Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 72/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé

Datum vyhlášení 19.08.2010
Uzavření smlouvy 15.10.2007
Ratifikace Smlouvy 19.02.2009
Platnost od 01.05.2010
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

HLAVA II - POLITICKÝ DIALOG (Čl. 10 - Čl. 13)
HLAVA IV - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ (Čl. 18 - Čl. 48)
HLAVA VIII - POLITIKY SPOLUPRÁCE (Čl. 88 - Čl. 114)
HLAVA IX - FINANČNÍ SPOLUPRÁCE (Čl. 115 - Čl. 118)
HLAVA V - DOKLAD O PŮVODU (Čl. 16 - Čl. 31)
HLAVA VII - CEUTA A MELILLA (Čl. 37 - Čl. 38)
INFRASTRUKTURA (Čl. 4 - Čl. 6)
SILNIČNÍ DOPRAVA (Čl. 11 - Čl. 18)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (Čl. 20 - Čl. 21)

72

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. října 2007 byla v Lucemburku podepsána Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 19. února 2009.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 138 dne 1. května 2010 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ

mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

Smluvní strany Smlouvy o založení Evropského společenství, Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii a Smlouvy o Evropské unii, dále jen „členské státy“, a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ a EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

REPUBLIKA ČERNÁ HORA, dále jen „Černá Hora“,

na straně druhé

společně dále jen „strany“

S OHLEDEM na pevné vztahy mezi stranami a hodnoty, které sdílejí, na přání posílit tyto svazky a zavést úzké a trvalé vztahy založené na vzájemnosti a společném zájmu, které by měly umožnit Černé Hoře dále posílit a rozšířit vztahy se Společenstvím,

S OHLEDEM na význam této dohody v rámci procesu stabilizace a přidružení se zeměmi jihovýchodní Evropy při zavádění a konsolidaci stabilního evropského řádu založeného na spolupráci, jehož pilířem je Evropská unie, jakož i v rámci Paktu stability,

VZHLEDEM K připravenosti Evropské unie integrovat Černou Horu v co největší možné míře do hlavního politického a hospodářského proudu Evropy, jejímu statusu jako možného kandidáta členství v EU na základě Smlouvy o Evropské unii, a splnění kritérií, která definovala Evropská rada v červnu 1993 s výhradou úspěšného provádění této dohody, zejména s ohledem na regionální spolupráci,

S OHLEDEM na evropské partnerství, které stanovuje priority pro opatření na podporu úsilí této země o přiblížení se k Evropské unii,

S OHLEDEM na závazek stran přispívat všemi prostředky k politické, hospodářské a institucionální stabilizaci v Černé Hoře jakož i v celém regionu prostřednictvím rozvoje občanské společnosti a demokratizace, budování institucí a reformy veřejné správy, regionální obchodní integrace a posílení hospodářské spolupráce, spolupráce v celé řadě oblastí, zejména v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, posílení vnitrostátní a regionální bezpečnosti,

S OHLEDEM na závazek stran rozšiřovat politické a hospodářské svobody jako samotný základ této dohody, jakož i na jejich závazek respektovat lidská práva a právní stát, včetně práv osob patřících k národnostním menšinám, a demokratické zásady prostřednictvím systému mnoha politických stran se svobodnými a spravedlivými volbami,

S OHLEDEM na závazek stran plně provádět veškeré zásady a ustanovení Charty OSN, OBSE, zejména zásady a ustanovení Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (dále jen „Helsinský závěrečný akt“), závěrečných dokumentů konferencí z Madridu a Vídně, Pařížské charty pro novou Evropu a Paktu stability pro jihovýchodní Evropu, s cílem přispět k regionální stabilitě a spolupráci mezi zeměmi v regionu,

POTVRZUJÍCE práva všech uprchlíků a vysídlených osob na návrat a na ochranu jejich majetku a ostatní související práva,

S OHLEDEM na závazek stran dodržovat zásady tržního hospodářství a udržitelného rozvoje a připravenost Společenství přispět k hospodářským reformám v Černé Hoře,

S OHLEDEM na závazek stran podporovat volný obchod v souladu s právy a povinnostmi vyplývajícími z členství ve Světové obchodní organizaci (WTO),

S OHLEDEM NA přání stran rozvíjet dále pravidelný politický dialog o dvoustranných a mezinárodních otázkách společného zájmu, včetně regionálních aspektů, s ohledem na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie (SZBP),

S OHLEDEM NA závazek stran bojovat proti organizovanému zločinu a posilovat spolupráci v boji proti terorismu na základě deklarace přijaté na Evropské konferenci dne 20. října 2001;

PŘESVĚDČENY, že dohoda o stabilizaci a přidružení (dále jen „tato dohoda“) vytvoří nové klima pro jejich vzájemné hospodářské vztahy a především pro rozvoj obchodu a investic, jež jsou rozhodujícími faktory hospodářské restrukturalizace a modernizace,

VĚDOMY SI závazku Černé Hory sblížit své právní předpisy v příslušných oblastech s právními předpisy Společenství a účinně je provádět,

VZHLEDEM k ochotě Společenství poskytnout rozhodující podporu pro provádění reforem a použít veškeré dostupné nástroje v oblasti spolupráce a technické, finanční a hospodářské pomoci pro toto úsilí na celkovém orientačním víceletém základě,

POTVRZUJÍCE, že ustanovení této dohody, která spadají do oblasti působnosti třetí části hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství zavazují Spojené království a Irsko jako samostatné smluvní strany a nikoli jako součást Společenství, dokud Spojené království, popřípadě Irsko, neoznámí Černé Hoře, že začalo být vázáno jako součást Společenství v souladu s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství. Totéž platí pro Dánsko v souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeném k těmto smlouvám;

PŘIPOMÍNAJÍCE záhřebský summit, který vyzval k dalšímu upevnění vztahů mezi zeměmi, které se účastní procesu stabilizace a přidružení, a Evropskou unií, jakož i k prohloubení regionální spolupráce,

PŘIPOMÍNAJÍCE soluňský summit, který posílil význam procesu stabilizace a přidružení jako rámce politiky vztahů Evropské unie k západobalkánským zemím a zdůraznil perspektivu jejich integrace do Evropské unie v závislosti na pokroku při reformách a na výsledcích každé z těchto zemí,

PŘIPOMÍNAJÍCE podepsání Středoevropské dohody o volném obchodu v Bukurešti dne 19. prosince 2006, kterou se má zvýšit investiční atraktivita regionu a podpořit perspektiva jeho integrace do celosvětového hospodářství,

PŘEJÍCE SI navázat užší kulturní spolupráci a rozvíjet výměnu informací.

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

1. Zakládá se přidružení mezi Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé.

2. Cílem tohoto přidružení je:

a) podporovat úsilí Černé Hory o posílení demokracie a právního státu,

b) přispět k politické, hospodářské a institucionální stabilitě Černé Hory a ke stabilizaci daného regionu,

c) poskytnout vhodný rámec pro politický dialog, který umožňuje rozvoj úzkých politických vztahů mezi stranami,

d) podporovat úsilí Černé Hory o rozvoj hospodářské a mezinárodní spolupráce, také prostřednictvím sblížení jejích právních předpisů s právními předpisy Společenství,

e) podporovat úsilí Černé Hory o úplný přechod na fungující tržní hospodářství,

f) podporovat harmonické hospodářské vztahy a postupně rozvíjet oblast volného obchodu mezi Společenstvím a Černou Horou;

g) podporovat regionální spolupráci ve všech oblastech zahrnutých v této dohodě.

HLAVA I

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článek 2

Dodržování demokratických zásad a lidských práv, jak jsou vymezeny ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a základních svobod, Helsinském závěrečném aktu a Pařížské chartě pro novou Evropu, dodržování zásad mezinárodního práva, včetně plné spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY), a právního státu, jakož i zásad tržního hospodářství vyjádřených v dokumentu Bonnské konference KBSE o hospodářské spolupráci, je základem vnitřní a zahraniční politiky stran a představuje základní prvek této dohody.

Článek 3

Podstatným prvkem této dohody je boj proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů.

Článek 4

Smluvní strany opětovně potvrzují význam, který přikládají plnění mezinárodních závazků, zejména plné spolupráci s ICTY.

Článek 5

Mír a stabilita na mezinárodní i regionální úrovni, rozvoj dobrých sousedských vztahů, lidská práva a respektování a ochrana menšin hrají v procesu stabilizace a přidružení, uvedeném v závěrech Rady Evropské unie ze dne 21. června 1999, hlavní roli. Uzavření a provádění této dohody zapadá do rámce závěrů Rady Evropské unie ze dne 29. dubna 1997 a zohledňuje situaci v Černé Hoře.

Článek 6

Černá Hora se zavazuje i nadále podporovat spolupráci a dobré sousedské vztahy s ostatními zeměmi regionu, včetně vhodné úrovně vzájemných koncesí týkajících se pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb, jakož i rozvoje projektů společného zájmu, zejména projektů týkajících se správy hranic, boje proti organizované trestné činnosti, korupci, praní peněz, ilegální migraci a obchodu, včetně obchodu s lidmi, ručními a lehkými zbraněmi a nedovolenými drogami. Tento závazek je klíčovým faktorem rozvoje vztahů a spolupráce mezi stranami a přispívá tak k stabilitě regionu.

Článek 7

Strany potvrzují význam, který přikládají boji proti terorismu a provádění mezinárodních závazků v této oblasti.

Článek 8

Přidružení bude plně realizováno postupnými kroky v průběhu přechodného období, jehož délka nepřesáhne pět let.

Rada stabilizace a přidružení (dále jen „RSP“) zřízená podle článku 119 pravidelně přezkoumává, zpravidla jednou ročně, jak Černá Hora provádí tuto dohodu a přijímá a provádí právní, správní, institucionální a hospodářské reformy. Tento přezkum se provádí ve smyslu preambule a v souladu s obecnými zásadami této dohody. Budou řádně zohledněny priority stanovené v evropském partnerství vztahující se k této dohodě a bude zajištěn soulad s mechanismy stanovenými v rámci procesu stabilizace a přidružení, zejména zprávou o pokroku procesu stabilizace a přidružení.

RSP na základě tohoto přezkumu vydá doporučení a může přijmout rozhodnutí. V případě, že přezkum zjistí zvláštní obtíže, mohou být tyto obtíže řešeny prostřednictvím mechanismů řešení sporů zřízených podle této dohody.

K úplnému přidružení dojde postupně. Do tří let po vstupu této dohody v platnost provede RSP důkladný přezkum provádění této dohody. Na základě tohoto přezkumu zhodnotí RSP pokrok, kterého Černá Hora dosáhla, a může přijmout rozhodnutí, kterými se bude řídit následující fáze přidružení.

Výše uvedený přezkum se netýká volného pohybu zboží, pro který se přepokládá zvláštní harmonogram v hlavě IV této dohody.

Článek 9

Dohoda je plně slučitelná v souladu s příslušnými ustanoveními WTO, zejména článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT z roku 1994) a článkem V Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS), a v souladu s nimi bude prováděna.

HLAVA II

POLITICKÝ DIALOG

Článek 10

1. V rámci této dohody budou strany mezi sebou dále rozvíjet politický dialog, který doprovází a upevňuje sblížení mezi Evropskou unií a Černou Horou a přispívá k vytváření pout solidarity a nových forem spolupráce mezi stranami.

2. Politický dialog má zejména podporovat:

a) plnou integraci Černé Hory do společenství demokratických národů a postupné sbližování s Evropskou unií;

b) sbližování postojů stran k mezinárodním otázkám, včetně otázek SZBZ, též prostřednictvím případné výměny informací, zvláště k těm otázkám, které mohou mít pro strany podstatné důsledky;

c) spolupráci v daném regionu a rozvoj dobrých sousedských vztahů;

d) společné názory na bezpečnost a stabilitu v Evropě včetně spolupráce v oblastech spadajících do rámce SZBP Evropské unie;

3. Strany zastávají názor, že šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, jak státními tak i nestátními subjekty, představuje jednu z nejzávažnějších hrozeb mezinárodní stability a bezpečnosti. Strany proto souhlasí s tím, že budou spolupracovat a přispívat k boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů prostřednictvím úplného dodržování a vnitrostátního provedení svých stávajících závazků v rámci mezinárodních smluv a dohod o odzbrojení a nešířeni zbraní hromadného ničení a ostatních příslušných mezinárodních závazků. Strany se dohodly, že toto ustanovení patří mezi podstatné prvky této dohody a bude součástí politického dialogu, který bude doprovázet a upevňovat uvedené prvky.
Strany se dále dohodly, že budou spolupracovat a přispívat k boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů tím, že:

a) podniknou kroky za účelem podpisu a ratifikace veškerých ostatních příslušných mezinárodních nástrojů nebo případného přistoupení k nim a jejich plného provádění,

b) vytvoří účinný systém vnitrostátních kontrol vývozu, v jehož rámci budou prováděny kontroly vývozu a tranzitu zboží souvisejícího se zbraněmi hromadného ničení, včetně kontroly koncového použití technologií dvojího použití, pokud jde o zbraně hromadného ničení, a který bude obsahovat účinné sankce za porušení kontrol vývozu,

c) Politický dialog o této otázce může probíhat i na regionální úrovni.

Článek 11

1. Politický dialog probíhá v rámci Rady stabilizace a přidružení, která má obecnou odpovědnost za veškeré otázky, které šijí budou strany přát předložit.

2. Na žádost stran může politický dialog probíhat rovněž v těchto formách:

a) tam, kde to je nutné, schůzky vyšších úředníků zastupujících Černou Horu na jedné straně a předsednictví Rady Evropské unie, generálního tajemníka, vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a Evropskou komisi na straně druhé;

b) plné využívání všech diplomatických spojení mezi stranami, včetně vhodných kontaktů ve třetích zemích a v rámci Organizace spojených národů, OBSE, Rady Evropy a dalších mezinárodních fór;

c) veškeré další prostředky, jež by představovaly užitečný příspěvek konsolidaci, rozvoji a posilování tohoto dialogu, včetně prostředků stanovených v Soluňském programu přijatém v závěrech Evropské rady zasedající v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003..

Článek 12

Politický dialog na parlamentní úrovni se uskuteční v rámci Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení zřízeného podle článku 125.

Článek 13

Politický dialog může probíhat v mnohostranném rámci a jako regionální dialog zahrnující ostatní země regionu, mimo jiné v rámci fóra EU - západní Balkán.

HLAVA III

REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 14

V souladu se svým závazkem zasazovat se o mezinárodní mír a stabilitu a rozvoj dobrých sousedských vztahů bude Černá Hora aktivně podporovat regionální spolupráci. Společenství může rovněž podporovat projekty s regionálním nebo přeshraničním rozměrem prostřednictvím svých programů technické pomoci.

Kdykoli bude mít Černá Hora v úmyslu posílit spolupráci s jednou ze zemí uvedených v článcích 15, 16 a 17, bude o tom informovat a konzultovat Společenství a jeho členské státy v souladu s hlavou X.

Černá Hora bude plně provádět stávající dvoustranné dohody vyjednané podle memoranda o porozumění o liberalizaci a usnadnění obchodu podepsaného dne 27. června 2001 v Bruselu Srbskem a Černou Horou a Středoevropské dohody o volném obchodu podepsané dne 19. prosince 2006 v Bukurešti.

Článek 15

Spolupráce s ostatními zeměmi, které již s EU uzavřely dohodu o stabilizaci a přidružení

Černá Hora zahájí po podpisu této dohody jednání se zeměmi, které již podepsaly dohodu o stabilizaci a přidružení s cílem uzavřít dvoustranné smlouvy o regionální spolupráci, jejichž cílem je rozšířit rozsah spolupráce mezi dotyčnými zeměmi.
Podstatnými prvky těchto smluv jsou:

a) politický dialog,

b) vytvoření oblastí volného obchodu, v souladu s příslušnými ustanoveními WTO;

c) vzájemné koncese týkající se pohybu pracovníků, usazování, poskytování služeb, běžných plateb a pohybu kapitálu a rovněž dalších politik souvisejících s pohybem osob na stejné úrovni jako v této dohodě;

d) ustanovení o spolupráci v dalších oblastech, ať jsou uvedeny v této dohodě či nikoli, a zejména v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti.

Tyto smlouvy obsahují podle potřeby ustanovení pro tvorbu nezbytných institucionálních mechanismů.

Tyto smlouvy budou uzavřeny do dvou let od vstupu této dohody v platnost. Připravenost Černé Hory uzavřít takové smlouvy bude podmínkou pro další rozvoj vztahů mezi Černou Horou a Evropskou unií.

Černá Hora zahájí podobná jednání se zbývajícími zeměmi regionu, jakmile tyto země podepíší dohodu o stabilizaci a přidružení.

Článek 16

Spolupráce s dalšími zeměmi, které jsou zapojeny do procesu stabilizace a přidružení

Černá hora se zapojí do regionální spolupráce s ostatními státy, které jsou zapojeny do procesu stabilizace a přidružení, v některých nebo ve všech oblastech spolupráce upravených v této dohodě, a to zejména v oblastech společného zájmu, takováto spolupráce by měla v být vždy v souladu se zásadami a cíli dohody.

Článek 17

Spolupráce s ostatními zeměmi kandidujícími na přistoupení k EU, které nejsou zapojeny do procesu stabilizace a přidružení

1. Černá Hora by měla rozvíjet svoji spolupráci a uzavírat smlouvy o regionální spolupráci s jakoukoli zemí kandidující na přistoupení k EU a v jakékoli oblasti spolupráce upravené v této dohodě. Takové smlouvy by měly mít za cíl postupně sladit dvoustranné vztahy mezi Černou Horou a uvedenou zemí s odpovídající oblastí vztahů mezi Společenstvím a jeho členskými státy a uvedenou zemí.

2. Černá Hora zahájí jednání s Tureckem, které vytvořilo celní unii se Společenstvím, s cílem uzavřít vzájemně výhodnou dohodu o vytvoření oblasti volného obchodu v souladu s článkem XXIV dohody GATT z roku 1994 a o liberalizaci usazování a poskytování služeb mezi nimi na úrovni odpovídající této dohodě v souladu s článkem V dohody GATS.
Tato jednání by měla být zahájena co nejdříve, aby mohla být výše uvedená dohoda uzavřena před uplynutím přechodného období uvedeného v čl. 18 odst. 1.

HLAVA IV

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Článek 18

1. Společenství a Černá Hora postupně mezi sebou vytvoří oblast volného obchodu v přechodném období o maximální délce pěti let, počínaje vstupem této dohody v platnost, v souladu s ustanoveními této dohody, ustanoveními dohody GATT z roku 1994 a Dohody o WTO. Přitom zohlední níže uvedené zvláštní požadavky.

2. Na klasifikaci zboží při obchodu oběma stranami se použije kombinovaná nomenklatura.

3. Pro účely této dohody zahrnují cla a poplatky s rovnocenným účinkem cla nebo jakékoli poplatky uložené v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží, včetně jakékoli přirážky k dani nebo poplatku spojeného s dovozem nebo vývozem, avšak nezahrnuje:

a) dávky odpovídající vnitřní dani ukládané v souladu s ustanoveními čl. III odst. 2 dohody GATT z roku 1994,

b) antidumpingová nebo vyrovnávací opatření,

c) poplatky nebo dávky úměrné cenám poskytnutých služeb.

4. Základní clo na každý produkt, na které se vztahují postupná snižování podle této dohody, se určí podle:

a) Společného celního sazebníku Společenství zavedeného na základě nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1), který všechny strany uplatňují erga omnes v den podpisu této dohody;

b) celní sazby uplatňované Černou Horou (2).

5. Pokud se jakékoli snížení cla po podpisu této dohody uplatňuje erga omnes, zejména jedná-li se o snížení vyplývající z:

a) jednání o clech v rámci WTO nebo

b) případného přistoupení Černé Hory k WTO nebo

c) z postupného snižování po přístupu Černé Hory k WTO,

nahradí tato snížená cla základní cla uvedená v odstavci 4 ode dne, kdy se tato snížení uplatní.

6. Společenství a Černá Hora si navzájem sdělí svá příslušná základní cla a jakékoli jejich změny.

KAPITOLA I

Průmyslové výrobky

Článek 19

Definice

1. Ustanovení této kapitoly se vztahují na produkty pocházející ze Společenství nebo z Černé Hory, které jsou uvedeny v kapitolách 25 až 97 kombinované nomenklatury s výjimkou produktů uvedených v příloze I odst. I písm. ii) Dohody WTO o zemědělství.

2. Obchod mezi stranami s produkty uvedenými ve Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii se uskutečňuje v souladu s uvedenou smlouvou.

Článek 20

Koncese Společenství na průmyslové výrobky

1. Dovozní cla na dovozy průmyslových výrobků pocházejících z Černé Hory do Společenství a poplatky s rovnocenným účinkem se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

2. Množstevní omezení dovozu do Společenství a opatření s rovnocenným účinkem se pro průmyslové výrobky pocházející z Černé Hory zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

Článek 21

Koncese Černé Hory na průmyslové výrobky

1. Dovozní cla, kterým v Černé Hoře podléhají průmyslové výrobky pocházející ze Společenství, kromě zboží uvedeného v příloze I, se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

2. Poplatky s účinkem rovnocenným dovozním clům, kterým v Černé Hoře podléhají průmyslové výrobky pocházející ze Společenství, se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

3. Dovozní cla, kterým v Černé Hoře podléhají průmyslové výrobky pocházející ze Společenství, která jsou uvedena v příloze I, budou postupně snižována a odstraňována v souladu s harmonogramem uvedeným v této příloze.

4. Množstevní omezení dovozu do Černé Hory u průmyslových výrobků pocházejících ze Společenství a jiná opatření s rovnocenným účinkem se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

Článek 22

Cla a omezení vývozů

1. Dnem vstupu této dohody v platnost zrušují Společenství a Černá Hora ve vzájemném obchodu veškerá vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem.

2. Dnem vstupu této dohody v platnost zrušují Společenství a Černá Hora veškerá vzájemná množstevní omezení vývozu a opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 23

Rychlejší snižování cel

Černá Hora prohlašuje, že je připravena snížit svá cla v obchodu se Společenstvím rychleji, než je stanoveno v článku 21, pokud to umožní její celková hospodářská situace a stav daného hospodářského odvětví.

Rada stabilizace a přidružení za tímto účelem provede analýzu situace a předloží příslušná doporučení.

KAPITOLA II

Zemědělství a rybolov

Článek 24

Definice

1. Ustanovení této kapitoly se vztahují na obchod se zemědělskými produkty a produkty rybolovu pocházejícími ze Společenství nebo Černé Hory.

2. Pojem „zemědělské produkty a produkty rybolovu“ se vztahuje na produkty uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury a produkty uvedené v příloze I odst. I bodu ii) Dohody WTO o zemědělství.

3. Tato definice zahrnuje ryby a produkty rybolovu uvedené v kapitole 3, číslech 1604 a 1605 a položkách 0511 91,2301 20 aex 1902 20 („nadívané těstoviny obsahující více než 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých“).

Článek 25

Zpracované zemědělské produkty

Protokol 1 stanoví právní úpravu obchodování se zpracovanými zemědělskými produkty uvedenými v tomto protokolu.

Článek 26

Koncese Společenství na dovozy zemědělských produktů pocházejících z Černé Hory

1. Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství zrušuje veškerá množstevní omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem u zemědělských produktů pocházejících z Černé Hory.

2. Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství zrušuje dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem na dovoz zemědělských produktů pocházejících z Černé Hory jiných než kódů 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 a 2204 kombinované nomenklatury.
U produktů kapitol 7 a 8 kombinované nomenklatury, pro které společný celní sazebník stanoví použití valorických a specifických cel, se odstraňování cla vztahuje pouze na valorickou část cla.

3. Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství stanoví na produkty typu „baby beef“ definované v příloze II a pocházejících z Černé Hory dovozní cla na jejich dovoz do Společenství na 20 % valorického cla a 20 % specifického cla podle společného celního sazebníku Společenství v rámci roční celní kvóty 800 tun vyjádřených v hmotnosti jatečně upravených těl.

Článek 27

Koncese Černé Hory na zemědělské výrobky

1. Dnem vstupu této dohody v platnost Černá Hora zrušuje veškerá množstevní omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem u zemědělských produktů pocházejících ze Společenství.

2. Dnem vstupu této dohody v platnost Černá Hora:

a) zrušuje dovozní cla na některé zemědělské produkty pocházející ze Společenství uvedené v příloze III a):

b) postupně sníží dovozní cla na některé zemědělské produkty pocházející ze Společenství uvedené v příloze III b) v souladu s harmonogramem podle této přílohy pro jednotlivé produkty;

c) postupně sníží dovozní cla na některé zemědělské produkty pocházející ze Společenství uvedené v příloze III c) na 50 % v souladu s harmonogramem podle této přílohy pro jednotlivé produkty;

Článek 28

Protokol o vínu a lihovinách

Úprava obchodování s vínem a lihovinami uvedenými v protokolu 2 je stanovena v uvedeném protokolu.

Článek 29

Koncese Společenství pro ryby a produkty rybolovu

1. Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství zrušuje veškerá množstevní omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem u ryb a produktů rybolovu pocházejících z Černé Hory.

2. Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství odstraní veškerá cla a opatření s rovnocenným účinkem na ryby a produkty rybolovu pocházející z Černé Hory jiné než uvedené v příloze IV. Na produkty uvedené v příloze IV se vztahují ustanovení této přílohy.

Článek 30

Koncese Černé Hory pro ryby a produkty rybolovu

1. Dnem vstupu této dohody v platnost Černá Hora zrušuje veškerá množstevní omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem u ryb a produktů rybolovu pocházejících ze Společenství.

2. Dnem vstupu této dohody v platnost Černá Hora odstraní všechna cla a opatření s rovnocenným účinkem na ryby a produkty rybolovu pocházející ze Společenství jiné než uvedené v příloze V. Na produkty uvedené v příloze V se vztahují ustanovení této přílohy.

Článek 31

Ustanovení o přezkumu

S ohledem na objem obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu mezi stranami, jejich zvláštní citlivost, pravidla společné politiky Společenství a černohorské politiky zemědělství a rybolovu, vzhledem k významu zemědělství a rybolovu pro černohorské hospodářství a s ohledem na důsledky mnohostranných obchodních jednání v rámci WTO a s ohledem na případné přistoupení Černé Hory k WTO přezkoumají Společenství a Černá Hora v Radě stabilizace a přidružení nejpozději do tří let po vstupu této dohody v platnost produkt po produktu, na řádném a vzájemném základě, možnosti udělení dalších vzájemných koncesí s cílem provést větší liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu.

Článek 32

Ochranná ustanovení týkající se zemědělství a rybolovu

Bez ohledu na jiná ustanovení této dohody, a zejména na článek 41, zahájí obě strany okamžité konzultace s cílem nalézt vhodné řešení, způsobí-li dovoz produktů pocházejících z jedné ze stran, které jsou předmětem koncesí podle článků 25, 26, 27, 28, 29 a 30, s ohledem na zvláštní citlivost zemědělských a rybářských trhů vážné narušení trhů nebo vnitřních regulačních mechanismů druhé strany. Do nalezení takového řešení může dotčená strana přijmout vhodná opatření, která považuje za nezbytná.

Článek 33

Ochrana zeměpisných označení pro zemědělské produkty a produkty rybolovu a potraviny jiné než vína a lihoviny

1. Černá Hora poskytne ochranu zeměpisným označením Společenství zapsaným do rejstříku ve Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1) v souladu s podmínkami stanovenými v tomto článku. Zeměpisná označení Černé Hory jsou způsobilá pro zapsání do rejstříku ve Společenství za podmínek stanovených v uvedeném nařízení.

2. Černá Hora zakáže na svém území používat názvy chráněné ve Společenství pro srovnatelné produkty, které nejsou v souladu se specifikací zeměpisného označení. To platí i v případě, kdy je uveden skutečný zeměpisný původ zboží, kdy se dané zeměpisné označení používá v překladu a kdy je k názvu připojen výraz jako „druh“, „typ“, „styl“, „imitace“, „způsob“ nebo jiné podobné výrazy.

3. Černá Hora odmítne zapsat do rejstříku ochranné známky, jejichž používání odpovídá situacím uvedeným v odstavci 2.

4. Ochranné známky, jejichž užívání odpovídá situaci uvedené v odstavci 2 a které byly zapsány v Černé Hoře nebo zavedeny používáním, se ode dne 1. ledna 2009 nebudou používat. To však neplatí pro ochranné známky zapsané v Černé Hoře a ochranné známky zavedené jejich užíváním, které jsou vlastněny státními příslušníky třetích zemí za předpokladu, že nemají takovou povahu, že by mohly klamat veřejnost, pokud jde o kvalitu, vlastnosti a zeměpisný původ zboží.

5. Používání zeměpisných označení chráněných v souladu s odstavcem 1 v běžném jazyce jako obvyklý název pro toto zboží bude v Černé Hoře ukončeno nejpozději dne 1. ledna 2009.

6. Černá Hora zajistí, aby zboží vyvážené z jejího území po 1. lednu 2009 neporušovalo ustanovení tohoto článku.

7. Černá Hora z vlastní iniciativy nebo na žádost dotčeného subjektu zajistí ochranu uvedenou v odstavcích 1 až 6.

KAPITOLA III

Společná ustanovení

Článek 34

Oblast působnosti

Ustanovení této kapitoly se vztahují na obchod se všemi produkty mezi stranami, není-li zde nebo v protokolu 1 uvedeno jinak.

Článek 35

Výhodnější koncese

Touto hlavou není nijak dotčeno jednostranné použití výhodnějších opatření jednou nebo druhou stranou.

Článek 36

Zachování současného stavu

1. Dnem vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi Společenstvím a Černou Horou nezavádějí žádná nová dovozní nebo vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem, ani se nezvyšují stávající cla či poplatky.

2. Dnem vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi Společenstvím a Černou Horou nezavádějí žádná nová množstevní omezení dovozu nebo vývozu nebo opatření s rovnocenným účinkem, ani se nezpřísňují stávající omezení či opatření.

3. Aniž jsou dotčeny koncese udělené podle článků 26, 27, 28, 29 a 30, neomezují odstavce 1 a 2 tohoto článku nijak provádění odpovídajících zemědělských a rybářských politik Černé Hory a Společenství nebo přijímání opatření v rámci těchto politik, není-li jimi ovlivněn dovozní režim podle příloh II až V a protokolu 1.

Článek 37

Zákaz daňové diskriminace

1. Společenství a Černá Hora se zdrží všech vnitřních daňových opatření nebo postupů a zruší případná stávající opatření a postupy, které přímo nebo nepřímo diskriminují produkty jedné strany vzhledem k obdobným produktům pocházejícím z území druhé strany.

2. Produkty vyvezené na území jedné ze smluvních stran nesmí být zvýhodněny vrácením vnitřní nepřímé daně nad rámec nepřímé daně, jež na ně byla uvalena.

Článek 38

Cla daňové povahy

Ustanovení o zrušení dovozních cel se rovněž vztahují na cla daňové povahy.

Článek 39

Celní unie, oblasti volného obchodu, přeshraniční ujednání

1. Tato dohoda nebrání zachování nebo zřizování celních unií, oblastí volného obchodu nebo režimů příhraničního obchodu, pokud nemění ustanovení o obchodu této dohody.

2. Během přechodného období podle článku 18 se tato dohoda nedotýká provádění zvláštních preferenčních režimů pro pohyb zboží, které byly stanoveny v příhraničních dohodách uzavřených dříve mezi jedním nebo více členskými státy a Srbskem a Černou Horou nebo které vyplývají z dvoustranných dohod uvedených v hlavě III, jež uzavřela Černá Hora na podporu regionálního obchodu.

3. Strany v rámci Rady stabilizace a přidružení uskuteční konzultace o dohodách podle odstavců 1 a 2 tohoto článku a na vyžádání i o dalších závažných otázkách týkajících se jejich obchodní politiky vůči třetím zemím. Takové konzultace se uskuteční zejména v případě přistoupení třetí země k Evropské unii s cílem zohlednit vzájemné zájmy Společenství a Černé Hory uvedené v této dohodě.

Článek 40

Dumping a subvencování

1. Žádné z ustanovení v této dohodě nebrání stranám přijmout ochranná obchodní opatření podle odstavce 2 tohoto článku a článku 41.

2. Pokud jedna ze smluvních stran zjistí, že v obchodu s druhou stranou dochází k dumpingu nebo napadnutelnému subvencování, může přijmout vhodná protiopatření v souladu s Dohodou WTO o provádění článku VI dohody GATT z roku 1994 nebo s Dohodou WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních a se svými souvisejícími vnitrostátními právními předpisy.

Článek 41

Ochranná ustanovení

1. Ustanovení článku XIX dohody GATT z roku 1994 a Dohody WTO o ochranných opatřeních jsou použitelná mezi stranami.

2. Aniž je dotčen odstavec 1 tohoto článku, dováží-li se produkt jedné strany na území druhé strany v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, že působí nebo může způsobit:

a) vážnou újmu domácímu průmyslu s podobnými nebo přímo konkurujícími produkty na území dovážející strany, nebo

b) vážné narušení některého hospodářského odvětví nebo obtíže, které by mohly vyústit ve vážné zhoršení hospodářské situace některého regionu dovážející strany,.

může dovážející strana přijmout vhodná dvoustranná ochranná opatření za podmínek a v souladu s postupy podle tohoto článku

3. Dvoustranná ochranná opatření zaměřená na dovozy z druhé strany nesmí překročit rámec toho, co je nezbytné k odstranění problémů podle odstavce 2, které byly způsobeny použitím této dohody. Přijatá ochranná opatření by měla spočívat v pozastavení zvyšování nebo snižování rozsahu preferencí stanovených v této dohodě pro dané produkty až do maximální výše odpovídající základnímu clu uvedenému v čl. 18 odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 pro stejný produkt. Taková opatření obsahují jasnou formulaci o postupném zrušení těchto opatření nejpozději ke konci stanoveného období a nesmí se přijímat na dobu delší než dva roky.
Za krajně výjimečných okolností lze opatření prodloužit o další období nepřesahující dva roky. Pro dovoz produktu, na který se dříve vztahovala tato opatření, se ochranná dvoustranná opatření nepoužijí po dobu nejméně čtyř let od zrušení předchozích opatření.

4. V případech uvedených v tomto článku, před přijetím opatření v něm stanovených, nebo co nejdříve v případech podle odst. 5 písm. b), předloží Společenství či Černá Hora Radě stabilizace a přidružení všechny podstatné údaje potřebné k důkladnému posouzení situace, aby bylo možno najít řešení přijatelného pro obě strany.

5. Při uplatňování odstavců 1, 2, 3 a 4 se použijí tato ustanovení:

a) o obtížích vzniklých na základě situace podle tohoto článku je neprodleně informována Rada stabilizace a přidružení, která je posoudí a může přijmout rozhodnutí potřebná pro jejich odstranění.

Nepřijme-li Rada stabilizace a přidružení nebo vyvážející strana rozhodnutí, které tyto obtíže odstraní, nebo není-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do 30 dnů od předložení případu Radě stabilizace a přidružení, může dovážející strana přijmout vhodná opatření pro odstranění těchto obtíží v souladu s tímto článkem. Při výběru ochranných opatření musí být dána přednost takovým opatřením, která co nejméně naruší fungování ujednání podle této dohody. Ochranná opatření uplatněná v souladu s článkem XIX dohody GATT z roku 1994 a s Dohodou WTO o ochranných opatřeních zachovají úroveň/rozsah preference přiznané podle této dohody;

b) v případech, kdy je v důsledku výjimečných a naléhavých okolností, které vyžadují okamžitá opatření, znemožněno předběžné informování nebo přezkoumání, může dotyčná strana v situacích uvedených v tomto článku neprodleně uplatnit předběžná opatření potřebná k nápravě této situace a neprodleně o nich informuje druhou stranu.

Ochranná opatření se neprodleně oznámí Radě stabilizace a přidružení a jsou předmětem pravidelných konzultací v rámci tohoto orgánu, zejména za účelem stanovení harmonogramu jejich zrušení v co nejkratší lhůtě, kterou umožní okolnosti.

6. Zavede-li Společenství nebo Černá Hora pro dovoz produktů, jež mohou způsobit obtíže podle tohoto článku, správní postup, jehož cílem je rychlé poskytování informací o vývoji obchodní výměny, informuje o tom druhou stranu.

Článek 42

Ustanovení pro případ nedostatku

1. V případech, kdy provádění ustanovení této hlavy vede ke:

a) kritickému nedostatku potravin nebo jiných produktů důležitých pro vyvážející stranu nebo hrozbě takového nedostatku, nebo

b) zpětnému vývozu do třetí země v případě produktu, proti kterému uplatňuje vyvážející strana množstevní omezení vývozu, vývozní cla či opatření nebo poplatky s rovnocenným účinkem, a kdy výše uvedené situace působí nebo pravděpodobně způsobí závažné obtíže vyvážející straně, může tato strana přijmout vhodná opatření za podmínek a v souladu s postupy podle tohoto článku.

2. Při výběru opatření musí být dána přednost takovým opatřením, která co nejméně naruší fungování této dohody. Taková opatření se nepoužívají způsobem, který by tam, kde platí rovné podmínky, představoval svévolnou nebo neodůvodněnou diskriminaci nebo skryté omezování obchodu, a zrušují se, jakmile okolnosti přestanou ospravedlňovat jejich zachování.

3. Před přijetím opatření podle odstavce 1 nebo co nejdříve v případech, na které se vztahuje odstavec 4, předloží Společenství či Černá Hora Radě stabilizace a přidružení všechny podstatné údaje, aby bylo možno najít řešení přijatelného pro obě strany. Strany se mohou v Radě stabilizace a přidružení dohodnout na jakýchkoli opatřeních potřebných pro odstranění obtíží. Není-li do 30 dnů od předložení případu Radě stabilizace a přidružení dosaženo dohody, může vyvážející strana použít při vývozu dotčeného produktu opatření podle tohoto článku.

4. V případech, kdy je v důsledku výjimečných a naléhavých okolností, které vyžadují okamžitá opatření, znemožněno předběžné oznámení nebo přezkoumání, může Společenství či Černá Hora neprodleně uplatnit preventivní opatření nezbytná pro řešení situace a neprodleně o nich informuje druhou stranu.

5. Jakákoli opatření podle tohoto článku se neprodleně oznámí Radě stabilizace a přidružení a jsou předmětem pravidelných konzultací v rámci tohoto orgánu, zejména za účelem stanovení harmonogramu jejich odstranění v co nejkratší lhůtě, kterou umožní okolnosti.

Článek 43

Státní monopoly

Pokud jde o státní monopoly obchodní povahy, Černá Hora zajistí, aby dnem vstupu této dohody v platnost byla vyloučena jakákoli diskriminace mezi státními příslušníky členských států Evropské unie a Černé Hory, pokud jde o obchodní podmínky a uvádění zboží na trh.

Článek 44

Pravidla původu

Není-li v této dohodě stanoveno jinak, stanoví protokol 3 pravidla původu pro uplatňování ustanovení této dohody.

Článek 45

Přípustná omezení

Touto dohodou nejsou vyloučeny zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží odůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí, ochranou zdraví a života zvířat, ochranou rostlin, ochranou národního bohatství s uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotou, ochranou duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, nebo opatření týkající se zlata a stříbra. Tyto zákazy nebo omezení však nesmí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo skrytého omezování obchodu mezi stranami.

Článek 46

Neposkytnutí správní spolupráce

1. Strany souhlasí s tím, že pro provedení a kontrolu preferenčního zacházení přiznaného podle této hlavy je nezbytná správní spolupráce, a zdůrazňují svůj závazek bojovat proti nesrovnalostem a podvodům v celní oblasti a souvisejících oblastech.

2. Pokud jedna ze stran na základě objektivních informací zjistí, že nebyla poskytnuta správní spolupráce nebo že došlo k nesrovnalostem nebo podvodu podle této hlavy, může dotčená strana v souladu s tímto článkem dočasně pozastavit příslušné preferenční zacházení s dotčenými produkty.

3. Pro účely tohoto článku se za neposkytnutí správní spolupráce považuje mimo jiné toto:

a) opakované nedodržení povinnosti ověřit status původu dotčeného produktu;

b) opakované odmítnutí nebo bezdůvodné zdržování následného ověření dokladu o původu zboží nebo sdělení výsledků tohoto ověření;

c) opakované odmítnutí nebo bezdůvodné zdržování udělení povolení k provedení kontroly v rámci správní spolupráce za účelem ověření pravosti dokladů nebo správnosti údajů důležitých pro přiznání daného preferenčního zacházení.

Pro účely tohoto článku se může jednat o nesrovnalosti nebo podvod mimo jiné v případě, že bez uspokojivého vysvětlení dojde k rychlému nárůstu dovozu zboží, který překračuje obvyklou úroveň výrobní a vývozní kapacity druhé strany a souvisí s objektivními informacemi týkajícími se nesrovnalostí nebo podvodu.

4. Dočasné pozastavení lze uplatnit, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) strana, která zjistila na základě objektivních informací, že nebyla poskytnuta správní spolupráce nebo že došlo k nesrovnalostem nebo podvodu, oznámí své zjištění společně s objektivními informacemi bez zbytečného odkladu Výboru pro stabilizaci a přidružení a zahájí na základě všech příslušných informací a objektivních zjištění konzultace s Výborem pro stabilizaci a přidružení s cílem dosáhnout řešení přijatelného pro obě strany;

b) pokud strany zahájily výše uvedené konzultace v rámci Výboru pro stabilizaci a přidružení a nepodařilo se jim dohodnout na přijatelném řešení do tří měsíců od oznámení, může dotčená strana dočasně pozastavit příslušné preferenční zacházení s dotčenými produkty. Toto dočasné pozastavení se bez zbytečného odkladu oznámí Výboru pro stabilizaci a přidružení;

c) dočasná pozastavení podle tohoto článku se omezí pouze na případy, kdy jsou nezbytně nutná k ochraně finančních zájmů dotčené smluvní strany. Jejich délka nepřesáhne dobu šesti měsíců, kterou lze obnovit. Dočasná pozastavení se neprodleně po jejich přijetí oznámí Výboru stabilizace a přidružení. Budou předmětem pravidelných konzultací v rámci Výboru pro stabilizaci a přidružení, zejména za účelem jejich ukončení, jakmile přestanou existovat podmínky pro jejich uplatňování.

5. Současně s oznámením Výboru pro stabilizaci a přidružení podle odst. 4 písm. a) tohoto článku zveřejní dotčená strana oznámení pro dovozce ve své sbírce právních předpisů. Toto oznámení by mělo ve vztahu k dotčenému výrobku obsahovat sdělení, že na základě objektivních informací byly zjištěny nedostatky při poskytování správní spolupráce nebo nesrovnalosti nebo podvod.

Článek 47

Pokud se příslušné orgány při řádné správě preferenčního systému vývozu, a zejména při uplatňování ustanovení protokolu 3 této dohody zmýlí a tato chyba má dopady na dovozní cla, může strana, která je těmito dopady dotčena, požádat Radu stabilizace a přidružení, aby prozkoumala možnosti přijetí všech vhodných opatření za účelem vyřešení této situace.

Článek 48

Uplatňováním této dohody není dotčeno uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy.

HLAVA V

POHYB PRACOVNÍKŮ, USAZOVÁNÍ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, KAPITÁL

KAPITOLA I

Pohyb pracovníků

Článek 49

1. S výhradou podmínek a úprav platných v jednotlivých členských státech:

a) zacházení poskytované pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky Černé Hory, kteří jsou legálně zaměstnáni na území členského státu, je prosté jakékoliv diskriminace založené na státní příslušnosti, pokud se týká pracovních podmínek, odměňování nebo propouštění v porovnání s vlastními státními příslušníky tohoto členského státu;

b) pro pracovníka, který je legálně zaměstnán na území členského státu, s výjimkou sezónních pracovníků a pracovníků, na něž se vztahují dvoustranné dohody ve smyslu článku 50, pokud tyto dohody nestanoví jinak, platí, že jeho manžel nebo manželka a děti, kteří legálně trvale pobývají s pracovníkem na území členského státu, mají přístup na pracovní trh tohoto členského státu po dobu povoleného pracovního pobytu tohoto pracovníka.

2. Černá Hora poskytne, s výhradou svých vnitrostátních podmínek a úprav, zacházení uvedené v odstavci 1 pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky některého členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jejím území, jakož i jejich manželovi nebo manželce a dětem, kteří legálně trvale pobývají v Černé Hoře.

Článek 50

1. S ohledem na situaci na trhu pracovních sil v členských státech, podle jeho právních předpisů a s ohledem na pravidla, jež v tomto členském státě platí v oblasti pohybu pracovníků:

a) stávající prostředky přístupu k zaměstnání pro černohorské pracovníky poskytované členskými státy na základě dvoustranných dohod by měly být zachovány a, bude-li to možné, zlepšeny

b) ostatní členské státy zváží možnost uzavřít podobné dohody.

2. Rada stabilizace a přidružení posoudí po třech letech poskytnutí dalších zlepšení včetně prostředků přístupu k odborné přípravě, v souladu s pravidly a postupy platnými v členských státech a se zřetelem k situaci na trhu pracovních sil v členských státech a ve Společenství

Článek 51

1. Budou stanovena pravidla pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení pracovníků, kteří jsou státními příslušníky Černé Hory a jsou legálně zaměstnáni na území členského státu, a jejich rodinných příslušníků, kteří tam legálně trvale pobývají. Za tímto účelem se rozhodnutím Rady stabilizace a přidružení, které by nemělo mít vliv na práva a povinnosti vyplývající z dvoustranných dohod, pokud tyto dohody stanoví výhodnější zacházení, přijme tato úprava:

a) veškeré doby pojištění, zaměstnání nebo trvalého pobytu, kteří tito pracovníci získají v různých členských státech, se pro účely výplaty důchodů a dávek starobních a invalidních pro případ smrti a pro účely zdravotní péče pro tyto pracovníky a jejich rodinné příslušníky sčítají;

b) jakékoliv důchody nebo dávky starobní, pro případ smrti, v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nebo z nich vyplývající invalidity, s výjimkou nepříspěvkových dávek, jsou volně převoditelné podle kurzu použitelného podle právních předpisů dlužného členského státu nebo států;

c) dotyční pracovníci dostávají rodinné dávky pro své rodinné příslušníky uvedené výše.

2. Černá Hora poskytne pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jeho území, a jejich rodinným příslušníkům, kteří tam legálně trvale pobývají, zacházení podobné tomu, jež je uvedeno v písmenu b) a c) odstavce 1.

KAPITOLA II

Usazování

Článek 52

Definice

Pro účely této dohody se:

a) „společností Společenství“ nebo „černohorskou společností“ rozumí společnost, která byla založena v souladu s právními předpisy členského státu nebo Černé Hory a která má své sídlo, správní ústředí nebo hlavní místo podnikání na území Společenství nebo Černé Hory. Pokud však společnost založená v souladu s právními předpisy členského státu nebo Černé Hory má na území Společenství nebo Černé Hory pouze své sídlo, považuje se taková společnost za společnost Společenství nebo černohorskou společnost, pokud má její činnost skutečnou a nepřetržitou vazbu na hospodářství jedné z členských zemí nebo Černé Hory;

b) „dceřinou společností“ rozumí společnost, která je skutečně ovládána jinou společnost;

c) „pobočkou“ společnosti rozumí provozovna, která nemá právní subjektivitu, budí dojem trvalosti, např. jako rozšíření mateřského subjektu, má své vedení a je materiálně vybavena pro sjednávání obchodů se třetími stranami, takže tyto strany, ačkoli vědí, že v případě potřeby existuje právní vazba s mateřským subjektem, jehož správní ústředí se nachází v zahraničí, nemusejí jednat přímo s tímto mateřským subjektem, ale mohou uzavírat obchodní transakce v provozovně, která je rozšířením mateřského subjektu;

d) „usazováním“ rozumí:

i) pokud jde o státní příslušníky, právo vykonávat ekonomickou činnost jako osoby samostatně výdělečně činné a zakládat podniky, zvláště společnosti, které skutečně ovládají. Samostatně výdělečná činnost a podnikání nezahrnuje hledání nebo přijímání zaměstnání na trhu práce ani právo na přístup na trh práce druhé strany. Tato kapitola se nevztahuje na osoby, které nejsou výlučně osobami samostatně výdělečně činnými;

ii) pokud jde o společnosti Společenství nebo černohorské společnosti, právo vykonávat ekonomické činnosti prostřednictvím zakládání dceřiných společností a poboček v Černé Hoře nebo ve Společenství;

e) „činností“ rozumí provozování ekonomických činností;

f) „ekonomickými činnostmi“ rozumějí zejména činnosti průmyslové, obchodní a odborné povahy a řemesla;

g) „příslušníkem Společenství“ nebo „státním příslušníkem Černé Hory“ rozumí fyzická osoba, která je státním příslušníkem některého z členských států nebo Černé Hory;

Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, včetně kombinované dopravy zahrnující úsek na moři, příslušníci Společenství nebo státní příslušníci Černé Hory usazení mimo Společenství nebo Černou Horu a společnosti provozující lodní dopravu usazené mimo Společenství nebo Černou Horu a ovládané příslušníky Společenství nebo černohorskými státními příslušníky rovněž požívají výhod ustanovení této kapitoly a kapitoly III, pokud jsou jejich plavidla registrována v tomto členském státě nebo v Černé Hoře, v souladu s jejich příslušnými právními předpisy;

h) „finančními službami“ rozumí činnosti popsané v příloze VI. Rada stabilizace a přidružení může rozsah této přílohy rozšířit nebo změnit.

Článek 53

1. Černá Hora usnadní společnostem a státním příslušníkům Společenství zahajování činnosti na svém území. Za tím účelem Černá Hora ode dne vstupu této dohody v platnost poskytuje:

a) pokud jde o usazování společností Společenství na území Černé Hory, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované vlastním společnostem nebo společnostem třetích zemí, podle toho, co je výhodnější, a

b) pokud jde o činnost dceřiných společností a poboček společností Společenství poté, co se usadí v Černé Hoře, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované vlastním společnostem a pobočkám či dceřiným společnostem a pobočkám společností třetích zemí, podle toho, co je výhodnější.

2. Ode dne vstupu této dohody v platnost poskytuje Společenství a jeho členské státy:

a) pokud jde o usazování černohorských společností, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované členskými státy vlastním společnostem nebo společnostem třetích zemí, podle toho, co je výhodnější, a

b) pokud jde o činnost dceřiných společností a poboček černohorských společností poté, co se usadí na jeho území, zacházení, které není méně výhodné, než je zacházení poskytované členskými státy vlastním společnostem nebo pobočkám či dceřiným společnostem a pobočkám společností třetích zemí usazeným na jejich území, podle toho, co je výhodnější.

3. Strany nepřijmou žádná nová pravidla nebo opatření, která zavádějí diskriminaci, pokud jde o usazování nebo o činnost společností některé ze stran již usazené na jejich území, ve srovnání se svými vlastními společnostmi.

4. Čtyři roky po vstupu této dohody v platnost Rada stabilizace a přidružení stanoví úpravu pro rozšíření výše uvedených ustanovení o usazování příslušníků Společenství a státních příslušníků Černé Hory za účelem vykonávání ekonomické činnosti jako osoby samostatně výdělečně činné.

5. Bez ohledu na ustanovení tohoto článku:

a) dceřiné společnosti a pobočky společností Společenství mají právo od vstupu této dohody v platnost používat a pronajímat nemovitosti v Černé Hoře;

b) dceřiné společnosti a pobočky společností Společenství mají od vstupu této dohody v platnost právo nabývat a užívat majetková práva k nemovitostem jako černohorské společnosti a pokud jde o veřejný majetek nebo majetek obecného veřejného zájmu, mají stejná práva jako černohorské společnosti, jsou-li tato práva nezbytná k výkonu ekonomických činností, pro než jsou založeny.

Článek 54

1. S výhradou ustanovení článku 56, s výjimkou finančních služeb popsaných v příloze VI, může každá strana přijmout úpravu usazování a činnost společností a státních příslušníků na svém území do té míry, pokud tato úprava nediskriminuje společnosti a státní příslušníky druhé strany ve srovnání s jejími vlastními společnostmi a státními příslušníky.

2. Pokud jde o finanční služby, bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této dohody není dotčeno právo stran přijímat obezřetnostní opatření, včetně opatření na ochranu investorů, vkladatelů, pojištěnců nebo fiduciářů, nebo opatření, která mají zajistit integritu a stabilitu finančního systému. Strany tato opatření nepoužijí jako záminku k nedodržování povinností podle této dohody.

3. Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tím způsobem, že stanoví povinnost kterékoli ze stran zveřejnit informace o obchodech a účetnictví jednotlivých zákazníků nebo jakékoliv důvěrné informace nebo informace o vlastnictví, které mají veřejné subjekty k dispozici.

Článek 55

1. Aniž jsou dotčena ustanovení obsažená v Mnohostranné dohodě o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru (1) (dále jen „ECAA“), která stanoví jinak, nepoužije se tato kapitola na služby v letecké dopravě, vnitrozemské vodní dopravě a námořní kabotážní dopravě.

2. Rada stabilizace a přidružení může vydávat doporučení ke zlepšení usazování a činností v oblastech uvedených v odstavci 1.

Článek 56

1. Ustanovení článků 5 3 a 54 nebrání stranám použít zvláštní pravidla ohledně zřizování a provozování poboček společností druhé strany na svém území v případě, že nejsou zapsány v obchodním rejstříku první strany, pokud jsou tato pravidla odůvodněna právními nebo technickými rozdíly mezi takovými pobočkami a obchodními zastoupeními ve srovnání s pobočkami a obchodními zastoupeními společností zapsaných v obchodním rejstříku na jejím území, nebo pokud jsou v případě finančních služeb odůvodněna obezřetnostními požadavky.

2. Rozdíl v zacházení nepřesáhne rámec toho, co je nezbytně nutné v důsledku takových právních nebo technických rozdílů, nebo v případě finančních služeb z důvodů obezřetnosti.

Článek 57

S cílem usnadnit příslušníkům Společenství a státním příslušníkům Černé Hory zahájení a vykonávání regulovaných odborných činností v Černé Hoře nebo ve Společenství Rada stabilizace a přidružení posoudí, jaké kroky je nutné učinit pro vzájemné uznávání kvalifikací. Za tím účelem může přijmout veškerá nezbytná opatření.

Článek 58

1. Společnost Společenství usazená na území Černé Hory nebo černohorská společnost usazená ve Společenství je oprávněna zaměstnávat nebo prostřednictvím jedné ze svých dceřiných společností nebo poboček na území Republiky Černá Hora nebo na území Společenství v souladu s platnými právními předpisy hostitelské země nechat zaměstnávat zaměstnance zaměstnance, kteří jsou státními příslušníky Republiky Černá Hora nebo členských států, na území Republiky Černá Hora nebo Společenství, pokud jsou tito zaměstnanci klíčovými zaměstnanci ve smyslu odstavce 2 a jsou zaměstnáváni výlučně společnostmi, jejich dceřinými společnostmi nebo pobočkami. Povolení k pobytu a pracovní povolení těchto zaměstnanců se vztahuje pouze na dobu výkonu tohoto zaměstnání.

2. Klíčovými zaměstnanci výše uvedených společností (dále jen „organizace“) jsou „osoby převedené v rámci společnosti“, jak je definováno v písmenu c) tohoto odstavce, a které náležejí do následujících kategorií, pod podmínkou, že organizace je právnickou osobou a že dotčené osoby byly touto organizací zaměstnány nebo byly společníky (jinými než většinovými podílníky) této organizace alespoň po dobu jednoho roku před tímto převedením:

a) vedoucí pracovníci organizace, kteří především řídí podnik a kteří jsou pod obecným dohledem a vedením zejména představenstva či podílníků, a jejichž úkoly zahrnují:

i) řízení při vytváření oddělení nebo útvaru podniku,

ii) dohled nad prací a řízení práce ostatních kontrolních, odborných nebo vedoucích zaměstnanců,

iii) osobní oprávnění přijímat a propouštět zaměstnance nebo doporučovat jejich přijetí a propuštění a přijímání jiných opatření ohledně zaměstnanců,

b) osoby pracující v organizaci, které mají výjimečné znalosti, jež jsou nezbytné pro služby, výzkumné zařízení, technologii nebo řízení podniku. Zhodnocení těchto znalostí může zahrnovat kromě specifických znalostí pro podnik také vysokou úroveň kvalifikace související s druhem práce nebo obchodu, které vyžadují zvláštní technické znalosti, včetně příslušnosti k akreditované profesi;

c) „osobou převedenou v rámci společnosti“ se rozumí fyzická osoba, která pracuje v organizaci na území strany a která je dočasně převedena v souvislosti s výkonem ekonomických činností na území druhé strany; dotčená organizace musí mít hlavní místo podnikání na území smluvní strany a převedení se musí uskutečnit do podniku (pobočky, dceřiné společnosti) této organizace, jenž skutečně provádí podobné ekonomické činnosti na území druhé smluvní strany.

3. Vstup a dočasná přítomnost státních příslušníků Černé Hory a příslušníků Společenství na území Společenství nebo Černé Hory se povolí, pokud jsou tito zástupci společností osobami pracujícími ve společnosti ve vedoucí pozici, jak je definováno v odstavci 2 písm. a), a odpovídají za založení dceřiné společnosti nebo pobočky černohorské společnosti ve Společenství nebo dceřiné společnosti nebo pobočky společnosti Společenství v Černé Hoře, pokud:

a) tito zástupci nejsou zapojeni do přímého prodeje nebo poskytování služeb, a nedostávají odměnu ze zdrojů v hostitelské zemi;

b) společnost má své hlavní místo podnikání mimo Společenství nebo Černou Horu a nemá jiného zástupce, kancelář, pobočku nebo dceřinou společnost v tomto členském státě nebo v Černé Hoře.

KAPITOLA III

Poskytování služeb

Článek 59

1. Společenství a Černá Hora se v souladu s následujícími ustanoveními zavazují podniknout kroky nezbytné k tomu, aby bylo společnostem Společenství, černohorským společnostem nebo příslušníkům Společenství nebo státním příslušníkům Černé Hory, usazeným na území strany, která není totožná se stranou osoby, pro niž jsou služby určeny, postupně povoleno poskytovat služby.

2. Ve shodě s liberalizačním procesem uvedeným v odstavci 1 umožní strany dočasný pohyb fyzických osob, které poskytují služby, nebo které jsou zaměstnávány poskytovatelem služeb jako klíčový personál podle článku 58, včetně fyzických osob, které jsou zástupci společnosti Společnství nebo černohorské společnosti nebo příslušníka Společenství nebo státního příslušníka Černé Hory a usilují o dočasný vstup za účelem jednání o prodeji služeb nebo sjednání dohody o prodeji služeb pro tohoto poskytovatele služeb, kde tito zástupci nejsou sami zapojeni do přímého prodeje nebo do poskytování služeb veřejnosti.

3. Po čtyřech letech Rada stabilizace a přidružení přijme opatření nezbytná k postupnému provádění ustanovení odstavce 1. Přitom se vezme v úvahu pokrok dosažený stranami ve sbližování jejich právních předpisů.

Článek 60

1. Strany nepřijmou žádná opatření ani nezahájí žádnou činnost, která by učinila podmínky poskytování služeb příslušníky nebo společnostmi Společenství nebo státními příslušníky nebo společnostmi Černé Hory usazenými na území strany, která není totožná se stranou osoby, pro niž jsou služby určeny, podstatně více omezujícími, než byly v den předcházející vstupu této dohody v platnost.

2. Pokud se jedna strana domnívá, že opatření zavedená druhou stranou po vstupu této dohody v platnost vyústí v situaci, která je podstatně více omezující, pokud jde o poskytování služeb, ve srovnání se situací, která předcházela datu vstupu této dohody v platnost, může tato strana požádat druhou stranu o zahájení konzultací.

Článek 61

Pokud jde o poskytování dopravních služeb mezi Společenstvím a Černou Horou, použijí se tato ustanovení:

1. Pokud jde o vnitrozemskou dopravu, pravidla pro vztahy mezi stranami stanovuje protokol 4, zejména s cílem zajistit neomezený silniční tranzitní provoz přes Černou Horu a Společenství jako celek, účinné uplatňování zásady nediskriminace a postupnou harmonizaci černohorských právních předpisů v oblasti dopravy s právními předpisy Společenství.

2. Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, zavazují se strany účinně uplatňovat zásadu neomezeného přístupu na mezinárodní námořní trh a k mezinárodní námořní dopravě na obchodním základě a dodržování mezinárodních a evropských závazků v oblasti ochrany, bezpečnosti a životního prostředí.
Strany potvrzují svůj závazek ve prospěch volné hospodářské soutěže, která je základním rysem mezinárodní námořní dopravy.

3. Při uplatňování zásad uvedených v odstavci 2 strany:

a) nezačlení ustanovení o sdílení nákladu do budoucích dvoustranných dohod s třetím zeměmi;

b) dnem vstupu této dohody v platnost zruší všechna jednostranná opatření, správní, technické a ostatní překážky, které by mohly mít omezující nebo diskriminační účinky na svobodnou dodávku služeb v mezinárodní námořní dopravě;

c) každá ze stran mimo jiné poskytne lodím provozovaným státními příslušníky nebo společnostmi druhé strany zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované svým vlastním lodím, pokud jde o přístup do přístavů otevřených pro mezinárodní obchod, využívání infrastruktury a pomocných námořních služeb v přístavech, jakož i související poplatky, celní služby a přidělování kotvišť a zařízení pro nakládku a vykládku.

4. S cílem zajišťovat koordinovaný rozvoj a postupnou liberalizaci dopravy mezi stranami, přizpůsobenou jejich vzájemným obchodním potřebám, se podmínky vzájemného přístupu na trh letecké dopravy řeší prostřednictvím ECAA.

5. Před uzavřením ECAA nepřijmou strany žádná opatření nebo akce, které by byly více omezující nebo diskriminační než situace v den předcházející dni vstupu této dohody v platnost;

6. Černá Hora přizpůsobí své právní předpisy včetně správních, technických a ostatních pravidel právním předpisům Společenství právě platným v oblasti letecké, námořní a vnitrozemské vodní dopravy do té míry, do jaké to poslouží cílům liberalizace a vzájemného přístupu na trhy stran a usnadní pohyb osob a zboží.

7. V souladu se společným pokrokem při dosahování cílů této kapitoly Rada stabilizace a přidružení posoudí způsoby vytváření podmínek nezbytných pro zlepšování svobody poskytování leteckých, vnitrozemských pozemních a vodních dopravních služeb.

KAPITOLA IV

Běžné platby a pohyb kapitálu

Článek 62

Strany se zavazují, že povolí veškeré platby a převody na běžném účtu platební bilance ve volně směnitelné měně mezi Společenstvím a Černou Horou v souladu s ustanoveními článku VIII dohody o Mezinárodním měnovém fondu.

Článek 63

1. Pokud jde o transakce na kapitálovém účtu a finanční operace platební bilance, počínaje dnem vstupu této dohody v platnost zajistí strany volný pohyb kapitálu týkajícího se přímých investic uskutečněných ve společnostech, které byly založeny v souladu s právními předpisy hostitelské země a investic uskutečněných v souladu s kapitolou II hlavy V, jakož i likvidaci nebo repatriaci těchto investic a veškerého zisku, který z nich pochází.

2. Pokud jde o transakce na kapitálovém účtu a finanční operace platební bilance, počínaje dnem vstupu této dohody v platnost strany zajistí volný pohyb kapitálu týkající se úvěrů spojených s obchodními transakcemi nebo poskytováním služeb, kterého se účastní rezident jedné ze stran, a půjček a finančních úvěrů s dobou splatnosti nad jeden rok.

3. Černá Hora od vstupu této dohody v platnost poskytuje státním příslušníkům EU, kteří na jejím území nabývají nemovitý majetek, národní režim.

4. Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství a Černá Hora rovněž zajistí volný pohyb kapitálu spojený s portfoliovými investicemi, finančními půjčkami a úvěry s dobou splatnosti kratší než jeden rok.

5. Aniž je dotčen odstavec 1, strany nezavedou nová omezení v souvislosti s pohybem kapitálu a běžnými platbami mezi rezidenty Společenství a Černé Hory a nezpřísní stávající úpravy.

6. Aniž jsou dotčeny článek 62 a tento článek, v případech, kdy za výjimečných okolností pohyb kapitálu mezi Společenstvím a Černou Horou působí nebo by mohl způsobit vážné obtíže pro fungování politiky směnných kurzů nebo měnové politiky ve Společenství nebo v Černé Hoře, může Společenství nebo Černá Hora přijmout ochranná opatření ohledně pohybů kapitálu mezi Společenstvím a Černou Horou na dobu nejvýše šest měsíců, pokud jsou tato opatření bezpodmínečně nutná.

7. Nic z výše uvedených ustanovení nesmí být použito tak, aby byla omezena práva hospodářských subjektů stran těžit z jakéhokoliv příznivějšího zacházení, které může být obsahem jakékoliv stávající dvoustranné nebo mnohostranné dohody uzavřené stranami této dohody.

8. Strany uskuteční vzájemné konzultace s cílem usnadnit pohyb kapitálu mezi Společenstvím a Černou Horou za účelem podpory cílů této dohody.

Článek 64

1. Během prvního roku následujícího po dni vstupu této dohody v platnost Společenství a Černá Hora podniknou opatření umožňující vytvoření podmínek nezbytných pro další postupné používání pravidel Společenství pro volný pohyb kapitálu.

2. Do konce druhého roku po vstupu této dohody v platnost Rada stabilizace a přidružení stanoví podmínky pro plné provádění pravidel Společenství pro pohyb kapitálu v Černé Hoře.

KAPITOLA V

Obecná ustanovení

Článek 65

1. Tato hlava se použije s výhradou omezení odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo veřejným zdravím.

2. Nepoužije se na činnosti, které jsou na území kterékoliv strany spojeny, byť i příležitostně, s výkonem veřejné moci.

Článek 66

Pro účely této hlavy nebrání žádné ustanovení této dohody stranám v používání jejich právních předpisů, které upravují vstup a pobyt, práci, pracovní podmínky, usazování fyzických osob a poskytování služeb, zejména pokud jde o udělení, prodloužení a zamítnutí povolení k pobytu za předpokladu, že je nebudou používat takovým způsobem, aby omezily nebo odstranily výhody vzniklé kterékoli straně na základě určitého ustanovení této dohody. Tímto ustanovením není dotčeno provádění článku 65.

