Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 53/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/ /2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s., č. 88/2008 Sb. m. s. a č. 52/ /2009 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě

Datum vyhlášení 30.06.2010
Uzavření smlouvy 01.10.2009
Platnost od 01.07.2010
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s., č. 88/2008 Sb. m. s. a č. 52/2009 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě1)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byly dne 1. října 2009 v Ženevě přijaty změny pravidel 15, 16, 16bis, 19, 45bis, 46, 57, 66, 70 a 96 Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci.

Změny vstupují v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. července 2010 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn Prováděcího předpisu ke Smlouvě a jejich český překlad se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

přijaté dne 1. října 2009

Pravidlo 15

Mezinárodní přihlašovací poplatek

15.1 [beze změn]

15.2 Výše poplatku

(a) [beze zrněn]

(b) Mezinárodní přihlašovací poplatek je splatný v měně nebo v jedné z měn předepsaných přijímacím úřadem („předepsaná měna“).

(c) Pokud je předepsanou měnou švýcarský frank, převede přijímací úřad dotyčný poplatek neprodleně Mezinárodnímu úřadu ve švýcarských francích.

(d) Pokud je předepsanou měnou jiná měna než švýcarský frank a tato měna:

(i) je volně směnitelná na švýcarské franky, určí generální ředitel pro každý přijímací úřad, který předepisuje měnu platby mezinárodního přihlašovacího poplatku, ekvivalentní částku tohoto poplatku v předepsané měně v souladu s pokyny Shromáždění. Přijímací úřad převede částku v této měně neprodleně Mezinárodnímu úřadu;

(ii) není volně směnitelná na švýcarské franky, je přijímací úřad zodpovědný za konverzi mezinárodního přihlašovacího poplatku z předepsané měny na švýcarské franky a tento poplatek neprodleně převede Mezinárodnímu úřadu ve švýcarských francích, v částce uvedené v Sazebníku poplatků. Přijímací úřad rovněž může přepočítat mezinárodní přihlašovací poplatek z předepsané měny na eura nebo americké dolary a převést Mezinárodnímu úřadu neprodleně ekvivalentní částku poplatku v eurech nebo amerických dolarech, jak ji podle bodu (i) určí generální ředitel v souladu s pokyny Shromáždění.

15.3 Lhůta splatnosti; splatná částka

Mezinárodní přihlašovací poplatek je splatný přijímacímu úřadu do jednoho měsíce od data přijetí mezinárodní přihlášky. Splatná částka je částka platná k tomuto datu přijetí.

15.4 Vrácení poplatku

[Text stávajícího pravidla 15.6, přečíslovaného jako pravidlo 15.4]

Pravidlo 16

Rešeršní poplatek

16.1 Právo žádat poplatek

(a) [beze změn]

(b) Rešeršní poplatek vybírá přijímací úřad. Poplatek je splatný v měně předepsané tímto úřadem („předepsaná měna“).

(c) Pokud je předepsanou měnou měna, ve které orgán pro mezinárodní rešerši stanovil tento poplatek („stanovená měna“), převede přijímací úřad dotyčný poplatek neprodleně tomuto orgánu v dané měně.

(d) Pokud předepsanou měnou není stanovená měna a předepsaná měna:

(i) je volně směnitelná na stanovenou měnu, určí generální ředitel pro každý přijímací úřad, který předepisuje měnu platby rešeršního poplatku, ekvivalentní částku tohoto poplatku v předepsané měně v souladu s pokyny Shromáždění. Přijímací úřad převede částku v této měně neprodleně orgánu pro mezinárodní rešerši;

(ii) není volně směnitelná na stanovenou měnu, je přijímací úřad zodpovědný za konverzi rešeršního poplatku z předepsané měny na stanovenou měnu a tento poplatek neprodleně převede orgánu pro mezinárodní rešerši ve stanovené měně, v částce stanovené orgánem pro mezinárodní rešerši;

(e) Pokud při placení rešeršního poplatku v předepsané měně jiné, než je stanovená měna, je částka skutečně obdržená, podle odstavce (d)(i) tohoto pravidla, orgánem pro mezinárodní rešerši v předepsané měně po přepočtu na stanovenou měnu nižší než částka orgánem stanovená, uhradí orgánu pro mezinárodní rešerši rozdíl Mezinárodní úřad. Pokud je skutečně obdržená částka vyšší, náleží rozdíl Mezinárodnímu úřadu.

(f) Pokud jde o lhůtu splatnosti rešeršního poplatku a splatnou částku, platí přiměřeně ustanovení pravidla 15.3 týkající se mezinárodního přihlašovacího poplatku.

16.2 a 16.3 [beze změn]

Pravidlo 16 bis

Prodloužení lhůt k zaplacení poplatků

16bis. 1 Výzva přijímacího úřadu

(a) Pokud přijímací úřad do doby splatnosti podle pravidel 14.1(c), 15.3 a 16.1(f) zjistí, že mu nebyly zaplaceny žádné poplatky, nebo že zaplacená částka nestačí k pokrytí předávacího poplatku, mezinárodního přihlašovacího poplatku nebo rešeršního poplatku, přijímací úřad, s výhradou odstavce (d), vyzve přihlašovatele, aby zaplatil částku požadovanou k pokrytí těchto poplatků, případně spolu s poplatkem za pozdní platbu podle pravidla 16bis.2, a to ve lhůtě jednoho měsíce od data výzvy.

(b) a (c) [beze změn]

(d) Každá platba, kterou přijímací úřad obdrží před odesláním výzvy podle odstavce (a), se považuje za obdrženou před uplynutím lhůty podle pravidla 14.1(c), 15.3 nebo 16.1(f).

(e) [beze změn]

16bis.2 [beze změn]

Pravidlo 19

Příslušný přijímací úřad

19.1 až 19.3 [beze změn]

19.4 Předání Mezinárodnímu úřadu jako přijímacímu úřadu

(a) a (b) [beze změn]

(c) Pro účely pravidel 14.1(c), 15.3 a 16.1(f), pokud byla mezinárodní přihláška předána Mezinárodnímu úřadu podle odstavce (b), bude za datum přijetí mezinárodní přihlášky považováno datum, kdy byla mezinárodní přihláška skutečně přijata Mezinárodním úřadem. Pro účely tohoto odstavce neplatí poslední věta odstavce (b).

Pravidlo 45bis

Doplňkové mezinárodní rešerše

45 bis.1 Žádost o doplňkovou rešerši

(a) až (c) [beze změn]

(d) Pokud orgán pro mezinárodní rešerši zjistí, že mezinárodní přihláška nevyhovuje požadavku jednotnosti vynálezu, pak žádost o doplňkovou rešerši může obsahovat údaj o přání přihlašovatele omezit doplňkovou mezinárodní rešerši najeden z vynálezů, jak byly stanoveny orgánem pro mezinárodní rešerši, jiný, než je hlavní vynález podle článku 17(3)(a).

(e) [beze změn]

45bis.2 Jednací poplatek za doplňkovou rešerši

(a) až (c) [beze změn]

(d) Mezinárodní úřad vrátí jednací poplatek za doplňkovou rešerši přihlašovateli, pokud předtím, než jsou dokumenty uvedené v pravidle 45bisA(Q)(i) až (iv) předány orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši, je mezinárodní přihláška vzata zpět nebo je považována za vzatou zpět, nebo je žádost o doplňkovou rešerši vzata zpět nebo je považována za nepředloženou podle pravidla 45bis.l (e).

45 bis.3 Poplatek za doplňkovou rešerši

(a) až (c) [beze změn]

(d) Mezinárodní úřad vrátí poplatek za doplňkovou rešerši přihlašovateli, pokud předtím, než jsou dokumenty uvedené v pravidle 45bisA(Q)(i) až (iv) předány orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši, je mezinárodní přihláška vzata zpět nebo je považována za vzatou zpět, nebo je žádost o doplňkovou rešerši vzata zpět nebo je považována za nepředloženou podle pravidla 45bis.l(é) nebo 45bis.4(d).

(e) Orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnou dohodou podle článku 16(3)(b) vrátí poplatek za doplňkovou rešerši, pokud předtím, než zahájil doplňkovou mezinárodní rešerši v souladu s pravidlem 45bis.5(a), je žádost o doplňkovou rešerši považována za nepředloženou podle pravidla 45bis.5(g).

45bis.4 Kontrola žádosti o doplňkovou rešerši; oprava závad; poplatky za pozdní platbu; předání orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši

(a) až (f) [beze změn]

45bis.5 Zahájení, základ a rozsah doplňkové mezinárodní rešerše

(a) [beze změn]

(b) Doplňková mezinárodní rešerše bude provedena na základě podané mezinárodní přihlášky nebo překladu podle pravidla 45tó.l(b)(iii) nebo 45bis.\(c)(i), přičemž se bere v úvahu zpráva o mezinárodní rešerši a písemný posudek vyhotovený podle pravidla 43bis. 1, pokud jsou dostupné orgánu jmenovanému pro doplňkovou rešerši předtím, než rešerši zahájí. Pokud žádost o doplňkovou rešerši obsahuje údaj podle pravidla 45bis.l(d), může být doplňková mezinárodní rešerše omezena na vynález specifikovaný přihlašovatelem podle pravidla 45bis.\(d) a na ty části mezinárodní přihlášky, které se vztahují k tomuto vynálezu.

(c) až (f) [beze změn]

(g) Pokud orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši zjistí, že provedení rešerše je zcela vyloučeno omezením nebo podmínkami obsaženými v pravidle 45bis.9(a), jinými, než jsou omezení podle článku 17(2), jak jej lze použít na základě pravidla 45bis.5(c), bude se žádost o doplňkovou rešerši považovat za nepředloženou a orgán o tom vydá usnesení a bez odkladu o tom uvědomí přihlašovatele a zároveň Mezinárodní úřad.

(h) Orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši může v souladu s omezeními nebo podmínkami obsaženými v pravidle 45bis.9(a) rozhodnout o omezení rešerše pouze na určité nároky. V takovém případě bude tato skutečnost uvedena ve zprávě o doplňkové mezinárodní rešerši.

45bis.6 Jednotnost vynálezu

(a) až (e) [beze změn]

(f) Odstavce (a) až (e) se použijí přiměřeně, jestliže se orgán jmenovaný pro doplňkovou rešerši rozhodne omezit doplňkovou mezinárodní rešerši v souladu s druhou větou pravidla 45bis.5(b) nebo s pravidlem 45bis.5(h), za předpokladu, že jakýkoli odkaz v uvedených odstavcích na „mezinárodní přihlášku“ bude vykládán jako odkaz na ty části mezinárodní přihlášky, které se vztahují k vynálezu specifikovanému přihlašovatelem podle pravidla 45bisA(d), nebo které se vztahují k nárokům a těm částem mezinárodní přihlášky, u kterých bude orgán provádět doplňkovou mezinárodní rešerši.

45bis.7 a 45bis.8 [beze změn]

45bis.9 Orgány pro mezinárodní rešerši příslušně provést doplňkovou mezinárodní rešerši

(a) a (b) [beze změn]

(c) Omezení uvedená v odstavci (a) mohou například zahrnovat omezení předmětu, ke kterému mají být doplňkové mezinárodní rešerše provedeny, jiná, než jsou omezení podle článku 17(2), jak jej lze použít na základě pravidla 45bis.5(c), omezení týkající se celkového počtu doplňkových mezinárodních rešerší, které budou provedeny ve stanoveném období, a omezení zajišťující, že doplňkové mezinárodní rešerše se nerozšíří nad určitý počet nároků.

Pravidlo 46

Úprava nároků v řízení před Mezinárodním úřadem

46.1 až 46.4 [beze změn]

46.5 Forma úprav

(a) [beze změn]

(b) K náhradnímu listu či listům bude přiložen průvodní dopis, který:

(i) [beze změn]

(ii) uvádí původně přihlášené nároky, jež jsou v důsledku úprav zrušeny;

(iii) uvádí, na jakém základě k úpravám podané přihlášky došlo.

Pravidlo 57

Jednací poplatek

57.1 [beze změn]

57.2 Výše poplatku

(a) [beze změn]

(b) Jednací poplatek je splatný v měně nebo v jedné z měn předepsaných orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum („předepsaná měna“).

(c) Pokud je předepsanou měnou švýcarský frank, převede orgán dotyčný poplatek neprodleně Mezinárodnímu úřadu ve švýcarských francích.

(d) Pokud je předepsanou měnou jiná měna než švýcarský frank a tato měna:

(i) je volně směnitelná na švýcarské franky, určí generální ředitel pro každý orgán, který předepisuje měnu platby jednacího poplatku, ekvivalentní částku tohoto poplatku v předepsané měně v souladu s pokyny Shromáždění. Orgán převede částku v této měně neprodleně Mezinárodnímu úřadu.

(ii) není volně směnitelná na švýcarské franky, je organ zodpovědný za konverzi jednacího poplatku z předepsané měny na švýcarské franky a tento poplatek neprodleně převede Mezinárodnímu úřadu ve švýcarských francích, v částce uvedené v Sazebníku poplatků. Orgán rovněž může přepočítat jednací poplatek z předepsané měny na eura nebo americké dolary a převést Mezinárodnímu úřadu neprodleně ekvivalentní částku poplatku v eurech nebo amerických dolarech, jak ji podle bodu (i) určí generální ředitel v souladu s pokyny Shromáždění.

57.3 [beze změn]

57.4 Vrácení poplatku

[Text stávajícího pravidla 57.6, přečíslovaného jako pravidlo 57.4]

Pravidlo 66

Řízení před orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum

66.1 až 66.7 [beze změn]

66.8 Forma úprav

(a) S výhradou odstavce (b) přihlašovatel při úpravě popisu nebo výkresů předloží náhradní list za každý list mezinárodní přihlášky, který se v důsledku úpravy liší od listu, který byl původně podán. K náhradnímu listu či listům bude přiložen dopis upozorňující na rozdíly mezi nahrazenými a náhradními listy, uvádějící, na jakém základě k úpravě v podané přihlášce došlo, a pokud možno také vysvětlující důvody úpravy.

(b) a (c) [beze změn]

66.9 [beze změn]

Pravidlo 70

Mezinárodní předběžná zpráva o patentovatelnosti vyhotovená orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum (zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu)

70.1 [beze změn]

70.2 Podklad zprávy

(a) až (c) [beze změn]

(c-bis) Pokud byly nároky, popis nebo výkresy upraveny, ale k náhradnímu listu či listům nebyl přiložen průvodní dopis uvádějící, na jakém základě k úpravě v podané přihlášce došlo, jak to vyžaduje pravidlo 46.5(b)(iii), jak je lze použít na základě pravidla 66.8(c) nebo 66.8(a), zprávu lze vypracovat, jako kdyby k úpravě nedošlo. V takovém případě bude tato skutečnost uvedena ve zprávě.

(d) a (e) [beze změn]

70.3 až 70.17 [beze změn]

Pravidlo 96

Sazebník poplatků

96.1 Sazebník poplatků připojený k prováděcímu předpisu

Výše poplatků podle pravidel 15, 45bis.2 a 57 se udává ve švýcarské měně. Je stanovena Sazebníkem poplatků připojeným k tomuto Prováděcímu předpisu, jehož je nedílnou součástí.

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb.

Přesunout nahoru