Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 35/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní

Datum vyhlášení 19.03.2010
Uzavření smlouvy 05.04.1973
Ratifikace Smlouvy 19.11.2008
Platnost od 21.02.1977
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. dubna 1973 byla v Bruselu podepsána Dohoda mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní1).

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 19. listopadu 2008 listinu o přístupu České republiky k Dohodě.

Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 25 odst. a) dne 21. února 1977. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle článku 23 odst. a) písm. i) a ii) dne 1. října 2009.

Ode dne vstupu v platnost této Dohody se na základě článku 23 odst. b) Dohody pozastavuje použití záruk podle Dohody mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní2) a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní3).

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4

Smlouvy o nešířeni jaderných zbraní

(78/164/Euratom)

VZHLEDEM K TOMU, že Belgické království, Spolková republika Německo, Irsko, Lucemburské velkovévodství a Nizozemské království (dále jen „státy“) jsou signatáři Smlouvy o nešířeni jaderných zbraní (dále jen „smlouva“), která byla předložena k podpisu v Londýně, Moskvě a Washingtonu dne 1. července 1968 a která vstoupila v platnost dnem 5. března 1970;

PŘIPOMÍNAJÍCE, že podle čl. IV odst. 1 smlouvy nesmí být nic v uvedené smlouvě vykládáno tak, aby se to dotýkalo nezadatelného práva všech smluvních stran rozvíjet bez diskriminace a v souladu s články I a II uvedené smlouvy výzkum, výrobu a využití jaderné energie pro mírové účely;

PŘIPOMÍNAJÍCE, že podle čl. IV odst. 2 smlouvy se všechny smluvní strany zavazují napomáhat co nejúplnější výměně zařízení, materiálů, vědeckých a technických informací k mírovému využití jaderné energie a že mají právo podílet se na takovéto výměně;

PŘIPOMÍNAJÍCE dále, že ve smyslu téhož odstavce budou smluvní strany, které k tomu mají předpoklady, rovněž spolupracovat k tomu, aby přispěly, jednotlivě nebo společně s jinými státy nebo mezinárodními organizacemi, k dalšímu rozvoji mírového využití jaderné energie, zejména na územích smluvních stran nevlastnících jaderné zbraně;

VZHLEDEM K TOMU, že čl. III odst. 1 smlouvy stanoví, že každá smluvní strana nevlastnící jaderné zbraně se zavazuje přijmout záruky uvedené v dohodě, o které se bude jednat a která bude

uzavřena s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (dále jen „agentura“) v souladu se Statutem agentury (dále jen „statut“) a systémem záruk agentury výlučně k ověřování plnění závazků, které přijala v souladu s uvedenou smlouvou, s cílem zabránit neoprávněnému převodu jaderné energie z mírového využití na jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení;

VZHLEDEM K TOMU, že čl. III odst. 4 stanoví, že smluvní strany nevlastnící jaderné zbraně uzavřou s agenturou dohody za účelem splnění požadavků uvedeného článku individuálně nebo spolu s jinými státy v souladu se statutem;

VZHLEDEM K TOMU, že státy jsou členy Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) (dále jen „Společenství“) a převedly na společné orgány Evropských společenství kontrolní, výkonné a soudní pravomoci, které tyto orgány vykonávají v rámci svých oprávnění v oblastech své působnosti a které mohou bezprostředně nabýt účinku v právních systémech členských států;

VZHLEDEM K TOMU, že v tomto institucionálním rámci je úkolem Společenství zajistit, zejména prostřednictvím vhodných záruk, aby jaderné materiály nebyly zneužity k jiným účelům, než pro které byly určeny, a od data vstupu smlouvy v platnost na území států se od Společenství bude vyžadovat, aby se prostřednictvím systému záruk vytvořeného Smlouvou o Euratomu ujistilo, že výchozí a zvláštní štěpný materiál není při všech mírových jaderných činnostech na území členských států zneužit pro jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení;

VZHLEDEM K TOMU, že tyto záruky zahrnují poskytování informací Společenství o základních technických vlastnostech jaderných zařízení, vedení a předkládání provozních záznamů umožňujících evidenci jaderných materiálů ve Společenství jako celku, o inspekcích prováděných úředníky Společenství a o systému sankcí;

VZHLEDEM K TOMU, že úkolem Společenství je navázání vztahů s jinými zeměmi a mezinárodními organizacemi, které mohou podporovat pokrok při využití jaderné energie pro mírové účely, a jeho výlučným oprávněním je převzít v dohodě s třetím státem nebo s mezinárodní organizací zvláštní závazky týkající se záruk;

VZHLEDEM K TOMU, že mezinárodní systém záruk agentury uvedený ve smlouvě obsahuje zejména ustanovení o předkládání údajů o projektech jaderných zařízení agentuře, uchovávání záznamů, předávání zpráv o veškerém jaderném materiálu podléhajícím zárukám agentuře, o inspekcích prováděných inspektory agentury, o požadavcích na vytvoření a vedení evidence a provádění kontroly jaderného materiálu státem a o opatřeních týkajících se ověřování toho, zda nedošlo k jeho zneužití;

VZHLEDEM K TOMU, že agentura má s ohledem na svou odpovědnost vyplývající ze statutu a na svůj vztah k Valnému shromáždění a Radě bezpečnosti OSN odpovědnost zajistit mezinárodnímu společenství, aby byl podle smlouvy používán účinný systém záruk;

POZNAMENÁVAJÍCE, že státy, které byly při podpisu smlouvy členy Společenství, daly při této příležitosti najevo, že záruky stanovené v článku III odst. 1 smlouvy by měly být uvedena v dohodě o ověřování mezi Společenstvím, státy a agenturou a být vymezeny tak, aby práva a povinnosti států a Společenství nebyly dotčeny;

VZHLEDEM K TOMU, že Rada guvernérů agentury (dále jen „rada“) schválila ucelený soubor vzorových ustanovení o struktuře a obsahu dohod mezi agenturou a státy, jehož použití je v souvislosti se smlouvou vyžadováno jako základ pro sjednávání dohod o zárukách mezi agenturou a smluvními stranami nevlastnícími jaderné zbraně;

VZHLEDEM K TOMU, že agentura je na základě čl. IIIA odst. 5 statutu oprávněna použít na žádost smluvních stran záruky vůči jakýmkoli dvoustranným či vícestranným ujednáním nebo na žádost státu vůči jakékoli činnosti státu v oblasti atomové energie;

VZHLEDEM K TOMU, že přáním agentury, Společenství a států je vyhnout se nadbytečným duplicitám v činnostech týkajících se záruk,

SE TEDY NYNÍ AGENTURA, SPOLEČENSTVÍ A STÁTY DOHODLY TAKTO:

ČÁST 1

ZÁKLADNÍ ZÁVAZEK

Článek 1

Na základě čl. III odst. 1 smlouvy se státy zavazují přijmout záruky v souladu s podmínkami této smlouvy pro veškerý výchozí nebo zvláštní štěpný materiál při všech mírových jaderných činnostech na územích pod svou ochranou nebo při činnostech prováděných kdekoli pod jejich kontrolou s výlučným záměrem ověřit, zda tento materiál není zneužit pro jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení.

POUŽITÍ ZÁRUK

Článek 2

Agentura je oprávněna a povinna zajistit, aby záruky byly používány v souladu s podmínkami této dohody na veškerý výchozí nebo zvláštní štěpný materiál při všech mírových jaderných činnostech na územích pod ochranou států nebo při činnostech prováděných kdekoli pod jejich kontrolou s výlučným záměrem ověřit, zda tento materiál není zneužit na jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení.

Článek 3

a) Společenství se při používání záruk na výchozí a zvláštní štěpný materiál zavazuje při všech mírových jaderných činnostech na území států ke spolupráci s agenturou v souladu s podmínkami této dohody za účelem zjištění, zda tento výchozí a zvláštní štěpný materiál není zneužit na jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení.

b) Agentura uplatní své záruky v souladu s podmínkami této dohody tak, aby při zjišťování, zda jaderný materiál nebyl zneužit z mírového využití na jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení, byla schopna ověřit výsledky systému záruk Společenství. Ověřovací činnost agentury zahrnuje mimo jiné nezávislá měření a sledování prováděná agenturou v souladu s postupy vymezenými v této dohodě. Při svém ověřování agentura věnuje patřičnou pozornost účinnosti systému záruk Společenství v souladu s podmínkami této dohody.

SPOLUPRÁCE MEZI AGENTUROU, SPOLEČENSTVÍM ASTATY

Článek 4

Agentura, Společenství a státy spolupracují v rozsahu, v jakém se to každé smluvní strany týká, za účelem toho, aby bylo usnadněno provádění záruk stanovených v této dohodě a zamezení nežádoucí duplicity činností, které se těchto opatření týkají.

PROVÁDĚNÍ ZÁRUK

Článek 5

Záruky uvedené v této dohodě jsou prováděny způsobem, který je zaměřen na:

a) odstranění překážek hospodářského a technického rozvoje ve Společenství nebo mezinárodní spolupráce v oblasti mírových jaderných činností, včetně mezinárodní výměny jaderného materiálu;

b) vyloučení nepřípustného zasahování do mírových jaderných činností ve Společenství, a zejména do provozu zařízení a

c) soulad se zvyklostmi obezřetného řízení vyžadovanými pro hospodárné a bezpečné provádění jaderných činností.

Článek 6

a) Agentura přijme všechna preventivní opatření na ochranu obchodního a průmyslového tajemství a jiných důvěrných informací, se kterými se seznámila při provádění této dohody.

b)

i) Agentura nezveřejní nebo nesdělí žádnému státu, organizaci nebo osobě žádnou informaci získanou v souvislosti s prováděním této dohody, s výjimkou případů, kdy mohou být specifické informace o provádění dohody předávány radě a těm zaměstnancům agentury, u nichž je znalost těchto informací nezbytná pro výkon jejich úředních povinností v souvislosti se zárukami, avšak pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby agentura mohla plnit své povinnosti při provádění této dohody.

ii) Souhrnné informace o jaderném materiálu podléhajícím zárukám podle této dohody mohou být zveřejněny na základě rozhodnutí rady za předpokladu, že s tím státy, kterých se to bezprostředně týká, nebo Společenství souhlasí, a v rozsahu, v jakém se to obou smluvních stran jednotlivě týká.