Článek 67

Na společnosti, které jsou kontrolovány a výhradně vlastněny společně černohorskými společnostmi nebo černohorskými státními příslušníky a společnostmi nebo příslušníky Společenství, se rovněž vztahuje tato hlava.

Článek 68

1. Zacházení spojené s doložkou nejvyšších výhod poskytované v souladu s touto hlavou se nevztahuje na daňová zvýhodnění, která strany poskytují nebo poskytnou v budoucnosti na základě dohod o zamezení dvojího zdanění nebo jiných daňových ujednání.

2. Tuto hlavu nelze vykládat tak, že by stranám bránila přijímat nebo vynucovat jakákoli opatření, jejichž cílem je zabránit daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti, podle daňových ustanovení dohod o zamezení dvojího zdanění a jiných daňových ujednání nebo domácích finančních předpisů.

3. Tuto hlavu nelze vykládat tak, že by členským státům nebo Černé Hoře při provádění příslušných ustanovení jejich finančních právních předpisů bránila rozlišovat mezi daňovými poplatníky, kteří se nenacházejí ve stejné situaci, zejména pokud jde o jejich bydliště.

Článek 69

1. Strany se pro účely platební bilance pokud možno snaží vyhnout zavedení omezujících opatření, včetně dovozních opatření. Strana, která taková opatření přijme, předloží druhé straně co nejdříve harmonogram jejich zrušení.

2. Má-li jeden nebo více členských států nebo Černá Hora vážné potíže s platební bilancí nebo hrozí-li mu tyto potíže, může Společenství nebo Černá Hora přijmout v souladu s podmínkami podle Dohody o WTO omezující opatření, včetně dovozních opatření, která mají omezenou dobu trvání a nesmí přesahovat rámec nezbytný pro vyřešení platební bilance. Společenství či Černá Hora o tom ihned informuje druhou stranu.

3. Žádná omezující opatření se neuplatní na převody související s investicemi, a zejména na repatriaci investovaných nebo znovu investovaných částek nebo jakýchkoli výnosů z nich.

Článek 70

Ustanovení této hlavy budou postupně přizpůsobena, zejména vzhledem k požadavkům článku V GATS.

Článek 71

Tato dohoda nebrání stranám v provádění opatření nezbytných k tomu, aby zabránily obcházení svých opatření týkajících se přístupu třetích zemí na svůj trh prostřednictvím této dohody.

HLAVA VI

SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, VYMÁHÁNÍ PRÁVA A PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Článek 72

1. Strany uznávají význam sbližování stávajících právních předpisů v Černé Hoře s příslušnými právními předpisy Společenství a jejich účinného provádění. Černá Hora vyvine úsilí, aby zajistila, že se její stávající a budoucí právní předpisy postupně stanou slučitelnými s acquis Společenství. Černá Hora zajistí řádné provádění a vynucování stávajících a budoucích právních předpisů.

2. Toto sbližování začne dnem podpisu dohody a do konce přechodného období stanoveného v článku 8 této dohody se postupně rozšíří na všechny prvky acquis Společenství zmíněné v této dohodě.

3. V počáteční etapě se sbližování zaměří zejména na určité základní prvky acquis vnitřního trhu, včetně právních předpisů ve finančním sektoru, oblasti práva, svobody a bezpečnosti, a na další oblasti související s obchodem. V další fázi se Černá Hora zaměří na zbývající části acquis.
Sbližování bude prováděno na základě programu, na kterém se dohodnou Evropská komise a Černá Hora.

4. Černá Hora po dohodě s Evropskou komisí rovněž stanoví podmínky sledování sbližování právních předpisů a opatření k vynucování práva, jež mají být přijata.

Článek 73

Hospodářská soutěž a ostatní hospodářská ustanovení

1. Neslučitelné s náležitým fungováním dohody, mohou-li ovlivnit obchod mezi Společenstvím a Černou Horou, jsou:

i) veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání podniků ve vzájemné shodě, jejichž cílem či výsledkem je znemožnění, omezení nebo narušení hospodářské soutěže;

ii) zneužívání dominantního postavení jedním nebo více podniky na území Společenství nebo Černé Hory jako celku nebo na jeho podstatné části;

iii) každá státní podpora, která narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž zvýhodňováním některých podniků nebo produktů.

2. Jakékoli postupy, které jsou v rozporu s tímto článkem, se posuzují na základě kritérií vyplývajících z používání pravidel hospodářské soutěže platných ve Společenství, zejména z článků 81, 82, 86 a 87 Smlouvy o založení ES a výkladových nástrojů přijatých orgány Společenství.

3. Strany zajistí, aby byl určen funkčně nezávislý veřejný orgán vybavený oprávněním pro úplné provádění odst. 1 bodů i) a ii) s ohledem na soukromé a státní podniky a podniky se zvláštním oprávněním.

4. Černá Hora ustaví do jednoho roku ode dne vstupu této dohody v platnost funkčně nezávislý veřejný orgán vybavený oprávněním pro úplné provádění odst. 1 bodu iii). Tento orgán bude mít mimo jiné oprávnění pro schvalování programů státní podpory a individuálních podpor v souladu s odstavcem 2 a oprávnění nařídit vrácení státní podpory, která byla poskytnuta nezákonně.

5. Společenství na jedné straně a Černá Hora na straně druhé zajistí průhlednost v oblasti státní podpory mimo jiné tím, že druhé straně poskytnou každoročně pravidelnou zprávu nebo podobný dokument, který odpovídá metodologii a struktuře sledování státních podpor ve Společenství. Na žádost jedné strany poskytne druhá strana informace o jednotlivých případech státní podpory.

6. Černá Hora sestaví celkový přehled programů podpory zřízených před ustavením orgánu podle odstavce 4 a přizpůsobí tyto programy podpory kritériím uvedeným v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do čtyř let od vstupu této dohody v platnost.

7.

a) Pro účely provádění odst. 1 bodu iii) strany uznávají, že v prvních pěti letech po vstupu této dohody v platnost se státní podpory udělené Černou Horou posuzují s ohledem na skutečnost, že se Černá Hora považuje za oblast shodnou s oblastmi Společenství podle čl. 8 7 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení ES.

b) Do čtyř let od vstupu této dohody v platnost Černá Hora předloží Evropské komisi údaje o svém HDP na obyvatele, harmonizované na úrovni NUTS II. Orgán podle odstavce 4 a Evropská komise poté společně zhodnotí způsobilost černohorských regionů a maximální výši podpory ve vztahu k této způsobilosti, aby bylo možné na základě příslušných pokynů Společenství vytvořit mapu poskytování regionální podpory.

8. V protokolu 5 jsou uvedena pravidla ke státní podpoře v ocelářském průmyslu. Protokol stanoví pravidla použitelná v případě udělení podpory na restrukturalizaci ocelářskému průmyslu. Zdůrazní výjimečnou povahu takové podpory a skutečnost, že tato podpora bude časově omezena a vázána na snížení kapacity v rámci programů proveditelnosti.

9. Pokud jde o produkty uvedené v kapitole II hlavy IV:

a) odst. 1 bod iii) se nepoužije;

b) veškeré postupy, které jsou v rozporu s odst. 1 bodem i), se posuzují podle kritérií stanovených Společenstvím na základě článků 36 a 37 Smlouvy o založení ES a zvláštních nástrojů Společenství přijatých na tomto základě.

10. Považuje-li jedna ze stran určitý postup za neslučitelný s podmínkami odstavce 1, může po konzultaci v rámci Rady stabilizace a přidružení nebo třicet pracovních dnů po podání žádosti o tyto konzultace přijmout vhodná opatření. Tento článek se nijak nedotýká nebo neovlivňuje přijímání vyrovnávacích opatření Společenstvím nebo Černou Horou v souladu s GATT z roku 1994 a Dohodou WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních nebo souvisejícími vnitřními právními předpisy.

Článek 74

Podniky veřejného práva

Nejpozději do konce třetího roku po dni vstupu této dohody v platnost začne Černá Hora na podniky veřejného práva a podniky, kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo výlučná práva, uplatňovat zásady stanovené ve Smlouvě o založení ES, a zejména v článku 86.

Zvláštní práva veřejnoprávních podniků nesmí během přechodného období obsahovat možnost stanovit množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem na dovoz ze Společenství do Černé Hory.

Článek 75

Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví

1. Na základě tohoto článku a přílohy VII potvrzují strany význam, který přikládají zajištění náležité a účinné ochrany a vymáhání práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

2. Dnem vstupu této dohody v platnost poskytnou strany společnostem a státním příslušníkům druhé strany při uznávání a ochraně duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované kterékoli třetí zemi na základě dvoustranných dohod.

3. Černá Hora přijme nezbytná opatření, aby nejpozději pět let po dni vstupu této dohody v platnost zajistila úroveň ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, která odpovídá úrovni ve Společenství, včetně účinných prostředků k prosazování těchto práv.

4. Černá Hora se zavazuje, že ve výše uvedené lhůtě přistoupí k mnohostranným úmluvám o právech duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví uvedené v příloze VII. Rada stabilizace a přidružení může Černé Hoře uložit, aby přistoupila k určitým mnohostranným úmluvám v této oblasti.

5. Vzniknou-li v oblasti duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví problémy dotýkající se obchodních podmínek, jsou na žádost kterékoli ze stran neprodleně předloženy Radě stabilizace a přidružení s cílem dosáhnout vzájemně uspokojivého řešení.

Článek 76

Veřejné zakázky

1. Společenství a Černá Hora pokládají za žádoucí cíl otevření výběrových řízení na veřejné zakázky na základě zásad nediskriminace a vzájemnosti, zejména podle pravidel WTO.

2. Společnostem Černé Hory, nehledě na to, zda jsou usazeny ve Společenství či nikoliv, se vstupem této dohody v platnost poskytne přístup k výběrovým řízením na veřejné zakázky ve Společenství podle pravidel Společenství pro zadávání veřejných zakázek za neméně výhodných podmínek, než za jakých se poskytuje společnostem Společenství.
Výše uvedená ustanovení se vztahují rovněž na zakázky v oblasti veřejných služeb, jakmile vláda Černé Hory přijme právní předpisy, jež do této oblasti zavedou pravidla Společenství. Společenství však bude pravidelně přezkoumávat, zda Černá Hora tyto právní předpisy skutečně zavedla.

3. Společnostem Společenství usazeným v Černé Hoře podle kapitoly II hlavy V se vstupem této dohody v platnost poskytne přístup k výběrovým řízením na veřejné zakázky v Černé Hoře za neméně výhodných podmínek, než za jakých se poskytuje společnostem Černé Hory..

4. Společnostem Společenství, které nejsou usazeny v Černé Hoře, se vstupem této dohody v platnost poskytne přístup k výběrovým řízením na veřejné zakázky v Černé Hoře za neméně výhodných podmínek, než za jakých se poskytuje společnostem Černé Hory.

5. Rada stabilizaci a přidružení pravidelně přezkoumává, jestli může Černá Hora poskytnut přístup k výběrovým řízením na veřejné zakázky v Černé Hoře všem společnostem Společenství. Černá Hora informuje ročně Radu stabilizace a přidružení o opatřeních přijatých s cílem posílit transparentnost a zajistit účinnou soudní přezkoumatelnost rozhodnutí přijatých v oblasti zadávání veřejných zakázek.

6. Pokud jde o usazování, činnost a poskytování služeb mezi Společenstvím a Černou Horou, jakož i o zaměstnávání a pohyb pracovních sil související s prováděním veřejných zakázek, použijí se ustanovení článků 49 až 64.

Článek 77

Normalizace, metrologie, akreditace a posuzování shody

1. Černá Hora přijme nezbytná opatření s cílem postupně dosáhnout shody s technickými předpisy Společenství a evropskými normalizačními a metrologickými postupy a postupy pro uznávání a posuzování shody.

2. Za tímto účelem strany povinny:

a) podporovat používání technických předpisů, evropských norem a postupů pro posuzování shody;

b) napomáhat rozvoji kvalitní infrastruktury: normalizace, metrologie, akreditace a posuzování shody;

c) podporovat účast Černé Hory na práci organizací zabývajících se normami, posuzováním shody, metrologií a podobnými funkcemi (zejména CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) (1);

d) případně uzavřít dohodu o posuzování shody a přijímání průmyslových výrobků poté, co bude právní rámec a příslušné procesy Černé Hory v dostatečném souladu s rámcem Společenství a zároveň budou k dispozici příslušné odborné znalosti.

Článek 78

Ochrana spotřebitele

Strany spolupracují s cílem sladit normy ochrany spotřebitele v Černé Hoře s normami Společenství. Účinná ochrana spotřebitelů je nezbytná pro zajištění správného fungování tržního hospodářství a tato ochrana závisí na rozvoji správní infrastruktury s cílem zajistit dozor nad trhem a vynucování práva v této oblasti.

Za tímto účelem a s ohledem na společné zájmy strany podpoří a zajistí:

a) politiku aktivní ochrany spotřebitele v souladu s právními předpisy Společenství, včetně nárůstu informovanosti a rozvoje nezávislých organizací;

b) harmonizaci právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele v Černé Hoře s předpisy, které jsou platné ve Společenství;

c) účinnou právní ochranu spotřebitelů s cílem zlepšit kvalitu spotřebního zboží a zachovat vhodné bezpečnostní normy;

d) sledování pravidel příslušnými orgány a umožnění přístupu k prostředkům právní ochrany v případě sporů;

e) výměnu informací o nebezpečných produktech.

Článek 79

Pracovní podmínky a rovné příležitosti

Černá Hora postupně sladí své právní předpisy s právními předpisy Společenství v oblasti pracovních podmínek, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rovných příležitostí.

HLAVA VII

SPRAVEDLNOST, SVOBODA A BEZPEČNOST

Článek 80

Posílení institucí a právního státu

Při spolupráci v oblastech spravedlnosti, svobody a bezpečnosti strany přikládají velký význam upevnění právního státu a posílení institucí na všech úrovních veřejné správy obecně, zvláště pak v oblasti vymáhání práva a výkonu spravedlnosti. Spolupráce se zaměří zejména na posílení nezávislosti soudnictví a zlepšení jeho efektivity, zlepšení práce policie a dalších donucovacích orgánů, poskytnutí odpovídající odborné přípravy a na boj proti korupci a organizaované trestné činnosti.

Článek 81

Ochrana osobních údajů

Dnem vstupu této dohody v platnost Černá Hora sladí své právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů s právními předpisy Společenství a dalšími evropskými a mezinárodními právními předpisy o ochraně soukromí. Černá Hora ustaví jeden nebo více nezávislých kontrolních orgánů s dostatečnými finančními i lidskými zdroji s cílem účinně monitorovat a zaručovat vymáhání vnitrostátních právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Strany spolupracují na dosažení tohoto cíle.

Článek 82

Víza, správa hranic, azyl a migrace

Strany spolupracují v oblasti víz, hraničních kontrol, azylu a migrace a stanoví rámec spolupráce v těchto oblastech, a to i na regionální úrovni, přičemž v případě potřeby vezmou v potaz a plně využijí stávající iniciativy v této oblasti.

Spolupráce ve výše uvedených záležitostech bude založena na vzájemných konzultacích a těsné koordinaci mezi stranami a měla by zahrnovat technickou a správní pomoc pro:

a) výměnu informací o právních předpisech a postupech;

b) vypracování právních předpisů;

c) zlepšení výkonnosti institucí;

d) odbornou přípravu personálu;

e) bezpečnost cestovních dokladů a odhalování falešných dokladů;

f) správu hranic.

Spolupráce se zaměří zejména na:

a) v oblasti azylu na provádění vnitrostátních právních předpisů tak, aby odpovídaly ustanovením Úmluvy o právním postavení uprchlíků přijaté 28. července 1951 v Ženevě a Protokolu o právním postavení uprchlíků přijatém 31. ledna 1967 v New Yorku, čímž se zajistí dodržování jak zásady nenavracení, tak i dalších práv žadatelů o azyl a uprchlíků;

b) v oblasti legální migrace na pravidla přijímání a práva a status přijatých osob. Pokud jde o migraci, strany se dohodly na rovném zacházení se státními příslušníky jiných zemí, kteří se legálně zdržují na jejich území, a na podpoře integrační politiky směřující k tomu, aby jejich práva a povinnosti byly srovnatelné s právy a povinnostmi jejich vlastních občanů.

Článek 83

Prevence a kontrola ilegálního přistěhovalectví; zpětné přebírání

1. Strany spolupracují za účelem prevence a kontroly nedovoleného přistěhovalectví. Za tímto účelem Černá Hora a členské státy převezmou zpět své státní příslušníky, kteří ilegálně pobývají na území druhé strany, a strany také souhlasí, že uzavřou a budou plně provádět dohodu o zpětném přebírání osob, včetně povinnosti zpětného přebírání státních příslušníků jiných zemí a osob bez státní příslušnosti.
Členské státy a Černá Hora poskytnou svým státním příslušníkům odpovídající doklady totožnosti a poskytnou jim za tímto účelem nezbytné správní prostředky.
Zvláštní postupy pro účely zpětného přebírání státních příslušníků, státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti jsou uvedeny v Dohodě mezi Společenstvím a Černou Horou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

2. Černá Hora souhlasí s uzavřením dohod o zpětném přebírání osob s dalšími zeměmi zapojenými do procesu stabilizace a přidružení a zavazuje se, že přijmet veškerá nezbytná opatření, aby zajistila pružné a rychlé provádění všech dohod uvedených v tomto článku.

3. Rada stabilizace a přidružení stanoví další společné kroky, které by mohly být provedeny za účelem prevence a kontroly nedovoleného přistěhovalectví, včetně obchodu s lidmi a fungování sítí ilegální migrace.

Článek 84

Praní peněz a financování terorismu

1. Strany budou spolupracovat, aby zabránily využívání svých finančních systémů k praní výnosů z trestné činnosti obecně, zejména však z trestné činnosti související s drogami a pro účely financování terorismu.

2. Spolupráce v této oblasti může zahrnout správní a technickou pomoc, jejichž účelem je rozvíjet provádění předpisů a účinné fungování vhodných norem a mechanismů pro boj proti praní peněz a financování terorismu, které jsou rovnocenné normám a mechanismům, jež v této oblasti přijalo Společenství a mezinárodní fóra, zejména skupina pro finanční činnost (FATF).

Článek 85

Spolupráce v oblasti nedovolených drog

1. Strany v rámci své pravomoci a působnosti spolupracují, aby zajistily vyvážený a integrovaný přístup k drogové problematice. Protidrogové politiky a opatření se zaměří na posílení struktur pro boj s nedovolenými drogami, na snížení nabídky nedovolených drog, obchodu s nimi a poptávky po nich a na vyrovnávání se se zdravotními a sociálními důsledky zneužívání drog a rovněž na účinnější kontrolu prekurzorů.

2. Strany se dohodnou na nezbytných metodách spolupráce k dosažení těchto cílů. Základem opatření jsou společně dohodnuté zásady v souladu s protidrogovou strategií EU.

Článek 86

Prevence a boj proti organizovanému zločinu a jiným protiprávním činnostem

Strany spolupracují v oblasti prevence a boje proti trestné činnosti a protiprávním činnostem, organizovaným i neorganizovaným, jako jsou:

a) převaděčství a obchod s lidmi;

b) protiprávní ekonomické činnosti, zejména padělání peněz a nepeněžních platebních prostředků, protiprávní transakce s produkty, jako je průmyslový odpad, radioaktivní materiál a transakce zahrnující zakázané produkty nebo padělky a pirátské produkty;

c) korupce, jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru, zejména spojená s neprůhlednými správními postupy;

d) daňové podvody;

e) krádež identity;

f) nedovolené obchodování s omamnými a psychotropními látkami;

g) nedovolené obchodování se zbraněmi;

h) padělání dokumentů;

i) pašování a nedovolené obchodování se zbožím, včetně automobilů;

j) počítačová trestná činnost.

Pokud jde o padělání měny, Černá Hora úzce spolupracuje se Společenstvím s cílem bojovat proti padělání bankovek a mincí a potlačovat a trestat padělání bankovek a mincí, ke kterému by mohlo docházet na tomto území. Na úrovni prevence bude Černá Hora usilovat o provádění opatření, která jsou rovnocenná opatřením stanoveným v příslušných právních předpisech Společenství a o přistoupení k mezinárodním úmluvám týkajícím se této oblasti práva. Černá Hora by mohla využít podpory Společenství k výměně, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání. V boji proti organizovanému zločinu bude podporována regionální spolupráce a soulad s uznávanými mezinárodními normami.

Článek 87

Boj proti terorismu

V souladu s mezinárodními úmluvami, jichž jsou smluvními stranami, a svými příslušnými právními a správními předpisy se strany dohodly, že budou spolupracovat, aby potlačily teroristické činy včetně jejich financování a zabránily jim:

a) v rámci plného provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1373 (2001) a dalších příslušných rezolucí OSN, mezinárodních úmluv a nástrojů;

b) výměnou informací o teroristických skupinách a jejich podpůrných sítích v souladu s mezinárodními a vnitrostátními právními předpisy;

c) výměnou zkušeností ohledně prostředků a metod boje proti terorismu, jakož i zkušeností v technických oblastech, v odborné přípravě a v oblasti prevence terorismu.

HLAVA VIII

POLITIKY SPOLUPRÁCE

Článek 88

1. Společenství a Černá Hora naváží úzkou spolupráci s cílem přispět k rozvoji a růstovému potenciálu Černé Hory. Tato spolupráce posílí stávající hospodářské vazby na nejširším možném základě ku prospěchu obou stran.

2. Politiky a další opatření budou pojaty tak, aby vedly k udržitelnému hospodářskému a sociálnímu rozvoji Černé Hory. Tyto politiky by měly zajistit, že budou od počátku rovněž plně začleněna hlediska ochrany životního prostředí a že budou spojena s požadavky harmonického sociálního rozvoje.

3. Politiky spolupráce budou zasazeny do regionálního rámce spolupráce. Zvláštní pozornost bude muset být věnována opatřením, která posilují spolupráci mezi Černou Horou a sousedními zeměmi včetně členských států, což rovněž přispěje k regionální stabilitě. Rada stabilizace a přidružení může v souladu s evropským partnerstvím určit priority mezi níže uvedenými politikami spolupráce a v jejich rámci.

Článek 89

Hospodářská a obchodní politika

Společenství a Černá Hora usnadní proces hospodářských reforem spoluprací směřující k lepšímu pochopení základních prvků svých ekonomik a formulování a provádění hospodářské politiky v tržním hospodářství.

Za tímto účelem spolupracuje Společenství a Černá Hora při:

a) výměně informací o makroekonomickém vývoji a vyhlídkách a o rozvojových strategiích;

b) společné analýze hospodářských otázek společného zájmu včetně vytváření rámcové hospodářské politiky a nástrojů k jejímu provádění;

c) podpoře širší spolupráce zaměřené na urychlení předávání know-how a přístupu k novým technologiím.

Černá Hora bude usilovat o vytvoření fungující tržní ekonomiky a o postupné sbližování své politiky s politikami hospodářské a měnové unie zaměřenými na stabilitu. Na žádost orgánů Černé Hory může Společenství poskytnout pomoc určenou na podporu úsilí Černé Hory.

Spolupráce se rovněž zaměří na posílení právního státu v obchodní sféře prostřednictvím vytvoření stabilního a nediskriminačního obchodněprávního rámce.

Spolupráce v této oblasti zahrnuje také výměnu informací týkajících se zásad a fungování Evropské hospodářské a měnové unie.

Článek 90

Statistická spolupráce

Spolupráce mezi stranami se soustředí především na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti statistiky, včetně hospodářské, obchodní, měnové a finanční oblasti. Zaměří se zejména na vývoj účinného a udržitelného statistického systému schopného poskytovat spolehlivé, objektivní a přesné údaje, které jsou nezbytné pro plánování a sledování procesu transformace a reforem v Černé Hoře. Rovněž by měla statistickému úřadu v Černé Hoře umožnit lépe reagovat na potřeby svých zákazníků v zemi (jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru). Statistický systém by měl odpovídat základním statistickým zásadám vydaným OSN, evropskému kodexu statistiky a ustanovení evropských právních předpisů z oblasti statistiky a rozvíjet se směrem k acquis Společenství. Strany spolupracují zejména za účelem zajištění důvěryhodnosti jednotlivých údajů, postupného zvyšování sběru dat a jejich přenosu do Evropského statistického systému, poskytování informací o metodách, přenosu know-how a odborné přípravě.

Článek 91

Bankovnictví, pojišťovnictví a ostatní finanční služby

Spolupráce mezi Černou Horou a Společenstvím se soustředí především na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančních služeb. Strany spolupracují s cílem vytvořit a rozvíjet vhodný rámec podpory bankovnictví, pojišťovnictví a finančních služeb v Černé Hoře, založený na řádné hospodářské soutěži a zajišťující nezbytné rovné sotěžní podmínky.

Článek 92

Spolupráce v oblasti vnitřní kontroly a externího auditu

Spolupráce mezi stranami se soustředí především na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti veřejné vnitřní finanční kontroly (PIFC) a externího auditu. Strany spolupracují zejména s cílem rozvíjet, prostřednictvím vypracování a přijetí příslušných předpisů, transparentní, účinnou a hospodárnou veřejnou vnitřní finanční kontrolu (PICF), včetně finanční správy a kontroly a funkčně nezávislého vnitřního auditu a systémů nezávislých vnitřních auditů v Černé Hoře, v souladu s mezinárodně uznávanými normami a metodikami a osvědčenými postupy EU. Spolupráce se také soustředí na budování kapacit nejvyššího kontrolního orgánu v Černé Hoře. Aby bylo možné plnit povinnosti v oblasti spolupráce a harmonizace vycházející z výše uvedených požadavků, musí se spolupráce zaměřit na vytvoření a posílení ústředních jednotek pro harmonizaci s působností pro finanční správu a kontrolu a interní audit.

Článek 93

Podpora a ochrana investic

V rámci svých příslušných pravomocí strany spolupracují v oblasti podpory a ochrany investic s cílem vytvořit prostředí příznivé pro soukromé investice, jak domácí, tak zahraniční, které je základem pro hospodářské a průmyslové oživení v Černé Hoře. Cílem spolupráce je v Černé Hoře zejména zlepšení právního rámce pro podporu a ochranu investic.

Článek 94

Průmyslová spolupráce

Cílem spolupráce je podpora modernizace a restrukturalizace průmyslu a jednotlivých odvětví v Černé Hoře. Týká se též průmyslové spolupráce mezi hospodářskými subjekty s cílem posílit soukromý sektor za podmínek zajišťujících ochranu životního prostředí.

Iniciativy průmyslové spolupráce odrážejí priority stanovené oběma stranami. Vezmou v úvahu regionální aspekty průmyslového rozvoje a případně podpoří nadnárodní partnerství. Iniciativy by především měly usilovat o zřízení vhodného rámce pro podniky, zlepšení řízení a know-how, jakož i o podporu trhů, transparentnost trhů a podnikatelského prostředí. Zvláštní pozornost bude věnována zavedení účinných opatření na podporu vývozu v Černé Hoře.

Spolupráce náležitě zohlední acquis Společenství v oblasti průmyslové politiky.

Článek 95

Malé a střední podniky

Strany v rámci své spolupráce usilují o rozvoj a posílení malých a středních podniků soukromého sektoru, o vytváření nových podniků v oblastech s růstovým potenciálem a spolupráci mezi malými a středními podniky ve Společenství a v Černé Hoře. Spolupráce náležitě zohlední prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti malých a středních podniků a deset obecných zásad zakotvených v Evropské chartě pro malé podniky.

Článek 96

Cestovní ruch

Cílem spolupráce mezi stranami v oblasti cestovního ruchu je zejména posílení toku informací o cestovním ruchu (prostřednictvím mezinárodních sítí, databank apod.), podpora rozvoje infrastruktury, která příznivě ovlivňuje investice do odvětví cestovního ruchu, a účast Černé Hory v důležitých evropských organizacích cestovního ruchu. Jejím cílem je též prozkoumat možnosti pro společné činnosti a posílení spolupráce mezi podniky působícími v cestovním ruchu, odborníky, vládami a jejich příslušnými orgány v oblasti cestovního ruchu a přenášet know-how (prostřednictvím odborné přípravy, výměn a seminářů). Spolupráce náležitě zohlední acquis Společenství týkající se tohoto odvětví.

Spolupráce může být zasazena do regionálního rámce spolupráce.

Článek 97

Zemědělství a zemědělsko-průmyslové odvětví

Spolupráce mezi stranami bude rozvíjena ve všech prioritních oblastech spojených s acquis v oblasti zemědělství a veterinární a fytosanitární oblasti. Cílem spolupráce je zejména modernizace a restrukturalizace zemědělství a zemědělsko-průmyslového odvětví, především dosažení hygienických požadavků Společenství, zlepšení hospodaření s vodou, rozvoj venkova a rozvoj lesnictví v Černé Hoře a podpora postupné harmonizace právních předpisů a postupů Černé Hory s pravidly a normami Společenství.

Článek 98

Rybolov

Strany prověří možnost stanovení vzájemně prospěšných oblastí společného zájmu v odvětví rybolovu. Spolupráce náležitě zohlední prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti rybolovu, včetně plnění mezinárodních závazků týkajících se pravidel mezinárodních a regionálních rybářských organizací pro zachování a řízení rybolovných zdrojů.

Článek 99

Cla

Strany spolupracují v této oblasti, aby zajistily dodržování všech ustanovení, která mají být přijata v oblasti obchodu, a dosáhly sblížení černohorského celního systému a celního systému Společenství, a napomohly tak usnadnit liberalizaci plánovanou podle této dohody a postupné sblížení černohorského práva v celní oblasti s acquis.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v oblasti cel.

Protokol 6 stanoví pravidla vzájemné správní pomoci mezi stranami v oblasti cel.

Článek 100

Daně

Strany spolupracují v oblasti daní včetně opatření, která směřují k další reformě černohorského daňového systému a restrukturalizaci daňové správy, za účelem zajištění efektivního vybírání daní a boje proti daňovým podvodům.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v oblasti daní a boje proti škodlivé daňové soutěži. Odstranění škodlivé daňové soutěže by mělo být provedeno na základě zásad kodexu chování pro zdaňování podniků schváleného Radou dne 1. prosince 1997.

Spolupráce by se měla rovněž vztahovat na zlepšení transparentnosti a boj proti korupci a zahrnovat výměnu informací s členskými státy, aby se usnadnilo prosazování opatření, která mají zabránit daňovým podvodům, daňových únikům nebo vyhýbání se daňovým povinnostem. Černá Hora doplní síť dvoustranných dohod s členskými státy v souladu s poslední aktualizací vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku a na základě vzorové dohody OECD o výměně informací o daňových záležitostech, pokud je požadující členský stát schválil.

Článek 101

Sociální spolupráce

Pokud jde o zaměstnanost, zaměří se spolupráce mezi stranami zejména na modernizaci služeb v oblasti vyhledávání zaměstnání a personálního poradenství, podporu místního rozvoje při podpoře restrukturalizace průmyslu a trhu práce a na zavedení odpovídajících podpůrných opatření. Zahrnuje rovněž opatření jako jsou studie, vysílání odborníků, informační a školicí akce.

Strany spolupracují, aby usnadnily reformu politiky zaměstnanosti v Černé Hoře v souvislosti s posílenou hospodářskou reformou a integrací. Cílem spolupráce je též podpora přizpůsobení černohorského systému sociálního zabezpečení novým hospodářským a sociálním požadavkům a zahrnuje úpravu právních předpisů v Černé Hoře týkajících se pracovních podmínek a rovných příležitostí pro ženy a muže, zdravotně postižených osob a osob patřících k menšinovým skupinám a zlepšení úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, přičemž se jako měřítko použije úroveň ochrany existující ve Společenství. Černá Hora přistoupí k základním úmluvám Mezinárodní organizace práce (ILO) a zajistí jejich účinné provádění.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v této oblasti.

Článek 102

Vzdělání, odborná příprava a školení

Strany spolupracují s cílem zvýšit úroveň všeobecného vzdělání, odborného vzdělávání a odborné přípravy v Černé Hoře a rovněž i úroveň politiky v oblasti mládeže a práce s mládeží, včetně mimoškolního vzdělávání. Prioritou systémů vysokoškolského vzdělávání je dosažení cílů Boloňské deklarace v rámci mezivládního Boloňského procesu.

Strany rovněž spolupracují s cílem zajistit, aby byl přístup ke všem úrovním vzdělání a odborné přípravy v Černé Hoře prostý jakékoli diskriminace založené na pohlaví, rase, etnickém původu nebo náboženském vyznání.

Příslušné programy a nástroje Společenství přispějí k modernizaci vzdělávacích a školících struktur a činností v Černé Hoře.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v této oblasti.

Článek 103

Kulturní spolupráce

Strany se zavazují podporovat kulturní spolupráci. Tato spolupráce mimo jiné slouží ke zvýšení vzájemného porozumění a úcty mezi jednotlivci, společenstvími a národy. Strany se také zavazují spolupracovat s cílem podpořit kulturní rozmanitost, zejména v rámci Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů.

Článek 104

Spolupráce v audiovizuální oblasti

Strany spolupracují, aby podpořily audiovizuální průmysl v Evropě a koprodukci v oblasti filmu a televize.

Spolupráce by mohla zahrnout, mimo jiné, programy a zařízení pro školení novinářů a dalších mediálních odborníků a také technickou pomoc veřejnoprávním a soukromým sdělovacím prostředkům, aby byla posílena jejich nezávislost, profesionalita a vztahy s evropskými sdělovacími prostředky.

Černá Hora sjednotí své politiky týkající se regulace obsahu přes-hraničního vysílání s politikami ES a harmonizuje své právní předpisy s acquis EU. Černá Hora klade zvláštní důraz na záležitosti spojené s nabýváním práv duševního vlastnictví pro programy a vysílání prostřednictvím satelitu, kabelového přenosu a pozemních frekvencí.

Článek 105

Informační společnost

Spolupráce bude rozvíjena v oblastech spojených s acquis Společenství v oblasti informační společnosti. Podporuje především postupné sbližování politik a právních předpisů Černé Hory v tomto odvětví s předpisy Společenství.

Strany rovněž spolupracují za účelem dalšího rozvoje informační společnosti v Černé Hoře. Obecnými cíli jsou příprava celé společnosti na digitální věk, přilákání investic a zajištění interoperability sítí a služeb.

Článek 106

Služby a sítě elektronických komunikací

V rámci spolupráce se přihlíží především k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v této oblasti. Strany zejména posílí spolupráci v oblasti sítí a služeb elektronických komunikací, s konečným cílem, aby Černá Hora přijala acquis Společenství v tomto odvětví 3 roky po vstupu této dohody v platnost.

Článek 107

Informace a komunikace

Společenství a Černá Hora přijmou nezbytná opatření na podporu vzájemné výměny informací. Prioritu budou mít programy zaměřené na poskytování základních informací o Společenství široké veřejnosti a specializovanějších informací odborným kruhům v Černé Hoře.

Článek 108

Doprava

Spolupráce mezi stranami se soustředí především na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti dopravy.

Spolupráce může mít za cíl zejména restrukturalizaci a modernizaci prostředků dopravy v Černé Hoře, zlepšení volného pohybu cestujících a zboží, podporu přístupu k dopravnímu trhu a zařízením včetně přístavů a letišť. Spolupráce může dále podporovat rozvoj multimodální infrastruktury ve spojení s hlavními trans-evropskými sítěmi, zejména za účelem posílení regionálních spojů v jihovýchodní Evropě v souladu s memorandem o porozumění o rozvoji základní regionální dopravní sítě. Cílem spolupráce je dosažení provozních norem srovnatelných s normami Společenství, rozvoj dopravního systému v Černé Hoře, který bude slučitelný a sladěný se systémem Společenství, a zlepšení ochrany životního prostředí v dopravě.

Článek 109

Energie

Spolupráce se zaměří na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti energie. Jejím základem je Smlouva o Energetickém společenství a bude rozvíjena s ohledem na postupnou integraci Černé Hory do evropských trhů s energií. Spolupráce může zahrnovat zejména:

a) formulaci a plánování energetické politiky včetně modernizace infrastruktury, zlepšení a diverzifikace nabídky a zlepšení přístupu na trh s energií včetně zlepšení tranzitu, přenosu a distribuce energie a obnovy propojení elektrických sítí regionálního významu se sousedními zeměmi;

b) podporu úspor energie, energetické účinnosti, obnovitelné energie a studia vlivu výroby a spotřeby energie na životní prostředí;

c) formulaci rámcových podmínek pro restrukturalizaci energetických společností a spolupráci mezi podniky v tomto odvětví.

Článek 110

Jaderná bezpečnost

Strany spolupracují v oblasti jaderné bezpečnosti a bezpečnostních opatření. Spolupráce může zahrnovat tyto oblasti:

a) aktualizace právních předpisů stran v oblasti radiační ochrany, jaderné bezpečnosti a účetní evidence jaderného materiálu a kontrola a posílení orgánů dozoru a jejich zdrojů;

b) podpora dohod mezi členskými státy nebo Evropským společenstvím pro atomovou energii a Černou Horou o včasném hlášení a výměně informací v případě jaderných havárií, o připravenosti na mimořádné události a o obecných otázkách jaderné bezpečnosti, je-li to vhodné

c) odpovědnost třetích stran v oblasti jaderné energie.

Článek 111

Životní prostředí

Strany rozvíjejí a posilují svou spolupráci v oblasti životního prostředí, přičemž základním úkolem je zastavit další zhoršování životního prostředí a zahájit jeho zlepšování s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje.

Cílem spolupráce stran je zejména posílení správních struktur a postupů k zajištění strategického plánování otázek životního prostředí a koordinace mezi příslušnými subjekty a zaměření se na sbližování černohorských právních předpisů s acquis Společenství. Spolupráce by se rovněž mohla zaměřit na tvorbu strategií k významnému snížení místního, regionálního a přeshraničního znečištění vzduchu a vody, k vytvoření systému účinné, čisté, udržitelné a obnovitelné výroby a spotřeby energie a k provedení posouzení vlivu na životní prostředí a strategického environmentálního posouzení. Zvláštní pozornost je věnována ratifikaci a provádění Kjótského protokolu.

Článek 112

Spolupráce v oblasti výzkumu a technického rozvoje

Strany podporují spolupráci v civilním vědeckém výzkumu a technologickém rozvoji na základě vzájemné výhodnosti a s ohledem na dostupnost zdrojů, a přiměřený přístup ke svým programům, s výhradou vhodné úrovně účinné ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v oblasti výzkumu a technického vývoje.

Článek 113

Regionální a místní rozvoj

Strany usilují o posílení spolupráce v oblasti regionálního a místního rozvoje s cílem napomoci hospodářskému rozvoji a snížení nerovnováhy mezi regiony. Zvláštní pozornost je věnována přes-hraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v oblasti regionálního rozvoje.

Článek 114

Veřejná správa

Cílem spolupráce je zajistit rozvoj účinné a odpovědné veřejné správy v Černé Hoře, zejména za účelem provádění zásad právního státu, řádného fungování státních orgánů ve prospěch všech obyvatel Černé Hory a hladkého rozvoje vztahů mezi EU a Černou Horou.

Spolupráce v této oblasti se týká zejména budování institucí, včetně tvorby a provádění transparentních a nestranných náborových postupů, řízení lidských zdrojů a kariérního růstu ve veřejné správě, průběžné odborné přípravy a podpory etiky ve veřejné správě. Spolupráce zahrnuje všechny úrovně veřejné správy, včetně místní správy.

HLAVA IX

FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 115

Za účelem dosažení cílů této dohody a v souladu s články 5,116 a 118 může Černá Hora získat finanční pomoc Společenství ve formě grantů a půjček, včetně půjček od Evropské investiční banky. Pomoc Společenství je podmíněna dalším pokrokem v plnění kodaňských politických kritérií, a zejména pokrokem v plnění konkrétních priorit evropského partnerství. Zohlední se rovněž výsledky ročních hodnocení zemí procesu stabilizace a přidružení, zejména ve vztahu k závazku příjemců provádět demokratické, hospodářské a institucionální reformy, a ostatní závěry Rady týkající se zejména dodržování programů úprav. Pomoc bude Černé Hoře poskytována na základě potřeby, dohodnutých priorit, schopnosti jejího využití a splacení a na základě opatření, která povedou k reformě a restrukturalizaci hospodářství.

Článek 116

Finanční pomoc ve formě grantů bude prováděna prostřednictvím opatření uvedených v příslušném nařízení Rady v rámci víceletého orientačního rámce a na základě ročního akčního programu, které Společenství zřídí po konzultacích s Černou Horou.

Finanční pomoc se může týkat všech odvětví spolupráce, zvláštní pozornost bude věnována především oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, sbližování právních předpisů, hospodářskému rozvoji a ochraně životního prostředí.

Článek 117

Na žádost Černé Hory a v případě zvláštní potřeby může Společenství v součinnosti s mezinárodními finančními institucemi přezkoumat možnost výjimečně poskytnout makrofinanční pomoc podléhající určitým podmínkám, s ohledem na dostupnost všech finančních zdrojů. Tato pomoc může být poskytnuta po splnění podmínek, které budou stanoveny v souvislosti s programem dohodnutým mezi Černou Horou a Mezinárodním měnovým fondem.

Článek 118

S cílem umožnit optimální využití dostupných zdrojů zajistí strany, aby se příspěvky Společenství poskytovaly v úzké součinnosti s příspěvky z jiných zdrojů, jako jsou členské státy, ostatní země a mezinárodní finanční instituce.

Za tímto účelem si strany pravidelně vyměňují informace o všech zdrojích pomoci.

HLAVA X

INSTITUCIONÁLNÍ, OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 119

Zřizuje se Rada stabilizace a přidružení, která dohlíží na uplatňování a provádění této dohody. Schází se na příslušné úrovni v pravidelných intervalech a když to vyžadují okolnosti. Zabývá se veškerými důležitými otázkami, které vzniknou v rámci této dohody, a jakýmikoli dalšími dvoustrannými nebo mezinárodními otázkami společného zájmu.

Článek 120

1. Rada stabilizace a přidružení se skládá z členů Rady Evropské unie a členů Evropské komise na jedné straně a členů vlády Černé Hory na straně druhé.

2. Rada stabilizace a přidružení přijme svůj jednací řád.

3. Členové Rady stabilizace a přidružení se mohou nechat zastupovat v souladu s podmínkami, které budou stanoveny v jejím jednacím řádu.

4. V předsednictví Rady stabilizace a přidružení se střídají zástupce Společenství a zástupce Černé Hory v souladu s ustanoveními jejího jednacího řádu, který bude přijat.

5. Evropská investiční banka se účastní práce Rady stabilizace a přidružení jako pozorovatel v otázkách, které se jí týkají.

Článek 121

Rada stabilizace a přidružení je oprávněna za účelem dosažení cílů této dohody přijímat rozhodnutí v rámci oblasti působnosti této dohody v případech v ní uvedených. Přijatá rozhodnutí budou závazná pro obě strany, které podniknou opatření nezbytná k jejich provedení. Rada stabilizace a přidružení může také vydávat vhodná doporučení. Svá rozhodnutí přijímá a doporučení vydává na základě dohody obou stran.

Článek 122

1. Radě stabilizace a přidružení je při výkonu jejích povinností nápomocen Výbor pro stabilizaci a přidružení, složený ze zástupců Rady Evropské unie a zástupců Evropské komise na jedné straně a ze zástupců vlády Černé Hory na straně druhé.

2. Rada stabilizace a přidružení ve svém jednacím řádu stanoví povinnosti Výboru pro stabilizaci a přidružení, mezi něž patří příprava zasedání Rady stabilizace a přidružení, a určí způsob práce výboru.

3. Rada stabilizace a přidružení může delegovat kteroukoli ze svých pravomocí na Výbor pro stabilizaci a přidružení. V tomto případě přijímá Výbor pro stabilizaci a přidružení svá rozhodnutí v souladu s podmínkami stanovenými v článku 121.

Článek 123

Výbor pro stabilizaci a přidružení může vytvářet podvýbory. Před uplynutím prvního roku po vstupu této dohody v platnost Výbor pro stabilizaci a přidružení vytvoří podvýbory nezbytné pro odpovídající provádění této dohody.

Bude zřízen podvýbor pro otázky migrace.

Článek 124

Rada stabilizace a přidružení se může rozhodnout zřídit další zvláštní výbory či orgány, které jí mohou být nápomocny při plnění jejích povinností. Rada stabilizace a přidružení ve svém jednacím řádu stanoví složení a povinnosti těchto výborů nebo orgánů a způsob jejich fungování.

Článek 125

Zřizuje se Parlamentní výbor pro stabilizaci a přidružení. Představuje fórum pro členy černohorského parlamentu a Evropského parlamentu, na kterém se budou scházet a vyměňovat si názory. Schází se ve lhůtách, které si sám určí.

Parlamentní výbor pro stabilizaci a přidružení se skládá z členů Evropského parlamentu a členů černohorského parlamentu.

Parlamentní výbor pro stabilizaci a přidružení přijme svůj jednací řád.

Parlamentnímu výboru pro stabilizaci a přidružení předsedají střídavě zástupce Evropského parlamentu a zástupce černohorského parlamentu v souladu s ustanoveními jeho jednacího řádu, který bude přijat.

Článek 126

V rámci působnosti této dohody se obě strany zavazují zajistit, aby fyzické a právnické osoby druhé strany neměly ve srovnání s vlastními státními příslušníky znevýhodněný přístup k příslušným soudům a správním orgánům stran, aby mohly hájit svá osobní a vlastnická práva.

Článek 127

Tato dohoda nebrání jedné ze stran přijmout opatření:

a) která považuje za nezbytná pro zabránění zveřejnění informací, které by bylo v rozporu s jejími základními bezpečnostními zájmy;

b) která se týkají výroby zbraní, munice a válečného materiálu nebo obchodu s nimi nebo výzkumu, vývoje a výroby nezbytné pro obranné účely, pokud taková opatření nepoškodí podmínky hospodářské soutěže, pokud jde o produkty, které nejsou určeny výhradně pro vojenské účely;

c) která považuje za zásadní pro zajištění vlastní bezpečnosti v případě závažných vnitřních nepokojů majících vliv na zachování zákonnosti a pořádku v zemi, v době války nebo vážného mezinárodního napětí představujícího hrozbu války nebo z důvodu plnění závazků přijatých k zachování míru a mezinárodní bezpečnosti.

Článek 128

1. V oblastech upravených touto dohodou a aniž jsou dotčena jakákoli zvláštní ustanovení v ní obsažená:

a) nesmí úprava uplatňovaná Černou Horou vůči Společenství působit žádné znevýhodnění mezi členskými státy, jejich státními příslušníky nebo jejich společnostmi či podniky,

b) nesmí úprava uplatňovaná Společenstvím vůči Černé Hoře působit žádné znevýhodnění mezi černohorskými státními příslušníky nebo jejich společnostmi či podniky.

2. Odstavcem 1 není dotčeno právo stran uplatňovat odpovídající opatření svých daňových předpisů vůči daňovým poplatníkům, kteří se nenacházejí ve stejné situaci, pokud jde o jejich bydliště.

Článek 129

1. Strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření potřebná pro plnění svých závazků vyplývajících z této dohody. Zajistí, aby bylo dosaženo cílů stanovených touto dohodou.

2. Strany souhlasí s tím, že na žádost jedné ze stran bezodkladně zahájí vhodnými cestami konzultace za účelem projednání veškerých záležitostí, které se týkají výkladu nebo provádění této dohody či dalších souvisejících hledisek vztahů mezi stranami.

3. Kterákoli ze stran předloží Radě stabilizace a přidružení jakýkoliv spor týkající se uplatňování nebo výkladu této dohody. V tomto případě se použije článek 130, popřípadě protokol 7.
Rada stabilizace a přidružení může urovnat tento spor formou závazného rozhodnutí.

4. Domnívá-li se některá ze stran, že druhá strana neplní své závazky vyplývající z této dohody, může přijmout vhodná opatření. Před jejich přijetím, kromě zvlášť naléhavých případů, poskytne Radě stabilizace a přidružení veškeré související údaje nezbytné pro náležité posouzení situace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.
Při výběru opatření je třeba dát přednost těm, která co nejméně naruší fungování této dohody. Tato opatření se neprodleně oznámí Radě stabilizace a přidružení a, pokud si to druhá strana vyžádá, budou předmětem konzultací v Radě stabilizace a přidružení, ve Výboru pro stabilizaci a přidružení nebo v jiném orgánu zřízením na základě článků 123 nebo 124.

5. Odstavci 2, 3 a 4 nejsou nijak dotčeny ani ovlivněny články 32, 40, 41, 42, 46 a protokol 3 (definice pojmu původní produkty a metod správní spolupráce).

Článek 130

1. Vznikne-li mezi stranami spor ohledně výkladu nebo provádění této dohody, informuje každá strana druhou stranu a Výbor pro stabilizaci a přidružení o formální žádosti o vyřešení sporu.
Pokud se strana domnívá, že opatření přijaté druhou stranou či nečinnost druhé strany představují porušení jejích povinností podle této dohody, musí formální žádost o řešení sporu obsahovat odůvodnění tohoto názoru a popřípadě uvést, že strany mohou přijmout opatření, jak je uvedeno v čl. 129 odst. 4.

2. Strany usilují o vyřešení sporu prostřednictvím konzultací v dobré víře v rámci Rady stabilizace a přidružení a jiných orgánů uvedených v odstavci 3 s cílem dosáhnout vzájemné dohody na společně přijatelném řešení.

3. Strany poskytnou Radě stabilizace a přidružení veškeré podstatné informace potřebné pro náležité zhodnocení situace.
Dokud není spor vyřešen, bude projednáván na každém zasedání Rady stabilizace a přidružení, pokud nebude zahájeno rozhodčí řízení, jak je uvedeno v protokolu 7. Spor se považuje za vyřešený, pokud Rada stabilizace a přidružení přijala závazné rozhodnutí k vyřešení záležitosti, jak je uvedeno v čl. 129 odst. 3, nebo pokud prohlásila, že spor již netrvá.
Konzultace o sporu mohou probíhat také na zasedání Výboru pro stabilizaci a přidružení nebo jiného příslušného výboru či orgánu zřízeného na základě článků 123 nebo 124, na kterých se strany dohodnou nebo na žádost jedné ze stran. Konzultace mohou probíhat také písemně.
Veškeré informace sdělené během konzultací zůstanou důvěrné.

4. Pokud jde o záležitosti spadající do působnosti protokolu 7, mohou strany spornou věc urovnat prostřednictvím rozhodčího řízení v souladu s tímto protokolem, pokud strany nedospěly k vyřešení sporu do dvou měsíců od zahájení řízení pro řešení sporů podle odstavce 1.

Článek 131

Dokud nebude dosaženo rovnocenných práv pro jednotlivce a hospodářské subjekty na základě této dohody, nejsou touto dohodou dotčena práva, která jim jsou poskytnuta na základě stávajících dohod mezi jedním nebo více členskými státy na jedné straně a Černou Horou na straně druhé.

Článek 132

Obecné zásady pro účast Černé Hory v programech Společenství jsou stanoveny v Protokolu 8.

Přílohy I až VII a protokoly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 a tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 133

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

Kterákoli ze stran může tuto dohodu vypovědět oznámením druhé straně. Tato dohoda pozbývá platnosti šest měsíců ode dne takového oznámení.

Kterákoli ze stran může tuto dohodu vypovědět s okamžitým účinkem v případě, kdy druhá strana nedodržuje jeden z podstatných prvků této dohody.

Článek 134

Pro účely této dohody se pojmem „strany“ rozumí Společenství nebo jeho členské státy nebo Společenství a jeho členské státy v souladu s jejich příslušnými pravomocemi na jedné straně a Černá Hora na straně druhé.

Článek 135

Tato dohoda se vztahuje na území, na něž se vztahují smlouvy o založení Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii, a to za podmínek stanovených v těchto smlouvách, na jedné straně a na území Černé Hory na straně druhé.

Článek 136

Depozitářem dohody je generální tajemník Rady Evropské unie.

Článek 137

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském a v úředním jazyce používaném Černé Hory, přičemž všechna znění jsou stejně závazná.

Článek 138

Strany schválí tuto dohodu v souladu s vlastními postupy.

Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce po dni, kdy si strany navzájem oznámí ukončení postupů uvedených v odstavci 1.

Článek 139

Prozatímní dohoda

V případě, že před dokončením postupů nezbytných pro vstup této dohody v platnost ustanovení některých částí této dohody, zejména částí týkajících se volného pohybu zboží a příslušná ustanovení o dopravě, nabudou účinnosti na základě prozatímních dohod mezi Společenstvím a Černou Horou, se strany dohodly, že za takových okolností se pro účely hlavy IV článků 73, 74 a 75 této dohody, protokolů 1, 2, 3, 5, 6 a 7 této dohody a příslušných ustanovení protokolu 4 této dohody slovy „dnem vstupu této dohody v platnost“ rozumí den vstupu v platnost příslušné prozatímní dohody, pokud jde o povinnosti obsažené ve výše uvedených ustanoveních.


Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

’Eγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján.

Magћmul fil-Lussemburgu, fil-ћmistax-il jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u sebgћa.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii şapte.

V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem.

V Luxembourgu, dne petnajstega októbra leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Gћal Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijо

Za Slovensku republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейската общност
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Gћall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På europeiska gemenskapernas vägnar

U ime Republike Crne Gore

Poznámky pod čarou

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (Úř. věst L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úřední věstník Černé Hory č. 17/07.

(1) Úř. věst L 93, 31.3.2006, s. 12. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 952/2007 (Úř. věst L 210, 10.8.2007, s. 26).

(1) Mnohostranná dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru (Úř. vést. L 285, 16.10.2006, s. 3).

(1) Evropský výbor pro normalizaci, Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice, Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích, Evropská spolupráce pro akreditaci, Evropská spolupráce v oblasti legální metrologie, Evropská organizace pro metrologii).


PŘÍLOHA I A

ČERNOHORSKÁ CELNÍ KONCESE PRO PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY SPOLEČENSTVÍ

(uvedené v Článku 21)

Sazby cla budou sníženy následovně:

a) dnem vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 80 % základního cla;

b) od 1. ledna prvního roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 50 % základního cla;

c) od 1. ledna druhého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 25 % základního cla;

d) od 1. ledna třetího roku po vstupu této dohody v platnost se zbývající dovozní cla ruší.

Kód KN Popis zboží
2515 Mramor, travertin, ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely, o relativní hustotě 2,5 nebo vyšší,
a alabastr, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru:
- Mramor a travertin:
2515 11 00 - - Surový nebo hrubě opracovaný
2515 12 - - rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového tvaru)
2515 12 20 - - -o tloušťce nepřesahující 4 cm
2515 12 50 - - - o tloušťce převyšující 4 cm, avšak nepřesahující 25 cm
2515 12 90 - - - Ostatní
2522 Nehašené (pálené) vápno, hašené vápno a hydraulické vápno, kromě oxidu a hydroxidu vápenatého čísla 2825:
2522 20 00 - hašené vápno
2523 Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slínků:
- portlandský cement:
2523 29 00 - - Ostatní
3602 00 00 Připravené výbušniny, jiné než prachové výmetné slože
3603 00 Zápalnice; bleskovice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky:
3603 00 10 - Zápalnice; bleskovice
3603 00 90 - Ostatní
3820 00 00 Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování
4406 Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce):
4406 90 00 - Ostatní
4410 Třískové desky, desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) a podobné desky
(například třískové desky tzv. „waferboard“) ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů, též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivý:
- Ze dřeva:
4410 12 - - Desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB):
4410 12 10 - - - Neopracované nebo jinak neopracované než broušené pískem
4410 19 00 - - Ostatní
4412Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo:
4412 10 00 - Z bambusu
- Ostatní:
4412 94 - - Laťovky, vrstvené desky a podlahové laťovky:
4412 94 10 - - - Nejméně s jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého dřeva
4412 94 90- - - Ostatní
4412 99- - Ostatní:
4412 99 70- - - Ostatní
6403 Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z usně: - Ostatní obuv se zevní podešví z usně:
6403 51 - - Překrývající kotník:
- - - Ostatní:
- - - - Pokrývající kotník, ale žádnou část lýtka, se stélkou o délce:
- - - - - - 24 cm nebo více:
6403 51 15 - - - - - - Pánská
6403 51 19 - - - - - -Dámská
- - - - Ostatní, se stélkou o délce:
- - - - - 24 cm nebo více:
6403 51 95 - - - - - - Pánská
6403 51 99 - - - - - -Dámská
6405 Ostatní obuv:
6405 10 00 - Se svrškem z usně nebo kompozitní usně
7604 Hliníkové tyče, pruty a profily:
7604 10 - Z nelegovaného hliníku:
7604 10 90 - - Profily
- Ze slitin hliníku:
7604 29 - - Ostatní:
7604 29 90 - - - Profily
7616 Ostatní výrobky z hliníku:
- Ostatní:
7616 99 - - Ostatní:
7616 99 90 - - - Ostatní
8415 Klimatizační zařízení skládající se z motorem poháněného ventilátoru a ze zařízení na změnu teploty
a vlhkosti vzduchu, včetně takových zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně:
- Ostatní:
8415 81 00 - - S vestavěnou chladicí jednotkou a ventilem pro střídání chladicího a tepelného cyklu (vratná tepelná čerpadla):
8507 Elektrické akumulátory, včetně separátorů pro ně, též pravoúhlých (včetně čtvercových):
8507 20 - Ostatní olovněné akumulátory: - - Ostatní:
8507 20 98 - - - Ostatní
8517 8517 12 00 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě; ostatní přístroje pro vysílání nebo příjímání hlasu,
obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích (jako jsou lokální nebo dálkové sítě);
jiné vysílací nebo přijímací přístroje čísel 8443, 8525, 8527 nebo 8528: - Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě:
- - Telefonní přístroje pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních
dodávkových automobilů a závodních automobilů: - Ostatní vozidla, s vratným zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním:
8703 22 - - S obsahem válců převyšujícím 1 000 cm3, avšak nepřesahujícím 1 500 cm3:
8703 22 10 - - - Nová:
ex 8703 22 10 - - - - Osobní motorová vozidla
8703 22 90 - - - Použitá
8703 23 - - S obsahem válců převyšujícím 1 500 cm3, avšak nepřesahujícím 3 000 cm3:
- - - Nová:
8703 23 19 - - - - Ostatní:
ex 8703 23 19 - - - - - Osobní motorová vozidla
8703 23 90 - - - Použitá - Ostatní vozidla, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou):
8703 32 - - S obsahem válců převyšujícím 1 500 cm3, avšak nepřesahujícím 2 500 cm3:
- - - Nová:
8703 32 19 - - - - Ostatní:
ex 8703 32 19 - - - - - Osobní motorová vozidla
8703 32 90 - - - Použitá
8703 33 - - S obsahem válců převyšujícím 2 500 cm3:
- - - Nová:
8703 33 11 - - - - Motorové karavany
8703 33 19 - - - - Ostatní:
ex 8703 33 19 - - - - - Osobní motorová vozidla
8703 33 90 - - - Použitá

PŘÍLOHA I. B

ČERNOHORSKÁ CELNÍ KONCESE PRO PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY SPOLEČENSTVÍ

(uvedené v Článku 21)

Sazby cla budou sníženy následovně:

a) dnem vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 85 % základního cla;

b) od 1. ledna prvního roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 70 % základního cla;

c) od 1. ledna druhého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 55 % základního cla;

d) od 1. ledna třetího roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 40 % základního cla;

e) od 1. ledna čtvrtého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 20 % základního cla;

f) od 1. ledna pátého roku po vstupu této dohody v platnost se zbývající dovozní cla ruší.

