Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 66/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Zápisu o opravě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii ze dne 8. března 2010 (Pátý protokol o opravách)

Datum vyhlášení 09.08.2010
Uzavření smlouvy 08.03.2010
Platnost od 09.08.2010
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

66

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. března 2010 byl v Římě podepsán Pátý protokol o opravách Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským vel-kovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litev-ské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (dále jen „Smlouva o přistoupení k Evropské unii“), která byla podepsána v Athénách dne 16. dubna 20031), jehož součástí je Zápis o opravě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii.

České znění Zápisu o opravě ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


Třetí protokol o opravách Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, podepsaný v Římě dne 22. ledna 2007, byl vyhlášen pod č. 26/2007 Sb. m. s.

Čtvrtý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, podepsaný v Římě dne 30. dubna 2008, byl vyhlášen pod č. 64/2009 Sb. m. s.

ZÁPIS O OPRAVĚ

SMLOUVY

MEZI

BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM, NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVÍM, RAKOUSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, FINSKOU REPUBLIKOU, ŠVÉDSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA (ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE)

A

ČESKOU REPUBLIKOU, ESTONSKOU REPUBLIKOU, KYPERSKOU REPUBLIKOU, LOTYŠSKOU REPUBLIKOU, LITEVSKOU REPUBLIKOU, MAĎARSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU MALTA, POLSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU SLOVINSKO, SLOVENSKOU REPUBLIKOU

O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII

podepsané v Aténách dne 16. dubna 2003

(Úřední věstník Evropské unie L 236 ze dne 23. září 2003) (Zvláštní vydání Úř. vest. v češtině, zvláštní číslo ze dne 23. září 2003)

Tato oprava byla provedena zápisem o opravě podepsaným v Římě dne 8. března 2010, uloženým u vlády Italské republiky.

Původní smlouvy, znění připojené ke smlouvě o přistoupení (nezveřejněné v Úředním věstníku)

a) Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (1957)