Článek 7

a) Při provádění záruk podle této dohody se věnuje maximální pozornost technickému rozvoji v oblasti záruk, vynaloží se veškeré úsilí k zajištění optimální návratnosti nákladů a uplatní se zásada účinného zabezpečení toku jaderného materiálu podléhajícího zárukám podle této dohody s využitím nástrojů a jiných technických metod na určitých strategických místech v rozsahu, jaký dovoluje současná nebo budoucí technologie.

b) Za účelem zajištění optimální návratnosti nákladů budou využity tyto prostředky:

i) kontrola celistvosti kontejnmentu jako prostředek pro vymezení oblastí materiálové bilance pro účely evidence;

ii) statistické metody a namátkový odběr vzorků pro hodnocení toku jaderného materiálu a

iii) soustředění ověřovacích postupů na ty fáze jaderného palivového cyklu, které zahrnují výrobu, zpracování, použití nebo skladování jaderného materiálu, ze kterého by mohly být snadno vyrobeny jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení, a minimalizaci ověřovacích postupů v případě ostatního jaderného materiálu za podmínky, že to nebrání provádění této dohody.

USTANOVENÍ O INFORMOVANÍ AGENTURY

Článek 8

a) Za účelem zajištění účinného uplatňování záruk podle této dohody poskytne Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v této dohodě agentuře informace týkající se jaderného materiálu podléhajícího těmto zárukám a vlastností zařízení významných pro uplatnění záruk vůči tomuto materiálu.

b)

i) Agentura vyžaduje pouze minimální množství informací a údajů slučitelných s výkonem jejích povinností podle této dohody.

ii) Informacemi o zařízení jsou minimální informace nezbytné pro uplatňování záruk vůči jadernému materiálu, který podléhá opatřením podle této dohody.

c) Požádá-li o to Společenství, je agentura připravena přezkoumat v zařízeních Společenství projektové údaje, které Společenství považuje za zvlášť citlivé. Tyto údaje nemusí být fyzicky předány agentuře za předpokladu, že zůstanou snadno přístupné pro další přezkoumání agenturou v zařízeních Společenství.

INSPEKTOŘI AGENTURY

Článek 9

a)

i) Agentura zajistí souhlas Společenství a států se jmenováním inspektorů Agentury pro jednotlivé státy.

ii) Má-li Společenství na základě návrhu na jmenování nebo kdykoli po jmenování proti jmenování námitky, navrhne agentura Společenství a státům jedno nebo více alternativních jmenování.

iii) Pokud by v důsledku toho, že Společenství opakovaně odmítlo schválit jmenování inspektorů agentury, bylo bráněno inspekcím, které mají být provedeny podle této dohody, projedná toto odmítnutí rada za předpokladu, že jí odmítnutí předloží generální ředitel agentury (dále jen „generální ředitel“) se záměrem, aby přijala vhodné opatření.

b) Společenství a dotyčné státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby inspektoři agentury mohli účinně vykonávat své funkce podle této dohody.

c) Návštěvy a činnosti inspektorů agentury budou organizovány tak,

i) aby se minimalizovaly případné obtíže a rušivé vlivy pro Společenství, státy a pro mírové jaderné činnosti, které jsou předmětem inspekce a

ii) aby se zajistila ochrana průmyslového tajemství nebo jiných důvěrných informací, se kterými se inspektoři agentury seznámí.

VÝSADY A IMUNITY

Článek 10

Každý stát použije ve vztahu k agentuře, včetně jejího majetku, fondů a aktiv, a vůči inspektorům a ostatním úředníkům vykonávajícím funkce podle této dohody příslušná ustanovení Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

SPOTŘEBA NEBO ROZŘEDĚNÍ JADERNÉHO MATERIÁLU

Článek 11

Uplatňování záruk na jaderný materiál podle této dohody skončí, stanoví-li Společenství a agentura, že materiál byl spotřebován nebo byl rozředěn takovým způsobem, že není dále použitelný pro žádnou jadernou činnost významnou z hlediska záruk nebo že se stal prakticky zpětně nezískatelným.

PŘEVOD JADERNÉHO MATERIÁLU Z ÚZEMÍ STÁTŮ

Článek 12

Společenství uvědomí agenturu o převodech jaderného materiálu podléhajícího zárukám podle této dohody z území států v souladu s touto dohodou. Záruky podle této dohody týkající se jaderného materiálu skončí poté, co přijímající stát převezme odpovědnost za materiál podle této dohody. Agentura uchovává záznamy o každém převodu, a popřípadě i o opětovném použití záruk na převedený jaderný materiál.

USTANOVENÍ O JADERNÉM MATERIÁLU, KTERÝ MÁ BÝT POUŽIT PŘI NEJADERNÝCH ČINNOSTECH

Článek 13

V případech, kdy má být jaderný materiál podléhající zárukám podle této dohody použit při nejaderných činnostech, jako je např. výroba slitin nebo keramiky, dohodne Společenství s agenturou před tím, než je materiál takto použit, podmínky, za kterých je možné ukončit uplatňování záruk týkajících se tohoto materiálu podle této dohody.

NEPOUŽITÍ ZÁRUK NA JADERNÝ MATERIÁL, KTERÝ MÁ BÝT POUŽIT PŘI NEMÍROVÝCH ČINNOSTECH

Článek 14

Má-li stát v úmyslu uskutečnit svůj záměr využívat jaderný materiál, na který se vztahují záruky podle této dohody, při jaderné činnosti, která nevyžaduje použití záruk podle této dohody, použijí se tyto postupy:

a) Společenství a stát uvědomí agenturu o této činnosti a stát přitom upřesní:

i) že použití jaderného materiálu při nezakázané vojenské činnosti není v rozporu s převzatým závazkem státu, pokud se jedná o záruky agentury, podle nichž se materiál použije pouze při mírové jaderné činnosti a

ii) že během období, kdy nebudou uplatňovány záruky podle této dohody, nebude jaderný materiál použit pro výrobu jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení;

b) agentura a Společenství přijmou ujednání o tom, že záruky podle této dohody nebudou uplatňovány pouze po dobu, po kterou je jaderný materiál používán pro takovou činnost. Taková ujednání vymezí v co největším možném rozsahu dobu nebo podmínky, kdy nebudou záruky uplatňovány. V každém případě budou záruky podle této dohody opětovně použity, jakmile bude jaderný materiál opětovně zaveden do mírové jaderné činnosti. Agentura bude průběžně informována o celkovém množství a složení tohoto materiálu v dotyčném státě nebo státech a o každém převodu takového materiálu z tohoto státu nebo těchto států a

c) každé takové ujednání bude přijato v dohodě s agenturou. Taková dohoda bude učiněna co nejrychleji a bude se vztahovat pouze na záležitosti, jako jsou mimo jiné předběžná a procesní ustanovení a úprava o předkládání zpráv; nezahrnuje však žádný souhlas nebo utajované skutečnosti o vojenské činnosti nebo se nevztahuje na použití jaderného materiálu při takové činnosti.

FINANČNÍ OTÁZKY

Článek 15

Agentura, Společenství a státy hradí výdaje, které vzniknou při plnění jejich příslušných povinností vyplývajících z této dohody. Vzniknou-li však Společenství, státům nebo osobám pod jejich ochranou mimořádné výdaje v důsledku zvláštního požadavku agentury, uhradí agentura tyto výdaje za předpokladu, že s tím předem vyslovila souhlas. V každém případě hradí agentura náklady na všechna dodatečná měření nebo odběry vzorků, které mohou inspektoři agentury požadovat.

ODPOVĚDNOST TŘETÍ STRANĚ ZA JADERNOU ŠKODU

Článek 16

Společenství a státy zajistí, aby za účelem provádění této dohody byla agentuře a jejím úředníkům poskytnuta stejná ochrana proti odpovědnosti třetí strany za jadernou škodu, včetně jakéhokoli pojištění nebo jiného finančního zajištění, která je podle jejich právních a správních předpisů poskytována státním příslušníkům těchto států.

MEZINÁRODNÍ ODPOVĚDNOST

Článek 17

Veškeré nároky Společenství nebo států uplatňované proti agentuře nebo nároky agentury uplatňované proti Společenství nebo státům, týkající se všech škod vzniklých v důsledku uplatňování záruk podle této dohody a jiných škod než škod vzniklých v důsledku jaderné nehody, se budou řídit mezinárodním právem.

OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S OVĚŘOVÁNÍM, ZDA NEDOŠLO K NEOPRÁVNĚNÉMU PŘEVEDENÍ

Článek 18

Rozhodne-li rada na základě zprávy generálního ředitele, že opatření Společenství nebo státu, podle toho, které ze stran se to jednotlivě týká, je nezbytné a naléhavé proto, aby se zajistilo ověření, zda jaderný materiál podléhající zárukám podle této dohody nebyl neoprávněně převeden na jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení, může rada vyzvat Společenství nebo tento stát, aby neprodleně přijaly požadované opatření bez ohledu na to, zda byly použity postupy, jimiž se řídí urovnávání sporů podle článku 22.

Článek 19

Zjistí-li rada po přezkoumání významných informací, které jí sdělil generální ředitel, že agentura není schopna ověřit, zda nedošlo k neoprávněnému převedení jaderného materiálu podléhajícího zárukám podle této dohody na jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení, může předložit zprávu podle čl. XII odst. C statutu, a popřípadě rovněž přijmout jiná opatření uvedená v tomto odstavci. Při přijímání takových opatření vezme rada v úvahu stupeň jistoty zajišťované použitými zárukami a nabídne Společenství a státu v rozsahu, v jakém se to obou stran jednotlivě týká, každou rozumnou příležitost poskytnout radě doplňující nezbytná ujištění.

VÝKLAD A PROVÁDĚNÍ DOHODY A UROVNÁVÁNÍ SPORŮ

Článek 20

Na žádost agentury, Společenství nebo státu se konají konzultace o všech otázkách, které vzniknou při výkladu nebo provádění této dohody.

Článek 21

Společenství a státy mají právo požadovat, aby všechny otázky, které vzniknou při výkladu nebo provádění této dohody, byly posouzeny radou. Rada vyzve Společenství a dotyčný stát k účasti na projednávání každé takové otázky.