2501Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek
proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost; mořská voda: mořská voda:
- Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek
proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost; mořská voda:
Ostatní:
2501 00 91Ostatní:
Sůl vhodná k lidskému požívání
3304Kosmetické přípravky nebo líčidla a přípravky pro péči o pokožku (jiné než léky), včetně opalovacích nebo ochranných
přípravků; přípravky pro manikúru nebo pedikúru:
- Ostatní:
3304 99 00Ostatní
3305Přípravky na vlasy:
3305 10 00- Šampony
3305 90- Ostatní:
3305 90 90Ostatní
3306Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu, včetně zubních fixativních past a prášků; niť k čištění mezizubních prostor (zubní niť),
v samostatném balení pro drobný prodej:
3306 10 00- Přípravky na čištění zubů
3401Mýdlo; organické povrchově aktivní výrobky a přípravky používané jako mýdlo, ve tvaru tyček, kusů, výlisků nebo v podobných tvarech,
též obsahující mýdlo; organické povrchově aktivní výrobky a přípravky pro mytí pokožky, ve formě tekutiny nebo krému a upravené
pro drobný prodej, též obsahující mýdlo; papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované, povrstvené nebo potažené mýdlem nebo detergentem:
- Mýdlo a organické povrchově aktivní výrobky a přípravky, ve tvaru tyček, kusů, výlisků nebo v podobných tvarech a papír, vata, plsť
a netkané textilie, impregnované, povrstvené nebo potažené mýdlem nebo detergentem:
3401 11 00pro toaletní účely (včetně medicinálních výrobků)
3402Organické povrchově aktivní prostředky (jiné než mýdlo); povrchově aktivní přípravky, prací prostředky (včetně pomocných pracích přípravků)
a čisticí prostředky, též obsahující mýdlo, jiné než čísla 3401:
3402 20- Přípravky upravené pro drobný prodej:
3402 20 20Povrchově aktivní přípravky
3402 20 90Prací prostředky a čisticí prostředky
3402 90- Ostatní:
3402 90 90Prací prostředky a čisticí prostředky
3923Výrobky pro přepravu nebo balení zboží, z plastů; zátky, víčka, uzávěry lahví a jiné uzávěry, z plastů:
- Pytle a sáčky (včetně kornoutů):
3923 21 00Z polymerů ethylenu
3923 29z ostatních plastů:
3923 29 10Z poly(vinylchloridu)
3923 90- Ostatní:
3923 90 10Vytlačované síťoviny trubkovitého tvaru
3923 90 90Ostatní
3926Ostatní výrobky z plastů a výrobky z ostatních materiálů čísel 3901 až 3914:
3926 90- Ostatní:
Ostatní:
3926 90 97Ostatní
4011Nové pneumatiky z kaučuku:
4011 10 00- Typy používané pro osobní automobily (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů)
4202Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplomatky, aktovky, školní brašny, pouzdra na brýle, divadelní kukátka, dalekohledy,
fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně a podobné schránky; cestovní vaky a brašny, tašky na potraviny nebo nápoje s tepelnou izolací,
neceséry, batohy, kabelky, nákupní tašky, náprsní tašky, peněženky, pouzdra na mapy, pouzdra na cigarety, pytlíky na tabák, brašny na nářadí,
sportovní tašky a vaky, pouzdra na lahve, pouzdra na šperky, pudřenky, kazety na zlatnické zboží a podobné schránky z přírodní nebo kompozitní usně,
z fólií z plastů, z textilních materiálů, vulkánfíbru nebo lepenky, nebo potažené zcela nebo z větší části těmito materiály nebo papírem:
- Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplomatky, aktovky, školní brašny a podobné schránky:
4202 11S vnějším povrchem z přírodní, kompozitní nebo lakové usně:
4202 11 10Diplomatky, aktovky, školní brašny a podobné schránky
4202 11 90Ostatní
4203Oděvy a oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně:
4203 10 00- Oděvy a oděvní doplňky
- Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů:
4203 29Ostatní:
4203 29 10Ochranné pro všechny profese
4418Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, včetně dřevěných voštinových desek, sestavených podlahových desek a šindelů („shingles“ a ,,shakes“) ze dřeva:
4418 10- Okna, francouzská okna a jejich rámy a zárubně:
4418 10 50jehličnaté porosty
4418 10 90Ostatní
4418 20- Dveře a jejich rámy a zárubně a prahy:
4418 20 50jehličnaté porosty
4418 20 80Z jiného dřeva
4418 40 00- Bednění pro betonování
4418 90- Ostatní:
4418 90 10Dřevo provrstvené klihem
4418 90 80Ostatní
4802Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásky,
v kotoučích nebo listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiný než papír čísel 4801 nebo 4803; ručně vyrobený papír, kartón a lepenka:
- Ostatní papír, kartón a lepenka, neobsahující vlákna získaná mechanickými postupy nebo chemicko- mechanickými postupy nebo z jejichž celkového
vlákninového složení činí obsah těchto vláken nejvýše 10 % hmotnostních:
4802 55S plošnou hmotností 40 g/m2 nebo vyšší, avšak nejvýše 150 g/m2, v kotoučích:
4802 55 15S plošnou hmotností 40 g/m2 nebo vyšší, avšak nižší než 60 g/m2:
ex 4802 55 15Jiný než hrubý dekorační papír
4802 55 25S plošnou hmotností 60 g/m2 nebo vyšší, avšak nižší než 75 g/m2:
ex 4802 55 25Jiný než hrubý dekorační papír
4802 55 30S plošnou hmotností 75 g/m2 nebo vyšší, avšak nižší než 80 g/m2:
ex 4802 55 30Jiný než hrubý dekorační papír
4802 55 90S plošnou hmotností 80 g/m2 nebo vyšší:
ex 4802 55 90Jiný než hrubý dekorační papír
4819Kartóny, bedny, krabice, pytle a jiné obaly z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken; krabicové pořadače,
dopisové přihrádky a podobné výrobky z papíru, kartónu nebo lepenky, používané v kancelářích, obchodech a podobně:
4819 10 00- Kartóny, bedny a krabice, z vlnitého papíru, kartónu nebo lepenky
4819 20 00- Skládací kartóny, bedny a krabice, z nezvlněného papíru, kartónu nebo lepenky
4819 30 00- Pytle, sáčky a tašky, jejichž spodní část má šířku 40 cm nebo více
4819 40 00- Ostatní pytle, sáčky a tašky (včetně kornoutů)
4820Rejstříky, účetní knihy, zápisníky, objednávkové knihy, příjmové knihy, složky dopisních papírů, poznámkové bloky, diáře a podobné výrobky, sešity,
psací savé podložky, rychlovazače (s volnými listy nebo jiné), desky, spisové mapy, různé obchodní tiskopisy, sady papírů proložené karbonovými papíry
a ostatní školní, kancelářské a papírnické výrobky, z papíru, kartónu nebo lepenky; alba na vzorky nebo sbírky a obaly na knihy, z papíru, kartónu nebo lepenky:
4820 10- Rejstříky, účetní knihy, zápisníky, objednávkové knihy, příjmové knihy, složky dopisních papírů, poznámkové bloky, diáře a podobné výrobky:
4820 10 10Rejstříky, účetní knihy, objednávkové knihy a příjmové knihy
4820 20 00- Sešity
4820 90 00- Ostatní
4821Etikety všech druhů, z papíru, kartónu nebo lepenky, též potištěné:
4821 10- Potištěné:
4821 10 10Samolepicí
4821 90- Ostatní:
4821 90 10Samolepicí:
4910 00 00Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků
4911Ostatní tiskařské výrobky, včetně tištěných obrazů a fotografií:
4911 10- Reklamní a propagační tiskoviny, obchodní katalogy a podobné výrobky:
4911 10 10Obchodní katalogy
4911 10 90Ostatní
- Ostatní:
4911 99 00Ostatní
5111Tkaniny z mykané vlny nebo z mykaných jemných zvířecích chlupů:
- Obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny nebo jemných zvířecích chlupů:
5111 19Ostatní:
5111 19 10O plošné hmotnosti převyšující 300 g/m2, avšak nepřesahující 450 g/m2
5111 19 90O plošné hmotnosti převyšující 450 g/m2
5112Tkaniny z česané vlny nebo z česaných jemných zvířecích chlupů:
- Obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny nebo jemných zvířecích chlupů:
5112 11 00O plošné hmotnosti nepřesahující 200 g/m2
5112 19Ostatní:
5112 19 10O plošné hmotnosti převyšující 200 g/m2, avšak nepřesahující 375 g/m2
5112 19 90O plošné hmotnosti převyšující 375 g/m2
5209Bavlněné tkaniny obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti vyšší než 200 g/m2:
- Bělené:
5209 21 00V plátnové vazbě
5209 22 00Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru
5209 29 00Ostatní tkaniny
- Barvené:
5209 31 00V plátnové vazbě
5209 32 00Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru
5209 39 00Ostatní tkaniny
- Z různobarevných nití:
5209 41 00V plátnové vazbě
5209 43 00Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru
5209 49 00Ostatní tkaniny
6101Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, pletené nebo háčkované,
jiné než výrobky čísla 6103:
6101 90- Z ostatních textilních materiálů:
6101 90 20Kabáty, pláště, pláštěnky a podobné výrobky:
ex 6101 90 20Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6101 90 80Větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky:
ex 6101 90 80Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6115Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, včetně punčochového zboží s postupným stlačením
(například punčochy na křečové žily) a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované:
- Ostatní:
6115 95 00Z bavlny
6115 96Ze syntetických vláken:
6115 96 10Podkolenky
Ostatní:
6115 96 99Ostatní
6205Pánské nebo chlapecké košile:
6205 20 00- Z bavlny
6205 30 00- Z chemických vláken
6205 90- Z ostatních textilních materiálů:
6205 90 10Z lnu nebo ramie
6205 90 80Ostatní
6206Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky:
6206 10 00- Z hedvábí nebo hedvábného odpadu
6206 20 00- Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6206 30 00- Z bavlny
6206 40 00- Z chemických vláken
6206 90- Z ostatních textilních materiálů:
6206 90 10Z lnu nebo ramie
6206 90 90Ostatní
6207Pánská nebo chlapecká tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky:
- Slipy a spodky:
6207 11 00Z bavlny
6207 19 00Z ostatních textilních materiálů
- Noční košile a pyžama:
6207 21 00Z bavlny
6207 22 00Z chemických vláken
6207 29 00Z ostatních textilních materiálů
- Ostatní:
6207 91 00Z bavlny
6207 99Z ostatních textilních materiálů
6207 99 10- - - Z chemických vláken
6207 99 90- - - Ostatní
6208Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé),
koupací pláště, župany a podobné výrobky:
- Kombiné a spodničky:
6208 11 00- - Z chemických vláken
6208 19 00- - Z ostatních textilních materiálů
- Noční košile a pyžama:
6208 21 00- - Z bavlny
6208 22 00- - Z chemických vláken
6208 29 00- - Z ostatních textilních materiálů
- Ostatní:
6208 91 00- - Z bavlny
6208 92 00- - Z chemických vláken
6208 99 00- - Z ostatních textilních materiálů
6211Teplákové soupravy, lyžařské kombinézy a komplety, plavky; ostatní oděvy:
- Ostatní oděvy, pánské nebo chlapecké:
6211 32- - Z bavlny:
6211 32 10- - - Pracovní oděvy
- - - Tep lákové soupravy s podšívkou:
6211 32 31- - - - Ze stejné jediné vnější textilie
- - - - Ostatní:
6211 32 41- - - - - Horní části
6211 32 42- - - - - Dolní části
- Ostatní oděvy, dámské nebo dívčí:
6211 42- - Z bavlny:
6211 42 10- - - Zástěry, kombinézy, pláště se zapínáním vzadu a jiné pracovní oděvy (též vhodné pro použití v domácnosti)
- - - Teplákové soupravy s podšívkou:
6211 42 31- - - - Ze stejné jediné vnější textilie
- - - - Ostatní:
6211 42 41- - - - - Horní části
6211 42 42- - - - - Dolní části
6211 42 90- - - Ostatní
6211 43- - Z chemických vláken:
6211 43 10- - - Zástěry, kombinézy, pláště se zapínáním vzadu a jiné pracovní oděvy (též vhodné pro použití v domácnosti)
- - - Tep lákové soupravy s podšívkou:
6211 43 31- - - - Ze stejné jediné vnější textilie
- - - - Ostatní:
6211 43 41- - - - - Horní části
6211 43 42- - - - - Dolní části
6211 43 90- - - Ostatní
6301Přikrývky a plédy:
6301 20- Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané přikrývky) a plédy, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů:
6301 20 10- - Pletené nebo háčkované
6301 20 90- - Ostatní
6301 90- Ostatní přikrývky a plédy:
6301 90 10- - Pletené nebo háčkované
6301 90 90- - Ostatní
6302- Prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské:
- Ostatní ložní prádlo, potištěné:
6302 21 00- - Z bavlny
- Ostatní ložní prádlo:
6302 31 00- - Z bavlny
- Ostatní stolní prádlo:
6302 51 00- - Z bavlny
6302 53- - Z chemických vláken:
6302 53 90- - - Ostatní
6403Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z usně:
- Ostatní obuv se zevní podešví z usně:
6403 59- - Ostatní:
- - - Ostatní:
- - - - Obuv s nártem vyrobeným z řemínků, nebo s jedním nebo několika výřezy:
- - - - - Ostatní, se stélkou o délce:
- - - - - - 24 cm nebo více:
6403 59 35- - - - - - - Pánská
6403 59 39- - - - - - - Dámská
- - - - Ostatní, se stélkou o délce:
- - - - - 24 cm nebo více:
6403 59 95- - - - - - Pánská
6403 59 99- - - - - - Dámská
6802Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely (vyjma břidlice) a výrobky z nich, jiné než zboží čísla 6801; mozaikové kostky
a podobné výrobky, z přírodního kamene (včetně břidlice), též na podložce; odštěpky a prach z přírodního kamene (včetně břidlice):
- Ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely a výrobky z nich, jednoduše rozsekané nebo rozřezané, s plochým nebo rovným povrchem:
6802 21 00- - Mramor, travertin a alabastr
6802 23 00- - Žula
6802 29 00- - Ostatní kameny:
ex 6802 29 00- - - Ostatní vápenaté kameny
- Ostatní:
6802 91- - Mramor, travertin a alabastr:
6802 91 10- - - Leštěné, zdobené nebo jinak opracované, ne však vyřezávané
6802 91 90- - - Ostatní
6802 93- - Žula
6802 93 10- - - Leštěná, zdobená nebo jinak opracovaná, ne však vyřezávaná, o čisté hmotnosti 10 kg nebo více.
6802 93 90- - - Ostatní
6810Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené: - Dlaždice, dlaždičky, cihly a podobné výrobky:
6810 11- - Tvárnice a cihly:
6810 11 10- - - Z lehkého betonu (se základem z rozdrcené pemzy, granulované strusky atd.)
6810 11 90- - - Ostatní
- Ostatní výrobky:
6810 91- - Prefabrikované konstrukční díly pro stavebnictví nebo stavební inženýrství:
6810 91 90- - - Ostatní
6810 99 00- - Ostatní
6904Keramické stavební cihly, podlahové bloky, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné výrobky:
6904 10 00- Stavební cihly
6904 90 00- Ostatní
6905Střešní tašky, komínové krycí desky, komínové vložky, stavební ozdoby a jiné stavební keramické výrobky:
6905 10 00- Střešní tašky
7207Polotovary ze železa nebo nelegované oceli:
- Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku:
7207 11- - Pravoúhlého (včetně čtvercového) příčného průřezu, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky:
7207 11 90- - - Kované
7207 12- - Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu:
7207 12 90- - - Kované
7207 19- - Ostatní
- - - S kruhovým nebo polygonálním (mnohoúhelníkovým) průřezem:
7207 19 12- - - - Válcované nebo získané kontinuálním litím
7207 19 19- - - - Kované
7207 19 80- - - Ostatní
7207 20- Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku:
- - Pravoúhlého (včetně čtvercového) příčného průřezu, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky:
- - - Válcované nebo získané kontinuálním litím:
- - - - Ostatní, obsahující:
7207 20 15- - - - - 0,25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku
7207 20 17- - - - - 0,6 % hmotnostních nebo více uhlíku
7207 20 19- - - Kované
- - Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu:
7207 20 32- - - Válcované nebo získané kontinuálním litím
7207 20 39- - - Kované
- - S kruhovým nebo polygonálním (mnohoúhelníkovým) průřezem:
7207 20 52- - - Válcované nebo získané kontinuálním litím
7207 20 59- - - Kované
7207 20 80- - Ostatní
7213Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli:
7213 10 00- S vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování
- Ostatní:
7213 91- - S kruhovým příčným průřezem o průměru menším než 14 mm:
7213 91 10- - - Typu používaného pro vyztužení betonu
- - - Ostatní:
7213 91 49- - - - Obsahující více než 0,06 %, avšak méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku:
ex 7213 91 49- - - - - Jiné než o průměru 8 mm nebo menším
7213 99- - Ostatní:
7213 99 10- - - Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku
7213 99 90- - - Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku
7214Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované,
avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny:
7214 10 00- Kované
7214 20 00- S vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování krouceny
- Ostatní:
7214 99- - Ostatní:
- - - Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku:
7214 99 10- - - - Typu používaného pro vyztužení betonu
- - - - Ostatní, s kruhovým příčným průřezem o průměru:
7214 99 31- - - - - 80 mm nebo větším
7214 99 39- - - - - Menším než 80 mm
7214 99 50- - - - Ostatní
- - - Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku:
- - - - S kruhovým příčným průřezem o průměru:
7214 99 71- - - - - 80 mm nebo větším
7214 99 79- - - - - Menším než 80 mm
7214 99 95- - - - Ostatní
7215Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli:
7215 10 00- Z automatové oceli, po tváření za studená nebo povrchové úpravě za studená již dále neopracované
7215 50- Ostatní, po tváření za studená nebo povrchové úpravě za studená již dále neopracované:
- - Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku:
7215 50 11- - - Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu
7215 50 19- - - Ostatní
7215 50 80- - Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku
7215 90 00- Ostatní
7224Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z ostatní legované oceli:
7224 10- Ingoty a jiné primární formy:
7224 10 10- - Z nástrojové oceli
7224 10 90- - Ostatní
7224 90- Ostatní:
- - Ostatní:
- - - Pravoúhlého (včetně čtvercového) příčného průřezu:
- - - - Válcované nebo získané kontinuálním litím:
- - - - - Jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky:
7224 90 05- - - - - - Obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemík;
obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) k této kapitole
7224 90 07- - - - - - Ostatní
7224 90 14- - - - - Ostatní
7224 90 18- - - - Kované
- - - Ostatní:
- - - - Válcované nebo získané kontinuálním litím:
7224 90 31- - - - - Obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku,
nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní ohromu a, je- li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu.
7224 90 38- - - - - Ostatní
7224 90 90- - - - Kované
7228Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli:
7228 20- Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli:
7228 20 10- - Pravúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu, za tepla válcované ze čtyř stran
- - Ostatní:
7228 20 99- - - Ostatní
7228 30- Ostatní tyče a pruty, po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované:
7228 30 20- - Z nástrojové oceli
- - Obsahující 0,9 % nebo více, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chrómu a,
je- li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu:
7228 30 41- - - S kruhovým příčným průřezem o průměru 80 mm nebo větším
7228 30 49- - - Ostatní
- - Ostatní:
- - - S kruhovým příčným průřezem o průměru:
7228 30 61- - - - 80 mm nebo větším
7228 30 69- - - - Menším než 80 mm
7228 30 70- - - Pravúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu, za tepla válcované ze čtyřstran
7228 30 89- - - Ostatní
7228 40- Ostatní tyče a pruty, po kování již dále neopracované:
7228 40 10- - Z nástrojové oceli
7228 40 90- - Ostatní
7228 60- Ostatní tyče a pruty:
7228 60 20- - Z nástrojové oceli
7228 60 80- - Ostatní
7314Látky (včetně nekonečných pásů), mřížovina, síťovina a pletivo ze železného nebo ocelového drátu; plechová mřížovina ze železa nebo oceli:
7314 20- Mřížovina, síťovina a pletivo, svařované v místech křížení drátů, z drátů, jejichž největší rozměr příčného průřezu je 3 mm nebo větší,
s velikostí ok 100 cm2 nebo větší:
7314 20 90- - Ostatní
- Ostatní mřížovina, síťovina a pletivo, svařované v místech křížení drátů:
7314 39 00- - Ostatní
7317 00Hřebíky, cvočky, napínáčky, vlnité hřebíky, skoby, svorky a sponky (jiné než čísla 8305) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli,
též s hlavičkou z jiného materiálu, avšak kromě výrobků s hlavičkou z mědi:
- Ostatní:
- - Lisované z drátu za studená:
7317 00 40- - - Hřebíky z oceli obsahující 0,5 % hmotnostních nebo více uhlíku, tvrzené
- - - Ostatní:
7317 00 69- - - - Ostatní
7317 00 90- - Ostatní
7605Hliníkové dráty:
- Z nelegovaného hliníku:
7605 11 00- - Jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 7 mm
7605 19 00- - Ostatní
7606Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm: - Pravoúhlé (včetně čtvercových):
7606 11- - Z nelegovaného hliníku:
- - - Ostatní, o tloušťce:
7606 11 91- - - - Menší než 3 mm
7606 11 93- - - - Nejméně 3 mm, avšak menší než 6 mm
7606 11 99- - - - Nejméně 6 mm
7606 12- - Ze slitin hliníku:
- - - Ostatní:
- - - - Ostatní, o tloušťce:
7606 12 91- - - - - Menší než 3 mm
7606 12 93- - - - - Nejméně 3 mm, avšak menší než 6 mm
7606 12 99- - - - - Nejméně 6 mm
7607Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu),
o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm:
- Bez podložky:
7607 11- - Válcované, avšak dále neopracované:
7607 11 10- - - O tloušťce menší než 0,021 mm
7607 11 90- - - O tloušťce nejméně 0,021 mm, avšak nejvýše 0,2 mm
7607 19- - Ostatní:
7607 19 10- - - O tloušťce menší než 0,021 mm
- - - O tloušťce nejméně 0,021 mm, avšak nejvýše 0,2 mm:
7607 19 99- - - - Ostatní
7607 20- Na podložce:
7607 20 10- - O tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) menší než 0,021 mm
- - O tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nejméně 0,021 mm, avšak nejvýše 0,2 mm:
7607 20 99- - - Ostatní
7610Hliníkové konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části a součásti konstrukcí (například mosty a části mostů, věže,
příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky);
hliníkové desky, tyče, profily, trubky a podobné výrobky, připravené pro použití v konstrukcích:
7610 10 00- Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy
7610 90- Ostatní:
7610 90 90- - Ostatní
7614Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované:
7614 10 00- S ocelovým jádrem (duší)
7614 90 00- Ostatní
8311Dráty, pruty, trubky, desky, elektrody a podobné výrobky, z obecných kovů nebo z karbidů kovů, povlečené nebo plněné tavidly,
k pájení, pájení na tvrdo, svařování nebo nanášení kovů nebo karbidů kovů; dráty a pruty, z aglomerovaného prášku z obecného kovu, pro metalizaci stříkáním:
8311 10- Povlečené elektrody z obecných kovů, pro svařování elektrickým obloukem:
8311 10 10- - Svařovací elektrody s jádrem ze železa nebo oceli a povlečené žáruvzdorným materiálem
8311 10 90- - Ostatní
8311 20 00- Plněné dráty z obecných kovů, pro svařování elektrickým obloukem
8418Chladničky, mrazicí boxy a ostatní chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla, jiná než klimatizační zařízení čísla 8415:
8418 10- Kombinovaná chladicí- mrazicí zařízení, vybavená samostatnými vnějšími dvířky:
8418 10 20- - S objemem převyšujícím 340 litrů:
ex 8418 10 20- - - Jiná než pro použití v civilním letectví
8418 10 80- - Ostatní:
ex 8418 10 80- - - Jiná než pro použití v civilním letectví
- Chladničky, typu používaného v domácnostech:
8418 21- - Kompresorového typu:
- - - Ostatní:
- - - - Ostatní, s objemem:
8418 21 91- - - - - Nepřesahujícím 250 litrů
8418 21 99- - - - - Převyšujícím 250 litrů, avšak nepřesahujícím 340 litrů
8418 30- Mrazničky pultového typu, s objemem nepřesahujícím 800 litrů:
8418 30 20- - S objemem nepřesahujícím 400 litrů:
ex 8418 30 20- - - Jiná než pro použití v civilním letectví
8418 30 80- - S objemem převyšujícím 400 litrů, avšak nepřesahujícím 800 litrů:
ex 8418 30 80- - - Jiná než pro použití v civilním letectví
8418 40- Mrazničky skříňového typu, s objemem nepřesahujícím 900 litrů:
8418 40 20- - S objemem nepřesahujícím 250 litrů:
ex 8418 40 20- - - Jiná než pro použití v civilním letectví
8418 40 80- - S objemem převyšujícím 250 litrů, avšak nepřesahujícím 900 litrů:
ex 8418 40 80- - - Jiná než pro použití v civilním letectví
8422Myčky nádobí; stroje a přístroje na čištění nebo sušení lahví nebo jiných obalů; stroje a přístroje k plnění, uzavírání, pečetění
nebo označování lahví, plechovek, krabic, pytlů nebo jiných obalů; stroje a přístroje na uzavírání lahví, sklenic, tub a podobných obalů kapslemi;
ostatní balicí stroje a přístroje nebo zařízení obalové techniky (včetně strojů a přístrojů na balení tepelným smršťováním); stroje a přístroje
k nasycování nápojů oxidem uhličitým:
- Myčky nádobí:
8422 11 00- - Pro domácnost
8426Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby, včetně lanových jeřábů; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky,
portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky:
- Ostatní:
8426 91- - Konstruované k připevnění na silniční vozidla:
8426 91 10- - - Hydraulické jeřáby konstruované pro nakládání a vykládání vozidel
8426 91 90- - - Ostatní
8450Pračky pro domácnost nebo prádelny, včetně praček se sušičkami:
- Pračky s obsahem suchého prádla nepřesahujícím 10 kg:
8450 11- - Plně automatické pračky:
- - - S obsahem suchého prádla nepřesahujícím 6 kg:
8450 11 11- - - - S plněním zepředu
8483Převodové hřídele (včetně vačkových a klikových hřídelí) a kliky; ložisková pouzdra a ložiskové pánve; ozubená soukolí a ozubené převody;
pohybové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí; převodovky, převodové skříně a jiné měniče rychlosti, včetně měničů kroutícího momentu;
setrvačníky a řemenice, včetně kladnic pro kladkostroje; spojky a hřídelové spojky (včetně kardanových kloubů):
8483 30- Ložisková pouzdra bez valivých ložisek; ložiskové pánve:
8483 30 80- - Ložisková pouzdra
8703Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových
automobilů a závodních automobilů:
- Ostatní vozidla, s vratným zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním:
8703 24- - S obsahem válců převyšujícím 3 000 cm3:
8703 24 10- - - Nová:
ex 8703 24 10- - - - Osobní motorová vozidla
8703 24 90- - - Použitá
- Ostatní vozidla, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou):
8703 33- - S obsahem válců převyšujícím 2 500 cm3:
- - - Nová:
8703 33 19- - - - Ostatní:
ex 8703 33 19- - - - - Osobní motorová vozidla
9401Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti:
9401 40 00- Sedadla, jiná než kempinková nebo venkovní, proměnitelná v lůžka
- Ostatní sedadla s dřevěnou kostrou:
9401 61 00- - Vycpávaná
9401 69 00- - Ostatní
- Ostatní sedadla s kovovou kostrou:
9401 71 00- - Vycpávaná
9401 79 00
9401 80 00
- - Ostatní
- Ostatní
9403Ostatní nábytek a jeho části a součásti:
9403 40- Kuchyňský dřevěný nábytek:
9403 40 90- - Ostatní
9403 50 00- Ložnicový dřevěný nábytek
9403 60- Ostatní dřevěný nábytek:
9403 60 10- - Dřevěný nábytek používaný v bytových jídelnách a obývacích pokojích
9403 60 90- - Ostatní dřevěný nábytek
9404Pružné vložky do postelí; ložní potřeby a podobné výrobky (například matrace, prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, pufy a podušky),
pérované, vycpávané nebo uvnitř vyložené jakýmkoliv materiálem nebo z lehčeného kaučuku nebo lehčených plastů, též povlečené:
- Matrace:
9404 29- - Z ostatních materiálů:
9404 29 10- - - S kovovými pružinami
9404 90- Ostatní:
9404 90 90- - Ostatní
9406 00Montované stavby:
- Ostatní:
9406 00 20- - Ze dřeva

PŘÍLOHA II

DEFINICE PRODUKTŮ „BABY BEEF“

(uvedených v Čl. 26 odst. 3)

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis zboží považuje pouze za orientační a působnost preferenčního zacházení se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního zacházení současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.

Kód KN Dělení TARIC Popis zboží
0102 Živý skot:
0102 90 - Ostatní:
- - Domácí druhy:
- - - O hmotnosti vyšší než 300 kg:
- - - - Jalovice (skot samičího pohlaví, který se nikdy neotelil):
ex 0102 90 51 10 - - - - - Jateční:
- Dosud nemající trvalé zuby, o hmotnosti 320 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující 470 kg (1)
ex 0102 90 59 - - - - - Ostatní:
11- Dosud nemající trvalé zuby, o hmotnosti 320 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující 470 kg (1)
21
31
91 - - - - Ostatní:
ex 0102 90 71 - - - - - Jateční:
10 - Býci a voli dosud nemající trvalé zuby, o hmotnosti 350 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující 500 kg (1)
ex 0102 90 79 - - - - - Ostatní:
21
91
- Býci a voli dosud nemající trvalé zuby, o hmotnosti 350 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující 500 kg (1)
0201 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené:
ex 0201 10 00 - Jatečně upravená těla nebo půlky
91 - V celku o hmotnosti 180 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující 300 kg a půlené o hmotnosti 90 kg nebo vyšší,
avšak nepřesahující 150 kg, s nízkým stupněm osifikace chrupavek (zejména chrupavek spony stydké a páteřních apofýz)
a masem světle růžové barvy a velmi jemným lojem bílé až světle žluté barvy (1)
0201 20 - Ostatní nevykostěné maso:
ex 0201 20 20 - - Kompenzované čtvrti:
91 - „Kompenzované čtvrti" o hmotnosti 90 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující 150 kg, s nízkým stupněm osifikace chrupavek
(zejména chrupavek spony stydké a páteřních apofýz) a masem světle růžové barvy a velmi jemným lojem bílé až světle žluté barvy (1)
ex 0201 20 30 - - Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti:
91 - Oddělené přední čtvrti o hmotnosti 45 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující 75 kg, s nízkým stupněm osifikace chrupavek
(zejména chrupavek páteřních apofýz) a masem světle růžové barvy a velmi jemným lojem bílé až světle žluté barvy (1)
ex 0201 20 50 - - Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti:
91 - Oddělené zadní čtvrti o hmotnosti 45 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující 75 kg (o hmotnosti 38 kg nebo vyšší, avšak nepřesahující
68 kg v případě řezů „pistola"), s nízkým stupněm osifikace chrupavek (zejména chrupavek páteřních apofýz) a masem světle růžové
barvy a velmi jemným lojem bílé až světle žluté barvy (1)
(1) Zápis do této podpoložky podléhá podmínkám stanoveným příslušnými předpisy Společenství.

PŘÍLOHA III a

ČERNOHORSKÉ CELNÍ KONCESE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRIMÁRNÍ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ

(podle čl. 27 odst. 2 písm. a)

Osvobození od dovozního cla pro neomezená množství ode dne vstupu této dohody v platnost

Kód KNPopis zboží
0101Živí koně, osli, muly a mezci:
0101 90- Ostatní:
- - Koně:
0101 90 11- - - K porážce
0101 90 19- - - Ostatní
0101 90 30- Osli
0101 90 90- - Muly a mezci
0105Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky:
- O hmotnosti nepřesahující 185 g:
0105 12 00- - Krocani
0105 19- - Ostatní:
0105 19 20- - - Husy
0105 19 90- - - Kachny a perličky
0106Ostatní živá zvířata:
- Savci:
0106 19- - Ostatní:
0106 19 10- - - Domácí králíci
0106 19 90- - - Ostatní
0106 20 00- Plazi (včetně hadů a želv)
- Ptáci:
0106 39- - Ostatní:
0106 39 10- - - Holubi
0205 00Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:
0205 00 20- Čerstvé nebo chlazené
0205 00 80- Zmrazení
0206Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:
0206 10- Hovězí, čerstvé nebo chlazené:
0206 10 10- - K výrobě farmaceutických výrobků
- - Ostatní:
0206 10 91- - - Játra
0206 10 95- - - Okruží a bránice
0206 10 99- - - Ostatní
Hovězí, zmrazené:
0206 21 00- - Jazyky
0206 22 00- - Játra
0206 29- - - Ostatní:
0206 29 10- - - K výrobě farmaceutických výrobků
- - - Ostatní:
0206 29 91- - - - Okruží a bránice
0206 29 99- - - - Ostatní
0206 30 00- Vepřové, čerstvé nebo chlazené
- Vepřové, zmrazené:
0206 41 00- - Játra
0206 49- - Ostatní:
0206 49 20- - - Z domácích vepřů
0206 49 80- - - Ostatní
0206 80- Ostatní, čerstvé nebo chlazené:
0206 80 10- - K výrobě farmaceutických výrobků
- - Ostatní:
0206 80 91- - - Koňské, oslí, z mul a mezků
0206 80 99- - - Skopové a kozí
0206 90- Ostatní, zmrazené:
0206 90 10- - K výrobě farmaceutických výrobků
- - Ostatní:
0206 90 91- - - Koňské, oslí, z mul a mezků
0206 90 99- - - Skopové a kozí
0208Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:
0208 10- Králičí nebo zaječí:
- - Z domácích králíků:
0208 10 11- - - Čerstvé nebo chlazené
0208 10 19- - - zmrazené
0208 10 90- - - Ostatní
0208 30 00- Z primátů
0208 40- Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a moronů (savců řádu Sirenia)
0208 40 10- - Velrybí maso
0208 40 90- - Ostatní
0208 50 00- Z plazů (včetně hadů a želv)
0208 90- Ostatní
0208 90 10- - Z domácích holubů
- - Ze zvěřiny, jiné než z králíků nebo zajíců:
0208 90 20- - - Z křepelek
0208 90 40- - - Ostatní
0208 90 55- - Z tuleňů
0208 90 60- - Ze sobů
0208 90 70- - Žabí stehýnka
0208 90 95- - Ostatní
0210Maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů
- Ostatní, včetně poživatelných mouček a prášků z masa nebo drobů:
0210 91 00- - Z primátů
0210 92 00- - Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a moronů (savců řádu Sirenia)
0210 93 00- - Z plazů (včetně hadů a želv)
0210 99- - Ostatní:
- - - Maso:
0210 99 10- - - - Koňské, solené, ve slaném nálevu, nebo sušené
- - - - Skopové a kozí:
0210 99 21- - - - - Nevykostěné
0210 99 29- - - - - Vykostěné
0210 99 31- - - - Ze sobů
0210 99 39- - - - Ostatní
- - - Droby:
- - - - Z domácích vepřů:
0210 99 41- - - - - Játra
0210 99 49- - - - - Ostatní
- - - - Z hovězího masa:
0210 99 51- - - - - Okruží a bránice
0210 99 59- - - - - Ostatní
0210 99 60- - - - Skopové a kozí
- - - - Ostatní:
- - - - - Drůbeží játra:
0210 99 71- - - - - - Tučná játra z hus nebo kachen, solená nebo ve slaném nálevu
0210 99 79- - - - - - Ostatní
0210 99 80- - - - - Ostatní
0210 99 90- - - Poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů
0407 00Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená:
- Z domácí drůbeže:
- - Násadová:
0407 00 11- - - Krůtí nebo husí
0407 00 19- - - Ostatní
0408Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované,
též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
- Žloutky:
0408 11- - Sušené:
0408 11 20- - - Nevhodné pro lidskou spotřebu
0408 19- - Ostatní:
0408 19 20- - - Nevhodné pro lidskou spotřebu
- Ostatní:
0408 91- - Sušené:
0408 91 20- - - Nevhodné pro lidskou spotřebu
0408 99- - Ostatní:
0408 99 20- - - Nevhodné pro lidskou spotřebu
0410 00 00Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
0601Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny
a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212:
0601 10- Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu:
0601 10 10- - Hyacinty
0601 10 20- - Narcisy
0601 10 30- - Tulipány
0601 10 40- - Gladioly
0601 10 90- - Ostatní
0601 20- - Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky:
0601 20 10- - Sazenice, rostliny a kořeny čekanky
0601 20 30- - Orchideje, hyacinty, narcisy a tulipány
0601 20 90- - Ostatní
0602Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí:
0602 90- Ostatní:
0602 90 10- - Podhoubí
0602 90 20- - Sazenice a rostliny ananasu
0604Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené,
bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené:
- Ostatní:
0604 91- - Čerstvé:
0604 91 20- - - Vánoční stromky
0604 91 40- - - Větve jehličnanů
0604 91 90- - - Ostatní
0604 99- - Ostatní:
0604 99 10- - - Sušené, dále neupravené
0604 99 90- - - Ostatní
0713Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené:
0713 33- - Fazole obecné (Phaseolus vulgaris):
0713 33 90- - - Ostatní
0713 39 00- - Ostatní
0713 40 00- Čočka
0713 50 00- Boby (Vida faba var. major) a koňské boby (Vida faba var. equina, Vida faba var. minor)
0713 90 00- Ostatní
0714Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalémské artyčoky, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem
škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku
0714 10- Maniokové kořeny:
0714 10 10- - Pelety získané z mouky a krupice
- - Ostatní:
0714 10 91- - - Používané pro lidskou výživu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 28 kg, buď čerstvé a celé, nebo bez slupky
a zmrazené, též rozřezané na plátky
0714 10 99- - - Ostatní
0714 20- Sladké brambory:
0714 20 10- - Čerstvé, celé, určené k lidskému požívání
0714 20 90- - Ostatní
0714 90- Ostatní:
- - Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu:
0714 90 11- - - Používané pro lidskou výživu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující
28 kg, buď čerstvé a celé, nebo bez slupky a zmrazené, též rozřezané na plátky
0714 90 19- - - Ostatní
0714 90 90- - Ostatní
0801Kokosové ořechy, para ořechy a kešú ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané:
- Kokosové ořechy:
0801 11 00- - Sušený kokos
0801 19 00- - Ostatní
0802Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané:
- Mandle:
0802 11- - Neloupaná:
0802 11 10- - - Hořké
0802 11 90- - - Ostatní
0802 12- - Bez skořápky:
0802 12 10- - - Hořké
0802 12 90- - - Ostatní
- Lískové ořechy (Corylus spp.):
0802 21 00- - Neloupané
0802 22 00- - Bez skořápky:
ex 0802 22 00- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5kg:
ex 0802 22 00- - - Ostatní
- Vlašské ořechy:
0802 31 00- - Neloupané
0802 32 00- - Bez skořápky
0802 40 00- Jedlé kaštany (Castanea spp.)
0802 50 00- Pistácie
0802 60 00- Makadamia ořechy
0802 90- Ostatní:
0802 90 20- - Arekové (betelové) ořechy, kola ořechy a pekanové ořechy
0802 90 50- - Piniové oříšky
0802 90 85- - Ostatní
0804Datle, fíky, ananas, avokádo, kvajávy, manga a mangostany, čerstvé nebo sušené:
0804 10 00- Datle
0804 30 00- Ananasy
0804 40 00- Avokádo
0804 50 00- Kvajávy, manga a mangostany
0806Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené:
0806 20- Sušené:
0806 20 10- - Korintky
0806 20 30- - Sultánky
0806 20 90- - Ostatní
0810Ostatní ovoce, čerstvé:
0810 60 00- Duriany
0810 90- Ostatní:
0810 90 30- - Tamarindy (indické datle), jablka kešú, liči (čínské švestky), jackfruit, sapoty
0810 90 40- - Mučenky (passiflora), karamboly a pitahaje
- - Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt:
0810 90 50- - - Černý rybíz
0810 90 60- - - Červený rybíz
0810 90 70- - - Ostatní
0810 90 95- - Ostatní
0811Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:
0811 90- Ostatní:
- - S přídavkem cukru nebo jiných sladidel:
- - - S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:
0811 90 11- - - - Tropické ovoce a tropické ořechy
0811 90 19- - - - Ostatní
- - - Ostatní:
0811 90 31- - - - Tropické ovoce a tropické ořechy
0811 90 39- - - - Ostatní
- - Ostatní:
0811 90 50- - - Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)
0811 90 70- - - Borůvky druhu Vaccinium myrtilloides a Vaccinium angustifolium
0811 90 85- - - Tropické ovoce a tropické ořechy
0812Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích),
avšak v tomto stavu nevhodné k přímému požívání:
0812 90- Ostatní:
0812 90 70- - Kvajávy, manga, mangostany, tamarindy (indické datle), jablka kešú, liči (čínské švestky), jackfruit, sapoty, mučenky (passiflora),
karamboly, pitahaje a tropické ořechy
0813Ovoce, sušené, jiné než čísel 0801 až 0806; směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly:
0813 40- Ostatní ovoce:
0813 40 50- - Papáje
0813 40 60- - Tamarindy (indické datle)
0813 40 70- - Jablka kešú, liči (čínské švestky), jackfruit, sapoty, mučenky (passiflora), karamboly a pitahaje
0813 40 95- - Ostatní
0813 50- Směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly:
- - Směsi sušeného ovoce, jiné než čísel 0801 až 0806:
- - Bez švestek:
0813 50 12- - - - Z papájí, tamarind (indických datlí), jablek kešú, liči (čínských švestek), jackfruit, sapot, mučenek (passiflora), karambol a pitahají
0813 50 15- - - - Ostatní
0813 50 19- - - Se švestkami
- - Směsi výhradně ze sušených ořechů čísel 0801 a 0802:
0813 50 31- - - Z tropických ořechů
0813 50 39- - - Ostatní
- - Ostatní směsi:
0813 50 91- - - Bez švestek nebo fíků
0813 50 99- - - Ostatní
0814 00 00Kůra citrusových plodů nebo melounů (včetně melounů vodních), čerstvá, zmrazená, sušená nebo prozatímně konzervovaná ve slané vodě,
sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích
0901Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy:
- Nepražená káva:
0901 11 00- - S kofeinem:
0901 12 00- - Dekofeinovaná
0902Čaj, též aromatizovaný:
0902 10 00- Zelený čaj (nefermentovaný), v bezprostředním obalu o obsahu nepřesahujícím 3kg
0902 20 00- Ostatní zelený čaj (nefermentovaný)
0902 30 00- Černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný, v bezprostředním obalu o obsahu nepřesahujícím 3kg
0902 40 00- Ostatní černý čaj (fermentovaný) a ostatní částečně fermentovaný čaj
0904Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo Pimenta:
- Pepř:
0904 11 00- - Nedrcené ani nemleté
0904 12 00- - Drcené nebo mleté
0904 20- Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, sušené nebo drcené nebo mleté:
- - Nedrcené ani nemleté:
0904 20 10- - - Sladká paprika
0904 20 30- - - Ostatní
0904 20 90- - Drcené nebo mleté
0905 00 00Vanilka
0906Skořice a květy skořicovníku:
- Nedrcené ani nemleté:
0906 11 00- - Skořice (Cinnamomum zeylanicum Blume)
0906 19 00- - Ostatní
0906 20 00- Drcené nebo mleté
0907 00 00Hřebíček (celé plody, květy a stopky)
0908Muškátový oříšek, muškátový květ, amomy a kardamomy:
0908 10 00- Muškátový oříšek
0908 20 00- Muškátový květ
0908 30 00- Amomy a kardamomy
0909Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu nebo kořenného kmínu; jalovcové bobulky:
0909 10 00- Semena anýzu nebo badyánu
0909 20 00- Semena koriandru
0909 30 00- Semena kmínu
0909 40 00- Semena kořenného kmínu
0909 50 00- Semena fenyklu; jalovcové bobulky
0910Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření:
0910 10 00- Zázvor
0910 20- Šafrán:
0910 20 10- - Nedrcené ani nemleté
0910 20 90- - Drcené nebo mleté
0910 30 00- Kurkuma
- Ostatní koření:
0910 91- - Směsi uvedené v poznámce 1 písm. b) k této kapitole
0910 91 10- - - Nedrcené ani nemleté
0910 91 90- - - Drcené nebo mleté
0910 99- - Ostatní:
0910 99 10- - - Semena pískavice
- - - Tymián:
- - - - Nedrcené ani nemleté:
0910 99 31- - - - - Mateřídouška (Thymus serpyllum)
0910 99 33- - - - - Ostatní
0910 99 39- - - - Drcené nebo mleté
0910 99 50- - - Bobkový list
0910 99 60- - - Kari
- - - Ostatní:
0910 99 91- - - - Nedrcené ani nemleté
0910 99 99- - - - Drcené nebo mleté
1006Rýže:
1006 10- Rýže v plevách (neloupaná nebo surová):
1006 10 10- - K setí
- - Ostatní:
- - - Předpařená:
1006 10 21- - - - Kulatozrnná
1006 10 23- - - - Střednězrnná
- - - - Dlouhozrnná:
1006 10 25- - - - - S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3
1006 10 27- - - - - S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším
- - - Ostatní:
1006 10 92- - - - Kulatozrnná
1006 10 94- - - - Střednězrnná
- - - - Dlouhozrnná:
1006 10 96- - - - - S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3
1006 10 98- - - - - S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším
1006 20- Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže):
- - Předpařená:
1006 20 11- - - Kulatozrnná
1006 20 13- - - Střednězrnná
- - - Dlouhozrnná:
1006 20 15- - - - S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3
1006 20 17- - - - S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším
- - Ostatní:
1006 20 92- - - Kulatozrnná
1006 20 94- - - Střednězrnná
- - - Dlouhozrnná:
1006 20 96- - - - S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3
1006 20 98- - - - S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším
1006 30- Rýže poloomletá nebo celoomletá, též leštěná nebo hlazená:
- - Poloomletá rýže:
- - - Předpařená:
1006 30 21- - - - Kulatozrnná
1006 30 23- - - - Střednězrnná
- - - - Dlouhozrnná:
1006 30 25- - - - - S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3
1006 30 27- - - - - S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším
- - - Ostatní:
1006 30 42- - - - Kulatozrnná
1006 30 44- - - - Střednězrnná
- - - - Dlouhozrnná:
1006 30 46- - - - - S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3
1006 30 48- - - - - S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším
- - Celoomletá rýže
- - - Předpařená:
1006 30 61- - - - Kulatozrnná
1006 30 63- - - - Střednězrnná
- - - - Dlouhozrnná:
1006 30 65- - - - - S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3
1006 30 67- - - - - S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším
- - - Ostatní:
1006 30 92- - - - Kulatozmná
1006 30 94- - - - Střednězrnná
- - - - Dlouhozrnná:
1006 30 96- - - - - S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3
1006 30 98- - - - - S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším
1006 40 00- Zlomková rýže
1007Zrna čiroku:
1007 00 10- Hybridy k setí
1007 00 90- Ostatní
1008Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny:
1008 10 00- Pohanka
1008 20 00- Proso
1008 30 00- Lesknice kanárská
1008 90- Jiné obiloviny:
1008 90 10- - Tritikale
1008 90 90- - Ostatní
1102Obilné mouky, jiné než pšeničná mouka nebo mouka ze soureže:
1102 10 00- Žitná mouka
1102 20- Kukuřičná mouka:
1102 20 10- - S obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
1102 20 90- - Ostatní
1102 90- Ostatní:
1102 90 10- - Ječná mouka
1102 90 30- - Ovesná mouka
1102 90 50- - Rýžová mouka
1102 90 90- - Ostatní
1103Krupice, krupička a pelety z obilovin:
- Krupice a krupička:
1103 11- - Pšeničné:
1103 11 10- - - Penice tvrdá
1103 11 90- - - Pšenice obecná a špalda
1103 13- - Kukuřičné:
1103 13 10- - - S obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
1103 13 90- - - Ostatní
110319- - Z ostatního obilí:
1103 19 10- - - Ze žita
1103 19 30- - - Z ječmene
1103 19 40- - - Z ovsa
1103 19 50- - - Rýžové
1103 19 90- - - Ostatní
1103 20- Tablety:
1103 20 10- - Ze žita
1103 20 20- - Z ječmene
1103 20 30- - Z ovsa
1103 20 40- - Z kukuřice
1103 20 50- - Rýžové
1103 20 60- - Pšeničné
1103 20 90- - Ostatní
1104Obilná zrna jinak zpracovaná (například loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), vyjma rýže čísla 1006; obilné klíčky,
celé, válcované, ve vločkách nebo mleté:
- Zrna rozválcovaná nebo ve vločkách:
1104 12- - Z ovsa:
1104 12 10- - - Rozválcovaná
1104 12 90- - - Ve vločkách
1104 19- - Z ostatního obilí:
1104 19 10- - - Pšeničné
1104 19 30- - - Ze žita
1104 19 50- - - Z kukuřice
- - - Z ječmene:
1104 19 61- - - - Rozválcovaná
1104 19 69- - - - Ve vločkách
- - - Ostatní:
1104 19 91- - - - Rýžové vločky
1104 19 99- - - - Ostatní
- Jinak zpracovaná zrna (například loupaná, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná):
1104 22- - Z ovsa:
1104 22 20- - - Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná)
1104 22 30- - - Loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná „Grütze“ nebo ,,grutten“)
1104 22 50- - - Perlovitá
1104 22 90- - - Jinak nezpracovaná než šrotovaná
1104 22 98- - - Ostatní
1104 23- - Kukuřičné:
1104 23 10- - - Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná
1104 23 30- - - Perlovitá
1104 23 90- - - Jinak nezpracovaná než šrotovaná
1104 23 99- - - Ostatní
1104 29- - Z ostatního obilí:
- - - Z ječmene:
1104 29 01- - - - Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná)
1104 29 03- - - - Loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná „Grütze“ nebo ,,grutten“)
1104 29 05- - - - Perlovitá
1104 29 07- - - - Jinak nezpracovaná než šrotovaná
1104 29 09- - - - Ostatní
- - - Ostatní:
- - - - Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná:
1104 29 11- - - - - Pšeničné
1104 29 18- - - - - Ostatní
1104 29 30- - - - Perlovitá
- - - - Jinak nezpracovaná než šrotovaná:
1104 29 51- - - - - Pšeničné
1104 29 55- - - - - Ze žita
1104 29 59- - - - - Ostatní
- - - - Ostatní:
1104 29 81- - - - - Pšeničné
1104 29 85- - - - - Ze žita
1104 29 89- - - - - Ostatní
1104 30- Obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené:
1104 30 10- - Pšeničné
1104 30 90- - Z ostatního obilí
1105Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor:
1105 10 00- Mouka, krupice a prášek
1105 20 00- Vločky, granule a pelety
1106Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8:
1106 10 00- Ze sušených luštěnin čísla 0713
1106 20- Ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714:
1106 20 10- - Denaturovaná
1106 20 90- - Ostatní
1106 30- Z produktů kapitoly 8:
1106 30 10- - Z banánů
1106 30 90- - Ostatní
1107Slad, též pražený:
1107 10- Nepražený:
- - Pšeničné:
1107 10 11- - - Ve formě mouky
1107 10 19- - - Ostatní
- - Ostatní:
1107 10 91- - - Ve formě mouky
1107 10 99- - - Ostatní
1107 20 00- Pražené
1108Škroby; inulin:
- Škroby:
1108 11 00- - Pšeničný škrob
1108 12 00- - Kukuřičný škrob
1108 13 00- - Bramborový škrob
1108 14 00- - Maniokový škrob
1108 19- - Ostatní škroby:
1108 19 10- - - Rýžový škrob:
1108 19 90- - - - Ostatní
1108 20 00- Inulin
1109 00 00Pšeničný lepek, též sušený
1502 00Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503:
1502 00 10- Pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu:
1502 00 90- Ostatní
1503 00Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, nee- mulgované, nesmíchané ani jinak neupravené:
- Stearin z vepřového sádla a oleostearin:
1503 00 11- - Pro průmyslové účely
1503 00 19- - Ostatní
1503 00 30 - Olein z loje pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
1503 00 90- - Ostatní
1504Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené:
1504 10- Oleje z rybích jater a jejich frakce:
1504 10 10- - S obsahem vitaminu A nepřesahujícím 2 500 mezinárodních jednotek na gram
- - Ostatní:
1504 10 91- - - Z platýse
1504 10 99- - - Ostatní
1504 20- Tuky a oleje a jejich frakce z ryb, jiné než oleje z jater:
1504 20 90- - Ostatní
1504 30- Tuky a oleje a jejich frakce z mořských savců:
1504 30 90- - Ostatní
1507Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený:
1507 10- Surový olej, též odslizený:
1507 10 10- - Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
1507 90- Ostatní:
1507 90 10- - Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
1508Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený:
1508 10- Surové oleje:
1508 10 10- - Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
1508 10 90- - Ostatní
1508 90- Ostatní:
1508 90 10- - Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
1508 90 90- - Ostatní
1510 00Ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, též rafinované, avšak chemicky neupravené, a směsi těchto olejů nebo frakcí
s oleji nebo frakcemi čísla 1509:
1510 00 10- Surové oleje
1510 00 90- Ostatní
1512Slunečnicový olej, světlicový olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:
- Bavlníkový olej a jeho frakce:
1512 21- - Surový olej, též zbavený gossypolu:
1512 21 10- - - Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
1512 21 90- - - Ostatní
1512 29- - Ostatní:
1512 29 10- - - Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
1512 29 90- - - Ostatní
1514Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:
- Olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové a jeho frakce:
1514 11- - Surové oleje:
1514 11 10- - - Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
1514 11 90- - - Ostatní
1514 19- - Ostatní:
1514 19 10- - - Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
1514 19 90- - - Ostatní
- Ostatní:
1514 91- - Surové oleje:
1514 91 10- - - Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
1514 91 90- - - Ostatní
1514 99- - Ostatní:
1514 99 10- - - Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
1514 99 90- - - Ostatní
1516Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interes- terifikované, reesterifikované
nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené:
1516 20- Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce:
- - Ostatní:
- - - Ostatní:
- - - - Ostatní:
1516 20 98- - - - - Ostatní
1518 00Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu
nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných
nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
- Rostlinné oleje stálé, tekuté, jednoduše smíšené, pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
1518 00 31- - Surový
1518 00 39- - Ostatní
1522 00Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:
- Zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:
- - Obsahující olej s vlastnostmi olivového oleje:
1522 00 31- - - Mýdlové kaly
1522 00 39- - - Ostatní
- - Ostatní:
1522 00 91- - - Destilační zbytky a usazeniny olejů, mýdlové kaly
1522 00 99- - - Ostatní
1702Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků
nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:
- Laktóza a laktózový sirup:
1702 11 00- - Obsahující 99 % hmotnostních nebo více laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza v sušině
1702 19 00- - Ostatní
1702 20- Javorový cukr a javorový sirup:
1702 20 10- - Javorový cukr v pevném stavu s přísadou aromatických přípravků nebo barviva
1702 20 90- - Ostatní
1702 30- Glukosa a glukosový sirup neobsahující fruktosu nebo obsahující méně než 20 % hmotnostních fruktosy v sušině:
1702 30 10- - Isoglukóza
- - Ostatní:
- - - Obsahující nejméně 99 % hmotnostních glukosy v sušině:
1702 30 51- - - - Ve formě bílého krystalického prášku, též aglomerovaná
1702 30 59- - - - Ostatní
- - - Ostatní:
1702 30 91- - - - Ve formě bílého krystalického prášku, též aglomerovaná
1702 30 99- - - - Ostatní
1702 40- Glukóza a glukózový sirup obsahující v sušině nejméně 20 %, avšak méně než 50 % hmotnostních fruktózy, s výjimkou invertního cukru
1702 40 10- - Isoglukóza
1702 40 90- - Ostatní
1702 60- Ostatní fruktóza a fruktózový sirup obsahující více než 50 % hmotnostních fruktózy v sušině, s výjimkou invertního cukru:
1702 60 10- - Isoglukóza
1702 60 80- - Inulinový sirup
1702 60 95- - Ostatní
1702 90- Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině:
1702 90 30- - Isoglukóza
1702 90 50- - Maltodextrin a maltodextrinový sirup:
- - Karamel:
1702 90 71- - - Obsahující 50 % hmotnostních nebo více sacharózy v sušině
- - - Ostatní:
1702 90 75- - - - V prášku, též aglomerovaný
1702 90 79- - - - Ostatní
1702 90 80- - Inulinový sirup
1702 90 99- - Ostatní
1902Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle,
noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený:
1902 20- Těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak nepřipravené:
1902 20 30- - Obsahující více než 20 % hmotnostních uzenek, salámů a podobných uzenářských výrobků, z masa a drobů jakéhokoliv druhu,
včetně tuků všeho druhu nebo původu
2007Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty, získané vařením,
též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:
- Ostatní:
2007 99- - Ostatní:
- - - Ostatní:
2007 99 98- - - - Ostatní
2008Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu,
jinde neuvedené nebo nezahrnuté:
- Ořechy, arašídy a jiná semena, též ve směsi:
2008 19- - Ostatní, včetně směsí:
- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:
- - - - Ostatní:
2008 19 19- - - - - Ostatní
2009Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:
- Pomerančová šťáva:
2009 11- - Mražené:
- - - S hodnotou Brix převyšující 67:
2009 11 11- - - - V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti
2009 11 19- - - - Ostatní
- - - S hodnotou Brix nepřesahující 67:
2009 11 91- - - - V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti a s obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních
2009 11 99- - - - Ostatní
2009 19- - Ostatní:
- - - S hodnotou Brix převyšující 67:
2009 19 11- - - - V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti
2009 19 19- - - - Ostatní
- - - S hodnotou Brix převyšující 20, avšak nepřesahující 67:
2009 19 91- - - - V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti a s obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních
2009 19 98- - - - Ostatní
- Grapefruitová šťáva (včetně pomelové):
2009 29- - Ostatní:
- - - S hodnotou Brix převyšující 67:
2009 29 11- - - - V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti
2009 29 19- - - - Ostatní
- - - S hodnotou Brix převyšující 20, avšak nepřesahující 67:
2009 29 91- - - - V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti a s obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních
2009 29 99- - - - Ostatní
- Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce
2009 39- - Ostatní:
- - - S hodnotou Brix převyšující 67:
2009 39 11- - - - V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti
2009 39 19- - - - Ostatní
- - - S hodnotou Brix převyšující 20, avšak nepřesahující 67:
- - - - V hodnotě převyšující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti:
2009 39 31- - - - - S přídavkem cukru
2009 39 39- - - - - Bez přídavku cukru:
- - - - V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti:
- - - - - Citrónová šťáva:
2009 39 51- - - - - - S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních
2009 39 55- - - - - - S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních
2009 39 59- - - - - - Bez přídavku cukru
- - - - - Ostatní šťávy z citrusových plodů:
2009 39 91- - - - - - S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních
2009 39 95- - - - - - S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních
2009 39 99- - - - - - Bez přídavku cukru
- Ananasová šťáva:
2009 49- - Ostatní:
- - - S hodnotou Brix převyšující 67:
2009 49 11- - - - V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti
2009 49 19- - - - Ostatní
- - - S hodnotou Brix převyšující 20, avšak nepřesahující 67:
2009 49 30- - - - V hodnotě převyšující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti, s přídavkem cukru
- - - - Ostatní:
2009 49 91- - - - - S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních
2009 49 93- - - - - S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních
2009 49 99- - - - - Bez přídavku cukru:
- Hroznová šťáva (včetně vinného moštu):
2009 69- - Ostatní:
- - - S hodnotou Brix převyšující 67:
2009 69 11- - - - V hodnotě nepřesahující 22 € za 100 kg čisté hmotnosti
2009 69 19- - - - Ostatní
- - - S hodnotou Brix převyšující 30, avšak nepřesahující 67:
- - - - V hodnotě převyšující 18 € za 100 kg čisté hmotnosti:
2009 69 51- - - - - Koncentrovaný
2009 69 59- - - - - Ostatní
- - - - V hodnotě nepřesahující 18 € za 100 kg čisté hmotnosti:
- - - - - S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních:
2009 69 71- - - - - - Koncentrovaný
2009 69 79- - - - - - Ostatní
2009 69 90- - - - - Ostatní
- Jablečná šťáva:
2009 79- - Ostatní:
- - - S hodnotou Brix převyšující 67:
2009 79 11- - - - V hodnotě nepřesahující 22 € za 100 kg čisté hmotnosti
2009 79 19- - - - Ostatní
- - - S hodnotou Brix převyšující 20, avšak nepřesahující 67:
2009 79 30- - - - V hodnotě převyšující 18 € za 100 kg čisté hmotnosti, s přídavkem cukru
- - - - Ostatní:
2009 79 91- - - - - S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních
2009 79 93- - - - - S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních
2009 79 99- - - - - Bez přídavku cukru:
2009 80- Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního ovoce nebo zeleniny:
- - S hodnotou Brix převyšující 67:
- - - Hrušková šťáva:
2009 80 11- - - - V hodnotě nepřesahující 22 € za 100 kg čisté hmotnosti
2009 80 19- - - - Ostatní
- - - Ostatní:
- - - - V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti:
2009 80 34- - - - - Šťáva z tropického ovoce
2009 80 35- - - - - Ostatní
- - - - Ostatní:
2009 80 36- - - - - Šťáva z tropického ovoce
2009 80 38- - - - - Ostatní
2009 90- Směsi šťáv:
- - S hodnotou Brix převyšující 67:
- - - Směsi šťávy jablečné a hruškové:
2009 90 11- - - - V hodnotě nepřesahující 22 € za 100 kg čisté hmotnosti
2009 90 19- - - - Ostatní
- - - Ostatní:
2009 90 21- - - - V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti
2009 90 29- - - - Ostatní
2106Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté
2106 90- Ostatní:
- - Sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviv:
2106 90 30- - - Z isoglukózy
- - - Ostatní:
2106 90 51- - - Z laktózy
2106 90 55- - - - Z glukózy nebo maltodextrinu
2106 90 59- - - - Ostatní
2302Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin.
2302 10- Kukuřičné:
2302 10 10- - S obsahem škrobu nepřesahujícím 35 % hmotnostních
2302 10 90- - Ostatní
2302 30- Pšeničné:
2302 30 10- S obsahem škrobu nepřesahujícím 28 % hmotnostních, a u nichž podíl propadlý sítem o velikosti otvorů 0,2 mm nepřesahuje 10 % hmotnostních nebo,
v opačném případě, u nichž podíl propadlý sítem má obsah popela v sušině 1,5 % hmotnostních nebo větší
2302 30 90- - Ostatní
2302 40- Z ostatního obilí:
- - Rýžové:
2302 40 02- - - S obsahem škrobu nepřesahujícím 35 % hmotnostních
2302 40 08- - - Ostatní
- - Ostatní:
2302 40 10- - - S obsahem škrobu nepřesahujícím 28 % hmotnostních, a u nichž podíl propadlý sítem o velikosti otvorů 0,2 mm nepřesahuje 10 % hmotnostních nebo,
v opačném případě, u nichž podíl propadlý sítem má obsah popela v sušině 1,5 % hmotnostních nebo větší
2302 40 90- - - Ostatní
2302 50 00- Luštěninové
2303Škrobárenské zbytky a podobné zbytky, řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady, pivovarnické a lihovarnické mláto a odpady, též ve tvaru pelet:
2303 10- Škrobárenské a podobné zbytky:
- - Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrovanou vodu z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině:
2303 10 11- - - Převyšujícím 40 % hmotnostních
2303 10 19- - - Nepřesahujícím 40 % hmotnostních
2303 20- Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady:
2303 20 90- - Ostatní
2303 30 00- Pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady
2304 00 00Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci sójového oleje
2305 00 00Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje
2306Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci rostlinných tuků nebo olejů, jiné než čísel 2304 nebo 2305:
2306 10 00- Z bavlníkových semen
2306 20 00- Ze lněných semen
2306 30 00- Ze slunečnicových semen
- Ze semen řepky nebo řepky olejky:
2306 41 00- - Ze semen řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové
2306 49 00- - Ostatní
2306 90- Ostatní:
2306 90 05- - Z kukuřičných klíčků
- - Ostatní:
- - - Pokrutiny z oliv a jiné zbytky po extrakci olivového oleje:
2306 90 11- - - - S obsahem 3 % hmotnostní nebo méně olivového oleje
2306 90 19- - - - S obsahem převyšujícím 3 % hmotnostní olivového oleje
2306 90 90- - - Ostatní
2308 00Rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
- Výlisky z hroznů (matoliny):
2308 00 11- - Mající celkový hmotnostní obsah alkoholu nepřesahující 4,3 % hm. a o obsahu sušiny nejméně 40 % hm.
2308 00 19- - Ostatní
2308 00 40- Žaludy a koňské kaštany; ovocné výlisky nebo matoliny, jiné než z hroznů
2308 00 90- Ostatní
2309Přípravky používané k výživě zvířat:
2309 90- Ostatní:
2309 90 10- - Rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců
2309 90 20- - Výrobky uvedené v doplňkové poznámce 5 k této kapitole
- - Ostatní, včetně premixů:
- - - Obsahující škrob, glukosu, glukosový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 1702 30 51 až 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 nebo mléčné výrobky:
- - - - Obsahující škrob, glukózu, maltodextrin, glukózový nebo maltodextrinový sirup:
- - - - - Neobsahující škrob nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních škrobu:
2309 90 31- - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 90 33- - - - - - Obsahující nejméně 10 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 90 35- - - - - - Obsahující nejméně 50 %, avšak nejvýše 75 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 90 39- - - - - - Obsahující nejméně 75 % hmotnostních mléčných výrobků
- - - - - Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu:
2309 90 41- - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních
mléčných výrobků
2309 90 43- - - - - - Obsahující nejméně 10 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 90 49- - - - - - Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků
- - - - - Obsahující více než 30 % hmotnostních škrobu:
2309 90 51- - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 90 53- - - - - - Obsahující nejméně 10 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 90 59- - - - - - Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 90 70- - - - Neobsahující škrob, glukosu, glukosový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak obsahující mléčné výrobky
- - - Ostatní:
2309 90 91- - - - Řepné řízky s přídavkem melasy
- - - - Ostatní:
2309 90 95- - - - - Obsahující 49 % hmotnostních nebo více cholinchloridu v organickém nebo anorganickém základu
2309 90 99- - - - - Ostatní
3301Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích,
v nevysychavých olejích, ve voscích nebo podobné, získané enfleuráží nebo macerací; terpenické vedlejší produkty vznikající při deterpenaci vonných silic;
vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic:
- Vonné silice z citrusového ovoce:
3301 12- - Pomerančové:
3301 12 10- - - Nedeterpenované
3301 12 90- - - Deterpenované
3301 13- - Citrónové:
3301 13 10- - - Nedeterpenované
3301 13 90- - - Deterpenované
3301 19- Ostatní:
3301 19 20- - - Nedeterpenované
3301 19 80- - - Deterpenované
- Vonné silice, jiné než z citrusového ovoce:
3301 24- - Z máty peprné (Mentha piperita):
3301 24 10- - - Nedeterpenované
3301 24 90- - - Deterpenované
3301 25- - Z ostatních druhů máty:
3301 25 10- - - Nedeterpenované
3301 25 90- - - Deterpenované
3301 29- Ostatní:
- - - Hřebíčkové, niaouliové a ylan- ylangové:
3301 29 11- - - - Nedeterpenované
3301 29 31- - - - Deterpenované
- - - Ostatní:
3301 29 41- - - - Nedeterpenované
- - - - Deterpenované:
3301 29 71- - - - - Geraniové; jasmínové; vetiverové
3301 29 79- - - - - Levandulové nebo lavandinové
3301 29 91- - - - - Ostatní
3301 30 00- Pryskyřice
3302Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky
na bázi vonných látek, používané k výrobě nápojů:
3302 10- používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:
- - Druhy používané k výrobě nápojů:
3302 10 40- - - Ostatní
3302 10 90- - Druhy používané v potravinářském průmyslu
3501Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy:
3501 90- Ostatní:
3501 90 10- - Kaseinové klihy
3502Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině),
albumináty a jiné deriváty albuminu:
- Vaječný albumin:
3502 11- - Sušené:
3502 11 10- - - Nezpůsobilé nebo učiněné nezpůsobilými k lidskému požívání
3502 11 90- - - Ostatní
3502 19- - Ostatní:
3502 19 10- - - Nezpůsobilé nebo učiněné nezpůsobilými k lidskému požívání
3502 19 90- - - Ostatní
3502 20- Mléčný albumin, včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů:
3502 20 10- - Nezpůsobilé nebo učiněné nezpůsobilými k lidskému požívání
- - Ostatní:
3502 20 91- - - Sušený (například ve fóliích, vločkách, šupinkách, v prášku)
3502 20 99- - - Ostatní
3502 90- Ostatní:
- - Albuminy, jiné než vaječný albumin a mléčný albumin (laktalbumin):
3502 90 20- - - Nezpůsobilé nebo učiněné nezpůsobilými k lidskému požívání
3502 90 70- - - Ostatní
3502 90 90- - Albumináty a ostatní deriváty albuminu
3503 00Želatina (včetně želatiny v pravoúhlých (včetně čtvercových) fóliích, též povrchově upravená nebo barvená) a deriváty želatiny; vyzina; jiné klihy živočišného původu,
kromě kaseinových klihů čísla 3501:
3503 00 10- Želatina a její deriváty
3503 00 80- Ostatní
3504 00 00Peptony a jejich deriváty; jiné proteinové látky a jejich deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kožový prášek, též chromovaný
3505Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:
3505 10- Dextriny a jiné modifikované škroby:
- - Ostatní modifikované škroby:
3505 10 50- - - Esterifikované a etherifikované škroby
4101Surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované
nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak upravené), též odchlupené nebo štípané:
4101 20- Celé kůže a kožky, o jednotkové hmotnosti nepřesahující 8 kg, jsou- li sušené jednoduchým způsobem, 10 kg, jsou- li suchosolené, nebo 16 kg, jsou- li čerstvé,
mokrosolené nebo jinak konzervované:
4101 20 10- - Čerstvé
4101 20 30- - Mokrosolené
4101 20 50- - Sušené nebo suchosolené
4101 20 90- - Ostatní
4101 50- Celé kůže a kožky o hmotnosti převyšující 16 kg:
4101 50 10- - Čerstvé
4101 50 30- - Mokrosolené
4101 50 50- - Sušené nebo suchosolené
4101 50 90- - Ostatní
4101 90 00- Ostatní, včetně kruponů, půlkruponů a krajin
4102Surové kůže ovčí nebo jehněčí (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené),
též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 c) k této kapitole:
410210- Neodchlupené:
4102 10 10- - Jehňat:
4102 10 90- Ostatní
- Odchlupené:
4102 21 00- - Piklované
4102 29 00- - Ostatní
4103Ostatní surové kůže a kožky (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené),
též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 b) nebo 1 c) k této kapitole:
4103 20 00- Plazů
4103 30 00- Prasat
4103 90- Ostatní:
4103 90 10- - Koz nebo kůzlat
4103 90 90- - Ostatní
4301Surové kožešiny (včetně hlav, ohonů, nožek a jiných kousků nebo odřezků použitelných v kožeš- nictví), jiné než surové kůže a kožky čísel 4101, 4102 nebo 4103:
4301 10 00- Norkové, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek
4301 30 00- Jehňat zvaných astrachán, brajtšvanc, karakul, perzián a podobných jehňat, jehňat indických, čínských, mongolských nebo tibetských, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek
4301 60 00- Liščí, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek
4301 80- Ostatní kožešiny, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek:
4301 80 30- - Ze svišťů
4301 80 50- - Volně žijících kočkovitých šelem
4301 80 80- - Ostatní
4301 90 00- Hlavy, ohony, nožky a jiné části použitelné v kožešnictví
5001 00 00Zámotky (kokony) bource morušového vhodné ke smotávání
5002 00 00Surové hedvábí (neskané)
5003 00 00Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

PŘÍLOHA III b

ČERNOHORSKÉ CELNÍ KONCESE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRIMÁRNÍ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ

(uvedené v čL 27 odst. 2 písm. b))

Cla pro výrobky uvedené v této příloze budou snížena a odstraněna v souladu s časovým rozvrhem uvedeným pro každý produkt v této příloze

— dnem vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 80 % cla

— od 1. ledna prvního roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 60 % cla

— od 1. ledna druhého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 40 % cla

