Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 40/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Zápisu o opravě Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství

Datum vyhlášení 29.03.2010
Uzavření smlouvy 27.11.2009
Platnost od 29.03.2010
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. listopadu 2009 byl v Římě podepsán Třetí protokol o opravách Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství1), podepsané v Lisabonu dne 13. prosince 2007, jehož součástí je Zápis o opravě Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství.

České znění Zápisu o opravě ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


OPRAVY

ZÁPIS O OPRAVĚ

Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsané v Lisabonu dne 13. prosince 2007

(Úřední věstník Evropské unie C 306 ze dne 17. prosince 2007)

(2009/C 290/01)

Tato oprava byla provedena zápisem o opravě podepsaným v Římě dne 27. listopadu 2009, uloženým u vlády Italské republiky.

1. ZMĚNY SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

a) Strana 27, čl. 1 bod 30 - nový čl. 13a odst. 1

Místo: „1. Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který předsedá Radě pro zahraniční věci, přispívá svými návrhy k vypracovávání společné zahraniční a bezpečnostní politiky a zajišťuje provádění rozhodnutí přijatých Evropskou radou a Radou.“

má být: „1. Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který předsedá Radě pro zahraniční věci, přispívá svými návrhy k vytváření společné zahraniční a bezpečnostní politiky a zajišťuje provádění rozhodnutí přijatých Evropskou radou a Radou.“

b) Strana 38, čl. 1 bod 51

Před poslední větu se vkládá tato věta: „Články 34, 35, 37, 38a 39 se zrušují.“

c) Strana 39, čl. 1 bod 56 - nový čl. 48 odst. 5

Místo: „5. Pokud Lisabonskou smlouvu po dvou letech od jejího podpisu ratifikovaly čtyři pětiny členských států a jeden nebo více členských států se při její ratifikaci setkalo s obtížemi, bude se touto otázkou zabývat Evropská rada.“

má být: „5. Pokud smlouvu pozměňující Smlouvy po dvou letech od jejího podpisu ratifikovaly čtyři pětiny členských států a jeden nebo více členských států se při její ratifikaci setkalo s obtížemi, bude se touto otázkou zabývat Evropská rada.“

2. PROTOKOLY, JEŽ MAJÍ BÝT PŘIPOJENY K LISABONSKÉ SMLOUVĚ

Protokol č. 1

a) Strana 167, čl. 1 bod 5 písm. a)

Pátá odrážka („— článek 9.1;“) se zrušuje.

b) Strana 183, čl. 1 bod 18 písm. f)

Místo: „f) v čl. 4 prvním pododstavci se zrušují slova,..., které nejsou schengenským acquis vázány,‘“

má být: „f) v čl. 4 prvním pododstavci se zrušují slova ,..., které nejsou schengenským acquis vázány,‘ a slova veškerá ustanovení tohoto acquis‘ se nahrazují slovy veškerá ustanovení schengenského acquis‘;“.

Protokol č. 2

a) Strana 200, čl. 7 odst. 1

Místo: „1. V čl. 38 třetím pododstavci a v čl. 82 třetím pododstavci Smlouvy o ESAE se odkazy na články 141 a 142 nahrazují odkazy na články 226 a 227 Smlouvy o fungování Evropské unie.“

má být: „1. V čl. 38 třetím pododstavci a v čl. 82 čtvrtém pododstavci Smlouvy o ESAE se odkazy na články 141 a 142 nahrazují odkazy na články 226 a 227 Smlouvy o fungování Evropské unie.“

b) Strana 200, článek 7

Vkládá se tento odstavec: „4. V čl. 198 čtvrtém pododstavci písm. c) Smlouvy o ESAE se odkaz na přílohu II Smlouvy o založení Evropského společenství nahrazuje odkazem na přílohu II Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie.“

a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

3. SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY A. SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII

Strana 207, dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii, poznámka pod čarou 16 k hlavě VI

Místo: „Hlava VI dosavadní Smlouvy o EU, týkající se policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, se nahrazuje kapitolami 1, 4 a 5 části třetí hlavy IV Smlouvy o fungování Evropské unie.“

má být: „Hlava VI dosavadní Smlouvy o EU, týkající se policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, se nahrazuje kapitolami 1, 4 a 5 části třetí hlavy IV (nově hlavy V) Smlouvy o fungování Evropské unie.“

Poznámky pod čarou

1) Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského splečenství, podepsaná dne 13. prosince 2007 v Lisabonu, včetně Druhého protokolu o opravách Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaného dne 30. dubna 2008 v Římě, byla vyhlášena pod č. 111/2009 Sb. m. s.

Přesunout nahoru