Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 34/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru

Datum vyhlášení 19.03.2010
Uzavření smlouvy 14.10.2003
Ratifikace Smlouvy 10.06.2004
Platnost od 06.12.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

ČÁST I - CÍLE A ZÁSADY (Čl. 1 - Čl. 7)
KAPITOLA II - POSTUPY (Čl. 3 - Čl. 9)
KAPITOLA III - SPOLUPRÁCE (Čl. 10 - Čl. 14)
OBECNÉ ZÁSADY (Čl. 1)
ÚVODNÍ FÁZE ŘÍZENÍ (Čl. 2 - Čl. 5)
SPRÁVNÍ POMOC (Čl. 8 - Čl. 11)
JAZYKY (Čl. 12)
OBECNÉ ZÁSADY (Čl. 1 - Čl. 2)
SLYŠENÍ (Čl. 4)
PRÁVA JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ (Čl. 6 - Čl. 7)
SPRÁVNÍ POMOC (Čl. 8)
OZNÁMENÍ (Čl. 10 - Čl. 11)
JAZYKY (Čl. 12)

34

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. října 2003 byla v Lucemburku podepsána Dohoda o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena v generálním sekretariátu Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 10. června 2004.

Dohoda se v souladu se svým článkem 6 odst. 3 a na základě Rozhodnutí Rady Evropské unie č. 368/2004 ze dne 30. března 20041) předběžně prováděla od 1. května 2004. Dohoda vstoupila v platnost v souladu s článkem 6 odst. 3 dne 6. prosince 2005 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

České znění Dohody včetně českého znění Dohody o EHP ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie, Dohody mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o norském finančním mechanismu pro období let 2004–2009, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o některých zemědělských produktech, se vyhlašují současně.


DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

(dále jen „členské státy ES“),

ISLANDSKÁ REPUBLIKA,

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ,

NORSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

(dále jen „státy ESVO“),

(společně dále jen „stávající smluvní strany“),

a

ČESKÁ REPUBLIKA,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA MALTA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

VZHLEDEM K TOMU, že dne 16. dubna 2003 byla v Aténách podepsána Smlouva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (dále jen „Smlouva o přistoupení“);

VZHLEDEM K TOMU, že podle článku 128 Dohody o Evropském hospodářském prostoru podepsané v Portu dne 2. května 1992 požádá každý evropský stát, který se stane členem Společenství, aby se stal smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“);

VZHLEDEM K TOMU, že Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská republika požádaly, aby se staly smluvními stranami Dohody o EHP;

VZHLEDEM K TOMU, že podmínky této účasti podléhají dohodě mezi stávajícími smluvními stranami a žadatelskými státy;

SE ROZHODLY uzavřít tuto dohodu:

ČLÁNEK 1

1. Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská republika se stávají smluvními stranami Dohody o EHP a dále se označují jako „nové smluvní strany“.

2. Od okamžiku vstupu této dohody v platnost se ustanovení Dohody o EHP, ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru EHP přijatých před 1. listopadem 2002, stávají závaznými pro nové smluvní strany za stejných podmínek jako pro stávající smluvní strany a za podmínek stanovených v této dohodě.

3. Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást.

ČLÁNEK 2

1) ÚPRAVY HLAVNÍHO TEXTU DOHODY O EHP:

a) Preambule:

seznam smluvních stran se nahrazuje tímto:

„EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

A

ISLANDSKÁ REPUBLIKA,

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ,

NORSKÉ KRÁLOVSTVÍ,“.

b) Článek 2:

i) znění písmene b) se nahrazuje tímto:

„„státy ESVO“ se rozumějí Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví a Norské království;“;

ii) v písmenu c) se zrušují slova „a Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli“;

iii) doplňuje se nové písmeno, které zní:

d) „aktem o přistoupení ze dne 16. dubna 2003“ se rozumí Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, přijatý v Aténách dne 16. dubna 2003.“

c) Článek 109:

v odstavci 1 se zrušuje čárka a slova „Smlouvou o založení Evropského společenství uhlí a oceli“.

d) Článek 117:

článek 117 se nahrazuje tímto:

„Ustanovení, kterými se řídí finanční mechanismy, jsou stanovena v protokolu 38 a protokolu 38a.“

e) Článek 121: zrušuje se písmeno c).

f) Článek 126:

odstavec 1 se mění takto:

i) zrušují se slova „a Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli“;

ii) slova „zmíněných smlouvách“ se nahrazují slovy „zmíněné smlouvě“;

iii) slova „Rakouské republiky, Finské republiky, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švédského království“ se nahrazují slovy „Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví a Norského království“.

g) Článek 129:

i) v odstavci 1 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní: „Na základě rozšíření Evropského hospodářského prostoru mají znění této dohody v českém, estonském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, polském, slovenském a slovinském jazyce stejnou platnost.“;

ii) v odstavci 1 se nový třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Znění aktů uvedených v přílohách mají stejnou platnost v anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském jazyce, jak jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, a vyhotoví se za účelem jejich ověření i v islandském a norském jazyce a zveřejní se v Dodatku EHP k Úřednímu věstníku Evropské unie.“

2) ÚPRAVY PROTOKOLŮ K DOHODĚ O EHP

a) Protokol 36:

v článku 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Smíšený parlamentní výbor EHP se skládá z 24 členů.“

b) Nový protokol 38a:

za protokol 38 se vkládá nový protokol 38a, který zní:

„PROTOKOL 38A

O FINANČNÍM MECHANISMU EHP

ČLÁNEK 1

Státy ESVO přispívají ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru financováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních odvětvích uvedených v článku 3.

ČLÁNEK 2

Celková výše finančního příspěvku uvedeného v článku 1 činí 600 milionů eur, jež budou uvolňovány k závazku v ročních tranších po 120 milionech eur po dobu od 1. května 2004 do 30. dubna 2009.

ČLÁNEK 3

1. Uvedené granty budou dostupné pro projekty v těchto prioritních odvětvích:

a) ochrana životního prostředí včetně životního prostředí člověka, mj. snižováním znečištění ovzduší a podporou využívání obnovitelných zdrojů energie,

b) podpora udržitelného rozvoje zlepšeným využíváním a řízením zdrojů,

c) uchovávání evropského kulturního dědictví včetně veřejné dopravy a obnovy měst,

d) rozvoj lidských zdrojů, mj. podporou vzdělávání a odborné přípravy, posilováním správních kapacit místní samosprávy či jejích orgánů nebo posilováním veřejných služeb jimi poskytovaných, jakož i posilováním demokratických procesů, které tomu napomáhají,

e) zdravotnictví a péče o děti.

2. Vědecký výzkum může být způsobilý pro toto financování, pokud se zaměřuje na jedno nebo více prioritních odvětví.

ČLÁNEK 4

1. Příspěvek ESVO v podobě grantů nesmí přesáhnout 60 % nákladů projektu, kromě projektů jinak financovaných ze státního, regionálního nebo místního rozpočtu, u nichž tento příspěvek nesmí přesáhnout 85 % celkových nákladů. V žádném případě nesmějí být překročeny stropy pro spolufinancování stanovené Společenstvím.

2. Musí být dodržena platná pravidla o státní podpoře.

3. Komise Evropských společenství u navrhovaných projektů prošetří, zda jsou slučitelné s cíli Společenství.

4. Odpovědnost států ESVO za tyto projekty se omezuje na poskytnutí finančních prostředků podle dohodnutého plánu. Nepřebírají žádné závazky vůči třetím osobám.

ČLÁNEK 5

Prostředky budou přijímajícím státům (České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Portugalsku, Řecku, Slovinsku, Slovensku a Španělsku) poskytovány podle tohoto rozdělovacího klíče:

Přijímající stát

Podíl celkového příspěvku

Česká republika

8,09 %

Estonsko

1,68%

Řecko

5,71 %

Španělsko

7,64 %

Kypr

0,21 %

Lotyšsko

3,29 %

Litva

4,50 %

Maďarsko

10,13 %

Malta

0,32 %

Polsko

46,80 %

Portugalsko

5,22 %

Slovinsko

1,02%

Slovensko

5,39 %

ČLÁNEK 6

S cílem přerozdělit veškeré zbývající nevyužité finanční prostředky na vysoce prioritní projekty kteréhokoli přijímajícího státu se provede revize v listopadu 2006 a znovu v listopadu 2008.

ČLÁNEK 7

1. Finanční příspěvek podle tohoto protokolu bude úzce koordinován s dvoustranným příspěvkem, který bude poskytovat Norsko na základě norského finančního mechanismu.

2. Státy ESVO zejména zajistí, aby se u obou finančních mechanismů uvedených v předchozím odstavci postupovalo podle stejných postupů pro uplatňování.

3. Veškeré důležité změny politiky soudržnosti Společenství budou vzaty v úvahu tak, jak bude považováno za vhodné.

ČLÁNEK 8

1. Státy ESVO zřídí výbor, jenž bude finanční mechanismus EHP spravovat.

2. Další prováděcí pravidla k finančnímu mechanismu EHP vydají státy ESVO podle potřeby.

3. Správní náklady budou hrazeny z celkové částky uvedené v článku 2.

ČLÁNEK 9

Po uplynutí pětiletého období, a aniž jsou dotčena práva a povinnosti stanovené touto Dohodou, prošetří smluvní strany s přihlédnutím k článku 115 Dohody, nakolik je potřebné řešit v rámci Evropského hospodářského prostoru hospodářské a sociální rozdíly.

ČLÁNEK 10

Pokud se některý z přijímajících států uvedených v článku 5 nestane smluvní stranou Dohody ke dni 1. května 2004 nebo pokud dojde v Evropském hospodářském prostoru ke změnám členství pilíře ESVO, upraví se tento protokol podle potřeby.“

c) Nový protokol 44:

následující text se vkládá jako protokol 44:

„PROTOKOL 44

O OCHRANNÝCH MECHANISMECH OBSAŽENÝCH V AKTU O PŘISTOUPENÍ ZE DNE 16. DUBNA 2003

1. Použití článku 112 Dohody na všeobecnou hospodářskou ochrannou doložku a na ochranné mechanismy obsažené v některých přechodných ujednáních v oblasti volného pohybu osob a silniční dopravy

Článek 112 Dohody se použije také v situacích popsaných nebo uvedených v článku 37 aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 a u ochranných mechanismů obsažených v přechodných úpravách pod záhlavím „Přechodné období“ v příloze V (Volný pohyb pracovníků) a v příloze VIII (Právo usazování), v bodu 30 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71 /ES) přílohy XVIII (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a rovné zacházení pro muže a ženy) a v bodu 26c (nařízení Rady (EHS) č. 3118/93) přílohy XIII (Doprava) se stejnými lhůtami, působností a účinky, jak jsou stanoveny v těchto ustanoveních.

2. Ochranná doložka pro vnitřní trh

Všeobecný rozhodovací proces stanovený Dohodou se vztahuje také na rozhodnutí přijímaná Komisí Evropských společenství při uplatňování článku 38 aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003.“

ČLÁNEK 3

1. Veškeré změny a doplňky přijaté orgány Společenství, které byly začleněny do Dohody o EHP a které vyplývají z Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (dále jen „akt o přistoupení ze dne 16. dubna 2003“), se stávají součástí Dohody o EHP.

2. Za tímto účelem se do bodů příloh a protokolů k Dohodě o EHP, které obsahují odkaz na akty přijímané dotyčnými orgány Společenství, vkládá tato odrážka:

„- [číslo CELEX]: Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, přijatého dne 16. dubna 2003.“

3. Je-li odrážka uvedená v odstavci 2 první odrážkou daného bodu, předcházejí jí čárka a slova „ve znění:“.

4. Příloha A této dohody obsahuje seznam bodů příloh a protokolů k Dohodě o EHP, do kterých má být vložen text uvedený v odstavcích 2 a 3.

5. Vyžadují-li akty, které budou začleněny do Dohody o EHP přede dnem vstupu této dohody v platnost, úpravy z důvodu účasti nových smluvních stran a tyto nezbytné úpravy nejsou uvedeny v této dohodě, budou tyto úpravy provedeny postupy stanovenými v Dohodě o EHP.

ČLÁNEK 4

1. Ujednání uvedená v příloze B této dohody se včleňují do Dohody o EHP a stávají se její součástí.

2. Kterékoli z ujednání obsažených v aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003, které má důsledky pro Dohodu o EHP a které není uvedeno v příloze B této dohody, bude řešeno postupy stanovenými v Dohodě o EHP.

ČLÁNEK 5

Kterákoli smluvní strana této dohody může přednést jakoukoli otázku týkající se výkladu nebo použití této dohody Smíšenému výboru EHP. Smíšený výbor EHP tuto otázku prošetří a pokusí se nalézt přijatelné řešení zajišťující kvalitní fungování Dohody o EHP.

ČLÁNEK 6

1. Tato dohoda musí být ratifikována nebo schválena stávajícími smluvními stranami a novými smluvními stranami v souladu s jejich vlastními postupy. Ratifíkační nebo schvalovací listiny budou uloženy v generálním sekretariátu Rady Evropské unie.

2. Vstupuje v platnost stejným dnem jako Smlouva o přistoupení za podmínky, že do tohoto dne budou uloženy všechny ratifíkační nebo schvalovací listiny k této dohodě a že následující související dohody a protokoly vstoupí v platnost současně:

a) Dohoda mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o norském finančním mechanismu pro období let 2004 - 2009,

b) Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii,

c) Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii a

d) Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o některých zemědělských produktech.

3. Neuloží-li všechny nové smluvní strany včas své ratifikační nebo schvalovací listiny této dohody, vstoupí tato dohoda v platnost pro státy, které tak učiní. V tom případě rozhodne Rada EHP neprodleně o úpravách této dohody a případně Dohody o EHP.

ČLÁNEK 7

Tato dohoda, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, islandském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, norském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění v těchto jazycích mají stejnou platnost, bude uložena v generálním sekretariátu Rady Evropské unie, který předá její ověřený opis vládě každé ze smluvních stran této dohody.


Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale
Deze handtekening verbindt evenees de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, hel Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet yugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, di Franzosische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

Fur die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

For Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comuninad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Fyrir hönd Lyðveldisinş Íslands

Für das Fürstentum Liechtenstein

For Kongeriket Norge

Za Českou republiku

Eesti Vabariigi nimel

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu

A Magyar Köztársaság nevében

Gћar-Repubblika ta’ Malta

Za Rzeczpospolita Polska

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku


PŘÍLOHA A

Seznam uvedený v článku 3 Dohody

ČÁST I

AKTY UVEDENÉ V DOHODĚ O EHP POZMĚNĚNÉ AKTEM O PŘISTOUPENÍ ZE DNE 16. DUBNA 2003

Odrážka uvedená v čl. 3 odst. 2 se vkládá v přílohách Dohody o EHP a protokolech k ní na tato místa:

v příloze I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy), kapitole 1 (Veterinární předpisy):

- část 1.1, bod 4 (směrnice Rady 97/78/ES),
- část 1.1,bod 5 (směrnice Rady 91 /496/EHS),
- část 1.2, bod 16 (rozhodnutí Komise 93/13/EHS),
- část 1.2, bod 67 (rozhodnutí Komise 97/73 5/ES),
- část 1.2, bod 71 (nařízení Komise (ES) č. 2629/97),
- část 3.1, bod 1 (směrnice Rady 85/51 l/EHS),
- část 3.1, bod 3 (směrnice Rady 80/217/EHS),
- část 3.1, bod 4 (směrnice Rady 92/35/EHS),
- část 3.1, bod 5 (směrnice Rady 92/40/EHS),
- část 3.1, bod 6 (směrnice Rady 92/66/EHS),
- část 3.1, bod 7 (směrnice Rady 93/53/EHS),
- část 3.1, bod 8 (směrnice Rady 95/70/ES),
- část 3.1, bod 9 (směrnice Rady 92/119/EHS),
- část 3.1, bod 9a (směrnice Rady 2000/75/ES),
- část 4.1, bod 1 (směrnice Rady 64/432/EHS),
- část 4.1, bod 3 (směrnice Rady 90/426/EHS),
- část 4.1, bod 4 (směrnice Rady 90/539/EHS),
- část 4.1, bod 9 (směrnice Rady 92/65/EHS),
- část 5.1, bod 1 (směrnice Rady 72/461/EHS),
- část 5.1, bod 4 (směrnice Rady 92/46/EHS),
- část 5.1, bod 5 (směrnice Rady 91 /495/EHS),
- část 5.1, bod 6 (směrnice Rady 92/45/EHS),
- část 5.1, bod 7 (směrnice Rady 92/118/EHS),
- část 6.1, bod 1 (směrnice Rady 64/433/EHS),
- část 6.1, bod 2 (směrnice Rady 71/118/EHS),
- část 6.1, bod 4 (směrnice Rady 77/99/EHS),
- část 6.1, bod 7 (směrnice Rady 89/437/EHS),
- část 6.1, bod 8 (směrnice Rady 91/493/EHS),
- část 6.1, bod 11 (směrnice Rady 92/46/EHS),
- část 6.1, bod 13 (směrnice Rady 91/495/EHS),
- část 6.1, bod 14 (směrnice Rady 92/45/EHS),
- část 6.1, bod 15 (směrnice Rady 92/118/EHS),
- část 6.2, bod 17 (rozhodnutí Rady 93/383/EHS),
- část 6.2, bod 39 (rozhodnutí Komise 98/536/ES),
- část 7.1, bod 2 (směrnice Rady 96/23/ES),
- část 7.2, bod 14 (rozhodnutí Komise 98/179/ES),
- část 8.1, bod 2 (směrnice Rady 90/426/EHS),
- část 8.1, bod 3 (směrnice Rady 90/539/EHS),
- část 8.1, bod 8 (směrnice Rady 71/118/EHS),
- část 8.1, bod 11 (směrnice Rady 91/493/EHS),
- část 8.1, bod 13 (směrnice Rady 92/46/EHS),
- část 8.1, bod 14 (směrnice Rady 92/45/EHS),
- část 8.1, bod 15 (směrnice Rady 92/65/EHS),
- část 8.1, bod 16 (směrnice Rady 92/118/EHS),
- část 8.1, bod 17 (směrnice Rady 77/96/EHS),
- část 9.1, bod 9 (rozhodnutí Komise 2000/50/ES);

v příloze II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace):

A. v kapitole I (Motorová vozidla):

- bod 1 (směrnice Rady 70/156/EHS),
- bod 2 (směrnice Rady 70/157/EHS),
- bod 3 (směrnice Rady 70/220/EHS),
- bod 4 (směrnice Rady 70/221 /EHS),
- bod 8 (směrnice Rady 70/388/EHS),
- bod 9 (směrnice Rady 71/127/EHS),
- bod 10 (směrnice Rady 71/320/EHS),
- bod 11 (směrnice Rady 72/245/EHS),
- bod 14 (směrnice Rady 74/61 /EHS),
- bod 16 (směrnice Rady 74/408/EHS),
- bod 17 (směrnice Rady 74/483/EHS),
- bod 19 (směrnice Rady 76/114/EHS),
- bod 22 (směrnice Rady 76/757/EHS),
- bod 23 (směrnice Rady 76/75 8/EHS),
- bod 24 (směrnice Rady 76/759/EHS),
- bod 25 (směrnice Rady 76/760/EHS),
- bod 26 (směrnice Rady 76/761/EHS),
- bod 27 (směrnice Rady 76/762/EHS),
- bod 29 (směrnice Rady 77/538/EHS),
- bod 30 (směrnice Rady 77/539/EHS),
- bod 31 (směrnice Rady 77/540/EHS),
- bod 32 (směrnice Rady 77/541 /EHS),
- bod 36 (směrnice Rady 78/318/EHS),
- bod 39 (směrnice Rady 78/932/EHS),
- bod 44 (směrnice Rady 88/77/EHS),
- bod 45a (směrnice Rady 91/226/EHS),
- bod 45r (směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/20/ES),
- bod 45t (směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/28/ES),
- bod 45za (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES);

B. v kapitole II (Zemědělské a lesnické traktory):

- bod 1 (směrnice Rady 74/150/EHS),
- bod 7 (směrnice Rady 75/322/EHS),
- bod 11 (směrnice Rady 77/536/EHS),
- bod 13 (směrnice Rady 78/764/EHS),
- bod 17 (směrnice Rady 79/622/EHS),
- bod 20 (směrnice Rady 86/298/EHS),
- bod 22 (směrnice Rady 87/402/EHS),
- bod 23 (směrnice Rady 89/173/EHS);

C. v kapitole IV (Přístroje pro domácnost):

- bod 4a (směrnice Komise 94/2/ES),
- bod 4b (směrnice Komise 95/12/ES),
- bod 4c (směrnice Komise 95/13/ES),
- bod 4d (směrnice Komise 96/60/ES),
- bod 4f (směrnice Komise 97/17/ES);

D. v kapitole VIII (Tlakové nádoby):

- bod 2 (směrnice Rady 76/767/EHS).

E. v kapitole IX (Měřicí přístroje):

- bod 1 (směrnice Rady 71/316/EHS),
- bod 5 (směrnice Rady 71/347/EHS),
- bod 6 (směrnice Rady 71 /348/EHS),
- bod 12 (směrnice Rady 75/106/EHS);

F. v kapitole XI (Textilie):

- bod 4b (směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES);

G. v kapitole XII (Potraviny):

- bod 18 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES),
- bod 24 (směrnice Komise 80/590/EHS),
- bod 47 (směrnice Rady 89/108/EHS),
- bod 54a (směrnice Komise 91/321/EHS),
- bod 54b (nařízení Rady (EHS) č. 2092/91),
- bod 54w (směrnice Komise 1999/21/ES),
- bod 54zh (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/3 6/ES),
- bod 54zn (nařízení Komise (ES) č. 466/2001),
- bod 54zs (směrnice Rady 2001/114/ES);

H. v kapitole XIV (Hnojiva):

- bod 1 (směrnice Rady 76/116/EHS);

I. v kapitole XV (Nebezpečné látky):

- bod 1 (směrnice Rady 67/548/EHS);

J. v kapitole XVI (Kosmetické prostředky):

- bod 9 (směrnice Komise 95/17/ES);

K. v kapitole XIX (Obecná ustanovení v oblasti technických překážek obchodu):

- bod 1 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES),
- bod 3b (nařízení Rady (EHS) č. 339/93),
- bod 3e (směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/11/ES),
- bod 3g (směrnice Rady 69/493/EHS);

L. v kapitole XXIV (Stroje):

- bod la (směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES);

M. v kapitole XXVII (Lihoviny):

- bod 1 (nařízení Rady (EHS) č. 1576/89);

v příloze IV (Energetika):

- bod 7 (směrnice Rady 90/377/EHS),
- bod 8 (směrnice Rady 90/547/EHS),
- bod 9 (směrnice Rady 91/296/EHS),
- bod 11b (směrnice Komise 95/12/ES),
- bod 11c (směrnice Komise 95/13/ES),
- bod 11d (směrnice Komise 96/60/ES),
- bod 11f (směrnice Komise 97/17/ES);

v příloze V (Volný pohyb pracovníků):

- bod 3 (směrnice Rady 68/360/EHS);

v příloze VI (Sociální zabezpečení):

- bod 1 (nařízení Rady (ES) č. 1408/71),
- bod 2 (nařízení Rady (ES) č. 574/72),
- bod 3.18 (rozhodnutí č. 117),
- bod 3.19 (rozhodnutí č. 118),
- bod 3.27 (rozhodnutí č. 136),
- bod 3.37 (rozhodnutí č. 150);

v příloze VII (Vzájemné uznávání odborných kvalifikací):

- bod 1 a (směrnice Rady 92/5 l/EHS),
- bod 2 (směrnice Rady 77/249/EHS),
- bod 2a (směrnice Rady 98/5/ES),
- bod 4 (směrnice Rady 93/16/EHS),
- bod 8 (směrnice Rady 77/452/EHS),
- bod 10 (směrnice Rady 78/686/EHS),
- bod 11 (směrnice Rady 78/687/EHS),
- bod 12 (směrnice Rady 78/1026/EHS),
- bod 14 (směrnice Rady 80/154/EHS),
- bod 17 (směrnice Rady 85/433/EHS),
- bod 18 (směrnice Rady 85/384/EHS);

v příloze IX (Finanční služby):

- bod 2 (první směrnice Rady 73/239/EHS),
- bod 11 (první směrnice Rady 79/267/EHS),
- bod 13 (směrnice Rady 77/92/EHS),
- bod 14 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES);

v příloze XI (Telekomunikační služby):

- bod 5i (směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES);

v příloze XIII (Doprava):

- bod 1 (nařízení Rady (EHS) č. 1108/70),
- bod 3 (nařízení Rady (EHS) č. 281/71),
- bod 5 (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES),
- bod 7 (nařízení Rady (EHS) č. 1017/68),
- bod 13 (směrnice Rady 92/106/EHS),
- bod 18a (směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES).
- bod 19 (směrnice Rady 96/26/ES),
- bod 21 (nařízení Rady (EHS) č. 3821/85),
- bod 24a (směrnice Rady 91/439/EHS),
- bod 24c (směrnice Rady 1999/37/ES),
- bod 26a (nařízení Rady (EHS) č. 881/92),
- bod 32 (nařízení Rady (EHS) č. 684/92),
- bod 33c (nařízení Komise (EHS) č. 2121/98),
- bod 37 (směrnice Rady 91/440/EHS),
- bod 39 (nařízení Rady (EHS) č. 1192/69),
- bod 46a (směrnice Rady 91/672/EHS),
- bod 47 (směrnice Rady 82/714/EHS),
- bod 49 (rozhodnutí Komise 77/527/EHS),
- bod 50 (nařízení Rady (EHS) č. 4056/86),
- bod 64a (nařízení Rady (EHS) č. 2408/92),
- bod 66c (směrnice Rady 93/65/EHS),
- bod 66f (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3 0/ES);

v příloze XIV (Hospodářská soutěž):

- bod 2 (nařízení Komise (ES) č. 2790/99),
- bod 4b (nařízení Komise (ES) č. 1400/2002),
- bod 5 (nařízení Komise (ES) č. 240/96),
- bod 6 (nařízení Komise (ES) č. 2658/2000),
- bod 7 (nařízení Komise (ES) č. 2659/2000),
- bod 10 (nařízení Rady (EHS) č. 1017/68),
- bod 11 (nařízení Rady (EHS) č. 4056/86),
- bod 11b (nařízení Komise (EHS) č. 1617/93),
- bod 11c (nařízení Komise (ES) č. 823/2000);

v příloze XVI (Veřejné zakázky):

- bod 2 (směrnice Rady 93/37/EHS),
- bod 3 (směrnice Rady 93/36/EHS),
- bod 4 (směrnice Rady 93/3 8/EHS),
- bod 5a (směrnice Rady 92/13/EHS),
- bod 5b (směrnice Rady 92/50/EHS);

v příloze XVII (Duševní vlastnictví):

- bod 6 (nařízení Rady (EHS) č. 1768/92),
- bod 6a (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96);

v příloze XX (Životní prostředí):

- bod 2fa (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001),
- bod 19a (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES),
- bod 21aa (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000);

v příloze XXI (Statistika):

- bod 1c (nařízení Komise (ES) č. 2702/98),
- bod 1f (nařízení Komise (ES) č. 1227/1999),
- bod 1g (nařízení Komise (ES) č. 1228/1999),
- bod 6 (směrnice Rady 80/1119/EHS),
- bod 7 (směrnice Rady 80/1177/EHS),
- bod 7c (směrnice Rady 95/57/ES),
- bod 7f (nařízení Rady (ES) č. 1172/98),
- bod 24 (nařízení Rady (EHS) č. 837/90),
- bod 24a (nařízení Rady (EHS) č. 959/93),
- bod 25b (nařízení Rady (EHS) č. 2018/93),
- bod 26 (směrnice Rady 90/377/EHS);

v příloze XXII (Právo obchodních společností):

- bod 1 (první směrnice Rady 68/15 l/EHS),
- bod 2 (druhá směrnice Rady 77/9l/EHS),
- bod 3 (třetí směrnice Rady 78/855/EHS),
- bod 4 (čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS),
- bod 6 (sedmá směrnice Rady 83/349/EHS),
- bod 9 (dvanáctá směrnice Rady v oblasti práva obchodních společností 89/667/EHS);

v Protokolu 21 o provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky:

- čl. 3 odst. 1 bod 2 (nařízení Komise (ES) č. 447/98),
- čl. 3 odst. 1 bod 7 (nařízení Rady (EHS) č. 1017/68),
- čl. 3 odst. 1 bod 11 (nařízení Rady (EHS) č. 4056/86);

v Protokolu 26 o pravomocích a funkcích Kontrolního úřadu ESVO v oblasti státních podpor:

článek 2 (nařízení Rady (ES) č. 659/1999);

v Protokolu 31 o spolupráci v určitých oblastech mimo čtyři svobody:

- poznámka pod čarou (nařízení Rady (EHS) č. 337/75) k čl. 4 odst. 6 (výchova, vzdělávání a mládež),

- poznámka pod čarou (nařízení Rady (EHS) č. 1365/75) k čl. 5 odst. 10 (sociální politika),

- sedmá odrážka (rozhodnutí Rady 2000/819/ES) čl. 7 odst. 5 (podniky, podnikání, malé a střední podniky).

ČÁST II

OSTATNÍ ZMĚNY PŘÍLOH DOHODY O EHP

V přílohách Dohody o EHP se provádějí tyto změny:

V příloze I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) kapitole 1 (Veterinární předpisy):

v bodu 4 části 1.1 podkapitoly 1 (směrnice Rady 97/78/ES) se dosavadní body 16 a 17 v úpravě b) označují jako body 26 a 27.

V příloze II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace):

V kapitole XII (Potraviny):

v bodu 54zs (směrnice Rady 2001/114/ES) se dosavadní písmeno k), které se doplňuje do přílohy II, označuje jako písmeno za).

V příloze V (Volný pohyb pracovníků):

1) v bodu 3 (směrnice Rady 68/360/ES) se úprava e) bod ii) nahrazuje tímto:

ii) poznámky pod čarou se nahrazují tímto:

1 Belgickém, britském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, islandském, italském, kyperském, lichtenštejnském, litevském, lotyšském, lucemburském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, norském, polském, portugalském, rakouském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském - podle země, která povolení vydává.“

2 Belgičtí, britští, čeští, dánští, estonští, finští, francouzští, irští, islandští, italští, kyperští, lichtenštejnští, litevští, lotyšští, lucemburští, maďarští, maltští, němečtí, nizozemští, norští, polští, portugalští, rakouští, řečtí, slovenští, slovinští, španělští a švédští - podle země, která povolení vydává.“;

2) v bodu 7 (rozhodnutí Komise 93/569/EHS) se slova „Rakousko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko“ nahrazují slovy: „Island a Norsko“.

V příloze VI (Sociální zabezpečení):

1) úpravy v bodu 1 (nařízení Rady (ES) č. 1408/71) se mění takto:

a) v úpravách h), i), j), k), l),m), p), q), r), t) a v) se dosavadní body P, Q a R označují jako body ZA, ZB a ZC;

b) seznam v úpravě n) se nahrazuje tímto:

301. ISLAND - BELGIE

Žádná úmluva.

302. ISLAND - ČESKÁ REPUBLIKA

Žádná úmluva.

303. ISLAND - DÁNSKO

Článek 10 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992.

304. ISLAND-NĚMECKO

Žádná úmluva.

305. ISLAND - ESTONSKO

Žádná úmluva.

306. ISLAND - ŘECKO

Žádná úmluva.

307. ISLAND - ŠPANĚLSKO

Žádná úmluva.

308. ISLAND - FRANCIE

Žádná úmluva.

309. ISLAND-IRSKO

Žádná úmluva.

310. ISLAND - ITÁLIE

Žádná úmluva.

311. ISLAND - KYPR

Žádná úmluva.

312. ISLAND - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

313. ISLAND - LITVA

Žádná úmluva.

314. ISLAND - LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.

315. ISLAND - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

316. ISLAND - MALTA

Žádná úmluva.

317. ISLAND - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

318. ISLAND - RAKOUSKO

Žádné.

319. ISLAND - POLSKO

Žádná úmluva.

320. ISLAND - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

321. ISLAND - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

322. ISLAND - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

323. ISLAND - FINSKO

Článek 10 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992.

324. ISLAND - ŠVÉDSKO

Článek 10 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992.

325. ISLAND - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné.

326. ISLAND - LICHTENŠTEJNSKO

Žádná úmluva.

327. ISLAND - NORSKO

Článek 10 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992.

328. LICHTENŠTEJNSKO - BELGIE

Žádná úmluva.

329. LICHTENŠTEJNSKO - ČESKÁ REPUBLIKA

Žádná úmluva.

330. LICHTENŠTEJNSKO - DÁNSKO

Žádná úmluva.

331. LICHTENŠTEJNSKO - NĚMECKO

Ustanovení čl. 4 odst. 2 Úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 7. dubna 1977 ve znění Dodatkové úmluvy č. 1 ze dne 11. srpna 1989, pokud jde o platby peněžních dávek osobám majícím bydliště ve třetím státě.

332. LICHTENŠTEJNSKO - ESTONSKO

Žádná úmluva.

333. LICHTENŠTEJNSKO - ŘECKO

Žádná úmluva.

334. LICHTENŠTEJNSKO - ŠPANĚLSKO

Žádná úmluva.

335. LICHTENŠTEJNSKO - FRANCIE

Žádná úmluva.

336. LICHTENŠTEJNSKO - IRSKO

Žádná úmluva.

337. LICHTENŠTEJNSKO - ITÁLIE

Ustanovení čl. 5 druhé věty Úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 11. listopadu 1976, pokud jde o platby peněžních dávek osobám majícím bydliště ve třetím státě.

338. LICHTENŠTEJNSKO - KYPR

Žádná úmluva.

339. LICHTENŠTEJNSKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

340. LICHTENŠTEJNSKO - LITVA

Žádná úmluva.

341. LICHTENŠTEJNSKO - LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.

342. LICHTENŠTEJNSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

343. LICHTENŠTEJNSKO - MALTA

Žádná úmluva.

344. LICHTENŠTEJNSKO - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

345. LICHTENŠTEJNSKO - RAKOUSKO

Článek 4 Úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 23. září 1998.

346. LICHTENŠTEJNSKO - POLSKO

Žádná úmluva.

347. LICHTENŠTEJNSKO - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

348. LICHTENŠTEJNSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

349. LICHTENŠTEJNSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

350. LICHTENŠTEJNSKO - FINSKO

Žádná úmluva.

351. LICHTENŠTEJNSKO - ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

352. LICHTENŠTEJNSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádná úmluva.

353. LICHTENŠTEJNSKO - NORSKO

Žádná úmluva.

354. NORSKO - BELGIE

Žádná úmluva.

355. NORSKO - ČESKÁ REPUBLIKA

Žádná úmluva.

356. NORSKO - DÁNSKO

Článek 10 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992.

357. NORSKO - NĚMECKO

Žádná úmluva.

358. NORSKO - ESTONSKO

Žádná úmluva.

359. NORSKO - ŘECKO

Ustanovení čl. 16 odst. 5 Úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 12. června 1980.

360. NORSKO - ŠPANĚLSKO

Žádná úmluva.

361. NORSKO - FRANCIE

Žádné.

362. NORSKO - IRSKO

Žádná úmluva.

363. NORSKO - ITÁLIE

Žádné.

364. NORSKO - KYPR

Žádná úmluva.

365. NORSKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

366. NORSKO - LITVA

Žádná úmluva.

367. NORSKO - LUCEMBURSKO

Žádné.

368. NORSKO - MAĎARSKO

Žádné.

369. NORSKO - MALTA

Žádná úmluva.

370. NORSKO - NIZOZEMSKO

Ustanovení čl. 5 odst. 2 Úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 13. dubna 1989.

371. NORSKO - RAKOUSKO

a) Ustanovení čl. 5 odst. 2 Úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 27. srpna 1985.

b) Článek 4 uvedené úmluvy, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.

c) Bod II závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.

372. NORSKO - POLSKO

Žádná úmluva.

373. NORSKO - PORTUGALSKO

Článek 6 Úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 5. června 1980.

374. NORSKO - SLOVINSKO

Žádné.

375. NORSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

376. NORSKO - FINSKO

Článek 10 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992.

377. NORSKO - ŠVÉDSKO

Článek 10 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992.

378. NORSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné.“;

c) seznam v úpravě o) se nahrazuje tímto:

301. ISLAND - BELGIE

Žádná úmluva.

302. ISLAND - ČESKÁ REPUBLIKA

Žádná úmluva.

303. ISLAND - DÁNSKO

Žádné.

304. ISLAND - NĚMECKO

Žádná úmluva.

305. ISLAND - ESTONSKO

Žádná úmluva.

306. ISLAND - ŘECKO

Žádná úmluva.

307. ISLAND - ŠPANĚLSKO

Žádná úmluva.

308. ISLAND - FRANCIE

Žádná úmluva.

309. ISLAND - IRSKO

Žádná úmluva.

310. ISLAND - ITÁLIE

Žádná úmluva.

311. ISLAND - KYPR

Žádná úmluva.

312. ISLAND - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

313. ISLAND - LITVA

Žádná úmluva.

314. ISLAND - LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.

315. ISLAND - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

316. ISLAND - MALTA

Žádná úmluva.

317. ISLAND - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

318. ISLAND - RAKOUSKO

Článek 4 Úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 18. listopadu 1993.

319. ISLAND - POLSKO

Žádná úmluva.

320. ISLAND - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

321. ISLAND - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

322. ISLAND - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

323. ISLAND - FINSKO

Žádné.

324. ISLAND - ŠVÉDSKO

Žádné.

325. ISLAND - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné.

326. ISLAND - LICHTENŠTEJNSKO

Žádná úmluva.

327. ISLAND - NORSKO

Žádné.

328. LICHTENŠTEJNSKO - BELGIE

Žádná úmluva.

329. LICHTENŠTEJNSKO - ČESKÁ REPUBLIKA

Žádná úmluva.

330. LICHTENŠTEJNSKO - DÁNSKO

Žádná úmluva.

331. LICHTENŠTEJNSKO - NĚMECKO

Ustanovení čl. 4 odst. 2 Úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 7. dubna 1977, ve znění Dodatkové úmluvy č. 1 ze dne 11. srpna 1989, pokud jde o platby peněžních dávek osobám majícím bydliště ve třetím státě.

332. LICHTENŠTEJNSKO - ESTONSKO

Žádná úmluva.

333. LICHTENŠTEJNSKO - ŘECKO

Žádná úmluva.

334. LICHTENŠTEJNSKO - ŠPANĚLSKO

Žádná úmluva.

335. LICHTENŠTEJNSKO - FRANCIE

Žádná úmluva.

336. LICHTENŠTEJNSKO - IRSKO

Žádná úmluva.

337. LICHTENŠTEJNSKO - ITÁLIE

Ustanovení čl. 5 druhé věty Úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 11. listopadu 1976, pokud jde o platby peněžních dávek osobám majícím bydliště ve třetím státě.

338. LICHTENŠTEJNSKO - KYPR

Žádná úmluva.

339. LICHTENŠTEJNSKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

340. LICHTENŠTEJNSKO - LITVA

Žádná úmluva.

341. LICHTENŠTEJNSKO - LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.

342. LICHTENŠTEJNSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

343. LICHTENŠTEJNSKO - MALTA

Žádná úmluva.

344. LICHTENŠTEJNSKO - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

345. LICHTENŠTEJNSKO - RAKOUSKO

Článek 4 Úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 23. září 1998.

346. LICHTENŠTEJNSKO - POLSKO

Žádná úmluva.

347. LICHTENŠTEJNSKO - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

348. LICHTENŠTEJNSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

349. LICHTENŠTEJNSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

350. LICHTENŠTEJNSKO - FINSKO

Žádná úmluva.

