Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 90/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn příloh A, B a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

Datum vyhlášení 19.10.2010
Uzavření smlouvy 04.05.2009
Ratifikace Smlouvy 19.05.2010
Platnost od 26.08.2010
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Obsah dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 4. až 8. května 2009 byly v Ženevě přijaty změny příloh A, B a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech1).

Se změnami příloh vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 19. května 2010 listinu o přijetí změn příloh.

V souladu s článkem 4 Úmluvy registrovala Česká republika u sekretariátu Úmluvy

a) zvláštní výjimky pro použití těchto nově zařazených chemických látek:

• hexabromdifenylether a heptabromdifenylether (výrobky v souladu s ustanoveními části IV přílohy A),

• tetrabromdifenylether a pentabromdifenylether (výrobky v souladu s ustanoveními části IV přílohy A),

• perfluoroktansulfonová kyselina, její soli a perfluoroktansulfonylfluorid, tzv. sloučeniny na bázi PFOS -pro pokovování (tvrdé pokovování) a pokovování (dekorativní pokovování).

Zvláštní výjimky pro uvedené chemické látky se registrují na dobu pěti let, tj. do 26. 8. 2015.

b) přijatelné účely u použití sloučenin na bázi PFOS pro

• fotografické zobrazování,

• fotorezistentní a protiodrazové povlaky pro polovodiče,

• hydraulické kapaliny v letectví a

• pokovování (tvrdé pokovování) pouze v uzavřeném systému. Přijatelné účely nejsou časově omezeny.

Změny příloh vstoupily v platnost na základě článku 22 odst. 3 písm. c) Úmluvy dne 26. srpna 2010 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn příloh a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


STOCKHOLM CONVENTION OF PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS ADOPTION OF AMENDMENTS TO ANNEXES A, B AND C

PŘEKLAD

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

POŠTOVNÍ ADRESA: UNITED NATIONS, N.Y. 10017

TELEGRAFNÍ ADRESA: UNATIONS NEWYORK

Odkaz: C.N.524.2009.TREATIES-4 (oznámení depozitáře)

STOCKHOLMSKÁ ÚMLUVA O PERZISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH, STOCKHOLM, 22. KVĚTNA 2001

PŘIJETÍ ZMĚN PŘÍLOH A, B a C

Generální tajemník Organizace spojených národů, konaje ve své pravomoci depozitáře, sděluje následující:

Na čtvrtém zasedání konaném v Ženevě od 4. do 8. května 2009, přijala Konference smluvních stran shora uvedené Úmluvy rozhodnutími SC-4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17 a 4/18 změny Příloh A, B a C za účelem zařazení následujících chemických látek do odpovídajících příloh:

RozhodnutíZměna
SC-4/10Zařazení alfa-hexachlorcyklohexanu
SC-4/11Zařazení beta-hexachlorcyklohexanu
SC-4/12Zařazení chlordekonu
SC-4/13Zařazení hexabrombifenylu
SC-4/14Zařazení hexabromdifenyletheru a heptabromdifenyletheru
SC-4/15Zařazení lindanu
SC-4/16Zařazení pentachlorbenzenu
SC-4/17Zařazení perfluoroktansulfonové kyseliny, jejích solí a perfluoroktansulfonylfluoridu
SC-4/18Zařazení tetrabromdifenyletheru a pentabromdifenyletheru

V souladu s čl. 22 odst. 3 písm. b), odst. 3 písm. c) a odst. 4 Úmluvy smluvní strana, která není schopna přijmout dodatečnou změnu příloh A, B nebo C, oznámí tento fakt depozitáři písemně do jednoho roku od data sdělení o přijetí dodatečné přílohy depozitářem. Depozitář neprodleně vyrozumí všechny smluvní strany, že takové oznámení obdržel. Smluvní strana může kdykoli stáhnout předcházející oznámení o nepřijetí jakékoli změny přílohy A, B nebo C a tato příloha potom vstoupí pro tuto smluvní stranu v platnost podle čl. 22 odst. 3 písm. c). Po uplynutí jednoho roku od data sdělení, že depozitář přijal změnu příloh A, B nebo C, tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany, které nepředložily oznámení v souladu s ustanoveními čl. 22 odst. 3 písm. b).