UstanoveníMísto:Má být:
čl. 7 první pododstavecRada jednomyslně na návrh Komise, která konzultuje Výbor pro vědu a techniku, přijme programy výzkumu a výuky Společenství.Rada jednomyslně na návrh Komise, která konzultuje Výbor pro vědu a techniku, přijme programy výzkumu a vzdělání Společenství.
čl. 7 pátý pododstavecKomise průběžně informuje Hospodářský a sociální výbor o obecných zásadách programů výzkumu a výuky Společenství.Komise průběžně informuje Hospodářský a sociální výbor o obecných zásadách programů výzkumu a vzdělání Společenství.
čl. 9 odst. 1 první pododstavec1. Po vyžádání stanoviska Hospodářského a sociálního výboru může Komise v rámci Společného střediska jaderného výzkumu zřizovat školy pro výchovu odborníků, zejména v oblastech vyhledávání rud, výroby jaderných materiálů o vysoké čistotě, zpracování ozářených paliv, jaderného inženýrství, ochrany zdraví a výroby a využití radioaktivních částic.1. Po vyžádání stanoviska Hospodářského a sociálního výboru může Komise v rámci Společného střediska jaderného výzkumu zřizovat školy pro vzdělávání odborníků, zejména v oblastech vyhledávání rud, výroby jaderných materiálů o vysoké čistotě, zpracování ozářených paliv, jaderného inženýrství, ochrany zdraví a výroby a využití radioizotopů.
čl. 9 odst. 1 druhý pododstavecKomise stanoví podrobnosti této výuky.Komise stanoví podrobnosti tohoto vzdělávání.
čl. 12 první pododstavecNa základě žádosti podané Komisi jsou členské státy, osoby nebo podniky oprávněny získat nevýlučné licence na vynálezy, na prozatímně chráněné právní nároky, na užitné vzory nebo na přihlášky vynálezu, které jsou ve vlastnictví Společenství, pokud mohou účinně využívat vynálezy, jež jsou předmětem licence.Na základě žádosti podané Komisi jsou členské státy, osoby nebo podniky oprávněny získat nevýlučné licence na patenty, na prozatímně chráněná patentová práva, na užitné vzory nebo na přihlášky vynálezu, které jsou ve vlastnictví Společenství, pokud mohou účinně využívat vynálezy, jež jsou předmětem licence.
čl. 12 druhý pododstavecKomise udělí za stejných podmínek sublicence na vynálezy, na prozatímně chráněné právní nároky, na užitné vzory nebo na přihlášky vynálezu, je-li Společenství držitelem smluvních licencí, které toto umožňují.Komise udělí za stejných podmínek sublicence na patenty, na prozatímně chráněná patentová práva, na užitné vzory nebo na přihlášky vynálezu, je-li Společenství držitelem smluvních licencí, které toto umožňují.
čl. 12 třetí pododstavec druhá větaTyto podmínky se týkají zejména přiměřené odměny a případně možnosti oprávněné osoby udělit sublicence třetím osobám a povinnosti považovat sdělené poznatky za výrobní tajemství.Tyto podmínky se týkají zejména přiměřené odměny a případně možnosti oprávněné osoby udělit sublicence třetím osobám a povinnosti považovat sdělené poznatky za obchodní tajemství.
čl. 13 první pododstavecKomise sdělí členským státům, osobám a podnikům poznatky, na které se nevztahuje článek 12, nabyté Společenstvím jako výsledek provádění jeho výzkumných programů nebo mu sdělené s možností s nimi volně nakládat.Komise sdělí členským státům, osobám a podnikům poznatky, na které se nevztahuje článek 12, nabyté Společenstvím, které jsou výsledkem provádění jeho výzkumných programů nebo které byly Komisi sděleny s oprávněním s nimi volně nakládat.
článek 14Komise usiluje prostřednictvím přátelské dohody o získání poznatků užitečných pro dosažení cílů Společenství a licencí na využití vynálezů, prozatímně chráněných právních nároků, užitných vzorů nebo přihlášek vynálezů vztahujících se k takovýmto poznatkům.Komise usiluje prostřednictvím přátelské dohody o získání poznatků užitečných pro dosažení cílů Společenství a licencí na patenty, prozatímně chráněná patentová práva, užitné vzory nebo přihlášky vynálezů vztahujících se k takovýmto poznatkům.
čl. 17 odst. 1 písm. a) první pododstaveca) Společenství nebo společným podnikům, jimž je toto právo přiznáno na základě článku 48, na vynálezy, na prozatímně chráněné právní nároky a na užitné vzory, které se přímo týkají jaderného výzkumu, v rozsahu, v němž je udělení licencí nutné k pokračování jejich vlastního výzkumu nebo nezbytné k provozu jejich zařízení.a) Společenství nebo společným podnikům, jimž je toto právo přiznáno na základě článku 48, na patenty, na prozatímně chráněná patentová práva a na užitné vzory, které se přímo týkají jaderného výzkumu, v rozsahu, v němž je udělení licencí nutné k pokračování jejich vlastního výzkumu nebo nezbytné k provozu jejich zařízení.