— od 1. ledna třetího roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 20 % cla

— od 1. ledna čtvrtého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 0 % cla

Kód KNPopis zboží
0102Živý skot:
0102 90- Ostatní:
- - Domácí druhy:
0102 90 05- - - O hmotnosti nepřesahující 80 kg
- - - O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 160 kg:
0102 90 21- - - - K porážce
0102 90 29- - - - Ostatní
- - - O hmotnosti převyšující 160 kg, avšak nepřesahující 300 kg:
0102 90 41- - - - K porážce
0102 90 49- - - - Ostatní
- - - O hmotnosti převyšující 300 kg:
- - - Jalovice (skot samičího pohlaví, který se nikdy neotelil):
0102 90 51- - - - - K porážce
0102 90 59- - - - - Ostatní
- - - - Krávy:
0102 90 61- - - - - K porážce
0102 90 69- - - - - Ostatní
- - - - Ostatní:
0102 90 71- - - - - K porážce
0102 90 79- - - - - Ostatní
0102 90 90- - Ostatní
0103Živá prasata:
- Ostatní:
0103 91- - O hmotnosti menší než 50 kg:
0103 91 10- - - Domácí druhy
0103 91 90- - - Ostatní
0103 92- - O hmotnosti 50 kg nebo vyšší:
- - - Domácí druhy:
0103 92 11- - - - Prasnice, které se alespoň jednou oprášily, o hmotnosti nejméně 160 kg
0103 92 19- - - - Ostatní
0103 92 90- - - Ostatní
0105Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky: - O hmotnosti nepřesahující 185 g:
0105 11- - Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus:
- - - Samičí kuřata chovná a reprodukční:
0105 11 19- - - - Ostatní
- - - Ostatní:
0105 11 99- - - - Ostatní
- Ostatní:
0105 94 00- - Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus
0105 99- - Ostatní:
0105 99 10- - - Kachny
0105 99 20- - - Husy
0105 99 30- - - Krocani
0105 99 50- - - Perličky
0203Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:
- čerstvé nebo chlazené:
0203 11- - Jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl:
0203 11 10- - - Z domácích vepřů
0203 11 90- - - Ostatní
0203 12- - Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné:
- - - Z domácích vepřů:
0203 12 11- - - - Kýty a kusy z nich
0203 12 19- - - - Plece a kusy z nich
0203 12 90- - - Ostatní
0203 19- - Ostatní:
- - - Z domácích vepřů:
0203 19 11- - - - Přední části a kusy z nich
0203 19 13- - - - Hřbety s kostí a kusy z nich
0203 19 15- - - - Bůčky (prorostlé) a kusy z nich
- - - - Ostatní:
0203 19 55- - - - - Vykostěné
0203 19 59- - - - - Ostatní
0203 19 90- - - Ostatní
- Zmrazení:
0203 21- - Jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl:
0203 21 10- - - Z domácích vepřů
0203 21 90- - - Ostatní
0203 22- - Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné:
- - - Z domácích vepřů:
0203 22 11- - - - Kýty a kusy z nich
0203 22 19- - - - Plece a kusy z nich
0203 22 90- - - Ostatní
0203 29- - Ostatní:
- - - Z domácích vepřů:
0203 29 11- - - - Přední části a kusy z nich
0203 29 13- - - - Hřbety s kostí a kusy z nich
0203 29 15- - - - Bůčky (prorostlé) a kusy z nich
- - - - Ostatní:
0203 29 55- - - - - Vykostěné
0203 29 59- - - - - Ostatní
0203 29 90- - - Ostatní
0207Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:
- Z krůt:
0207 24- - Nedělené, čerstvé nebo chlazené:
0207 24 10- - - Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“
0207 24 90- - - Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané
0207 25- - Nedělené, zmrazené:
0207 25 10- - - Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“
0207 25 90- - - Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané
„krůty 73 %“, nebo jinak předkládané
0207 26- - Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené:
- - - Dělené maso:
0207 26 10- - - - Vykostěné
- - - - Nevykostěné:
0207 26 20- - - - - Půlky nebo čtvrtky
0207 26 30- - - - - Celá křídla, též bez špiček
0207 26 40- - - - - Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel
0207 26 50- - - - - Prsa a jejich části
- - - - - Stehna a jejich části:
0207 26 60- - - - - - Spodní stehna a jejich části
0207 26 70- - - - - - Ostatní
0207 26 80- - - - - Ostatní
- - - Droby:
0207 26 91- - - - Játra
0207 26 99- - - - Ostatní
0207 27- - Dělené maso a droby, zmrazené:
- - - Dělené maso:
0207 27 10- - - - Vykostěné
- - - - Nevykostěné:
0207 27 20- - - - - Půlky nebo čtvrtky
0207 27 30- - - - - Celá křídla, též bez špiček
0207 27 40- - - - - Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel
0207 27 50- - - - - Prsa a jejich části
- - - - - Stehna a jejich části:
0207 27 60- - - - - - Spodní stehna a jejich části
0207 27 70- - - - - - Ostatní
0207 27 80- - - - - Ostatní
- - - Droby:
0207 27 91- - - - Játra
0207 27 99- - - - Ostatní
- Z kachen, hus nebo perliček:
0207 32- - Nedělené, čerstvé nebo chlazené:
- - - Z kachen:
0207 32 11- - - „85 % kachny“ - oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky
0207 32 15- - - - Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“
0207 32 19- - - - Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku,
zvané „krůty 63 nebo jinak předkládané
- - - Z hus:
0207 32 51- - - - Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“
0207 32 59- - - - Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez
nich, zvané „husy 7 5 %“, nebo jinak předkládané
0207 32 90- - - Z perliček
0207 33- - Nedělené, zmrazené:
- - - Z kachen:
0207 33 11- - - - Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“
0207 33 19- - - - Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku,
zvané „krůty 63 nebo jinak předkládané
- - - Z hus:
0207 33 51- - - - Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“
0207 33 59- - - - Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez
nich, zvané „husy 7 5 %“, nebo jinak předkládané
0207 33 90- - - Z perliček
0207 34- - Tučná játra, čerstvá nebo chlazená:
0207 34 10- - - Z hus
0207 34 90- - - Z kachen
0207 35- - Ostatní, čerstvé nebo chlazené:
- - - Dělené maso:
- - - - Vykostěné:
0207 35 11- - - - - Z hus
0207 35 15- - - - - Z kachen nebo perliček
- - - - Nevykostěné:
- - - - - Půlky nebo čtvrtky:
0207 35 21- - - - - - Z kachen
0207 35 23- - - - - - Z hus
0207 35 25- - - - - - Z perliček
0207 35 31- - - - - Celá křídla, též bez špiček
0207 35 41- - - - - Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel
- - - - - Prsa a jejich části:
0207 35 51- - - - - - Z hus
0207 35 53- - - - - - Z kachen nebo perliček
- - - - - Stehna a jejich části:
0207 35 61- - - - - - Z hus
0207 35 63- - - - - - Z kachen nebo perliček
0207 35 71- - - - - Husí nebo kachní paleta
0207 35 79- - - - - Ostatní
- - - Droby:
0207 35 91- - - - Játra, jiná než tučná
0207 35 99- - - - Ostatní
0207 36- - Ostatní, zmrazené:
- - - Dělené maso:
- - - - Vykostěné:
0207 36 11- - - - - Z hus
0207 36 15- - - - - Z kachen nebo perliček
- - - - Nevykostěné:
- - - - - Půlky nebo čtvrtky:
0207 36 21- - - - - - Z kachen
0207 36 23- - - - - - Z hus
0207 36 25- - - - - - Z perliček
0207 36 31- - - - - Celá křídla, též bez špiček
0207 36 41- - - - - Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel
- - - - - Prsa a jejich části:
0207 36 51- - - - - - Z hus
0207 36 53- - - - - - Z kachen nebo perliček
- - - - - Stehna a jejich části:
0207 36 61- - - - - - Z hus
0207 36 63- - - - - - Z kachen nebo perliček
0207 36 71- - - - - Husí nebo kachní paleta
0207 36 79- - - - - Ostatní
- - - Droby:
- - - - Játra:
0207 36 81- - - - - Tučná játra z hus
0207 36 85- - - - - Tučná játra z kachen
0207 36 89- - - - - Ostatní
0207 36 90- - - - Ostatní
0209 00Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený:
- Podkožní vepřový tuk:
0209 00 11- - Čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu
0209 00 19- - Sušené nebo uzené
0209 00 30- Vepřový tuk, jiný než podpoložek 0209 00 11 nebo 0209 00 19
0209 00 90- Drůbeží tuk
0404syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:
0404 10- Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
- - Sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě:
- - - Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku x 6,38):
- - - - Nejvýše 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:
0404 10 02- - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
0404 10 04- - - - - Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních
0404 10 06- - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních
- - - - Vyšším než 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:
0404 10 12- - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
0404 10 14- - - - - Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních
0404 10 16- - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních
- - - Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38):
- - - - Nejvýše 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:
0404 10 26- - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
0404 10 28- - - - - Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních
0404 10 32- - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních
- - - - Vyšším než 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:
0404 10 34- - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
0404 10 36- - - - - Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních
0404 10 38- - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních
- - Ostatní:
- - - Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38):
- - - - Nejvýše 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:
0404 10 48- - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
0404 10 52- - - - - Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních
0404 10 54- - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních
- - - - Vyšším než 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:
0404 10 56- - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
0404 10 58- - - - - Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních
0404 10 62- - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních
- - - Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38):
- - - - Nejvýše 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:
0404 10 72- - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
0404 10 74- - - - - Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních
0404 10 76- - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních
- - - - Vyšším než 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:
0404 10 78- - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
0404 10 82- - - - - Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních
0404 10 84- - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních
0404 90- Ostatní:
- - Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku:
0404 90 21- - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
0404 90 23- - - Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních
0404 90 29- - - Převyšujícím 27 % hmotnostních
- - Ostatní, o obsahu tuku:
0404 90 81- - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
0404 90 83 0404 90 89- - - Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních
- - - Převyšujícím 27 % hmotnostních
0407 00Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená:
- Z domácí drůbeže:
0407 00 30- - Ostatní
0407 00 90- Ostatní
0408Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
- Žloutky:
0408 11- - Sušené:
0408 11 80- - - Ostatní
0408 19- - Ostatní:
- - - Ostatní:
0408 19 81- - - Tekuté
0408 19 89- - - - Ostatní, včetně zmrazených
- Ostatní:
0408 91- - Sušené:
0408 91 80- - - Ostatní
0408 99- - Ostatní:
0408 99 80- - - Ostatní
0602Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí:
0602 10- Nekořenovité řízky a rouby:
0602 10 90- - Ostatní
0602 20- Stromy, keře a keříky, též roubované, plodící jedlé ovoce nebo ořechy:
0602 20 10- - Rostliny révy vinné, roubované nebo kořenovité
0602 30 00- Rododendrony a azalky, též roubované
0602 40- Růže, též roubované:
0602 40 10- - Neočkované ani neroubované
0602 40 90- - Očkované nebo roubované
0602 90- Ostatní:
0602 90 30- - Sazenice a rostliny zeleniny a jahodníku
- - Ostatní:
- - - Venkovní rostliny:
- - - - Stromy, keře a keříky:
0602 90 41- - - - - Lesní stromy
- - - - - Ostatní:
0602 90 45- - - - - - Zakořeněné řízky a mladé rostliny
0602 90 49- - - - - - Ostatní
- - - - Ostatní venkovní rostliny:
0602 90 51- - - - - Víceleté (trvalky)
0602 90 59- - - - - Ostatní
- - - Pokojové rostliny:
0602 90 70- - - - Zakořeněné řízky a mladé rostliny, kromě kaktusů:
- - - - Ostatní:
0602 90 91- - - - - Kvetoucí rostliny s poupaty nebo květy, kromě kaktusů
0602 90 99- - - - - Ostatní
0603Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené:
- Čerstvé:
0603 11 00- - Růže
0603 12 00- - Karafiáty
0603 13 00- - Orchideje
0603 14 00- - Chryzantémy
0603 19- - Ostatní:
0603 19 10- - - Gladioly
0603 19 90- - - Ostatní
0603 90 00- Ostatní
0703Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená:
0703 10- Cibule a šalotka:
- - Cibule kuchyňská:
0703 10 11- - - Soupravy (sady)
0703 10 19- - - Ostatní
0703 10 90- - Šalotka
0703 20 00- Česnek
0703 90 00- Pór a jiná cibulová zelenina
0704Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé a chlazené:
0704 90- Ostatní:
0704 90 90- - Ostatní
0705Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené:
- Polníček:
0705 11 00- - Hlávkový salát
0705 19 00- - Ostatní
- Čekanka:
0705 21 00- - Čekanka salátová (Cichorium intybus var. foliosum)
0705 29 00- - Ostatní
0706Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené:
0706 10 00- Mrkev, vodnice a tuřín
0706 90- Ostatní:
0706 90 10- - Celer bulvový
0706 90 30- - Křen (Cochlearia armoracia)
0706 90 90- - Ostatní
0708Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené:
0708 10 00- Hrách (Pisum sativum)
0708 20 00- Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0708 90 00- Ostatní luštěniny
0709Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená:
0709 20 00- Chřest
0709 30 00- Lilek
0709 40 00- Celer, jiný než bulvový
- Houby a lanýže:
0709 51 00- - Houby rodu Agaricus (žampiony)
0709 59- - Ostatní:
0709 59 10- - - Lišky
0709 59 30- - - Hřiby
0709 59 50- - - Lanýže
0709 59 90- - - Ostatní
0709 90- Ostatní:
0709 90 10- - Saláty, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.)
0709 90 20- - Kardy a kardony (artyčok kardový jedlý a zdužnatělé jedlé řapíky kardy)
- - Olivy:
0709 90 31- - - K jiným účelům než pro výrobu oleje
0709 90 39- - - Ostatní
0709 90 40- - Kapary
0709 90 50- - Fenykl sladký
0709 90 60- - Kukuřice cukrová
0709 90 70- - Cukety
0709 90 80- - Artyčoky
0709 90 90- - Ostatní
0710Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená:
0710 10 00- Brambory
- Luštěniny, též vyluštěné:
0710 21 00- - Hrách (Pisum sativum)
0710 22 00- - Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0710 29 00- - Ostatní
0710 30 00- Špenát, novozélandský špenát a špenát zahradní
0710 80- Ostatní zelenina:
0710 80 10- - Olivy
- - Plody rodu Capsicum nebo Pimenta:
0710 80 51- - - Sladká paprika
0710 80 59- - - Ostatní
- - Houby:
0710 80 61- - - Rodu Agaricus (žampiony)
0710 80 69- - - Ostatní
0710 80 70- - Rajčata
0710 80 80- - Artyčoky
0710 80 85- - Chřest
0710 80 95- - Ostatní
0710 90 00- Zeleninové směsi
0711Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání:
0711 20- Olivy:
0711 20 10- - K jiným účelům než pro výrobu oleje
0711 20 90- - Ostatní
0711 40 00- Okurky salátové a okurky nakládačky
- Houby a lanýže:
0711 51 00- - Houby rodu Agaricus (žampiony)
0711 59 00- - Ostatní
0711 90- Ostatní zelenina; zeleninové směsi:
- - Zelenina:
0711 90 10- - - Plody rodu Capsicum nebo Pimenta, s výjimkou plodů sladké papriky
0711 90 50- - - Cibule kuchyňská
0711 90 80- - - Ostatní
0711 90 90- - Zeleninové směsi
0712Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná:
0712 20 00- Cibule kuchyňská
- Houby, ucho jidášovo (Auricularia spp.), rosolovka (Tremella spp.) a lanýže:
0712 31 00- - Houby rodu Agaricus (žampiony)
0712 32 00- - Ucho jidášovo (Auricularia spp.)
0712 33 00- - Rosolovka (Tremella spp.)
0712 39 00- - Ostatní
0712 90- Ostatní zelenina; zeleninové směsi:
0712 90 05- - Brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravené
- - Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata):
0712 90 19- - - Ostatní
0712 90 30- - Rajčata
0712 90 50- - Mrkev
0712 90 90- - Ostatní
0713Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené:
0713 10- Hrách (Pisum sativum):
0713 10 90- - Ostatní
0713 20 00- Cizma (garbanzos)
- Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713 31 00- - Fazole druhů Vigna mungo (L.) Hepper nebo Vigna radiata (L.) Wilczek
0713 32 00- - Malé červené fazole (Adzuki) (Phaseolus nebo Vigna angularis)
0803 00Banány, včetně banánů plantejnů, čerstvé nebo sušené:
- Čerstvé:
0803 00 11- - Banány plantejny
0803 00 19- - Ostatní
0803 00 90- Sušené
0804Datle, fíky, ananas, avokádo, kvajávy, manga a mangostany, čerstvé nebo sušené:
0804 20- Fíky:
0804 20 10- - Čerstvé
0804 20 90- - Sušené
0805Citrusové plody, čerstvé nebo sušené:
0805 10- Pomeranče:
0805 10 20- - Sladké, čerstvé:
0805 10 80- - Ostatní
0805 40 00- Grapefruity, včetně pomel (šedoků)
0805 50- Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) a limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):
0805 50 10- - Citrony (Citrus limon, Citrus limonum)
0805 50 90- - Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0805 90 00- Ostatní
0807Melouny (včetně melounů vodních) a papáje, čerstvé:
- Melouny (včetně melounů vodních):
0807 19 00- - Ostatní
0807 20 00- Papáje
0810Ostatní ovoce, čerstvé:
0810 40- Brusinky, borůvky a jiné plody rodu Vaccinium:
0810 40 10- - Brusinky (plody druhu Vaccinium vitis-idaea)
0810 40 30- - Borůvky plody druhu Vaccinium myrtillus
0810 40 50- - Plody druhů Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosum
0810 40 90- - Ostatní
0811Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:
0811 10- Jahody:
- - S přídavkem cukru nebo jiných sladidel:
0811 10 11- - - S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:
0811 10 19- - - Ostatní
0811 10 90- - Ostatní
0811 20- Maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny, černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt:
- - S přídavkem cukru nebo jiných sladidel:
0811 20 11- - - S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:
0811 20 19- - - Ostatní
- - Ostatní:
0811 20 31- - - Maliny
0811 20 39- - - Černý rybíz
0811 20 51- - - Červený rybíz
0811 20 59- - - Ostružiny a moruše
0811 20 90- - - Ostatní
0811 90- Ostatní:
- - Ostatní:
- - - Třešně a višně:
0811 90 75- - - - Višně (Prunus cerasus)
0811 90 80- - - - Ostatní
0811 90 95- - - Ostatní:
ex 0811 90 95- - - - Meruňky
ex 0811 90 95- - - - Broskve
ex 0811 90 95- - - - Ostatní
0812Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nevhodné k přímému požívání:
0812 10 00- Třešně a višně
0812 90- Ostatní:
0812 90 10- - Meruňky
0812 90 20- - Pomeranče
0812 90 30- - Papáje
0812 90 40- - Borůvky plody druhu Vaccinium myrtillus
0812 90 98- - Ostatní:
ex 0812 90 98- - - Ostružiny
ex 0812 90 98- - - Maliny
ex 0812 90 98- - - Ostatní
0813Ovoce, sušené, jiné než čísel 0801 až 0806; směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly:
0813 10 00- Meruňky
0813 20 00- Švestky
0813 30 00- Jablka
0813 40- Ostatní ovoce:
0813 40 10- - Broskve, včetně nektarinek
0813 40 30- - Hrušky
0901Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy:
- Pražená káva:
0901 21 00- - S kofeinem
0901 22 00- - Dekofeinovaná
0901 90- Ostatní:
0901 90 10- - Kávové slupky a pulpy
0901 90 90- - Kávové náhražky obsahující kávu
1101 00Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže:
- Pšeničná mouka:
1101 00 11- - Z pšenice durum
1101 00 15- - Z obyčejné pšenice a pšenice špaldy
1101 00 90- Mouka ze sourži
1501 00Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503:
1501 00 90- Drůbeží tuk
1603 00Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých:
1603 00 10- V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg
1603 00 80- Ostatní
1702Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:
1702 90- Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině:
1702 90 60- - Umělý med, též smíšený s přírodním medem
2001Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou:
2001 10 00- Okurky salátové a okurky nakládačky
2001 90- Ostatní:
2001 90 10- - „Chutney“ z manga
2001 90 20- - Plody rodu Capsicum, jiné než sladké paprikové lusky
2001 90 50- - Houby
2001 90 65- - Olivy
2001 90 70- - Sladká paprika
2001 90 91- - Tropické ovoce a tropické ořechy
2001 90 93- - Cibule kuchyňská
2001 90 99- - Ostatní
2002Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové:
2002 10- Rajčata celá nebo kousky rajčat:
2002 10 10- - Loupaná
2002 10 90- - Ostatní
2002 90- Ostatní:
- - S obsahem sušiny nižším než 12 % hmotnostních:
2002 90 11- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg
2002 90 19- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:
- - S obsahem sušiny nejméně 12 % hmotnostních, avšak ne více než 30 % hmotnostních:
2002 90 31- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg
2002 90 39- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:
- - S obsahem sušiny vyšším než 30 % hmotnostních:
2002 90 91- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg
2002 90 99- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:
2003Houby a lanýže, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové:
2003 10- - Houby rodu Agaricus (žampiony):
2003 10 20- - Prozatímně konzervované, zcela uvařené
2003 10 30- - Ostatní
2003 20 00- Lanýže
2003 90 00- Ostatní
2004Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:
2004 10- Brambory:
2004 10 10- - Vařené, jinak neupravené
- - Ostatní:
2004 10 99- - - Ostatní
2004 90- Ostatní zelenina a zeleninové směsi:
2004 90 30- - Kysané zelí, kapary a olivy
2004 90 50- - Hrách (Pisum sativum) a zelené fazole (Phaseolus spp.) v lusku
- - Ostatní, včetně směsí:
2004 90 91- - - Cibulky vařené, jinak neupravené
2004 90 98- - - Ostatní
2005Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmražená, jiná než výrobky čísla 2006:
2005 10 00- Homogenizovaná zelenina
2005 20- Brambory:
- - Ostatní:
2005 20 20- - - Tenké plátky, smažené nebo pečené, též solené nebo ochucené, v hermeticky uzavřených
obalech, vhodné k okamžité spotřebě
2005 20 80- - - Ostatní
2005 40 00- Hrách (Pisum sativum)
- Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.):
2005 51 00- - Vyloupané fazole
2005 59 00- - Ostatní
2005 60 00- Chřest
2005 70- Olivy:
2005 70 10- - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 5 kg
2005 70 90- - Ostatní
- Ostatní zelenina a zeleninové směsi:
2005 91 00- - Bambusové výhonky
2005 99- - Ostatní:
2005 99 10- - - Plody rodu Capsicum, jiné než sladké paprikové lusky
2005 99 20- - - Kapary
2005 99 30- - - Artyčoky
2005 99 40- - - Mrkev
2005 99 50- - - Zeleninové směsi
2005 99 60- - - Kysané zelí
2005 99 90- - - Ostatní
2006 00Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním):
2006 00 10- Zázvor
- Ostatní:
- - S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:
2006 00 31- - - Třešně a višně
2006 00 35- - - Tropické ovoce a tropické ořechy
2006 00 38- - - Ostatní
- - Ostatní:
2006 00 91- - - Tropické ovoce a tropické ořechy
2006 00 99- - - Ostatní
2007Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:
2007 10- Homogenizované přípravky:
2007 10 10- - S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:
- - Ostatní:
2007 10 91- - - Z tropického ovoce
2007 10 99- - - Ostatní
- Ostatní:
2007 91- - Citrusové plody:
2007 91 10- - - S obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních:
2007 91 30- - - S obsahem cukru převyšujícím 13%, avšak nepřesahujícím 30 % hmotnostních
2007 91 90- - - Ostatní
2007 99- - Ostatní:
- - - S obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních:
2007 99 10- - - Protlaky (pyré) a pasty ze švestek, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující
100 kg, pro průmyslové zpracování
2007 99 20- - - - Protlaky (pyré) a pasty z jedlých kaštanů
- - - - Ostatní:
2007 99 31- - - - - Z třešní
2007 99 33- - - - - Z jahod
2007 99 35- - - - - Z malin
2007 99 39- - - - - Ostatní
- - - S obsahem cukru převyšujícím 13 %, avšak nepřesahujícím 30 % hmotnostních:
2007 99 55- - - - Jablečné protlaky, včetně kompotů
2007 99 57- - - - Ostatní
- - - Ostatní:
2007 99 91- - - - Jablečné protlaky, včetně kompotů
2007 99 93- - - - Z tropického ovoce a tropických ořechů
2008Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:
- Ořechy, arašídy a jiná semena, též ve směsi:
2008 11- - Arašídy (burské oříšky):
- - - Ostatní, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti:
- - - - Převyšujícím 1 kg hmotnostních:
2008 11 92- - - - - Pražené
2008 11 94- - - - - Ostatní
- - - - Nepřesahujícím 1 kg hmotnostních:
2008 11 96- - - - - Pražené
2008 11 98- - - - - Ostatní
2008 19- - Ostatní, včetně směsí:
- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:
2008 19 11- - - Tropické ořechy; směsi obsahující 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce
- - - - Ostatní:
2008 19 13- - - - - Pražené mandle a pistácie
- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:
2008 19 91- - - Tropické ořechy; směsi obsahující 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce
- - - - Ostatní:
- - - - - Pražené ořechy:
2008 19 93- - - - - - Pražené mandle a pistácie
2008 19 95- - - - - - Ostatní
2008 19 99- - - - - Ostatní
2008 20- Ananasy:
- - Obsahující přidaný alkohol:
- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:
2008 20 11- - - - S obsahem cukru převyšujícím 17 % hmotnostních:
2008 20 19- - - - Ostatní
- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:
2008 20 31- - - - S obsahem cukru převyšujícím 19 % hmotnostních:
2008 20 39- - - - Ostatní
- - Bez přídavku alkoholu:
- - - S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:
2008 20 51- - - - S obsahem cukru převyšujícím 17 % hmotnostních:
2008 20 59- - - - Ostatní
- - - S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:
2008 20 71- - - - S obsahem cukru převyšujícím 19 % hmotnostních:
2008 20 79- - - - Ostatní
2008 20 90- - - Bez přídavku cukru:
2008 30- Citrusové plody:
- - Obsahující přidaný alkohol:
- - - S obsahem cukru převyšujícím 9 % hmotnostních:
2008 30 11- - - - O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.
2008 30 19- - - - Ostatní
- - - Ostatní:
2008 30 31- - - - O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.
2008 30 39- - - - Ostatní
- - Bez přídavku alkoholu:
- - - S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:
2008 30 51- - - - Grapefruity v částech
2008 30 55- - - - Mandarinky (včetně druhů tangerine a satsuma); klementinky, wilkingy a jiné podobné
hybridy citrusů
2008 30 59- - - - Ostatní
- - - S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:
2008 30 71- - - - Grapefruity v částech
2008 30 75- - - - Mandarinky (včetně druhů tangerine a satsuma); klementinky, wilkingy a jiné podobné
hybridy citrusů
2008 30 79- - - - Ostatní
2008 30 90- - - Bez přídavku cukru:
2008 40- Hrušky:
- - Obsahující přidaný alkohol:
- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:
- - - - S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:
2008 40 11- - - - - O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.
2008 40 19- - - - - Ostatní
- - - - Ostatní:
2008 40 21- - - - - O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.
2008 40 29- - - - - Ostatní
- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:
2008 40 31- - - - S obsahem cukru převyšujícím 15 % hmotnostních:
2008 40 39- - - - Ostatní
- - Bez přídavku alkoholu:
- - - S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:
2008 40 51- - - - S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:
2008 40 59- - - - Ostatní
- - - S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:
2008 40 71- - - - S obsahem cukru převyšujícím 15 % hmotnostních:
2008 40 79- - - - Ostatní
- - - Bez přídavku cukru:
2008 50- Meruňky:
- - Obsahující přidaný alkohol:
- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:
- - - - S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:
2008 50 11- - - - - O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.
2008 50 19- - - - - Ostatní
- - - - Ostatní:
2008 50 31- - - - - O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.
2008 50 39- - - - - Ostatní
- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:
2008 50 51- - - - S obsahem cukru převyšujícím 15 % hmotnostních:
2008 50 59- - - - Ostatní
- - Bez přídavku alkoholu:
- - - S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:
2008 50 61- - - - S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:
2008 50 69- - - - Ostatní
- - - S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:
2008 50 71- - - - S obsahem cukru převyšujícím 15 % hmotnostních:
2008 50 79- - - - Ostatní
- - - Bez přídavku cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti:
2008 50 92- - - - 5 kg nebo více
2008 50 94- - - - 4,5 kg nebo více, avšak méně než 5 kg
2008 50 99- - - - Méně než 4,5 kg
2008 60- Třešně a višně:
- - Obsahující přidaný alkohol:
- - - S obsahem cukru převyšujícím 9 % hmotnostních:
2008 60 11- - - - O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.
2008 60 19- - - - Ostatní
- - - Ostatní:
2008 60 31- - - - O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.
2008 60 39- - - - Ostatní
- - Bez přídavku alkoholu:
- - - S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti:
2008 60 50- - - - Převyšujícím lkg hmotnostních
2008 60 60- - - - Nepřesahujícím 1 kg hmotnostních
- - - Bez přídavku cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti:
2008 60 70- - - - 4,5 kg nebo více
2008 60 90- - - - Méně než 4,5 kg
2008 70- Broskve, včetně nektarinek:
- - Obsahující přidaný alkohol:
- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:
- - - - S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:
2008 70 11- - - - - O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.
2008 70 19- - - - - Ostatní
- - - - Ostatní:
2008 70 31- - - - - O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.
2008 70 39- - - - - Ostatní
- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:
2008 70 51- - - - S obsahem cukru převyšujícím 15 % hmotnostních:
2008 70 59- - - - Ostatní
- - Bez přídavku alkoholu:
- - - S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:
2008 70 61- - - - S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:
2008 70 69- - - - Ostatní
- - - S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:
2008 70 71- - - - S obsahem cukru převyšujícím 15 % hmotnostních:
2008 70 79- - - - Ostatní
- - - Bez přídavku cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti:
2008 70 92- - - - 5 kg nebo více
2008 70 98- - - - Méně než 5 kg
2008 80- Jahody:
- - Obsahující přidaný alkohol:
- - - S obsahem cukru převyšujícím 9 % hmotnostních:
2008 80 11- - - - O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.
2008 80 19- - - - Ostatní
- - - Ostatní:
2008 80 31- - - - O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.
2008 80 39- - - - Ostatní
- - Bez přídavku alkoholu:
2008 80 50- - - S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg
2008 80 70- - - S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg
2008 80 90- - - Bez přídavku cukru:
- Ostatní, včetně směsí, jiných než položky 2008 19:
2008 92- - Směsi:
- - - Obsahující přidaný alkohol:
- - - - S obsahem cukru převyšujícím 9 % hmotnostních:
- - - - - O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.:
2008 92 12- - - - - - Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
2008 92 14- - - - - - Ostatní
- - - - - Ostatní:
2008 92 16- - - - - - Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
2008 92 18- - - - - - Ostatní
- - - - Ostatní:
- - - - - O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.:
2008 92 32- - - - - - Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
2008 92 34Ostatní
- - - - - Ostatní:
2008 92 36- - - - - - Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
2008 92 38- - - - - - Ostatní
- - - Bez přídavku alkoholu:
- - - - S přídavkem cukru:
- - - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:
2008 92 51- - - - - - Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
2008 92 59- - - - - - Ostatní
- - - - - Ostatní:
- - - - - - Směsi ovoce, v nichž žádný druh ovoce nepřesahuje 50 % hmotnostních celkové hmotnosti směsi ovoce:
2008 92 72- - - - - - - Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
2008 92 74- - - - - - - Ostatní
- - - - - - Ostatní:
2008 92 76- - - - - - - Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
2008 92 78- - - - - - - Ostatní
- - - - Bez přídavku cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti:
- - - - - 5 kg nebo více:
2008 92 92- - - - - - Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
2008 92 93- - - - - - Ostatní
- - - - - 4,5 kg nebo více, avšak méně než 5 kg:
2008 92 94- - - - - - Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
2008 92 96- - - - - - Ostatní
- - - - - Méně než 4,5 kg:
2008 92 97- - - - - - Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
2008 92 98- - - - - - Ostatní
2008 99- - Ostatní:
- - - Obsahující přidaný alkohol:
- - - - Zázvor:
2008 99 11- - - - - O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.
2008 99 19- - - - - Ostatní
- - - - Vinné hrozny:
2008 99 21- - - - - S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních
2008 99 23- - - - - Ostatní
- - - - Ostatní:
- - - - - S obsahem cukru převyšujícím 9 % hmotnostních:
- - - - - - O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.:
2008 99 24- - - - - - Tropické ovoce
2008 99 28- - - - - - - Ostatní
- - - - - - Ostatní:
2008 99 31- - - - - - - Tropické ovoce
2008 99 34- - - - - - - Ostatní
- - - - - Ostatní:
- - - - - - O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.:
2008 99 36- - - - - - - Tropické ovoce
2008 99 37- - - - - - - Ostatní
- - - - - - Ostatní:
2008 99 38- - - - - - - Tropické ovoce
2008 99 40- - - - - - - Ostatní
- - - Bez přídavku alkoholu:
- - - - S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:
2008 99 41- - - - - Zázvor
2008 99 43- - - - - Vinné hrozny
2008 99 45- - - - - Švestky
2008 99 46- - - - Kvajávy, mučenky (Passiflora edulis) a tamarindy (indické datle)
2008 99 47- - - - - Manga, mangostany, papáje, tamarindy (indické datle), jablíčka kešu, liči (čínské švestky), jackfruit, sapoty (Achras zapota), karamboly a pitahaye
2008 99 49- - - - - Ostatní
- - - - S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:
2008 99 51- - - - - Zázvor
2008 99 61- - - - - Kvajávy a mučenky (Passiflora edulis)
2008 99 62- - - - - Manga, mangostany, papáje, tamarindy (indické datle), jablíčka kešu, liči (čínské švestky), jackfruit, sapoty (Achras zapota), karamboly a pitahaye
2008 99 67- - - - - Ostatní
- - - - Bez přídavku cukru:
- - - - - Švestky, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti
2008 99 72- - - - - - 5 kg nebo více
2008 99 78- - - - - - Méně než 5 kg
2008 99 99- - - - - Ostatní
2009Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:
- Pomerančová šťáva:
2009 12 00- - Nezmražená, s hodnotou Brix nepřesahující 20
- Grapefruitová šťáva (včetně pomelové):
2009 21 00- - S hodnotou Brix nepřesahující 20:
- Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce
2009 31- - S hodnotou Brix nepřesahující 20:
- - - V hodnotě převyšující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti:
2009 31 11- - - - S přídavkem cukru
2009 31 19- - - - Bez přídavku cukru
- - - V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti:
- - - - Citrónová šťáva:
2009 31 51- - - - - S přídavkem cukru
2009 31 59- - - - - Bez přídavku cukru:
- - - - Ostatní šťávy z citrusových plodů:
2009 31 91- - - - - S přídavkem cukru
2009 31 99- - - - - Bez přídavku cukru:
- Aanasová šťáva:
2009 41- - S hodnotou Brix nepřesahující 20:
2009 41 10- - - V hodnotě převyšující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti, s přídavkem cukru
- - - Ostatní:
2009 41 91- - - - S přídavkem cukru
2009 41 99- - - - Bez přídavku cukru
2009 50- Rajčatová šťáva:
2009 50 10- - S přídavkem cukru
2009 50 90- - Ostatní
- Hroznová šťáva (včetně vinného moštu):
2009 61- - - S hodnotou Brix nepřesahující 30:
2009 61 10- - - V hodnotě převyšující 18 € za 100 kg čisté hmotnosti
2009 61 90- - - V hodnotě nepřesahující 18 € za 100 kg čisté hmotnosti
- Jablečná šťáva:
2009 71- - S hodnotou Brix nepřesahující 20:
2009 71 10- - - V hodnotě převyšující 18 € za 100 kg čisté hmotnosti, s přídavkem cukru
- - - Ostatní:
2009 71 91- - - - S přídavkem cukru
2009 71 99- - - - Bez přídavku cukru
2009 80- Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního ovoce nebo zeleniny
- - S hodnotou Brix nepřesahující 67:
- - - Hrušková šťáva:
2009 80 50- - - - V hodnotě převyšující 18 € za 100 kg čisté hmotnosti, s přídavkem cukru
- - - - Ostatní:
2009 80 61- - - - - S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních
2009 80 63- - - - - S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních
2009 80 69- - - - - Bez přídavku cukru:
- - - Ostatní:
- - - - V hodnotě převyšující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti, s přídavkem cukru:
2009 80 71- - - - - Třešňová šťáva
2009 80 73- - - - - Šťáva z tropického ovoce
2009 80 79- - - - - Ostatní
- - - - Ostatní:
- - - - - S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních:
2009 80 85- - - - - - Šťáva z tropického ovoce
2009 80 86- - - - - - Ostatní
- - - - - S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních:
2009 80 88- - - - - - Šťáva z tropického ovoce
2009 80 89- - - - - - Ostatní
- - - - - Bez přídavku cukru:
2009 80 95- - - - - - Šťáva z ovoce druhu Vaccinium macrocarpon
2009 80 96- - - - - - Třešňová šťáva
2009 80 97- - - - - - Šťáva z tropického ovoce
2009 80 99- - - - - - Ostatní
2009 90- Směsi šťáv:
- - S hodnotou Brix nepřesahující 67:
- - - Směsi šťávy jablečné a hruškové:
2009 90 31- - - - V hodnotě nepřesahující 18 € za 100 kg čisté hmotnosti a s obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních
2009 90 39- - - - Ostatní
- - - Ostatní:
- - - - V hodnotě převyšující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti:
- - - - - Směsi šťávy z citrusových plodů a ananasové šťávy:
2009 90 41- - - - - - S přídavkem cukru
2009 90 49- - - - - - Ostatní
- - - - - Ostatní:
2009 90 51- - - - - - S přídavkem cukru
2009 90 59- - - - - - Ostatní
- - - - V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti:
- - - - - Směsi šťávy z citrusových plodů a ananasové šťávy:
2009 90 71- - - - - - S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních
2009 90 73- - - - - - S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních
2009 90 79- - - - - - Bez přídavku cukru
- - - - - Ostatní:
- - - - - - S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních:
2009 90 92- - - - - - - Směsi šťáv z tropického ovoce
2009 90 94- - - - - - - Ostatní
- - - - - - S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních:
2009 90 95- - - - - - - Směsi šťáv z tropického ovoce
2009 90 96- - - - - - - Ostatní
- - - - - - Bez přídavku cukru:
2009 90 97- - - - - - - Směsi šťáv z tropického ovoce
2009 90 98- - - - - - - Ostatní
2206 00Ostatní kvašené nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
2206 00 10- Matolinové víno
- Ostatní:
- - Šumivé:
2206 00 31- - - Jablečné a hruškové víno
2206 00 39- - - Ostatní
- - Jiné než šumivé v nádobách o obsahu:
- - - Nepřesahující 2 litry:
2206 00 51- - - - Jablečné a hruškové víno
2206 00 59- - - - Ostatní
- - - Převyšujícím 2 litry:
2206 00 81- - - - Jablečné a hruškové víno
2206 00 89- - - - Ostatní
2209 00Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové:
- Vinný ocet v nádobách o obsahu:
2209 00 11- - Nepřesahujícím 2 litry
2209 00 19- - Převyšujícím 2 litry
- Ostatní v nádobách o obsahu:
2209 00 91- - Nepřesahujícím 2 litry
2209 00 99- - Převyšujícím 2 litry
2309Přípravky používané k výživě zvířat:
2309 10- Výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej:
- - Obsahující škrob, glukosu, glukosový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 1702 30 51 až 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 nebo mléčné výrobky:
- - - Obsahující škrob, glukózu, maltodextrin, glukózový nebo maltodextrinový sirup:
- - - - Neobsahující žádný škrob nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních škrobu:
2309 10 11- - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních
mléčných výrobků
2309 10 13- - - - - Obsahující nejméně 10 %, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 10 15- - - - - Obsahující nejméně 50 %, avšak méně než 75 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 10 19- - - - - Obsahující nejméně 75 % hmotnostních mléčných výrobků
- - - - Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu:
2309 10 31- - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních
mléčných výrobků
2309 10 33- - - - - Obsahující nejméně 10 %, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 10 39- - - - - Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků
- - - - Obsahující více než 30 % hmotnostních škrobu:
2309 10 51- - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních
mléčných výrobků
2309 10 53- - - - - Obsahující nejméně 10 %, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 10 59- - - - - Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 10 70- - - Neobsahující škrob, glukosu, glukosový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak obsahující mléčné výrobky
2309 10 90- - Ostatní
2401Nezpracovaný tabák; tabákový odpad:
2401 10- Tabák, neodřapíkovaný:
- - Tabák typu Virginia sušený teplým vzduchem (flue-cured) a tabák typu Burley sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured), včetně hybridů Burley; tabák typu Maryland sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured) a tabák sušený otevřeným ohněm (fire-cured):
2401 10 10- - - Tabák typu Virginia sušený teplým vzduchem (flue-cured)
2401 10 20- - - Tabák typu Burley, včetně hybridů Burley, sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured)
2401 10 30- - - Tabák typu Maryland sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured)
- - Tabák sušený otevřeným ohněm (fire-cured):
2401 10 41- - - - Tabák typu Kentucky
2401 10 49- - - - Ostatní
- - Ostatní:
2401 10 50- - - Tabák sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured)
2401 10 60- - - Tabák orientálního typu sušený při denním světle (sun-cured)
2401 10 70- - - Tabák sušený bez denního světla (light air-cured)
2401 10 80- - - Tabák sušený otevřeným ohněm (fire-cured):
2401 10 90- - - Ostatní tabák
2401 20- Tabák, částečně nebo úplně odřapíkovaný:
- - Tabák typu Virginia sušený teplým vzduchem (flue-cured) a tabák typu Burley sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured), včetně hybridů Burley; tabák typu Maryland sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured) a tabák sušený otevřeným ohněm (fire- cured):
2401 20 10- - - Tabák typu Virginia sušený teplým vzduchem (flue-cured)
2401 20 20- - - Tabák typu Burley, včetně hybridů Burley, sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured)
2401 20 30- - - Tabák typu Maryland sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured)
- - Tabák sušený otevřeným ohněm (fire-cured):
2401 20 41- - - - Tabák typu Kentucky
2401 20 49- - - - Ostatní
- - Ostatní:
2401 20 50- - - Tabák sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured)
2401 20 60- - - Tabák orientálního typu sušený při denním světle (sun-cured)
2401 20 70- - - Tabák sušený bez denního světla (dark air-cured)
2401 20 80- - - Tabák sušený otevřeným ohněm (flue-cured):
2401 20 90- - - Ostatní tabák
2401 30 00- Tabákový odpad

PŘÍLOHA IIIc

ČERNOHORSKÉ CELNÍ KONCESE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRIMÁRNÍ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ

(uvedené v čl. 27 odst. 2 písm. c)

Cla pro výrobky uvedené v této příloze budou snížena o 50 % v souladu s časovým rozvrhem uvedeným pro každý produkt v této příloze

— dnem vstupu Dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 90 % cla

— od 1. ledna prvního roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 80 % cla

— od 1. ledna druhého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 70 % cla

— od 1. ledna třetího roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 60 % cla

— od 1. ledna čtvrtého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 50 % cla

Kód KNPopis zboží
0104Živé ovce a kozy:
0104 10- Ovce:
- - Ostatní:
0104 10 30- - - Jehňata (do stáří jednoho roku)
0104 10 80- - - Ostatní
0104 20- Kozy:
0104 20 90- - Ostatní
0201Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené:
0201 10 00- Jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl:
0201 10 00- - Z telecího
ex 0201 10 00- - Z mladého hovězího
ex 0201 10 00- - Ostatní
0201 20- Ostatní nevykostěné maso:
0201 20 20- - „Kompenzované“ čtvrti:
ex 0201 20 20- - - Z telecího
ex 0201 20 20- - - Z mladého hovězího
ex 0201 20 20- - - Ostatní
0201 20 30- - Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti:
ex 0201 20 30- - - Z telecího
ex 0201 20 30- - - Z mladého hovězího
ex 0201 20 30- - - Ostatní
0201 20 50- - Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti:
ex 0201 20 50- - - Z telecího
ex 0201 20 50- - - Z mladého hovězího
ex 0201 20 50- - - Ostatní
0201 20 90- - Ostatní:
ex 0201 20 90- - - Z telecího
ex 0201 20 90- - - Z mladého hovězího
ex 0201 20 90- - - Ostatní
0201 30 00- Vykostěné:
ex 0201 30 00- - - Z telecího
ex 0201 30 00- - - Z mladého hovězího
ex 0201 30 00- - - Ostatní
0202Hovězí maso zmrazené:
0202 10 00- Jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl:
ex 0202 10 00- - Z telecího
ex 0202 10 00- - Z mladého hovězího
ex 0202 10 00- - Ostatní
0202 20- Ostatní nevykostěné maso:
0202 20 10- - „Kompenzované" čtvrti:
ex 0202 20 10- - - Z telecího
ex 0202 20 10- - - Z mladého hovězího
ex 0202 20 10- - - Ostatní
0202 20 30- - Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti:
ex 0202 20 30- - - Z telecího
ex 0202 20 30- - - Z mladého hovězího
ex 0202 20 30- - - Ostatní
0202 20 50- - Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti:
ex 0202 20 50- - - Z telecího
ex 0202 20 50- - - Z mladého hovězího
ex 0202 20 50- - - Ostatní
0202 20 90- - Ostatní:
ex 0202 20 90- - - Z telecího
ex 0202 20 90- - - Z mladého hovězího
ex 0202 20 90- - - Ostatní
0202 30- Vykostěné:
0202 30 10- - Přední čtvrti celé nebo dělené nejvýše do pěti kusů, každá čtvrť v samostatném bloku; „kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích,
z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou nejvýše do pěti kusů a druhý obsahuje zadní čtvrť, kromě svíčkové, v jednom kusu:
ex 0202 30 10- - - Z telecího
ex 0202 30 10- - - Z mladého hovězího
ex 0202 30 10- - - Ostatní
0202 30 50- - Přední čtvrti s částí boku nebo bez něj a hovězí hrudí:
ex 0202 30 50- - - Z telecího
ex 0202 30 50- - - Z mladého hovězího
ex 0202 30 50- - - Ostatní
0202 30 90- - Ostatní
ex 0202 30 90- - - Z telecího
ex 0202 30 90- - - Z mladého hovězího
ex 0202 30 90- - - Ostatní
0204Skopové nebo kozí maso, čerstvé nebo chlazené nebo zmrazené:
0204 10 00- Jatečně upravená těla jehňat nebo půlky, čerstvé nebo chlazené
- Ostatní skopové maso, čerstvé nebo chlazené:
0204 21 00- - Jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl
0204 22- - Ostatní nevykostěné maso:
0204 22 10- - - Předky a půlené předky
0204 22 30- - - Hřbety a šrůtka a/nebo půlené hřbety se šrůtkou
0204 22 50- - - Spojené kýty a oddělené kýty
0204 22 90- - - Ostatní
0204 23 00- - Vykostěné
0204 30 00- Jatečně upravená těla jehňat nebo půlky, zmrazené
- Ostatní skopové maso, zmrazené:
0204 41 00- - Jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl
0204 42- - Ostatní nevykostěné maso:
0204 42 10- - - Předky a půlené předky
0204 42 30- - - Hřbety a šrůtka a/nebo půlené hřbety se šrůtkou
0204 42 50- - - Spojené kýty a oddělené kýty
0204 42 90- - - Ostatní
0204 43- - Vykostěné:
0204 43 10- - - Jehněčí
0204 43 90- - - Ostatní
0204 50- Kozí maso:
- - Čerstvé nebo chlazené:
0204 50 11- - - Jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl
0204 50 13- - - Předky a půlené předky
0204 50 15- - - Hřbety a šrůtka a/nebo půlené hřbety se šrůtkou
0204 50 19- - - Spojené kýty a oddělené kýty
- - - Ostatní:
0204 50 31- - - - Nevykostěné kusy
0204 50 39- - - - Vykostěné kusy
- - Mražené:
0204 50 51- - - Jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl
0204 50 53- - - Předky a půlené předky
0204 50 55- - - Hřbety a šrůtka a/nebo půlené hřbety se šrůtkou
0204 50 59- - - Spojené kýty a oddělené kýty
- - - Ostatní:
0204 50 71- - - - Nevykostěné kusy
0204 50 79- - - - Vykostěné kusy
0207Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:
- Z kohoutů nebo slepic druhu Gallus domesticus:
0207 11- - Nedělené, čerstvé nebo chlazené:
0207 11 10- - - Oškubané, vykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kuřata 83 %“
0207 11 30- - - „70 % kuřata“ - oškubaná a vykuchaná, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry
a voletem
0207 11 90- - - Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané
0207 12- - Nedělené, zmrazené:
0207 12 10- - - „70 % kuřata“ - oškubaná a vykuchaná, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry
a voletem
0207 12 90- - - Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané
„kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané
0207 13- - Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené:
- - - Dělené maso:
0207 13 10- - - - Vykostěné
- - - - Nevykostěné:
0207 13 20- - - - - Půlky nebo čtvrtky
0207 13 30- - - - - Celá křídla, též bez špiček
0207 13 40- - - - - Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel
0207 13 50- - - - - Prsa a jejich části
0207 13 60- - - - - Stehna a jejich části
0207 13 70- - - - - Ostatní
- - - Droby:
0207 13 91- - - - Játra
0207 13 99- - - - Ostatní
0207 14- - Dělené maso a droby, zmrazené:
- - - Dělené maso:
0207 14 10- - - - Vykostěné
- - - - Nevykostěné:
0207 14 20- - - - - Půlky nebo čtvrtky
0207 14 30- - - - - Celá křídla, též bez špiček
0207 14 40- - - - - Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel
0207 14 50- - - - - Prsa a jejich části
0207 14 60- - - - - Stehna a jejich části
0207 14 70- - - - - Ostatní
- - - Droby:
0207 14 91- - - - Játra
0207 14 99- - - - Ostatní
0210Maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů
- Vepřové maso:
0210 11- - Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné:
- - - Z domácích vepřů:
- - - - Solené nebo ve slaném nálevu:
0210 11 11- - - - - Kýty a kusy z nich
0210 11 19- - - - - Plece a kusy z nich
- - - - Sušené nebo uzené:
0210 11 31- - - - - Kýty a kusy z nich
0210 11 39- - - - - Plece a kusy z nich
0210 11 90- - - Ostatní
0210 12- - Bůčky (prorostlé) a kusy z nich:
- - - Z domácích vepřů:
0210 12 11- - - - Solené nebo ve slaném nálevu
0210 12 19- - - - Sušené nebo uzené
0210 12 90- - - Ostatní
0210 19- - Ostatní:
- - - Z domácích vepřů:
- - - - Solené nebo ve slaném nálevu:
0210 19 10- - - - - Slaninové půlky nebo přední tři čtvrti
0210 19 20- - - - - Zadní tři čtvrti nebo půlky
0210 19 30- - - - - Přední části a kusy z nich
0210 19 40- - - - - Hřbety a kusy z nich
0210 19 50- - - - - Ostatní
- - - - Sušené nebo uzené:
0210 19 60- - - - - Přední části a kusy z nich
0210 19 70- - - - - Hřbety a kusy z nich
- - - - - Ostatní:
0210 19 81- - - - - - Vykostěné
0210 19 89- - - - - - Ostatní
0210 19 90- - - Ostatní
0210 20- Hovězí maso:
0210 20 10- - Nevykostěné
0210 20 90- - Vykostěné
0401Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla:
0401 10- O obsahu tuku nepřesahujícím 1 % hmotnostní:
0401 10 10- - V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry
0401 10 90- - Ostatní
0401 20- O obsahu tuku převyšujícím 1 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních:
- - Nepřesahujícím 3 % hmotnostních:
0401 20 11- - - V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry
0401 20 19- - - Ostatní
- - Převyšujícím 3 % hmotnostní:
0401 20 91- - - V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry
0401 20 99- - - Ostatní
0401 30- O obsahu tuku převyšujícím 6 % hmotnostních
- - Nepřesahujícím 21 % hmotnostních:
0401 30 11- - - V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry
0401 30 19- - - Ostatní
- - Převyšujícím 21 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních:
0401 30 31- - - V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry
0401 30 39- - - Ostatní
- - Převyšujícím 45 % hmotnostní:
0401 30 91- - - V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry
0401 30 99- - - Ostatní
0402Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
0402 10- V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
- - Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla:
0402 10 11- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg:
0402 10 19- - - Ostatní
- - Ostatní:
0402 10 91- - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg:
0402 10 99- - - Ostatní
- V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku převyšujícím 1,5 % hmotnostních:
0402 21- - Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla:
- - - O obsahu tuku nepřesahujícím 27 % hmotnostní:
0402 21 11- - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg
- - - - Ostatní:
0402 21 17- - - - - O obsahu tuku nepřesahujícím 11 % hmotnostní
0402 21 19- - - - - O obsahu tuku převyšujícím 11 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 2 7 % hmotnostních
- - - O obsahu tuku převyšujícím 27 % hmotnostních:
0402 21 91- - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg
0402 21 99- - - - Ostatní
0402 29- - Ostatní:
- - - O obsahu tuku nepřesahujícím 27 % hmotnostní:
- - - - Ostatní:
0402 29 15- - - - - y bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg
0402 29 19- - - - - Ostatní
- - - O obsahu tuku převyšujícím 27 % hmotnostních:
0402 29 91- - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg
0402 29 99- - - - Ostatní
- Ostatní:
0402 91- - Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla:
- - - O obsahu tuku nepřesahujícím 8 % hmotnostní:
0402 91 11- - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg
0402 91 19- - - - Ostatní
- - - O obsahu tuku převyšujícím 8 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 10 % hmotnostních:
0402 91 31- - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg
0402 91 39- - - - Ostatní
- - - O obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních:
0402 91 51- - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg
0402 91 59- - - - Ostatní
- - - O obsahu tuku převyšujícím 45 % hmotnostních:
0402 91 91- - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg
0402 91 99- - - - Ostatní
0402 99- - Ostatní:
- - - O obsahu tuku nepřesahujícím 9,5 % hmotnostní:
0402 99 11- - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg
0402 99 19- - - - Ostatní
- - - O obsahu tuku převyšujícím 9,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních:
0402 99 31- - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg
0402 99 39- - - - Ostatní
- - - O obsahu tuku převyšujícím 45 % hmotnostních:
0402 99 91- - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2,5 kg
0402 99 99- - - - Ostatní
0403Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana,
též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
0403 10- Jogurt:
- - Neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
- - - Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku:
0403 10 11- - - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostních
0403 10 13- - - - Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních
0403 10 19- - - - Převyšujícím 6 % hmotnostních
- - Ostatní, o obsahu tuku:
0403 10 31- - - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostních
0403 10 33- - - - Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních
0403 10 39- - - - Převyšujícím 6 % hmotnostních
0403 90- Ostatní:
- - Neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
- - - Sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě:
- - - - Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku:
0403 90 11- - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
0403 90 13- - - - - Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních
0403 90 19- - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních
- - - - Ostatní, o obsahu tuku:
0403 90 31- - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
0403 90 33- - - - - Vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních
0403 90 39- - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních
- - - Ostatní:
- - - - Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku:
0403 90 51- - - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostních
0403 90 53- - - - - Vyšším než 3 % hmotnostních, avšak nejvýše 6 % hmotnostních
0403 90 59- - - - - Převyšujícím 6 % hmotnostních
- - - - Ostatní, o obsahu tuku:
0403 90 61- - - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostních
0403 90 63- - - - - Vyšším než 3 % hmotnostních, avšak nejvýše 6 % hmotnostních
0403 90 69- - - - - Převyšujícím 6 % hmotnostních
0405Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:
0405 10- Máslo:
- - O obsahu tuku nepřesahujícím 85 % hmotnostních:
- - - Přírodní máslo:
0405 10 11- - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg
0405 10 19- - - - Ostatní
0405 10 30- - - Rekombinované máslo
0405 10 50- - - Syrovátkové máslo
0405 10 90- - Ostatní
0405 20- Mléčné pomazánky:
0405 20 90- - O obsahu tuku více než 75 % hmotnostních, avšak méně než 80 % hmotnostních
0405 90- Ostatní:
0405 90 10- - O obsahu tuku 99,3 % hmotnostních nebo více a o obsahu vody nepřesahujícím 0,5 % hmotnostních
0405 90 90- - Ostatní
0406Sýry a tvaroh:
0406 10- Čerstvé (nevyzrálé nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra, a tvaroh:
0406 10 20- - O obsahu tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních:
0406 10 80- - Ostatní
0406 20- Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů:
0406 20 10- - Sýry glaris s bylinkami (tzv.„schabziger“) vyráběné z odstředěného mléka s přísadou jemně mletých bylinek
0406 20 90- - - Ostatní
0406 30- Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové:
0406 30 10- - Při jejichž výrobě byly použity pouze sýry Ementál, Gruyère a Appenzell a které mohou obsahovat jako přísadu
sýr Glarus s bylinkami (tzv. „Schabziger“), upravené pro drobný prodej, o obsahu tuku v sušině nepřesahujícím 56 % hmotnostních
- - Ostatní:
- - - O obsahu tuku nepřesahujícím 36 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině:
0406 30 31- - - - Nepřesahujícím 48 % hmotnostních
0406 30 39- - - - Převyšujícím 48 % hmotnostních
0406 30 90- - - O obsahu tuku převyšujícím 36 % hmotnostních
0406 40- Sýry s modrou plísní a jiné sýry obsahující plíseň vytvořenou pomocí Penicillium roqueforti:
0406 40 10- - Roquefort
0406 40 50- - Gorgonzola
0406 40 90- - Ostatní
0406 90- Ostatní sýry:
0406 90 01- - K dalšímu zpracování
- - Ostatní:
0406 90 13- - - Ementál
0406 90 15- - - Gruyère, Sbrinz
0406 90 17- - - Bergkäse, Appenzell
0406 90 18- - - Fromage fribourgeois, Vacherin Mont ďOr a Tête de Moine
0406 90 19- - - Sýry glaris s bylinkami (tzv. „schabziger“) vyráběné z odstředěného mléka s přísadou jemně
mletých bylinek
0406 90 21- - - Ččedar
0406 90 23- - - Eidam
0406 90 25- - - Tilsit
0406 90 27- - - Butterkäse
0406 90 29- - - Kashkaval
0406 90 32- - - Feta:
0406 90 35- - - Kefalo-Tyri
0406 90 37- - - Finlandia
0406 90 39- - - Jarlsberg
- - - Ostatní:
0406 90 50- - - - Sýry ovčí nebo buvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích z ovčí nebo kozí kůže
- - - - Ostatní:
- - - - - O obsahu tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních a o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk:
- - - - - - Nepřesahujícím 47 % hmotnostních:
0406 90 61- - - - - - - Grana Padano, Parmigiano Reggiano
0406 90 63- - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino
0406 90 69- - - - - - - Ostatní
- - - - - - Převyšujícím 47 %, avšak nepřesahujícím 72 % hmotnostních:
0406 90 73- - - - - - - Provolone
0406 90 75- - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
0406 90 76- - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Sams0
0406 90 78- - - - - - - Gouda
0406 90 79- - - - - - - Esrom, Italico, Kemhem, Saint- Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio
0406 90 81- - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blamey, Colby, Monterey
0406 90 82- - - - - - - Camembert
0406 90 84- - - - - - - Brie
0406 90 85- - - - - - - Kefalograviera, Kasseri
- - - - - - - Ostatní sýry, o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk:
0406 90 86- - - - - - - - Převyšujícím 47 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 52 % hmotnostních
0406 90 87- - - - - - - - Převyšujícím 52 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 62 % hmotnostních
0406 90 88- - - - - - - - Převyšujícím 62 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 72 % hmotnostních
0406 90 93- - - - - - Převyšujícím 72 % hmotnostních
0406 90 99- - - - - Ostatní
0409 00 00Přírodní med
0701Brambory, čerstvé nebo chlazené:
0701 90- Ostatní:
0701 90 10- - K výrobě škrobu
- - Ostatní:
0701 90 50- - - Rané brambory, od 1. ledna do 30. června
0701 90 90- - - Ostatní
0702 00 00Rajčata, čerstvá nebo chlazená:
ex 0702 00 00- Od 1. dubna do 31. srpna:
0704Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené:
0704 10 00- Květák a brokolice:
ex 0704 10 00- - Květák
ex 0704 10 00- - Brokolice
0704 20 00- Kapusta růžičková
0704 90- Ostatní:
0704 90 10- - Zelí bílé a zelí červené
0707 00Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlazené:
0707 00 05- Okurky salátové:
ex 0707 00 05- - Od 1. dubna do 30. června
0707 00 90- Okurky nakládačky:
ex 0707 00 90- - Od 1. září do 31. října
0709Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená:
0709 60- Plody rodu Capsicum nebo Pimenta:
0709 60 10- - Sladká paprika
- - Ostatní:
0709 60 91- - - Rodu Capsicum, pro výrobu kapsicinu nebo barviv z pryskyřic paprik rodu Capsicum
0709 60 95- - - Pro průmyslovou výrobu silic nebo pryskyřic
0709 60 99- - - Ostatní
0709 70 00- Špenát, novozélandský špenát a špenát zahradní
0805Citrusové plody, čerstvé nebo sušené:
0805 20- Mandarinky (včetně druhů tangerine a satsuma); klementinky, wilkingy a jiné podobné hybridy citrusů:
0805 20 10- - Klementinky:
ex 0805 20 10- - - Od 1. října do 31. prosince
0805 20 30- - Monreale a satsuma:
ex 0805 20 30- - - Od 1. října do 31. prosince
0805 20 50- - Mandarinky a wilkingy:
ex 0805 20 50- - - Od 1. října do 31. prosince
0805 20 70- - Tangerinky:
ex 0805 20 70- - - Od 1. října do 31. prosince
0805 20 90- - Ostatní:
ex 0805 20 90- - - Od 1. října do 31. prosince
0806Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené:
0806 10- Čerstvé:
0806 10 10- - Hrozny stolní:
ex 0806 10 10- - - Od 1. července do 30. září
0806 10 90- - Ostatní:
ex 0806 10 90- - - Od 1. července do 30. září
0807Melouny (včetně melounů vodních) a papáje, čerstvé:
- Melouny (včetně melounů vodních):
0807 11 00- - Melouny vodní:
ex 0807 11 00- - - Od 1. července do 30. srpna
0808Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé:
0808 10- Jablka:
0808 10 10- - Jablka k výrobě moštu, volně ložená, od 16. září do 15. prosince
0808 10 80- - - Ostatní
0808 20- Hrušky a kdoule:
- - Hrušky:
0808 20 10- - - Hrušky k výrobě moštu, volně ložené, od 1. srpna do 31. prosince
0808 20 50- - - Ostatní
0808 20 90- - Kdoule
0809Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé:
0809 10 00- Meruňky
0809 20- Třešně a višně:
0809 20 05- - Višně (Prunus cerasus)
0809 20 95- - Ostatní
0809 30- Broskve, včetně nektarinek:
0809 30 10- - Nektarinky
0809 30 90- - Ostatní:
ex 0809 30 90- - - Od 1. června do 30. srpna
0809 40- Švestky a trnky:
0809 40 05- - Švestky a slívy
0809 40 90- - Trnky
0810Ostatní ovoce, čerstvé:
0810 10 00- Jahody
0810 20- Maliny, moruše, ostružiny a Loganovy ostružiny:
0810 20 10- - - Maliny
0810 20 90- - Ostatní
0810 50 00- Kiwi:
ex 0810 50 00- - Od 1. listopadu do 31. března
1509Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený:
1509 10- Panenský:
1509 10 10- - Olivový olej na svícení
1509 10 90- - Ostatní
1509 90 00- Ostatní:
ex 1509 90 00- - V balení přes 2 5 litrů
ex 1509 90 00- - Ostatní
1601 00Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potraviny zpracované a připravené z těchto produktů:
1601 00 10- Z jater
- Ostatní:
1601 00 91- - Uzenky a salámy, suché nebo roztíratelné, tepelně neupravené
1601 00 99- - Ostatní
1602Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve:
1602 10 00- Homogenizované přípravky
1602 20- Z jater jakýchkoliv zvířat:
- - Z hus nebo kachen:
1602 20 11- - - Obsahující 75 % hmotnostních nebo více tučných jater
1602 20 19- - - Ostatní
1602 20 90- - Ostatní
- Z drůbeže čísla 0105:
1602 31- - Z krůt:
- - - Obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů:
1602 31 11- - - - Obsahující výhradně tepelně neupravené krůtí maso
1602 31 19- - - - Ostatní
1602 31 30- - - Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího
masa nebo drobů
1602 31 90- - - Ostatní
1602 32- - Z kohoutů nebo slepic druhu Gallus domesticus:
- - - Obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů:
1602 32 11- - - - Tepelně neopracované
1602 32 19- - - - Ostatní
1602 32 30- - - Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího
masa nebo drobů
1602 32 90- - - Ostatní
1602 39- - Ostatní:
- - - Obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů:
1602 39 21- - - - Tepelně neopracované
1602 39 29- - - - Ostatní
1602 39 40- - - Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího
masa nebo drobů
1602 39 80- - - Ostatní
- Z vepřů:
1602 41- - Kýty a kusy z nich:
1602 41 10- - - Z domácích vepřů
1602 41 90- - - Ostatní
1602 42- - Plece a kusy z nich:
1602 42 10- - - Z domácích vepřů
1602 42 90- - - Ostatní
1602 49- - Ostatní, včetně směsí:
- - - Z domácích vepřů:
- - - - Obsahující nejméně 80 % masa nebo drobů všech druhů, včetně tuků různého druhu či původu:
1602 49 11- - - - - Hřbety s kostí (s výjimkou krkovičky) a jejich části, včetně směsí ze hřbetu a kýty
1602 49 13- - - - - Krkovička a její části, včetně směsí z krkovičky a plece
1602 49 15- - - - - Ostatní směsi obsahující kýtu, plec, hřbet s kostí nebo krkovičku a jejich části
1602 49 19- - - - - Ostatní
1602 49 30- - - - Obsahující nejméně 40 %, avšak nejvýše 80 % masa nebo drobů všech druhů, včetně tuků různého druhu či původu
1602 49 50- - - - Obsahující nejvýše 40 % masa nebo drobů všech druhů, včetně tuků různého druhu či původu
1602 49 90- - - Ostatní
1602 50- Z hovězího masa:
1602 50 10- - Tepelně neopracované; směsi tepelně opracovaného masa nebo drobů a masa nebo drobů tepelně neopracovaných
- - Ostatní:
- - - v hermeticky uzavřených obalech:
1602 50 31- - - - Hovězí konzervy
1602 50 39- - - - Ostatní
1602 50 80- - - Ostatní
1602 90- Ostatní: včetně přípravků z krve všech zvířat:
1602 90 10- - Přípravky z krve jakýchkoliv zvířat
- - Ostatní:
1602 90 31- - - Ze zvěřiny nebo králíků
1602 90 41- - - Ze sobů
- - - Ostatní:
1602 90 51- - - - Obsahující maso nebo droby z domácích vepřů
- - - - Ostatní:
- - - - - Obsahující hovězí maso nebo droby:
1602 90 61- - - - - - Tepelně neopracované; směsi tepelně opracovaného masa nebo drobů a masa nebo drobů tepelně neopracovaných
1602 90 69- - - - - - Ostatní
- - - - - Ostatní:
- - - - - - Z ovcí nebo koz:
- - - - - - - Tepelně neopracované; směsi tepelně opracovaného masa nebo drobů a masa nebo drobů tepelně neopracovaných
1602 90 72- - - - - - - - Z ovcí
1602 90 74- - - - - - - - Z koz
- - - - - - - Ostatní:
1602 90 76- - - - - - - - Z ovcí
1602 90 78- - - - - - - - Z koz
1602 90 98- - - - - - Ostatní

PŘÍLOHA IV

KONCESE SPOLEČENSTVÍ NA PRODUKTY RYBOLOVU POCHÁZEJÍCÍ Z ČERNÉ HORY PRODUKTY UVEDENÉ V ČL. 29 ODST. 2 TÉTO DOHODY

Na dovoz produktů pocházejících z Černé Hory do Společenství uvedených v následující tabulce se vztahují tyto koncese:

Kód KNDělení taricPopis zbožíOd vstupu
této dohody
v platnost až do
31. prosince
téhož roku
(n)
od 1. ledna do
31. prosince
(n + 1)
Pro každý další
rok, od 1. ledna do
31. prosince
0301 91 10Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchusmykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache
a Onchorhynchus chrysogaster): živé; čerství
nebo chlazení, zmrazené; sušení, solení nebo
ve slaném nálevu, uzení; rybí filé a jiné rybí maso;
moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání
CK: 20 t na
0 % Nad CK:
90 % sazby
DNV
CK: 20 t na 0 %
Nad CK:
80 % sazby
DNV
CK: 20 t na 0 %
Nad CK:
70 % sazby
DNV
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0303 21 10
0303 21 20
0303 21 80
0304 19 15
0304 19 17
ex 0304 19 1930
ex 0304 19 9110
0304 29 15
0304 29 17
ex 0304 29 1930
ex 0304 99 2111, 12, 420
ex 0305 10 0010
ex 0305 30 9050
0305 49 4561
ex 0305 59 8061
ex 0305 69 80
0301 93 00Kapři: živí, čerství nebo chlazení, zmrazení, sušení,
solení nebo ve slaném nálevu, uzení; rybí filé
a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé
k lidskému požívání
CK: 10 t na 0 %
Nad CK: 90 %
sazby DNV
CK: 10 t na 0 %
Nad CK: 80 %
sazby DNV
CK: 10 t na 0 %
Nad CK: 70 %
sazby DNV
0302 69 11
0303 79 11
ex 0304 19 1920
ex 0304 19 9120
ex 0304 29 19420
ex 0304 99 2116
ex 0305 10 0020
ex 0305 30 9060
ex 0305 49 8030
ex 0305 59 8063
ex 0305 69 8063
ex 0301 99 8080Mořské pražmy (Dentex dentex a Pagellus spp.):
živé; čerstvé nebo chlazené; sušené, solené nebo
ve slaném nálevu, uzené; rybí filé a jiné rybí maso;
moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání
CK: 20 t na 0 %
Nad CK: 80 %
sazby DNV
CK: 20 1 na 0 %
Nad CK: 55 %
sazby DNV
CK: 20 t na 0 %
Nad CK: 30 %
sazby DNV
0302 69 61
0303 79 71
ex 3041 93 980
ex 0304 19 9977
ex 0304 29 9950
ex 0304 99 9920
ex 0305 10 0030
ex 0305 30 9070
ex 0305 49 8040
ex 0305 59 8065
ex 0305 69 8065
ex 0301 99 8022Mořští okouni (Dicentrarchus labrax): živí; čerství nebo
chlazení zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu,
uzení; rybí filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety,
způsobilé k lidskému požívání:
CK: 20 t na 0 %
Nad CK: 80 %
sazby DNV
CK: 20 t na 0 %
Nad CK: 55 %
sazby DNV
CK: 20 t na 0 %
Nad CK: 30 %
sazby DNV
0302 69 94
ex 0303 77 00 10
ex 0304 19 3985
ex 3041 99 979
ex 0304 29 9960
ex 3049 99 970
ex 0304 99 9940
ex 0305 30 9080
ex 0305 49 8050
ex 0305 59 8067
ex 0305 69 8067
Kód KNDĚLENÍ
TARIC
Popis zbožíRoční objem celní kvóty (čistá hmotnost)
1604 13 11
1604 13 19
ex 1604 20 50
10, 19Přípravky a konzervy ze sardinekCK: 200 t na 6 %
Nad CK: Plná celní sazba DNV (1)
1604 16 00
1604 20 40
Přípravky a konzervy z ančovičekCK: 200 t na 12,5 %
Nad CK: Plná celní sazba DNV (1)
(1) Objem počáteční kvóty je 200 tun. Od 1. ledna čtvrtého roku po vstupu této dohody v platnost se objem kvóty zvýší na 250 tun za předpokladu, že do 30. prosince daného roku bude využito alespoň 80 % celkové výše předchozí kvóty. Zvýšený objem kvóty, pokud se provede, bude použitelný až do okamžiku, kdy se strany této dohody dohodnou na jiných ujednáních.