351. LICHTENŠTEJNSKO - ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

352. LICHTENŠTEJNSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádná úmluva.

353. LICHTENŠTEJNSKO - NORSKO

Žádná úmluva.

354. NORSKO - BELGIE

Žádná úmluva.

355. NORSKO - ČESKÁ REPUBLIKA

Žádná úmluva.

356. NORSKO - DÁNSKO

Žádné.

357. NORSKO - NĚMECKO

Žádná úmluva.

358. NORSKO - ESTONSKO

Žádná úmluva.

359. NORSKO - ŘECKO

Žádné.

360. NORSKO - ŠPANĚLSKO

Žádná úmluva.

361. NORSKO - FRANCIE

Žádné.

362. NORSKO - IRSKO

Žádná úmluva.

363. NORSKO - ITÁLIE

Žádné.

364. NORSKO - KYPR

Žádná úmluva.

365. NORSKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

366. NORSKO - LITVA

Žádná úmluva.

367. NORSKO - LUCEMBURSKO

Žádné.

368. NORSKO - MAĎARSKO

Žádné.

369. NORSKO - MALTA

Žádná úmluva.

370. NORSKO - NIZOZEMSKO

Ustanovení čl. 5 odst. 2 Úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 13. dubna 1989.

371. NORSKO - RAKOUSKO

a) Ustanovení čl. 5 odst. 2 Úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 27. srpna 1985.

b) Článek 4 uvedené úmluvy, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.

c) Bod II závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.

372. NORSKO - POLSKO

Žádná úmluva.

373. NORSKO - PORTUGALSKO

Žádné.

374. NORSKO - SLOVINSKO

Žádné.

375. NORSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

376. NORSKO - FINSKO

Žádné.

377. NORSKO - ŠVÉDSKO

Žádné.

378. NORSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné.“;

d) v úpravě s) se dosavadní písmeno g) označuje jako písmeno j);

e) v úpravě u) se dosavadní body 13, 14 a 15 označují jako body 17, 18 a 19;

2) úpravy v bodu 2 (nařízení Rady (ES) č. 574/72) se mění takto:

a) v úpravách a), b), c), f), h), i), 1), m) a n) se dosavadní body P, Q a R označují jako body ZA, ZB a ZC;

b) v úpravách d) a e) se slova „K. RAKOUSKO“ nahrazují slovy „R. RAKOUSKO“;

c) seznam v úpravě g) se nahrazuje tímto:

301. ISLAND - BELGIE

Nepoužije se.

302. ISLAND - ČESKÁ REPUBLIKA

Žádná úmluva.

303. ISLAND - DÁNSKO

Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: dohoda o vzájemném zřeknutí se náhrad na základě čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (výdaje na věcné dávky v nemoci a mateřství, při pracovních úrazech a nemocech z povolání a dávky v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady na správní kontroly a lékařské prohlídky).

304. ISLAND - NĚMECKO

Nepoužije se.

305. ISLAND - ESTONSKO

Žádná úmluva.

306. ISLAND - ŘECKO

Nepoužije se.

307. ISLAND - ŠPANĚLSKO

Nepoužije se.

308. ISLAND - FRANCIE

Nepoužije se.

309. ISLAND - IRSKO

Nepoužije se.

310. ISLAND - ITÁLIE

Nepoužije se.

311. ISLAND - KYPR

Žádná úmluva.

312. ISLAND - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

313. ISLAND - LITVA

Žádná úmluva.

314. ISLAND - LUCEMBURSKO

Žádné.

315. ISLAND - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

316. ISLAND - MALTA

Žádná úmluva.

317. ISLAND - NIZOZEMSKO

Výměna dopisů ze dnů 25. dubna a 26. května 1995 ohledně čl. 36 odst. 3 a čl. 63 odst. 3 nařízení o zřeknutí se úhrady nákladů na věcné dávky v nemoci a mateřství, při pracovních úrazech a nemocech z povolání ve smyslu kapitol 1 a 4 hlavy III nařízení 1408/71, s výjimkou čl. 22 odst. 1 písm. c) a čl. 55 odst. 1 písm. c).

318. ISLAND - RAKOUSKO

Ujednání ze dne 21. června 1995 o náhradě nákladů v oblasti sociálního zabezpečení.

319. ISLAND - POLSKO

Žádná úmluva.

320. ISLAND - PORTUGALSKO

Nepoužije se.

321. ISLAND - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

322. ISLAND - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

323. ISLAND - FINSKO

Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: dohoda o vzájemném zřeknutí se náhrad na základě čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (výdaje na věcné dávky v nemoci a mateřství, při pracovních úrazech a nemocech z povolání a dávky v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady na správní kontroly a lékařské prohlídky).

324. ISLAND - ŠVÉDSKO

Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: dohoda o vzájemném zřeknutí se náhrad na základě čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (výdaje na věcné dávky v nemoci a mateřství, při pracovních úrazech a nemocech z povolání a dávky v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady na správní kontroly a lékařské prohlídky).

325. ISLAND - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné.

326. ISLAND - LICHTENŠTEJNSKO

Nepoužije se.

327. ISLAND - NORSKO

Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: dohoda o vzájemném zřeknutí se náhrad na základě čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (výdaje na věcné dávky v nemoci a mateřství, při pracovních úrazech a nemocech z povolání a dávky v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady na správní kontroly a lékařské prohlídky).

328. LICHTENŠTEJNSKO - BELGIE

Nepoužije se.

329. LICHTENŠTEJNSKO - ČESKÁ REPUBLIKA

Žádná úmluva.

330. LICHTENŠTEJNSKO - DÁNSKO

Nepoužije se.

331. LICHTENŠTEJNSKO - NĚMECKO

Žádné.

332. LICHTENŠTEJNSKO - ESTONSKO

Žádná úmluva.

333. LICHTENŠTEJNSKO - ŘECKO

Nepoužije se.

334. LICHTENŠTEJNSKO - ŠPANĚLSKO

Nepoužije se.

335. LICHTENŠTEJNSKO - FRANCIE

Nepoužije se.

336. LICHTENŠTEJNSKO - IRSKO

Nepoužije se.

337. LICHTENŠTEJNSKO - ITÁLIE

Žádné.

338. LICHTENŠTEJNSKO - KYPR

Žádná úmluva.

339. LICHTENŠTEJNSKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

340. LICHTENŠTEJNSKO - LITVA

Žádná úmluva.

341. LICHTENŠTEJNSKO - LUCEMBURSKO

Nepoužije se.

342. LICHTENŠTEJNSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

343. LICHTENŠTEJNSKO - MALTA

Žádná úmluva.

344. LICHTENŠTEJNSKO - NIZOZEMSKO

Články 2 až 6 Dohody ze dne 27. listopadu 2000 o zúčtování nákladů v oblasti sociálního zabezpečení.

345. LICHTENŠTEJNSKO - RAKOUSKO

Ujednání ze dne 14. prosince 1995 o náhradě nákladů v oblasti sociálního zabezpečení.

346. LICHTENŠTEJNSKO - POLSKO

Žádná úmluva.

347. LICHTENŠTEJNSKO - PORTUGALSKO

Nepoužije se.

348. LICHTENŠTEJNSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

349. LICHTENŠTEJNSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

350. LICHTENŠTEJNSKO - FINSKO

Nepoužije se.

351. LICHTENŠTEJNSKO - ŠVÉDSKO

Nepoužije se.

352. LICHTENŠTEJNSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Nepoužije se.

353. LICHTENŠTEJNSKO - NORSKO

Nepoužije se.

354. NORSKO - BELGIE

Nepoužije se.

355. NORSKO - ČESKÁ REPUBLIKA

Žádná úmluva.

356. NORSKO - DÁNSKO

Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: dohoda o vzájemném zřeknutí se náhrad na základě čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (výdaje na věcné dávky v nemoci a mateřství, při pracovních úrazech a nemocech z povolání a dávky v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady na správní kontroly a lékařské prohlídky).

357. NORSKO - NĚMECKO

Článek 1 Úmluvy ze dne 28. května 1999 o zřeknutí se náhrady výdajů na věcné dávky v nemoci a mateřství, při pracovních úrazech a nemocech z povolání a nákladů na správní kontroly a lékařské prohlídky.

358. NORSKO - ESTONSKO

Žádná úmluva.

359. NORSKO - ŘECKO

Žádné.

360. NORSKO - ŠPANĚLSKO

Nepoužije se.

361. NORSKO - FRANCIE

Žádné.

362. NORSKO - IRSKO

Nepoužije se.

363. NORSKO - ITÁLIE

Žádné.

364. NORSKO - KYPR

Žádná úmluva.

365. NORSKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

366. NORSKO - LITVA

Žádná úmluva.

367. NORSKO - LUCEMBURSKO

Články 2 až 4 Ujednání ze dne 19. března 1998 o úhradě nákladů v oblasti sociálního zabezpečení.

368. NORSKO - MAĎARSKO

Žádné.

369. NORSKO - MALTA

Žádná úmluva.

370. NORSKO - NIZOZEMSKO

Výměna dopisů ze dnů 13. ledna 1994 a 10. června 1994 ohledně čl. 36 odst. 3 a čl. 63 odst. 3 nařízení 1408/71 (zřeknutí se úhrady nákladů na věcné dávky poskytované podle podmínek kapitol 1 a 4 hlavy III nařízení 1408/71, s výjimkou čl. 22 odst. 1 písm. c) a čl. 55 odst. 1 písm. c), a nákladů na správní kontroly a lékařské prohlídky zmíněných v článku 105 nařízení 574/72.

371. NORSKO - RAKOUSKO

Ujednání ze dne 17. prosince 1996 o úhradě nákladů na dávky v oblasti sociálního zabezpečení.

372. NORSKO - POLSKO

Žádná úmluva.

373. NORSKO - PORTUGALSKO

Žádné.

374. NORSKO - SLOVINSKO

Žádné.

375. NORSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

376. NORSKO - FINSKO

Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: dohoda o vzájemném zřeknutí se náhrad podle čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (výdaje na věcné dávky v nemoci a mateřství, při pracovních úrazech a nemocech z povolání a dávky v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady na správní kontroly a lékařské prohlídky).

377. NORSKO - ŠVÉDSKO

Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: dohoda o vzájemném zřeknutí se náhrad na základě čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (výdaje na věcné dávky v nemoci a mateřství, při pracovních úrazech a nemocech z povolání a dávky v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady na správní kontroly a lékařské prohlídky).

378. NORSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Výměna dopisů ze dnů 20. března 1997 a 3. dubna 1997 o čl. 36 odst. 3 a čl. 63 odst. 3 nařízení (úhrada nebo zřeknutí se úhrady nákladů na věcné dávky) a článku 105 prováděcího nařízení (zřeknutí se úhrady nákladů na správní kontroly a lékařské prohlídky).“;

d) seznam v úpravě j) se nahrazuje tímto:

„Island a Belgie
Island a Česká republika
Island a Německo
Island a Estonsko
Island a Španělsko
Island a Francie
Island a Kypr
Island a Lotyšsko
Island a Litva
Island a Lucembursko
Island a Maďarsko
Island a Malta
Island a Nizozemsko
Island a Rakousko
Island a Polsko
Island a Slovinsko
Island a Slovensko
Island a Finsko
Island a Švédsko
Island a Spojené království
Island a Lichtenštejnsko
Island a Norsko
Lichtenštejnsko a Belgie
Lichtenštejnsko a Česká republika
Lichtenštejnsko a Německo
Lichtenštejnsko a Estonsko
Lichtenštejnsko a Španělsko
Lichtenštejnsko a Francie
Lichtenštejnsko a Kypr
Lichtenštejnsko a Lotyšsko
Lichtenštejnsko a Litva
Lichtenštejnsko a Irsko
Lichtenštejnsko a Lucembursko
Lichtenštejnsko a Nizozemsko
Lichtenštejnsko a Maďarsko
Lichtenštejnsko a Malta
Lichtenštejnsko a Rakousko
Lichtenštejnsko a Polsko
Lichtenštejnsko a Slovinsko
Lichtenštejnsko a Slovensko
Lichtenštejnsko a Finsko
Lichtenštejnsko a Švédsko
Lichtenštejnsko a Spojené království
Lichtenštejnsko a Norsko
Norsko a Belgie
Norsko a Česká republika
Norsko a Německo
Norsko a Estonsko
Norsko a Španělsko
Norsko a Francie
Norsko a Irsko
Norsko a Kypr
Norsko a Lotyšsko
Norsko a Litva
Norsko a Lucembursko
Norsko a Maďarsko
Norsko a Malta
Norsko a Nizozemsko
Norsko a Rakousko
Norsko a Polsko
Norsko a Portugalsko
Norsko a Slovinsko
Norsko a Slovensko
Norsko a Finsko
Norsko a Švédsko
Norsko a Spojené království“;

3) v úpravě v bodu 3.27 (rozhodnutí č. 136) se dosavadní body P, Q a R označují jako body ZA, ZB a ZC;

4) v úpravě v bodu 3.37 (rozhodnutí č. 150) se dosavadní body P, Q a R označují jako body ZA, ZB a ZC.

V příloze VII (Vzájemné uznávání odborných kvalifikací):

1) v úpravě a) v bodu 18 (směrnice Rady 85/384/EHS) se dosavadní písmena n), o) a p) označují jako písmena za), zb) a zc) a písmena 1), m) a q) se zrušují;

2) v odstavci 1 úprav v bodu 11 (směrnice Rady 78/687/EHS) se slova „články 19, 19a a 19b“ nahrazují slovy: „články 19, 19a, 19b, 19c a 19d“.

V příloze XIII (Doprava):

1) v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96 se bod 5 mění takto:

a) v úpravě i) se dosavadní body 2.15 a 2.16 označují jako body 2.26 a 2.27;

b) v úpravě j) se dosavadní bod 3.16 označuje jako bod 3.24;

c) v úpravě ja) se dosavadní body 5.6 a 5.7 označují jako body 5.8 a 5.9;

d) v úpravě k) se dosavadní body 6.8 a 6.9 označují jako body 6.18 a 6.19;

2) příloha VI (VZOROVÉ SDĚLENÍ) uvedená v dodatku 6 se nahrazuje zněním uvedeným v dodatku této přílohy.

V příloze XXI (Statistika):

1) úprava b) v bodu 6 (směrnice Rady 80/1119/EHS) se nahrazuje tímto:

„Příloha III se mění takto:

1) Mezi záhlaví „SEZNAM ZEMÍ A SKUPIN ZEMÍ“ a část I tabulky se vkládají slova:

A. Státy EHP“.

2) Části II-VII se nahrazují tímto:

II. Státy ESVO EHP

26. Island

27. Norsko

B. Země mimo EHP

III. Evropské země mimo EHP

28. Švýcarsko

29. SNS

30. Rumunsko

31. Bulharsko

32. Svazová republika Jugoslávie

33. Turecko

34. Ostatní evropské země mimo EHP

IV.

35. Spojené státy americké

V.

36. Ostatní země“.“;

2) úprava c) v bodu 7 (směrnice Rady 80/1177/EHS) se nahrazuje tímto:

„Příloha III se mění takto:

1) Mezi záhlaví „SEZNAM ZEMÍ A SKUPIN ZEMÍ“ a část I tabulky se vkládají slova: „A. Státy EHP“.

2) Části II-VII se nahrazují tímto:

II. Státy ESVO EHP

26. Island

27. Norsko

B. Země mimo EHP

28. Švýcarsko

29. Svazová republika Jugoslávie

30. Turecko

31. SNS

32. Rumunsko

33. Bulharsko

34. Země Blízkého a Středního východu

35. Ostatní země“.“

V příloze XXII (Právo obchodních společností):

1) v úpravě b) v bodu 4 (čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS) se dosavadní písmena p), q) ar) označují jako písmena za), zb) a zc);

2) v bodu 6 (sedmá směrnice Rady 83/349/EHS) se dosavadní písmena p), q) a r) označují jako písmena za), zb) a zc).

Dodatek

„PŘÍLOHA VI

VZOROVÉ SDĚLENÍ

uvedené v čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu, ve znění přizpůsobeném pro účely Dohody o Evropském hospodářském prostoru

Operace kabotážní dopravy uskutečněné v............... (čtvrtletí) ................. (rok) dopravci usazenými v...................................................(jméno státu ESVO)

Hostitelský členský stát ES nebo stát ESVOPočet cestujícíchPočet osobokilometrů
Druh dopravyDruh dopravy
Zvláštní linkováPříležitostnáZvláštní linkováPříležitostná
A
CZ
B
D
EST
DK
E
GR
FIN
F
I
CY
LV
LT
IRL
L
H
M
NL
PL
P
SLO
SK
S
UK
IS
FL
N
Kabotáž celkem

PŘÍLOHA B

Seznam uvedený v článku 4 dohody

Přílohy Dohody o EHP se mění takto:

Příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy):

1) v kapitole I části 5.1 bodu 4 (směrnice Rady 92/46/EHS) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Českou republiku (příloha V kapitola 3 oddíl A bodl), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 4 oddíl B část I bod 1), Litvu (příloha IX kapitola 5 oddíl B část I), Maltu (příloha XI kapitola 4 oddíl B část I bod 1) a Polsko (příloha XII kapitola 6 oddíl B část I bod 1).“;

2) v kapitole I části 6.1 bodu 1 (směrnice Rady 64/433/EHS) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Českou republiku (příloha V kapitola 3 oddíl A bodl), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 4 oddíl B částí bodl), Litvu (příloha IX kapitola 5 oddíl B části), Maďarsko (příloha X kapitola 5 oddíl B bodl), Polsko (příloha XII kapitola 6 oddíl B části bodl) a Slovensko (příloha XIV kapitola 5 oddíl B).“;

3) v kapitole I části 6.1 bodu 2 (směrnice Rady 71/118/EHS) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Českou republiku (příloha V kapitola 3 oddíl A bodl), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 4 oddíl B části bodl), Litvu (příloha IX kapitola 5 oddíl B části), Polsko (příloha XII kapitola 6 oddíl B část I bod 1).“;

4) v kapitole I části 6.1 bodu 4 (směrnice Rady 77/99/EHS) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Českou republiku (příloha V kapitola 3 oddíl A bod 1), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 4 oddíl B části bodl), Litvu (příloha IX kapitola 5 oddíl B části), Polsko (příloha XII kapitola 6 oddíl B část I bod 1) a Slovensko (příloha XIV kapitola 5 oddíl B).“;

5) v kapitole I části 6.1 bodu 6 (směrnice Rady 94/65/ES) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Lotyšsko (příloha VIII kapitola 4 oddíl B část I bod 1), Litvu (příloha IX kapitola 5 oddíl B část I) a Polsko (příloha XII kapitola 6 oddíl B část I bod 1).“;

6) v kapitole I části 6.1 bodu 7 (směrnice Rady 89/437/EHS) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Českou republiku (příloha V kapitola 3 oddíl A bod 1).“;

7) v kapitole I části 6.1 bodu 8 (směrnice Rady 91/493/EHS) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Lotyšsko (příloha VIII kapitola 4 oddíl B část I bod 1), Litvu (příloha IX kapitola 5 oddíl B část I), Polsko (příloha XII kapitola 6 oddíl B část I bod 1) a Slovensko (příloha XIV kapitola 5 oddíl B).“;

8) v kapitole I části 6.1 bodu 11 (směrnice Rady 92/46/EHS) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Českou republiku (příloha V kapitola 3 oddíl A bodl), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 4 oddíl B část I bod 1), Litvu (příloha IX kapitola 5 oddíl B část I), Maltu (příloha XI kapitola 4 oddíl B část I bod 1) a Polsko (příloha XII kapitola 6 oddíl B část I bod 1).“;

9) v kapitole I části 8.1 bodu 10 (směrnice Rady 94/65/ES) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Lotyšsko (příloha VIII kapitola 4 oddíl B část I bod 1), Litvu (příloha IX kapitola 5 oddíl B část I) a Polsko (příloha XII kapitola 6 oddíl B část I bod 1).“;

10) v kapitole I části 8.1 bodu 11 (směrnice Rady 91/493/EHS) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Lotyšsko (příloha VIII kapitola 4 oddíl B část I bod 1), Litvu (příloha IX kapitola 5 oddíl B část I), Polsko (příloha XII kapitola 6 oddíl B část I bod 1) a Slovensko (příloha XIV kapitola 5 oddíl B).“;

11) v kapitole I části 8.1 bodu 13 (směrnice Rady 92/46) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Českou republiku (příloha V kapitola 3 oddíl A bodl), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 4 oddíl B část I bod 1), Litvu (příloha IX kapitola 5 oddíl B část I), Maltu (příloha XI kapitola 4 oddíl B část I bod 1) a Polsko (příloha XII kapitola 6 oddíl B část I bod 1).“;

12) v kapitole I části 9.1 bodu 8 (směrnice Rady 1999/74/ES) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Českou republiku (příloha V kapitola 3 oddíl A bod 2), Maďarsko (příloha X kapitola 5 oddíl B bod 2), Maltu (přílohaXI kapitola4 oddíl B části bod 2), Polsko (příloha XII kapitola 6 oddíl B část I bod 2) a Slovinsko (příloha XIII kapitola 5 oddíl B část I bod 1).“;

13) v kapitole II bodu 15 (směrnice Rady 82/471/EHS) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Českou republiku (příloha V kapitola 3 oddíl B).“;

14) v kapitole III bodu 3 (směrnice Rady 66/402/EHS) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Kypr (příloha VII kapitola 5 oddíl B bod 1).“

Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace):

1) v kapitole IX bodu 27a (směrnice Rady 93/42/EHS) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Polsko (příloha XII kapitola 1 bod 2).“;

2) v kapitole X bodu 5 (směrnice Rady 93/42/EHS) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Polsko (příloha XII kapitola 1 bod 2).“;

3) v kapitole X bodu 7 (směrnice Rady 90/385/EHS) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Polsko (příloha XII kapitola 1 bod 1).“;

4) v kapitole XII bodu 54b (nařízení Rady (EHS) č. 2092/91) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Estonsko (příloha VI kapitola 4 bod 1), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 4 oddíl A bod 1) a Litvu (příloha IX kapitola 5 oddíl A bod 1).“;

5) v kapitole XIII bodu 15p (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Litvu (příloha IX kapitola 1 bod 1) a Polsko (příloha XII kapitola 1 bod 4).“;

6) v kapitole XIII bodu 15q (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Kypr (příloha VII kapitola 1), Litvu (příloha IX kapitola 1 bod 2), Maltu (příloha XI kapitola 1 bod 2), Polsko (příloha XII kapitola 1 bod 5) a Slovinsko (příloha XIII kapitola 1).“;

7) v kapitole XV bodu 12a (směrnice Rady 91/414/EHS) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Polsko (příloha XII kapitola 6 oddíl B část II bod 2).“;

8) v kapitole XVII bodu 7 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Českou republiku (příloha V kapitola 7 oddíl A), Kypr (příloha VII kapitola 9 oddíl B), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 10 oddíl B bod 2), Litvu (příloha IX kapitola 10 oddíl B), Maďarsko (příloha X kapitola 8 oddíl A bod 2), Maltu (příloha XI kapitola 10 oddíl B bod 2), Polsko (příloha XII kapitola 13 oddíl B bod 2), Slovinsko (příloha XIII kapitola 9 oddíl A) a Slovensko (příloha XIV kapitola 9 oddíl B bod 2).“;

9) v kapitole XVII bodu 8 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Estonsko (příloha VI kapitola 9 oddíl A), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 10 oddíl A), Litvu (příloha IX kapitola 10 oddíl A), Maltu (příloha XI kapitola 10 oddíl A), Polsko (příloha XII kapitola 13 oddíl A bodl) a Slovensko (příloha XIV kapitola 9 oddíl A).“;

10) v kapitole XXX bodu 2 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Polsko (příloha XII kapitola 1 bod 3).“

Příloha IV (Energetika):

1) v bodu 14 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Estonsko (příloha VI kapitola 8 bod 2).“;

2) v kapitole XIV v bodu 16 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/3O/ES) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Českou republiku (příloha V kapitola 6 bod 2).“

Příloha V (Volný pohyb pracovníků):

Před záhlaví „UVEDENÉ AKTY“ se vkládají nové odstavce, které znějí:

„PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Českou republiku (příloha V kapitola 1), Estonsko (příloha VI kapitola 1), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 1), Litvu (příloha IX kapitola 2), Maďarsko (příloha X kapitola 1), Maltu (příloha XI kapitola 2), Polsko (příloha XII kapitola 2), Slovinsko (příloha XIII kapitola 2) a Slovenskou republiku (příloha XIV kapitola 1).

Pokud jde o ochranný mechanismus obsažený v přechodných opatřeních uvedených v předchozím pododstavci, s výjimkou opatření pro Maltu, použije se PROTOKOL 44 O OCHRANNÝCH MECHANISMECH OBSAŽENÝCH V AKTU O PŘISTOUPENÍ ZE DNE 16. DUBNA 2003.“

Příloha VIII (Právo usazování):

1) Před nadpis „UVEDENÉ AKTY“ se vkládají nové odstavce, které znějí:

„PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Českou republiku (příloha V kapitola 1), Estonsko (příloha VI kapitola 1), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 1), Litvu (příloha IX kapitola 2), Maďarsko (příloha X kapitola 1), Maltu (příloha XI kapitola 2), Polsko (příloha XII kapitola 2), Slovinsko (příloha XIII kapitola 2) a Slovenskou republiku (příloha XIV kapitola 1).

Pokud jde o ochranný mechanismus obsažený v přechodných opatřeních uvedených v předchozím pododstavci, s výjimkou opatření pro Maltu, použije se PROTOKOL 44 O OCHRANNÝCH MECHANISMECH OBSAŽENÝCH V AKTU O PŘISTOUPENÍ ZE DNE 16. DUBNA 2003.“;

2) Pod nadpisem „ODVĚTVOVÉ ÚPRAVY“ se úvodní odstavec úpravy týkající se Lichtenštejnská, zavedené rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 191/1999 ze dne 17. prosince 1999, nahrazuje tímto:

„Pro Lichtenštejnsko platí: s patřičným ohledem na specifickou zeměpisnou polohu Lichtenštejnská bude tato úprava podrobena revizi vždy po pěti letech, přičemž první revize proběhne do května 2009.“

Příloha IX (Finanční služby):

1) v bodu 14 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Kypr (příloha VII kapitola 2), Maďarsko (příloha X kapitola 2 bod 2), Polsko (příloha XII kapitola 3 bod 2) a Slovinsko (příloha XIII kapitola 3 bod 4).“;

2) v bodu 19a (směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Estonsko (příloha VI kapitola 2 bod 1), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 2 bod 1), Litvu (příloha IX kapitola 3 bod 1) a Slovinsko (příloha XIII kapitola 3 bod 2).“;

3) v bodu 21 (směrnice Rady 86/635/EHS) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Slovinsko (příloha XIII kapitola 3 bod 1).“;

4) v bodu 30c (směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Estonsko (příloha VI kapitola 2 bod 2), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 2 bod 2), Litvu (příloha IX kapitola 3 bod 2), Maďarsko (příloha X kapitola 2 bod 1), Polsko (příloha XII kapitola 3 bodl), Slovinsko (příloha XIII kapitola 3 bod 3) a Slovensko (příloha XIV kapitola 2).“

Příloha XI (Telekomunikační služby):

V bodu 5d (směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Polsko (příloha XII kapitola 12).“

Příloha XII (Volný pohyb kapitálu):

Před záhlaví „UVEDENÉ AKTY“ se vkládají nové odstavce, které znějí:

„PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Českou republiku (příloha V kapitola 2), Estonsko (příloha VI kapitola 3), Kypr (příloha VII kapitola 3), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 3), Litvu (příloha IX kapitola 4), Maďarsko (příloha X kapitola 3), Polsko (příloha XII kapitola 4), Slovinsko (příloha XIII kapitola 4) a Slovensko (příloha XIV kapitola 3).

ODVĚTVOVÉ ÚPRAVY

Použije se úprava obsažená v protokolu 6 aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 o nabývání objektů vedlejšího bydlení na Maltě.“

Příloha XIII (Doprava):

1) v bodu 15a (směrnice Rady 96/53/ES) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Maďarsko (příloha X kapitola 6 bod 4) a Polsko (příloha XII kapitola 8 bod 3).“;

2) v bodu 16a (směrnice Rady 96/96/ES) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Maltu (příloha XI kapitola 6 bod 2).“;

3) v bodu 17b (směrnice Rady 92/6/EHS) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Maltu (příloha XI kapitola 6 bod 1).“;

4) v bodu 18a (směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Maltu (příloha XI kapitola 6 bod 3).“;

5) v bodu 19 (směrnice Rady 96/26/ES) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Lotyšsko (příloha VIII kapitola 6 bod 3) a Litvu (příloha IX kapitola 7 bod 4).“;

6) v bodu 21 (nařízení Rady (EHS) č. 3821/85) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Kypr (příloha VII kapitola 6), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 6 bodl) a Litvu (příloha IX kapitola 7 bod 1).“;

7) v bodu 26c (nařízení Rady (EHS) č. 3118/93) se před znění úpravy vkládají nové odstavce, které znějí:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Českou republiku (příloha V kapitola 4), Estonsko (příloha VI kapitola 6), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 6 bod 2), Litvu (příloha IX kapitola 7 bod 3), Maďarsko (příloha X kapitola 6 bod 3), Polsko (příloha XII kapitola 8 bod 2) a Slovensko (příloha XIV kapitola 6).

Pokud jde o písmena d) nebo c) přechodných opatření uvedených v předchozím odstavci v případě Maďarska a Polska, použije se PROTOKOL 44 O OCHRANNÝCH MECHANISMECH OBSAŽENÝCH V AKTU O PŘISTOUPENÍ ZE DNE 16. DUBNA 2003.“;

8) v bodu 37 (směrnice Rady 91/440/EHS) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Maďarsko (příloha X kapitola 6 bod 1) a Polsko (příloha XII kapitola 8 bod 1).“;

9) v bodu 66e (směrnice Rady 92/14/EHS) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Litvu (příloha IX kapitola 7 bod 2) a Maďarsko (příloha X kapitola 6 bod 2).“

Příloha XIV (Hospodářská soutěž):

Před záhlaví „ODVĚTVOVÉ ÚPRAVY“ se vkládají nové odstavce, které znějí:

„PŘECHODNÁ OBDOBÍ

1) Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Kypr (příloha VII kapitola 4), Maďarsko (příloha X kapitola 4), Maltu (příloha XI kapitola 3 body 1, 2 a 3), Polsko (příloha XII kapitola 5 body 1 a 2) a Slovensko (příloha XIV kapitola 4 body 1 a 2).

2) Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Maltu (příloha XI kapitola 1 bod 1).“

Příloha XV (Státní podpora):

Před záhlaví „UVEDENÉ AKTY“ se vkládá nový odstavec, který zní:

„ODVĚTVOVÉ ÚPRAVY

Mezi smluvními stranami se použije úprava stávajících programů podpory, stanovená v kapitole 3 (Hospodářská soutěž) přílohy IV aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003.“

Příloha XVII (Duševní vlastnictví):

Před záhlaví „UVEDENÉ AKTY“ se vkládá nový odstavec, který zní:

„ODVĚTVOVÉ ÚPRAVY

Mezi smluvními stranami se použije specifický mechanismus uvedený v kapitole 2 (Právo obchodních společností) přílohy IV aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003.“

Příloha XVIII (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a rovné zacházení pro muže a ženy):

1) v bodu 3a (směrnice Komise 91/322/EHS) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Slovinsko (příloha XIII kapitola 7 bod 2).“;

2) v bodu 6 (směrnice Rady 86/188/EHS) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Slovinsko (příloha XIII kapitola 7 bod 1).“;

3) v bodu 9 (směrnice Rady 89/654/EHS) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Lotyšsko (příloha VIII kapitola 8 bod 1).“;

4) v bodu 10 (směrnice Rady 89/655/EHS) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Lotyšsko (příloha VIII kapitola 8 bod 2), Maltu (příloha XI kapitola 8 bodl) a Polsko (příloha XII kapitola 10).“;

5) v bodu 13 (směrnice Rady 90/270/EHS) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Lotyšsko (příloha VIII kapitola 8 bod 3).“;

6) v bodu 15 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Slovinsko (příloha XIII kapitola 7 bod 5).“;

7) v bodu 16h (směrnice Rady 98/24/ES) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Slovinsko (příloha XIII kapitola 7 bod 3).“;

8) v bodu 16j (směrnice Komise 2000/39/ES) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Slovinsko (příloha XIII kapitola 7 bod 4).“;

9) v bodu 28 (směrnice Rady 93/104/ES) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Maltu (příloha XI kapitola 8 bod 2).“;

10) v bodu 30 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71 /ES) se před znění úpravy vkládají nové odstavce, které znějí:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Českou republiku (příloha V kapitola 1), Estonsko (příloha VI kapitola 1), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 1), Litvu (příloha IX kapitola 2), Maďarsko (příloha X kapitola 1), Polsko (příloha XII kapitola 2), Slovinsko (příloha XIII kapitola 2) a Slovensko (příloha XIV kapitola 1).

Pokud jde o ochranný mechanismus obsažený v přechodných opatřeních uvedených v předchozím pododstavci, použije se PROTOKOL 44 O OCHRANNÝCH MECHANISMECH OBSAŽENÝCH V AKTU O PŘISTOUPENÍ ZE DNE 16. DUBNA 2003.“

Příloha XX (Životní prostředí):

1) v bodu 2g (směrnice Rady 96/61 /ES) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Lotyšsko (příloha VIII kapitola 10 oddíl D bod 2), Polsko (příloha XII kapitola 13 oddíl D bodl), Slovinsko (příloha XIII kapitola 9 oddíl C) a Slovensko (příloha XIV kapitola 9 oddíl D bod 2).“;

2) v bodu 7a (směrnice Rady 98/83/ES) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Estonsko (příloha VI kapitola 9 oddíl C bod 2), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 10 oddíl C bod 2), Maďarsko (příloha X kapitola 8 oddíl B bod 2) a Maltu (příloha XI kapitola 10 oddíl C bod 4).“;

3) v bodu 8 (směrnice Rady 82/176/EHS) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Polsko (příloha XII kapitola 13 oddíl C bod 1).“;

4) v bodu 9 (směrnice Rady 83/513/EHS) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Maltu (příloha XI kapitola 10 oddíl C bodl) a Polsko (příloha XII kapitola 13 oddíl C bod 1).“;

5) v bodu 10 (směrnice Rady 84/156/EHS) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Polsko (příloha XII kapitola 13 oddíl C bod 1) a Slovensko (příloha XIV kapitola 9 oddíl C bod 1).“;

6) v bodu 12 (směrnice Rady 86/280/EHS) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Maltu (příloha XI kapitola 10 oddíl C bod 2), Polsko (příloha XII kapitola 13 oddíl C bod 1) a Slovensko (příloha XIV kapitola 9 oddíl C bod 2).“;

7) v bodu 13 (směrnice Rady 91/271/EHS) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Českou republiku (příloha V kapitola 7 oddíl B), Estonsko (příloha VI kapitola 9 oddíl C bodl), Kypr (příloha VII kapitola 9 oddíl C), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 10 oddíl C bodl), Litvu (příloha IX kapitola 10 oddíl C), Maďarsko (příloha X kapitola 8 oddíl B bod 1), Maltu (příloha XI kapitola 10 oddíl C bod 3), Polsko (příloha XII kapitola 13 oddíl C bod 2), Slovinsko (příloha XIII kapitola 9 oddíl B) a Slovensko (příloha XIV kapitola 9 oddíl C bod 3).“;

8) v bodu 18 (směrnice Rady 87/217/ES) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Lotyšsko (příloha VIII kapitola 10 oddíl D bod 1)“;

9) v bodu 19a (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Českou republiku (příloha V kapitola 7 oddíl C), Estonsko (příloha VI kapitola 9 oddíl D), Kypr (příloha VII kapitola 9 oddíl D), Litvu (příloha IX kapitola 10 oddíl D), Maďarsko (příloha X kapitola 8 oddíl C bod 2), Maltu (příloha XI kapitola 10 oddíl E), Polsko (příloha XII kapitola 13 oddíl D bod 2) a Slovensko (příloha XIV kapitola 9 oddíl D bod 3).“;

10) v bodu 21 ad (směrnice Rady 99/32/ES) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Kypr (příloha VII kapitola 9 oddíl A) a Polsko (příloha XII kapitola 13 oddíl A bod 2).“;

11) v bodu 21b (směrnice Rady 94/67/ES) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Maďarsko (příloha X kapitola 8 oddíl C bod 1) a Slovensko (příloha XIV kapitola 9 oddíl D bod 1).“;

12) v bodu 32c (nařízení Rady (EHS) č. 259/93) se před znění úpravy vkládá nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Lotyšsko (příloha VIII kapitola 10 oddíl B bod 1), Maďarsko (příloha X kapitola 8 oddíl A bod 1), Maltu (příloha XI kapitola 10 oddíl B bod 1), Polsko (příloha XII kapitola 13 oddíl B bod 1) a Slovensko (příloha XIV kapitola 9 oddíl B bod 1).“;

13) v bodu 32d (směrnice Rady 1999/31/ES) se doplňuje nová věta, která zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 pro Estonsko (příloha VI kapitola 9 oddíl B), Lotyšsko (příloha VIII kapitola 10 oddíl B bod 3) a Polsko (příloha XII kapitola 13 oddíl B bod 3).“


ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci

EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

(dále jen „Společenství“) a

BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

ŘECKÉ REPUBLIKY,

ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

IRSKA,

ITALSKÉ REPUBLIKY,

LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ,

NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÉ REPUBLIKY,

PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

FINSKÉ REPUBLIKY,

ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

které jsou smluvními stranami Smlouvy o založení EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen „členské státy ES“),

zplnomocnění zástupci

ISLANDSKÉ REPUBLIKY,

LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ,

NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

(dále jen „státy ESVO“),

které jsou společně smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru uzavřené v Portu dne 2. května 1992 (dále jen „Dohoda o EHP),

(společně dále jen „stávající smluvní strany“),

a

zplnomocnění zástupci

ČESKÉ REPUBLIKY,

ESTONSKÉ REPUBLIKY,

KYPERSKÉ REPUBLIKY,

LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

LITEVSKÉ REPUBLIKY,

MAĎARSKÉ REPUBLIKY,

REPUBLIKY MALTA,

POLSKÉ REPUBLIKY,

REPUBLIKY SLOVINSKO,

SLOVENSKÉ REPUBLIKY

(dále jen „nové smluvní strany“),

kteří se sešli v Lucemburku dne čtrnáctého října dva tisíce tři k podepsání Dohody o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru, přijali tyto dokumenty:

I. Dohodu o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“);

II. následující dokumenty, které se připojují k Dohodě:

příloha A: Seznam uvedený v článku 3 Dohody;

příloha B: Seznam uvedený v článku 4 Dohody.

Zplnomocnění zástupci stávajících smluvních stran a zplnomocnění zástupci nových smluvních stran přijali následující společná prohlášení, která se připojují k tomuto závěrečnému aktu:

1. společné prohlášení o současném rozšíření Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru;

2. společné prohlášení o použití pravidel původu po vstupu v platnost Dohody o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru;

3. společné prohlášení k článku 126 Dohody o EHP.

Zplnomocnění zástupci Společenství, členských států ES, států ESVO a nových smluvních stran vzali na vědomí následující prohlášení, která se připojují k tomuto závěrečnému aktu:

1. obecné společné prohlášení států ESVO;

2. společné prohlášení států ESVO o volném pohybu pracovníků;

3. společné prohlášení států ESVO o vnitřním trhu s elektřinou;

4. prohlášení vlády Lichtenštejnská;

5. prohlášení České republiky k jednostrannému prohlášení Lichtenštejnského knížectví;

6. prohlášení Slovenské republiky k jednostrannému prohlášení Lichtenštejnského knížectví;

7. prohlášení Estonska, Kypru, Lotyšska, Malty a Slovinska k článku 5 protokolu 38a;

8. prohlášení Komise Evropských společenství o pravidlech původu u ryb a produktů rybolovu.

