Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 83/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

Datum vyhlášení 27.09.2010
Uzavření smlouvy 26.02.1996
Platnost od 01.03.2000
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

HLAVA I - POLITICKÝ DIALOG (Čl. 3 - Čl. 5)
HLAVA III - ÚZEMNÍ POŽADAVKY (Čl. 13 - Čl. 16)
HLAVA IV - DOKLAD O PŮVODU (Čl. 17 - Čl. 31)
HLAVA VI - CEUTA A MELILLA (Čl. 37 - Čl. 38)

83

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. února 1996 byla v Bruselu podepsaná Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé.

Česká republika se stala smluvním státem Dohody na základě článku 6 odst. 6 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie1).

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 96 odst. 1 dne 1. března 2000. Pro Českou republiku vstoupila v platnost na základě článku 6 odst. 6 Aktu o podmínkách přistoupení dne 1. května 2004.

Dohoda podle svého článku 96 odst. 2 nahradila dnem vstupu v platnost Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím2) a Dohodu mezi členskými státy Evropského společenství uhlí a oceli a Marockým královstvím3), podepsané v Rabatu dne 25. dubna 1976.

České znění Dohody a Závěrečného aktu, jež tvoří nedílnou součást Dohody, ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


EVROPSKO-STŘEDOMOŘSKÁ DOHODA

zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

Smluvní strany Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli, dále jen „členské státy“, a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI,

dále jen „Společenství“ na jedné straně, a

MAROCKÉ KRÁLOVSTVÍ,

dále jen „Maroko“ na straně druhé,

VZHLEDEM k blízkosti a vzájemné propojenosti mezi Společenstvím, jeho členskými státy a Marokem založené historickými vazbami a společnými hodnotami;

VZHLEDEM k tomu, že Společenství, členské státy a Maroko si přejí posílit tyto vazby a navázat trvalé vztahy založené na vzájemnosti, solidaritě, partnerství a společném rozvoji;

VZHLEDEM K významu, který strany přikládají zásadám Charty Organizace spojených národů a zejména dodržování lidských práv, politických a hospodářských svobod, které tvoří vlastní základ přidružení;

VZHLEDEM K politickému a hospodářskému rozvoji posledních let, a to jak na evropském kontinentu, tak v Maroku a společné odpovědnosti, která z něj vyplývá pro stabilitu, bezpečnost a růst evropsko-středomořského oblasti;

VZHLEDEM K významnému pokroku, který Maroko a marocký lid učinil při dosahování svého cíle - úplné integrace marockého hospodářství do hospodářství světového a účasti ve společenství demokratických národů;

S VĚDOMÍM důležitosti vztahů v celkovém evropsko-středomořském kontextu na jedné straně, a s cílem integrace zemí Maghrebu na straně druhé;

S PŘÁNÍM dosáhnout cílů jejich přidružení provedením příslušných ustanovení těchto dohod za účelem přiblížení úrovně hospodářského a sociálního rozvoje Společenství a Marockého království;

S VĚDOMÍM důležitosti této dohody, která spočívá na společných zájmech, vzájemných koncesích, spolupráci a dialogu;

S PŘÁNÍM navázat a rozvinout pravidelný politický dialog o dvoustranných a mezinárodních otázkách společného zájmu;

S PŘIHLÉDNUTÍM K ochotě Společenství poskytnout Maroku významnou podporu v jeho úsilí o hospodářskou reformu, strukturální změny a společenský rozvoj;

VZHLEDEM k závazku volného obchodu jak ze strany Společenství, tak ze strany Maroka, v souladu s právy a povinnostmi vyplývajícími ze Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT), s ohledem na závěry Uruguayského kola jednání;

S PŘÁNÍM zřídit spolupráci podporovanou pravidelným dialogem o hospodářských, společenských a kulturních otázkách, s cílem zlepšit vzájemné porozumění;

S PŘESVĚDČENÍM, že tato dohoda poskytne vhodný rámec k rozvoji partnerství, které je podle historického rozhodnutí Maroka a Společenství založeno na soukromé iniciativě, a vytvoří příznivé podmínky pro rozvoj jejich hospodářských a obchodních vztahů a pro rozvoj investic, což je nezbytná součást podpory hospodářské restrukturalizace a technické modernizace,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

1. Tímto se zakládá přidružení mezi Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marokem na straně druhé.

2. Cíle této dohody jsou:

— poskytnout vhodný rámec pro politický dialog mezi stranami, který umožní rozvoj úzkých vztahů ve všech oblastech, které strany považují za vhodné pro tento dialog,

— stanovit podmínky pro postupnou liberalizaci trhu nebo obchodu se zbožím, službami a kapitálem,

— podporovat obchod a rozšíření harmonických hospodářských a sociálních vztahů mezi stranami, zejména pomocí dialogu a spolupráce s cílem podporovat rozvoj a prosperitu Maroka a jeho obyvatel,

— přispět k integraci zemí Maghrebu pomocí podpory obchodu a spolupráce mezi Marokem a jinými zeměmi této oblasti,

— podporovat hospodářskou, sociální, kulturní a finanční spolupráci.

Článek 2

Vnitřní i zahraniční politika Společenství a Maroka se řídí zásadou dodržování lidských práv a demokratických principů, jak jsou uvedeny ve Všeobecné deklaraci lidských práv a tvoří podstatný prvek této dohody.

HLAVA I

POLITICKÝ DIALOG

Článek 3

1. Mezi stranami se zavádí pravidelný politický dialog, který napomůže vybudovat mezi partnery trvalý vztah solidarity, přispěje k prosperitě, stabilitě a bezpečnosti v oblasti Středomoří a vytvoří atmosféru porozumění a tolerance mezi kulturami.

2. Politický dialog a spolupráce jsou určeny především k tomu, aby:

a) usnadnily sblížení mezi stranami pomocí rozvoje lepšího vzájemného porozumění a pravidelné koordinace mezinárodních otázek společného zájmu;

b) umožnily každé straně zohlednit postoj a zájmy druhé strany;

c) přispěly k posílení bezpečnosti a stability v oblasti Středomoří, zejména v oblasti Maghrebu;

d) pomohly rozvíjet společné iniciativy.

Článek 4

Politický dialog se bude zabývat veškerými otázkami společného zájmu stran, zejména podmínkami nutnými k zajištění míru, bezpečnosti a regionálního rozvoje pomocí podpory spolupráce, zejména v rámci skupiny zemí Maghreb.

Článek 5

Politický dialog bude probíhat v pravidelných intervalech a kdykoli to bude nutné, zejména:

a) na úrovni ministrů, zejména v Radě přidružení;

b) na úrovni vyšších úředníků zastupujících Maroko na jedné straně a předsednictvo Rady a Komise na straně druhé;

c) s plným využitím komunikačních prostředků diplomacie, včetně pravidelných krátkých porad, konzultací u příležitosti mezinárodních setkání a kontaktů mezi diplomatickými zástupci ve třetích zemích;

d) případně všemi ostatními prostředky, které přispějí k intenzivnějšímu dialogu a ke zvýšení jeho efektivity.

HLAVA II

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Článek 6

Během přechodného období, které bude trvat maximálně dvanáct let počínaje dnem vstupu této dohody v platnost, Společenství a Maroko postupně vytvoří oblast volného obchodu v souladu s ustanoveními této dohody a ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994a jiných mnohostranných dohod o obchodu se zbožím připojených k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace (dále jen „GATT“).

KAPITOLA I

PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY

Článek 7

Ustanovení této kapitoly se použijí na výrobky pocházející ze Společenství a z Maroka, s výjimkou výrobků uvedených v příloze II Smlouvy o založení Evropského společenství.

Článek 8

V obchodu mezi Společenstvím a Marokem nebudou zavedena žádná nová dovozní cla ani poplatky s rovnocenným účinkem.

Článek 9

Výrobky pocházející z Maroka budou dováženy do Společenství bez cel a poplatků s rovnocenným účinkem a bez množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 10

1. Ustanovení této kapitoly nevylučují možnost, že si Společenství při dovozu zboží pocházejícího z Maroka, vyjmenovaného v příloze 1, zachová zemědělskou složku.
Zemědělská složka bude odrážet rozdíly mezi cenou zemědělských produktů na trhu Společenství, u kterých se má za to, že se používají při výrobě tohoto zboží, a cenou dovozů ze třetích zemí, pokud celková cena uvedených základních produktů je vyšší než ve Společenství. Zemědělská složka může mít podobu pevně stanovené částky nebo valorického cla. Pokud to bude vhodné, budou tyto rozdíly nahrazeny zvláštními cly založenými na celním zařazení zemědělské složky nebo valorickými cly.
Na zemědělskou složku se přiměřeně použijí ustanovení kapitoly II pro zemědělské produkty.

2. Ustanovení této kapitoly nevylučují, že Maroko bude odděleně určovat zemědělskou složku v platných dovozních clech na výrobky pocházející ze Společenství uvedené v příloze 2. Zemědělská složka může mít podobu pevně stanovené částky nebo valorického cla.
Na zemědělskou složku se přiměřeně použijí ustanovení kapitoly II pro zemědělské produkty.

3. V případě výrobků pocházejících ze Společenství, uvedených v seznamu 1 přílohy 2 použije Maroko po vstupu této dohody v platnost dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem, které nebudou vyšší než cla a poplatky s rovnocenným účinkem platné dne 1. ledna 1995 v rámci celních kvót v uvedeném seznamu 1.
Během odstraňování průmyslové složky cel podle odstavce 4 nesmí úroveň cel, která se použijí na výrobky, u kterých se mají zrušit celní kvóty, překročit úroveň cel platných dne 1. ledna 1995.

4. V případě výrobků pocházejících ze Společenství, uvedených v seznamu 2 přílohy 2, odstraní Maroko průmyslovou složku cel v souladu s ustanoveními čl. 11 odst. 2 této dohody ohledně produktů uvedených v příloze 3.
V případě výrobků pocházejících ze Společenství uvedených v seznamech 1 a 3 přílohy 2, odstraní Maroko průmyslovou složku cel v souladu s ustanoveními čl. 11 odst. 3 této dohody ohledně produktů uvedených v příloze 4.

5. Zemědělské složky používané podle odstavců 1 a 2 mohou být sníženy, pokud se v obchodu mezi Společenstvím a Marokem sníží poplatek použitelný na základní zemědělský produkt, nebo pokud je takové snížení výsledkem vzájemných koncesí vztahujících se na zemědělské produkty.

6. Snížení uvedené v odstavci 5, seznam dotyčných výrobků a případně celní kvóty, v rámci kterých se snížení použije, stanoví Rada přidružení.

Článek 11

1. Dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem, použitelné na dovozy produktů pocházejících ze Společenství do Maroka, kromě produktů uvedených v přílohách 3, 4, 5 a 6, se zruší po vstupu této dohody v platnost.

2. Dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem, použitelné na dovozy produktů pocházejících ze Společenství, které jsou uvedeny v příloze 3, do Maroka, se postupně zruší podle následujícího časového rozvrhu:

dnem vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 75 % základního cla;

jeden rok po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 50 % základního cla;

dva roky po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 25 % základního cla;

tři roky po dni vstupu této dohody v platnost se zruší zbývající cla.

3. Dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem, použitelné na dovozy produktů pocházejících ze Společenství, uvedených v příloze 4, do Maroka, se postupně zruší podle následujícího časového rozvrhu:

tři roky po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 90 % základního cla;

čtyři roky po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 80 % základního cla;

pět let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 70 % základního cla;

šest let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 60 % základního cla;

sedm let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 50 % základního cla;

osm let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 40 % základního cla;

devět let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 30 % základního cla;

deset let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 20 % základního cla;

jedenáct let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 10 % základního cla;

dvanáct let po dni vstupu této dohody v platnost se zruší zbývající cla.

4. V případě vážných obtíží u některého produktu může Výbor pro přidružení po vzájemné dohodě stran změnit příslušný časový rozvrh stanovený v příloze 4, a to za předpokladu, že rozvrh, u kterého se přezkum požaduje, nesmí pro daný produkt překročit maximální přechodné období dvanácti let. Neučiní-li Výbor pro přidružení rozhodnutí do třiceti dnů od žádosti o přezkoumání časového rozvrhu, může Maroko předběžně pozastavit postup podle časového rozvrhu po období, které nepřekročí jeden rok.

5. Pro každý produkt bude základním clem, na které se použijí postupná snižování stanovená v odstavci 2 a 3, clo skutečně uplatňované vůči Společenství dne 1. ledna 1995.

6. Jestliže po 1. lednu 1995 doje k jakémukoli snížení cel erga omnes, tato snížená cla nahradí základní cla uvedená v odstavci 5 počínaje dnem, kdy se toto snížení uplatní.

7. Maroko sdělí Společenství svá základní cla.

Článek 12

1. Nejpozději tři roky po vstupu této dohody v platnost omezí Maroko referenční ceny používané k 1. červenci 1995 pro výrobky uvedené v příloze 5.
Do tří let od vstupu této dohody v platnost budou postupně zrušeny referenční ceny, které se používají pro textilní výrobky a oděvy. V průběhu odstraňování těchto referenčních cen zajistí přednost výrobkům pocházejícím ze Společenství nejméně 25 % vůči cenám, které Maroko používá erga omnes. V případě že tuto přednost nelze udržet, použije Maroko snížení cel pro výrobky pocházející ze Společenství. Toto snížení cel nesmí být nižší než 5 % cel a poplatků s rovnocenným účinkem platných ke dni snížení.
V případě kdy závazky Maroka vůči GATT stanoví kratší lhůtu pro snížení referenčních cen při vývozu, použije se toto kratší období.

2. Pro výrobky uvedené v seznamech 1 a 2 přílohy 6 se nepoužije ustanovení článku 11, aniž by tím byla dotčena následující ustanovení:

a) pro výrobky uvedené v seznamu 1 se ustanovení čl. 19 odst. 2 použije až po uplynutí přechodného období. Rozhodnutí Rady přidružení může stanovit jejich dřívější použití;

b) tři roky po vstupu této dohody v platnost Rada přidružení znovu přezkoumá opatření použitelná pro výrobky uvedené v seznamu 1 a 2.

Během přezkoumání stanoví Rada přidružení časový rozvrh odstraňování cel pro výrobky uvedené v příloze 6, s výjimkou výrobků podpoložky 6309 00.

Článek 13

Ustanovení týkající se odstranění dovozních cel se použijí také pro cla fiskální povahy.

Článek 14

1. Maroko může přijmout výjimečná opatření omezeného trvání odchylující se od ustanovení článku 11 ve formě zvýšených nebo znovuzavedených cel.
Tato opatření se mohou týkat pouze nově vznikajících průmyslových odvětví nebo odvětví procházejících restrukturalizací nebo čelících vážným obtížím, zejména tam, kde tyto obtíže působí vážné sociální problémy.
Dovozní cla, kterým v Maroku podléhají produkty pocházející ze Společenství, zaváděná na základě těchto opatření nepřevýší 25 % hodnoty a zachovají preferenční prvek pro produkty pocházející ze Společenství. Celková hodnota dovozu produktů, které podléhají těmto opatřením, nesmí přesáhnout 15 % celkového dovozu průmyslových výrobků ze Společenství za poslední rok, pro který jsou k dispozici statistiky.
Tato opatření se použijí po dobu nepřevyšující pět let, pokud Výbor pro přidružení nepovolí jejich další trvání. Jejich použitelnost končí nejpozději uplynutím maximálního přechodného období dvanácti let.
Žádná taková opatření týkající se daného produktu nelze zavádět, pokud uplynuly více než tři roky od zrušení všech cel a množstevních omezení nebo poplatků a opatření s rovnocenným účinkem, která se týkají uvedeného produktu.
Maroko uvědomí Výbor pro přidružení o všech výjimečných opatřeních, která zamýšlí přijmout, a na žádost Společenství se ještě před jejich zavedením uskuteční konzultace o těchto opatřeních a o odvětvích, na která se vztahují. Pokud budou takováto opatření uplatněna, poskytne Maroku Výboru časový rozvrh odstraňování cel zavedených podle tohoto článku. Tento časový rozvrh stanoví postupné odstraňování těchto cel ve stejných ročních sazbách, počínaje nejpozději dva roky po jejich zavedení. Výbor pro přidružení může rozhodnout o odlišném časovém rozvrhu.

2. Výbor pro přidružení může, odchylně od odst. 1 čtvrtého pododstavce, výjimečně povolit Maroku, aby zachovalo opatření již přijatá podle odstavce 1 po dobu nejvýše tří let po skončení dvanáctiletého přechodného období, a tak zohlednit obtíže související se zřizováním nového průmyslového odvětví.

KAPITOLA II

ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY A PRODUKTY RYBOLOVU

Článek 15

Ustanovení této kapitoly se použijí na produkty pocházející ze Společenství a z Maroka vyjmenované v příloze II Smlouvy o založení Evropského společenství.

Článek 16

Společenství a Maroko postupně provedou větší liberalizaci svého vzájemného obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu.

Článek 17

1. Zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Maroka budou při dovozu do Společenství požívat výhod stanovených v protokolech č. 1 a 2.

2. Zemědělské produkty pocházející ze Společenství budou při dovozu do Maroka požívat výhod stanovených v protokolu číslo 3.

Článek 18

1. Ode dne 1. ledna 2000 budou Společenství a Maroko vyhodnocovat situaci, s cílem stanovit liberalizační opatření, která Společenství a Maroko použijí s účinkem od 1. ledna 2001, v souladu s cílem stanoveným v článku 16.

2. Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce las přihlédnutím ke struktuře obchodu se zemědělskými produkty mezi stranami a zvláštní citlivosti těchto produktů bude Společenství a Maroko v Radě přidružení pravidelně posuzovat každý produkt a posoudí možnosti vzájemného udělování dalších koncesí.

KAPITOLA III

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

1. V obchodu mezi Společenstvím a Marokem se nezavedou žádná nová množstevní omezení dovozů ani opatření s rovnocenným účinkem.

2. V obchodu mezi Marokem a Společenstvím se po vstupu této dohody v platnost zruší množstevní omezení dovozů a opatření s rovnocenným účinkem.

3. Společenství a Maroko nepoužijí na vývozy mezi sebou ani cla ani poplatky s rovnocenným účinkem, ani množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 20

1. Zavedou-li Společenství nebo Maroko zvláštní pravidla v důsledku provádění vlastní zemědělské politiky, změní-li stávající nebo dojde-li ke změně ustanovení o provádění jejich zemědělské politiky, mohou s ohledem na dotyčné produkty změnit ustanovení této dohody.
Strana, která tyto změny provede, o nich informuje Výbor pro přidružení. Na žádost druhé strany se sejde Výbor pro přidružení, aby bylo řádně přihlédnuto k jejím zájmům.

2. Pokud Společenství nebo Maroko při používání odstavce 1 upraví ujednání této dohody pro zemědělské produkty, poskytne dovozům pocházejícím z druhé strany výhody srovnatelné s výhodami obsaženými v této dohodě.

3. Jakékoli změny ustanovení této dohody budou na žádost druhé smluvní strany předmětem konzultací v Radě přidružení.

Článek 21

Produktům pocházejícím z Maroka se při dovozu do Společenství nedostane příznivějšího zacházení, než jaké členské státy uplatňují mezi sebou.

Používáním ustanovení této dohody není dotčeno nařízení Rady (EHS) č. 1911/91 ze dne 26. června 1991 o používání právních předpisů Společenství na Kanárských ostrovech.

Článek 22

1. Smluvní strany se zdrží jakýchkoli opatření nebo praktik vnitrostátní fiskální povahy, způsobujících přímou či nepřímou diskriminaci produktů jedné strany vůči obdobným produktům, pocházejícím z území druhé strany.

2. U produktů vyvážených na území jedné strany neexistuje nárok na náhradu nepřímých vnitrostátních daní převyšující částku nepřímé daně, která byla přímo nebo nepřímo vybrána.

Článek 23

1. Tato dohoda nevylučuje existenci nebo vytvoření celních unií, oblastí volného obchodu nebo ujednání o přeshraničním obchodu, pokud nemění právní úpravu obchodování podle této dohody.

2. Mezi smluvními stranami se v rámci Výboru pro přidružení uskuteční konzultace o dohodách, jimiž se zřizují celní unie nebo oblasti volného obchodu a případně o dalších významných otázkách spojených s obchodní politikou každé strany vůči třetím zemím. Konzultace se uskuteční zejména v případě přistoupení třetí země ke Společenství, aby bylo zajištěno, že bude přihlédnuto ke společným zájmům Společenství a Maroka uvedených v této dohodě.

Článek 24

Zjistí-li jedna ze stran, že v obchodě s druhou stranou dochází k dumpingu ve smyslu článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, může přijmout vhodná opatření proti těmto praktikám v souladu s Dohodou o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, svými příslušnými vnitrostátními právními předpisy a podmínkami a postupy stanovenými v článku 27.

Článek 25

Je-li některý produkt dovážen v tak zvýšeném množství a za takových podmínek, že působí nebo hrozí, že způsobí:

— vážnou újmu domácím výrobcům obdobných nebo přímo si konkurujících produktů na území jedné ze smluvních stran,

nebo

— vážná narušení jakéhokoli hospodářského odvětví nebo obtíže, které by mohly vyvolat vážné poškození hospodářské situace v oblasti,

může Společenství nebo Maroko přijmout vhodná opatření za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v článku 27.

Článek 26

V případech, kdy dodržování ustanovení čl. 19 odst. 3 vede:

i) ke zpětnému vývozu do třetí země, vůči níž vyvážející strana zachovává pro daný produkt množstevní omezení vývozu, vývozní cla nebo opatření či poplatky s rovnocenným účinkem;

ii) k vážnému nedostatku nebo hrozbě nedostatku produktu, který je podstatný pro vyvážející stranu

a pokud výše uvedené situace způsobí nebo mohou způsobit vyvážející straně vážné obtíže, může tato strana přijmout vhodná opatření v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v článku 27. Tato opatření musí být nediskriminační a budou zrušena, jakmile okolnosti nebudou již dále opravňovat jejich zachovávání.

Článek 27

1. V případě, že Společenství nebo Maroko podrobí dovoz produktů způsobilých vyvolat obtíže uvedené v článku 25 správnímu řízení, jehož účelem je rychlé poskytování informací o vývoji obchodních toků, uvědomí o tom druhou stranu.

2. V případech uvedených v článcích 24, 25 a 26 ještě před přijetím tam uvedených opatření, nebo v případech, na něž se vztahuje odst. 3 písm. d) této dohody, Společenství nebo Maroko poskytnou Výboru pro přidružení podle povahy případu co nejdříve všechny potřebné informace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.
Při výběru opatření musí být dána přednost takovým, která co nejméně naruší fungování této dohody.
Dotyčná smluvní strana neprodleně oznámí ochranná opatření Výboru pro přidružení, ta budou předmětem pravidelných konzultací, zejména s ohledem na jejich zrušení, které se uskuteční, jakmile to okolnosti dovolí.

3. Při provádění odstavce 2 se použijí následující ustanovení:

a) pokud jde o článek 24, bude vyvážející strana informována o případu dumpingu ihned, jakmile orgány dovážející strany zahájí šetření. Pokud dumping nebyl ukončen ve smyslu článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, nebo do třiceti dnů od oznámení této záležitosti nebylo dosaženo jiného uspokojivého řešení, může dovážející strana přijmout vhodná opatření;

b) pokud jde o článek 25, budou obtíže vzniklé ze situace popsané v tomto článku předloženy k přezkoumání Výboru pro přidružení, který je oprávněn učinit jakékoli rozhodnutí k odstranění těchto obtíží.
Pokud Výbor pro přidružení nebo vyvážející strana neučiní rozhodnutí, které by odstranilo tyto obtíže, ani nebude dosaženo jiného uspokojivého řešení do třiceti dnů od oznámení této záležitosti, může dovážející strana přijmout vhodná opatření pro dosažení nápravy. Tato opatření nesmí překročit míru nezbytnou pro nápravu nastalých obtíží;

c) Pokud jde o článek 26, budou obtíže vyplývající ze situací popsaných v tomto článku předloženy k přezkoumání Výboru pro přidružení.
Výbor pro přidružení je oprávněn učinit jakékoli rozhodnutí nutné k odstranění těchto obtíží. Pokud toto rozhodnutí neučiní do třiceti dnů od oznámení případu, může vyvážející strana použít na vývoz daného produktu vhodná opatření;

d) vyžadují-li výjimečné okolnosti okamžité jednání a znemožní tak předchozí oznámení nebo posouzení, Společenství nebo Maroko jsou oprávněny, podle toho, kdo z nich je postižen, v situacích uvedených v článcích 24, 25 a 26 bezodkladně použít předběžná opatření nezbytná k řešení situace a neprodleně o tom informovat druhou stranu.

Článek 28

Dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu, z důvodů veřejné morálky, veřejného pořádku nebo veřejné bezpečností, ochrany zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin, ochrany národního bohatství umělecké, historické nebo archeologické hodnoty nebo ochrany duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví nebo předpisů týkajících se zlata a stříbra. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředek svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi stranami.

Článek 29

Pojem „původní produkty“ pro účely provádění této hlavy a metody správní spolupráce týkající se této hlavy jsou definovány v protokolu č. 4.

Článek 30

Pro zařazování zboží v obchodu mezi stranami se použije kombinovaná nomenklatura.

HLAVA III

PRÁVO USAZOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Článek 31

1. Strany souhlasí s rozšířením oblasti působnosti dohody tak, aby se společnosti jedné strany mohly usazovat na území druhé strany, a s liberalizací poskytování služeb společnostmi jedné strany příjemcům služeb druhé strany.

2. Rada přidružení učiní doporučení pro dosažení cíle popsaného v odstavci 1.
U těchto doporučení vezme Rada přidružení v úvahu zkušenosti s prováděním reciproční doložky nejvyšších výhod a příslušné závazky obou stran podle Všeobecné dohody o obchodu službami, připojené k Dohodě o založení Světové obchodní organizace (dále jen „GATS“), zejména ty uvedené v článku V GATS.

3. Rada přidružení učiní první zhodnocení uskutečňování tohoto cíle nejpozději pět let po vstupu této dohody v platnost.

4. Aniž by tím byl dotčen odstavec 3, Rada přidružení přezkoumá, od vstupu těchto dohod v platnost, úsek mezinárodní námořní dopravy, aby doporučila nejvhodnější liberalizační opatření.
Rada přidružení vezme v úvahu výsledky jednání po skončení Uru-guayského kola vedených v rámci GATS v této oblasti.

Článek 32

1. V první fázi obě strany znovu potvrdí své závazky podle GATS, zejména závazek poskytnout vzájemné zacházení na základě doložky nejvyšších výhod v odvětví služeb, na které se vztahuje tento závazek.

2. V souladu s GATS tomuto zacházení nepodléhají:

a) výhody poskytnuté jednou ze stran podle dohody ve smyslu článku V GATS nebo opatření učiněná na základě takové dohody;

b) jiné výhody poskytnuté v souladu se seznamem výjimek ze zacházení na základě doložky nejvyšších výhod přiloženým jednou ze stran ke GATS.

HLAVA IV

PLATBY, KAPITÁL, HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A JINÁ HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

KAPITOLA I

BĚŽNÉ PLATBY A POHYB KAPITÁLU

Článek 33

S výhradou ustanovení článku 3 5 se strany zavazují, že umožní, aby se všechny běžné platby pro běžné převody uskutečňovaly ve volně směnitelné měně.

Článek 34

1. Pokud jde o transakce na kapitálovém účtu platební bilance, počínaje dnem vstupu této dohody v platnost, Společenství a Maroko zajistí volný pohyb kapitálu z přímých investic uskutečněných do společností založených v souladu s platnými právními předpisy, jakož i likvidaci a repatriaci těchto investic a případného zisku z nich.

2. Strany uskuteční vzájemné konzultace s cílem usnadnit a po splnění nezbytných podmínek plně liberalizovat pohyb kapitálu mezi Společenstvím a Marokem.

Článek 35

Čelí-li jeden nebo více členských států Společenství nebo Maroko nebo hrozí-li, že budou čelit, vážným obtížím platební bilance, Společenství nebo Maroko, podle povahy případu, je oprávněno, v souladu s podmínkami stanovenými GATT a články VIII a XIV Dohody o Mezinárodním měnovém fondu, přijmout omezující opatření týkající se běžných plateb, která budou mít omezené trvání a nesmějí jít nad rámec opatření, nezbytně nutných pro odstranění obtíží platební bilance. Společenství nebo Maroko, podle povahy případu, o nich ihned uvědomí druhou stranu a předloží jí co nejdříve časový rozvrh pro zrušení těchto opatření.

KAPITOLA II

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A JINÁ HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

Článek 36

1. Pokud mohou ovlivnit obchod mezi Společenstvím a Marokem, jsou s řádným fungováním této dohody neslučitelné:

a) veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže;

b) zneužití dominantního postavení jedním nebo více podniky na území Společenství nebo Maroka jako celku nebo jejich podstatné části;

c) jakákoli veřejná podpora, která narušuje nebo hrozí, že naruší hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo výrobu určitého zboží, s výjimkou případů, uvedených ve Smlouvě o založení Evropského společenství uhlí a oceli.

2. Jakékoli praktiky v rozporu s tímto článkem budou hodnoceny na základě kritérií vyplývajících z článků 85, 86 a 92 Smlouvy o založení Evropského společenství (*), v případě produktů spadajících do oblasti působnosti Evropského společenství uhlí a oceli, článků 65 a 66 smlouvy o založení tohoto Společenství a pravidel týkajících se státní podpory, včetně sekundární legislativy.

3. Rada přidružení přijme do pěti let od vstupu této dohody v platnost nezbytná opatření k provádění odstavců 1 a 2.
Než budou tato pravidla přijata, pro provádění a interpretaci odst. 1 písm. c) a souvisejících částí odstavce 2 se použijí ustanovení Dohody o výkladu a používání článků VI, XVI a XXIII Všeobecné dohody o clech a obchodu.

4.

a) Pro účely použití ustanovení odst. 1 písm. c) strany uznávají, že během prvních pěti let od vstupu této dohody v platnost bude jakákoli státní podpora poskytnutá Marokem hodnocena s přihlédnutím ke skutečnosti, že na Maroko bude nahlíženo jako na oblast totožnou s oblastmi Společenství popsanými v čl. 92 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského společenství.
Co se týká výrobků z oceli, na něž se vztahuje smlouva o založení ESUO, může Maroko výjimečně během stejného období poskytnout státní podporu na restrukturalizační účely, pokud:

— na konci restrukturalizačního období podpora povede k životaschopnosti zvýhodněných společností za normálních tržních podmínek,

— výše a intenzita pomoci je omezena částkou, která je absolutně nezbytná pro obnovení této životaschopnosti, a je postupně snižována,

— restrukturalizační program je spjat s komplexním programem pro racionalizaci a omezení kapacit v Maroku.

Rada přidružení s přihlédnutím k hospodářské situaci Maroka rozhodne, zda toto období bude prodlouženo o další pětileté období.

b) Obě strany zajistí průhlednost v oblasti veřejné podpory mimo jiné tím, že budou vzájemně každoročně poskytovat zprávy o celkové částce a o rozdělování poskytnuté podpory a na požádání poskytne informace o struktuře podpory. Na žádost jedné strany druhá strana poskytne informace o jednotlivých případech veřejné podpory.

5. Pokud jde o produkty uvedené v kapitole II hlavy II:

— ustanovení odst. 1 písm. c) se nepoužije,

— veškeré praktiky, které jsou v rozporu s odst. 1 bodem a), by měly být posuzovány podle kritérií stanovených Společenstvím na základě článků 42 a 43 Smlouvy o založení Evropského společenství, a zejména podle kritérií stanovených nařízením Rady č. 26/62.

6. Jestliže Společenství nebo Maroko mají za to, že určité praktiky jsou neslučitelné s podmínkami odstavce 1 a:

— nejsou dostatečně řešeny prováděcími ustanoveními v odstavci 3,

nebo

— při neexistenci takových pravidel a pokud takové praktiky působí nebo hrozí, že způsobí, vážnou újmu zájmům druhé strany nebo podstatnou újmu jejímu domácímu hospodářskému odvětví, včetně odvětví služeb,

po konzultaci v rámci Výboru pro přidružení nebo po uplynutí třiceti pracovních dnů následujících po žádosti o takovou konzultaci mohou přijmout vhodná opatření.

V případě praktik neslučitelných s odst. 1 bodem c) tohoto článku mohou být tato vhodná opatření, pokud se na ně použije GATT, přijata pouze v souladu s postupy a za podmínek stanovených Všeobecnou dohodou o clech a obchodu a všemi dalšími dokumenty sjednanými pod její záštitou, které jsou použitelné mezi stranami.

7. Bez ohledu na odlišná ustanovení přijatá v souladu s odstavcem 3, si strany vyměňují informace, s ohledem na omezení vyplývající ze služebního a obchodního tajemství.

Článek 37

Členské státy a Maroko, aniž by byly dotčeny závazky podle GATT, postupně reformují veškeré státní monopoly komerčního charakteru, aby se zajistilo, že na konci pátého roku, následujícího po vstupu této dohody v platnost, nebude mezi státními příslušníky členských států a Maroka existovat žádná diskriminace ohledně podmínek nákupu a odbytu zboží. Výbor pro přidružení bude informován o opatřeních přijatých k uskutečňování tohoto cíle.

Článek 38

Pokud jde o veřejné podniky a podniky, kterým byla poskytnuta zvláštní nebo výhradní práva, Rada přidružení zajistí, že počínaje pátým rokem ode dne vstupu této dohody v platnost nebudou přijímána ani zachovávána žádná opatření, která by narušovala obchod mezi Společenstvím a Marokem takovým způsobem, který by byl v rozporu se zájmy stran. Toto ustanovení nebrání, fakticky ani právně, vykonávání zvláštních funkcí příslušejícím těmto podnikům.

Článek 39

1. Strany zajistí vhodnou a účinnou ochranu práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy. Tato ochrana bude zahrnovat i účinné prostředky k prosazování těchto práv.

2. Strany budou provádění tohoto článku a přílohy 7 pravidelně vyhodnocovat. Pokud vzniknou obtíže ovlivňující obchod v souvislosti s právy duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, může jakákoli strana požadovat naléhavou konzultaci s cílem nalézt oboustranně uspokojivé řešení.

Článek 40

1. Strany učiní vhodné kroky k prosazování toho, aby Maroko používalo technická pravidla Společenství a evropské normy pro průmyslové výrobky a zemědělsko-potravinářské produkty a postupy vydávání osvědčení.

2. Po splnění nezbytných předpokladů a za použití zásad stanovených v odstavci 1, uzavřou strany dohody o vzájemném uznávání osvědčení.

Článek 41

1. Strany si kladou za cíl vzájemnou a postupnou liberalizaci veřejných zakázek.

2. Rada přidružení učiní kroky nezbytné k provádění odstavce 1.

HLAVA V

HOSPODÁŘSKÁ SPOLUPRÁCE

Článek 42

Cíle

1. Strany se zavazují ve vlastním zájmu a v souladu s cíli této dohody posílit hospodářskou spolupráci.

2. Cílem hospodářské spolupráce je podporovat úsilí Maroka dosáhnout trvale udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje.

Článek 43

Oblast působností

1. Spolupráce se především zaměří na ta odvětví, která trpí následky vnitřních obtíží nebo která jsou postižena procesem liberalizace marockého hospodářství jako celku, zejména liberalizací obchodu mezi Marokem a Společenstvím.

2. Spolupráce se též přednostně zaměří i na oblasti, které sblíží hospodářství Společenství a Maroka, a zejména na ty, které podporují trvale udržitelný růst a zaměstnanost.

3. Spolupráce bude podporovat hospodářskou integraci uvnitř Maghrebu s použitím všech vhodných opatření, která tyto vztahy v rámci regionu prohloubí.

4. Ochrana životního prostředí a zachování ekologické rovnováhy představuje podstatnou část všech oblastí hospodářské spolupráce.

5. Strany případně určí dohodou jiné oblasti hospodářské spolupráce.

Článek 44

Metody

Hospodářská spolupráce bude zahrnovat zejména tyto metody:

a) pravidelný hospodářsky dialog mezi smluvními stranami, který pokryje všechny aspekty makroekonomické politiky;

b) komunikaci a výměnu informací;

c) poradenství, využití služeb odborníků a školení;

d) společné podniky;

e) technickou, správní pomoc a pomoc v oblasti normotvorby.

Článek 45

Regionální spolupráce

K dosažení plného účinku smlouvy, strany podpoří všechny aktivity, které mají regionální dopad nebo kterých se účastní třetí země, zejména:

a) regionální obchod v rámci Maghrebu;

b) oblast životního prostředí;

c) rozvoj hospodářských infrastruktur;

d) vědecký výzkum a výzkum v oblasti techniky;

e) oblast kultury;

f) celní záležitosti;

g) regionální instituce a vytvoření společných nebo harmonizovaných programů a politik.

Článek 46

Vzdělání a odborná příprava

Cílem spolupráce je:

a) nalézt způsoby, jak provést podstatné zlepšení ve vzdělávání a školení, včetně odborné přípravy;

b) klást zvláštní důraz na zpřístupnění vzdělání ženám, včetně vyššího vzdělání, odborného vzdělání technického směru a odborné přípravy;

c) podporovat vytváření trvalých vazeb mezi specializovanými pracovišti na území smluvních stran za účelem sdílení a výměny zkušeností a metod.

Článek 47

Vědecká, technická a technická spolupráce

Cílem spolupráce je:

a) podporovat vytváření trvalých vazeb mezi vědeckými obcemi stran, zejména prostřednictvím:

— přístupu Maroka k programům Společenství pro výzkum a technický rozvoj, v souladu s pravidly Společenství, jimiž se řídí účast zemí, které nejsou členy Společenství, na těchto programech,

— marocké účasti v systému decentralizované spolupráce,

— podpora součinnosti v oblasti odborné přípravy a výzkumu;

b) posílit výzkumnou kapacitu Maroka;

c) podnítit technické inovace a přenos nových technologií a šíření know-how;

d) podpořit všechny činnosti zaměřené na zřízení spolupráce na regionální úrovni.

Článek 48

Životní prostředí

Cílem spolupráce je zabránit zhoršování životního prostředí, zlepšit jeho kvalitu, chránit lidské zdraví a dosáhnout racionálního využívání přírodních zdrojů pro trvale udržitelný rozvoj.

Strany se zavazují spolupracovat v oblastech zahrnujících:

a) kvalitu půdy a vody;

b) následky rozvoje, zejména průmyslového rozvoje (obzvláště bezpečnost technického zařízení a odpadu);

c) sledování a předcházení znečištění moře.

Článek 49

Průmyslová spolupráce

Cílem spolupráce je:

a) podpořit spolupráci mezi hospodářskými subjekty smluvních stran, včetně spolupráce v oblasti přístupu Maroka k obchodním sítím Společenství a decentralizovaným systémům spolupráce;

b) podpořit snahu modernizovat a restrukturalizovat státní a soukromá odvětví marockého průmyslu (včetně zemědělsko-potravinářského průmyslu);

c) podpořit prostředí příznivé pro soukromé iniciativy, s cílem povzbudit a diverzifikovat výrobu pro domácí a vývozní trhy;

d) maximální využití lidského a průmyslového potenciálu Maroka pomocí efektivní politiky v oblastech inovací, výzkumu a technického vývoje;

e) usnadnit přístup k úvěru na financování investic.

Článek 50

Podpora a ochrana investic

Spolupráce se zaměřuje na vytvoření příznivého prostředí pro tok investic a uskuteční se zejména následujícím způsobem:

a) vytvořením zjednodušených harmonizovaných postupů, systému spolupráce při investování (zvláště propojením malých a středních podniků) a metod pro zjišťování a poskytování informací o možnostech investování;

b) případné vytvoření právního rámce pro podporu investování, zejména pomocí uzavírání dohod mezi Marokem a členskými státy o ochraně investic a dohod o zabránění dvojího zdanění.

Článek 51

Spolupráce v oblasti normalizace a posuzování shody

Smluvní strany budou spolupracovat za účelem dosažení:

a) používání pravidel Společenství týkajících se normalizace, metrologie, kontroly jakosti a posuzování shody;

b) modernizace marockých laboratoří, která případně povede k uzavření dohod o vzájemném uznávání posuzování shody;

c) vytvoření orgánů odpovědných za oblast duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví a za normalizaci a kvalitu v Maroku.

Článek 52

Sbližování právních předpisů

Spolupráce bude zaměřena na pomoc Maroku při sbližováním jeho právních předpisů s právními předpisy Společenství v oblastech, na které se vztahuje tato dohoda.

Článek 53

Finanční služby

Spolupráce se zaměří na dosažení společných pravidel a norem v oblastech zahrnujících:

a) posílení a restrukturalizaci marockého finančního sektoru;

b) zkvalitnění systému účetnictví, auditu, právní úpravy a systému dohledu v oblasti finančních služeb a finanční kontroly v Maroku.

Článek 54

Zemědělství a rybolov

Cílem spolupráce je:

a) modernizovat a restrukturalizovat zemědělství a rybolov pomocí metod zahrnujících modernizaci infrastruktury a zařízení, rozvoj technik balení a skladování a zlepšování soukromé distribuce a obchodních řetězců;

b) diverzifikovat produkci a vnější trhy;

c) dosáhnout spolupráce v oblasti zdraví, zdraví rostlin a techniky pěstování.

