Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 45/2010 Sb. m. s.Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. března 2010 bylo v Norfolku podepsáno Memorandum o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o přidělování styčných důstojníků.

Datum vyhlášení 30.04.2010
Uzavření smlouvy 22.03.2010
Platnost od 22.03.2010
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. března 2010 bylo v Norfolku podepsáno Memorandum o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o přidělování styčných důstojníků.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 11.8 dnem podpisu.

České znění Memoranda se vyhlašuje současně.


MEMORANDUM O DOHODĚ

MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

O PŘIDĚLOVÁNÍ STYČNÝCH DŮSTOJNÍKŮ

OBSAH

PREAMBULE

ČLÁNEK 1
DEFINICE

ČLÁNEK 2
PŮSOBNOST

ČLÁNEK 3
POVINNOSTI A ČINNOSTI

ČLÁNEK 4
FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

ČLÁNEK 5
BEZPEČNOST

ČLÁNEK 6
TECHNICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI

ČLÁNEK 7
KÁZEŇ A ODVOLÁVÁNÍ

ČLÁNEK 8
NÁROKY

ČLÁNEK 9
ŘEŠENÍ SPORŮ

ČLÁNEK 10
OBECNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 11
VSTUP V PLATNOST, ZMĚNY, TRVÁNÍ A UKONČENÍ

PŘÍLOHA A:
VZOR CERTIFIKACE K PODPISU STYČNÝMI DŮSTOJNÍKY

PREAMBULE

Ministerstvo obrany České republiky a Velitelství společných sil Spojených států amerických, reprezentující Ministerstvo obrany Spojených států amerických (dále označované individuálně jako „strana“ a společně jako „strany“),

uvědomujíce si, že se na toto Memorandum o dohodě (dále jen „Memorandum“) vztahují Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, vstoupivší v platnost dne 19.9.1995, Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně informací v oblasti výzkumu a vývoje, vstoupivší v platnost dne 22.2.2008, a Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil (NATO SOFA), podepsaná v Londýně dne 19.6.1951, a

přejíce si navázat formální styky mezi stranami,

se tímto dohodly na následujících podmínkách týkajících se přidělování jednotlivců do vládních zařízení, aby zde vykonávali funkci styčných důstojníků.

ČLÁNEK 1

DEFINICE

Kromě termínů definovaných v jiných ustanoveních tohoto Memoranda budou následující termíny v ní obsažené mít následující význam:

1.1 „Utajovaná informace“ znamená informaci vytvořenou úřady České republiky nebo úřady Spojených států nebo pro ně, nebo která je v jejich jurisdikci nebo pod jejich kontrolou, a vyžadující ochranu v zájmu národní bezpečnosti a která je takto označena vyznačením stupně utajení. Tato informace může mít ústní, vizuální, elektronickou nebo listinnou podobu, nebo může mít podobu předmětu, zahrnujíce v to vybavení nebo technologii.

1.2 „Kontaktní důstojník“ znamená úředníka Ministerstva obrany Spojených států amerických písemně pověřeného dohledem a kontrolou nad veškerými kontakty, žádostmi o informace, konzultacemi, přístupy a dalšími činnostmi styčných důstojníků, kteří jsou přiděleni nebo navštíví složku Ministerstva obrany Spojených států amerických nebo podřízenou organizaci.

1.3 „Kontrolovaná neutajovaná informace“ znamená neutaj ovanou informaci, k níž je omezen přístup nebo jejíž šíření je omezeno v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Zahrnuje informaci, která se nezveřejňuje nebo podléhá vývozní kontrole.

1.4 „Hostitelská vláda“ znamená národní vládu hostitelské strany.

1.5 „Hostitelská strana“ znamená stranu, u níž působí styčný důstojník vyslaný domovskou stranou podle článku 3.

1.6 „Program mezinárodních návštěv“ znamená program vytvořený k zabezpečování návštěv a přidělování zahraničních představitelů u složek Ministerstva obrany Spojených států amerických a v zařízeních jeho dodavatelů. Byl vytvořen k zajištění toho, aby utajované a kontrolované neutaj ováné informace, s nimiž mají být seznámeni cizí státní příslušníci, byly řádně schváleny k uvolnění pro jejich vlády; aby žádající cizí vlády poskytovaly bezpečnostní záruky za cizí státní příslušníky nebo jejich vysílající organizace nebo firmy, pokud návštěva nebo přidělení zahrnuje utajovanou informaci; a aby pro návštěvu nebo přidělení byla zajištěna příslušná administrativní opatření (např. stanovení data, času a místa).

1.7 „Styčný důstojník“ znamená vojáka nebo civilního zaměstnance domovské strany, který je na základě schválení nebo certifikace hostitelské strany nebo vlády zmocněn domovskou stranou, aby jednal jako její oficiální představitel v souvislosti s programy, projekty nebo dohodami, které jsou v zájmu vlád obou stran.

1.8 „Domovská vláda“ znamená národní vládu domovské strany.

1.9 „Domovská strana“ znamená stranu, která přiděluje styčného důstojníka podle článku 3.

ČLÁNEK 2

PŮSOBNOST

2.1 Po dobu platnosti tohoto Memoranda může Ministerstvo obrany České republiky přidělit na základě dohody obou stran své vojáky nebo civilní zaměstnance ozbrojených sil jako styčné důstojníky na Ústředí Velitelství společných sil Spojených států amerických v souladu s podmínkami tohoto Memoranda.

2.2 Vytvoření každého místa styčného důstojníka podle tohoto Memoranda bude podloženo prokazatelnou potřebou a vzájemnou prospěšností takového místa pro obě strany. Po vytvoření bude každé místo styčného důstojníka podléhat pravidelnému posouzení jakoukoli stranou, aby bylo zajištěno, že takové místo je nadále potřebné a vzájemně prospěšné pro obě strany. Strany se dohodly, že místo styčného důstojníka, které není pro některou z nich nadále potřebné nebo vzájemně prospěšné, bude zrušeno.

2.3 Zahájení služby styčného důstojníka bude možné po splnění podmínek vztahujících se k oficiální certifikaci nebo schvalování styčných důstojníků, které mohou být stanoveny hostitelskou stranou nebo její vládou. Styční důstojníci, kteří mají být svou domovskou stranou přiděleni na místa ve Spojených státech, budou vyžádáni podle Programu mezinárodních návštěv definovaného v odstavci 1.6 tohoto Memoranda.

2.4 Pokud nebude dohodnuto jinak, normální doba služby styčného důstojníka bude tři (3) roky.

2.5 Jedna osoba může v kterémkoli okamžiku sloužit jako styčný důstojník pouze u jednoho hlavního vojenského velitelství hostitelské strany.

ČLÁNEK 3

POVINNOSTI A ČINNOSTI

3.1 Styčný důstojník zastupuje domovskou stranu u hostitelské strany. Styčný důstojník nebude vykonávat služby, jež jsou právními předpisy hostitelské vlády a jejího státu vyhrazeny důstojníkům nebo zaměstnancům hostitelské vlády, ani nebude pro hostitelskou vládu vykonávat jakékoliv práce nebo poskytovat jakékoliv služby hostitelské vládě či jejím agenturám (včetně hostitelské strany).

3.2 Od styčného důstojníka se požaduje, aby dodržoval všechna příslušná opatření, procedury a právní předpisy hostitelské vlády a jejího státu. Hostitelská strana přidělí styčnému důstojníkovi kontaktního důstojníka, který mu poskytne radu, pokud jde o opatření, procedury a právní předpisy hostitelské strany, a zařídí činnost v souladu s těmito požadavky a účely tohoto Memoranda.

3.3 Styčný důstojník může zasláním žádosti kontaktnímu důstojníkovi požádat o přistup do zařízení hostitelské strany. Pokud tento přístup napomáhá uskutečňování účelu tohoto Memoranda, je v souladu s podmínkami jakékoliv příslušné certifikace nebo souhlasu vydaných hostitelskou vládou a je přípustný z hlediska příslušných opatření, procedur a právních předpisů hostitelské vlády a jejího státu, může být umožněn. O schválení takových žádostí rozhoduje hostitelská strana. Jakákoli žádost o přístup jdoucí za rámec podmínek příslušné certifikace nebo souhlasu musí být podána prostřednictvím Programu mezinárodních návštěv.

3.4 Styčnému důstojníkovi nebude umožněn přístup k technickým údajům ani jiným informacím hostitelské strany, ať již utajovaným či neutajovaným, s výjimkou těch, které byly schváleny hostitelskou stranou, a to pouze v rozsahu nutném pro výkon funkcí styčného důstojníka podle tohoto Memoranda.

3.5 Se všemi informacemi, k nimž byl styčnému důstojníkovi umožněn přístup po dobu jeho služby ve funkci styčného důstojníka u hostitelské strany, se bude nakládat jako s informacemi důvěrně poskytovanými domovské vládě, přičemž styčný důstojník nebude tyto informace dále předávat nebo poskytovat žádné jiné osobě, firmě, organizaci nebo vládě bez předchozího písemného zmocnění hostitelské vlády. Poskytnutí informací styčnému důstojníkovi nebude považováno za licenci nebo oprávnění k použití těchto informací pro jakýkoli jiný účel než ten, který je popsán v článku 2 tohoto Memoranda.

3.6 Styčnému důstojníkovi není povolena účast na cvičeních, rozmístěních nebo civilně-vojenských akcích, pokud k ní nebude výslovně písemně zmocněn jak hostitelskou, tak domovskou stranou.

3.7 Domovská strana nebude vysílat styčného důstojníka do služby nebo jej držet ve službě v místech, kde může pravděpodobně dojít nebo již došlo k přímým projevům nepřátelství se silami třetích států, bez písemného souhlasu domovské strany a hostitelské strany.

3.8 Od styčného důstojníka se bude požadovat dodržování ústroj nich předpisů domovské strany s tím, že na žádost hostitelské strany bude styčný důstojník také nosit označení nutná k určení jeho státní příslušnosti, hodnosti a jeho postavení jako styčného důstojníka. Při jakékoliv příležitosti bude ústroj volena tak, aby se co nejvíce blížila ústroji konkrétní složky hostitelské strany, u níž se styčný důstojník nachází. Od styčného důstojníka se bude požadovat dodržování zvyků hostitelské strany, pokud jde o nošení civilního oděvu.

3.9 Před započetím doby služby styčného důstojníka sdělí domovská strana hostitelské straně, která složka domovské strany bude provádět operační řízení styčného důstojníka a také - pokud půjde o jinou složku - která složka domovské strany bude zajišťovat administrativní podporu styčného důstojníka a na něm závislých osob.

3.10 Na konci doby služby styčného důstojníka, nebo podle dohody stran, domovská strana může v souladu s ustanoveními článku 2 nahradit styčného důstojníka jinou osobou, která splňuje požadavky tohoto Memoranda.

ČLÁNEK 4

FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

4.1 Domovská strana ponese všechny náklady a výdaje na styčného důstojníka zahrnující mimo jiné:

4.1.1 Celý plat a další požitky styčného důstojníka;

4.1.2 Všechny cesty styčného důstojníka a na něm závislých osob, zahrnující mimo jiné cestu do země hostitelské strany a z ní;

4.1.3 Všechny náklady a výdaje na přidělení nebo umístění styčného důstojníka a osob na něm závislých v zemi hostitelské strany včetně nákladů a výdajů na cesty, kancelářské prostory, administrativní služby, ubytování, stravování, lékařské a stomatologické služby, pokud není v platné mezinárodní smlouvě výslovně stanoveno jinak;

4.1.4 Náhrady za ztrátu nebo poškození osobního majetku styčného důstojníka nebo osobního majetku osob na něm závislých;

4.1.5 Stěhování zařízení domácnosti styčného důstojníka a osob na něm závislých;

4.1.6 Přípravu a přepravu pozůstatků a pohřební náklady související s úmrtím styčného důstojníka nebo osob na něm závislých;

4.1.7 Formální i neformální výcvik styčného důstojníka, pokud nejde o poskytování informací o požadavcích hostitelské strany prováděné kontaktním důstojníkem;

4.1.8 Všechny výdaje související s návratem styčného důstojníka, jehož přidělení skončilo nebo bylo ukončeno, společně s osobami na něm závislými.

4.2 Hostitelská strana může poskytnout kancelářské zařízení, vybavení, materiál a služby, které mohou být pro styčného důstojníka nezbytné pro dosažení účelu tohoto Memoranda, přičemž domovská strana uhradí náklady na využívání těchto zařízení styčným důstojníkem podle sazeb stanovených hostitelskou stranou. Pokud jsou hostitelskou stranou Spojené státy, provádí se úhrada za toto zařízení, vybavení, materiál a služby prostřednictvím Programu pro vojenské prodeje do zahraničí (FMS, Foreign Military Sales) nebo za použití Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb, která vstoupila v platnost dne 19.11.1996.

4.3 Přidělování styčných důstojníků podle tohoto Memoranda podléhá schválení domovské strany a dostupnosti finančních prostředků domovské strany pro tyto účely.

ČLÁNEK 5

BEZPEČNOST

5.1 Hostitelská strana stanoví maximální věcný rozsah a stupně utajení, v jejichž rámci bude styčnému důstojníkovi povoleno seznamovat se s utajovanými informacemi a kontrolovanými neutajovanými informacemi. Hostitelská strana sdělí domovské straně, jaký stupeň bezpečnostní prověrky musí mít styčný důstojník, aby mu byl povolen přístup k těmto informacím. Přístup styčného důstojníka k těmto informacím a zařízením bude omezen v souladu s podmínkami jeho přidělení, s ustanoveními tohoto článku, jakož i jakoukoli další dohodou nebo ujednáním mezi stranami nebo jejich vládami týkající se přístupu k těmto informacím a zařízením. Přístup bude dále vždy omezen na minimum nutné k naplnění účelu tohoto Memoranda, přičemž hostitelská strana může na základě svého uvážení zakázat styčnému důstojníkovi přístup do kteréhokoli zařízení nebo počítače hostitelské strany anebo požadovat, aby na takový přístup dohlížel personál hostitelské strany. Žádné ustanovení tohoto Memoranda nemůže být stranami vykládáno jako oprávnění k neomezenému přístupu k utajovaným informacím nebo kontrolovaným neutajovaným informacím uloženým v zařízeních nebo počítačových systémech hostitelské strany.

5.2 Každá strana zajistí předání bezpečnostních záruk, a to v případě českého personálu prostřednictvím Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, D. C, a v případě personálu Spojených států prostřednictvím Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, v nichž bude uvedena bezpečnostní prověrka styčného důstojníka přidělovaného příslušnou stranou. Bezpečnostní záruky budou připraveny a předány předepsanými kanály v souladu s obvyklými postupy hostitelské strany. Pro Spojené státy je předepsaným kanálem Program mezinárodních návštěv definovaný v odstavci 1.6 tohoto Memoranda.

5.3 Domovská strana zajistí, aby každý přidělený styčný důstojník byl plně seznámen s příslušnými právními předpisy týkajícími se ochrany majetkových informací (např. patentů, autorských práv, know-how a obchodních tajemství), utajovaných informací a kontrolovaných neutaj ováných informací, které jsou tomuto styčnému důstojníkovi předávány, a aby tyto právní předpisy dodržoval. Tento závazek platí jak během přidělení styčného důstojníka, tak po jeho ukončení. Od styčných důstojníků Ministerstva obrany České republiky se bude požadovat, aby před nástupem do své funkce podepsali certifikaci uvedenou v Příloze A tohoto Memoranda. Výkon funkce styčného důstojníka u Velitelství společných sil Spojených států amerických bude povolen pouze osobám, které tuto certifikaci vyplnily a podepsaly.

5.4 Domovská strana zajistí, aby styčný důstojník trvale dodržoval všechny bezpečnostní právní předpisy a procedury hostitelské vlády a jejího státu. Každé porušení bezpečnostních procedur styčným důstojníkem po dobu jeho přidělení bude oznámeno domovské straně, aby učinila vhodná opatření. Domovská strana odvolá na žádost hostitelské strany každého styčného důstojníka, který v průběhu svého přidělení poruší bezpečnostní právní předpisy nebo procedury.

5.5 Veškeré utajované informace zpřístupněné styčnému důstojníkovi budou považovány za utajované informace poskytnuté domovské straně a budou podléhat všem ustanovením a ochranným opatřením stanoveným v Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací platné ode dne 19. září 1995.

5.6 Styčný důstojník nesmí přechovávat utajované informace nebo kontrolované neutajované informace ve hmotné podobě (např. jako písemné dokumenty nebo elektronické soubory), pokud to není výslovně povoleno v podmínkách certifikace udělené hostitelskou stranou styčnému důstojníkovi (a písemně vyžádáno domovskou vládou) pro následující případy:

5.6.1 Kurýři. Styčný důstojník může přechovávat utajovanou informaci při plnění kurýrních úkolů, jestliže je k tomu oprávněn certifikací udělenou mu hostitelskou stranou. Utajované informace budou zabaleny a jejich příjem bude potvrzován podle požadavků hostitelské strany.

5.6.2 Uložení na místě. Styčný důstojník může být v souladu s podmínkami certifikace vybaven bezpečnou schránou pro dočasné ukládání utajovaných informací, a to pod podmínkou, že odpovědnost za bezpečnost a kontrola nad schránou a jejím obsahem zůstanou hostitelské straně.

ČLÁNEK 6

TECHNICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI

6.1 Certifikace nebo schválení jednotlivce hostitelskou stranou jako styčného důstojníka nezakládá tomuto jednotlivci diplomatické ani jiné zvláštní výsady.

6.2 Hostitelská strana může v rozsahu daném právními předpisy hostitelské vlády a jejího státu a v souladu s článkem 4 tohoto Memoranda poskytnout styčnému důstojníkovi administrativní podporu potřebnou k naplnění účelu tohoto Memoranda, která bude podléhat úhradě domovskou stranou.

6.3 Osvobození styčného důstojníka nebo na něm závislých osob od daní, cel, dovozních přirážek nebo jiných podobných poplatků se řídí příslušnými právními předpisy či mezinárodními smlouvami.

6.4 Pokud hostitelská strana poskytne styčnému důstojníkovi kancelářské prostory, stanoví tato strana styčnému důstojníkovi běžnou pracovní dobu.

6.5 Domovská strana zajistí, aby byla hostitelská strana informována s co největším předstihem o jakékoli nepřítomnosti styčného důstojníka.

6.6 Styčný důstojník a potvrzené na něm závislé osoby obdrží péči ve vojenských zdravotnických a stomatologických zařízeních v rozsahu dovoleném platnými právními předpisy, opatřeními a mezinárodními smlouvami. Jestliže mezi stranami existuje vzájemná dohoda o zdravotní péči, je v ní specifikováno oprávnění styčného důstojníka a na něm závislých osob k přístupu k takovým zařízením. Osobám, na něž se taková dohoda vztahuje, je péče obecně poskytována bezplatně. Všem styčným důstojníkům a na nich závislým osobám, na které se taková dohoda nevztahuje, může být nabídnuta zdravotní péče ve vojenských zařízeních za úhradu. Tam, kde nejsou vojenská zařízení k dispozici, odpovídá styčný důstojník za náklady na zdravotní a stomatologickou péči o něj a na něm závislé osoby. Před dobou služby styčného důstojníka domovská strana zajistí, aby styčný důstojník a na něm závislé osoby byli zdravotně způsobilí. Domovská strana je povinna se seznámit s dostupností zdravotních a stomatologických služeb pro styčného důstojníka a na něm závislé osoby, jakož i s náklady a postupy pro užívání těchto služeb.

6.7 Styčnému důstojníkovi a na něm závislým osobám může být dovoleno užívat vojenské velkoobchody, prodejny, kulturní zařízení a účastnit se obdobných aktivit ke zvyšování jejich morálky a pohody, a to v souladu s právními předpisy a opatřeními hostitelské strany a jejího státu.

6.8 Pokud jsou taková zařízení k dispozici, poskytne hostitelská strana styčnému důstojníkovi a osobám na něm závislým ubytovací a stravovací zařízení podle stejných zásad a priorit jako u svého vlastního personálu srovnatelné hodnosti a funkce, a to v rozsahu povoleném právními předpisy hostitelské vlády a jejího státu a za úhradu domovskou stranou. V místech, kde hostitelská strana neposkytuje ubytovací a stravovací zařízení, vyvine tato strana přiměřené úsilí k tomu, aby pomohla domovské straně najít taková zařízení pro styčného důstojníka a osoby na něm závislé.

6.9 Domovská strana zajistí, aby styčný důstojník a osoby na něm závislé měly v době vstupu či opuštění území státu hostitelské vlády všechny doklady vyžadované touto vládou pro takový vstup či opuštění. Pokud příslušná mezinárodní smlouva mezi státy stran nestanoví výjimku, musí se styční důstojníci a osoby na nich závislé podřídit při vstupu do Spojených států amerických jejich celním předpisům.

ČLÁNEK 7

KÁZEŇ A ODVOLÁVÁNÍ

7.1 S výjimkou stanovenou v odstavci 7.2 nemůže hostitelská strana ani ozbrojené síly hostitelské vlády přijímat kázeňská opatření vůči styčnému důstojníkovi, který poruší vojenské předpisy státu hostitelské strany. Hostitelská strana nemá kázeňskou pravomoc ani nad osobami závislými na styčném důstojníkovi. Domovská strana však přijme vůči styčnému důstojníkovi taková administrativní nebo kázeňská opatření, která mohou být přiměřená okolnostem tak, aby bylo zajištěno dodržování tohoto Memoranda. Strany budou spolupracovat při vyšetřování jakýchkoliv porušení právních předpisů státu jedné z nich.

7.2 Certifikace nebo schválení styčného důstojníka může být hostitelskou stranou kdykoliv zrušeno, modifikováno nebo omezeno z jakéhokoliv důvodu, včetně, nikoli však výlučně, porušení právních předpisů hostitelské strany, hostitelské vlády nebo jejího státu. Mimo to domovská vláda odvolá na základě požadavku hostitelské strany styčného důstojníka nebo osoby na něm závislé ze státního území hostitelské vlády. Hostitelská strana svůj požadavek na odvolání odůvodní, nicméně spor mezi stranami, pokud jde o dostatečnost těchto důvodů, neospravedlňuje prodlení při odvolání styčného důstojníka nebo na něm závislých osob.

7.3 Styčný důstojník nebude vykonávat žádné kontrolní či kázeňské pravomoci nad vojenským nebo civilním personálem hostitelské strany.

ČLÁNEK 8

NÁROKY

8.1 Nároky vůči kterékoli straně nebo jejímu personálu budou řešeny v souladu s ustanoveními článku VIII NATO SOFA.

8.2 Domovská strana zajistí, aby styční důstojníci a je doprovázející závislé osoby měli pojištění pro případ odpovědnosti z provozu jejich motorových vozidel v souladu s příslušnými právními předpisy státu hostitelské strany nebo nižšího územněsprávního celku státu hostitelské strany, v němž se nacházejí. Případné nároky související s užíváním soukromého motorového vozidla budou nejdříve uplatněny proti tomuto pojištění.

ČLÁNEK 9

ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1 Spory vzniklé z tohoto Memoranda nebo s ním související budou řešeny pouze jednáním stran a nebudou předkládány k urovnání jednotlivcům, národním nebo mezinárodním soudům ani jakémukoli jinému fóru.

ČLÁNEK 10

OBECNÁ USTANOVENÍ

10.1 Všechny závazky stran podle tohoto Memoranda budou prováděny v souladu s vnitrostátním právem a závisí na dostupnosti finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely.

10.2 Domovská strana zajistí, aby styčný důstojník zachovával veškeré povinnosti a dodržoval omezení uložená mu podle tohoto Memoranda a přílohy A k tomuto Memorandu.

10.3 Strany se shodují na tom, že toto Memorandum je smlouvou závaznou podle mezinárodního práva.

ČLÁNEK 11

VSTUP V PLATNOST, ZMĚNY, TRVÁNÍ A UKONČENÍ

11.1 Toto Memorandum může být změněno na základě vzájemné písemné dohody stran.

11.2 Platnost tohoto Memoranda může být kdykoli ukončena na základě písemné dohody obou stran. V případě, že se obě strany shodují na ukončení platnosti tohoto Memoranda, uskuteční před datem ukončení platnosti vzájemné jednání.

11.3 Kterákoli ze stran může vypovědět toto Memorandum písemným oznámením druhé straně s výpovědní lhůtou sto osmdesát (180) dnů.

11.4 Jestliže strany uzavřou zvláštní Dokument o nabídce a přijetí (LOA - Letter of Offer and Acceptance), který upraví přidělení styčných důstojníků z Ministerstva obrany České republiky na Ústředí Velitelství společných sil Spojených států amerických za účelem uskutečnění konkrétního Programu pro vojenské prodeje do zahraničí (FMS - Foreign Military Sales), pak se na tyto styčné důstojníky bude vztahovat uzavřený Dokument o nabídce a přijetí.

11.5 Příslušná práva a povinnosti stran podle článku 5 (Bezpečnost) budou trvat bez ohledu na ukončení platnosti tohoto Memoranda.

11.6 Nejpozději v den, kdy nabude účinnosti ukončení platnosti nebo vypovězení tohoto Memoranda, stáhne každá ze stran své styčné důstojníky a osoby na nich závislé z území druhé strany a uhradí veškeré závazky, které na základě tohoto Memoranda dluží druhé straně. Jakékoliv náklady nebo výdaje, které má uhradit některá ze stran podle článku 4 tohoto Memoranda, ale které nebyly vyúčtovány s dostatečným předstihem umožňujícím jejich uhrazení před ukončením platnosti tohoto Memoranda, budou uhrazeny neprodleně po jejich vyúčtování.

11.7 Toto Memorandum nahrazuje všechny předchozí dohody týkající se styčných důstojníků, které mezi sebou uzavřely strany nebo jejich organizace, součásti nebo agentury, upravující přidělování osob jakožto styčných důstojníků na Ústředí Velitelství společných sil Spojených států amerických.

11.8 Toto Memorandum vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami. Sjednává se na dobu pěti (5) let a může být opakovaně prodlouženo na navazující pětiletá období písemnou dohodou stran.

11.9 Toto Memorandum sestává z jedenácti (11) článků a přílohy.


Na důkaz čehož níže podepsaní, řádně zplnomocněni, podepsali toto Memorandum.

Dáno ve dvou (2) původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany České republiky
brigádní generál Ing. Miroslav Žižka v. r.
1. zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky
Datum: 22. března 2010

Za Ministerstvo obrany Spojených států amerických
David M. Edgington v. r.
generálmajor vzdušných sil USA náčelník štábu Velitelství společných sil USA
Datum: 22. března 2010


PŘÍLOHA A

VZOR CERTIFIKACE K PODPISU STYČNÝMI DŮSTOJNÍKY

[datum]

ODDÍL 1

PRÁVNÍ STATUS CERTIFIKACE

Jako představitel Ministerstva obrany České republiky pod záštitou rozšířeného oprávnění k návštěvám li Velitelství společných sil Spojených států amerických podléhám jurisdikci federálních, státních a místních zákonů Spojených států, pokud nestanoví jinak mezinárodní smlouva, jiný konkrétní pramen práva či podmínky jakýchkoli diplomatických imunit, které mi mohou být přiznány. Jsem srozuměn s tím, že přijetí funkce styčného důstojníka mi nezakládá nárok na diplomatické nebo jiné zvláštní výsady.

ODDÍL 2

PODMÍNKY CERTIFIKACE

(1) Úkoly: Jsem srozuměn s tím, že má činnost bude omezena na zastupování mé vlády a že se ode mě očekává, že budu vyjadřovat názory mé vlády v záležitostech společného zájmu mé vlády a vlády Spojených států. Nebudu vykonávat povinnosti, které jsou právními předpisy vyhrazeny důstojníkům nebo zaměstnancům vlády Spojených států.

(2) Náklady: Jsem srozuměn s tím, že veškeré náklady spojené s výkonem mých povinností jako styčného důstojníka, zahrnující mimo jiné náklady na cestování, kancelářské prostory, administrativní služby, ubytování, stravu, lékařské a stomatologické služby, ponese má vláda.

(3) Prodloužení a opětovné potvrzení: Jsem srozuměn s tím, že pokud si má vláda přeje rozšíření nebo opětovné potvrzení mého postavení nad rozsah původního časového vymezení, pro něž jsem certifikován, je třeba podat novou žádost o povolení návštěvy nejpozději 30 dnů před vypršením stávajícího rozšířeného oprávnění k návštěvám.

(4) Kontaktní důstojník: Jsem srozuměn s tím, že po dokončení procesu certifikace bude po dobu mé návštěvy u Velitelství společných sil Spojených států amerických k mé podpoře přidělen kontaktní důstojník. Dále jsem srozuměn s tím, že prostřednictvím mého kontaktního důstojníka budu koordinovat všechny žádosti o informace, návštěvy a jiné záležitosti spadající do rozsahu mé certifikace. Jsem také srozuměn s tím, že požadavky na informace jdoucí mino rozsah mé certifikace budou předkládány prostřednictvím úřadu přidělence obrany při Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, D.C.

(5) Jiné návštěvy: Jsem srozuměn s tím, že návštěvy v zařízeních, jejichž účel nemá přímý vztah k rozsahu mé certifikace, budou zabezpečovány prostřednictvím úřadu přidělence obrany při Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, D.C.

(6) Uniforma: Jsem srozuměn s tím, že při plnění svých úkolů u Velitelství společných sil Spojených států amerických nebo jiném zařízení Ministerstva obrany budu nosit svou národní uniformu, pokud mi hostitelská strana nedá jiné pokyny. Budu dodržovat ústroj ní předpisy své domovské vlády.

(7) Pracovní doba: Jsem srozuměn s tím, že má pracovní doba bude od pondělí do pátku od 8:00 do 16:15. Pokud budu požadovat přístup do mých pracovních prostor mimo pracovní dobu, je mou povinností vyžádat si svolení od kontaktního důstojníka.

(8) Bezpečnost:

a. Jsem srozuměn s tím, že přístup k informacím vlády Spojených států bude omezen pouze na informace, o kterých můj kontaktní důstojník rozhodne, že jsou nezbytné k výkonu funkce styčného důstojníka. Jsem také srozuměn s tím, že mi nemusí být umožněn přístup bez dohledu k počítačovým systémům vlády Spojených států, pokud informace dostupné prostřednictvím daného počítače nelze uvolnit pro mou vládu podle platných právních předpisů a opatření Spojených států amerických.

b. Se všemi informacemi, k nimž budu moci mít přístup po dobu mé certifikace, bude nakládáno jako s informacemi důvěrně poskytnutými mé vládě. Tyto informace neuvolním ani nepředám žádné jiné osobě, firmě, organizaci nebo vládě bez předchozího písemného souhlasu vlády Spojených států.

c. Okamžitě učiním oznámení svému kontaktnímu důstojníkovi, když získám nebo se dozvím o informacích Spojených států, k nimž nemám oprávnění přístupu. Dále souhlasím s tím, že budu hlásit svému kontaktnímu důstojníkovi všechny případy, při nichž mi byly nabídnuty nebo poskytnuty informace, pro něž nemám oprávnění.

d. Pokud to bude vyžadováno, budu na svém svrchním oděvu nosit zřetelně viditelný bezpečnostní odznak. Tento odznak bude dodán vládou Spojených států.

(9) Dodržování: Byl jsem seznámen s předpoklady a podmínkami mé certifikace, plně jsem jim porozuměl a budu je dodržovat. Nedodržení může mít za následek ukončení mé certifikace. Dále jsem srozuměn s tím, že ukončení mé certifikace nevylučuje další řízení v rámci federálních, státních nebo místních právních předpisů v souladu splatnou mezinárodní smlouvou o statusu ozbrojených sil nebo jinými mezinárodními smlouvami.

(10) Definice pojmů: Pojmy zde nedefinované jsou definovány v platném Memorandu, kterým se řídí mé přidělení jako styčného důstojníka.

ODDÍL 3

ROZSAH CERTIFIKACE

(1) Kontaktní důstojník:___________mi byl přidělen jako kontaktní důstojník.

(2) Certifikace: Jsem certifikován u Velitelství společných sil Spojených států amerických k podpore následujících programů: experimentování, transformace, interoperabilita, rozvoj koncepcí a další podněty k mnohonárodní spolupráci v rámci Velitelství společných sil Spojených států amerických vzájemně písemně dohodnuté oběma stranami.

(3) Cestování: V rozsahu mé certifikace mohu se svolením mého kontaktního důstojníka navštívit následující místa:

- zařízení Velitelství společných sil Spojených států amerických,

- místa aktivit podřízených zařízení Velitelství společných sil Spojených států amerických a

- vymezené prostory v rámci Pentagonu.

ODDÍL 4

POTVRZENÍ O VSTUPNÍM POUČENÍ

Já,____________, jsem srozuměn s tím a beru na vědomí, že jsem byl certifikován jako styčný

důstojník u Velitelství společných sil Spojených států amerických na základě dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických, reprezentovaným Velitelstvím společných sil Spojených států amerických. Dále potvrzuji, že plně chápu a byl jsem poučen o následujícím: (1) právním statusu mé certifikace; (2) podmínkách mé certifikace; a (3) rozsahu mé certifikace. Dále prohlašuji, že budu dodržovat podmínky a povinnosti podle mé certifikace.

(PODPIS STYČNÉHO DŮSTOJNÍKA)

(JMÉNO STYČNÉHO DŮSTOJNÍKA - HŮLKOVÝM PÍSMEM)
(HODNOST A/NEBO TITUL)

(DATUM)

(PODPIS OSOBY PROVÁDĚJÍCÍ POUČENÍ)

(JMÉNO - HŮLKOVÝM PÍSMEM)

(MÍSTO)
Přesunout nahoru