V souladu s čl. 22 odst. 4 změna příloh A, B nebo C nevstoupí v platnost pro smluvní stranu, která učinila prohlášení týkající se změny těchto příloh v souladu s čl. 25 odst. 4. V tomto případě každá taková změna vstupuje v platnost pro tuto smluvní stranu devadesátým dnem po datu uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení k této změně u depozitáře.

Texty změn příloh A, B a C, obsaženy ve shora zmíněných rozhodnutích Konference smluvních stran, jsou tímto zde v šesti originálních jazycích doručeny.

26. srpna 2009

Upozornění: Oddělení smluv ministerstev zahraničních věcí a dotčené mezinárodní organizace. Oznámení depozitáře jsou vydávány v listinné a elektronické podobě. Oznámení depozitáře jsou k dispozici stálým misím při Organizaci spojených národů na následující e-mailové adrese: missions@un.int. Tato oznámení jsou k dispozici také na internetu, ve sbírce úmluv Organizace spojených národů: http://treaties.un.org, kde se mohou jednotlivci přihlásit k přímému odběru oznámení depozitáře e-mailem prostřednictvím automatické služby. Oznámení depozitáře jsou také k vyzvednutí stálými misemi v místnosti NL-300.

SC-4/10: Zařazení alfa-hexachlorcyklohexanu

Konference smluvních stran,

zvážila profil rizika a vyhodnocení rizik alfa-hexachlorcyklohexanu předložené Výborem pro hodnocení perzistentních organických polutantů,1)

vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů zařadit alfa-hexachlorcyklohexan do Přílohy A Úmluvy,2)

rozhodla změnit část I Přílohy A Úmluvy a zařadit tam alfa-hexachlorcyklohexan vložením následujícího řádku:

Chemická látka

Činnost

Zvláštní výjimka

alfa-hexachlorcyklohexan*
č. CAS: 319-84-6

Výroba

Žádná

Použití

Žádné

SC-4/11: Zařazení beta-hexachlorcyklohexanu

Konference smluvních stran,

zvážila profil rizika a vyhodnocení rizik beta-hexachlorcyklohexanu předložené Výborem pro hodnocení perzistentních organických polutantů,3)

vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů zařadit beta-hexachlorcyklohexan do Přílohy A Úmluvy,4)

rozhodla změnit část I Přílohy A Úmluvy a zařadit tam beta-hexachlorcyklohexan vložením následujícího řádku:

Chemická látka

Činnost

Zvláštní výjimka

beta-hexachlorcyklohexan*
č. CAS: 319-85-7

Výroba

Žádná

Použití

Žádné

SC-4/12: Zařazení chlordekonu

Konference smluvních stran,

zvážila profil rizika a vyhodnocení rizik chlordekonu předložené Výborem pro hodnocení perzistentních organických polutantů,5)

vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů zařadit chlordekon do Přílohy A Úmluvy bez zvláštních výjimek,6)

rozhodla změnit část I Přílohy A Úmluvy a zařadit tam chlordekon bez zvláštních výjimek vložením následujícího řádku:

Chemická látka

Činnost

Zvláštní výjimka

chlordekon*
č. CAS: 143-50-0

Výroba

Žádná

Použití

Žádné

SC-4/13: Zařazení hexabrombifenylu

Konference smluvních stran,

zvážila profil rizika a vyhodnocení rizik hexabrombifenylu předložené Výborem pro hodnocení perzistentních organických polutantů,7)

vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů zařadit hexabrombifenyl do Přílohy A Úmluvy bez zvláštních výjimek,8)

rozhodla změnit část I Přílohy A Úmluvy a zařadit tam hexabrombifenyl bez zvláštních výjimek vložením následujícího řádku:

Chemická látka

Činnost Zvláštní výjimka

hexabrombifenyl*
č. CAS: 36355-01-8

Výroba

Žádná

Použití

Žádné

SC-4/14: Zařazení hexabromdifenyletheru a heptabromdifenyletheru

Konference smluvních stran,

zvážila profil rizika a vyhodnocení rizik komerčního oktabromdifenyletheru předložené Výborem pro hodnocení perzistentních organických polutantů,9)

vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů zařadit hexabromdifenylether a heptabromdifenylether do Přílohy A Úmluvy,10)

1. rozhodla změnit část I Přílohy A Úmluvy a zařadit tam hexabromdifenylether a heptabromdifenylether tak, jak jsou definovány ve druhém odstavci tohoto rozhodnutí, se zvláštní výjimkou pro výrobky obsahující hexabromdifenylether a heptabromdifenylether v souladu s ustanoveními části IV přílohy následovně:

Chemická látka

Činnost

Zvláštní výjimka

hexabromdifenylether* a
heptabromdifenylether*

Výroba

Žádná

Použití

Výrobky v souladu s ustanoveními
části IV této přílohy

2. rovněž rozhodla vložit definici hexabromdifenyletheru a heptabromdifenyletheru do nové části III přílohy A nazvané „Definice“ následovně:

Pro účely této přílohy:

„Hexabromdifenylether a heptabromdifenylether“ znamená 2,2’4,4’,5,5’-hexabromdifenylether (BDE-153, č. CAS: 68631-49-2), 2,2’,4,4’5,6’-hexabromdifenylether (BDE-154, č. CAS: 207122-15-4), 2,2’,3,3’,4,5’,6-heptabromdifenylether (BDE-175, č. CAS: 446255-22-7), 2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromdifenylether (BDE-183, č. CAS: 207122-16-5) a další hexa- a heptabromdifenylethery přítomné v komerčním oktabromdifenyletheru.

3. rozhodla vložit novou část IV do přílohy A následovně:

Část IV

Hexabromdifenylether a heptabromdifenylether

1. Smluvní strana může povolit recyklaci výrobků, které obsahují nebo mohou obsahovat hexabromdifenylether a heptabromdifenylether, a použití a konečné odstranění výrobků vyrobených z recyklovaných materiálů, které obsahují nebo mohou obsahovat hexabromdifenylether a heptabromdifenylether, za podmínky, že:

(a) recyklace a konečné odstranění je prováděno způsobem šetrným k životnímu prostředí a nevede k znovuzískávání hexabromdifenyletheru a heptabromdifenyletheru za účelem jejich opětovného využívání;

(b) smluvní strana podnikne náležité kroky k tomu, aby zabránila vývozu výrobků, které obsahují množství/koncentrace hexabromdifenyletheru a heptabromdifenyletheru překračující povolené limity pro prodej, používání, dovoz nebo výrobu těchto výrobků na území dané smluvní strany; a

(c) smluvní strana oznámila Sekretariátu svůj záměr využít tuto výjimku.

2. Na svém šestém řádném zasedání a následně na každém druhém řádném zasedání Konference smluvních stran vyhodnotí pokrok, kterého dosáhly smluvní strany při plnění hlavního cíle, kterým je odstranění hexabromdifenyletheru a heptabromdifenyletheru obsažených ve výrobcích, a přezkoumá potřebu pokračování této zvláštní výjimky. V každém případě tato výjimka skončí svoji platnost nejpozději v roce 2030.

4. Rozhodla změnit část I přílohy A Úmluvy vložením do poznámky (iv) za slova „polychlorovaných bifenylů ve zboží používaném ve shodě s opatřeními části II“, čárku a slova „a použití hexabromdifenyletheru a heptabromdifenyletheru ve shodě s opatřeními části IV této přílohy“.

SC-4/15: Zařazení lindanu

Konference smluvních stran,

zvážila profil rizika a vyhodnocení rizik lindanu předložené Výborem pro hodnocení perzistentních organických polutantů,11)

vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů zařadit lindan do Přílohy A Úmluvy,12)

1. rozhodla změnit část I Přílohy A Úmluvy a zařadit tam lindan se zvláštní výjimkou pro použití lindanu jako farmaceutického přípravku druhé řady na ochranu lidského zdraví proti vším a svrabu vložením následujícího řádku:

Chemická látka

Činnost

Zvláštní výjimka

lindan*
č. CAS: 58-89-9

Výroba

Žádná

Použití

Farmaceutický přípravek
druhé řady na ochranu
lidského zdraví proti vším a
svrabu

2. žádá Sekretariát, aby spolupracoval se Světovou zdravotnickou organizací na vypracování požadavků na podávání zpráv a na přezkoumání používání lindanu jako farmaceutického přípravku na ochranu lidského zdraví proti vším a svrabu, se zohledněním závěrečného prohlášení Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů ve vyhodnocení rizik lindanu, a podal o této spolupráci zprávu Konferenci smluvních stran na jejím pátém zasedání.

