Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 74/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci

Datum vyhlášení 08.09.2010
Uzavření smlouvy 06.09.2007
Platnost od 02.05.2008
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. září 2007 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 2. května 2008.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI O VĚDECKOTECHNICKÉ SPOLUPRÁCI*)

Česká republika a Spojené státy americké (dále jen „smluvní strany“)

jsouce přesvědčeny, že mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a techniky upevní pouta přátelství a porozumění mezi jejich národy a posílí rozvoj vědy a techniky ku prospěchu obou zemí i lidstva,

s vědomím úspěšné vědeckotechnické spolupráce, která se rozvinula mezi oběma zeměmi v rámci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v oblasti vědy a techniky podepsané dne 11. června roku 1998 v Praze,

s přáním vybudovat dynamickou a účinnou mezinárodní spolupráci mezi širokým spektrem vědeckých organizací a jednotlivých vědců v obou těchto zemích a

stvrzujíce, že Česká republika a Spojené státy americké budou provozovat aktivity v rámci této dohody jako rovnocenní partneři

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

1. Smluvní strany budou rozvíjet, podporovat a umožňovat vědeckotechnickou spolupráci mezi oběma svými zeměmi založenou na společné zodpovědnosti a spravedlivém přispívání a přínosu v míře odpovídající potenciálu a zdrojům každé ze smluvních stran v oblasti vědy, techniky a technologie. Tato spolupráce může zahrnovat základní výzkum, aplikovaný výzkum, vývojovou a inovační činnost.

2. Společné činnosti podle této dohody mohou probíhat ve formě koordinovaných programů a společných výzkumných projektů, společných vědeckých seminářů, konferencí a sympozií, výměny vědeckotechnických informací a dokumentace v rámci společné činnosti, výměny vědeckých pracovníků, odborníků a výzkumných pracovníků, výměny či společného využívání zařízení nebo materiálů a v dalších formách vědecké a technické spolupráce, které je možno v souladu s Dohodou dojednat.

3. Prioritu budou mít společné aktivity, které mohou podporovat společné vědeckotechnické cíle, rozvíjet partnerské vztahy mezi výzkumnými institucemi a podniky soukromého a veřejného sektoru a průmyslem, a zapojovat vědecké subjekty do řešení takových otázek, jako jsou podpora vědecky podloženého rozhodování, ochrana životního prostředí a biodiverzity, energetika, vesmír, globální monitorování, problematika HIV/AIDS a další zdravotní problematika, vzdělávání v oblasti vědy a techniky, inženýrství a udržitelný rozvoj.

ČLÁNEK 2

Vědeckotechnická spolupráce prováděná na základě Dohody podléhá mezinárodním smlouvám a právním předpisům platným ve státech smluvních stran a dostupnosti vhodných personálních a přidělených finančních zdrojů.

ČLÁNEK 3

1. Smluvní strany podporují a umožňují rozvoj přímých styků a spolupráce mezi státními institucemi, vysokými školami, výzkumnými pracovišti, podniky soukromého sektoru a dalšími subjekty obou zemí.

2. Státní instituce a určené subjekty obou smluvních stran mohou v souladu s Dohodou v konkrétních oblastech vědy, techniky a technologie uzavírat prováděcí dohody a další vhodná ujednání. Tato prováděcí ujednání budou zahrnovat dle potřeby témata spolupráce, postupy pro transfer a využívání zařízení a prostředků, a další relevantní otázky.

3. Jiné dohody a ujednání pro oblast vědeckotechnické spolupráce mezi státními institucemi v České republice a státními institucemi ve Spojených státech nejsou ustanoveními této dohody dotčeny.

ČLÁNEK 4

1. Každá smluvní strana umožňuje tam, kde je to vhodné a v souladu se svými zákony a předpisy vstup nebo výstup na své nebo ze svého území pro příslušné pracovníky a zařízení druhé smluvní strany zapojených či používaných v rámci projektů a programů v souladu s Dohodou.