Zplnomocnění zástupci stávajících smluvních stran a zplnomocnění zástupci nových smluvních stran se rovněž dohodli na tom, že nové smluvní strany budou dostatečně informovány a konzultovány ve všech důležitých otázkách, jimiž se bude zabývat Rada EHP a Smíšený výbor EHP v době předcházející účasti nových smluvních stran v Evropském hospodářském prostoru.

Dále se dohodli na tom, že nejpozději ke dni vstupu Dohody v platnost musí být Dohoda o EHP ve znění protokolu upravujícího Dohodu o Evropském hospodářském prostoru a rozhodnutí Smíšeného výboru EHP vyhotovena a ověřena zástupci smluvních stran v českém, estonském, maďarském, litevském, lotyšském, maltském, polském, slovenském a slovinském jazyce.

Berou na vědomí Dohodu mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o norském finančním mechanismu pro období let 2004 - 2009, rovněž připojenou k tomuto závěrečnému aktu.

Rovněž berou na vědomí Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, připojený k tomuto závěrečnému aktu.

Rovněž berou na vědomí Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, připojený k tomuto závěrečnému aktu.

Dále rovněž berou na vědomí Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o některých zemědělských produktech, rovněž připojenou k tomuto závěrečnému aktu.

Zdůrazňují, že výše uvedené dohody a protokoly představují dílčí prvky celkového řešení různých problémů řešených v souvislosti s účastí nových smluvních stran v Evropském hospodářském prostoru a že Dohoda a s ní související čtyři dohody a protokoly by měly vstoupit v platnost současně.


SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

Smluvní strany zdůrazňují význam včasné ratifikace nebo včasného schválení stávajícími smluvními stranami a novými smluvními stranami v souladu s jejich ústavními požadavky pro zajištění současného rozšíření Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru ke dni 1. května 2004.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ PRAVIDEL PŮVODU PO VSTUPU V PLATNOST DOHODY O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU

1. Důkaz o původu řádně vydaný státem ESVO nebo novou smluvní stranou v rámci preferenční dohody uzavřené mezi státy ESVO a novou smluvní stranou nebo v rámci jednostranných právních předpisů státu ESVO nebo nové smluvní strany se považuje za důkaz o preferenčním původu EHP za podmínek

a) že důkaz o původu a přepravní doklady byly vydány nejpozději jeden den před vstupem Dohody v platnost,

b) že důkaz o původu je předložen celním orgánům do čtyř měsíců od vstupu Dohody v platnost.

Pokud bylo zboží v celním prohlášení navrženo k dovozu ze státu ESVO nebo z nové smluvní strany v nové smluvní straně nebo ve státě ESVO přede dnem vstupu Dohody v platnost podle preferenčních dohod platných v té době mezi státem ESVO a novou smluvní stranou, může být ve státech ESVO nebo v nových smluvních stranách přijat též důkaz o původu vydaný zpětně podle těchto dohod, pokud je předložen celním orgánům do čtyř měsíců od vstupu Dohody v platnost.

2. Státy ESVO na straně jedné a Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko na straně druhé jsou oprávněny zachovat povolení, jimiž byl udělen status „schválených vývozců“ v rámci dohod uzavřených mezi státy ESVO na straně jedné a Českou republikou, Estonskem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Polskem, Slovinskem a Slovenskem na straně druhé, pokud schválení vývozci používají pravidla původu EHP.
Tato povolení nahradí státy ESVO a Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko nejpozději do roka ode dne přistoupení novými povoleními vydanými za podmínek stanovených v protokolu 4 k Dohodě o EHP.

3. Žádosti o následné ověření důkazu o původu vydaného podle preferenčních dohod a dohod uvedených v odstavcích 1 a 2 přijímají příslušné orgány států ESVO a nových smluvních stran po dobu tří let od vydání daného důkazu o původu a tyto orgány je mohou podávat po dobu tří let od přijetí důkazu o původu.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČLÁNKU 126 DOHODY O EHP

Smluvní strany stvrzují, že odkazy uvedené v článku 126 Dohody o EHP na „Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství“ a na „podmínky stanovené v uvedené smlouvě“ zahrnují i Protokol č. 10 o Kypru, který je připojen k aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003.


JINÁ PROHLÁŠENÍ JEDNÉ NEBO VÍCE SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

OBECNÉ SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ STÁTŮ ESVO

Státy ESVO berou na vědomí prohlášení týkající se Dohody o EHP připojená k závěrečnému aktu Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii.

Státy ESVO zdůrazňují, že prohlášení týkající se Dohody o EHP připojená k závěrečnému aktu smlouvy uvedené v předchozím odstavci nemohou být vykládána ani uplatňována v rozporu se závazky smluvních stran vyplývajícími z této Dohody nebo z Dohody o EHP.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ STÁTŮ ESVO O VOLNÉM POHYBU PRACOVNÍKŮ

Státy ESVO kladou důraz na velkou míru rozlišování a pružnosti při úpravě volného pohybu pracovníků. Budou se snažit zajistit otevřenější přístup na trh práce státním příslušníkům České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovinska a Slovenska svými vnitrostátními předpisy s cílem urychlit sbližování s acquis. V důsledku toho by se příležitosti k získání zaměstnání ve státech ESVO pro státní příslušníky České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovinska a Slovenska měly po přistoupení těchto států významně zlepšit. Státy ESVO budou navíc co nejlépe využívat navržených úprav, aby co nejdříve dosáhly plného uplatňování acquis v oblasti volného pohybu pracovníků. V případě Lichtenštejnská se toto uskuteční v souladu se zvláštními ujednáními, která předpokládají odvětvové úpravy přílohy V (Volný pohyb pracovníků) a přílohy VIII (Právo usazování) Dohody o EHP.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ STÁTŮ ESVO O VNITŘNÍM TRHU S ELEKTŘINOU

S odvoláním na přechodnou úpravu pro Estonsko uvedenou v bodu 2 kapitoly 8 přílohy 6 aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 a v prohlášení 8 o ropných břidlicích, vnitřním trhu s elektřinou a směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (směrnice o elektřině): Estonsko, státy ESVO berou na vědomí, že s cílem omezit možné narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu s elektřinou se může stát, že bude třeba uplatnit ochranné mechanismy, jako například doložku o vzájemnosti podle směrnice 96/92/ES.


PROHLÁŠENÍ VLÁDY LICHTENŠTEJNSKÁ

Lichtenštejnská vláda předpokládá, že smluvní strany respektují Lichtenštejnské knížectví jako dlouhotrvající svrchovaný a uznávaný stát, který byl neutrálním státem po celou první i druhou světovou válku.


PROHLÁŠENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K JEDNOSTRANNÉMU PROHLÁŠENÍ LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ

Česká republika vítá uzavření dohody mezi kandidátskými zeměmi a členy Evropského hospodářského prostoru jako významný krok k překonání někdejšího rozdělení Evropy a k jejímu dalšímu politickému a hospodářskému rozvoji. Česká republika je připravena spolupracovat v rámci Evropského hospodářského prostoru se všemi členskými státy, včetně Lichtenštejnského knížectví.

Ve vztahu k Lichtenštejnskému knížectví projevuje Česká republika od svého vzniku jednoznačný zájem o navázání diplomatických vztahů. Již v roce 1992 adresovala vládám všech zemí, včetně vlády Lichtenštejnského knížectví, žádosti o své uznání jako nového subjektu mezinárodního práva k 1. lednu 1993. Zatímco téměř ode všech obdržela kladnou odpověď, Lichtenštejnské knížectví je v tomto směru až dosud výjimkou.

Česká republika nepřikládá právní účinky prohlášením, která nesouvisí s předmětem a účelem této dohody.


PROHLÁŠENÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY K JEDNOSTRANNÉMU PROHLÁŠENÍ LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ

Slovenská republika vítá uzavření smlouvy mezi kandidátskými zeměmi a členy Evropského hospodářského prostoru jako významný krok k dalšímu hospodářskému a politickému rozvoji Evropy.

Slovenská republika od svého vzniku uznává Lichtenštejnské knížectví jako suverénní a nezávislý stát a je připravena s ním navázat diplomatické styky.

Slovenská republika nepřikládá právní účinky prohlášením, která nesouvisí s předmětem a účelem této dohody.


PROHLÁŠENÍ ESTONSKA, KYPRU, LOTYŠSKA, MALTY A SLOVINSKA K ČLÁNKU 5 PROTOKOLU 38A O FINANČNÍM MECHANISMU EHP

Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Malta a Slovinsko zdůrazňují, že rozdělovači klíč použitý v článku 5 byl vytvořen výlučně pro účely finančního mechanismu EHP. Předpokládají, že tímto rozdělovacím klíčem nejsou dotčeny žádné budoucí návrhy týkající se rozdělovačích klíčů v rámci strukturálních a soudržnostních nástrojů Společenství.


PROHLÁŠENÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ O PRAVIDLECH PŮVODU U RYB A PRODUKTŮ RYBOLOVU

Komise Evropských společenství prošetří schůdnost harmonizace pravidel původu do 1. května 2004.


Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale
Deze handtekening verbindt evenees de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, hel Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet yugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, di Franzosische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

Fur die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

For Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comuninad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Fyrir hönd Lyðveldisinş Íslands

Für das Fürstentum Liechtenstein

For Kongeriket Norge

Za Českou republiku

Eesti Vabariigi nimel

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu

A Magyar Köztársaság nevében

Gћar-Repubblika ta’ Malta

Za Rzeczpospolita Polska

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku


DOHODA O EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU

OBSAH

PREAMBULE7
ČÁSTICÍLE A ZÁSADY9
ČÁST IIVOLNÝ POHYB ZBOŽÍ 10
Kapitola 1Základní zásady 10
Kapitola 2Zemědělské produkty a produkty rybolovu 11
Kapitola 3Spolupráce v celní oblasti a usnadňování obchodu11
Kapitola 4Ostatní pravidla o volném pohybu zboží11
Kapitola 5Výrobky z uhlí a oceli 12
ČÁST IIIVOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU12
Kapitola 1Pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné12
Kapitola 2Právo usazování 13
Kapitola 3Služby13
Kapitola 4Kapitál 14
Kapitola 5Spolupráce v hospodářské a měnové politice 14
Kapitola 6Doprava 15
ČÁST IVHOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A JINÁ SPOLEČNÁ PRAVIDLA15
Kapitola 1Pravidla platná pro podniky 15
Kapitola 2Státní podpora17
Kapitola 3Ostatní společná pravidla 18
ČÁST VHORIZONTÁLNÍ USTANOVENÍ SOUVISEJÍCÍ SE ČTYŘMI SVOBODAMI19
Kapitola 1Sociální politika 19
Kapitola 2Ochrana spotřebitelů19
Kapitola 3Životní prostředí19
Kapitola 4Statistika20
Kapitola 5Právo obchodních společností20
ČÁST VISPOLUPRÁCE MIMO ČTYŘI SVOBODY 20
ČÁST VIIINSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ22
Kapitola 1Struktura sdružení22
Kapitola 2Rozhodovací postup 24
Kapitola 3Stejnorodost, postup kontroly a řešení sporů 26
Kapitola 4Ochranná opatření 28
ČÁST VIIIFINANČNÍ MECHANISMY 28
ČÁST IXOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ29
PROTOKOLY37
PŘÍLOHY101
ZÁVĚREČNÝ AKT315

PREAMBULE

EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI,

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

A

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ISLANDSKÁ REPUBLIKA,

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ,

NORSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

(dále jen „SMLUVNÍ STRANY“),

PŘESVĚDČENY, že Evropský hospodářský prostor přispěje k vytvoření Evropy založené na míru, demokracii a lidských právech;

POTVRZUJÍCE vysokou prioritu, jež náleží přednostnímu vztahu mezi Evropským společenstvím, jeho členskými státy a státy ESVO, který spočívá na těsné blízkosti, trvalých společných hodnotách a evropské identitě;

ODHODLÁNY přispívat na základě tržního hospodářství k celosvětové liberalizaci obchodu a k obchodní spolupráci, zejména v souladu se Všeobecnou dohodou o clech a obchodu a Úmluvou o Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj;

ZVAŽUJÍCE cíl vytvořit dynamický a stejnorodý Evropský hospodářský prostor, založený na společných pravidlech a rovných podmínkách hospodářské soutěže, vybavený přiměřenými prostředky nezbytnými pro jeho zavedení včetně soudních prostředků a založený na rovnosti, vzájemnosti a obecné rovnováze výhod, práv a povinností smluvních stran;

ODHODLÁNY co nejúplněji provádět volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu v celém Evropském hospodářském prostoru, jakož i posílit a rozšířit spolupráci týkající se doprovodných a horizontálních politik;

HODLAJÍCE podporovat harmonický rozvoj Evropského hospodářského prostoru a přesvědčeny o potřebě přispívat uplatňováním této dohody ke snižování hospodářských a sociálních nerovností mezi regiony;

PŘEJÍCE SI přispět k posílení spolupráce mezi členy Evropského parlamentu a parlamentů členských států ESVO, jakož i mezi sociálními partnery v Evropském společenství a ve státech ESVO;

PŘESVĚDČENY o významu úlohy, kterou v Evropském hospodářském prostoru budou hrát jednotlivci při výkonu práv, která jim uděluje tato dohoda, a při uplatňování těchto práv před soudem;

ODHODLÁNY zachovávat, chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí a zajistit šetrné a rozumné využívání přírodních zdrojů, které bude zejména odpovídat zásadě udržitelného rozvoje a zásadě obezřetnosti a prevence;

ODHODLÁNY vycházet v budoucnu při přijímání právních předpisů ze zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí;

VĚDOMY SI významu rozvoje sociálního rozměru v Evropském hospodářském prostoru, zejména rovného zacházení pro muže a ženy, a přejíce si v rámci Evropského hospodářského společenství zajistit hospodářský a společenský pokrok, jakož i prosazovat podmínky nezbytné pro plnou zaměstnanost, pro zlepšení životní úrovně a pro zlepšení pracovních podmínek;

ODHODLÁNY prosazovat zájmy spotřebitelů a posilovat jejich postavení na trhu, aby jim zaručily vysokou úroveň ochrany;

ODDÁNY společným cílům posilovat vědeckou a technickou základnu evropského průmyslu a povzbuzovat ji, aby zvýšila svou konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni;

DOMNÍVAJÍCE SE, že uzavření této dohody předem nevylučuje možnost, aby kterýkoli stát ESVO přistoupil k Evropským společenstvím;

VZHLEDEM K TOMU, že při plném ohledu na nezávislost soudů je cílem smluvních stran dospět ke shodnému výkladu a uplatňování této dohody a těch právních předpisů Společenství, které jsou do této dohody v zásadě převzaty, a dospět ke stejnému zacházení s jednotlivci a hospodářskými subjekty, pokud jde o čtyři svobody a podmínky hospodářské soutěže;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE tato dohoda neomezuje rozhodovací nezávislost smluvních stran ani jejich pravomoc uzavírat smlouvy, s výhradou ustanovení této dohody a v mezích stanovených mezinárodním právem veřejným,

SE ROZHODLY uzavřít tuto dohodu:

ČÁST I

CÍLE A ZÁSADY

Článek 1

1. Cílem této dohody o přidružení je podpořit trvalé a vyvážené posilování hospodářských a obchodních vztahů mezi smluvními stranami za rovných podmínek hospodářské soutěže a dodržování těchto pravidel za účelem vytvoření stejnorodého Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“).

2. Aby bylo dosaženo cílů uvedených v odstavci 1, zahrnuje toto přidružení v souladu s touto dohodou

a) volný pohyb zboží,

b) volný pohyb osob,

c) volný pohyb služeb,

d) volný pohyb kapitálu,

e) zavedení režimu, který zajistí, že nebude narušována hospodářská soutěž a že budou stejně dodržována související pravidla, a

f) posílení spolupráce v dalších oblastech, jako jsou výzkum a vývoj, životní prostředí, vzdělávání a sociální politika.

Článek 2

Pro účely této dohody se rozumí

a) „touto dohodou“ znění této dohody, její protokoly a přílohy, jakož i akty, na které odkazuje;

b) „státy ESVO“ Rakouská republika, Finská republika, Island-ská republika, Norské království, Švédské království a za podmínek stanovených v čl. 1 odst. 2 Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru Lichtenštejnské knížectví (1);

c) „smluvními stranami“, pokud jde o Společenství a jeho členské státy, buď Společenství a jeho členské státy, nebo Společenství, nebo jeho členské státy. Smysl tohoto výrazu je v každém případě odvozován z odpovídajících ustanovení této dohody a z pravomocí Společenství a jeho členských států, jak vyplývají ze Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství a Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli.

Článek 3

Smluvní strany přijmou veškerá obecná i zvláštní opatření k plnění závazků, které vyplývají z této dohody.

Zdrží se jakýchkoli opatření, jež by mohla ohrozit dosažení cílů této dohody.

Kromě toho usnadňují spolupráci v rámci této dohody.

Článek 4

V rámci použití této dohody, a aniž jsou dotčena její zvláštní ustanovení, je zakázána jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.

Článek 5

Smluvní strana může kdykoli předložit věc, na které má zájem, Smíšenému výboru EHP nebo Radě EHP postupem podle čl. 92 odst. 2 nebo čl. 89 odst. 2.

Článek 6

Aniž je dotčen další vývoj judikatury, jsou ustanovení této dohody v míře, v jaké jsou v podstatě totožná s odpovídajícími pravidly Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství a Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli a s akty přijatými na základě těchto dvou smluv, při svém provádění a uplatňování vykládána v souladu se související judikaturou Soudního dvora Evropských společenství vydanou přede dnem podpisu této dohody.

Článek 7

Akty, na které se odkazuje nebo které jsou obsaženy v přílohách této dohody nebo v rozhodnutích Smíšeného výboru EHP, jsou pro smluvní strany závazné a jsou nebo musí být učiněny součástí jejich vnitřního právního řádu tímto způsobem:

a) akt odpovídající nařízení EHS je převzat jako takový do vnitřního právního řádu smluvních stran;

b) akt odpovídající směrnici EHS ponechává orgánům smluvních stran volbu formy a prostředků pro jeho provedení.

ČÁST II

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

KAPITOLA 1

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Článek 8

1. Mezi smluvními stranami se v souladu s touto dohodou zavádí volný pohyb zboží.

2. Není-li stanoveno jinak, vztahují se články 10 až 15, 19, 20 a 25 až 27 pouze na výrobky pocházející ze smluvních stran.

3. Není-li stanoveno jinak, vztahuje se tato dohoda pouze na:

a) výrobky kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, s výjimkou výrobků uvedených v protokolu 2;

b) výrobky uvedené v protokolu 3, s výhradou zvláštních opatření uvedených v tomto protokolu.

Článek 9

1. Pravidla původu jsou stanovena v protokolu 4. Uplatňují se, aniž jsou dotčeny případné mezinárodní závazky, které smluvní strany přijaly nebo mohou přijmout v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu.

2. S cílem rozvíjet výsledky dosažené touto dohodou budou smluvní strany pokračovat ve svém úsilí, aby dále zdokonalily a zjednodušily všechna hlediska pravidel původu a prohloubily spolupráci v celní oblasti.

3. První přezkoumání výsledků bude provedeno do konce roku 1993. Následná přezkoumání se budou provádět každé dva roky. Na jejich základě se smluvní strany zavazují rozhodovat o vhodných opatřeních, která by měla být začleněna do této dohody.

Článek 10

Dovozní a vývozní cla a všechny poplatky s rovnocenným účinkem jsou mezi smluvními stranami zakázány. Aniž jsou dotčena opatření uvedená v protokolu 5, vztahuje se tento zákaz také na cla fiskální povahy.

Článek 11

Množstevní omezení dovozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, jsou mezi smluvními stranami zakázána.

Článek 12

Množstevní omezení vývozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, jsou mezi smluvními stranami zakázána.

Článek 13

Články 11 a 12 nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí a zvířat, ochranou rostlin, ochranou národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotou, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi smluvními stranami.

Článek 14

Smluvní strany nepodrobí přímo ani nepřímo výrobky jiných smluvních stran jakémukoli vyššímu vnitrostátnímu zdanění než je to, jemuž jsou přímo nebo nepřímo podrobeny podobné výrobky domácí.

Smluvní strany nepodrobí dále výrobky jiných smluvních stran vnitrostátnímu zdanění, které by poskytovalo nepřímou ochranu jiným výrobkům.

Článek 15

Pokud jsou výrobky vyvezeny na území některé smluvní strany, nesmí být navrácení vnitrostátních daní vyšší než vnitrostátní daně, kterým byly výrobky přímo nebo nepřímo podrobeny.

Článek 16

1. Smluvní strany zajistí, aby státní monopoly obchodní povahy byly upraveny tak, aby byla vyloučena jakákoli diskriminace mezi státními příslušníky členských států ES a států ESVO, pokud jde o podmínky nákupu a odbytu zboží.

2. Tento článek se vztahuje na každý subjekt, jehož prostřednictvím příslušné orgány smluvních stran právně nebo fakticky, přímo nebo nepřímo, kontrolují, řídí nebo významně ovlivňují dovoz nebo vývoz mezi smluvními stranami. Tato ustanovení platí i pro monopoly, jež stát svěřuje jiným subjektům.

KAPITOLA 2

ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY A PRODUKTY RYBOLOVU

Článek 17

Zvláštní ustanovení a opatření týkající se veterinárních a rostli-nolékařských předpisů jsou uvedena v příloze I.

Článek 18

Aniž jsou dotčena zvláštní opatření upravující obchod se zemědělskými produkty, zajistí smluvní strany, aby opatření uvedená v článku 17 a v čl. 23 písm. a) a b), která se týkají jiných výrobků, než které jsou uvedeny v čl. 8 odst. 3, nebyla ohrožena jinými technickými překážkami obchodu. Použije se článek 13.

Článek 19

1. Smluvní strany posoudí všechny obtíže, které mohou vzniknout při obchodování se zemědělskými produkty, a usilují o nalezení vhodných řešení.

2. Smluvní strany se zavazují, že budou pokračovat ve svém úsilí o dosažení postupné liberalizace zemědělského obchodu.

3. Za tímto účelem smluvní strany přezkoumají do konce roku 1993 a poté každé dva roky podmínky obchodu se zemědělskými produkty.

4. Na základě výsledků těchto přezkumů, v rámci svých zemědělských politik a s ohledem na výsledky Uruguayského kola se smluvní strany dohodnou v rámci této dohody, na výhodnějším dvoustranném nebo mnohostranném vzájemném a vzájemně výhodném základě, na dalším snižování veškerých překážek obchodu v zemědělství včetně překážek, které jsou výsledkem státních monopolů obchodní povahy v zemědělství.

Článek 20

Ustanovení a opatření, která se vztahují na ryby a ostatní mořské produkty, jsou uvedena v protokolu 9.

KAPITOLA 3

SPOLUPRÁCE V CELNÍ OBLASTI A USNADŇOVÁNÍ OBCHODU

Článek 21

1. Pro usnadnění vzájemného obchodu zjednoduší smluvní strany hraniční kontroly a formality. Opatření pro tento účel jsou uvedena v protokolu 10.

2. Smluvní strany si v celní oblasti vzájemně pomáhají, aby zajistily řádné uplatňování celních předpisů. Opatření pro tento účel jsou uvedena v protokolu 11.

3. V souladu s pravidly uvedenými v části VI smluvní strany posílí a rozšíří spolupráci s cílem zjednodušit postupy v obchodu se zbožím, zejména v souvislosti s programy, projekty a akcemi Společenství zaměřenými na usnadnění obchodu.

4. Odchylně od čl. 8 odst. 3 se tento článek použije na všechny výrobky.

Článek 22

Smluvní strana, která uvažuje o snížení účinné úrovně svých cel nebo poplatků s rovnocenným účinkem uplatňovaných vůči třetím zemím, jež požívají doložky nejvyšších výhod, nebo smluvní strana, která uvažuje o pozastavení jejich uplatňování, uvědomí o tomto snížení nebo pozastavení Smíšený výbor EHP, je-li to možné, nejpozději 30 dnů před jejich vstupem v platnost. Vezme na vědomí všechny připomínky ostatních smluvních stran týkající se jakýchkoli narušení, jež z toho mohou vyplývat.

KAPITOLA 4

OSTATNÍ PRAVIDLA O VOLNÉM POHYBU ZBOŽÍ

Článek 23

Zvláštní ustanovení a opatření jsou uvedena:

a) v protokolu 12 a v příloze II, pokud jde o technické předpisy, normy, zkoušky a osvědčování;

b) v protokolu 47, pokud jde o odstraňování technických překážek obchodu s vínem;

c) v příloze III, pokud jde o odpovědnost za výrobek.

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na všechny výrobky.

Článek 24

Zvláštní ustanovení a opatření týkající se energetiky jsou uvedena v příloze IV.

Článek 25

Povede-li dodržování článků 10 a 12 ke

a) zpětnému vývozu do třetí země, vůči níž vyvážející smluvní strana zachovává pro dotyčný výrobek množstevní omezení vývozu, vývozní cla nebo opatření s rovnocenným účinkem, nebo

b) vážnému nedostatku nebo k hrozbě nedostatku výrobku, který je pro vyvážející smluvní stanu nepostradatelný,

a vyvolá-li výše uvedená situace vážné obtíže pro vyvážející smluvní stranu nebo hrozí-li, že je vyvolá, může tato smluvní strana přijmout postupy stanovenými v článku 113 vhodná opatření.

Článek 26

Nestanoví-li tato dohoda jinak, neuplatňují se ve vztazích mezi smluvními stranami antidumpingová opatření, vyrovnávací cla a opatření na ochranu proti nedovoleným obchodním praktikám třetích zemí.

KAPITOLA 5

VÝROBKY Z UHLÍ A OCELI

Článek 27

Ustanovení a opatření týkající se výrobků z uhlí a oceli jsou uvedena v protokolech 14 a 25.

ČÁST III

VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU

KAPITOLA 1

PRACOVNÍCI A OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ

Článek 28

1. Je zajištěn volný pohyb pracovníků mezi členskými státy ES a státy ESVO.

2. Volný pohyb pracovníků zahrnuje odstranění jakékoli diskriminace mezi pracovníky členských států ES a států ESVO na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky.

3. S výhradou omezení odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností a ochranou zdraví zahrnuje právo:

a) ucházet se o skutečně nabízená pracovní místa;

b) pohybovat se za tím účelem volně na území členských států ES a států ESVO;

c) pobývat v některém z členských států ES nebo států ESVO za účelem výkonu zaměstnání v souladu s právními a správními předpisy, jež upravují zaměstnávání vlastních státních příslušníků;

d) zůstat na území členského státu ES nebo státu ESVO po skončení zaměstnání.

4. Tento článek se nepoužije pro zaměstnání ve veřejné správě.

5. Zvláštní ustanovení o volném pohybu pracovníků jsou uvedena v příloze V.

Článek 29

Pro zajištění volného pohybu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných zajistí smluvní strany v oblasti sociálního zabezpečení pro pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné a jimi vyživované rodinné příslušníky v souladu s přílohou VI zejména:

a) započtení všech dob získaných podle jednotlivých vnitrostátních právních předpisů jednotlivých zemí pro účely vzniku a trvání nároků na dávky a pro výpočet jejich výše;

b) vyplácení dávek osobám s bydlištěm na území smluvních stran.

Článek 30

Za účelem usnadnění přístupu osob k zaměstnání a k samostatně výdělečné činnosti přijmou smluvní strany nezbytná opatření uvedená v příloze VII týkající se vzájemného uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o kvalifikaci a o koordinaci právních a správních předpisů smluvních stran, jež se týkají přístupu k zaměstnání a k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkonu.

KAPITOLA 2

PRÁVO USAZOVÁNÍ

Článek 31

1. V rámci této dohody jsou zakázána omezení svobody usazování pro státní příslušníky jednoho členského státu ES nebo státu ESVO na území jiného z těchto států. Stejně tak jsou zakázána omezení při zřizování zastoupení, poboček nebo dceřiných společností státními příslušníky jednoho členského státu ES nebo státu ESVO na území jiného z těchto států.
Svoboda usazování zahrnuje přístup k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkon, jakož i zřízení a řízení podniků, zejména společností ve smyslu čl. 34 druhého pododstavce, za podmínek stanovených pro vlastní státní příslušníky právem země usazení, nestanoví-li kapitola o pohybu kapitálu jinak.

2. Zvláštní ustanovení o právu usazování jsou uvedena v přílohách VIII až XI.

Článek 32

Ustanovení této kapitoly se ve smluvních stranách nevztahují na činnosti, které jsou v příslušné smluvní straně spjaty, i když jen příležitostně, s výkonem veřejné moci.

Článek 33

Ustanovení této kapitoly a opatření přijatá na jejich základě nevylučují užití těch ustanovení právních a správních předpisů, které stanoví zvláštní režim pro cizí státní příslušníky z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví.

Článek 34

Se společnostmi založenými podle práva některého členského státu ES nebo státu ESVO, jež mají své sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní provozovnu na území smluvních stran, se pro účely této kapitoly zachází stejně jako s fyzickými osobami, které jsou státními příslušníky členských států ES nebo států ESVO.

„Společnostmi“ se rozumějí společnosti založené podle občanského nebo obchodního práva včetně družstev a jiné právnické osoby veřejného nebo soukromého práva s výjimkou neziskových organizací.

Článek 35

Na záležitosti upravené v této kapitole se použije článek 30.

KAPITOLA 3

SLUŽBY

Článek 36

1. V rámci této dohody jsou zakázána omezení volného pohybu služeb na území smluvních stran pro státní příslušníky členských států ES a států ESVO, kteří jsou usazeni v jiném členském státě ES nebo státě ESVO, než se nachází příjemce služeb.

2. Zvláštní ustanovení o volném pohybu služeb jsou uvedena v přílohách IX až XI.

Článek 37

Za služby se podle této dohody pokládají výkony poskytované zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, kapitálu a osob.

Služby zahrnují zejména:

a) činnosti průmyslové povahy;

b) činnosti obchodní povahy;

c) řemeslné činnosti;

d) činnosti v oblasti svobodných povolání.

Aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly 2 týkající se práva usazování, může poskytovatel služby za účelem jejího poskytnutí dočasně provozovat svou činnost ve státě, kde je služba poskytována, za stejných podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním příslušníkům.

Článek 38

Volný pohyb služeb v oblasti dopravy je upraven ustanoveními kapitoly 6.

Článek 39

Na záležitosti upravené touto kapitolou se použijí články 30 a 32 až 34.

KAPITOLA 4

KAPITÁL

Článek 40

V rámci této dohody jsou mezi smluvními stranami zakázána všechna omezení pohybu kapitálu patřícího osobám s bydlištěm v členských státech ES nebo státech ESVO, jakož i diskriminace na základě státní příslušnosti nebo místa bydliště stran nebo místa, kde je tento kapitál investován. Ustanovení nezbytná pro provádění tohoto článku jsou obsažena v příloze XII.

Článek 41

Běžné platby spojené s pohybem zboží, osob, služeb nebo kapitálu mezi smluvními stranami v rámci této dohody nepodléhají žádným omezením.

Článek 42

1. Vztahují-li se na pohyb kapitálu liberalizovaný podle této dohody vnitrostátní právní předpisy, jimiž se řídí kapitálový trh a úvěrový systém, nelze je uplatňovat diskriminačním způsobem.

2. Půjčky určené pro přímé nebo nepřímé financování některého členského státu ES nebo státu ESVO či jeho regionálních a místních územních samosprávných celků nesmějí být vydávány ani umístěny v ostatních členských státech ES nebo státech ESVO, ledaže se na tom dotyčné státy dohodnou.

Článek 43

1. Pokud by rozdíly devizových předpisů členských států EU a států ESVO vedly k tomu, že by osoby s bydlištěm v jednom z těchto států využívaly možnosti jednoduššího převodu uvedené v článku 40 na území smluvních stran, aby tak obcházely právní předpisy jednoho z těchto států týkající se pohybu kapitálu vůči třetím zemím, může dotčená smluvní strana přijmout vhodná opatření, aby tyto obtíže překonala.

2. Vyvolá-li pohyb kapitálu narušení fungování kapitálového trhu v některém členském státě ES nebo státě ESVO, může dotčená smluvní strana v oblasti pohybu kapitálu přijmout ochranná opatření.

3. Provedou-li příslušné orgány některé smluvní strany změnu směnného kurzu, která vážně narušuje podmínky hospodářské soutěže, mohou ostatní smluvní strany na přísně omezenou dobu přijmout nezbytná opatření, aby napravila následky této změny.

4. V případě obtíží nebo vážné hrozby obtíží s platební bilancí členského státu ES nebo státu ESVO v důsledku celkové nerovnováhy platební bilance nebo povahy měny, již má k dispozici, které mohou zejména ohrozit fungování této dohody, může dotčená smluvní strana přijmout ochranná opatření.

Článek 44

Pro provádění článku 43 použijí Společenství na jedné straně a státy ESVO na straně druhé své vnitřní postupy, jak stanoví protokol 18.

Článek 45

1. Rozhodnutí, stanoviska a doporučení týkající se opatření uvedených v článku 43 musí být oznámena Smíšenému výboru EHP.

2. Veškerá opatření jsou předmětem předběžných konzultací a výměny informací ve Smíšeném výboru EHP.

3. V případech uvedených v čl. 43 odst. 2 může dotčená smluvní strana z důvodů utajení a naléhavosti přijmout zmíněná opatření bez předchozích konzultací a výměny informací.

4. V případech uvedených v čl. 43 odst. 4, ovlivní-li náhlá krize platební bilanci a nelze-li dodržet postupy stanovené v odstavci 2, může zúčastněná smluvní strana přijmout předběžná nezbytná ochranná opatření. Tato opatření musí způsobit pouze co nejmenší narušení fungování této dohody a nesmějí přesáhnout rozsah nezbytně nutný pro odstranění náhle vzniklých obtíží.

5. Opatření přijatá podle odstavců 3 a 4 jsou oznámena nejpozději v den jejich vstupu v platnost; výměna informací, konzultace a oznámení podle odstavce 1 se uskuteční co nejdříve poté.

KAPITOLA 5

SPOLUPRÁCE V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ POLITICE

Článek 46

Smluvní strany si vyměňují názory a informace o provádění této dohody a o dopadu integrace na hospodářské činnosti a na provádění hospodářské a měnové politiky. Dále mohou projednávat makroekonomickou situaci, politiku a perspektivy. Tato výměna názorů a informací není povinná.

KAPITOLA 6

DOPRAVA

Článek 47

1. Články 48 až 52 se vztahují na železniční a silniční dopravu a na vnitrozemskou vodní dopravu.

2. Zvláštní ustanovení pro všechny druhy dopravy jsou uvedena v příloze XIII.

Článek 48

1. Ustanovení členského státu ES nebo státu ESVO, která se týkají železniční a silniční dopravy nebo vnitrozemské plavby a která nejsou uvedena v příloze XIII, nesmějí být svými přímými ani nepřímými účinky méně příznivá pro dopravce ostatních států než pro domácí dopravce tohoto státu.

2. Každá smluvní strana, která se odchýlí od zásady uvedené v odstavci 1, to oznámí Smíšenému výboru EHP. Ostatní smluvní strany, které s touto odchylkou nesouhlasí, mohou přijmout odpovídající protiopatření.

Článek 49

S touto dohodou jsou slučitelné podpory, které odpovídají potřebě koordinovat dopravu nebo které představují náhradu za určitá plnění související s pojmem veřejné služby.

Článek 50

1. V dopravě na území smluvních stran je zakázána veškerá diskriminace spočívající v tom, že dopravce uplatňuje na dopravu stejného zboží dopravovaného za stejných okolností ceny a přepravní podmínky odlišné v závislosti na zemi původu nebo určení dopravovaného zboží.

2. Příslušný orgán uvedený v části VII z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu ES nebo státu ESVO posoudí případy diskriminace uvedené v tomto článku a v rámci svých vnitřních předpisů přijme nezbytná rozhodnutí.

Článek 51

1. V dopravě na území smluvních stran je zakázáno uplatňovat takové ceny a podmínky, které jakýmkoli způsobem podporují nebo chrání jeden nebo několik určitých podniků nebo průmyslových odvětví, ledaže k tomu dá svolení příslušný orgán uvedený v čl. 50 odst. 2.

2. Příslušný orgán prozkoumá z vlastního podnětu nebo na žádost některého členského státu ES nebo státu ESVO ceny a podmínky uvedené v odstavci 1, přihlédne zejména k požadavkům vhodné regionální hospodářské politiky, k potřebám nerozvinutých oblastí a k obtížím oblastí vážně postižených politickými okolnostmi, jakož i k účinkům těchto cen a podmínek na hospodářskou soutěž mezi různými druhy dopravy.
Příslušný orgán přijme nezbytná rozhodnutí v rámci svých vnitřních pravidel.

3. Zákaz uvedený v odstavci 1 se netýká sazeb zavedených k zajištění konkurenceschopnosti.

Článek 52

Dávky nebo poplatky nezávislé na ceně dopravy účtované dopravcem v souvislosti s přechodem hranic nesmějí přesahovat rozumnou míru stanovenou s přihlédnutím ke skutečným výdajům vynaloženým v souvislosti s tímto přechodem. Smluvní strany se vynasnaží tyto výdaje postupně snižovat.

ČÁST IV

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A DALŠÍ SPOLEČNÁ PRAVIDLA

KAPITOLA 1

PRAVIDLA PLATNÁ PRO PODNIKY

Článek 53

1. S fungováním této dohody jsou neslučitelné, a proto zakázané, veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod mezi smluvními stranami a jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže na území, na které se vztahuje tato dohoda, zejména ty, které

a) přímo nebo nepřímo určují nákupní nebo prodejní ceny anebo jiné obchodní podmínky;

b) omezují nebo kontrolují výrobu, odbyt, technický vývoj nebo investice;

c) rozdělují trhy nebo zdroje zásobování;

d) uplatňují vůči obchodním partnerům rozdílné podmínky při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodněni v hospodářské soutěži;

e) podmiňují uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, ani podle obchodních zvyklostí s předmětem smluv nesouvisejí.

2. Dohody nebo rozhodnutí zakázané podle tohoto článku jsou neplatné od počátku.

3. Odstavec 1 však může být prohlášen za neúčinný pro:

— dohody nebo kategorie dohod mezi podniky,

— rozhodnutí nebo kategorie rozhodnutí sdružení podniků a

— jednání ve vzájemné shodě nebo jejich kategorie,

které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře technického či hospodářského pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících, a které

a) neukládají příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná;

b) nedovolují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné části výrobků tímto dotčených.

Článek 54

S fungováním této dohody je neslučitelné, a proto zakázané, pokud to může ovlivnit obchod mezi smluvními stranami, aby jeden nebo více podniků zneužívaly dominantního postavení na území, na které se vztahuje tato dohoda, nebo jeho podstatné části.

Takové zneužívání může zejména spočívat:

a) v přímém nebo nepřímém vynucování nepřiměřených nákupních nebo prodejních cen anebo jiných nerovných obchodních podmínek;

b) v omezování výroby, odbytu nebo technického vývoje na úkor spotřebitelů;

c) v uplatňování rozdílných podmínek vůči obchodním partnerům při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodňováni v hospodářské soutěži;

d) v podmiňování uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, ani podle obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí.