Článek 22

Každý spor, který vznikne při výkladu nebo provádění této dohody, s výjimkou sporů o nálezu rady podle článku 19 nebo opatření přijatých radou na základě takového nálezu, a který není urovnán jednáním nebo jiným postupem schváleným agenturou, Společenstvím a státy, bude na žádost kteréhokoli z nich předložen rozhodčímu soudu složenému z pěti rozhodců. Společenství a státy jmenují dva rozhodce, agentura jmenuje rovněž dva rozhodce a takto jmenovaní čtyři rozhodci zvolí pátého, který se stane předsedou.

Pokud Společenství a státy nebo agentura do 30 dnů po podání žádosti o rozhodčí řízení nejmenují každý po dvou rozhodcích, může Společenství nebo agentura požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby tyto rozhodce jmenoval. Stejný postup se použije v případě, že do 30 dnů po jmenování nebo ustanovení čtvrtého rozhodce nebyl zvolen pátý rozhodce.

Většina členů rozhodčího soudu tvoří kvórum a všechna jeho rozhodnutí vyžadují souhlas alespoň tří rozhodců. Pravidla rozhodčího řízení jsou stanovena soudem. Rozhodnutí soudu jsou závazná pro agenturu, Společenství a dotyčné státy.

PŘISTOUPENÍ K DOHODĚ

Článek 23

a) Tato dohoda vstoupí v platnost pro státy nevlastnící jaderné zbraně, které jsou smluvními stranami smlouvy a které se stanou členy Společenství, jestliže:

i) příslušný stát oznámí agentuře, že byly ukončeny vnitřní postupy pro vstup této dohody v platnost a

ii) Společenství oznámí agentuře, že je v situaci, kdy mohou být použity jeho záruky vůči tomuto státu pro účely této dohody.

b) V případech, kdy dotyčný stát uzavřel s agenturou jiné dohody o použití záruk agentury v době, kdy tato dohoda vstoupila v tomto státě v platnost, bude použití záruk agentury podle těchto dohod pozastaveno po dobu platnosti této dohody, avšak za předpokladu, že závazek státu obsažený v těchto dohodách, že se předměty podléhající těmto dohodám nepoužijí pro vojenské účely, bude i nadále platit.

ZMĚNY DOHODY

Článek 24

a) Agentura, Společenství a státy projednají na žádost kteréhokoli z nich změny této dohody.

b) Všechny změny vyžadují dohodu agentury, Společenství a států.

c) Generální ředitel neprodleně oznámí všem členským státům agentury každou změnu této dohody.

VSTUP V PLATNOST A DOBA PLATNOSTI DOHODY

Článek 25

a) Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, ke kterému agentura obdrží od Společenství a států písemná oznámení o tom, že byly splněny jejich vnitřní postupy pro vstup dohody v platnost. Generální ředitel neprodleně oznámí všem členským státům agentury, že dohoda vstoupila v platnost.

b) Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu, po kterou budou státy smluvními stranami smlouvy.

PROTOKOL

Článek 26

Protokol připojený k této dohodě tvoří její nedílnou součást. Výrazem „dohoda“ se ve smyslu tohoto dokumentu rozumí dohoda a protokol společně.

ČÁST II

ÚVOD

Článek 27

Účelem této části dohody je v případě potřeby stanovit postupy, které mají být použity při provádění ustanovení části I o zárukách.

CÍL ZÁRUK

Článek 28

Cílem postupů týkajících se záruk stanovených v této dohodě je včas odhalit neoprávněné převedení významného množství jaderného materiálu z mírových jaderných činností na výrobu jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení nebo použití k neznámým účelům a možnost rychlé takové zneužití odhalit a odradit od něj.

Článek 29

K dosažení cíle uvedeného v článku 28 se využije evidence materiálu jako záruka základního významu a kontroly celistvosti kontejnmentových a dozorová cích opatření jako důležitých doplňujících opatření.

Článek 30

Technickým závěrem ověřovacích činností provedených agenturou je prohlášení pro každou oblast materiálové bilance o množství materiálu, který nebyl po určitou dobu evidován s uvedením mezních hodnot přesnosti vykazovaného množství.

SYSTÉM ZÁRUK SPOLEČENSTVÍ

Článek 31

Při provádění svých ověřovacích činností agentura plně využívá v souladu s článkem 3 systém záruk Společenství.

Článek 32

Systém evidence a kontroly jaderného materiálu Společenství podle této dohody je založen na struktuře oblastí materiálové bilance. Společenství při používání svých záruk využívá a v nezbytném rozsahu přijímá tato opatření vymezená v dodatkových ujednáních:

a) systém měření pro stanovení množství přijatého, vyrobeného, odeslaného, ztraceného nebo jinak odstraněného jaderného materiálu ze zásob a pro stanovení množství obsaženého v inventuře;

b) vyhodnocování přesnosti a správnosti měření a odhad chyb měření;

c) postupy pro zjišťování, přezkoumání a hodnocení rozdílů mezi měřeními odesilatele a příjemce;

d) postupy pro provedení fyzické inventury;

e) postupy pro hodnocení nahromadění nezměřených zásob a nezměřených ztrát;

f) systém záznamů a zpráv vykazující inventuru jaderného materiálu pro každou oblast materiálové bilance a změny inventury, včetně příjmů do oblasti materiálové bilance a převodů z ní;

g) opatření zajišťující, že evidenční postupy a úpravy jsou prováděny správně a

h) postupy pro podávání zpráv agentuře v souladu s články 59 až 65 a články 67 až 69.

Článek 33

Záruky podle této dohody se nevztahují na materiál během těžby nebo zpracování rud.

Článek 34

a) Je-li jakýkoli materiál obsahující uran nebo thorium, který nedosáhl stupně jaderného palivového cyklu popsaného v písmenu c), přímo či nepřímo vyvážen do státu nevlastnícího jaderné zbraně, který není smluvní stranou této dohody, informuje Společenství agenturu o jeho množství, složení a místu určení, ledaže je materiál jednoznačně vyvážen pro nejaderné účely.

b) Je-li jakýkoli materiál obsahující uran nebo thorium, který nedosáhl stupně jaderného palivového cyklu popsaného v písmenu c), dovážen do států, informuje Společenství agenturu o množství a složení tohoto materiálu, ledaže je materiál jednoznačně dovážen pro nejaderné účely.

c) Opustí-li jakýkoli jaderný materiál, který je podle svého složení a čistoty vhodný pro výrobu jaderného paliva nebo pro isotopické obohacení, zařízení nebo výrobní proces, nebo, je-li takový jaderný materiál či jakýkoli jiný jaderný materiál vznikající v dalším stupni jaderného palivového cyklu dovážen do států, podléhá tento jaderný materiál jiným zárukám uvedeným v této dohodě.

UKONČENÍ ZÁRUK

Článek 35

a) Záruky pro jaderný materiál podle této dohody skončí za podmínek uvedených v článku 11. V případech, kdy nejsou splněny podmínky tohoto článku, avšak Společenství usoudí, že obnovitelnost zbytků jaderného materiálu podléhajícího zárukám podle této dohody není v daném čase proveditelná nebo vhodná, konzultují agentura a Společenství použití vhodných záruk.

b) Záruky pro jaderný materiál podle této dohody skončí za podmínek uvedených v článku 13, jestliže agentura a Společenství shodně stanoví, že tento jaderný materiál je prakticky nezískatelný.

VYJMUTÍ ZE ZÁRUK

Článek 36

Na žádost Společenství vyjme agentura ze záruk podle této dohody tento jaderný materiál:

a) zvláštní štěpný materiál, je-li použit v gramech nebo v menším množství jako čidlo v přístrojích;

b) jaderný materiál, je-li použit při nejaderných činnostech v souladu s článkem 13 za předpokladu, že tento materiál je zpětně získatelný a

c) plutonium s koncentrací izotopů plutonia - 238 přesahující 80%.

Článek 37

Na žádost Společenství vyjme agentura ze záruk podle této dohody jaderný materiál, který by jim jinak podléhal, za předpokladu, že celkové množství jaderného materiálu, který byl vyjmut ve státech v souladu s tímto článkem nikdy nepřesáhne:

a) celkově jeden kilogram zvláštního štěpného materiálu, který může obsahovat jednu či více z následujících položek:

i) plutonium;

ii) uran s obohacením 0,2 (20 %) a vyšším, přičemž je možné vzít v úvahu vynásobení hmotnosti uranu jeho obohacením a

iii) uran s obohacením nižším než 0,2 (20 %) a vyšším než je obohacení přírodního uranu, přičemž je možné vzít v úvahu vynásobení hmotnosti uranu pětinásobkem druhé mocniny jeho obohacení;

b) celkově 10 tun přírodního uranu a ochuzeného uranu s obohacením vyšším než 0,005 (0,5 %);

c) 20 tun ochuzeného uranu s obohacením 0,005 (0,5 %) a nižším a

d) 20 tun thoria

nebo taková větší množství, která mohou být radou stanovena pro jednotné použití.

Článek 38

Má-li být jaderný materiál, který byl vyjmut ze záruk zpracován nebo skladován společně s jaderným materiálem podléhajícím zárukám podle této dohody, přijmou se opatření pro opětovné uplatnění záruk.

DODATKOVÁ UJEDNÁNÍ

Článek 39

Společenství uzavře s agenturou dodatková ujednání, která jí v nezbytné míře umožní plnit závazky podle této dohody účinným a efektivním způsobem, a podrobně vymezí, jak mají být prováděny postupy stanovené v této dohodě. Dodatková ujednání mohou být rozšířena nebo pozměněna na základě dohody mezi agenturou a Společenstvím, aniž se změní tato dohoda.

Článek 40

Dodatková ujednání vstoupí v platnost současně se vstupem této dohody v platnost nebo co nejdříve poté. Agentura, Společenství a státy vynaloží veškeré úsilí k dosažení toho, aby dodatková ujednání vstoupila v platnost do 90 dnů po vstupu této dohody v platnost; prodloužení této lhůty vyžaduje dohodu mezi agenturou, Společenstvím a státy. Společenství neprodleně poskytne agentuře údaje nezbytné pro uzavření dodatkových ujednání. Po vstupu této dohody v platnost je agentura oprávněna použít postupy stanovené v dohodě pro jaderný materiál uvedený v inventurním soupisu podle článku 41, přestože dodatková ujednání ještě nevstoupila v platnost.

INVENTURA

Článek 41

Na základě výchozí zprávy uvedené v článku 62 zavede agentura jednotnou inventuru veškerého jaderného materiálu nacházejícího se na území států a podléhajícího zárukám podle této dohody bez ohledu na jeho původ a povede inventuru na základě následných zpráv a výsledků svých ověřovacích činností. Kopie inventury budou zpřístupněny Společenství v dohodnutých časových intervalech.