Článek 55

Doprava

Cílem spolupráce je:

a) restrukturalizace a modernizace silniční, železniční, přístavní a letištní infrastruktury společného zájmu, v souvislosti s hlavními transevropskými trasami;

b) vypracovat a používat provozní normy srovnatelné s normami používanými ve Společenství;

c) uzpůsobit technické zařízení normám Společenství, zejména v případě kombinované dopravy, kontejnerizace a překládky;

d) postupné zlepšení silniční a námořní přepravy, kombinované dopravy a řízení přístavů, letišť, námořní a letecké dopravy a železnic.

Článek 56

Telekomunikace a informační technologie

Spolupráce se zaměří na:

a) telekomunikace obecně,

b) normalizaci, osvědčování shody a vydávání osvědčení pro informační technologie a telekomunikace;

c) šíření nových informačních technologií, zejména souvisejících se sítěmi a vzájemným propojováním sítí (ISDN - digitální sítě integrovaných služeb - a EDI - elektronická výměna dat);

d) podporu výzkumu a vývoje nových komunikačních a informačních technologií, které by rozvinuly trh se zařízeními, službami a aplikacemi souvisejícími s informačními technologiemi a prostředky komunikace, službami a instalacemi.

Článek 57

Energetika

Spolupráce se zaměří na:

a) obnovitelné zdroje energie;

b) podporu úspor energie;

c) aplikovaný výzkum v oblasti síťového propojení databází mezi smluvními stranami v hospodářské a sociální oblasti;

d) podpora modernizace a rozvoje energetických sítí a jejich vzájemného propojení se sítěmi Společenství.

Článek 58

Cestovní ruch

Cílem spolupráce je rozvoj cestovního ruchu, zejména s ohledem na:

a) řízení hotelů a kvalitu služeb v různých oblastech spojených s hoteliérstvím;

b) rozvoj marketingu;

c) stimulace cestovního ruchu se zaměřením na mladé lidi.

Článek 59

Spolupráce v celních záležitostech

1. Cílem spolupráce je zajistit poctivý obchod a dodržování obchodních pravidel. Týká se:

a) zjednodušení celních kontrol a postupů;

b) používání jednotného správního dokladu a vytvoření vazeb mezi tranzitními režimy Maroka a Společenství.

2. Aniž by byly dotčeny jiné způsoby spolupráce stanovené v této dohodě, a zejména v článcích 61 a 62, správní orgány smluvních stran si poskytnou vzájemnou pomoc v souladu s podmínkami protokolu č. 5.

Článek 60

Spolupráce v oblasti statistiky

Cílem spolupráce je sblížení metod používaných smluvními stranami a využití statistických údajů o všech oblastech, na které se vztahuje tato dohoda a pro které přichází v úvahu sestavování statistiky.

Článek 61

Praní peněz

1. Strany se dohodly, že je nezbytné vynaložit úsilí a spolupracovat, aby se zabránilo zneužívání jejich finančních systémů k praní výnosů pocházejících z trestné činnosti obecně, a zejména z trestných činů souvisejících s drogami.

2. Spolupráce v této oblasti zahrnuje správní a technickou pomoc s cílem vypracovat vhodné normy zaměřené proti praní peněz, které budou odpovídat normám, jež v této oblasti přijalo Společenství a mezinárodní fórum, včetně Finanční akční skupiny (FATF).

Článek 62

Boj proti zneužívání drog a nedovolenému obchodování s nimi

1. Cílem spolupráce je:

a) zvýšení účinnosti politik a opatření pro předcházení a boj s výrobou, distribucí a obchodováním s omamnými a psy-chotropními látkami;

b) odstranění protiprávní konzumace takových výrobků.

2. Strany v souladu se svými právními předpisy společně vypracují strategie a metody spolupráce vhodné pro dosažení těchto cílů. Akce, které nebudou řízeny společně, budou předmětem konzultací a úzké koordinace.
Do takové činnosti mohou být zapojeny vhodné instituce státního a soukromého sektoru a mezinárodní organizace ve spolupráci s vládou Marockého království a příslušnými orgány Společenství a členských států.

3. Spolupráce bude mít zejména následující podoby:

a) zřízení nebo rozšíření sociálních a zdravotnických zařízení a informačních center pro léčbu a rehabilitaci drogově závislých;

b) provádění projektů v oblasti prevence, osvěty, školení a epidemiologického výzkumu;

c) vytvoření vhodných norem k prevenci proti zneužívání pre-kurzorů a jiných látek nutných pro nedovolenou výrobu omamných a psychotropních látek, které budou rovnocenné s normami přijatými Společenstvím a příslušnými mezinárodními orgány, zejména Pracovní skupinou pro chemické výrobky (CATF);

d) příprava a provádění programů náhradního rozvoje oblastí, kde dochází k nezákonnému pěstování narkotik.

Článek 63

Obě strany společně stanoví postupy potřebné k dosažení spolupráce v oblastech, na něž se vztahuje tato hlava.

HLAVA VI

SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH ZÁLEŽITOSTECH

KAPITOLA I

PRACOVNÍCI

Článek 64

1. Režim přiznaný každým členským státem pracovníkům marocké národnosti, zaměstnaným na jejich území, ohledně pracovních podmínek, odměňování a propouštění, bude prostý jakékoli diskriminace založené na státní příslušnosti.

2. Na všechny marocké pracovníky, kterým je povoleno dočasně vykonávat placené zaměstnání na území členského státu, se vztahují ustanovení odstavce 1 o pracovních podmínkách a odměnách.

3. Maroko poskytne stejné zacházení pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky některého z členských států a jsou zaměstnáni na jeho území.

Článek 65

1. S výhradou následujících odstavců budou pracovníci marocké státní příslušnosti a všichni členové jejich rodin, kteří s nimi žijí, požívat v oblasti sociálního zabezpečení zacházení prosté jakékoli diskriminace založené na státní příslušnosti ve vztahu ke státním příslušníkům členských států, ve kterých jsou zaměstnáni.
Pojem sociální zabezpečení zahrnuje součásti sociálního zabezpečení, které se týkají nemocenských a mateřských dávek, invalidních, starobních a pozůstalostních důchodů, dávek při pracovním úrazu a nemoci z povolání, dávek při úmrtí a podpory v nezaměstnanosti a rodinných dávek.
Tato ustanovení nicméně nebudou mít za následek použití jiných koordinačních pravidel stanovených v legislativě Společenství, založených na článku 51 Smlouvy ES, kromě případů, kdy platí podmínky stanovené v článku 67 této dohody.

2. Doby pojištění, zaměstnání nebo pobytu dovršené těmito pracovníky v různých členských státech budou sečteny pro účely starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů, rodinných, nemocenských a mateřských dávek a také pro účely zdravotní péče pro pracovníky a pro členy jejich rodin s bydlištěm ve Společenství.

3. Tito pracovníci obdrží rodinné příspěvky pro členy svých rodin, kteří mají bydliště ve Společenství.

4. Dotyční pracovníci budou moci podle sazby použité podle právních předpisů dlužného členského státu nebo států do Maroka volně převádět jakékoli důchody; starobní, pozůstalostní, dávky z důvodů pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nebo invalidity, která je následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, kromě případů zvláštních nepříspěvkových dávek.

5. Maroko poskytne pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky členského státu a jsou zaměstnaní na jeho území, a členům jejich rodin zacházení podobné tomu, jež je uvedeno v odstavcích 1, 3 a 4.

Článek 66

Ustanovení této kapitoly se nepoužijí na ty státní příslušníky smluvních stran, kteří na území svých hostitelských zemí pobývají nebo pracují nezákonně.

Článek 67

1. Před koncem prvního roku následujícího po vstupu této dohody v platnost přijme Rada přidružení ustanovení k provádění zásad stanovených v článku 65.

2. Rada přidružení přijme podrobná pravidla pro správní spolupráci; tato pravidla zajistí nezbytné řízení a sledování záruk pro používání ustanovení odstavce 1.

Článek 68

Ustanovení přijatá Radou přidružení v souladu s článkem 67 se nedotknou práv ani povinností vyplývajících z dvoustranných dohod Maroka a členských států, pokud tyto dohody stanovují příznivější zacházení pro státní příslušníky Maroka nebo členských států.

KAPITOLA II

DIALOG V SOCIÁLNÍCH ZÁLEŽITOSTECH

Článek 69

1. Strany povedou pravidelný dialog o všech sociálních otázkách, které jsou předmětem jejich zájmu.

2. Tento dialog bude sloužit k nalézání způsobů, jak dosáhnout pokroku v oblasti volného pohybu pracovníků, rovného zacházení a sociální integrace pro státní příslušníky Maroka a Společenství, kteří legálně pobývají na území svých hostitelských zemí.

3. Dialog se bude týkat zejména všech otázek spojených s:

a) životními a pracovními podmínkami přistěhovaleckých komunit;

b) migrací;

c) nezákonným přistěhovalectvím a podmínkami, kterými se řídí vyhoštění osob, které porušují právní předpisy týkající se práva pobytu a usazovaní ve svých hostitelských zemích;

d) plány a programy na podporu rovného zacházení se státními příslušníky Maroka a Společenství, vzájemnou znalostí kultur a společnosti, prohlubování tolerance a odstranění diskriminace.

Článek 70

Dialog o sociálních záležitostech se povede na stejných úrovních a v souladu se stejnými postupy, jak stanovuje hlava I. této dohody, která může poskytnout rámec pro tento dialog.

KAPITOLA III

SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNÍ OBLASTI

Článek 71

1. S cílem upevnit spolupráci mezi stranami v sociální oblasti se uskuteční projekty a programy ve všech oblastech společného zájmu.
Budou upřednostňována následující opatření:

a) snižování migračního tlaku, zejména pomocí zlepšování životních podmínek, vytváření pracovních příležitostí a rozvoje odborného vzdělávání v oblastech, z nichž emigranti pocházejí;

b) znovu usidlování těch, kteří byli navráceni z důvodu svého nezákonného pobytu podle právních předpisů daného státu;

c) podpora role žen v procesu hospodářského a sociálního rozvoje, a to zejména pomocí vzdělávání a medií, v souladu s marockou politikou v této oblasti;

d) upevňování a rozvoj marockých programů plánovaného rodičovství a programů na ochranu matky a dítěte;

e) zlepšování systému sociální ochrany;

f) zlepšování systému zdravotní péče;

g) uskutečňování a financování výměnných a rekreačních programů pro smíšené skupiny marocké a evropské mládeže s bydlištěm v členských státech, s cílem podpořit vzájemné poznávání kultur a posilování tolerance.

Článek 72

Programy spolupráce se mohou uskutečňovat ve spolupráci s členskými státy a příslušnými mezinárodními organizacemi.

Článek 73

Rada přidružení sestaví do konce prvního roku následujícího po vstupu této dohody v platnost pracovní skupinu. Ta bude pověřena stálým pravidelným hodnocením provádění kapitol I až III.

KAPITOLA IV

SPOLUPRÁCE V KULTURNÍCH ZÁLEŽITOSTECH

Článek 74

1. S cílem zlepšit vzájemné poznávání a porozumění, s přihlédnutím k již započatým aktivitám a s úctou ke kultuře druhé strany vytvoří smluvní strany pevnější základ pro trvalý kulturní dialog a podpoří mezi sebou soustavnou kulturní spolupráci, aniž by předem vyloučily jakoukoli oblast činnosti.

2. Při sestavování projektů a programů spolupráce a provádění společných aktivit se strany zaměří zvláště na mladé lidi, na psané a audiovizuální prostředky komunikace a vyjadřování, na ochranu svého kulturního dědictví a šíření kultury.

3. Smluvní strany souhlasí, že programy kulturní spolupráce, které již ve Společenství nebo v jednom nebo ve více jeho členských státech probíhají, lze rozšířit na Maroko.

HLAVA VII

FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 75

K úplnému dosažení cílů této dohody se finanční spolupráce s Marokem bude provádět podle vhodných postupů a s odpovídajícími finančními zdroji.

Tyto postupy budou přijaty vzájemnou dohodou mezi stranami pomocí nejvhodnějších nástrojů, jakmile tato dohoda vstoupí v platnost.

Kromě oblastí, na něž se vztahují hlavy V a VI této dohody, bude tato spolupráce dále zahrnovat:

— usnadnění reforem zaměřených na modernizaci hospodářství,

— modernizaci hospodářské infrastruktury,

— podporu soukromého investování a činností na vytváření pracovních příležitostí,

— zohlednění účinků postupného zřizování oblastí volného obchodu na marocké hospodářství, zejména s ohledem na modernizaci a restrukturalizaci průmyslu,

— navazující opatření pro politiku prováděnou v sociálních oblastech.

Článek 76

V rámci nástrojů Společenství určených k podpoře programů strukturálních úprav v zemích Středomoří a v úzké spolupráci s marockými orgány a jinými dárci, zejména s mezinárodními finančními institucemi, bude Společenství zkoumat vhodné způsoby, jak podpořit strukturální politiku Maroka za účelem obnovení finanční rovnováhy a vytvoření hospodářského prostředí vhodného ke zvýšení růstu a současně sledující zlepšování sociálního standardu obyvatelstva.

Článek 77

Aby se zajistil koordinovaný přístup k řešení výjimečných makroekonomických a finančních problémů, které mohou vzniknout v souvislosti s postupným prováděním této dohody, budou strany pozorně sledovat rozvoj obchodu a finančních vztahů mezi Společenstvím a Marokem, jako součást pravidelného hospodářského dialogu stanoveného podle hlavy V.

HLAVA VIII

INSTITUCIONÁLNÍ, OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 78

Zřizuje se Rada přidružení, která se bude scházet na úrovni ministrů jednou za rok a dále, pokud si to okolnosti vyžádají, z podnětu svého předsedy a v souladu s podmínkami stanovenými jednacím řádem.

Rada se bude zabývat všemi důležitými otázkami, které vzniknou v rámci této dohody, jakož i dalšími dvoustrannými nebo mezinárodními otázkami společného zájmu.

Článek 79

1. Rada přidružení se bude skládat z členů Rady Evropské unie a členů Komise Evropských společenství na jedné straně a z členů vlády Marockého království na straně druhé.

2. Členové Rady přidružení se mohou nechat zastupovat za podmínek stanovených ve svém jednacím řádu.

3. Rada přidružení vypracuje svůj jednací řád.

4. Radě přidružení střídavě předsedá člen Rady Evropské unie a člen vlády Marockého království, v souladu s ustanoveními jejího jednacího řádu.

Článek 80

K dosažení cílů této dohody je Rada přidružení oprávněna přijímat rozhodnutí v případech stanovených v této dohodě.

Přijatá rozhodnutí jsou pro obě strany závazná; strany jsou povinny učinit nezbytná opatření k provádění přijatých rozhodnutí. Rada přidružení může také vydávat vhodná doporučení.

Svá rozhodnutí a doporučení přijímá dohodou mezi stranami.

Článek 81

1. Zřizuje se Výbor pro přidružení, který odpovídá, s výjimkou oprávnění Rady, za provádění této dohody.

2. Rada přidružení může buď zcela nebo zčásti převést na Výbor pro přidružení kteroukoli ze svých pravomoci.

Článek 82

1. Výbor pro přidružení se schází na úrovni státních úředníků a skládá se ze zástupců členů Rady Evropské unie a členů Komise Evropských společenství na jedné straně a zástupců vlády Marockého království na straně druhé.

2. Výbor pro přidružení vypracuje svůj jednací řád.

3. V předsednictví Výboru pro přidružení se bude střídat zástupce předsednictva Rady Evropské unie a zástupce vlády Marockého království.
Výbor pro přidružení se k běžným zasedáním schází střídavě ve Společenství a v Maroku.

Článek 83

Výbor pro přidružení má pravomoc přijímat rozhodnutí k provedení této dohody a v těch oblastech, ve kterých mu Rada svěřila své pravomoci.

Svá rozhodnutí přijímá dohodou smluvních stran; tato rozhodnutí jsou pro ně závazná. Smluvní strany jsou povinny učinit opatření nezbytná k provádění přijatých rozhodnutí.

Článek 84

Rada přidružení může rozhodnout o sestavení jakékoli pracovní skupiny nebo orgánu nezbytného pro provádění této dohody.

Článek 85

Rada přidružení přijme všechna potřebná opatření k usnadnění spolupráce a kontaktů mezi Evropským parlamentem a Parlamentem Marockého království a mezi Hospodářským a sociálním výborem Společenství a jeho protějškem v Marockém království.

Článek 86

1. Každá strana může Radě přidružení předložit jakýkoli spor týkající se provádění nebo výkladu této dohody.

2. Rada přidružení může urovnat spor rozhodnutím.

3. Každá smluvní strana musí učinit opatření nutná k provedení rozhodnutí podle odstavce 2.

4. V případě, že spor nebude možné urovnat podle odstavce 2, může kterákoli ze stran oznámit druhé jmenování rozhodce; druhá strana poté musí do svou měsíců jmenovat druhého rozhodce. V případě tohoto postupu se Společenství a členské státy považují za jednu stranu sporu.
Rada přidružení jmenuje třetího rozhodce.
Rozhodnutí rozhodců se přijímá většinou hlasů.
Každá strana sporu učiní kroky nezbytné k provedení rozhodnutí rozhodců.

Článek 87

Tato dohoda nebrání stranám, aby přijaly opatření, která

a) považují za nezbytná pro zamezení úniku informací, který by byl v rozporu s jejími zásadními bezpečnostními zájmy;

b) se týkají výroby zbraní nebo obchodu s nimi, se střelivem nebo válečným materiálem nebo výzkumu, vývoje nebo výroby nezbytné pro obranné účely za předpokladu, že tato opatření nepoškodí podmínky hospodářské soutěže, pokud jde o výrobky, které nejsou výhradně určeny pro vojenské účely;

c) považují za nezbytná pro vlastní bezpečnost v případě vážných vnitřních nepokojů, ohrožujících zachování práva a pořádku, v době války nebo vážného mezinárodního napětí, které představuje hrozbu války, nebo z důvodu plnění závazků, které přijaly za účelem zachování míru a mezinárodní bezpečnosti.

Článek 88

V oblastech, na které se vztahuje tato dohoda, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení v ní obsažená:

— ujednání používaná Marockým královstvím vůči Společenství nesmí zakládat jakoukoli diskriminaci mezi členskými státy, jejich státními příslušníky ani jejich společnostmi nebo podniky,

— ujednání používaná Společenstvím vůči Marockému království nebudou působit diskriminaci mezi marockými státními příslušníky nebo jeho společnostmi nebo podniky.

Článek 89

Žádné ustanovení této dohody nebude mít za následek:

— rozšíření daňových výhod poskytnutých jednou ze stran v jakékoli mezinárodní dohodě nebo ujednání, kterými je vázaná,

— neumožnění kterékoli ze stran přijmout nebo použít opatření zaměřená na zamezení daňových podvodů nebo úniků,

— neumožnění jedné ze stran používat příslušná ustanovení svých daňových právních předpisů na daňové poplatníky, kteří nejsou ve stejné situaci, co se týká jejich trvalého bydliště.

Článek 90

1. Smluvní strany přijmou všechna obecná nebo zvláštní opatření potřebná ke splnění svých závazků z této dohody. Dohlížejí na to, aby bylo dosaženo cílů stanovených v této dohodě.

2. Domnívá-li se jedna ze smluvních stran, že druhá smluvní strana neplní své závazky podle této dohody, může přijmout vhodná opatření. Kromě případů zvláštní naléhavosti, poskytne předtím Radě přidružení všechny příslušné informace nutné k důkladnému posouzení situace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.
Při výběru opatření musí být dána přednost těm, která budou co nejméně rušit fungování této dohody. Tato opatření budou neprodleně oznámena Radě přidružení a pokud si to druhá strana vyžádá, budou předmětem konzultací v Radě přidružení.

Článek 91

Protokoly číslo 1 až 5 a přílohy 1 až 7 a prohlášení tvoří nedílnou součást této dohody. Prohlášení a výměna dopisů jsou uvedeny v závěrečném aktu, který též tvoří nedílnou součást těchto dohod.

Článek 92

Pro účely této dohody se pojmem „strany“ rozumí na jedné straně Společenství nebo členské státy nebo Společenství a jeho členské státy, v souladu s jejich příslušnými pravomocemi, a Maroko na straně druhé.

Článek 93

Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

Každá ze stran může vypovědět dohodu tak, že toto rozhodnutí oznámí druhé straně. Použitelnost této dohody končí šest měsíců ode dne tohoto oznámení.

Článek 94

Tato dohoda se vztahuje na území, na které se vztahují Smlouvy o založení Evropského společenství a Evropského společenství uhlí a oceli na jedné straně, a za podmínek stanovených v uvedených smlouvách a na území Marockého království na straně druhé.

Článek 95

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou prvopisech v anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském, švédském a arabském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 96

1. Dohoda bude schválena smluvními stranami v souladu s jejich postupy.
Dohoda vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni, ve kterém si smluvní strany vzájemně oznámí, že postupy uvedené v prvním odstavci byly dokončeny.

2. Po vstupu v platnost nahradí tato dohoda dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím a dohodu mezi členskými státy Evropského společenství uhlí a oceli a Marockým královstvím, podepsané v Rabatu dne 25. dubna 1976.

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1 Výrobky uvedené v čl. 10 odst. 1

Příloha 2 Výrobky uvedené v čl. 10 odst. 2

Příloha 3 Produkty uvedené v čl. 11 odst. 2

Příloha 4 Produkty uvedené v čl. 11 odst. 3

Příloha 5 Výrobky uvedené v čl. 12 odst. 1

Příloha 6 Výrobky uvedené v čl. 12 odst. 2

Příloha 7 týkající se duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví


Hecho en Bruselas, el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y seis.

Udfaerdiget i Bruxelles, den seksogtyvende februar nitten hundrede og seks og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsechsundneunzig.

’Eγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari nittonhundranittiosex.

PODPIS

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

PODPIS

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

PODPIS

Für die Bundesrepublik Deutschland

PODPIS

Για την Ελληνική Δημοκρατία

PODPIS

Por el Reino de España

PODPIS

Pour la République française

PODPIS

Thar ceann na hÉireann
For Ireland

PODPIS

Per la Repubblica italiana

PODPIS

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

PODPIS

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

PODPIS

Für die Republik Österreich

PODPIS

Suomen tasavallan puolesta

PODPIS

För Konungariket Sverige

PODPIS

Pela República Portuguesa

PODPIS

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

PODPIS

Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar

PODPIS

Poznámky pod čarou

1) Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, přijatý dne 16. dubna 2003 v Athénách byl vyhlášen pod č. 44/2004 Sb. m. s.

2) Úř. věstník L 264, 27.9.1978, s. 2.

3) Úř. věstník L 264, 27.9.1978, s. 119.

(*) Přečíslované články 81,82 a 87 v konsolidované verzi Smlouvy o založení Evropských společenství (po vstupu v platnost amsterodamské smlouvy).


PŘÍLOHA 1

VÝROBKY UVEDENÉ V ČL. 10 ODST. 1

Kód KN Popis zboží
0403 Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo (acidofilní) okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
- jogurt ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
0403 10 51 - - - nejvýše 1,5 % hmotnostních
0403 10 53 - - - vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních
0403 10 59 - - - vyšším než 27 % hmotnostních
- - - ostatní o obsahu mléčného tuku:
0403 10 91 - - - nejvýše 3 % hmotnostní
0403 10 93 - - - vyšším než 3 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostní
0403 10 99 - - - vyšším než 6 % hmotnostních
- ostatní, ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
- - sušený, v granulích nebo jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:
0403 90 71 - - - nejvýše 1,5 % hmotnostních
0403 90 73 - - - vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních
0403 90 79 - - - vyšším než 27 % hmotnostních
- - ostatní, o obsahu mléčného tuku:
0403 90 91 - - - nejvýše 3 % hmotnostní
0403 90 93 - - - vyšším než 3 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních
0403 90 99 - - - vyšším než 6 % hmotnostních
0710 40 00 Kukuřice cukrová, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená:
0711 90 30 Kukuřice cukrová, prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířené vodě nebo přidáním jiných konzervačních látek), avšak v tomto stavu nevhodná k výživě
1517 Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:
151710 10 - margarín, kromě tekutého margarínu, obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků
1517 90 10 - ostatní, obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků
1702 50 00 Chemicky čistá fruktosa
1704 Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao; kromě výtažků z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharosy, bez přídavku jiných látek, kódu KN 1704 90 10
- žvýkací guma, též obalená cukrem:
- - obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa:
1704 10 11 - - - plátková
1704 10 19 - - - ostatní
- - obsahující nejméně 60 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa):
1704 10 91 - - - plátková
1704 10 99 - - - ostatní
1704 90 30 - bílá čokoláda
- ostatní:
1704 90 51 - - těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejméně 1 kg
1704 90 55 - zdravotní pastilky a dropsy proti kašli
1704 90 61 - dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé
- ostatní
1704 90 65 - - gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných součástí
1704 90 71 - - tvrdé bonbóny, též plněné
1704 90 75 - - karamely a podobné bonbóny
- - ostatní
1704 90 81 - - - vyrobené kompresí
1704 90 99 - - - ostatní
1806 Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao:
1806 10 15 - - neobsahující sacharosu nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa
1806 10 20 - - - obsahující nejméně 5 % hmotnostních, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa
1806 10 30 - - obsahující nejméně 65 % hmotnostních, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa
1806 10 90 - - obsahující nejméně 80 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa
- ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčinkách o hmotnosti vyšší než 2 kg, v tekutém stavu, ve formě pasty nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu o obsahu vyšším než 2 kg
1806 20 10 - - obsahující nejméně 31 % hmotnostních kakaového másla nebo obsahující nejméně 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku
1806 20 30 - - obsahující nejméně 25 % hmotnostních, avšak méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku
- ostatní:
1806 20 50 - - obsahující nejméně 18 % hmotnostních kakaového másla
1806 20 70 - - čokoládová mléčná drobenka (chocolate milk crumb)
1806 20 80 - - čokoládová poleva
1806 20 95 - - ostatní
- ostatní v tabulkách nebo tyčinkách:
1806 31 00 - - plněné
- - neplněné:
1806 32 10 - - - s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů
1806 32 90 - - ostatní
- ostatní:
- - čokoláda a čokoládové výrobky:
- - čokoládové bonbony (pralinky) též plněné:
1806 90 11 - - - obsahující alkohol
1806 90 19 - - - ostatní
- - ostatní:
1806 90 31 - - - plněné
1806 90 39 - - - neplněné
1806 90 50 - cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao
1806 90 60 - pasty (pomazánky) obsahující kakao
1806 90 70 - přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao
1806 90 90 - ostatní
1901 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 50 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky položek 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté
1901 10 - Přípravky pro dětskou výživu v balení pro maloobchodní prodej
1901 20 - směsi a těsta pro přípravu pečivá, cukrářských výrobků a sušenek čísla 1905
- sladový výtažek:
1901 90 11 - - obsahující nejméně 90 % hmotnostních sušiny
1901 90 19 - - ostatní
1901 90 99 - ostatní
1902 Těstoviny, kromě nadívaných těstovin kódů KN 1902 20 10 a 1902 20 30; kuskus, též upravený
- těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené
1902 11 00 - - obsahující vejce:
1902 19 10 - - - neobsahující mouku ani krupičku z pšenice obecné
1902 19 90 - - - ostatní
- těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak upravené:
1902 20 91 - - - vařené
1902 20 99 - - - ostatní
- ostatní těstoviny:
1902 30 10 - - sušené
1902 30 90 - - ostatní
- kuskus
1902 40 10 - - neupravený
1902 40 90 - - ostatní
1903 00 00 Tapioka a její náhražky ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu a v podobných formách
1904 Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny jiné než kukuřice ve formě zrn, předvařené nebo jinak upravené.
- výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením:
1904 10 10 - - z kukuřice
1904 10 30 - - z rýže
1904 10 90 - - ostatní
- ostatní
1904 90 10 - - rýže
1904 90 90 - - ostatní
1905 Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky:
1905 10 00 - křupavý chléb zvaný „knáckebroť
- perník:
1905 20 10 - - obsahující méně než 30 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)
1905 20 30 - - obsahující nejméně 30 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)
1905 20 90 - - obsahující nejméně 50 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa
- sladké sušenky, oplatky a malé oplatky:
- - zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao
1905 30 11 - - - v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 85 g
1905 30 19 - - - ostatní
- - ostatní:
- - - sladké sušenky:
1905 30 30 - - - obsahující nejméně 8 % hmotnostních mléčného tuku
- - - ostatní
1905 30 51 - - - dvojité (slepované) sušenky plněné
1905 30 59 - - - ostatní
- - oplatky a malé oplatky:
1905 30 91 - - - slané, též plněné
1905 30 99 - - - ostatní
- suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky:
1905 40 10 - - suchary
1905 40 90 - - ostatní
1905 90 10 - - nekvašený chléb (macesy)
1905 90 20 - - hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky nebo škrobu a podobné výrobky:
- - ostatní
1905 90 30 - - - chléb bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce, obsahující cukry a tuky, od každého nejvýše 5 % hmotnostních v sušině
1905 90 40 - - - oplatky a malé oplatky s obsahem vody vyšším než 10 % hmotnostních
1905 90 45 - - - sušenky
1905 90 55 - - - výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené
- - ostatní:
1905 90 60 - - - slazené
1905 90 90 - - - ostatní
2001 90 30 Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), upravená nebo konzervovaná octem nebo kyselinou octovou
2001 90 40 Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních (upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou)
2004 10 91 Brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené
2004 90 10 Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazená
2005 20 10 Brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmražené.
2005 80 00 Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmražená
2008 92 45 Přípravky typu „musli“ z nepražených obilných vloček
2008 99 85 Kukuřice, kromě kukuřice cukrové (Zea mays var. Saccharata), jinak upravená nebo konzervovaná neobsahující přidaný cukr nebo alkohol
2008 99 91 Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních, jinak upravené nebo konzervované, neobsahující přidaný cukr nebo alkohol
2101 10 98 - ostatní
2101 20 98 - ostatní
2101 30 19 Pražené kávové náhražky, kromě pražené čekanky
2101 30 99 Výtažky, třešti a koncentráty z pražených kávových náhražek, kromě pražené čekanky
2102 10 31 - pekařské droždí
2102 10 39 - ostatní
2105 Zmrzlina, též obsahující kakao
2105 00 10 - bez obsahu mléčných tuků nebo o obsahu mléčných tuků nižším než 3 % hmotnostní
- o obsahu mléčných tuků:
2105 00 91 - - nejméně 3 % hmotnostní, avšak nižším než 7 % hmotnostních
2105 00 99 - - nejméně 7 % hmotnostních
2106 Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté
2106 10 80 - Ostatní
2106 90 10 - sýrové fondue
- sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviv:
2106 90 98 - - ostatní
2202 90 91 Nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 2009, včetně produktů kódů KN 0401 až 0404 nebo s hmotnostním obsahem tuků získaných z produktů kódů KN 0401 až 0404
- ostatní, s hmotnostním obsahem tuků získaných z produktů kódů KN 0401 až 0404
2202 90 95 - - nejméně 0,2 % hmotnostní, avšak nižším než 2 % hmotnostní
2202 90 99 - - vyšším než 2 % hmotnostní
2905 43 00 Mannitol (mannit)
2905 44 D-glucitol (sorbitol, sorbit):
- ve vodném roztoku:
2905 44 11 - - Obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu
2905 44 19 - - ostatní
- ostatní:
2905 44 91 - - obsahující 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu
2905 44 99 - - ostatní
3501 Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu
3505 Dextriny a jiné modifikované škroby, kromě esterifikovaných nebo etherikovaných škrobů kódů KN 3505 10 50:
3505 10 - dextriny a jiné modifikované škroby:
3505 10 10 - - dextriny
- - jiné modifikované škroby:
3505 10 90 - - - ostatní
3505 20 Klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů
3809 10 Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo fixování barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté.
3823 60 Sorbitol, jiný než kódu KN 2905 44:
- ve vodném roztoku
3823 60 11 - - obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítaného na obsah D-glucitolu
3823 60 19 - - ostatní
- ostatní:
3823 60 91 - - obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítaného na obsah D-glucitolu
3823 60 99 - - ostatní

PŘÍLOHA 2

VÝROBKY UVEDENÉ V ČL. 10 ODST. 2

Seznam č. 1(*)

Kód KN Popis zboží Kvóty (t)
1704 Cukrovinky neobsahující kakao (včetně bílé čokolády) 127
1806 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao 447
1902 Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, can-nelloni; kuskus, též upravený; těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené 3 050
1904 Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn, předvařené nebo jinak upravené 208
1905 Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky 766
2105 Zmrzlina též obsahující kakao 190
2203 Pivo ze sladu: V nádobách o obsahu nejvýše 10 litrů 1 339

Seznam č. 2

Kód KN Popis zboží
0710 40 00 Kukuřice cukrová, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená.
0711 90 94 Kukuřice cukrová, prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných konzervačních látek), ale v tomto stavu nevhodná k výživě
1519 Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy
1520 Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy
1702 50 00 Chemicky čistá fruktosa
1702 90 21 Chemicky čistá maltosa
1901 kromě 1901 90 10 10 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 50 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky položek 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté
1904 Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn, předvařené nebo jinak upravené
2001 90 30 Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), upravená nebo konzervovaná octem nebo kyselinou octovou
2004 90 20 Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazená
2005 Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmražená
2008 92 45 Přípravky typu mušli, z nepražených obilných vloček

Seznam č. 3

Kód KN Popis zboží
0403 Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao
1506 Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené
1517 Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516
1518 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než čísla 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků a olejů této kapitoly a jejich frakcí jinde neuvedené ani nezahrnuté.
1902 Těstoviny, s výjimkou nadívaných těstovin čísel 1902 20 10 a 1902 20 30; kuskus, též upravený
2008 Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, kromě kódu KN 2008 92 45

(*) Výrobky, pro které Maroko v souladu s čl. 10 odst. 3 prvním pododstavcem schvaluje zachování úrovně cel platných k 1. lednu 19 9 5 po dobu čtyř let, v mezích uvedených celních kontingentů.
Při odstraňování průmyslové celní struktury podle čl. 10 odst. 3 druhého pododstavce nesmí být hladiny cel v souladu s ustanoveními čl. 10 odst. 4 použitelné pro výrobky pro které byly celní kontingenty zrušeny, vyšší než platné k 1. lednu 1995.

PŘÍLOHA 3

PRODUKTY UVEDENÉ V ČL. 11 ODST. 2

Číslo HS
1505 2702 2815 30
1522 2703 2816
1901 90 10 10 2704 2817 00 90
1903 2705 2818
2001 vyjma 2001 90 30 2706 2819
2004 10 91 2707 2820
2101 20 2708 2821
2103 10 2709 2822
2106 90 10 271000 19 2823
2208 2710 00 20
2502 2710 00 30 2824
2503 2710 00 40 2825
2504 271114 2826
2505 271119 2827
2506 2711 21 2829
2507 2711 29 2830
2508 2712 2831
2509 2713 2832
2510 2714 2833 11
2511 2715 2833 19
2512 2801 20 2833 23
2513 2801 30 2833 24
2514 2803 2833 27
2516 2804 21
2517 2804 29 2833 29
2518 2804 50 2833 40
2519 2804 61 2834
2521 2804 69 2835 24
2523 21 2804 70 2835 29
2523 30 2804 80 2835 31
2523 90 2804 90 2835 39
2524 2805 2836
2525 2808 2837
2526 2810 00 2838
2527 281111 2840
2528 281119 2841
2529 2811 22 2842 10
2530 10 2811 23
2530 30 2812 2843
2530 40 2813 2844
2530 90 2814 2845
2701 2815 20 2846
2847 2920 3004 32 30
2848 2921 3004 32 91
2849 2922 3004 32 92
2850 2923 3004 32 93
2901 21 2924 3004 32 94
2901 22 2925 3004 39 20
2901 24 2926 3004 39 30
2902 2927 3004 39 40
2903 2928 3004 39 91
2904 2929 3004 39 92
2905 11 2930 3004 39 93
2905 12 2931 3004 40 20
2905 13 2932 3004 40 30
2905 14 2933 3004 40 91
2905 15 2934 3004 40 92
2905 16 2935 3004 40 93
2905 17 2936 3004 50 20
2905 19 10 2937 3004 50 91
2905 21 2938 3004 50 92
2905 22 2939 3004 50 93
2905 29 2940 3004 90 20
2905 31 2941 3004 90 30
2905 32 2942 3004 90 40
2905 39 300210 3004 90 50
2905 41 3002 20 3004 90 91
2905 42 3002 39 90 3004 90 92
2905 43 3003 39 20 3004 90 93
2905 44 3003 90 91 3004 90 94
2905 49 3004 10 20 3005 10 10
2905 50 3004 10 30 3006 20
2906 3004 10 91 3006 30
2907 3004 10 92 3006 60 11
2908 3004 10 93 3006 60 12
2909 3004 20 20 Kapitola 31
2910 3004 20 30 3201
2911 3004 20 91 3202
2912 3004 20 92 3203
2913 3004 20 93 3204 vyjma 3204 12
2914 3004 20 94 3206
2915 3004 31 10 3207
2916 3004 31 91 3208 90 10
2917 3004 31 92 3209 90 10
2918 3004 31 93 3210
2919 3004 32 20 3402 11
3402 12 3814 3905 19 19
3402 13 3815 3905 19 29
3402 19 3817 3905 19 95
3403 99 10 3818 3905 19 99
3404 20 3821 3905 20 90
3507 90 10 3822 3905 90 30
3606 90 382310 3905 90 95
3701 10 3823 20 3905 90 99
3701 20 10 3823 30 3906 10 90
3701 20 99 3823 60 10 3906 90 19
3701 30 3823 60 90 3906 90 95
3701 91 3823 90 10 3906 90 99
3701 99 3823 90 20 3907 10
3702 10 3823 90 91 3907 20
3702 20 10 3823 90 92 3907 30
3702 20 99 3823 90 93 3907 40
3702 31 3901 10 90 3907 60 10
3702 32 3901 20 90 3907 99 90
3702 39 3901 30 20 3908 10 90
3702 41 3901 30 90 3908 90 90
3702 42 3901 90 20 3909 10 11
3702 43 3901 90 90 3909 20 90
3702 44 3902 10 90 3909 30 90
3702 51 3902 20 90 3909 40 90
3702 52 3902 30 20 3909 50 90
3702 53 3902 30 90 3910
3702 54 3902 90 20 3911 10 11
3702 55 3902 90 90 3911 10 13
3702 56 3903 11 90 3911 10 19
3702 91 3903 19 90 3911 10 91
3702 92 3903 20 90 3911 10 93
3702 93 3903 30 90 3911 10 99
3702 94 3903 90 90 3911 90 93
3702 95 3904 30 90 3911 90 99
3706 10 93 3904 40 20 3912 11 00
3706 90 93 3904 40 90 3912 20 10
3801 3904 50 90 3912 31 10
3802 3904 61 90 3912 39 10
3803 3904 69 20 3912 90 21
3805 3904 69 90 3913 10 00
3806 3904 90 19 3914
3807 3904 90 29 3920 41 10
3812 3904 90 95 3920 42 10
3813 3904 90 99 3921 90 10
4001 4705 00 10 5305
4002 4706 5501
4003 4707 10/30 5502
4004 00 10 4801 00 10 5503
4004 00 21 4802 20/30/40 5504
4004 00 22 4804 31 21 5505
4004 00 40 4813 5506
4004 00 90 4816 30 5507
4005 10 10 4901 10 5601 30
4005 20 4901 91 90 5603 00 10
4005 91 91 4901 99 99 5604 90 30/41/70/80
4005 99 4902 10 90 5608 11 10
4006 90 11 4902 90 90 5608 90 11
4007 4904 00 90 5608 90 21
4011 30 4905 5811 00
4012 90 21 4906 5902 10 10
4014 4907 00 10/20/91 5902 20 10
4015 11 4908 10 91 5902 90 10
4016 99 92 4908 90 91 5903 10 10
4016 99 93 4911 10 10/91 5903 20 10
4101 4911 99 10/91 5903 90 10
4102 Kapitola 50 5906 99 10
4103 5101 5906 99 20
4110 5102 5907 00 10
4301 5103 5908
4401 5104 5909
4402 5105 5910
4403 5111 11 10/91 5911
4701 00 10 5111 19 10/91 6115 91 91
4702 00 10 5111 20 10/91 6115 92 91
4702 00 21 5111 30 10/91 6115 93 91
4702 00 29 5111 90 10/91 6115 99 91
4702 00 31 5112 11 10/91 6214 10
4702 00 91 5112 19 10/91 6215 10
470311 5112 20 10/91 6310 10 10
4703 19 10 5112 30 10/91 6310 90 10
4703 21 10 5112 90 10/91 Kapitola 66 vyjma 6601 10
4703 21 90 5201 Kapitola 67
4703 29 10 5202 6902 10
4704 11 5203 6903 10
4704 19 10 5301 6909
4704 21 10 5302 6914
4704 21 90 5303 7001
4704 29 10 5304 7002
7003 7212 60 10 7217 39 20
7004 7212 60 21 7217 39 10
7005 7212 60 29 7218
7006 7212 60 91 7219
7008 7213 10 10 7220
7010 90 21 7213 10 91 7221
7010 90 29 7213 10 99 7222
7011 7213 20 00 7223
7012 7213 31 90 7224
7014 7213 39 10 7225
7015 7213 41 90 7226
7016 7213 49 10 7227
7017 7213 49 90 7228
7018 7213 50 10 7229
7019 7213 50 91 7301 10
Kapitola 71 7213 50 99 7302
7201 7214 10 00 7303
7202 7214 20 10 7304 10 10/91
7203 7214 20 99 7304 10 99
7204 7214 30 00 7304 20
7205 7214 40 90 7304 31
7206 7214 50 90 7304 39/41/49/51/59/90
7207 7214 60 10 7305 11 99
7208 7214 60 99 7305 12 99
7209 7215 10 00 7305 19 99
7210 50/60 7215 20 99 7305 20 99
7210 11 99/12 99 7215 30 99 7305 31 99
7211 7215 40 10 7305 39 99
7212 10 10 7215 40 99 7305 90 99
7212 10 21 7215 90 10 7306 10 99
7212 10 29 7215 90 39 7306 20 99
7212 10 91 7215 90 90 7306 30 99
7212 10 99 7216 7306 40 99
7212 40 31 721712 10 7306 50 99
7212 50 10 7217 13 90 7306 60 99
7212 50 20 721719 10 7306 90 99
7212 50 31 7217 22 10 7311 00 10
7212 50 32 7217 23 90 7312 10 10/20
7212 50 33 7217 29 10 7315
7212 50 39 7217 31 10 7318 12 10
7212 50 61 7217 32 10 7318 13 10
7212 50 62 7217 32 91 7318 14 10
7212 50 64 7217 33 10 7318 15 10
7212 50 69 7217 33 99 7318 16 10
7318 19 10 7506 8206
7318 21 10 7507 8207 11 10
7318 22 10 7508 00 10 8207 11 90
7318 23 10 7508 00 21 8207 12 10
7318 24 10 7601 8207 12 20
7318 29 10 7602 8207 12 90
7319 7603 8207 20 10
7321 90 10 7604 10 31 8207 20 90
7401 7604 10 40 8207 30 10
7402 7604 10 51 8207 30 90
7403 7604 10 91 8207 40 10
7404 7604 29 21 8207 40 20
7405 00 10 7604 29 30 8207 40 90
7405 00 90 7604 29 41 8207 50 11
7406 10 00 7604 29 91 8207 50 19
7406 20 00 7605 11 00 8207 50 20
7407 10 10 7605 19 21 8207 50 90
7407 10 90 7605 19 90 8207 60 10
7407 21/22/29 7605 21 00 8207 60 20
7408 11 00 7605 29 21 8207 60 90
7408 19 90 7605 29 90 8207 70 10
7408 21 10 7606 11 8207 70 20
7408 21 29 7606 12 8207 70 90
7408 21 30 7606 91 8207 80 19
7408 21 41 7606 92 8207 80 30
7408 21 91 7607 11 00 8207 80 90
7408 22 10 7607 19 10 8207 90 11
7408 22 29/30/41/91 7616 1010 8207 90 19
7408 29 10 7616 90 10 8207 90 20
7408 29 29/31/39/41/91 7616 90 60 8207 90 31
7409 Kapitola 78 8207 90 33
7410 7901 8207 90 39
7415 21 10 7902 8207 90 50
7415 29 10 7903 8207 90 90
7415 31 10 7904 8208
7415 32 10 7905 8210
7415 39 10 8001 8212
7419 91 30 8002 8213
7419 99 30 Kapitola 81 8308
7501 8201 20/50/60 8404 10 90
7502 8202 10 00 8407 10/21/29/33/34/90
7503 8203 8408 10
7504 8204 8412 80 99
7505 8205 vyjma 8205 20/59 8414 30 90
8415 82 00 8516 72 00 8704 31 10
8415 90 00 8516 79 00 8704 32 10
8418 61 00 8517 8704 90 10
8420 99 00 8518 8708 40
8421 19 00 8519 8708 50
8450 20 8520 8708 60
8450 90 8521 8708 70
8451 90 10 8522 8708 80 99
8451 90 90 8523 8708 93 00
8474 10/20 8524 8708 94
8482 8525 8709
8483 10 19/29/90 8526 8710
8483 20/30/40/50 8527 9001
8483 60 90 8528 9002
8504 21 10 8529 vyjma 8529 10 23
8504 22 10 8533 9005
8504 23 10 8535 40 9006
8504 31 91 8539 9007
8504 32 91 8540 9008
8504 33 10 8544 19/30/70 9018 39 11
8504 34 10 8545 9028 90 11
8504 90 8546 Kapitola 91
8507 90 8547 Kapitola 92
8510 8548 Kapitola 95 vyjma 9504 40
8511 870110 9602
8512 8701 20 11/91 9605
8513 8701 30 9606
8516 31 00 8702 10 10 9612
8516 32 00 8702 90 10 9613
8516 33 00 8704 10 10 9614
8516 40 00 8704 21 10 9617
8516 50 00 8704 22 10 9618
8516 71 00 8704 23 10