Celní sazby uplatnitelné na veškeré výrobky položky HS 1604 kromě přípravků a konzerv ze sardinek a ančoviček se sníží podle uvedeného časového rozvrhu:

RokRok 1
(sazba v %)
Rok 3
(sazba v %)
Rok 5 a následující roky
(sazba v %)
Clo90 % sazby DNV80 % sazby DNV70 % sazby DNV

PŘÍLOHA V

ČERNOHORSKÉ KONCESE NA PRODUKTY RYBOLOVU POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ PRODUKTY UVEDENÉ V ČL. 30 ODST. 2 TÉTO DOHODY

Na dovozy produktů pocházejících ze Společenství do Černé Hory uvedených v následující tabulce se vztahují tyto koncese:

Kód KNPopis zbožíOd vstupu této dohody
v platnost až do
31. prosince
téhož roku
(n)
od 1. ledna do
31. prosince
(n + 1)
Pro každý další rok,
od 1. ledna do
31. prosince
0301 91 10Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus
mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache
a Onchorhynchus chrysogaster):
živí; čerství nebo chlazení zmrazení;
sušené, solené nebo ve slaném nálevu,
uzené; rybí filé a jiné rybí maso;
moučky, prášky a pelety, způsobilé
k lidskému požívání
CK: 20 t na 0 %
Nad CK:
90 % sazby DNV
CK: 20 t na 0 %
Nad CK:
80 % sazby DNV
CK: 20 t na 0 %
Nad CK:
70 % sazby DNV
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 20
030211 80
0303 21 10
0303 21 20
0303 21 80
0304 19 15
0304 19 17
ex 0304 19 19
ex 0304 19 91
0304 29 15
0304 29 17
ex 0304 29 19
ex 0304 99 21
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
0305 49 45
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80
ex 0301 99 80Mořské pražmy (Dentex dentex a Pagellus spp.):
živé; čerstvé nebo chlazené; sušené, solené nebo
ve slaném nálevu, uzené; rybí filé a jiné rybí maso;
moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání
CK: 20 t na 0 %
Nad CK: 80 % sazby DNV
CK: 20 t na 0 %
Nad CK: 60 % sazby DNV
CK: 20 t na 0 %
Nad CK: 40 % sazby DNV
0302 69 61
0303 79 71
ex 0304 19 39
ex 0304 19 99
ex 0304 29 99
ex 0304 99 99
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80
ex 0301 99 80Mořští okouni (Dicentrarchus labrax): živí;
čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení
nebo ve slaném nálevu, uzení; rybí filé a jiné rybí
maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé
k lidskému požívání
CK: 20 t na 0 %
Nad CK:
80 % sazby DNV
CK: 20 t na 0 %
Nad CK:
60 % sazby DNV
CK: 20 t na 0 %
Nad CK:
40 % sazby DNV
0302 69 94
ex 0303 77 00
ex 0304 19 39
ex 0304 19 99
ex 0304 29 99
ex 0304 99 99
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80
Kód KNPopis zbožíRoční objem celní kvóty (čistá hmotnost)
1604 13 11
1604 13 19
ex 1604 20 50
Přípravky a konzervy ze sardinekCK: 20 t na 50 % DNV Nad CK:
Plná celní sazba DNV
1604 16 00
1604 20 40
Přípravky a konzervy z ančovičekCK: 10 t na 50 % Nad CK:
Plná celní sazba DNV

Celní sazby uplatnitelné na veškeré výrobky položky HS 1604 kromě přípravků a konzerv ze sardinek a ančoviček se sníží podle uvedeného časového rozvrhu:

RokRok 1
(sazba v %)
Rok 2
(sazba v %)
Rok 3
(sazba v %)
Rok 4 a následující roky
(sazba v %)
Clo80 % sazby DNY70 % sazby DNY60 % sazby DNY50 % sazby DNY

PŘÍLOHA VI

USAZOVÁNÍ: FINANČNÍ SLUŽBY

(uvedené v Hlavě V Kapitole II této dohody)

FINANČNÍ SLUŽBY DEFINICE

Finanční služba je jakákoli služba finanční povahy nabízená poskytovatelem finančních služeb smluvní strany.

Mezi finanční služby patří tyto činnosti:

A. Veškeré pojišťovací služby a služby související s pojištěním:

1. přímé pojištění (včetně spolupojištění):

a) životní pojištění;

b) jiné než životní pojištění;

2. zajištění a retrocese;

3. zprostředkování pojištění, například makléřství a agentury;

4. doplňkové služby k pojištění, například služby v oborech poradenství, pojistná matematika, posouzení rizika a vyrovnání nároků.

B. Bankovní a jiné finanční služby (kromě pojištění):

1. přijímání vkladů a jiných vratných peněžních prostředků od veřejnosti;

2. půjčky všech typů, včetně mimo jiného spotřebitelského úvěru, hypotečního úvěru, faktoringu a financování obchodních transakcí;

3. finanční leasing;

4. veškeré služby týkající se plateb a převodů peněz, včetně úvěrových, platebních a podobných karet, cestovních šeků a bankovních směnek;

5. poskytování záruk a příslibů;

6. obchodování na vlastní účet nebo na účet zákazníků, ať už na burze, na přepážkovém trhu nebo jinak, prostřednictvím těchto prostředků:

a) nástrojů peněžního trhu (šeků, směnek, vkladních listů atd.);

b) deviz;

c) odvozených produktů, včetně termínovaných obchodů (futures) a opcí;

d) nástrojů využívajících směnných kursů a úrokových sazeb, včetně takových produktů jako swapy a dohody o termínování kursů, atd.;

e) převoditelných cenných papírů;

f) ostatních obchodovatelných nástrojů a finančního majetku, včetně drahých kovů;

7. účast při vydávání všech druhů cenných papírů, včetně upisování a investování jako prostředník (veřejně i soukromě), a poskytování služeb souvisejících s takovým vydáváním;

8. peněžní makléřství;

9. správa majetku, například správa hotovosti nebo portfolia, všechny formy správy kolektivního investování, správa penzijního fondu, správcovské, depozitní a svěřenecké služby;

10. služby při vyrovnání a zúčtování finančního majetku, včetně cenných papírů, derivátů a jiných obchodovatelných nástrojů;

11. poskytování a předávání finančních informací a zpracovávání finančních údajů a s tím spojeného programového vybavení poskytovateli jiných finančních služeb;

12. poradenství, zprostředkování a jiné doplňkové finanční služby ke všem činnostem uvedeným ve výše uvedených bodech 1 až 11, včetně úvěrových referencí a analýz, investičních studií a investičního poradenství, studia a poradenství, které se týkají portfolia, poradenství k akvizicím a k restrukturalizaci a strategii společnosti.
Z definice finančních služeb jsou vyloučeny tyto činnosti:

a) činnosti vykonávané centrálními bankami nebo jakýmkoli jiným veřejnoprávním orgánem v rámci měnové politiky a politiky směnného kurzu;

b) činnosti prováděné centrálními bankami, subjekty veřejné správy nebo veřejnými orgány na účet vlády nebo při jejím zaručení, vyjma činností, které mohou vykonávat poskytovatelé finančních služeb v hospodářské soutěži s těmito veřejnoprávními subjekty;

c) činnosti, které jsou součástí zákonného systému sociálního zabezpečení nebo plánů důchodového zabezpečení, vyjma činností, které mohou vykonávat poskytovatelé finančních služeb v hospodářské soutěži s veřejnoprávními subjekty nebo soukromými orgány.

PŘÍLOHA VII

PRÁVA DUŠEVNÍHO, PRŮMYSLOVÉHO A OBCHODNÍHO VLASTNICTVÍ

(uvedená v Článku 75 této dohody)

Ustanovení čl. 75 odst. 4 této dohody se týká těchto mnohostranných úmluv, jichž jsou členské státy smluvními stranami nebo se v těchto členských státech defacto uplatňují:

— Úmluva o založení Světové organizace duševního vlastnictví (Úmluva WIPO, Stockholm, 1967, ve znění z roku 1979);

— Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (Pařížský akt, 1971);

— Bruselská úmluva o šíření programů prostřednictvím satelitů (Brusel, 1974);

— Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení (19 7 7, ve znění z roku 1980);

— Haagská dohoda o mezinárodním ukládání průmyslových vzorů (Londýnský akt, 1934 a Haagský akt, 1960);

— Locarnská dohoda o mezinárodním třídění průmyslových vzorů (Locarno, 1968, ve znění z roku 1979);

— Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (Stockholmský akt, 1967, ve znění z roku 1979);

— Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (Madridský protokol, 1989);

— Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (Ženeva, 1977, ve znění z roku 1979);

— Pařížská úmluva o ochraně průmyslového vlastnictví (Stockholmský akt, 1967, ve znění z roku 1979);

— Smlouva o patentové spolupráci (Washington, 1970, ve znění z roku 1979, upravena v roce 1984);

— Smlouva o patentovém právu (Ženeva, 2000);

— Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin (úmluva UPOV, Paříž, 1961, ve znění revidovaném v roce 1972, 1978 a 1991);

— Úmluva o ochraně výrobců zvukových záznamů proti neoprávněnému rozmnožování jejich zvukových záznamů (Úmluva o zvukových záznamech, Ženeva, 1971);

— Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (Římská úmluva, 1961);

— Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění (Štrasburk 1971, ve znění z roku 1979);

— Smlouva o známkovém právu (Ženeva, 1994);

— Vídeňská dohoda o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek (Vídeň, 1973, věznění z roku 1985);

— Smlouva WIPO o autorském právu (Ženeva, 1996);

— Smlouvu WIPO o výkonech výkonných umělců a zvukových záznamech (Ženeva, 1996);

— Evropská patentová úmluva;

— Dohoda WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví


PROTOKOL 1

o Obchodu mezi Společenstvím a Černou horou se zpracovanými zemědělskými Produkty

Článek 1

1. Společenství a Černá Hora používají na zpracované zemědělské produkty cla uvedená v příloze I a příloze II v souladu s podmínkami stanovenými v těchto přílohách, ať již jsou omezeny celními kvótami nebo ne.

2. Rada stabilizace a přidružení rozhodne o:

a) rozšíření seznamu zpracovaných zemědělských produktů v rámci tohoto protokolu,

b) změnách cel uvedených v přílohách I a II,

c) zvýšení nebo zrušení celních kvót.

3. Rada stabilizace a přidružení může nahradit cla stanovená tímto porotokolem režimem stanoveným na základě příslušných tržních cen Společenství a Černé Hory pro zemědělské produkty skutečně použité při výrobě zpracovaných zemědělských produktů, jež jsou předmětem tohoto protokolu.

Článek 2

Cla používaná podle článku 1 mohou být snížena rozhodnutím Rady stabilizace a přidružení:

a) jestliže jsou v rámci obchodu mezi Společenstvím a Černou Horou cla, která se vztahují na základní produkty, snížena nebo

b) v návaznosti na snížení vycházející z vzájemných koncesí týkajících se zpracovaných zemědělských produktů.

Snížení uvedená v písm. a) se vypočítají z části cla označené jako zemědělská složka, která odpovídá zemědělským produktům skutečně použitým při výrobě dotčených zpracovaných zemědělských produktů, a odečte se od cel, která se vztahují na základní produkty.

Článek 3

Společenství a Černá Hora si sdělí administrativní opatření přijatá pro produkty, na které se vztahuje tento protokol. Tato opatření by měla zajistit rovné zacházení všem zúčastněným stranám a měla by být co nejpružnější a nejjednodušší.


PŘÍLOHA I

CLA POUŽITELNÁ PŘI DOVOZU ZPRACOVANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z ČERNÉ HORY DO SPOLEČENSTVÍ

Cla z dovozu níže uvedených zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Černé Hory do Společenství se rovnají nule.

Kód KN Popis zboží
(1) (2)
0403 Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko
a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující
přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
0403 10 - Jogurt:
- - Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
- - - V prášku, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:
0403 10 51 - - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
0403 10 53 - - - - Převyšujícím 1,5 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních
0403 10 59 - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních
- - - Ostatní, o obsahu mléčného tuku:
0403 10 91 - - - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostní
0403 10 93 - - - - Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních
0403 10 99 - - - - Převyšujícím 6 % hmotnostních
0403 90 - Ostatní:
- - Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
- - - V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:
0403 90 71 - - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
0403 90 73 - - - - Převyšujícím 1,5 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních
0403 90 79 - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních
- - - Ostatní, o obsahu mléčného tuku:
0403 90 91 - - - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostní
0403 90 93 - - - - Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních
0403 90 99 - - - - Převyšujícím 6 % hmotnostních
0405 Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:
0405 20 - Mléčné pomazánky:
0405 20 10 - - O obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 60 % hmotnostních
0405 20 30 - - O obsahu tuku 60 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 7 5 % hmotnostních
0501 00 00 Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasů
0502 Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží;
odpad z těchto štětin nebo chlupů
0505 Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji)
a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace;
prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí
0506 Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru),
upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů
0507 Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb nebo jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta,
paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach
a odpad z těchto produktů
0508 00 00 Korály a podobné materiály, neopracované nebo pouze jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované;
ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené,
avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů
0510 00 00 Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané
k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované
0511 Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání:
- Ostatní:
0511 99 - - Ostatní:
- - - Přírodní houby živočišného původu:
0511 99 31 - - - - Surové
0511 99 39 - - - - Ostatní
0511 99 85 - - - Ostatní
ex 0511 99 85 - - - - Žíně a odpad z žíní, též ve štůčcích, s podložkou nebo bez podložky
0710 Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená:
0710 40 00 - Kukuřice cukrová
0711 Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích),
avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání:
0711 90 - Ostatní zelenina; zeleninové směsi:
- - Zelenina:
0711 90 30 - - Kukuřice cukrová
0903 00 00 Maté
1212 Svatojánský chléb, chaluhy a jiné řasy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvá, chlazená, zmrazená nebo sušená, též v prášku;
ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium intybus sativum),
používané zejména k lidskému požívání, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:
1212 20 00 - Chaluhy a jiné řasy
1302 Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; pektinové látky, pektináty a pektany; agar- agar a ostatní slizy
a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:
- Rostlinné šťávy a výtažky:
1302 12 00 - - Z lékořice
1302 13 00 - - Z chmele
1302 19 - - Ostatní:
1302 19 80 - - - Ostatní
1302 20 - Pektinové látky, pektináty a pektany:
1302 20 10 - - V suchém stavu
1302 20 90 - - Ostatní
- Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:
1302 31 00 - - Agar- agar
1302 32 - - Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba nebo z guarových semen, též upravené
1302 32 10 - - Ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba
1401 Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží (například bambus, rákos, španělský rákos
(rotang), sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko):
1404 Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
1505 Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu):
1506 00 00 Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
1515 Ostatní pevné rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:
1515 90 - Ostatní:
1515 90 11 - - Tungový (čínský dřevný) olej; jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce
ex 1515 90 11 - - - Jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce
1516 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované
nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené:
1516 20 - Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce:
1516 20 10 - - Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. „opálový vosk“
1517 Margarin; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly,
jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:
1517 10 - Margarin, vyjma tekutého margarínu:
1517 10 10 - - S obsahem tukových látek pocházejících z mléka vyšším než 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 15 % hmotnostních
1517 90 - Ostatní:
1517 90 10 - - S obsahem tukových látek pocházejících z mléka vyšším než 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 15 % hmotnostních
- - Ostatní:
1517 90 93 - - - Jedlé směsi nebo přípravky používané jako tvarovací
1518 00 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla
ve vakuu nebo v inertním plynu, nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných
živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
1518 00 10 - Linoxyn
- Ostatní:
1518 00 91 - - Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované teplem
ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516
- - Ostatní:
1518 00 95 - - - Směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí
1518 00 99 - - - Ostatní
1520 00 00 Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy
1521 Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené
1522 00 Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:
1522 00 10 - Degras
1702 Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických
přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:
1702 50 00 - Chemicky čistá fruktóza
1702 90 - Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině
1702 90 10 - - Chemicky čistá maltóza
1704 Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao
1803 Kakaová hmota, též odtučněná
1804 00 00 Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej
1805 00 00 Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla
1806 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao
1901 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao
nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté;
potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa,
měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté
1902 Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle,
lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený:
- Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:
1902 11 00 - - Obsahující vejce
1902 19 - - Ostatní:
1902 19 10 - - - Neobsahující mouku ani krupičku z pšenice obecné
1902 19 90 - - - Ostatní
1902 20 - Těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak nepřipravené:
- - Ostatní:
1902 20 91 - - - Vařené
1902 20 99 - - - Ostatní
1902 30 - Ostatní těstoviny:
1902 30 10 - - Sušené
1902 30 90 - - Ostatní
1902 40 - Kuskus:
1902 40 10 - - Nepřipravený
1902 40 90 - - Ostatní
1903 00 00 Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách
1904 Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice)
v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené,
jinde neuvedené ani nezahrnuté
1905 Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely,
oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky
2001 Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové:
2001 90 - Ostatní:
2001 90 30 - - Kukuřice cukrová (Zea mays var. Saccharata)
2001 90 40 - - Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více
2001 90 60 - - Palmová jádra
2004 Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006
2004 10 - Brambory:
- - Ostatní
2004 10 91 - - - Ve formě mouky, krupice nebo vloček
2004 90 - Ostatní zelenina a zeleninové směsi:
2004 90 10 - - Kukuřice cukrová (Zea mays var. Saccharata)
2005 Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmražená, jiná než výrobky čísla 2006
2005 20 - Brambory:
2005 20 10 - - Ve formě mouky, krupice nebo vloček
2005 80 00 - Kukuřice cukrová (Zea mays var. Saccharata)
2008 Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu,
jinde neuvedené nebo nezahrnuté:
- Ořechy, arašídy a jiná semena, též ve směsi:
2008 11 - - Arašídy (burské oříšky):
2008 11 10 - - - Arašídové máslo
- Ostatní, včetně směsí, jiných než položky 2008 19:
2008 91 00 - - Palmová jádra
2008 99 - - Ostatní:
- - - Bez přídavku alkoholu:
- - - - Bez přídavku cukru:
2008 99 85 - - - - - Kukuřice, kromě kukuřice cukrové (Zea mays var. Saccharata)
2008 99 91 - - - - - Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více
2101 Výtažky, esence (třešti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté;
pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, třešti a koncentráty z nich
2102 Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovací látky čísla 3002; hotové prášky do pečivá
2103 Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice
2104 Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků
2105 00 Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa
2106 Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté
2106 10 - Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:
2106 10 20 - - Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků,
5 % hmotnostních sacharózy nebo izoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu
2106 10 80 - - Ostatní
2106 90 - Ostatní:
2106 90 20 - - Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů - - Ostatní:
2106 90 92 - - Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků,
5 % hmotnostních sacharózy nebo izoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu
2106 90 98 - - - Ostatní
2201 Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh
2202 Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje,
vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009
2203 00 Pivo ze sladu
2205 Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek
2207 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované,
s jakýmkoliv obsahem alkoholu
2208 Ethylalkohol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje
2402 Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek:
2403 Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence (třešti)
2905 Acyklické alkoholy a jejich halogen- , sulfo- , nitro- nebo nitrosoderiváty:
- Ostatní vícesytné alkoholy:
2905 43 00 - - Mannitol (mannit)
2905 44 - - D- glucitol (sorbitol, sorbit):
- - - Ve vodném roztoku:
2905 44 11 - - - - Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D- mannitolu, počítaného na obsah D-glucitolu
2905 44 19 - - - - Ostatní
- - - Ostatní:
2905 44 91 - - - - Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D- mannitolu, počítaného na obsah D-glucitolu
2905 44 99 - - - - Ostatní
2905 45 00 - - Glycerol
3301 Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic
v tucích, v nevysychavých olejích, ve voscích nebo podobné, získané enfleuráží nebo macerací; terpenické vedlejší produkty vznikající
při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic:
3301 90 - Ostatní:
3301 90 10 - - Vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci silic
- - Extrahované olejové pryskyřice
3301 90 21 - - - Z lékořice a chmele
3301 90 30 - - - Ostatní
3301 90 90 - - Ostatní
3302 Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu;
ostatní přípravky na bázi vonných látek, používané k výrobě nápojů:
330210 - Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů
- - Druhy používané k výrobě nápojů:
- - - Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj:
3302 10 10 - - - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0,5 % obj. - - - - Ostatní:
3302 10 21 - - - - - Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků,
5 % hmotnostních sacharózy nebo izoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu
3302 10 29 - - - - - Ostatní
3501 Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy:
3501 10 - Kasein:
3501 10 10 - - Pro výrobu regenerovaných textilních vláken
3501 10 50 - - Pro jiné průmyslové užití než pro výrobu potravin nebo krmiv
3501 10 90 - - Ostatní
3501 90 - Ostatní:
3501 90 90 - - Ostatní
3505 Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:
3505 10 - Dextriny a jiné modifikované škroby:
3505 10 10 - - Dextriny - - Ostatní modifikované škroby:
3505 10 90 - - - Ostatní
3505 20 - Klihy:
3505 20 10 - - Obsahující méně než 25 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů
3505 20 30 - - Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 55 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů
3505 20 50 - - Obsahující 55 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů
3505 20 90 - - Obsahující 80 % hmotnostních nebo více škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů
3809 Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky ke zrychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla)
používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
3809 10 - Na bázi škrobových látek:
3809 10 10 - - Obsahující méně než 55 % hmotnostních těchto látek
3809 10 30 - - Obsahující 55 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 70 % hmotnostních těchto látek
3809 10 50 - - Obsahující 70 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 83 % hmotnostních těchto látek
3809 10 90 - - Obsahující 83 % hmotnostních nebo více těchto látek
3823 Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy
3824 Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví
(včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté:
3824 60 - Sorbitol, jiný než položky 2905 44:
- - Ve vodném roztoku:
3824 60 11 - - - Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D mannitolu, počítaného na obsah D-glucitolu
3824 60 19 - - - Ostatní
- - Ostatní:
3824 60 91 - - - Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítaného na obsah D-glucitolu
3824 60 99 - - - Ostatní

PŘÍLOHA II

CLA POUŽITELNÁ PŘI DOVOZU PRODUKTŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z ČERNÉ HORY DO SPOLEČENSTVÍ PŘÍLOHA II

(okamžitě nebo postupně)

Kód KN Popis zboží Celní sazba (% MFN)
2008 2009 2010 2011 2012 a dále
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
0403 Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr
nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
0403 10 - Jogurt:
- - Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
- - - V prášku, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:
0403 10 51 - - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 80 60 40 20 0
0403 10 53 - - - - Převyšujícím 1,5 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 80 60 40 20 0
0403 10 59 - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních 80 60 40 20 0
- - - Ostatní, o obsahu mléčného tuku:
0403 10 91 - - - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostní 80 60 40 20 0
0403 10 93 - - - - Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních 80 60 40 20 0
0403 10 99 - - - - Převyšujícím 6 % hmotnostních 80 60 40 20 0
0403 90 - Ostatní:
- - Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
- - - V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:
0403 90 71 - - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních 80 60 40 20 0
0403 90 73 - - - - Převyšujícím 1,5 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních 80 60 40 20 0
0403 90 79 - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních 80 60 40 20 0
- - - Ostatní, o obsahu mléčného tuku:
0403 90 91 - - - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostní 80 60 40 20 0
0403 90 93 - - - - Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních 80 60 40 20 0
0403 90 99 - - - - Převyšujícím 6 % hmotnostních 80 60 40 20 0
0405 Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:
0405 20 - Mléčné pomazánky:
0405 20 10 - - O obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 60 % hmotnostních 90 80 70 60 50
0405 20 30 - - O obsahu tuku 60 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 7 5 % hmotnostních 90 80 70 60 50
0501 00 00 Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasů 0 0 0 0 0
0502 Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží;
odpad z těchto štětin nebo chlupů:
0502 10 00 - Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat a odpad z těchto štětin nebo chlupů 0 0 0 0 0
0502 90 00 - Ostatní 0 0 0 0 0
0505 Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji)
a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace;
prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí:
0505 10 - Peří používané k vycpávání; prachové peří:
0505 10 10 - - Surové 0 0 0 0 0
0505 10 90 - - Ostatní 0 0 0 0 0
0505 90 00 - Ostatní 0 0 0 0 0
0506 Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru),
upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů:
0506 10 00 - Ossein a kosti upravené kyselinou 0 0 0 0 0
0506 90 00 - Ostatní 0 0 0 0 0
0507 Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb nebo jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta,
paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru;
prach a odpad z těchto produktů:
0507 10 00 - Slonovina; prach a odpad ze slonoviny 0 0 0 0 0
0507 90 00 - Ostatní 0 0 0 0 0
0508 00 00 Korály a podobné materiály, neopracované nebo pouze jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované;
ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše
upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů
0 0 0 0 0
0510 00 00 Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu
používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované
0 0 0 0 0
0511 Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3,
nezpůsobilá k lidskému požívání:
- Ostatní:
0511 99 - - Ostatní:
- - - Přírodní houby živočišného původu:
0511 99 31 - - - - Surové 0 0 0 0 0
0511 99 39 - - - - Ostatní 0 0 0 0 0
0511 99 85 - - - Ostatní
ex 0511 99 85 - - - - Žíně a odpad z žíní, též ve štůčcích, s podložkou nebo bez podložky 0 0 0 0 0
0710 Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená:
0710 40 00 - Kukuřice cukrová 0 0 0 0 0
0711 Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě
nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání:
0711 90 - Ostatní zelenina; zeleninové směsi:
- - Zelenina:
0711 90 30 - - Kukuřice cukrová 0 0 0 0 0
0903 00 00 Maté 0 0 0 0 0
1212 Svatojánský chléb, chaluhy a jiné řasy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvá, chlazená, zmrazená
nebo sušená, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů
čekanky druhu Cichorium intybus sativum), používané zejména k lidskému požívání, jinde neuvedené
nebo nezahrnuté:
1212 20 00 - Chaluhy a jiné řasy 0 0 0 0 0
1302 Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; pektinové látky, pektináty a pektany;
agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:
- Rostlinné šťávy a výtažky:
1302 12 00 - - Z lékořice 0 0 0 0 0
1302 13 00 - - Z chmele 0 0 0 0 0
1302 19 - - Ostatní:
1302 19 80 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
1302 20 - Pektinové látky, pektináty a pektany:
1302 20 10 - - V suchém stavu 0 0 0 0 0
1302 20 90 - - Ostatní 0 0 0 0 0
- Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:
1302 31 00 - - Agar- agar 0 0 0 0 0
1302 32 - - Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba
nebo z guarových semen, též upravené
1302 32 10 - - Ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba 0 0 0 0 0
1401 Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží
(například bambus, rákos, španělský rákos (rotang), sítina, vrbové proutí, rafie,
obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko):
1401 10 00 - Bambus 0 0 0 0 0
1401 20 00 - Rákos 0 0 0 0 0
1401 90 00 - Ostatní 0 0 0 0 0
1404 Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
1404 20 00 - Krátká bavlna (z druhého vyzrňování) 0 0 0 0 0
1404 90 00 - Ostatní 0 0 0 0 0
1505 Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu):
1505 00 10 - Tuk z ovčí vlny, surový 0 0 0 0 0
1505 00 90 - Ostatní 0 0 0 0 0
1506 00 00 Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené 0 0 0 0 0
1515 Ostatní pevné rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce,
též rafinované, ale chemicky neupravené:
1515 90 - Ostatní:
1515 90 11 - - Tungový (čínský dřevný) olej; jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce
ex 1515 90 11 - - Jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce 0 0 0 0 0
1516 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované,
reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené:
1516 20 - Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce:
1516 20 10 - - Hydrogenováný ricinový olej, tzv. „opálový vosk“ 0 0 0 0 0
1517 Margarin; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků
nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:
1517 10 - Margarin, vyjma tekutý margarín:
1517 10 10 - - S obsahem tukových látek pocházejících z mléka vyšším než 10 % hmotnostních,
avšak nepřesahujícím 15 % hmotnostních
0 0 0 0 0
1517 90 - Ostatní:
1517 90 10 - - S obsahem tukových látek pocházejících z mléka vyšším než 10 % hmotnostních,
avšak nepřesahujícím 15 % hmotnostních
0 0 0 0 0
- - Ostatní:
1517 90 93 - - - Jedlé směsi nebo přípravky používané jako tvarovací 0 0 0 0 0
1518 00 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené,
foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu, nebo jinak chemicky upravené,
jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných
tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
1518 00 10 - Linoxyn 0 0 0 0 0
- Ostatní:
1518 00 91 - - Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené,
foukané, polymerované teplem ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené,
jiné než uvedené v čísle 1516
0 0 0 0 0
- - Ostatní:
1518 00 95 - - - Směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků
a olejů a jejich frakcí
0 0 0 0 0
1518 00 99 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
1520 00 00 Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy 0 0 0 0 0
1521 Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet),
též rafinované nebo barvené:
1521 10 00 - Rostlinné vosky 0 0 0 0 0
1521 90 - Ostatní:
1521 90 10 - - Vorvanina (spermacet), též rafinovaná nebo barvená 0 0 0 0 0
- - Včelí vosk a jiné hmyzí vosky, též rafinované nebo barvené:
1521 90 91 - - Surové 0 0 0 0 0
1521 90 99 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
1522 00 Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:
1522 00 10 - Degras 0 0 0 0 0
1702 Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu;
cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený
s přírodním medem; karamel:
1702 50 00 - Chemicky čistá fruktóza 0 0 0 0 0
1702 90 - Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících
50 % hmotnostních fruktózy v sušině
1702 90 10 - - Chemicky čistá maltóza 0 0 0 0 0
1704 Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:
1704 10 - Žvýkací guma, též obalená cukrem:
- - Obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza):
1704 10 11 - - - Plátková žvýkací guma 80 60 40 20 0
1704 10 19 - - - Ostatní 80 60 40 20 0
- - Obsahující 60 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza):
1704 10 91 - - - Plátková žvýkací guma 80 60 40 20 0
1704 10 99 - - - Ostatní 80 60 40 20 0
1704 90 - Ostatní:
1704 90 10 - - Výtažky z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přídavku jiných látek 80 60 40 20 0
1704 90 30 - - Bílá čokoláda 80 60 40 20 0
- - Ostatní:
1704 90 51 - - - Těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti 1 kg nebo více 80 60 40 20 0
1704 90 55 - - - Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli 80 60 40 20 0
1704 90 61 - - - Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé 80 60 40 20 0
- - - Ostatní:
1704 90 65 - - - Gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných součástí 80 60 40 20 0
1704 90 71 - - - - Tvrdé bonbony, též plněné 80 60 40 20 0
1704 90 75 - - - - Karamely a podobné cukrovinky 80 60 40 20 0
- - - - Ostatní:
1704 90 81 - - - - Vyrobené kompresí 80 60 40 20 0
1704 90 99 - - - - - Ostatní 80 60 40 20 0
1803 Kakaová hmota, též odtučněná:
1803 10 00 - Neodtučněná 0 0 0 0 0
1803 20 00 - Zcela nebo částečně odtučněná 0 0 0 0 0
1804 00 00 Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej 0 0 0 0 0
1805 00 00 Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla 0 0 0 0 0
1806 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:
1806 10 - Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
1806 10 15 - - Neobsahující sacharózu nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních sacharózy
(včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza
0 0 0 0 0
1806 10 20 - - Obsahující 5 % nebo více, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharózy
(včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza
0 0 0 0 0
1806 10 30 - - Obsahující 65% nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharózy
(včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza
0 0 0 0 0
1806 10 90 - - Obsahující nejméně 80 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)
nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa
0 0 0 0 0
1806 20 - Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti vyšší než 2 kg nebo
v tekutém nebo pastovitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo
v bezprostředním obalu, o obsahu přesahujícím 2 kg:
1806 20 10 - - Obsahující 31 % hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující 31 % hmotnostních
nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tuku
0 0 0 0 0
1806 20 30 - - Obsahující 2 5 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 31 % hmotnostních
kombinace kakaového másla a mléčného tuku
0 0 0 0 0
- - Ostatní:
1806 20 50 - - - Obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla 0 0 0 0 0
1806 20 70 - - - Čokoládová mléčná drobenka (Chocolate milk crumb) 0 0 0 0 0
1806 20 80 - - - Čokoládové polevy 0 0 0 0 0
1806 20 95 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
- Ostatní, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách:
1806 31 00 - - Plněné 80 60 40 20 0
1806 32 - - Neplněné
1806 32 10 - - - S přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů 80 60 40 20 0
1806 32 90 - - - Ostatní 80 60 40 20 0
1806 90 - Ostatní:
- - Čokoláda a čokoládové výrobky:
- - Čokoládové bonbony (pralinky), též plněné:
1806 90 11 - - - - Obsahující alkohol 80 60 40 20 0
1806 90 19 - - - - Ostatní 80 60 40 20 0
- - - Ostatní:
1806 90 31 - - - Plněné 80 60 40 20 0
1806 90 39 - - - Neplněné 80 60 40 20 0
1806 90 50 - - Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao 80 60 40 20 0
1806 90 60 - - Pasty (pomazánky) obsahující kakao 80 60 40 20 0
1806 90 70 - - Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao 80 60 40 20 0
1806 90 90 - - Ostatní 80 60 40 20 0
1901 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků,
neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném
základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující
kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě,
jinde neuvedené ani nezahrnuté:
1901 10 00 - Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej 0 0 0 0 0
1901 20 00 - Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905 0 0 0 0 0
1901 90 - Ostatní:
- - Sladový výtažek:
1901 90 11 - - - Obsahující 90 % hmotnostních nebo více suchého výtažku 0 0 0 0 0
1901 90 19 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
- - Ostatní:
1901 90 91 - - - Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob anebo obsahující
méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru)
nebo isoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu, kromě potravinových přípravků
v prášku ze zboží čísel 0401 až 0404
0 0 0 0 0
1901 90 99 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
1902 Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené,
jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený:
- Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:
1902 11 00 - - Obsahující vejce 0 0 0 0 0
1902 19 - - Ostatní:
1902 19 10 - - - Neobsahující mouku ani krupičku z pšenice obecné 0 0 0 0 0
1902 19 90 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
1902 20 - Těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak nepřipravené:
- - Ostatní:
1902 20 91 - - - Vařené 0 0 0 0 0
1902 20 99 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
1902 30 - Ostatní těstoviny:
1902 30 10 - - Sušené 0 0 0 0 0
1902 30 90 - - Ostatní 0 0 0 0 0
1902 40 - Kuskus:
1902 40 10 - - Nepřipravený 0 0 0 0 0
1902 40 90 - - Ostatní 0 0 0 0 0
1903 00 00 Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách 0 0 0 0 0
1904 Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes);
obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky),
předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
1904 10 - Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením:
1904 10 10 - - Z kukuřice 0 0 0 0 0
1904 10 30 - - Z rýže 0 0 0 0 0
1904 10 90 - - Ostatní: 0 0 0 0 0
1904 20 - Potravinové přípravky získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček
a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin:
1904 20 10 - - Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček 0 0 0 0 0
- - Ostatní:
1904 20 91 - - - Z kukuřice 0 0 0 0 0
1904 20 95 - - - Z rýže 0 0 0 0 0
1904 20 99 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
1904 30 00 Pšenice bulgur 0 0 0 0 0
1904 90 - Ostatní:
1904 90 10 - - Rýže 0 0 0 0 0
1904 90 80 - - Ostatní 0 0 0 0 0
1905 Pekařského zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané
pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky:
1905 10 00 - Křupavý chléb zvaný „knäckebrot“ 0 0 0 0 0
1905 20 - Perník a podobné výrobky:
1905 20 10 - - Obsahující méně než 30 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) 0 0 0 0 0
1905 20 30 - - Obsahující 30 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 50 % hmotnostních sacharózy
(včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza)
0 0 0 0 0
1905 20 90 - - Obsahující 50 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) 0 0 0 0 0
- Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:
1905 31 - - Sladké sušenky:
- - - Zcela nebo částečně polévané neb o potažené čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:
1905 31 11 - - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 85 g 0 0 0 0 0
1905 31 19 - - - - Ostatní 0 0 0 0 0
- - - Ostatní:
1905 31 30 - - - Obsahující 8 % hmotnostních nebo více mléčných tuků 0 0 0 0 0
- - - - Ostatní:
1905 31 91 - - - - - Dvojité (slepované) sušenky plněné 0 0 0 0 0
1905 31 99 - - - - - Ostatní 0 0 0 0 0
1905 32 - - Oplatky a malé oplatky: 0 0 0 0 0
1905 32 05 S obsahem vody vyšším než 10 % hmotnostních
- - - Ostatní
- - - - Zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:
1905 32 11 - - - - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 85 g 0 0 0 0 0
1905 32 19 - - - - - Ostatní 0 0 0 0 0
- - - - Ostatní:
1905 32 91 - - - - - Slané, též plněné 0 0 0 0 0
1905 32 99 - - - - - Ostatní 0 0 0 0 0
1905 40 - Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky:
1905 40 10 - Suchary 0 0 0 0 0
1905 40 90 - - Ostatní 0 0 0 0 0
1905 90 - Ostatní:
1905 90 10 - - Nekvašený chléb (macesy) 0 0 0 0 0
1905 90 20 - - Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování,
sušené těsto v listech z mouky nebo škrobu a podobné výrobky
0 0 0 0 0
- - Ostatní:
1905 90 30 - - - Chléb bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce, a obsahující v sušině maximálně
5 % hmotnostních cukrů a maximálně 5 % hmotnostních tuku
0 0 0 0 0
1905 90 45 - - - Sušenky 0 0 0 0 0
1905 90 55 - - - Výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené 0 0 0 0 0
- - - Ostatní:
1905 90 60 - - - - Slazené 0 0 0 0 0
1905 90 90 - - - - Ostatní 0 0 0 0 0
2001 Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové:
2001 90 - Ostatní:
2001 90 30 - - Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) 80 60 40 20 0
2001 90 40 - - Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více 80 60 40 20 0
2001 90 60 - - Palmová jádra 80 60 40 20 0
2004 Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006
2004 10 - Brambory:
- - Ostatní
2004 10 91 - - - Ve formě mouky, krupice nebo vloček 80 60 40 20 0
2004 90 - Ostatní zelenina a zeleninové směsi:
2004 90 10 - - Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) 80 60 40 20 0
2005 Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmražená, jiná než výrobky čísla 2006
2005 20 - Brambory:
2005 20 10 - - Ve formě mouky, krupice nebo vloček 80 60 40 20 0
2005 80 00 - Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) 80 60 40 20 0
2008 Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu,
jinde neuvedené nebo nezahrnuté:
- Ořechy, arašídy a jiná semena, též ve směsi:
2008 11 - - Arašídy (burské oříšky):
2008 11 10 - - - Arašídové máslo 80 60 40 20 0
- Ostatní, včetně směsí, jiných než položky 2008 19:
2008 91 00 - - Palmová jádra 80 60 40 20 0
2008 99 - - Ostatní:
- - - Bez přídavku alkoholu:
- - - - Bez přídavku cukru:
2008 99 85 - - - - - Kukuřice, kromě kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata) 0 0 0 0 0
2008 99 91 - - - - - Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více 0 0 0 0 0
2101 Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo
na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich:
- Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy
2101 11 - - Výtažky, esence (tresti) nebo koncentráty:
2101 11 11 - - - S obsahem kávy v sušině 95 % hmotnostních nebo více 0 0 0 0 0
2101 11 19 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
2101 12 - - Přípravky na bázi výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:
2101 12 92 - - - Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů z kávy 0 0 0 0 0
2101 12 98 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
2101 20 - Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků,
esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté:
2101 20 20 - - Výtažky, esence (tresti) nebo koncentráty: 0 0 0 0 0
- - Přípravky:
2101 20 92 - - - Na bázi výtažků, trestí nebo koncentrátů čaje nebo maté 0 0 0 0 0
2101 20 98 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
2101 30 - Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence a koncentráty z nich:
- - Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky:
2101 30 11 - - - Pražená čekanka 0 0 0 0 0
2101 30 19 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
- - Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek:
2101 30 91 - - - Z pražené čekanky 0 0 0 0 0
2101 30 99 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
2102 Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy,
vyjma očkovací látky čísla 3002; hotové prášky do pečivá:
2102 10 - Aktivní droždí:
2102 10 10 - - Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury) 80 60 40 20 0
- - Pekařské droždí:
2102 10 31 - - Sušené 80 60 40 20 0
2102 10 39 - - - Ostatní 80 60 40 20 0
2102 10 90 - - Ostatní 80 60 40 20 0
2102 20 - Neaktivní droždí; jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy:
- - Neaktivní droždí;
2102 20 11 - - - V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech nebo ve spotřebitelském obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg 0 0 0 0 0
2102 20 19 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
2102 20 90 - - Ostatní 0 0 0 0 0
2102 30 00 - Hotové prášky do pečiva 0 0 0 0 0
2103 Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice:
2103 10 00 - Sojová omáčka 0 0 0 0 0
2103 20 00 - Kečup a jiné omáčky z rajčat 0 0 0 0 0
2103 30 - Hořčičná moučka a připravená hořčice:
2103 30 10 - - Hořčičná mouka 0 0 0 0 0
2103 30 90 - - Připravená hořčice 0 0 0 0 0
2103 90 - Ostatní:
2103 90 10 - - Chutney z manga, tekuté 0 0 0 0 0
2103 90 30 - - Aromatické hořké přípravky s obsahem alkoholu 44,2 až 49,2 % obj. a obsahující 1,5 % až 6 % hmotnostních hořce,
koření a různých přísad a 4 % až 10 % hmotnostních cukru, v nádobách o obsahu nepřesahujícím 0,5 litru
0 0 0 0 0
2103 90 90 - - Ostatní 0 0 0 0 0
2104 Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků:
2104 10 - Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny:
2104 10 10 - - Sušené 80 60 40 20 0
2104 10 90 - - Ostatní 80 60 40 20 0
2104 20 00 - Homogenizované směsi potravinových přípravků 80 60 40 20 0
2105 00 Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa:
2105 00 10 - Neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než 3 % hmotnostní mléčných tuků 80 60 40 20 0
- S obsahem mléčných tuků:
2105 00 91 - - 3 % nebo více, avšak méně než 7 % hmotnostních 80 60 40 20 0
2105 00 99 - - 7 % hmotnostních nebo více 80 60 40 20 0
2106 Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté
2106 10 - Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:
2106 10 20 - - Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující
méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy nebo izoglukózy,
5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu
80 60 40 20 0
2106 10 80 - - Ostatní 80 60 40 20 0
2106 90 - Ostatní:
2106 90 20 - - Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů 80 60 40 20 0
- - Ostatní:
2106 90 92 - - Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující
méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy nebo izoglukózy,
5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu
80 60 40 20 0
2106 90 98 - - - Ostatní 80 60 40 20 0
2201 Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru
nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh:
2201 10 - Minerální vody a sodovky:
- - Přírodní minerální vody:
2201 10 11 - - - Bez oxidu uhličitého 90 80 70 60 50
2201 10 19 - - - Ostatní 90 80 70 60 50
2201 10 90 - - Ostatní: 90 80 70 60 50
2201 90 00 - Ostatní 90 80 70 60 50
2202 Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná
a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009:
2202 10 00 - Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná 90 80 70 60 50
2202 90 - Ostatní:
2202 90 10 - - Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků těchto čísel: 90 80 70 60 50
- - Ostatní, o obsahu tuků získaných z produktů čísel 0401 až 0404:
2202 90 91 - - - Nižším než 0,2 % hmotnostní 90 80 70 60 50
2202 90 95 - - - 0,2 % hmotnostní nebo vyšším, avšak nižším než 2 % hmotnostní 90 80 70 60 50
2202 90 99 - - - 2 % hmotnostní nebo vyšším 90 80 70 60 50
2203 00 Pivo ze sladu:
- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 10 litry:
2203 00 01 - - V lahvích 80 60 40 20 0
2203 00 09 - - Ostatní 80 60 40 20 0
2203 00 10 - V nádobách o obsahu převyšujícím než 10 litrů 80 60 40 20 0
2205 Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek:
2205 10 - V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry:
2205 10 10 - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu nepřesahující 18 % obj. 80 60 40 20 0
2205 10 90 - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 18 % obj. 80 60 40 20 0
2205 90 - Ostatní:
2205 90 10 - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu nepřesahující 18 % obj. 80 60 40 20 0
2205 90 90 - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 18 % obj. 80 60 40 20 0
2207 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více;
ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu:
2207 10 00 - Ethylalkohol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nejméně 80 % objemových 80 60 40 20 0
2207 20 00 - Ethylalkohol a jiné destiláty, denaturované, o jakémkoliv obsahu alkoholu 80 60 40 20 0
2208 Ethylalkohol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových;
destiláty, likéry a jiné lihové nápoje:
2208 20 - Destiláty z vinných matolin nebo hroznů:
- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry:
2208 20 12 - - - Koňak 80 60 40 20 0
2208 20 14 - - - Armagnac 80 60 40 20 0
2208 20 26 - - - Grappa 80 60 40 20 0
2208 20 27 - - - Brandy de Jerez 80 60 40 20 0
2208 20 29 - - - Ostatní 80 60 40 20 0
- - V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry:
2208 20 40 - - - Čisté destiláty 80 60 40 20 0
- - - Ostatní:
2208 20 62 - - - Koňak: 80 60 40 20 0
2208 20 64 - - - - Armagnac 80 60 40 20 0
2208 20 86 - - - - Grappa 80 60 40 20 0
2208 20 87 - - - - Brandy de Jerez 80 60 40 20 0
2208 20 89 - - - - Ostatní 80 60 40 20 0
2208 30 - Whisky:
- - Whisky „bourbon“, v nádobách o obsahu:
2208 30 11 - - Nepřesahujícím - 2 litry 80 60 40 20 0
2208 30 19 - - - Převyšujícím 2 litry 80 60 40 20 0
- - Scotch whisky:
- - - Sladová whisky, v nádobách o obsahu:
2208 30 32 - - - - Nepřesahujícím 2 litry 80 60 40 20 0
2208 30 38 - - - - Převyšujícím 2 litry 80 60 40 20 0
- - - Míchaná whisky, v nádobách o obsahu:
2208 30 52 - - - - Nepřesahujícím 2 litry 80 60 40 20 0
2208 30 58 - - - - Převyšujícím 2 litry 80 60 40 20 0
- - - Ostatní v nádobách o obsahu:
2208 30 72 - - - - Nepřesahujícím 2 litry 80 60 40 20 0
2208 30 78 - - - - Převyšujícím 2 litry 80 60 40 20 0
- - Ostatní v nádobách o obsahu:
2208 30 82 - - Nepřesahujícím - 2 litry 80 60 40 20 0
2208 30 88 - - - Převyšujícím 2 litry 80 60 40 20 0
2208 40 - Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) produktů z cukrové třtiny:
- - V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry
2208 40 11 - - - Rum s obsahem těkavých látek, jiných než ethyl a methylalkohol, rovnajícím se
nebo převyšujícím 225 g/hl čistého alkoholu (s 10 % tolerancí)
80 60 40 20 0
- - - Ostatní:
2208 40 31 - - - - V hodnotě převyšující 7,9 € za litr čistého alkoholu 80 60 40 20 0
2208 40 39 - - - - Ostatní 80 60 40 20 0
- - V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry:
2208 40 51 - - - Rum s obsahem těkavých látek, jiných než ethyl a methylalkohol, rovnajícím se
nebo převyšujícím 225 g/hl čistého alkoholu (s 10 % tolerancí)
80 60 40 20 0
- - Ostatní:
2208 40 91 - - - - V hodnotě převyšující 2 € za litr čistého alkoholu 80 60 40 20 0
2208 40 99 - - - - Ostatní 80 60 40 20 0
2208 50 - Gin a jalovcová:
- - Gin, v nádobách o obsahu:
2208 50 11 - - Nepřesahujícím - 2 litry 80 60 40 20 0
2208 50 19 - - - Převyšujícím 2 litry 80 60 40 20 0
- - Jalovcová, v nádobách o obsahu:
2208 50 91 - - Nepřesahujícím - 2 litry 80 60 40 20 0
2208 50 99 - - - Převyšujícím 2 litry 80 60 40 20 0
2208 60 - Vodka:
- - S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4 % obj., v nádobách o obsahu: 80 60 40 20 0
2208 60 11- - Nepřesahujícím - 2 litry
2208 60 19 - - - Převyšujícím 2 litry 80 60 40 20 0
- - S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45,4 % obj., v nádobách o obsahu:
2208 60 91 - - Nepřesahujícím - 2 litry 80 60 40 20 0
2208 60 99 - - - Převyšujícím 2 litry 80 60 40 20 0
2208 70 - Likéry:
2208 70 10 - - V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry 80 60 40 20 0
2208 70 90 - - V nádobách o obsahu převyšujícím 80 60 40 20 0
2 litry:
2208 90 - Ostatní:
- - Arak, v nádobách o obsahu:
2208 90 11 - - Nepřesahujícím - 2 litry 80 60 40 20 0
2208 90 19 - - - Převyšujícím 2 litry 80 60 40 20 0
- - Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:
2208 90 33 - - - Nepřesahujícím 2 litry: 80 60 40 20 0
2208 90 38 - - - Převyšujícím 2 litry: 80 60 40 20 0
- - Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje v nádobách o obsahu:
- - - Nepřesahujícím 2 litry:
2208 90 41 - - - - Ouzo 80 60 40 20 0
- - - - Ostatní:
- - - - - Destiláty (vyjma likéry):
- - - - - - Z ovoce:
2208 90 45 - - - - - - - Kalvados 80 60 40 20 0
2208 90 48 - - - - - - - Ostatní 80 60 40 20 0
- - - - - - Ostatní:
2208 90 52 - - - - - - - Korn 80 60 40 20 0
2208 90 54 - - - - - - - - Tequilla 80 60 40 20 0
2208 90 56 - - - - - - - - Ostatní 80 60 40 20 0
2208 90 69 - - - - - Ostatní lihové nápoje 80 60 40 20 0
- - - Převyšujícím 2 litry:
- - - - Destiláty (vyjma likéry):
2208 90 71 - - - - - - Z ovoce 80 60 40 20 0
2208 90 75 - - - - - Tequilla 80 60 40 20 0
2208 90 77 - - - - - Ostatní 80 60 40 20 0
2208 90 78 - - - - Ostatní lihové nápoje 80 60 40 20 0
- - Nedenaturovaný ethylalkohol s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj., v nádobách o obsahu:
2208 90 91 - - Nepřesahujícím - 2 litry 80 60 40 20 0
2208 90 99 - - - Převyšujícím 2 litry 80 60 40 20 0
2402 Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek:
2402 10 00 - Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky obsahující tabák 80 60 40 20 0
2402 20 - Cigarety obsahující tabák:
2402 20 10 - - Cigarety obsahující hřebíček 80 60 40 20 0
2402 20 90 - - Ostatní 80 60 40 20 0
2402 90 00 - Ostatní 80 60 40 20 0
2403 Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák;
tabákové výtažky a esence (tresti):
2403 10 - Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru:
2403 10 10 - - V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 500 g 80 60 40 20 0
2403 10 90 - - Ostatní 80 60 40 20 0
- Ostatní:
2403 91 00 - - Homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák 80 60 40 20 0
2403 99 - - Ostatní:
2403 99 10 - - - Žvýkací a šňupací tabák 80 60 40 20 0
2403 99 90 - - - Ostatní 80 60 40 20 0
2905 Acyklické alkoholy a jejich halogen- , sulfo- , nitro- nebo nitrosoderiváty:
- Ostatní vícesytné alkoholy:
2905 43 00 - - Mannitol (mannit) 0 0 0 0 0
2905 44 - - D-glucitol (sorbitol, sorbit):
- - - Ve vodném roztoku:
2905 44 11 - - - - Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítaného na obsah D-glucitolu 0 0 0 0 0
2905 44 19 - - - - Ostatní 0 0 0 0 0
- - - Ostatní:
2905 44 91 - - - - Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítaného na obsah D-glucitolu 0 0 0 0 0
2905 44 99 - - - - Ostatní 0 0 0 0 0
2905 45 00 - - Glycerol 0 0 0 0 0
3301 Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice;
koncentráty vonných silic v tucích, v nevysychavých olejích, ve voscích nebo podobné, získané enfleuráží
nebo macerací; terpenické vedlejší produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty
a vodné roztoky vonných silic:
3301 90 - Ostatní:
3301 90 10 - - Vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci silic 0 0 0 0 0
- - Extrahované olejové pryskyřice
3301 90 21 - - - Z lékořice a chmele 0 0 0 0 0
3301 90 30 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
3301 90 90 - - Ostatní 0 0 0 0 0
3302 Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek,
používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, používané k výrobě nápojů:
3302 10 - Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů
- - Druhy používané k výrobě nápojů:
- - - Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj:
3302 10 10 - - - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0,5 % obj. 0 0 0 0 0
- - - - Ostatní:
3302 10 21 - - - - - Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 %
hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy nebo izoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu
0 0 0 0 0
3302 10 29 - - - - - Ostatní 0 0 0 0 0
3501 Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy:
3501 10 - Kasein:
3501 10 10 - - Pro výrobu regenerovaných textilních vláken 0 0 0 0 0
3501 10 50 - - Pro jiné průmyslové užití než pro výrobu potravin nebo krmiv 0 0 0 0 0
3501 10 90 - - Ostatní 0 0 0 0 0
3501 90 - Ostatní:
3501 90 90 - - Ostatní 0 0 0 0 0
3505 Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby);
klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:
3505 10 - Dextriny a jiné modifikované škroby:
3505 10 10 - - Dextriny 0 0 0 0 0
- - Ostatní modifikované škroby:
3505 10 90 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
3505 20 - Klihy:
3505 20 10 - - Obsahující méně než 25 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů 0 0 0 0 0
3505 20 30 - - Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 55 % hmotnostních škrobů
nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů
0 0 0 0 0
3505 20 50 - - Obsahující 55 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních škrobů
nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů
0 0 0 0 0
3505 20 90 - - Obsahující 80 % hmotnostních nebo více škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů 0 0 0 0 0
3809 Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky ke zrychlení barvení nebo ustálení barviv
a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném
a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
3809 10 - Na bázi škrobových látek:
3809 10 10 - - Obsahující méně než 55 % hmotnostních těchto látek 0 0 0 0 0
3809 10 30 - - Obsahující 55 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 70 % hmotnostních těchto látek 0 0 0 0 0
3809 10 50 - - Obsahující 70 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 83 % hmotnostních těchto látek 0 0 0 0 0
3809 10 90 - - Obsahující 8 3 % hmotnostních nebo více těchto látek 0 0 0 0 0
3823 Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:
- Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace:
3823 11 00 - - Kyselina stearová 0 0 0 0 0
3823 12 00 - - Kyselina olejová 0 0 0 0 0
3823 13 00 - - Mastné kyseliny z taliového oleje 0 0 0 0 0
3823 19 - - Ostatní:
3823 19 10 - - - Destilované mastné kyseliny 0 0 0 0 0
3823 19 30 - - - Destiláty mastných kyselin 0 0 0 0 0
3823 19 90 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
3823 70 00 - Technické mastné alkoholy 0 0 0 0 0
3824 Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu
nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté:
3824 60 - Sorbitol, jiný než položky:
2905 44 - - ve vodném roztoku:
3824 60 11 - - - Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítaného na obsah D-glucitolu 0 0 0 0 0
3824 60 19 - - - Ostatní 0 0 0 0 0
- - Ostatní:
3824 60 91 - - - Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítaného na obsah D-glucitolu 0 0 0 0 0
3824 60 99 - - - Ostatní 0 0 0 0 0

PROTOKOL 2

o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína a o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín, lihovin a aromatizovaných vín

Článek 1

Tento protokol obsahuje:

1) Dohodu o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína (příloha I tohoto protokolu) a

2) Dohodu o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín, lihovin a aromatizovaných vín (příloha II tohoto protokolu).

Článek 2

Dohoda uvedená v článku 1 se vztahuje na:

1) na vína kódu 2204 harmonizovaného systému Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselném označování zboží podepsané v Bruselu dne 14. června 1983, která byla vyrobena z čerstvých hroznů;

a) pocházející ze Společenství a vyrobená v souladu s pravidly pro enologické postupy a ošetřování stanovenými v hlavě V nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1) a v nařízení Komise (ES) č. 1622/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření (2);

nebo

b) pocházející z Černé Hory a vyrobená v souladu s pravidly pro enologické postupy a ošetření v souladu s právem Černé Hory. Tato pravidla pro enologické postupy a ošetření musí být v souladu s právními předpisy Společenství.

2) lihoviny kódu 2208 úmluvy uvedené v odstavci 1, které

(a) pocházejí ze Společenství a jsou v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin (3), a s nařízením Komise (EHS) č. 1014/90 ze dne 24. dubna 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin (4);

nebo

(b) pocházejí z Černé Hory a byly vyrobeny v souladu s právem Černé Hory, které musí být v souladu s právními předpisy Společenství.

(3) aromatizovaná vína kódu 2205 úmluvy uvedené v odstavci 1, která

a) pocházejí ze Společenství a jsou v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných, vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (5);

nebo

b) pocházejí z Černé Hory a byly vyrobeny v souladu s právem Černé Hory, které musí být v souladu s právními předpisy Společenství.

Poznámky pod čarou

(1) Úř. věst L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (včetně veterinárních a rostlinolékařských předpisů), dopravní politiky, daní, statistiky, energetiky, životního prostředí, spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí, celní unie, vnějších vztahů, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a orgánů (Úř. věst L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2) Uř. věst L 194, 31.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 556/2007 (Úř. věst L 132, 24.5.2007, s. 3).

(3) Úř. věst L 160, 12.6.1989, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2005.

(4) Úř. věst L 105, 25.4.1990, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2140/98 (Úř. věst L 270, 7.10.1998, s. 9).

(5) Úř. věst L 149, 14.6.1991, s. 1. Nařízení naposledy aktem o přistoupení z roku 2005.


PŘÍLOHA I

DOHODA

mezi společenstvím a černou horou o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína

1. Na dovoz následujících vín uvedených v článku 2 tohoto protokolu do Společenství se vztahují tyto koncese:

Kód KNPopis zboží
(podle čl. 2 odst. 1 písm. b) protokolu 2)
Platné cloMnožství (hl)
ex 2204 10
ex 2204 21
Jakostní šumivé víno
Víno z čerstvých hroznů
osvobozeno16000

2. Společenství přizná preferenční nulové clo v rámci celních kvót podle bodu 1 s výhradou, že pro vývozy těchto množství nebude Černá Hora vyplácet žádné vývozní subvence.

3. Na dovoz následujících vín uvedených v článku 2 tohoto protokolu do Černé Hory se vztahují tyto koncese:

Černohorský celní kódPopis zboží
(podle čl. 2 odst. 1 písm. a) protokolu 2)
Platné cloVstup
v platnost
množství
(hl)
Roční zvýšení
(hl)
Zvláštní
ustanovení
ex 2204 10
ex 2204 21
Jakostní šumivé víno
Víno z čerstvých hroznů
osvobozeno15001000(1)
(1) Roční nárůst se použije až do doby, než kvóta dosáhne maximální výše 3500 hl.

4. Černá Hora přizná preferenční nulové clo v rámci celních kvót podle bodu 3 s výhradou, že pro vývozy těchto množství nebude Společenství vyplácet žádné vývozní subvence.

5. Pravidla původu uplatňovaná podle této dohody jsou stanovena v protokolu 4..

6. Dovoz vína v rámci koncesí stanovených v této dohodě je podmíněn předložením osvědčení a průvodního dokladu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína (1), které potvrzují, že dotyčné víno je v souladu s čl. 2 odst. 1 protokolu 2. Osvědčení a průvodní doklad vydává úřední subjekt uznaný oběma smluvními stranami uvedený ve společně vypracovaných seznamech.

7. Nejpozději třetí rok po vstupu této dohody v platnost přezkoumají smluvní strany možnost vzájemného poskytnutí dalších koncesí, přičemž vezmou v úvahu vývoj vzájemného obchodu s vínem.