PROJEKTOVÉ ÚDAJE

Obecná ustanovení

Článek 42

Podle článku 8 poskytuje Společenství projektové údaje stávajících zařízení agentuře v průběhu projednávání dodatkových ujednání. Lhůta pro poskytování projektových údajů nových zařízení je vymezena v dodatkových ujednáních a tyto údaje jsou poskytovány co nejdříve před umístěním jaderného materiálu v novém zařízení.

Článek 43

Projektové údaje, které mají být poskytnuty agentuře ke každému zařízení, zahrnují:

a) identifikaci zařízení s uvedením jeho obecného charakteru, účelu, projektované kapacity výroby a zeměpisného umístění, názvu a adresy, které se mohou používat v běžném obchodním styku;

b) popis všeobecného uspořádání zařízení, v rozumném rozsahu, se zřetelem na formu, umístění a tok jaderného materiálu a na všeobecné rozmístění částí zařízení důležitých pro využití, výrobu nebo zpracování jaderného materiálu;

c) popis funkcí zařízení týkajících se evidence jaderného materiálu, celistvosti kontejnmentových a dozorovacích opatření;

d) popis stávajících a navrhovaných postupů v zařízení pro evidenci a kontrolu jaderného materiálu, zejména se zřetelem na oblasti materiálové bilance vytvořené provozovatelem zařízení, měření toku jaderného materiálu a postupy pro provádění fyzické inventury.

Článek 44

Ostatní údaje o každém zařízení, které jsou významné pro uplatnění záruk podle této dohody, se agentuře rovněž poskytnou, jestliže tak stanoví dodatková ujednání. Společenství poskytne agentuře doplňující informace o zdravotních a bezpečnostních opatřeních, která má agentura sledovat a která musí dodržovat její inspektoři v zařízení.

Článek 45

Agentura obdrží od Společenství k ověření změny projektových údajů, které jsou významné pro uplatňování záruk, a bude informována o jakýchkoli změnách údajů poskytnutých podle článku 44, a to v dostatečném předstihu, aby mohly být upřesněny záruky uplatňované podle této dohody.

Článek 46

Účel posouzení projektových údajů

Projektové údaje poskytnuté agentuře se použijí pro tyto účely:

a) pro dostatečně podrobné určení povahy zařízení a charakteristiky jaderného materiálu, které jsou významné pro uplatňování záruk na jaderný materiál, za účelem usnadnění ověřování;

b) pro stanovení oblastí materiálové bilance používaných pro účely evidence podle této dohody a výběru strategických bodů, jež jsou klíčovými měřicími body pro stanovení toku a zásob jaderného materiálu; při stanovení těchto oblastí materiálové bilance se mimo jiné použijí tato kritéria:

i) velikost oblasti materiálové bilance závisí na přesnosti, s níž lze materiálovou bilanci vytvořit;

ii) při stanovení oblasti materiálové bilance se při každé příležitosti využije výhody kontroly celistvosti kontejnmentových nebo dozorovacích opatření, aby se tak napomohlo zajištění úplnosti měření toku jaderného materiálu, čímž by se zjednodušilo použití záruk, a aby se úsilí při měření soustředilo na klíčové měřicí body;

iii) na žádost Společenství nebo dotyčného státu může být vytvořena zvláštní oblast materiálové bilance stávajícího procesu, který zahrnuje ekonomicky citlivé informace;

c) pro stanovení časového rozvrhu a postupů provedení fyzické inventury jaderného materiálu pro účely evidence podle této dohody;

d) pro stanovení požadavků na záznamy a zprávy a stanovení postupů pro vyhodnocení záznamů;

e) pro stanovení požadavků a postupů ověřování množství a umístění jaderného materiálu a

f) výběr vhodných kombinací způsobů a techniky kontroly celistvosti kontejnmentových a dozorovacích opatření a výběr strategických bodů, ve kterých mají být použity.

Výsledky posouzení projektových údajů budou v podobě, v jaké byly schváleny agenturou a Společenstvím, zahrnuty do dodatkových ujednání.

Článek 47

Opětovné posouzení projektových údajů

V případě změn provozních podmínek, technického rozvoje záruk nebo zkušeností získaných při uplatňování ověřovacích postupů se opětovně posoudí projektové údaje za účelem pozměnění opatření přijatého podle článku 46.

Článek 48

Ověřování projektových údajů

Agentura může ve spolupráci se Společenstvím a s dotyčným státem vyslat do zařízení inspektory, aby ověřili projektové údaje poskytnuté agentuře podle článků 42 až 45 pro účely uvedené v článku 46.

INFORMACE O JADERNÉM MATERIÁLU UMÍSTĚNÉM MIMO ZAŘÍZENÍ

Článek 49

Má-li být jaderný materiál obvykle využíván mimo zařízení, poskytne Společenství agentuře tyto informace:

a) všeobecný popis použití jaderného materiálu, jeho zeměpisné umístění, jméno a adresu uživatele používané v běžném obchodním styku a

b) všeobecný popis stávajících a plánovaných postupů pro evidenci a kontrolu jaderného materiálu podle vymezení v dodatkových ujednáních.

Agentura je Společenstvím včas informována o každé změně informací, které jí byly poskytnuty podle tohoto článku.

Článek 50

Informace poskytnuté agentuře podle článku 49 mohou být podle svého významu použity rovněž pro účely uvedené v čl. 46 písm. b) až písm. f).

SYSTÉM ZÁZNAMŮ

Obecná ustanovení

Článek 51

Společenství zajistí, aby pro každou oblast materiálové bilance byly vedeny záznamy. Záznamy, které mají být vedeny, jsou popsány v dodatkových ujednáních.

Článek 52

Společenství přijme opatření, aby bylo inspektorům agentury usnadněno přezkoumání záznamů, zejména nejsou-li záznamy vedeny v angličtině, francouzštině, ruštině nebo španělštině.

Článek 53

Záznamy se uchovávají po dobu alespoň pěti let.

Článek 54

Záznamy podle situace sestávají z:

a) evidenčních záznamů o veškerém jaderném materiálu podléhajícím zárukám podle této dohody a

b) provozních záznamů pro zařízení obsahující tento jaderný materiál.

Článek 55

Systém měření, na kterém jsou založeny záznamy používané pro přípravu zpráv, musí odpovídat nejnovějším mezinárodním standardům nebo jim musí být svou kvalitou rovnocenný.

Evidenční záznamy

Článek 56

V evidenčních záznamech se pro každou oblast materiálové bilance uvádějí tyto údaje:

a) všechny změny inventury tak, aby bylo možno kdykoli zpracovat dokladovou inventuru;

b) všechny výsledky měření, které se používají ke stanovení fyzické inventury a

c) všechny úpravy a opravy, které byly provedeny v souvislosti se změnami inventury, knižními inventurami a fyzickými inventurami.

Článek 57

Evidenční záznamy o všech změnách inventury a o fyzické inventuře uvádějí o každé dávce jaderného materiálu: identifikaci materiálu, údaje o dávce a výchozí údaje. Záznamy o každé dávce jaderného materiálu se vedou odděleně pro uran, thorium a plutonium. U každé změny inventury se uvádí datum změny inventury a v případě potřeby rovněž původní oblast materiálové bilance a přijímající oblast materiálové bilance nebo příjemce.

Článek 58

Provozní záznamy

V provozních záznamech se u každé oblasti materiálové bilance uvádějí tyto údaje:

a) provozní údaje, které se používají ke stanovení změn v množství a ve složení jaderného materiálu;

b) údaje získané z kalibrací nádrží a kontrolně měřicích přístrojů, údaje o odběru vzorků a analýzách, postupy pro kontrolu kvality měření a odvozené odhady náhodných a systematických chyb;

c) popis činností uskutečněných při přípravě a provedení fyzické inventury a pro zajištění její správnosti a úplnosti a

d) popis opatření provedených ke zjištění příčiny a velikosti jakékoli náhodné nebo nezměřené ztráty, která by mohla vzniknout.

SYSTÉM ZPRÁV

Obecná ustanovení

Článek 59

Společenství poskytne agentuře zprávy, které jsou podrobně popsány v článcích 60 až 65 a článcích 67 až 69, o jaderném materiálu podléhajícím zárukám podle této dohody.

Článek 60

Nestanoví-li dodatková ujednání jinak, vypracovávají se zprávy v angličtině, francouzštině, ruštině nebo španělštině.

Článek 61

Zprávy jsou založeny na záznamech vedených v souladu s články 51 až 58 a sestávají popřípadě z evidenčních zpráv a zvláštních zpráv.

Evidenční zprávy

Článek 62

Společenství poskytne agentuře výchozí zprávu o veškerém jaderném materiálu podléhajícím zárukám podle této dohody. Výchozí zpráva bude odeslána agentuře do 30 dnů po posledním dni kalendářního měsíce, ve kterém tato dohoda vstoupí v platnost, a bude odrážet stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Článek 63

Společenství poskytne agentuře pro každou oblast materiálové bilance tyto evidenční zprávy:

a) zprávy o změnách inventury uvádějící všechny změny inventury jaderného materiálu. Zprávy se odesílají co nejdříve, v každém případě však ve lhůtách stanovených v dodatkových ujednáních a

b) zprávy o materiálové bilanci uvádějící materiálovou bilanci založenou na fyzické inventuře jaderného materiálu, který se skutečně nachází v oblasti materiálové bilance. Tyto zprávy se odesílají co nejdříve, v každém případě však ve lhůtách stanovených v dodatkových ujednáních.

Zprávy jsou založeny na údajích dostupných ke dni podání zprávy a v případě potřeby mohou být opraveny k pozdějšímu datu.

Článek 64

Ve zprávách o změnách inventury se pro každou dávku jaderného materiálu uvádějí identifikační a dávkové údaje, datum změny inventury, a popřípadě rovněž původní oblast materiálové bilance a přijímající oblast materiálové bilance nebo příjemce. K těmto zprávám se přikládají stručné poznámky, které:

a) vysvětlují změny inventury na základě provozních údajů obsažených v provozních záznamech stanovených v čl. 58 písm. a) a

b) popisují podle dodatkových ujednání plánovaný provozní program, zejména provedení fyzické inventury.