SC-4/16: Zařazení pentachlorbenzenu

Konference smluvních stran,

zvážila profil rizika, dodatek k profilu rizika a vyhodnocení rizik pentachlorbenzenu předložené Výborem pro hodnocení perzistentních organických polutantů,13)

vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů zařadit pentachlorbenzen do Přílohy A Úmluvy bez zvláštních výjimek a do Přílohy C Úmluvy,14)

1. rozhodla změnit část I Přílohy A Úmluvy a zařadit tam bez zvláštních výjimek pentachlorbenzen vložením následujícího řádku:

Chemická látka

Činnost Zvláštní výjimka

pentachlorbenzen*
č. CAS: 608-93-5

Výroba

Žádná

Použití

Žádné

2. rovněž rozhodla změnit část I Přílohy C zařazením pentachlorbenzenu vložením pentachlorbenzenu (PeCB) (č. CAS: 608-93-5) do „chemické“ tabulky za „polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF)“ a vložením „pentachlorbenzenu“ do prvního odstavce části II a části III Přílohy C za „polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany“.

SC-4/17: Zařazení perfluoroktansulfonové kyseliny, jejích solí a perfluoroktansulfonylfluoridu

Konference smluvních stran,

zvážila profil rizika, vyhodnocení rizik a dodatek k vyhodnocení rizik perfluoroktansulfonátu předložené Výborem pro hodnocení perzistentních organických polutantů,15)

vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů zařadit perfluoroktansulfonovou kyselinu, její soli a perfluoroktansulfonylfluoridu do Přílohy A nebo Přílohy B Úmluvy,16)

1. rozhodla změnit část I Přílohy B Úmluvy a zařadit tam perfluoroktansulfonovou kyselinu, její soli a perfluoroktansulfonylfluorid vložením následujícího řádku s uvedenými přijatelnými účely a zvláštními výjimkami:

Chemická látkaČinnostPřijatelný účel nebo zvláštní výjimka
perfluoroktansulfonová kyselina (č. CAS: 1763-23-1), její soli a a
perfluoroktan-sulfonylfluorid (č. CAS: 307-35-7)
a Například:
kalium-perfluoroktansulfonát (č. CAS: 2795-39-3);
lithium-perfluoroktansulfonát (č. CAS: 29457-72-5);
VýrobaPřijatelný účel:
V souladu s částí III této přílohy pro výrobu jiných
chemických sloučenin určených výhradně pro následně
uvedená použití. Výroba pro následně uvedená použití.
Zvláštní výjimka: Povolena smluvním stranám uvedeným
v registru.
amonium-perfluoroktansulfonát (č. CAS: 29081-56-9);
diethanolamin-perfluoroktansulfonát (č. CAS: 70225-14-8);
tetraethylamonium-perfluoroktansulfonát (č. CAS: 56773-42-3);
didecyldimethylamonium-
perfluoroktansulfonát (č. CAS: 251099-16-8)
Použití Přijatelný účel:
V souladu s částí III této přílohy pro následné přijatelné
účely nebo jako meziprodukt při výrobě chemických látek pro následné přijatelné účely:
• fotografické zobrazování
• fotorezistentní a protiodrazové povlaky pro polovodiče
• leptadla použitá při výrobě polovodičů a keramických filtrů
• hydraulické kapaliny v letectví
• pokovování (tvrdé pokovování) pouze v uzavřeném systému
• určité zdravotnické přístroje (jako vrstvy kopolymeru ethylen-tetrafluorethylenu (ETFE) a výroba radiokontrastních ETFE, diagnostická zařízení pro in vitro vyšetření, barevné filtry pro CCD)
• hasicí pěna
• návnady proti hmyzu-mravencům rodu Atta spp. a
Acromyrmex spp.
Zvláštní výjimka:
Pro následná zvláštní užití nebo jako meziprodukt ve výrobě chemických látek pro následná zvláštní užití:
• fotomasky při výrobě polovodičů a displejů z tekutých krystalů (LCD)
• pokovování (tvrdé pokovování)
• pokovování (dekorativní pokovování)
• elektrické a elektronické součástky některých barevných tiskáren a barevných kopírek
• insekticidy pro kontrolu invazivních druhů mravenců (Solenopsis invicta) a termitů
• chemicky řízená těžba ropy
• koberce
• kůže a oblečení
• textil a čalounění
• papír a obaly
• povlaky a aditiva do povlaků
• guma a plasty

2. rovněž rozhodla vytvořit novou část III přílohy B nazvanou „Perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS), její soli a perfluoroktansulfonylfluorid (PFOSF)“, kde stojí:

Část III

Perfluoroktansulfonová kyselina, její soli a perfluoroktansulfonylfluorid

1. Výroba a použití perfluoroktansulfonové kyseliny (PFOS), jejích solí a perfluoroktansulfonylfluoridu (PFOSF) se ukončí všemi smluvními stranami, s výjimkou smluvních stran, které oznámily sekretariátu svůj záměr vyrábět a/nebo používat tyto látky pro přijatelné účely, jak je uvedeno v části I této Přílohy. Tímto se zřizuje Registr přijatelných účelů, který je přístupný veřejnosti. Registr přijatelných účelů je spravován sekretariátem. V případě, že smluvní strana, která není uvedena v Registru, se rozhodne, že je pro ni použití PFOS, jejích solí nebo PFOSF pro přijatelné účely uvedené v části I této přílohy nezbytné, oznámí takovou skutečnost co nejdříve sekretariátu, aby mohla být přidána bez odkladu do Registru.

2. Smluvní strany, které vyrábějí a/nebo používají tyto chemické látky, vezmou v potaz, kde je to vhodné, postupy poskytnuté v relevantních částech obecných návodů týkajících se nejlepších dostupných technik a nejlepších postupů šetrných k životnímu prostředí (BAT/BEP) v části V Přílohy C Úmluvy.

3. Každé čtyři roky každá smluvní strana, která používá a/nebo vyrábí tyto chemické látky, podá zprávu o dosaženém pokroku v odstraňování PFOS, jejích solí a PFOSF, a postoupí informaci o takovém pokroku Konferenci smluvních stran, a to podle a v rámci postupu podávání zpráv podle článku 15 Úmluvy.

4. S cílem omezit a nakonec ukončit výrobu a/nebo používání těchto chemických látek, Konference smluvních stran podpoří:

a) každou smluvní stranu, která tyto chemické látky používá, v činnostech vedoucích k zastavení jejich používání v případech, kdy jsou dostupné alternativní látky nebo metody;

b) každou smluvní stranu, která tyto chemické látky používá nebo vyrábí, při vývoji a implementaci akčního plánu jako části implementačního plánu specifikovaného v čl. 7 Úmluvy;

c) smluvní strany, v rámci jejich možností, při podpoře výzkumu a vývoje bezpečných alternativních chemických látek a nechemických výrobků a procesů, metod a strategií pro smluvní strany používající tyto látky, které odpovídají podmínkám jednotlivých stran. Faktory podporované při zvažování možností nebo kombinací alternativ zahrnují rizika pro lidské zdraví a dopady uplatnění takových alternativ na životní prostředí.

5. Konference smluvních stran vyhodnotí přetrvávající potřebu těchto chemických látek pro různé přijatelné účely a zvláštní výjimky na základě dostupných vědeckých, technických, ekonomických informací a informací vztahujících se k životnímu prostředí, včetně:

a) informace poskytnuté ve zprávách popsaných v odst. 3;

b) informace o výrobě a použití těchto chemických látek;

c) informace o dostupnosti, vhodnosti a zavádění alternativ pro tyto chemické látky;

d) informace o pokroku v budování kapacit zemí pro bezpečný přechod k takovým alternativám.

6. Vyhodnocení popsané v předchozím odstavci proběhne nejpozději do roku 2015 a poté každé 4 roky, společně s pravidelným zasedáním Konference smluvních stran.

7. Kvůli náročnosti používání a velkému množství sektorů, ve kterých se tyto chemické látky používají, se mohou vyskytnout i jiné aplikace těchto chemických látek, kterých si státy v současnosti nejsou vědomy. Smluvní strany, které zjistí jiné způsoby používání, by o tomto měly co nejdříve informovat sekretariát.

8. Smluvní strana může, na základě písemného oznámení sekretariátu, kdykoli nechat stáhnout své jméno z Registru přijatelných účelů. Stažení vstupuje v platnost dnem uvedeným v oznámení.