PŘÍLOHA 4

PRODUKTY UVEDENÉ V ČL. 11 ODST. 3

Číslo HS
1803 2828 3208 20
1804 2833 21 3208 90 90
1805 2833 22 3209 vyjma 3209 90 10
2101 10 2833 25 Kapitola 33
2101 30 2833 26 3401
2102 2833 30 3402 20/90
2103 vyjma 2103 10 283510
2104 2835 21 3403 vyjma 3403 99 10
2106 vyjma 2106 90 10 2835 22 3404 vyjma 3404 20
2201 10 2835 23 3405
2202 10 2835 25 3406
2202 90 2835 26 3407
2205 2839 3501
2207 2842 90 3502
2209 2851 3503
2402 2901 10 3504
2403 2901 23 3505
2501 2901 29
2515 2905 19 90 3506
2520 3001 3507 vyjma 3507 90 10
2522 3002 31 3605
2523 10 3002 39 10 3701 20 91
2523 29 3002 90 3702 20 91
2530 20 3003 vyjma 3003 39 20/90/91 3703
2710 00 11 3004 10 10/99 3704
2710 00 90 3004 20 10/99 3705
2711 11 3004 31 20/99 3706 vyjma 3706 10 93/90 93
271112 3004 32 10/99
2711 13 3004 39 10/99 3804
2801 10 3004 40 10/99 3808
2802 3004 50 10/99 3809
2804 10 3004 90 10/99 3810
2804 30 3005 vyjma 3005 10 10 3811
2804 40 3006 10 3816
2806 3006 40 3819
2807 3006 50 3820
2809 3006 60 19 3823 40
2811 21 3006 60 91 3823 50
2811 29 3006 60 99
2815 11 3204 12 3823 90/30/40/50/60/99
2815 12/20/30 3205 3901 10 10/20
2817 00 10 3208 10 3901 20 10/20
3901 30 10/30 3912 20 90 4304
3901 90 10/30 3912 31 90 4404 až 4421
3902 10 10/20 3912 39 90 4501 až 4504
3902 20 10/20 3912 90 10/29/90 Kapitola 46
3902 30 10/30 3913 90 4701 00 90
3902 90 10/30 3915 4702 00 39/99
3903 11 10/20 3916 4703 19 90/29 90
3903 19 10/20 3917 4704 19 20/29 90
3903 20 10/20 3918 4705 00 90
3903 30 10/20 3919 4707 20/90
3903 90 10/20 3920 vyjma 3920 41 10/42 10 4801 00 90
3904 10 3921 vyjma 3921 90 10 4802 10/51/52/53/60
3904 21 3922 4803
3904 22 3923 4804 vyjma 4804 31 21
3904 30 10/20 3924 4805
3904 40 10/30 3925 4806
3904 50 10/20 3926 4807/08
3904 61 10/20 4004 00 23/29 4809
3904 69 10/30 4005 10 20/90 4810
3904 90 11/15/21/25 4005 91 10/99 4811
3904 90 91/96 4006 vyjma 4006 90 11 4812
3905 11 4008 až 4010 4814
3905 19 11/15/21/25 4011 vyjma 4011 30 4815
3905 19 91/96 401210 4816 10/20/90
3905 20 11/19/20 4012 90 10 4817
3905 90 11/19/20 4012 90 29 00 4818
3905 90 91/96 4012 90 31 4819
3906 10 10/20 4012 90 39 00 4820
3906 90 11/15/91/96 4012 90 40 10/90 4821
3907 50 4012 90 90 11/19/21/29/90 4822
3907 60 20/90 4013 4823
3907 91 4015 vyjma 4015 11 4901 91 10
3907 99 10 4016 vyjma 4016 99 92/93 4901 99 10/91
3908 10 10/20 4017 4902 10 10
3908 90 10/20 4104 4902 90 10
3909 10 19/20/90 4105 4903
3909 20 10/20 4106 4904 00 10
3909 30 10/20 4107 4907 00 30/99
3909 40 10/20 4108 4908 10 10/99
3909 50 10/20 4109 4908 90 10/99
3911 1017 4111 4909/10
3911 10 97 Kapitola 42 4911 10 99
3911 90 10/91/97 4302 4911 91
3912 12 4303 4911 99 20/99
5106 5603 vyjma 5603 00 10 6113
5107 5604 vyjma 5604 90 30/41/70/80 6114
5108 5605 6115 11
5109 5606 6115 12
5110 5607 611519
5111 11 99 5608 11 90 6115 20
5111 19 99 560819 6115 91 10
5111 20 99 5608 90 19 6115 91 99
5111 30 99 5608 90 29 6115 92 10
5111 90 99 5608 90 30 6115 92 99
5112 11 99 5608 90 90 6115 93 10
5112 19 99 5609 6115 93 99
5112 20 99 Kapitola 57 6115 99 10
5112 30 99 Kapitola 58 vyjma 5811 00 6115 99 99
5112 90 99 5901 6116
5113 5902 10 20 6117
5204 5902 10 90 Kapitola 62 vyjma 6214 10/15 10
5205 5902 20 20 Kapitola 63 vyjma 6310 10 10/90 10
5206 5902 20 90 Kapitola 64
5207 5902 90 20 Kapitola 65
5208 5902 90 90 6601 10
5209 5903 10 90 Kapitola 68
5210 5903 20 90 6901
5211 5903 90 90 6902 20/90
5212 5904 6903 20/90
5306 5905 6904
5307 5906 10 00 6905
5308 5906 99 90 6906
5309 5906 91 00 6907
5310 5907 00 20 6908
5311 5907 00 90 6910
5401 Kapitola 60 6911
5402 6101 6912
5403 6102 6913
5404 6103 7007
5405 6104 7009
5406 6105 7010 vyjma 7010 90 21/29
5407 6106 7013
5408 6107 7020
5508 až 16 6108 7210 vyjma 7210 50/60
5601 10 10 6109 7210 vyjma 7210 11 99/12 99
5601 10 90 6110 7212 21
5601 21 až 29 6111 7212 29
5602 6112 7212 30
7212 40 vyjma 7212 40 31 7305 11 10 7318 15 90
7212 50 40 730511 91 7318 16 90
7212 50 51 7305 12 10/91 7318 19 90
7212 50 52 7305 19 10 7318 21 90
7212 50 59 7305 19 91 7318 22 90
7212 50 63 7305 20 10/91 7318 23 21
7212 50 90 7305 31 10 7318 23 29
7212 60 30 7305 31 20 7318 23 91
7212 60 99 7305 31 91 7318 23 99
7213 10 92 7305 39 10 7318 24 90
7213 10 93 7305 39 20 7318 29 90
7213 31 10 7305 39 91 7320
7213 39 20 7305 90 10 7321 vyjma 7321 90 10
7213 39 30 7305 90 20 7322
7213 41 10 7305 90 91 7323
7213 49 20/30 7306 10 10 7324
7213 50 92 7306 10 91 7325
7213 50 93 7306 20 10 7326
7214 20 91 7306 20 91 7408 19 10
7214 40 10 7306 30 10 7408 21 21
7214 50 10 7306 30 91 7408 21 49
7214 60 91 7306 40 10 7408 21 99
7215 20 10 7306 40 91 7408 22 21
7215 20 91 7306 50 10 7408 22 49
7215 30 10 7306 50 91 7408 22 99
7215 30 91 7306 60 10 7408 29 21
7215 40 20 7306 60 91 7408 29 49
7215 40 91 7306 90 10 7408 29 99
7215 90 20 7306 90 91 7411
7215 90 31 7307 7412
7215 90 32 7308 7413
7217 11 00 7309 7414
7217 12 90 7310 7415 10 00
721713 10 7311 00 90 7515 21 21
7217 19 90 7312 10 90 7415 21 29
7217 21 00 7312 90 7415 21 91
7217 22 90 7313 7415 21 99
7217 23 10 7314 7415 29 21
7217 29 90 7316 7415 29 29
7217 31 90 7317 7415 29 91
7217 32 99 7318 11 00 7415 29 99
7217 33 91 7318 12 90 7415 31 90
7217 39 90 7318 13 90 7415 32 90
7301 20 7318 14 90 7415 39 90
7416 7616 90 90 8402 20 00
7417 7906 8402 90 91
7418 7907 8402 90 99
7419 10 00 8003 8403 10 00
7419 91 10 8004 8403 90 00
7419 91 20 8005 8407 31
7419 91 40 8006 8407 32
7419 91 90 8007 8408 20
7419 99 10 8201 10 8408 90
7419 99 20 8201 30 8409 91 21
7419 99 40 8201 40 8409 91 30
7419 99 90 8201 90 8409 91 41
7508 00 vyjma 7508 00 10/21 8202 20 00 8409 91 50
7604 10 10 8202 31 00 8409 99 21
7604 10 20 8202 32 00 8409 99 29
7604 10 39 8202 40 00 8409 99 30
7604 10 59 8202 91 00 8409 99 50
7604 10 99 8202 99 00 8413 91 00
7604 21 00 8205 20/59 8413 92 00
7604 29 10 8207 80 11 8414 59 90
7604 29 29 8207 80 20 8414 60 10
7604 29 49 8209 00 00 8414 90 60
7604 29 99 8211 1000 8414 90 70
7605 19 10 8211 91 00 8414 90 90
7605 19 29 8211 92 00 8417 20 00
7605 29 10 8211 93 00 8418 10 00
7605 29 29 8211 9400 8418 21 00
7607 19 90 8214 8418 22 00
7607 20 00 8215 8418 29 00
7608 8301 8418 30 00
7609 8302 8418 40 00
7610 8303 8418 50 00
7611 8304 8418 91 00
7612 8305 8418 99 00
7613 8306 8419 11
7614 8307 8419 19
7615 8309 8419 20 00
7616 10 20 8310 8419 81 20
7616 10 90 8311 8419 89 00
7616 90 20 8402 11 00 8419 90
7616 90 30 8402 12 91 8421 23 00
7616 90 40 8402 12 99 8421 29 10
7616 90 50 8402 19 91 8421 31 00
7616 90 70 8402 19 99 8421 39 10
8421 99 21 8504 32 99 8702 90 29 vyjma 8702 90 29 19/99
8421 99 91 8504 33 90 8702 90 90
8424 10 00 8504 34 90 8703 10
8426 11 10 8504 40 8703 21 10*
8426 11 90 8504 50 00 8703 21 20/31/39
8426 12 10 8506 11 00 8703 21 81*/89*
8426 20 10 8506 12 00 8703 22 10*
8426 30 10 8506 13 00 8703 22 20/31/39
8431 39 8506 19 8703 22 81*/89*
8431 41 8506 20 10 8703 23 10*/41*/49*
8431 42 00 8506 20 90 8703 23 20/31/39/51/59/81/89
8431 49 21 8506 90 90 8703 24 10/20/31/39/81/89
8431 49 23 8507 10 00 8703 31 10*
8431 49 24 8507 20 00 8703 31 20/31/39
8431 49 90 8507 30 8703 31 41*/49*/81*/89*
8432 10 8507 40 8703 32 10*
8432 90 8507 80 8703 32 20/31/39/81/89
8436 29 00 8516 10 00 8703 32 41*/49*/51*/59*
8436 91 00 8516 21 00 8703 33 10/20/31/29/81/89
8436 99 00 8516 29 00 8703 90 00
8450 11 8516 60 00 8704 10 90
8450 12 8516 80 00 8704 21 90 vyjma 8704 21 90 39/69
8450 19 8516 90 10 8704 21 90 vyjma 8704 21 90 79/99
8464 90 10 8516 90 90 8704 22 90 vyjma 8704 22 90 29/49
8474 31 11 8529 10 23 8704 22 90 vyjma 8704 22 90 59/99
8474 90 10 8535 vyjma 8535 40 8704 23 90
8474 90 91 8536 8704 31 90 vyjma 8704 31 90 39/69
8474 90 99 8537 8704 31 90 vyjma 8704 31 90 79/99
8481 8538 8704 32 90 vyjma 8704 32 90 29/49
8483 10 11 8544 vyjma 8544 19/30/70 8704 32 90 vyjma 8704 32 90 59/99
8483 10 21 8601 8704 90 90
8483 50 00 8602 8705 vyjma 8705 10 00 90
8483 60 10 8603 8705 vyjma 8705 90 90 99
8483 90 00 8605 8706
8484 8606 8707
8485 8609 8708 10
8502 11 00 8701 20 19/99 8708 21
8504 10 8701 90 42 8708 29
8504 21 90 8701 90 99 8708 31
8504 22 90 8702 10 91 8708 39
8504 23 90 8702 10 92 vyjma 8702 92 90 8708 80 10
8504 31 10 8702 10 99 vyjma 8702 10 99 19/99 8708 80 20
8504 31 99 8702 90 21 8708 80 91
8504 32 10 8702 90 22 vyjma 8702 90 22 90 8708 91
8708 92 9018 39 19 9405
8708 99 9018 39 20 9406
8711 9021 21 9504 40
8712 9021 30 10 9603
8713 9028 10 9604
8714 9028 20 9607
8715 9028 30 9608
8716 vyjma 8716 31 90 99 9028 90 19 9609
8716 vyjma 8716 39 90 90 9028 90 90 9610
9003 9401 9611
9004 9403 9615
9018 31 00 9404 9616

Pozn.:

U čísel nomenklatury označených hvězdičkou bude odstraňování cel prováděno podle následujícího časového rozvrhu:

tři roky po vstupu této dohody v platnost budou všechny cla a poplatky sníženy na 97 % základního cla,

čtyři roky po vstupu této dohody v platnost budou všechny cla a poplatky sníženy na 94 % základního cla,

pět let po vstupu této dohody v platnost budou všechny cla a poplatky sníženy na 91 % základního cla,

šest let po vstupu dohody v platnost budou všechny cla a poplatky sníženy na 88 % základního cla,

sedm let po vstupu této dohody v platnost budou všechny cla a poplatky sníženy na 73 % základního cla,

osm let po vstupu této dohody v platnost budou všechny cla a poplatky sníženy na 58 % základního cla,

devět let po vstupu této dohody v platnost budou všechny cla a poplatky sníženy na 43 % základního cla,

deset let po vstupu této dohody v platnost budou všechny cla a poplatky sníženy na 28 % základního cla,

jedenáct let po vstupu této dohody v platnost budou všechny cla a poplatky sníženy na 13 % základního cla,

dvanáct let po vstupu této dohody v platnost budou všechny zbývající cla a poplatky zrušeny.

PŘÍLOHA 5

VÝROBKY UVEDENÉ V ČL. 12 ODST. 1

Harmonizovaný systém Popis zboží Referenční cena
4011 10
4011 20
4011 40
4011 50
4011 91
4011 99
Nové pneumatiky z pryže, používané pro osobní automobily, autobusy nebo nákladní automobily, motocykly a jízdní kola, ostatní pneumatiky 36 DH/kg
4013 10 Duše z pryže používané pro osobní automobily, nákladní automobily nebo autobusy 36 DH/kg
4013 20
4013 90 00 10
4013 90 00 20
Duše z pryže používané pro jízdní kola a jízdní kola s pomocným motorem 44 DH/kg
4013 90 00 90 Ostatní duše z pryže 36 DH/kg
5106 Mykaná vlněná příze, neupravená pro maloobchodní prodej 55 DH/kg
5107 Česaná vlněná příze, neupravená pro maloobchodní prodej 100 DH/kg
ex 5111 Tkaniny z mykané vlny obsahující nejméně 85 % hmotnostních vlny o hmotnosti nejvýše 300 g/m2 250 DH/kg
ex 5111 Ostatní tkaniny z mykané vlny obsahující nejméně 85 % hmotnostních vlny o hmotnosti vyšší než 300 g/m2 200 DH/kg
ex 5112 11 Tkaniny z česané vlny obsahující nejméně 85 % hmotnostních vlny o hmotnosti nejvýše 200 g/m2 300 DH/kg
ex 5112 19 Ostatní tkaniny z česané vlny obsahující nejméně 85 % hmotnostních vlny o hmotnosti vyšší než 200 g/m2 300 DH/kg
ex 5112 20 Ostatní tkaniny z česané vlny obsahující méně než 85 % hmotnostních vlny, s příměsí syntetických nebo umělých vláken 250 DH/kg
ex 5112 30 Ostatní tkaniny z česané vlny obsahující méně než 85 % hmotnostních vlny, s příměsí syntetických nebo umělých střižových vláken o hmotnosti vyšší než 200 g/m2 avšak nejvýše 375 g/m2 250 DH/kg
ex 5112 30 Ostatní tkaniny z česané vlny obsahující méně než 85 % vlny, s příměsí syntetických nebo umělých střižových vláken o hmotnosti nejvýše 200 g/m2 250 DH/kg
ex 5112 90 Tkaniny z česané vlny obsahující méně než 85 % hmotnostních vlny, s příměsí ostatních materiálů, o hmotnosti vyšší než 375 g/m2 250 DH/kg
ex 5112 90 Tkaniny z česané vlny obsahující méně než 85 % hmotnostních vlny, s příměsí ostatních materiálů, o hmotnosti vyšší než 200 g/m2, avšak nejvýše 375 g/m2, 300 DH/kg
5205 5206 Bavlněné nitě, neupravené pro maloobchodní prodej 55 DH/kg
5208 32 90 92
5208 52 90 992
Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny, barvené nebo potisknuté, v plátnové vazbě, o hmotnosti vyšší než 130 g/m2 avšak nejvýše 200 g/m2, o šířce větší než 115 cm avšak nejvýše 16 5 cm 200 DH/kg
5208 32 90 99
5208 52 90 99
Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny, barvené nebo potisknuté, v plátnové vazbě o hmotnosti vyšší než 130 g/m2 avšak nejvýše 200 g/m2, o šířce větší než 165 cm 200 DH/kg
ex 5208 32 90
ex 5208 33 90
ex 5208 39 30
Ostatní bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny z různobarevných nití o hmotnosti vyšší než 100 g/m2 avšak nejvýše 130 g/m2 o šířce větší než 115 cm 200 DH/kg
ex 5208 42 90
ex 5208 43 90
ex 5208 49 90
Ostatní bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny z různobarevných nití o hmotnosti vyšší než 100 g/m2 avšak nejvýše 165 g/m2 o šířce větší než 85 cm 250 DH/kg
ex 5208 51 90
ex 5208 52 90
ex 5208 53 90
ex 5208 59 90
Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny, potisknuté, z různobarevných nití o hmotnosti nižší než 200 g/m2 a o šířce nejvýše 115 cm 250 DH/kg
5209 31 90
5209 32 90
5209 39 90
5209 51 90
5209 52 90
5209 59 90
Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny, barvené nebo potisknuté, o hmotnosti vyšší než 200 g/m2 200 DH/kg
ex 5209 41 90
ex 5209 42 90
ex 5209 43 90
ex 5209 49 90
Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny, z různobarevných nití o hmotnosti vyšší než 200 g/m2 o šířce větší než 115 cm 200 DH/kg
5209 51 90 90
5209 52 90 90
5209 59 90 90
Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny, potisknuté o hmotnosti vyšší než 200 g/m2 o šířce větší než 115 cm 200 DH/kg
5210 11 90 91
5210 12 90 91
5210 19 90 91
Nebělené tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny, smíšené zejména nebo výhradně se syntetickými nebo umělými vlákny o hmotnosti nejvýše 200 g/m2, o šířce 85 cm nebo větší. 200 DH/kg
ex 5210 31 90
ex 5210 32 90
ex 5210 39 90
ex 5210 41 90
ex 5210 42 90
ex 5210 49 90
Tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny, barvené nebo z různobarevných nití o hmotnosti nižší než 200 g/m2 a o šířce 85 cm nebo větší 200 DH/kg
ex 5210 51 90
ex 5210 52 90
ex 5210 59 90
Tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny, potisknuté o hmotnosti přesahující 200 g/m2 a o šířce větší než 115 cm200 DH/kg
ex 5211 31 90
ex 5211 32 90
ex 5211 39 90
ex 5211 41 90
ex 5211 42 90
ex 5211 43 90
ex 5211 49 90
Tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny, barvené nebo z různobarevných nití o hmotnosti přesahující 200 g/m2 a o šířce větší než 85 cm200 DH/kg
ex 5211 51 90
ex 5211 52 90
ex 5211 59 90
Tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny, potisknuté o hmotnosti přesahující 200 g/m2 a o šířce větší než 115 cm200 DH/kg
5212 13 90 90
5212 14 90 90
Ostatní bavlněné tkaniny, barvené nebo z různobarevných nití o hmotnosti nepřesahující 200 g/m2 a o šířce 85 cm nebo větší200 DH/kg
5212 15 90 90 Ostatní bavlněné tkaniny, potisknuté o hmotnosti nepřesahující 200 g/m2 o šířce větší než 85 cm 200 DH/kg
5212 23 90 90
5212 24 90 90
5212 25 90 90
Ostatní bavlněné tkaniny o hmotnosti přesahující 200 g/m2, barvené, potisknuté, nebo z různo- barevných nití, o šířce větší než 85 cm200 DH/kg
5309 11 90 19Lněné tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních lnu, nebělené, o hmotnosti nejvýše 400 g/m2, o šířce větší než 160 cm,200 DH/kg
5309 29 90 10Lněné tkaniny obsahující méně než 8 5 % hmotnostních lnu o šířce nepřesahující 160 cm, jiné než nebělené nebo bělené200 DH/kg
5310 10 90
5310 90 90
Tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 530310 DH/kg
5402 31
5402 32
Tvarované nitě z nylonu nebo jiných polyamidů55 DH/kg
5402 33
5406 10 91 21
Tvarované nitě z polyesteru40 DH/kg
5402 39 00 20
5406 10 91 40
Tvarované nitěz polyethylenu nebo polypropylenu 40 DH/kg
5403 20 00 90
5406 20 91 90
Ostatní tvarované nitě z umělých nekonečných vláken jiné než z acetátu celulosy 40 DH/kg
5407 41 99 91 Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních nekonečných vláken z nylonu nebo jiných polyamidů, nebělené, průhledné pro záclony 200 DH/kg
5407 51 99 21 Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních tvarovaných nekonečných vláken z polyesterů, nebělené nebo bělené, průhledné pro záclony 200 DH/kg
5407 60 90 21 Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních netvarovaných nekonečných vláken z polyesteru, bělené nebo nebělené průhledné pro záclony 200 DH/kg
5407 71 99 91 Ostatní tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken, nebělené nebo bělené, průhledné pro záclony 200 DH/kg
5407 42 99 20
5407 43 99 21
5407 44 99 21
Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken z nylonu nebo z jiných polyamidů, barvené, potisknuté nebo z různobarevných nití, průhledné pro záclony 200 DH/kg
5407 42 99 99
5407 43 99 99
5407 44 99 99
Ostatní tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken z nylonu nebo z jiných polyamidů, barvené, potisknuté nebo z různobarevných nití, o šířce větší než 57 cm. 200 DH/kg
5407 52 99 99
5407 53 99 99
5407 54 99 99
Ostatní tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých tvarovaných nekonečných vláken z polyesteru, barvené, potisknuté nebo z různobarevných nití, o šířce větší než 5 7 cm. 200 DH/kg
5407 60 90 69
5407 60 90 89
5407 60 90 99
Ostatní tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých netvarovaných nekonečných vláken z polyesteru, barvené, potisknuté nebo z různobarevných nití, o šířce větší než 5 7 cm 200 DH/kg
5407 72 99 99
5407 73 99 99
5407 74 99 99
Ostatní tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken, barvené, potisknuté nebo z různobarevných nití, o šířce větší než 57 cm. 200 DH/kg
5407 43 99 30
5407 53 99 30
5407 60 90 70
5407 73 99 30
Žakárové tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken 200 DH/kg
5407 82 99 90
5407 83 99 99
5407 84 99 90
Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken s příměsí hlavně nebo výlučně bavlny, barvené, potisknuté nebo z různobarevných nití 200 DH/kg
5407 83 99 91 Žakárové tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken, s příměsí hlavně nebo výlučně bavlny, barvené, potisknuté nebo z různobarevných nití 200 DH/kg
5407 92 99 90
5407 93 99 90
5407 94 99 90
Ostatní tkaniny ze umělých nekonečnýchvláken, barvené, potisknuté nebo z různobarevných nití 200 DH/kg
5408 22 99 92
5408 22 99 99
Barvené tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken nebo pásků nebo podobných tvarů o šířce větší než 5 7 cm 200 DH/kg
5408 23 99 31 Žakárové tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken nebo pásků nebo podobných tvarů o šířce větší než 115 cm nejvýše však 140 cm, o hmotnosti větší než 250 g/m2, z různobarevných nití 200 DH/kg
5408 23 99 39 Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken nebo pásků nebo podobných tvarů, vyrobené z různobarevných nití, jejichž délková hmotnost je 195 decitex nebo vyšší a šířka větší než 140 cm (matracový potah) 200 DH/kg
5408 23 99 99 Tkaniny z různobarevných nití obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken nebo pásků nebo podobných tvarů o šířce větší než 75 cm 200 DH/kg
5408 24 99 99 Potisknuté tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních nekonečných umělých vláken nebo pásků nebo podobných tvarů o šířce větší než 57 cm 200 DH/kg
5408 32 99 90
5408 33 99 99
5408 34 99 90
Ostatní tkaniny, z přízí z nekonečných umělých vláken, barvené, potisknuté nebo z různobarevných nití 200 DH/kg
5408 33 99 91 Ostatní žakárové tkaniny z umělých nekonečných vláken o šířce vyšší než 115 cm, avšak nejvýše 140 cm, o hmotnosti vyšší než 250 g/m2 200 DH/kg
5408 33 99 92 Ostatní tkaniny z přízí z umělých nekonečných vláken vyrobené z různobarevných nití o délkové hmotnosti 195 decitex a vyšší, o šířce větší než 140 cm (matracový potah) 200 DH/kg
5509 5510 Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických nebo umělých střižových vláken, neupravené pro maloobchodní prodej 85 DH/kg
5511 Nitě (jiné než šicí nit) ze syntetických nebo umělých střižových vláken, upravené pro maloobchodní prodej 55 DH/kg
5512 19 90 91
5512 29 90 91
5512 99 90 91
Potisknuté tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních syntetických střižových vláken 200 DH/kg
5512 19 90 99
5512 29 90 99
5512 99 90 99
Tkaniny z z barevných nití obsahující nejméně 85 % hmotnostních syntetických střižových vláken 200 DH/kg
5513 41 90 00
5513 43 90 00
5513 49 90 00
5514 41 90 90
5514 42 90 90
5514 43 90 90
5514 49 90 90
Potisknuté tkaniny ze syntetických střižových vláken obsahujících méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, s příměsí hlavně nebo výlučně bavlny 200 DH/kg
5515 11 90 94
5515 12 90 94
5515 13 90 94
5515 19 90 94
Ostatní potisknuté tkaniny z polyesterových střižových vláken 200 DH/kg
5515 21 90 94
5515 22 90 94
5515 29 90 94
Ostatní potisknuté tkaniny, z polyakrylových nebo modakrylových střižových vláken 200 DH/kg
5515 91 90 94
5515 92 90 94
5515 99 90 94
Ostatní potisknuté tkaniny z jiných syntetických střižových vláken 200 DH/kg
5515 11 90 10
5515 11 90 99
5515 12 90 10
5515 12 90 99
5515 13 90 10
5515 13 90 99
5515 19 90 10
5515 19 90 99
Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken, žakárové tkaniny o šířce větší než 115 cm, avšak menší než 140 cm o hmotnosti větší než 250 g/m2 nebo ostatní z barevných nití 200 DH/kg
5515 21 90 10
5515 21 90 99
5515 22 90 10
5515 22 90 99
5515 29 90 10
5515 29 90 99
Ostatní tkaniny z polyakrylových nebo modakrylových střižových vláken, žakárové tkaniny o šířce větší než 115 cm ale menší než 140 cm a o hmotnosti větší než 250 g/m2 nebo jiné, vyrobené z barevných nití 200 DH/kg
5515 91 90 10
5515 91 90 99
5515 92 90 10
5515 92 90 99
5515 99 90 10
5515 99 90 99
Ostatní tkaniny z jiných syntetických střižových vláken, žakárové tkaniny, o šířce větší než 115 cm, ale menší než 140 cm, o hmotnosti větší než 250 g/m2, nebo ostatní z barevných nití 200 DH/kg
5516 14 90 00 Potisknuté tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých střižových vláken 200 DH/kg
5516 23 90 20 Tkaniny z umělých střižových vláken obsahující nejméně 85 % hmotnostních těchto vláken, s příměsí zejména nebo výlučně syntetických vláken, žakárové tkaniny o šířce větší než 115 cm avšak menší než 140 cm, o hmotnosti větší než 250 g/m2 z barevných nití 200 DH/kg
5516 23 90 30 Tkaniny z umělých střižových vláken obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, s příměsí zejména nebo výlučně syntetických vláken, žakárové tkaniny, o šířce větší než 140 cm (matracový potah), z barevných nití 200 DH/kg
5516 24 90 00
5516 34 90 00
5516 44 90 00
5516 94 90 00
Potisknuté tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních umělých střižových vláken 200 DH/kg
5605 (vyjma 5605 00 90 00) Kovové a metalizované nitě, též opředené, představující textilní nitě, pásky nebo podobné tvary položek 5404 nebo 5405, kombinované s kovem ve formě vláken, pásků nebo prášků nebo potažené kovem. 85 DH/kg
5606 00 10 10 Žinylková nitě, hedvábné nitě, nitě z buretového hedvábí, nitě čísla 5605 nebo kovové nitě 85 DH/kg
5606 00 91 00 Opředené nitě, pásky a podobné tvary čísla 5404 nebo 5405, jiné než čísla 5605 a jiná než opředené žíněné příze, hedvábné nitě, nitě z hedvábného odpadu, nitě z buretového hedvábí 85 DH/kg
5702 (vyjma 5702 10 a 5702 20)
5703
ex 5704 5705
Koberce a jiné textilní podlahové krytiny 800 DH/m2
400 DH/m2
ex 5801 Vlasové textilie a žinylkové předdílo, jiné než čísla 5806, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné plasty 40 DH/kg
5801 21 19 00
5801 21 90 00
Útkové vlasové textilie, neřezané 200 DH/kg
5801 22 90 10
5801 23 90 10
5801 24 90 10
Útkové vlasové textilie, neřezané o hmotnosti vyšší než 350 g/m2 200 DH/kg
5801 22 90 20
5801 22 90 90
5801 23 90 20
5801 23 90 90
5801 24 90 20
5801 24 90 90
5801 25 90 20
5801 25 90 90
Ostatní útkové vlasové textilie 200 DH/kg
5801 31 19 00
5801 31 90 00
5801 32 19 00
5801 32 90 00
5801 33 19 00
5801 33 90 00
Útkové vlasové textilie ze syntetických nebo umělých vláken 200 DH/kg
5801 90 35 00 Útkové vlasové textilie a žinylkové textilie, z juty nebo ostatních lýkových vláken (jiné než čísla 5806), podle poznámky 2 kapitoly 58 10 DH/kg
ex 5802 Smyčkové textilie (froté), jiné než výrobky čísla 5806; všívané textilie, jiné než výrobky čísla 5703 impregnované, povrstvené, laminované plasty 200 DH/kg
5802 19 19 90
ex 5802 20 90
Smyčkové textilie (froté), bělené 200 DH/kg
5803 90 30 00 Perlinkové tkaniny jiné než čísla 5806, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 10 DH/kg
ex 5804 Tyly, bobinové tyly a síťové textilie; krajky v metráži, pásech nebo motivech, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované 40 DH/kg
5811 00 41 Prošívané textilní výrobky v metráži, složené z jedné nebo několika vrstev textilních materiálů, spojených s výplňkovým materiálem šitím, prošitím nebo jinak, jiné než výšivky čísla 5810, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované 40 DH/kg
5811 00 94 00 Prošívané textilní výrobky v metráži, složené z jedné nebo několika vrstev textilních materiálů, spojených s výplňkovým materiálem šitím, prošitím nebo jinak, jiné než výšivky čísla 5810, z textilií čísla 5310 10 DH/kg
5903 Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než čísla 5902 40 DH/kg
5905 00 31 Textilní tapety, impregnované, povrstvené potažené nebo laminované plasty 40 DH/kg
ex 5907 00 20 Voskovaná plátná a ostatní textilie povrstvené přípravky na bázi olejů 40 DH/kg
ex 6001 21
ex 6001 22
ex 6001 29
ex 6001 91
ex 6001 92
ex 6001 99
Vlasové textilie, pletené nebo háčkované, jiné než textilie s „dlouhým vlasem", nebělené 200 DH/kg
6002 41 99 00
6002 42 99 00
6002 43 99
6002 49 99 00
Ostatní osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích) 200 DH/kg
6002 91 99 00
6002 92 99 00
6002 93 99 21
6002 93 99 22
6002 93 99 29
6002 93 99 90
6002 99 99 00
Ostatní pleteniny 200 DH/kg
6104 11 Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké 600 DH/kg
6104 12
6104 13
6104 19
6104 21
6104 22
6104 31
6104 32
6104 33
6104 39 (vyjma 6104 39 00 10)
6104 61
6104 62
6104 63
6104 69
kalhoty, z pletenin
6104 41
6104 42
6104 43
6103 44
6103 49
6104 51
6104 52
6104 53
6104 59
Šaty, sukně, kalhotové sukně, z pletenin 600 DH/kg
6106 (kromě 6106 90 00 10 6106 90 00 20) Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, z pletenin 500 DH/kg
ex 6107 Pánské nebo chlapecké slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany, z pletenin 350 DH/kg
ex 6108 Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky, nedbalky (negližé), z pletenin 350 DH/kg
6109 Trička a tílka (nátělníky), z pletenin 350 DH/kg
6108 Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky, nedbalky (negližé), z pletenin 350 DH/kg
6109 Trička a tílka (nátělníky), z pletenin 400 DH/kg
6110 10
6110 20
6110 30
6110 90 (kromě 6110 90 00 91)
Svetry, pulovry a zapínací vesty a podobné výrobky, z pletenin 400 DH/kg
6112 11
6112 12
6112 19
Tep lákové soupravy, tepláky 450 DH/kg
6203 31
6203 32
6203 33
6203 39
6204 31
6204 32
6204 33
6204 39
Pánská nebo dámská saka 1 250 DH/u
6203 11
6203 12
6203 19
6203 21
6203 22
6203 23
6203 29
6204 11
6204 12
6204 13
6203 19
6204 21
6204 22
6204 23
6204 29
Pánské nebo chlapecké obleky, komplety; dámské nebo dívčí kostýmy a komplety 1 750 DH/u
ex 6203 41
ex 6203 42
ex 6203 43
ex 6203 49
ex 6204 61
ex 6204 62
ex 6204 63
ex 6204 69
Dámské nebo dívčí, pánské nebo chlapecké kalhoty a náprsníkové kalhoty se šlemi 500 DH/u
ex 6204 41
ex 6204 42
ex 6204 43
ex 6204 44
ex 6204 49 (kromě 6204 49 10)
Šaty, kromě šatů z buretového hedvábí nebo hedvábného odpadu, jiného než buretového 1 000 DH/u
6205
6206 (vyjma 6206 10)
Pánské nebo chlapecké košile, dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky 200 DH/u
6301 (kromě 6301 10) Přikrývky, jiné než elektricky vyhřívané 150 DH/kg
6302 Prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské 400 DH/kg
ex 6305 10
ex 6305 20
Pytle a pytlíky k balení zboží z bavlny, z juty, a nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5 303, dovážené prázdné 10 DH/kg
ex 6305 31
ex 6305 39
Pytle a pytlíky k balení zboží z umělých nebo syntetických textilních materiálů, dovážené prázdné 28 DH/kg
ex 6305 90 Pytle a pytlíky k balení zboží z ostatních textilních materiálů, dovážené prázdné 10 DH/kg
6306 11
6306 12
6306 19
Nepromokavé plachty ochranné a stínící plachty 40 DH/kg
6306 21
6306 22
6306 29
Stany 40 DH/pár
ex 6403 59 00 30
ex 6403 59 00 41
ex 6403 59 00 59
ex 6403 59 00 91
ex 6403 59 00 99
Obuv s podešví z přírodní usně a svrškem z přírodní usně 300 DH/pár
ex 6403 99 00 30
ex 6403 99 00 41
ex 6403 99 00 49
ex 6403 99 00 91
ex 6403 99 00 99
Ostatní obuv se svrškem z přírodní usně 300 DH/pár
ex 6405 10 00 91
ex 6405 10 00 99
Ostatní obuv se svrškem z přírodní usně nebo z kompozitní usně 300 DH/pár
ex 6405 90 00 40
ex 6405 90 00 90
Ostatní obuv 300 DH/pár
6813 Třecí obložení (např. desky, svitky, pásy, segmenty, kotouče, podložky, vložky), nenamontované, pro brzdy, spojky nebo podobná ústrojí, na bázi osinku, jiných minerálních látek nebo celulózy, též v kombinaci s textiliemi nebo jinými materiály 120 DH/kg
6907 (kromě 6907 10 00 91
6907 90 00 91)
Neglazované keramické dlaždice a obkládačky; neglazovaná keramická mozaika a podobné výrobky, též na podložce, jiné než z kameniny:
- z biskvitu pro použití v určitém průmyslovém odvětví 19 DH/m2
- ostatní 40 DH/m2
6907 10 00 91
6907 90 00 91
Neglazované keramické dlaždice a obkládačky; neglazovaná keramická mozaika z kameniny, o straně větší než 5 cm:
- dovezené dotyčnými podnikateli 1,60 DH/kg
- ostatní 3,50 DH/kg
6908 (kromě 6908 10 00 10) Glazované keramické dlaždice a obkládačky, 3,50 DH/kg
6908 10 00 10 Glazované keramické dlaždice a obkládačky a glazovaná keramická mozaika, jejíž šířka je nejvýše 5 cm 60 DH/m2
6910 Keramické výlevky, umyvadla, podstavce pod umyvadla, koupací vany, bidety, záchodové mísy, splachovací nádrže, pisoárové mísy a podobná zařízení k sanitárním a hygienickým účelům 11 DH/kg
7013 10 00 11
7013 29 00 21
Sklenice bez stopky nebroušené, neleptané, negravírované ani jinak nezdobené, jiné než z křišťálu nebo skla s malým koeficientem roztažnosti:
- o objemu nižším než 250 ml 26 DH/kg
- o objemu 250 ml nebo vyšším 13 DH/kg
7321 11 11 00
7321 11 13 00
7321 11 91 00
7321 11 93 00
7321 81 10 00
7321 81 20 00
Plynové sporáky a zařízení a kombinované sporáky a zařízení 60 DH/kg
8201 30 00 11
8201 30 00 19
Krumpáče a motyky 20 DH/kg
ex 8201 30 00 90 Motyky 32 DH/kg
8205 20 00 00 Kladiva a palice 32 DH/kg
8301 30
8301 40
Zámky 50 DH/kg
ex 8407 31 10 00 Zážehové spalovací motory s obsahem válců nejvýše 50 cm3 1 800 DH/kg
8409 91 21 00 Bloky motoru pro mopedy s obsahem válců nejvýše 50 cm3 200 DH/kg
8409 91 30 20 Písty pro mopedy s obsahem válců nejvýše 50 cm3 300 DH/kg
8418 21 00 10
8418 21 00 90
8418 22 00 90
8418 29 00 90
Chladničky používané v domácnostech o objemu nejvýše 500 litrů 3 000 DH/ml (vnější)
8421 23 00 00
8421 29 10 00
8421 31 00 00
8421 39 10 00
Přístroje k filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů pro motory 80DH/kg (typ CAV)
45 DH/kg (ostatní)
8450 11 10 00
8450 12 10 10
8450 19 10 10
8450 19 10 90
Pračky (4 až 6 kg prádla) 4 000 DH/kus
8481 80 40 Vodovodní kohouty a ventily a ostatní armaturní výrobky pro budovy 85 DH/kg
8506 19 10 10
8506 20 10 10
8506 11 00 10
8506 12 00 10
8506 13 00 10
Suché baterie pro napětí nejvýše 10 V 32 DH/kg
ex 8 516 60 00 Elektrické a kombinované sporáky 60 DH/kg
8535 90 10
8536 90 10
8538 90 20
Elektrická zařízení ke spínání elektrických obvodů a jejich částí 80 DH/kg
8636 50 11
ex 8538 90 91 10
Vypínače a relé používané v domácnostech a jejich části 80 DH/kg
8536 61 10
8538 90 10
Objímky žárovek a jejich části 120 DH/kg
8536 69 10
ex 8538 90 91 10
Zástrčky a zásuvky k domácímu použití a jejich části 80 DH/kg
8539 22 Žárovky s výkonem nejvýše 200 W a pro napětí vyšší než 100 V 45 DH/kg
8708 31
8708 39
Brzdová obložení namontovaná 120 DH/kg
8714 11 00 10 Sedla motocyklů 70 DH/kus
8714 95 00 Sedla na kola 80 DH/kus
ex 8714 19 00 99
ex 8714 93 00
Hlavy 25 DH/pár
ex 8714 19 00 99
ex 8714 96 00
Pedály a pedálová ústrojí 9 DH/sada
ex 8714 19 00 99
ex 8714 99 00 99
Řídítka 9 DH/řídítka
9028 30 10 00 Elektroměry pro nízké a střední napětí:
- jednofázové 185 DH/kus
- třífázové 412 DH/kus

Pro nové automobily: 69 500 DH na automobil.