Článek 55

1. Aniž jsou dotčena ustanovení provádějící články 53 a 54 uvedená v protokolu 21 a v příloze XIV, zajišťují Komise ES a Kontrolní úřad ESVO zřízený čl. 108 odst. 1 uplatňování zásad vytyčených v článcích 53 a 54.
Příslušný kontrolní úřad podle článku 56 z vlastního podnětu nebo na žádost některého státu na dotčeném území nebo na žádost druhého kontrolního úřadu vyšetřuje případy domnělého porušení uvedených zásad. Příslušný kontrolní úřad provádí tato šetření v součinnosti s příslušnými orgány členských států na dotčeném území, jakož i s druhým kontrolním úřadem, které mu budou nápomocny v souladu se svými vnitřními předpisy.
Pokud zjistí, že došlo k porušení zásad, navrhne vhodná opaření k ukončení této situace.

2. Trvá-li porušení i nadále, zaznamená příslušný kontrolní úřad porušení zásad v odůvodněném rozhodnutí.
Příslušný kontrolní úřad může své rozhodnutí zveřejnit a zmocnit členské státy, aby na svém území přijaly potřebná opatření k nápravě, jejichž podmínky a podrobnosti úřad určí. Může také požádat druhý kontrolní úřad, aby zmocnil státy na svém území, aby taková opatření přijaly.

Článek 56

1. Kontrolní úřady rozhodují o jednotlivých případech uvedených v článku 5 3 podle těchto ustanovení:

a) o jednotlivých případech, v nichž je ovlivněn pouze obchod mezi státy ESVO, rozhoduje Kontrolní úřad ESVO;

b) aniž je dotčeno písmeno c), rozhoduje Kontrolní úřad ESVO v souladu s článkem 58, protokolem 21 a předpisy přijatými k jeho provedení, protokolem 23 a přílohou XIV o případech, v nichž obrat dotčených podniků na území států ESVO dosahuje 33 % a více jejich obratu na území, na něž se vztahuje tato dohoda;

c) Komise ES rozhoduje ve všech ostatních případech i v případech podle písmene b), pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy ES, přičemž přihlíží k článku 58, protokolu 21, protokolu 23 a příloze XIV.

2. O jednotlivých případech uvedených v článku 54 rozhoduje kontrolní úřad, na jehož území bylo zjištěno dominantní postavení. Pravidla uvedená v odst. 1 písm. b) a c) se použijí, pouze pokud existuje dominantní postavení na území obou kontrolních úřadů.

3. O jednotlivých případech uvedených v odst. 1 písm. c), jejichž účinky na obchod mezi členskými státy ES nebo na hospodářskou soutěž uvnitř Společenství nejsou významné, rozhoduje Kontrolní úřad ESVO.

4. Pro účely tohoto článku jsou výrazy „podnik“ a „obrat“ vymezeny v protokolu 22.

Článek 57

1. S touto dohodou jsou neslučitelná spojování podniků, jejichž kontrola je stanovena v odstavci 2, která vytvářejí nebo posilují dominantní postavení, jež by vedlo k závažnému narušení účinné hospodářské soutěže na území, na něž se vztahuje tato dohoda, anebo na jeho podstatné části.

2. Kontrolu spojování podniků uvedených v odstavci 1 provádějí:

a) Komise ES v případech uvedených v nařízení (EHS) č. 4064/89 v souladu se zmíněným nařízením, s protokoly 21 a 24 a s přílohou XIV této dohody. S výhradou přezkoumání Soudním dvorem ES má Komise ES výlučnou pravomoc pro přijímání rozhodnutí v těchto případech;

b) Kontrolní úřad ESVO v případech neuvedených v písm. a), jsou-li na území států ESVO dosaženy meze uvedené v příloze XIV, v souladu s protokoly 21 a 24 a s přílohou XIV Tím nejsou dotčeny pravomoci členských států ES.

Článek 58

Příslušné orgány spolupracují v souladu s protokoly 23 a 24 s cílem rozvíjet a udržovat jednotnou kontrolu hospodářské soutěže v celém Evropském hospodářském prostoru, a za tímto účelem prosazovat stejnorodé provádění, uplatňování a výklad ustanovení této dohody.

Článek 59

1. Pokud jde o veřejné podniky a podniky, kterým členské státy ES nebo státy ESVO přiznávají zvláštní nebo výlučná práva, zajistí smluvní státy, aby nebylo přijato ani ponecháno v platnosti žádné opatření odporující pravidlům této dohody, zejména pravidlům stanoveným v článcích 4 a 53 až 63.

2. Podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu nebo ty, které mají povahu fiskálního monopolu, podléhají pravidlům obsaženým v této dohodě, zejména pravidlům hospodářské soutěže, pokud uplatnění těchto pravidel nebrání právně nebo fakticky plnění zvláštních úkolů, které jim byly svěřeny. Rozvoj obchodu nesmí být dotčen v míře, která by byla v rozporu se zájmem smluvních stran.

3. Komise ES a Kontrolní úřad ESVO dohlížejí v rámci svých pravomocí na provádění tohoto článku a vydávají podle potřeby státům na svém území potřebná opatření.

Článek 60

Zvláštní ustanovení, která provádějí zásady stanovené v článcích 53, 54, 57 a 59, jsou uvedena v příloze XIV

KAPITOLA 2

STÁTNÍ PODPORY

Článek 61

1. Nestanoví-li tato dohoda jinak, jsou podpory poskytované v jakékoli formě členskými státy ES, státy ESVO nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi smluvními stranami, neslučitelné s fungováním této dohody.

2. S fungováním této dohody jsou slučitelné:

a) podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům za podmínky, že se poskytují bez diskriminace na základě původu výrobků;

b) podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi;

c) podpory poskytované hospodářství určitých oblastí Spolkové republiky Německo postižených rozdělením Německa, pokud jsou potřebné k vyrovnání hospodářských znevýhodnění způsobených tímto rozdělením.

3. Za slučitelné s fungováním této dohody mohou být považovány:

a) podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností;

b) podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu ES nebo státu ESVO;

c) podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem;

d) jiné kategorie podpor, které určí Smíšený výbor EHP v souladu s částí VIL

Článek 62

1. Všechny stávající režimy státních podpor na území smluvních stran, jakož i všechny záměry poskytnout nebo změnit státní podpory, podléhají stálému přezkoumávání slučitelnosti s článkem 61. Toto přezkoumávání provádí:

a) Komise ES, jde-li o členské státy ES, v souladu s článkem 93 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství;

b) Kontrolní úřad ESVO, jde-li o státy ESVO, v souladu s dohodou, která bude uzavřena mezi státy ESVO a která zřídí Kontrolní úřad ESVO, jemuž jsou svěřeny pravomoci a funkce stanovené v protokolu 26.

2. S cílem zajistit jednotnou kontrolu státních podpor na celém území, na něž se vztahuje tato dohoda, spolupracují Komise ES a Kontrolní úřad ESVO v souladu s protokolem 27.

Článek 63

Zvláštní ustanovení o státní podpoře jsou uvedena v příloze XV

Článek 64

1. Zjistí-li jeden z kontrolních úřadů, že provádění článků 61 a 62 této dohody a článku 5 protokolu 14 druhým kontrolním úřadem není v souladu se zachováním rovných podmínek hospodářské soutěže na území, na které se vztahuje tato dohoda, dojde ve lhůtě dvou týdnů k výměně názorů postupem podle protokolu 27 písmene f).
Pokud v této dvoutýdenní lhůtě není nalezeno vzájemně přijatelné řešení, může příslušný úřad smluvní strany postižené narušením hospodářské soutěže okamžitě přijmout vhodná předběžná opatření pro nápravu situace.
Ve Smíšeném výboru EHP pak probíhají konzultace s cílem najít vzájemně přijatelné řešení.
Pokud není Smíšený výbor EHP schopen nalézt do tří měsíců takové řešení a pokud dotyčná praxe narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž a ovlivnit tak obchod mezi smluvními stranami, mohou být předběžná opatření nahrazena opatřeními s konečnou platností, jež jsou nezbytně nutná pro nápravu účinků takového porušení. Přednostně musí být vybrána ta opatření, která nejméně narušují fungování této dohody.

2. Tento článek se rovněž vztahuje na státní monopoly zřízené po podpisu této dohody.

KAPITOLA 3

OSTATNÍ SPOLEČNÁ PRAVIDLA

Článek 65

1. V příloze XVI jsou uvedena zvláštní ustanovení a opatření týkající se veřejných zakázek, která se vztahují na všechny výrobky a na uvedené služby, není-li stanoveno jinak.

2. V protokolu 28 a v příloze XVII jsou uvedena zvláštní ustanovení a opatření týkající se duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, která se vztahují na všechny výrobky a služby, není-li stanoveno jinak.

ČÁST V

HORIZONTÁLNÍ USTANOVENÍ SOUVISEJÍCÍ SE ČTYŘMI SVOBODAMI

KAPITOLA 1

SOCIÁLNÍ POLITIKA

Článek 66

Smluvní strany se shodují na potřebě podporovat zlepšení životních a pracovních podmínek pracovníků.

Článek 67

1. Smluvní strany usilují o zlepšování především pracovního prostředí tak, aby bylo chráněno zdraví a bezpečnost pracovníků. Za účelem dosažení tohoto cíle jsou postupně uplatňovány minimální požadavky s ohledem na podmínky a technické předpisy platné v každé ze smluvních stran. Tyto minimální požadavky nebrání žádné smluvní straně zachovávat nebo zavádět přísnější opatření na ochranu pracovních podmínek, která jsou slučitelná s touto dohodou.

2. Ustanovení, která obsahují minimální opatření zmíněná v odstavci 1, jsou uvedena v příloze XVIII.

Článek 68

V oblasti pracovního práva zavedou smluvní strany opatření nezbytná pro zajištění řádného fungování této dohody Tato opatření jsou uvedena v příloze XVIII.

Článek 69

1. Každá smluvní strana zajistí a dodržuje uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou práci.
„Odměnou“ ve smyslu tohoto článku se rozumí obvyklá základní či minimální mzda nebo plat a veškeré ostatní odměny, jež zaměstnavatel přímo nebo nepřímo, v hotovosti nebo v naturáliích vyplácí zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním.
Rovnost odměňování mužů a žen bez diskriminace na základě pohlaví znamená, že:

a) se odměna za stejnou práci vypočítává při úkolové mzdě podle stejné sazby;

b) časová odměna za práci je stejná při stejném pracovním místě.

2. Zvláštní ustanovení pro provádění odstavce 1 jsou uvedena v příloze XVIII.

Článek 70

Smluvní strany prosazují zásadu rovného zacházení pro muže a ženy prováděním ustanovení uvedených v příloze XVIII.

Článek 71

Smluvní strany usilují o podporu dialogu mezi sociálními partnery na evropské úrovni.

KAPITOLA 2

OCHRANA SPOTŘEBITELŮ

Článek 72

Ustanovení o ochraně spotřebitelů jsou uvedena v příloze XIX.

KAPITOLA 3

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Článek 73

1. Činnost smluvních stran v oblasti životního prostředí má následující cíle:

a) udržovat, chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí;

b) přispívat k ochraně lidského zdraví;

c) zajišťovat obezřetné a racionální využívání přírodních zdrojů.

2. Činnost smluvních stran v oblasti ochrany životního prostředí je založena na zásadách prevence, odvracení ohrožení životního prostředí především u zdroje a na zásadě „znečišťovatel platí“. Požadavky na ochranu životního prostředí jsou součástí ostatních politik smluvních stran.

Článek 74

Zvláštní ustanovení o ochranných opatřeních, která se použijí podle článku 73, jsou uvedena v příloze XX.

Článek 75

Ochranná opatření zmíněná v článku 74 nejsou překážkou tomu, aby každá smluvní strana zachovávala nebo zaváděla přísnější ochranná opatření, která jsou slučitelná s touto dohodou.

KAPITOLA 4

STATISTIKA

Článek 76

1. Smluvní strany zajistí vypracování a šíření soudržných a srovnatelných statistických informací určených pro popis a sledování všech významných hospodářských, společenských a ekologických hledisek EHP.

2. Pro tento účel smluvní strany vypracují a používají harmonizované metody, definice a třídění, jakož i společné programy a postupy, které organizují statistické práce na odpovídající správní úrovni a které zaručí dodržování statistické důvěrnosti.

3. Zvláštní ustanovení o statistice jsou uvedena v příloze XXI.

4. Zvláštní ustanovení o organizaci spolupráce v oblasti statistiky jsou uvedena v protokolu 30.

KAPITOLA 5

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Článek 77

Zvláštní ustanovení o právu obchodních společností jsou uvedena v příloze XXII.

ČÁST VI

SPOLUPRÁCE MIMO ČTYŘI SVOBODY

Článek 78

Smluvní strany posilují a rozšiřují spolupráci v rámci činností Společenství v těchto oblastech:

— výzkum a technologický rozvoj,

— informační služby,

— životní prostředí,

— všeobecné a odborné vzdělávání a mládež,

— sociální politika,

— ochrana spotřebitelů,

— malé a střední podniky,

— cestovní ruch,

— audiovizuální oblast a

— civilní ochrana,

v míře, v níž nejsou tyto záležitosti upraveny jinými částmi této dohody.

Článek 79

1. Smluvní strany posilují vzájemný dialog všemi vhodnými prostředky, zejména postupy stanovenými v části VII, s cílem určit oblasti a činnosti, v nichž může užší spolupráce přispět k dosažení jejich společných cílů v oblastech uvedených v článku 78.

2. Budou si zejména vyměňovat informace a na žádost jedné z nich budou konzultovat v rámci Smíšeného výboru EHP plány nebo návrhy na vytvoření nebo úpravy rámcových programů, zvláštních programů, akcí a projektů v oblastech uvedených v článku 78.

3. Stanoví-li to výslovně tato část nebo protokol 31, použije se na tuto část obdobně část VII.

Článek 80

Spolupráce uvedená v článku 78 má zpravidla jednu z těchto forem:

— účast států ESVO na rámcových programech, zvláštních programech, projektech nebo jiných akcích ES,

— organizace společných činností v jednotlivých oblastech, které mohou zahrnovat slaďování nebo koordinaci činností, sloučení stávajících aktivit a provádění ad hoc společných činností,

— formální a neformální výměna nebo poskytování informací,

— společné úsilí o podporu určitých činností na celém území smluvních stran,

— případné souběžné přijetí právních předpisů se shodným nebo obdobným obsahem,

— koordinace úsilí a činnosti, je-li ve společném zájmu, prostřednictvím mezinárodních organizací a v jejich rámci, jakož i spolupráce se třetími zeměmi.

Článek 81

Má-li spolupráce podobu účasti států ESVO na rámcovém programu, zvláštním programu, projektu nebo jiné akci ES, uplatní se tyto zásady:

a) Státy ESVO mají přístup ke všem částem programu.

b) Postavení států ESVO ve výborech, které jsou nápomocny Komisi ES při řízení nebo rozvoji činnosti Společenství finančně podporované státy ESVO z důvodu jejich účasti, bere plně v úvahu jejich příspěvek.

c) Na rozhodnutí Společenství jiná než ta, jež se týkají souhrnného rozpočtu Společenství, která přímo nebo nepřímo ovlivňují určitý rámcový program, zvláštní program, projekt nebo jinou akci, na níž se účastní státy ESVO na základě rozhodnutí přijatého podle této dohody, se vztahuje čl. 79 odst. 3. Smíšený výbor EHP může v souladu s článkem 86 přezkoumat požadavky a podmínky pokračování účasti na dotčené činnosti.

d) Na úrovni projektů mají instituce, podniky, organizace a státní příslušníci států ESVO stejná práva a povinnosti, pokud jde o program nebo akci Společenství, jako jejich partneři z členských států ES. Totéž obdobně platí pro účastníky výměn mezi členskými státy ES a státy ESVO v rámci dotčené činnosti.

e) Státy ESVO, jejich instituce, podniky, organizace a státní příslušníci mají stejná práva a povinnosti, pokud jde o šíření, hodnocení a využívání výsledků, jako jejich partneři z ES.

f) Smluvní strany se zavazují v souladu se svými pravidly a předpisy, že budou v nezbytném rozsahu usnadňovat pohyb účastníků programu a jiných akcí.

Článek 82

1. Předpokládá-li spolupráce podle této části finanční účast států ESVO, má jednu z těchto podob:

a) Příspěvek států ESVO vyplývající z jejich účasti na činnostech Společenství je úměrný:

— rozpočtovým položkám závazků a

— rozpočtovým položkám plateb

zaznamenávaným každoročně za Společenství do jeho souhrnného rozpočtu pro každé rozpočtové záhlaví odpovídající daným činnostem.

Činitel úměrnosti, který určuje účast států ESVO, je rovný součtu poměrů mezi hrubým domácím produktem v tržních cenách každého státu ESVO na jedné straně a mezi hrubým domácím produktem v tržních cenách všech členských států ES zvýšeným o hrubý domácí produkt státu ESVO na straně druhé. Tento činitel se vypočítá pro každý rozpočtový rok na základě nejaktuálnějších statistik.

Výše příspěvku států ESVO se přičítá jak pro rozpočtové položky závazků, tak pro rozpočtové položky plateb k částkám zaznamenaným za Společenství v souhrnném rozpočtu pro každé záhlaví rozpočtu odpovídající daným činnostem.

Příspěvky každoročně hrazené členskými státy ESVO se určují na základě rozpočtových položek plateb.

Závazky sjednané Společenstvím před zahájením účasti států ESVO na daných činnostech a platby, které z nich vyplývají, nevedou ke zvýšení příspěvků států ESVO.

b) Finanční příspěvek států ESVO, který vyplývá z jejich účasti na některých projektech nebo jiných činnostech, je založen na zásadě, že každá smluvní strana pokryje vlastní náklady a odpovídající podíl na obecných výdajích Společenství, který stanoví Smíšený výbor EHP.

c) Smíšený výbor EHP přijme nezbytná rozhodnutí o příspěvku smluvních stran na náklady na danou činnost.

2. Prováděcí pravidla k tomuto tohoto článku jsou obsažena v protokolu 32.

Článek 83

Má-li spolupráce podobu výměny informací mezi orgány veřejné moci, mají státy ESVO stejné právo přijímat informace jako členské státy ES a stejnou povinnost tyto informace poskytovat s výhradou požadavků důvěrnosti stanovených Smíšeným výborem EHP.

Článek 84

Způsoby spolupráce v některých zvláštních oblastech jsou uvedeny v protokolu 31.

Článek 85

Nestanoví-li protokol 31 jinak, řídí se spolupráce, která ke dni vstupu v platnost této dohody již existovala mezi Společenstvím a některými státy ESVO v oblastech uvedených v článku 78, nadále odpovídajícími ustanoveními této části a protokolu 31.

Článek 86

V souladu s částí VII přijme Smíšený výbor EHP všechna rozhodnutí nezbytná pro provádění článků 78 až 85 a opatření, jež z nich vyplývají; může mimo jiné doplňovat a měnit protokol 31 a přijímat přechodná opatření nezbytná k provádění článku 85.

Článek 87

Smluvní strany přijímají nezbytná opatření pro rozvoj, posilování nebo rozšíření spolupráce v rámci činností Společenství v oblastech neuvedených v článku 78, pokud se domnívají, že taková spolupráce může přispět k dosažení cílů této dohody nebo se jinak dotýká společného zájmu. Mezi takové kroky může patřit změna článku 78 tak, že se k uvedeným oblastem doplní další.

Článek 88

Aniž jsou dotčeny ostatní části této dohody, nebrání tato část žádné smluvní straně, aby vypracovávala, přijímala nebo prováděla opatření zcela nezávisle.

ČÁST VII

INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

KAPITOLA 1

STRUKTURA SDRUŽENÍ

Oddíl 1

Rada EHP

Článek 89

1. Zřizuje se Rada EHP. Je zejména pověřena dávat politický impuls k provádění této dohody a vymezovat obecné zásady pro Smíšený výbor EHP.
Za tímto účelem provádí Rada EHP hodnocení celkového fungování a vývoje této dohody. Přijímá politická rozhodnutí, která vedou ke změnám této dohody.

2. Smluvní strany, pokud jde o Společenství a jeho členské státy v mezích jejich pravomocí, mohou předložit Radě EHP jakoukoli věc působící obtíže poté, co ji projednají ve Smíšeném výboru EHP nebo ve výjimečně naléhavých případech přímo.

3. Rada EHP přijme rozhodnutím svůj jednací řád.

Článek 90

1. Rada EHP se skládá z členů Rady ES a členů Komise ES a z jednoho člena vlády každého státu ESVO.
Členové Rady EHP mohou být zastupováni za podmínek, které Rada stanoví ve svém jednacím řádu.

2. Rozhodnutí Rady EHP jsou přijímána dohodou mezi Společenstvím na jedné straně a státy ESVO na straně druhé.

Článek 91

1. Předsednictví Rady EHP vykonává střídavě člen Rady Evropských společenství a člen vlády některého státu ESVO po dobu šesti měsíců.

2. Radu EHP svolává dvakrát ročně její předseda. Dále se Rada EHP schází v souladu se svým jednacím řádem pokaždé, vyžadují-li to okolnosti.

Oddíl 2

Smíšený výbor EHP

Článek 92

1. Zřizuje se Smíšený výbor EHP. Zajišťuje účinné provádění a fungování této dohody. Za tímto účelem provádí výměny názorů a informací a přijímá rozhodnutí v případech stanovených touto dohodou.

2. Smluvní strany pokud jde o Společenství a jeho členské státy v mezích jejich pravomocí, konzultují v rámci Smíšeného výboru EHP každý bod vyplývající z této dohody, který představuje obtíže a který některá z nich přednese.

3. Smíšený výbor EHP přijme rozhodnutím svůj jednací řád.

Článek 93

1. Smíšený výbor EHP se skládá ze zástupců smluvních stran.

2. Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP jsou přijímána dohodou mezi Společenstvím na jedné straně a státy ESVO, které se vyjádří jednomyslně, na straně druhé.

Článek 94

1. Předsednictví Smíšeného výboru EHP vykonává střídavě zástupce Evropských společenství, tzn. Komise ES, a zástupce některého státu ESVO po dobu šesti měsíců.

2. Pro plnění svých úkolů se Smíšený výbor EHP v zásadě schází alespoň jednou za měsíc. V souladu se svým jednacím řádem se mimo jiné schází z podnětu svého předsedy nebo na žádost některé ze smluvních stran.

3. Smíšený výbor EHP může rozhodnout o zřízení podvýborů nebo pracovních skupin, aby mu byly nápomocny při provádění úkolů. Složení a způsob práce těchto podvýborů a pracovních skupin stanoví Smíšený výbor EHP ve svém jednacím řádu. Jejich úkoly pro jednotlivé případy vymezuje Smíšený výbor EHP.

4. Smíšený výbor EHP zveřejňuje výroční zprávu o fungování a vývoji této dohody.

Oddíl 3

Parlamentární spolupráce

Článek 95

1. Zřizuje se Společný parlamentní výbor EHP. Skládá se ze stejného počtu členů Evropského parlamentu na jedné straně a členů parlamentů států ESVO na straně druhé. Celkový počet členů výboru je uveden v jeho stanovách uvedených v protokolu 36.

2. Společný parlamentní výbor EHP se schází střídavě ve Společenství a v některém státě ESVO v souladu s protokolem 36.

3. Společný parlamentní výbor EHP přispívá dialogem a diskusí k lepšímu porozumění mezi Společenstvím a státy ESVO v oblastech, na něž se vztahuje tato dohoda.

4. Společný parlamentní výbor EHP může podle potřeby vyjadřovat své názory formou zpráv nebo usnesení. Zejména zkoumá výroční zprávu Smíšeného výboru EHP o fungování a vývoji této dohody vypracovanou podle čl. 94 odst. 4.

5. Předseda rady EHP může předstoupit před Společný parlamentní výbor EHP, aby byl vyslechnut.

6. Společný parlamentní výbor EHP přijme svůj jednací řád.

Oddíl 4

Spolupráce mezi hospodářskými a sociálními partnery

Článek 96

1. Členové Hospodářského a sociálního výboru a dalších subjektů zastupujících sociální partnery ve Společenství a odpovídající subjekty ve státech ESVO usilují o posilování vzájemných styků a organizovaně a pravidelně spolupracují, aby prohloubili znalosti hospodářských a sociálních hledisek rostoucí vzájemné závislosti hospodářství smluvních stran a jejich zájmů v rámci EHP.

2. Za tímto účelem se zřizuje Poradní výbor EHP. Skládá se ze stejného počtu členů Hospodářského a sociálního výboru ES na jedné straně a členů Poradního výboru ESVO na straně druhé. Poradní výbor EHP může podle potřeby vyjadřovat své názory formou zpráv nebo usnesení.

3. Poradní výbor EHP přijme svůj jednací řád.

KAPITOLA 2

ROZHODOVACÍ POSTUP

Článek 97

Touto dohodou není dotčeno právo každé smluvní strany měnit vnitřní právní předpisy v oblastech, na něž se vztahuje tato dohoda, aniž je dotčena zásada nediskriminace a poté, co uvědomí ostatní smluvní strany,

— dojde-li Smíšený výbor EHP k závěru, že takto změněné právní předpisy neovlivňují řádné fungování této dohody,

— pokud byly provedeny postupy uvedené v článku 98.

Článek 98

Přílohy této dohody a protokoly 1 až 7, 9 až 11, 19 až 27, 30 až 32, 37, 39, 41 a 47 mohou být případně změněny rozhodnutím Smíšeného výboru EHP v souladu s čl. 93 odst. 2, články 99, 100, 102 a 103.

Článek 99

1. Jakmile Komise ES vypracuje nové právní předpisy v oblasti, která je upravena touto dohodou, vyžádá si neformální cestou stanovisko odborníků států ESVO stejně, jako žádá o stanovisko odborníků členských států ES pro zpracování svých návrhů.

2. Zasílá-li Komise ES svůj návrh Radě ES, zašle jeho opis státům ESVO.
Na žádost některé ze smluvních stran dojde k předběžné výměně názorů v rámci Smíšeného výboru EHP.

3. Smluvní strany se na žádost některé z nich znovu vzájemně konzultují v rámci Smíšeného výboru EHP v důležitých okamžicích fáze předcházející rozhodnutí Rady ES v průběžném informačním a konzultačním procesu.

4. V informační a konzultační fázi spolupracují smluvní strany v dobré víře, aby na konci tohoto procesu usnadnily přijetí rozhodnutí v rámci Smíšeného výboru EHP.

Článek 100

Komise ES zajistí odborníkům států ESVO podle dotčených oblastí co nejširší účast na přípravě návrhů opatření, jež je později nutné předložit výborům, které jsou Komisi ES nápomocny při výkonu jejích výkonných pravomocí. Komise ES tak při vypracování svých návrhů konzultuje odborníky států ESVO na stejném základě jako odborníky členských států ES.

V případech, kdy je Radě ES předložena věc postupem použitelným pro daný druh výboru, sdělí Komise ES Radě ES názory odborníků států ESVO.

Článek 101

1. Odborníci států ESVO se zapojí, je-li to třeba pro řádné fungování této dohody, do práce výborů, na něž se nevztahuje ani článek 81, ani článek 100.
Seznam těchto výborů je uveden v protokolu 37. Způsoby tohoto zapojení jsou stanoveny v protokolech a přílohách odpovídajících dotčeným oblastem.

2. Usoudí-li smluvní strany, že je třeba toto zapojení rozšířit na další výbory s obdobnými vlastnostmi, může Společný výbor EHP protokol 37 změnit.

Článek 102

1. Aby byla zajištěna právní jistota v EHP a jeho stejnorodost, rozhodne Smíšený výbor EHP co nejdříve po přijetí odpovídajících nových právních předpisů Společenství o změnách příloh této dohody, aby umožnil současné použití zmíněných právních předpisů a změn příloh této dohody. Za tím účelem Společenství, jakmile přijme právní akt o otázce upravené touto dohodou, uvědomí co nejdříve ostatní smluvní strany ve Smíšeném výboru EHP.

2. Smíšený výbor EHP posoudí část přílohy této dohody, která je přímo dotčena novými právními předpisy.

3. Smluvní strany usilují, aby dospěly k dohodě o otázkách souvisejících s touto dohodou.
Smíšený výbor EHP se zejména snaží o nalezení vzájemně přijatelného řešení, pokud v oblastech, které ve státech ESVO spadají do pravomoci zákonodárce, vznikne vážný problém.

4. Není-li možné i přes uplatnění odstavce 3 dospět k dohodě o změně přílohy této dohody, posoudí Smíšený výbor EHP všechny další možnosti udržení řádného fungování této dohody a přijme veškerá nezbytná rozhodnutí včetně případného uznání rovnocennosti právních předpisů. Toto rozhodnutí musí být přijato nejpozději po uplynutí lhůty šesti měsíců ode dne, kdy věc byla předložena Smíšenému výboru EHP nebo ke dni vstupu v platnost odpovídajících právních předpisů Společenství, je-li tento den pozdější.

5. Nepřijme-li Smíšený výbor EHP do konce lhůty uvedené v odstavci 4 rozhodnutí o změně přílohy této dohody, je dotčená část přílohy určená podle odstavce 2 považována za pozastavenou, nerozhodne-li Smíšený výbor EHP jinak. Pozastavení nabude účinku šest měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 4, ale v žádném případě ne dříve než v den, kdy je odpovídající akt Společenství proveden ve Společenství. Smíšený výbor EHP pokračuje v úsilí o nalezení vzájemně přijatelného řešení, které umožní pozastavení co nejdříve ukončit.

6. Praktické důsledky pozastavení uvedeného v odstavci 5 budou posouzeny ve Smíšeném výboru EHP. Práva a povinnosti, které jednotlivci a hospodářské subjekty na základě této dohody již získali, jsou zachovány. Smluvní strany případně rozhodnou o nezbytných úpravách, které si pozastavení vyžádá.

Článek 103

1. Pokud se rozhodnutí Smíšeného výboru EHP může pro smluvní stranu stát závazné pouze po splnění ústavních požadavků, vstoupí v platnost ke dni, který je v něm případně stanoven, pokud tato smluvní strana oznámí ostatním smluvním stranám, že ústavní požadavky byly k tomuto dni splněny.
Nedojde-li k uvedenému dni k tomuto oznámení, vstoupí rozhodnutí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po posledním oznámení.

2. Nedojde-li po uplynutí lhůty šesti měsíců od rozhodnutí Smíšeného výboru EHP k tomuto oznámení, použije se rozhodnutí Smíšeného výboru EHP prozatímně, dokud nebudou splněny ústavní požadavky, ledaže smluvní strana oznámí, že k tomuto prozatímnímu použití nemůže dojít. V takovém případě nebo oznámí-li smluvní strana, že rozhodnutí Smíšeného výboru EHP neratifikovala, nabude pozastavení uvedené v čl. 102 odst. 5 účinku jeden měsíc po tomto oznámení, ale v žádném případě přede dnem, kdy je daný akt Společenství proveden ve Společenství.

Článek 104

V případech uvedených v této dohodě se rozhodnutí přijatá Smíšeným výborem EHP stávají pro smluvní strany závazná okamžikem jejich vstupu v platnost, nestanoví-li zmíněná rozhodnutí jinak; smluvní strany přijmou nezbytná opatření, aby zajistily jejich provedení a uplatňování.

KAPITOLA 3

STEJNORODOST, POSTUP KONTROLY A ŘEŠENÍ SPORŮ

Oddíl 1

Stejnorodost

Článek 105

1. Aby bylo dosaženo cíle smluvních stran dospět k co nejjednotnějšímu výkladu ustanovení této dohody a právních předpisů Společenství, které jsou v podstatě v této dohodě převzaty, jedná Smíšený výbor EHP v souladu s tímto článkem.

2. Smíšený výbor EHP soustavně zkoumá vývoj judikatury Soudního dvora Evropských společenství a Soudu ESVO uvedeného v čl. 108 odst. 2. Za tím účelem jsou rozhodnutí těchto soudů předávána Smíšenému výboru EHP, který jedná tak, aby zachoval stejnorodý výklad této dohody.

3. Nepodaří-li se Smíšenému výboru EHP ve lhůtě dvou měsíců poté, co zjistil rozdíl v judikatuře těchto dvou soudů, zachovat stejnorodý výklad této dohody, lze použít postup stanovený v článku 111.

Článek 106

Pro zajištění co nejjednotnějšího výkladu této dohody při plném ohledu na nezávislost soudů vypracuje Smíšený výbor EHP režim výměny informací o rozhodnutích Soudu ESVO, Soudního dvora ES, Soudu prvního stupně ES a soudů posledního stupně států ESVO. Režim obsahuje:

a) předávání rozhodnutí vydaných zmíněnými soudy o výkladu a uplatňování jednak této dohody a jednak Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství a Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli v platném znění a aktů přijatých na základě zmíněných smluv, pokud se týkají ustanovení, jež jsou v podstatě shodná s ustanoveními této dohody, tajemníkovi Soudního dvora ES;

b) třídění těchto rozhodnutí tajemníkem Soudního dvora ES včetně vypracovávání a zveřejňování překladů a výtahů v nezbytném rozsahu;

c) předávání odpovídajících dokumentů příslušným vnitrostátním orgánům, které určí každá smluvní strana, tajemníkem Soudního dvora ES.

Článek 107

Ustanovení umožňující členskému státu ESVO zmocnit své soudní orgány, aby požádaly Soudní dvůr ES o rozhodnutí o výkladu některého ustanovení EHP, jsou uvedena v protokolu 34.

Oddíl 2

Postup kontroly

Článek 108

1. Státy ESVO zřídí nezávislý kontrolní úřad (dále jen „Kontrolní úřad ESVO“) a zavedou postupy obdobné stávajícím postupům Společenství včetně postupů pro zajištění plnění povinností podle této dohody a pro kontrolu legality aktů Kontrolního úřadu ESVO týkajících se hospodářské soutěže.

2. Státy ESVO zřídí soudní orgán (dále jen „Soud ESVO“).
V souladu se samostatnou dohodou mezi státy ESVO je Soud ESVO příslušný, pokud jde o uplatňování této dohody, zejména pro:

a) žaloby týkající se kontrolního postupu vůči státům ESVO;

b) odvolání proti rozhodnutím přijatým Kontrolním úřadem ESVO v oblasti hospodářské soutěže;

c) řešení sporů mezi dvěma či více státy ESVO.

Článek 109

1. Kontrolní úřad ESVO na jedné straně a Komise ES, která jedná v souladu se Smlouvou o založení Evropského hospodářského společenství, Smlouvou o založení Evropského společenství uhlí a oceli a s touto dohodou, na druhé straně dohlížejí na dodržování povinností vyplývajících z této dohody.

2. Pro zajištění jednotné kontroly v celém EHP Kontrolní úřad ESVO a Komise ES spolupracují, vyměňují si informace a vzájemně se konzultují o všech otázkách politiky kontroly a o jednotlivých případech.

3. Komise ES a Kontrolní úřad ESVO přijmou každou stížnost týkající se uplatňování této dohody. O přijatých stížnostech se vzájemně informují.

4. Každý z těchto orgánů posoudí všechny stížnosti spadající do jeho pravomoci a všechny stížnosti spadající do pravomoci druhého orgánu předá tomuto orgánu.

5. V případě neshody těchto orgánů o postupu vyřízení stížnosti nebo o výsledku posouzení může kterýkoli z obou orgánů předložit věc Smíšenému výboru EHP, který o ní jedná v souladu s článkem 111.

Článek 110

Rozhodnutí přijatá podle této dohody Kontrolním úřadem ESVO a Komisí ES, která ukládají jiným osobám než státům peněžní závazky, jsou vykonatelná. Totéž platí pro rozhodnutí obsahující takovou povinnost vydaná v rámci této dohody Soudním dvorem ES, Soudem prvního stupně ES a Soudem ESVO.

Výkon se řídí předpisy občanského práva procesního platnými ve státě, na jehož území se provádí. Potvrzením o vykonatelnosti opatří rozhodnutí, bez jiné kontroly než je ověření pravosti rozhodnutí, orgán, který pro tento účel určí každá smluvní strana a který oznámí ostatním smluvním stranám, Kontrolnímu úřadu ESVO, Komisi ES, Soudnímu dvoru ES, Soudu prvního stupně ES a Soudu ESVO.

Jakmile jsou na žádost dotčené osoby tyto náležitosti splněny, může tato osoba přistoupit k výkonu v souladu s právními předpisy státu, na jehož území se má výkon provést, předložením věci přímo příslušnému úřadu.

Výkon může být pozastaven pouze rozhodnutím Soudního dvora ES, jde-li o rozhodnutí Komise ES, Soudního dvora ES nebo Soudu prvního stupně Evropských společenství, anebo rozhodnutím Soudu ESVO, jde-li o rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO nebo Soudu ESVO. Kontrola řádného provádění výkonu však spadá do pravomoci soudů dotčených států.

Oddíl 3

Řešení sporů

Článek 111

1. Společenství nebo stát ESVO mohou v souladu s následujícími ustanoveními předložit spor týkající se výkladu nebo uplatňování této dohody Smíšenému výboru EHP.

2. Smíšený výbor EHP může spor vyřešit. Musí obdržet všechny informace, které mohou být užitečné pro důkladné posouzení situace s cílem nalézt přijatelné řešení. Smíšený výbor EHP za tímto účelem posoudí všechny možnosti zachování řádného fungování této dohody.

3. Týká-li se spor výkladu ustanovení této dohody, která jsou v podstatě totožná s odpovídajícími pravidly Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli a aktů přijatých na základě těchto dvou smluv, a není-li spor vyřešen ve lhůtě tří měsíců poté, co byl předložen Smíšenému výboru EHP, mohou se smluvní strany účastné sporu dohodnout a požádat Soudní dvůr ES, aby se vyslovil k výkladu příslušných pravidel.
Pokud Smíšený výbor EHP nevyřeší spor ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo řízení zahájeno, nebo pokud se smluvní strany ve sporu ve stejné lhůtě nerozhodnou požádat Soudní dvůr ES o rozhodnutí, může smluvní strana, aby odstranila případnou nerovnováhu,

— buď přijmout ochranná opatření v souladu s čl. 112 odst. 2 a postupem podle článku 113,

— nebo obdobně použít článek 102.

4. Týká-li se spor oblasti působnosti nebo trvání ochranných opatření přijatých podle čl. 111 odst. 3 nebo článku 112 či úměrnosti vyrovnávacích opatření přijatých podle článku 114 a nevyřeší-li Smíšený výbor EHP spor ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu byl předložen, může kterákoli smluvní strana spor předložit rozhodčímu řízení postupem podle protokolu 33. Těmito postupy nelze projednávat otázky výkladu ustanovení této dohody uvedených v odstavci 3 tohoto článku. Rozhodčí nález je pro strany sporu závazný.

KAPITOLA 4

OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Článek 112

1. V případě závažných a potenciálně dlouhodobých hospodářských, společenských nebo ekologických obtíží odvětvové nebo regionální povahy může smluvní strana jednostranně přijmout vhodná opatření za podmínek a postupy podle článku 113.

2. Tato ochranná opatření jsou omezena, pokud jde o oblast působnosti a jejich trvání, na opatření nezbytně nutná pro nápravu situace. Přednostně musí být vybrána ta opatření, která nejméně naruší fungování této dohody.

3. Ochranná opatření se uplatňují vůči všem smluvním stranám.

Článek 113

1. Smluvní strana, která uvažuje o přijetí ochranných opatření podle článku 112, to neprodleně oznámí ostatním smluvním stranám prostřednictvím Smíšeného výboru EHP a poskytne jim všechny významné informace.

2. Smluvní strany se neprodleně konzultují ve Smíšeném výboru EHP s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení.

3. Dotčená smluvní strana nesmí přijmout ochranná opatření před uplynutím lhůty jednoho měsíce ode dne oznámení podle odstavce 1, ledaže byly konzultace podle odstavce 2 ukončeny před uplynutím zmíněné lhůty. Vylučují-li výjimečné okolnosti vyžadující okamžitý zásah předběžný přezkum, může dotčená smluvní strana okamžitě uplatnit ochranná opatření nezbytně nutná pro nápravu situace.
Za Společenství přijímá ochranná opatření Komise ES.