9. Ustanovení poznámky (iii) části I Přílohy B se na tyto chemické látky nevztahují.

SC-4/18: Zařazení tetrabromdifenyletheru a pentabromdifenyletheru

Konference smluvních stran,

zvážila profil rizika a vyhodnocení rizik komerčního pentabromdifenyletheru předložené Výborem pro hodnocení perzistentních organických polutantů,17)

vzala na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů zařadit tetrabromdifenylether a pentabromdifenylether do Přílohy A Úmluvy,18)

1. rozhodla změnit část I Přílohy A Úmluvy a zařadit tam tetrabromdifenylether a pentabromdifenylether tak, jak jsou definovány ve druhém odstavci tohoto rozhodnutí, se zvláštní výjimkou pro výrobky obsahující tetrabromdifenylether a pentabromdifenylether v souladu s ustanoveními části IV přílohy, vložením následujícího řádku:

Chemická látkaČinnostPřijatelný účel nebo zvláštní výjimka
tetrabromdifenylether* a
pentabromdifenylether*
VýrobaŽádná
PoužitíVýrobky v souladu s ustanoveními části IV této přílohy

2. Rovněž rozhodla vložit definici tetrabromdifenyletheru a pentabromdifenyletheru do nové části III přílohy A nazvané „Definice“ následovně:

Pro účely této přílohy:

„Tetrabromdifenylether a pentabromdifenylether“ znamená 2,2’,4,4’-tetrabromdifenylether (BDE-47, č. CAS: 40088-47-9), a 2,2’,4,4’,5-pentabromdifenylether (BDE-99, č. CAS: 32534-81-9) a další tetra- a pentabromdifenylethery přítomné v komerčním pentabromdifenyletheru.

3. Rozhodla vložit novou část IV do přílohy A následovně:

Část IV

Tetrabromdifenylether a pentabromdifenylether

1. Smluvní strana může povolit recyklaci výrobků, které obsahují nebo mohou obsahovat tetrabromdifenylether a pentabromdifenylether, a použití a konečné odstranění výrobků vyrobených z recyklovaných materiálů, které obsahují nebo mohou obsahovat tetrabromdifenylether a pentabromdifenylether, za podmínky, že:

(a) recyklace a konečné odstranění je prováděno způsobem šetrným k životnímu prostředí a nevede k znovuzískávání tetrabromdifenyletheru a pentabromdifenyletheru za účelem jejich opětovného využívání;

(b) smluvní strana nedovolí, aby tato výjimka vedla k vývozu výrobků, které obsahují množství/koncentrace tetrabromdifenyletheru a pentabromdifenyletheru překračující povolené limity pro prodej těchto výrobků na území dané smluvní strany; a

(c) smluvní strana oznámila Sekretariátu svůj záměr využít tuto výjimku.

2. Na svém šestém řádném zasedání a následně na každém druhém řádném zasedání Konference smluvních stran vyhodnotí pokrok, kterého dosáhly smluvní strany při plnění hlavního cíle, kterým je odstranění tetrabromdifenyletheru a pentabromdifenyletheru obsažených ve výrobcích, a přezkoumá potřebu pokračování této zvláštní výjimky. V každém případě tato výjimka skončí svoji platnost nejpozději v roce 2030.

4. Rozhodla změnit část I přílohy A Úmluvy vložením do poznámky (iv) za slova „polychlorovaných bifenylů ve zboží používaném ve shodě s opatřeními části II“, čárku a slova „a použití tetrabromdifenyíetheru a pentabromdifenyletheru ve shodě s opatřeními části IV této přílohy“.

Poznámky pod čarou

1) Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech přijatá ve Stockholmu dne 22. května 2001 byla vyhlášena pod č. 40/2006 Sb. m. s.
Příloha G Úmluvy přijatá dne 6. května 2005 v Punta del Este byla vyhlášena pod č. 24/2007 Sb. m. s. a opravena pod č. 50/2010 Sb. m. s.

1) UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.8 a UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.3.

2) UNEP/POPS/COP.4/17.

3) UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.9 a UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.4.

4) UNEP/POPS/COP.4/17.

5) UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.l0 a UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.2.

6) UNEP/POPS/COP.4/17.

7) UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.3 a UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.3.

8) UNEP/POPS/COP.4/17.

9) UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.6 a UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.l.

10) UNEP/POPS/COP.4/17.

11) UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.4 a UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.4.

12) UNEP/POPS/COP.4/17.

13) UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.7, UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.5 a UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.2

14) UNEP/POPS/COP.4/17.

15) UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.5, UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.5 a UNEP/POPRC.4/15/Add.6.

16) UNEP/POPS/COP.4/17.

17) UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.l a UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.l.

18) UNEP/POPS/COP.4/17.

Přesunout nahoru