8. Smluvní strany zajistí, aby vzájemně přiznané výhody nebyly omezovány jinými opatřeními.

9. Na žádost kterékoli smluvní strany proběhnou konzultace o jakémkoli problému souvisejícím s uplatňováním této dohody.

Poznámky pod čarou

(1) Úř. věst L 128, 10.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (včetně veterinárních a rostlinolékařských předpisů), dopravní politiky, daní, statistiky, energetiky, životního prostředí, spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí, celní unie, vnějších vztahů, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a orgánů (Úř. věst L 363, 20.12.2006, s. 1).

PŘÍLOHA II

DOHODA

mezi společenstvím a černou horou o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín, lihovin a aromatizovaných vín

Článek 1

Cíle

1. Smluvní strany na základě nediskriminace a vzájemnosti a za podmínek stanovených v této příloze uznávají, chrání a kontrolují názvy produktů uvedených v článku 2 tohoto protokolu.

2. Smluvní strany přijmou veškerá nezbytná obecná a zvláštní opatření, aby zajistily dodržování závazků stanovených touto přílohou a dosažení cílů této přílohy.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody, a není-li v této dohodě stanoveno jinak, se rozumí:

a) výrazem „pocházející z“ použitým v souvislosti s názvem jedné ze smluvních stran:

— víno vyrobené zcela na území dané smluvní strany výhradně z hroznů, které byly sklizeny na území této smluvní strany,

— lihovina nebo aromatizované víno vyrobené na území této smluvní strany;

b) „zeměpisným označením“ uvedeným v dodatku 1 označení uvedené v čl. 22 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dohoda TRIPS“);

c) „tradičním výrazem“ tradičně používaný název podle dodatku II, který se vztahuje především k produkční metodě nebo jakosti, barvě, druhu nebo místu nebo historické události související s historií dotyčného vína a který je uznávaný právními předpisy smluvní strany za účelem označování a obchodní úpravy vína pocházejícího z území této smluvní strany;

d) „homonymním“ totožné zeměpisné označení nebo totožný tradiční výraz nebo označení tak podobné, že při použití k označení by mohlo vést k záměně s jiným místem, jiným postupem nebo jinou věcí;

e) „označením“ slova používaná při označování vína, lihoviny či aromatizovaného vína na etiketách nebo v průvodních dokladech při přepravě vína, lihoviny či aromatizovaného vína, v obchodních dokladech, zejména na fakturách a dodacích listech, jakož i při reklamě;

f) „etiketou“ veškerá označení a ostatní výrazy, značky, vyobrazení, zeměpisná označení nebo ochranné známky, podle kterých se vína, lihoviny a aromatizovaná vína rozlišují a které jsou uvedeny na téže nádobě včetně uzávěru nebo na visačce připevněné k nádobě a na krycím obalu hrdla lahví;

g) „obchodní úpravou“ souhrn výrazů, odkazů atd. vztahujících se na víno, lihovinu nebo aromatizované víno použitých na etiketách a balení, na nádobách, uzávěrech, v reklamních materiálech a/nebo jakýchkoli materiálech na podporu prodeje;

h) „balením“ ochranné obaly, jako je papír, jakékoli opletení, krabice a bedny používané při přepravě jedné nebo více nádob nebo za účelem prodeje konečnému spotřebiteli;

i) „vyrobeným“ celý proces výroby vína, lihoviny a aromatizovaného vína;

j) „vínem“ pouze nápoj získaný úplným nebo částečným alkoholovým kvašením čerstvých hroznů odrůd révy uvedených v této dohodě, též lisovaných, nebo moštu hroznů;

k) „odrůdami révy“ odrůdy druhu Vitis Vinifera, aniž jsou dotčeny možné právní předpisy některé ze smluvních stran týkající se používání různých odrůd révy pro víno vyrobené na území této smluvní strany;

l) „Dohodou o WTO“ dohoda z Marrákeše o zřízení Světové obchodní organizace, podepsaná dne 15. dubna 1994.

Článek 3

Obecná pravidla pro dovoz a uvádění na trh

Není-li v této dohodě stanoveno jinak, řídí se dovoz a uvádění produktů uvedených v článku 2 na trh právními a správními předpisy používanými na území dotyčné strany.

HLAVA I

VZÁJEMNÁ OCHRANA NÁZVŮ VÍN, LIHOVIN A AROMATIZOVANÝCH VÍN

Článek 4

Chráněné názvy

Aniž jsou dotčeny články 5, 6 a 7, chráněny jsou:

a) pokud jde o výrobky uvedené v článku 2 tohoto protokolu:

— odkazy na název členského státu, z něhož víno, lihovina a aromatizované víno pochází nebo jiné názvy, které daný členský stát označují,

— zeměpisná označení uvedená v dodatku 1, části A v písmenu a) pro vína, v písmenu b) pro lihoviny a v písmenu c) pro aromatizovaná vína,

— tradiční výrazy uvedené v dodatku 2, části A.

b) pokud jde o vína, lihoviny a aromatizovaná vína pocházející z Černé Hory:

— odkazy na název „Černá Hora“ nebo jakýkoli jiný název označující tuto zemi,

— zeměpisná označení uvedená v dodatku I, části B v písmenu a) pro vína, v písmenu b) pro lihoviny a v písmenu c) pro aromatizovaná vína.

Článek 5

Ochrana názvů odkazujících na členské státy Společenství a Černou horu

1. V Černé hoře jsou odkazy na členské státy Společenství a jiné názvy používané k označení daného členského státu pro účely identifikace původu vína, lihoviny a aromatizovaného vína:

a) vyhrazeny pro vína, lihoviny a aromatizovaná vína pocházející z dotyčného členského státu a

b) Společenství je smí používat pouze za podmínek stanovených právními a správními předpisy Společenství.

2. Ve Společenství jsou odkazy na Černou Horu a jiné názvy používané k označení Černé Hory (též doplněné názvem odrůdy révy) pro účely identifikace původu vína, lihoviny a aromatizovaného vína:

a) vyhrazeny pro vína, lihoviny a aromatizovaná vína pocházející z Černé Hory a

b) Černá Hora je smí používat pouze za podmínek stanovených právními a správními předpisy Černé Hory.

Článek 6

Ochrana zeměpisných označení

1. V Černé hoře jsou zeměpisná označení Společenství uvedená v dodatku I, části A:

a) chráněna pro vína, lihoviny a aromatizovaná vína pocházející ze Společenství,

b) Černá Hora je smí používat pouze za podmínek stanovených právními a správními předpisy Společenství.

2. Ve Společenství jsou zeměpisná označení Černé Hory uvedená v dodatku I, části B

a) chráněna pro vína, lihoviny a aromatizovaná vína pocházející z Černé Hory a

b) Černá Hora je smí používat pouze za podmínek stanovených právními a správními předpisy Společenství.

3. Smluvní strany přijmou v souladu s touto dohodou všechna nezbytná opatření k zajištění vzájemné ochrany názvů podle čl. 4 písm. a) druhá odrážka a čl. 4 písm. b) druhá odrážka, které jsou používány pro označování a obchodní úpravu vín, lihovin a aromatizovaných vín pocházejících z území smluvních stran. Za tímto účelem použije každá smluvní strana vhodné právní prostředky podle článku 23 dohody TRIPS k zajištění účinné ochrany a k zamezení používání zeměpisných označení k identifikaci vín, lihovin a aromatizovaných vín, na něž se dotyčná označení nebo výrazy nevztahují.

4. Zeměpisná označení uvedená v článku 4 jsou vyhrazena výlučně pro produkty pocházející z území té smluvní strany, na kterou se vztahují, a smí být používána pouze za podmínek stanovených právními a správními předpisy této smluvní strany.

5. Ochrana stanovená v této dohodě zakazuje zejména jakékoli používání chráněných názvů vín, lihovin a aromatizovaných vín, která nepocházejí z uvedené zeměpisné oblasti, a uplatňuje se i v případě, že

a) je uveden skutečný původ vína, lihoviny nebo aromatizovaného vína,

b) je zeměpisné označení použito v překladu,

c) je k názvu připojen výraz jako „druh“, „typ“, „styl“, „imitace“, „způsob“ nebo jiné podobné výrazy,

d) se chráněné označení používá jakýmkoli způsobem pro produkty kódu 2009 harmonizovaného systému Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselném označování zboží podepsané v Bruselu dne 14. června 1983.

6. Jsou-li zeměpisná označení uvedená v dodatku 1 homonymní, poskytuje se ochrana každému označení za předpokladu, že se používá v dobré víře. Smluvní strany společně stanoví praktické podmínky používání, za nichž budou homonymní zeměpisná označení od sebe rozlišována, přičemž je třeba zajistit, aby bylo spravedlivě zacházeno s příslušnými výrobci a aby spotřebitelé nebyli uváděni v omyl.

7. Pokud je zeměpisné označení uvedené v dodatku I homonymní se zeměpisným označením třetí země, použije se čl. 2 3 odst. 3 dohody TRIPS.

8. Touto dohodou nejsou nijak dotčena práva jakékoli osoby na obchodní použití jejího jména nebo jména jejího předchůdce v obchodu, není-li toto jméno použito způsobem, který by mohl spotřebitele uvést v omyl.

9. Tato dohoda nezavazuje žádnou smluvní stranu chránit zeměpisné označení druhé smluvní strany uvedené v dodatku 1, které není nebo přestává být chráněno ve své zemi původu nebo se v této zemi již nepoužívá.

10. Vstupem této dohody v platnost přestanou smluvní strany považovat chráněná zeměpisná označení uvedená v příloze 1 za běžné výrazy používané v obecném jazyce smluvních stran jako běžné názvy pro vína, lihoviny a aromatická vína ve smyslu čl. 24 odst. 6 dohody TRIPS.

Článek 7

Ochrana tradičních výrazů

1. V Černé hoře se tradiční výrazy používané ve Společenství, které jsou uvedeny v dodatku 2,

a) nepoužijí k označení nebo obchodní úpravě vína pocházejícího z Černé Hory a

b) použijí se k označení nebo obchodní úpravě vína pocházejícího ze Společenství pouze v souvislosti s víny, jejichž původ, kategorie a jazyk jsou stanoveny v dodatku 2, a za podmínek stanovených právními a správními předpisy Společenství.

2. Černá Hora přijme v souladu s touto dohodou nezbytná opatření k zajištění ochrany tradičních výrazů podle článku 4, které jsou používány pro označování a obchodní úpravu vín pocházejících z území Společenství. Za tímto účelem poskytne Černá Hora vhodné právní prostředky k zajištění účinné ochrany a k zamezení používání tradičních výrazů k označení vína, které jimi nemůže být označeno, a to ani v případě, že je k použitým tradičním výrazům připojen výraz jako „druh“, „typ“, „styl“, „imitace“ a „způsob“ nebo jiné podobné výrazy.

3. Ochrana tradičních výrazů se vztahuje pouze na:

a) jazyk nebo jazyky, v nichž jsou uvedeny v dodatku 2, a nikoli na jejich překlad a

b) na kategorii výrobků, která je podle dodatku 2 ve Společenství chráněna.

4. Ochranou stanovenou v článku 3 nejsou dotčena ustanovení článku 4.

Článek 8

Ochranné známky

1. Příslušné úřady smluvních stran zamítnou pro víno, lihovinu nebo aromatizované víno zápis ochranné známky, která se shoduje s odkazem na zeměpisné označení chráněné podle článku 4 v hlavě I této dohody nebo se mu podobá nebo tento odkaz obsahuje, pokud toto víno, lihovina nebo aromatizované víno není tohoto původu ani není v souladu s příslušnými pravidly pro použití tohoto odkazu.

2. Příslušné úřady smluvních stran zamítnou pro víno zápis ochranné známky, která obsahuje tradiční výraz chráněný touto dohodou, pokud dotyčné víno není vínem, pro něž je tradiční výraz vyhrazen podle dodatku 2.

3. Černá Hora přijme nezbytná opatření ke změně všech ochranných známek, aby plně odstranila veškeré odkazy na zeměpisná označení Společenství chráněná podle článku 4 v hlavě I této dohody. Všechny uvedené odkazy budou odstraněny nejpozději 31. prosince 2008.

Článek 9

Vývoz

Smluvní strany přijmou všechna nezbytná opatření, aby se v případě, že se vína, lihoviny a aromatizovaná vína pocházející z území jedné ze stran vyvážejí a uvádějí na trh mimo území této strany, nepoužívala chráněná zeměpisná označení podle čl. 4 písm. a) druhé odrážky a čl. 4 písm. b) druhé odrážky a v případě vín tradiční výrazy této strany podle čl. 4 písm. a) třetí odrážky k označení a obchodní úpravě těchto výrobků pocházejících z území druhé strany.

HLAVA II

PROVÁDĚNÍ DOHODY A VZÁJEMNÁ POMOC MEZI PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY A ŘÍZENÍ DOHODY

Článek 10

Pracovní skupina

1. Při podvýboru pro zemědělství, který má být zřízen v souladu s článkem 123 této dohody mezi Černou Horou a Společenstvím, se zřizuje pracovní skupina.

2. Pracovní skupina dohlíží na řádné fungování této dohody a zabývá se všemi otázkami, které vzniknou při jejím provádění.

3. Pracovní skupina může vydávat doporučení a projednávat a podávat návrhy v souvislosti s veškerými otázkami vzájemného zájmu v odvětví vín, lihovin a aromatizovaných vín, které by mohly přispívat k dosažení cílů této dohody. Schází se na žádost kterékoli smluvní strany střídavě ve Společenství a v Černé hoře; místo, způsob a čas určí smluvní strany vzájemnou dohodou.

Článek 11

Úkoly stran

1. Smluvní strany přímo nebo prostřednictvím pracovní skupiny podle článku 10 udržují styk ve všech záležitostech, které se týkají provádění a fungování této dohody.

2. Černá Hora určí jako svůj zastupující orgán ministerstvo zemědělství, lesnictví a vodohospodářství. Společenství určí jako svůj zastupující orgán generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise. Jestliže jedna strana změní svůj zastupující orgán, oznámí to druhé straně.

3. Zastupující orgán zajišťuje koordinaci činností všech orgánů odpovědných za provádění této dohody.

4. Strany:

a) rozhodnutím Výboru pro stabilizaci a přidružení společně mění seznamy podle článku 4 této dohody, aby zohlednily případné změny právních a správních předpisů stran;

b) rozhodnutím Výboru pro stabilizaci a přidružení společně přijímají změny dodatků této dohody. Dodatky se za změněné považují buď ode dne uvedeného ve výměně dopisů mezi smluvními stranami nebo ode dne rozhodnutí pracovní skupiny;

c) společně stanoví praktické podmínky podle čl. 6 odst. 6.

d) vzájemně se informují o záměru přijmout novou právní úpravu nebo změny stávající právní úpravy ohledně otázek veřejného zájmu, jako je zdraví nebo ochrana spotřebitele, které mají význam pro odvětví vín, lihovin a aromatizovaných vín;

e) vzájemně si oznamují všechna legislativní, správní a soudní rozhodnutí týkající se provádění této dohody a vzájemně se informují o opatřeních přijatých na základě těchto rozhodnutí.

Článek 12

Uplatňování této dohody

1. Strany určí kontaktní místa uvedená v dodatku 3 odpovědná za uplatňování této dohody.

Článek 13

Provádění dohody a vzájemná pomoc mezi stranami

1. Pokud označení nebo obchodní úprava vína, lihoviny nebo aromatizovaného vína zejména na etiketě nebo v úředních či obchodních dokladech nebo v reklamě je v rozporu s touto dohodou, přijmou smluvní strany nezbytné správní opatření nebo zahájí soudní řízení s cílem potírat nekalou soutěž nebo zabránit jakýmkoliv jiným způsobem neoprávněnému používání chráněného názvu.

2. K opatřením a řízením uvedeným v odstavci 1 se přikročí zejména tehdy,

a) pokud jsou použity popisy či překlad popisů, názvy, nápisy nebo vyobrazení týkající se vína, lihoviny nebo aromatizovaného vína, jejichž názvy jsou touto dohodou chráněny, která přímo nebo nepřímo poskytují chybné nebo zavádějící údaje o původu, druhu nebo jakosti vína, lihoviny nebo aromatizovaného vína.

b) pokud jsou pro potřebu balení použity nádoby, které jsou zavádějící s ohledem na původ vína.

3. Má-li některá ze stran odůvodněné podezření, že:

a) víno, lihovina nebo aromatizované víno ve smyslu článku 2, s nímž se obchoduje nebo obchodovalo v Černé hoře a ve Společenství, není v souladu s pravidly pro odvětví vín, lihovin a aromatizovaných vín ve Společenství nebo v Černé hoře nebo s touto dohodou a

b) tento nesoulad je zvláštním zájmem druhé smluvní strany a mohl by vést ke správním opatřením nebo soudnímu řízení, neprodleně o této skutečnosti informuje zastupující orgán druhé smluvní strany.

4. Informace poskytované podle článku 3 zahrnují podrobnosti o nedodržení pravidel pro odvětví vín, lihovin a aromatizovaných vín smluvní strany nebo o nedodržení této dohody a přikládají se k nim úřední, obchodní nebo jiné příslušné doklady a údaje o tom, jaká správní opatření lze případně přijmout nebo jaké soudní řízení lze zahájit.

Článek 14

Konzultace

1. Domnívá-li se jedna ze stran, že druhá smluvní strana nedodržela závazek podle této dohody, zahájí smluvní strany konzultace.

2. Smluvní strana, která požádá o konzultace, poskytne druhé straně všechny informace potřebné k podrobnému prozkoumání příslušného případu.

3. V případech, kdy by jakékoli zpoždění mohlo ohrozit lidské zdraví nebo oslabit účinnost opatření pro potírání podvodů, mohou být přijata vhodná dočasná ochranná opatření bez předchozí konzultace za předpokladu, že budou konzultace zahájeny okamžitě po přijetí těchto opatření.

4. Jestliže při konzultacích podle odstavců 1 a 3 nedosáhly smluvní strany dohody, může smluvní strana, která požádala o konzultace nebo která přijala opatření podle odstavce 3, přijmout vhodná opatření v souladu s článkem 129 této dohody s cílem zajistit řádné uplatňování této dohody.

HLAVA III

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Tranzit malých množství

I. Tato dohoda se nevztahuje na vína, lihoviny a aromatizovaná vína, která:

a) jsou přepravována tranzitně přes území jedné ze smluvních stran, nebo

b) pocházejí z území jedné ze smluvních stran a která se mezi smluvními stranami dodávají v malých množstvích za podmínek a podle postupů stanovených v odstavci II:

II. Za malé množství vína, lihoviny a aromatizovaného vína se považují tato množství:

1. množství v nádobách o objemu nejvýše 5 litrů označených etiketou a opatřených jednorázovým uzávěrem, pokud celkové přepravované množství tvořené jednou zásilkou nebo více oddělenými zásilkami nepřesahuje 50 litrů;

2.

a) množství nepřesahující 30 litrů, převážené v osobním zavazadle cestujícího;

b) množství nepřesahující 30 litrů, odesílané v zásilkách mezi soukromými osobami;

c) množství, které je součástí majetku stěhujících se soukromých osob;

d) množství nejvýše 1 hektolitr, které se dováží za účelem vědeckých nebo technických pokusů;

e) množství určené pro diplomatická, konzulární nebo podobná zařízení, které se dováží jako součást jejich bezcelního přídělu;

f) množství z palubních zásob mezinárodních dopravních prostředků.

Případ výjimky uvedený v bodě 1 nelze kombinovat s jedním nebo více případy výjimek uvedenými v bodě 2.

Článek 16

Uvedení stávajících zásob na trh

1. Vína, lihoviny nebo aromatizovaná vína, která v době vstupu této dohody v platnost nebo před ním byla v souladu s vnitrostátními právními předpisy jedné či druhé smluvní strany vyrobena, připravena, označena a obchodně upravena způsobem, který tato dohoda zakazuje, se mohou uvádět na trh až do vyčerpání zásob.

2. Vína, lihoviny a aromatizovaná vína, která byla vyrobena, připravena, označena a obchodně upravena podle této dohody, ale jejichž výroba, označení a obchodní úprava již nevyhovují této dohodě v důsledku změny této dohody, se mohou uvádět na trh až do vyčerpání zásob, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


DODATEK 1

SEZNAM CHRÁNĚNÝCH NÁZVŮ

(uvedených v článcích 4 a 6 přílohy II protokolu 2)

ČÁST A

VE SPOLEČENSTVÍ

a) VÍNA POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ

RAKOUSKO

1. Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

Stanovené pěstitelské oblasti

Burgenland

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kärnten

Kremstal

Mittelburgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Südburgenland

Süd-Oststeiermark

Thermenregion Südsteiermark

Tirol

Traisental

Vorarlberg

Wachau

Weinviertel

Weststeiermark

Wien

2. Stolní vína se zeměpisným označením

Bergland

Steirerland

Weinland

Wien

BELGIE

1. Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

Názvy stanovených pěstitelských oblastí

Côtes de Sambre et Meuse

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse wijn

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

2. Stolní vína se zeměpisným označením

Vin de pays des jardins de Wallonie Vlaamse landwijn

BULHARSKO

1. Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

Stanovené pěstitelské oblasti

Асеновград (Asenovgrad)

Черноморски район (Black Sea Region)

Брестник (Brestnik)

Драгоево (Dragoevo)

Евксиноград (Evksinograd)

Хан Крум (Han Krum)

Хърсово (Harsovo)

Хасково (Haškovo)

Хисаря (Hisaxya)

Ивайловград (Ivaylovgrad)

Карлово (Karlovo)

Карнобат (Kamobat)

Ловеч (Lovech)

Лозица (Lozitsa)

Лом (Lom)

Любимец (Lyubimets)

Лясковец (Lyaskovets)

Мелник (Melnik)

Монтана (Montana)

Нова Загора (Nova Zagora)

Нови Пазар (Novi Bazar)

Ново село (Novo Selo)

Оряховица (Oryahovitsa)

Павликени (Pavlíkem)

Пазарджик (Pazardjik)

Перущица (Perushtitsa)

Плевен (Pleven)

Пловдив (Plovdiv)

Stanovené pěstitelské oblasti

Поморие (Pomorie)

Русе (Ruse)

Сакар (Sakar)

Сандански (Sandanski)

Септември (Septemvri)

Шивачево (Shivachevo)

Шумен (Shutnen)

Славянин (Slavyantsi)

Сливен (Sliven)

Южно Черноморие (Southern Black Sea Coast)

Стамболово (Stambolovo)

Стара Загора (Stara Zagora)

Сухиндол (Suhindol)

Сунгурларе (Sungurlare)

Свищов (Svishtov)

Долината на Струма (Struma valley)

Търговище (Targovishte)

Върбица (Varbitsa)

Варна (Vama)

Велики Преслав (Veliki Presláv)

Видин (Vidin)

Враца (Vratsa)

Ямбол (Yambol)

2. Stolní vína se zeměpisným označením

Дунавска равнина (Danube Plain)

Тракийска низина (Thracian Lowlands)

KYPR

1. Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

V řečtině V angličtině
Stanovené pěstitelské oblasti Dílčí pěstitelské oblasti
(též uvedené za názvem
stanovené pěstitelské
oblasti)
Stanovené pěstitelské oblasti Dílčí pěstitelské oblasti
(též uvedené za názvem
stanovené pěstitelské
oblasti)
Κουμανδαρία Commandaria
Λαόνα Ακάμα Laona Akama
Βουνί Παναγιάς - Αμπελίτης Vouni Panayia - Ambelitis
Πιτσιλιά Pitsilia
Κρασοχώρια Λεμεσού ............... Αφάμης or Λαόνα Krasohoria Lemesou ............. Afames nebo Laona

2. Stolní vína se zeměpisným označením

V řečtině V angličtině
Λεμεσός Lemesos
Πάφος Pafos
Λευκωσία Lefkosia
Λάρνακα Larnaka

ČESKÁ REPUBLIKA

1. Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

Stanovené pěstitelské oblasti
(též doplněné názvem dílčí pěstitelské oblasti)
Dílčí pěstitelské oblasti
(též doplněné buď názvem vinařské obce a/nebo názvem viniční trati)
Čechy ............................................................. litoměřická
mělnická
Morava .......................................................... mikulovská
slovácká
velkopavlovická
znojemská

2. Stolní vína se zeměpisným označením

české zemské víno

moravské zemské víno

FRANCIE

1. Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

Alsace Grand Cru, doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Alsace, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Alsace nebo Vin d’Alsace, též doplněno „Edelzwicker“ nebo názvem odrůdy révy a/nebo názvem menší zeměpisné jednotky

Ajaccio

Aloxe-Corton

Anjou, též doplněno Val de Loire nebo Coteaux de la Loire nebo Villages Brissac

Anjou, též doplněno „Gamay“, „Mousseux“ nebo „Villages“

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses nebo Auxey-Duresses Côte de Beaune nebo Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn nebo Béarn Bellocq

Beaujolais Supérieur

Beaujolais, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Beaujolais-Villages

Beaumes-de-Venise, též uvedeno za „Muscat de“

Beaune

Bellet nebo Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnes Mares

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bordeaux, též doplněno „Clairet nebo „Supérieur“ nebo „Rosé“ nebo „mousseux“

Bourg

Bourgeais

Bourgogne, též doplněno „Clairet nebo „Rosé“ nebo názvem menší zeměpisné jednotky

Bourgogne Aligoté

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou

Cabernet de Saumur

Cadillac

Cahors

Canon-Fronsac

Cap Corse, uvedeno za „Muscat de“

Cassis

Cérons

Chablis Grand Cru, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Chablis, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet nebo Chassagne-Montrachet Côte de Beaune nebo Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Château Châlon

Château Grillet

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chenas

Chevalier-Montrachet

Chevemy

Chinon

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune nebo Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune nebo Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Clos Vougeot

Collioure

Condrieu

Corbières, též doplněno Boutenac

Cornas

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits

Côte Roannaise

Côte Rôtie

Coteaux Champenois, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis, též doplněno názvem odrůdy révy

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Coteaux du Layon nebo Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Layon, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Coteaux du Loir

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois

Coteaux Varois

Côte-de-Nuits-Villages

Côtes Canon-Fronsac

Côtes d’Auvergne, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Côtes de Beaune, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Bourg

Côtes de Brulhois

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence, též doplněno Sainte Victoire

Côtes de Saint-Mont

Côtes de Toul

Côtes du Frontonnais, též doplněno Fronton nebo Villaudric

Côtes du Jura

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages, též doplněno názvem obcí Caramany nebo Latour de France nebo Les Aspres nebo Lesquerde nebo Tautavel

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots Bâtard-Montrachet

Crozes Ermitage

Crozes-Hermitage

Echezeaux

Entre-Deux-Mers nebo Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Ermitage

Faugères

Fiefs Vendéens, též doplněno „lieu dits“ Mareuil nebo Brem nebo Vix nebo Pissotte

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon

Grands Echezeaux

Graves

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Hermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières

Juliénas

Jurançon

L’Etoile

La Grande Rue

Ladoix nebo Ladoix Côte de Beaune nebo Ladoix Côte de beaune-Villages

Lalande de Pomerol

Languedoc, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Latricières-Chambertin

Les-Baux-de-Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lunel, též uvedeno za „Muscat de“

Lussac Saint-Émilion

Mâcon or Pinot-Chardonnay-Macôn

Mâcon, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Mâcon-Villages

Macvin du Jura

Madiran

Maranges Côte de Beaune nebo Maranges Côtes de Beaune-Villages

Maranges, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Marcillac

Margaux

Marsannay

Maury

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou Salon, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Mercurey

Meursault nebo Meursault Côte de Beaune nebo Meursault Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-la-Livinière

Mireval

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie nebo Monthélie Côte de Beaune nebo Monthélie Côte de Beaune-Villages

Montlouis, též doplněno „mousseux“ nebo „pétillant"

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Moulis-en-Médoc

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Côtes de Grandlieu

Muscadet Sèvre-et-Maine

Musigny

Néac

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Orléans

Orléans-Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses nebo Pemand-Vergelesses Côte de Beaune nebo Pemand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Pineau des Charentes

Pinot-Chardonnay-Macôn

Pomerol

Pommard

Pouilly Fumé

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Puisseguin Saint-Émilion

Puligny-Montrachet nebo Puligny-Montrachet Côte de Beaune nebo Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Quarts-de-Chaume

Quincy

Rasteau

Rasteau Rancio

Régnié

Reuilly

Richebourg

Rivesaltes, též uvedeno za „Muscat de“

Rivesaltes Rancio

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Roussette du Bugey, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Julien

Saint-Amour

Saint-Aubin nebo Saint-Aubin Côte de Beaune nebo Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Émilion

Saint-Emilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Jean-de-Minervois, též uvedeno za „Muscat de“

Saint-Joseph

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Péray

Saint-Pourçain

Saint-Romain nebo Saint-Romain Côte de Beaune nebo Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Sancerre

Santenay nebo Santenay Côte de Beaune nebo Santenay Côte de Beaune-Villages

Saumur Champigny

Saussignac

Sauternes

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Savigny nebo Savigny-lès-Beaune

Seyssel

Tâche (La)

Tavel

Thouarsais

Touraine Amboise

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Mesland

Touraine Noble Joue

Touraine, též doplněno „mousseux“ nebo „pétillant“

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Corse, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Vin de Lavilledieu

Vin de Savoie nebo Vin de Savoie-Ayze, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Vin du Bugey, též doplněno názvem menší zeměpisné jednotky

Vin Fin de la Côte de Nuits

Viré Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

Vouvray, též doplněno „mousseux“ nebo „pétillant“

2. Stolní vína se zeměpisným označením

Vin de pays de l’Agenais

Vin de pays d’Aigues

Vin de pays de l’Ain

Vin de pays de l’Ailier

Vin de pays d’Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l’Ardèche

Vin de pays d’Argens

Vin de pays de l’Ariège

Vin de pays de l’Aude

Vin de pays de l’Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays du Calvados

Vin de pays CathareVin de pays de Cassan

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes, též doplněno Mont Bouquet

Vin de pays Charentais, též doplněno Ile de Ré nebo Ile d’Oléron nebo Saint-Sornin

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la Cité de Carcassonne

Vin de pays des Collines de la Moure

Vin de pays des Collines rhodaniennes

Vin de pays du Comté de Grignan

Vin de pays du Comté tolosan

Vin de pays des Comtés rhodaniens

Vin de pays de la Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d’Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche

Vin de pays des coteaux de l’Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Faurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Montélimar

Vin de pays des coteaux de NarbonneVin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Fibron

Vin de pays des coteaux du Fittoral Audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux de Tannay

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays Duché d’Uzès

Vin de pays de Franche-Comté, též doplněno Coteaux de Champlitte

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d’Hauterive, též doplněno Val d’Orbieu nebo Coteaux du Term en ès nebo Côtes de Lézignan

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude

Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb

Vin de pays des Hauts de Badens

Vin de pays de l’Hérault

Vin de pays de l’Ile de Beauté

Vin de pays de l’Indre et Loire

Vin de pays de l’Indre

Vin de pays de l’Isère

Vin de pays du Jardin de la France, též doplněno Marches de Bretagne nebo Pays de Retz

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Mayenne

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d’Oc

Vin de pays du Périgord, též doplněno Vin de Domme

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays des Portes de Méditerranée

Vin de pays de la Principauté d’Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vin de pays de la Sainte Baume

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais, též doplněno Coteaux de Chalosse nebo Côtes de L’Adour nebo Sables Fauves nebo Sables de l’Océan

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d’Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la Vallée du Paradis

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l’Yonne

NĚMECKO

1. Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

Názvy stanovených pěstitelských oblastí
(též doplněné názvem dílčí pěstitelské oblasti)
Dílčí pěstitelské oblasti
Ahr............................................................... Walporzheim /Ahrtal
Baden ............................................................ Badische Bergstraße
Bodensee
Breisgau
Kaiserstuhl
Kraichgau
Markgräflerland
Ortenau
Tauberfranken
Tuniberg
Franken.......................................................... Maindreieck
Mainviereck
Steigerwald
Hessische Bergstraße........................................ Starkenburg
Umstadt
Mittelrhein ...................................................... Loreley
Siebengebirge
Mosel-Saar-Ruwer or Mosel or Saar or Ruwer........ Bemkastel
Burg Cochem
Moseltor
Obermosel
Ruwertal
Saar
Nahe ............................................................. Nahetal
Pfalz.............................................................. Mittelhaardt Deutsche Weinstraße
Südliche Weinstraße
Rheingau ........................................................ Johannisberg
Rheinhessen..................................................... Bingen
Nierstein
Wonnegau
Saale-Unstrut ................................................... Mansfelder Seen
Schloß Neuenburg
Thüringen
Sachsen .......................................................... Elstertal
Meißen
Württemberg ................................................... Bayerischer Bodensee
Kocher-Jagst-Tauber
Oberer Neckar
Remstal-Stuttgart
Württembergischer Bodensee
Württembergisch Unterland

2. Stolní vína se zeměpisným označením

Landwein Tafelwein
Ahrtaler Landwein Albrechtsburg
Badischer Landwein Bayern
Bayerischer Bodensee-Landwein Burgengau
Landwein Main Donau
Landwein der Mosel Lindau
Landwein der Ruwer Main
Landwein der Saar Mosel
Mecklenburger Landwein Neckar
Mitteldeutscher Landwein Oberrhein
Nahegauer Landwein Rhein
Pfälzer Landwein Rhein-Mosel
Regensburger Landwein Römertor
Rheinburgen-Landwein
Rheingauer Landwein
Rheinischer Landwein
Saarländischer Landwein der Mosel
Sächsischer Landwein
Schwäbischer Landwein
Starkenburger Landwein
Taubertäler Landwein
Stargarder Land

ŘECKO

1. Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

Stanovené pěstitelské oblasti
V řečtině V angličtině
Σάμος Samos
Μοσχάτος Πατρών Moschatos Patra
Μοσχάτος Ρίου - Πατρών Moschatos Riou Patra
Μοσχάτος Κεφαλληνίας Moschatos Kephalinia
Μοσχάτος Λήμνου Moschatos Lemnos
Μοσχάτος Ρόδου Moschatos Rhodos
Μαυροδάφνη Πατρών Mavrodafni Patra
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας Mavrodafni Kephalinia
Σητεία Sitia
Νεμέα Nemea
Σαντορίνη Santorini
Δαφνές Dafnes
Ρόδος Rhodos
Νάουσα Naoussa
Ρομπόλα Κεφαλληνίας Robola Kephalinia
Ραψάνη Rapsani
Μαντινεία Mantinia
Μεσενικόλα Mesenicola
Πεζά Peza
Αρχάνες Archanes
Πάτρα Patra
Ζίτσα Zitsa
ΑμύνταιοΖίτσα AmynteonZitsa
Γουμένισσα Goumenissa
Πάρος Paros
Λήμνος Lemnos
Αγχίαλος Anchialos
Πλαγιές Μελίτωνα Slopes of Melitona

2. Stolní vína se zeměpisným označením

V řečtině V angličtině
Ρετσίνα Μεσογείων, též doplněno Αττικής Retsina of Mesogia, též doplněno Attika
Ρετσίνα Κρωπίας nebo Ρετσίνα Κορωπίου, též doplněno Αττικής Retsina of Kropia nebo Retsina Koropi, též doplněno Attika
Ρετσίνα Μαρκοπούλου, též doplněno Αττικής Retsina of Markopoulou, též doplněno Attika
Ρετσίνα Μεγάρων, též doplněno Αττικής Retsina of Megara, též doplněno Attika
Ρετσίνα Παιανίας nebo Ρετσίνα Διοπεσίου, též doplněno Αττικής Retsina of Peania nebo Retsina of Liopesi, též doplněno Attika
Ρετσίνα Παλλήνης, též doplněno Αττικής Retsina of Pallini, též doplněno Attika
Ρετσίνα Πικερμίου, též doplněno Αττικής Retsina of Pikermi, též doplněno Attika
Ρετσίνα Σπάτων, též doplněno Αττικής Retsina of Spata, též doplněno Attika
Ρετσίνα Θηβών, též doplněno Βοιωτίας Retsina of Thebes, též doplněno Viotias
Ρετσίνα Γιάλτρων, též doplněno Εύβοιας Retsina of Gialtra, též doplněno Ewia
Ρετσίνα Καρύστου, též doplněno Εύβοιας Retsina of Karystos, též doplněno Ewia
Ρετσίνα Χαλκίδας, též doplněno Εύβοιας Retsina of Halkida, též doplněno Ewia
Βερντεα Ζακύνθου Vemtea Zakynthou
Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος Regional wine of Mount Athos Agioritikos
Τοπικός Οίνος Αναβύσσου Regional wine of Anavyssos
Αττικός Τοπικός Οίνος Regional wine of Attiki-Attikos
Τοπικός Οίνος Βίλιτσας Regional wine of Vilitsa
Τοπικός Οίνος Γρεβενών Regional wine of Grevena
Τοπικός Οίνος Δράμας Regional wine of Drama
Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos
Τοπικός Οίνος Επανομής Regional wine of Epanomi
Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος Regional wine of Heraklion - Herakliotikos
Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος Regional wine of Thessalia - Thessalikos
Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος Regional wine of Thebes - Thivaikos
Τοπικός Οίνος Κισσάμου Regional wine of Kissamos
Τοπικός Οίνος Κρανιάς Regional wine of Krania
Κρητικός Τοπικός Οίνος Regional wine of Crete - Kritikos
Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος Regional wine of Lasithi - Lasithiotikos
Μακεδονικός Τοπικός Οίνος Regional wine of Macedónia - Macedonikos
Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας Regional wine of Nea Messimvria
Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος Regional wine of Messinia - Messiniakos
Παιανίτικος Τοπικός Οίνος Regional wine of Peanea
Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος Regional wine of Pallini - Palliniotikos
Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου Regional wine of Slopes of Ambelos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου Regional wine of Slopes of Vertiskos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα Regional wine of Slop es of Kitherona
Κορινθιακός Τοπικός Οίνος Regional wine of Korinthos - Korinthiakos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας Regional wine of Slopes of Parnitha
Τοπικός Οίνος Πυλίας Regional wine of Pylia
Τοπικός Οίνος Τριφυλίας Regional wine of Trifilia
Τοπικός Οίνος Τυρνάβου Regional wine of Tyrnavos
ΤοπικόςΟίνος Σιάτιστας Regional wine of Siatista
Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας Regional wine of Ritsona Avlidas
Τοπικός Οίνος Λετρινών Regional wine of Letrines
Τοπικός Οίνος Σπάτων Regional wine of Spata
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού Regional wine of Slopes of Pendeliko
Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος Regional wine of Aegean Sea
Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου Regional wine of Lilantio Pedio
Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου Regional wine of Markopoulo
Τοπικός Οίνος Τεγέας Regional wine of Tegea
Τοπικός Οίνος Αδριανής Regional wine of Adriani
Τοπικός Οίνος Χαλικούνας Regional wine of Halikouna
Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής Regional wine of Halkidiki
Καρυστινός Τοπικός Οίνος Regional wine of Karystos - Karystinos
Τοπικός Οίνος Πέλλας Regional wine of Pella
Τοπικός Οίνος Σερρών Regional wine of Serres
Συριανός Τοπικός Οίνος Regional wine of Syros - Syrianos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού Regional wine of Slopes of Petroto
Τοπικός Οίνος Γερανείων Regional wine of Gerania
Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος Regional wine of Opountia Lokridos
Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας Regional wine of Sterea Ellada
Τοπικός Οίνος Αγοράς Regional wine of Agora
Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης Regional wine of Valley of Atalanti
Τοπικός Οίνος Αρκαδίας Regional wine of Arkadia
Τοπικός Οίνος Αγοράς Regional wine of Agora
Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης Regional wine of Valley of Atalanti
Τοπικός Οίνος Αρκαδίας Regional wine of Arkadia
Τοπικός Οίνος Παγγαίου Regional wine of Pangeon
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων Regional wine of Metaxata
Τοπικός Οίνος Ημαθίας Regional wine of Imathia
Τοπικός Οίνος Κλημέντι Regional wine of Klimenti
Τοπικός Οίνος Κέρκυρας Regional wine of Corfu
Τοπικός Οίνος Σιθωνίας Regional wine of Sithonia
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων Regional wine of Mantzavinata
Ισμαρικός Τοπικός Οίνος Regional wine of Ismaros - Ismarikos
Τοπικός Οίνος Αβδήρων Regional wine of Avdira
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων Regional wine of Ioannina
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας Regional wine of Slopes of Egialia
Τοπικός Οίνος Πλάγιες Αίνου Regional wine of Slopes of Enos
Θρακικός Τοπικός Οίνος or Τοπικός Οίνος Θράκης Regional wine of Thrace - Thrakikos nebo Regional wine of Thrakis
Τοπικός Οίνος Ιλίου Regional wine of Ilion
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος Regional wine of Metsovo - Metsovitikos
Τοπικός Οίνος Κορωπίου Regional wine of Koropi
Τοπικός Οίνος Φλώρινας Regional wine of Florina
Τοπικός Οίνος Θαψανών Regional wine of Thapsana
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος Regional wine of Slopes of Knimida
Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος Regional wine of Epirus - Epirotikos
Τοπικός Οίνος Πισάτιδος Regional wine of Pisatis
Τοπικός Οίνος Λευκάδας Regional wine of Lefkada
Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος Regional wine of Monemvasia - Monemvasios
Τοπικός Οίνος Βελβεντού Regional wine of Velvendos
Λακωνικός Τοπικός Οίνος Regional wine of Lakonia - Lakonikos
Τοπικός Οίνος Μαρτίνου Regional wine of Martino
Αχαϊκός Τοπικός Οίνος Regional wine of Achaia
Τοπικός Οίνος Ηλιείας Regional wine of Ilia
Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης Regional wine of Thessaloniki
Τοπικός Οίνος Κραννώνος Regional wine of Krannona
Τοπικός Οίνος Παρνασσού Regional wine of Pamassos
Τοπικός Οίνος Μετεώρων Regional wine of Meteora
Τοπικός Οίνος Ικαρίας Regional wine of Ikaria
Τοπικός Οίνος Καστοριάς Regional wine of Kastoria

MAĎARSKO

1. Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

Stanovené pěstitelské oblasti Dílčí pěstitelské oblasti
(též uvedené za názvem stanovené pěstitelské oblasti)
Aszár-Neszmély(-i) ............................................. Aszár(-i)
Neszmély(-i)
Badacsony(-i)
Balatonboglár(-i)................................................ Balatonlelle(-i)
Marcali
Balatonfelvidék(-i) .............................................. Balatonederics-Lesence(-i)
Cserszeg(-i)
Kál(-i)
Balatonfüred-Csopak(-i) ....................................... Zánka(-i)
Balatonmelléke or Balatonmelléki ............................ Muravidéki
Bükkalja(-i)
Csongrád(-i) ..................................................... Kistelek(-i)
Mórahalom or Mórahalmi
Pusztamérges (-i)
Eger or Egri...................................................... Debrő(-i), též doplněno Andomaktálya(-i) nebo Demjén(-i)
nebo Egerbakta(-i) nebo Egerszalók(-i) nebo Egerszólát(-i)
nebo Felsőtárkány(-i) nebo Kerecsend(-i) nebo Maklár(-i)
nebo Nagytálya(-i) nebo Noszvaj(-i) nebo Novaj(-i)
nebo Ostoros(-i) nebo Szomolya(-i) nebo Aldebrő(-i) nebo
Feldebrő(-i) nebo Tófalu(-i) nebo Verpelét(-i) nebo
Kompolt(-i) nebo Tarnaszentmária(-i)
Etyek-Buda(-i) ................................................... Buda(-i)
Etyek(-i)
Velence(-i)
Hajós-Baja(-i)
Kőszegi
Kunság (-i) .......................................................Bácska(-i)
Cegléd(-i)
Duna mente or Duna menti
Izsák(-i)
Jászság(-i)
Kecskemét-Kiskunfélegyháza nebo Kecskemét-Kiskunfélegyházi
Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)
Kiskőrös (-i)
Monor(-i)
Tisza mente or Tisza menti
Mátra(-i)
Mór(-i)
Pannonhalma (Pannonhalmi)
Pécs (-i) ........................................................... Versend(-i)
Szigetvár(-i)
Kap os (-i)
Szekszárd(-i)
Somló (-i) ........................................................Kissomlyó-Sághegyi
Sopron(-i) ....................................................... Köszeg(-i)
Tokaj (-i) ......................................................... Abaújszántó(-i) nebo Bekecs(-i) nebo Bodrogkeresztúr(-i)
nebo Bodrogkisfalud(-i) nebo Bodrogolaszi nebo Erdőbénye(-i) nebo
Erdőhorváti nebo Golop(-i) nebo Hercegkút(-i) nebo Legyesbénye(-i)
nebo Makkoshotyka(-i) nebo Mád(-i) nebo Mezőzombor(-i) nebo
Monok(-i) nebo Olaszliszka(-i) nebo Rátka(-i) nebo Sárazsadány(-i)
nebo Sárospatak(-i) nebo Sátoraljaújhely(-i) nebo Szegi nebo
Szegilong(-i) nebo Szerencs(-i) nebo Tarcal(-i) nebo Tállya(-i) nebo
Tolcsva(-i) nebo Vámosújfalu(-i)
Tolna (-i) ......................................................... Tamási
Völgységei)
Villány(-i) ........................................................ Siklós(-i), též doplněno Kisharsány(-i) nebo Nagyharsány(-i)
nebo Palkonya(-i) nebo Villánykövesd(-i) nebo Bisse(-i) nebo
Csamóta(-i) nebo Diósviszló(-i) nebo Harkány(-i) nebo
Hegyszentmárton(-i) nebo Kistótfalu(-i) nebo Márfa(-i)
nebo Nagytótfalu(-i) nebo Szava(-i) nebo Túrony(-i) nebo Vokány(-i)

ITÁLIE

1. Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

Albana di Romagna

Asti nebo Moscato d’Asti nebo Asti Spumante

Barbaresco

Bardolino superiore

Barolo

Brachetto d’Acqui nebo Acqui

Brunello di Motalcino

Carmignano

Chianti, též doplněno Colli Aretini nebo Colli Fiorentini nebo Colline Pisane nebo Colli Senesi nebo Montalbano nebo Montespertoli nebo Rufina

Chianti Classico

Fiano di Avellino

Forgiano

Franciacorta

Gattinara

Gavi or Cortese di Gavi

Ghemme

Greco di Tufo

Montefalco Sagrantino

Montepulciano d’Abruzzo Colline Tramane

Ramandolo

Recioto di Soave

Sforzato di Valtellina nebo Sfursat di Valtellina

Soave superiore

Taurasi

Valtellina Superiore, též doplněno Grumello nebo Inferno nebo Maroggia nebo Sassella nebo Stagafassli nebo Vagella

Vermentino di Gallura nebo Sardegna Vermentino di Gallura

Vernaccia di San Gimignano

Vino Nobile di Montepulciano

Aglianico del Taburno nebo Tabumo

Aglianico del Vulture

Albugnano

Alcamo nebo Alcamo classico

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero nebo Sardegna Alghero

Alta Langa

Alto Adige nebo dell’Alto Adige (Südtirol nebo Südtiroler), též doplněno:

— Colli di Bolzano (Bozner Leiten),

— Meranese di Collina nebo Meranese (Meraner Hugel nebo Meraner),

— Santa Maddalena (St. Magdalener),

— Terlano (Terlaner),

— Valle Isarco (Eisacktal nebo Eisacktaler),

— Valle Venosta (Vinschgau)

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea nebo Sardegna Arborea

Arcole

Assisi

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra or Bagnoli

Barbera d’Asti

Barbera del Monferrato

Barbera d’Alba

Barco Reale di Carmignano nebo Rosato di Carmignano nebo Vin Santo di Carmignano nebo Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

Bardolino

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di S. Torpè

Biferno

Bivongi Boca

Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Cacc’e mmitte di Lucerà

Cagnina di Romagna

Caldaro (Kalterer) nebo Lago di Caldaro (Kalterersee), též doplněno „Classico“

Campi Flegrei

Campidano di Terralba nebo Terralba nebo Sardegna Campidano di Terralba nebo Sardegna Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, též doplněno Capo Ferrato nebo Oliena nebo Nepente di Oliena Jerzu

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis nebo Sardegna Carignano del Sulcis

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Cesanese di Affile nebo Affile

Cesanese di Olevano Romano nebo Olevano Romano Cilento

Cinque Terre nebo Cinque Terre Sciacchetrà, též doplněno Costa de sera nebo Costa de Campu nebo Costa da Posa

Circeo

Ciro

Cisterna d’Asti Colli Albani Colli Altotiberini Colli Amerini

Colli Berici, též doplněno „Barbarano“

Colli Bolognesi, též doplněno Colline di Riposto nebo Colline Marconiane nebo Zola Predona nebo Monte San Pietro nebo Colline di Oliveto nebo Terre di Montebudello nebo Serravalle

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

Colli del Trasimeno nebo Trasimeno

Colli della Sabina

Colli dell’Etruria Centrale

Colli di Conegliano, též doplněno Refrontolo nebo Torchiato di Fregona

Colli di Faenza

Colli di Funi (Regione Liguria)

Colli di Funi (Regione Toscana)

Colli di Parma Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli d’Imola

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Fanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani, též doplněno Todi

Colli Orientali del Friuli, též doplněno Cialla nebo Rosazzo Colli Perugini

Colli Pesaresi, též doplněno Focara nebo Roncaglia

Colli Piacentini, též doplněno Vigoleno nebo Guttumio nebo Monterosso Val d’Arda nebo Trebbianino Val Trebbia nebo Val Nure

Colli Romagna Centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Fevanto

Colline Fucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano nebo Collio

Conegliano-Valdobbiadene, též doplněno Cartizze

Conero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi, též doplněno Furore nebo Ravello nebo Tramonti

Coste della Sesia

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba nebo Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani superior nebo Dogliani

Dolcetto di Ovada

Donnici

Elba

Eloro, též doplněno Pachino

Erbaluce di Caluso nebo Caluso

Erice

Esino

Est! Est!! Est!!! Di Montefìascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani nebo Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo nebo Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda (Regione Lombardia)

Garda (Regione Veneto)

Garda Colli Mantovani

Genazzano

Gioia del Colle

Girò di Cagliari nebo Sardegna Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi o Guardiolo

Irpinia

I Terreni di Sanseverino Ischia

Lacrima di Morro nebo Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Corbara

Lambnisco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, též doplněno: Oltrepò Mantovano nebo Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salammo di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana (Regione Veneto)

Lugana (Regione Lombardia)

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa nebo Sardegna Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari nebo Sardegna Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mandrolisai nebo Sardegna Mandrolisai

Marino

Marmetino di Milazzo nebo Marmetino

Marsala

Martina nebo Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, též doplněno Feudo nebo Fiori nebo Bonera

Merlara

Molise

Monferrato, též doplněno Casalese

Monica di Cagliari nebo Sardegna Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri Colonna nebo Montecompatri nebo Colonna

Montecucco

Montefalco

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo, též doplněno: Casauri nebo Terre di Casauria nebo Terre dei Vestini

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini nebo Lessini

Morellino di ScansanoMoscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari nebo Sardegna Moscato di Cagliari

Moscato di Noto

Moscato di Pantelleria nebo Passito di Pantelleria nebo Pantelleria

Moscato di Sardegna, též doplněno: Gallura nebo Tempio Pausania nebo Tempio

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori nebo Moscato di Sorso nebo Moscato di Sennori nebo Sardegna Moscato di Sorso-Sennori nebo Sardegna Moscato di Sorso nebo Sardegna Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari nebo Sardegna Nasco di Cagliari

Nebiolo d’Alba

Nettuno

Nuragus di Cagliari nebo Sardegna Nuragus di Cagliari

Offìda

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto (Regione Umbria)

Orvieto (Regione Lazio)

Ostuni

Pagadebit di Romagna, též doplněno Bertinoro Parrina

Penisola Sorrentina, též doplněno Gragnano nebo Lettere nebo Sorrento

Pentro di Isemia nebo Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pomassio nebo Ormeasco di Pomassio

Primitivo di Manduria

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano nebo Garda Bresciano

Riviera Ligure di Ponente, též doplněno: Riviera dei Fiori nebo Albenga o Albenganese nebo Finale nebo Finalese nebo Ormeasco

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua nebo Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa nebo Rosso Canosa Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano nebo Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro nebo San Colombano

San Gimignano

San Martino della Battaglia (Regione Veneto)

San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de Goti

Santa Margherita di Belice

Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Sardegna Semidano, též doplněno Mogoro

Savuto

Scanzo nebo Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca, též doplněno Rayana

Serrapetrona

Sizzano

Soave

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Teroldego Rotaliano

Terracina, též uvedeno za „Moscato di“

Terre dell’Alta Val Agri

Terre di Franciacorta

Torgiano

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, též doplněno Sorni nebo Isera nebo d’Isera nebo Ziresi nebo dei Ziresi

Trento

Val d’Arbia

Val di Comia, též doplněno Suvereto

Val Polcevera, též doplněno Coronata

Valcalepio

Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)

Valdadige (Etschtaler), též doplněno Terra dei Forti (Regione Veneto)

Valdichiana

Valle d’Aosta nebo Vallèe d’Aoste, též doplněno: Amad-Montjovet nebo Donnas nebo Enfer ďArvier nebo Torrette nebo Blanc de Morgex et de la Salle nebo Chambave nebo Nus

Valpolicella, též doplněno Valpantena

Valsusa

Valtellina

Valtellina superiore, též doplněno Grumello nebo Inferno nebo Maroggia nebo Sassella nebo Vagella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga nebo Verduno

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano nebo Sardegna Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San GimignanoVernacia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave nebo Piave

Vittorio

Zagarolo

2. Stolní vína se zeměpisným označením:

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza (Regione veneto)

Alto Livenza (Regione Frulli Venezia Giula)

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Ericini

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline del Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese nebo Histonium

Delle Venezie (Regione Veneto)

Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)

Delle Venezie (Regione Trentino - Alto Adige)

Dugenta

Emilia nebo dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate nebo del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia nebo Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma toscana

Marmilla

Mitterberg nebo Mitterberg tra Cauria e Tel nebo Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena nebo Provincia di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Nami

Nurra

Ogliastra

Osco nebo Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona nebo Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfìna

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Sillaro nebo Bianco del Sillaro

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Tharros

Toscana nebo Toscano

Trexenta

Umbria

Valcamonica

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valdamato

Vallagarina (Regione Trentino - Alto Adige)

Vallagarina (Regione Veneto)

Valle Belice

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle d’Itria

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti nebo Weinberg Dolomitén (Regione Trentino - Alto Adige)

Vigneti delle Dolomiti nebo Weinberg Dolomitén (Regione Veneto)

LUXEMBOURG

Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

Stanovené pěstitelské oblasti
(též doplněné názvem obce nebo částí obce)
Názvy obcí nebo částí obcí
Moselle Luxembourgeoise ....................................... Ahn
Assel
Bech-Kleinmacher
Born
Bous
Burmerange
Canach
Ehnen
Ellingen
Elvange
Erpeldingen
Gostingen
Greiveldingen
Grevenmacher
Lenningen
Machtum
Mertert
Moersdorf
Mondorf
Niederdonven
Oberdonven
Oberwormeldingen
Remerschen
Remich
Rolling
Rosport
Schengen
Schwebsingen
Stadtbredimus
Trintingen
Wasserbillig
Wellenstein
Wintringen
Wormeldingen

MALTA

1. Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

Stanovené pěstitelské oblasti
(též doplněné názvem dílčí pěstitelské oblasti)
Dílčí pěstitelské oblasti
Island of Malta.................................................. Rabat
Mdina or Medina
Marsaxlokk
Marnisi
Mgarr
Ta’ Qali
Siggiewi
Gozo............................................................. Ramla
Marsalforn
Nadur
Victoria Heights

2. Stolní vína se zeměpisným označením

V maltštině V angličtině
Gzejjer Maltin Maltese Islands

PORTUGALSKO

1. Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

Stanovené pěstitelské oblasti
(též doplněné názvem dílčí pěstitelské oblasti)
Dílčí pěstitelské oblasti
Alenquer Borba
Alentejo .........................................................Évora
Granja- Amareleja
Moura
Portalegre
Redondo
Reguengos
Vidigueir
Arruda
Bairrada
Beira Interior....................................................Castelo Rodrigo
Cova da Beira
Pinhel
Biscoitos
Bucelas
Carcavelos
Colares
Dao, též doplněno Nobre ........................................ Alva
Besteiros
Castendo
Serra da Estrela
Silgueiros
Terras de Azurara
Terras de Senhorim
Douro, též doplněno Vinho do nebo Moscatel do .............. Baixo Corgo
Cima Corgo
Douro Superior
Encostas d’Aire ................................................. Alcobaça
Ourém
Graciosa
Lafoes
Lagoa
Lagos
Lourinha
Madeira nebo Madere nebo Madera nebo Vinho da Madeira
nebo Madeira Weine nebo Madeira Wine nebo Vin de Madere
nebo Vino di Madera nebo Madeira Wijn
Madeirense
Óbidos
Palmeia
Pico
Portimao
Port nebo Porto nebo Oporto nebo Portwein nebo
Portvin nebo Portwijn nebo Vin de Porto nebo Port Wine
nebo Vinho do Porto
Ribatejo.......................................................... Almeirim
Cartaxo
Chamusca
Coruche
Santarém
Tomar
Setúbal, též dopněno Moscatel nebo Roxo
Tavira
Távora-Varosa
Torres Vedras
Trás-os-Montes ................................................. Chaves
Planalto Mirandes
Valpaços
Vinho Verde .................................................... Amarante
Ave
Baiao
Basto
Cávado
Lima
Monçao
Paiva
Sousa

2. Stolní vína se zeměpisným označením

Stanovené pěstitelské oblasti
(též doplněné názvem dílčí pěstitelské oblasti)
Dílčí pěstitelské oblasti
Açores
Alentejano
Algarve
Beiras ............................................................ Beira Alta
Beira Litoral
Terras de Sicó
Duriense
Estremadura..................................................... Alta Estremadura
Minho
Ribatejano
Terras Madeirenses
Terras do Sado
Transmontano

RUMUNSKO

1. Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

Stanovené pěstitelské oblasti
(též doplněné názvem dílčí pěstitelské oblasti)
Dílčí pěstitelské oblasti
Aiud
Alba Iulia
Babadag
Banat, whether or not followed by............................... Dealurile Tirolului
Moldova Nouă
Silagiu
Baňu Mărăcine
Bohotin
Cernăteşti - Podgoria
Coteşti
Cotnari
Crişana, též doplněno ........................................... Biharia
Diosig
Şimleu Silvaniei
Dealu Bujorului
Dealu Mare, též doplněno....................................... Boldeşti
Breaza
Ceptura
Merei
Tohani
Urlaţi
Valea Călugărească
Zoreşti
Drăgăşani
Huşi, též doplněno ............................................. Vutcani
lana
Iaşi, též doplněno ................................................ Bucium
Copou
Uricani
Lechinţa
Mehedinţi, též doplněno ........................................ Corcova
Golul Drâncei
Oreviţa
Severin
Vânju Mare
Miniş
Murfatlar, též doplněno ......................................... Cernavodă
Medgidia
Nicoreşti
Odobeşti
Oltina
Pandu
Pietroasa
Recaş
Sâmbureşti
Sarica Niculitel, též doplněno................................... Tulcea
Sebeş - Apold
Segarcea
Ştefăneşti, též doplněno ......................................... Costeşti
Târnave, těž doplněno............................................ Blaj
Jidvei
Mediaş

2. Stolní vína se zeměpisným označením

Stanovené pěstitelské oblasti
(též doplněné názvem dílčí pěstitelské oblasti)
Dílčí pěstitelské oblasti
Colinele Dobrogei
Dealurile Crişanei
Dealurile Moldovei, nebo ...................................... Dealurile Covurluiului
Dealurile Hârlăului
Dealurile Huşilor
Dealurile laşilor
Dealurile Tutovei
Terasele Siretului
Dealurile Munteniei
Dealurile Olteniei
Dealurile Sătmarului
Dealurile Transilvaniei
Dealurile Vrancei
Dealurile Zarandului
Terasele Dunării
Viile Caraşului
Viile Timişului

SLOVENSKO

Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

Stanovené pěstitelské oblasti
(též doplněné „vinohradnícka oblasť)
Dílčí pěstitelské oblasti
(též doplněné názvem stanovené pěstitelské oblasti)
(doplněné „vinohradnícky rajón“)
Južnoslovenská ................................................... Dunajskostredský
Galantský
Hurbanovský
Komárňanský
Palárikovský
Šamorínsky
Strekovský
Štúrovský
Malokarpatská .................................................... Bratislavský
Doľanský
Hlohovecký
Modranský
Orešanský
Pezinský
Senecký
Skalický
Stupavský
Trnavský
Vrbovský
Záhorský
Nitrianska ......................................................... Nitriansky
Pukanecký
Radošinský
Šintavský
Tekovský
Vrábeľský
Želiezovský
Žitavský
Zlatomoravecký
Stredoslovenská................................................... Fiľakovský
Gemerský
Hontiansky
Ipeľský
Modrokamenecký
Tomaľský
Vinický
Tokaj / -ská / -sky / -ské ......................................... Čerhov
Černochov
Malá Tŕňa
Slovenské Nové Mesto
Velká Bara
Velká Tŕňa
Viničky
Východoslovenská................................................ Kráľovskochlmecký
Michalovský
Moldavský
Sobranecký

SLOVINSKO

1. Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

Stanovené pěstitelské oblasti
(též doplněné buď názvem vinařské obce a/nebo názvem viniční tratí)
Bela krajina nebo Belokranjec
Bizeljsko-Sremič nebo Sremič-Bizeljsko
Dolenjska
Dolenjska, cviček
Goriška Brda or Brda
Haloze nebo Haložan
Koper nebo Koprčan
Kras
Kras, teran
Ljutomer-Ormož nebo Ormož-Ljutomer
Maribor nebo Mariborčan
Radgona-Kapela nebo Kapela Radgona
Prekmurje nebo Prekmurčan
Šmarje-Virštanj nebo Virštanj-Šmarje
Srednje Slovenske gorice
Vipavska dolina nebo Vipavec nebo Vipavčan

2. Stolní vína se zeměpisným označenim

Podravje

Posavje

Primorska

ŠPANĚLSKO

1. Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

Stanovené pěstitelské oblasti
(též doplněné názvem dílčí pěstitelské oblasti)
Dílčí pěstitelské oblasti
Abona
Alella
Alicante.......................................................... Marina Alta
Almansa
Ampurdán-Costa Brava
Arabako Txakolina-Txakolí de Alava nebo Chacolí de Álava
Arlanza
Arribes
Bierzo
Binissalem-Mallorca
Bullas
Calatayud
Campo de Borja
Carinena
Cataluna
Cava
Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina
Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina
Cigales
Conca de Barberá
Condado de Huelva
Costers del Segre ............................................... Raimat
Artesa
Valls de Riu Corb
Les Garrigues
Dehesa del Carrizal
Dominio de Valdepusa
El Hierro
Finca Élez
Guijoso
Jerez-Xéres-Sherry nebo Jerez nebo Xéres nebo Sherry
Jumilla
La Mancha
La Palma.........................................................Hoyo de Mazo
Fuencaliente
Norte de la Palma
Lanzarote
Málaga
Manchuela
Manzanilla
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
Méntrida
Mondéjar
Monterrei........................................................ Ladera de Monterrei
Val de Monterrei
Montilla-Moriles
Montsant
Navarra .......................................................... Baja Montana
Ribera Alta
Ribera Baja
Tierra Estella
Valdizarbe
Penedés
Pla de Bages
Pla i Llevant
Priorato
Rías Baixas ...................................................... Condado do Tea
O Rosal
Ribera do Ulla
Soutomaior
Val do Salnés
Ribeira Sacra .................................................... Amandi
Chantada
Quiroga-Bibei
Ribeiras do Mino
Ribeiras do Sil
Ribeiro
Ribera del Duero
Ribera del Guardiana .......................................... Canamero
Matanegra
Montánchez
Ribera Alta
Ribera Baja
Tierra de Barros
Ribera del Júcar
Rioja ............................................................. Alavesa
Alta
Baja
Rueda
Sierras de Málaga............................................... Serranía de Ronda
Somontano
Tacoronte-Acentejo ............................................ Anaga
Tarragona
Terra Alta
Tierra de León
Tierra del Vino de Zamora
Toro
Uclés
Utiel-Requena
Valdeorras
Valdepenas
Valencia ......................................................... Alto Turia
Clariano
Moscatel de Valencia
Valentino
Valle de Güímar
Valle de la Orotava
Valles de Benavente (Los)
Vinos de Madrid................................................ Arganda
Navalcarnero
San Martín de Valdeiglesias
Ycoden-Daute-Isora
Yecla

2. Stolní vína se zeměpisným označením

Vino de la Tierra de Abanilla

Vino de la Tierra de Bailén

Vino de la Tierra de Bajo Aragón

Vino de la Tierra de Betanzos

Vino de la Tierra de Cádiz

Vino de la Tierra de Campo de Belchite

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

Vino de la Tierra de Cangas

Vino de la Terra de Castelló

Vino de la Tierra de Castilla

Vino de la Tierra de Castilla y León

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

Vino de la Tierra de Córdoba

Vino de la Tierra de Desierto de Almería

Vino de la Tierra de Extremadura

Vino de la Tierra Formentera

Vino de la Tierra de Gálvez

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

Vino de la Tierra de Ibiza

Vino de la Tierra de liles Balears

Vino de la Tierra de Isla de Menorca

Vino de la Tierra de La Gomera

Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra

Vino de la Tierra de Los Palacios

Vino de la Tierra de Norte de Granada

Vino de la Tierra Norte de Sevilla

Vino de la Tierra de Pozohondo

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

Vino de la Tierra de Valdejalón

Vino de la Tierra de Valle del Cinca

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca

Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense

Vino de la Tierra Valles de Sadacia

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

1. Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

English Vineyards

Welsh Vineyards

2. Stolní vína se zeměpisným označením

England nebo Berkshire

Buckinghamshire

Cheshire

Cornwall

Derbyshire

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

Isle of Wight

Isles of Scilly

Kent

Lancashire

Leicestershire

Lincolnshire

Northamptonshire

Nottinghamshire

Oxfordshire

Rutland

Shropshire

Somerset

Staffordshire

Surrey

Sussex

Warwickshire

West Midlands

Wiltshire

Worcestershire

Yorkshire

Wales nebo Cardiff

Cardiganshire

Carmarthenshire

Denbighshire

Gwynedd

Monmouthshire

Newport

Pembrokeshire

Rhondda Cynon Taf

Swansea

The Vale of Glamorgan

Wrexham

b) LIHOVINY POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ

1. Rum

Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2.