Článek 65

Společenství oznámí každou změnu inventury, úpravu a opravu, buď pravidelně v souhrnném soupisu, anebo samostatně. Změny inventury se oznamují podle dávek. Podle dodatkových ujednání mohou být malé změny inventury jaderného materiálu, jakým je např. převedení analytických vzorků, sloučeny do jedné dávky a oznámeny jako jedna změna inventury.

Článek 66

Agentura poskytne Společenství pro potřebu dotyčných smluvních stran pro každou oblast materiálové bilance pololetní výkaz o knižní inventuře jaderného materiálu podléhajícího zárukám podle této dohody, který je založen na zprávách o změnách inventury za období uvedené v každém takovém výkazu.

Článek 67

Nedohodla-li se agentura se Společenstvím jinak, obsahují zprávy o materiálové bilanci tyto údaje:

a) počáteční soupis fyzické inventury;

b) změny inventury (nejprve přírůstky, poté úbytky);

c) konečnou knižní inventuru;

d) rozdíly mezi odesilatelem a příjemcem;

e) upravenou konečnou knižní inventuru;

f) konečný soupis fyzické inventury a

g) nezapočitatelný materiál.

Ke každé zprávě o materiálové bilanci se přikládá soupis fyzické inventury, v němž je uveden seznam všech dávek odděleně a identifikace materiálu a dávkové údaje pro každou z dávek.

Článek 68

Zvláštní zprávy

Společenství vypracuje neprodleně zvláštní zprávy v případě, že:

a) nějaká neobvyklá nehoda nebo okolnost vede Společenství k důvodné domněnce, že došlo nebo mohlo dojít ke ztrátě jaderného materiálu, která přesahuje limity stanovené pro tento účel v dodatkových ujednáních nebo

b) celistvost kontejnmentu jaderného materiálu se do té míry neočekávaně změnila ve srovnání s údaji stanovenými v dodatkových ujednáních, že bylo umožněno neoprávněné odebrání jaderného materiálu.

Článek 69

Upřesnění a vysvětlení zpráv

Na žádost agentury poskytne Společenství upřesnění nebo vysvětlení všech zpráv v rozsahu, v jakém je to významné pro účely záruk podle této dohody.

INSPEKCE

Článek 70

Obecná ustanovení

Agentura je oprávněna provádět inspekce uvedené v této dohodě.

Účel inspekcí

Článek 71

Agentura může provádět inspekce ad hoc za účelem:

a) ověření informací obsažených ve výchozí zprávě o jaderném materiálu podléhajícím zárukám podle této dohody a zjištění a ověření změn stavu, které pro předmětné zařízení nastaly od data vypracování výchozí zprávy do data vstupu dodatkových ujednání pro dané zařízení v platnost a

b) zjištění, a popřípadě ověření množství a složení jaderného materiálu, podléhajícího zárukám podle této dohody v souladu s články 93 a 96, před jeho převedením ze států nebo při jeho převádění do států, s výjimkou převodů uskutečněných v rámci Společenství.

Článek 72

Agentura může provádět běžné inspekce za účelem:

a) ověření, zda jsou zprávy v souladu se záznamy;

b) ověření umístění, identity, množství a složení veškerého jaderného materiálu podléhajícího zárukám podle této dohody a

c) ověření informací o možných důvodech pro nezapočtení materiálu, rozdílech mezi odesilatelem a příjemcem a nepřesnostech v knižní inventuře.

Článek 73

Podle postupů uvedených v článku 77 může agentura provádět zvláštní inspekce:

a) za účelem ověření informací uvedených ve zvláštních zprávách nebo

b) usoudí-li agentura, že informace poskytnuté Společenstvím, včetně vysvětlení ze strany Společenství a informací získaných z běžných inspekcí, nepostačují k tomu, aby agentura mohla plnit své závazky podle této dohody.

Za zvláštní inspekci se považuje inspekce, která doplňuje běžná inspekční úsilí prováděná podle této dohody, nebo která kromě přístupu uvedeného v článku 76 pro inspekce ad hoc nebo běžné inspekce zahrnuje právo přístupu k dodatečným informacím nebo místům či k oběma.

Rozsah inspekcí

Článek 74

Pro účely vymezené v článcích 71 až 73 může agentura:

a) přezkoumávat záznamy vedené podle článků 51 až 58;

b) provádět nezávislá měření veškerého jaderného materiálu podléhajícího zárukám podle této dohody;

c) ověřovat funkčnost a kalibraci přístrojů a jiných měřicích a kontrolních zařízení;

d) uplatňovat a využívat opatření pro dozorování a kontrolu celistvosti kontejnmentu a

e) používat jiné objektivní metody, o nichž bylo prokázáno, že jsou technicky proveditelné.

Článek 75

V rámci článku 74 má agentura možnost:

a) sledovat, zda jsou vzorky pro výpočet materiálové bilance odebírány v klíčových měřicích bodech v souladu s postupy pro získávání reprezentativních vzorků, sledovat nakládání se vzorky a jejich analýzy a získávat duplikáty těchto vzorků;

b) sledovat, zda měření jaderného materiálu v klíčových měřicích bodech pro výpočet materiálové bilance jsou reprezentativní, a sledovat kalibraci používaných přístrojů a zařízení;

c) dohodnout se Společenstvím a v nezbytném rozsahu s dotyčným státem, že v případě potřeby:

i) budou provedena doplňující měření a odebrány doplňující vzorky pro potřeby agentury;

ii) bude provedena analýza standardních analytických vzorků agentury;

iii) budou použity vhodné platné standardy pro kalibraci přístrojů a jiných zařízení a

iv) budou provedeny jiné kalibrace;

d) sjednat využití svých vlastních zařízení pro nezávislá měření a sledování, a je-li to sjednáno a vymezeno v dodatkových ujednáních, dohodnout instalaci takového zařízení;

e) používat své pečeti a jiná identifikační a značkovací zařízení pro kontejnment, je-li to sjednáno a vymezeno v dodatkových ujednáních a

f) dohodnout se Společenstvím nebo s dotyčným státem zaslání vzorků odebraných pro potřebu agentury.

Právo přístupu za účelem inspekce

Článek 76

a) Pro účely vymezené v čl. 71 písm a) a do doby stanovení strategických bodů v dodatkových ujednáních mají inspektoři agentury přístup do všech míst, která výchozí zpráva nebo inspekce provedená v souvislosti s touto zprávou označují za místa, kde se nachází jaderný materiál podléhající zárukám podle této dohody.

b) Pro účely vymezené v čl. 71 písm. b) mají inspektoři agentury přístup do všech míst, o kterých byla agentura informována v souladu s čl. 92 písm. d) bodem iii) nebo čl. 95 písm. d) bodem iii).

c) Pro účely vymezené v článku 72 mají inspektoři přístup pouze do strategických bodů stanovených v dodatkových ujednáních a k záznamům vedeným podle článků 51 až 58.

d) Usoudí-li Společenství, že výjimečné okolnosti vyžadují další omezení přístupu agentury, přijmou Společenství a agentura neprodleně opatření, která agentuře umožní plnit závazky v souvislosti se zárukami v rámci těchto omezení. Generální ředitel o každé takové dohodě uvědomí radu.

Článek 77

Za okolností, které mohou vést ke zvláštním inspekcím pro účely vymezené v článku 73, vedou Společenství a agentura neprodleně vzájemné konzultace. Na základě těchto konzultací agentura může:

a) provádět inspekce nad rámec běžných inspekcí podle této dohody a

b) po dohodě se Společenstvím získat právo přístupu k dalším informacím nebo místům vedle těch, které jsou uvedeny v článku 76. Rozdílné názory se řeší v souladu s články 21 a 22. Pokud má opatření Společenství nebo státu v rozsahu, v jakém se to obou stran jednotlivě týká, zásadní význam a je naléhavé, použije se článek 18.

Četnost a intenzita běžných inspekcí

Článek 78

S využitím optimálního časového rozvrhu se počet, intenzita a trvání běžných inspekcí udržuje na minimu odpovídajícím účinnému uplatňování postupů v rámci záruk stanovených v této dohodě a dostupné inspekční zdroje podle této dohody se využívají optimálně a co nejhospodárněji.

Článek 79

Agentura může provést jednu běžnou inspekci ročně v případě zařízení a oblastí materiálové bilance mimo zařízení, podle toho, co je větší, s obsahem, nebo ročním obratem jaderného materiálu, přesahujícím pět efektivních kilogramů.

Článek 80

V zařízeních s obsahem nebo ročním obratem přesahujícím pět efektivních kilogramů vychází počet, intenzita, trvání, časový rozvrh a způsoby provedení běžných inspekcí z předpokladu, že inspekční režim v maximálním nebo pouze omezeném počtu případů nebude intenzivnější, než je nezbytné a dostatečné pro udržení kontinuity poznatků o toku a zásobách jaderného materiálu, a maximální inspekční úsilí pro běžné inspekce se pro taková zařízení stanoví tímto způsobem:

a) pro reaktory a zapečetěná skladovací zařízení je maximální úhrn objemu běžných inspekcí za rok stanoven jako jedna šestina člověko-roku inspekce v případě každého takového zařízení;

b) pro jiná zařízení než reaktory a zapečetěná skladovací zařízení obsahující plutonium nebo uran obohacený na více než 5 % je maximální úhrn objemu běžných inspekcí za rok stanoven pro každé takové zařízení 30×√E člověko-dnů inspekce, kde E je podle toho, co je větší, stav zásob nebo roční obrat jaderného materiálu, vyjádřený v efektivních kilogramech. Maximum stanovené pro jakékoli takové zařízení však musí být menší než 1,5 člověko-roku inspekce;

c) pro zařízení, na která se nevztahují písmena a) nebo b), je maximální úhrn objemu běžných inspekcí za rok stanoven tak, že je povolena jedna třetina člověko-roku inspekce plus 0,4 × E člověko-dnů inspekce pro každé takové zařízení, kde E je podle toho, co je větší, stav zásob nebo roční obrat jaderného materiálu, vyjádřený v efektivních kilogramech.

Smluvní strany této dohody se mohou dohodnout na změně hodnot pro maximální objem inspekcí vymezený v tomto článku, stanoví-li rada, že taková změna je důvodná.