2. Každá smluvní strana umožní tam, kde je to vhodné, rychlý a efektivní přístup osob druhé smluvní strany účastnících se společných činností podle Dohody do svých příslušných geografických oblastí, institucí, k údajům, materiálům a jednotlivým vědeckým a výzkumným pracovníkům a odborníkům dle potřeby tak, aby bylo možné dané činnosti vykonávat, za předpokladu, že tyto činnosti jsou vykonávány v souladu s jejími platnými zákony a předpisy o ochraně utajovaných skutečností a obchodního, či jiného tajemství.

3. Každá smluvní strana umožní bezcelní vstup materiálů a zařízení poskytnutých v souladu s vědeckotechnickou spoluprací podle Dohody a v souladu s platnými zákony a předpisy smluvních stran.

4. Smluvní strany podle této Dohody nepředpokládají poskytnutí zahraniční pomoci. Pokud by se s ohledem na určitou činnost rozhodly jinak, příslušná prováděcí ujednání by musela být v souladu s požadavky zákonů České republiky a Spojených států, které upravují činnosti spojené se zahraniční pomocí.

ČLÁNEK 5

Ustanovení o ochraně a distribuci duševního vlastnictví vytvořeného nebo poskytnutého v průběhu společné činnosti podle Dohody obsahuje Příloha A. Ustanovení o zabezpečení informací a transferu technologií obsahuje Příloha B. Přílohy A a B tvoří nedílnou součást této dohody.

ČLÁNEK 6

Není-li v prováděcích protokolech o spolupráci či ujednáních podle článku 3 dohodnuto písemnou formou jinak, jsou vědeckotechnické informace, které nejsou předmětem ochrany vlastnictví, získané ze společné činnosti podle Dohody poskytovány obvyklými informačními kanály v souladu s článkem 5 a v souladu s platnými právními řády České republiky a Spojených států světovému vědeckému společenství.

ČLÁNEK 7

Se souhlasem smluvních stran mohou být k účasti na činnostech prováděných podle Dohody přizváni vědečtí pracovníci, techničtí odborníci, orgány a instituce třetích zemí či mezinárodních organizací. Náklady takové účasti nese přizvaná strana, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

ČLÁNEK 8

1. Smluvní strany souhlasí, že budou pravidelně a na základě žádosti jedné ze smluvních stran konzultovat naplňování Dohody a vývoj své spolupráce v oblasti vědy, techniky a technologie.

2. Každá ze smluvních stran ustanoví výkonného tajemníka pro zabezpečení plánování a koordinace činností podle Dohody a pro přípravu pravidelných zpráv o činnostech prováděných v souladu s Dohodou.

3. Výkonnými pověřenými zástupci odpovědnými za provádění Dohody jsou za ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, za USA Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států amerických.

ČLÁNEK 9

V případě, že u smluvních stran dojde k rozdílnému výkladu nebo provádění ustanovení Dohody, vyřeší je smluvní strany pomocí jednání a konzultací.

ČLÁNEK 10

1. Tato dohoda vstoupí v platnost poté, kdy se smluvní strany diplomatickou cestou vzájemně informují písemnou nótou o splnění svých příslušných vnitrostátních požadavků nutných ke vstupu Dohody v platnost. Datum poslední písemné nóty se považuje za datum, kdy Dohoda vstoupí v platnost.

2. Tato dohoda se sjednává na dobu deseti (10) let a smluvní strany se mohou písemně dohodnout na její změně či prodloužení její platnosti na další desetileté období. Každá ze smluvních stran může Dohodu písemně vypovědět s nejméně devadesátidenní (90) výpovědní lhůtou. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nemá ukončení platnosti Dohody vliv na dokončení jakékoli společné činnosti již prováděné podle Dohody a ke dni ukončení platnosti Dohody zatím nedokončené.