Pro ojeté vozy: 65 000 DH na automobil.

PŘÍLOHA 6

VÝROBKY UVEDENÉ V ČL. 12 ODST. 2 Seznam 1(*)

Kód KN Popis zboží
4012 20 00 Použité pneumatiky
6309 00 Obnošené oděvy a použité textilní výrobky
ex 8701 20 19
8701 90 42 90
8701 90 49 90
Traktory a tahače, včetně použitých tahačů; ostatní traktory opatřené koly, použité
8702 10 99 19
8702 10 99 99
8702 10 92 90
8702 90 22 90
8702 90 29 19
8702 90 29 99
Motorová vozidla pro hromadnou přepravu osob, s pístovým vznětovým spalovacím
motorem nebo jiným pístovým spalovacím motorem atd., použité
8704 21 90 39
8704 21 90 69
8704 21 90 79
8704 21 90 99
8704 22 90 29
8704 22 90 49
8704 22 90 59
8704 22 90 99
8704 23 90 29
8704 23 90 49
8704 23 90 59
8704 23 90 99
8704 31 90 39
8704 31 90 69
8704 31 90 79
8704 31 90 99
8704 32 90 29
8704 32 90 49
8704 32 90 59
8704 32 90 99
Motorová vozidla pro nákladní dopravu, se spalovacím motorem, se zážehovým motorem
nebo jiným spalovacím pístovým motorem apod., použité
8705 10 00 90
8705 90 90 99
Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než vozidla konstruována zejména pro osobní nebo nákladní dopravu, použité
8716 31 90 99
8716 39 90 90
Ostatní nádržkové přívěsy a návěsy, ostatní přívěsy a návěsy pro přepravu atd., použité

Seznam 2(*)

Kód KN Popis výrobku
ex 7321 11 11
ex 7321 11 21
Použité plynové sporáky a zařízení
ex 8408 90 90 Použité motory používané k zavlažování
ex 8418 10 00
ex 8418 21 00
ex 8418 22 00
ex 8418 29 00
Použité chladničky a mrazicí boxy
ex 8450 11 10
ex 8450 12 10
ex 8450 19 10
Pračky, použité
ex 8 516 60 00 Elektrické a kombinované sporáky, použité
ex 8 711 10 11 Použité motocykly
ex 8712 00 00 Použitá jízdní kola

(*) Definice použitých výrobků se řídí kriteriem stáří výrobku na základě doby používání těchto výrobků. Tato bude určena stranami do šesti měsíců po vstupu této dohody v platnost.
Definice použitých výrobků nezahrnuje opravené výrobky, které vyhovují platným marockým technickým předpisům.

PŘÍLOHA 7

TÝKAJÍCÍ SE DUŠEVNÍHO, PRŮMYSLOVÉHO NEBO OBCHODNÍHO VLASTNICTVÍ

1. Do konce čtvrtého roku po vstupu této dohody v platnost Maroko přistoupí k následujícím mnohostranným úmluvám o ochraně duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví:

— Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (Řím, 1961),

— Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů pro účely patentového řízení (1977, pozměněna v roce 1980),

— Smlouva o patentové spolupráci (1970, ve znění z roku 1979, pozměněna v roce 1984),

— Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin (Ženevský akt, 1991).

2. Rada přidružení může rozhodnout, že odstavec 1 této přílohy se použije na další mnohostranné úmluvy v této oblasti.

3. Smluvní strany vyjadřují své odhodlání dodržovat závazky vyplývající z následujících mnohostranných úmluv:

— Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (ve znění Stockholmského aktu z roku 1967, Pařížská unie),

— Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (ve znění Stockholmského aktu z roku 1969, Madridská unie),

— Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (ve znění Pařížského aktu ze dne 24. července 1971),

— Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (1989),

— Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (Ženeva, 1977).


SEZNAM PROTOKOLŮ

Protokol č. 1 o ujednáních, která se použijí na dovoz zemědělských produktů pocházejících z Maroka do Společenství

Protokol č. 2 o ujednáních, která se použijí na dovoz produktů rybolovu; pocházejících z Maroka do Společenství

Protokol č. 3 o ujednáních, která se použijí na dovoz zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Maroka

Protokol č. 4 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

Protokol č. 5 o vzájemné pomoci mezi správními orgány v celních záležitostech


PROTOKOL č. 1 o ujednáních, která se použijí na dovoz zemědělských produktů pocházejících z Maroka do Společenství

Článek 1

1. Pro produkty pocházející z Maroka uvedené v příloze je povolen dovoz do Společenství v souladu s podmínkami stanovenými v příloze a dále.

2. Dovozní cla se ruší nebo snižují o určité procento stanovené pro každý produkt ve sloupci a).

Tam, kde společný celní sazebník uvádí pro určité produkty použití cla valorického a zvláštního, snížení uvedené ve sloupci a) a ve sloupci c) podle odstavce 3 se použije jen pro clo valorické.

3. Cla pro určité produkty se v rámci celních kvót uvedených u každého produktu ve sloupci b) ruší.

Cla uvedená ve společném celním sazebníku u množství dovážených nad kvóty se snižují o procento uvedené v sloupci c).

4. Referenční množství stanovená pro některé jiné produkty osvobozené od cel jsou uvedena ve sloupci d).

Jestliže objem dovozu některého produktu překročí referenční množství, Společenství může, s ohledem na roční přehled obchodních toků, který pořizuje, dotyčný produkt podřídit celní kvótě Společenství, jejíž objem se rovná referenčnímu množství. V takovém případě se pro množství dovezené nad tuto kvótu uplatní clo společného celního sazebníku pro daný produkt v plné výši nebo snížené, je-li uvedeno ve sloupci c).

5. Pro některé produkty, které jsou uvedeny v odstavcích 3,4 a ve sloupci e), budou kvóty nebo referenční množství v období od 1. ledna 1997 do 1. ledna 2000 postupně čtyřikrát zvýšeny, pokaždé o 3 %.

6. Pro některé produkty, které nejsou uvedeny v odstavcích 3 a 4 ani ve sloupci e), může Společenství stanovit referenční množství, jak je stanoveno v odstavci 4, jestliže z ročního přehledu obchodu, který pořizuje, vyplyne, že objem dovozu může způsobit trhu Společenství těžkosti. Jestliže následně pro produkt platí celní kvóta za podmínek stanovených v odstavci 4, u množství dovezeného nad kvótu se uplatní clo společného celního sazebníku v plné výši nebo snížené o procento uvedené ve sloupci c) v závislosti na dotyčeném produktu.

Článek 2

1. U produktů pocházejících z Maroka, které jsou uvedeny v článcích 3 a 4 budou vstupní ceny, ze kterých mají být zvláštní cla snížena na nulu, rovny cenám (dále uváděným jako „vstupní smluvní ceny“) v mezích maximálních množství, období a podmínek uvedených ve výše zmiňovaných článcích.

2. Tyto vstupní smluvní ceny budou sníženy stejným poměrem a ve stejném časovém rozmezí jako vstupní ceny přizpůsobené v rámci WTO.

3.

a) Je-li vstupní cena zásilky nižší o 2 %, 4 %, 6 % nebo 8 % než vstupní smluvní cena, bude zvláštní clo rovno buď 2 %, 4 %, 6 % nebo 8 % této vstupní smluvní ceny.

b) Je-li vstupní cena zásilky nižší než 9 2 % vstupní smluvní ceny, použije se zvláštní clo přizpůsobené WTO.

4. Maroko se zavazuje zajistit, aby celkové vývozy do Společenství během stanovených obdobích a za podmínek stanovených tímto protokolem nepřesahovaly množství ujednaná v článcích 3 a 4.

5. Zvláštní ujednání tohoto článku si kladou za cíl udržet úroveň tradičních marockých vývozů do Společenství a zabránit výkyvům na trhu.

6. Smluvní strany uskuteční každoročně během druhého pololetí vzájemné konzultace a přezkoumají obchody předchozího roku. Konzultace se mohou uskutečnit kdykoli na žádost jedné ze stran, a to ve lhůtě nepřesahující tři pracovní dny od podání žádosti. Strany případně přijmou náležitá opatření pro úplné dosažení cíle uvedeného v čl. 2 odst. 5 a v článcích 3 a 4 tohoto protokolu.

Článek 3

1. Platí pro čerstvá rajčata kódu KN 0702 00:

a) od 1. října do 31. března a pro smluvené množství 150 676 tun, rozvržená měsíc po měsíci dále uvedeným způsobem, budou vstupní smluvní ceny, na základě kterých mají být zvláštní cla snížena na nulu, stanoveny takto:

Období Množství
(tuny)
Vstupní smluvní cena
(ECU/tuna)
Říjen 5 000 500
Listopad až březen 145 676 500
z nichž:
listopad 18 601
prosinec 36 170
leden 30 749
únor 33 091
březen 27 065
Celkem 150 676

b) Od 1. listopadu do 31. března:

i) jestliže během kteréhokoliv měsíce nebude množství stanovené v bodě a) vyčerpáno, může být převedeno do následujícího měsíce s omezením 20 %,

ii) stanovená množství mohou být během jednoho měsíce překročena o 20 % nepřekročí-li celkové množství 145 676 tun.

c) Maroko oznámí Komisi týdenní vývozy provedené ve Společenství ve lhůtě umožňující přesné a věrohodné oznámení. Tato lhůta nesmí přesáhnout 15 dní.

2. Platí pro čerstvé tykve kódu KN 0709 90:

a) od 1. října do 20. dubna a pro množství maximálně 5 000 tun bude vstupní cena, na základě které je zvláštní clo sníženo na nulu, činit 451 ECU na tunu;

b) Maroko bude každý měsíc oznamovat Komisi vyvezená množství za předchozí měsíc.

Článek 4

U dále uvedených produktů bude vstupní smluvní cena, na základě které jsou zvláštní cla snížena na nulu, při množstevních omezeních a ve stanovených obdobích činit:

Výrobek Období Množství
(tuny)
Vstupní smluvní cena
(ECU/tunu)
Artyčoky (ex 0709 10) 1. listopad-31. prosinec 500 600
Okurky (ex 0707) 1. listopad-31. květen 5 000 500
Klementinky (ex 0805 20) 1. listopad-konec února 110 000 500
Pomeranče (ex 0805 10) 1. prosinec-31. květen 300 000 275

PŘÍLOHA

Kód Popis zboží Sazba snížení cla
(%)
Celní kontingent
(v tunách)
Sazba snížení cla přesahující současný nebo budoucí celní kontingent
(%)
Referenční množství
(v tunách)
Zvláštní ustanovení
a) b) c) d) e)
0101 19 10 Koně jateční (a) 100 80 ČI. 1 odst. 6
0101 19 90 Ostatní koně 100 80 ČI. 1 odst. 6
ex 0204 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, jiné než maso z domácích ovcí 100 -
0205 00 Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené 100 80 ČI. 1 odst. 6
0208 Ostatní maso a poživatelné droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené 100 -
ex 0602 Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby, podhoubí s výjimkou růží 100 0 300 ČI. 1 odst. 5
ex 0602 40 Růže též roubované s výjimkou řízků růží 100 60 ČI. 1 odst. 6
0603 10 Řezané květy a poupata, čerstvé100(*) 0
ex 0603 10 11
ex 0603 10 51
Růže, od 15. října do 14. května (**) Období 1995/1996: 2 000
ex 0603 10 13
ex 0603 10 53
Karafiáty, od 15. října do 31. května (**) Období 1996/1997: 2 400
ex 0603 10 21
ex 0603 10 61
Gladioly, od 15. října do 14. května Období 1997/1998: 2 600
ex 0603 10 25
ex 0603 10 65
Chryzantémy, od 15. října do 14. května Období 1998/1999 a následující období: 3 000
ex 0603 10 15 Orchideje, od 15. října do 14. května 100 Období 1995/1996: 1 600 0
ex 0603 10 55 Období 1996/1997: 1 700
ex 0603 10 29 Ostatní, od 15. října do 14. května Období 1997/1998: 1 900
ex 0603 10 69 Období 1998/1999 a následující období: 2 000
ex 0701 90 51
ex 0701 90 90
Rané brambory, od 1. prosince do 30. dubna (b) 100 120 000 40
ex 0702 00 Rajčata100(*) 150 676 60(*) ČI. 1 odst. 5, ČI. 2 a 3
ex 0703 Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená 100 0 150 ČI. 1 odst. 5
ex 0703 10 11
ex 0703 10 19
Cibule, od 15. února do 15. května 100 7 000(1) 60 ČI. 1 odst. 5
ex 0704 90 90 Čínské zelí, od 1. listopadu do 31. prosince 100 120 0
ex 0705 11 Hlávkový salát, od 1. listopadu do 31. prosince 100 120 0
ex 0704 Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica s výjimkou čínského zelí 100 0 500 ČI. 1 odst. 5
Hlávkový salát a čekanka
Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny
ex 0707 Okurky salátové a nakládačky 100 0 5 000 0 ČI. 1 odst. 5, články 2 a 4
ex 0708 10 20
ex 0708 10 95
Hrách (Pisum sativum), od 1. října do 30. dubna 100 60 ČI. 1 odst. 6
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95
Fazole (Vigna spp. Phaseolus spp), od 1. listopadu do 30. dubna 100 60 ČI. 1 odst. 6
ex 0709 10 Artyčoky, od 1. října do 31. prosince 100 0 30(*) ČI. 1 odst. 6, články 2 a 4
ex 0709 20 00 Chřest, od 1. října do 31. března
ex 0709 30 00 Lilek, od 1. prosince do 30. dubna 100
0709 60 10 Paprika zeleninová 100 40 3 000 ČI. 1 odst. 5
ex 0709 60 99 Ostatní papriky rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, od 15. listopadu do 30. června 100 0 ČI. 1 odst. 6
ex 0709 90 Cukety, od 1. listopadu do 31. května100(*) 5 000 60(*) ČI. 1 odst. 5, články 2 a 3
ex 0709 90 90 Okra, od 15. února do 15. června 100 0 ČI. 1 odst. 6
ex 0709 90 90 Divoká cibule druhu Muscari comosum, od 15. února do 15. května 100 7 000(1) 60 Čl.l odst. 5
0709 40 00 Celer jiný než bulvový 100 8 000 0 ČI. 1 odst. 5
ex 0709 51 Houby, jiné než uměle pěstované
0709 70 00 Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní
ex 0709 90 Ostatní zelenina s výjimkou cuket, okry a divoké cibule
ex 0710 Zelenina zmrazená s výjimkou hrachu a plodů papriky rodu Capsicum nebo Pi-rrventa 100 6 000 0 ČI. 1 odst. 5
0710 21 00
ex 0710 29 00
Hrách 100 30 ČI. 1 odst. 6
0710 80 59 Ostatní plody papriky rodu Capsicum nebo Pimenta 100 -
0711 10 00 Cibule 100 0 500 ČI. 1 odst. 5
0711 40 00 Okurky salátové a nakládačky
ex 0711 90 Ostatní zelenina, zeleninové směsi s výjimkou plodů papriky rodu Capsicum nebo Pimenta
0711 20 10 Olivy k jiným účelům než pro výrobu oleje (a) 100 60 ČI. 1 odst. 6
0711 30 00 Kapary 100 90 ČI. 1 odst. 6
0711 90 10 Papriky rodu Capsicum nebo Pimenta s výjimkou sladké papriky 100 -
ex 0712 Zelenina sušená s výjimkou cibule a oliv 100 0 500 ČI. 1 odst. 5
0713 10 10 Hrách k setí 100 60 500
0713 50 10 Bob a koňský bob k setí 100 60 ČI. 1 odst. 6
ex 0713 Luštěniny jiné než k setí 100 -
ex 0804 10 00 Datle v balení k okamžité spotřebě o čisté hmotnosti obsahu nejvýše 35 kilogramů 100 -
0804 20 Fíky 100 0 300 Čl.l odst.5
0804 40 Avokádo 100 0 ČI. 1 odst.6
ex 0805 10 Pomeranče, čerstvé 100(*) 340 000 80 0 ČI. 1 odst. 5, články 2 a 4
ex 0805 20 Mandarinky (včetně druhu tangerin a satsuma), čerstvé; klementinky, wilkingy a jiné podobné citrusové hybridy, čerstvé 100(*) 150 000 80 0 ČI. 1 odst. 5, články 2 a 4
ex 0805 30 Citróny, čerstvé100(*) 80(*) ČI. 1 odst.6
ex 0805 10 Pomeranče, jiné než čerstvé100(*) 0 1 000 ČI. 1 odst. 5
ex 0805 20 Mandarinky (včetně druhu tangerin a satsuma), klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, jiné než čerstvé
ex 0805 30 Citrony a limety, jiné než čerstvé
0805 40 Grapefruity šedoky (pomela) 100 80 ČI. 1 odst. 6
ex 0806 Vinné hrozny, čerstvé, od 1. listopadu do 31. července100(*) 60(*) ČI. 1 odst. 6
ex 0807 11 00 Vodní melouny, od 1. ledna do 15. června 100 50 ČI. 1 odst. 6
ex 0807 19 00 Melouny, od 1. listopadu do 31. května 100 50 ČI. 1 odst. 6
0808 20 90 Kdoule 100 1 000 50
0809 10 Meruňky, čerstvé100(*) 0 500 ČI. 1 odst. 5
0809 20 Třešně, čerstvé100(*) 0
0809 30 Broskve, čerstvé, včetně nektarinek100(*) 0
ex 0809 40 Švestky od 1. listopadu do 30. června100(*) -
ex 0810 10 05
ex 0810 10 80
Jahody, od 1. listopadu do 31.března 100 60 ČI. 1 odst. 6
ex 0810 20 10 Maliny, od 15. května do 15. července 100 50 ČI. 1 odst. 6
ex 0810 50 00 Kiwi, od 1. ledna do 30. dubna 100 0 240
ex 0810 90 85 Granátová jablka, od 15. srpna do 30. listopadu 100 0 ČI. 1 odst. 6
ex 0810 90 85 Nopály a mišpule 50 -
ex 0811 Ovoce, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru 100 30 ČI. 1 odst. 6
ex 0812 90 20 Pomeranče, drcené na jemno, dočasně konzervované 100 80 ČI. 1 odst. 6
ex 0812 90 95 Ostatní citrusové plody, drcené na jemno, prozatímně konzervované 100 80 ČI. 1 odst. 6
0813 10 Sušené meruňky 100 60 ČI. 1 odst. 6
0813 40 10 Broskve, sušené včetně nektarinek 50 -
0813 40 50 Papaya, sušená 50 -
0813 40 95 Ostatní sušené ovoce 50 -
0813 50 12
0813 50 15
Směsi sušeného ovoce, bez švestek 50 -
0904 12 00 Pepř, drcený nebo v prášku 100 -
0904 20 31
0904 20 35
0904 20 39
Plody papriky rodu Capsicum nebo Pimenta, nedrcené ani v prášku (c) 100 -
0904 20 90 Plody papriky rodu Capsicum nebo Pimenta, sušené, drcené nebo v prášku 100 -
0909 Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu nebo kořeněného kmínu; jalovcové bobule 100 -
0910 Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření 100 -
1001 10 00 Pšenice tvrdá 0,73 ECU/t (2) -
1209 91 90 Ostatní semena rostlin (d) 100 60 ČI. 1 odst. 6
1209 99 99 Ostatní semena, plody k setí (d) 100 60 ČI. 1 odst. 6
1211 Rostliny, části rostlin, semena a plody používané zejména v parfumerii, v lékařství nebo jako insekticidy, fungicidy apod., čerstvé nebo sušené, též řezané, drcené nebo v prášku 100 -
1212 10 Svatojánský chléb, včetně semen svatojánského chleba 100 -
1212 20 00 Řasy a jiné chaluhy 100-
1212 30 00 Pecky a jádra meruněk, broskví nebo švestek 100 -
1212 99 90 Ostatní rostlinné produkty 100 -
ex 1302 20 Pektinové látky, pektináty a pektany 25 -
1509 Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný, avšak chemicky neupravený:
1509 10 10 - panenský lampantový 10 0 ČI. 1 odst. 6
1509 10 90 - ostatní 10 0 ČI. 1 odst. 6
1509 90 00 - ostatní, jiný panenský 5 0 ČI. 1 odst. 6
1510 Ostatní oleje a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené a směsi těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo frakcemi čísla 1509:
1510 00 10 - surový olej 10 0 ČI. 1 odst. 6
1510 00 90 - ostatní 5 0 ČI. 1 odst. 6
ex 2001 10 00 Okurky bez přídavku cukru 100 -
ex 2001 10 00 Nakládačky, upravené nebo konzervované 100 3 200 0 ČI. 1 odst. 5
ex 2001 10 00 Cibule bez přídavku cukru 100 -
2001 90 20 Plody papriky rodu Capsicum, jiné než zeleninová paprika 100 -
ex 2001 90 50 Houby bez přídavku cukru 100 -
ex 2001 90 65 Olivy bez přídavku cukru 100 -
ex 2001 90 70 Zeleninová paprika bez přídavku cukru 100 -
ex 2001 90 75 Salátová červená řepa, bez přídavku cukru 100 -
ex 2001 90 85 Červené zelí, bez přídavku cukru 100 -
ex 2001 90 96 Ostatní, bez přídavku cukru 100 -
2002 10 10 Rajčata, loupaná 100 30 ČI. 1 odst. 6
2003 10 20
2003 10 30
Houby rodu Agaricus 100 50 ČI. 1 odst. 6
2003 10 80 Ostatní houby 100 60 ČI. 1 odst. 6
2003 20 00 Lanýže 100 70 ČI. 1 odst. 6
2004 10 99 Ostatní brambory 100 50 ČI. 1 odst. 6
ex 2004 90 30 Kapary a olivy 100 -
2004 90 50 Hrách (Pisum sativum) a fazole 100 10 440 (3) 20
ex 2004 90 98 Artyčoky 100 50 ČI. 1 odst. 6
ex 2004 90 98 Ostatní:
- chřest, mrkev a směsi 100 20 ČI. 1 odst. 6
- ostatní 100 50 ČI. 1 odst. 6
2005 10 00 Homogenizovaná zelenina:
- chřest, mrkev a směsi 100 20 ČI. 1 odst. 6
- ostatní 100 50 ČI. 1 odst. 6
2005 20 20 Brambory, v tenkých plátcích, smažené nebo pečené, též solené nebo ochucené, v hermeticky uzavřenémobalu, vhodné k okamžité spotřebě 100 50 ČI. 1 odst. 6
2005 20 80 Ostatní brambory 100 50 ČI. 1 odst. 6
2005 40 00 Hrách (Pisum sativum) 100 10 440 (3) 20
2005 51 00 Vyloupané fazole 100 50 ČI. 1 odst. 6
2005 59 00 Ostatní fazole 100 10 440 (3) 20
2005 60 00 Chřest 100 20 ČI. 1 odst. 6
2005 70 Olivy 100 -
2005 90 10 Plody papriky rodu Capsicum, kromě papriky zeleninové 100 -
2005 90 30 Kapary 100 -
2005 90 50 Artyčoky 100 50 ČI. 1 odst. 6
2005 90 60 Mrkev 100 20 ČI. 1 odst. 6
2005 90 70 Zeleninové směsi 100 50 ČI. 1 odst. 6
2005 90 80 Ostatní 100 50 ČI. 1 odst. 6
2007 10 91 Homogenizované přípravky z tropického ovoce 100 50 ČI. 1 odst. 6
2007 10 99 Ostatní 100 50 ČI. 1 odst. 6
2007 91 90 Citrusové ovoce, ostatní 100 50 ČI. 1 odst. 6
2007 99 91 Jablečné protlaky, včetně kompotů 100 50 ČI. 1 odst. 6
2007 99 98 Ostatní 50 50 ČI. 1 odst. 6
2008 30 51
2008 30 71
ex 2008 30 91
ex 2008 30 99
Grapefruity a šedoky (pomela) - segmenty 80 -
Mandarinky (včetně druhu tangerines a satsuma) drcené na jemno; klementiky, wilkingy a jiné podobné hybridy citrusů, drcené na jemno:
ex 2008 30 55 - v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti vyšší než 1 kg 100 80
ex 2008 30 75 - v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg 80 -
ex 2008 30 59
ex 2008 30 79
Pomeranče a citróny, drcené najemno 80 -
ex 2008 30 91
ex 2008 30 99
Citrusové plody, drcené najemno 80 -
ex 2008 30 91 Dužnina citrusových plodů 40 -
2008 50 61
2008 50 69
Meruňky 100 20 7 560
ex 2008 50 92
ex 2008 50 94
Půlky meruněk 100 50 ČI. 1 odst. 6
ex 2008 50 99 Půlky meruněk 100 50 7 200 (4)
ex 2008 50 92
ex 2008 50 94
Dužina meruněk 100 9 899 30
ex 2008 70 92
ex 2008 70 94
Půlky broskví (včetně nektarinek) 50 -
ex 2008 70 99 Půlky broskví (včetně nektarinek) 100 50 7 200 (4)
ex 2008 92 51
ex 2008 92 59
ex 2008 92 72
ex 2008 92 74 ex 2008 92 76 ex 2008 92 78
Směsi ovoce 100 100 55
2009 11
2009 19
Pomerančová šťáva 100 33 607 (5) 70 ČI. 1 odst. 5
2009 20 11
2009 20 19
Grapefruitová šťáva a šťáva z šedoku (pomela) 70 -
2009 20 91 Grapefruitová šťáva a šťáva z šedoku (pomela) 100 70 ČI. 1 odst. 6
2009 20 99 Grapefruitová šťáva a šťáva z šedoku (pomela) 100 70 960
2009 30 11
2009 30 19
Šťáva z ostatního citrusového ovoce 100 60 ČI. 1 odst. 6
ex 2009 30 31
2009 30 39
Šťáva z ostatního citrusového ovoce, s výjimkou citrónu 100 60 ČI. 1 odst. 6
ex 2204 Víno z čerstvých hroznů 100 95 200 hl 80
ex 2204 21 Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí: Berkane, Sais, Beni, MTir, Guerrouane, Zemmour a Zennata, v nádobách nepřesahující 2 litry, o skutečném obsahu alkoholu nejvýše 15 % objemových 100 56 000 hl 0
2301 Moučky, šroty a pelety z masa, drobů, ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské výživě; škvarky 100 -
ex 2302 Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin, jiné než kukuřičné nebo rýžové 60 -

(a) Přístup do této podpoložky podléhá podmínkám, které určí příslušné úřady Společenství.

(b) Od doby kdy se právní předpisy Společenství o úseku brambor stanou použitelnými, bude činit snížení cla použitelné na přebytky celního kontingentu 50 %.

(c) Přístup do této podpoložky podléhá podmínkám, stanoveným příslušnými opatřeními Společenství.

(d) Tato koncese se vztahuje pouze na semena splňující požadavky uvedené ve směrnicích o obchodu se semeny a rostlinami.

(*) Sazba snížení cel se použije pouze na cla podle hodnoty.

(**) Snížení podléhá dodržování některých podmínek schválených výměnou dopisů (pro jiné než exotické rostliny).

(1) Společný celní kontingent tří položek ex 0703 10 11, ex 0703 10 19 a ex 0709 90 90.

(2) Snížení se použije pro cla stanovená podle čl. 10 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1766/92.

(3) Společný celní kontingent tří podpoložek 2004 90 50, 2005 40 00 a 2005 59 00.

(4) Společné referenční množství dvou podpoložek 2008 50 99 a 2008 70 99.

(5) Část šťávy dovezené v balení o obsahu menším než 2 litry nesmí přesáhnout 10 082 tun.


PROTOKOL č. 2 o ujednáních, které se použijí na dovoz produktů rybolovu z Maroka do Společenství

Článek 1

Tyto produkty pocházející z Maroka budou při dovozu do Společenství osvobozeny od cel.

Kód KN Popis zboží
Kapitola 3 Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí
1604 11 00 Lososi
1604 12 Sledi
1604 13 90 Ostatní ryby
1604 14 Tuňáci, tuňák pruhovaný a pelamidy (Sarda spp.)
1604 15 Makrely
1604 16 00 Sardele
1604 19 10 Lososovití, kromě lososů
1604 19 31
1604 19 39
Tuňáci rodu Euihynnus, kromě tuňáka pruhovaného (Euihynnus (Katsuwonus) pelamis)
1604 19 50 Palometa jednobarevná (Orcynopsis unicolor)
1604 19 91 až
1604 19 98
Ostatní
1604 20 Ostatní přípravky a konzervy z ryb
1604 20 05 Přípravky ze surimi
1604 20 10 z lososů
1604 20 30 z lososovitých, kromě lososů
1604 20 40 ze sardelí
ex 1604 20 50 ze sardinek, pelamid, makrel druhů makrela obecná (Scomber scombrus) a makrela japonská (Scom-ber japonicus) a palomety jednobarevné (Orcynopsis unicolor)
1604 20 70 z tuňáků, tuňáka pruhovaného a jiných ryb rodu Euthynnus
1604 20 90 z ostatních ryb
1604 30 Kaviár (jikry jesetera) a kaviárové náhražky
1605 10 00 Krabi
1605 20 Krevety a garnáti
1605 30 00 Humři
1605 40 00 Ostatní korýši
1605 90 11 Slávky (Mytilus spp., Perná spp.) v hermeticky uzavřených obalech
1605 90 19 Ostatní slávky
1602 90 30 Ostatní měkkýši
1902 20 10 Těstoviny nadívané, (též vařené nebo jinak upravené), obsahující více než 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

Článek 2

Dovozy sardinkových přípravků a konzerv do Společenství kódů KN 1604 13 11, 1604 13 19 a ex-1604 20 50 pocházejících z Maroka se budou řídit ujednáními podle článku 1, s výhradou následujících ustanovení.

Od 1. ledna do 31. prosince 1996:

osvobození od cla v mezích celní kvóty Společenství o 19 500 tunách,

pro množství dovezená nad limit kvóty bude zavedeno 6 % clo.

Od 1. ledna do 31. prosince 1997:

osvobození od cla v mezích celní kvóty Společenství o 21 000 tunách,

pro množství dovezená nad limit kvóty bude zavedeno 5 % clo.

Od 1. ledna do 31. prosince 1998:

osvobození od cla v mezích celní kvóty Společenství o 22 500 tunách,

pro množství dovezená nad limit kvóty bude zavedeno 4 % clo.


PROTOKOL č. 3 o ujednáních, které se použijí na dovoz zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Maroka

Jediný článek

Cla na dovoz výrobků pocházejících ze Společenství uvedených v příloze do Maroka budou vyšší než ta, která jsou uvedena ve sloupci a), v mezích celních kontingentů uvedených ve sloupci b).

PŘÍLOHA

Kód KN Popis zboží Maximální cla % Preferenční celní kontingenty
a) b)
Kapitola 1 Živá zvířata
0102 10 Živý hovězí dobytek, čistokrevná plemenná zvířata 2,5 4 000
0105 11 Drůbež druhu kur domácí, živí, o hmotnosti nepřesahující 185 g 2,5 150
Kapitola 2 Maso a požívatelné droby
0202 20 Hovězí maso, zmrazené, jiné než celé nebo půlky, nevykostěné 45 3 800
0202 30 Hovězí maso, zmrazené, jiné než celé nebo půlky, vykostěné 45 500
Kapitola 4 Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté
0402 10 12 Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnosti 30 3 300
0402 21 Mléko a smetana, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnosti 87 3 200
0402 91 Ostatní neosahující přidaný cukr nebo jiná sladidla 87 2 600
0402 99 Ostatní 17,5 1 000
0404 10 Syrovátka a upravená (modifikovaná) syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla 17,5 200
0405 Máslo a jiné tuky z mléka 12,5 8 000
0406 90 Ostatní sýry 40 550
Kapitola 5 Ostatní výrobky živočišného původu jinde nezahrnuté ani neuvedené
0504 Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé nebo jejich části 17,5 150
Kapitola 6 Živé rostliny a květinářské produkty
0601 Hlízy, cibule, kořenové hlízy, stonkové hlízy, výběžkaté oddenky a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; rostliny a kořeny čekanky, kromě kořenů čísla 1212 35 200
0602 20 Stromy, keře a keříky, též roubované, plodící jedlé ovoce nebo ořechy 2,5 250
0602 99 Pokojové rostliny jiné než zakořeněné řízky a mladé rostliny, jiné než kvetoucí rostliny 35 600
Kapitola 7 Jedlá zelenina, některé kořeny a hlízy
0701 10 00 Brambory, čerstvé nebo chlazené, rané brambory 25 31 000
0712 90 Ostatní zelenina, zeleninové směsi: 150
- pór sušený, plody papriky rodu Capsicum nebo Pimenta, sušené 40
- ostatní včetně směsí 32,5
0713 10 90 Hrách (Pisum sativum), jiný než k setí 40 350
Kapitola 10 Obiloviny
1001 90 99 Pšenice obecná a sourež jiné než k setí 144(*) 456 000(*)
1003 Ječmen:
1003 00 10 - osivo 2,5 2 000
1003 00 90 - ostatní 113(*) 8 000(*)
1005 10 Kukuřice, osivo 2,5 300
1005 90 Kukuřice, ostatní 122(*) 2 000(*)
1006 10 10 Neloupaná rýže k setí 32,5 300
1006 30 Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená 177(*) 550(*)
Kapitola 11 Mlýnské výrobky; slad; škroby, inulin, pšeničný lepek
1107 10 Slad nepražený 35 5 000
Kapitola 12 Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny
1205 00 90 Semena řepky a řepice, též drcená, jiná než určená k setí: 146(*)1 000(*)
- řepka olejka
- řepice
1206 00 Slunečnicová semena, též drcená:
1206 00 10 - k setí 2,5 250
1209 11 00 Semena cukrovky 2,5 900
1209 21 00 Semena vojtěšky 2,5 100
1209 91 90 Semena zeleniny jiná než kedlubnu 2,5 300
1213 00 00 Sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované nebo ve formě pelet 22,5 1 150
1214 00 Krmná řepa, tuřín a jiné krmné kořeny; seno, vojtěška (alfalfa), jetel, vičenec ligrus, kapusta zimní (kadeřavá), vlčí bob, vikev a podobné pícniny, též ve formě pelet 22,5 4 500
Kapitola 15 Živočišné a rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením, upravené pokrmové tuky; živočišné nebo rostlinné vosky
1507 10 90 Ostatní surový sojový olej, též odslizený pro technické nebo průmyslové účely jiné než k výrobě potravin určených k lidské spotřebě 215 24 600
1514 10 Řepkový, řepicový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené, surový 215 44 000
1514 90 Řepkový, řepicový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené, jiný než surový 215 100
1515 11 00 Lněný olej a jeho frakce, surový 215 200
1515 19 10 Lněný olej a jeho frakce, jiný než surový, pro technické účely 215 100
1515 90 Ostatní rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, tuky též rafinované ale chemicky neupravené, jiné než surové 215 150
1516 10 90 Živočišné tuky a oleje a jejich frakce, v jiném než bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg 215 2 200
1516 20 99 Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce jiné než ricinové, palmové a kokosové oleje, palmojádrové tuky, hydrogenované, v jiném než bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg 215 5 200
Kapitola 17 Cukr a cukrovinky
1701 12 90 Řepný cukr jiný než určený k rafinaci 168(*) 20 000(*)
Kapitola 23 Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo
2302 40 Otruby, vedlejší mlýnské výrobky a jiné zbytky 35 350
2309 90 Přípravky používané k výživě zvířat, ostatní 35 1 700
Kapitola 24 Tabák a vyrobené tabákové náhražky
2401 10 60 Tabák orientálního typu, sun cured 35 500

(*) V případě že by celní kontingent nebyl úplně vyčerpán, Maroko schválí na celní sazbu uvedenou pro tento kontingent vyrovnání této sazby na úroveň, která by zajistila úplné vyčerpání kontingentu.


PROTOKOL č. 4 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

a) „výrobou“ každé opracování nebo zpracování, včetně sestavování nebo zvláštních postupů;

b) „materiálem“ jakékoli příměsi, suroviny, komponenty nebo části apod., které jsou používány při výrobě produktu;

c) „produktem“ vyráběný produkt, i když je zamýšleno jeho pozdější využití v jiné výrobní operaci;

d) „zbožím“ jak materiál, tak produkty;

e) „celní hodnotou“ hodnota určená v souladu s Dohodou o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (dohoda WTO o celní hodnotě);

f) „cenou ze závodu“ cena zaplacená za produkt ze závodu výrobci, v jehož podniku došlo k poslednímu opracování nebo zpracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu veškerého použitého materiálu po odečtení případných vnitrostátních daní, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu produktu;

g) „hodnotou materiálu“: celní hodnota v okamžiku dovozu použitých nepůvodních materiálů a není-li známa nebo nelze-li ji určit, první zjistitelná cena zaplacená za materiály na dotyčném území;

h) „hodnotou původních materiálů“: hodnota těchto materiálů stanovená podle písmene g), která se použije obdobně;

i) „kapitolami“ a „čísly“ kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, v tomto protokolu dále jen „harmonizovaný systém“ nebo „HS“;

j) „zařazením“ zařazení produktu nebo materiálu do příslušného čísla;

k) „zásilkou“ produkty, které buď zasílá současně jeden vývozce jednomu příjemci, nebo které jsou dopravovány na podkladě jediného přepravního dokladu od vývozce k příjemci nebo, pokud tento doklad neexistuje, na podkladě jediné faktury;

HLAVA II

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“

Článek 2

Kritéria původu

Pro účely provádění této dohody a aniž by byla dotčena ustanovení článků 3, 4 a 5 tohoto protokolu se níže uvedené produkty považují za:

1. produkty pocházející ze Společenství:

a) produkty, které byly ve Společenství zcela získány ve smyslu článku 6 tohoto protokolu;

b) produkty získané ve Společenství obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu že tyto materiály byly ve Společenství dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 7 tohoto protokolu;

2. produkty pocházející z Maroka:

a) produkty, které byly zcela získány v Maroku ve smyslu článku 6 tohoto protokolu;

b) produkty získané v Maroku obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu že tyto materiály byly v Maroku dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 7 tohoto protokolu.

Článek 3

Dvoustranná kumulace

1. Bez ohledu na čl. 2 odst. 1 písm. b) se materiály pocházející z Maroka ve smyslu tohoto protokolu považují za materiály pocházející ze Společenství a není nutné aby tyto materiály zde byly dostatečně opracovány nebo zpracovány, za předpokladu že tyto produkty byly opracovány nebo zpracovány nad rámec uvedený v článku 8 tohoto protokolu.

2. Bez ohledu na čl. 2 odst. 2 písm. b) se materiály pocházející ze Společenství ve smyslu tohoto protokolu se považují za materiály pocházející z Maroka a není nutné, aby tyto materiály zde byly dostatečně opracovány nebo zpracovány, za předpokladu že byly opracovány nebo zpracovány nad rámec uvedený v článku 8 tohoto protokolu.

Článek 4

Kumulace s materiály pocházejícími z Alžírská a Tuniska

1. Bez ohledu na čl. 2 odst. 1 písm. b) a s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4 se materiály pocházející z Alžírská nebo Tuniska, ve smyslu protokolu č. 2, připojeného k dohodám mezi Společenstvím a těmito zeměmi, považují za materiály pocházející ze Společenství a není nutné, aby tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány, za předpokladu, že byly opracovány nebo zpracovány nad rámec uvedený v článku 8 tohoto protokolu.

2. Bez ohledu na čl. 2 odst. 2 písm. b) a s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4 se materiály pocházející z Alžírská a Tuniska, ve smyslu protokolu č. 2, připojeného k dohodám mezi Společenstvím a těmito zeměmi, považují za materiály pocházející ze Společenství a není nutné, aby tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány, za předpokladu, že byly opracovány nebo zpracovány nad rámec uvedený v článku 8 tohoto protokolu.

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 týkající se materiálů pocházejících z Alžírská jsou použitelná pouze v takovém rozsahu, aby se obchod mezi Společenstvím a Alžírském a mezi Marokem a Alžírském řídil shodnými pravidly původu.

4. Ustanovení odstavců 1 a 2 týkající se materiálů pocházejících z Tuniska jsou použitelná pouze v takovém rozsahu, aby se obchod mezi Společenstvím a Tuniskem a mezi Marokem a Tuniskem řídil shodnými pravidly původu.

Článek 5

Kumulace zpracování a opracování

1. Pro účely provedení čl. 2 odst. 1 písm. b) se opracování a zpracování provedené v Maroku nebo, za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 3 a 4, v Alžírsku nebo v Tunisku považuje za opracování nebo zpracování provedené ve Společenství, pokud získané produkty budou následně dostatečně opracovány nebo zpracovány ve Společenství.

2. Pro účely provedení čl. 2 odst. 2 písm. b) se opracování a zpracování provedené ve Společenství nebo, za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 3 a 4, v Alžírsku nebo v Tunisku považuje za opracování nebo zpracování provedené v Maroku, pokud získané produkty budou následně dostatečně opracovány nebo zpracovány v Maroku.

3. Pokud podle odstavce 1 nebo 2 jsou původní produkty získané v jednom nebo více státech uvedených v těchto ustanoveních nebo ve Společenství, považují se za produkty pocházející z tohoto státu nebo Společenství podle toho, kde se uskutečnilo poslední opracování nebo zpracování, za předpokladu, že byly opracovány nebo zpracovány nad rámec uvedený v článku 8 tohoto protokolu..

Článek 6

Zcela získané produkty

1. Následující produkty se považují za „zcela získané“ ve Společenství nebo v Maroku, ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a):

a) nerostné produkty tam vytěžené z půdy nebo z mořského dna;

b) rostlinné produkty tam sklizené;

c) živá zvířata tam narozená nebo vylíhnutá a odchovaná;

d) produkty získané ze živých zvířat tam chovaných;

e) produkty tamního lovu a rybolovu;

f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty vytěžené z moře tamními plavidly;

g) produkty vyrobené na palubě tamních výrobních plavidel výhradně z produktů uvedených v písmenu f);

h) upotřebené předměty tam sebrané, jsou-li použitelné pouze k opětovnému získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo k užití jako odpadu;

i) odpad a zbytky pocházející z výrobních operací tam prováděných;

j) produkty získané z mořského dna nebo z mořského podzemí ležícího mimo pobřežní vody, má-li tato země výhradní práva k využívání tohoto mořského dna nebo mořského podzemí;

k) zboží tam vyrobené výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až j).

2. Výraz „tamní plavidla“ a „tamní výrobní plavidla“ v odst. 1 písm. f) a g) se použije pouze na plavidla a výrobní plavidla:

- která jsou registrována nebo přihlášena v členském státě nebo v Maroku,

- která plují pod vlajkou členského státu nebo Maroka,

- která alespoň z 50 % vlastní státní příslušníci členských států ES nebo Maroka nebo společností, jejichž sídlo se nachází v jednom z těchto států, jejichž ředitel nebo ředitelé, předseda představenstva nebo dozorčí rady a většina členů těchto orgánů jsou státními příslušníky členských států ES nebo Maroka a v případě osobních společností nebo společností s ručením omezeným, alespoň polovinu základního kapitálu vlastní tyto státy, veřejnoprávní subjekty nebo státní příslušníci uvedených států,

- jejichž velitel a důstojníci jsou státními příslušníky členských států nebo Maroka,

- jejichž posádku tvoří alespoň ze 7 5 % státní příslušníci členských států nebo Maroka.

3. Pokud pro obchod mezi Marokem a Společenstvím a Alžírském nebo Tuniskem platí shodná pravidla původu, vztahují se termíny „tamní plavidla“ a „tamní výrobní plavidla“ v odst. 1 v písm. f) a g) také na alžírská a tuniská plavidla nebo výrobní plavidla ve smyslu odstavce 2.

4. Pojmy „Maroko“ a „Společenství“ se použijí také na teritoriální vody, které obklopují Maroko a členské státy Společenství.

Plavidla operující na volném moři, včetně výrobních plavidel, na kterých se ulovené ryby opracovávají nebo zpracovávají, se považují za součást území Společenství nebo Maroka, pokud splní podmínky stanovené v odstavci 2.

Článek 7

Dostatečně opracované nebo zpracované produkty

1. Pro účely článku 2, s výjimkou odstavce 2 a článku 8, se nepůvodní materiály považují za dostatečně opracované nebo zpracované, pokud výsledný produkt je možné zařadit pod jiné číslo než pod číslo některého z použitých nepůvodních materiálů.

2. U produktu uvedeného ve sloupcích 1 a 2 seznamu přílohy 2 musí být místo pravidla stanoveného v odstavci 1 splněny podmínky uvedené pro daný produkt ve sloupci 3.

U produktů kapitol 84 až 91 může výrobce jako alternativu splnění podmínek stanovených ve sloupci 3 zvolit podmínky stanovené ve sloupci 4.

Pokud je v seznamu přílohy 2 při určování statusu původu produktu získaného ve Společenství nebo v Maroku použito procentního pravidla, bude hodnota přidaná opracováním nebo zpracováním odpovídat ceně ze závodu získaného produktu, po odečtení ceny materiálů ze třetích zemí, dovezených do Společenství nebo Maroka.

3. Výše uvedené podmínky stanovují pro všechny produkty, na které se vztahuje tato dohoda, opracování nebo zpracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých při výrobě, a uplatňuje se pouze ve vztahu k takovým materiálům. Z toho vyplývá, že je-li při výrobě jiného produktu použit produkt, který získal status původu na základě splnění podmínek stanovených pro něj v seznamu, nepoužijí se na něj podmínky stanovené pro produkt, v němž je obsažen, a nepřihlíží se ani k nepůvodním materiálům, které byly případně použity při jeho výrobě.

Článek 8

Nedostatečné opracování nebo zpracování

Pro účely článku 7 se následující opracování a zpracování považuje za nedostatečné k tomu, aby byl produktu přiznán status původu, bez ohledu na případnou změnu čísla:

a) operace, jejichž účelem je zachování původního stavu produktu během přepravy a skladování (větrání, rozprostření, sušení, chlazení, naložení do slaného nebo sirnatého nálevu nebo vod s přidáním jiných látek, odstranění poškozených částí a obdobné úkony);

b) jednoduché úkony spočívající ve zbavování prachu, pro-sévání, výběru, třídění (včetně skládání souprav produktů), mytí, natírání, krájení;

c) i) výměna obalů, dělení nebo spojování zásilek,

ii) prosté plnění do lahví, baněk, uložení do pytlů, beden, krabic, upevnění na podložky apod. a veškeré ostatní jednoduché balící úkony;

d) připevňování značek, štítků nebo obdobných rozlišovacích znaků na produkty nebo jejich obaly;

e) jednoduché míšení produktů, též různého druhu, pokud jedna nebo více součástí směsi nesplňují podmínky stanovené tímto protokolem, aby mohly být považovány za produkt pocházející ze Společenství nebo Maroka;

f) jednoduché sestavování částí za účelem vytvoření úplného produktu;

g) kombinace dvou nebo více úkonů uvedených v písmenech a) až f);

h) porážení zvířat.

Článek 9

Určující jednotka

1. Určující jednotkou pro použití tohoto protokolu je produkt, který je považován za základní jednotku při jeho zařazení do nomenklatury založené na harmonizovaného systému:

Z toho vyplývá, že:

a) je-li produkt sestávající se ze sady nebo sestavy předmětů zařazen podle harmonizovaného systému do jednoho čísla, je určující jednotkou tento celek;

b) sestává-li zásilka z více stejných produktů zařazených do stejného čísla harmonizovaného systému, použije se tento protokol pro každý produkt samostatně.

2. Je-li podle všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému zařazen s produktem i obal, pak je zařazen do stejného čísla také pro účely určení původu.

Článek 10

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje dodávané spolu se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, se považují za jeden celek se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, jestliže jsou součástí běžného vybavení a jsou zahrnuty v ceně nebo nejsou fakturovány zvlášť.

Článek 11

Soupravy

Soupravy zboží ve smyslu všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému se považují za původní produkty, jestliže jsou původními produkty všechny součásti, z nichž se skládají. Soupravy, které se skládají z původních i nepůvodních produktů, se považují za původní produkt jako celek, jestliže hodnota nepůvodních produktů netvoří více než 15 % ceny soupravy ze závodu.

Článek 12

Neutrální prvky

Při určování, zda produkt pochází ze Společenství nebo z Maroka, není nutné zjišťovat původ elektrické energie, paliva, zařízení, vybavení, strojů a nástrojů použitých pro získání tohoto produktu nebo materiálů, které není a nemá se stát součástí konečného složení produktu.

HLAVA III

ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 13

Zásada teritoriality

Aniž jsou dotčena ustanovení článků 4 a 5, musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II plněny ve Společenství nebo v Maroku bez přerušení.

Článek 14

Opětovný dovoz zboží

Pokud se původní produkty, vyvezené ze Společenství nebo z Maroka do jiné země vrací, musí být, kromě případů stanovených v článku 4 nebo 5, považovány za nepůvodní, pokud není možné celním orgánům uspokojivě prokázat, že

a) zpět dovážené zboží je totožné s vyváženým, a

b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v původním stavu v dané zemi nebo při vývozu.

Článek 15

Přímá doprava

1. Preferenční zacházení podle této dohody se použije pouze na produkty nebo materiály, které jsou přepravovány mezi Společenstvím a Marokem nebo, za použití ustanovení článků 4 a 5, mezi Alžírském a Tuniskem, aniž by vstoupily na jiné území. Zboží pocházející z Maroka nebo ze Společenství a tvořící jedinou zásilku však mohou být přepravovány přes jiná území než území Společenství a Maroka nebo, za použití článku 3, Alžírská a Tuniska, též s překládkou nebo dočasným uskladněním na takovém území, jestliže zůstaly v zemi tranzitu nebo uskladnění pod celním dohledem a nebyly podrobeny jiným operacím než vykládce, překládce nebo operacím, jejichž účelem je zachování jejich původního stavu.

Produkty pocházející z Maroka nebo ze Společenství mohou být přepravovány potrubím přes jiná území, než území Společenství a Maroka.

2. Splnění podmínek stanovených v odstavci 1 se celním orgánům země dovozu prokazuje předložením:

a) konosamentu vydaném ve vyvážející zemi, na jehož základě se uskutečňuje přeprava z vyvážející země přes zemi tranzitu,

nebo

b) potvrzení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje

i) přesný popis produktů,

ii) data vykládky a překládky produktů a případně označení plavidel,

iii) potvrzení podmínek, za kterých produkty zůstaly v zemi tranzitu;

c) jinými průkaznými doklady, nemohou-li být předloženy doklady uvedené výše.

Článek 16

Výstavy

1. Jsou-li původní produkty zaslány na výstavu do třetí země a po skončení výstavy prodané za účelem dovozu do jiné smluvní strany, získají při dovozu výhody plynoucí z ustanovení této dohody za předpokladu, že tyto produkty splňují požadavky tohoto protokolu, které je opravňují k tomu, aby byly uznány za pocházející ze Společenství nebo z Maroka a za předpokladu, že příslušným celním orgánům bude uspokojivě prokázáno, že:

a) vývozce zaslal tyto produkty z jedné ze smluvních stran do země konání výstavy a vystavoval je tam;

b) vývozce tyto produkty prodal nebo jinak přenechal příjemci druhé smluvní strany;

c) produkty byly zaslány druhé smluvní straně během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stejném stavu, v jakém byly odeslány na výstavu;

a

d) produkty nebyly od okamžiku odeslání na výstavu, použity k jinému účelu než k předvedení na této výstavě.

2. Doklad o původu musí být vystaven nebo vyhotoven v souladu s ustanoveními hlavy IV a předložen obvyklým způsobem celním orgánům dovážející země. Musí na něm být uveden název a adresa výstavy. Je-li to nezbytné, je možné vyžádat dodatečné písemné doklady o povaze produktů a o podmínkách, za kterých byly vystavovány.

3. Odstavec 1 se použije pro všechny výstavy, veletrhy a podobné veřejné akce obchodní, průmyslové, zemědělské nebo řemeslné, s výjimkou výstav pořádaných pro soukromé účely v obchodech nebo podnikatelských prostorách s úmyslem prodeje zahraničních produktů, během kterých produkty zůstávají pod celním dohledem.

HLAVA IV

DOKLAD O PŮVODU

Článek 17

Průvodní osvědčení EUR.1

Původ produktů ve smyslu tohoto protokolu se prokazuje průvodním osvědčením EUR.l podle vzoru v příloze 3 tohoto protokolu.

Článek 18

Běžný postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

1. Průvodní osvědčení EUR.l vydávají celní orgány vyvážející země na základě písemné žádosti podané vývozcem, nebo na odpovědnost vývozce, jeho zmocněným zástupcem.

2. Pro tento účel vyplní vývozce nebo jeho zmocněný zástupce průvodní osvědčení EUR.l a formulář žádosti, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze 3.

Tyto formuláře se vyplňují v jednom z jazyků, ve kterém je vyhotovena tato dohoda, a v souladu s vnitrostátními právními předpisy země vývozu. Jestliže jsou vyplněny rukou, musí být napsány inkoustem a hůlkovým písmem. Popis produktů musí být uveden v kolonce k tomu určené bez vynechání prázdných řádků. Není-li tato kolonka vyplněna celá, musí být poslední řádek popisu podtržen vodorovnou čárou a prázdný prostor proškrtnut.

3. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.l musí kdykoliv na požádání celních orgánů země vývozu, kde je průvodní osvědčení EUR.l vydáváno, předložit veškeré potřebné doklady prokazující původ dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Průvodní osvědčení EUR.l vydají celní orgány členského státu Evropského společenství, pokud zboží, které má být vyvezeno, může být považováno za produkty pocházející ze Společenství ve smyslu čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu. Průvodní osvědčení EUR.l vydají celní orgány Maroka, pokud zboží, které má být vyvezeno může být považováno za produkty pocházející z Maroka ve smyslu čl. 2 odst. 2 tohoto protokolu.

5. Pokud se použijí ustanovení o kumulaci původu článků 2 až 5. vydají celní orgány členských států Společenství nebo Maroka průvodní osvědčení EUR.l za podmínek stanovených v tomto protokolu, pokud zboží, které má být vyvezeno, může být považováno za produkty pocházející z dané země ve smyslu tohoto protokolu, a pokud zboží, na které se vztahuje průvodní osvědčení EUR.l se nachází ve Společenství nebo v Maroku.

V těchto případech se průvodní osvědčení EUR.l vydává po předložení předtím vydaného nebo vyhotoveného dokladu o původu. Tento doklad o původu musí být celními orgány státu vývozu uchován alespoň tři roky.

6. Vydávající celní orgány přijmou všechna nezbytná opatření k ověření statusu původu produktů a splnění všech ostatních požadavků podle tohoto protokolu. Za tím účelem mají právo požadovat jakékoli důkazní prostředky a provádět jakoukoli kontrolu účetnictví vývozce či jakoukoliv jinou kontrolu, kterou považují za vhodnou.

Vydávající celní orgány také zajistí, aby formuláře uvedené v odstavci 2 byly řádně vyplněny. Zkontrolují zejména, je-li prostor určený pro popis produktů vyplněn způsobem, který vylučuje možnost dodatečného neoprávněného doplnění.

7. Datum vydání průvodního osvědčení EUR.l se uvede v části osvědčení vyhrazené pro celní orgány.

8. Průvodní osvědčení EUR.l vydají celní orgány vyvážející země při vývozu produktů, kterých se týká. Jakmile byl vlastní vývoz uskutečněn nebo zajištěn, zpřístupní jej vývozci.

Článek 19

Dodatečně vydaná průvodní osvědčení EUR.l

1. Odchylně od čl. 18 odst. 8 může být výjimečně vydáno průvodní osvědčení EUR.l po uskutečnění vývozu produktů, kterých se osvědčení týká, jestliže

a) nebylo vydáno v době vývozu v důsledku omylu, nezaviněného opomenutí nebo zvláštních okolností,

nebo

b) je celním orgánům věrohodně prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.l bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.

2. V případech podle odstavce 1 musí vývozce ve své žádosti uvést místo a datum vývozu produktů, na které se průvodní osvědčení EUR.l vztahuje, a důvody své žádosti

3. Celní orgány mohou dodatečně vydat průvodní osvědčení EUR.l pouze poté, co ověřily, že údaje uvedené v žádosti vývozce souhlasí s údaji v příslušných dokladech.

4. Průvodní osvědčení EUR.l vydaná dodatečně musí obsahovat jednu z těchto poznámek:

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“, „DÉLIVRÉ A POSTERIORI“, „RILASCIATO A POSTERIORI“, „AFGEGEVEN A POSTERIORI“, „ISSUED RESTROSPECTIVELY“, „UDSTEDT EFTERFŘLGENDE“, ,,ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“, „EXPEDIDO A POSTERIORI“, „EMITIDO A POSTERIORI“, „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“, „UTFÄRDAT I EFTERHAND“,

5. Poznámka uvedená v odstavci 4 se zapisuje do kolonky „Poznámky“ průvodního osvědčení EUR.l.

Článek 20

Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.l, může vývozce požádat celní orgány, které ho vydaly, o vydání duplikátu na základě vývozních dokladů, které vlastní.

2. Takto vydaný duplikát musí obsahovat některou z těchto poznámek:

„DUPLIKAT“, „DUPLICATA“, „DUPLICATO“, „DUPLICAAT“, „DUPLICATE“, „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“, „DUPLICADO“, „SEGUNDA VIA“, „KAKSOISKAPPALE“, „

3. Poznámka uvedená v odstavci 2, datum vydání a sériové číslo původního osvědčení se zapisuje do kolonky „Poznámky“ duplikátu průvodního osvědčení EUR.l.

4. Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vystavení originálu průvodního osvědčení EUR.l, je platný od tohoto data.

Článek 21

Náhrada osvědčení

1. Nahradit jedno nebo více průvodních osvědčení EUR.l jedním nebo více jinými osvědčeními, je možné kdykoliv, pokud tak učiní celní úřad odpovědný za kontrolu zboží.

2. Náhradní osvědčení bude pro účely tohoto protokolu, včetně ustanovení tohoto článku, považováno za konečné průvodní osvědčení EUR.l.

3. Náhradní osvědčení bude vydáno na základě písemné žádosti opětovného vývozce poté, co příslušné orgány ověřily údaje v žádosti. Datum a sériové číslo původního osvědčení EUR.l se uvede v kolonce 7.

Článek 22

Zjednodušený postup pro vydávání osvědčení

1. Odchylně od článků 18, 19 a 20 tohoto protokolu lze pro vydávání průvodního osvědčení EUR.l použít zjednodušený postup v souladu s následujícími ustanoveními.

2. Celní orgány vyvážející země mohou povolit kterémukoli vývozci, dále jen „schválený vývozce“, který uskutečňuje časté zásilky, na něž mohou být vydávány průvodní osvědčení EUR.l, a který příslušným orgánům poskytne dostatečné záruky, považované příslušnými orgány za nezbytné k ověření statusu původu produktů za účelem vydání průvodního osvědčení EUR.l, za podmínek článku 18 tohoto protokolu, aby u celních úřadů země vývozu v době vývozu nemusel předkládat ani zboží ani žádost o průvodní osvědčení EUR.l

3. Povolení uvedené v článku 2 stanoví, že podle rozhodnutí příslušných orgánů kolonka č. 11 „Celní doložka“ průvodního osvědčení EUR.l musí:

a) být předem opatřená doložkou s razítkem příslušného celního úřadu vyvážející země a podpisem příslušného úředníka, který může být faksimile;

nebo

b) být schváleným vývozcem opatřena doložkou se zvláštní razítkem, které bylo schváleno celními orgány vyvážející země a odpovídá vzoru uvedenému v příloze V tohoto protokolu. Toto razítko může být předtištěné na formulářích.

4. V případech uvedených v odst. 3 písm. a) se v průvodním osvědčení EUR.l do kolonky č. 7 „Poznámky“ napíše některá z těchto poznámek:

„PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO“, „FORENKLET PROCEDURE“, „VEREINFACHTES VERFAHREN“, ,,ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ“, „SIM-PLIFIED PROCEDURE“, „PROCÉDURE SIMPLIFIÉE“, „PROCEDURE SIMPLIFICATA“, „VEREENVOUDIGDE PROCEDURE“, „PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO“, „YKSINKERTAISTETTU MENETTELY“, „FÖRENKLAT PROCEDUR“,

5. Schválený vývozce vyplní kolonku č. 11 „celní doložka“ v průvodním osvědčení EUR.l.

6. Schválený vývozce vyplní v případě potřeby v kolonce č. 13 „žádost o ověření“ v průvodním osvědčení EUR.l název a adresu příslušného orgánu, oprávněného k ověření tohoto osvědčení.

7. Pokud se použije zjednodušený postup, mohou celní orgány vyvážející země nařídit použití průvodních osvědčení EUR.l, která ponesou rozlišovací označení sloužící jejich individualizaci.

8. V povolení podle odstavce 2 uvedou příslušné orgány zejména:

a) podmínky žádostí o průvodní osvědčení EUR.l;

b) podmínky, za kterých se tyto žádosti uchovávají po dobu alespoň tří let;

c) v případech uvedených v odst. 3 písm. b) příslušný orgán, oprávněný k provádění následných ověření podle článku 3 3 tohoto protokolu.

9. Celní orgány státu vývozu mohou vyloučit určité kategorie zboží ze zvláštního zacházení podle odstavce 2.

10. Celní orgány neudělí povolení uvedené v odstavci 2 vývozcům, kteří neposkytnou všechny záruky, které tyto orgány považují za nezbytné. Příslušné orgány mohou povolení kdykoli odebrat. Musí tak učinit, pokud schválený vývozce již nesplňuje podmínky nebo neposkytuje tyto záruky.

11. Od schváleného vývozce může být vyžadováno, aby podle stanoveného postupu informoval příslušné orgány o zamýšleném vývozu zboží a umožnil tak těmto orgánům provést kontrolu před jeho odesláním.

12. Celní orgány státu vývozu mohou provést jakékoli kontroly schválených vývozců, které považují za nezbytné. Tito vývozci musí kontroly umožnit.

13. Ustanovení tohoto článku se nedotýká předpisů Společenství, členských států a Maroka týkajících se celních formalit a použití celních dokladů.

Článek 23

Osvědčení údajů a prohlášení

1. Je-li průvodní osvědčení EUR.l vydáváno za použití článků 3, 4 a 5 příslušný celní úřad státu, ve kterém se požaduje vydání osvědčení pro produkty, při jejichž výrobě byly použity produkty pocházející z Alžírská, Tuniska nebo Společenství, vezme v úvahu prohlášení podle vzoru v příloze 6; toto prohlášení podává vývozce ve státě, ze kterého pochází, buď na obchodní faktuře vztahující se na tyto produkty nebo v příloze této faktury.

2. Pro kontrolu pravosti a správnosti prohlášení podle odstavce 1 nebo získání dalších informací, může příslušný celní úřad od vývozce požadovat, aby předložil osvědčení údajů vydané podle odstavce 3, podle vzoru v příloze 7.

3. Osvědčení údajů pro použité produkty vydá příslušný celní úřad ve státě, ze kterého byly tyto produkty vyvezeny, na žádost vývozce těchto produktů, v případech podle odstavce 2 nebo na podnět tohoto vývozce. Bude vyhotoveno ve dvou prvopisech. Jeden opis dostane vývozce, který o osvědčení žádal a který ji zašle buď vývozci konečných produktů nebo celnímu úřadu, kde se žádalo o vydání průvodního osvědčení EUR.l pro tyto produkty. Druhý opis uchová úřad, který ji vydal, alespoň po dobu tří let.

Článek 24

Platnost dokladu o původu

1. Průvodní osvědčení EUR.l je platné čtyři měsíce od data jeho vydání ve vyvážející zemi a musí být v této lhůtě předložen celním orgánům dovážející země.

2. Průvodní osvědčení EUR.l, předkládané celním orgánům dovážející země po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1, lze přijmout pro poskytnutí preferenčního zacházení, pokud lhůta nemohla být dodržena kvůli mimořádných okolnostem.

3. V ostatních případech opožděného předložení mohou celní orgány dovážející země přijmout průvodní osvědčení EUR.l za předpokladu, že jim byly produkty předloženy před uplynutím této lhůty.

Článek 25

Předložení dokladu o původu

Průvodní osvědčení EUR.l se předkládá celním orgánům dovážející země v souladu s postupy platnými v této zemi. Tyto orgány mohou požadovat překlad dokladu o původu a prohlášení na faktuře. Mohou také požadovat, aby dovozní prohlášení bylo doprovázeno prohlášením dovozce, že produkty splňují podmínky vyžadované pro účely používání této dohody.

Článek 26

Dovoz po částech

Jsou-li na žádost dovozce a za podmínek stanovených celními orgány dovážející země dováženy po částech rozložené nebo nesložené produkty ve smyslu všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému kapitol 84 a 85 harmonizovaného systému, prokazuje se jejich původ celním orgánům pouze při dovozu první části.

Článek 27

Prohlášení na faktuře

1. Bez ohledu na článek 17 může být doklad o původu ve smyslu tohoto protokolu předložen v podobě prohlášení na faktuře, jehož znění je uvedeno v příloze 4 tohoto protokolu a které vývozce učiní na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu (dále jen „prohlášení na faktuře“), který popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby umožnil identifikaci zásilek obsahujících pouze původní produkty, jejichž hodnota nepřesahuje 5 110 ECU na jednu zásilku.

2. Prohlášení na faktuře musí být vyplněno a podepsáno vývozcem nebo jeho zmocněným zástupcem v souladu s tímto protokolem.

3. Prohlášení na faktuře se vyplňuje pro každou zásilku.

4. Vývozce, který požádal o prohlášení na faktuře předloží na žádost celních orgánů vyvážející země všechny potřebné doklady týkající se použití tohoto formuláře.

5. Na prohlášení o faktuře se články 24 a 25 použijí obdobně.

Článek 28

Osvobození od formálního dokladu o původu

1. Produkty, které jsou zasílány v malých zásilkách soukromými osobami soukromým osobám, nebo které se nacházejí v osobních zavazadlech cestujících, se považují za původní produkty, aniž by bylo třeba předložit doklad o původu, za předpokladu, že nejsou dováženy obchodně, že byly prohlášeny za produkty splňující požadavky tohoto nařízení a neexistují žádné pochybnosti o pravdivosti takového prohlášení. V případě produktů zasílaných poštou může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení C2/CP3 nebo na listu papíru, který je připojen k tomuto dokladu

2. Dovozy, které jsou příležitostné a sestávají výlučně z produktů pro osobní potřebu příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, se nepovažují za obchodní, je-li z povahy a množství produktů zřejmé, že neslouží obchodnímu účelu.

3. Celková hodnota těchto produktů nesmí u malých zásilek přesáhnout 500 ECU a u produktů, které se nacházejí v osobních zavazadlech cestujících 1 200 EUR.

Článek 29

Uchování dokladu o původu a podpůrných podkladů

1. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.l je povinen uchovat doklady uvedené v čl. 18 odst. 1 a 3 po dobu nejméně tří let.

2. Vývozce vyhotovující prohlášení na faktuře je uchovává kopii tohoto prohlášení na faktuře a kopie dokumentů uvedených v čl. 27 odst. 1 po dobu nejméně tří let.

3. Celní orgány vyvážející země, které vydávají průvodní osvědčení EUR.l, uchovávají žádosti uvedené v čl. 18 odst. 2 po dobu nejméně tří let.

4. Celní orgány dovážející země uchovávají průvodní osvědčení EUR.l a prohlášení na faktuře, která jim byla předložena, po dobu nejméně tří let.

Článek 30

Odchylky a formální chyby

1. Zjištění drobných rozporů mezi údaji uvedenými v průvodním osvědčení EUR.l, v prohlášení na faktuře a v dokladech předložených celnímu úřadu za účelem splnění formalit při dovozu produktů nezbavuje průvodní osvědčení EUR.l nebo prohlášení na faktuře ipsofacto platnosti, pokud je náležitě prokázáno, že se tento dokument vztahuje na předložené produkty.

2. Zjevné formální chyby, jako jsou překlepy na průvodním osvědčení EUR.l a prohlášení na faktuře, nejsou důvodem pro jeho odmítnutí, nejsou-li tyto chyby takové povahy, že vyvolají pochybnosti o správnosti údajů obsažených v tomto dokladu.

Článek 31

Částky vyjádřené v ECU

1. Částky v národní měně vyvážející země odpovídající částkám vyjádřeným v ECU stanoví vyvážející země a sdělí je dalším smluvním stranám. Jestliže tyto částky převyšují odpovídající částky stanovené dovážející zemí, uzná je dovážející země za předpokladu, že produkty jsou fakturovány v měně vyvážející země nebo v měně jedné z dalších zemí podle článku 4 tohoto protokolu.

Jsou-li produkty fakturovány v měně jiného členského státu, uzná dovážející smluvní strana částku oznámenou touto zemí.

2. Do 30. dubna 2000 včetně, musí částky, které se mají použít v kterékoliv dané národní měně, v této národní měně odpovídat částkám vyjádřeným v ECU ke dni 1. říjnu 1994.

Pro každé následující pětileté období budou částky vyjádřené v ECU a jejich ekvivalenty v národních měnách států přezkoumány Radou přidružení na základě směnných kurzů EČU první pracovní den října v roce bezprostředně předcházejícím tomuto pětiletému období.

Při provádění tohoto přezkumu Rada přidružení zajistí, aby v částkách, které se použijí v jakékoli národní měně, nenastal žádný pokles, a dále posoudí vhodnost zachování účinků daných omezení v reálných podmínkách. Pro tento účel se může rozhodnout upravit částky vyjádřené v ECU.

HLAVA V

ZPŮSOBY SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 32

Poskytnutí razítek a adres

1. Celní orgány členských států a Maroka si vzájemně, prostřednictvím Komise Evropských společenství, poskytují vzory otisků razítek používaných celními úřady pro vydávání průvodních osvědčení EUR.l a adresy celních orgánů odpovědných za ověřování těchto osvědčení a prohlášení na faktuře.

Článek 33

Ověřování průvodního osvědčení EUR.1, prohlášení na faktuře a informační osvědčení

1. Dodatečné ověřování průvodního osvědčení EUR.l a prohlášení na faktuře se provádí namátkově nebo kdykoliv mají celní orgány dovážející země důvodné pochybnosti o pravosti těchto dokladů, o statusu původu dotyčných produktů nebo o splnění jiných podmínek tohoto protokolu.

2. Pro účely provádění odstavce 1 celní orgány dovážející země vrátí průvodní osvědčení EUR.l a prohlášení na faktuře nebo kopii těchto dokladů, celním orgánům vyvážející země, podle potřeby s uvedením obsahových nebo formálních důvodů šetření.

V odůvodnění žádosti o dodatečné ověření poskytnou celní orgány všechny podklady a sdělí všechny známé informace, které svědčí o nesprávnosti údajů v průvodním osvědčení EUR.l nebo v prohlášení na faktuře.

3. Ověření provádí celní orgány vyvážející země. Pro tento účel mají právo žádat jakékoliv důkazy a provádět jakékoliv kontroly účtů vývozce nebo jiné kontroly, které považují za vhodné

4. Pokud se celní orgány dovážející země rozhodnou pro dotyčné produkty pozastavit preferenční zacházení až do výsledku ověření, umožní propuštění těchto produktů dovozci, stanoví ovšem ochranná opatření, která považují za nezbytná.

5. Celní orgány požadující ověření jsou informovány o výsledcích tohoto ověření nejpozději do deseti měsíců. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou doklady pravé a zda lze dotyčné produkty považovat za původní produkty a zda splňují ostatní požadavky tohoto protokolu.

6. Pokud v případech důvodných pochybností nedojde do deseti měsíců žádná odpověď, nebo pokud odpověď neobsahuje dostatečné informace pro určení pravosti uvedeného dokladu nebo pro určení skutečného původu produktů, celní orgány, které podaly žádost o ověření, s výjimkou mimořádných okolností, zamítnou nárok na preferenční opatření.

7. Následné ověření údajů podle článku 23 se provede v případech uvedených v odstavci 1, v souladu s postupy stanovenými v odstavcích 2 až 6.

Článek 34

Řešení sporů

V případech, kdy v souvislosti s postupy ověřování podle článku 3 3 vzniknou mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány odpovědnými za provedení tohoto ověření spory, které nemohou být urovnány, nebo v případech, kdy vzniknou otázky týkající se výkladu tohoto protokolu, předloží se tyto spory nebo otázky Výboru pro celní spolupráci.

Řešení všech sporů mezi dovozcem a celními orgány dovážející země se řídí právními předpisy této země.

Článek 35

Sankce

Každé osobě, která vystaví nebo způsobí vystavení dokladu obsahujícího nesprávné údaje za účelem získání preferenčního zacházení pro produkty, bude uložena sankce.

Článek 36

Svobodná pásma

1. Členské státy a Maroko podniknou všechny kroky nezbytné k zajištění toho, aby obchodované produkty provázené průvodním osvědčením EUR.l, které jsou během přepravy na jejich území umístěny ve svobodném pásmu, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich zachování v původním stavu.

2. Odchylně od odstavce 1 vydají příslušné celní orgány na žádost vývozce nové průvodní osvědčení EUR.l v případech, kdy jsou produkty pocházející ze Společenství nebo z Maroka, provázené dokladem o původu a podrobené zacházení nebo zpracování, dováženy do svobodného pásma, za předpokladu, že toto zacházení nebo zpracování je v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

HLAVA VI

CEUTA A MELILLA

Článek 37

Používání protokolu

1. Pojem „Společenství“ používaný v tomto protokolu nezahrnuje Ceutu a Melillu. Pojem „produkty pocházející ze Společenství“ nezahrnuje produkty pocházející z těchto oblastí.

2. Tento protokol se přiměřeně použije pro produkty pocházející z Ceuty a Melilly, s výhradou zvláštních podmínek stanovených v článku 38.

Článek 38

Zvláštní podmínky

1. Následující ustanovení se použijí místo článků 2 až 4 odst. 1 a 2 a odkazy na tyto články se přiměřeně použijí na tento článek.

2. Za předpokladu, že byly dopraveny přímo, v souladu s ustanoveními článku 15, lze následující produkty považovat za:

1. produkty pocházející z Ceuty a Melilly.

a) produkty zcela získané v Ceutě a Melille;

b) produkty získané v Ceutě a Melille při jejichž výrobě byly použity produktyjiné než uvedené v písm. a), za předpokladu že:

i) uvedené produkty byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 7 tohoto protokolu

nebo že

ii) tyto produkty pocházející z Maroka nebo ze Společenství ve smyslu tohoto protokolu nebo, jestliže jsou splněny podmínky čl. 4 odst. 3 a 4, z Alžírská nebo z Maroka, pokud byly opracovány nebo zpracovány nad rámec nedostatečného opracování nebo zpracování uvedeného v článku 8;

2. produkty pocházející z Maroka:

a) produkty zcela získané v Maroku;

b) produkty získané v Maroku, při jejichž výrobě byly použity produkty jiné než uvedené v písm. a), za předpokladu že:

i) uvedené produkty byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 7 tohoto protokolu

nebo že

ii) uvedené produkty pocházejí z Ceuty a Melilly nebo ze Společenství ve smyslu tohoto protokolu nebo, jsou-li splněny podmínky čl. 4 odst. 3 a 4, z Alžírská nebo z Tuniska, jestliže tyto produkty byly opracovány nebo zpracovány nad rámec nedostatečného opracování nebo zpracování uvedeného v článku 8.

3. Ceuta a Melilla se považují za jediné území.

4. Vývozce nebo jeho zmocněný zástupce uvede do kolonky 2 průvodního osvědčení EUR.l „Maroko“ a „Ceuta a Melilla“. V případě produktů pocházejících z Ceuty a Melilly se toto zaznamená i do kolonky 4 průvodního osvědčení EUR.l.

5. Za provádění tohoto protokolu v Ceutě a Melille jsou odpovědné španělské celní orgány.

HLAVA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 39

Změny protokolu

Na žádost jedné ze smluvních stran nebo Výboru pro celní spolupráci může Rada přidružení rozhodnout o změnách tohoto protokolu.

Článek 40

Výbor pro celní spolupráci

1. Zřizuje se Výbor pro celní spolupráci s pověřením zajistit správní spolupráci za účelem správného a jednotného používání tohoto protokolu a provádět jiné úkoly v celní oblasti, které mu budou svěřeny.

2. Výbor se bude skládat na jedné straně z odborníků členských států a úředníků Komise Evropských společenství, kteří jsou odpovědní za celní otázky, a z odborníků jmenovaných Marokem na straně druhé.

Článek 41

Přílohy

Přílohy tohoto protokolu tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 42

Provádění protokolu

Společenství a Maroko podniknou kroky nezbytné k provedení tohoto protokolu.

Článek 43

Dohody s Alžírském a Tunisem

Smluvní strany učiní nezbytná opatření k uzavření dohod s Alžírském a Tuniskem, které umožní používání tohoto protokolu. Smluvní strany sdělí ostatním opatření učiněná za tímto účelem.