čl. 17 odst. 1 písm. b) první pododstavec návětíb) osobám nebo podnikům, které o to požádaly Komisi, k vynálezům, prozatímně chráněným právním nárokům a užitným vzorům přímo spojeným s rozvojem jaderné energie ve Společenství a pro něj podstatným, jsou-li splněny všechny následující podmínky:b) osobám nebo podnikům, které o to požádaly Komisi, na patenty, prozatímně chráněná patentová práva a užitné vzory přímo spojené s rozvojem jaderné energie ve Společenství a pro něj podstatné, jsou-li splněny všechny následující podmínky:
čl. 17 odst. 33. Udělení licence za podmínek odstavce 1 zakládá právo na plnou úhradu, jejíž výše bude dohodnuta mezi držitelem práva k vynálezu, prozatímně chráněného právního nároku a užitného vzoru a držitelem licence.3. Udělení licence za podmínek odstavce 1 zakládá právo na plnou úhradu, jejíž výše bude dohodnuta mezi držitelem práva k patentu, prozatímně chráněnému patentovému právu či užitnému vzoru a držitelem licence.
čl. 17 odst. 44. Tímto článkem nejsou dotčena ustanovení Pařížské úmluvy o ochraně průmyslového vlastnictví.4. článkem nejsou dotčena ustanovení Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví.
článek 19Pokud Komise poté, co nedosáhne přátelské dohody, navrhne udělení licence v některém z případů uvedených v článku 17, oznámí to držiteli práva k vynálezu, prozatímně chráněného právního nároku, užitného vzoru nebo přihlašovateli vynálezu a ve svém oznámení uvede jméno žadatele o licenci a rozsah licence.Pokud Komise poté, co nedosáhne přátelské dohody, navrhne udělení licence v některém z případů uvedených v článku 17, oznámí to držiteli práva k patentu, prozatímně chráněnému patentovému právu, užitnému vzoru nebo přihlašovateli vynálezu a ve svém oznámení uvede jméno žadatele o licenci a rozsah licence.
čl. 22 odst. 1 první pododstavec1. Nedojde-li k dohodě o výši úhrady mezi držitelem práva k vynálezu, prozatímně chráněného právního nároku a užitného vzoru a držitelem licence, mohou zúčastněné strany uzavřít rozhodčí smlouvu zakládající pravomoc rozhodčího výboru.1. Nedojde-li k dohodě o výši úhrady mezi držitelem práva k patentu, prozatímně chráněnému patentovému právu či užitnému vzoru a držitelem licence, mohou zúčastněné strany uzavřít rozhodčí smlouvu zakládající pravomoc rozhodčího výboru.
čl. 24 bod 2 první pododstavec2. Komise předběžně zařadí do odpovídajících stupňů utajení stanovených nařízením o utajovaných skutečnostech ty poznatky, jejichž prozrazení ...2. Komise předběžně zařadí do odpovídajících stupňů utajení stanovených bezpečnostními předpisy ty poznatky, jejichž prozrazení ...
čl. 25 odst. 1 druhý pododstavec druhá větaKomise a členské státy jsou povinny dodržovat opatření, která podle nařízení o utajovaných skutečnostech vyplývají ze stupně utajení požadovaného státem původu sdělení.Komise a členské státy jsou povinny dodržovat opatření, která podle bezpečnostních předpisů vyplývají ze stupně utajení požadovaného státem původu sdělení.
čl. 25 odst. 2 třetí pododstavecSdělení a popřípadě využívání uvedená v tomto odstavci podléhají opatřením, která podle nařízení o utajovaných skutečnostech vyplývají ze stupně utajení požadovaného státem původu sdělení.Sdělení a popřípadě využívání uvedená v tomto odstavci podléhají opatřením, která podle bezpečnostních předpisů vyplývají ze stupně utajení požadovaného státem původu sdělení.
čl. 26 odst. 1 první pododstavec1. Jsou-li poznatky, které jsou předmětem patentu, přihlášky vynálezu, prozatímně chráněného právního nároku, užitného vzoru nebo přihlášky užitného vzoru, utajeny v souladu s ustanovením článků 24 a 25, nemohou členské státy, které žádají o utajení, odmítnout povolení podat obdobné přihlášky v jiných členských státech.1. Jsou-li poznatky, které jsou předmětem patentu, přihlášky vynálezu, prozatímně chráněného patentového práva, užitného vzoru nebo přihlášky užitného vzoru, utajeny v souladu s ustanovením článků 24 a 25, nemohou členské státy, které žádají o utajení, odmítnout povolení podat obdobné přihlášky v jiných členských státech.
čl. 26 odst. 1 druhý pododstavecKaždý členský stát přijme opatření nezbytná k utajení těchto práv a přihlášek postupem stanoveným jeho vnitrostátními právními a správními předpisy.Každý členský stát přijme opatření nezbytná k utajení těchto práv a přihlášek postupem stanoveným jeho vnitrostátními právními předpisy.