Dáno v Praze dne 6. září 2007 ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Mgr. Dana Kuchtová v. r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Za Spojené státy americké
Richard W. Graber v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Spojených států amerických v České republice

Poznámky pod čarou

*) dále jen Dohoda


PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

I. Obecný závazek

Strany zabezpečí dostatečnou a účinnou ochranu duševního vlastnictví vytvořeného či poskytnutého v souladu s Dohodou a příslušnými prováděcími ujednáními. Práva k tomuto duševnímu vlastnictví se udělují v souladu s touto přílohou.

II. Rozsah

A. Tato příloha se vztahuje na všechny společné činnosti prováděné v souladu s Dohodou, pokud se strany nebo jimi určení zástupci nedohodnou jinak.

B. Pro účely této Dohody znamená výraz „duševní vlastnictví“ předmět vymezený v Článku 2 Úmluvy zakládající Světovou organizaci pro duševní vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967 a může obsahovat i jiný předmět dohodnutý stranami.

C. Každá ze stran zajistí v případě potřeby smlouvami nebo jinými právními ujednáními se svými spolupracujícími subjekty, aby druhá strana mohla nabýt práva k duševnímu vlastnictví udělovaná podle této přílohy. Rozdělení těchto práv mezi stranu a spolupracující subjekty strany upravené právními předpisy a zavedenými postupy dané strany, není jinak touto přílohou dotčeno nebo pozměněno.

D. Není-li stanoveno v této Dohodě jinde, spory týkající se duševního vlastnictví a vzniklé z této Dohody, se řeší jednáním mezi příslušnými zúčastněnými institucemi, nebo je-li to nezbytné, stranami nebo jejich pověřenými zástupci. Po vzájemné dohodě stran se sporná záležitost předkládá rozhodčímu soudu za účelem vydání závazného rozhodnutí v souladu s platnými pravidly mezinárodního práva. Pokud se strany nebo jejich pověření zástupci nedohodnou písemnou formou jinak, jsou rozhodná arbitrážní pravidla UNCITRAL.

E. Ukončení nebo uplynutí platnosti této Dohody nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé podle této přílohy.

III. Rozdělení práv

A. Každá strana má nárok na celosvětovou, nevýhradní, neodvolatelnou a bezúplatnou licenci k pořizování překladů, rozmnožování a veřejnému šíření monografii, článků ve vědeckotechnických časopisech, zpráv a knih vzniklých z přímé spolupráce na základě této Dohody. Všechny veřejně distribuované rozmnoženiny děl chráněných autorským právem a vzniklých v souladu s touto Dohodou musí uvádět jména autorů díla, pokud autor uvedení svého jména výslovně neodmítne.

B. Práva ke všem formám duševního vlastnictví, s výjimkou práv popsaných ve výše uvedené části III. A, se dělí následovně:

(1) Před účastí na společných činnostech na základě této Dohody prostřednictvím návštěvy výzkumného pracovníka, hostitelská strana nebo jí pověřený zástupce a strana nebo jí pověřený zástupce, která zaměstnává nebo sponzoruje vysílaného výzkumného pracovníka, může projednat a přiznat práva k jakémukoliv duševnímu vlastnictví vytvořenému vysílaným výzkumným pracovníkem. Při neexistenci takového určení, budou vysílaným výzkumným pracovníkům náležet práva, odměny, bonusy a autorské honoráře v souladu se zásadami hostitelské instituce. Pro účely této Dohody se vysílaným výzkumným pracovníkem rozumí výzkumný pracovník vyslaný k instituci druhé strany (hostitelské instituci) a zapojený do práce plánované výhradně hostitelskou institucí.

(2)

(a) Veškeré duševní vlastnictví, které vytvořily osoby zaměstnané či sponzorované jednou ze stran v rámci jiných společných činností než činností podle části III. (B) (1), jsou vlastnictvím této strany. Duševní vlastnictví, které vytvořily osoby zaměstnané či sponzorované oběma stranami, je společným vlastnictvím obou stran. Kromě toho má každý tvůrce nárok na odměny, bonusy a autorské honoráře v souladu s postupy instituce, která tohoto tvůrce zaměstnává či sponzoruje.