4. Dotčená smluvní strana neprodleně oznámí přijatá opatření Smíšenému výboru EHP a poskytne mu všechny významné informace.

5. Přijatá ochranná opatření jsou každé tři měsíce od svého přijetí předmětem konzultací v rámci Smíšeného výboru EHP, aby byla zrušena přede dnem předpokládaného ukončení nebo omezení jejich oblasti působnosti.
Každá smluvní strana může Smíšený výbor EHP kdykoli požádat o přezkum těchto opatření.

Článek 114

1. Vytváří-li ochranné opatření přijaté smluvní stranou nerovnováhu mezi právy a povinnostmi podle této dohody, může jakákoli jiná smluvní strana přijmout vůči této smluvní straně úměrná vyrovnávací opatření, která jsou nezbytně nutná pro nápravu této nerovnováhy. Přednostně musí být vybrána ta opatření, která nejméně naruší fungování EHP.

2. Použije se postup podle článku 113.

ČÁST VIII

FINANČNÍ MECHANISMY

Článek 115

S cílem podporovat trvalé a vyvážené posilování hospodářských a obchodních vztahů mezi smluvními stranami, jak to stanoví článek 1, se smluvní strany dohodly na potřebě snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi svými regiony. Za tímto účelem berou v úvahu související ustanovení obsažená jinde v této dohodě a v připojených protokolech, včetně některých ustanovení týkajících se zemědělství a rybolovu.

Článek 116

Státy ESVO vypracují finanční mechanismus, aby v rámci EHP přispěly a doplnily úsilí, které v tomto ohledu již vyvíjí Společenství, k cílům stanoveným v článku 115.

Článek 117

Ustanovení, kterými se řídí tento finanční mechanismus, jsou uvedena v protokolu 38.

ČÁST IX

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 118

1. Usoudí-li smluvní strana, že by bylo vhodné v zájmu všech smluvních stran vztahy zavedené touto dohodou rozvinout jejich rozšířením na oblasti, na které se nevztahuje, předloží v rámci Rady EHP ostatním smluvním stranám odůvodněnou žádost. Rada EHP může pověřit Smíšený výbor EHP, aby posoudil všechna hlediska této žádosti a vypracoval o tom zprávu.
Rada EHP může případně přijmout politická rozhodnutí s cílem zahájit jednání mezi smluvními stranami.

2. Dohody, které vyplynou z jednání uvedených v odstavci 1, podléhají ratifikaci nebo schválení smluvními stranami v souladu s jejich vlastními postupy.

Článek 119

Přílohy, akty, na které přílohy odkazují, ve znění přizpůsobeném pro účely této dohody, jakož i protokoly, tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 120

Nestanoví-li tato dohoda, a zejména protokoly 41 a 43, jinak, je uplatňování ustanovení této dohody nadřazeno uplatňování ustanovení stávajících dvoustranných nebo mnohostranných dohod, které váží Evropské hospodářské společenství na jedné straně a jeden nebo několik států ESVO na straně druhé, v rozsahu, v němž stejný předmět upravuje tato dohoda.

Článek 121

Tato dohoda nebrání spolupráci:

a) v rámci severské spolupráce v rozsahu, v němž tato spolupráce nepoškozuje řádné fungování této dohody;

b) mezi Švýcarskem a Lichtenštejnském v rámci jejich regionální unie v rozsahu, v němž nelze cílů této unie dosáhnout uplatňováním této dohody a v němž není poškozeno řádné fungování této dohody;

c) mezi Rakouskem a Itálií týkající se Tyrol, Vorarlberská a Tridentska-Jižních Tyrol/Horní Adiže v rozsahu, v němž tato spolupráce nepoškozuje řádné fungování této dohody.

Článek 122

Zástupci, delegáti a odborníci smluvních stran, jakož i úředníci a ostatní zaměstnanci, kteří jednají na základě této dohody, jsou povinni, a to i po skončení svých funkcí, nevyzrazovat informace, které jsou profesním tajemstvím, zejména údaje o podnicích, jejich obchodních stycích nebo o struktuře jejich nákladů.

Článek 123

Nic v této dohodě nebrání žádné smluvní straně, aby přijala opatření:

a) která považuje za nezbytná, aby zabránila zpřístupnění informací v rozporu s podstatnými zájmy své bezpečnosti;

b) která jsou spjata s výrobou zbraní, střeliva a válečného materiálu nebo jiných výrobků nepostradatelných pro účely obrany nebo obchodu s nimi, nebo které se týkají výzkumu, vývoje nebo výroby nepostradatelných pro účely obrany za předpokladu, že tato opatření neovlivní nepříznivě podmínky hospodářské soutěže ohledně výrobků, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům;

c) která považuje za nezbytná pro vlastní bezpečnost v případě vážných vnitřních nepokojů ohrožujících veřejný pořádek, v případě války nebo vážného mezinárodního napětí vytvářejícího nebezpečí války, anebo proto, aby dostála závazkům, jež přijala za účelem udržování míru a mezinárodní bezpečnosti.

Článek 124

Smluvní strany poskytnou státním příslušníkům členských států ES a států ESVO, pokud jde o kapitálovou účast ve společnostech ve smyslu článku 34, stejné zacházení jako vlastním státním příslušníkům, aniž je dotčeno uplatňování ostatních ustanovení této dohody.

Článek 125

Tato dohoda se nijak nedotýká úpravy vlastnictví uplatňované ve smluvních stranách.

Článek 126

1. Tato dohoda se vztahuje na území, na která se vztahuje Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství a Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, za podmínek stanovených ve zmíněných smlouvách a na území Finské republiky, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království, Rakouské republiky a Švédského království.

2. Bez ohledu na odstavec 1 se tato dohoda nevztahuje na Alandy. Finská vláda však může v prohlášení, které při ratifikaci této dohody uloží u depozitáře, který předá jeho ověřený opis smluvním stranám, oznámit, že se tato dohoda na tyto ostrovy vztahuje za stejných podmínek jako na ostatní části Finska s výhradou těchto ustanovení:

a) Tato dohoda nebrání uplatňování předpisů platných na Alandách, která omezují právo fyzických osob, kteří nemají domovské právo na Alandách, a právnických osob:

i) nabývat a držet nemovitosti na Alandách bez souhlasu příslušných orgánů Aland;

ii) usadit se na Alandách a poskytovat tam služby bez souhlasu příslušných orgánů Aland.

b) Práva, která mají obyvatelé Aland ve Finsku, nejsou touto dohodou dotčena.

c) Orgány Aland zacházejí stejně se všemi fyzickými a právnickými osobami smluvních stran.

Článek 127

Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět za předpokladu, že zašle s předstihem nejméně dvanácti měsíců písemnou výpověď ostatním smluvním stranám.

Okamžitě po oznámení zamýšleného vypovězení této smlouvy svolají ostatní smluvní strany diplomatickou konferenci, aby stanovily nezbytné změny této dohody

Článek 128

1. Každý evropský stát, který se stane členem ES, požádá, a Švýcarská konfederace nebo každý evropský stát, který se stane členem ESVO, může požádat, aby se stal stranou této dohody. Svou žádost podá Radě EHR

2. Podmínky této účasti jsou předmětem dohody mezi smluvními stranami a žadatelským státem. Taková dohoda podléhá ratifikaci nebo schválení všemi smluvními stranami v souladu s jejich vlastními postupy.

Článek 129

1. Tato dohoda je sepsána v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, islandském, italském, německém, nizozemském, norském, portugalském, řeckém, španělském a švédském, přičemž každé znění má stejnou platnost.
Znění aktů, na které se odkazuje v přílohách, má rovněž stejnou platnost v anglickém, dánském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém a španělském jazyce, jak jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství, a tyto akty jsou vypracovány pro jejich ověření ve finském, islandském, norském a švédském jazyce.

2. Tato dohoda podléhá ratifikaci nebo schválení smluvními stranami v souladu s jejich ústavními požadavky.
Bude uložena v generálním sekretariátu Rady Evropských společenství, který předá ověřený opis každé smluvní straně.
Ratifikační nebo schvalovací listiny budou uloženy v generálním sekretariátu Rady Evropských společenství, který to oznámí všem ostatním smluvním stranám.

3. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem a za podmínek stanovených v Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (1).


En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
Εις πίστωση των ανωτέρο, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
þEssu til staðfestingar hafa undirritaðir fulltrúar, sem til þess hafá füllt umboð, undirritað samning þennán.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Som bevitnelse på dette har de undertegnede befullmektigede undertegnet denne avtale.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaiuras no final do presente acordo.
Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
Till bestyrkande härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.

Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.
Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.
Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.
’Eγινε στο Πόρτο, στις δύο Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.
Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Gjört í Oporto annan dag maímánaðar árið nítján hundruð níutíu og tvö
Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.
Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig.
Gitt i Oporte på den ennen dag i mai i året nittenhundre og nitti to.
Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.
Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi.
Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.
Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho e Pela Comissão das Comunidades Europeias
For the Council and the Commission of the European Communities

Por le royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Pour le royaume de Belgique

Pâ Kongeriget Danmarks vegne
På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland
Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική Δημοκρατία
Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España
Por el Reino de España

Pour la République française
Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le grand-duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Pela República Portuguesa

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Für die Republik Österreich

Suomen tasavallan puolesta

Fyrir Lyðveldið Ísland

Für das Fürstentum Liechtenstein

For Kongeriket Norge

For Konungariket Sverige

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera

Poznámky pod čarou

(1) Čl. 1 odst. 2 Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru:
„2. Pokud jde o Lichtenštejnské knížectví, vstupuje Dohoda o EHP ve znění tohoto protokolu v platnost dnem, který stanoví Rada EHP, za předpokladu, že Rada EHP
— rozhodne, že podmínky čl. 121 písm. b) Dohody o EHP, konkrétně že není poškozeno řádné fungování Dohody o EHP, jsou splněny a
— přijme vhodná rozhodnutí, zejména o uplatňování opatření již přijatých Radou EHP a Smíšeným výborem EHP na Lichtenštejnsko.“

(1) Čl. 1 odst. 1 Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru:
„1. Dohoda o EHP ve znění tohoto protokolu vstupuje v platnost dnem vstupu tohoto protokolu v platnost mezi Evropským hospodářským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli, jejich členskými státy a Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím a Švédským královstvím.“
Článek 15 uvedeného protokolu:
„Následující ustanovení Dohody o EHP:
— čl. 81 písm. a), b), d), e) a f),
— článek 82,
— protokol 30, odst. 2 první a druhý pododstavec,
— protokol 31, čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a c), čl. 4 odst. 1, 3 a 4, čl. 5 odst. 3 první a druhý pododstavec a
— protokol 32
vstupují v platnost dnem 1. ledna 1994.“


PROTOKOLY

PROTOKOL 1

o horizontálních přizpůsobeních

Ustanovení aktů, na něž se odkazuje v přílohách Dohody, jsou použitelná v souladu s Dohodou a s tímto protokolem, nestanoví-li daná příloha jinak. Zvláštní přizpůsobení nezbytná pro jednotlivé akty jsou stanovena v příloze, v níž je příslušný akt uveden.

1. ÚVODNÍ ČÁSTI AKTŮ

Preambule aktů, na něž se odkazuje, nejsou přizpůsobeny pro účely Dohody. Přihlíží se k nim v míře nezbytné pro přesný výklad a uplatňování ustanovení obsažených v těchto aktech v rámci Dohody.

2. USTANOVENÍ O VÝBORECH ES

Postupy, ujednání o orgánech nebo jiná ustanovení týkající se výborů ES obsažená v aktech, na něž se odkazuje, jsou uvedeny v článcích 81, 100 a 101 Dohody a v protokolu 31.

3. USTANOVENÍ, KTERÁ STANOVÍ POSTUPY PRO PŘIZPŮSOBENÍ NEBO ZMĚNY AKTŮ SPOLEČENSTVÍ

Stanoví-li akty, na něž se odkazuje, postupy Společenství pro jejich přizpůsobení, rozšíření nebo změnu nebo pro rozvoj nových politik, iniciativ nebo opatření Společenství, použijí se odpovídající postupy rozhodování stanovené v Dohodě.

4. VÝMĚNA INFORMACÍ A POSTUPY OZNAMOVÁNÍ

a) Má-li členský stát ES sdělit informace Komisi ES, sděluje stát ESVO tyto informace Kontrolnímu úřadu ESVO a Stálému výboru států ESVO. Totéž platí, pokud mají tyto informace předávat příslušné orgány. Komise ES a Kontrolní úřad ESVO si vyměňují informace, které získaly od členských států ES, od států ESVO nebo od příslušných orgánů.

b) Má-li členský stát ES sdělit informace jednomu nebo více jiným členským státům ES, sdělí tyto informace rovněž Komisi ES, která je předá Stálému výboru států ESVO, aby je sdělil státům ESVO.
Stát ESVO sdělí tyto informace jednomu nebo více jiným státům ESVO a Stálému výboru států ESVO, který je předá Komisi ES, aby je sdělila členským státům ES. Totéž platí, mají-li informace předávat příslušné orgány.

c) V oblastech, které z důvodů naléhavosti vyžadují rychlý pohyb informací, se uplatňují vhodná odvětvová řešení pro zajištění přímé výměny informací.

d) Funkce Komise ES v rámci postupů ověřování nebo schvalování, informování, oznamování nebo konzultací a dalších obdobných postupů se pro státy ESVO vykonávají postupy mezi nimi stanovenými. Tím nejsou dotčeny odstavce 2, 3 a 7. Komise ES a Kontrolní úřad ESVO nebo případně Stálý výbor států ESVO si vyměňují veškeré informace týkající se těchto záležitostí. Každá otázka, která vznikne v této souvislosti, může být předložena Smíšenému výboru EHP.

5. POSTUPY POSUZOVÁNÍ A SESTAVOVÁNÍ ZPRÁV

Má-li Komise ES nebo jiný orgán ES připravit na základě aktu, na nějž se odkazuje, zprávu, prohlášení nebo obdobný dokument, připraví Kontrolní úřad ESVO nebo Stálý výbor, není-li rozhodnuto jinak, zároveň zprávu, prohlášení nebo jiný obdobný dokument týkající se států ESVO. Komise ES a případně Kontrolní úřad ESVO nebo

Stálý výbor států ESVO se konzultují a vyměňují si informace během přípravy svých zpráv, jejichž kopie jsou zasílány Smíšenému výboru EHP.

6. ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

a) Má-li členský stát ES na základě aktu, na nějž se odkazuje, zveřejnit určité informace o skutečnostech, postupech a podobně, zveřejní rovněž státy ESVO v souladu s Dohodou odpovídajícím způsobem takové informace.

b) Mají-li být na základě aktu, na nějž se odkazuje, zveřejněny skutečnosti, postupy, zprávy a další obdobné informace v Úředním věstníku Evropských společenství, jsou odpovídající informace týkající se států ESVO zveřejněny v samostatném oddíle Úředního věstníku věnovaném EHP (1).

7. PRÁVA A POVINNOSTI

Vzájemná práva a povinnosti členských států ES, jejich veřejných subjektů, jejich podniků nebo jednotlivců se považují za práva a povinnosti smluvních stran, přičemž strany jsou samy tvořeny příslušnými orgány, veřejnými subjekty, podniky nebo jednotlivci.

8. ODKAZY NA ÚZEMÍ

Kdykoli akty, na něž se odkazuje, zmiňují území „Společenství“ nebo „společného trhu“, chápe se pro účely Dohody jako území smluvních stran vymezené v článku 126 Dohody.

9. ODKAZY NA STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍKY ČLENSKÝCH STÁTŮ ES

Kdykoli akt, na nějž se odkazuje, zmiňuje státní příslušníky ES, považují se pro účely Dohody za státní příslušníky států ESVO.

10. ODKAZY NA JAZYKY

Zavádí-li akt, na nějž se odkazuje, vůči členským státům ES, jejich veřejným subjektům, jejich podnikům nebo jednotlivcům práva a povinnosti týkající se používání některého úředního jazyka ES, považují se odpovídající práva a povinnosti týkající se použití úředního jazyka některé ze smluvních stran za zavedené vůči smluvním stranám, jejich příslušným orgánům, jejich veřejným subjektům, jejich podnikům nebo jednotlivcům.

11. VSTUP V PLATNOST A PROVÁDĚNÍ AKTŮ

Ustanovení o vstupu v platnost nebo o provádění aktů, na něž se odkazuje v přílohách Dohody, se pro účely dohody nepoužijí. Lhůty a data, které se použijí pro státy ESVO pro vstup v platnost a provádění aktů, na něž se odkazuje, vyplývají ze dne vstupu v platnost Dohody a z ustanovení o přechodných ujednáních.

12. URČENÍ AKTŮ SPOLEČENSTVÍ

Ustanovení, podle nichž je akt Společenství určen členským státům ES, se pro účely Dohody nepoužijí.

Poznámky pod čarou

(1) Obsah oddílu EHP by rovněž obsahoval odkazy, kde lze nalézt dotyčné informace, které se týkají ES a jeho členských států.


PROTOKOL 2

o výrobcích vyloučených z oblasti působnosti Dohody podle čl. 8 odst. 3 písm. a)

Viz rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 140/2001, Úř. věst. L 22, 24.1.2002, s. 34.


PROTOKOL 3

o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) Dohody

Viz rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 140/2001, Úř. věst. L 22, 24.1.2002, s. 34.


PROTOKOL 4

o pravidlech původu

Viz rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/1997, Úř. věst. L 47, 18.2.1997, s. 11.


PROTOKOL 5

o clech fiskální povahy (Lichtenštejnsko)

1. Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto protokolu, je Lichtenštejnsko oprávněno dočasně zachovat cla fiskální povahy pro výrobky spadající do sazebních kódů uvedených v připojené tabulce s výhradou dodržení podmínek článku 14 Dohody. Pokud jde o sazební kódy 0901 a ex 2101, zruší se tato cla nejpozději do 31. prosince 1996.

2. Je-li v Lichtenštejnsku zahájena výroba výrobků obdobných výrobkům uvedeným v tabulce, musí být clo fiskální povahy, kterému tento výrobek podléhá, zrušeno.

3. Smíšený výbor EHP posoudí situaci před koncem roku 1996.

TABULKA

Číslo celního sazebníkuPopis zboží
0901Káva, též pražená či bez kofeinu; kávové slupky a dužina kávového plodu; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy (na přechodné období čtyř let)
ex 2101Výtažky, tresti a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí a koncentrátů (na přechodné období čtyř let)
2707.1010/9990
2709.0010/0090
2710.0011/0029
Minerální oleje a produkty jejich destilace
2711.1110/2990Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky
ex všechny kapitolyVýrobky, které se používají jako motorová paliva
ex 8407Zážehové spalovací motory s posuvně vratným nebo rotačním pohybem písku pro motorová vozidla kódů 8702.9010, 8703.1000/2420, 9010/9030, 8704.3110/3120, 9010/9020
ex 8408Pístové vznětové spalovací motory (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou) pro motorová vozidla kódů 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320, 8704.2110/2120
ex 8409Části a součásti převážně nebo výhradně motorů čísel 8407 nebo 8408:
— Bloky válců a hlavy válců pro motorová vozidla kódů 8702.1010, 9010, 8703.1000/2420, 3100/3320, 8704.2110/2120, 3110/3120
ex 8702Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob včetně řidiče, o jednotlivé hmotnosti nejvýše 1 600 kg
ex 8703Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná zejména pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů
ex 8704Motorová vozidla pro nákladní dopravu o jednotlivé hmotnosti nejvýše 1 600 kg
ex 8706Podvozky motorových vozidel kódů 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, s motorem
ex 8707Karoserie motorových vozidel kódů 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, včetně kabin pro řidiče
ex 8708Části, součásti a příslušenství motorových vozidel kódů 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020:
1000— nárazníky a jejich části a součásti
2290— ostatní části, součásti a příslušenství karoserií (včetně kabin pro řidiče), jiné než podpoložek 8708.1000/2010, kromě nosičů zavazadel, nosičů státní poznávací značky a nosičů lyží;
brzdy a servobrzdy a jejich části a součásti
3100— brzdová obložení namontovaná
3990— ostatní, kromě nádrže na stlačený vzduch pro brzdy
4090— převodové skříně
5090— nápravy s diferenciálem, též opatřené jinými převodovými ústrojími
6090— nepoháněna nápravy a jejich části a součásti
7090— kola, jejich části, součásti a příslušenství, kromě ráfků kol a jejich částí a součástí, povrchově neupravených, a ráfky kol a jejich části a součásti, nehotové nebo nezpracované
9299— tlumiče výfuku a výfukové potrubí, jiné než běžné tlumiče s postranními trubicemi, o délce nejvýše 15 cm
9390— spojky a jejich části a součásti
9490— volanty, sloupky a převodky řízení
9999— ostatní, kromě potahů volantů

PROTOKOL 6

o vytváření povinných rezerv Lichtenštejnském

Lichtenštejnsko může zařadit do systému povinných rezerv výrobky jež jsou v období vážného nedostatku nezbytné pro přežití obyvatelstva a jejichž výroba v Lichtenštejnsku je nedostatečná nebo neexistuje a jež svými vlastnostmi nebo svou povahou vyhovují vytváření rezerv.

Lichtenštejnsko uplatňuje tento systém tak, aby nezpůsobilo přímou ani nepřímou diskriminaci mezi výrobky dováženými z jiných smluvních stran a obdobnými nebo zaměnitelnými vnitrostátními výrobky.


PROTOKOL 7

o množstevních omezeních, které může zachovat Island

Bez ohledu na článek 11 Dohody je Island oprávněn zachovat množstevní omezení pro tyto výrobky:

Islandský kódPopis
96.03Košťata a kartáče, též tvořící části strojů, přístrojů nebo vozidel, ruční mechanická košťata bez motoru, štětce a oprašovadla; připravené kartáčové svazečky k výrobě kartáčnických výrobků; malířské podložky a válečky, pryžové stěrky (jiné než pryžové válečky):
— Kartáčky na zuby, kartáčky a štětky na holení, na vlasy, na řasy nebo na nehty a ostatní kartáče pro toaletní potřeby, včetně těch, které jsou součástí přístrojů:
96.03 29— ostatní:
96.03 29 01— s s tělem z plastu
96.03 29 09— ostatní

PROTOKOL 8

o státních monopolech

1. Článek 16 Dohody se použije nejpozději dne 1. ledna 1995 pro tyto státní monopoly obchodní povahy:

— rakouský solný monopol,

— islandský monopol umělých hnojiv,

— lichtenštejnský solný monopol a monopol střelného prachu.

2. Článek 16 Dohody se použije rovněž na víno (číslo HS 22.04).


PROTOKOL 9

o obchodu s rybami a jinými mořskými produkty

Článek 1

1. Aniž je dotčen dodatek 1 tohoto protokolu, odstraní státy ESVO od vstupu Dohody v planost dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem na výrobky uvedené v tabulce I dodatku 2 tohoto protokolu.

2. Aniž je dotčen dodatek 1, neuplatňují státy ESVO žádná množstevní omezení dovozu ani opatření s rovnocenným účinkem na výrobky uvedené v tabulce I dodatku 2. V této souvislosti se použije článek 13 Dohody.

Článek 2

1. Společenství odstraní ke dni vstupu Dohody v platnost dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem na výrobky uvedené v tabulce II dodatku 2.

2. Společenství bude postupně snižovat cla na výrobky uvedené v tabulce III dodatku 2 v souladu s tímto časovým plánem:

a) ke dni 1. ledna 1993 je každá celní sazba snížena na 86 % základní sazby;

b) ke dni 1. ledna 1994, 1. ledna 1995, 1. ledna 1996 a 1. ledna 1997 budou provedena čtyři další snížení celních sazeb každé o 14 % základní sazby.

3. Základní celní sazba, která je předmětem postupného snižování uvedeného v odstavci 2, je pro každý výrobek celní sazba konsolidovaná Společenstvím v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu, nebo v případě nekonsolidované celní sazby všeobecná celní sazba platná ke dni 1. ledna 1992. Dojde-li po 1. lednu 1992 ke snížení sazeb vyplývajícímu z mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola, budou tyto snížené sazby použity jako základní sazby.
Uplatňují-li se na základě dvoustranných smluv mezi Společenstvím a jednotlivými státy ESVO pro některé výrobky snížené celní sazby, budou tyto sazby považovány za základní celní sazby pro dotčený stát ESVO.

4. Celní sazby vypočítané podle odstavců 2 a 3 se zaokrouhlují na jedno desetinné místo vypuštěním druhého desetinného místa.

5. Společenství neuplatňuje žádná množstevní omezení dovozu ani opatření s rovnocenným účinkem na výrobky uvedené v dodatku 2. V této souvislosti se použije článek 13 Dohody.

Článek 3

Články 1 a 2 se uplatní pro produkty pocházející ze smluvních stran. Pravidla původu jsou uvedena v protokolu 4.

Článek 4

1. Zrušuje se podpora odvětví rybolovu poskytovaná ze státních zdrojů, která narušuje hospodářskou soutěž.

2. Právní předpisy týkající se organizace trhu v odvětví rybolovu jsou přizpůsobeny tak, aby nenarušovaly hospodářskou soutěž.

3. Smluvní strany usilují o to, aby zajistily takové podmínky hospodářské soutěže, které umožní ostatním smluvním stranám ustoupit od uplatňování antidumpingových opatření a vyrovnávacích cel.

Článek 5

Smluvní strany přijmou nezbytná opatření, aby všechna rybářská plavidla plující pod vlajkou ostatních smluvních stran měla stejný přístup k přístavům a zařízením prvního stupně obchodu, jakož i k souvisejícímu technickému zařízení a vybavení, jako jejich plavidla.

Odchylně od prvního pododstavce může smluvní strana odmítnout vyložení ryb ze zásob společného zájmu, je-li nakládání s nimi předmětem závažného sporu.

Článek 6

Nedojde-li ke dni vstupu Dohody v platnost k nezbytné právní úpravě vyhovující smluvním stranám, může být jakýkoli sporný bod předložen Smíšenému výboru EHP. Nedojde-li k dohodě, použije se obdobně článek 114 Dohody.

Článek 7

Ustanovení dohod uvedených v dodatku 3 jsou nadřazena ustanovením tohoto protokolu, pokud poskytují státům ESVO příznivější obchodní režimy než tento protokol.


DODATEK I

Článek 1

Finsko je dočasně oprávněno zachovat pro tyto výrobky svůj stávající režim. Nejpozději 31. prosince 1992 předloží Finsko konečný časový rozvrh pro odstranění těchto výjimek.

Kód HSPopis zboží
ex 0302Čerstvé nebo chlazené ryby, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304:
— Lososi
— Baltští sledi
ex 0303Zmrazené ryby, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304:
— Lososi
— Baltští sledi
ex 0304Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené
— Filé z lososů, čerstvé nebo chlazené
— Filé z baltských sledu, čerstvé nebo chlazené
(Termín „filé“ zahrnuje rovněž filé, jehož dvě strany jsou spojeny dohromady, např. hřbet nebo břicho.)

Článek 2

1. Lichtenštejnsko je oprávněno zachovat cla na dovoz těchto výrobků:

Číslo HSPopis zboží
ex 0301 až 0305Ryby, kromě zmrazeného filé čísla ex 0304, jiné než mořské ryby, úhoři a lososi

Tato opatření budou znovu posouzena před 1. lednem 1993.

2. Aniž je dotčeno případné stanovení sazeb vyplývající z mnohostranných obchodních jednání Uruguajského kola, je Lichtenštejnsko oprávněno zachovat v rámci své zemědělské politiky pohyblivé dávky pro tyto ryby a mořské produkty.

Číslo HSPopis zboží
ex kapitola 15Tuky a oleje určené k lidské spotřebě
ex kapitola 23Krmiva pro užitková zvířata

Článek 3

1. Švédsko je oprávněno uplatňovat pro následující produkty až do 31. prosince 1993 množstevní omezení dovozu, jsou-li nezbytná pro zamezení vážného narušení švédského trhu.

Číslo HSPopis zboží
ex 0302Čerstvé nebo chlazené ryby, kromě rybího filé a jiného rybího maso čísla 0304:
— Sledi
— Tresky

2. Dokud Finsko bude dočasně zachovávat svůj stávající režim pro baltské sledě, je Švédsko oprávněno uplatňovat množstevní omezení dovozu tohoto produktu, pochází-li z Finska.


DODATEK 2

TABULKA I

Kód HSPopis zboží
0208Ostatní maso a poživatelné droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:
ex 0208 90— ostatní:
— — velrybí maso
Kapitola 3Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí
1504Tuky a oleje z ryb nebo mořských savců a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené
1516Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, avšak jinak neupravené:
ex 1516 10— Živočišné tuky a oleje a jejich frakce:
— — získané zcela z ryb nebo mořských savců
1603Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých
ex 1603 00— výtažky a šťávy z velrybího masa, ryb nebo korýšů, měkýšů a jiných vodních bezobratlých
1604Přípravky a konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky z rybích jiker
1605Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách
2301Moučky, šroty a pelety z masa, drobů, ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské spotřebě; škvarky:
ex 2301 10— Moučky, šroty a pelety z masa nebo drobů; škvarky:
— — z velrybího masa
ex 2301 20— Moučky, šroty a pelety z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
2309Přípravky používané k výživě zvířat:
ex 2309 90— ostatní
— — Rozpustné výrobky z ryb

TABULKA II

Kód HSPopis zboží
0302 50
0302 69 35
0303 60
0303 79 41
0304 10 31
Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a ryby druhu Boreogadus salda, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, včetně filé, čerstvého nebo chlazeného
ex 0302 62 00
0303 72 00
0304 10 39
Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus), čerstvá, chlazená nebo zmrazená, včetně filé, čerstvého nebo chlazeného
ex 0302 63 00
0303 73 00
0304 10 39
Treska tmavá (Pollachius virem) čerstvá, chlazená nebo zmrazená, včetně filé, čerstvého nebo chlazeného
ex 0302 21 10
0302 21 30
0303 31 10
0303 31 30
0304 10 39
Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) a platýs obecný (Hippoglossus hlppoglos-sus), čerstvý, chlazený nebo zmrazený, včetně filé, čerstvého nebo chlazeného
0305 62 00
0305 69 10
Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroceephalus) a ryby druhu Boreogadus salda, sušené, kromě solených a uzených, a ve slaném nálevu
0305 51 10
0305 59 11
Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroceephalus) a ryby druhu Boreogadus salda, sušené, nesolené
0305 30 11
0305 30 19
Filé z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroceephalus) a z ryb druhu Boreogadus salda, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, kromě uzeného
0305 30 90Ostatní filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, kromě uzeného
1604 19 91Syrové filety, jen obalené těstem nebo strouhankou, též předsmažené v oleji, zmrazené
1604 30 90Kaviárové náhražky

TABULKA III

V každém z následujících kódů nezahrnují koncese udělené Společenstvím žádný z výrobků uvedených v tabulce II nebo v doplňcích k tabulce III.

Kód HSPopis zboží
0301Živé ryby
0302Čerstvé nebo chlazené ryby, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304
0303Zmrazené ryby, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304
0304Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené
0305Ryby sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety z ryb, vhodné k lidské spotřebě
0306Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, vhodné k lidské spotřebě
0307Měkkýši, též bez skořápek, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; vodní bezobratlí, kromě korýšů a měkkýšů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, kromě korýšů, vhodné k lidské spotřebě
1604Přípravky a konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky z rybích jiker
1605Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách

Doplňky k tabulce III

Kód HSPopis zboží
a) Lososi: losos pacifický (Oncorhynchus spp.), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka obecná (Hucho hucho)
0301 99 11živí
0302 12 00čerství nebo chlazení
0303 10 00losos pacifický, zmrazený
0303 22 00losos obecný a hlavatka obecná, zmrazení
0304 10 13čerstvé nebo chlazené filé
0304 20 13zmrazené filé
ex 0304 90 97ostatní zmrazené maso z lososů
0305 30 30filé, solené nebo ve slaném nálevu, kromě uzeného
0305 41 00uzení, včetně filé
0305 69 50solení nebo ve slaném nálevu, kromě sušených a uzených
1604 11 00celí nebo jejich části, upravení nebo v konzervách
1604 20 10ostatní přípravky a konzervy
b) Sledi (Clupea harengus, Clupeea pallasii)
0302 40 90čerství nebo chlazení, od 16.6 do 14.2
ex 0302 70 00játra, jikry a mlíčí, čerstvé nebo chlazené
0303 50 90zmrazení, od 16.6 do 14.2
ex 0303 80 00játra, jikry a mlíčí, zmrazené
ex 0304 10 39čerstvé filé ze sledu
0304 10 93čerstvé řezy, od 16.6 do 14.2
ex 0304 10 98ostatní maso z čerstvých sledu
0304 20 75zmrazené filé
0304 90 25ostatní zmrazené maso ze sledu, od 16.6 do 14.2
ex 0305 20 00játra, jikry a mlíčí ze sledu, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu
0305 42 00uzení, včetně filé
0305 59 30sušení, též solení, kromě uzených
0305 61 00solení nebo ve slaném nálevu, kromě sušených a uzených
1604 12 10syrové filety, jen obalené těstem nebo strouhankou, též předsmažené v oleji, zmrazené
1604 12 90přípravky a konzervy ze sledu, celí nebo jejich části, kromě drcených
ex 1604 20 90ostatní přípravky a konzervy ze sledu
c) Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0302 64 90čerstvé nebo chlazené, od 16.6 do 14.2
0303 74 19zmrazené, od 16.6 do 14.2 (S. scombrus, S. japonicus)
0303 74 90zmrazené, od 16.6 do 14.2 (S. australasicus)
ex 0304 10 39čerstvé filé z makrel
0304 20 51zmrazené filé (S. australasicus)
ex 0304 20 53zmrazené filé (S. scombrus, S. japonicus)
ex 0304 90 97ostatní zmrazené maso z makrel
0305 49 30uzené, včetně filé
1604 15 10celé nebo jejich části, upravené nebo v konzervách (S. scombrus, S. japonicus)
1604 15 90celé nebo jejich části, upravené nebo v konzervách (S. australasicus)
ex 1604 20 90ostatní přípravky a konzervy z makrel
d) Krevety a garnáti
0306 13 10čeledi Pandalidae, zmrazení
0306 13 30rodu Crangon, zmrazení
0306 13 90ostatní krevety a garnáti, zmrazení
0306 23 10čeledi Pandalidae, nezmrazení
0306 23 31rodu Crangon, čerství, chlazení nebo vaření ve vodě nebo v páře
0306 23 39ostatní krevety a garnáti rodu Crangon
0306 23 90ostatní krevety a garnáti, nezmrazení
1605 20 00přípravky a konzervy
e) Hřebenatky svatojakubské (Pecten maximus)
ex 0307 21 00 živé, čerstvé nebo chlazené
0307 29 10 zmrazené
ex 1605 90 10 přípravky a konzervy
f) Humr severský (Nephrops norvegicus)
0306 19 30 zmrazený
0306 29 30 nezmrazený
ex 1605 40 00 přípravky a konzervy

DODATEK 3

Dohody mezi Společenstvím a státy ESVO uvedené v článku 7:

— dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švédským královstvím podepsaná dne 22. července 1972 a následná výměna dopisů týkající se zemědělství a rybolovu podepsaná dne 15. září 1986;

— dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím podepsaná dne 14. května 1973 a následná výměna dopisů týkající se zemědělství a rybolovu podepsaná dne 14. července 1986;

— článek 1 protokolu 6 dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou podepsané dne 22. července 1972.


PROTOKOL 10

o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumějí:

a) „kontrolami“ jakékoli úkony, kterými celní orgán nebo jakýkoli jiný kontrolní útvar provádí fyzickou prohlídku, včetně vizuální, dopravního prostředku nebo samotného zboží, aby se ujistil, že jeho povaha, původ, stav, množství nebo hodnota odpovídají údajům uvedeným v předložených dokladech;

b) „formalitami“ jakékoli formality, které správní orgány ukládají hospodářským subjektům a které spočívají v předložení nebo prohlídce dokladů a průvodních osvědčení ke zboží nebo jiných údajů, nezávisle na jejich formě nebo nosiči, týkajících se zboží nebo dopravního prostředku.

Článek 2

Oblast působnosti

1. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení platná v rámci dohod uzavřených mezi Evropským hospodářským společenstvím a státy ESVO, vztahuje se tento protokol na kontroly a formality týkající se přepravy zboží, které má překročit hranice mezi státem ESVO a Společenstvím a mezi státy ESVO.

2. Tento protokol se nevztahuje na kontroly ani formality

— týkající se lodí a letadel jako dopravních prostředků; uplatňuje se však pro vozidla a zboží přepravované těmito dopravními prostředky,

— nezbytné pro vydání osvědčení o zdravotní nezávadnosti nebo rostlinolékařského osvědčení země, z níž je zboží dováženo.

KAPITOLA II

POSTUPY

Článek 3

Namátkové kontroly a formality

1. Nestanoví-li tento protokol výslovně jinak, přijmou smluvní strany opatření, aby:

— jednotlivé kontroly a formality uvedené v čl. 2 odst. 1 byly prováděny s minimálním nezbytným zdržením a pokud možno na jednom místě,

— kontroly byly prováděny namátkově, s výjimkou řádně odůvodněných případů.

2. Pro účely odst. 1 druhé odrážky je základem pro provádění namátkových kontrol celkový počet zásilek procházejících přes hraniční přechod nebo předložených celnímu úřadu nebo kontrolnímu orgánu v určitém období, a nikoli celkové množství zboží, které tvoří každou zásilku.

3. Smluvní strany usnadní na místech odeslání a místech určení zboží využívání zjednodušených postupů a používání výpočetní techniky a techniky pro přenos dat pro účely vývozu, tranzitu a dovozu zboží.

4. Smluvní strany usilují o rozmístění celních úřadů včetně celních úřadů ve svém vnitrozemí tak, aby co nejlépe zohledňovaly požadavky obchodních subjektů.

Článek 4

Veterinární pravidla

V oblastech týkajících se ochrany lidského zdraví a zdraví a ochrany zvířat rozhodne o provedení zásad stanovených v článcích 3, 7 a 13 a o pravidlech pro vybírání poplatků spojených s prováděnými formalitami a kontrolami, Smíšený výbor EHP v souladu s čl. 93 odst. 2 Dohody.

Článek 5

Rostlinolékařská pravidla

1. Rostlinolékařské kontroly dovozů se provádějí pouze formou namátkových kontrol a zkoušek vzorků, s výjimkou řádně odůvodněných případů. Tyto kontroly jsou prováděny buď v místě určení zboží, nebo na jiném místě vybraném uvnitř příslušných území tak, aby trasa přepravy zboží byla narušena co nejméně.

2. Pravidla provádění kontrol totožnosti dovozů zboží, na které se vztahují rostlinolékařské předpisy, přijme Smíšený výbor EHP v souladu s čl. 3 odst. 2 Dohody O opatřeních týkajících se poplatků vybíraných za rostlinolékařské formality a kontroly rozhodne Smíšený výbor EHP v souladu s čl. 93 odst. 2 Dohody.

3. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na jiné zboží než zboží, které je produkováno ve Společenství nebo ve státu ESVO, s výjimkou případů, kdy toto jiné zboží svou povahou nepředstavuje žádné rostlinolékařské nebezpečí, nebo případů, kdy zboží prošlo rostlinolékařskou kontrolou při vstupu na území smluvních stran a během těchto kontrol bylo zjištěno, že zboží splňuje rostlinolékařské požadavky stanovené jejich právními předpisy.

4. Shledá-li smluvní strana, že existuje bezprostřední nebezpečí zavlečení nebo rozšíření škodlivých organismů na její území, může dočasně přijmout nezbytná opatření pro ochranu před tímto nebezpečím. Smluvní strany si bezodkladně navzájem oznámí přijatá opatření a důvody, které k nim vedly.