čl. 27 první pododstavecNáhradu škody utrpěné přihlašovatelem v důsledku utajení z důvodů obrany upravují vnitrostátní právní předpisy členských států a hradí ji stát, který požadoval utajení nebo který vyvolal zpřísnění nebo prodloužení utajení nebo k zákazu podání přihlášky mimo Společenství.Náhradu škody utrpěné přihlašovatelem v důsledku utajení z důvodů obrany upravují vnitrostátní právní předpisy členských států a hradí ji stát, který požadoval utajení nebo který vyvolal zpřísnění či prodloužení utajení nebo zákaz podání přihlášky mimo Společenství.
čl. 35 druhý pododstavecKomise má právo přístupu do těchto monitorovacích zařízení; může prověřovat jejich provoz a účinnost.Komise má právo přístupu k těmto monitorovacím zařízením; může prověřovat jejich provoz a účinnost.
čl. 47 třetí pododstavecV případě příznivého stanoviska Komise nebo v případě uvedeném v předchozím pododstavci se Rada usnáší kvalifikovanou většinou o každém návrhu Komise.V případě souhlasného stanoviska Komise nebo v případě uvedeném v předchozím pododstavci se Rada usnáší kvalifikovanou většinou o každém návrhu Komise.
čl. 52 odst. 2 druhý pododstavecAgentura nemůže diskriminovat uživatele v závislosti na tom, k jakému účelu ...Agentura nesmí diskriminovat uživatele v závislosti na tom, k jakému účelu ...
čl. 53 první pododstavecAgentura podléhá dozoru Komise, která jí poskytuje směrnice, má právo veta proti jejím rozhodnutím a jmenuje jejího generálního ředitele a jeho náměstka.Agentura podléhá dozoru Komise, která jí vydává směrnice, má právo veta proti jejím rozhodnutím a jmenuje jejího generálního ředitele a jeho náměstka.
čl. 60 šestý pododstavecNařízení Agentury, které podléhá schválení Komise, stanoví podrobnosti vyrovnání nabídky a poptávky.Pravidla Agentury, která podléhají schválení Komise, stanoví podrobnosti vyrovnání nabídky a poptávky.
čl. 72 druhý pododstavec první větaKomise může případně rozhodnout o vytvoření bezpečnostních zásob.Komise může případně rozhodnout o vytvoření nouzových zásob.
čl. 75 druhý pododstavec první větaZúčastněné osoby nebo podniky jsou však povinny oznámit Agentuře existenci těchto závazků a po podepsání smluv množství materiálů, které je předmětem tohoto pohybu.Zúčastněné osoby nebo podniky jsou však povinny oznámit Agentuře existenci těchto závazků a neprodleně po podepsání smluv množství materiálů, které je předmětem tohoto pohybu.
čl. 75 třetí pododstavec první větaMateriály, které jsou předmětem těchto závazků, podléhají na územích členských států kontrolním opatřením uvedeným v kapitole VII.Materiály, které jsou předmětem těchto závazků, podléhají na územích členských států zárukám uvedeným v kapitole VII.
Kapitola VII názevDOZOR NAD BEZPEČNOSTÍZÁRUKY
čl. 77 písm. b)b) jsou dodržována ustanovení týkající se dodávek a jakýchkoli zvláštních závazků týkajících se dozoru nad bezpečností, které na sebe Společenství převzalo dohodou se třetí zemí nebo mezinárodní organizací.b) jsou dodržována ustanovení týkající se dodávek a jakýchkoli zvláštních závazků týkajících se záruk, které na sebe Společenství převzalo dohodou se třetí zemí nebo mezinárodní organizací.
čl. 81 druhý pododstavec první větaV rozsahu nezbytném pro dozor nad rudami, výchozími materiály nebo zvláštními štěpnými materiály, a aby se ujistili, zda jsou dodržována ustanovení článku 77, mají inspektoři po předložení dokladu prokazujícího jejich zmocnění kdykoli přístup na všechna místa a ke všem údajům a osobám, které v rámci svého povolání nakládají s materiály, vybavením nebo zařízením, které podléhají dozoru podle této kapitoly.Po předložení dokladu prokazujícího jejich zmocnění mají inspektoři kdykoli přístup na všechna místa a ke všem údajům a osobám, které v rámci svého povolání nakládají s materiály, vybavením nebo zařízením, které podléhají zárukám podle této kapitoly, v rozsahu nezbytném pro uplatňování těchto záruk na rudy, výchozí materiály nebo zvláštní štěpné materiály, aby se ujistili, zda jsou dodržována ustanovení článku 77.
čl. 83 odst. 2 první pododstavec první větaRozhodnutí Komise přijatá k provedení ustanovení předchozího odstavce, která zahrnují povinnost vydat věc, jsou podkladem výkonu rozhodnutí.Rozhodnutí Komise přijatá k provedení ustanovení předchozího odstavce, která zahrnují povinnost vydat věc, jsou vykonatelná.
čl. 83 odst. 2 druhý pododstavec první větaOdchylně od článku 157 mají žaloby podané Soudnímu dvoru Evropské unie proti rozhodnutí Komise, kterými se ukládají sankce podle předchozího odstavce, odkladný účinek.Odchylně od článku 157 mají žaloby podané Soudnímu dvoru Evropské unie proti rozhodnutím Komise, kterými se ukládají sankce podle předchozího odstavce, odkladný účinek.