Článek 44

Zboží v tranzitu nebo ve skladu

Ustanovení dohody se mohou použít na zboží, které odpovídá ustanovením tohoto protokolu a které v den vstupu této dohody v platnost je buď v tranzitu nebo ve Společenství nebo v Maroku nebo, pokud jsou použitelná ustanovení článků 3,4 a 5, v Alžírsku nebo Tunisku v dočasném skladu, ve svobodných celních skladech nebo ve volných zónách, je-li celním orgánům dovážející země do čtyř měsíců od uvedeného data předloženo osvědčení EUR.l, dodatečně vydané příslušnými orgány vyvážející země, společně s doklady prokazujícími, že zboží bylo přepravováno přímo.

PŘÍLOHA 1

POZNÁMKY

ÚVODNÍ POZNÁMKY

Tyto poznámky se přiměřeně vztahují na všechny produkty zhotovené za použití nepůvodních materiálů, i když se na ně nevztahují zvláštní podmínky obsažené v seznamu v příloze II a vztahuje se na ně pouze pravidlo změny čísla stanovené v čl. 7 odst. 1.

Poznámka 1

1.1 První dva sloupce seznamu popisují získaný produkt. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu harmonizovaného systému a v druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající v tomto systému danému číslu nebo kapitole. Ke každému záznamu uvedenému v prvních dvou sloupcích je ve sloupci 3 nebo 4 stanoveno pravidlo. Je-li před záznamem v prvním sloupci uvedeno „ex“, znamená to, že se pravidla ve sloupci 3 nebo 4 týkají pouze té části čísla, která je uvedena ve sloupci 2.

1.2 Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly, a popis produktů ve sloupci 2 je tedy obecný, příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 se použijí pro všechny produkty, které jsou podle harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli číslu ve sloupci 1.

Poznámka 2

2.1 V případě jakéhokoli čísla, která není na seznamu, nebo jakékoli části čísla, která není na seznamu, se použije pravidlo změny čísla stanovené v čl. 7 odst. 1. Pokud se podmínka změny čísla vztahuje na jakýkoli údaj na seznamu, pak je obsažena jako pravidlo ve sloupci 3.

2.2 Opracování nebo zpracování vyžadované pravidlem ve sloupci 3 musí být provedeno pouze v souvislosti s použitými nepůvodními materiály. Omezení obsažená v pravidle ve sloupci 3 se také vztahují pouze na použité nepůvodní materiály.

2.3 Pokud pravidlo stanoví, že lze použít „materiály kteréhokoli čísla“, lze též použít materiály stejného čísla jako je číslo produktu, avšak s podmínkou splnění zvláštních omezení, která mohou být obsažena v tomto pravidle. Nicméně výraz „výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla ...“ znamená, že je možno použít pouze materiály stejného čísla jako produkt odlišného popisu, než je produkt uvedený ve sloupci 2 seznamu.

2.4 Pokud se produkt vyrobený z nepůvodních materiálů, který získal status původu během výroby z důvodu pravidla o změně čísla nebo z důvodu svého vlastního pravidla v seznamu, použije jako materiál v procesu výroby jiného produktu, potom se pravidlo použitelné na produkt, ve kterém je začleněn, na něj nevztahuje.

Příklad:

Motor čísla 8407, pro který pravidlo stanovuje, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40 % ceny ze závodu, je vyroben z „ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním“ čísla ex 7224.

Jestliže byl výkovek zhotoven ve Společenství z nepůvodního ingotu, pak již tento výkovek získal status původu na základě pravidla pro číslo ex 7224 seznamu. Při výpočtu hodnoty motoru jej lze pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo v jiném závodě ve Společenství. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

2.5 I když je splněno pravidlo o změně čísla nebo jiná pravidla obsažená v seznamu, nezíská produkt status původu, pokud je uskutečněné zpracování z celkového hlediska nedostatečné ve smyslu článku 6.

Poznámka 3

3.1 Pravidlo v seznamu stanoví minimální míru opracování nebo zpracování, vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá status původu; naopak nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát produktu status původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze, v určitém stupni výroby, použít nepůvodní materiál, může se také použít materiál nižšího stupně zpracování, nikoli však vyššího.

3.2 Určuje-li pravidlo v seznamu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možné libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby se použily všechny jmenované druhy materiálu.

Příklad:

Pravidlo pro tkaniny stanoví, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými také materiály chemické. To neznamená, že se musí být použity oba druhy materiálů; lze použít jeden nebo druhý nebo oba materiály.

Pokud se omezení vztahuje na jeden materiál a jiná omezení na jiné materiály v rámci stejného pravidla, potom se omezení vztahují pouze na skutečně použité materiály.

Příklad:

Pravidlo pro šicí stroje stanoví, že jak použité zařízení na napínání nitě, tak zařízení na klikatý steh musí být původní; tato dvě omezení se použijí, pouze pokud se daná zařízení skutečně stanou součástí šicího stroje.

3.3 Určuje-li pravidlo v seznamu, že produkt musí být zhotoven z konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat.

Příklad:

Pravidlo pro číslo 1904, které výslovně vylučuje použití obilovin nebo produktů z nich, nevylučuje použití minerálních solí, chemických a jiných přísad, které nejsou vyrobeny z obilovin.

Příklad:

Pokud je v případě druhu zboží zhotoveného z netkaných materiálů, dovoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možno použít jako výchozí materiál netkané textilie, a to i přesto, že netkané textilie nelze obvykle zhotovit z příze. V takových případech bude obvykle výchozí materiál ve fázi před přízí, tj. ve fázi vlákna.

Viz též poznámka 6.3 ve vztahu k textilním výrobkům.

3.4 Jestliže jsou v pravidle v seznamu uvedeny dvě procentní sazby, které stanoví maximální hodnotu nepůvodních materiálů, které mohou být použity, pak tyto procentní sazby nelze sčítat. Jinak řečeno, maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout nejvyšší z daných procentních sazeb. Jednotlivé procentní sazby nesmějí být překročeny ani hodnotou konkrétních materiálů, na něž se vztahují.

Poznámka 4

4.1 Pojmem „přírodní vlákna“ se v seznamu rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická. Tento pojem je omezen na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.

4.2 Pojem „přírodní vlákna“ zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003 a vlnu, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

4.3 Pojmy „textilní vláknina“, „chemické materiály“ a „papírenské materiály“ se v seznamu používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.

4.4 Pojem „syntetická nebo umělá střížová vlákna“ se používá v seznamu pro kabel ze syntetických nebo umělých vláken, střížová vlákna nebo na odpady ze syntetických nebo umělých střížových vláken čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5

5.1 Odkazuje-li pravidlo pro určitý produkt na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 seznamu pro žádné použité základní textilní materiály, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 % celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4 níže).

5.2 Tuto toleranci však lze použít pouze na směsové produkty, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.

Základními textilními materiály jsou:

- hedvábí,

- vlna,

- hrubé zvířecí chlupy,

- jemné zvířecí chlupy,

- žíně,

- bavlna,

- papírenské materiály a papír,

- len,

- pravé konopí,

- juta a jiná textilní lýková vlákna,

- sisalová a jiná textilní vlákna rodu Agáve,

- kokosová, abaková, ramiová a ostatní rostlinná textilní vlákna,

- syntetická nekonečná vlákna,

- umělá nekonečná vlákna,

- syntetická střížová vlákna,

- umělá střížová vlákna.

Příklad:

Příze čísla 5205 vyrobená z bavlněných vláken čísla 5203 a syntetických střížových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střížová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny) až do 10 % hmotnosti příze.

Příklad:

Vlněná tkanina čísla 5112 vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a nitě ze střížových vláken čísla 5509 je směsová tkanina. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání), nebo kombinaci těchto dvou materiálů za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti tkaniny.

Příklad:

Smyčková textilie čísla 5802 zhotovená z bavlněné nitě čísla 5205 a z bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový produkt pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina sama směsovou tkaninou vyrobenou z přízí zařazených ve dvou různých číslech nebo je-li použitá bavlněná příze sama směsovou přízí.

Příklad:

Jestliže je výše zmíněná smyčková textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité příze dvěma různými základními textilními materiály a příslušná smyčková textilie je směsovým výrobkem.

Příklad:

Koberec se smyčkami vlasové osnovy vyrobený z umělých přízí a bavlněných přízí a jutovým podkladem je směsovým výrobkem, neboť jsou použity tři základní textilní materiály. Proto lze použít jakékoliv materiály nesplňující pravidla původu v pokročilejším stadiu zpracování, než povolují předpisy za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřekročí 10 % hmotnosti všech textilních materiálů koberce. Jutový podklad nebo umělé příze lze dovážet v tomto stadiu zpracování za předpokladu, že jsou splněny podmínky týkající se jejich hmotnosti.

5.3 V případě textilií obsahujících polyuretanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou, je uvedená tolerance pro tuto přízi 20 %.

5.4 V případě textilií obsahujících „pásek jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, potažené, příp. nepotažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií“ je výše uvedená tolerance 30 % ve vztahu k této přízi.

Poznámka 6

6.1 V případě textilních výrobků, označených v seznamu poznámkou pod čarou obsahující odkaz na tuto poznámku, lze použít textilní materiály, s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené ve sloupci 3, za předpokladu, že tyto textilní materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a že jejich hodnota nepřesahuje 8 % ceny produktu ze závodu.

6.2 Materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63, mohou být volně používány, bez ohledu na to, zda obsahují textilie. Příklad:

Jestliže pravidlo v seznamu stanoví, že určitý textilní výrobek, například kalhoty, musí být vyroben z příze, pak to nebrání použití kovových předmětů, například knoflíků, neboť ty nejsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Ze stejného důvodu to nebrání použití zipů, přestože obvykle obsahují textilie.

6.3 Při použití procentního pravidla se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 7

7.1 Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 se výrazem „specifické procesy“ rozumí:

a) vakuová destilace;

b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí (1);

c) krakování;

d) reformování;

e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g) polymerizace;

h) alkylace;

i) izomerace.

7.2 Pro účely čísel 2710, 2711 a2712 se výrazem „specifické procesy“ rozumí:

a) vakuová destilace;

b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí;

c) krakování;

d) reformování;

e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g) polymerizace;

h) alkylace;

ij) izomerace;

k) (pouze pro těžké oleje čísla ex 2710) odsiřování vodíkem vedoucí k redukci obsahu síry ve zpracovávaných produktech nejméně o 85 % (metoda ASTM D 1266-59 T);

l) (pouze pro produkty čísla 2710) odstraňování parafinů jinou metodou než filtrací;

m) (pouze pro těžké oleje čísla ex 2710) zpracování pomocí vodíku při tlaku převyšujícím 20 barů a teplotě převyšující 250 °C, s použitím katalyzátorů jiných než používaných při odsiřování, kde vodík v chemické reakci představuje aktivní činidlo. Další zpracování mazacích olejů čísla ex 2710 pomocí vodíku (např. dokončovací úpravy s vodou nebo odbarvování) s cílem zlepšit barvu nebo stálost se však nepovažuje za specifický proces;

n) (pouze pro topné oleje čísla ex 2710) atmosférická destilace, při níž se při 300 °C metodou ASTM D 86 destiluje méně než 30 % objemu produktu, včetně ztrát;

o) (pouze pro těžké oleje jiné než plynové a topné oleje čísla ex 2 710) zpracování pomocí vysokofrekvenčního elektrického korónového výboje.

7.3 Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 nejsou pro získání původu postačující jednoduché operace jako čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, získání obsahu síry míšením produktů s různým obsahem síry, ani jakékoliv kombinace těchto nebo podobných operací.

(1) Viz dodatečná vysvětlující poznámka 4 písm. b) ke kapitole 27 kombinované nomenklatury.

PŘÍLOHA II

SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ NEPŮVODNÍCH MATERIÁLU, KTERÉ JE TŘEBA PROVÉST, ABY PRODUKT ZÍSKAL STATUS PŮVODU