Článek 6

Přenesení pravomocí

Smluvní strany dbají o to, aby jeden z ostatních zastoupených útvarů a přednostně celní orgán mohl výslovným přenesením pravomocí z příslušných orgánů a na jejich účet provádět kontroly, jimiž jsou tyto orgány pověřeny, v rozsahu, v jakém se tyto kontroly týkají požadavku na předložení nezbytných dokladů, posouzení platnosti a pravosti těchto dokladů a kontroly totožnosti zboží uvedeného v těchto dokladech. V tomto případě příslušné orgány zajistí, aby byly k dispozici prostředky nezbytné pro provádění těchto kontrol.

Článek 7

Uznávání kontrol a dokladů

Pro účely provádění tohoto protokolu, a aniž je dotčena možnost provádět namátkové kontroly, jsou smluvními stranami v případě dováženého zboží nebo zboží propouštěného do režimu tranzitu uznávány provedené kontroly a doklady vystavené příslušnými orgány druhé smluvní strany, které potvrzují, že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů země dovozu nebo rovnocenným požadavkům země vývozu.

Článek 8

Provozní doba hraničních přechodů

1. Vyžaduje-li to objem dopravy, zajistí smluvní strany, aby

a) hraniční přechody byly otevřeny, ledaže je provoz zakázán, tak aby

— překročení hranic bylo možné 24 hodin denně s odpovídajícími kontrolami a formalitami pro zboží propuštěné do tranzitního režimu, jeho dopravní prostředky, jakož i pro nenaložená vozidla s výjimkou případu, kdy je hraniční kontrola nezbytná pro zamezení rozšíření nemocí či chorob nebo pro ochranu zvířat,

— kontroly a formality týkající se pohybu dopravních prostředků a zboží, které se nepohybuje v tranzitním režimu, mohly být vykonávány od pondělí do pátku nepřetržitě po dobu nejméně deseti hodin a v sobotu nepřetržitě po dobu nejméně šesti hodin, ledaže jsou tyto dny státem uznanými svátky;

b) v případě vozidel a zboží přepravovaného letecky jsou doby uvedené v písm. a) druhé odrážce upraveny tak, aby odpovídaly skutečným potřebám, a za tímto účelem mohou být rozděleny nebo prodlouženy.

2. Vzniknou-li veterinárním útvarům obtíže s obecným dodržováním dob uvedených v odst. 1 písm. a) druhé odrážce a odst. 1 písm. b), zajistí smluvní strany, aby byl na základě upozornění dopravce vydaného s nejméně dvanáctihodinovým předstihem přítomen veterinární znalec; v případě přepravy živých zvířat lze lhůtu pro toto upozornění prodloužit až na 18 hodin.

3. Je-li v nejbližším okolí stejné příhraniční oblasti umístěno více hraničních přechodů, mohou smluvní strany společnou dohodou stanovit odchylku od odstavce 1 za podmínky, že ostatní přechody v této oblasti mohou účinně celně odbavovat zboží a vozidla v souladu se zmíněným odstavcem.

4. Pokud jde o hraniční přechody a celní úřady a útvary uvedené v odstavci 1 a za podmínek určených smluvními stranami, umožní příslušné orgány ve výjimečných případech provádění kontrol a formalit mimo provozní dobu na zvláštní a odůvodněnou žádost předloženou během provozní doby a za případnou úplatu za poskytnuté služby.

Článek 9

Expresní jízdní pruhy

Smluvní strany usilují na hraničních přechodech, kdekoli je to technicky možné a odůvodňuje-li to objem dopravy, o vytvoření expresních pruhů vyhrazených pro zboží propuštěné do tranzitního režimu, jeho dopravní prostředky, nenaložená vozidla, jakož i veškeré zboží podléhající kontrolám a formalitám, které nepřesahují rámec kontrol a formalit požadovaných pro zboží v tranzitním režimu.

KAPITOLA III

SPOLUPRÁCE

Článek 10

Spolupráce mezi orgány

1. Pro usnadnění překročení hranic přijmou smluvní strany opatření nezbytná pro rozšíření spolupráce jak na celostátní, tak oblastní nebo místní úrovni mezi orgány odpovědnými za pořádání kontrol a mezi různými útvary provádějícími kontroly a formality na obou stranách hranice.

2. Každá smluvní strana v míře, v jaké je dotčena, zajistí, aby osoby, které se účastní obchodu upraveného tímto protokolem, mohly urychleně informovat příslušné orgány o veškerých obtížích, se kterými se setkají při přechodu hranic.

3. Spolupráce uvedená v odstavci 1 zahrnuje zejména

a) přizpůsobení hraničních přechodů, aby vyhovovaly požadavkům dopravního provozu;

b) přeměnu pohraničních stanic na odbavovací stanice umístěné vedle sebe, je-li to možné;

c) harmonizaci pravomoci hraničních přechodů a pohraničních stanic umístěných na obou stranách hranice;

d) hledání vhodných řešení zjištěných obtíží.

4. Smluvní strany spolupracují za účelem harmonizace provozních dob různých útvarů provádějících kontroly a formality na obou stranách hranice.

Článek 11

Oznamování nových kontrol a formalit

Má-li smluvní strana v úmyslu zavést novou kontrolu nebo formalitu, uvědomí o tom ostatní smluvní strany. Tato smluvní strana zajistí, aby opatření přijatá pro usnadnění přechodu hranic nebyla znemožněna uplatňováním těchto nových kontrol nebo formalit.

Článek 12

Plynulost provozu

1. Smluvní strany přijmou nezbytná opatření, aby čekací doby způsobené různými kontrolami a formalitami nepřesahovaly dobu nezbytnou k jejich řádnému výkonu. Za tímto účelem upraví pracovní dobu útvarů, které vykonávají kontroly a formality, zajistí dostatek pracovníků a přijmou praktická opatření pro odbavování zboží a dokladů souvisejících s prováděním kontrol a formalit, tak aby snížily čekací dobu na nejnižší možnou míru.

2. Příslušné orgány smluvních stran, na jejichž území dojde k vážnému narušení přepravy zboží, které může ohrozit cíle zjednodušení a urychlení překračování hranic, neprodleně uvědomí příslušné orgány ostatních smluvních stran dotčených tímto narušením.

3. Příslušné orgány každé takto dotčené smluvní strany neprodleně přijmou opatření vhodná pro zajištění plynulosti provozu v co největším rozsahu. Opatření se oznamují Smíšenému výboru EHP, který se v případě naléhavé potřeby sejde na žádost některé smluvní strany k projednání těchto opatření.

Článek 13

Správní pomoc

Pro zajištění řádného fungování obchodu mezi smluvními stranami a pro usnadnění odhalení jakékoli nesrovnalosti nebo porušení předpisů zajistí příslušné orgány smluvních stran vzájemnou spolupráci vykonávanou obdobně podle protokolu 11.

Článek 14

Konzultační skupiny

1. Příslušné orgány dotčených smluvních stran mohou zřídit konzultační skupinu pověřenou projednáváním otázek praktické, technické nebo organizační povahy na oblastní nebo místní úrovni.

2. Tyto konzultační skupiny se scházejí podle potřeby na žádost příslušných orgánů smluvní strany. Smluvní strany pravidelně informují Smíšený výbor EHP o činnosti těchto skupin, za které jsou odpovědné.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Platební nástroje

Smluvní strany dbají, aby částky případně vymahatelné při provádění kontrol a formalit při obchodu bylo možné rovněž uhradit formou mezinárodních zaručených nebo potvrzených šeků znějících na měnu země, ve které jsou částky splatné.

Článek 16

Vztah k jiným dohodám a vnitrostátním právním předpisům

Tento protokol nebrání uplatňování větších úlev, které si dvě nebo několik smluvních stran vzájemně poskytují, ani uplatňování práva smluvních stran používat vlastní právní předpisy pro kontroly a formality na svých hranicích, za podmínky, že úlevy vyplývající z tohoto protokolu nejsou omezeny.


PROTOKOL 11

o vzájemné pomoci v celních věcech

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

a) „celními předpisy“ předpisy uplatňované na území smluvních stran, které upravují dovoz, vývoz, tranzit zboží a jeho propouštění do jakéhokoli jiného celního režimu včetně opatření pro zákaz, omezení a kontrolu přijatých zmíněnými stranami;

b) „cly“ veškerá cla, poplatky, dávky nebo jiné platby, které se ukládají a vybírají na území smluvních stran na základě celních předpisů, s výjimkou dávek a plateb, jejichž výše je omezena přibližnými náklady na poskytované služby;

c) „dožadujícím orgánem“ příslušný správní orgán, který pro tento účel určila smluvní strana a který žádá o pomoc v celních věcech;

d) „dožádaným orgánem“ příslušný správní orgán, který pro tento účel určila smluvní stran a který přijímá žádost o pomoc v celních věcech;

e) „porušením předpisů“ každé porušení celních předpisů, jakož i každý pokus o jejich porušení.

Článek 2

Oblast působnosti

1. Smluvní strany si jsou vzájemně nápomocny způsobem a za podmínek stanovených tímto protokolem při zajišťování řádného uplatňování celních předpisů, zejména předcházením porušování těchto předpisů, jeho odhalováním a vyšetřováním.

2. Pomoc v celních věcech podle tohoto protokolu se vztahuje na všechny správní orgány smluvních stran příslušné k uplatňování tohoto protokolu. Ustanovení, která upravují vzájemnou pomoc v trestních věcech, nejsou dotčena.

Článek 3

Pomoc na žádost

1. Na žádost dožadujícího orgánu mu dožádaný orgán sdělí všechny užitečné informace, aby mu umožnil zajistit, aby byly celní předpisy řádně uplatňovány, zejména informace týkající se zjištěných nebo plánovaných operací, které porušují nebo by mohly porušit tyto předpisy.

2. Na žádost dožadujícího orgánu mu dožádaný orgán podá informace, zda zboží vyvážené z území některé ze smluvních stran bylo řádně dovezeno na území druhé strany, a případně upřesní celní režim, do něhož bylo toto zboží propuštěno.

3. Na žádost dožadujícího orgánu přijme dožádaný orgán nezbytná opatření, aby zajistil, že bude vykonáván dozor nad

a) fyzickou nebo právnickou osobou, o níž se lze důvodně domnívat, že porušuje nebo porušila celní předpisy;

b) pohybem zboží označeného za pravděpodobný předmět závažného porušování celních předpisů;

c) dopravními prostředky, o nichž se lze důvodně domnívat, že byly, jsou anebo mohou být používány při porušování celních předpisů.

Článek 4

Pomoc bez vyžádání

Smluvní strany jsou si v rámci svých pravomocí vzájemně nápomocny, považují-li to za nezbytné pro řádné uplatňování celních předpisů, zejména získají-li informace o

— operacích, které porušily, porušují anebo by mohly porušit tyto předpisy a které mohou mít význam pro jiné smluvní strany;

— nových prostředcích nebo metodách používaných při provádění těchto operací;

— zboží, o němž je známo, že je předmětem závažného porušování celních předpisů upravujících dovoz, vývoz, tranzit nebo jakýkoli jiný celní režim.

Článek 5

Doručování a oznamování

Na žádost dožadujícího orgánu přijme dožádaný orgán v souladu se svými právními předpisy všechna nezbytná opatření, aby

— doručil všechny dokumenty,

— oznámil všechna rozhodnutí,

které spadají do oblasti působnosti tohoto protokolu adresátovi, který má bydliště nebo je usazen na jeho území.

Článek 6

Forma a obsah žádostí o pomoc

1. Žádosti podle tohoto protokolu se podávají písemně. K žádosti jsou připojeny doklady nezbytné pro její vyřízení. Vyžaduje-li to naléhavost situace, lze přijmout i ústní žádosti, musí však být neprodleně potvrzeny písemně.

2. Žádosti podle odstavce 1 musí obsahovat tyto údaje:

a) dožadující orgán;

b) požadované opatření;

c) cíl a důvod žádosti;

d) právní předpisy, pravidla a další dotčené právní akty;

e) co nejpřesnější a nejúplnější údaje o fyzické nebo právnické osobě, které jsou předmětem vyšetřování;

f) souhrn významných skutečností, s výjimkou případů uvedených v článku 5.

3. Žádosti se podávají v úředním jazyce dožádaného orgánu nebo v jazyce, který je pro něj přijatelný.

4. Nesplňuje-li žádost formální požadavky, může být vyžádána její oprava nebo doplnění; mohou však být nařízena předběžná opatření.

Článek 7

Vyřizování žádostí

1. Aby dožádaný orgán, nebo nemůže-li jednat sám, správní útvar, kterému tento orgán žádost předá, vyřídil žádost o pomoc, postupuje v rámci své pravomoci a dostupných zdrojů, jakoby jednal z vlastního podnětu nebo na žádost jiných orgánů téže smluvní strany, přičemž poskytne informace, které již má k dispozici, provede patřičná šetření anebo zařídí, aby byla provedena.

2. Žádosti o pomoc se vyřizují v souladu s právními předpisy a dalšími právními akt dožádané smluvní strany.

3. Řádně zmocnění úředníci smluvní strany mohou se souhlasem druhé dotčené smluvní strany a za podmínek stanovených touto stranou získávat od úřadů dožádaného orgánu nebo jiného orgánu, za něž je dožádaný orgán odpovědný, informace, které se týkají porušování celních předpisů a které dožadující orgán potřebuje pro účely tohoto protokolu.

4. Úředníci smluvní strany se mohou se souhlasem druhé smluvní strany účastnit vyšetřování vedeného na území druhé smluvní strany.

Článek 8

Forma sdělovaných informací

1. Dožádaný orgán sdělí výsledky šetření dožadujícímu orgánu formou listin, ověřených opisů listin, zpráv a podobně.

2. Listiny uvedené v odstavci 1 lze nahradit informacemi zpracovanými v jakékoli formě a pro stejný účel pomocí výpočetní techniky.

Článek 9

Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

1. Smluvní strany mohou odmítnout poskytnutí pomoci podle tohoto protokolu, pokud by tato pomoc

a) se mohla dotknout svrchovanosti, veřejného pořádku, bezpečnosti nebo jiných zásadních zájmů, nebo

b) se dotýkala daňových nebo devizových předpisů jiných než předpisů týkajících se cel, nebo

c) porušovala průmyslové, obchodní nebo profesní tajemství.

2. Požaduje-li dožadující orgán pomoc, kterou by sám nemohl poskytnout, pokud by byl o ni požádán, musí na to ve své žádosti upozornit. Záleží tedy na dožádaném orgánu, aby rozhodl, jak takovou žádost vyřídí.

3. Je-li pomoc odmítnuta, musí být dožadujícímu orgánu neprodleně oznámeny toto rozhodnutí a jeho důvody.

Článek 10

Povinnost zachovávat důvěrnost informací

Všechny informace sdělované v jakékoli formě podle tohoto protokolu mají důvěrnou povahu. Vztahuje se na ně profesní tajemství a požívají ochrany přiznané obdobným informacím právními předpisy uplatňovanými v této oblasti smluvní stranou, která je dostala, jakož i odpovídajícími předpisy vztahujícími se na úřady Společenství.

Článek 11

Používání informací

1. Získané informace lze použít pouze pro účely tohoto protokolu a pro jiné účely je smluvní strana může použít pouze s předchozím písemným souhlasem správního orgánu, který je poskytl, za omezení, která tento orgán případně stanoví. Tato ustanovení se nevztahují na informace o deliktech týkajících se omamných a psychotropních látek. Tyto informace lze sdělit ostatním orgánům přímo zapojeným do boje proti nedovolenému obchodu s drogami.

2. Odstavec 1 nebrání použití informací v soudním nebo správním řízení zahájeném v důsledku nedodržení celních předpisů.

3. Smluvní strany mohou v zápisech, zprávách a svědectvích, jakož i během řízení a stíhání před soudy používat jako důkaz informace získané a dokumenty konzultované podle tohoto protokolu.

Článek 12

Znalci a svědci

Úředník dožádaného orgánu může být pověřen, aby v mezích svého zmocnění vypovídal jako znalec nebo svědek v soudním nebo správním řízení v soudní pravomoci jiné smluvní strany, které se týkají oblasti upravené tímto protokolem, a aby předložil předměty, listiny nebo jejich ověřené opisy, jež mohou být pro řízení potřebné. Žádost o výpověď musí přesně uvádět v jaké věci, z jaké funkce a v jakém postavení bude úředník vyslýchán.

Článek 13

Výdaje na pomoc

Smluvní strany se vzdají vzájemných nároků na náhradu výdajů, jež jim vzniknou použitím tohoto protokolu, s výjimkou případných náhrad poskytovaných znalcům a svědkům, jakož i tlumočníkům a překladatelům, kteří nejsou veřejnými zaměstnanci.

Článek 14

Provádění

1. Provádění tohoto protokolu je svěřeno ústředním celním orgánům států ESVO na jedné straně a příslušným útvarům Komise ES a případně celním orgánům členských států ES na straně druhé. Rozhodují o všech praktických opatřeních a ustanoveních nezbytných pro jeho uplatňování s ohledem na platné předpisy v oblasti ochrany údajů. Mohou příslušným orgánům navrhovat změny, které by podle nich měly být v tomto protokolu provedeny.

2. Smluvní strany si vzájemně předají seznamy příslušných orgánů, které určí jako partnery pro účely operativního provádění tohoto protokolu.
Pokud jde o případy v pravomoci Společenství, musí být v tomto ohledu patřičně brány v úvahu zvláštní situace, které z důvodu naléhavosti nebo z důvodu, že jsou žádostí nebo sdělením dotčeny jen dvě země, mohou pro vyřízení žádostí nebo výměnu informací vyžadovat přímý styk mezi příslušnými útvary států ESVO a členských států Společenství. Tyto informace jsou doplněny seznamy úředníků útvarů pověřených předcházením, vyšetřováním a potlačováním porušování celních předpisů, které jsou podle potřeby aktualizovány.
Kromě toho pro zaručení nejvyšší účinnosti při uplatňování tohoto protokolu přijmou smluvní strany vhodná opatření k zajištění toho, aby útvary pověřené bojem proti celním podvodům vytvářely přímé osobní styky, zejména, je-li to možné, na úrovni místních celních orgánů, aby tak usnadnily výměnu informací a vyřizování žádostí.

3. Smluvní strany se vzájemně konzultují a následně vzájemně informují o prováděcích pravidlech, která přijmou v souladu s tímto článkem.

Článek 15

Doplňková povaha protokolu

1. Tento protokol doplňuje dohody o vzájemné pomoci, které byly nebo mohou být uzavřeny mezi členskými státy ES a státy ESVO, jakož i mezi státy ESVO, a nebrání jejich uplatňování. Rovněž nevylučuje, aby byla podle takových dohod poskytována širší vzájemná pomoc.

2. Aniž je dotčen článek 11, nedotýkají se tyto dohody předpisů Společenství, které upravují výměnu veškerých informací získaných v celních věcech, které mohou mít význam pro Společenství, mezi příslušnými útvary Komise ES a celními orgány členských států.


PROTOKOL 12

o dohodách se třetími zeměmi o posuzování shody

Dohody se třetími zeměmi o vzájemném uznávání týkající se posuzování shody výrobků, stanoví-li právní předpisy ES používání značky, budou sjednány z podnětu Společenství. Společenství jedná na základě zásady, že dotčené třetí země uzavřou se státy ESVO souběžné dohody o vzájemném uznávání rovnocenné dohodám uzavřeným se Společenstvím. Smluvní strany spolupracují v souladu s obecnými informačními a konzultačními postupy stanovenými v Dohodě. Vzniknou-li ve vztazích se třetími zeměmi spory, budou řešeny v souladu s odpovídajícími ustanoveními Dohody o EHP.


PROTOKOL 13

o neuplatňování antidumpingových a vyrovnávacích opatření

Uplatňování článku 26 dohody je omezeno na oblasti, na něž se vztahují ustanovení dohody a pro něž je acquis communautaire plně začleněno do dohody.

Kromě toho není jeho uplatňováním dotčeno žádné opatření, které by smluvní strany mohly zavést, aby předešly obcházení následujících opatření týkajících se třetích zemí, ledaže se smluvní strany dohodnou na jiném řešení:

— antidumpingová opatření;

— vyrovnávací cla;

— opatření boje proti nekalým obchodním praktikám přičitatelným třetím zemím.


PROTOKOL 14

o obchodu s výrobky z uhlí a oceli

Článek 1

Tento protokol se vztahuje na výrobky, jež jsou zahrnuty do dvoustranných dohod o volném obchodu (dále jen „dohody o volném obchodu“) uzavřených mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli a jeho členskými státy na jedné straně a jednotlivými státy ESVO na straně druhé, nebo případně mezi členskými státy Evropského společenství uhlí a oceli a jednotlivými státy ESVO.

Článek 2

1. Nestanoví-li tento protokol jinak, nejsou dohody o volném obchodu dotčeny. Dohoda o EHP se použije, pokud se nepoužijí dohody o volném obchodu. Pokud se nadále uplatňují zásadní ustanovení dohod o volném obchodu, používají se rovněž institucionální ustanovení zmíněných dohod.

2. Zrušují se množstevní omezení vývozu, opatření s rovnocenným účinkem, cla a poplatky s rovnocenným účinkem použitelné pro obchod uvnitř Evropského hospodářského prostoru.

Článek 3

Smluvní strany nezavedou žádná omezení ani správní a technické předpisy, jež by mohly v obchodu mezi smluvními stranami narušit volný pohyb výrobků, na něž se vztahuje tento protokol.

Článek 4

Základní pravidla hospodářské soutěže týkající se nakládání s výrobky, na něž se vztahuje tento protokol, jsou uvedena v protokolu 25 Dohody o EHP. Sekundární právní předpisy jsou uvedeny v protokolu 21 a v příloze XIV Dohody o EHP.

Článek 5

Smluvní strany uplatňují pravidla pro podporu ocelářského průmyslu. Uznávají zejména odůvodněnost pravidel Společenství pro podporu ocelářského průmyslu uvedených v rozhodnutí Komise č. 322/89/ESUO, jehož použitelnost skončí dne 31. prosince 1991, a přijímají tato pravidla. Smluvní strany prohlašují, že se zavazují začlenit do Dohody o EHP při jejím vstupu v platnost nová pravidla Společenství pro podporu ocelářského průmyslu, pokud budou zmíněná pravidla v podstatě obdobná pravidlům rozhodnutí č. 322/89/ESUO.

Článek 6

1. Smluvní strany si vyměňují informace o trzích. Státy ESVO vyvinou veškeré úsilí, aby zajistily, že výrobci, spotřebitelé a obchodníci s ocelí budou tyto informace poskytovat.

2. Státy ESVO vyvinou veškeré úsilí, aby zajistily, že se ocelářské podniky usazené na jejich území zúčastní ročních průzkumů investic uvedených v článku 15 rozhodnutí Komise č. 3302/81/ESUO ze dne 18. listopadu 1981. Smluvní strany si vyměňují informace o významných investičních projektech nebo o stažení investic, aniž je dotčen požadavek důvěrnosti.

3. Na všechny otázky související s výměnou informací mezi smluvními stranami se vztahují obecná institucionální ustanovení Dohody o EHP.

Článek 7

Smluvní strany berou na vědomí, že pravidla původu stanovená v protokolu 3 dohod o volném obchodu uzavřených mezi Evropským hospodářským společenstvím a jednotlivými státy ESVO jsou nahrazena protokolem 4 Dohody o EHP.


PROTOKOL 15

o přechodných obdobích pro zavedení volného pohybu osob (Lichtenštejnsko)

Článek 1

Ustanovení Dohody a jejích příloh o volném pohybu osob mezi členskými státy ES a státy ESVO se uplatňují s výhradou přechodných ustanovení stanovených v tomto protokolu.

Článek 5

1. Lichtenštejnsko na jedné straně a členské státy ES a ostatní státy ESVO na straně druhé si mohou do 1. ledna 1998 zachovat své vnitrostátní předpisy podmiňující vstup, pobyt a zaměstnání státních příslušníků členských států ES a ostatních států ESVO na jedné straně a státních příslušníků Lichtenštejnská na straně druhé na území těchto států předchozím povolením.

2. Lichtenštejnsko může do 1. ledna 1998 zachovat vůči státním příslušníkům členských států ES a ostatních států ESVO platnost množstevních omezení nových rezidentů a sezónních a příhraničních pracovníků. Tato množstevní omezení budou postupně snižována.

Článek 6

1. Lichtenštejnsko může do 1. ledna 1998 zachovat platnost vnitrostátních předpisů omezujících profesní mobilitu sezónních pracovníků včetně předpisů ukládajících pracovníkům opustit území Lichtenštejnská po skončení platnosti jejich sezónního povolení nejméně na tři měsíce. Od 1. ledna 1993 budou sezónní povolení automaticky obnovována pracovníkům, kteří mají při návratu na území Lichtenštejnská sezónní pracovní smlouvu.

2. Články 10, 11 a 12 nařízení (EHS) č. 1612/68, na které odkazuje bod 2 přílohy V Dohody, se v Lichtenštejnsku použijí pro rezidenty od 1. ledna 1995 a pro sezónní pracovníky od 1. ledna 1997.

3. Odstavec 2 se rovněž použije na členy rodiny osoby samostatně výdělečně činné na území Lichtenštejnská.

Článek 7

Lichtenštejnsko může ponechat v platnosti:

— do 1. ledna 1998 vnitrostátní předpisy ukládající pracovníkovi, který je zaměstnán na území Lichtenštejnská a má bydliště mimo území Lichtenštejnská (příhraniční pracovník), aby se každý den vracel do země bydliště;

— do 1. ledna 1998 vnitrostátní předpisy omezující profesní mobilitu a přístup k profesím pro všechny kategorie pracovníků;

— do 1. ledna 1995 vnitrostátní předpisy omezující přístup samostatně výdělečně činných osob s bydlištěm na území Lichtenštejnská k profesní činnosti. Tato omezení mohou být zachována do 1. ledna 1997 pro samostatně výdělečně činné osoby, které mají bydliště mimo území Lichtenštejnská.

Článek 8

1. Lichtenštejnsko po podpisu Dohody nepřijme vedle omezení podle článků 2 až 7 žádná jiná omezující opatření týkající se vstupu, zaměstnání a pobytu pracovníků a samostatně výdělečně činných osob na jejich území.

2. Lichtenštejnsko přijme veškerá nezbytná opatření, aby během přechodných období mohli státní příslušníci členských států ES a ostatních států ESVO vykonávat dostupná zaměstnání na území Lichtenštejnská se stejnými výhodami jako státní příslušníci tohoto státu.

Článek 9

2. Na konci přechodného období stanoveného pro Lichtenštejnsko přezkoumají smluvní strany společně přechodná opatření s náležitým přihlédnutím ke zvláštní zeměpisné poloze Lichtenštejnská.

Článek 10

Během přechodných období budou nadále uplatňovány dvoustranné dohody, nestanoví-li Dohoda pro občany členských států ES a států ESVO příznivější ustanovení.

Článek 11

Pro účely tohoto protokolu mají v něm uvedené výrazy „sezónní pracovník“ a „příhraniční pracovník“ význam, který jim dávají vnitrostátní právní předpisy Lichtenštejnská v okamžiku podpisu Dohody.


PROTOKOL 16

o opatřeních v oblasti sociálního zabezpečení platných po přechodné období pro zavedení volného pohybu osob (Lichtenštejnsko)

Článek 1

Pro účely tohoto protokolu a nařízení (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, na osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 416) se „sezónním pracovníkem“ pro Lichtenštejnsko rozumí každý pracovník, který je státním příslušníkem členského státu ES nebo jiného státu ESVO a který je držitelem sezónního povolení ve smyslu vnitrostátních právních předpisů Lichtenštejnská na období nejvýše devíti měsíců.

Článek 2

Po dobu platnosti povolení má sezónní pracovník nárok na dávky v nezaměstnanosti podle lichtenštejnských právních předpisů za stejných podmínek jako státní příslušník Lichtenštejnská a v souladu s nařízením (EHS) č. 1408/71.

Článek 3

Část příspěvků na pojištění pro případ nezaměstnanosti placených sezónními pracovníky hradí Lichtenštejnsko státům bydliště těchto pracovníků takto:

a) celková částka příspěvků se pro každý stát stanoví podle počtu sezónních pracovníků, kteří jsou státními příslušníky tohoto státu a nacházejí se v Lichtenštejnsku na konci srpna, jakož i podle průměrné délky sezóny, podle výdělků a podle výše příspěvku na pojištění pro případ nezaměstnanosti v Lichtenštejnsku (podíl zaměstnavatele a zaměstnance);

b) částka vyplácená každému státu odpovídá 50 % celkové částky příspěvků vypočítané podle písmene a);

c) náhrada se vyplácí, pokud celkový počet sezónních pracovníků s bydlištěm v dotčeném státě přesahuje během rozhodného období.

Článek 5

Platnost tohoto protokolu je omezena na délku přechodných období vymezených v protokolu 15.


PROTOKOL 17

k článku 34

1. Článkem 34 Dohody není dotčeno přijetí právních předpisů nebo uplatňování opatření smluvních stran upravujících přístup třetích zemí k jejich trhům.
Veškeré právní předpisy přijaté v oblasti působnosti Dohody jsou projednávány postupy stanovenými v Dohodě a smluvní strany usilují o vypracování odpovídajících pravidel EHP.
Ve všech ostatních případech uvědomí smluvní strany Společný výbor EHP o přijatých opatřeních, a je-li třeba, snaží se přijmout předpisy zajišťující, že tato opatření nebudou obcházena využitím území jiných smluvních stran.
Pokud se smluvní strany o těchto pravidlech nebo ustanoveních nedohodnou, může dotčená smluvní strany přijmout nezbytná opatření proti tomu, aby tato opatření byla obcházena.

2. Pro definici oprávněných osob podle článku 34 se uplatní hlava I Obecného programu pro odstranění omezení svobody usazování (Uř. věst. 2, 15.1.1962, s. 36/62) se stejnými právními účinky jako ve Společenství.


PROTOKOL 18

o vnitřních postupech při provádění článku 43

Pro Společenství jsou postupy, jež je nutno dodržovat při provádění článku 43 Dohody, vymezeny ve Smlouvě o založení Evropského hospodářského společenství.

Pro státy ESVO jsou tyto postupy vymezeny v dohodě o Stálém výboru států ESVO a týkají se těchto bodů:

Stát ESVO, který má v úmyslu přijmout opatření podle článku 43 Dohody, svůj záměr včas oznámí Stálému výboru států ESVO.

V případě utajení nebo naléhavosti jsou však ostatní státy ESVO a Stálý výbor států ESVO vyrozuměny nejpozději v den vstupu v planost těchto opatření.

Stálý výbor států ESVO posoudí situaci a vydá k zavedení těchto opatření stanovisko. Sleduje situaci a může většinou hlasů kdykoli doporučit změnu, pozastavení nebo zrušení zavedených opatření nebo přijetí jiných opatření, které pomohou dotčenému státu ESVO překonat jeho obtíže.


PROTOKOL 19

o námořní dopravě

Smluvní strany mezi sebou neuplatňují opatření uvedená v nařízeních Rady (EHS) č. 4057/86 (Úř. věst. L 378, 31.12.1986, s. 14) a č. 4058/86 (Úř. věst. L 378, 31.12.1986, s. 21) a v rozhodnutí Rady 83/573/EHS (Úř. věst. L 332, 28.11.1983, s. 37) ani jiná obdobná opatření, pokud je acquis vymezené v Dohodě pro oblast námořní dopravy zcela provedeno.

Smluvní strany koordinují své akce a opatření přijaté vůči třetím zemím a společnostem třetích zemí v oblasti námořní dopravy podle těchto zásad:

1. smluvní strana, která rozhodne o sledování činností některých třetích zemí na trhu nákladní námořní dopravy, o tom uvědomí Společný výbor EHP a může ostatním smluvním stranám navrhnout, aby se této akce účastnily;

2. smluvní strana, která se rozhodne provést diplomatické kroky ve třetí zemi, jež omezuje nebo hrozí omezením volného přístupu na trh nákladní zaoceánské námořní dopravy, o tom uvědomí Společný výbor. Ostatní smluvní strany se mohou rozhodnout, že se k těmto diplomatickým krokům připojí;

3. smluvní strana, která zamýšlí přijmout opatření vůči třetí zemi nebo vlastníkům lodí ze třetí země například jako reakci na nekalé cenové praktiky některých z vlastníků lodí, kteří provozují nákladní námořní dopravu, nebo na omezení či hrozbu omezení přístupu na trh nákladní zaoceánské námořní dopravy, o tom uvědomí Společný výbor EHR Smluvní strana, která zahájí tyto postupy může případně požádat ostatní smluvní strany, aby s ní spolupracovaly.

Ostatní smluvní strany se mohou rozhodnout o přijetí stejných opatření na svém území. Jsou-li opatření přijatá smluvní stranou obcházena využitím území jiné smluvní strany, která tato opatření nepřijala, může smluvní strana, jejíž opatření jsou takto obcházena, přijmou vhodná opatření pro nápravu situace;

4. smluvní strana, která zamýšlí sjednat systémy sdílení nákladu uvedené v čl. 5 odst. 1 a v článku 6 nařízení Rady (EHS) č. 4055/86 (Úř. věst. L 378, 31.12.1986, s. 1) nebo rozšířit působnost zmíněného nařízení na státní příslušníky některé třetí země v souladu s jeho článkem 7, o tom uvědomí Společný výbor EHR

Vysloví-li se jedna nebo několik smluvních stran proti zamýšlené akci, usiluje Společný výbor EHP o nalezení uspokojivého řešení problému. Pokud se smluvní strany nedohodnou, mohou být přijata vhodná opatření. Nejsou-li k dispozici žádné jiné prostředky, mohou tato opatření zahrnovat zrušení uplatňování zásady volného pohybu služeb námořní dopravy, stanovené v článku 1 uvedeného nařízení, mezi smluvními stranami;

5. informace uvedené v bodech 1 až 4 musí být poskytovány, je-li to možné, ve lhůtách, které umožní smluvním stranám koordinovat své akce;

6. smluvní strany se mohou na žádost některé z nich konzultovat otázky týkající se námořní dopravy, které jsou projednávány v rámci mezinárodních organizací, změny ve vztazích mezi smluvními stranami a třetími zeměmi v oblasti námořní dopravy, jakož i fungování dvoustranných nebo mnohostranných dohod uzavřených v této oblasti.


PROTOKOL 20

o přístupu k vnitrozemským vodním cestám

1. Smluvní strany si vzájemně poskytují volný přístup ke svým vnitrozemským vodním cestám. V případě Rýna a Dunaje přijmou smluvní strany veškerá nezbytná opatření, aby současně zavedly právo volného přístupu a svobodu usazování v oblasti dopravy po vnitrozemských vodních cestách.

2. Dohody které zaručují všem smluvním stranám vzájemně volný přístup k vnitrozemským vodním cestám na území ostatních smluvních stran, budou vypracovány v rámci příslušných mezinárodních organizací před 1. lednem 1996 s ohledem na závazky vyplývající z platných mnohostranných smluv.

3. Veškeré předpisy Společenství použitelné pro dopravu po vnitrozemským vodních cestách se použijí pro státy ESVO, které v té době budou mít přístup k vnitrozemským vodním cestám Společenství, ode dne vstupu Dohody v platnost a pro ostatní státy ESVO jakmile získají právo stejného přístupu.

Článek 8 nařízení (EHS) č. 1101/89 ze dne 27. dubna 1989 (Úř. věst. L 116, 28.4.1989, s. 25), přizpůsobený pro účely Dohody, se však použije pro plavidla naposled zmíněných států ESVO, jež byla uvedena do provozu po 1. lednu 1993, jakmile tyto státy získají přístup k vnitrozemským vodním cestám Společenství.


PROTOKOL 21

o provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky

Článek 1

Dohoda mezi státy ESVO svěří Kontrolnímu úřadu ESVO obdobné pravomoci a funkce, jaké vykonává v době podpisu Dohody Komise ES pro účely uplatňování pravidel hospodářské soutěže podle Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství a Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli, a které umožní Kontrolnímu úřadu ESVO provádět zásady uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. e) a v článcích 53 až 60 Dohody, jakož i v protokolu 25.

Společenství přijme případné předpisy pro provádění zásad uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. e) a v článcích 53 až 60 Dohody o EHP, jakož i v protokolu 25, aby zajistilo, že Komise

ES vykonává v rámci Dohody o EHP obdobné pravomoci a funkce, jaké má v době podpisu Dohody o EHP pro účely uplatňování pravidel hospodářské soutěže podle Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství a Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli.

Článek 2

Budou-li postupy podle části VII Dohody přijaty nové prováděcí předpisy k čl. 1 odst. 2 písm. e) a článků 53 až 60 Dohody, jakož i k protokolu 25 nebo změny aktů uvedených v článku 3 tohoto protokolu, budou provedeny odpovídající změny v dohodě o zřízení Kontrolního úřadu ESVO, aby Kontrolnímu úřadu ESVO svěřovala obdobné pravomoci a obdobné funkce, jaké má Komise ES.

Článek 3

1. Kromě aktů vyjmenovaných v příloze XIV Dohody jsou pravomoci a funkce svěřené Komisi ES pro účely uplatňování pravidel hospodářské soutěže podle Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství uvedeny v těchto aktech:

Kontrola spojování:

1. 389 R 4064: články 6 až 25 nařízení Rady (EHS) č. 4064/ 89 ze dne 21. prosince 1989 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 257, 21.9.1990, s. 13.

2. 390 R 2367: nařízení Komise (EHS) č. 2367/90 ze dne 25. července 1990 o oznamování, lhůtách a slyšeních v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 4064/89 ze dne 21. prosince 1989 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. L 219, 14.8.1990, s. 5).

Obecná procesní pravidla:

3. 362 R 0017: nařízení Rady č. 17/62 ze dne 6. února 1962. První nařízení, kterým se provádějí články 85 a 86 Smlouvy (Úř. věst. 13, 21.2.1962, s. 204/62), ve znění:

— 362 R 0059: nařízení č. 59/62 ze dne 3. července 1962 (Úř. věst. 58, 10.7.1962, s. 1655/62),

— 363 R 0118: nařízení č. 118/63 ze dne 5. listopadu 1963 (Úř. věst. 162, 7.11.1963, s. 2696/ 63),

— 371 R 2822: nařízení (EHS) č. 2822/71 ze dne 20. prosince 1971 (Úř. věst. L 185, 29.12.1971, s. 49),

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 92),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 93),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 165).

4. 362 R 0027: nařízení Komise č. 27/62 ze dne 3. května 1962. První nařízení, kterým se provádějí nařízení Rady č. 17/62 ze dne 6. února 1962 (Forma, obsah a jiné podrobnosti žádostí a oznámení) (Úř. věst. 35, 10.5.1962, s. 1118/ 62), ve znění:

— 368 R 1133: nařízení (EHS) č. 1133/68 ze dne 26. července 1968 (Úř. věst. L 189, 1.8.1968, s. 1),

— 375 R 1699: nařízení (EHS) č. 1699/75 ze dne 2. července 1975 (Úř. věst. L 172, 3.7.1975, s. 11),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 94),

— 385 R 2526: nařízení (EHS) č. 25236/85 ze dne 5. srpna 1985 (Úř. věst. L 240, 7.9.1985, s. 1),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 166).

5. 363 R 0099: nařízení Komise č. 99/63 ze dne 25. července 1963 o slyšeních podle čl. 19 odst. 1 a 2 nařízení Rady (EHS) č. 17/62 ze dne 6. února 1962 (Úř. věst. 13, 21.2.1962, s. 204/63).

Doprava:

6. 362 R 0141: nařízení Rady č. 141/62 ze dne 26. listopadu 1962, kterým se vyjímá doprava z působnosti nařízení Rady č. 17, ve znění nařízení č. 165/63/EHS a 1002/67/ EHS (Úř. věst. 124, 28.11.1962, s. 2571/62).