Článek 81

S výhradou článků 78 až 80 zahrnují kritéria, která mají být použita pro stanovení skutečného počtu, intenzity, trvání, časového rozvrhu a způsobu provedení běžných inspekcí v případě jakéhokoli zařízení:

a) formu jaderného materiálu, zejména je-li v hromadné formě nebo obsažený v několika oddělených položkách; jeho chemické složení a v případě uranu stupeň obohacení, ať je nízký nebo vysoký, a dostupnost materiálu;

b) účinnost záruk Společenství, včetně rozsahu, v jakém jsou provozovatelé zařízení funkčně nezávislí na systému záruk Společenství; rozsah, v jakém byla Společenstvím provedena opatření vymezená v článku 32; rychlost, s jakou jsou zprávy poskytovány agentuře; soulad těchto zpráv s nezávislým ověřováním agentury; množství a přesnost nezapočitatelného materiálu podle ověření provedeného agenturou;

c) charakteristické znaky jaderného palivového cyklu ve státech, zejména počet a druhy zařízení obsahujících jaderný materiál podléhající zárukám podle této dohody, charakteristiky těchto zařízení významné pro záruky podle této dohody, zvláště stupeň celistvosti kontejnmentu; rozsah, v jakém konstrukce zařízení usnadňuje ověřování toku a zásob jaderného materiálu; rozsah, v jakém mohou být informace z různých oblastí materiálové bilance uvedeny do vzájemných souvislostí;

d) vzájemnou mezinárodní závislost, zejména rozsah, v jakém je jaderný materiál přijímán z jiných států nebo odesílán do jiných států k využití nebo ke zpracování; všechny související ověřovací činnosti prováděné agenturou; rozsah, v jakém jsou jaderné činnosti v jednotlivých státech ve vzájemných souvislostech s jadernými činnostmi v ostatních státech a

e) technický vývoj v oblasti záruk, včetně využití statistických metod a náhodného odběru vzorků pro vyhodnocení toku jaderného materiálu.

Článek 82

Agentura a Společenství povedou vzájemné konzultace, dojde-li Společenství k názoru, že objem inspekcí na konkrétním zařízení je nedostatečný.

Ohlášení inspekcí

Článek 83

Agentura předem ohlásí Společenství a dotyčným státům příjezd inspektorů agentury do zařízení nebo do oblastí materiálové bilance mimo zařízení tímto způsobem:

a) u inspekcí ad hoc podle čl. 71 písm. b) alespoň 24 hodin předem; u inspekcí podle čl. 71 písm. a) a rovněž u činností uvedených v článku 48 alespoň týden předem;

b) u zvláštních inspekcí podle článku 73 co nejdříve po konzultacích agentury se Společenstvím podle článku 77, přičemž se má za to, že ohlášení příjezdu inspektorů obvykle tvoří součást konzultací a

c) u běžných inspekcí podle článku 72 alespoň 24 hodin předem v případě zařízení uvedených v čl. 80 písm. b) a zapečetěných skladovacích zařízení obsahujících plutonium nebo uran obohacený na více než 5 % a týden předem ve všech ostatních případech.

Ohlášení inspekce obsahuje jména inspektorů agentury a uvádí zařízení nebo oblasti materiálové bilance mimo zařízení, která mají být navštívena, a dobu, po kterou bude inspekce trvat. Mají-li přijet inspektoři agentury z jiného státu, ohlásí agentura předem rovněž místo a čas jejich příjezdu do států.

Článek 84

Bez ohledu na článek 83 může agentura jako doplňující opatření provádět bez předchozího ohlášení část běžných inspekcí podle článku 80 v souladu se zásadou namátkového odběru vzorků. Při provádění neohlášených inspekcí bere agentura plně v úvahu pracovní program, který jí byl poskytnut podle čl. 64 písm. b). Kromě toho, v případech, kdy je to možné, a na základě pracovního programu sděluje agentura pravidelně Společenství a dotyčným státům svůj všeobecný program ohlášených a neohlášených inspekcí, který vymezuje obecné termíny předpokládaných inspekcí. Při provádění jakýchkoli neohlášených inspekcí vynaloží agentura úsilí, aby minimalizovala veškeré praktické obtíže Společenství a dotyčných států a provozovatelů zařízení, přičemž má na zřeteli příslušná ustanovení článků 44 a 89. Obdobně Společenství a dotyčné státy vynaloží veškeré úsilí k usnadnění úkolu inspektorů agentury.

Jmenování inspektorů agentury

Článek 85

Pro jmenování inspektorů agentury se použijí tyto postupy:

a) generální ředitel písemně sdělí Společenství a dotyčným státům jméno, kvalifikaci, státní příslušnost a hodnost každého úředníka agentury, kterého navrhuje na jmenování inspektorem agentury pro tyto státy, včetně dalších údajů, které mohou být významné;

b) Společenství oznámí generálnímu řediteli do 30 dnů po obdržení takového návrhu, zda tento návrh schvaluje;

c) generální ředitel může jmenovat každého úředníka, který byl Společenstvím a státy schválen za inspektora agentury pro tyto státy, a oznámí tato jmenování Společenství a státům a

d) generální ředitel neprodleně oznámí na žádost Společenství nebo z vlastního podnětu Společenství a státům odmítnutí jmenování kteréhokoli úředníka za inspektora agentury pro tyto státy.

Postupy pro jmenování inspektorů agentury, které jsou nezbytné k činnostem podle článku 48 a k provedení inspekcí ad hoc podle čl. 71 písm. a), však musí být ukončeny do 30 dnů po vstupu této dohody v platnost. Jeví-li se takové jmenování v uvedené lhůtě nemožné, jsou inspektoři agentury pro takové účely jmenováni dočasně.

Článek 86

Státy co nejrychleji udělí nebo obnoví příslušná nezbytná víza každému inspektorovi agentury jmenovanému podle článku 85.

Jednání a návštěvy inspektorů agentury

Článek 87

Při výkonu svých odpovědností podle článku 48 a článků 71 až 75 vykonávají inspektoři agentury své funkce tak, aby nevytvářeli překážky nebo nezpůsobovali prodlení při výstavbě, uvedení zařízení do provozu nebo provozu zařízení, nebo neovlivňovali jejich bezpečnost. Inspektoři agentury zejména sami neprovozují žádná zařízení ani nenařizují personálu zařízení provedení jakýchkoli operací. Usoudí-li inspektoři agentury, že podle článků 74 a 75 má provozovatel v zařízení provést zvláštní provozní opatření, požádají jej o jejich provedení.

Článek 88

Vyžadují-li inspektoři agentury v souvislosti s prováděním inspekcí provedení služeb dostupných v dotyčném státě, včetně použití vybavení, usnadní dotyčný stát a Společenství inspektorům agentury obstarání těchto služeb a použití tohoto vybavení.

Článek 89

Společenství a dotyčné státy mají právo, aby inspektoři agentury byli během svých inspekcí doprovázeni jejich vlastními inspektory, popřípadě jinými zástupci, za předpokladu, že inspektoři agentury tím nebudou zdržováni nebo jinak omezováni při výkonu svých funkcí.

OZNÁMENÍ AGENTURY O JEJÍCH OVĚŘOVACÍCH ČINNOSTECH

Článek 90

Agentura sdělí Společenství pro potřeby dotyčných smluvních stran tyto informace:

a) výsledky svých inspekcí, a to v intervalech stanovených v dodatkových ujednáních a

b) závěry vyplývající z jejích ověřovacích činností.

PŘEVODY DO STÁTŮ A ZE STÁTŮ

Článek 91

Obecná ustanovení

Jaderný materiál, který podléhá zárukám podle této dohody nebo u kterého se vyžaduje, aby podléhal zárukám podle této dohody, převáděný do států nebo ze států se pro účely této dohody považuje za materiál, za který nese odpovědnost Společenství a dotyčný stát:

a) v případě převodů do států od doby, kdy tuto odpovědnost přestává nést stát, ze kterého je materiál převáděn, avšak nejpozději do okamžiku, kdy materiál dosáhne místa svého určení a

b) v případě převodu ze států do doby, kdy přijímající stát přebere tuto odpovědnost, avšak nejpozději do okamžiku, kdy jaderný materiál dosáhne místa svého určení.

Okamžik, v kterém dojde k přenesení odpovědnosti, se stanoví v souladu s příslušnými dohodami, které jsou uzavřeny Společenstvím a dotyčným státem na jedné straně a mezi státem, do kterého nebo ze kterého je jaderný materiál převáděn, na straně druhé. Společenství ani stát se nepovažují za strany nesoucí odpovědnost pouze kvůli skutečnosti, že jaderný materiál je přepravován na území státu nebo přes toto území nebo že je přepravován na lodi pod vlajkou státu nebo v letadle státu.

Převody ze států

Článek 92

a) Společenství oznámí agentuře každý zamýšlený převod jaderného materiálu podléhajícího zárukám podle této dohody ze států, přesahuje-li zásilka jeden efektivní kilogram, nebo v případě zařízení obvykle převádějících značná množství do jednoho státu v zásilkách, z nichž žádná nepřesahuje jeden efektivní kilogram, stanoví-li to dodatková ujednání.

b) Toto oznámení se předá agentuře po uzavření smluv o převodu a ve lhůtě stanovené dodatkovými ujednáními.

c) Agentura a Společenství se mohou dohodnout na odlišných postupech pro předběžné oznámení.

d) Oznámení vymezuje:

i) identifikaci, a je-li to možné i očekávané množství a složení převáděného jaderného materiálu a oblast materiálové bilance, ze které materiál pochází;

ii) stát, pro který je jaderný materiál určen;

iii) datum, ke kterému bude jaderný materiál připraven k odeslání, a místa, kde má být materiál připraven k odeslání;

iv) pravděpodobná data odeslání a přijetí jaderného materiálu a

v) místo převodu, od kterého přijímající stát převezme odpovědnost za jaderný materiál pro účely této dohody a pravděpodobné datum dosažení tohoto místa.

Článek 93

Oznámení uvedené v článku 92 musí být provedeno tak, aby agentuře umožnilo provést v případě potřeby inspekci ad hoc pro identifikaci, popřípadě ověření množství a složení jaderného materiálu před jeho převodem ze státu, s výjimkou převodu v rámci Společenství, a přeje-li si to agentura nebo vyžaduje-li to Společenství, opatřit jaderný materiál pečetí poté, kdy je tento materiál připraven k odeslání. V žádném případě však nesmí dojít k prodlení s převodem jaderného materiálu na základě opatření přijatého nebo zamýšleného agenturou podle takového oznámení.

Článek 94

Nepodléhá-li jaderný materiál na území přijímajícího státu zárukám agentury, přijme Společenství opatření zaměřená na to, aby do tří měsíců ode dne, kdy přijímající stát převzal odpovědnost za jaderný materiál, obdržela agentura potvrzení přijímajícího státu o takovém převodu.