Číslo HS Popis zbožíOpracování nebo zpracování, které se použijí na nepůvodní materiály aby získaly charakter původu
1)2)3) nebo 4)
0201 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla kromě hovězího masa, zmrazeného čísla 0202
0202 Hovězí maso, zmrazené Výroba z materiálu kteréhokoliv čísla kromě hovězího masa, čerstvého nebo chlazeného čísla 0201
0206 Poživatelné droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, mulí nebo z mezků, čerstvé chlazené nebo zmrazené Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla kromě jatečně upravených těl čísel 0201 až 0205
0210 Maso a poživatelné droby, nasolené nebo ve slané m nálevu, sušené nebo uzené, poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla kromě masa a drobů čísel 0201 až 0206 a 0208 nebo drůbežích jater čísla 0207
0302 až 0305 Ryby jiné než živé ryby Výroba, při níž všechny použité materiály z kapitoly 3 musí být zcela získané
0402, 0404 až 0406 Mléčné výrobky Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla kromě mléka nebo smetany čísla 0401 nebo 0402
0403Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentováné (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakaoVýroba, při které:
- všechny použité materiály z kapitoly 4 musí být zcela získané,
- veškeré použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové nebo grapefruitové šťávy) čísla 2009 musí být zcela získané,
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů z kapitoly 17 nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
0408 Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla. Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla kromě ptačích vajec čísla 0407
ex 0502 Připravené štětiny a chlupy z domácích nebo z divokých prasat Čištění, dezinfekce, třídění a narovnávání štětin a chlupů
ex 0506 Kosti a rohové kosti, neopracované Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získané
ex 0710 až ex 0713 Poživatelná zelenina, zmrazená nebo sušená, prozatímně konzervovaná kromě čísel ex0710aex0711 pro kterou jsou pravidla stanovena níže Výroba, při níž veškeré použité zeleninové materiály musí být zcela získané
ex 0 710 Kukuřice cukrová (též vařená ve vodě nebo v páře) zmrazená Výroba z čerstvé nebo chlazené kukuřice cukrové
ex 0 711 Kukuřice cukrová prozatímně konzervovaná Výroba z čerstvé nebo chlazené kukuřice cukrové
0811Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:
- s přídavkem cukru
- ostatní
Výroba, při které hodnota použitých materiálů z kapitoly 17 nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při níž všechno použité ovoce nebo ořechy musí být zcela získané
0812 Ovoce a ořechy prozatímně konzervované (například oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířené vodě nebo přidáním jiných konzervačních látek), avšak v tomto stavu nevhodné k výživě Výroba, v níž veškeré použité ovoce nebo ořechy již musí být zcela získané
0813 Ovoce sušené, jiné než čísel 0801 až 0806; směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly Výroba, v níž veškeré použité ovoce nebo ořechy již musí být zcela získané
0814 Kůra citrusových plodů nebo slupky melounů (včetně vodních melounů) čerstvé, zmrazené, sušené nebo prozatímně konzervované ve slané vodě, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích Výroba, při které všechno použité ovoce nebo ořechy musí být zcela získané
ex Kapitola 11 Mlýnské výrobky; slad;škroby; inulin; pšeničný lepek, kromě čísla ex 1106 pro které platí pravidla uvedená níže Výroba, při které všechny obiloviny, poživatelná zelenina, kořeny a hlízy čísla 0714 nebo ovoce musí být zcela získané
ex 1106 Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713 Sušení a mletí luštěnin čísla 0708
1301 Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a balzámy Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů čísla 1301 nesmí přesáhnout 50 % ceny produktu ze závodu
1501Vepřový tuk, včetně sádla a drůbeží tuk, škvařený, též lisovaný nebo extrahovaný rozpouštědlem:
- tuky z kostí nebo odpadu
- ostatní
Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla kromě materiálů čísel 0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506
Výroba z masa nebo poživatelných vepřových drobů čísla 0203 nebo 0206 nebo z masa nebo poživatelných drobů drůbeže čísla 0207
1502Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, surový nebo škvařený, též lisovaný nebo extrahovaný rozpouštědlem:
- tuky z kostí nebo odpadu
- ostatní
Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla kromě materiálů čísel 0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo kostí čísla 0506
Výroba, při níž všechny použité živočišné materiály z kapitoly 2 musí být zcela získané
1504Tuky a oleje z ryb nebo z mořských savců a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené:
- tuhé frakce rybích olejů a tuků a olejů mořských savců
- ostatní
Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla včetně jiných materiálů čísla 1504
Výroba, při níž všechny použité živočišné materiály kapitol 2 až 3 musí být zcela získané
ex 1505 Rafinovaný lanolin Výroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505
1506Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené:
- tuhé frakce
- ostatní
Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla včetně jiných materiálů čísla 1506
Výroba, při níž všechny použité živočišné materiály kapitoly 2 musí být zcela získané
ex 1507 až 1515Tuky, rostlinné oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené: - tuhé frakce, kromě jojobového oleje
- ostatní, kromě:
- ojticikového oleje; myrtového vosku a japonského vosku
- pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu
Výroba z jiných materiálů čísel 1507 až 1515
Výroba, při které všechny použité rostlinné materiály již musí být zcela získané
ex 1516 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, reesterifikované, též rafinované, avšak jinak neupravené Výroba, při které všechny použité živočišné a rostlinné materiály musí být zcela získané
ex 1517 Jedlé tekuté směsi rostlinných olejů čísel 1507 až 1515 Výroba, při které všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané
ex 1519 Technické mastné alkoholys vlastnostmi umělých vosků Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla včetně mastných kyselin čísla 1519
1601 Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků Výroba ze zvířat kapitoly 1
1602 Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve Výroba ze zvířat kapitoly 1
1603 Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých Výroba ze zvířat kapitoly 1. Všechny ryby, korýši, měkkýši nebo vodní bezobratlí musí být zcela získaní
1604 Přípravky a konzervy z ryb, kaviár a kaviárové náhražky z rybích jiker Výroba, při níž všechny použité ryby nebo rybí jikry musí být zcela získané
1605 Korýši, měkkýši a ostatní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách Výroba, při které všichni korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí musí být zcela získaní
ex 1701 Třtinový nebo řepný cukr nebo chemicky čistá sacharosa v pevném stavu s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
1702Ostatní cukry včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cukry bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:
- chemicky čistá maltosa a fruktosa
- ostatní cukry v pevném stavu s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv
- ostatní
Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla včetně jiných materiálů čísla 1702
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které všechny použité materiály musí být původní
ex 1703 Melasa získaná extrakcí nebo rafinací cukru přídavkem aromatických přípravků nebo barviv Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
1704 Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao Výroba, při níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, pokud hodnota všech použitých materiálů z kapitoly 17 nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
1806 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v číslo jiném, než je číslo výrobku, pokud hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
1901Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu, nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 50 % hmotnostních kakaa měřeno na zcela odtučněném základě jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních, měřeno na zcela odtučněném základě:
- sladový výtažek
- ostatní
Výroba z obilovin kapitoly 10
Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, pokud hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
1902 Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli), cannelloni; kuskus, též upravený Výroba, při které všechny použité obiloviny (s výjimkou tvrdé pšenice) maso, droby, ryby, korýši nebo měkkýši musí být zcela získané
1903 Tapioka a její náhražky ze škrobu ve formě vloček, zrn, perel, prachu a v podobných formách Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla kromě bramborového škrobu čísla 1108
1904Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky) ve formě zrn (jiné než kukuřice) předvařené nebo jinak upravené:
- neobsahující kakao
- obsahující kakao
Výroba při které:
- všechny použité obiloviny a mouka (kromě kukuřice druhu Zea indurata a tvrdé pšenice a jejích odvozenin) musí být zcela získány
- hodnota použitých materiálů kapitoly 17 nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
Výroba z materiálů nezařazených do čísla 1806, pokud hodnota použitých materiálů kapitoly 17 nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
1905 Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla, kromě čísel kapitoly 11
2001 Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované octemě nebo kyselinou octovou Výroba, při které všechno použité ovoce, ořechy nebo zelenina musí být zcela získané
2002 Rajčata upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou Výroba, při které všechna použitá rajčata musí být zcela získaná
2003 Houby a lanýže, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou Výroba, při které všechny použité houby nebo lanýže musí být zcela získané
2004 a 2005 Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než v octem nebo kyselinou octovou, též zmrazená Výroba, při které všechna použitá zelenina musí být zcela získané
2006 Ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením v cukru, glazováním nebo kandováním) Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
2007 Džemy, želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty upravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
2008Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
- ovoce a ořechy vařené jinak než v páře nebo ve vodě, neobsahující přidaný cukr, zmrazené
- ořechy neobsahující přidaný cukr nebo alkohol
- ostatní
Výroba, při které všechno použité ovoce musí být zcela získané
Výroba, při které hodnota původních použitých ořechů a olejnatých semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 překročí 60 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku, pokud hodnota všech jiných použitých materiálů kapitoly 17 nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
ex 2009 Ovocné šťávy (včetně hroznového moštu), nezkvašené a bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel. Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku, pokud hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
ex 2101 Pražená čekanka a výtažky, třešti a koncentráty z ní Výroba, při které všechna použitá čekanka musí zcela získaná
ex 2103Přípravky pro výrobu omáček a hotové omáčky; kořenící směsi a směsi přísad pro ochucení
- hořčičná mouka a hotová hořčice
Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku. Hořčičná mouka nebo šrotová hořčičná mouka nebo připravená hořčice se mohou použít
Výroba z hořčičné mouky nebo šrotové hořčičné mouky
ex 2104- hotové polévky a bujóny a přípravky pro jejich výrobu
- homogenizované směsi potravinových přípravků
Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla, kromě připravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002 až 2005
Platí pravidlo pro číslo, v kterém by byl výrobek zařazen jako volně ložený
ex 2106 Sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviv Výroba, při keré hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
2201 Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizo-vané; led a sníh Výroba, při které všechna použitá voda musí být zcela získána
2202 Voda, včetně minerálních vod a sodovek s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizované a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 2009 Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, pokud hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu ajakáko-liv použitá ovocná šťáva (kromě ananasové, citrónové, limettové a grapefruitové) musí být zcela získané
ex 2204 Víno z čerstvých hroznů, včetně alkoho-lizovaného vína a hroznový mošt s přidaným alkoholem Výroba z jiného hroznového moštu
2205, ex 2207, ex 2208 a ex 2209Následující výrobky, obsahující hroznové materiály:
Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek; ethanol a jiné destiláty, denaturované; destiláty, likéry a jiné lihoviny; složené alkoholické přípravky používané k výrobě nápojů; ocet
Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla kromě hroznů nebo jakéhokoliv materiálu získaného z hroznů
ex 2208 Whisky o obsahu alkoholu nejvýše 50 % objemových Výroba, při které hodnota všech použitých lihovin založených na obilninách nepřekročí 15 % ceny produktu ze závodu
ex 2303 Zbytky z výroby z kukuřičného škrobu (kromě koncentrované vody z máčení) obsahující v sušině více než 40 % hmotnostních proteinů Výroba, při které všechna použitá kukuřice musí být zcela získané
ex 2306 Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci olivového oleje obsahující více než 3 % olivového oleje Výroba, při které všechny použité olivy musí být zcela získané
2309 Přípravky používané k výživě zvířat Výroba, při které všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, mošt nebo mléko musí být zcela získané
2402 Doutníky (též s odříznutými konci), do-utníčky (cigarillos) a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek Výroba, při které alespoň 70 % hmotnosti použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 musí být zcela získané
ex 2403 Tabák ke kouření Výroba, při které alespoň 70 % hmotnosti použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 musí být zcela získaných
ex Kapitola 25 Sůl; síra; zeminy a kámen; sádrové materiály, vápno a cementy; kromě čísel ex-2504, ex 2515, ex2516, ex2518, ex 2519, ex 2520, ex 2524, ex 2525 a ex 2530, pro která platí pravidla uvedená níže Výroba, při které všechny použité materiály musí být zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku.
ex 2504 Přírodní grafit, obohacený o obsah uhlíku, čištěný a mletý Obohacení o obsah uhlíku, čištění a mletí surového krystalického grafitu
ex 2 515 Mramor, hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm Řezání mramoru pilou nebo jinak (i již nařezaného), tloušťky přesahující 25 cm
ex 2 516 Žula, porfýr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm Řezání kamene pilou nebo jinak (i již nařezaného), tloušťky přesahující 25 cm
ex 2 518 Kalcinovaný dolomit Kalcinace nekalcinovaného dolomitu
ex 2 519 Přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit), v hermeticky uzavřených nádobách, a tavená magnézie (oxid hořečnatý), též čisté, jiný než přepálená (slinutá) magnézie nebo magnezitový slínek Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny pod jiné číslo, než je číslo výrobku. Přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) může být použit
ex 2520 Sádry zvlášť upravené pro zubní lékařství Výroba, při níž celá hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
ex 2524 Přírodní azbestová vlákna Výroba z azbestového koncentrátu
ex 2 5 2 5 Slídový prach Mletí slídy nebo slídového odpadu
ex 2530 Hlinky, kalcinované nebo práškové Kalcinace nebo drcení hlinek
Kapitola 26 Rudy, struska a popel Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku.
ex Kapitola 2 7 Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky; kromě čísel ex 2707 a 2709 až 2715, pro která jsou pravidla stanovena níže Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo produktu.
ex 2707 Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek, jako jsou oleje podobné minerálním olejům, získané destilací vysokoteplotního uhelného dehtu, z něhož se víc jak 65 % objemu předestiluje při teplotě až 250 °C (včetně směsí lakového benzínu a benzolu), k použití jako pohonná nebo topná paliva Rafinace a/nebo jedno nebo více zpracování (1) Ostatní operace v nichž všechny použité materiály musí být zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Lze však použít materiály čísla jako je výrobek, za předpokladu že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny fco závod
ex 2709 Nezpracované živičné minerální oleje Suchá destilace živičných látek
2710 až 2712Ropné frakce a frakce ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů, jsou-li tyto frakce podstatnou složkou těchto přípravků
Zemní plyn a jiné plynné uhlovodíky
Ropná vazelína, parafín, cerezín, gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené
Rafinace a/nebo jedno nebo více zpracování (1) Ostatní operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny pod jiné číslo, než je číslo produktu. Nicméně materiály zařazené pod stejné číslo mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
2713 až 2715 Ropný koks, ropný asfalt a ostatní zbytky ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů Přírodní asfalt a přírodní asfaltové směsi; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny Asfaltové směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly Rafinace a/nebo jedno nebo více zpracování (1) Ostatní operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny pod jiné číslo, než je číslo produktu. Nicméně materiály zařazené pod stejné číslo mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
ex Kapitola 28 Neorganické chemikálie; organické nebo neorganické sloučeniny nebo vzácné kovy, z oxidů vzácných kovů, z radioaktivních prvků nebo izotopů; kromě čísel ex 2805, ex2811, ex 2833 a ex2840, pro které jsou pravidla stanovena níže: Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Materiály zařazené pod stejné číslo mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu
ex 2805 Smíšený kov Výroba elektrolytickou nebo tepelnou úpravou, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu
ex 2811 Oxid sírový Výroba z oxidu siřičitého
ex 2 8 3 3 Síran hlinitý Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
ex 2840 Perboritan sodný Výroba z tetraboritanu dinatria pentahydrátu
ex Kapitola 29 Organické chemikálie, kromě čísel ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, 2932, 2933 a 2934, pro které jsou pravidla stanovena níže Výroba, při které jsou všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Materiály ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí hodnotu 20 % ceny produktu ze závodu
ex 2901Acyklické uhlovodíky pro použití jako pohonná nebo topná palivaRafinace anebo jedno nebo více zpracování (1)
Ostatní operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
ex 2902 Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azu-leny), benzen, toluen, xylen, pro použití jako pohonná nebo topná paliva Rafinace a/nebo jedno nebo více zpracování (1) Ostatní operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Lze však použít materiály čísla jako je výrobek, za předpokladu že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
ex 2905 Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a ethanolu nebo glycerolu Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla 2905. Kovové alkoholáty tohoto čísla mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu
2915 Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitroso-deriváty. Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2915 a 2916 nesmí překročit 20 % ceny produktu ze závodu.
2932Heterocyklické sloučeniny pouze s jedním nebo více kyslíkovými heteroatomy):
- vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro-, nebo nitrosoderiváty
- cyklické acetaly a vnitřní hemiacetaly a jejich halogen-, sulfo, nitro-, nebo nitrosoderiváty
- ostatní
Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 nesmí překročit 20 % ceny produktu ze závodu.
Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla
Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo produktu. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu
2933 Heterocyklické sloučeniny pouze s jedním nebo více dusíkovými heteroatomy; nukleové kyseliny a jejich soli Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932a2933 nesmí překročit 20 % ceny produktu ze závodu.
2934 Ostatní heterocyklické sloučeniny Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 nesmí překročit 20 % ceny produktu ze závodu.
Ex Kapitola 30 Farmaceutické výrobky kromě čísel 3002, 3003 a 3004, pro které jsou pravidla stanovena níže: Výroba, při které všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo produktu. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu
3002Lidská krev; zvířecí krev upravená k terapeutickým, profýlaktickým nebo diagnostickým účelům; antiséra, jiné krevní složky; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné výrobky:
- výrobky sestávající se ze dvou nebo více složek, které byly smíchány pro terapeutické nebo profylaktické účely nebo nesmíchané výrobky pro tento účel, odměřené nebo v balení pro maloobchodní prodej
- ostatní:
- lidská krev
- zvířecí krev upravená pro terapeutické nebo profylaktické účely
- krevní složky jiné než antisera, hemoglobin a sérový globulin
- hemoglobin, krevní globulin a sérový globulin
- ostatní
Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu.
Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu.
Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu.
Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu.
Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu.
Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu.
3003 a 3004Léky (kromě čísel 3002, 3005, 3006)Výroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo produktu. Materiály čísla 3003 nebo 3004 mohou být použity, pokud jejich celková hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
Ex Kapitola 31 Hnojivá, kromě čísla ex 3105, pro které platí pravidlo stanovené níže Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu
ex 3105Minerální nebo chemická hnojivá obsahující dva nebo tři hnojivé prvky: dusík, fosfor nebo draslík; jiná hnojivá; výrobky této kapitoly buď ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nejvýše 10 kg, kromě:
- dusičnanu sodného
- kyanidu vápenatého
- síranu draselného
- síranu hořečnato draselného
Výroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo produktu. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
ex Kapitola 32 Tříselné a barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a ostatní barvící látky; nátěrové barvy a laky; tmely; inkousty; kromě čísel 3201 a 3205, pro která jsou pravidla stanovená níže Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo produktu. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu
ex 3201 Taniny a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty Výroba z tříslících výtažků rostlinného původu
3205 Barevné laky; přípravky na bázi barevných laků uvedených v poznámce 3 k této kapitole (2) Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3203, 3204 a 3205. Materiály čísla 3205 mohou být použity, pokud jejich celková hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu.
ex Kapitola 33 Silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky kromě čísla 3301, pro které je pravidlo stanoveno níže Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo produktu. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu
3301 Silice (též deterpenované), včetně konkrétních a absolutních; pryskyřice; extrahované pryskyřice; koncentráty silic v tucích, ve ztužených olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enf-leuráží nebo macerací; vedlejší terpenic-ké produkty vznikající při deterpenaci silic; vodné destiláty a vodné roztoky silic Výroba, při které materiály kteréhokoli čísla, včetně materiálů použitých z jiné „skupiny“ (3) tohoto čísla. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu.
ex Kapitola 34 Mýdlo, organické povrchově aktivní látky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, leštící a cídící přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, dentální vosky, dentální přípravky na bázi sádry; kromě čísel ex 3403 a 3404, pro která jsou pravidla stanovena níže Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo produktu. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu
ex 3403 Mazací prostředky obsahující ropné frakce nebo frakce ze živičných nerostů, představující méně než 70 % hmotnostních Rafinace a/nebo jiný konkrétnější po-stup(y) j1) Ostatní operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo produktu. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu.
3404Umělé vosky a připravené vosky:
- umělé vosky a připravené vosky na bázi parafínu, ropné vosky, vosky z živičných nerostů, parafinový gáč nebo volný vosk
- ostatní
Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo produktu. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu.
Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla, kromě:
- hydrogenovaných olejů, které mají charakter vosků čísla 1516
- mastných kyselin chemicky nedefinovaných nebo technických mastných alkoholů, které mají charakter vosků čísla 1519
- materiály čísla 3404 Tyto materiály mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu
ex Kapitola 35 Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; kromě čísel 3505 a ex 3507, pro která jsou pravidla stanovena níže: Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo produktu. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu.
3505Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinové nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:
- esterifikované a etherifikované škroby
- ostatní
Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla 3505
Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla, kromě materiálů čísla 1108
ex 3507 Upravené enzymy jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu.
Kapitola 36 Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé materiály Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku. Materiály zařazené ve stejném číslo mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu.
ex Kapitola 37 Fotografické nebo kinematografické zboží; kromě čísel 3701, 3702 a 3704, pro která jsou pravidla stanovena níže Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo produktu. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu
3701Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, lepenky nebo textilií; ploché okamžité kopírovací filmy, citlivé, neexponované, též v kazetách:
- okamžitý kopírovací film pro barevnou fotografii, v kazetách
- ostatní
Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než čísla 3701 nebo 3702. Materiály čísla 3702 mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než čísla 3701 nebo 3702. Materiály čísla 3702 mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu.
3702 Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než papíru, lepenky nebo textilií; okamžité kopírovací filmy ve svitcích, citlivé neexponované Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než jsou čísla 3701 nebo 3702.
3704 Fotografické desky, filmy, papír, lepenky a textilie, exponované, avšak nevyvolané Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než jsou čísla 3701 až 3704.
ex Kapitola 38 Různé chemické výrobky; kromě čísel ex-3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex-3807, 3808 až 3814 a 3818 až 3820, 3822, 3823, pro která jsou pravidla stanovena níže Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo produktu Materiály stejného čísla mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu.
ex 3801Umělý grafit; koloidní grafit a semiko-loidní grafit; přípravky na bázi grafitu nebo jiného uhlíku, ve formě pasty, bloků, tabulek nebo jiných polotovarů:
- koloidní grafit v olejové suspenzi a semikoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrody
- grafit ve formě pasty ve směsi s minerálním olejem, s více než 30 % hmotnostními grafitu
- ostatní
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu.
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo produktu. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu
ex 3803 Taliový olej, též rafinovaný Rafinace surového taliového oleje
ex 3805 Sulfátový terpentýn, čištěný Čištění surových sulfátových silic destilací nebo rafinací
ex 3806 Esterové pryskyřice Výroba z pryskyřičných kyselin
ex 3807 Dřevná smola Destilace dřevného dehtu
3808 Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro maloobchodní prodej nebo jako přípravky či zboží (např. sírou upravené pásy, knoty a svíčky a mucholapky) Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřekročí hodnotu 50 % ceny produktu ze závodu
3809 Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo fixování barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
3810 Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla a jiné podobné přípravky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášťování Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nesmí přesáhnout hodnotu 50 % ceny výrobku fco závod
3811Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), inhibitory oxidace, inhibitory vzniku pryskyřic, zlepšovače viskozity, antikorozní prostředky a jiné přísady do výrobků pocházejících z minerálních olejů (včetně benzinu) nebo do jiných tekutin používaných pro stejné účely jako minerální oleje
- připravené přísady do mazacích olejů obsahující ropné oleje nebo oleje získané ze živičných nerostů
- ostatní
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu.
3812Syntetické urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plastyVýroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu.
3813Přípravky a náplně do hasících přístrojů; naplněné hasící granáty a bombyVýroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu.
3814Kombinovaná organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; přípravky na odstraňování nátěrů a lakůVýroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu.
3818Chemické prvky zušlechtěné přísadami pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny zušlechtěné přísadami pro použití v elektroniceVýroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50% ceny produktu ze závodu.
3819Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, neobsahující žádné nebo obsahující méně než 70 % hmotnostních ropných olejů nebo olejů získaných ze živičných nerostů.Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50% ceny produktu ze závodu.
3820Přípravky proti zamrzání a upravené tekutiny k odmrazováníVýroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50% ceny produktu ze závodu.
3822Smíšená diagnostická nebo laboratorní činidla, jiná než čísla 3002 nebo 3006Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50% ceny produktu ze závodu.
3823Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté; Odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté - následující produkty tohoto čísla:
- připravená pojidla pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných výrobků
- naftenové kyseliny, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery - sorbitol jiný než čísla 2905
- ropné sulfonáty kromě ropných sulfonátů, alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů získaných ze živičných nerostů a jejich soli
- iontoměniče - getry (pohlcovače plynu) pro vakuové trubice - alkalický oxid železa pro čištění plynu
- čpavková voda a upotřebená čistící hmota vzniklá při čištění svítiplynu
- sulfonaftalenové kyseliny, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery - přiboudlina a Dippelův olej
- směsi solí, které mají různé anionty
- kopírovací pasty na bázi želatiny, na papírové nebo textilní podložce
- ostatní
Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
ex 3901 až 3915Plasty v primárních formách, odpady, úlomky a odřezky z plastů; kromě čísla ex 3907, pro které je pravidlo stanoveno níže:
- výrobky adiční homopolymerace
- ostatní
Výroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu (4)
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu (4)
ex 3907 Kopolymer, vyrobený z polykarbonátu a kopolymeru akrylonitril-butadien-styrenu (ABS) Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo produktu. Materiály zařazené ve stejném čísle mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu (4)
ex 3916 až 3921Polotovary a výrobky z plastů, kromě čísel ex3916, ex3917, ex 3920 a ex-3921, pro která jsou pravidla stanovena níže:
- ploché výrobky opracované více než povrchově úpravené nebo rozřezané do tvarů jiných než čtvercových nebo pravoúhlých; jiné výrobky opracované více než povrchově upravené
- ostatní:
- výrobky adiční homopolymerace - ostatní
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu (4) hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu (4)
ex 3916 a ex 3917Trubky a hadiceVýroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech materiálů zařazených do stejného čísla jako produkt nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu
ex 3920 Ionomerní listy nebo fólie Výroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem ethylenu a metak-rylové kyseliny částečně neutralizované kovovými ionty, hlavně zinku a sodíku
ex 3921 Pokovené pásky z plastu Výroba z vysoce průhledných polyesterových fólií tloušťky nepřesahující 23 mikronů (5)
3922 až 3926 Výrobky z plastů Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
ex Kapitola 40 Kaučuk a výrobky z kaučuku, kromě čísel ex 4001, 4005, 4012 a ex4017, pro která jsou pravidla uvedena níže: Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku.
ex 4001 Laminovaný kaučuk v deskách nebo surový kaučuk lisovaný na výrobu bot Laminace listů přírodního kaučuku
4005 Směsné kaučuky, nevulkanizované, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů, kromě přírodního kaučuku nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
4012Protektorované nebo použité pneumatiky z pryže; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky z pryže:
- pneumatiky, komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště z pryže, protektorované
- ostatní
Protektorování použitých pneumatik
Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísel 4011 a 4012
ex 4017 Výrobky z tvrdé pryže Výroba z tvrdé pryže
ex Kapitola 41 Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně; kromě čísel ex4102, 4104 až 4107 a 4109, pro které jsou pravidla stanovena níže: Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku.
ex 4102 Surové kůže ovčí nebo jehněčí, odchlupené Odchlupování chlupatých ovčích nebo jehněčích kožek
4104 až 4107 Usně, odchlupené jiné než usně čísel 4108 nebo 4109 Činění předčiněné usně nebo výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
4109 Lakové a lakové-laminované usně; metalizované usně Výroba z usní čísel 4104 až 4107, pokud jejich hodnota nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
Kapitola 42 Výrobky z usně; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiné než z housenek bource morušového) Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex Kapitola 43 Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich, kromě čísel 4302 a 4303, pro které jsou pravidla stanovena níže: Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku.
ex 4302Vyčiněné nebo upravené kožešiny sešité z:
- dílů, křížů nebo podobných forem
- ostatní
Bělení nebo barvení a stříhání a sešití jednotlivých nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin
Výroba z nesešitých, vyčiněných nebo upravených kožešin
4303 Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin Výroba z nesešitých, vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302
ex Kapitola 44 Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; kromě čísel ex 4403, ex 4407, ex 4408, 4409, ex 4410 až ex 4413, ex 4415, ex-4416, 4418 a ex4421, pro která jsou pravidla stanovena níže: Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex 4403 Nahrubo opracované dřevo Výroba ze surového dřeva, též zbaveného kůry, nebo jenom ohrubované
ex 4407 Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby, o tloušťce větší než 6 mm Hoblování, broušení nebo spojování klínovými ozuby
ex 4408 Dýhy a listy pro překližkované desky (též spojené), o tloušťce nejvýše 6 mm, jiné dřevo, podélně rozřezané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby, o tloušťce nejvýše 6 mm Krájení, hoblování, broušení nebo spojování klínovými ozuby
ex 4409Dřevo (včetně nespojených prkének a vlysů na parkety), profilované (s pery, drážkované, žlábkované, zkosené, spojené do V, vroubkované, zaoblené apod.) na jedné nebo několika hranách nebo plochách, též hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby:
- broušené nebo spojované klínovým ozubem
- lišty nebo výlisky
- ostatní
Broušení nebo spojování klínovým ozubem
Lištování nebo tvarování
Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex 4410 až ex 4413 Lišty a tvarované lišty, včetně dekorativních lišt a ostatních tvarovaných prkének Lištování nebo tvarování
ex 4415 Bedny, bedničky, přepravky, sudy a podobné dřevěné obaly Výroba z prken neřezaných na míru
ex 4416 Sudy, kádě, škopky, džbery a jiné bednář-ské výrobky a jejich části, ze dřeva Výroba ze štípaných dužin, nařezaných na dva hlavní povrchy, dále neopraco-vaných,
4418Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, včetně voštinových desek, parketových desek a šindelů, ze dřeva:
- výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ze dřeva
- lišty a tvarované lišty
- ostatní
Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku. Voštinové dřevěné desky a šindele mohou být použity
Lištování nebo tvarování
Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex 4421 Polotovary na zápalky; dřevěné kolíčky (floky) do obuvi Výroba ze dřeva kteréhokoliv čísla kromě profilovaného dřeva čísla 4409
ex Kapitola 45 Korek a korkové výrobky, kromě čísla 4503, pro které jsou pravidla stanovena níže: Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
4503 Výrobky z přírodního korku Výroba z korku čísla 4501
Kapitola 46 Výrobky ze slámy, esparta a jiných pletacích materiálu; košíkářské a proutěné výrobky Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
Kapitola 47 Buničina ze dřeva nebo jiných ce-lulózových vláknovin; sběrový papír nebo lepenka (odpad a výmět) Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex Kapitola 48 Papír a lepenka, výrobky z papírenských vláknin, papíru a lepenky; kromě výrobků čísel ex 4811, 4816, 4817, ex 4818, ex4819, ex 4820 a ex4823, pro které jsou pravidla stanovena níže: Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex 4811 Papír a lepenka, pouze linkované nebo čtverečkované Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
4816 Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiný kopírovací nebo přetiskový papír (jiný než čísla 4809), rozmnožovací blány a ofsetové matrice, z papíru, též v krabicích Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
4817Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru nebo lepenky; krabice, tašky, brašny a psací soupravy obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru nebo lepenkyVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu
ex 4818 Toaletní papír Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
ex 4819Krabice, bedny, pytle, sáčky, kornouty a jiné obaly z papíru nebo lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vlákenVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
ex 4820 Složky dopisních papírů Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
ex 4823 Ostatní papír, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, řezané na určitý rozměr nebo tvar Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
ex Kapitola 49 Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány kromě čísel 4909 a 4910, pro která jsou pravidla stanovena níže: Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
4909 Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla, kromě čísel 4909 nebo 4911
4910Kalendáře libovolného druhu, tištěné, včetně blokových kalendářů:
- kalendáře „věčného“ typu nebo kalendáře s vyměnitelnými bloky na základně jiné než z papíru nebo lepenky
- ostatní
Výroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla, kromě čísel 4909 nebo 4911
ex Kapitola 50 Hedvábí; kromě čísel ex 5003, 5004 až 5006 a 5007, pro která jsou pravidla stanovena níže Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex 5003 5004 až ex 5006 5007 Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu), mykaný nebo česaný Hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu:
- obsahující pryžové nitě
- ostatní
Mykání nebo česání hedvábného odpadu Výroba, ze (6):
- surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání
- jiných přírodních vláken, nemy-kaných nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo - z papírenských materiálů Výroba z jednoduché nitě (6)
Výroba z (6):
- kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- syntetických nebo umělých střižo-vých vláken, nemykaných ani nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- z papíru nebo Potisk doprovázený alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, kaland-rování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), kde hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
ex Kapitola 51 Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné příze a tkaniny; kromě čísel 5106 až 5110a 5111 až 5113, pro která jsou pravidla stanovena níže:
5106 až 5110 5111 až 5113 Vlněná příze, z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo žíní Vlněné tkaniny z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo žíní:
- obsahující pryžové nitě
- ostatní
Výroba, ze (z) (6):
- surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání
- přírodních vláken, nemykaných ani nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- z papírenských materiálů Výroba z jednoduché nitě (6)
Výroba z (6):
- kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- syntetických nebo umělých střižo-vých vláken, nemykaných ani nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru nebo Potisk doprovázený alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, kaland-rování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), kde hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
ex Kapitola 52 Bavlna; kromě čísel 5204 až 5207 a 5208 až 5212, pro která jsou pravidla stanovena níže: Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
5204 až 5207 5208 až 5212 Bavlněné nitě a jiné než šicí nitě Bavlněné tkaniny:
- obsahující pryžové nitě - ostatní
Výroba, ze (6):
- surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, ne-česaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
Výroba z jednoduché nitě (6) Výroba z (6):
- kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- syntetických nebo umělých střižo-vých vláken, nemykaných ani neče-saných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo - papíru nebo Potisk doprovázený alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, kaland-rování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), kde hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
ex Kapitola 5 3 Jiná rostlinná textilní vlákna; papírová nitě a tkaniny z papírových nití; kromě čísel 5306 až 5308 a 5309 až 5311, pro která jsou pravidla stanovena níže: Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
5306 až 5308Nitě z ostatních rostlinných vláken; papírové nitěVýroba, ze (6):
- surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání
- přírodních vláken, nemykaných, ne-česaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny,
nebo
- z papírenských materiálů
5309 až 5311Tkaniny z jiných rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití:
- obsahující pryžové nitě
- ostatní
Výroba z jednoduché nitě (6)
Výroba z (6):
- kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných ani nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru nebo
Potisk doprovázený alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), kde hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
5401 až 5406 5407 a 5408 Nitě, monofil a nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken
- obsahující pryžové nitě
- ostatní
Výroba, ze (6):
- surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání
- přírodních vláken, nemykaných, ne-česaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
Výroba z jednoduché nitě (6) Výroba z (6):
- kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- syntetických nebo umělých střižo-vých vláken, nemykaných ani neče-saných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru nebo Potisk doprovázený alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, kaland-rování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), kde hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
5501 až 5507 Syntetická nebo umělá střižová vlákna Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5508 až 5511 5512 až 5516 Nitě, šicí nitě Tkaniny ze syntetických střížových vláken:
- obsahující pryžové nitě
- ostatní
Výroba, ze (6):
- surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného, česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání
- přírodních vláken, nemykaných, ne-česaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů Výroba z jednoduché nitě (6)
Výroba z (6):
- kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- syntetických nebo umělých střižo-vých vláken, nemykaných, neče-saných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru nebo Potisk doprovázený alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, kaland-rování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), kde hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
ex Kapitola 5 6Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich; kromě čísel 5602, 5604, 5605 a 5606, pro která jsou pravidla stanovena nížeVýroba z: (6)
- kokosových nití,
- přírodních vláken,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5602Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná:
- vpichovaná plsť
- ostatní
Výroba z (6):
- přírodních vláken
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Lze použít:
- polypropylenová vlákna čísla 5402
- polypropylenová vlákna čísel 5503 nebo 5506 nebo
- nekonečná polypropylenová vlákna čísla 5501, jejichž délková hmotnost je nižší než 9 decitex, pokud jejich hodnota nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba z (6):
- přírodních vláken,
- syntetických střižových vláken z kaseinu nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5604Pryžové nitě a šňůry potažené textilem; textilní nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné pryží nebo plasty
- pryžové nitě a šňůry potažené textilem
- ostatní
Výroba z pryžových nití a šňůr nepotažených textilem
Výroba z: (6)
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5605Kovové a metalizované nitě, též opředené, představující textilní nitě, pásky nebo podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, kombinované s kovem ve formě vláken, pásků nebo prášků nebo potažené kovemVýroba z (6):
- přírodních vláken
- syntetických střížových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5606Opředené nitě, pásky a podobné opředené tvary čísel 5404 nebo 5405 (jiné než čísla 5605 a jiné než opředené žíněné nitě); žinylkové nitě; tzv. „řetízkové“ nitěVýroba z (6):
- přírodních vláken
- syntetických střížových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
Kapitola 57 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:
- z vpichované plsti
- z jiné plsti
- ostatní
Výroba z (6):
- přírodních vláken
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Lze použít:
- polypropylenové vlákno čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísel 5503 nebo 5506 nebo
- nekonečná polypropylenová vlákna čísla 5501, jejichž délková hmotnost je nižší než 9 decitex, pokud jejich hodnota nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu.
Výroba z (6):
- přírodních vláken, nemykaných, ne-česaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Výroba z (6):
- kokosových nití,
- syntetických nebo umělých střižo-vých přízí,
- přírodních vláken, nebo
- nití z nekonečných vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání
ex Kapitola 58Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky, výšivky, kromě čísel 5805 a 5810, pro která jsou pravidla stanovena níže:
- obsahující pryžové nitě
- ostatní
Výroba z jednoduché nitě (6)
Výroba z (6):
- přírodních vláken,
- syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo z papíru nebo
Potisk doprovázený alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), kde hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
5805 Ručně tkané tapiserie (typu Goblén, Flan-derský goblén, Aubusson, Beauvais apod.) a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též nezhotovené Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
5810Výšivky v metráži, pásech nebo motivechVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
5901 Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravená malířská plátna; ztužená plátna a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky Výroba z nití
5902Kordové textilie pro pneumatiky z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí:
- obsahující nejvýše 90 % hmotnostních textilních materiálů
- ostatní
Výroba z nití
Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5903 Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než čísla 5902 Výroba z nití
5904 Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo potahu na podložce z textilního materiálu, též přiříznuté do tvaru Výroba z nití (6)
5905Textilní tapety:
- impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované pryží, plasty nebo jinými materiály
- ostatní
Výroba z jednoduché nitě
Výroba z (6):
- kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných ani nečesaných či jinak zpracovaných pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo nebo
Potisk doprovázený alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), kde hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu
5906Textilie povrstvené pryží, jiné než čísla 5902:
- pletené nebo háčkované textilie
- jiné textilie vyrobené z nití ze syntetických nekonečných vláken obsahujících více než 90 % hmotnostních textilních materiálů
- ostatní
Výroba z (6):
- přírodních vláken,
- syntetických střižových vláken, ne-mykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny Výroba z chemických materiálů
Výroba z nití
5907 Ostatní textilie impregnované, povr-stvené nebo potažené; malovaná plátna pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné účely Výroba z nití
5908Tkané, splétané nebo pletené textilní knoty pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich výrobě, též impregnované:
- žárové punčošky, impregnované
- ostatní
Výroba z dutých úpletů pro žárové punčošky
Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
5909 až 5911Textilní výrobky a zboží pro technické účely.
- Leštící kotouče nebo prstence jiné než z plsti čísla 5911
- ostatní
Výroba z nití, z použitých textilních výrobků nebo z hadrů čísla 6310
Výroba z (6):
- kokosových nití,
- přírodních vláken,
- syntetických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Kapitola 60Pletené nebo háčkované textilieVýroba z (6):
- přírodních vláken,
- syntetických střížových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Kapitola 61Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované:
- získané sešitím nebo jiným spojením dvou nebo více kusů pletené nebo háčkované textilie, které byly střiženy podle tvaru nebo získány přímo v daném tvaru
- ostatní
Výroba z nití (7)
Výroba z (6):
- přírodních vláken,
- syntetických střížových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
ex Kapitola 62 Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované, kromě výrobků čísel ex-6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex-6210, 6213, 6214, ex 6216 a ex 6217, pro která jsou pravidla stanovena níže: Výroba z nití (7) (6)
ex 6202, ex 6204, ex 6206 a ex 6209Dámské, dívčí a kojenecké oděvy a jiné oděvní doplňky, vyšívanéVýroba z nití (6) nebo výroba z nevyšívaných textilií, pokud hodnota použité nevyšívané látky nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu (6)
ex 6210 a ex 6216Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých folií z hliníkového polyesteruVýroba z nití (6) nebo výroba z nepotažené textilie za předpokladu, že hodnota použité nepotažené textilie nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu (6)
6213 a 6214Kapesníky, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky:
- vyšívané
- ostatní
Výroba z nebělené jednoduché nitě (6) (7) nebo výroba z nevyšívaných textilií, pokud hodnota použitých nevyšívaných textilií nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu (6)
Výroba z nebělené jednoduché nitě (6) (7)
6217Ostatní zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212
- vyšívané
- ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých folií z hliníkového polyesteru
- podšívky pro límce a manžety, vystřižené
- ostatní
Výroba z nití (6) nebo výroba z nevyšívaných textilií, pokud hodnota použitých nevyšívaných textilií nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu (6)
Výroba z nití (6) nebo výroba z nepovrstvených textilií, pokud hodnota použitých nepovrstvených textilií nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu (6)
Výroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu Výroba z nití (6)
ex Kapitola 6 3 Ostatní zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry, kromě čísel 6301 až 6304, 6305, 6306, ex 6307 a 6308, pro které jsou pravidla uvedena níže Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
6301 až 6304Přikrývky, prádlo ložní, atd.; záclony, atd; jiné bytové textilie:
- plstěné, netkané
- ostatní
- vyšívané
- - ostatní
Výroba, z (7):
- přírodních vláken nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Výroba z nebělených jednoduchých nití (6) (7) nebo výroba z nevyšívané textilie (jiné než pletené nebo háčkované), pokud hodnota nevyšívané textilie nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu výroba z nebělených jednoduchých nití (6) (7)
6305Pytle a pytlíky k balení zbožíVýroba z (6):
- přírodních vláken,
- syntetických střížových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
6306Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty; stany; lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempinkové výrobky:
- z netkaných textilií
- ostatní
Výroba z (6):
- přírodních vláken nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Výroba z nebělené jednoduché nitě (6)
6307 Jiné zcela zhotovené výrobky včetně střihových šablon Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
6308 Soupravy sestávající z tkanin a nití, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro maloobchodní prodej. Každá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny produktu ze závodu
6401 až 6405 Obuv Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla kromě svršků spojených stélkou nebo jinou částí spodku obuvi čísla 6406
6406 Části a součásti obuvi (včetně svršků též spojených s podešvemi, jinými než vnějšími); vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, chrániče holení a podobné výrobky a jejich části a součásti Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex Kapitola 6 5 Pokrývky hlavy a jejich části a součásti; kromě čísel 6503 a 6505; pro která platí pravidla stanovená níže Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
6503 Klobouky a jiné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových kotoučů čísla 6501, s podšívkou nebo obroubené Výroba z nití nebo textilních vláken (6)
6505 Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zcela zhotovené z krajek, plsti nebo jiných textilií (ne však v pásech), též s podšívkou nebo obroubené; síťky na vlasy z jakýchkoliv materiálů, též s podšívkou nebo obroubené Výroba z nití nebo textilních vláken (6)
ex Kapitola 66 Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; kromě čísla 6601, pro které platí pravidla stanovená níže Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
6601 Deštníky a slunečníky (včetně deštníků v holi, zahradních slunečníků a podobných výrobků) Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % produktu ze závodu
Kapitola 67 Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z lidských vlasů Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex Kapitola 68 Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů, kromě čísel ex 6803, ex 6812 a ex6814, pro která platí pravidla stanovená níže. Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex 6803 Výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice Výroba z opracované břidlice
ex 6812 Výrobky z osinku (azbestu) nebo směsí na bázi osinku nebo osinku a uhličitanu hořečnatého Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla
ex 6 814 Výrobky ze slídy (včetně lisované nebo rekonstituované slídy, na podložce z papíru, lepenky nebo jiných materiálů) Výroba z opracované slídy (včetně lisované nebo rekonstituované slídy)
Kapitola 69 Keramické výrobky Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex Kapitola 70 Sklo a skleněné výrobky; kromě čísel 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7013 a ex7019, pro která platí pravidla stanovená níže: Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
7006 Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak zpracované, avšak nezarámováné nebo nespojované s jinými materiály Výroba z materiálů čísla 7001
7007 Bezpečnostní sklo tvrzené nebo vrstvené Výroba z materiálů čísla 7001
7008 Izolační jednotky z několika skleněných tabulí Výroba z materiálů čísla 7001
7009 Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek Výroba z materiálů čísla 7001
7010 Balony, skleněné lahve, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety, ampule a jiné skleněné obaly, používané pro přepravu nebo k balení zboží; konzervové sklo, zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla. Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku nebo Broušení skleněných výrobků za předpokladu, že hodnota nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
7013Stolní a domácenské sklo, kuchyňské sklo, skleněné výrobky toaletní, kancelářské, k výzdobě bytu a pro podobné účely (kromě čísel 7010 nebo 7018)Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku nebo
Broušení skleněných výrobků za předpokladu, že hodnota nebroušených skleněných výrobků nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu nebo
Ruční dekorace (s výjimkou sítotisku) foukaného skla, pokud hodnota foukaného skla nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
ex 7019Výrobky ze skleněných vláken těchto materiálů (kromě příze)Výroba z:
- nebarvených pramenů, rovingů, příze nebo sekaných pramenů nebo
- skleněné vlny
ex Kapitola 71 Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince, kromě čísel ex-7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex-7107, 7108, ex 7109, 7110, ex7111, 7116a 7117, pro která jsou pravidla stanovena níže Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex 7102, ex 7103 a ex 7104 Opracované drahokamy a polodrahokamy (přírodní, umělé nebo rekonstruované) Výroba z neopracovaných drahokamů nebo polodrahokamů
7106,7108 a 7110Drahé kovy:
- surové
- ve formě polotovaru nebo prachu
Výroba z materiálů nezařazených v čísle 7106, 7108 nebo 7110 nebo
elektrolytická, tepelná nebo chemická separace drahých kovů čísel 7106, 7108 nebo 7110 nebo
slévání drahých kovů čísel 7106, 7108 nebo 7110 navzájem nebo s obecnými kovy výroba ze surových drahých kovů
ex 7107, ex 7109 a ex 7111 Kovy plátované drahými kovy, ve formě polotovarů Výroba z kovů plátovaných drahými kovy, surových
7116 Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstruovaných) Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
7117BižuterieVýroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku nebo
Výroba z částí nezlacených, nestříbřených, neplatinovaných obecných kovů, pokud hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
ex Kapitola 72 Železo a ocel, kromě čísel 7207, 7208 až 7216, 7217, ex 7218, 7219 až 7222, 7223, ex 7224, 7225 až 7227, 7228 a 7229, pro která jsou pravidla stanovena níže: Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
7207 Polotovary ze železa nebo nelegované oceli Výroba z materiálů čísel 7201, 7202, 7203, 7204 nebo 7205
7208 až 7216 Ploché válcované výrobky, válcované dráty, tyčová ocel a profily ze železa nebo nelegované oceli Výroba z ingotu nebo jiných primárních forem čísla 7206
7217 Dráty ze železa nebo nelegované oceli Výroba z polotovarů čísla 7207
ex 7218, 7219 až 7222 Polotovary, ploché válcované výrobky, válcované dráty, tyčová ocel a profily z korozivzdorné oceli Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7218
7223 Dráty z korozivzdorné oceli Výroba z polotovarů čísla 7218
ex 7224, 7225 až 7227 Polotovary, ploché válcované výrobky, v nepravidelně navinutých svitcích z ostatní legované oceli Výroba z ingotu nebo jiných primárních forem čísla 7224
7228 Tyčová ocel a profily z ostatní legované oceli; duté tyče z legované nebo nelegované oceli Výroba z ingotu nebo jiných primárních forem čísla 7206, 7218 nebo 7224
7229 Dráty z ostatní legované oceli Výroba z polotovarů z ostatní legované oceli čísla 7224
ex Kapitola 73 Výrobky ze železa nebo oceli, kromě čísel ex 7301, 7302, 7304, 7305, 7306, ex 7307, 7308 a ex 7315, pro která jsou pravidla stanovena níže Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex 7301 Štětovnice Výroba z materiálů čísla 7206
7302 Konstrukční materiály železničních a tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, výhybky a ostatní přejezdový materiál pro výměny a křížení, příčné pražce, kolejnicové spojky, stoličky a klíny kolejnicových stoliček, podkladové desky, přídržky, podpěrné desky, kleštiny (táhla) a jiné dílce speciálně přizpůsobené pro kladení, spojování nebo upevňování kolejnic Výroba z materiálů čísla 7206
7304, 7305 a 7306 Trubky a duté profily ze železa (kromě litiny) nebo z oceli Výroba z materiálů čísla 7206, 7207, 7218 nebo 7224
ex 7307 Potrubní tvarovky (např. spojky, kolena, nátrubky) z korozivzdorné oceli (ISO č. X5 CrNiMo 1712) sestávající z několika částí Soustružení, vrtání, vystružování, řezání závitů a odstraňovaní otřepů a otryskovávání (pískování) kovaných polotovarů, pokud jejich celková hodnota nepřekročí 35 % ceny produktu ze závodu.
7308 Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části konstrukcí ze železa nebo oceli (např. mosty a jejich části, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové stožáry, stěžně, pilíře, sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky); desky, tyče, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli připravené pro použití v konstrukcích Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku. Svařované tyče, profily, trubky čísla 7301 nemohou být použity
ex 7315 Protismykové řetězy Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů čísla 7315 nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
ex Kapitola 74Méďa výrobky z mědi, kromě čísel 7401, 7402, 7403, 7404 a 7405, pro která jsou pravidla uvedena nížeVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
7401 Měděný kamínek (měděný lech); cementová měď (srážená měd) Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
7402 Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
7403Rafinovaná méďa slitiny mědi, netvářené:
- rafinovaná měď
- slitiny mědi a rafinovaná měď obsahující jiné prvky
Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
Výroba z netvářené rafinované mědi nebo odpadu a šrotu
7404 Odpad a šrot z mědi: Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
7405 Předslitiny mědi Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex Kapitola 7 5Nikl a výrobky z niklu, kromě čísel 7501 až 7503, pro která jsou pravidla stanovena níže:Výroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
7501 až 7503 Niklový kamínek (lech), sintrované výrobky oxidu nikelnatého a jiné meziprodukty metalurgie niklu; netvářený nikl; odpad a šrot z niklu Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex Kapitola 7 6Hliník a výrobky z hliníku, kromě čísel 7601, 7602 a ex7616, pro která jsou pravidla stanovena níže:Výroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
7601 Netvářený hliník Výroba tepelnou nebo elektrolytickou úpravou z nelegovaného hliníku nebo odpadu a hliníkového šrotu
7602 Odpad a šrot z hliníku: Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex 7616Výrobky z hliníku, jiné než tkaniny, mřížkoviny a pletiva, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, a lehčený hliníkVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku. Lze však použít tkaniny, mřížkoviny, a pletiva, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu nebo lehčeného hliníku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
ex Kapitola 78Olovo a výrobky z olova, kromě čísel 7801 a 7802, pro která jsou pravidla stanovena níže:Výroba při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
7801Netvářené olovo:
- rafinované olovo
- ostatní
Výroba z prutů nebo ze surového olova
Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku. Odpad a šrot čísla 7802 nemohou být použity
7802 Odpad a šrot z olova Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku.
ex Kapitola 79Zinek a výrobky ze zinku, kromě výrobků čísel: 7901 a 7902, pro které jsou pravidla stanovena níže:Výroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
7901 Netvářený zinek Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku. Odpad a šrot čísla 7902 nemohou být použity.
7902 Odpad a šrot ze zinku Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku.
ex Kapitola 80Cín a výrobky z cínu, kromě čísel 8001, 8002 a 8007 pro která jsou pravidla stanovena níže:Výroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
8001 Netvářený cín Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku. Odpad a šrot čísla 8002 nemohou být použity
8002 a 8007 Odpad a šrot z cínu; ostatní výrobky z cínu Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku.
Kapitola 81Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich:
- ostatní obecné kovy, tvářené; výrobky z ostatních obecných kovů
- ostatní
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů zařazených ve stejném čísle jako výrobek nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex Kapitola 82 Nástroje a nářadí, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů, kromě čísel 8206, 8207, 8208, ex 8211, 8214 a 8215, pro která jsou pravidla stanovena níže Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku.
8206 Nástroje nejméně dvou čísel 8202 až 8205, v soupravách pro maloobchodní prodej Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než jsou čísla 8202 až 8205. Čísla 8202 až 8205 mohou být začleněny do soupravy, pokud jejich hodnota nepřekročí 15 % ceny produktu ze závodu.
8207 Vyměnitelné nástroje pro ruční nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí a tvářecí stroje (např. na lisování, ražení, zápustkové kování, děrování, řezání vnějších nebo vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, vystružování, protahování, frézování, soustružení, šroubování), včetně nástrojů na tažení nebo vytlačování kovů a vrtání nebo sondáž při zemních pracích Výroba, při které: - jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a - hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8208Nože a břitové destičky pro stroje nebo mechanická zařízeníVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
ex 8211 Nože s hladkou nebo zoubkovanou řeznou čepelí (včetně zahradnických ža-bek), jiné než nože čísla 8208 Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku. Lze však použít čepele a rukojeti (držáky) z obecného kovu
8214 Jiné nožířské zboží (např. strojky na stříhání vlasů, řeznické a kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolébací nože, nože na papír); soupravy a nástroje na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty) Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku. Rukojeti z obecného kovu mohou být použity
8215 Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na ryby, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské a jídelní nástroje Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku. Rukojeti z obecného kovu mohou být použity
ex Kapitola 83 Různé výrobky z obecných kovů, kromě čísla ex 8306, pro která jsou pravidla stanovena níže: Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku.
ex 8306 Sošky a jiné ozdobné předměty z obecných kovů Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku. Jiné materiály čísla 8306 mohou být použity, pokud jejich hodnota nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu.
ex Kapitola 84 Jaderné reaktory, kotle, stroje, přístroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti, kromě čísel ex 8401, 8402, 8403, ex 8404, 8406 až 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, 8425 až 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 až 8447, ex 8448, 8452, 8456 až 8466, 8469 až 8472, 8480, 8482, 8484 a 8485 pro které jsou pravidla stanovena níže: Výroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
ex 8401 Palivové články pro jaderné reaktory (8) Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku (8) Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8402Parní kotle, jiné než kotle k ústřednímu vytápění, schopné dodávat jak teplou, tak i nízkotlakou páru; kotle zvané „na přehřátou vodu“Výroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
8403 a ex 8404 Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než čísla 8402, pomocné přístroje a zařízení pro kotle k ústřednímu vytápění Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo 8403 nebo 8404. Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8406 Parní turbíny Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8407 Zážehové spalovací motory s posuvně vratným nebo rotačním pohybem pístu Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8408 Pístové vznětové spalovací motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory se žárovou hlavou) Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8409 Části a součásti převážně nebo výhradně motorů čísel 8407 nebo 8408 Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8411Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbínyVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
8412 Ostatní motory a pohony Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
ex 8413Rotační objemová čerpadlaVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
ex 8414Průmyslové ventilátory a podobné výrobkyVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
8415 Klimatizační zařízení skládající se z ventilátoru s vestavěným motorem a ze zařízení na změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8418Chladničky, mrazící boxy a jiná chladící nebo mrazící zařízení, elektrická nebo jiná; tepelná čerpadla, jiná než klimatizační zařízení čísla 8415Výroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
ex 8419Stroje pro dřevařský průmysl a průmysl na zpracování papírenského odpadu a na výrobu lepenkyVýroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- jsou v rámci výše uvedeného omezení materiály zařazené ve stejném čísle, jako je číslo výrobku, použity pouze do hodnoty 25 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8420Kalandry nebo jiné válcovací stroje, jiné než stroje na válcování kovů nebo skla, válce pro tyto strojeVýroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- jsou v rámci výše uvedeného omezení materiály zařazené ve stejném čísle jako je číslo výrobku použity pouze do hodnoty 25 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8423Přístroje a zařízení na určování hmotnosti (vyjma vah o citlivosti nejméně 5 mg), včetně vah spojených s počítacími nebo kontrolními přístroji; závaží pro váhy všech druhůVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
8425 až 8428Zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací stroje a zařízeníVýroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- jsou v rámci výše uvedeného omezení materiály zařazené v čísle 8431 použity pouze do hodnoty 10% ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8429Buldozery, angldozery, srovnávače (grej-dry), stroje na vyrovnávání terénu (ni-velátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače, dusadla a silniční válce, s vlastním pohonem:
- silniční válce
- ostatní
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- při které jsou v rámci výše uvedeného omezení materiály zařazené v čísle 8431 použity pouze do hodnoty 10 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8430Ostatní srovnávací, vyrovnávací (nivelač-ní), škrábací, hloubící, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací stroje a přístroje na zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněhové frézyVýroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- jsou v rámci výše uvedeného omezení materiály zařazené v čísle 8431 použity pouze do hodnoty 10 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
ex 8431 Části pro silniční válce Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8439Stroje a přístroje na výrobu buničiny z celulózových vláknovin nebo na výrobu nebo konečnou úpravu papíru nebo lepenkyVýroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- jsou v rámci výše uvedeného omezení materiály zařazené ve stejném číslo, jako je číslo produktu, použity pouze do hodnoty 2 5 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8441Ostatní stroje a přístroje na zpracování buničiny, papíru nebo lepenky, včetně řezaček všech druhůVýroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- jsou v rámci výše uvedeného omezení materiály zařazené ve stejném čísle, jako je číslo výrobku, použity pouze do hodnoty 25 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8444 až 8447 Stroje čísel 8444 až 8447 pro použití v textilním průmyslu Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
ex 8448 Přídavná (pomocná) strojní zařízení ke strojům čísel 8444 a 8445 Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8452Šicí stroje, jiné než stroje na sešívání knih čísla 8440; nábytek, podstavce a kryty speciálně konstruované pro šicí stroje; jehly do šicích strojů
- šicí stroje (pouze s prošívacím stehem) s hlavou o hmotnosti nejvýše 16 kg bez motoru nebo 17 kg včetně motoru
- ostatní
Výroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
- hodnota všech nepůvodních materiálů použitých při montáži hlavy (bez motoru) nepřekročí hodnotu původních použitých materiálů a
- použitá zařízení na napínání nitě, háčkování a klikatý steh jsou již původní
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8456 až 8466 Obráběcí stroje a jejich části a příslušenství čísel 8456 až 8466 Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8469 až 8472 Kancelářské stroje a přístroje (například psací stroje, počítací stroje, stroje pro automatizované zpracování dat, rozmnožovací stroje, sešívací stroje a drátovky) Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8480 Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy, formy na kovy (jiné než kokily na ingoty), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plasty Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
8482Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová apod.)Výroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
8484 Kovoplastická těsnění; soubory a sestavy těsnění různého složení uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8485 Části a součásti strojů a přístrojů neobsahující elektrické svorky, izolace, cívky, kontakty nebo jiné elektrické prvky, v této kapitole jinde neuvedené ani zahrnuté Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
ex Kapitola 8 5 Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům; kromě čísel 8501, 8502, ex 8518, 8519 až 8529, 8535 až 8537,ex 8541, 8542, 8544až 8548,pro které jsou pravidla stanovena níže: Výroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8501 Elektrické motory a generátory (kromě elektrických zdrojových soustrojí) Výroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů neřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- jsou v rámci výše uvedeného omezení materiály zařazené v čísle 8503 použity pouze do hodnoty 10 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8502 Elektrická zdrojová soustrojí a elektrické rotační měniče Výroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- v rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8501 nebo 8503, nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
ex 8 518 Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku Výroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku.
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8519Gramofony, též přenosné, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje, bez zařízení pro záznam zvuku:
- elektrické gramofony
- ostatní
Výroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- při které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8520Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku, též s reprodukčním zařízenímVýroba:
- při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- při které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8521Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným video-tuneremVýroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8522 Části a příslušenství přístrojů čísel 8519 až 8521 Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8523 Hotová nenahraná média pro záznam zvuku nebo podobný záznam, kromě výrobků kapitoly 37: Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8524Gramofonové desky, magnetické pásky a jiná nahraná média pro záznam zvuku nebo pro podobné záznamy, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu desek, avšak kromě výrobků kapitoly 37:
- matrice a galvanické otisky pro výrobu desek
- ostatní
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- jsou v rámci výše uvedeného omezení materiály zařazené v čísle 8523 použity pouze do hodnoty 10 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8525Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání, též s přijímacím zařízením nebo se zařízením pro záznam a reprodukci zvuku; televizní kameryVýroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
8526Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízeníVýroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
8527Přijímací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii nebo rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom pouzdře s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinamiVýroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- při které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
8528Televizní přijímače, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu; včetně videomonitorů a video-projektorů
- přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem
- ostatní
Výroba:
- při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- při které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu použitých původních materiálů Výroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
8529Části a součásti výhradně nebo zejména určené pro přístroje čísel 8525 až 8528:
- výhradně nebo zejména určené pro přístroje pro záznam nebo reprodukci obrazu
- ostatní
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
8535 a 8536Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, k jejich zapojování, spojování a připojováníVýroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- jsou v rámci výše uvedeného omezení materiály zařazené v čísle 8538 použity pouze do hodnoty 10 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8537Rozvaděče, rozvodné panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené nejméně dvěma zařízeními čísel 8535 nebo 8536, pro elektrická řídicí nebo rozvodná zařízení, včetně zabudovaných nástrojů nebo přístrojů kapitoly 90, číslicově řízené přístroje, jiné než spojovací přístroje čísla 8517:Výroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- jsou v rámci výše uvedeného omezení materiály zařazené v čísle 8538 použity pouze do hodnoty 10 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
ex 8541Diody, tranzistory a obdobná polovodičová zařízení, kromě destiček ještě neroz-řezaných na čipyVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
8542Elektronické integrované obvody a mikrosoustavyVýroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8541 nebo 8542, nepřekročí 10 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
8544 Dráty, vodiče (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) kabely (včetně koaxiálních) a jiné izolované elektrické vodiče včetně konektorů; optické kabely vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo konektory. Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8545 Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky z grafitu nebo jiného uhlíku, též spojené s kovem pro elektrické účely Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8546 Elektrické izolátory z jakéhokoli materiálu Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8547 Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vliso-vanými drobnými kovovými součástmi (např. s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, kromě izolátorů čísla 8546; elektrické instalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolací Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8548 Elektrické části a součásti strojů a přístrojů jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8601 až 8607 Železniční a tramvajové lokomotivy, vozový park a jeho části a součásti Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8608Kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení; mechanické (též elektromechanické) návěstní, bezpečnostní, kontrolní nebo ovládací, pro železniční tramvajovou nebo jinou kolejovou dopravu, silniční nebo říční dopravu, parkoviště, přístavní nebo letištní zařízení; jejich části a součástiVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8609 Kontejnery (včetně nádržkových kontejnerů) speciálně konstruované a vybavené pro jeden nebo více druhů dopravy Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
ex Kapitola 8 7 Vozidla jiná než kolejová, jejich části a součásti, kromě čísel 8709 až 8711, ex-8712, 8715 a 8716, pro které jsou pravidla stanovena níže Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8709Vozíky s vlastním pohonem bez zdvíhacího nebo manipulačního zařízení, používané v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součástiVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8710 Tanky a jiná bojová obrněná vozidla, motorová, též se zbraněmi; jejich části a součásti Výroba, při které: - jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku a - hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8711Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola s pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky
- se zážehovým spalovacím motorem s posuvně vrtaným pohybem pístu s obsahem válců:
- nejvýše 50 cm3
- vyšším než 50 cm3
- ostatní
Výroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu použitých původních materiálů
Výroba:
- při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- při které hodnota všech nepůvodních použitých materiálů nepřekročí hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 20 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
ex 8 712 Jízdní kola bez kuličkových ložisek Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla, kromě čísla 8714 Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8715Dětské kočárky a jejich části a součástiVýroba, při které:
- všechny p oužité materiály j sou zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
8716Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součástiVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
ex Kapitola 88 Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti, kromě čísel ex 8804 a 8805, pro které jsou pravidla stanovena níže: Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
ex 8804 Rotující padáky Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla 8804 Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
8805 Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení pro přistání aerodynů na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení pozemní přístroje pro letecký výcvik; jejich části a součásti Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
Kapitola 89 Lodě čluny a technická plavidla Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku. Nelze však použít trupy čísla 8906. Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
ex Kapitola 90 Optické, fotografické, kinematografické, měřící, kontrolní a jemnomechanické; zdravotnické nebo lékařské přístroje a zařízení; jejich části, součásti a příslušenství; kromě přístrojů a zařízení patřících do následujících čísel, pro které jsou pravidla stanovena níže: 9001, 9002, 9004, ex-9005, ex 9006, 9007, 9011, ex9014, 9015 až 9020 a 9024 až 9033 Výroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
9001 Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely, jiné než čísla 8544; polarizační materiál v listch nebo deskách; čočky (včetně kontaktních), hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, nezasažené, jiné než z opticky neopracovaného skla Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
9002 Čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, zasazené, pro přístroje nebo zařízení, jiné než z opticky neopracovaného skla Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
9004 Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
ex 9005Binokulární a monokulární dalekohledy a jiné optické teleskopy a jejich podstavce a rámy; kromě astronomických refrakčních teleskopů a jejich rámů a podstavcůVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu všech původních použitých materiálů
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
ex 9006Fotografické přístroje (jiné než kinemato-grafické); přístroje a žárovky pro bleskové světlo k fotografickým účelům, kromě elektricky zapalovaných bleskových žárovekVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
9007Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam a reprodukci zvukuVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
9011Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekciVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu všech použitých původních materiálů
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu
ex 9014 Ostatní navigační přístroje a zařízení Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
9015 Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální přístroje a zařízení, kromě kompasů; dálkoměry Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
9016 Váhy o citlivosti nejméně 5 cg, též se závažími Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
9017 Kreslící, označovací nebo počítací přístroje (např. kreslící stroje, pantografy, úhloměry, rýsovadla, logaritmická pravítka a kalkulačky); ruční délková měřidla (např. měřicí tyče, měřící pásma, mikrometry, posuvná měřítka a kalibry) jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
9018Zdravotnické, chirurgické, stomatologické, nebo veterinární nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje a přístroje pro vyšetření zraku:
- stomatologická křesla s vestavěnými stomatologickými přístroji a plivátka pro stomatologické ordinace
- ostatní
Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla 9018
Výroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
9019Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozonem, kyslíkem, aerosolem, resuscitátory a jiné respirační přístrojeVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
9020Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrůVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 2 5 % ceny produktu ze závodu
9024 Stroje a přístroje pro zkoušení tvrdosti, pevnosti v tahu, stlačitelnosti, pružnosti nebo jiných mechanických vlastností materiálů (např. kovů, dřeva, textilních materiálů, papíru, plastů) Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
9025 Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry a psychrometry, též s registračím zařízením a navzájem kombinované Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
9026 Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů (např. průtokoměry, hladinoměry, tlakoměry, měřiče spotřeby tepla), kromě přístrojů a zařízení čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032 Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
9027 Přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory (např. polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení na kalorimetrické, akustické nebo fotometrické měření (včetně expozimetrů); mikrotomy Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
9028Plynoměry, průtokoměry kapalin, elektroměry, včetně jejich kalibračních měřidel:
- části, součásti a příslušenství
- ostatní
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu.
9029 Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry apod.; ukazatele rychlosti a tachometry, jiné než čísel 9104a9015; stroboskopy Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu.
9030 Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a zařízení na měření a kontrolu elektrických veličin; kromě měřidel čísla 9028; přístroje a zařízení na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího záření Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu.
9031 Měřící nebo kontrolní zařízení a stroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilů Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu.
9032 Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu.
9033 Části, součásti a příslušenství, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté, pro stroje, přístroje a zařízení kapitoly 90 Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu.
ex Kapitola 91 Hodiny, hodinky, a jejich části a součásti; kromě čísel 9105, 9109 až 9113, pro která jsou pravidla uvedena níže: Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu.
9105Ostatní hodinyVýroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu.
9109Hodinové strojky, úplné a smontovanéVýroba, při které:
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřekročí hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu.
9110Hodinové nebo hodinkové strojky, úplné, nesmontované nebo částečně smontované (soupravy); hodinové nebo hodinkové strojky neúplné, smontované; neúplné, nedokončené hodinové nebo hodinkové strojkyVýroba, při které
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu a
- v rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 9114 nepřekročí 10 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu.
9111Pouzdra hodinek a jejich části a součástiVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu.
9112Kryty a skříňky k hodinářským výrobkům a jejich části a součástiVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu.
9113Hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti:
- z obecných kovů, též pokovených nebo plátovaných drahými kovy
- ostatní
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 40 % ceny produktu ze závodu
Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu.
Kapitola 92 Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů neřekročí 40 % ceny produktu ze závodu.
Kapitola 93 Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu.
ex Kapitola 94 Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné výrobky, svítidla a světelná zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby, kromě čísel 9401, ex 9403, 9405 a 9406, pro která jsou pravidla stanovena níže Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex 9401 a ex 9403Nábytek z obecných kovů, obsahující bavlněnou tkaninu bez vycpávky o hmotnosti nejvýše 300 g/m2Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku nebo výroba z bavlněné tkaniny již zhotovené ve formě připravené k použití, čísla 9401 nebo 9403, pokud
- její hodnota nepřekročí 25 % ceny produktu ze závodu
- všechny použité ostatní materiály jsou původní a zařazeny v jiném čísle, než je číslo 9401 nebo 9403
9405 Svítidla (včetně světlometů) a jejich části a součásti jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným světelným zdrojem a jejich části a součásti jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu.
9406 Montované stavby Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu.
ex Kapitola 9 5 Hračky, hry, a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství, kromě čísel 9503 aex 9506, pro která jsou pravidla stanovena níže: Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
9503Ostatní hračky; zmenšené modely a podobné modely na hraní, též mechanické; skládanky všech druhůVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
ex 9506 Výrobky a potřeby pro tělesné cvičení, gymnastiku, atletiku nebo jiné sporty (kromě stolního tenisu) nebo hry pod širým nebem, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; bazény a brouzdaliště Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku. Hrubě tvarované špalky použité předkovky pro výrobu hlavic ke golfovým holím
ex Kapitola 96 Různé výrobky; kromě čísel ex 9601, ex-9602, ex 9603, 9605, 9606, 9612, ex-9613 a ex 9614, pro která jsou pravidla stanovena níže Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku
ex 9601 a ex 9602 Výrobky z živočišných, rostlinných nebo nerostných řezbářských materiálů Výroba z „opracovaných“ řezbářských materiálů stejného čísla
ex 9603 Košťata a kartáče (kromě košťat apod. a kartáčů z kuních a veverčích chlupů) ruční mechanická košťata bez motoru, malířské, podložky a válečky, pryžové štětky a štětce Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu.
9605 Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů Každá položka v soupravě musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazen do soupravy. Nepůvodní předměty však mohou být použity, pokud jejich celková hodnota nepřekročí 15 % ceny soupravy ze závodu.
9606Knoflíky a stiskací knoflíky; formy na knoflíky a ostatní části a součásti knoflíků nebo stiskacích knoflíků; knoflíkové polotovaryVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
9612Pásky do psacích strojů a podobné barvící pásky napuštěné tiskařskou černí nebo jinak připravené k předávání otisků, též na cívkách nebo v kazetách; razítkové polštářky, též napuštěné, též v krabičkáchVýroba, při které:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřekročí 50 % ceny produktu ze závodu
ex 9613 Zapalovače s elektrickým zapalovacím systémem Výroba, při které hodnota všech použitých materiálů čísla 9613 nepřekročí 30 % ceny produktu ze závodu.
ex 9614 Dýmky a dýmkové hlavy Výroba z hrubě tvarovaných špalků
Kapitola 97 Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti Výroba, při které jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku

(1) Viz úvodní poznámka 7, příloha I

(2) Poznámka 3 ke kapitole 32 říká, že tyto přípravky jsou přípravky druhu užívaného pro barvení kteréhokoliv materiálu nebo používané jako přísady ve výrobě barvících přípravků za předpokladu, že nejsou řazeny v jiném čísle kapitoly 32

(3) Skupinou se rozumí jakákoliv část čísla, která je oddělena od zbývající části středníkem.