7. 368 R 1017: článek 6 a články 10 až 31 nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 ze dne 19. července 1968 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 175, 23.7.1968, s. 1).

8. 369 R 1629: nařízení Komise (EHS) č. 1629/69 ze dne 8. srpna 1969 o formě, obsahu a jiných podrobnostech stížností podle článku 10, žádostí podle článku 12 a oznámení podle čl. 14 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 ze dne 19. července 1968 (Úř. věst. L 209, 21.8.1969, s. 1).

9. 369 R 1630: nařízení Komise (EHS) č. 1630/69 ze dne 8. srpna 1969 o konzultacích podle čl. 26 odst. 1 a 2 nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 ze dne 19. července 1968 (Úř. věst. L 209, 21.8.1969, s. 11).

10. 374 R 2988: nařízení Rady (EHS) č. 2988/74 ze dne 26. listopadu 1974 o promlčení v záležitostech stíhání a výkonu práva v oblasti dopravy a hospodářské soutěže v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. L 319, 29.11.1974, s. 1).

11. 386 R 4056: část II nařízení Rady (EHS) č. 4056/86 ze dne 22. prosince 1986, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 85 a 86 Smlouvy v námořní dopravě (Úř. věst. L 378, 31.12.1986, s. 4).

12. 388 R 4260: nařízení Komise (EHS) č. 4260/88 ze dne 6. prosince 1988 o sděleních, stížnostech, žádostech a slyšeních podle nařízení Rady (EHS) č. 4056/86, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 85 a 86 Smlouvy v námořní dopravě (Úř. věst. L 374, 31.12.1988, s. 1).

13. 387 R 3975: nařízení Rady (EHS) č. 3975/87 ze dne 14. prosince 1987, kterým se stanoví postup pro použití pravidel hospodářské soutěže pro podniky v odvětví letecké dopravy (Úř. věst. L 374, 31.12.1987, s. 1), ve znění:

— 391 R 1284: nařízení Rady (EHS) č. 1284/91 ze dne 14. května 1991 (Úř. věst. L 122, 17.5.1991, s. 2).

14. 388 R 4261: nařízení Komise (EHS) č. 4261/88 ze dne 16. prosince 1988 o stížnostech, žádostech a slyšeních podle nařízení Rady (EHS) č. 3975/87, kterým se stanoví postupy pro použití pravidel hospodářské soutěže pro podniky v letecké dopravě (Úř. věst. L 376, 31.12.1988, s. 10).

2. Kromě aktů vyjmenovaných v příloze XIV Dohody jsou pravomoci a funkce svěřené Komisi ES pro účely uplatňování pravidel hospodářské soutěže podle Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli uvedeny v těchto aktech:

1. ustanovení čl. 65 odst. 2 třetího, čtvrtého a pátého pod-odstavce, odst. 3, odst. 4 druhého pododstavce a odstavce 5 Smlouvy ESUO;

2. ustanovení čl. 66 odst. 2 druhého, třetího a čtvrtého pododstavce a odstavců 4, 5 a 6 Smlouvy ESUO;

3. 354 D 7026: rozhodnutí Vysokého úřadu č. 26/54 ze dne 6. května 1954, kterým se stanoví nařízení o informacích poskytovaných podle čl. 66 odst. 4 Smlouvy (Úř. věst. ESUO 9, 11.5.1954, str. 350/54).

4. 378 S 0715: rozhodnutí Komise č. 715/78/ESUO ze dne 6. dubna 1978 o promlčecích dobách v sankčních řízeních a při výkonu rozhodnutí podle Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli (Úř. věst. L 94, 8.4.1978, s. 22).

5. 384 S 0379: rozhodnutí Komise č. 379/84/ESUO ze dne 15. února 1984 o vymezení pravomoci úředníků a zmocněnců Komise pověřených provádět kontroly podle Smlouvy ESUO a rozhodnutí přijatých na jejím základě (Úř. věst. L 46, 16.2.1984, s. 23).

Článek 4

1. Dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě uvedené v čl. 53 odst. 1 Dohody, ke kterým dojde po vstupu Dohody v platnost a pro které zúčastněné osoby hodlají uplatňovat čl. 5 3 odst. 3 Dohody, musí být oznámeny příslušnému kontrolnímu úřadu podle článku 56 Dohody, protokolu 23 a pravidel uvedených v článcích 1, 2 a 3 tohoto protokolu. Dokud nejsou oznámeny, nelze přijmou žádné rozhodnutí podle čl. 53 odst. 3.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, pokud

a) se jich účastní pouze podniky z jednoho členského státu ES nebo jednoho státu ESVO a tyto dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě se netýkají ani dovozu, ani vývozu mezi smluvními stranami;

b) se jich účastní pouze dva podniky a tyto dohody pouze:

i) omezují svobodu jedné strany dohody určovat ceny nebo podmínky obchodu při dalším prodeji zboží, které získala od druhé strany dohody, nebo

ii) ukládají nabyvateli nebo uživateli práv průmyslového vlastnictví - zejména patentů, průmyslových vzorů, užitných vzorů nebo ochranných známek - nebo osobám oprávněným ze smlouvy zahrnující převod nebo poskytnutí práva využívat způsob výroby nebo znalosti týkající se užívání a uplatňování průmyslových procesů, omezení výkonu práv;

c) jejich předmětem je pouze

i) vývoj nebo jednotné uplatňování norem nebo typů,

ii) společný výzkum či vývoj,

iii) specializace ve výrobě výrobků včetně dohod nezbytných k jejímu dosažení,

— nepředstavují-li výrobky, jež jsou předmětem specializace, na podstatné části území, na něž se vztahuje Dohoda, více než 15 % objemu obchodu s totožnými výrobky anebo s výrobky, které uživatel považuje za obdobné pro jejich vlastnosti, cenu a použití a

— nepřesahuje-li celkový roční obrat zúčastněných podniků 200 milionů ECU.

Tyto dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mohou být oznámeny příslušnému kontrolnímu úřadu podle článku 56, protokolu 23 a pravidel uvedených v článcích 1, 2 a 3 tohoto protokolu.

Článek 5

1. Dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě uvedené v čl. 53 odst. 1 Dohody existující ke dni vstupu Dohody v platnost a pro něž strany hodlají použít čl. 53 odst. 3 Dohody, musí být oznámeny příslušnému kontrolnímu úřadu v souladu s článkem 56, protokolem 23 a pravidly uvedenými v článcích 1, 2 a 3 tohoto protokolu do šesti měsíců ode dne vstupu Dohody v platnost.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě uvedené v čl. 53 odst. 1 Dohody spadají do kategorií uvedených v čl. 4 odst. 2 tohoto protokolu; lze je oznámit příslušnému kontrolnímu úřadu v souladu s článkem 56, protokolem 23 a pravidly uvedenými v článcích 1, 2 a 3 tohoto protokolu.

Článek 6

Vydá-li příslušný kontrolní úřad rozhodnutí podle čl. 53 odst. 3 Dohody, určí v něm den, kdy rozhodnutí nabude účinku. Tento den může předcházet dni oznámení, jde-li o dohody, rozhodnutí sdružení podniků nebo jednání ve vzájemné shodě spadající do působnosti čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 tohoto protokolu nebo do působnosti čl. 5 odst. 1 tohoto protokolu, které byly oznámeny ve lhůtě uvedené v čl. 5 odst. 1.

Článek 7

1. Pokud dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě uvedené v čl. 53 odst. 1 Dohody existující ke dni vstupu Dohody v platnost a oznámené ve lhůtě uvedené v čl. 5 odst. 1 tohoto protokolu nesplňují požadavky čl. 53 odst. 3 Dohody a zúčastněné podniky nebo sdružení podniků je přestanou používat nebo je upraví tak, aby se na ně již nevztahoval zákaz obsažený v čí. 53 odst. 1 Dohody, nebo pokud splňují požadavky čl. 53 odst. 3 Dohody, použije se zákaz uvedený v čl. 53 odst. 1 pouze po dobu stanovenou příslušným kontrolním úřadem. Rozhodnutí příslušného kontrolního úřadu podle předchozí věty nelze uplatňovat vůči podnikům a sdružením podniků, které výslovně nesouhlasily s oznámením.

2. Odstavec 1 se vztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě existující v den vstupu Dohody v platnost a spadající do působnosti čl. 4 odst. 2 tohoto protokolu, pokud jsou oznámeny ve lhůtě šesti měsíců ode dne vstupu Dohody v platnost.

Článek 8

Žádosti a oznámení podané Komisi ES přede dnem vstupu Dohody v platnost se považují za odpovídající ustanovením Dohody o žádostech a oznámeních.

Příslušný kontrolní úřad může podle článku 56 Dohody a článku 10 protokolu 23 požadovat, aby mu byl předložen řádně vyplněný formulář předepsaný pro provádění Dohody ve lhůtě, kterou určí. V tomto případě se žádosti a oznámení považují za řádně podané, pouze pokud jsou formuláře předloženy v dané lhůtě a v souladu s ustanoveními Dohody.

Článek 9

Pokuty za porušení čl. 53 odst. 1 Dohody nelze ukládat za jednání, ke kterému došlo před oznámením dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, na které se vztahují články 5 a 6 tohoto protokolu a které byly oznámeny ve lhůtách stanovených v těchto článcích.

Článek 10

Smluvní strany zajistí, aby do šesti měsíců po vstupu Dohody v platnost byla přijata opatření zabezpečující, že úředníkům Kontrolního úřadu ESVO a Komise ES bude poskytnuta nezbytná pomoc, která jim umožní provádět šetření podle Dohody.

Článek 11

Pokud jde o dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě existující ke dni vstupu Dohody v platnost a spadající do působnosti čl. 53 odst. 1 Dohody nepoužije se zákaz podle čl. 53 odst. 1, pokud jsou tyto dohody rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě změněny do šesti měsíců od vstupu Dohody v platnost, aby splňovaly podmínky obsažené ve skupinových výjimkách stanovených v příloze XIV.

Článek 12

Pokud jde o dohody, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě existující ke dni vstupu Dohody v platnost a spadající do působnosti čl. 53 odst. 1 Dohody, nepoužije se zákaz podle čl. 5 3 odst. 1 ode dne vstupu Dohody v platnost, pokud jsou tyto dohody, rozhodnutí nebo jednání změněny ve lhůtě šesti měsíců ode dne vstupu Dohody v platnost, aby se na ně zákaz podle čl. 53 odst. 1 již nevztahoval.

Článek 13

Dohody, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, na které se vztahuje individuální výjimka podle čl. 85 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství před vstupem Dohody v platnost, budou i nadále vyňaty z působnosti ustanovení Dohody až do dne skončení jejich platnosti, jak je uvedena v rozhodnutích udělujících tyto výjimky, nebo dokud Komise ES nerozhodne jinak, nastane-li tento den dříve.


PROTOKOL 22

o definici výrazu „podnik“ a „obrat“ (článek 56)

Článek 1

Pro účely přidělování jednotlivých případů podle článku 56 Dohody se „podnikem“ rozumí každý subjekt vykonávající činnosti obchodní nebo hospodářské povahy.

Článek 2

Ve smyslu článku 56 Dohody se „obratem“ rozumí částky získané prodejem výrobků a poskytováním služeb dotčenými podniky, které odpovídají jejich běžné činnosti, během posledního účetního období na území, na něž se vztahuje Dohoda, po odečtení prodejních slev, jakož i daně z přidané hodnoty a dalších daní přímo souvisejících s obratem.

Článek 3

Místo obratu se použije:

a) pro úvěrové instituce a ostatní finanční instituce celkové jmění násobené poměrem mezi pohledávkami za úvěrovými institucemi a zákazníky, které vyplývají z obchodování s rezidenty na území, na něž se vztahuje Dohoda, a celkovým objemem těchto pohledávek;

b) pro pojišťovací podniky celková hodnota hrubého pojistného přijatého od rezidentů na území, na něž se vztahuje Dohoda, která zahrnuje všechny přijaté částky nebo částky určené k přijetí na základě pojistných smluv vydaných pojišťovnami nebo na jejich účet, včetně pojistného převedeného zajišťovatelům a po odečtení daní a obdobných poplatků vybíraných na základě výše pojistného nebo jeho celkového objemu.

Článek 4

1. Odchylně od definice obratu pro účely článku 56 Dohody, obsažené v článku 2 tohoto protokolu, je rozhodný obrat tvořen,

a) jde-li o dohody, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě týkající se ujednání o distribuci a dodávkách mezi nekonkurujícími si podniky, z částek získaných prodejem výrobků a poskytováním služeb, které jsou předmětem dohod, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě, jakož i jiných výrobků nebo služeb, jež uživatelé považují za rovnocenné z hlediska jejich vlastností, ceny a určení;

b) jde-li o smlouvy, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě týkající se ujednání o přenosu technologií mezi nekonkurujícími si podniky, z částek získaných prodejem výrobků nebo poskytováním služeb, které jsou výsledkem technologie, jež je předmětem dohod, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě, jakož i z částek získaných prodejem výrobků nebo poskytováním služeb, které má technologie zlepšit nebo nahradit.

2. Nelze-li však v okamžiku vstupu v platnost ujednání uvedených v odst. 1 písm. a) a b) obrat vyplývající z prodeje výrobků nebo poskytování služeb doložit, použije se obecné pravidlo uvedené v článku 2.

Článek 5

1. Týká-li se jednotlivý případ výrobků spadajících do oblasti působnosti protokolu 25, představuje rozhodný obrat pro přidělení těchto případů obrat dosažený z těchto výrobků.

2. Týká-li se jednotlivý případ výrobků spadajících do oblasti působnosti protokolu 25, jakož i výrobků nebo služeb spadajících do oblasti působnosti článků 53 a 54 Dohody, je rozhodný obrat určen s ohledem na všechny výrobky a služby ve smyslu článku 2 tohoto protokolu.


PROTOKOL 23

o spolupráci mezi kontrolními úřady (článek 58)

OBECNÉ ZÁSADY

Článek 1

Kontrolní úřad ESVO a Komise ES si na žádost některého z kontrolních úřadů vyměňují informace a konzultují se o otázkách obecné politiky.

Kontrolní úřad ESVO a Komise ES v souladu se svými vnitřními předpisy a s ohledem na článek 56 Dohody a na protokol 22, jakož i na svou nezávislost v rozhodování spolupracují při posuzování jednotlivých případů spadajících do působnosti čl. 56 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 druhé věty a odst. 3 Dohody způsoby níže uvedenými.

Pro účely tohoto protokolu výraz „území kontrolního úřadu“ označuje pro Komisi ES území členských států ES, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství nebo Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli za podmínek stanovených v těchto smlouvách, a pro Kontrolní úřad ESVO území států ESVO, na něž se vztahuje tato smlouva.

ÚVODNÍ FÁZE ŘÍZENÍ

Článek 2

V případech uvedených v čl. 56 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 druhé větě a odst. 3 Dohody si Kontrolní úřad ESVO a Komise ES v rozumné lhůtě předávají oznámení a stížnosti, pokud není zřejmé, že byly zaslány oběma kontrolním úřadům. Budou se také vzájemně informovat, zahájí-li řízení z moci úřední.

Kontrolní úřad, který obdrží sdělení uvedené v prvním pod-odstavci, může předložit své připomínky ve lhůtě čtyřiceti pracovních dnů od obdržení.

Článek 3

V případech uvedených v čl. 56 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 druhé větě a odst. 3 Dohody konzultuje příslušný kontrolní úřad druhý kontrolní úřad, pokud

— zveřejní svůj záměr vydat negativní potvrzení,

— zveřejní svůj záměr přijmout rozhodnutí na základě čl. 53 odst. 3 nebo

— zašle dotčeným podnikům nebo sdružením podniků vyjádření svých námitek.

Kontrolní úřad může vznést své připomínky ve lhůtě stanovené ve výše uvedeném zveřejnění nebo ve vyjádření námitek.

Připomínky dotčených podniků nebo třetích osob jsou předány druhému kontrolnímu úřadu.

Článek 4

V případech uvedených v čl. 56 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 druhé větě a odst. 3 Dohody předá příslušný kontrolní úřad druhému kontrolnímu úřadu úřední dopis, kterým se uzavírá spis anebo zamítá stížnost.

Článek 5

V případech uvedených v čl. 56 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 druhé větě a odst. 3 Dohody přizve příslušný kontrolní úřad druhý kontrolní úřad, aby byl zastoupen při slyšení dotčených podniků. Toto pozvání se rovněž zašle státům, které spadají do pravomoci druhého kontrolního úřadu.

PORADNÍ VÝBORY

Článek 6

V případech uvedených v čl. 56 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 druhé větě a odst. 3 Dohody příslušný kontrolní úřad včas informuje druhý kontrolní úřad o dni zasedání poradního výboru a zašle mu související dokumentaci.

Všechny dokumenty předané pro tento účel druhým kontrolním úřadem jsou předloženy poradnímu výboru kontrolního úřadu, který je příslušný rozhodnout ve věci podle článku 56, společně s materiály, které tento kontrolní úřad zaslal.

Každý kontrolní úřad a státy spadající do jeho pravomoci mají právo být zastoupeny na zasedání poradního výboru druhého kontrolního úřadu a vyjadřovat tam své názory; nemají však hlasovací právo.

ŽÁDOST O DOKUMENTY A PRÁVO PŘEDKLÁDAT PŘIPOMÍNKY

Článek 7

V případech uvedených v čl. 56 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 druhé větě a odst. 3 Dohody může kontrolní úřad, který není příslušný rozhodnout o případu podle článku 56, žádat v každé fázi řízení o opisy hlavních dokumentů předložených příslušnému kontrolnímu úřadu za účelem zjištění existence porušení článků 53 a 54 Dohody nebo získání negativního potvrzení či výjimky a navíc může před vydáním konečného rozhodnutí předložit veškeré připomínky, které považuje za vhodné.

SPRÁVNÍ POMOC

Článek 8

1. Při odesílání žádosti o informace podniku nebo sdružení podniků usazenému na území druhého kontrolního úřadu zašle příslušný kontrolní úřad, jak je vymezen v článku 56 Dohody, současně opis této žádosti druhému kontrolnímu úřadu.

2. Neposkytne-li tento podnik nebo sdružení podniků požadované informace ve lhůtě stanovené příslušným kontrolním úřadem nebo je dodá v neúplné podobě, vyžádá si je příslušný kontrolní úřad rozhodnutím. V případě podniků nebo sdružení podniků usazených na území druhého kontrolního úřadu zašle příslušný kontrolní úřad opis tohoto rozhodnutí druhém kontrolnímu úřadu.

3. Na žádost příslušného kontrolního úřadu, jak je vymezen v článku 56 Dohody, provede druhý kontrolní úřad v souladu se svými vnitřními předpisy šetření na svém území v případech, kdy to příslušný kontrolní úřad, který o to žádá, považuje za nezbytné.

4. Příslušný kontrolní úřad má právo být zastoupen při šetření prováděném druhým kontrolním úřadem podle odstavce 3 a aktivně se jej účastnit.

5. Všechny informace získané během těchto šetření prováděných na žádost jsou neprodleně po jejich ukončení předány kontrolnímu úřadu, který o ně požádal.

6. Pokud příslušný kontrolní úřad provádí na svém území šetření v případech uvedených v čl. 56 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 druhé větě a odst. 3 Dohody, uvědomí druhý kontrolní úřad o provádění těchto šetření a na jeho žádost mu sdělí důležité výsledky šetření.

Článek 9

1. Informace získané na základě tohoto protokolu lze použít pouze pro účely řízení podle článků 53 a 54 Dohody.

2. Komise ES, Kontrolní úřad ESVO, příslušné orgány členských států ES a států ESVO, jakož i jejich úředníci a ostatní zaměstnanci jsou povinni nesdělovat informace, které získají na základě tohoto protokolu a na které se z jejich podstaty vztahuje profesní tajemství.

3. Pravidla týkající se profesního tajemství a omezeného používání informací, která stanoví Dohoda nebo právní předpisy smluvních stran, nebrání výměně informací ve smyslu tohoto protokolu.

Článek 10

1. Pro oznámení dohody zašlou podniky oznámení příslušnému kontrolnímu úřadu podle článku 56 Dohody. Stížnosti lze zasílat kterémukoli z obou kontrolních úřadů.

2. Oznámení nebo stížnosti zaslané kontrolnímu úřadu, který není podle článku 56 příslušný rozhodnout v dané věci, jsou neprodleně postoupeny příslušnému kontrolnímu úřadu.

3. Zjistí-li se při přípravě nebo zahájení řízení z moci úřední, že druhý kontrolní úřad je příslušný rozhodnout ve věci podle článku 56 Dohody, je tato věc postoupena příslušnému kontrolnímu úřadu.

4. Jakmile je věc postoupena druhému kontrolnímu úřadu podle odstavců 2 a 3, nelze ji postoupit zpět. Věc nelze postoupit po zveřejnění záměru vydat negativní potvrzení, po zveřejnění záměru přijmout rozhodnutí k provedení čl. 53 odst. 3 Dohody, po odeslání vyjádření námitek dotčeným podnikům nebo sdružením podnikům ani po zaslání dopisu informujícího žadatele, že pro projednání stížnosti neexistují dostatečné důvody.

Článek 11

Dnem podání žádosti nebo oznámení se rozumí den jejich obdržení Komisí ES nebo Kontrolním úřadem ESVO nezávisle na tom, který z nich je příslušný věc rozhodnout podle článku 56 Dohody. Jsou-li však žádost nebo oznámení zaslány doporučené, považují se za podané dnem uvedeným na poštovním razítku místa odeslání.

JAZYKY

Článek 12

Pokud jde o oznámení, žádosti a stížnosti mohou si podniky pro styk s Kontrolním úřadem ESVO a s Komisí ES vybrat kterýkoli z úředních jazyků států ESVO a Evropského společenství. Platí to rovněž pro všechny fáze řízení bez ohledu na to, zda bylo zahájeno na základě oznámení, žádosti, stížnosti nebo z moci úřední příslušného kontrolního úřadu.


PROTOKOL 24

o spolupráci v oblasti kontroly spojování

OBECNÉ ZÁSADY

Článek 1

1. Kontrolní úřad ESVO a Komise ES si na žádost některého z kontrolních úřadů vyměňují informace a společně konzultují otázky obecné politiky.

2. V případech spadajících pod čl. 57 odst. 2 písm. a) spolupracují Komise ES a Kontrolní úřad ESVO při posuzování spojování postupy stanovenými níže.

3. Pro účely tohoto protokolu se „územím kontrolního úřadu“ rozumí pro Komisi ES území členských států ES, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství nebo případně Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli za podmínek stanovených v těchto smlouvách, a pro Kontrolní úřad ESVO území států ESVO, na které se vztahuje Dohoda.

Článek 2

1. Spolupráce probíhá v souladu s tímto protokolem,

a) je-li celkový obrat dotčených podniků dosažený na území států ESVO rovný nebo vyšší než 25 % jejich celkového obratu na území, na které se vztahuje Dohoda, nebo

b) představuje-li obrat dosažený na území států ESVO nejméně dvěma dotčenými podniky částku vyšší než 250 miliónů ECU nebo

c) může-li spojení vést k vytvoření nebo k posílení dominantního postavení, v jehož důsledku by na území jednoho nebo několika států ESVO nebo na jejich podstatné části došlo k závažnému narušení hospodářské soutěže.

2. Spolupráce rovněž probíhá,

a) hrozí-li, že spojení vytvoří nebo posílí dominantní postavení, v jehož důsledku dojde k závažnému narušení účinné hospodářské soutěže na trhu uvnitř státu ESVO, který má všechny vlastnosti odlišného trhu, ať jde o podstatnou část území, na které se vztahuje Dohoda či nikoli, nebo

b) přeje-li si stát ESVO přijmout opatření na ochranu oprávněných zájmů ve smyslu článku 7.

POČÁTEČNÍ FÁZE ŘÍZENÍ

Článek 3

1. Komise ES předá Kontrolnímu úřadu ESVO do tří pracovních dnů kopie oznámení o případech uvedených v čl. 2 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a co nejrychleji kopie hlavních dokladů, která jí byly předány nebo které vydala.

2. Komise ES vykonává postupy podle článku 57 Dohody v úzkém a trvalém spojení s Kontrolním úřadem ESVO. Kontrolní úřad ESVO a státy ESVO mohou k těmto postupům vyjádřit svá stanoviska. Pro účely článku 6 tohoto protokolu získává Komise ES informace od příslušného orgánu dotyčného státu ESVO a umožňuje mu vyjadřovat jeho stanoviska v každé fázi řízení až do přijetí rozhodnutí v souladu se zmíněným článkem. Pro tento účel mu Komise ES umožní přístup ke spisu.

SLYŠENÍ

Článek 4

V případech uvedených v čl. 2 odst. 1 a odst. 2 písm. a) přizve Komise ES Kontrolní úřad ESVO, aby byl zastupován při slyšeních dotčených podniků. Státy ESVO zde rovněž mohou být zastoupeny.

PORADNÍ VÝBOR ES PRO KONTROLU SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ

Článek 5

1. V případech uvedených v čl. 2 odst. 1 a odst. 2 písm. a) uvědomí Komise ES v rozumné lhůtě Kontrolní úřad ESVO o dni zasedání Poradního výboru ES pro spojování podniků a předá mu související dokumenty.

2. Veškeré dokumenty, které za tímto účelem předá Kontrolní úřad ESVO včetně dokumentů od států ESVO, se předloží Poradnímu výboru ES pro spojování podniků společně s dalšími dokumenty, které předloží Komise ES.

3. Kontrolní úřad ESVO a státy ESVO jsou oprávněny být zastoupeny na zasedání Poradního výboru o spojování podniků a vyjadřovat zde svá stanoviska; nemají však hlasovací právo.

PRÁVA JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ

Článek 6

1. Komise ES může rozhodnutím, které neprodleně oznámí dotčeným podnikům, příslušným orgánům členských států Společenství a Kontrolnímu úřadu ESVO, vrátit dotčenému státu ESVO případ oznámeného spojení, pokud touto operací hrozí, že bude vytvořeno nebo posíleno dominantní postavení, v jehož důsledku by byla závažně narušena hospodářská soutěž na trhu uvnitř tohoto státu, který má všechny vlastnosti odlišného trhu, ať jde o podstatnou část území, na které se vztahuje Dohoda, či nikoli.

2. V případech uvedených v odstavci 1 se může kterýkoli stát ESVO obrátit na Soudní dvůr ES ze stejných důvodů a za stejných podmínek jako členský stát Společenství podle článku 173 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména požadovat použití prozatímních opatření pro účely uplatňování svého vnitrostátního práva upravujícího hospodářskou soutěž.

Článek 7

1. Aniž je dotčena výlučná příslušnost Komise ES řešit spojování podniků na úrovni Společenství v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 4064/89 ze dne 21. prosince 1989 o kontrole spojování podniků (Uř. vést. L 395, 30.12.1989, s. 1, ve znění opravy v Úř. věst. L 257, 21.9.1990, s. 13), mohou státy ESVO přijmout vhodná opatření pro ochranu jiných oprávněných zájmů, než ke kterým přihlíží zmíněné nařízení a které jsou slučitelné s obecnými zásadami a ostatními ustanoveními přímo nebo nepřímo obsaženými v Dohodě.

2. Za oprávněné zájmy ve smyslu odstavce 1 se považují veřejná bezpečnost, pluralita médií a pravidla obezřetnostního dohledu.

3. Před přijetím výše uvedených opatření musí být Komisi ES sdělen jakýkoli jiný veřejný zájem, který Komise ES po posouzení jeho slučitelnosti s obecnými zásadami a dalšími ustanoveními přímo nebo nepřímo uvedenými v Dohodě uzná. Komise ES oznámí své rozhodnutí Kontrolnímu úřadu ESVO a dotčenému státu ESVO ve lhůtě jednoho měsíce od zmíněného sdělení.

SPRÁVNÍ POMOC

Článek 8

1. Komise ES může při plnění svých úkolů, které jí byly svěřeny pro provedení článku 57, získávat veškeré nezbytné informace od Kontrolního úřadu ESVO a od států ESVO.

2. Při odesílání žádosti o informace osobě, podniku nebo sdružení podniků usazeným na území Kontrolního úřadu ESVO zašle Komise ES zároveň opis této žádosti Kontrolnímu úřadu ESVO.

3. Neposkytne-li tato osoba, podnik nebo sdružení podniků neposkytnou požadované informace ve lhůtě stanovené Komisí nebo je dodá v neúplné podobě, vyžádá si je Komise ES rozhodnutím a jeho opis zašle Kontrolnímu úřadu ESVO.

4. Na žádost Komise ES provede Kontrolní úřad ESVO na svém území šetření.

5. Komise ES má právo být zastoupena při šetření podle odstavce 4 a aktivně se jej účastnit.

6. Veškeré informace získané během těchto šetření prováděných na žádost jsou neprodleně po jejich skončení předány Komisi ES.

7. Pokud Komise ES provádí šetření na území Společenství, uvědomí v případech uvedených v čl. 2 odst. 1 a odst. 2 písm. a) Kontrolní úřad ESVO o provádění těchto šetření došlo a na jeho žádost mu vhodným způsobem sdělí důležité výsledky šetření.

PROFESNÍ TAJEMSTVÍ

Článek 9

1. Informace získané na základě tohoto protokolu lze využít pouze pro účely postupu podle článku 57 Dohody.

2. Komise ES, Kontrolní úřad ESVO, příslušné orgány členských států ES a států ESVO a jejich úředníci a ostatní zaměstnanci jsou povinni nesdělovat informace, které získají v důsledku uplatňování tohoto protokolu a na které se z jejich podstaty vztahuje profesní tajemství.

3. Pravidla týkající se profesního tajemství a omezeného používání informací, která stanoví Dohoda nebo právní předpisy smluvních stran, nebrání výměně a používání informací ve smyslu tohoto protokolu.

OZNÁMENÍ

Článek 10

1. Podniky zašlou svá oznámení příslušnému kontrolnímu úřadu podle čl. 57 odst. 2 Dohody.

2. Oznámení nebo stížnosti zaslané orgánu, který není podle článku 57 příslušný rozhodnout v dané věci, jsou neprodleně postoupeny příslušnému kontrolnímu úřadu.

Článek 11

Dnem podání oznámení se rozumí den jeho obdržení příslušným kontrolním úřadem.

Dnem podání oznámení se rozumí den jeho obdržení Komisí ES nebo Kontrolním úřadem ES, dojde-li k oznámení v souladu s prováděcími pravidly podle článku 57 Dohody, ale na věc se vztahuje článek 53.

JAZYKY

Článek 12

1. Pokud jde o oznámení, jsou podniky oprávněny vybrat si pro styk s Kontrolním úřadem ESVO a Komisí ES kterýkoli z úředních jazyků státu ESVO nebo Společenství. To platí rovněž pro všechny stupně řízení.

2. Pokud se podnik rozhodne obrátit se na kontrolní úřad v jazyce, který není jedním z úředních jazyků států spadajících do pravomoci zmíněného úřadu ani jeho pracovním jazykem, připojí ke všem dokumentům překlad do některého z úředních jazyků zmíněného úřadu.

3. Pokud jde o podniky, které nečiní oznámení, mohou rovněž přijímat sdělení Kontrolního úřadu ESVO a Komise ES v některém pro tento účel vyhovujícím úředním jazyce států ESVO nebo členských států ES nebo v pracovním jazyce jednoho z těchto úřadů. Rozhodnou-li se obrátit na kontrolní úřad v jazyce, který není jedním z úředních jazyků států spadajících do pravomoci tohoto úřadu ani jeho pracovním jazykem, použije se odstavec 2.

4. Jazyk vybraný pro překlad určuje jazyk, ve kterém se příslušný orgán může obracet na podniky.

LHŮTY A DALŠÍ PROCESNÍ OTÁZKY

Článek 13

Pokud jde o lhůty a další procesní otázky, uplatní se pro spolupráci mezi Komisí ES a Kontrolním úřadem ESVO a státy ESVO rovněž prováděcí pravidla k článku 57 Dohody, nesta-noví-li tento protokol jinak.

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Článek 14

Článek 57 Dohody se nevztahuje na spojení podniků, která jsou předmětem dohody nebo zveřejnění nebo ke kterým došlo cestou nabytí před vstupem Dohody v platnost. Nepoužije se v žádném případě pro spojení, která jsou předmětem řízení zahájeného z podnětu vnitrostátního orgánu příslušného pro oblast spojování podniků před zmíněným dnem.


PROTOKOL 25

o hospodářské soutěži v oblasti uhlí a oceli

Článek 1

1. Jsou zakázány veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě související s výrobky uvedenými v protokolu 14, které by mohly ovlivnit obchod mezi smluvními stranami, pokud by mohly na území, na něž se vztahuje Dohoda, přímo nebo nepřímo vyloučit, omezit nebo narušit běžnou hospodářskou soutěž, a zejména ty, které

a) stanoví nebo určují ceny;

b) omezují nebo kontrolují výrobu, technický vývoj nebo investice;

c) rozdělují trhy, výrobky, zákazníky nebo nákupní zdroje.

2. Příslušný kontrolní úřad uvedený v článku 56 Dohody povolí pro výrobky uvedené v odstavci 1 dohody o specializaci

nebo dohody o společných nákupech nebo prodejích, pokud zjistí, že

a) tato specializace nebo společné nákupy nebo prodeje přispívají ke značnému zlepšení výroby nebo distribuce uvedených výrobků;

b) dotčená dohoda je nezbytně nutná pro dosažení těchto výsledků, aniž by byla více omezující, než vyžaduje její předmět, a

c) dohoda nemůže poskytnout zúčastněným podnikům pravomoc určovat ceny, kontrolovat nebo omezovat výrobu nebo odbyt pro podstatnou část dotčených výrobků na území, na které se vztahuje Dohoda, ani je vyloučit z účinné hospodářské soutěže s jinými podniky na území, na které se vztahuje Dohoda.

Pokud příslušný kontrolní úřad zjistí, že některé dohody jsou svou povahou a důsledky zcela obdobné dohodám uvedeným výše, zejména s ohledem na uplatňování tohoto odstavce na distribuční podniky, schválí rovněž tyto dohody, je-li přesvědčen, že splňují stejné podmínky.

3. Dohody nebo rozhodnutí zakázané podle odstavce 1 jsou neplatné od počátku a nelze se na ně odvolávat před žádným soudem členských států ES nebo států ESVO.

Článek 2

1. Každá operace vyžaduje předběžné povolení příslušného kontrolního úřadu uvedeného v článku 5 6 Dohody, s výhradou odstavce 3 tohoto článku, je-li jejím přímým nebo nepřímým účinkem na území, na které se vztahuje Dohoda, jako výsledek činnosti jakékoli osoby nebo podniku nebo skupiny osob nebo podniků, spojení podniků, z nichž alespoň na jeden se vztahuje článek 3, které může ovlivnit obchod mezi smluvními stranami, ať se operace týká stejného výrobku nebo různých výrobků a ať k ní dojde sloučením, nabytím akcií nebo aktiv, půjčkou, smlouvou nebo jakýmkoli jiným prostředkem kontroly.

2. Příslušný kontrolní úřad uvedený v článku 56 Dohody udělí povolení uvedené v odstavci 1, zjistí-li, že navrhovaná operace neposkytne, pokud jde o dotčený nebo dotčené výrobky, které spadají do jeho pravomoci, zúčastněným osobám nebo podnikům možnost

— určovat ceny, kontrolovat nebo omezovat výrobu nebo distribuci nebo bránit účinné hospodářské soutěži na podstatné části trhu s těmito výrobky nebo

— vyhýbat se pravidlům hospodářské soutěže vyplývajícím z uplatňování Dohody, zejména vytvořením uměle výsadního postavení včetně podstatné výhody při přístupu k zásobování nebo k trhům.

3. Kategorie operací mohou být s ohledem na význam aktiv nebo podniků, kterých se týkají, v souvislosti s druhem spojení, ke kterému má dojít, osvobozeny od povinnosti předběžného povolení.

4. Zjistí-li příslušný kontrolní úřad uvedený v článku 56 Dohody, že veřejné nebo soukromé podniky, které právně nebo fakticky mají nebo nabudou na trhu jednoho z výrobků spadajících do jejich pravomoci dominantní postavení, které je vylučuje z účinné hospodářské soutěže na významné části území, na které se vztahuje Dohoda, využívají tohoto postavení k účelům odporujícím cílům Dohody, a může-li toto zneužívání ovlivnit obchod mezi smluvními stranami, podá jim veškerá vhodná doporučení, aby toto postavení nebylo využíváno k uvedeným účelům.

Článek 3

Pro účely článků 1 a 2 a pro účely informací požadovaných pro jejich uplatňování a řízení s nimi související se „podnikem“ rozumí každý podnik, který vykonává výrobní činnost v odvětví uhlí nebo oceli na území, na něž se vztahuje Dohoda, jakož i podnik nebo subjekt, který pravidelně vykonává distribuční činnost jinou než prodej domácím zákazníkům nebo řemeslníkům.

Článek 4

Příloha XIV Dohody obsahuje zvláštní ustanovení provádějící zásady uvedené v článcích 1 a 2.

Článek 5

Kontrolní úřad ESVO a Komise ES zajistí uplatňování zásad uvedených v článcích 1 a 2 tohoto protokolu v souladu s ustanoveními provádějícími články 1 a 2 uvedenými v protokolu 21 a v příloze XIV Dohody.

Článek 6

O jednotlivých případech uvedených v článcích 1 a 2 tohoto protokolu rozhodne Komise ES nebo Kontrolní úřad ESVO v souladu s článkem 5 6 Dohody.

Článek 7

Aby byla zavedena a zachována jednotná kontrola hospodářské soutěže v celém EHP a podporováno stejnorodé provádění, uplatňování a výklad ustanovení Dohody spolupracují příslušné orgány v souladu s protokolem 23.


PROTOKOL 26

o pravomocích a funkcích Kontrolního úřadu ESVO v oblasti státních podpor

Viz rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 164/2001, Úř. věst. L 65, 7.3.2002, s. 46.


PROTOKOL 27

o spolupráci v oblasti státních podpor

Pro zajištění jednotného provádění, uplatňování a výkladu předpisů o státní podpoře na celém území smluvních stran a pro zaručení jejich harmonického rozvoje dodržují Komise ES a Kontrolní úřad ESVO tato pravidla:

a) k výměně informací a názorů o otázkách obecné politiky, jako je provádění, uplatňování a výklad předpisů o státní podpoře stanovených Dohodou, dochází pravidelně nebo na žádost některého z kontrolních úřadů;

b) Komise ES a Kontrolní úřad ESVO pravidelně provádějí šetření o státních podporách ve státech spadajících do jejich pravomoci. Zprávy ze šetření jsou zpřístupněny druhému kontrolnímu úřadu;

c) je-li pro programy nebo případy státní podpory zahájen postup uvedený v čl. 93 odst. 2 prvním a druhém pododstavci Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství nebo odpovídající postup stanovený dohodou mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu ESVO, vyzvou Komise ES nebo Kontrolní úřad ESVO druhý kontrolní úřad, jakož i dotčené strany aby podaly své připomínky;

d) kontrolní úřady se vzájemně neprodleně informují o všech přijatých rozhodnutích;

e) zahájení postupu uvedeného v písmenu c) a rozhodnutí uvedená v písmenu d) příslušný kontrolní úřad zveřejní;

f) aniž je dotčen tento protokol, poskytují si Komise ES a Kontrolní úřad ESVO na žádost druhého kontrolního úřadu případ od případu informace a vyměňují si názory zejména na programy a případy státní podpory;

g) informace získané při uplatňování písmene f) se považují za důvěrné.


