Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 75/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o snížení emisí síry nebo jejich toků přes hranice států nejméně o 30 procent k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Helsinkách dne 8. července 1985

Datum vyhlášení 24.09.2010
Uzavření smlouvy 08.07.1985
Platnost od 02.09.1987
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Obsah dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. července 1985 byl v Helsinkách přijat Protokol o snížení emisí síry nebo jejich toků přes hranice států nejméně o 30 procent k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 19791).

Jménem Československé socialistické republiky byl Protokol podepsán dne 9. července 1985 v Helsinkách.

Listina o schválení Protokolu byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 26. listopadu 1986.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 2. září 1987 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

Dne 30. září 1993 oznámila Česká republika generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, depozitáři Protokolu, že se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky s účinností od 1. ledna 1993 považuje za smluvní stát Protokolu.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Protokol o snížení emisí síry nebo jejich toků přes hranice států nejméně o 30 procent k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979

Smluvní strany,

ODHODLÁNY provádět Úmluvu o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států,

ZNEPOKOJENY tím, že současné emise látek znečišťujících ovzduší způsobují v těch částech Evropy a Severní Ameriky, které jsou jim vystaveny, rozsáhlé škody na přírodních zdrojích životně důležitých pro životní prostředí a pro hospodářství, jako jsou lesy, půda a voda, a na materiálech (včetně historických památek) a za jistých okolností mají škodlivé účinky na lidské zdraví,

VĚDOMY SI skutečnosti, že převažujícími zdroji znečišťování ovzduší, které přispívají k acidifikaci životního prostředí, jsou spalování fosilních paliv za účelem výroby energie a hlavní technologické procesy v různých průmyslových odvětvích, jakož i doprava, které způsobují emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a jiných znečišťujících látek,

MAJÍCE NA ZŘETELI, zeje třeba přisoudit vysokou prioritu snížení emisí síry, což bude mít pozitivní důsledky pro životní prostředí, celkovou hospodářskou situaci a pro lidské zdraví,

PŘIPOMÍNAJÍCE rozhodnutí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) na jejím třicátém devátém zasedám, které zdůrazňuje naléhavou potřebu zvýšit úsilí o dosažení koordinovaných národních strategií a politik v regionu EHK OSN s cílem účinně snížit emise síry na vnitrostátní úrovni,

PŘIPOMÍNAJÍCE, že výkonný orgán úmluvy na svém prvním zasedání uznal potřebu účinně snížit celkové roční emise sloučenin síry nebo jejich toků přes hranice států do roku 1993 až 1995, přičemž jako základ pro výpočet snížení se použijí úrovně z roku 1980,

PŘIPOMÍNAJÍCE, že Mnohostranná konference o příčinách a předcházení škodám způsobeným na lesích a vodě vlivem znečištění ovzduší v Evropě (Mnichov, 24. - 27. června 1984) požadovala, aby výkonný orgán úmluvy přijal -jako věc nejvyšší priority -návrh zvláštní dohody o snížení ročních národních emisí síry nebo jejich toků přes hranice států nejpozději do roku 1993,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že řada smluvních stran úmluvy se rozhodla provést snížení svých národních emisí síry nebo jejich toků přes hranice států nejméně o 30 procent v nejkratší možné době, nejpozději však do roku 1993, přičemž jako základ pro výpočet snížení se použijí úrovně z roku 1980,

UZNÁVAJÍCE naproti tomu, že některé smluvní strany úmluvy, ačkoli nepodepíší tento

protokol v době jeho otevření k podpisu, přispějí i přesto významným způsobem ke snížení znečišťování ovzduší přesahujícího hranice států nebo budou i nadále usilovat o omezení emisí síry, jak je uvedeno v dokumentu, který je připojen ke zprávě výkonného orgánu na jeho třetím zasedání, SE DOHODLY na tomto:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se

1. „úmluvou“ rozumí Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států, přijatá v Ženevě dne 13. listopadu 1979;

2. „EMEP“ rozumí Program spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě;

3. „výkonným orgánem“ rozumí výkonný orgán úmluvy zřízený podle čl. 10 odst. 1 úmluvy;

4. „geografickým rozsahem EMEP“ rozumí oblast definovaná v čl. 1 odst. 4 protokolu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států o dlouhodobém financování Programu spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP), přijatý v Ženevě dne 28. září 1984;

5. „stranami“ rozumějí, pokud z kontextu nevyplývá jinak, smluvní strany tohoto protokolu.

Článek 2

Základní ustanovení

Smluvní strany sníží své národní roční emise síry nebo jejich toky přes hranice států nejméně o 30 procent v nejkratší možné době, nejpozději však do roku 1993, přičemž použijí jako základ pro výpočet snížení úrovně z roku 1980.

Článek 3

Další snížení

Smluvní strany uznávají, že je nezbytné, aby každá z nich na vnitrostátní úrovni zkoumala nezbytnost dalších snížení emisí síry nebo jejich toků přes hranice států mimo snížení uvedená v článku 2, pokud to vyžaduje stav životního prostředí.

Článek 4

Podávání zpráv o ročních emisích

Každá smluvní strana poskytne výkonnému orgánu informace o svých úrovních národních ročních emisí síry a o základu, z něhož vycházela při jejich výpočtu.