(4) V případě výrobků sestávajících z materiálů zařazených jak v číslech 3901 až 3906 na jedné straně tak v číslech 3907 až 3911 na straně druhé platí toto omezení jenom na tu skupinu materiálů, která převládá hmotností ve výrobku

(5) Za vysoce průhledné se považují tyto pásky: pásky se zakalenou optikou u kterých je-měřeno podle ASTM-D 1003-16 Gardnerovým nefelometrem (faktor zakalenosti) -menší než 2 %.

(6) Viz úvodní poznámka 5, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů

(7) Viz úvodní poznámka č. 6.

(8) Pravidlo s platností do 31. prosince 1998.

PŘÍLOHA III

VZOR PRŮVODNÍHO OSVĚDČENÍ EUR.1

1. Průvodní osvědčení EUR.l se vystavuje na formuláři, jehož vzor je obsažen v této příloze. Formulář se vytiskne v jednom nebo ve více jazycích, v nichž je vyhotovena tato dohoda. Osvědčení se vydávají v jednom z těchto jazyků a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými ve vyvážejícím státě. Jsou-li vyplňovány rukou, je třeba použít inkoust a psát hůlkovým písmem.

2. Formulář osvědčení EUR.l má rozměry 210 × 297 mm s maximální přípustnou odchylkou - 5 mm nebo + 8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, neobsahující dřevovinu o hmotnosti nejméně 25 g/m2. Musí mít pozadí s tištěným zeleným gilošovaným vzorem, na němž je patrné jakékoliv padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

3. Příslušné orgány členských států Společenství a Maroka si mohou vynahradit právo právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. V takovém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na příslušné schválení. Každé osvědčení musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle které lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo nepředtištěné, pro účely identifikace.

PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ

POZNÁMKY

1. V osvědčeních se nesmějí slova mazat ani přepisovat. Jakékoliv změny se musí provést přeškrtnutímnesprávného údaje a zapsáním potřebné opravy. Každou takovou změnu musí parafovat osoba, která osvědčení vyplnila, a schválit (indosovat) celní orgány vydávající země nebo území.

2. Mezi položkami uvedenými v osvědčení se nesmějí vynechávat žádné mezery a před každou položkou se musí uvést její číslo. Hned pod poslednípoložkou se musí zakreslit vodorovná čára. Všechna nevyplněná místa se musí proškrtnout tak, aby nebylo možné do nich později vpisovat dodatečné údaje.

3. Zboží se musí být popsáno v souladu s obchodní praxí a natolik podrobně, aby je bylo možné identifikovat.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ PRŮVODNÍHO OSVĚDČENÍ

PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE

PŘÍLOHA IV

PROHLÁŠENÍ PODLE ČLÁNKU 27

(1) V případě že jsou na faktuře uvedeny také výrobky nepocházející ze Společenství, vývozce je musí vyplnit jasně.

(2) Popřípadě vymazat.

(3) Do zvláštního oddílu faktury, ve kterém je uvedena země původu každého výrobku lze učinit odkaz.

PŘÍLOHA V

VZOROVÝ OTISK RAZÍTKA UVEDENÝ V ČL. 22 ODST. 3 PÍSM. b)

(1) Počáteční písmena nebo znak státu vývozu.

(2) Informace nezbytné pro identifikaci schváleného vývozce.

PŘÍLOHA VI

VZOR PROHLÁŠENÍ

PŘÍLOHA VII

POZNÁMKY

(1) Celé občanské nebo obchodní firma a adresa.

(2) Nepovinné.

(3) Kilogram, hektolitr, metr krychlový nebo ostatní jednotky.

(4) Obaly jsou považovány za jeden celek se zbožím, které obsahují. Toto ustanovení však neplatí pro výrobky zabalené v obalech běžného typu a které mají trvalý charakter nezávisle na jejich obalu.

(5) Vyplnit v případě potřeby. V těchto případech:

- pocházejí-li výrobky ze země uvedené dotyčnou dohodou nebo úmluvou - uvést tuto zemi,

- pocházejí-li výrobky z ostatních zemí - uvést „třetí země“.

(6) Hodnota musí být uvedena v souladu s ustanoveními vztahujícími se k pravidlům původu.

PŘÍLOHA VIII

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČLÁNKU 1 PROTOKOLU

Strany souhlasí, že ustanoveními článku 1 písm. e) protokolu není dotčeno právo Maroka požívat zvláštního zacházení ani jiná výjimečná ujednání, která byla schválena pro rozvojové země dohodou provádějící článek VII Všeobecné dohody o clech a obchodu.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K ČLÁNKŮM 19 a 33 PROTOKOLU

Strany souhlasí, že ustanovení čl. 19 odst. 1 písm. b) a čl. 33 odst. 1 a 2 protokolu je třeba opatřit vysvětlivkami.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K ČLÁNKU 39 PROTOKOLU

K provedení článku 39 tohoto protokolu je Společenství po podpisu dohody připraveno, přezkoumat jakoukoliv žádost Maroka ohledně stanovení odchylek u pravidel původu.


PROTOKOL č. 5 o vzájemné pomoci mezi správními orgány v celních záležitostech

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

a) „celními předpisy“ všechny právní a správní předpisy použitelné na územích stran, které upravují dovoz, vývoz, tranzit zboží a jeho umístění do určitého celního režimu, včetně opatření pro zákaz, omezení a kontrolu, přijatých uvedenými stranami;

b) „dožadujícím orgánem“ příslušný správní orgán, který byl pro tento účel určen stranou a který podává žádost o pomoc v celních záležitostech;

c) „dožádaným orgánem“ příslušný správní orgán, který byl pro tento účel určen smluvní stranou a který obdrží žádost o pomoc v celních záležitostech;

d) „osobními údaji“ veškeré údaje týkající se určité nebo určitelné osoby.

Článek 2

Oblast působnosti

1. Strany si vzájemně pomáhají v oblastech spadajících do jejich působnosti při prevenci, zjišťování a vyšetřování porušení celních předpisů, a to způsobem a za podmínek stanovených v tomto protokolu.

2. Pomoc v celních záležitostech, jak je upravena v tomto protokolu, se použije na správní orgány stran, které jsou příslušné pro používání tohoto protokolu. Nejsou jí dotčeny předpisy, jimiž se řídí vzájemná pomoc v trestních věcech. Ani se nevztahuje na informace získané při výkonu pravomocí na základě žádosti soudního orgánu, pokud s tím tento orgán nevysloví souhlas.

Článek 3

Pomoc na žádost

1. Na žádost dožadujícího orgánu mu dožádaný orgán poskytne všechny potřebné informace, které dožadujícímu orgánu umožní zajistit správné používání celních předpisů, včetně informací o oznámených nebo plánovaných operacích, které porušují nebo by mohly porušovat tyto předpisy.

2. Na žádost dožadujícího orgánu dožádaný orgán sdělí, zda zboží vyvezené z území jedné strany bylo řádně dovezeno na území druhé strany a v případě potřeby informuje o celním režimu tohoto zboží.

3. Na žádost dožadujícího orgánu dožádaný orgán, v souladu se svými právními předpisy, zajistí sledování:

a) fyzických nebo právnických osob, u kterých existuje důvodné podezření, že porušují nebo porušily celní předpisy;

b) míst, kde jsou sklady zboží zřízeny způsobem, který vyvolává důvodné podezření, že toto zboží je určeno pro operace porušující celní předpisy druhé smluvní strany;

c) pohybů zboží, které jsou oznámeny jako potenciálně podezřelé ze závažného porušování celních předpisů;

d) dopravních prostředků, u kterých existuje důvodné podezření, že byly nebo mohou být použity při porušování celních předpisů.

Článek 4

Pomoc bez žádosti

V souladu se svými právními a správními předpisy a ostatními právními nástroji si strany navzájem poskytnou pomoc, pokud se domnívají, že je to nezbytné pro správné používání celních předpisů, zejména pokud získají informace, které se týkají:

— operací, které porušují nebo mohou porušit tyto předpisy a které mohou být předmětem zájmu druhé strany;

— nových způsobů nebo metod používaných při provádění těchto operací;

— zboží, o kterém je známo, že je předmětem porušování celních předpisů;

— fyzických nebo právnických osob, u kterých existuje důvodné podezření, že porušují nebo porušily celní předpisy,

— dopravních prostředků, u kterých existuje důvodné podezření, že byly nebo by mohly být použity při porušování celních předpisů.

Článek 5

Doručení/Oznámení

Na žádost dožadujícího orgánu podnikne dožádaný orgán v souladu se svými právními předpisy všechny nezbytné kroky k tomu, aby zajistil:

— doručení všech dokumentů,

— oznámení všech rozhodnutí,

které spadají do oblasti působnosti tohoto protokolu, adresátovi pobývajícímu nebo usazenému na jeho území. V takovém případě se použije čl. 6 odst. 3.

Článek 6

Forma a obsah žádosti o pomoc

1. Žádosti podle tohoto protokolu se podávají písemně. Jsou doloženy dokumenty, které jsou považovány za užitečné pro vyřízení žádosti. V naléhavých případech lze přijmout ústní žádost, která však musí být bezodkladně potvrzena písemně.

2. Žádosti podle odstavce 1 obsahují tyto údaje:

a) název dožadujícího orgánu;

b) požadovaná opatření;

c) předmět a důvod žádosti;

d) příslušné právní a správní předpisy a jiné právní skutečnosti;

e) co nejpřesnější a nejúplnější údaje o fyzických nebo právnických osobách, které jsou cílem šetření;

f) přehled souvisejících skutečností a dosud provedených šetření, s výjimkou případů uvedených v článku 5.

3. Žádosti se podávají v úředním jazyce dožádaného orgánu nebo v jazyce pro něj přijatelném.

4. Pokud žádost nesplňuje formální náležitosti, lze žádat o její opravu nebo doplnění; lze však nařídit předběžná opatření.

Článek 7

Vyřizování žádosti

1. Za účelem vyhovění žádosti o pomoc dožádaný orgán postupuje v rámci své působnosti a dostupných zdrojů tak, jako by jednal na vlastní popud nebo na žádost jiných orgánů téže strany, to znamená, že předá informace, které již má k dispozici, provede příslušná šetření nebo zajistí jejich provedení. Toto ustanovení se použije rovněž pro správní úřady, kterým byla žádost adresována dožádanou stranou, pokud tato nemohla jednat sama.

2. Žádosti o pomoc se vyřizují v souladu s právními a správními předpisy dožádané strany.

3. Oprávnění úředníci jedné strany mohou se souhlasem druhé strany a za podmínek jí stanovených získat od úředníků dožádaného orgánu nebo jiného orgánu, za který dožádaný orgán odpovídá, informace o porušení celních předpisů, které dožadující orgán potřebuje pro účely tohoto protokolu.

4. Se souhlasem druhé strany a za podmínek touto druhou stranou stanovených, se mohou úředníci jedné strany účastnit vyšetřování, které probíhá na území této druhé strany.

Článek 8

Forma předávaných informací

1. Dožádaný orgán seznámí dožadující orgán s výsledky vyšetřování ve formě dokumentů, ověřených kopií dokumentů, zpráv a podobně.

2. Dokumenty podle odstavce 1 lze nahradit elektronicky zpracovanými informacemi v jakékoliv formě a plnícími stejný účel.

Článek 9

Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

1. Strany mohou odmítnout poskytnutí pomoci uvedené v tomto protokolu, pokud by toto poskytnutí:

a) pravděpodobně ohrozilo svrchovanost Maroka nebo členského státu Společenství, který byl požádán o pomoc na základě tohoto protokolu,

nebo

b) pravděpodobně ohrozilo veřejný pořádek, bezpečnost nebo jiné zásadní zájmy;

c) se týkalo jiných právních předpisů, než jsou celní předpisy,

nebo

d) ohrožovalo průmyslové, obchodní nebo služební tajemství.

2. Žádá-li dožadující orgán o pomoc, kterou by sám nemohl poskytnout, pokud by o ni byl požádán, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. O způsobu, jak naložit s takovou žádostí, rozhodne dožádaný orgán.

3. Rozhodnutí o odmítnutí pomoci a jeho odůvodnění se bezodkladně oznámí dožadujícímu orgánu.

Článek 10

Povinnost zachovávat důvěrnost

1. Všechny informace sdělené v jakékoliv formě na základě tohoto protokolu jsou důvěrné povahy. Vztahuje se na ně závazek úředního utajení a požívají ochrany poskytované informacím stejného druhu podle příslušných právních předpisů strany, která je obdržela, a odpovídajících ustanovení platných pro orgány Společenství.

2. Osobní údaje mohou být sdělovány, pouze pokud úroveň ochrany, poskytnutá osobám právními předpisy smluvních stran, je rovnocenná. Smluvní strany musí zajistit alespoň úroveň ochrany založenou na zásadách obsažených v příloze k tomuto protokolu.

Článek 11

Použití informací

1. Získané informace, včetně informací týkajících se osobních údajů, se používají pouze pro účely tohoto protokolu; pro jiné účely mohou být jednou ze smluvních stran použity jen s předchozím písemným souhlasem orgánu, který údaje poskytl. Takové použití je předmětem omezení, která tento orgán stanoví. Tato ustanovení se nepoužijí, pokud by se informace získané pro účely tohoto protokolu také mohly použít pro účely boje proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Takové informace mohou být sděleny jiným orgánům, které se přímo zabývají bojem proti nezákonnému obchodu s drogami, v rámci omezení článku 2.

2. Odstavec 1 nebrání používání informací v právních nebo správních řízeních následně vedených v případě nedodržení celních předpisů. Příslušný orgán, který poskytl tyto informace, musí být okamžitě o takovémto použití informován.

3. Strany mohou ve svých protokolech, zprávách a svědeckých výpovědích a při soudních řízeních a při vyšetřování používat jako důkazy získané údaje a dokumenty, které prostudovaly, v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

Článek 12

Znalci a svědci

1. Úředník dožádaného orgánu může být pověřen, aby se v mezích uděleného oprávnění účastnil jako znalec nebo svědek soudního nebo správního řízení týkajícího se záležitostí uvedených v tomto protokolu v rámci soudní pravomoci druhé smluvní strany a aby předložil předměty, dokumenty nebo jejich ověřené kopie, kterých je pro řízení třeba. V předvolání k takovému řízení musí být výslovně uvedeno, v jaké záležitosti a v jaké funkci nebo postavení bude úředník vyslechnut.

2. Pověřený úředník požívá takové ochrany, jakou stávající právní předpisy zaručují úředníkům dožadujícího orgánu na jeho území.

Článek 13

Náklady pomoci

Strany se vzdávají všech vzájemných nároků na náhradu nákladů vzniklých podle tohoto protokolu, s výjimkou případných nákladů na znalce a svědky a nákladů na tlumočníky a překladatele, kteří nejsou součástí veřejné služby.

Článek 14

Provádění protokolu

1. Provádění tohoto protokolu se svěřuje ústředním celním orgánům Maroka na jedné straně a příslušným útvarům Komise Evropských společenství, případně celním orgánům členských států na straně druhé. Ty rozhodnou o všech praktických opatřeních a ujednáních, která jsou nezbytná pro provádění tohoto protokolu, přičemž vezmou v úvahu platné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Prostřednictvím Výboru pro celní spolupráci, vytvořeném na základě článku 40 Protokolu č. 4, mohou doporučit Radě přidružení změny, které by se podle jejich názoru v tomto protokolu měly provést.

2. Strany vzájemně konzultují a následně se informují o podrobnostech prováděcích předpisů, které jsou přijaty v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

Článek 15

Doplňková povaha protokolu

1. Tento protokol doplňuje a nebrání používání jakýchkoli dohod o vzájemné pomoci, které byly uzavřeny nebo mohou být uzavřeny jednotlivými nebo několika členskými státy Evropské unie a Maroka. Nevylučuje ani širší vzájemnou pomoc poskytnutou podle takových dohod.

2. Aniž je dotčen článek 11, nedotýkají se tyto dohody předpisů Společenství, kterými se řídí výměna informací mezi příslušnými útvary Komise a celními orgány členských států získaných v celních záležitostech, na nichž by Společenství mohlo mít zájem.


PŘÍLOHA

ZÁKLADNÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje, které jsou automaticky zpracovávány, musí být:

a) získány a zpracovávány čestně a v souladu s právními předpisy;

b) uchovávány pro zřejmé a oprávněné účely a nesmí být dále použity způsobem s těmito účely neslučitelným;

c) přiměřené, podstatné a odpovídající účelu, k němuž jsou shromažďovány;

d) správné, v případě potřeby aktualizované;

e) uchovávány v podobě, která umožní identifikaci dotyčné osoby po dobu, která nebude delší, než je nezbytné z hlediska účelu, pro který byly údaje shromážděny.

2. Osobní údaje vypovídající o etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo jiném přesvědčení, jakož i údaje týkající se zdraví nebo pohlavního života, smějí být zpracovávány automatizovaně pouze tehdy, jestliže vnitrostátní právní řád poskytne vhodné záruky. Tato ustanovení se použijí i na osobní údaje v rozsudcích v trestním řízení.

3. Na ochranu osobních údajů uložených v automatizovaných souborech dat je třeba přijmout vhodná bezpečnostní opatření proti neoprávněnému zničení nebo náhodné ztrátě, jakož i proti neoprávněnému přístupu, změnám nebo šíření.

4. Každý má právo:

a) zjistit, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou uchovávány v automatizovaném souboru dat, k jakému účelu jsou převážně používány a totožnost a místo pobytu nebo pracoviště osoby odpovědné za automatizovaný soubor dat;

b) v přiměřených intervalech a bez zbytečných průtahů nebo nákladů získat potvrzení o tom, zda jsou v automatizovaných souborech dat uloženy osobní údaje, které se týkají dotyčné osoby, jakož i tyto údaje ve srozumitelné formě;

c) podle povahy případu dosáhnout opravy nebo vymazání údajů, jestliže byly zpracovány v rozporu s vnitrostátními právními předpisy používající základní zásady stanovené v odstavcích 1 a 2 této přílohy;

d) mít k dispozici opravné prostředky v případě nečinnosti po žádosti o sdělení, případně po sdělení, žádosti o opravu nebo vymazání, jak je uvedeno v písm. b) a c) výše.

5.1 Výjimky z ustanovení odstavců 1, 2 a 4 této přílohy jsou přípustné pouze v níže uvedených případech.

5.2 Výjimky z ustanovení odstavců 1, 2 a 4 této přílohy jsou přípustné, pouze pokud tak stanoví právní předpisy smluvní strany a pokud taková výjimka představuje opatření v demokratické společnosti nezbytné, které je určeno k:

a) zabezpečení vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku nebo finančních zájmů státu nebo k předcházení trestné činnosti;

b) ochraně subjektů údajů nebo práv a svobod jiných.

5.3 V případě automatizovaných souborů dat, které obsahují osobní údaje používané pro statistické účely nebo pro vědecký výzkum, mohou být práva uvedená v odst. 4 písm. b), c) a d) této přílohy omezena zákonem, pokud takové použití velmi pravděpodobně nepředstavuje narušení soukromí subjektů údajů.

6. Žádné ustanovení této přílohy nesmí být vykládáno jako omezující nebo dotýkající se pravomoci smluvní strany poskytovat subjektům údajů větší ochranu, než je ochrana poskytovaná podle této přílohy.


ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci:

BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

ŘECKÉ REPUBLIKY,

ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

IRSKA,

ITALSKÉ REPUBLIKY,

LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ,

NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÉ REPUBLIKY,

PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

FINSKÉ REPUBLIKY,

ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

smluvní strany Smlouvy o založení Evropských společenství a Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli,

dále jen „členské státy“, a

EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ a EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI,

dále jen „Společenství“,

na jedné straně, a

zplnomocnění zástupci Marockého království, dále jen „Maroko“,

na straně druhé,

se sešli v Bruselu, dne dvacátého šestého února tisíc devět set devadesát šest, k podpisu Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně, a Marockým královstvím na straně druhé, jen „středomořská dohoda“, přijali následující dohodu:

Evropsko-středomořská dohoda, její přílohy a protokoly:

Protokol č. 1 o ujednáních, která se použijí na dovoz zemědělských produktů pocházejících z Maroka do Společenství

Protokol č. 2 o ujednáních, které se použijí na dovoz produktů rybolovu z Maroka do Společenství

Protokol č. 3 o ujednáních, která se použijí na dovoz zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Maroka

Protokol č. 4 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

Protokol č. 5 o vzájemné pomoci mezi správními orgány v celních záležitostech

Zplnomocnění zástupci členských států a Společenství a zplnomocnění zástupci Maroka přijali tato společná prohlášení, připojená k tomuto závěrečnému aktu:

Společné prohlášení k článku 5 dohody

Společné prohlášení k článku 10 dohody

Společné prohlášení k článku 12 dohody

Společné prohlášení k článku 33 dohody

Společné prohlášení k článku 39 dohody

Společné prohlášení k článku 42 dohody

Společné prohlášení k článku 43 dohody

Společné prohlášení k článku 49 dohody

Společné prohlášení k článku 50 dohody

Společné prohlášení k článku 51 dohody

Společné prohlášení k článku 64 dohody

Společné prohlášení k článku 65 dohody

Společné prohlášení k článkům 34, 35, 76 a 77 dohody

Společné prohlášení k článku 90 dohody

Společné prohlášení k článku 96 dohody

Společné prohlášení vztahující se k textilu

Společné prohlášení vztahující se k opětovnému přijetí.

Zplnomocnění zástupci členských států a Společenství a zplnomocnění zástupci Maroka rovněž přijali dohody ve formě výměny dopisů připojených k tomuto závěrečnému aktu:

Dohodu ve formě výměny dopisů na základě čl. 12 odst. 1 o zrušení referenčních cen používaných Marokem na dovozy některých textilních a oděvních výrobků.

Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Společenstvím a Marokem týkající se článku 1 protokolu č. 1 o dovozu čerstvých řezaných květin a poupat položky 0603 10 společného celního sazebníku do Společenství

Zplnomocnění zástupci Maroka přijali prohlášení Evropského společenství, připojený k tomuto závěrečnému aktu:

Prohlášení k článku 29 dohody

Zplnomocnění zástupci členských států Společenství přijali akt prohlášení Maroka, připojený k tomuto závěrečnému aktu:

1. Prohlášení o spolupráci v oblasti jaderné energie

2. Prohlášení o investicích

3. Prohlášení o zárukách pro zájmy Maroka.

Hecho en Bruselas, el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y seis.

Udfaerdiget i Bruxelles, den seksogtyvende februar nitten hundrede og seks og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsechsundneunzig.

’Eγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari nittonhundranittiosex.

PODPIS

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

PODPIS

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

PODPIS

Für die Bundesrepublik Deutschland

PODPIS

Για την Ελληνική Δημοκρατία

PODPIS

Por el Reino de España

PODPIS

Pour la République française

PODPIS

Thar ceann na hÉireann
For Ireland

PODPIS

Per la Repubblica italiana

PODPIS

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

PODPIS

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

PODPIS

Für die Republik Österreich

PODPIS

Suomen tasavallan puolesta

PODPIS

För Konungariket Sverige

PODPIS

Pela República Portuguesa

PODPIS

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

PODPIS

Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar

PODPIS


SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ

Společné prohlášení k článku 5 dohody

1. Strany souhlasí s tím, že politický dialog na úrovni ministrů se uskuteční alespoň jednou ročně.

2. Strany mají za to, že mezi Evropským parlamentem a Parlamentem Maroka by měl být zřízen politický dialog.

Společné prohlášení k článku 10 dohody

Strany souhlasí s tím, že před vstupem této dohody v platnost společně stanoví způsob odděleného určování marocké zemědělské složky v platných dovozních clech na zboží pocházející ze Společenství ohledně výrobků uvedených v seznamu 2 v příloze 2 této dohody.

Tato zásada se také použije na výrobky uvedené v seznamu 3 přílohy 2 této dohody před tím, než začne odstraňování průmyslové složky.

Pokud Maroko zvýší cla platná ke dni 1. lednu 1995 na výše uvedené výrobky kvůli zemědělské složce, poskytne Společenství 25 % snížení na tomto zvýšení cel.

Společné prohlášení k článku 12 dohody

1. Strany souhlasí s tím, že pro textilní výrobky a oděvy bude časový rozvrh odstraňování referenčních cen, jakož i snižování cel uvedené v čl. 12 odst. 1, schválen před podpisem dohody ve formě výměny dopisů.

2. Předpokládá se, že pro výrobky dotčené odstraňováním cel uvedeným v čl. 12 odst. 2, bude v Maroku zaveden kontrolní systém s technickou pomocí Společenství. Maroko se zavazuje zavést tento kontrolní systém do 31. prosince 1999.

Společné prohlášení k článku 33 dohody

V případě pojmu směnitelnost běžných plateb se rozumí, že bude vykládán v souladu s článkem VIII stanov Mezinárodního měnového fondu.

Společné prohlášení k článku 39 dohody

Strany souhlasí, že pro účely této dohody zahrnuje duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví zejména právo autorské, včetně autorského práva k počítačovým programům, a práva s nimi související, ochranné známky výrobků a služeb, zeměpisná označení včetně označení původu, průmyslové vzory, patenty, topografie integrovaných obvodů, ochranu nezveřejňovaných informací a dále ochranu proti nekalé soutěži podle článku 10a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (Stockholmský akt z roku 1967, Pařížská unie).

Společné prohlášení k článku 42 dohody

Strany znovu potvrzují důležitost, kterou přikládají programům decentralizované spolupráce jako prostředku podpory, výměny zkušeností a předávání znalostí v oblasti Středomoří a mezi Evropským společenstvím a jejich partnery.

Společné prohlášení k článku 43 dohody

Strany souhlasí, že v rámci hospodářské spolupráce bude stanovena technická pomoc v oblasti ochranných doložek a antidumpingové kontroly.

Společné prohlášení k článku 49 dohody

Strany si uvědomují potřebu modernizace marockého výrobního sektoru za účelem jeho snadnějšího přizpůsobení současnému mezinárodnímu a evropskému hospodářství.

Společenství podpoří Maroko v provádění podpůrného programu v průmyslových odvětvích, aby mělo prospěch z restrukturalizace a modernizace prováděné za účelem vypořádání se s obtížemi, které mohou vyplynout z liberalizace obchodu a zejména z odstraňování cel.

Společné prohlášení k článku 50 dohody

Smluvní strany přikládají důležitost podpoře toku přímých investic do Maroka.

Souhlasí s rozšířením přístupu Maroka k nástrojům Společenství na podporu investic v souladu s příslušnými ustanoveními Společenství.

Společné prohlášení k článku 51 dohody

Smluvní strany souhlasí s uskutečněním spolupráce uvedené v článku 51 v nejbližší možné době a učiní z ní prioritu.

Společné prohlášení k článku 64 dohody

1. Aniž by byly dotčeny podmínky a pravidla platná v jednotlivém členském státě, strany přezkoumají otázku, zda v rámci dohod o znovusjednocování rodin bude manželce/manželovi legálně zaměstnaných ma-rockých pracovníků (s výjimkou sezónních pracovníků, vyslaných pracovníků a stážistů) a jejich dětem, legálně pobývajícím na území některého členského státu, po dobu platnosti pracovního povolení těchto pracovníků, povolen přístup k pracovnímu trhu tohoto členského státu.

2. S ohledem na absenci diskriminace týkající se propouštění pro nadbytečnost, nelze na základě čl. 64 odst. 1 uplatňovat nárok na získání obnovení povolení k pobytu. Poskytnutí, obnovení nebo zamítnutí povolení k pobytu se bude řídit právními předpisy jednotlivého členského státu a platnými dvoustrannými dohodami a úmluvami mezi Marokem a členským státem.

Společné prohlášení k článku 65 dohody

Rozumí se, že pojem „členové jejich rodin“ bude definován v souladu s vnitrostátními právními předpisy hostitelské země.

Společné prohlášení k článkům 34, 35, 76 a 77 dohody

Pokud se při postupném provádění této dohody v Maroku vyskytnou vážné obtíže s platební bilancí, mohou Maroko a Společenství přistoupit ke konzultacím, aby definovaly nejlepší způsoby a prostředky, které by Maroku pomohly čelit takovým obtížím.

Tyto konzultace se uskuteční ve spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem.

Společné prohlášení k článku 90 dohody

1. Strany se shodly že pro správný výklad a praktické používání dohody pojem „zvláštní případy“, uvedený v článku 90, znamená případ podstatného porušení dohody jednou ze stran. Podstatné porušení dohody spočívá ve:

— vypovězení smlouvy způsobem nedovoleným obecnými pravidly mezinárodního práva,

— porušení podstatných prvků dohody uvedených v článku 2.

2. Smluvní strany souhlasí, že „vhodná opatření“ uvedená v článku 90 dohody jsou opatřeními přijatými v souladu s mezinárodním právem. Přijme-li jedna strana ve zvláště naléhavých případech opatření podle článku 90, může druhá strana vyvolat řízení směřující k urovnání sporu.

Společné prohlášení k článku 96 dohody

V této dohodě bylo přihlédnuto k výhodám, které Maroku vyplývají z ujednání používaných Francií na základě protokolu o původním zboží pocházejícím z některých zemí, při dovozu do některého z členských států požívajících zvláštního zacházení, který je připojen ke Smlouvě o založení Evropského společenství. Od vstupu této dohody v platnost musí být tento zvláštní režim považován za zrušený.

Společné prohlášení týkající se textilií

Předpokládá se, že ujednání pro textilní výrobky budou předmětem zvláštního protokolu, který bude uzavřen do 31. prosince 1995, na základě ujednání platných v roce 1995.

Společné prohlášení vztahující se k opětovnému přijetí

Strany souhlasí, že dvoustranně přijmou náležitá ustanovení a opatření pro opětovné přijetí svých státních příslušníků, kteří opustili zemi. Pro tento účel budou v případě členských států Evropské unie státní příslušníci chápáni jako státní příslušníci členských států, podle definice Společenství.


DOHODA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ

mezi Společenstvím a Marockým královstvím podle čl. 12 odst. 1 o odstraňování referenčních cen používaných Marokem na dovoz některých textilních a oděvních výrobků

A. Dopis Společenství

Vážený pane,

podle čl. 12 odst. 1 Evropsko-středomořské dohody o přidružení a příslušného společného prohlášení se strany, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení čl. 12 odst. 1, dohodly takto:

1. Referenční ceny používané na textilní výrobky a oděvní výrobky, které pocházejí ze Společenství a jsou zařazené do kapitol 51 až 6 3 včetně a uvedené v příloze 5 dohody se sníží ode dne vstupu dohody v platnost na 75 % referenčních cen používaných erga omnes.

Snížení, která se použijí na začátku druhého a třetího roku, stanoví Rada přidružení, ale nesmějí být nižší než snížení použitá pro první rok, tj. 25 %.

Při stanovení míry snížení Rada přidružení přihlédne mimo jiné k pokroku učiněnému při zřizování mechanismů kontroly a ověřování, které má Maroko vyvinout s technickou pomocí Společenství v oblastech uvedených ve společném prohlášení k článku 43 dohody.

2. Referenční ceny používané Marokem erga omnes pro výrobky pocházející ze Společenství se odstraní podle tohoto časového rozvrhu:

— vstupem dohody v platnost se referenční ceny odstraní pro čtvrtinu výrobků, pro které se používají,

— rok po vstupu dohody v platnost se referenční ceny odstraní pro polovinu výrobků, pro které se používají,

— dva roky po vstupu dohody v platnost se referenční ceny odstraní pro tři čtvrtiny výrobků, pro které se používají,

— tři roky po vstupu dohody v platnost se odstraní všechny referenční ceny.

Toto odstranění se použije na seznam výrobků podléhajících Marockým referenčním cenám erga omnes ke dni, ke kterému se odstranění koná.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Radu Evropské unie


B. Dopis Marockého království

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že jsem dnešního dne obdržel Váš dopis tohoto znění:

„Podle čl. 12 odst. 1 Evropsko-středomořské dohody o přidružení a příslušného společného prohlášení se strany, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení čl. 12 odst. 1, dohodly takto:

1. Referenční ceny používané na textilní výrobky a oděvní výrobky, které pocházejí ze Společenství a jsou zařazené do kapitol 51 až 63 včetně a uvedené v příloze 5 dohody se sníží ode dne vstupu dohody v platnost na 75 % referenčních cen používaných erga omnes.

Snížení, která se použijí na začátku druhého a třetího roku, stanoví Rada přidružení, ale nesmějí být nižší než snížení použitá pro první rok, tj. 25 %.

Při stanovení míry snížení Rada přidružení přihlédne mimo jiné k pokroku učiněnému při zřizování mechanismů kontroly a ověřování, které má Maroko vyvinout s technickou pomocí Společenství v oblastech uvedených ve společném prohlášení k článku 43 dohody.

2. Referenční ceny používané Marokem erga omnes pro výrobky pocházející ze Společenství se odstraní podle tohoto časového rozvrhu:

— vstupem dohody v platnost se referenční ceny odstraní pro čtvrtinu výrobků, pro které se používají,

— rok po vstupu dohody v platnost se referenční ceny odstraní pro polovinu výrobků, pro které se používají,

— dva roky po vstupu dohody v platnost se referenční ceny odstraní pro tři čtvrtiny výrobků, pro které se používají,

— tři roky po vstupu dohody v platnost se odstraní všechny referenční ceny.

Toto odstranění se použije na seznam výrobků podléhajících Marockým referenčním cenám erga omnes ke dni, ke kterému se odstranění koná.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu.“

Mám tu čest potvrdit, že naše vláda souhlasí s obsahem Vašeho dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za vládu Marockého království


DOHODA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ

mezi Společenstvím a Marockým královstvím týkající se článku 1 protokolu č. 1 o dovozu čerstvých řezaných květin a poupat položky 0603 10 společného celního sazebníku do Společenství

A. Dopis Společenství

Vážený pane,

Společenství a Maroko se dohodly na tomto:

Článek 1 protokolu č. 1 Evropsko-středomořské dohody o přidružení stanoví zrušení cel na dovoz čerstvě řezaných květin a poupat položky 0603 10 společného celního sazebníku, pocházejících z Maroka, do Společenství v rozsahu celní kvóty 3 000 tun.

Maroko se zavazuje dodržovat níže stanovené podmínky pro dovoz růží a karafiátů, na které se vztahuje zrušení cla, do Společenství:

— cenová hladina produktů dovážených do Společenství se musí pohybovat alespoň na 8 5 % cenové hladiny ve Společenství pro stejné produkty a za stejné období,

— marocká cenová hladina se určuje na základě cen dovážených produktů zaznamenaných na reprezentativních dovozních trzích Společenství,

— cenová hladina ve Společenství vychází z produkčních cen zaznamenaných na reprezentativních trzích hlavních producentských členských států,

— cenové hladiny se zaznamenávají jednou za čtrnáct dní a přisuzuje se jim váha podle příslušných množství. Toto ustanovení se vztahuje jak na ceny ve Společenství, tak na marocké ceny,

— u produkčních cen Společenství a dovozních cen marockých produktů se rozlišuje mezi velkokvětými a malokvětými růžemi a mezi jednokvětými a vícekvětými karafiáty,

— pokud marocká cenová hladina u kteréhokoliv druhu produktu poklesne pod 85 % cenové hladiny ve Společenství, bude celní preference dočasně pozastavena. Společenství celní preferenci znovu zavede, jakmile se marocká cenová hladina opět zvýší alespoň na 85 % cenové hladiny ve Společenství.

Maroko se dále zavazuje zachovat tradiční podíly růží a karafiátů v obchodě.

Pro případ, že by trh Společenství měl být narušen změnou těchto podílů, vyhrazuje si Společenství právo stanovit podíly podle tradičních obchodních toků. V tomto případě se může konat vhodná výměna názorů.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Radu Evropské unie


B. Dopis Maroka

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že jsem dnešního dne obdržel Váš dopis tohoto znění:

„Společenství a Maroko se dohodly na tomto:

Článek 1 protokolu č. 1 Evropsko-středomořské dohody o přidružení stanoví zrušení cel na dovoz čerstvě řezaných květin a poupat položky 0603 10 společného celního sazebníku, pocházejících z Maroka, do Společenství v rozsahu celní kvóty 3 000 tun.

Maroko se zavazuje dodržovat níže stanovené podmínky pro dovoz růží a karafiátů, na které se vztahuje zrušení cla, do Společenství:

— cenová hladina produktů dovážených do Společenství se musí pohybovat alespoň na 8 5 % cenové hladiny ve Společenství pro stejné produkty a za stejné období,

— marocká cenová hladina se určuje na základě cen dovážených produktů zaznamenaných na reprezentativních dovozních trzích Společenství,

— cenová hladina ve Společenství vychází z produkčních cen zaznamenaných na reprezentativních trzích hlavních producentských členských států,

— cenové hladiny se zaznamenávají jednou za čtrnáct dní a přisuzuje se jim váha podle příslušných množství. Toto ustanovení se vztahuje jak na ceny ve Společenství, tak na marocké ceny,

— u produkčních cen Společenství a dovozních cen marockých produktů se rozlišuje mezi velkokvětými a malokvětými růžemi a mezi jednokvětými a vícekvětými karafiáty,

— pokud marocká cenová hladina u kteréhokoliv druhu produktu poklesne pod 85 % cenové hladiny ve Společenství, bude celní preference dočasně pozastavena. Společenství celní preferenci znovu zavede, jakmile se marocká cenová hladina opět zvýší alespoň na 85 % cenové hladiny ve Společenství.

Maroko se dále zavazuje zachovat tradiční podíly růží a karafiátů v obchodě.

Pro případ, že by trh Společenství měl být narušen změnou těchto podílů, vyhrazuje si Společenství právo stanovit podíly podle tradičních obchodních toků. V tomto případě se může konat vhodná výměna názorů.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu.“

Mám tu čest potvrdit, že naše vláda souhlasí s obsahem Vašeho dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za vládu Marockého království


PROHLÁŠENÍ SPOLEČENSTVÍ

Prohlášení k článku 29 dohody

1. Pokud Maroko uzavře dohody s jinými zeměmi Středomoří o zřízení zón volného obchodu, je Společenství ochotno zvážit kumulaci původu při svém obchodu s těmito zeměmi.

2. Společenství je si vědomo závěrečných ujednání zasedání Evropské rady v Cannes v červnu 1995, kde je zdůrazněna role postupného přechodu ke kumulaci původu mezi všemi smluvními stranami při dosahování cíle zřízení evropsko-středomořské zóny volného obchodu, a to za podmínek srovnatelných s těmi, o něž Společenství usiluje ve vztahu k zemím střední a východní Evropy.
K tomuto účelu se Společenství rozhodlo, že Maroku navrhne sblížení ustanovení o pravidlech původu, a to na základě pravidel pro státy střední a východní Evropy zakotvených v jiné dohodě se zeměmi Středomoří, pokud tato pravidla budou použitelná na některou zemi Středomoří.


PROHLÁŠENÍ MAROKA

1. Prohlášení o spolupráci v oblasti jaderné energie

Maroko jako signatářský stát dohody o nešířeni jaderných zbraní si přeje rozvíjet spolupráci se Společenstvím v oblasti jaderné energie.

2. Prohlášení o investicích

Jako součást spolupráce v oblasti investic si Maroko přeje, aby byla věnována pozornost možnémi zřízení garančního fondu pro evropské investice.

3. Prohlášení o zárukách pro zájmy Maroka

Maroko si přeje, aby byly zohledněny jeho zájmy v případě poskytování koncesí a výhod nečlenským zemím Středomoří, v rámci budoucích dohod uzavřených mezi těmito zeměmi a Evropským společenstvím.

Přesunout nahoru