(b) Není-li v prováděcím či jiném ujednání dohodnuto jinak, má každá ze stran na svém příslušném území veškerá práva využívat a umožnit jiným užívat duševní vlastnictví vytvořené v průběhu společných činností.

(c) Práva strany mimo území této strany upravuje vzájemná dohoda beroucí v úvahu, například, míru přispění obou stran a jejich spolupracujících subjektů ke společným činnostem, úroveň závazků při získání právní ochrany a licenčním řízení k duševnímu vlastnictví vytvořenému v průběhu společných činnosti.

(d) Bez ohledu na odstavce III. B (2)(a) a (b) výše platí, že pokud se jedna ze stran domnívá, že konkrétní projekt pravděpodobně povede nebo vedl k vytvoření duševního vlastnictví nechráněného právními předpisy druhé strany, strany neprodleně povedou jednání k určení přiznání práv k duševnímu vlastnictví. Pokud nelze dospět k dohodě do třech měsíců ode dne zahájení jednání, spolupráce na předmětném projektu bude ukončena na žádost jedné ze stran. Tvůrci duševního vlastnictví jsou nicméně oprávněni k odměnám, bonusům a autorským honorářům uvedeným v odstavci IIl.B (2)(a).

(e) V případě každého vynálezu, který je výsledkem společné Činnosti, informuje strana zaměstnávající či sponzorující autora/y druhou stranu ihned o vynálezu a o dokumentaci a informacích nutných k tomu, aby druhá strana mohla zajistit své případné oprávněné nároky. Každá ze stran může za účelem ochrany svých práv vztahujících se k vynálezu písemně požádat druhou stranu o oddálení publikování či zveřejnění takové dokumentace Či informace. Pokud není písemnou dohodou stanoveno jinak, tato časová prodleva nesmí být delší než šest měsíců od data, kdy strana o svém vynálezu informovala druhou stranu.

IV. Obchodní důvěrné informace

V případě, že v rámci Dohody vzniknou či jsou poskytnuty informace, které byly včas klasifikovány jako obchodní důvěrné informace, musí každá strana a její spolupracující subjekty chránit takové informace v souladu s platnými zákony, předpisy a správními postupy. Informaci lze označit za „obchodně důvěrnou“, jestliže osoba disponující touto informací z ní může odvodit ekonomický prospěch, nebo může získat konkurenční výhodu proti těm, kteří tuto informaci nemají, jestliže tato informace není obecné známá či veřejně dostupná z jiných zdrojů, a vlastník této informace ji předtím neuvolnil bez včasného oznámení povinnosti zacházet s touto informací jako s důvěrnou.

PŘÍLOHA B

Povinnosti tykající se bezpečnosti

I. Ochrana informací

Obě smluvní strany souhlasí, že podle Dohody nebudou poskytovány žádné informace či zařízení chráněné v zájmu státní obrany či zahraničních vztahů států obou smluvních stran, nebo utajované v souladu s jejich platnými zákony a právními předpisy. V případě, že jsou v průběhu společných činností prováděných v souladu s Dohodou zjištěny informace či zařízení, o nichž je známo, či se předpokládá, že vyžadují takovou ochranu, musí o tom být okamžitě uvědoměny příslušné orgány a smluvní strany projednají potřebu a úroveň příslušné ochrany pro takové informace či zařízení.

II. Transfer technologií

Transfer neutajovaných informací a zařízení v rámci exportního řízení mezi smluvními stranami podle Dohody je prováděn v souladu s příslušnými zákony a právními předpisy každé ze smluvních stran s cílem zabránit neoprávněnému transferu či zpětnému transferu takových informací a zařízení poskytovaných či vzniklých v rámci Dohody. Pokud to kterákoliv ze smluvních stran považuje za nutné, budou do smluv nebo prováděcích ujednání podle Dohody zahrnuta podrobná ustanovení na ochranu před neoprávněným transferem či zpětným transferem takových informací či zařízení.

Přesunout nahoru