(a) Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Tato označení mohou být doplněna slovy „malt“ nebo „grain“.)

(b) Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Tato označení mohou být doplněna slovy „Pot Still“.)

3. Obilný destilát Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4. Vinný destilát

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(Označení „Cognac“ může být doplněno těmito výrazy:

— Fine

— Grande Fine Champagne

— Grande Champagne

— Petite Champagne

— Petite Fine Champagne

— Fine Champagne

— Borderies

— Fins Bois

— Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Eau-de-vie de Faugères / Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Aientejo

Aguardente do Algarve

Сунгурларска гроздова ракия / Sungurlarska grozdova rakiya

Гроздова ракия от Сунгурларе / Grozdova rakiya from Sungurlare

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya / Grozdova rakiya from Sliven)

Стралджанска Мускатова ракия / Straldjanska Muscat ova rakiya

Мускатова ракия от Стралджа / Muscatova rakiya from Straldja

Поморийска гроздова ракия / Pomoriyska grozdova rakiya

Гроздова ракия от Поморие / Grozdova rakiya from Pomorie

Русенска бисерна гроздова ракия / Russenska biserna grozdova rakiya

Бисерна гроздова ракия от Русе / Biserna grozdova rakiya from Russe

Бургаска Мускатова ракия / Bourgaska Muscatova rakiya

Мускатова ракия от Бургас / Muscatova rakiya from Bourgas

Добруджанска мускатова ракия / Dobrudjanska muscatova rakiya

Мускатова ракия от Добруджа / muscatova rakiya from Dobrudja

Сухиндолска гроздова ракия / Suhindolska grozdova rakiya

Гроздова ракия от Сухиндол / Grozdova rakiya from Suhindol

Карловска гроздова ракия / Karlovska grozdova rakiya

Гроздова Ракия от Карлово / Grozdova Rakiya from Karlovo

Vinars Târnave

Vinars Vaslui

Vinars Murfatlar

Vinars Vrancea

Vinars Segarcea

5. Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικής / Brandy of Attica

Brandy Πελλοττονήσου / Brandy of the Peloponnese

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of Central Greece

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Karpatské brandy speciál

6. Matolinová pálenka

Eau-de-vie de marc de Champagne or

Marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne Marc de Savoie

Marc d’Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d’Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

Grappa trentina / Grappa del Trentino

Grappa friulana / Grappa del Friuli

Grappa veneta / Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa / Grappa dell’Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete

Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly

Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Ζιβανία / Zivania

Pálinka

7. Ovocný destilát

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbime

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d’Alsace

Quetsch d’Alsace

Framboise d’Alsace

Mirabelle d’Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams / Williams dell’Alto Adige

Südtiroler Aprikot / Südtiroler

Măriile / Aprikot dell’Alto Adige / Mariile dell’Alto Adige

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell’Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell’Alto Adige

Südtiroler Obstler / Obstler dell’Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell’Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell’Alto Adige

Williams friulano / Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Tren tino-Alto Adige

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

Williams trentino / Williams del Trentino

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

Aguardente de pêra da Lousã

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

Bošácka Slivovica

Szatmári Szilvapálinka

Kecskeméti Barackpálinka

Békési Szilvapálinka

Szabolcsi Almapálinka

Slivovice

Pálinka

Троянска сливова ракия / Troyanska slivova rakiya

Сливова ракия от Троян / Slivova rakiya from Troyan

Силистренска кайсиева ракия / Silistrenska kayssieva rakiya

Кайсиева ракия от Силистра / Kayssieva rakiya from Silistra

Тервелска кайсиева ракия / Tervelska kayssieva rakiya

Кайсиева ракия от Тервел / Kayssieva rakiya from Tervei

Ловешка сливова ракия / Loveshka slivova rakiya

Сливова ракия от Ловеч / Slivova rakiya from Lovech Pălincă

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit

Ţuică de Valea Milcovului

Ţuică de Buzău Ţuică de Argeş

Ţuică de Zalău

Ţuică Ardelenească de Bistriţa

Horincă de Maramureş

Horincă de Cămârzan

Horincă de Seini

Horincă de Chioar

Horincă de Lăpuş

Turţ de Oaş

Turţ de Maramureş

8. Destilát z jablečného vina (ze cidru) a destilát z hruškového vina

Calvados

Calvados du Pays d’Auge

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Enzian

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian / Genzians dell’Alto Adige

Genziana tren tina / Genziana del Tren tino

10. Ovocné lihoviny

Pacharán

Pacharán navarro

11. Jalovcové lihoviny

Ostfriesischer Komgenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovička

Slovenská Borovička Juniperus

Slovenská Borovička

Inovecká Borovička

Liptovská Borovička

12. Kmínové lihoviny nebo kmínka

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

13. Anýzové lihoviny

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Ούζο / Ouzo

14. Likéry

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anís portugués

Finnish berry / Finnish fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör

Jägertee / Jagertee / Jagatee

Allažu Kimelis

Čepkelių

Demänovka Bylinný Likér

Polish Cherry

Karlovarská Hořká

15. Lihoviny

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch / Swedish Punch

Slivovice

16. Vodka Svensk Vodka / Swedish Vodka

Suomalainen Vodka / Finsk

Vodka / Vodka of Finland

Polska Wódka / Polish Vodka

Laugaricio Vodka

Originali Lietuviška Degtinė

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / bylinná vodka z nížin severního Podlesí aromatizovaná výtažkem ze zubří trávy

Latvijas Dzidrais

Rīgas Degvīns

LB Degvīns

LB Vodka

17. Hořké lihoviny

Rigas melnais Balzāms / Riga Black Balsam

Demänovka bylinná horká

c) AROMATIZOVANÁ VÍNA POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ

Nümberger Glühwein

Pelin

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

ČÁST B

V ČERNÉ HOŘE

a) VÍNA POCHÁZEJÍCÍ Z ČERNÉ HORY

1. Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí

Stanovené pěstitelské oblasti Dílčí pěstitelské oblasti (též doplněné buď názvem vinařské obce a/nebo názvem viniční trati)
Crnogorsko primorje Boko-kotorski
Budvansko-barski
Ulcinjski
Grahovsko-nudoski
Crnogorski basen Skadarskog jezera Podgorički
Crmnički
Riječki
Bjelopavlićki
Katunski

DODATEK 2

SEZNAM TRADIČNÍCH VÝRAZŮ A OZNAČENÍ JAKOSTI PRO VÍNA VE SPOLEČENSTVÍ

uvedených v článcích 4 a 7 přílohy II protokolu 2

Tradiční výrazy Dotčená vína Kategorie vína Jazyk
ČESKÁ REPUBLIKA
pozdní sběr všechna jakostní víno s. o. český
archivní víno všechna jakostní víno s. o. český
panenské víno všechna jakostní víno s. o. český
NĚMECKO
Qualitätswein všechna jakostní víno s. o. německý
Qualitätswein garantierten
Ursprungs / Q.g. U
všechna jakostní víno s. o. německý
Qualitätswein mit Prädikät / at /
Q.b.A.m. Pr / Prädikatswein
všechna jakostní víno s. o. německý
Qualitätsschaumwein garantierten
Ursprungs / Q.g. U
všechna jakostní šumivé víno s. o. německý
Auslese všechna jakostní víno s. o. německý
Beerenauslese všechna jakostní víno s. o. německý
Eiswein všechna jakostní víno s. o. německý
Kabinett všechna jakostní víno s. o. německý
Spätlese všechna jakostní víno s. o. německý
Trockenbeerenauslese všechna jakostní víno s. o. německý
Landwein všechna stolní víno se zeměpisným
označením
Affentaler Altschweier, Bühl, Eisental,
Neusatz / Bühl, Bühlertal,
Neuweier / Baden-Baden
jakostní víno s. o. německý
Badisch Rotgold Baden jakostní víno s. o. německý
Ehrentrudis Baden jakostní víno s. o. německý
Hock Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße,
Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz,
Rheingau
stolní víno se zeměpisným
označením jakostní víno s. o.
německý
Klassik / Classic všechna jakostní víno s. o. německý
Liebfrau(en)milch Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau jakostní víno s. o. německý
Moseltaler Mosel-Saar-Ruwer jakostní víno s. o. německý
Riesling-Hochgewächs všechna jakostní víno s. o. německý
Schillerwein Württemberg jakostní víno s. o. německý
Weißherbst všechna jakostní víno s. o. německý
Winzersekt všechna jakostní šumivé víno s. o. německý
ŘECKO
Ονομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη
(ΟΠΕ) (Appellation d’origine contrôlée)
všechna jakostní víno s. o. řecký
Ονομασία Προελεύσεως Ανωτέρας
Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation
d’origine de qualité supérieure)
všechna jakostní víno s. o. řecký
Οίνος γλυκός φυσικός
(Vin doux naturel)
Μοσχάτος Κεφαλληνίας
(Muscat de Céphalonie),
Μοσχάτος Πατρών
(Muscat de Pairas),
Μοσχάτος Ρίου-Πατρών
(Muscat Rión de Pairas),
Μοσχάτος Λήμνου
(Muscat de Lemnos),
Μοσχάτος Ρόδου
(Muscat de Rhodos),
Μαυροδάφνη Πατρών
(Mavrodaphne de Patras),
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας
(Mavrodaphne de Céphalonie),
Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia),
Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)
jakostní likérové víno s. o. řecký
Οίνος φυσικώς γλυκός
(Vin naturellement doux)
Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie),
Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos),
Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών
(de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos),
Σάμος(άε Samos),
Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)
jakostní víno s. o. řecký
Ονομασία κατά παράδοση
(Onomasia kata paradosi)
všechna stolní víno se zeměpisným
označením
řecký
Τοπικός Οίνος (vins de pays) všechna stolní víno se zeměpisným
označením
řecký
Αγρέπαυλη (Agrepavlis) všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
řecký
Αμπέλι (Amp eli) všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
řecký
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès) všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
řecký
Αρχοντικό (Archontiko) všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
řecký
Κάβα (1)(Cava) všechna stolní víno se zeměpisným
označením
řecký
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru) Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie),
Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras),
Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras),
Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos),
Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)
jakostní likérové víno s. o. řecký
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve) všechna jakostní víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
řecký
Κάστρο (Kastro) všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
řecký
Κτήμα (Ktima) všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
řecký
Λιαστός (Liastos) všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
řecký
Μετόχι (Metochi) všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
řecký
Μοναστήρι (Monastiri) všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
řecký
Νάμα (Nama) všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
řecký
Νυχτέρι (Nychteri) Σαντορίνη jakostní víno s. o. řecký
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima) všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
řecký
Ορεινός αμπελώνας (Ormos Ampelonas) všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
řecký
Πύργος (Pyrgos) všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
řecký
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve) všechna jakostní víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
řecký
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve) všechna jakostní likérové víno s. o. řecký
Βερντέα (Vemtea) Ζάκυνθος stolní víno se zeměpisným označením řecký
Vinsanto Σαντορίνη jakostní víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
řecký
ŠPANĚLSKO
Denominacion de origen (DO) všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
španělský
Denominacion de origen calificada (DOCa) všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.
, jakostní likérové víno s. o.
španělský
Vino dulce natural všechna jakostní likérové víno s. o. španělský
Vino generoso (2) jakostní likérové víno s. o. španělský
Vino generoso de licor (3) jakostní likérové víno s. o. španělský
Vino de la Tierra všechna stolní víno se zeměpisným označením
Aloque DO Valdepeñas jakostní víno s. o. španělský
Amontillado DDOO Jerez-Xérès-Sherry
y Manzanilla Sanlúcar
de Barrameda DO Montilla Moriles
jakostní likérové víno s. o. španělský
Añejo všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
španělský
Añejo DO Malaga jakostní likérové víno s. o. španělský
Chacoli / Txakolina DO Chacoli de Bizkaia
DO Chacoli de Getaria
DO Chacoli de Alava
jakostní víno s. o. španělský
Clásico DO Abona
DO El Hierro
DO Lanzarote
DO La Palma
DO Tacoronte-Acentejo
DO Tanagona
DO Valle de Güimar
DO Valle de la Orotava
DO Ycoden-Daute-Isora
jakostní víno s. o. španělský
Cream DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
DO Montilla Moriles
DO Málaga
DO Condado de Hucha
jakostní likérové víno s. o. anglický
Criadera DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Banameda
DO Montilla Moriles
DO Málaga
DO Condado de Hucha
Quality liqueur wine psr Spanish
Criaderas y Soleras DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Banameda
DO Montilla Moriles
DO Málaga
DO Condado de Hucha
jakostní likérové víno s. o. španělský
Crianza všechna jakostní víno s. o. španělský
Dorado DO Rueda
DO Malaga
jakostní likérové víno s. o. španělský
Fino DO Montilla Moriles
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Banameda
jakostní likérové víno s. o. španělský
Fondillon DO Alicante jakostní víno s. o. španělský
Gran Reserva všechna jakostní vína s. o. Cava jakostní víno s. o. jakostní šumivé víno s. o. španělský
Lágrima DO Malaga jakostní likérové víno s. o. španělský
Noble všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
španělský
Noble DO Malaga jakostní likérové víno s. o. španělský
Oloroso DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
DO Montilla- Montes
jakostní likérové víno s. o. španělský
Pajarete DO Málaga jakostní likérové víno s. o. španělský
Pálido DO Condado de Huelva
DO Rueda
DO Málaga
jakostní likérové víno s. o. španělský
Palo Cortado DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
DO Montilla- Montes
jakostní likérové víno s. o. španělský
Primero de cosecha DO Valencia jakostní víno s. o. španělský
Rancio všechna jakostní víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
španělský
Raya DO Montilla-Moriles jakostní likérové víno s. o. španělský
Reserva všechna jakostní víno s. o. španělský
Sobremadre DO vinos de Madrid jakostní víno s. o. španělský
Solera DDOO Jérez-Xerès-Sheny y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
DO Montilla Montes
DO Málaga
DO Condado de Huelva
jakostní likérové víno s. o. španělský
Superior všechna jakostní víno s. o. španělský
Trasañejo DO Málaga jakostní likérové víno s. o. španělský
Vino Maestro DO Málaga jakostní likérové víno s. o. španělský
Vendimia inicial DO Utiel-Requena jakostní víno s. o. španělský
Viejo všechna jakostní víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
španělský
Vino de tea DO La Palma jakostní víno s. o. španělský
FRANCIE
Appellation d’origine contrôlée všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
francouzský
Appellation contrôlée všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
francouzský
Vin doux naturel AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan,
Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise,
Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mirevai,
Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes
jakostní víno s. o. francouzský
Vin de pays všechna stolní víno se zeměpisným označením francouzský
Ambré všechna jakostní likérové víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
francouzský
Château všechna jakostní víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.
francouzský
Clairet AOC Bourgogne
AOC Bordeaux
jakostní víno s. o. francouzský
Claret AOC Bordeaux jakostní víno s. o. francouzský
Clos všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
francouzský
Cru Artisan AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe jakostní víno s. o. francouzský
Cru Bourgeois AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe jakostní víno s. o. francouzský
Cru Classé, éventuellement précédé de: Grand,
Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième.
AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux,
St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac
jakostní víno s. o. francouzský
Edelzwicker AOC Alsace jakostní víno s. o. německý
Grand Cru AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin,
Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin,
Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche,
Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corion,
Corion Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue,
Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet,
Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romande St Vivant, Richebourg, Romande-Conti,
La Romande, La Tâche, St Emilion
jakostní víno s. o. francouzský
Grand Cru Champagne jakostní šumivé víno s. o. francouzský
Hors d’âge AOC Rivesaltes jakostní likérové víno s. o. francouzský
Passe-tout-grains AOC Bourgogne jakostní víno s. o. francouzský
Premier Cru AOC Aloxe Corion, Auxey Duresses, Bearne, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny,
Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Lixin, Gevrey Chambertin,
Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthdlie, Montagny, Morey St Denis,
Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet,
Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romande
jakostní víno s. o., jakostní šumivé víno s. o. francouzský
Primeur všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
francouzský
Rancio AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury,
Clairette du Languedoc, Rasteau
jakostní likérové víno s. o. francouzský
Sélection de grains nobles AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux,
Jurançon, Gérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Coteaux du Layon,
Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de lAubance, Cadillac
jakostní víno s. o. francouzský
Sur Lie AOC Muscadet, Muscadet -Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu,
Muscadet- Sèvres et Maine,
AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais,
VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion
jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
francouzský
Tuilé AOC Rivesaltes jakostní likérové víno s. o. francouzský
Vendanges tardives AOC Alsace, Jurançon jakostní víno s. o. francouzský
Villages AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Bearne, Côte de Nuits,
Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon
jakostní víno s. o. francouzský
Vin de paille AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Hermitage jakostní víno s. o. francouzský
Vin jaune AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Château-Châlon) jakostní víno s. o. francouzský
ITÁLIE
Denominazione di Origine Controllata / D.O.C. všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.,
částečně zhašený hroznový
mošt se zeměpisným označením
italský
Denominazione di Origine Controllata e Garantita / D.O.C.G. všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.,
částečně zhašený hroznový
mošt se zeměpisným označením
italský
Vino Dolce Naturale všechna jakostní víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
italský
Inticazione geografica tipica (IGT) všechna Stolní víno „vin de pays“,
víno z přezrálých hroznů,
a částečně zhašený hroznový mošt
se zeměpisným označením
italský
Landwein vino se zeměpisným označením autonomní provincie Bolzano Stolní víno „vin de pays“,
víno z přezrálých hroznů,
a částečně zhašený hroznový mošt
se zeměpisným označením
německý
Vin de pays víno se zeměpisným označením oblasti Aosta Stolní víno „vin de pays“,
víno z přezrálých hroznů
a částečně zhašený hroznový
mošt se zeměpisným označením
francouzský
Alberata o vigneti ad alberata DOC Aversa jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.
italský
Amarone DOC Valpolicella jakostní víno s. o. italský
Ambra DOC Marsala jakostní víno s. o. italský
Ambrato DOC Malvasia delle Lipan
DOC Vernaccia di Oristano
jakostní víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
italský
Annoso DOC Controguena jakostní víno s. o. italský
Apianum DOC Piano di Avellino jakostní víno s. o. latinský
Auslese DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige jakostní víno s. o. německý
Barco Reale DOC Barco Reale di Carmignano jakostní víno s. o. italský
Brunello DOC Brunello di Montalcino jakostní víno s. o. italský
Buttafuoco DOC Oltrepò Pavese jakostní víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.
italský
Cacc’e mitte DOC Cacc’e Mitte di Lucera jakostní víno s. o. italský
Cagnina DOC Cagnina di Romagna jakostní víno s. o. italský
Cannellino DOC Frascati jakostní víno s. o. italský
Cerasuolo DOC Cerasuolo di Vittoria
DOC Montepulciano d’Abruzzo
jakostní víno s. o. italský
Chiaretto všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
italský
Ciaret DOC Monferrato jakostní víno s. o. italský
Château DOC de la région Valle d’Aosta jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
francouzský
Classico všechna jakostní víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
italský
Dunkel DOC Alto Adige
DOC Trentino
jakostní víno s. o. německý
Est! Est!! Est!!! DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.
latinský
Falerno DOC Falerno del Massico jakostní víno s. o. italský
Fine DOC Marsala jakostní likérové víno s. o. italský
Fior d’Arancio DOC Colli Euganei jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
italský
Falerio DOC Falerio dei colli Ascolani jakostní víno s. o. italský
Flétri DOC Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste jakostní víno s. o. italský
Garibaldi Dolce (ou GD) DOC Marsala jakostní likérové víno s. o. italský
Governo all’uso toscano DOCG Chianti / Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
italský
Guttumio DOC Colli Piacentini jakostní víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.
italský
Italia Particolare (ou IP) DOC Marsala jakostní likérové víno s. o. italský
Klassisch / Klassisches Ursprungsgebiet DOC Caldaro
DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano)
jakostní víno s. o. německý
Kretzer DOC Alto Adige
DOC Trentino
DOC Teroldego Rotaliano
jakostní víno s. o. německý
Lacrima DOC Lacrima di Mono d’Alba jakostní víno s. o. italský
Lacryma Christi DOC Vesuvio jakostní víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
italský
Lambiccato DOC Castel San Lorenzo jakostní víno s. o. italský
London Particolar (ou LP ou Inghilterra) DOC Marsala jakostní likérové víno s. o. italský
Morellino DOC Morellino di Scansano jakostní víno s. o. italský
Occhio di Pernice DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano,
Colli dellEtruria Centrale, Colline Lucchesi,
Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima,
San Gimignano, Sant’ Antimo,
Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico,
Vin Santo di Montepulciano
jakostní víno s. o. italský
Oro DOC Marsala jakostní likérové víno s. o. italský
Pagadebit DOC pagadebit di Romagna jakostní víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
italský
Passito všechna jakostní víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
italský
Ramie DOC Pinerolese jakostní víno s. o. italský
Rebola DOC Colli di Rimini jakostní víno s. o. italský
Recioto DOC Valpolicella
DOC Gambellara
DOCG Recioto di Soave
jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.
italský
Riserva všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
italský
Rubino DOC Garda Colli Mantovani
DOC Rubino di Cantavenna
DOC Teroldego Rotaliano
DOC Trentino
jakostní víno s. o. italský
Rubino DOC Marsala jakostní likérové víno s. o. italský
Sangue di Giuda DOC Oltrepò Pavese jakostní víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.
italský
Scelto všechna jakostní víno s. o. italský
Sciacchetrà DOC Cinque Terre jakostní víno s. o. italský
Sciac-trà DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio jakostní víno s. o. italský
Sforzato, Sfursàt DO Valtellina jakostní víno s. o. italský
Spätlese DOC / IGT de Bolzano jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
německý
Soleras DOC Marsala jakostní likérové víno s. o. italský
Stravecchio DOC Marsala jakostní likérové víno s. o. italský
Strohwein DOC / IGT de Bolzano jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
německý
Superiore všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
italský
Superiore Old Marsala (ou SOM) DOC Marsala jakostní likérové víno s. o. italský
Torchiato DOC Colli di Conegliano jakostní víno s. o. italský
Torcolato DOC Breganze jakostní víno s. o. italský
Vecchio DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico jakostní víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
italský
Vendemmia Tardiva všechna jakostní víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
italský
Verdolino všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
italský
Vergine DOC Marsala DOC Val di Chiana jakostní víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
italský
Vermiglio DOC Colli dell Etrurìa Centrale jakostní likérové víno s. o. italský
Vino Fiore všechna jakostní víno s. o. italský
Vino Nobile Vino Nobile di Montepulciano jakostní víno s. o. italský
Vino Novello o Novello všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
italský
Vin santo / Vino Santo / Vinsanto DOC et DOCG Bianco dellEmpolese, Bianco della Valdinievole,
Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani,
Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi,
Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba,
Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio,
Offida, Orda, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana,
Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico,
Vin Santo di Montepulciano, Trentino
jakostní víno s. o. italský
Vivace všechna jakostní víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
italský
KYPR
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ) všechna jakostní víno s. o. řecký
Τοπικός Οίνος (Regional Wine) všechna stolní víno se zeměpisným označením řecký
Μοναστήρι (Monastiri) všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
řecký
Κτήμα (Ktima) všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
řecký
Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es)) všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
řecký
Μονή (Moni) všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
řecký
LUCEMBURSKO
Marque nationale všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.
francouzský
Appellation contrôlée všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.
francouzský
Appellation d’origine controlée všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.
francouzský
Vin de pays všechna stolní víno se zeměpisným označením francouzský
Grand premier cru všechna jakostní víno s. o. francouzský
Premier cru všechna jakostní víno s. o. francouzský
Vin classé všechna jakostní víno s. o. francouzský
Château všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.
francouzský
MAĎARSKO
minőségi bor všechna jakostní víno s. o. maďarský
különleges minőségű bor všechna jakostní víno s. o. maďarský
fordítás Tokaj / -i jakostní víno s. o. maďarský
máslás Tokaj / -i jakostní víno s. o. maďarský
szamorodni Tokaj / -i jakostní víno s. o. maďarský
aszú ... puttonyos, completed by the numbers 3-6 Tokaj / -i jakostní víno s. o. maďarský
aszúeszencia Tokaj / -i jakostní víno s. o. maďarský
eszencia Tokaj / -i jakostní víno s. o. maďarský
tájbor všechna stolní víno se zeměpisným označením maďarský
bikavér Eger, Szekszárd jakostní víno s. o. maďarský
késői szüretelésű bor všechna jakostní víno s. o. maďarský
válogatott szüretelésű bor všechna jakostní víno s. o. maďarský
muzeális bor všechna jakostní víno s. o. maďarský
siller všechna stolní víno se zeměpisným označením,
jakostní víno s. o.
maďarský
RAKOUSKO
Qualitätswein všechna jakostní víno s. o. německý
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart / Prädikatswein všechna jakostní víno s. o. německý
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer všechna jakostní víno s. o. německý
Ausbruch / Ausbruchwein všechna jakostní víno s. o. německý
Auslese / Auslesewein všechna jakostní víno s. o. německý
Beerenauslese (wein) všechna jakostní víno s. o. německý
Eiswein všechna jakostní víno s. o. německý
Kabinett / Kabinettwein všechna jakostní víno s. o. německý
Schilfwein všechna jakostní víno s. o. německý
Spätlese / Spätlesewein všechna jakostní víno s. o. německý
Strohwein všechna jakostní víno s. o. německý
Trockenbeerenauslese všechna jakostní víno s. o. německý
Landwein všechna stolní víno se zeměpisným označením
Ausstich všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
německý
Auswahl všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
německý
Bergwein všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
německý
Klassik / Classic všechna jakostní vino s. o. německý
Erste Wahl všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
německý
Hausmarke všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
německý
Heuriger všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
německý
Jubiläumswein všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
německý
Reserve všechna jakostní vino s. o. německý
Schilcher Steiermark jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
německý
Sturm všechna částečně z kvašený hroznový mošt
se zeměpisným označením
německý
PORTUGALSKO
Denominação de origem (DO) všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.,
jakostní likérové vino s. o.
portugalský
Denominação de origem controlada (DOC) všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.,
jakostní likérové vino s. o.
portugalský
Indicação de proveniencia regulamentada (IPR) všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.,
jakostní likérové vino s. o.
portugalský
Vinho doce natural všechna jakostní likérové vino s. o. portugalský
Vinho generoso DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos jakostní likérové vino s. o. portugalský
Vinho regional všechna stolní víno se zeměpisným označením portugalský
Canteiro DO Madeira jakostní likérové víno s. o. portugalský
Colheita Seleccionada všechna jakostní víno s. o., stolní víno
se zeměpisným označením
portugalský
Crusted / Crusting DO Porto jakostní likérové víno s. o. anglický
Escolha všechna jakostní víno s. o., stolní víno
se zeměpisným označením
portugalský
Escuro DO Madeira jakostní likérové víno s. o. portugalský
Fino DO Porto DO Madeira jakostní likérové víno s. o. portugalský
Frasqueira DO Madeira jakostní likérové víno s. o. portugalský
Garrafeira všechna jakostní víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
jakostní likérové víno s. o.
portugalský
Lágrima DO Porto jakostní likérové víno s. o. portugalský
Leve stolní víno se zeměpisným označením Estremadura
a Ribatejano DO Madeira, DO Porto
stolní víno se zeměpisným
označením jakostní likérové víno s. o.
portugalský
Nobre DO Dão jakostní víno s. o. portugalský
Reserva všechna jakostní víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
portugalský
Reserva velha (nebo grande reserva) DO Madeira jakostní šumivé víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.
portugalský
Ruby DO Porto jakostní likérové víno s. o. anglický
Solera DO Madeira jakostní likérové víno s. o. portugalský
Super reserva všechna jakostní šumivé víno s. o. portugalský
Superior všechna jakostní víno s. o.,
jakostní likérové víno s. o.,
stolní víno se zeměpisným označením
portugalský
Tawny DO Porto jakostní likérové víno s. o. anglický
Vintage doplněno Late Bottle (LBV) nebo Character DO Porto jakostní likérové víno s. o. anglický
Vintage DO Porto jakostní likérové víno s. o. anglický
SLOVINSKO
Penina všechna jakostní šumivé víno s. o. slovinský
pozna trgatev všechna jakostní víno s. o. slovinský
izbor všechna jakostní víno s. o. slovinský
jagodni izbor všechna jakostní víno s. o. slovinský
suhi jagodni izbor všechna jakostní víno s. o. slovinský
ledeno vino všechna jakostní víno s. o. slovinský
arhivsko vino všechna jakostní víno s. o. slovinský
mlado vino všechna jakostní víno s. o. slovinský
Cviček Dolenjska jakostní víno s. o. slovinský
Teran Kras jakostní víno s. o. slovinský
SLOVENSKO
forditáš Tokaj / -ská / -ský / -ské jakostní víno s. o. slovenský
mášláš Tokaj / -ská / -ský / -ské jakostní víno s. o. slovenský
samorodné Tokaj / -ská / -ský / -ské jakostní víno s. o. slovenský
výber ... putňový, completed by the numbers 3-6 Tokaj / -ská / -ský / -ské jakostní víno s. o. slovenský
výberová esencia Tokaj / -ská / -ský / -ské jakostní víno s. o. slovenský
esencia Tokaj / -ská / -ský / -ské jakostní víno s. o. slovenský
BULHARSKO
Гарантирано наименование за произход (ΓΗΠ)
(guaranteed appellation of origin)
všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.
a jakostní likérové víno s. o..
bulharský
Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНГТ)
(guaranteed and controlled appellation of origin)
všechna jakostní víno s. o.,
jakostní šumivé víno s. o.,
jakostní perlivé víno s. o.
a jakostní likérové víno s. o..
bulharský
Благородно сладко вино (БСВ) (noble sweet wine) všechna jakostní likérové víno s. o. bulharský
регионално вино (Regional wine) všechna stolní víno se zeměpisným označením bulharský
Ново (young) všechna jakostní víno s. o. stolní víno
se zeměpisným označením
bulharský
Премиум (premium) všechna stolní víno se zeměpisným označením bulharský
Резерва (reserve) všechna jakostní víno s. o. stolní víno
se zeměpisným označením
bulharský
Премиум резерва (premium reserve) všechna stolní víno se zeměpisným označením bulharský
Специална резерва (special reserve) všechna jakostní víno s. o. bulharský
Специална селекция (special sélection) všechna jakostní víno s. o. bulharský
Колекционно (collection) všechna jakostní víno s. o. bulharský
Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak) všechna jakostní víno s. o. bulharský
Беритба на презряло грозде (vintage of overripe grapes) všechna jakostní víno s. o. bulharský
Розенталер (Rosenthaler) všechna jakostní víno s. o. bulharský
RUMUNSKO
Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.) všechna jakostní víno s. o. rumunský
Cules la maturitate deplină (C.M.D.) všechna jakostní víno s. o. rumunský
Cules târziu (C.T.) všechna jakostní víno s. o. rumunský
Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.) všechna jakostní víno s. o. rumunský
Vin cu indicaţie geografică všechna stolní víno se zeměpisným označením rumunský
Rezervă všechna jakostní víno s. o. rumunský
Vin de vinotecă všechna jakostní víno s. o. rumunský
(1) Ochrana výrazu „Cava“ stanovená nařízením Rady (ES) č. 1493/1999 se uplatňuje, aniž je dotčena ochrana zeměpisného označení pro jakostní šumivé víno s. o. „Cava“.
(2) Dotčená vína jsou jakostní likérová vína s. o. uvedená v příloze VI části L bodu 8 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
(3) Dotčená vína jsou jakostní likérová vína s. o. uvedená v příloze VI části L bodu 11 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

DODATEK 3

SEZNAM KONTAKTNÍCH MÍST

uvedených v článku 12 přílohy II protokolu 2

a) Černá Hora

paní Ljiljana Simovic, poradkyně pro mezinárodní spolupráci
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management
Government of the Republic of Montenegro
Rimski trg 46, 81000 Podgorica
Tel: +382 81 48 22 71;
Fax: +382 81 23 43 06
Email: ljiljanas@mn.yu; radanad@mn.yu

(b) Společenství

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Directorate B International Affairs II
Head of Unit B.2 Enlargement
B-1049 Bruxelles / Brussel
Belgium
Telephone: +32 2 299 11 11
Fax: +32 2 296 62 92
E-mail: AGRI EC Montenegro wine trade


PROTOKOL 3

Týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce pro uplatňování ustanovení této dody mezi společenstvím a černou horou

OBSAH

HLAVA IOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1Definice
HLAVA IIDEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“
Článek 2Obecné požadavky
Článek 3Kumulace ve Společenství
Článek 4Kumulace v Černé hoře
Článek 5Zcela získané produkty
Článek 6Dostatečně opracované nebo zpracované produkty
Článek 7Nedostatečné opracování nebo zpracování
Článek 8Určující jednotka
Článek 9Příslušenství, náhradní díly a nástroje
Článek 10Soupravy (sady)
Článek 11Neutrální prvky
HLAVA IIIPOŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE ÚZEMÍ
Článek 12Zásada teritoriality
Článek 13Přímá doprava
Článek 14Výstavy
HLAVA IVVRACENÍ CLA NEBO OSVOBOZENÍ OD CLA
Článek 15Zákaz vrácení cla nebo osvobození od cla
HLAVA VDOKLAD O PŮVODU
Článek 16Obecné požadavky
Článek 17Postup pro vydávání průvodního osvědčení EUR.l
Článek 18Průvodní osvědčení EUR.l vystavená dodatečně
Článek 19Vydávání duplikátu průvodního osvědčení EUR.l
Článek 20Vydání průvodních osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vyhotoveného dokladu o původu
Článek 21Odděleně vedené účetnictví (účetní segregace)
Článek 22Podmínky pro vyhotovování prohlášení na faktuře
Článek 23Schválený vývozce
Článek 24Platnost dokladu o původu
Článek 25Předkládání dokladu o původu
Článek 26Dovoz po částech
Článek 27Osvobození od povinnosti předložit doklad o původu
Článek 28Podpůrné doklady
Článek 29Uchovávání dokladu o původu a podpůrných dokladů
Článek 30Rozdíly a formální chyby
Článek 31Částky vyjádřené v eurech
HLAVA VIUJEDNÁNÍ O SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCI
Článek 32Vzájemná pomoc
Článek 33Ověřování dokladů o původu
Článek 34Řešení sporů
Článek 35Sankce
Článek 36Svobodná pásma
HLAVA VIICEUTA A MELILLA
Článek 37Uplatňování tohoto protokolu
Článek 38Zvláštní podmínky
HLAVA VIIIZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 39Změny tohoto protokolu

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha I: Úvodní poznámky k seznamu v příloze II

Příloha II: Seznam opracování nebo zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu

Příloha III: Vzory průvodního osvědčení EUR.l a žádosti o průvodní osvědčení EUR.l

Příloha IV: Znění prohlášení na faktuře

Příloha V: Produkty vyloučené z kumulace uvedené v článcích 3 a 4

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ

Společné prohlášení o Andorrském knížectví

Společné prohlášení o Republice San Marino

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

a) „výrobou“ každé opracování nebo zpracování, včetně sestavování nebo specifických procesů;

b) „materiálem“ jakékoli příměsi, suroviny, komponenty, části apod., které jsou používány při výrobě produktu;

c) „produktem“ vyráběný produkt, i když je zamýšleno jeho pozdější využití v jiné výrobní operaci;

d) „zbožím“ jak materiál, tak produkty;

e) „celní hodnotou“ celní hodnota určená v souladu s Dohodou o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (dohoda Světové obchodní organizace o celní hodnotě);

f) „cenou ze závodu“ cena zaplacená za produkt ze závodu výrobci ve Společenství nebo v Černé hoře, v jehož podniku došlo k poslednímu opracování nebo zpracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu všeho materiálu použitého při výrobě po odečtení případných vnitřních daní, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu získaného produktu;

g) „hodnotou materiálů“ celní hodnota použitých nepůvodních materiálů v okamžiku dovozu, a není-li známa nebo nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály ve Společenství nebo v Černé hoře;

h) „hodnotou původních materiálů“ hodnota těchto materiálů stanovená podle písmene g) obdobně;

i) „přidanou hodnotou“ cena ze závodu po odečtení celní hodnoty každého z obsažených materiálů, které pocházejí z ostatních zemích uvedených v článcích 3 a 4, pokud není celní hodnota známa nebo ji nelze zjistit, první zjistitelná cena zaplacená za materiály ve Společenství nebo v Černé hoře;

j) „kapitolami“ a „čísly“ kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře, která tvoří harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží, dále v tomto protokolu nazývaný „harmonizovaný systém“ nebo „HS“;

k) „zařazením“ zařazení produktu nebo materiálu pod určité číslo;

l) „zásilkou“ produkty, které buď zasílá současně jeden vývozce jednomu příjemci, nebo které jsou přepravovány na podkladě jediného přepravního dokladu od vývozce k příjemci, a pokud tento doklad neexistuje, na podkladě jediné faktury;

m) „územím“ území včetně teritoriálních vod.

HLAVA II

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“

Článek 2

Obecné požadavky

1. Pro účely provádění této dohody se za produkty pocházející ze Společenství, považují:

a) produkty, které byly ve Společenství zcela získány ve smyslu článku 5;

b) produkty, které byly získány ve Společenství a obsahují materiály, které zde nebyly zcela získány, jestliže byly tyto materiály ve Společenství dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6.

2. Pro účely provádění této dohody se za produkty pocházející z Černé Hory považují:

a) produkty, které byly v Černé hoře zcela získány ve smyslu článku 5;

b) produkty, které byly získány v Černé hoře a obsahují materiály, které zde nebyly zcela získány, jestliže byly tyto materiály v Černé hoře dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6.

Článek 3

Kumulace ve Společenství

1. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 1, považují se za produkty pocházející ze Společenství produkty, které jsou získány ve Společenství a obsahují materiály pocházející z Černé Hory, ze Společenství nebo jiných zemí či území, jež se účastní procesu stabilizace a přidružení Evropské unie (1), nebo obsahující materiály, na něž se použije Rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 ze dne 22. prosince 1995 (2), za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené ve Společenství přesahuje rámec operací uvedených v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály prošly dostatečným opracováním či zpracováním.

2. V případech, kdy opracování nebo zpracování provedené ve Společenství nepřesahuje rámec operací uvedených v článku 7, považuje se získaný výrobek za výrobek pocházející ze Společenství pouze tehdy, přesahuje-li hodnota zde přidaná hodnotu použitých materiálů pocházejících z jedné z ostatních zemí nebo území uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, považuje se získaný výrobek za výrobek pocházející ze země, která vytváří nejvyšší hodnotu původních materiálů použitých při výrobě ve Společenství.

3. Produkty pocházející z jedné ze zemí nebo území uvedených v odstavci 1, které nebyly ve Společenství žádným způsobem opracovány nebo zpracovány, si při vývozu do jedné z těchto zemí nebo území uchovají svůj původ.

4. Kumulaci stanovenou v tomto článku lze uplatnit pouze za předpokladu, že:

a) mezi zeměmi nebo územími zapojenými do získání statusu původu a zemí určení lze použít preferenční dohodu o obchodu v souladu s článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT z roku 1994);

b) materiály a produkty získaly status původu na základě pravidel původu, které se shodují s pravidly uvedenými v tomto protokolu;

a

c) v Úředním věstníku Evropské unie (řadě C) a v Černé hoře podle jejích vlastních postupů byla zveřejněna oznámení o splnění nezbytných podmínek pro použití kumulace.

Kumulace stanovená tímto článkem platí od data uvedeného v oznámení, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie (řadě C).

Společenství poskytne Černé hoře prostřednictvím Evropské komise podrobnosti o dohodách a odpovídajících pravidlech původu, které se uplatňují ve vztahu k ostatním zemím a územím uvedeným v odstavci 1.

Produkty uvedené v příloze V jsou vyloučeny z kumulace stanovené v tomto článku.

Článek 4

Kumulace v Černé hoře

1. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 2, považují se za produkty pocházející z Černé Hory produkty, které jsou získány v Černé Hoře a obsahují materiály pocházející ze Společenství, z Černé Hory nebo jiných zemí či území, jež se účastní procesu stabilizace a přidružení Evropské unie (1), nebo obsahující materiály, na něž se použije Rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 ze dne 22. prosince 1995 (2), za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v Černé hoře přesahuje rámec operací uvedených v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály prošly dostatečným opracováním či zpracováním.

2. V případech, kdy opracování nebo zpracování provedené v Černé hoře nepřesahuje rámec operací uvedených v článku 7, považuje se získaný výrobek za výrobek pocházející z Černé Hory pouze tehdy, přesahuj e-li hodnota zde přidaná hodnotu použitých materiálů pocházejících z jedné z ostatních zemí nebo území uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, považuje se získaný výrobek za výrobek pocházející ze země, která vytváří nejvyšší hodnotu původních materiálů použitých při výrobě v Černé hoře.

3. Produkty pocházející z jedné ze zemí nebo území uvedených v odstavci 1, které nebyly v Černé hoře žádným způsobem opracovány nebo zpracovány, si při vývozu do jedné z těchto zemí nebo území uchovají svůj původ.

4. Kumulaci stanovenou v tomto článku lze uplatnit pouze za předpokladu, že:

a) mezi zeměmi nebo územími zapojenými do získání statusu původu a zemí určení lze použít preferenční dohodu o obchodu v souladu s článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT z roku 1994);

b) materiály a produkty získaly status původu na základě pravidel původu, které se shodují s pravidly uvedenými v tomto protokolu;

a

c) v Úředním věstníku Evropské unie (řadě C) a v Černé hoře podle jejích vlastních postupů byla zveřejněna oznámení o splnění nezbytných podmínek pro použití kumulace.

Kumulace stanovená tímto článkem platí od data uvedeného v oznámení, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie (řadě C).

Černá Hora poskytne Společenství prostřednictvím Evropské komise podrobnosti o dohodách a odpovídajících pravidlech původu, které se uplatňují ve vztahu k ostatním zemím a územím uvedeným v odstavci 1.

Produkty uvedené v příloze V jsou vyloučeny z kumulace stanovené v tomto článku.

Článek 5

Zcela získané produkty

1. Produkty zcela získanými ve Společenství nebo v Černé hoře se rozumějí:

a) nerostné produkty tam vytěžené z půdy nebo mořského dna;

b) rostlinné produkty tam sklizené;

c) živá zvířata tam narozená či vylíhnutá a odchovaná;

d) produkty získané z živých zvířat tam chovaných;

e) produkty tamního lovu a rybolovu;

f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty vytěžené z moře mimo teritoriální vody Společenství nebo Černé Hory jejich plavidly;

g) produkty vyrobené na palubě jejich výrobních plavidel výlučně z produktů uvedených v písmenu f);

h) použité předměty tam sebrané, jsou-li použitelné pouze k opětovnému získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo k použití jako odpad;

i) odpad a šrot pocházející z výrobních operací tam provedených;

j) produkty získané z mořského dna nebo z mořského podzemí ležícího mimo jejich teritoriální vody, mají-li výhradní práva k využívání tohoto mořského dna nebo mořského podzemí;

k) zboží tam vyrobené výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až j).

2. Pojmy „jejich plavidla“ a „jejich výrobní plavidla“ v odst. 1 písm. f) a g) se vztahují pouze na plavidla a výrobní plavidla:

a) která jsou registrována nebo přihlášena v členském státě Společenství nebo v Černé hoře;

b) která plují pod vlajkou členského státu Společenství nebo Černé Hory;

c) která alespoň z 50 % vlastní státní příslušníci členského státu Společenství nebo Černé Hory nebo společnost, jejíž ústředí se nachází v těchto státech a jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda představenstva nebo dozorčí rady a většina členů těchto orgánů jsou státními příslušníky členského státu Společenství nebo Černé Hory, a v případě veřejných obchodních společností či společností s ručením omezeným navíc alespoň polovinu základního kapitálu vlastní tyto státy nebo veřejnoprávní subjekty nebo státní příslušníci těchto států;

d) jejichž důstojnicky sbor tvoří státní příslušníci členského státu Společenství nebo Černé Hory

a

e) jejichž posádku tvoří alespoň ze 75 % státní příslušníci členského státu Společenství nebo Černé Hory.

Článek 6

Dostatečně opracované nebo zpracované produkty

1. Pro účely článku 2 se produkty, jež nejsou zcela získány, považují za dostatečně opracované nebo zpracované, jsou-li splněny podmínky uvedené v seznamu v příloze II.
Výše uvedené podmínky stanoví pro všechny produkty, jichž se dohoda týká, opracování či zpracování, které se musí provést u nepůvodních materiálů použitých při výrobě, přičemž se vztahují pouze na tyto materiály. Z tohoto vyplývá, že pokud se produkt, který získal status původu splněním podmínek uvedených v seznamu, použije při výrobě jiného produktu, podmínky použitelné pro produkt, jehož součást tvoří, se na něj nevztahují a neberou se v úvahu nepůvodní materiály, které se mohou použít při jeho výrobě.

2. Odchylně od odstavce 1 lze však nepůvodní materiály, které by se podle podmínek uvedených v seznamu neměly používat při výrobě produktu, použít za předpokladu, že:

a) jejich celková hodnota nepřesahuje 10 % ceny daného produktu ze závodu;

b) použitím tohoto odstavce není překročen žádný procentní podíl uvedený v seznamu jako nejvyšší přípustná hodnota nepůvodních materiálů.

Tento odstavec neplatí pro produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

3. Odstavce 1 a 2 se použijí s výhradou článku 7.

Článek 7

Nedostatečné opracování nebo zpracování

1. Aniž je dotčen odstavec 2, jsou za opracování nebo zpracování nedostatečná pro to, aby produktu udělila status původu, bez ohledu na to, zda jsou splněny podmínky článku 6, považovány tyto operace:

a) operace, jejichž účelem je uchování produktů v nezměněném stavu během přepravy a skladování;

b) rozdělování nebo spojování nákladových kusů;

c) praní a mytí, čištění; odstranění prachu, oxidů, oleje, nátěru nebo jiných nánosů;

d) žehlení nebo mandlování textilií;

e) prosté natírání, malování nebo leštění;

f) loupání, částečné nebo úplné mletí, leštění a hlazení obilovin a rýže;

g) operace spočívající v barvení cukru nebo tvarování cukru;

h) loupání, vypeckovávání nebo louskání ovoce, ořechů a zeleniny;

i) ostření, prosté broušení nebo prosté řezání;

j) prosévání, prohazování, třídění zařazování, srovnávání, sdružování (včetně vytváření souprav (sad) předmětů);

k) prosté plnění do lahví, konzerv, baněk, pytlů, beden, krabic, upevnění na podložky nebo desky a veškeré ostatní prosté balící operace;

l) připevňování nebo tisk značek, štítků, log nebo obdobných rozlišovacích znaků na produkty nebo jejich obaly;

m) prosté míšení produktů, též různých druhů; míšení cukru s jiným materiálem;

n) prosté sestavování součástí produktu na úplný produkt nebo rozkládání produktů na části;

o) kombinace dvou nebo více úkonů uvedených v písmenech a) až n);

p) porážení zvířat.

2. Při určování, zda se opracování nebo zpracování provedené na produktu považuje za nedostatečné ve smyslu odstavce 1, se všechny operace provedené na tomto produktu ve Společenství nebo v Černé hoře posuzují společně.

Článek 8

Určující jednotka

1. Určující jednotkou pro účely tohoto protokolu je produkt, který se považuje za základní jednotku při jeho zařazení pomocí nomenklatury harmonizovaného systému.
Z toho vyplývá, že:

a) je-li produkt sestávající ze skupiny nebo sestavy předmětů zařazen podle harmonizovaného systému do jednoho kódu, je určující jednotkou tento celek;

b) sestává-li zásilka z více identických produktů zařazených do stejného kódu harmonizovaného systému, použije se tento protokol na každý produkt samostatně.

2. Je-li podle všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému zařazován s produktem i jeho obal, považuje se pro účely určení původu za jeden celek s produktem.

Článek 9

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje, které jsou dodávány spolu se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, jsou součástí běžného vybavení a jsou zahrnuty do jeho ceny nebo nejsou samostatně fakturovány, se považují za jeden celek s příslušným zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem.

Článek 10

Soupravy (sady)

Soupravy (sady) produktů ve smyslu všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému se považují za původní, jsou-li původními produkty všechny jejich součásti. Pokud se však souprava (sada) skládá z původních i nepůvodních produktů, považuje se za původní jako celek pod podmínkou, že hodnota nepůvodních produktů netvoří více než 15% ceny ze závodu této soupravy (sady).

Článek 11

Neutrální prvky

Při určování, zda je produkt původní, není nutné určovat původ těchto prvků, které mohou být použity při jeho výrobě:

a) energie a palivo;

b) zařízení a vybavení;

c) stroje a nástroje;

d) zboží, které se nestává ani nemá stát součástí konečného složení produktu.

HLAVA III

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE ÚZEMÍ

Článek 12

Zásada teritoriality

1. S výjimkou článků 3 a 4 a odstavce 3 tohoto článku musí být podmínky pro získání statusu původu ve smyslu hlavy II ve Společenství nebo v Černé hoře plněny nepřetržitě.

2. Je-li původní zboží, které bylo ze Společenství nebo Černé Hory vyvezeno do jiné země, vráceno, musí být s výjimkou případů uvedených v článcích 3 a 4 považováno za nepůvodní, nelze-li celnímu orgánu uspokojivě prokázat, že:

a) vrácené zboží je totožné s vyvezeným zbožím; a

b) během doby, kdy se nacházelo v dané zemi, nebo při vývozu bylo podrobeno pouze operacím nezbytným pro jeho uchování v nezměněném stavu.

3. Na získání statusu původního produktu v souladu s podmínkami stanovenými v hlavě II nemá vliv opracování nebo zpracování provedené mimo Společenství nebo Černou Horu v případě materiálů, které byly ze Společenství nebo Černé Hory vyvezeny a následně zpět dovezeny, pokud:

a) uvedené materiály jsou zcela získány ve Společenství nebo Černé hoře nebo byly před vývozem opracovány či zpracovány nad rámec operací uvedených v článku 7;

a

b) celním orgánům lze uspokojivě prokázat, že:

i) zpět dovezené zboží bylo získáno opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů;

a

ii) celková přidaná hodnota nabytá mimo Společenství nebo Černou Horu podle tohoto článku nepřesahuje 10% ceny ze závodu konečného produktu, pro který se požaduje status původního produktu.

4. Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původního produktu uvedené v hlavě II nevztahují na opracování či zpracování provedené mimo Společenství nebo Černou Horu. Avšak v případech uvedených v seznamu v příloze II, u nichž se při určování statusu původu výsledného produktu používá pravidlo stanovující maximální hodnotu u všech obsažených nepůvodních materiálů, nesmí celková hodnota nepůvodních materiálů, které byly do tohoto produktu zahrnuty na území dotčené strany, posuzovaná společně s celkovou přidanou hodnotou získanou podle tohoto článku mimo Společenství nebo Černou Horu, přesáhnout uvedený procentní podíl.

5. Pro účely odstavců 3 a 4 se „celkovou přidanou hodnotou“ rozumějí všechny náklady vynaložené mimo Společenství nebo Černou Horu, včetně hodnoty tam zahrnutých materiálů.

6. Odstavce 3 a 4 se nevztahují na produkty, které nesplňují podmínky uvedené v seznamu přílohy II nebo které lze považovat za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním obecné tolerance stanovené v čl. 6 odst. 2.

7. Odstavce 3 a 4 se nevztahují na produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

8. Jakékoli opracování nebo zpracování, na něž se vztahuje tento článek a které bylo provedeno mimo Společenství nebo Černou Horu, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.

Článek 13

Přímá doprava

1. Preferenční zacházení stanovené podle této dohody se vztahuje pouze na produkty, které splňují požadavky tohoto protokolu a jsou přepravovány přímo mezi Společenstvím a Černou Horou, nebo přes území jiných zemí nebo území uvedených v článcích 3 a 4. Produkty tvořící jedinou zásilku však mohou být přepravovány přes jiná území s případnou překládkou nebo dočasným uskladněním na těchto územích, jestliže zůstanou pod dohledem celních orgánů v zemi tranzitu nebo uskladnění a ne-podrobí se jiným operacím než vykládce, překládce nebo operaci, jejímž účelem je zachování jejich dobrého stavu.
Původní produkty se mohou přepravovat potrubím přes jiné území, než je území Společenství nebo Černé Hory.

2. Celním orgánům země dovozu se splnění podmínek stanovených v odstavci 1 prokáže předložením:

a) jediného přepravního dokladu, jenž se vztahuje na přepravu ze země vývozu přes zemi tranzitu; nebo

b) potvrzení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje:

i) přesný popis produktů;

ii) data vykládky nebo překládky produktů a případně jména plavidel nebo jiných použitých dopravních prostředků;

a

iii) potvrzení podmínek, v nichž se produkty nacházely v zemi tranzitu; nebo

c) jiných průkazných dokladů, nemohou-li být předloženy doklady uvedené výše.

Článek 14

Výstavy

1. Jsou-li původní produkty zaslány na výstavu do jiné země nebo jiného území, než které jsou uvedené v článcích 3 a 4, a jsou-li po ukončení výstavy prodány za účelem dovozu do Společenství nebo Černé Hory, uplatní se na ně při dovozu tato dohoda, pokud je celním orgánům uspokojivě prokázáno, že:

a) vývozce zaslal tyto produkty ze Společenství nebo z Černé Hory do země konání výstavy a vystavil je tam;

b) vývozce tyto produkty prodal osobě ze Společenství nebo z Černé Hory nebo je na ni jinak převedl;

c) produkty byly odeslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stavu, v němž byly na tuto výstavu odeslány;

a

d) produkty nebyly od okamžiku, kdy byly odeslány na výstavu, použity k jinému účelu než k předvedení na této výstavě.

2. V souladu s hlavou V musí být vydán nebo vyhotoven doklad o původu, který se předloží obvyklým způsobem celním orgánům země dovozu. Musí v něm být uveden název výstavy a adresa místa jejího konání. V případech potřeby se může požadovat předložení dalších písemných dokladů o podmínkách, za nichž byly tyto produkty vystaveny.

3. Odstavec 1 se vztahuje na všechny obchodní, průmyslové, zemědělské nebo řemeslné výstavy, veletrhy nebo obdobné veřejné přehlídky či expozice, během nichž produkty zůstávají pod celním dohledem, s výjimkou akcí pořádaných soukromě v prodejnách nebo podnikových prostorách za účelem prodeje zahraničních produktů.

HLAVA IV

NAVRACENÍ CLA NEBO OSVOBOZENÍ OD CLA

Článek 15

Zákaz navracení cla nebo osvobození od cla

1. Nepůvodní materiály použité při výrobě produktů, které pocházejí ze Společenství, Černé Hory nebo jedné z ostatních zemí nebo území uvedených v článcích 3 a 4 a pro které se vydává nebo vyhotovuje doklad o původu v souladu s hlavou V, nepodléhají ve Společenství nebo v Černé hoře navrácení nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakékoli opatření týkající se náhrad, částečného či úplného prominutí nebo neplacení cel nebo poplatků s rovnocenným účinkem, které se ve Společenství nebo v Černé hoře vztahují na materiály použité při výrobě, jestliže se tyto náhrady, prominutí nebo neplacení uplatňují, výslovně nebo fakticky, jestliže se produkty získané z uvedených materiálů vyvážejí, a neuplatňují, jestliže se ponechávají k vnitrostátnímu použití.

3. Vývozce produktů, které jsou zahrnuty v dokladu o původu, musí být připraven kdykoli na žádost celních orgánů předložit všechny příslušné dokumenty dokládající, že v souvislosti s nepůvodními materiály použitými při výrobě dotčených produktů nebylo vráceno žádné clo a že všechna cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem, které se vztahují na tyto materiály, byly skutečně zaplaceny.

4. Odstavce 1 až 3 se rovněž vztahují na obaly ve smyslu čl. 8 odst. 2, na příslušenství, náhradní díly a nástroje ve smyslu článku 9 a na soupravy (sady) produktů ve smyslu článku 10, pokud tyto předměty nejsou původní.

5. Odstavce 1, 2, 3 a 4 se použijí pouze u takových druhů materiálů, na které se vztahuje tato dohoda. Kromě toho nevylučují použití režimu vývozních náhrad při vývozu zemědělských produktů, který se používá při vývozu v souladu s ustanoveními této dohody.

HLAVA V

DOKLAD O PŮVODU

Článek 16

Obecné požadavky

1. Tato dohoda se vztahuje na produkty pocházející ze Společenství při dovozu do Černé Hory a na produkty pocházející z Černé Hory při dovozu do Společenství po předložení jednoho z těchto dokladů o původu:

a) průvodního osvědčení EUR.l, jehož vzor je uveden v příloze III; nebo

b) v případech uvedených v čl. 22 odst. 1, prohlášení (dále jen „prohlášení na faktuře“), které vývozce uvede na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu a které dostatečně podrobně popisuje dotyčné produkty, aby umožnilo jejich identifikaci. Znění prohlášení na faktuře jsou uvedena v příloze IV.

2. Odchylně od odstavce 1 se tato dohoda vztahuje na původní produkty ve smyslu tohoto protokolu v případech stanovených v článku 27, aniž by bylo nutné předložit jakýkoli z výše uvedených dokumentů.

Článek 17

Postup pro vydávání průvodního osvědčení EUR.1

1. Průvodní osvědčení EUR.l vydávají celní orgány země vývozu na základě písemné žádosti podané vývozcem nebo na odpovědnost vývozce jeho oprávněným zástupcem.

2. Za tímto účelem vyplní vývozce nebo jeho oprávněný zástupce obě průvodní osvědčení EUR.l a formulář žádosti, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze III. Tyto formuláře se vyplní v jenom z jazyků, v němž je vypracována tato dohoda, a v souladu s vnitrostátním právem země vývozu. Jsou-li formuláře vyplňovány rukou, musí být vyplněny inkoustem a hůlkovým písmem. Popis produktů se uvede v kolonkách vyhrazených pro tento účel a žádné řádky se nesmějí ponechat prázdné. Není-li vyplněna celá kolonka, podtrhne se poslední řádek popisu vodorovnou čarou a prázdný prostor se proškrtne

3. Vývozce žádající o vystavení průvodního osvědčení EUR.l musí být připraven kdykoli na žádost celních orgánů země vývozu, v níž se vydává průvodní osvědčení EUR.l, předložit všechny příslušné dokumenty dokládající původní status dotčených produktů, jakož i splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Průvodní osvědčení EUR.l vydávají celní orgány členského státu Společenství nebo Černé Hory, pokud lze dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství, Černé Hory nebo jedné z ostatních zemí nebo území uvedených v článcích 3 a 4, a pokud splňují ostatní podmínky tohoto protokolu.

5. Celní orgány vydávající průvodní osvědčení EUR.l podniknou veškeré potřebné kroky k ověření statusu původu produktů a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu. Za tímto účelem mají právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu účetů vývozce nebo jakoukoliv jinou kontrolu, kterou pokládají za nezbytnou. Dále zajistí správné vyplnění formulářů uvedených v odstavci 2. Zejména zkontrolují, zda byly vyplněny kolonky určené pro popis výrobků tak, aby byla vyloučena možnost dodatečného podvodného vpisování.

6. Datum vydání průvodního osvědčení EUR.l se uvádí v kolonce 11 osvědčení.

7. Celní orgány vydají průvodní osvědčení EUR. 1 a poskytnou jej vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.

Článek 18

Průvodní osvědčení EUR.l vydaná dodatečně

1. Odchylně od čl. 17 odst. 7 lze průvodní osvědčení EUR.l výjimečně vydat po vývozu produktů, na něž se vztahuje, pokud:

a) nebylo vydáno při vývozu kvůli chybám, neúmyslným opomenutím nebo mimořádným okolnostem;

nebo

b) se celním orgánům dostatečně prokáže, že průvodní osvědčení EUR.l bylo vydáno, ale při dovozu nebylo z technických důvodů přijato.

2. Pro účely odstavce 1 musí vývozce ve své žádosti uvést místo a datum vývozu produktů, na něž se vztahuje průvodní osvědčení EUR. 1, a odůvodnění této žádosti.

3. Celní orgány mohou vystavit průvodní osvědčení EUR.l dodatečně pouze poté, co ověří, zda informace uvedené v žádosti vývozce souhlasí s informacemi v odpovídajících záznamech.

4. Průvodní osvědčení EUR.l vydaná dodatečně musí obsahovat následující poznámku v angličtině:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“

5. Poznámka uvedená v odstavci 4 se uvede v kolonce „Poznámky“ průvodního osvědčení EUR.l.

Článek 19

Vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR.l

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.l může vývozce požádat celní orgány, které jej vydaly, o vystavení duplikátu na základě dokladů o vývozu, které mají tyto orgány k dispozici.

2. Duplikát vydaný tímto způsobem musí obsahovat označení v angličtině:

„DUPLICATE“

3. Poznámka uvedená v odstavci 2 se uvede v kolonce „Poznámky“ duplikátu průvodního osvědčení EUR.l.

4. Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vydání originálu průvodního osvědčení EUR.l, nabývá účinku uvedeným dnem.

Článek 20

Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dokladu o původu vydaného nebo vyhotoveného dříve

Jsou-li původní produkty umístěny pod dohled celního úřadu ve Společenství nebo v Černé hoře, je možné pro účely zasílání všech nebo některých těchto produktů na libovolné místo v rámci Společenství nebo Černé Hory nahradit původní doklad o původu jedním nebo více průvodními osvědčeními EUR.l. Náhradní průvodní osvědčení EUR.l vydává celní úřad, pod jehož dohledem se produkty nacházejí.

Článek 21

Odděleně vedené účetnictví (účetní segregace)

1. V případech, kdy by oddělené uchovávání zásob původních a nepůvodních materiálů, které jsou totožné nebo vzájemně zaměnitelné, bylo příliš nákladné nebo obtížné, mohou celní orgány na základě písemné žádosti dotčených osob povolit při správě těchto zásob metodu tzv. „účetní segregace“.

2. Tato metoda musí být schopna zajistit, aby se v konkrétním referenčním období rovnal počet získaných produktů, které mohou být považovány za „původní“, počtu produktů, které by byly získány, pokud by zásoby byly fyzicky odděleny.

3. Celní orgány mohou udělit toto povolení, pokud jsou splněny podmínky, které považují za vhodné.

4. Tato metoda se vykazuje a používá na základě všeobecných účetních principů platných v zemi, kde byl produkt vyroben.

5. Osoba využívající tohoto zjednodušení může podle konkrétní situace vyhotovit doklady původu, nebo o ně požádat, a to na takové množství produktů, které lze považovat za původní. Na žádost celních orgánů příjemce podá prohlášení o způsobu, jakým byla uvedená množství spravována.

6. Celní orgány sledují, jakým způsobem je povolení využíváno, a mohou jej kdykoliv odejmout, jakmile jej příjemce využívá nesprávným způsobem nebo neplní ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu.

Článek 22

Podmínky pro vyhotovování prohlášení na faktuře

1. Prohlášení na faktuře uvedené v čl. 16 odst. 1) písm. b) může učinit:

a) schválený vývozce ve smyslu článku 23;

nebo

b) každý vývozce pro každou zásilku sestávající z jednoho nebo více balení obsahujících původní produkty, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.

2. Prohlášení na faktuře může být učiněno, lze-li dotčené produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství, Černé Hory nebo z jedné z ostatních zemí nebo území uvedených v článcích 3 a 4, a splňují-li tyto produkty ostatní podmínky tohoto protokolu.

3. Vývozce činící prohlášení na faktuře musí být připraven kdykoli na žádost celních orgánů země vývozu předložit všechny příslušné dokumenty dokládající status původu dotyčných produktů, jakož i splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Prohlášení na faktuře vyhotovuje vývozce tak, že na fakturu, dodací list nebo jiný obchodní doklad napíše na stroji, otiskne razítkem nebo vytiskne prohlášení, jehož text je uveden v příloze IV, přičemž použije jednu z jazykových verzí uvedených v příslušné příloze a dodrží ustanovení vnitrostátního práva země vývozu. Jeli prohlášení psánoo rukou, píše se inkoustem a hůlkovým písmem.

5. Prohlášení na faktuře podepisuje vlastnoručně vývozce. Schválený vývozce ve smyslu článku 2 3 není povinen tato prohlášení podepisovat, pokud se celním orgánům země vývozu písemně zaváže, že přijímá plnou odpovědnost za každé prohlášení na faktuře, které jej identifikuje takovým způsobem, jako kdyby jej vlastnoručně podepsal.

6. Prohlášení na faktuře může vývozce vyhotovit při vývozu produktů, k nimž se vztahuje, nebo až po jejich vývozu, pod podmínkou, že jej předloží v zemi dovozu nejpozději do dvou let od dovozu produktů, k nimž se vztahuje.

Článek 23

Schválený vývozce

1. Celní orgány země vývozu mohou povolit vývozci, dále jen „schválený vývozce“, který často zasílá produkty podle této dohody, aby činil prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu dotyčných produktů. Vývozce, který o takové povolení žádá, musí celním orgánům poskytnout uspokojivým způsobem veškeré záruky, které jsou nezbytné k ověření statusu původu produktů, jakož i splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

2. Celní orgány mohou udělení statusu schváleného vývozce podmínit splněním jakýchkoli podmínek, které považují za vhodné.

3. Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního povolení, které se uvádí v prohlášení na faktuře.

4. Celní orgány sledují, jakým způsobem schválený vývozce povolení využívá.

5. Celní orgány mohou povolení kdykoli odejmout. Učiní tak v případě, kdy schválený vývozce již dále neposkytuje záruky uvedené v odstavci 1, nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2 nebo jinak nesprávně využívá povolení.

Článek 24

Platnost dokladu o původu

1. Doklad o původu je platný po dobu čtyř měsíců od data jeho vydání v zemi vývozu a během tohoto období musí být předložen celním orgánům země dovozu.