Článek 5

Výpočet toků přes hranice států

Za použití vhodných modelů a v dostatečném časovém předstihu před výročním zasedáním výkonného orgánu poskytne EMEP výkonnému orgánu výpočty bilance síry a také jejích toků přes hranice států a depozice sloučenin síry za každý předcházející rok na územích v geografickém rozsahu EMEP. Na územích mimo geografický rozsah EMEP se použijí modely, které odpovídají zvláštním podmínkám smluvních stran na těchto územích.

Článek 6

Národní programy, politiky a strategie

Smluvní strany v rámci úmluvy vypracují bez zbytečného odkladu národní programy, politiky a strategie, které budou sloužit jako prostředky ke snížení emisí síry nebo jejich toků přes hranice států nejméně o 30 procent, v nejkratší možné době, nejpozději však do roku 1993, a podají o tom, jakož i o pokroku k dosažení cíle, zprávu výkonnému orgánu.

Článek 7

Změny protokolu

1. Kterákoli smluvní strana může navrhnout změny tohoto protokolu.

2. Navrhované změny se předkládají písemně výkonnému tajemníku EHK OSN, který je sdělí všem smluvním stranám. Výkonný orgán projedná navrhované změny na nejbližším výročním zasedání za předpokladu, že výkonný tajemník návrhy předá smluvním stranám nejméně devadesát dnů předem.
Změny tohoto protokolu se přijímají konsensem zástupců smluvních stran a vstupují v platnost pro smluvní strany, které jej přijaly, devadesátým dnem po dni, kdy byly u depozitáře uloženy listiny o přijetí těchto změn dvěma třetinami smluvních stran. Pro kteroukoli další smluvní stranu vstupují změny v platnost devadesátým dnem po dni, kdy tato strana uložila svou listinu o přijetí změn.

Článek 8

Urovnávání sporů

V případě sporu mezi dvěma nebo více smluvními stranami o výklad nebo uplatňování tohoto protokolu hledají smluvní strany řešení jednáním nebo jakýmkoli jiným prostředkem urovnávání sporu, který bude pro sporné smluvní strany přijatelný.

Článek 9

Podpis

1. Tento protokol je otevřen k podpisu v Helsinkách (Finsko) od 8. července 1985 do 12. července 1985 včetně, pro členské státy Evropské hospodářské komise a rovněž pro státy s poradním statutem při Evropské hospodářské komisi na základě odstavce 8 usnesení Hospodářské a sociální rady 36 (IV) ze dne 28. března 1947 a pro organizace regionální hospodářské integrace tvořené svrchovanými členskými státy Evropské hospodářské komise, na které jejich členské státy přenesly pravomoc vyjednávat, uzavírat a uplatňovat mezinárodní dohody v záležitostech upravovaných tímto protokolem za předpokladu, že zúčastněné státy a organizace jsou smluvními stranami úmluvy.

2. V záležitostech v rámci svých pravomocí uplatňují tyto organizace regionální hospodářské integrace svým jménem práva a plní povinnosti, které tento protokol ukládá jejich členským státům. V těchto případech členské státy těchto organizací nejsou oprávněny uplatňovat tato práva jednotlivě.

Článek 10

Ratifikace, přijetí, schválení a přistoupení

1. Tento protokol podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení signatáři.

2. Tento protokol je od 13. července 1985 otevřen k přistoupení pro státy a organizace uvedené v čl. 9 odst. 1.

3. Stát nebo organizace přistupující k tomuto protokolu po jeho vstupu v platnost provede článek 2 nejpozději do roku 1993. Jestliže však k přistoupení dojde až po roce 1990, může být článek 2 proveden zúčastněnou smluvní stranou později než v roce 1993, avšak nejpozději v roce 1995, a taková smluvní strana provede ve shodě s tím článek 6.

4. Listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů, který vykonává funkci depozitáře.

Článek 11

Vstup v platnost

1. Tento protokol vstupuje v platnost devadesátým dnem po dni uložení šestnácté listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení.

2. Pro každý stát a organizaci uvedené v odst. 1 čl. 9, které ratifikují, přijmou nebo schválí tento protokol nebo k němu přistoupí po uložení šestnácté listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení, vstupuje protokol v platnost devadesátým dnem po dni, kdy tato smluvní strana uložila svou listinu o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení.

Článek 12

Odstoupení

Kdykoli po uplynutí pěti let ode dne vstupu tohoto protokolu v platnost pro určitou smluvní stranu může tato smluvní strana od protokolu odstoupit tím, že podá písemné oznámení depozitáři. Každé takové odstoupení nabude účinku devadesátým dnem po dni jeho přijetí depozitářem.

Článek 13

Platná znění

Prvopis tohoto protokolu, jehož anglické, francouzské a ruské znění mají stejnou platnost, bude uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů.


NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zástupci řádně k tomu zplnomocnění k tomuto protokolu své podpisy.

V Helsinkách osmého července roku tisíc devět set osmdesátého pátého.

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států přijatá dne 13. listopadu 1979 v Ženevě byla vyhlášena pod č. 5/1985 Sb.

PROTOCOL TO THE 1979 CONVENTION ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION ON THE REDUCTION OF SULPHUR EMISSIONS OR THEIR TRANSBOUNDARY FLUXES BY AT LEAST 30 PER CENT.

Přesunout nahoru