty jakékoliv druhu. Na internetových stránkách ICAO PKD, z nichž všichni účastníci a uživatelé stahují adresář veřejných klíčů, bude umístěno oznámení, že se ICAO v tomto smyslu zříká odpovědnosti.

6.2 ICAO bude pojištěna na částku přiměřenou k pokrytí právní odpovědnosti vyplývající zvláštního nedbalostního konání ICAO či z opomenutí při plnění své úlohy a povinností stanovených v odstavci 3 písm. f) tohoto MoU. Náklady ICAO vzniklé uzavřením tohoto pojištění a s ním související částky spoluúčasti na škodě budou hrazeny z poplatků účastníků. Tyto náklady budou podléhat kontrole a schválení Správní radou PKD a generálním tajemníkem.

6.3 Účastníci neodpovídají ve vztahu k ICAO PKD za žádné žaloby, nároky, požadavky a právní odpovědnosti jakéhokoli druhu či povahy, včetně nákladů a výdajů, vzniklých v souvislosti s konáním či opomenutím provozovatele, jeho zaměstnanců, úředníků, zástupců nebo subdodavatelů.

6.4 Každý účastník bude nést odpovědnost za svá pochybení a opomenutí při vydávání a odesílání svých veřejných klíčů. Účastníci nebudou ve vztahu k ICAO PKD odpovídat za pochybení či opomenutí jiných účastníků nebo ICAO.

7. SPRÁVNÍ RADA PKD

7.1 Správní rada PKD bude tvořena zástupci, kteří byli nominování účastníky řádně platícími poplatky podle přílohy B a kteří byli jmenováni Radou.

7.2 Kompetence Správní rady PKD jsou stanoveny v příloze C.

7.3 Správní radu PKD bude tvořit nejméně pět a nanejvýš patnáct zástupců. Jestliže počet účastníků překročí patnáct, doporučí předseda Správní rady PKD po konzultaci s účastníky, kteří řádně platí poplatky podle přílohy B, Radě ke schválení patnáct zástupců, kteří budou tvořit Správní radu PKD.

7.4 Se souhlasem Rady může Správní rada PKD v případě potřeby rozhodnout o zvýšení počtu zástupců.

7.5 Správní rada PKD může subjektům, kteří nejsou účastníky, povolit účast na svých zasedáních v roli pozorovatelů.

8. ZMĚNY MOU

8.1 Jakékoliv změny tohoto MoU, jakož i jeho příloh, vyžadují souhlas dvoutřetinové většiny účastníků, kteří řádně platí poplatky podle přílohy B, a schválení Radou.

8.2 Takto přijatá změna vstoupí v platnost pro všechny účastníky dnem jejího schválení Radou nebo v jiný den, který na doporučení Správní rady PKD schválí Rada.

8.3 Generální tajemník přijaté změny zveřejní a rozešle všem účastníkům.

9. UKONČENÍ ÚČASTI

9.1 K ukončení účasti v ICAO PKD je nutné nejméně rok předem (tj.. nejpozději 1. ledna) zaslat písemné oznámení generálnímu tajemníkovi. Ukončení nabývá účinnosti 31. prosince roku následujícího po oznámení.

9.2 Po obdržení oznámení o ukončení účasti podle odstavce 9.1 uvědomí generální tajemník ostatní účastníky a Správní radu PKD.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakékoliv spory mezi účastníky ohledně provádění či výkladu tohoto MoU, které se nepodaří vyřešit samostatným jednáním mezi účastníky , budou na žádost kteréhokoliv ze zainteresovaných účastníků postoupeny Radě, která doporučí řešení.

11. VSTUP V PLATNOST

Toto MoU vstoupí v platnost poté, co generální tajemník obdrží pět oznámení o účasti. Dnem přijetí pátého oznámení o účasti vstoupí MoU v platnost.


PŘÍLOHA A

k Memorandu o porozumění (MoU)

o účasti v adresáři veřejných klíčů ICAO pro elektronické strojově čitelné cestovní doklady (ICAO PKD) a o sdílení nákladů

VZOR

OZNÁMENÍ O ÚČASTI

PŘÍLOHA B

Sdílení nákladů/Rozpis poplatků

1. Postup určení a aktualizace Rozpisu poplatků

1.1 Vytvoření a provoz adresáře veřejných klíčů ICAO bude realizováno na bázi návratnosti nákladů. Investice, náklady a výdaje nezbytné pro jeho vytvoření a provoz budou hrazeny z poplatků placených účastníky v souladu s Rozpisem poplatků. Investice, náklady a výdaje spojené s přístupem uživatelů do ICAO PKD budou hrazeny z poplatků placených uživateli v souladu s Rozpisem poplatků.

1.1.1 Účastnické poplatky se skládají z registračního poplatku a ročního poplatku. Registrační poplatek bude jednorázový poplatek splatný okamžitě po doručení oznámení o účasti ICAO. Roční poplatek bude pravidelný poplatek splatný pro všechny účastníky každoročně k prvnímu lednu. Pokud se účastník přihlásí do ICAO PKD po prvním lednu, bude mu vyměřen poměrný roční poplatek odpovídající zbývající části roku.

1.1.1.1 Registrační poplatek

— pro všechny účastníky US $56 000

1.1.1.2 Roční poplatky. Výše ročních poplatků je stanovena a aktualizována Správní radou PKD po poradě s generálním tajemníkem a provozovatelem. Generální tajemník zajišťuje zveřejnění a rozeslání informace o výši těchto poplatků.

1.1.1.3 Uživatelské poplatky. Výše uživatelských poplatků může být stanovena a každoročně aktualizována Správní radou PKD po poradě s generálním tajemníkem a provozovatelem. Generální tajemník zajišťuje zveřejnění a rozeslání informací o výši těchto poplatků. Uživatelské poplatky mohou být stanoveny různě podle kategorií uživatelů, jak jsou stanoveny Prováděcími postupy PKD, a může od nich být upuštěno.

1.2 Veškeré náklady, které vzniknou ICAO v souvislosti s výkonem činnostmi uvedenými v čl. 3 tohoto MoU o ICAO PKD, jsou hrazeny příjmy z poplatků.

1.3 Účastníci a uživatelé se řídí Rozpisem poplatků a platebními předpisy a podmínkami, schválenými Správní radou PKD.

2. Placení poplatků

2.1 Účastníci budou poplatky platit ICAO, která bude jednat jako pověřený prostředník mezi účastníky a provozovatelem.

2.2 Administrativní úkony nezbytné pro úhradu účastnických a uživatelských poplatků budou stanoveny v Prováděcích postupech PKD, které schválí Správní rada PKD, a jsou založeny na principu stanoveném v odstavci 3 písm. g) tohoto MoU.

2.3 ICAO převádí poplatky provozovateli, jakmile obdrží platby za poplatky a jsou dostatečné pro pokrytí provozních nákladů PKD a administrativních poplatků za služby ICAO.

2.4 Platby se uskutečňují podle Rozpisu poplatků, ICAO je musí obdržet v plné výši ke dni splatnosti podle odstavce 1.1.1.

2.5 Neuhradí-li účastník poplatky za PKD, bude mu služba odepřena, a to koncem třetího měsíce následujícího po datu splatnosti. Poskytování služeb není obnoveno, dokud není účastníkův dluh plně splacen.

2.6 ICAO neodpovídá za platby účastníků ani za zpoždění v jejich provedení.

2.7 ICAO neodpovídá za platby provozovateli na úhradu provozních nákladů PKD ani za náhradu administrativních poplatků za služby ICAO, jestliže roční poplatky nejsou zaplaceny nebo je jejich platba v prodlení.

3. Výkazy a statistické přehledy

Generální tajemník vypracovává pololetní finanční výkazy o příjmech a výdajích, jakož i souhrnné účetní přehledy členěné podle účastníků. Dále ve spolupráci s provozovatelem vyhotovuje statistické přehledy vykazující poplatky celkově zaplacené za poskytnuté služby členěné podle různých ukazatelů, jako např. podle vydaných certifikátů a dalších relevantních kritérií. Tyto statistiky se budou používány k analýze a jako podklad pro případné změny ve výši poplatků.

4. Finanční audit

Finanční a účetní výkazy ICAO a provozovatele související s provozem ICAO PKD jsou každoročně ověřovány nezávislým auditorem.

PŘÍLOHA C

Kompetence Správní rady ICAO PKD

1. Členství a činnost

1.1 K výkonu funkce ve Správní radě PKD ICAO jsou způsobilí pouze účastníci v ICAO PKD na základě Memoranda o porozumění (MoU) o účasti v adresáři veřejných klíčů ICAO pro elektronické strojově čitelné cestovní doklady a o sdílení nákladů (ICAO PKD), kteří řádně platí poplatky podle přílohy B.

1.2 Správní rada PKD je stálým orgánem odpovědným za ICAO PKD. Mezi její povinnosti patří:

a) řešení otázek souvisejících s implementací ICAO PKD MoU a Směrnice ICAO PKD;

b) po poradě s generálním tajemníkem a provozovatelem navrhuje a schvaluje Směrnici ICAO PKD, Prováděcí postupy PKD a Specifikace rozhraní PKD včetně jakýchkoliv jejich změn;

c) stanovuj e vlastní j ednací řád;

d) vykonává finanční a provozní dohled nad ICAO PKD;

e) radí generálnímu tajemníkovi a Radě v oblasti politiky PKD a v provozních a finančních otázkách PKD;

f) stanoví pravidla a postupy pro určování a aktualizaci částek uvedených v Rozpisu poplatků;

g) po poradě s provozovatelem a generálním tajemníkem schvaluje provozní rozpočet ICAO PKD;

h) kontroluje postupy zavedené provozovatelem pro registraci do ICAO PKD prostřednictvím internetových stránek, včetně jejich změn;

i) kontroluje ověřené finanční výkazy týkající se ICAO PKD a veškeré související finanční aktivity ze strany provozovatele a ICAO, na které se vztahuje sdílení nákladů;

j) předkládá účastníkům výroční zprávu o své činnosti a jiných podstatných skutečnostech za uplynulý rok, a to nejpozději k 31. říjnu;

k) po poradě s generálním tajemníkem schvaluje všeobecné smluvní podmínky ICAO PKD pro používání ICAO PKD adresáře pro čtení na základě návrhu provozovatele;

l) vytváří a schvaluje postupy řešení stížností na fungování systému a dalších stížností; a

m) vytváří postupy pro navrhování změn ICAO PKD MoU, pro jejich přijímání účastníky a schvalování Radou.

1.3 Předseda ani členové Správní rady PKD nebudou za svou činnost odměňováni z prostředků ICAO PKD.

2. Účast a hlasovací práva

2.1 Správní radu PKD bude tvořit nejméně pět a nanejvýš patnáct zástupců, kteří budou označováni jako členové Správní rady PKD. Jestliže počet účastníků překročí patnáct, doporučí předseda Správní rady PKD po konzultaci se všemi účastníky, kteří řádně platí poplatky podle přílohy B, Radě ke schválení složení Správní rady PKD.

2.2 Zástupci budou jmenováni Radou na nejvýše tříleté funkční období.

2.3 Každý člen Správní rady PKD má jeden hlas. Nastane-li potřeba hlasovat, rozhodnutí Správní rady PKD bude přijímáno prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Účastníci mohou jmenovat svým zástupcem zástupce jiného účastníka. Tento zástupce disponuje a vykonává hlasovací práva za stranu, kterou zastupuje.

2.4 Je-li třeba hlasovat ve věci sporů mezi účastníky týkajícího se provádění či výkladu Memoranda o porozumění (MoU) o účasti v adresáři veřejných klíčů ICAO pro elektronické strojově čitelné cestovní doklady (ICAO PKD) a o sdílení nákladů, podle čl. 10, pak účastníci, kteří jsou účastníky sporu, nemohou uplatnit své hlasovací právo.

3. Volba předsedy

3.1 Na prvním zasedání v roce volí členové Správní rady PKD ze svých řad předsedu na funkční období jednoho roku.

3.2 Členové Správní rady PKD se ve funkci předsedy střídají.

4. Funkce předsedy

Předseda

a) svolává řádné a mimořádné zasedání; a

b) navrhuje a předkládá ke schválení Správní radě PKD výroční zprávu.

5. Zasedání Správní rady PKD

5.1 Správní rada PKD se schází tak často, jak to vyžadují okolnosti, nejméně však jednou do roka.

5.2 Předseda Rady ICAO a generální tajemník se mohou účastnit zasedání Správní rady PKD bez hlasovacího práva. Členové Rady se mohou účastnit zasedání Správní rady PKD jako pozorovatelé.

Přesunout nahoru