čl. 83 odst. 33. Komise může podat doporučení k právním a správním předpisům členským státům, které mají zajistit dodržování povinností vyplývajících z této kapitoly na svých územích.3. Komise může podat doporučení k právním předpisům členským státům, které mají zajistit dodržování povinností vyplývajících z této kapitoly na svých územích.
čl. 84 první pododstavecPři výkonu dozoru nebude činěn rozdíl podle účelu použití rud, výchozích materiálů nebo zvláštních štěpných materiálů.Při uplatňování záruk není činěn rozdíl podle účelu použití rud, výchozích materiálů nebo zvláštních štěpných materiálů.
čl. 84 druhý pododstavecOblast působnosti, způsob dozoru a pravomoci orgánů odpovědných za výkon dozoru jsou omezeny na dosažení cílů stanovených v této kapitole.Rozsah a postupy týkající se záruk a pravomoci orgánů odpovědných za jejich uplatňování jsou omezeny na dosažení cílů stanovených v této kapitole.
čl. 84 třetí pododstavecDozor se nevztahuje na materiály určené pro účely obrany, které jsou speciálně zpracovávány pro tyto účely nebo které jsou po tomto zpracování v souladu s operačním plánem umístěny nebo skladovány ve vojenském zařízení.Záruky se neuplatňují na materiály určené pro účely obrany, které jsou speciálně zpracovávány pro tyto účely nebo které jsou po tomto zpracování v souladu s operačním plánem umístěny nebo skladovány ve vojenském zařízení.
čl. 85 první větaVyžadují-li to nové okolnosti, mohou být podrobnosti dozoru stanovené v této kapitole jednomyslně upraveny Radou na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem;Vyžadují-li to nové okolnosti, mohou být postupy uplatňování záruk stanovené v této kapitole jednomyslně upraveny Radou na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem;
čl. 86 druhý pododstavecVlastnické právo Společenství se vztahuje na veškeré zvláštní štěpné materiály vyprodukované nebo dovezené některým členským státem, osobou nebo podnikem a podléhající dozoru nad bezpečností upravenému v kapitole VII.Vlastnické právo Společenství se vztahuje na veškeré zvláštní štěpné materiály vyprodukované nebo dovezené některým členským státem, osobou nebo podnikem a podléhající zárukám podle kapitoly VII.
článek 87Členské státy, osoby nebo podniky mají na zvláštní štěpné materiály, které řádně přešly do jejich držení, co nejširší užívací právo a právo na spotřebu s výhradou povinností, jež pro ně vyplývají z této smlouvy, zejména pokud se týká dozoru nad bezpečností, opčního práva přiznaného Agentuře a ochrany zdraví.Členské státy, osoby nebo podniky mají ve vztahu ke zvláštním štěpným materiálům, které řádně přešly do jejich držení, co nejširší užívací právo a právo na spotřebu s výhradou povinností, jež pro ně vyplývají z této smlouvy, zejména pokud se týká záruk, opčního práva přiznaného Agentuře a ochrany zdraví.
čl. 89 odst. 2 první větaKolísání hodnoty zvláštních štěpných materiálů se účtují tak, aby nepřinášela Společenství ztrátu ani zisk.Kolísání hodnoty ovlivňující množství zvláštních štěpných materiálů se vyjadřují v účetní evidenci tak, aby nepřinášela Společenství ztrátu ani zisk.
čl. 174 odst. 1 písm. b)b) výdaje na dozor nad bezpečností a ochranu zdraví.b) výdaje na záruky a ochranu zdraví.
příloha I oddíl II bod 3 písm. e)e) reaktorová kinetika, problémy kontroly řízení reaktorů a související experimenty,e) reaktorová kinetika, problémy řízení reaktorů a související experimenty,

b) Amsterodamská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii, Smlouvy o založení Evropských společenství a některé související akty (1997)

UstanoveníMísto:Má být:
část druhá čl. 8 bod 6 písm. b) (změna čl. 104 druhého pododstavce)b) ve druhém pododstavci se slova „po vstupu této smlouvy v platnost“ nahrazují slovy „po dnech uvedených v prvním pododstavci“.b) ve druhém pododstavci se slova „po vstupu této smlouvy v platnost uzavře v oblasti její působnosti“ nahrazují slovy „po dnech uvedených v prvním pododstavci uzavře v oblasti působnosti této smlouvy“.

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o přistoupení k Evropské unii, podepsaná v Athénách dne 16. dubna 2003, byla vyhlášena pod č. 44/2004 Sb. m. s. Druhý protokol o opravách Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, podepsaný v Římě dne 29. března 2004, byl vyhlášen pod č. 72/2004 Sb. m. s.

Přesunout nahoru