Převody do států

Článek 95

a) Společenství oznámí agentuře každý očekávaný převod jaderného materiálu podléhajícího zárukám podle této dohody do států, přesahuje-li zásilka jeden efektivní kilogram, nebo v případě zařízení, do kterých jsou obvykle převáděna významná množství z jednoho státu v zásilkách, z nichž žádná nepřesahuje jeden efektivní kilogram, stanoví-li to dodatková ujednání.

b) Očekávaný příjezd jaderného materiálu se agentuře oznámí co nejdříve a v každém případě ve lhůtách stanovených dodatkovými ujednáními.

c) Agentura a Společenství se mohou dohodnout na odlišných postupech pro předběžné oznámení.

d) Oznámení vymezuje:

i) identifikaci, a je-li to možné i očekávané množství a složení jaderného materiálu;

ii) místo převodu, od kterého Společenství a dotyčný stát převezmou odpovědnost za jaderný materiál pro účely této dohody a pravděpodobné datum dosažení tohoto místa a

iii) datum očekávaného příjezdu a místo a datum rozbalení jaderného materiálu.

Článek 96

Oznámení uvedené v článku 95 musí být učiněno tak, aby agentuře umožnilo v případě potřeby provést inspekci ad hoc pro identifikaci, popřípadě ověření množství a složení jaderného materiálu převáděného do států v době rozbalení zásilky, s výjimkou převodů ve Společenství. Nesmí však dojít k prodlení s rozbalením zásilky žádným opatřením přijatým nebo zamýšleným agenturou na základě tohoto oznámení.

Článek 97

Zvláštní zprávy

Společenství podává zvláštní zprávu podle článku 68 v případě, že jakákoli neobvyklá událost nebo okolnost vede Společenství k názoru, že při převodu jaderného materiálu do států nebo ze států dochází nebo by mohlo dojít ke ztrátě jaderného materiálu, včetně vzniku značného prodlení při jeho převodu.

DEFINICE

Článek 98

Pro účely této dohody se rozumí:

1.

A. Společenstvím:

a) právnická osoba založená Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom), smluvní strana této dohody a

b) území, na kterých platí smlouva o Euratomu.

B. Státy státy nevlastnící jaderné zbraně, členové Společenství, smluvní strany této dohody.

2.

A. Úpravou zápis do evidenčního záznamu nebo zpráva vykazující rozdíl mezi odesilatelem a příjemcem nebo nezapočitatelný materiál.

B. Ročním obratem pro účely článků 79 a 80 množství jaderného materiálu převáděného ročně ze zařízení pracujícího na projektovanou kapacitu výroby.

C. Dávkou část jaderného materiálu, se kterou se nakládá jako s jednotkou pro účely evidence v klíčovém měřicím bodě a jejíž množství a složení je vymezeno prostřednictvím jedné sady specifikací nebo měření. Jaderný materiál může být v hromadné formě nebo být obsažen v řadě samostatných položek.

D. Údaji o dávce celková hmotnost každého prvku jaderného materiálu a u uranu a plutonia popřípadě rovněž jejich izotopické složení. Evidenčními jednotkami jsou:

a) obsah plutonia v gramech;

b) obsah celkového množství uranu v gramech a obsah uranu-235 plus uranu-233 v uranu obohaceném těmito izotopy v gramech a

c) obsah thoria, přírodního uranu nebo ochuzeného uranu v kilogramech.

Pro účely zpráv se hmotnost jednotlivých položek v dávce sečte a poté se zaokrouhlí na nejbližší jednotku.

E. Knižní inventurou oblasti materiálové bilance algebraický součet poslední fyzické inventury dotyčné oblasti materiálové bilance a všech změn inventury vzniklých po poslední fyzické inventuře.

F. Opravou zápis do evidenčního záznamu nebo zprávy, kterým se napravuje zjištěná chyba nebo který odráží kvalitnější měření množství, které bylo dříve zapsáno do záznamu nebo do zprávy. U každé opravy musí být současně určen zápis, ke kterému se vztahuje.

G. Efektivním kilogramem zvláštní jednotka používaná pro jaderný materiál podléhající zárukám. Množství v efektivních kilogramech se vypočítá tak, že se zjistí:

a) u plutonia jeho hmotnost v kilogramech;

b) u uranu s obohacením 0,01 (1 %) a vyšším jeho hmotnost v kilogramech násobená druhou mocninou jeho obohacení;

c) u uranu s obohacením nižším než 0,01 (1 %), ale vyšším než 0,005 (0,5 %), jeho hmotnost v kilogramech násobená 0,0001 a

d) u ochuzeného uranu s obohacením 0,005 (0,5 %) nebo nižším a u thoria jejich hmotnost v kilogramech násobená 0,00005.

H. Obohacením poměr kombinované hmotnosti izotopů uranu-233 a uranu-235 k celkové hmotnosti příslušného uranu.

I. Zařízením:

a) reaktor, kritické jaderné zařízení, konverzní závod, závod na výrobu jaderného paliva, závod na přepracování vyhořelého jaderného paliva, závod na separaci izotopů nebo samostatné skladovací zařízení, nebo

b) kterékoli místo, ve kterém je běžně používán jaderný materiál v množstvích větších než jeden efektivní kilogram.

J. Změnou inventury přírůstek nebo úbytek jaderného materiálu v oblasti materiálové bilance vyjádřený jako dávka; tato změna zahrnuje jednu z těchto položek:

a) Přírůstky:

i) dovoz;

ii) vnitrostátní příjmy: příjmy v rámci států, z jiných oblastí materiálové bilance, z činností nepodléhajících zárukám, příjmy v bodu, kde se začínají uplatňovat záruky;

iii) jaderná výroba: výroba zvláštního štěpného materiálu v reaktoru a

iv) zpětný převod: opětovné použití záruk na jaderný materiál, který byl předtím vyjmut z evidence v důsledku svého použití nebo množství.

b) Úbytky:

i) vývoz;

ii) vnitrostátní zásilky: zásilky v rámci států do jiné oblasti materiálové bilance nebo při činnosti nepodléhající zárukám (nemírová činnost);

iii) jaderné ztráty: ztráta jaderného materiálu způsobená jeho přeměnou na jiný prvek (jiné prvky) nebo isotop (isotopy) v důsledku jaderných reakcí;

iv) změřený odpad: jaderný materiál, který byl změřen nebo odhadnut na základě měření a se kterým bylo nakládáno takovým způsobem, že není vhodný pro další jaderné využití;

v) zadržený odpad: jaderný materiál vyrobený při zpracování nebo vzniklý při provozní havárii, který je v té době považován za neobnovitelný, avšak je uskladněn;

vi) vyjmutí: vyjmutí jaderného materiálu ze systému záruk v důsledku jeho využití nebo množství a

vii) jiná ztráta: např. ztráta při havárii (tj. nenahraditelná a neúmyslná ztráta jaderného materiálu jako výsledek provozní havárie) nebo krádeže.

K. Klíčovým měřicím bodem místo, kde se jaderný materiál nachází v takovém stavu, že může být změřen za účelem stanovení toku materiálu nebo stavu zásob. Klíčové měřicí body tedy zahrnují vstupy a výstupy (včetně změřených odpadů) a skladování v oblastech materiálové bilance, avšak neomezují se pouze na tyto položky.

L. Človéko-rokem inspekce pro účely článku 80 úhrn 300 člověko-dnů, přičemž jeden člověko-den je den, po který má inspektor kdykoli přístup do zařízení po dobu nepřesahující celkem osm hodin.

M. Oblastí materiálové bilance taková oblast v zařízení nebo mimo ně, v níž:

a) může být stanoveno množství jaderného materiálu při každém převodu do oblasti materiálové bilance nebo z oblasti materiálové bilance a

b) v ouladu se stanovenými postupy může být v případě potřeby provedena fyzická inventura jaderného materiálu v každé oblasti materiálové bilance za účelem stanovení materiálové bilance pro použití záruk agentury.

N. Nezapočitatelným materiálem rozdíl mezi fyzickou a knižní inventurou.

O. jaderným materiálem jakýkoli výchozí nebo zvláštní štěpný materiál podle vymezení v článku XX statutu. Výraz „výchozí materiál“ nelze vykládat jako označení rudy nebo zbytku rudy. Všechna ustanovení rady podle článku XX statutu, která po vstupu této dohody v platnost rozšiřují škálu materiálů posuzovaných jako výchozí materiál nebo zvláštní štěpný materiál, jsou podle této dohody účinná pouze po jejich přijetí Společenstvím a státy.

P. Fyzickou inventurou souhrn všech měřených nebo odvozených odhadů množství dávek jaderného materiálu, který se v určité době nachází v oblasti materiálové bilance, získaný v souladu se zvláštními postupy.

Q. Rozdílem mezi odesilatelem a příjemcem rozdíl mezi množstvím jaderného materiálu v dávce, stanoveným v odesílající oblasti materiálové bilance a množstvím naměřeným v přijímající oblasti materiálové bilance.

R. Výchozími údaji údaje zaznamenané v průběhu měření nebo kalibrace nebo údaje použité k odvození empirických vztahů, které identifikují jaderný materiál a poskytují údaje o dávce. Výchozí údaje mohou obsahovat např. hmotnost složek, konverzní faktory pro stanovení hmotnosti prvku, zvláštní tíhu, koncentraci prvků, izotopické poměry, vztah mezi objemem a údaji na tlakoměru a vztah mezi vyrobeným plutoniem a vyrobenou energií.

S. Strategickým bodem místo vybrané v průběhu přezkoumávání projektových údajů, v němž se za obvyklých podmínek a ve spojení s informacemi získanými ze všech strategických bodů společně získávají a ověřují informace nutné a postačující k provádění činností týkajících se záruk; strategický bod může zahrnovat kterékoli místo, v němž se provádějí klíčová měření týkající se výpočtu materiálové bilance a vykonávají se opatření týkající se celistvosti kontejnmentových a dozorovacích opatření.

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o nešíření jaderných zbraní přijatá v Londýně, Moskvě a Washingtonu dne 1. července 1968 byla vyhlášena pod č. 61/1974 Sb.

2) Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní podepsaná ve Vídni dne 18. září 1996 byla oznámena pod č. 68/1998 Sb.

3) Dodatkový protokol k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní podepsaný ve Vídni dne 28. září 1999 byl vyhlášen pod č. 74/2003 Sb. m. s.


PROTOKOL

Článek 1

Tento protokol blíže vymezuje některá ustanovení dohody, a zejména stanoví podmínky a prostředky, na základě kterých se uskutečňuje spolupráce při používání záruk podle této dohody tak, aby se vyloučila nadbytečná duplicita činností týkajících se záruk Společenství.

Článek 2

Společenství shromažďuje informace o zařízeních a o jaderném materiálu mimo zařízení, které mají být podle dohody poskytovány agentuře na základě schváleného indikativního dotazníku, který tvoří přílohu dodatkových ujednání.

Článek 3

Agentura a Společenství společně provádějí přezkoumání projektových údajů uvedených v čl. 46 písm. a) až f) dohody a zahrnou schválené výsledky těchto zkoumání do dodatkových ujednání. Ověřování projektových údajů stanovených v článku 48 dohody provádí agentura ve spolupráci se Společenstvím.

Článek 4

Při poskytování informací agentuře podle článku 2 tohoto protokolu předá Společenství rovněž informace o metodách inspekce, které navrhuje použít, a úplné návrhy, včetně odhadů inspekčních úsilí pro běžné inspekce jako přílohy k dodatkovým ujednáním týkajícím se zařízení a oblastí materiálové bilance mimo zařízení.

Článek 5

Přípravu příloh k dodatkovým ujednáním provádí Společenství společně s agenturou.

Článek 6

Společenství shromažďuje zprávy od provozovatelů, vede centrální evidenci na základě těchto zpráv a provádí technickou a evidenční kontrolu a analýzu přijatých informací.

Článek 7

Po splnění úkolů uvedených v článku 6 tohoto protokolu vypracuje Společenství každý měsíc zprávy o změnách inventury a předá ji agentuře ve lhůtách stanovených dodatkovými ujednáními.

Článek 8

Společenství dále zašle agentuře zprávy o materiálové bilanci a soupisy fyzické inventury s četností, která závisí na četnosti provádění fyzické inventury podle vymezení v dodatkových ujednáních.

Článek 9

Forma a struktura zpráv uvedených v článcích 7 a 8 tohoto protokolu jsou podle dohody agentury a Společenství vymezeny v dodatkových ujednáních.

Článek 10

Běžné inspekční činnosti Společenství a agentury, včetně inspekcí uvedených v článku 84 dohody, budou pro účely dohody koordinovány podle článků 11 až 23 tohoto protokolu.

Článek 11

Při stanovení skutečného počtu, intenzity, trvání, časového rozvržení a způsobu provedení inspekcí agenturou se pro každé zařízení bere podle článků 79 a 80 dohody v úvahu inspekční činnost vykonávaná Společenstvím v rámci jeho mezinárodního systému záruk v souladu s tímto protokolem.

Článek 12

Inspekční úsilí podle dohody se pro každé zařízení určují pomocí kritérií vymezených v článku 81 dohody. Tato kritéria budou uplatňována podle pravidel a metod uvedených v dodatkových ujednáních, které byly využity pro výpočet inspekčních úsilí v případě zvláštních příkladů přiložených k dodatkovým ujednáním. Tato pravidla a metody jsou za účelem zohlednění nového technického pokroku v oblasti záruk a získaných zkušeností pravidelně aktualizována podle článku 7 dohody.

Článek 13

Tato inspekční úsilí vyjádřená jako schválený odhad skutečných inspekčních úsilí, která mají být provedena, se uvedou v dodatkových ujednáních společně s příslušnými popisy ověřovacích přístupů a oblastí působnosti inspekcí, které mají Společenství a agentura provést. Tato inspekční úsilí tvoří za obvyklých provozních podmínek a za níže uvedených předpokladů skutečné maximální inspekční úsilí v zařízení podle dohody:

a) nepřetržitá platnost informací o zárukách Společenství uvedených v článku 32 dohody podle bližšího určení v dodatkových ujednáních;

b) nepřetržitá platnost informací poskytovaných agentuře podle článku 2 tohoto protokolu;

c) nepřetržité poskytování zpráv ze strany Společenství podle článků 60, 61, 63 až 65 a 67 až 69 této dohody podle bližšího určení v dodatkových ujednáních;

d) nepřetržitá platnost dohod o koordinaci inspekcí podle článků 10 až 23 tohoto protokolu podle bližšího určení v dodatkových ujednáních a

e) uplatnění inspekčních úsilí Společenství v souladu s dodatkovými ujednáními pro dané zařízení a v souladu s tímto článkem.

Článek 14

a) Inspekce agentury jsou s výhradou článku 13 tohoto protokolu prováděny současně s inspekčními činnostmi Společenství. Inspektoři agentury jsou přítomni při provádění určitých inspekcí Společenství.

b) Může-li agentura při běžných inspekcích dosáhnout cílů uvedených v dohodě, provádějí inspektoři agentury s výhradou písmene a) článků 74 a 75 dohody prostřednictvím sledování inspekčních činností inspektorů Společenství, avšak za předpokladu, že:

i) s ohledem na inspekční činnosti inspektorů agentury, které mají být prováděny jiným způsobem než prostřednictvím sledování inspekčních činností inspektorů Společenství a které lze předpokládat, jsou blíže určeny v dodatkových ujednáních a

ii) v průběhu inspekce mohou inspektoři agentury provádět inspekční činnosti jiným způsobem než prostřednictvím sledování inspekčních činností inspektorů Společenství, shledají-li, že je to zásadní a naléhavé, a nemůže-li agentura dosáhnout při svých běžných inspekcích cíle jinak, a tato skutečnost nebyla předvídána.

Článek 15

Všeobecný rozvrh a plán inspekcí Společenství podle dohody vypracuje Společenství ve spolupráci s agenturou.

Článek 16

Agentura a Společenství předem schválí přítomnost inspektorů agentury při provádění určitých inspekcí Společenstvím pro každý typ zařízení a v nezbytném rozsahu pro jednotlivá zařízení.

Článek 17

Z toho důvodu, aby bylo agentuře umožněno rozhodnout se na základě požadavků na statistické reprezentativní vzorky o přítomnosti při určité inspekci prováděné Společenstvím, poskytne Společenství agentuře předem výkaz o počtu, druzích a obsahu položek, které mají být předmětem inspekce, a to na základě informací, které byly Společenství poskytnuty provozovatelem zařízení.

Článek 18

Agentura a Společenství předem schválí technické postupy obecně pro každý typ zařízení a v nezbytném rozsahu pro jednotlivá zařízení, zejména s ohledem na:

a) stanovení metod pro namátkový výběr statistických reprezentativních vzorků a

b) kontrolu a stanovení standardů.

Článek 19

Dohody o koordinaci inspekcí vymezené pro každý typ zařízení v dodatkových ujednáních slouží jako základ pro dohody o koordinaci vymezené pro každé zařízení v příloze k dodatkovému ujednání.

Článek 20

Podle článku 19 tohoto protokolu přijmou úředníci Společenství a agentury, jmenovaní za tímto účelem, zvláštní koordinační opatření v záležitostech vymezených pro dané zařízení v příloze k dodatkovému ujednání.

Článek 21

Společenství postoupí agentuře své pracovní materiály o těch inspekcích, při kterých byli přítomni inspektoři agentury, a inspekční zprávy všech ostatních inspekcí provedených Společenstvím podle dohody.

Článek 22

Vzorky jaderného materiálu pro agenturu jsou vybírány ze stejných, namátkově vybraných dávek položek jako pro Společenství a jsou odebírány společně se vzorky Společenství, s výjimkou případu, kdy zachování nejnižší praktické úrovně inspekčních úsilí agentury nebo snížení těchto úsilí na co nejnižší možnou úroveň vyžaduje nezávislé odebrání agenturou v souladu s tím, co bylo předem dohodnuto a blíže určeno v dodatkových ujednáních.

Článek 23

Četnost fyzických inventur, které mají provozovatelé zařízení provádět a které mají být ověřovány pro účely záruk, bude v souladu s četností stanovenou v dodatkových ujednáních jako směrodatná četnost. Jsou-li doplňující činnosti související s fyzickými inventurami považovány za zásadní, budou projednány styčným výborem uvedeným v článku 25 tohoto protokolu a před svým prováděním budou schváleny.

Článek 24

Kdykoli může agentura dosáhnout cílů svých inspekcí ad hoc stanovených v dohodě prostřednictvím sledování inspekčních činností inspektorů Společenství, učiní tak.

Článek 25

a) Za účelem usnadnit používání dohody a tohoto protokolu bude zřízen styčný výbor složený ze zástupců Společenství a agentury.

b) Výbor se schází alespoň jednou ročně:

i) aby zejména přezkoumal účinnost koordinačních dohod uvedených v tomto protokolu, včetně schválených odhadů inspekčních úsilí;

ii) aby přezkoumal vývoj metod a postupů v oblasti záruk a

iii) aby zvážil všechny problémy, se kterými se na výbor obrací pravidelné zasedání uvedené v písmenu c).

c) Výbor se schází pravidelně na nižší úrovni, aby konkrétně a v potřebném rozsahu projednal působení koordinačních dohod uvedených v tomto protokolu v jednotlivých zařízeních, které s přihlédnutím k technickému a provoznímu rozvoji zahrnuje aktualizaci schválených odhadů inspekčních úsilí s ohledem na změny v obratu, změny inventury a změny v provozních programech zařízení a používání inspekčních postupů při různých typech běžných inspekčních úsilí a v obecné rovině požadavky na odběr statistických reprezentativních vzorků. Jakékoli otázky, které nemohou být uspokojivě vyřešeny, budou předloženy zasedání uvedenému v písmenu b).

d) Pokud při uplatňování článku 13 tohoto protokolu vzniknou problémy, zejména dojde-li agentura k názoru, že podmínky blíže určené v tomto článku nebyly splněny, koná se co nejdříve bez ohledu na naléhavá opatření, která by mohla být požadována podle dohody, zasedání výboru na příslušné úrovni za účelem vyhodnocení situace a projednání opatření, která mají být přijata. Není-li možné problém vyřešit, může výbor předložit smluvním stranám vhodné návrhy, zejména s ohledem na změnu odhadů inspekčních úsilí pro běžné inspekční činnosti.

e) V případě potřeby vypracuje výbor návrhy související s otázkami, které vyžadují souhlas smluvních stran.

Přesunout nahoru