2. Doklady o původu, které jsou předloženy celním orgánům země dovozu po uplynutí lhůty pro jejich předložení uvedené v odstavci 1, mohou být za účelem uplatnění preferenčního zacházení uplatněny pouze v případě, že nemohly být předloženy ve stanovené lhůtě v důsledku mimořádných okolností.

3. V ostatních případech opožděného předložení mohou celní orgány země dovozu přijmout doklady o původu, pokud jim byly příslušné produkty předloženy před uplynutím uvedené lhůty.

Článek 25

Předkládání dokladu o původu

Doklady o původu se předkládají celním orgánům země dovozu v souladu s postupy platnými v dané zemi. Zmíněné orgány mohou požádat o překlad dokladu o původu a mohou rovněž požadovat, aby k dovoznímu prohlášení bylo připojeno prohlášení dovozce v tom smyslu, že produkty splňují podmínky požadované pro provádění této dohody.

Článek 26

Dovoz po částech

V případech, kdy se na základě žádosti dovozce a za podmínek stanovených celními orgány země dovozu dovážejí rozložené nebo nesložené produkty po částech ve smyslu všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému, které spadají do tříd XVI a XVII nebo kódů 7308 a 9406 harmonizovaného systému, předkládá se celním orgánům jediný doklad o původu pro tyto produkty při dovozu první části.

Článek 27

Osvobození od povinnosti předložit doklad o původu

1. Produkty, které jsou posílány v drobných zásilkách soukromými osobami soukromým osobám nebo se nacházejí v osobním zavazadle cestujících, se považují za původní produkty, aniž by bylo třeba předložit doklad o původu, pokud tyto produkty nejsou dováženy obchodně, pokud odvozce prohlásí, že produkty splňující podmínky tohoto protokolu, a o pravdivosti takového prohlášení neexistují žádné pochybnosti. U produktů zasílaných poštou lze toto prohlášení uvést na celním prohlášení CN22/CN23 nebo na listu papíru přiloženém k uvedenému dokladu.

2. Příležitostné dovozy tvořené výhradně produkty pro osobní potřebu příjemců nebo cestujících či jejich rodin se nepovažují za obchodní dovozy, je-li z povahy a množství produktů zřejmé, že žádnému obchodnímu účelu neslouží.

3. Celková hodnota těchto produktů nesmí u drobných zásilek přesáhnout částku 500 EUR a u produktů nacházejících se v osobním zavazadle cestujících částku 1 200 EUR.

Článek 28

Podpůrné doklady

Doklady uvedené v čl. 17 odst. 3 a v čl. 22 odst. 3 používané za účelem doložení toho, že produkty zahrnuté do průvodního osvědčení EUR.l nebo do prohlášení na faktuře lze považovat za produkty pocházející ze Společenství, Černé Hory nebo jedné z ostatních zemí nebo území uvedených v článcích 3 a 4, a že tyto produkty splňující ostatní požadavky tohoto protokolu, se mohou mimo jiné skládat z těchto dokladů:

a) přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo dodavatelem za účelem získání dotyčného zboží, který se nachází například v jeho účtech nebo vnitřním účetnictví;

b) dokumenty prokazující status původu použitých materiálů, vydané nebo vyhotovené ve Společenství nebo Černé hoře, pokud se tyto dokumenty používají v souladu s vnitrostátním právem;

c) dokumenty prokazující opracování nebo zpracování materiálů ve Společenství nebo Černé hoře, vydané nebo vyhotovené ve Společenství nebo Černé hoře, pokud se tyto dokumenty používají v souladu s vnitrostátním právem;

d) průvodní osvědčení EUR.l nebo prohlášení na faktuře prokazující status původu použitých materiálů vydaná nebo vyhotovená ve Společenství nebo Černé hoře v souladu s tímto protokolem, nebo v jedné z ostatních zemí nebo území uvedených v článcích 3 a 4, v souladu s pravidly původu, která se shodují s pravidly uvedenými v tomto protokolu;

e) vhodný důkaz o opracování nebo zpracování provedeném mimo Společenství nebo Černou Horu na základě článku 12, jímž se dokládá splnění podmínek tohoto článku.

Článek 29

Uchovávání dokladu o původu a podpůrných dokladů

1. Vývozce, který žádá o vystavení průvodního osvědčení EUR.l, uchovává dokumenty uvedené v čl. 17 odst. 3 po dobu nejméně tří let.

2. Vývozce, který vyhotovuje prohlášení na faktuře, uchovává kopii tohoto prohlášení na faktuře, jakož i dokumenty uvedené v čl. 22 odst. 3, po dobu nejméně tří let.

3. Celní orgány země vývozu, které vydávají průvodní osvědčení EUR.l, uchovávají formulář žádosti uvedený v čl. 17 odst. 2 po dobu nejméně tří let.

4. Celní orgány země dovozu uchovávají průvodní osvědčení EUR.l a prohlášení na faktuře, která jim byla předložena, po dobu nejméně tří let.

Článek 30

Rozdíly a formální chyby

1. Zjištění drobných rozdílů mezi tvrzeními v dokladu o původu a tvrzeními v dokladech předložených celnímu úřadu za účelem splnění formalit pro dovoz produktů, není samo o sobě důvodem neplatnosti dokladu o původu, je-li řádně prokázáno, že tento doklad odpovídá předloženým produktům.

2. Zřejmé formální chyby, jako například překlepy, v dokladu o původu by neměly vést k odmítnutí tohoto dokladu, pokud tyto chyby nejsou takové, že by vedly k pochybnostem o správnosti tvrzení v něm obsažených.

Článek 31

Částky vyjádřené v eurech

1. Pro účely čl. 22 odst. 1 písm. b) a čl. 27 odst. 3 v případech, kdy jsou produkty fakturovány v jiné měně než v eurech, stanoví každoročně každá dotčená země částky v národních měnách členských států Společenství, Černé Hory a ostatních zemí nebo území uvedených v článcích 3 a 4 odpovídající částkám vyjádřeným v eurech.

2. Na zásilku se vztahuje čl. 22 odst. 1 písm. b) nebo čl. 27 odst. 3, je-li částka v měně, ve které je vystavena faktura, v souladu s částkou stanovenou dotčenou zemí.

3. Částky, které se mají použít v jakékoli dané národní měně, jsou přepočtem na tuto měnu částek vyjádřených v eurech podle kursu platného k prvnímu pracovnímu dni měsíce října. Částky se sdělují Evropské komisi do 15. října a budou platit od 1. ledna následujícího roku. Komise Evropských společenství tyto částky oznámí všem dotčeným zemím.

4. Země může částku vyplývající z přepočtu částky vyjádřené v eurech na její národní měnu zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená částka se nesmí lišit od částky vyplývající z přepočtu o více než 5 %. Země si může ve své národní měně zachovat nezměněný ekvivalent částky vyjádřené v eurech, pokud při každoroční úpravě stanovené v odstavci 3 přepočet této částky před zaokrouhlením převyšuje stávající ekvivalent v národní měně o méně než 15%. Ekvivalent v národní měně může být ponechán beze změny, pokud by z přepočtu vyplýval pokles jeho hodnoty.

5. Částky vyjádřené v eurech přezkoumává Výbor pro stabilizaci a přidružení na žádost Společenství nebo Černé Hory. Výbor pro stabilizaci a přidružení při provádění tohoto přezkumu zváží, zda je žádoucí zachovat účinky dotčených limitů v reálných hodnotách. Za tímto účelem může rozhodnout o změně částek vyjádřených v eurech.

HLAVA VI

UJEDNÁNÍ O SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 32

Vzájemná pomoc

1. Celní orgány členských států Společenství a Černé Hory si prostřednictvím Evropské komise vzájemně poskytnou vzory otisků razítek, která jejich celní úřady používají při vydávání průvodních osvědčení EUR.l spolu s adresami celních orgánů odpovědných za ověřování těchto osvědčení a prohlášení na faktuře.

2. Za účelem zajištění řádného uplatňování tohoto protokolu si Společenství a Černá Hora poskytnou prostřednictvím příslušných celních správ vzájemnou pomoc při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.l nebo prohlášení na faktuře a při kontrole správnosti informací uváděných v těchto dokumentech.

Článek 33

Ověřování dokladů o původu

1. Dodatečné ověřování dokladů o původu se provádí nahodile nebo vždy v případech, kdy mají celní orgány země dovozu důvodné pochybnosti o pravosti těchto dokumentů, o statusu původu dotčených produktů nebo o splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

2. Pro účely odstavce 1 vrátí celní orgány země dovozu průvodní osvědčení EUR.l a fakturu, pokud byla předložena, prohlášení na faktuře nebo kopie těchto dokumentů celním orgánům země vývozu, a případně uvedou důvody pro ověření těchto dokumentů. K žádosti o ověření se přiloží veškeré získané dokumenty a informace naznačující, že údaje uvedené v dokladu o původu jsou nesprávné.

3. Ověřování provádějí celní orgány země vývozu. Za tímto účelem mají právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu účetnictví vývozce nebo jakoukoliv jinou kontrolu, kterou považují za nezbytnou.

4. Jestliže se celní orgány země dovozu rozhodnou během čekání na výsledky ověření pozastavit udělování preferenčního zacházení s dotyčnými produkty, nabídnou dovozci propuštění produktů, avšak mohou přijmout ochranná opatření, která považují za nezbytná.

5. Celní orgány žádající o ověření jsou informovány o výsledcích tohoto ověření co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou doklady pravé a zda příslušné produkty lze považovat za produkty pocházející ze Společenství, z Černé Hory nebo z jedné z ostatních zemí či území uvedených v článcích 3 a 4 a zda splňují ostatní podmínky tohoto protokolu.

6. Pokud v případě důvodných pochybností není během deseti měsíců od data podání žádosti o ověření doručena žádná odpověď nebo pokud tato odpověď neobsahuje dostatečné informace, které by umožnily určit pravost daného dokumentu nebo skutečný původ produktů, celní orgány, které žádost podaly, nepřiznají právo na preferenční zacházení, s výjimkou výjimečných okolností.

Článek 34

Řešení sporů

Pokud v souvislosti s postupy ověřování uvedenými v článku 3 3 nastanou spory, které nelze vyřešit mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány příslušnými k provedení tohoto ověření, nebo pokud tyto orgány vznesou otázku ohledně výkladu tohoto protokolu, předloží se spory Výboru pro stabilizaci a přidružení.

Ve všech případech se řešení sporů mezi dovozcem a celními orgány dovážející země řídí právními předpisy zmíněné země.

Článek 35

Sankce

Každé osobě, která za účelem získání preferenčního režimu vyhotoví doklad obsahující nesprávné informace nebo zaviní vyhotovení takového dokladu, se uloží sankce.

Článek 36

Svobodná pásma

1. Společenství a Černá Hora podniknou veškeré potřebné kroky k zajištění toho, aby obchodované produkty provázené dokladem o původu, které jsou během přepravy umístěny ve svobodném celním pásmu nacházejícím se na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich uchování v nezměněném stavu.

2. Odchylně od odstavce 1 vydají dotčené orgány na žádost vývozce nové průvodní osvědčení EUR.l v případech, kdy jsou produkty pocházející ze Společenství nebo Černé Hory dovezeny do svobodného celního pásma s dokladem o původu a podrobí se určitému zacházení nebo zpracování, pod podmínkou, že je toto zacházení nebo zpracování v souladu s tímto protokolem.

HLAVA VII

CEUTA A MELILLA

Článek 37

Uplatňování protokolu

1. Pojem „Společenství“ použitý v článku 2 nezahrnuje Ceutu a Melillu.

2. Produkty pocházející z Černé Hory podléhají při dovozu do Ceuty nebo Melilly ve všech ohledech stejnému celnímu režimu, jaký je uplatňován u produktů pocházejících z celního území Společenství podle protokolu 2 aktu o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím. Černá Hora poskytne na dovozy produktů, na něž se vztahuje-tato dohoda a jež pocházejí z Ceuty a Melilly, stejný celní režim, jako je režim pro produkty dovážené a pocházející ze Společenství.

3. Pro účely odstavce 2, který se týká produktů pocházejících z Ceuty a Melilly, se tento protokol použije obdobně s výhradou zvláštních podmínek stanovených v článku 38.

Článek 38

Zvláštní podmínky

1. Následující produkty se za předpokladu, že byly přepraveny přímo v souladu s článkem 13, považují za:

1) pocházející z Ceuty a Melilly:

a) produkty zcela získané v Ceutě a Melille;

b) produkty získané v Ceutě a Melille, při jejichž výrobě se používají jiné produkty, než jsou produkty uvedené v písmenu a), jestliže:

i) uvedené produkty byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6;

nebo jestliže

ii) tyto produkty pocházejí z Černé Hory nebo Společenství, pod podmínkou, že byly předány k opracování nebo zpracování, které přesahuje rámec operací uvedených v článku 7.

(2) pocházející z Černé Hory:

a) produkty zcela získané v Černé hoře;

b) produkty získané v Černé hoře, při jejichž výrobě se používají jiné produkty než produkty uvedené v písmenu a), pod podmínkou, že:

i) uvedené produkty byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6;

nebo jestliže

ii) tyto produkty pocházejí z Ceuty a Melilly nebo ze Společenství, pod podmínkou, že byly předány k opracování nebo zpracování, které přesahuje rámec operací uvedených v článku 7.

2. Ceuta a Melilla se považují za jednotné území.

3. Vývozce nebo jeho oprávněný zástupce uvede v kolonce 2 průvodního osvědčení EUR.l nebo v prohlášení na faktuře „Černá Hora“ a „Ceuta a Melilla“. Kromě toho se u produktů pocházejících z Ceuty a Melilly uvádí tento údaj i v kolonce 4 průvodního osvědčení EUR.l nebo v prohlášení na faktuře.

4. Za uplatňování tohoto protokolu na Ceutě a Melille odpovídají španělské celní orgány.

HLAVA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 39

Změny protokolu

O změně tohoto protokolu může rozhodnout Rada stabilizace a přidružení.

Poznámky pod čarou

(1) Jak je definováno v závěrech Rady ve složení pro obecné záležitosti z dubna 1997 a sdělení Komise z května 1999 o vytvoření procesu stabilizace a přidružení se zeměmi západního Balkánu.

(2) Rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 ze dne 22. prosince 1995 se použije na jiné než zemědělské produkty podle Dohody zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem a na produkty jiné než uhlí a ocel podle Dohody mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli a Tureckou republikou o obchodu s výrobky, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli.


PŘÍLOHA I

ÚVODNÍ POZNÁMKY K SEZNAMU V PŘÍLOZE II

Poznámka 1

V seznamu jsou uvedeny podmínky, jejichž splnění se vyžaduje u všech produktů, aby bylo možné tyto výrobky považovat za dostatečně opracované nebo zpracované ve smyslu článku 6.

Poznámka 2

2.1. První dva sloupce seznamu popisují získaný produkt. První sloupec uvádí číslo položky nebo číslo kapitoly používané v harmonizovaném systému a druhý sloupec uvádí popis zboží používaný v tomto systému pro tuto položku či kapitolu. Pro každý údaj v prvních dvou sloupcích je ve sloupcích 3 nebo 4 stanoveno pravidlo. V určitých případech je před údajem v prvním sloupci uvedeno „ex“, což znamená, že pravidla uvedená ve sloupcích 3 nebo 4 se týkají pouze části tohoto čísla, jak je uvedeno ve sloupci 2.

2.2. Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis produktů ve sloupci 2 je tudíž obecný, týká se příslušné pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 všech produktů, které jsou podle harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli kódu nebo kapitole.

2.3. Jsou-li v seznamu stanovena rozdílná pravidla pro různé produkty patřící do téhož čísla, obsahuje každá odrážka popis té části čísla, které odpovídá příslušné pravidlo ve sloupci 3 a 4.

2.4. Jsou-li pro údaj v prvních dvou sloupcích uvedena pravidla ve sloupci 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud není ve sloupci 4 uvedeno žádné pravidlo o původu, musí se použít pravidlo uvedené ve sloupci 3.

Poznámka 3

3.1. Ustanovení článku 6 týkající se produktů, jež získaly status původu a které byly použity při výrobě dalších výrobků, se použijí bez ohledu na to, zda byl tento status získán v závodu, kde se tyto výrobky používají, nebo v jiném závodě smluvní strany.

Příklad:

Motor čísla 8407, u kterého pravidlo stanoví, že hodnota nepůvodních materiálů, které se mohou použít, nesmí přesáhnout 40 % ceny „ze závodu“, je vyroben z „ostatní legované oceli v ingotech nebo v jiných základních tvarech“ čísla ex 7224.

Pokud byl tento výkovek vyroben ve Společenství z nepůvodního ingotu, již získal status původu vzhledem k předpisu pro číslo ex 7224 uvedenému v seznamu. Výkovek může být při kalkulaci ceny motoru považován za původní, bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném závodu nebo v jiném závodu ve Společenství. Hodnota nepůvodního ingotu se při přidávání hodnoty nepůvodních použitých materiálů tudíž nebere v úvahu.

3.2. Pravidlo v seznamu stanoví minimální požadovaný stupeň opracování nebo zpracování; vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá status původu; naopak při menším rozsahu opracování či zpracování nemůže být status původu udělen. Pokud tedy předpis uvádí, že lze v určité fázi výroby použít nepůvodní materiál, je přípustné použití tohoto materiálu i v dřívější fázi výroby, avšak v pozdější fázi výroby už nikoliv.

3.3. Aniž je dotčena poznámka 3.2., pokud pravidlo používá výraz „Výroba z materiálů kteréhokoli čísla“, lze použít materiály kteréhokoli čísla (čísel) (i materiály stejného popisu a čísla jako u produktu), avšak s podmínkou splnění všech zvláštních omezení, která mohou být též obsažena v tomto pravidle.
Avšak výraz „výroba z materiálů libovolného čísla, včetně dalších materiálů čísla...“ nebo „výroba z materiálů libovolného čísla, včetně dalších materiálů stejného čísla jako výrobek“ znamená, že lze použít materiály libovolného čísla, s výjimkou těch, které mají stejný popis jako produkt, jak je uvedeno ve druhém sloupci seznamu.

3.4. Určuje-li pravidlo v seznamu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Nevyžaduje se tedy použití všech materiálů

Příklad:

Předpis pro tkaniny čísel 5208 až 5212 stanoví, že lze použít přírodní vlákna a zároveň je možné použít kromě jiných materiálů také syntetické materiály. To neznamená, že se musí použít oba typy materiálů; je možné použít jeden či druhý nebo oba.

3.5. Určuje-li pravidlo v seznamu, že výrobek musí být zhotoven z konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat. (Viz také poznámka 6.2, která se vztahuje k textiliím).

Příklad:

Pravidlo pro výrobky čísla 1904, které výslovně vylučuje použití obilovin nebo výrobků z nich, nevylučuje však možnost použití minerálních solí, chemických a jiných přísad, které nejsou vyrobeny z obilovin.

To se však nevztahuje na výrobky, které ačkoliv nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu, jsou vyrobeny z materiálů stejné povahy na nižším stupni zpracování.

Příklad:

V případě oděvů ex kapitoly 62 zhotovených z netkaných materiálů, je-li pro tento typ zboží dovoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možno použít jako výchozí materiál netkané textilie - a to i přesto, že netkané textilie nelze obvykle zhotovit z příze. V takových případech bude obvykle výchozí materiál ve stavu před přízí - tj. ve stavu vlákna.

3.6. Jestliže jsou v pravidle v seznamu uvedeny dvě procentní sazby, které stanoví maximální hodnotu nepůvodních materiálů, které mohou být použity, pak tyto procentní sazby nelze sčítat. Maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout nejvyšší z daných procentních sazeb. Jednotlivé procentní sazby vztahující se na konkrétní materiály nesmějí být překročeny.

Poznámka 4

4.1. Pojmem „přírodní vlákna“ se v seznamu rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická a tento pojem je omezen na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.

4.2. Pojem „přírodní vlákna“ zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

4.3. Pojmy „textilní vláknina“, „chemické materiály“ a „papírenské materiály“ se v seznamu používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.

4.4. Pojem „chemická střižová vlákna“ se v seznamu používá k označení kabelů ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, syntetických nebo umělých střižových vláken nebo odpadu čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5

5.1. Obsahuje-li pravidlo původu pro určitý produkt odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 seznamu pro žádné použité základní textilní materiály, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 % celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4 níže).

5.2. Přípustnou odchylku uvedenou v poznámce 5.1 lze však uplatnit pouze pro směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.
Základními textilními materiály se rozumí:

— hedvábí,

— vlna,

— hrubé zvířecí chlupy,

— jemné zvířecí chlupy,

— žíně,

— bavlna,

— papírenské materiály a papír,

— len,

— pravé konopí,

— juta a jiná textilní lýková vlákna,

— sisal a jiná textilní vlákna rodu Agáve,

— kokosová, abaková, ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna,

— syntetická nekonečná vlákna,

— umělá nekonečná vlákna,

— elektricky vodivá nekonečná vlákna,

— syntetická střižová vlákna z polypropylenu,

— syntetická střižová vlákna z polyesteru,

— syntetická střižová vlákna z polyamidu,

— syntetická střižová vlákna z polyacrylonitrilu,

— syntetická střižová vlákna z polyamidu,

— syntetická vlákna z polytetrafluoroetylenu,

— syntetická střižová vlákna z poly(fenylen sulfidu),

— syntetická střižová vlákna z poly(vinyl chloridu),

— jiná syntetická střižová vlákna,

— umělá střižová vlákna z viskózy,

— jiná umělá střižová vlákna,

— polyuretanová příze s pružnými póly etherovými součástmi, též opředená,

— polyuretanová příze s pružnými polyesterovými součástmi, též opředená,

— produkty čísla 5605 (kovové a metalizované nitě) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,

— ostatní výrobky čísla 5605.

Příklad:

Příze čísla 5205 vyrobená z vláken bavlny čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti příze.

Příklad:

Vlněná tkanina čísla 5112 vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509 je směsová textilie. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání), nebo kombinaci těchto dvou materiálů, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti tkaniny.

Příklad:

Všívaná textilie čísla 5802 vyrobená z bavlněné příze čísla 5205 a bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina směsovou tkaninou zhotovenou z přízí zařazených ve dvou různých číslech nebo je-li použitá bavlněná příze směsovou přízí.

Příklad:

Jestliže je dotyčná všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité příze dvěma různými základními textilními materiály a všívaná textilie je proto směsový výrobek.

5.3. V případě vláken zahrnujících „polyuretanovou přízi s pružnými póly etherovými součástmi, též opředenou“ je uvedená přípustná odchylka pro tuto přízi 20 %.

5.4. V případě výrobků „s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,“ je uvedená přípustná odchylka pro tento pásek 30 %.

Poznámka 6

6.1. V případě textilních výrobků, které jsou v seznamu označeny poznámkou pod čarou odkazující na tuto poznámku, lze použít textilní materiály s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené v seznamu ve sloupci 3 pro dané zhotovené produkty, za předpokladu, že tyto textilní materiály jsou zařazeny pod číslem jiným, než je číslo produktu, a že jich hodnota nepřesahuje 8 % ceny produktu ze závodu.

6.2. Aniž je dotčena poznámka 6.3, mohou být materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63 volně používány při výrobě textilních výrobků bez ohledu na to, zda obsahují textilie.

Příklad:

Pokud některé pravidlo v seznamu stanoví, že pro určitý textilní výrobek, například kalhoty, musí být použita příze, nebrání to použití kovových součástí, například knoflíků, protože knoflíky nejsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Ze stejného důvodu se mohou používat i zipy, přestože součástí zipů je obvykle i tkanina.

6.3. Při uplatnění procentního pravidla se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 7

7.1. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 se „specifickými procesy“ rozumějí:

a) vakuová destilace;

b) redestilace při velmi pečlivém dělení do frakcí;

c) krakování (štěpení);

d) reformování (úprava);

e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f) procesy využívající všechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g) polymerizace;

h) alkylace;

i) isomerace.

7.2. Pro účely čísel 2710, 2711a2712se „specifickými procesy“ rozumějí:

a) vakuová destilace;

b) redestilace při velmi pečlivém dělení do frakcí;

c) krakování (štěpení);

d) reformování (úprava);

e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f) procesy využívající všechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g) polymerizace;

h) alkylace;

ij) izomerace;

k) pouze v případě těžkých olejů čísla ex 2710: odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85 % obsahu síry ze zpracovávaného produktu (podle metody ASTM D 1266-59T);

l) pouze v případě produktů čísla 2710: odstraňování parafínů jinou metodou než filtrováním;

m) pouze v případě těžkých olejů čísla ex 2710: zpracování produktů pomocí vodíku (jiné než při odsiřování) při tlaku vyšším než 20 barů a teplotě vyšší než 250 °C s použitím katalyzátoru, kde vodík v chemické reakci představuje aktivní prvek. Další zpracování mazacích olejů čísla ex 2710 pomocí vodíku (např. hydrogenační dočišťování nebo odbarvování) pro zlepšení barvy nebo stálosti není považováno za specifický proces;

n) pouze v případě topných olejů čísla ex 2710: atmosférická destilace (podle metody ASTM D 86), při níž při 300 °C předestiluje méně než 30 % objemu produktů včetně ztrát;

o) pouze v případě těžkých olejů, jiných než plynových olejů a topných olejů čísla ex 2 710 zpracování pomocí elektrického vysokofrekvenčního koronového výboje;

p) pouze v případě surových produktů (jiných než vazelíny, ozokeritu, montánního vosku nebo rašelinového vosku, parafínu obsahujících méně než 0,75 % hmotnostních oleje) čísla ex 2712: odolejování frakční krystalizací.

7.3. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 nejsou pro získání statusu původu postačující prosté operace, jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, zjišťování obsahu síry míšením produktů s různým obsahem síry nebo jakákoli kombinace těchto nebo podobných operací.

PŘÍLOHA II

SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU

Tato dohoda se nemusí vztahovat na všechny produkty uvedené v seznamu. Je proto nezbytné přihlédnout k ostatním částem této dohody.

Kód HS Popis zboží Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech, které uděluje status původu
(1) (2) (3) nebo (4)
Kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána
Kapitola 2 Maso a jedlé droby Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 1 a 2 musí být zcela získány
Kapitola 3 Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány
ex kapitola 4 Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce;
přírodní med; jedlé produkty živočišného původu,
jinde neuvedené ani nezahrnuté; vyjma:
Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány
0403 Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír
a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko
a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr
nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující
přidané ovoce, ořechy nebo kakao
Výroba, v níž:
— všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány,
— všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové nebo grapefruitové) čísla 2009 již musí být původní a
— hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny produktu ze závodu
ex kapitola 5 Produkty živočišného původu,
jinde neuvedené ani nezahrnuté vyjma:
Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 5 musí být zcela získány
ex 0502 Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; Čištění, desinfekce, třídění a rovnání štětin a chlupů
Kapitola 6 Živé stromy a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné;
řezané květiny a okrasná zeleň
Výroba, v níž:
— všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány a
— hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
Kapitola 7 Jedlá zelenina, některé kořeny a hlízy Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány
Kapitola 8 Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových
plodů nebo slupky melounů
Výroba, v níž:
— veškeré použité ovoce a ořechy musí být zcela získány a
— hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 9 Káva, čaj, maté a koření; vyjma: Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 9 musí být zcela získány
0901 Káva, též pražená či dekofeinovaná;
kávové slupky a pulpy; kávové náhražky
s jakýmkoliv obsahem kávy
Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
0902 Čaj, též aromatizovaný Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
ex 0910 Směsi koření Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
Kapitola 10 Obiloviny Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 10 musí být zcela získány
ex kapitola 11 Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek; vyjma: Výroba, při níž jsou všechny obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízky čísla 0714 nebo použité ovoce získávány celé.
ex 1106 Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713 Sušení a mletí luštěnin čísla 0708
Kapitola 12 Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody;
technické plodiny a léčivé rostliny; sláma a pícniny
Výroba, v níže všechny použité materiály kapitoly 12 musí být zcela získány
1301 Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice
a pryskyřice (např. balzámy)
Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů čísla 1301 nepřesáhne 50% ceny výrobku ze závodu.
1302 Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany;
pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy
a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:
- slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené Výroba z neupravených slizů a zahušťovadel
- Ostatní Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
Kapitola 14 Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty,
jinde neuvedené ani nezahrnuté
Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 14 musí být zcela získány
ex kapitola 15 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky
vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky; vyjma:
Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
1501 Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk,
jiné než čísla 0209 nebo 1503:
- tuky z kostí nebo odpadu Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506
- Ostatní Výroba z masa nebo poživatelných vepřových drobů čísla 0203 nebo 0206 nebo z masa a poživatelných drůbežích drobů čísla 0207
1502 Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, jiný než čísla 1503
- tuky z kostí nebo odpadu Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo kostí čísla 0506
- Ostatní Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány
1504 Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců,
též rafinované, avšak chemicky neupravené:
- Pevné frakce Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 1504
- Ostatní Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitol 2 a 3 získávány celé.
ex 1505 Rafinovaný lanolin Výroba ze surového tuku vlny čísla 1505
1506 Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované,
avšak chemicky neupravené:
- Pevné frakce Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 1506
- Ostatní Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány
1507 až 1515 Rostlinné oleje a jejich frakce:
- Sojový, podzemnicový, palmový, kokosový (kopra), palmojádrový,

babasový, tungový a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk,
frakce jojobového oleje a oleje pro technické nebo průmyslové účely,
jiné než k výrobě potravin pro lidskou spotřebu
Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
- Pevné frakce, kromě frakce jojobového oleje Výroba z jiných materiálů čísel 1507 až 1515
- Ostatní Výroba, při níž jsou všechny použité rostlinné materiály získávány celé.
1516 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně
nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované
nebo elaidinizované, též rafinované, avšak jinak neupravené
Výroba, v níž:
— všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány a
— všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány.
Mohou se však použít materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513.
1517 Margarin; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516 Výroba, v níž:
— všechny použité materiály kapitol 2 a 4 musí být zcela získány a
— všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány.
Mohou se však použít materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513.
Kapitola 16Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlýchVýroba:
— z živočichů kapitoly 1 a/nebo
— v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány
ex kapitola 17 Cukr a cukrovinky; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
ex 1701 Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu,
s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv
Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30% ceny výrobku ze závodu
1702 Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy,
v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo
barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:
- Chemicky čistá maltosa a fruktosa Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 1702
- Ostatní cukry v pevném stavu s přísadou aromatických přípravků nebo barviva Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní Výroba, v níž jsou všechny použité materiály, původní.
ex 1703 Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru, s přídavkem aromatických přípravků Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30%
1704Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakaoVýroba:
— z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
— v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
Kapitola 18Kakao a kakaové přípravkyVýroba:
— z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
— v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
1901 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odměněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odměněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
- Sladový výtažek Výroba z obilovin kapitoly 10
- OstatníVýroba:
— z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
— v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
1902 Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený:
- Obsahující nejvýše 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů Výroba, v níž všechny použité obiloviny a výrobky z nich (kromě pšenice tvrdé a výrobků z ní) musí být zcela získány
- Obsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšůVýroba, v níž:
— všechny použité obiloviny a výrobky z nich (kromě pšenice tvrdé a výrobků z ní) musí být zcela získány a
— všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány
1903 Tapioka a její náhražky ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo podobných formách Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě bramborového škrobu čísla 1108
1904Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn, vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak upravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba:
— Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 1806,
— v níž všechny použité obiloviny a mouka (kromě pšenice tvrdé a kukuřice Zea indurata a výrobků z nich) musí být zcela získány a
— v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
1905 Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů kapitoly 11
ex kapitola 20 Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin, vyjma: Výroba, při níž jsou veškeré použité ovoce, ořechy a zelenina získávány celé.
ex 2001 Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
ex 2004 a ex 2005 Brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
2006 Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním) Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny výrobku ze závodu
2007Džemy, želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty upravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel Výroba:
— z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
— v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
ex 2008 - Ořechy, bez přídavku cukru nebo alkoholu Výroba, při níž hodnota všech použitých původních ořechů a olejnatých semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesáhne 60 % ceny výrobku ze závodu. -
- Máslo z podzemnice olejné; směsi na bázi obilovin; palmová jádra; kukuřice Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
- Ostatní kromě ovoce a ořechů vařených jinak než v páře nebo ve vodě, bez přídavku cukru, zmrazenéVýroba:
— z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
— v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
2009Ovocné šťávy (včetně hroznového moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:Výroba:
— z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
— v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 21 Různé jedlé přípravky; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
2101 Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich Výroba:
— z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
— v níž, veškerá použitá čekanka musí být zcela získána
2103 Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice:
- Omáčky a přípravky pro omáčky; kořenící směsi Výroba Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Mohou se však použít hořčičná mouka a hotová hořčice. -
- Hořčičná moučka a připravená hořčice Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
ex 2104 Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě upravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002 až 2005
2106Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba:
— z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
— v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 22 Nápoje, lihoviny a ocet; vyjma: Výroba:
— z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
— v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány
2202 Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 2009 Výroba:
— z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,
— v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu a
— v níž všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové nebo grapefruitové) již musí být původní
2207 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a jiné destiláty, denaturované, o jakémkoliv obsahu alkoholu Výroba: — výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 2207 nebo 2208 a — v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány nebo, pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak do výše 5 % objemových
2208 Ethylalkohol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihoviny Výroba: — výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 2207 nebo 2208 a — v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány nebo, pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak do výše 5 % objemových
ex kapitola 23 Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo, kromě: vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
ex 2301 Velrybí maso; moučky, šroty a pelety z masa, drobů, ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské spotřebě; Výroba, v níže všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány
ex 2303 Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (kromě koncentrované vody z máčení) obsahující v sušině více než 40 % hmotnostních proteinů Výroba, při níž je veškerá použití kukuřice získávána celá.
ex 2306 2309 Pokrutiny z oliv a jiné zbytky po extrakci olivového oleje, obsahující více než 3 % hmotnostní olivového oleje Přípravky používané k výživě zvířat Výroba, při níž jsou všechny použité olivy získávány celé. Výroba, v níž:
— všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko již musí být původní a
— všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány
ex kapitola 24 Tabák a tabákové náhražky; vyjma: Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 24 musí být zcela získány
2402 Doutníky, doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek Výroba, při níž je alespoň 70 % hmotnostních nezpracovaného použitého tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 01 původních.
ex 2403 Tabák ke kouření Výroba, při níž je alespoň 70 % hmotnostních nezpracovaného použitého tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 01 původních.
ex kapitola 25 Sůl; síra; zeminy a přírodní kameny; sádrové materiály; vápno a cement, kromě: kromě: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
ex 2504 Přírodní grafit, s obohaceným obsahem uhlíku, čištěný a mletý Obohacení obsahu uhlíku, čištění a mletí surového přírodního grafitu
ex 2515 Mramor, též rozřezaný pilou do bloků nebo desek čtvercového nebo obdélníkového tvaru o tloušťce nejvýše 25 cm Řezání mramoru pilou nebo jinak (i nařezaného) o tloušťce přesahující 25 cm
ex 2516 Žula, porfýr, čedič, pískovec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou do bloků nebo desek čtvercového nebo obdélníkového tvaru o tloušťce nejvýše 25 cm Řezání kamene pilou nebo jinak (i nařezaného) o tloušťce přesahující 25 cm
ex 2518 Kalcinovaný dolomit Kalcinace nekalcinovaného dolomitu
ex 2519 Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit), v hermeticky uzavřených nádobách, a oxid hořečnatý, též čistý, jiný než tavená magnézie nebo přepálená (slinutá) magnézie Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Může se však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit).
ex 2520 Sádra, speciálně upravená pro zubní lékařství Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
ex 2524 Přírodní azbestová vlákna Výroba z koncentrátu azbestu
ex 2525 Slídový prach Mletí slídy nebo slídového odpadu
ex 2530 Přírodní barviva, kalcinované nebo v prášku Kalcinace nebo mletí přírodních barviv
Kapitola 26 Rudy kovů, strusky a popílky Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
ex kapitola 2 7 Fosilní paliva, ropy a jejich destiláty; živičné látky; minerální vosky, vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
ex 2707 Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek, přičemž se jedná o oleje podobné minerálním olejům získaným destilací vysokoteplotního uhelného dehtu, u nichž nejméně 65 % objemu předestiluje při teplotě do 250 °C (včetně směsí lakového benzinu a benzolu), k použití jako paliva pro výrobu elektřiny nebo topných olejů Rafmace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1) nebo jiné operace, při nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do čísla, které je jiné než číslo výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu.
ex 2709 Ropné frakce ze živičných nerostů Štěpná destilace živičných materiálů
2710 Ropné frakce a frakce ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů, jsou-li tyto frakce základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje Rafmace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2) nebo jiné operace, při nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do čísla, které je jiné než číslo výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu.
2711 Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky Rafmace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)
nebo
jiné operace, při nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do čísla, které je jiné než číslo výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu.
2712 Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené Rafmace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2) nebo jiné operace, při nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do čísla, které je jiné než číslo výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu.
2713 Ropný koks, ropný asfalt a ostatní zbytky ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1) nebo jiné operace, při nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do čísla, které je jiné než číslo výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu.
2714 Přírodní asfalt a přírodní asfaltové směsi; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1) nebo jiné operace, při nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do čísla, které je jiné než číslo výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu.
2715 Asfaltové směsi na bázi přírodního asfaltu, ropného asfaltu, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (např. živičné tmely, ředěné výrobky) Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1) nebo jiné operace, při nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do čísla, které je jiné než číslo výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu.
ex kapitola 28 Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex 2805 „Smíšené kovy“ Výroba elektrolytickým nebo tepelným ošetřením, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny výrobku ze závodu.
ex 2811 Oxid sírový Výroba z oxidu siřičitého Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex 2833 Síran hliníku Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
ex 2840 Perboritan sodíku Výroba z tetraboritanu disodného penta-hydrátu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex 2852 Sloučeniny rtuti nasycených acyklických monokarboxylových kyselin a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro-nebo nitrosoderiváty Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2852, 2915 a 2916 však nepřesáhne 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
Sloučeniny rtuti vnitřních etherů a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 však nepřesáhne 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
Sloučeniny rtuti heterocyklických sloučenin pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy) Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2852, 2932 a 2933 však nepřesáhne 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
Sloučeniny rtuti nukleových kyselin a jejich soli, též chemicky definované; ostatní heterocyklické sloučeniny Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2852, 2932, 2933 a 2934 však nepřesáhne 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
Sloučeniny rtuti kyseliny naftenové, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
Ostatní sloučeniny rtuti připravených pojidel pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
ex Chapter 29 Organické chemikálie; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex 2901 Acyklické uhlovodíky k použití jako paliva pro výrobu elektřiny nebo topných olejů Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů j1) nebo
jiné operace, při nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do čísla, které je jiné než číslo výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu.
ex 2902 Cykloalkany, cykloalkeny (kromě azulenů), benzen, toluen, xyleny, k použití jako paliva pro výrobu elektřiny nebo topných olejů Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1) nebo jiné operace, při nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do čísla, které je jiné než číslo výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu.
ex 2905 Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a ethanolu Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně dalších materiálů čísla 2905. Kovové alkoholáty tohoto čísla se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
2915 Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2915 a 2916 však nepřesáhne 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex 2932 - Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 však nepřesáhne 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
- Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty Výroba z materiálů kteréhokoli čísla Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
2933 Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým heteroatomem (dusíkatými heteroatomy) Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 však nepřesáhne 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
2934 Nukleové kyseliny a jejich soli, též chemicky definované; ostatní heterocyklické sloučeniny Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 však nepřesáhne 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex 2939 Koncentráty sušeného máku obsahující alespoň 50 % hmotnostních alkaloidů Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 30 Farmaceutické výrobky; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu.
3002 Lidská krev; zvířecí krev upravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům; antiséra, jiné krevní složky a modifikované imunologické výrobky, též získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné výrobky:
- Výrobky sestávající ze dvou nebo více složek smíchaných k terapeutickým nebo profylaktickým účelům nebo nesmíchané výrobky k těmto účelům, odměřené nebo ve formách či v baleních pro maloobchodní prodej Výroba Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně dalších materiálů čísla 3002. Materiály téhož popisu jako výrobku se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu.
- Ostatní
— Lidská krev Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně dalších materiálů čísla 3002. Materiály téhož popisu jako výrobku se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu.
- - Zvířecí krev připravená k terapeutickým nebo profylaktickým účelům Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně dalších materiálů čísla 3002. Materiály téhož popisu jako výrobku se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu.
- - Krevní složky, jiné než antiséra, hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně dalších materiálů čísla 3002. Materiály téhož popisu jako výrobku se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu.
- - Hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně dalších materiálů čísla 3002. Materiály téhož popisu jako výrobku se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu.
— Ostatní Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně dalších materiálů čísla 3002. Materiály téhož popisu jako výrobku se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu.
3003 a 3004 Léky (kromě výrobků čísel 3002, 3005 nebo 3006):
- Získané z arnikacinu čísla 2941 Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Materiály čísel 3003 a 3004 se však mohou použít v případě, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu.
- Ostatní Výroba:
— z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Materiály čísel 3003 a 3004 se však mohou použít v případě, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu; a
— v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
ex 3006 - Farmaceutický odpad specifikovaný v poznámce 4 písm. k) k této kapitole Původ výrobku v jeho původním zařazení se ponechává.
- Sterilní adhézní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství, též absorbovatelné:
- z ostatních plastů Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny výrobku ze závodu (5)
- z vláken Výroba z (7):
— přírodních vláken,
— chemických střižových vláken syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
- Zařízení rozpoznatelná pro stomické použití Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 31 Hnojiva; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex 3105 Minerální nebo chemická hnojivá obsahující dva nebo tři hnojivé prvky: dusík, fosfor nebo draslík; jiná hnojivá; výrobky této kapitoly, buď ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o hrubé hmotnosti nejvýše 10 kg, kromě:
— Dusičnan sodný
— Kyanamid vápenatý
— Síran draselný
— Síran hořečnatodraselnatý
Výroba:
— z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu; a
— v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 32 Tříslící nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; barvy a laky; nátěrové hmoty; tmely; inkousty; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex 3201 Taniny a jejich soli, ethery, estery a jiné deriváty Výroba z taninových extraktů rostlinného původu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
3205 Barevné laky; přípravky na bázi barevných laků uvedené v poznámce 3 k této kapitole (3) Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísel 3203, 3204 a 3205. Materiály čísla 3205 se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 33 Silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
3301 Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, v nevysychavých olejích, ve voscích nebo podobné, získané enfleuráží nebo macerací; terpenické vedlejší produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky silic Výroba Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně materiálů jiné „skupiny“ (4) tohoto čísla. Materiály téže skupiny jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 34 Mýdlo, organické povrchově aktivní látky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí a cídící přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, dentální vosky a dentální přípravky na bázi sádry; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex 3403 Mazací prostředky obsahující maximálně 70 % hmotnostních ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1) nebo
jiné operace, při nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do čísla, které je jiné než číslo výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu.
3404 Umělé vosky a připravené vosky:
- Na bázi parafínu, ropných vosků, vosků získaných z živičných nerostů, vosk z uhelného kalu nebo šupinový vosk Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu.
- OstatníVýroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě:
— hydrogenovaných olejů, které mají charakter vosků čísla 1516,
— mastných kyselin chemicky nedefinovaných nebo technických mastných alkoholů, které mají charakter vosků čísla 3823 a
— materiálů čísla 3404 Tyto materiály se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu.
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 35 Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
3505 Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:
- Esterifikované a etherifikované škroby Výroba Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3505 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
- Ostatní Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 1108 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex 3507 Upravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
Kapitola 36 Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; samovzněcující slože; některé hořlavé přípravky Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 37 Fotografické nebo kinematografické zboží; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
3701 Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, lepenky nebo textilií; ploché okamžité kopírovací filmy, citlivé, neexponované, též v kazetách:
- Okamžité kopírovací filmy pro barevnou fotografii, v kazetách Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísel 3701 a 3702. Materiály čísla 3702 se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 30 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
- Ostatní z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísel 3701 a 3702. Materiály čísel 3701 a 3702 se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
3702 Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, lepenky nebo textilií; okamžité kopírovací filmy ve svitcích, citlivé, neexponované Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísel 3701 a 3702. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
3704 Fotografické desky, filmy, papíry, lepenky a textilie, exponované, avšak nevyvolané Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísel 3701 až 3704 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 38 Různé chemické výrobky; kromě: vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex 3801 - Koloidní grafit v olejové suspenzi; semikoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrody Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
- Grafit ve formě pasty ve směsi s minerálním olejem, která obsahuje více než 30 % hmotnostních grafitu Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesáhne 20 % ceny výrobku ze závodu. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex 3803 Rafinovaný taliový olej Rafinace surového taliového oleje Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex 3805 Silice sulfátového terpentýnu, čištěné Čištění destilací nebo rafinací surových silic sulfátového terpentýnu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex 3806 Esterové pryskyřice Výroba z pryskyřičných kyselin Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
ex 3807 Dřevný dehet Destilace dřevné smoly Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
3808 Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro maloobchodní prodej nebo jako přípravky či zboží (např. sírou upravené pásy, knoty a svíčky a mucholapky) Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny výrobku ze závodu.
3809 Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo fixování barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny výrobku ze závodu.
3810 Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášťování Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny výrobku ze závodu.
3811 Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), inhibitory oxidace, inhibitory vzniku pryskyřic, zlepšovače viskozity, antikorozní prostředky a jiné přísady do výrobků pocházejících z minerálních olejů (včetně benzinu) nebo do jiných tekutin používaných pro stejné účely jako minerální oleje:
- Přísady do mazacích olejů, obsahující ropné oleje nebo oleje získané ze živičných nerostů Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřesáhne 50% ceny výrobku ze závodu.
- Ostatní Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
3812 Syntetické urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
3813 Přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty a bomby Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
3814 Kombinovaná organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; přípravky na odstraňování nátěrů a laků Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
3818 Chemické prvky zušlechtěné přísadami pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
3819 Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, neobsahující nebo obsahující méně než 70 % hmotnostních ropných olejů nebo olejů získaných ze živičných nerostů Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
3820 Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
ex 3821 Připravené živné půdy pro udržování nebo vyživování mikroorganismů (včetně virů apod.) nebo rostlinných, lidských nebo živočišných buněk Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
3822 Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce a připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
3823 Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:
- Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
- Technické mastné alkoholy Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3823
3824Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté:
- Následující materiály tohoto čísla:
— Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných produktů — Kyseliny naftenové, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery
— Sorbitol, jiný než čísla 2905
— Ropné sulfonáty, kromě ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenických sulfokyselin z olejů získaných ze živičných nerostů a jejich soli
— Iontoměniče
— Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice
— Alkalický oxid železa k čištění plynu
— Zředěná čpavková voda a upotřebený oxid, získané při čištění uhelného plynu
— Sulfonaftenové kyseliny, jejich soli nerozpustné ve vodě a jejich estery
— Přiboudlina a Dippelův olej
— Směsi solí, které mají různé anionty
— Kopírovací pasty na bázi želatiny, též na papírové nebo textilní podložce
Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Materiály téhož čísla jako výrobek se však mohou použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze závodu.Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
- Ostatní Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
3901 až 3915 Plasty v primárních formách, odpad, úlomky a odřezky z plastů; kromě čísel ex 3907 a 3912, pro která jsou pravidla stanovena níže:
- Přídavné homopolymerizační výrobky, v nichž jediný monomer přispívá více než 99 % hmotnostních k celkovému obsahu polymerůVýroba, v níž:
— hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu a
— v rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu (5)
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
- Ostatní Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny výrobku ze závodu (5) Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
ex 3907 - Kopolymer vyrobený z polykarbonátu a akrylonitril-butadien-styrenového kopolymeru (ABS) Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu (5)
- Polyester Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20% ceny výrobku ze závodu, a/nebo výroba z polykarbonátu tetrabromo-(bisfenolu A).
3912 Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů téhož čísla jako výrobek nepřesáhne 20 % ceny výrobku ze závodu.
3916 až 3921 Polotovary a plastové zboží; kromě čísel ex 3916, ex 3917, ex 3920 a ex 3921, pro něž jsou pravidla stanovena níže:
- Ploché výrobky, dále opracované jinak než pouze povrchově nebo nařezané do forem jiných než pravoúhlých (včetně čtvercových); jiné výrobky dále opracované jinak než pouze povrchově Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 50 % ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
- Ostatní:
— Přídavné homopolymerizační výrobky, v nichž jediný monomer přispívá více než 99 % hmotnostních k celkovému obsahu polymerůVýroba, v níž:
— hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu a — v rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu (5)
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
- - Ostatní Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny výrobku ze závodu (5) Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
ex 3916 a ex 3917Profily a trubkyVýroba, v níž:
— hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu a — v rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
ex 3920 - Ionomerní listy nebo fólie Výroba z termoplastové částečné soli, která je kopolymerem ethylenu a kyseliny metacrylové částečně neutralizované ionty kovů, zejména zinku a sodíku. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
- Listy z regenerované celulózy, polyamidů nebo polyethylenu Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů téhož čísla jako výrobek nepřesáhne 20 % ceny výrobku ze závodu.
ex 3921 Folie z plastů, metalizované Výroba z vysoce transparentních polyesterových folií o tloušťce méně než 23 mikronů (6) Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
3922 až 3926 Plastové zboží Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
ex kapitola 40 Kaučuk a výrobky z kaučuku; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
ex 4001 Laminované desky krepy pro obuv Laminování listů přírodního kaučuku
4005 Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kromě přírodního kaučuku nepřesáhne 50 % ceny výrobku ze závodu.
4012 Protektorované nebo použité pneumatiky z pryže; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, z pryže:
- Protektorované pneumatiky, komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, z pryže; Protektorování použitých pneumatik
- Ostatní Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 4011 a 4012
ex 4017 Výrobky z tvrdé pryže Výroba z tvrdé pryže
ex kapitola 41 Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
ex 4102 Surové kůže ovčí nebo jehněčí bez vlny Odstranění vlny z ovčí nebo jehněčí kůže, s vlnou
4104 až 4106 Vyčiněné nebo inkrustované kůže, bez vlny a chlupů, též štípané, avšak dále neupravené Přečinění vyčiněné kůže nebo Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
4107, 4112 a 4113 Usně dále upravené po vyčinění nebo inkrustování včetně pergamenové kůže, bez vlny nebo chlupů, též štípané, kromě usní čísla 4114 Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísel 4104 až 4113
ex 4114 Lakové nebo lakové-laminované usně; metalizované usně Výroba z materiálů čísel 4104 až 4106, 4107, 4112 nebo 4113 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesáhne 50 % ceny výrobku ze závodu.
Kapitola 42 Kožené výrobky; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiné než z housenek bource morušového) Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
ex kapitola 43 Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
ex 4302 Vyčiněné nebo upravené kožešiny, sešité:
- Sešité, kříže a podobné formy Bělení nebo barvení, navíc ke stříhání a sešití nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin
- Ostatní Výroba z nesešitých, vyčiněných nebo upravených kožešin
4303 Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin Výroba z nesešitých, vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302
ex kapitola 44 Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
ex 4403 Dřevo nahrubo opracované Výroba ze surového dřeva, též odkorněné nebo pouze hrubě opracované
ex 4407 Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm Hoblování, broušení nebo spojování klínovým ozubem
ex 4408 Dýhy a listy pro překližované desky (též spojené) a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby, o tloušťce nejvýše 6 mm Spojování, hoblování, broušení nebo spojování klínovým ozubem
ex 4409 Dřevo profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách, též hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby:
- Broušené nebo spojované klínovými ozuby Broušení nebo spojování klínovým ozubem
- Lišty a tvarované lišty Lemování nebo lištování
ex 4410 až ex-4413 Obruby a lišty včetně tvarovaných lemů a jiných tvarovaných desek Lemování nebo lištování
ex 4415 Bedny, bedničky, přepravky, sudy a podobné dřevěné obaly; kabelové bubny ze dřeva Výroba z desek neuříznutých na míru
ex 4416 Sudy, kádě, škopky a jiné bednářské výrobky a jejich části, ze dřeva Výroba ze štípaných prken, dále neopracovaných jinak než nařezaných pilou na dvou hlavních plochách
ex 4418 - Výrobky stavebního truhlářství a tesařství Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísla výrobku. Mohou se však použít odlehčené dřevěné panely, šindele a parketové desky
- Lišty a tvarované lišty Lemování nebo lištování
ex 4421 Štěpiny pro zápalky; dřevěné kolíky nebo zarážky pro obuv Výroba ze dřeva kteréhokoli čísla, kromě taženého dřeva čísla 4409
ex kapitola 45 Korek a korkové výrobky; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
4503 Výrobky z přírodního korku Výroba z korku čísla 4501
Kapitola 46 Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
Kapitola 47 Buničina ze dřeva nebo jiných celulózových vláknovin; sběrový papír nebo lepenka (odpad a výmět) Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
ex kapitola 48 Papír a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru a lepenky; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
ex 4811 Papír a lepenka, v kotoučích, pouze linkované nebo čtverečkované Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
4816 Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiný kopírovací nebo přetiskový papír (jiný než čísla 4809), rozmnožovací blány a ofsetové matrice, z papíru, též v krabicích Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
4817 Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru nebo lepenky; krabice, tašky, brašny a psací soupravy obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru nebo lepenky Výroba:
— z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
— v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
ex 4818 Toaletní papír Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
ex 4819Krabice, bedny, pytle, sáčky, kornouty a jiné obaly z papíru nebo lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vlákenVýroba:
— z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
— v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
ex 4820 Složky dopisních papírů Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
ex 4823 Ostatní papír a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, řezané na určitý rozměr nebo tvar Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
ex kapitola 49 Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
4909 Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 4909 a 4911
4910 Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků:
- Kalendáře trvalého typu nebo s vyměnitelnými bloky připevněnými na základě jiném než z papíru nebo lepenkyVýroba:
— z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
— v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
- Ostatní Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 4909 a 4911
ex kapitola 50 Hedvábí; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
ex 5003 Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu), mykaný a česaný Mykání nebo česání hedvábného odpadu
500 až ex 5004 Hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu Výroba z (7):
— surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,
— jiných přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
— papírenských materiálů
5007 Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu:
- Obsahující pryžové nitě Výroba z jednoduché příze (7)
- Ostatní Výroba z (7)
— z kokosového vlákna,
— přírodních vláken,
— syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
— papíru
nebo
potisk doprovázený alespoň dvěma přípravnými nebo konečný operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, hlazení, protisrážecí úprava, trvalá apretura, dekatování, impregnace, scelování a čištění) za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné tkaniny nepřesáhne 47,5 % ceny výrobku ze závodu.
ex kapitola 51 Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny; vyjma: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
5106 až 5110 Vlněná příze, z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo žíní Výroba z (7):
— surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,
— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
— papírenských materiálů
5111 až 5113 Vlněné tkaniny, z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo žíní:
- Obsahující pryžové nitěVýroba z jednoduché příze (7)
- OstatníVýroba z (7)
— z kokosového vlákna,
— přírodních vláken,
— syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny,
nebo
— papíru
nebo
potisk doprovázený alespoň dvěma přípravnými nebo konečný operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, hlazení, protisrážecí úprava, trvalá apretura, dekatování, impregnace, scelování a čištění) za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné tkaniny nepřesáhne 47,5 % ceny výrobku ze závodu.
ex kapitola 52Bavlna; vyjma:Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
5204 až 5207 Bavlněná vlákna a nitěVýroba z (7):
— surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,
— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
— papírenských materiálů
5208 až 5212Bavlněné tkaniny:
- Obsahující pryžové nitěVýroba z jednoduché příze (7)
- OstatníVýroba z (7)
— z kokosového vlákna,
— přírodních vláken,
— syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
— papíru
nebo
potisk doprovázený alespoň dvěma přípravnými nebo konečný operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, hlazení, protisrážecí úprava, trvalá apretura, dekatování, impregnace, scelování a čištění) za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné tkaniny nepřesáhne 47,5 % ceny výrobku ze závodu.
ex kapitola 53Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití; vyjma:Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
5306 až 5308 Nitě z jiných rostlinných textilních vláken; papírové nitě Výroba z (7):
— surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,
— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
— papírenských materiálů
5309 až 5311 Tkaniny z jiných rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití:
- Obsahující pryžové nitě Výroba z jednoduché příze (7)
- OstatníVýroba z (7):
— z kokosového vlákna,
— jutových vláken,
— přírodních vláken,
— syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
— papíru
nebo
potisk doprovázený alespoň dvěma přípravnými nebo konečný operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, hlazení, protisrážecí úprava, trvalá apretura, dekatování, impregnace, scelování a čištění) za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné tkaniny nepřesáhne 47,5 % ceny výrobku ze závodu.
5401 až 5406 Nitě a monofilamenty ze syntetických vláken Výroba z (7):
— surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,
— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
— papírenských materiálů
5407 a 5408 Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken:
- Obsahující pryžové nitě Výroba z jednoduché příze (7)
- Ostatní Výroba z (7)
— z kokosového vlákna,
— přírodních vláken,
— syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
— papíru
nebo
potisk doprovázený alespoň dvěma přípravnými nebo konečný operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, hlazení, protisrážecí úprava, trvalá apretura, dekatování, impregnace, scelování a čištění) za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné tkaniny nepřesáhne 47,5 % ceny výrobku ze závodu.
5501 až 5507 Syntetická střižová vlákna Výroba z chemických materiálů nebo textilní drti
5508 až 5511 Šicí nitě ze syntetických střižových vláken Výroba z (7):
— surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,
— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
— papírenských materiálů
5512 až 5516 Tkaniny ze syntetických střižových vláken:
- Obsahující pryžové nitě Výroba z jednoduché příze (7)
- OstatníVýroba z (7):
— z kokosového vlákna,
— přírodních vláken,
— syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
— papíru
nebo
potisk doprovázený alespoň dvěma přípravnými nebo konečný operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, hlazení, protisrážecí úprava, trvalá apretura, dekatování, impregnace, scelování a čištění) za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné tkaniny nepřesáhne 47,5 % ceny výrobku ze závodu.
ex kapitola 56Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich; vyjma:Výroba z (7):
— z kokosového vlákna,
— přírodních vláken,
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
— papírenských materiálů
5602 Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná:
- Vpichovaná plsťVýroba z (7)
— přírodních vláken nebo
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Mohou se však použít:
— polypropylenová nekonečná vlákna čísla 5402,
— vlákna z polypropylenu čísla 5503 nebo 5506 nebo
— kabely z nekonečných vláken z polypropylenu čísla 5501,
jejichž označení jednoduchého nekonečného vlákna nebo vlákna je v každém případě nižší než 9 decitex, pokud jejich celková hodnota nepřesáhne 40 % ceny výrobku ze závodu. Jutová tkanina se může použít jako podklad.
- Ostatní Výroba z (7):
— přírodních vláken,
— syntetických nebo umělých střižových vláken vyrobených z kaseinu nebo
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5604 Pryžové nitě a šňůry potažené textilem; textilní nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné pryží nebo plasty:
- Pryžové nitě a šňůry potažené textilem Výroba z pryžových nití nebo šňůry nepotažené textilem
- OstatníVýroba z (7):
— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
— papírenských materiálů
5605Kovové a metalizované nitě, též opředené, představující textilní nitě, pásky nebo podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, kombinované s kovem ve formě vláken, pásků nebo prášků nebo potažené kovemVýroba z (7):
— přírodních vláken,
— syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
— papírenských materiálů
5606 Opředené nitě, pásky a podobné opředené tvary čísel 5404 nebo 5405 (jiné než čísla 5605 a jiné než ovinuté žíněné nitě); žinylkové nitě (včetně povločkované žinylkové nitě); řetízkové nitě Výroba z (7):
— přírodních vláken,
— syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
— papírenských materiálů
Kapitola 57 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:
- ze vpichované plstiVýroba z (7)
— přírodních vláken nebo
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Mohou se však použít:
— polypropylenová nekonečná vlákna čísla 5402,
— vlákna z polypropylenu čísla 5503 nebo 5506 nebo
— kabely z nekonečných vláken z polypropylenu čísla 5501,
jejichž označení jednoduchého nekonečného vlákna nebo vlákna je v každém případě nižší než 9 decitex, pokud jejich celková hodnota nepřesáhne 40 % ceny výrobku ze závodu.
Jutová tkanina se může použít jako podklad. - všívané textilie;
- Z jiné plsti Výroba z (7):
— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- OstatníVýroba z (7):
— příze z kokosových nebo jutových vláken,
— syntetické nebo umělé příze,
— přírodních vláken nebo
— syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání
Jako podklad lze použít jutovou tkaninu
ex kapitola 58 tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky; kromě: prýmkařské výrobky; výšivky; vyjma:
- Výroba z jednoduchých nití Výroba z jednoduché příze (7)
- OstatníVýroba z (7)
— přírodních vláken,
— syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
— chemických materiálů nebo
textilní vlákniny
nebo
potisk doprovázený alespoň dvěma přípravnými nebo konečný operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, hlazení, protisrážecí úprava, trvalá apretura, dekatování, impregnace, scelování a čištění) za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné tkaniny nepřesáhne 47,5 % ceny výrobku ze závodu.
5805 Ručně tkané tapiserie (typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod.) a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též nezhotovené Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
5810Výšivky v metráži, pásech nebo motivechVýroba:
— z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
— v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
5901 Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravená malířská plátna; ztužená plátna a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky Výroba z příze
5902 Kordové textilie pro pneumatiky z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí:
- Obsahující nejvýše 90 % hmotnostních textilních materiálů Výroba z příze
- Ostatní Výroba z chemických materiálů nebo textilní drti
5903Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než čísla 5902Výroba z příze
nebo
potisk doprovázený alespoň dvěma přípravnými nebo konečný operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, hlazení, protisrážecí úprava, trvalá apretura, dekatování, impregnace, scelování a čištění) za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné tkaniny nepřesáhne 47,5 % ceny výrobku ze závodu.
5904 Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo potahu na podložce z textilního materiálu, též přiříznuté do tvaru Výroba z příze (7)
5905 Textilní tapety:
- Impregnované, povrstvené nebo potažené pryží, umělou hmotou nebo jinými materiály Výroba z příze
- Ostatní Výroba z (7)
— z kokosového vlákna,
— přírodních vláken,
— syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny
nebo
potisk doprovázený alespoň dvěma přípravnými nebo konečný operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, hlazení, protisrážecí úprava, trvalá apretura, dekatování, impregnace, scelování a čištění) za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné tkaniny nepřesáhne 47,5 % ceny výrobku ze závodu.
5906 Textilie povrstvené pryží, jiné než čísla 5902:
- Pletené nebo háčkované textilie Výroba z (7):
— přírodních vláken,
— syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Ostatní textilie vyrobené ze syntetické příze, obsahující více než 90 % hmotnostních textilních materiálů Výroba z chemických materiálů
- Ostatní Výroba z příze
5907Ostatní textilie impregnované, povrstvené nebo potažené; malovaná plátna pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné účelyVýroba z příze
nebo
potisk doprovázený alespoň dvěma přípravnými nebo konečný operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, hlazení, protisrážecí úprava, trvalá apretura, dekatování, impregnace, scelování a čištění) za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné tkaniny nepřesáhne 47,5 % ceny výrobku ze závodu.
5908 Tkané, splétané nebo pletené textilní knoty pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich výrobě, též impregnované:
- Žárové punčošky, impregnované Výroba z dutých úpletů
- Ostatní Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
5909 až 5911 Textilní předměty vhodné pro technické účely:
- Lešticí kotouče nebo kroužky, jiné z plsti čísla 5911 Výroba z vlákna nebo odpadních tkanin či hadrů čísla 6310
- Tkaniny používané v papírenství pro podobné technické účely, též plstěné, též impregnované nebo potažené, nekonečné nebo opatřené spojovacími částmi, jednoduše nebo násobně tkané nebo násobně tkané na plocho na osnově nebo na útku čísla 5911Výroba z (7):
— z kokosového vlákna,
— těchto materiálů:
— polytetrafluoroetylenové příze (8)
— násobné polyamidové příze, povrstvené, impregnované nebo povlečené fenolickou pryskyřicí,
— příze ze syntetických textilních vláken z aromatických polyamidů, získaných polykonden-zací m fenylendiaminu a kyseliny isoftalové,
— polytetrafluoroetylenového monofilu (8)
— příze ze syntetických textilních vláken z poly(p-fenylen-tereftaldehydu),
— příze ze skleněných vláken povrstvené fenolovou pryskyřicí a opředené akrylovou přízí (8),
— kopolyesterového monofilu z polyesteru a pryskyřice tereftalové kyseliny a 1,4 cyklohexandimethanolu a kyseliny isoftalové,
— přírodních vláken,
— syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- OstatníVýroba z (7):
— z kokosového vlákna,
— přírodních vláken,
— syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Kapitola 60Pletené nebo háčkované textilieVýroba z (7):
— přírodních vláken,
— syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Kapitola 61 Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované:
- Získané sešitím nebo jiným spojením dvou či více kusů pleteného nebo háčkovaného materiálu, který byl buď ustřihnut do tvaru nebo získán přímo ve tvaruVýroba z (7) (9):
- OstatníVýroba z (7):
— přírodních vláken,
— syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo
— chemických materiálů nebo textilní vlákniny
ex kapitola 62 Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované; vyjma: Výroba z (7) (9):
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 a ex 6211Dámské, dívčí a kojenecké oděvy a oděvní doplňky pro kojence, vyšívanéVýroba z příze (9)
nebo
výroba z nevyšívané textilie za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu (9)
ex 6210 a ex 6216Ohnivzdorné vybavení z tkanin pokrytých fólií z aluminizovaného polyesteruVýroba z příze (9)
nebo
výroba z nevyšívané tkaniny za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané tkaniny nepřesáhne 40 % ceny výrobku ze závodu (9)
6213 a 6214 Kapesníky a kapesníčky, přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky:
- VyšívanéVýroba z nebělené jednoduché Příze (7) (9):
nebo
výroba z nevyšívané textilie za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu (9)
- OstatníVýroba z nebělené jednoduché Příze (7) (9):
nebo
zhotovení následované potiskem doprovázeným alespoň dvěma přípravnými nebo konečnými operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, zesvětlování, hlazení, protisrážecí úprava, trvalá apretura, dekatování, impregnace, scelování a čištění) za předpokladu, že hodnota veškerého použitého nepouštěného zboží čísel 6213 a 6214 nepřesáhne 47,5 % ceny výrobku ze závodu.
6217 Ostatní zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvníc