Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 39/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Datum vyhlášení 24.03.2010
Uzavření smlouvy 25.03.2009
Platnost od 01.04.2010
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. března 2009 a 27. října 2009 byla v Mnichově přijata rozhodnutí Správní rady Evropské patentové organizace měnící Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů1).

Rozhodnutí CA/D 2/09 ze dne 25. března 2009 pozměňující pravidlo 36 odst. 1 a 2, pravidlo 57 (a) a pravidlo 135 odst. 2 Prováděcího předpisu k Úmluvě vstupuje v platnost na základě svého článku 2 odst. 1 dne 1. dubna 2010 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Rozhodnutí CA/D 3/09 ze dne 25. března 2009 pozměňující pravidlo 62a, pravidlo 63, pravidlo 64 odst. 1, pravidlo 69, pravidlo 70a, pravidlo 135 odst. 2, pravidlo 137 a pravidlo 161 Prováděcího předpisu k Úmluvě vstupuje v platnost na základě svého článku 2 odst. 1 dne 1. dubna 2010 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Rozhodnutí CA/D 20/09 ze dne 27. října 2009 pozměňující pravidlo 161 a pravidlo 164 Prováděcího předpisu k Úmluvě vstupuje v platnost na základě svého článku 2 dne 1. dubna 2010 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Anglická znění rozhodnutí a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY

ZE DNE 25. BŘEZNA 2009

POZMĚŇUJÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS

K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ

(CA/D 2/09)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

Majíce na zřeteli, že změny pravidel 36, 57 a 135 Úmluvy o udělování evropských patentů za nezbytné a užitečné vzhledem k poslednímu vývoji,

S ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména článek 33 odst. 1 (c),

Na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,

S ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo,

ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:

ČLÁNEK 1

Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

1. Pravidlo 36 odst. 1 a 2 se mění takto:

(1) Přihlašovatel může na základě dřívější evropské patentové přihlášky, která je dosud v řízení, podat evropskou rozdělenou přihlášku za předpokladu, že:

(a) je rozdělená přihláška podána před uplynutím lhůty dvaceti čtyř měsíců od prvního sdělení průzkumového oddělení v řízení o nejdřívější přihlášce, pro kterou bylo první sdělení vydáno, nebo

(b) je rozdělená přihláška podána před uplynutím lhůty dvaceti čtyř měsíců od jakéhokoli sdělení průzkumového oddělení namítajícího u dřívější přihlášky nesplnění požadavků článku 82 za předpokladu, že je tato specifická námitka vznesena poprvé.

(2) Rozdělená přihláška musí být podána v jazyce řízení dřívější přihlášky. Pokud dřívější přihláška nebyla v úředním jazyce Evropského patentového úřadu, může být rozdělená přihláška podána v jazyce dřívější přihlášky; překlad do jazyka řízení dřívější přihlášky potom musí být podán do dvou měsíců od podání rozdělené přihlášky. Rozdělená přihláška musí být podána u Evropského patentového úřadu v Mnichově, Haagu nebo Berlíně.“

2. Pravidlo 57 (a) se mění takto:

(a) zda byl ve lhůtě podán překlad přihlášky požadovaný podle článku 14 odst. 2, podle pravidla 36 odst. 2 druhé věty nebo podle pravidla 40 odst. 3 druhé věty;“

3. Pravidlo 135 odst. 2 se mění takto:

(2) Pokračování v řízení se vylučuje u lhůt uvedených v článku 121 odst. 4 a lhůt podle pravidla 6 odst. 1, pravidla 16 odst. 1 (a), pravidla 31 odst. 2, pravidla 36, odst. 1 (a), 1 (b) a 2, pravidla 40 odst. 3, pravidla 51 odst. 2 až 5, pravidla 52 odst. 2 a 3, pravidla 55, 56, 58, 59, 64 a pravidla 112 odst. 2.“

ČLÁNEK 2

1. Toto rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. dubna 2010.

2. Pravidlo 36 odst. 1 a 2 pozměněné tímto rozhodnutím se použije na rozdělené přihlášky podané k tomuto dni nebo po něm.

ČLÁNEK 3

Následující přechodná ustanovení se použijí na pozměněná ustanovení. Pokud lhůty stanovené v pozměněném pravidle 36 odst. 1 Úmluvy o udělování evropských patentů uplynou před 1. dubnem 2010, lze rozdělenou přihlášku podat ještě do šesti měsíců od tohoto dne. Pokud tyto lhůty poběží ještě k 1. dubnu 2010, potrvají dále alespoň šest měsíců. Na tyto přechodné lhůty se použije pozměněné pravidlo 135 odst. 2 Úmluvy o udělování evropských patentů.


V Mnichově, dne 25. března 2009

Za správní radu
Předseda
Benoit BATTISTELLI

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb. m. s. Rozhodnutí Správní rady Evropské patentové organizace měnící Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů přijatá v Mnichově dne 6. března 2008 a 21. října 2008 byla vyhlášena pod č. 10/2009 Sb. m. s.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY

ZE DNE 25. BŘEZNA 2009

POZMĚŇUJÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS

K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ

(CA/D 3/09)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

S ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména článek 33 odst. 1 (c),

Na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,

S ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo,

S přihlédnutím také k článku 1 bodu 3 rozhodnutí správní rady CA/D 2/09 týkajícího se rozdělených přihlášek

ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:

ČLÁNEK 1

Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

1. Následující nové pravidlo 62a se vkládá do Části IV, Hlavy II:

“Pravidlo 62a

Přihlášky obsahující více nezávislých nároků

(1) Je-li Evropský patentový úřad toho názoru, že podané nároky nevyhovují pravidlu 43 odst. 2, vyzve přihlašovatele, aby ve lhůtě dvou měsíců označil nároky, které vyhovují pravidlu 43 odst. 2, na jejichž základě má být provedena rešerše. Pokud přihlašovatel takové označení nedodá ve lhůtě, rešerše se provede na základě prvního nároku v každé kategorii.

(2) Průzkumové oddělení vyzve přihlašovatele, aby omezil nároky na předmět, který byl podroben rešerši, ledaže zjistí, že námitka podle odst. 1 nebyla oprávněná.“

2. Pravidlo 63 se mění v tomto znění takto:

“Pravidlo 63

Neúplná rešerše

(1) Je-li Evropský patentový úřad toho názoru, že evropská patentová přihláška nevyhovuje ustanovením úmluvy natolik, že nelze ve vztahu ke všem nebo k některým nárokovaným předmětům vynálezu provést smysluplnou rešerši na stav techniky, vyzve přihlašovatele, aby ve lhůtě dvou měsíců podal sdělení, v němž označí předmět, který má být podroben rešerši.

(2) Není-li sdělení podle odst. 1 podáno ve lhůtě nebo není-li dostatečné pro odstranění nedostatku uvedeného v odst. 1, Evropský patentový úřad bud' vydá odůvodněné prohlášení uvádějící, že evropská patentová přihláška nevyhovuje ustanovením úmluvy natolik, že nelze ve vztahu ke všem nebo k některým nárokovaným předmětům vynálezu provést smysluplnou rešerši na stav techniky, nebo, pokud to lze, vyhotoví částečnou zprávu o rešerši. Odůvodněné prohlášení nebo částečná zpráva o rešerši se považují pro účely dalšího řízení za zprávu o evropské rešerši.

(3) Po vyhotovení částečné zprávy o rešerši průzkumové oddělení vyzve přihlašovatele, aby omezil nároky na předmět, který byl podroben rešerši, ledaže zjistí, že námitka podle odst. 1 nebyla oprávněná.“

3. Pravidlo 64 odst. 1 se mění v tomto znění takto;

(1) Je-li Evropský patentový úřad toho názoru, že evropská patentová přihláška nevyhovuje požadavku jednotnosti vynálezu, vyhotoví částečnou zprávu o rešerši pro ty části přihlášky, které se týkají toho vynálezu nebo skupiny vynálezů ve smyslu článku 82, které jsou v patentových nárocích uvedeny na prvním místě. Přihlašovateli sdělí, že má-li zpráva o evropské rešerši zahrnovat i další vynálezy, musí být ve lhůtě dvou měsíců za každý vynález zaplacen nový poplatek za rešerši. Zpráva o evropské rešerši se vyhotoví pro ty části přihlášky, které se týkají vynálezů, pro něž byly zaplaceny poplatky za rešerši.“

4. Pravidlo 69 se mění v tomto znění takto:

“Pravidlo 69

Informace o zveřejnění

(1) Evropský patentový úřad sdělí přihlašovateli datum, kdy bylo v Evropském patentovém věstníku oznámeno zveřejnění zprávy o evropské rešerši, a upozorní jej v tomto sdělení na ustanovení pravidla 70 odst. 1, článku 94 odst. 2 a pravidla 70a odst. 1.

(2) Je-li ve sdělení uvedeno datum zveřejnění podle odst. 1, které je pozdější než skutečné datum zveřejnění, je toto pozdější datum rozhodné, pokud jde o lhůty uvedené v pravidle 70 odst. 1 a pravidle 70a odst. 1, pokud chyba není očividná.“

5. Následující nové pravidlo 70a se vkládá do Části IV, Hlavy IV:

“Pravidlo 70a

Odpověď na rozšířenou zprávu o evropské rešerši

(1) V posudku, který doplňuje zprávu o evropské rešerši, Evropský patentový úřad umožní přihlašovateli vyjádřit se k rozšířené zprávě o evropské rešerši a případně jej vyzve, aby odstranil všechny nedostatky uvedené v posudku, který doplňuje zprávu o evropské rešerši, a upravil popis, nároky a výkresy ve lhůtě uvedené v pravidle 70 odst. 1.

(2) V případě uvedeném v pravidle 70 odst. 2 nebo je-li vyhotovena zpráva o dodatečné evropské rešerši k evropské patentové přihlášce podle Smlouvy o patentové spolupráci, Evropský patentový úřad umožní přihlašovateli vyjádřit se k rozšířené zprávě o evropské rešerši a případně jej vyzve, aby odstranil všechny nedostatky uvedené v posudku, který doplňuje zprávu o evropské rešerši, a upravil popis, nároky a výkresy ve lhůtě stanovené pro upřesnění jeho stanoviska, zda si přeje pokračovat v řízení.

(3) Nevyhoví-li přihlašovatel výzvě nebo neodpoví-li na ni podle odstavce 1 nebo 2, přihláška se považuje za vzatou zpět.“

6. Pravidlo 135 odst. 2 se mění v tomto znění takto:

(2) Pokračování v řízem se vylučuje u lhůt uvedených v článku 121 odst. 4 a lhůt podle pravidla 6 odst. 1, pravidla 16 odst. 1 (a), pravidla 31 odst. 2, pravidla 36 odst. 1 (a), 1 (b) a 2, pravidla 40 odst. 3, pravidla 51 odst. 2 až 5, pravidla 52 odst. 2 a 3, pravidla 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64 a pravidla 112 odst. 2.“

7. Pravidlo 137 se mění v tomto znění takto:

“Pravidlo 137

Změny v evropské patentové přihlášce

(1) Není-li stanoveno jinak, nemůže přihlašovatel měnit popis, patentové nároky nebo výkresy evropské patentové přihlášky dříve, než obdržel zprávu o evropské rešerši.

(2) Přihlašovatel může společně se svými vyjádřeními, opravami nebo změnami učiněnými v odpovědi na sdělení Evropského patentového úřadu podle pravidla 70a odst. 1 nebo 2, nebo pravidla 161 odst. 1 z vlastního popudu změnit popis, patentové nároky a výkresy.

(3) Žádnou další změnu nemůže bez souhlasu průzkumového oddělení provést.

(4) Podává-li přihlašovatel jakékoli změny uvedené v odst. 1 až 3, musí je označit a uvést jejich oporu v přihlášce, jak byla podána. Zjistí-li průzkumové oddělení nesplnění jednoho nebo druhého požadavku, může požádat o odstranění tohoto nedostatku ve lhůtě jednoho měsíce.

(5) Pozměněné patentové nároky se nemohou týkat předmětu, který nebyl podroben rešerši a který není spojen s původně nárokovaným vynálezem nebo skupinou vynálezů tak, aby tvořily jedinou obecnou vynálezeckou myšlenku. Nemohou se také týkat předmětu, který nebyl podroben rešerši podle pravidla 62a nebo pravidla 63.“

8. Pravidlo 161 se mění v tomto znění takto:

“Pravidlo 161

Změna přihlášky

(1) Jedná-li Evropský patentový úřad jako orgán pro mezinárodní rešerši a, je-li podán návrh podle článku 31 Smlouvy o patentové spolupráci, rovněž jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum evropské patentové přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci, umožní přihlašovateli vyjádřit se k písemnému posudku orgánu pro mezinárodní rešerši nebo ke zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu a případně jej vyzve, aby odstranil všechny nedostatky uvedené v písemném posudku nebo ve zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu a upravil popis, nároky a výkresy ve lhůtě jednoho měsíce od příslušného sdělení. Nevyhoví-li přihlašovatel výzvě nebo neodpoví-li na ni podle první věty, přihláška se považuje za vzatou zpět.

(2) Vyhotoví-li Evropský patentový úřad zprávu o dodatečné evropské rešerši k evropské patentové přihlášce podle Smlouvy o patentové spolupráci, lze v přihlášce jednou provést změny ve lhůtě jednoho měsíce od sdělení, v němž je přihlašovatel v tomto smyslu informován. Pozměněná přihláška bude základem pro dodatečnou evropskou rešerši.“

ČLÁNEK 2

(1) Ustanovení uvedená v článku 1 tohoto rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. dubna 2010.

(2) Nové pravidlo 62a, pravidlo 63, pozměněné v článku 1 odst. 2 tohoto rozhodnutí, nové pravidlo 70a a pravidlo 137, pozměněné v článku 1 odst. 7 tohoto rozhodnutí, se použijí na evropské patentové přihlášky, pro které je zpráva o evropské rešerši nebo zpráva o dodatečné evropské rešerši vyhotovena dne 1. dubna 2010 nebo později.

(3) Pravidlo 161 pozměněné v článku 1 odst. 8 tohoto rozhodnutí se použije na evropské patentové přihlášky v případě, že sdělení podle nynějšího znění pravidla 161 nebylo vydáno před datem 1. dubna 2010.


V Mnichově, dne 25. března 2009

Za správní radu
Předseda
Benoit BATTISTELLI


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY

ZE DNE 27. ŘÍJNA 2009

POZMĚŇUJÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS

K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ

(CA/D 20/09)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

S ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména článek 33 odst. 1 (c),

Na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,

S ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo,

ROZHODLA TAKTO:

ČLÁNEK 1

Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

1. Pravidlo 161 Úmluvy o udělování evropských patentů, jak bylo přijato na 117. zasedání Správní rady (CA/D 3/09), se mění v tomto znění takto:

“Pravidlo 161

Změna přihlášky

(1) Jedná-li Evropský patentový úřad jako orgán pro mezinárodní rešerši a, je-li podán návrh podle článku 31 Smlouvy o patentové spolupráci, rovněž jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum evropské patentové přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci, umožní přihlašovateli vyjádřit se k písemnému posudku orgánu pro mezinárodní rešerši nebo ke zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu a případně jej vyzve, aby odstranil všechny nedostatky uvedené v písemném posudku nebo ve zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu a upravil popis, nároky a výkresy ve lhůtě jednoho měsíce od příslušného sdělení. Vyhotovil-li Evropský patentový úřad zprávu o doplňkové mezinárodní rešerši, vydá podle první věty výzvu ohledně vysvětlení stanovených podle Pravidla 45bis.l odst. (e) Smlouvy o patentové spolupráci. Nevyhoví-li přihlašovatel výzvě nebo neodpoví-li na ni podle první nebo druhé věty, přihláška se považuje za vzatou zpět.

(2) Vyhotoví-li Evropský patentový úřad zprávu o dodatečné evropské rešerši k evropské patentové přihlášce podle Smlouvy o patentové spolupráci, lze v přihlášce jednou provést změny ve lhůtě jednoho měsíce od sdělení, v němž je přihlašovatel v tomto smyslu informován. Pozměněná přihláška bude základem pro dodatečnou evropskou rešerši.“

2. Pravidlo 164 Úmluvy o udělování evropských patentů se mění v tomto znění takto:

“Pravidlo 164

Posouzení jednotnosti vynálezu Evropským patentovým úřadem

(1) Dojde-li Evropský patentový úřad k závěru, že podlohy přihlášky, které mají sloužit jako podklad pro dodatečnou evropskou rešerši, nesplňují podmínky jednotnosti vynálezu, zpráva o dodatečné evropské rešerši se vypracuje pouze pro ty části přihlášky, které se týkají vynálezu, nebo skupiny vynálezů ve smyslu článku 82, který je v patentových nárocích uveden jako první.

(2) Zjistí-li průzkumové oddělení, že podlohy přihlášky, které mají sloužit jako podklad pro řízení o údělem evropského patentu, nesplňují podmínky jednotnosti vynálezu nebo že se žádá ochrana pro vynález, na který se nevztahuje zpráva o mezinárodní rešerši, případně zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši nebo zpráva o dodatečné evropské rešerši, průzkumové oddělení vyzve přihlašovatele, aby přihlášku omezil najeden vynález, na nějž se vztahuje zpráva o mezinárodní rešerši, zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši nebo zpráva o dodatečné evropské rešerši.“

ČLÁNEK 2

Rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. dubna 2010.


V Mnichově, dne 27. října 2009

Za správní radu
Předseda
Alberto CASADO CERVIŇO

Přesunout nahoru