PROTOKOL 28

o duševním vlastnictví

Článek 1

Podstata ochrany

1. Pro účely tohoto protokolu zahrnuje výraz „duševní vlastnictví“ ochranu průmyslového a obchodního vlastnictví uvedeného v článku 13 Dohody

2. Aniž jsou dotčena ustanovení tohoto protokolu a přílohy XVII, přizpůsobí smluvní strany od vstupu Dohody v platnost své právní předpisy o duševním vlastnictví tak, aby byly slučitelné se zásadami volného pohybu zboží a služeb a s úrovní ochrany duševního vlastnictví dosaženou právem Společenství, včetně úrovně vymáhání těchto práv.

3. S výhradou procesních ustanovení Dohody, a aniž jsou dotčena ustanovení tohoto protokolu a přílohy XVII, přizpůsobí státy ESVO na žádost a po konzultaci smluvních stran své právní předpisy o duševním vlastnictví tak, aby dosáhly alespoň úroveň ochrany duševního vlastnictví, která ke dni podpisu Dohody převažuje ve Společenství.

Článek 2

Vyčerpání práv

1. V míře, v jaké je vyčerpání práv upraveno v aktech Společenství nebo v judikatuře Společenství, stanoví smluvní strany vyčerpání práv duševního vlastnictví, jak je stanoveno v právu Společenství. Aniž je dotčen budoucí vývoj judikatury, vykládá se toto ustanovení v souladu se související judikaturou Soudního dvora ES vydanou před podpisem Dohody.

2. Pokud jde o práva z patentu, nabývá toto ustanovení účinku nejpozději jeden rok po vstupu Dohody v platnost.

Článek 3

Patenty Společenství

1. Smluvní strany usilují, aby ve lhůtě tří let od vstupu v platnost dohody o patentech Společenství (89/695/EHS) uzavřely jednání za účelem účasti států ESVO na zmíněné dohodě. V případě Islandu však toto datum nemůže předcházet 1. lednu 1998.

2. Zvláštní podmínky účasti států ESVO na dohodě o patentech Společenství (89/695/EHS) budou předmětem pozdějších jednání.

3. Společenství se zavazuje po vstupu dohody o patentech Společenství v platnost vyzvat státy ESVO, které o to požádají, aby zahájily jednání v souladu s článkem 8 zmíněné dohody za podmínky, že tyto státy budou dodržovat odstavce 4 a 5.

4. Státy ESVO přizpůsobí své právní předpisy hmotným ustanovením Úmluvy o udělování evropských patentů ze dne 5. října 1973.

5. Pokud jde o patentovatelnost farmaceutických a potravinářských výrobků, dosáhne Finsko souladu s odstavcem 4 do 1. ledna 1995. Pokud jde o patentovatelnost farmaceutických výrobků, dosáhne Island souladu s odstavcem 4 do 1. ledna 1997. Společenství však Finsko ani Island nevyzve, aby zahájily jednání uvedená v odstavci 3, před těmito daty.

6. Aniž je dotčen článek 2, může majitel patentu na výrobek podle odstavce 5 podaného v některé ze smluvních stran v době, kdy patent nemohl být pro zmíněný výrobek získán ve Finsku nebo na Islandu, nebo jeho právní nástupce, využít práva, které uděluje tento patent, spočívajícího v zamezení dovozu a uvedení na trh tohoto výrobku ve smluvních stranách, v nichž výše uvedenému výrobku z patentu vyplývá ochrana, i přesto, že byl tento výrobek majitelem patentu nebo s jeho souhlasem poprvé uveden na trh ve Finsku nebo na Islandu.
Toto právo lze uplatnit pro výrobky uvedené v odstavci 5 do konce druhého roku od zavedení patentovatelnosti těchto výrobků ve Finsku nebo na Islandu.

Článek 4

Polovodičové výrobky

1. Smluvní strany mají právo přijmout rozhodnutí o rozšíření právní ochrany topografií polovodičových výrobků na osoby ze třetích zemí nebo území, které nejsou smluvní stranou Dohody, pokud tyto osoby nepožívají ochrany podle Dohody. Mohou za tímto účelem rovněž uzavřít dohody.

2. Pokud je právo na ochranu topografií polovodičových výrobků rozšířeno na zemi, která není smluvní stranou, dbá dotčená smluvní strana, aby zmíněná země udělila právo na ochranu ostatním smluvním stranám Dohody za podmínek rovnocenných podmínkám uděleným dotčené smluvní straně.

3. Rozšíření práv udělených souběžnými nebo rovnocennými dohodami nebo ujednáními nebo obdobnými rozhodnutími přijatými mezi některou ze smluvních stran a třetími zeměmi je uznáno a dodržováno všemi smluvními stranami.

4. Pokud jde o odstavce 1, 2 a 3, uplatní se obecné postupy informování, konzultací a řešení sporů uvedené v Dohodě.

5. V případě vzniku rozdílných vztahů mezi některou ze smluvních stran a některou třetí zemí se neprodleně konají konzultace podle odstavce 4 o důsledcích těchto rozdílů pro zachování volného pohybu zboží podle Dohody. Je-li přijata dohoda, ujednání nebo rozhodnutí bez ohledu na trvající rozpor mezi Společenstvím a jakoukoli jinou dotčenou smluvní stranou, použije se část VII Dohody.

Článek 5

Mezinárodní smlouvy

1. Smluvní strany se zavazují, že do 1. ledna 1995 přistoupí k těmto mnohostranným smlouvám o průmyslovém, duševním a obchodním vlastnictví:

a) Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Stockholmský akt, 1967);

b) Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (Pařížský akt, 1971);

c) Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (Řím, 1961);

d) Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (Madrid, 1989);

e) Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (Ženeva, 1977, revidována 1979);

f) Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání ukládání mikroorganismů pro účely patentového řízení (1980);

g) Smlouva o patentové spolupráci (1984).

2. Pro přístup Finska, Irska a Norska k protokolu k Madridské dohodě se datum uvedené v odstavci 1 nahrazuje 1. lednem 1996 a pro Island 1. lednem 1997.

3. Ode dne vstupu v platnost tohoto protokolu uvedou smluvní strany své vnitřní právní předpisy do souladu s hmotnými ustanoveními smluv uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c). Irsko však přizpůsobí své vnitřní právní předpisy hmotným ustanovením Bernské úmluvy do 1. ledna 1995.

Článek 6

Jednání týkající se Všeobecné dohody o clech a obchodu

Bez ohledu na příslušnost Společenství a jeho členských států v oblasti duševního vlastnictví se smluvní strany dohodnou na zlepšení režimu zavedeného dohodou v oblasti duševního vlastnictví s ohledem na výsledky jednání Uruguayského kola.

Článek 7

Vzájemné informování a konzultace

Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat v souvislosti s prací vykonávanou v rámci mezinárodních organizací a v souvislosti s dohodami o duševním vlastnictví.

Smluvní strany se rovněž zavazují v oblastech, na které se vztahuje akt Společenství, zahájit na žádost předběžné konzultace v rámci a souvislostech uvedených v prvním pododstavci.

Článek 8

Přechodná ustanovení

Smluvní strany souhlasí se zahájením jednání, aby umožnily plnou účast zúčastněných států ESVO na budoucích opatřeních Společenství, která by mohla být přijata v oblasti duševního vlastnictví.

Budou-li tato opatření přijata před vstupem Dohody v platnost, budou jednání o zmíněné účasti zahájena co nejdříve.

Článek 9

Pravomoc

Tímto protokolem není dotčena pravomoc Společenství a jeho členských států v oblasti duševního vlastnictví.


PROTOKOL 29

o odborném vzdělávání

Pro podporu pohybu mládeže v Evropském hospodářském prostoru se smluvní strany dohodly, že posílí spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a že budou usilovat o zlepšení podmínek pro studenty, kteří chtějí studovat v některém jiném státu Evropského hospodářského prostoru než jejich vlastním. V této souvislosti se dohodly, že ustanovení Dohody o právu pobytu studentů nemá vliv na práva jednotlivých smluvních stran platná před vstupem Dohody v platnost, pokud jde o úhradu zápisného za výuku účtovanou od zahraničních studentů.


PROTOKOL 30

o zvláštních ustanoveních o organizaci spolupráce v oblasti statistiky

1. Zřizuje se konference zástupců vnitrostátních statistických organizací smluvních stran, Statistického úřadu Evropských společenství (Eurostat) a Úřadu statistického poradce států ESVO (ÚSP ESVO). Má za úkol vést statistickou spolupráci, připravovat programy a postupy pro statistickou spolupráci v úzké koordinaci s programy a postupy Společenství a kontrolovat jejich provádění.

2. Ode dne vstupu Dohody v platnost se státy ESVO zapojí do činností zařazených do plánů přednostních akcí v oblasti statistických informací (1).
Státy ESVO na tyto akce finančně přispívají podle čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody a finančních nařízení k němu.
Státy ESVO se plně účastní všech výborů ES, jež jsou nápomocny Komisi ES při řízení nebo rozvíjení těchto akcí, pokud se na projednávané oblasti vztahuje Dohoda.

3. Statistické informace týkající se oblastí, na které se vztahuje Dohoda a které oznamují státy ESVO, koordinuje ÚSP ESVO, který je předává Eurostatu. Uchovávání a zpracování údajů se provádí v Eurostatu.

4. Eurostat a ÚSP ESVO přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily šíření statistik o EHP pro různé uživatele a veřejnost.

5. Státy ESVO uhradí Eurostatu dodatečné náklady vznikající uchováváním, zpracováním a šířením údajů poskytovaných těmito zeměmi v souladu s Dohodou. Částky, které mají být uhrazeny, stanoví pravidelně Smíšený výbor EHP.

6. Důvěrné statistické údaje lze používat pouze pro statistické účely.

Poznámky pod čarou

(1) Tj. budoucí plány typu vymezeného v usnesení Rady 389 Y 0628 (01) ze dne 19. června 1989 o provádění plánu prioritních opatření v oblasti statistických informací: statistický program Evropských společenství 1989 až 1992 (Úř. věst. C 161, 28.6.1989, s. 1).


PROTOKOL 31

o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

Článek 1

Výzkum a technický rozvoj

1.

a) Od vstupu Dohody v platnost se státy ESVO účastní provádění rámcového programu činností Společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje (1990 až 1994) (1) prostřednictvím účasti na jeho zvláštních programech.

b) Státy ESVO finančně přispívají na činnosti uvedené v písmenu a) v souladu s čí. 82 odst. 1 písm. a) Dohody.

c) V důsledku písmene b) se státy ESVO účastní všech výborů ES, jež jsou nápomocny Komisi ES při řízení nebo rozvoji rámcového programu uvedeného v písmenu a) a jeho zvláštních programů.

d) Vzhledem ke zvláštní povaze spolupráce v oblasti výzkumu a technického rozvoje jsou zástupci států ESVO mimo jiné zapojeni do práce Výboru pro vědecký a technický výzkum (Crest), jakož i dalších výborů ES, které Komise ES v této oblasti konzultuje, v rozsahu nezbytném pro řádné fungování zmíněné spolupráce.

2. V případě Islandu se však odstavec 1 použije od 1. ledna 1994.

3. Po vstupu Dohody v platnost se hodnocení a důležité přesměrování činností podle rámcového programu uvedeného v odst. 1 písm. a) pro činnosti Společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje (1990 až 1994) provádí postupem podle čl. 79 odst. 3 Dohody.

4. Dohodou není dotčena ani dvoustranná spolupráce na základě rámcovém programu činností Společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje (1987 až 1991) (1), ani dvoustranné rámcové dohody o vědecké a technické spolupráci mezi Společenstvím a státy ESVO, pokud se tyto rámcové dohody týkají spolupráce neupravené Dohodou.

Článek 2

Informační služby

Od vstupu Dohody v platnost přijme Smíšený výbor EHP podmínky a způsoby účasti států ESVO na programech přijatých na základě rozhodnutí Rady ES nebo z nich vyplývajících v oblasti informačních služeb:

— 388 D 0524: rozhodnutí Rady 88/524/EHS ze dne 26. července 1988 o zavedení akčního plánu pro vytvoření trhu informačních služeb (Úř. věst. L 288, 21.10.1988, s. 39);

— 389 D 0286: rozhodnutí Rady 89/286/EHS ze dne 17. dubna 1989 o provádění hlavní fáze strategického programu inovací a přenosu technologií na úrovni Společenství (1989 až 1993) (program Sprint) (Úř. věst. L 112, 25.4.1989, s. 12).

Článek 3

Životní prostředí

1. Spolupráce v oblasti životního prostředí je v rámci činností Společenství posílena, zejména v těchto oblastech:

— politika a akční programy týkající se životního prostředí,

— začleňování požadavků ochrany životního prostředí do ostatních politik,

— hospodářské a finanční nástroje,

— otázky životního prostředí s přeshraničními dopady,

— velké regionální a globální problémy projednávané v rámci mezinárodních organizací.

Spolupráce mimo jiné zahrnuje pravidelné schůzky.

2. Nezbytná rozhodnutí budou přijata co nejdříve po vstupu Dohody v platnost, aby byla zajištěna účast států ESVO v Evropské agentuře životního prostředí, jakmile Společenství tuto agenturu zřídí, pokud tato otázka do té doby nebude vyřešena.

3. Rozhodne-li Smíšený výbor EHP, že spolupráce musí mít podobu souběžných právních předpisů smluvních stran se shodným nebo obdobným obsahem, použijí se při přípravě těchto právních předpisů v dotčené oblasti postupy uvedené v čl. 79 odst. 3 Dohody.

Článek 4

Všeobecné a odborné vzdělávání a mládež

1. Od vstupu Dohody v platnost se státy ESVO účastní programu Společenství „Mládež pro Evropu“ v souladu s částí VI.

2. S výhradou části VI Dohody se státy ESVO od 1. ledna 1995 účastní všech programů Společenství v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání a mládeže, které již platí nebo budou přijaty. Plánování a vypracování programů Společenství v této oblasti se od vstupu Dohody v platnost řídí postupy uvedenými v části VI, zejména v čl. 79 odst. 3 Dohody.

3. Státy ESVO na programy uvedené v odstavcích 1 a 2 finančně přispívají podle čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody.

4. Od zahájení spolupráce v rámci programů, na které finančně přispívají podle čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody, se státy ESVO plně účastní všech výborů ES, jež jsou nápomocny Komisi ES při řízení nebo rozvoji těchto programů.

5. Od vstupu Dohody v platnost se státy ESVO účastní různých činností Společenství, k nimž patří výměna informací včetně, je-li to vhodné, kontaktů a schůzek odborníků, seminářů a konferencí. Smluvní strany rovněž přijmou v rámci Smíšeného výboru EHP nebo jiným způsobem jakékoli další iniciativy, jež se v tomto ohledu mohou jevit vhodné.

6. Smluvní strany podporují spolupráci mezi příslušnými organizacemi, institucemi a jinými subjekty na svém území, jestliže to může přispět k posílení a rozšíření spolupráce. Platí to zejména pro záležitosti v rámci činností Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (1).

Článek 5

Sociální politika

1. V oblasti sociální politiky zahrnuje dialog podle čl. 79 odst. 1 Dohody pořádání porad včetně kontaktů mezi odborníky, posuzování otázek společného zájmu v konkrétních oblastech, výměnu informací o činnostech smluvních stran, přehled spolupráce a společné provádění akcí, jako jsou semináře a konference.

2. Smluvní strany zejména usilují o posílení spolupráce v rámci činností Společenství, jež mohou vyplývat z těchto aktů Společenství:

— 388 Y 0203: usnesení Rady ze dne 21. prosince 1987 o bezpečnosti, hygieně a ochraně zdraví na pracovišti (Úř. věst. č. C 28, 3. 2. 1988, p. 3);

— 391 Y 0531: usnesení Rady ze dne 21. května 1991 o třetím střednědobém akčním programu Společenství o rovných příležitostech pro ženy a muže (1991-1995) (Úř. věst. C 142, 31.5.1991, s. 12);

— 390 Y 627(06): usnesení Rady ze dne 29. května 1990 o akcích ve prospěch dlouhodobě nezaměstnaných (Úř. věst. C 157, 27.6.1990, s. 4);

— 386 X 0379: doporučení Rady 86/379/EHS ze dne 24. července 1986 o zaměstnávání zdravotně postižených osob ve Společenství (Úř. věst. L 225, 12.8.1986, s. 43);

— 389 D 0457: rozhodnutí Rady 89/457/EHS ze dne 18. července 1989, kterým se zavádí střednědobý akční program Společenství o hospodářské a sociální integraci skupin hospodářsky a sociálně znevýhodněných osob (Úř. věst. L 224, 2.8.1989, s. 10).

3. Od vstupu Dohody v platnost se státy ESVO účastní akcí Společenství ve prospěch starších osob (2).
Státy ESVO finančně přispívají na tyto akce v souladu s čl. 82 odst. 1 písm. b) Dohody.
Státy ESVO se plně účastní výborů ES, které jsou nápomocny Komisi ES při řízení nebo rozvoji programů, s výjimkou otázek souvisejících s rozdělováním finančních prostředků ES mezi členské státy ES.

4. Smíšený výbor EHP přijímá nezbytná rozhodnutí, aby usnadnil spolupráci mezi smluvními stranami na budoucích programech a akcích Společenství v sociální oblasti.

5. Smluvní strany podporují vhodnou spolupráci mezi příslušnými organizacemi, institucemi a jinými subjekty na svém území, jestliže by to mohlo přispět k posílení a rozšíření spolupráce. Platí to zejména pro otázky, na něž se vztahují činnosti Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek (3).

Článek 6

Ochrana spotřebitelů

1. V oblasti ochrany spotřebitelů posilují smluvní strany vzájemný dialog všemi vhodnými prostředky, aby vymezily oblasti a činnosti, kde by užší spolupráce mohla přispět k dosažení jejich cílů.

2. Smluvní strany usilují o posílení spolupráce v rámci činností Společenství, jež mohou vyplynout z následujících aktů Společenství, zejména zajišťování účasti spotřebitelů a posílení jejich vlivu:

— 389 Y 1122(01): usnesení Rady ze dne 9. listopadu 1989 o budoucích prioritách pro obnovení politiky ochrany spotřebitelů (Úř. věst. C 294, 22.11.1989, s.l),

— 590 DC 0098: tříletý akční plán politiky ochrany spotřebitele v EHS (1990-1992),

— 388 Y 1117(01): usnesení Rady ze dne 4. listopadu 1988 o posílení účasti spotřebitelů na normalizaci (Úř. věst. C 293, 17.11.1988, s. 1).

Článek 7

Malé a střední podniky

1. Spolupráce v oblasti malých a středních podniků je podporována zejména v rámci akcí Společenství

— pro odstranění nadbytečných správních, finančních a právních překážek podnikání,

— pro informování a pomoc podnikům zejména malým a středním, v politikách a programech, jež pro ně mohou být významné,

— pro podporu spolupráce a partnerských vztahů mezi podniky, zejména malými a středními, z různých regionů EHR

2. Smluvní strany zejména usilují o posilování spolupráce v rámci činností Společenství, které mohou vyplývat z těchto aktů Společenství:

— 388 Y 0727(02): usnesení Rady o zlepšování podnikatelského prostředí a o podpoře rozvoje podniků, zejména malých a středních podniků, ve Společenství (Úř. věst. C 197, 27.7.1988, s. 6);

— 389 D 0490: rozhodnutí Rady 89/490/EHS ze dne 28. července 1989 o zlepšování podnikatelského prostředí a o podpoře rozvoje podniků, zejména malých a středních podniků, ve Společenství (Úř. věst. L 239, 16.8.1989, s. 33);

— 389 Y 1007(01): usnesení Rady ze dne 26. září 1989 o rozvoji subdodavatelství ve Společenství (Úř. věst. C 254, 7.10.1989, s. 1);

— 390 X 0246: doporučení Rady ze dne 28. května 1990 o provádění politiky zjednodušování administrativy ve prospěch malých a středních podniků v členských státech (Úř. věst. L 141, 2.6.1990, s. 55);

— 391 Y 0605: usnesení Rady ze dne 27. května 1991 o akčním programu pro malé a střední podniky včetně řemeslných (Úř. věst. č. C 146, 5. 6. 1991, s. 3);

— 391 D 0319: rozhodnutí Rady 91/319/EHS ze dne 18. června 1991 o revizi programu zlepšování podnikatelského prostředí a podpory rozvoje podniků, zejména malých a středních podniků, ve Společenství (Úř. věst. L 175, 4.7.1991, s. 32).

3. Od vstupu Dohody v platnost přijímá Smíšený výbor EHP vhodná rozhodnutí o prostředcích včetně těch, jež se týkají veškerých finančních příspěvků států ESVO, které se uplatňují na spolupráci v rámci činností Společenství provádějících rozhodnutí Rady 89/490/EHS ze dne 28. července 1989 o zlepšování podnikatelského prostředí a o podpoře rozvoje podniků, zejména malých a středních podniků ve Společenství (1).

Článek 8

Cestovní ruch

V oblasti cestovního ruchu je cílem dialogu uvedeného v čl. 79 odst. 1 Dohody vymezení oblastí a akcí, kde by užší spolupráce mohla přispět k podpoře cestovního ruchu, a ke zlepšení obecné situace odvětví evropského cestovního ruchu na území smluvních stran.

Článek 9

Audiovizuální odvětví

Co nejdříve po vstupu Dohody v platnost budou přijata nezbytná rozhodnutí pro zajištění účasti států ESVO na programech přijatých podle rozhodnutí Rady 90/685/EHS ze dne 21. prosince 1990 o provádění akčního programu pro podporu rozvoje evropského audiovizuálního průmyslu (MEDIA) (1991 až 1995) (Úř. věst. L 380, 31.12.1990, s. 37), pokud tato otázka nebude vyřešena do uvedeného dne.

Článek 10

Civilní ochrana

1. Smluvní strany dbají o posílení spolupráce v rámci činností Společenství, které mohou vyplynout z usnesení Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, 89/C 44/ 03 ze dne 13. února 1989 o novém rozvoji spolupráce Společenství v oblasti civilní ochrany (Úř. věst. C 44, 23.2.1989, s. 3).

2. Státy ESVO dbají, aby na svém území zavedly číslo 112 jako jednotné evropské číslo tísňového volání v souladu s rozhodnutím Rady 91/396/EHS ze dne 29. července 1991 o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání (Úř. vést č. L 217, 6.8.1991, s. 31).

Poznámky pod čarou

(1) 390 D 0221: rozhodnutí Rady 90/221/Euratom, EHS ze dne 23. dubna 1990 o rámcovém programu pro činnosti Společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje (1990 až 1994) (Úř. věst. L 117, 8.5.1990, s. 28).

(1) 387 D 0516 rozhodnutí Rady 87/516/Euratom. EHS ze dne 28. záři 1987 o rámcovém programu pro činnosti Společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje (1987 až 1991) (Úř. věst. L 302. 24.10.1987. s. 1).

(1) 375 R 0337: nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Úř. věst. L 39, 13. 2. 1975 s 1.), ve znění:
— 1 79 H: aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),
— 1 85 I: aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 157 a 158).

(2) 391 D 0049: rozhodnutí rady 91/49/EHS ze dne 26. listopadu 1990 o akcích Společenství ve prospěch starších osob (Úř. věst. L 28, 2.2.1991, s. 29).

(3) 375 R 1365: nařízení rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1), ve znění:
— 1 79 H: aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),
— 1 85 I: aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 157 a 158).

(1) 389 D 0490: rozhodnutí Rady 89/490/EHS ze dne 28. července 1989 (Úř. věst. L 239, 16.8.1989, s. 33).


PROTOKOL 32

o finančních postupech pro provádění článku 82

Článek 1

Postup pro stanovení výše finanční účasti států ESVO

1. Postup pro výpočet finanční účasti států ESVO na činnostech Společenství je stanoven v tomto článku.

2. Nejpozději 30. května každého rozpočtového roku sdělí Komise ES Smíšenému výboru EHP tyto informace doplněné související doklady:

a) částky zapsané „pro informaci“ do položek závazků a do položek plateb ve výkazu výdajů v předběžném návrhu souhrnného rozpočtu Evropských společenství, které odpovídají činnostem, jichž se účastní státy ESVO, a které jsou vypočtené v souladu s článkem 82;

b) odhadovanou částku příspěvků zapsanou „pro informaci“ do výkazu příjmů v předběžném návrhu rozpočtu, která odpovídá účasti států ESVO na těchto činnostech.

3. Smíšený výbor EHP potvrdí do 1. července každého roku, že částky uvedené v odstavci 2 jsou v souladu s článkem 82 Dohody.

4. K provedení článku 82 rozpočtový orgán při přijímání rozpočtu provede opravu částek zapsaných „pro informaci“ v položkách závazků a v položkách plateb, které odpovídají účasti států ESVO, jakož i částky jejich příspěvků.

5. Jakmile rozpočtový orgán přijme s konečnou platností souhrnný rozpočet, sdělí Komise ES Smíšenému výboru EHP částky zapsané „pro informaci“ do výkazu příjmů a výdajů, které odpovídají účasti států ESVO.
Smíšený výbor EHP do čtrnácti dnů od tohoto sdělení potvrdí, že tyto částky jsou v souladu s článkem 82.

6. Nejpozději 1. ledna každého rozpočtového roku informuje Stálý výbor států ESVO Komisi ES o konečném rozdělení příspěvků mezi státy ESVO.
Toto rozdělení je pro každý stát ESVO závazné.
Není-li informace poskytnuta do 1. ledna, použije se prozatímně rozdělení pro uplynulý rozpočtový rok.

Článek 2

Poskytování příspěvků států ESVO

1. Na základě informací předaných Stálým výborem států ESVO podle či 1 odst. 6 postupuje Komise ES takto:

a) podle čl. 28 odst. 1 finančního nařízení (1) je stanoven odhad výše pohledávky odpovídající účasti států ESVO vypočítané na základě položek závazků.

Vypracování zmíněného odhadu způsobí, že Komise ES formálně otevře položky závazků v odpovídajících rozpočtových položkách v rámci rozpočtové skladby vytvořené k tomuto účelu.

Není-li rozpočet přijat k začátku rozpočtového roku, použije se článek 9 finančního nařízení;

b) podle čl. 28 odst. 2 finančního nařízení vystaví Komise příkaz k výběru částky odpovídající příspěvkům států ESVO vypočítané na základě položky plateb.

2. Každý stát ESVO splatí svůj příspěvek takto:

— šest dvanáctin nejpozději 20. ledna,

— šest dvanáctin nejpozději 15. července.

Šest dvanáctin příspěvku, jež mají být zaplaceny nejpozději do 20. ledna, se však vypočítá na základě částky zapsané „pro informaci“ ve výkazu příjmů předběžného návrhu rozpočtu: vyrovnání splacených částek se provede při placení dvanáctin splatných k 15. červenci.

Není-li rozpočet přijat do 30. března, provede se druhá platba rovněž na základě částky zapsané „pro informaci“ v předběžném návrhu rozpočtu. K vyrovnání dojde tři měsíce po skončení postupu podle čl. 1 odst. 5.

Splacení částek odpovídajících příspěvku států ESVO způsobí formální otevření položek plateb v odpovídající položce rozpočtu v rámci rozpočtové skladby, která je k tomuto účelu vytvořena, aniž je dotčeno použití článku 9 finančního nařízení.

3. Příspěvky se vyjadřují a platí v ECU.

4. Pro tento účel si každý stát ESVO u svého ministerstva financí nebo subjektu, který k tomu účelu určí, otevře účet v ECU na jméno Komise ES.

5. Každé zpoždění v účtování částek splatných podle odstavce 2 na účtu uvedeném v odstavci 4 má za následek, že dotčený stát ESVO uhradí úrok vypočítaný na základě úrokové míry uplatňované pro měsíc, v němž je platba splatná, Evropským fondem měnové spolupráce pro operace v ECU, zvýšené o 1,5 %; tato míra je každý měsíc zveřejňována v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství.

Článek 3

Úpravy v souvislosti s prováděním rozpočtu

1. Výše příspěvku států ESVO vypočítaná pro každou odpovídající rozpočtovou položku v souladu s článkem 82 Dohody zůstane během daného rozpočtového roku v zásadě nezměněna.

2. V okamžiku účetní uzávěrky pro každý rozpočtový rok (n) provede Komise ES v rámci sestavování závěrečného účtu vyrovnání účtů souvisejících s účastí států ESVO a přihlédne

— ke změnám, k nimž došlo během rozpočtového roku buď převodem, nebo přijetím dodatečného rozpočtu;

— ke konečnému provedení položek pro rozpočtový rok s ohledem na případná zrušení a přenosy;

— ke všem částkám pro krytí výdajů Společenství, které státy ESVO kryjí jednotlivě, jakož i k platbám států ESVO formou věcného plnění, např. poskytnutím správní podpory.

K vyrovnání dochází v rámci sestavování rozpočtu na příští rozpočtový rok (n+2).

3. Za výjimečných řádně odůvodněných okolností, a je-li dodržen činitel úměrnosti, může však Komise ES po schválení Smíšeným výborem EHP požadovat od států ESVO dodatečný příspěvek v témže rozpočtovém roce, ve kterém došlo ke změně. Tyto dodatečné příspěvky jsou účtovány v účtech uvedených v čl. 2 odst. 4 ke dni stanovenému Smíšeným výborem EHP, který musí, je-li to možné, být v souladu s vyrovnáním uvedeným v čl. 2 odst. 2. V případě prodlení s prováděním těchto záznamů se použije čl. 2 odst. 5.

4. Smíšený výbor EHP přijme v případě potřeby doplňující prováděcí pravidla k odstavcům 1, 2 a 3.
Tento odstavec se použije zejména pro způsob, jímž jsou vedeny účty částek pro krytí výdajů Společenství, které státy ESVO kryjí jednotlivě, jakož i plateb poskytovaných státy ESVO formou věcného plnění.

Článek 4

Přezkum

Ustanovení:

— čl. 2 odst. 1,

— čl. 2 odst. 2,

— čl. 3 odst. 2 a

— čl. 3 odst. 3

přezkoumá Smíšený výbor EHP do 1. ledna 1994 a podle potřeby je změní na základě zkušeností nabytých při jejich uplatňování, jakož i na základě rozhodnutí Společenství, jež mají vliv na finanční nařízení nebo na předložení souhrnného rozpočtu.

Článek 5

Podmínky provádění

1. Položky vyplývající z účasti států ESVO se využívají v souladu s finančním nařízením.

2. Pokud jde o pravidla týkající se veřejných nabídkových řízení, jsou tato řízení otevřena všem členským státům ES i státům ESVO, zahrnují-li financování z rozpočtových položek, jejichž financování se státy ESVO účastní.

Článek 6

Informování

1. Komise ES poskytne na konci každého čtvrtletí Stálému výboru států ESVO výpis ze svých účtů, který uvádí pro příjmy i pro výdaje situaci v provádění programů a ostatních akcí, na něž státy ESVO finančně přispívají.

2. Po uzávěrce rozpočtového roku sdělí Komise ES Stálému výboru států ESVO údaje o programech a ostatních akcích, na něž státy ESVO finančně přispívají a jež se objevují v závěrečném účtu, jakož i ve finanční rozvaze vypracované v souladu s články 78 a 81 finančního nařízení.

3. Společenství sdělí Stálému výboru států ESVO všechny další finanční informace, které mohou státy ESVO rozumně požadovat, týkající se programů a ostatních akcí, na něž finančně přispívají.

Článek 7

Kontrola

1. Kontrola určování a dostupnosti všech příjmů, jakož i kontrola závazků a rozvržení splatnosti všech výdajů odpovídajících účasti států ESVO se provádí v souladu se Smlouvou o založení Evropského hospodářského společenství, s finančním nařízením, jakož i s právními předpisy použitelnými pro oblasti uvedené v článcích 76 a 78 Dohody.

2. Úřady Společenství a států ESVO pověřené auditem účtů uzavřou vhodné dohody, aby byla usnadněna kontrola příjmů a výdajů odpovídajících účasti států ESVO na činnostech Společenství podle odstavce 1.

Článek 8

Údaj HDP, který se bere v úvahu pro výpočet činitele úměrnosti

1. Údaje o HDP v tržních cenách uvedené v článku 82 Dohody jsou údaje zveřejněné na základě použití článku 76 Dohody.

2. Výjimečně se pro rozpočtové roky 1993 a 1994 použijí údaje o HDP stanovené OECD. V případě potřeby může Smíšený výbor EHP rozhodnout o prodloužení použitelnosti tohoto ustanovení na další rozpočtový rok nebo několik dalších rozpočtových roků.

Poznámky pod čarou

(1) Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 355, 31.12.1977, s. 1), ve znění nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 610/90 ze dne 13. března 1990 (Úř. věst. L 70, 16.3.1990, s. 1) (dále jen „finanční nařízení“).


PROTOKOL 33

o rozhodčím řízení

1. Je-li spor předložen rozhodčímu řízení, určí se tři rozhodci, nerozhodnou-li strany ve sporu jinak.

2. Každá z obou stran sporu určí ve lhůtě 30 dnů jednoho rozhodce.

3. Dva určení rozhodci jmenují vzájemnou dohodou jednoho vrchního rozhodce, který je státním příslušníkem jiné smluvní strany než určení rozhodci. Pokud se rozhodci do dvou měsíců po svém určení nedohodnou, bude vrchní rozhodce vybrán ze seznamu sedmi osob vypracovaného Smíšeným výborem EHP. Smíšený výbor EHP tento seznam vypracuje a aktualizuje v souladu se svým jednacím řádem.

4. Nerozhodnou-li smluvní strany jinak, přijme rozhodčí soud vlastní jednací řád. Rozhoduje většinou hlasů.


PROTOKOL 34

o možnosti soudů států ESVO žádat Soudní dvůr ES, aby rozhodl o výkladu pravidel Dohody EHP odpovídajících pravidlům ES

Článek 1

Je-li při projednávání věci před soudem státu ESVO vznesena otázka výkladu ustanovení Dohody, která jsou v podstatě totožná s ustanoveními smluv o založení Evropských společenství v platném znění nebo s ustanoveními aktů přijatých na základě těchto smluv, může tento soud, považuje-li to za nezbytné, požádat Soudní dvůr ES, aby v této otázce rozhodl.

Článek 2

Stát ESVO, který má v úmyslu tento protokol využít, oznámí depozitáři Dohody a Soudnímu dvoru ES, v jakém rozsahu a jakým postupem se tento protokol použije pro jeho soudy.

Článek 3

Depozitář oznámí smluvním stranám veškerá oznámení podle článku 2.


PROTOKOL 35

o provádění pravidel EHP

Vzhledem k tomu, že Dohoda má za cíl vytvořit stejnorodý Evropský hospodářský prostor založený na společných pravidlech, aniž by požadovala od kterékoli smluvní strany, aby přenesla svou zákonodárnou pravomoc na jakýkoli orgán Evropského hospodářského prostoru;

vzhledem k tomu, že tohoto cíle lze tedy dosáhnout pouze využitím vnitrostátních postupů,

Jediný článek

Pro případné řešení rozporů mezi předpisy vyplývajícími z provádění pravidel EHP a jinými právními předpisy se státy ESVO zavazují, že bude-li to nezbytné, zavedou do svých právních předpisů pravidlo, že v těchto případech jsou pravidla EHP nadřazena.


PROTOKOL 36

o stanovách Společného parlamentního výboru EHP

Článek 1

Společný parlamentní výbor EHP zřízený článkem 95 Dohody je tvořen a vykonává své funkce v souladu s ustanoveními Dohody a těchto stanov.

Článek 2

Společný parlamentní výbor EHP se skládá ze 66 členů.

Evropský parlament a parlamenty států ESVO jmenují stejný počet členů Společného parlamentního výboru EHP.

Článek 3

Společný parlamentní výbor EHP volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Funkční období předsedy výboru trvá jeden rok a vykonává je střídavě člen jmenovaný Evropským parlamentem a člen jmenovaný parlamentem některého státu ESVO.

Výbor zvolí své předsednictvo.

Článek 4

Plenární zasedání Společného parlamentního výboru EHP se koná dvakrát za rok, střídavě ve Společenství a v některém státě ESVO. Na každém zasedání výbor rozhodne, kde se bude konat příští plenární zasedání. Mimořádná zasedání se mohou konat, pokud tak rozhodne výbor nebo jeho předsednictvo v souladu s jednacím řádem výboru.

Článek 5

Společný parlamentní výbor EHP přijme svůj jednací řád dvoutřetinovou většinou svých členů.

Článek 6

Náklady účasti ve Společném parlamentním výboru EHP nese parlament, který člena jmenoval.


PROTOKOL 37

obsahující seznam stanovený v článku 101

1. Vědecký výbor pro potraviny

(rozhodnutí Komise 74/234/EHS)

2. Farmaceutický výbor

(rozhodnutí Komise 75/320/EHS)

3. Vědecký veterinární výbor

(rozhodnutí Komise 81/6 51/EHS)

4. Výbor pro dopravní infrastrukturu

(rozhodnutí Komise 78/174/EHS)

5. Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků

(nařízení Komise (EHS) č. 1408/71)

6. Styčný výbor pro praní peněz

(směrnice Rady 91/308/EHS)

7. Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení

(nařízení Rady (EHS) č. 17/62)

8. Poradní výbor pro kontrolu spojování podniků

(nařízení rady (EHS) č. 4064/89)


PROTOKOL 38

o finančním mechanismu

Článek 1

1. Finanční mechanismus poskytuje finanční pomoc pro rozvoj a strukturální přizpůsobení regionů uvedených v článku 4 jednak formou slev úroků, jednak formou přímých grantů.

2. Finanční mechanismus financují státy ESVO. Tyto státy zmocní Evropskou investiční banku, která jedná na základě tohoto zmocnění podle následujících článků. Státy ESVO zřídí Výbor pro finanční mechanismus, který přijímá rozhodnutí podle článků 2 a 3, pokud jde o slevy úroků a granty.

Článek 2

1. Slevy úroků stanovené v článku 1 se uplatňuje na půjčky poskytované Evropskou investiční bankou, a je-li to možné, vECU.

2. Slevy úroků u těchto půjček se stanoví na dva procentní body ročně z úrokových měr Evropské investiční banky a mohou být poskytovány po dobu deseti let pro každou půjčku.

3. Stanoví se dvouletý odklad pro splácení jistiny ve stejných splátkách.

4. Slevy úroků podléhají schválení Výboru ESVO pro finanční mechanismus, jakož i stanovisku Komise ES.

5. Celkový objem půjček, na které lze udělit slevu úroků podle článku 1 a které jsou předmětem závazku ve stejných splátkách, činí pro období pěti let od 1. července 1993 1 500 milionů ECU. Pokud Dohoda o EHP vstoupí v platnost po uvedeném dni, trvá toto období pět let ode dne vstupu v platnost.

Článek 3

1. Celková výše grantů podle článku 1, které jsou předmětem závazku ve stejných splátkách, činí pro období pěti let od

1. července 1993 500 milionů ECU. Pokud Dohoda o EHP vstoupí v platnost po uvedeném dni, trvá toto období pět let ode dne vstupu v platnost.

2. Tyto granty vyplácí Evropská investiční banka na základě návrhů členských států Společenství, které jsou jejich příjemci, na základě stanoviska Komise ES a po schválení Výboru ESVO pro finanční mechanismus, jež jsou informovány v celém průběhu operace.

Článek 4

1. Finanční pomoc podle článku 1 se omezuje na projekty prováděné veřejnými orgány a veřejnými nebo soukromými podniky v Řecku, na ostrově Irsko, v Portugalsku a v těch regionech Španělska, které jsou uvedeny v dodatku. Podíl každého regionu na celkovém objemu finanční pomoci určuje Společenství, které o ní uvědomí státy ESVO.

2. Priorita je udělena projektům, které kladou zvláštní důraz na životní prostředí (včetně rozvoje měst), dopravu (včetně infrastruktury) nebo všeobecné a odborné vzdělávání. Mezi projekty předkládanými soukromými podniky se zvláštní pozornost věnuje malým a středním podnikům.

3. Maximální část grantu pro každý projekt podporovaný finančním mechanismem se stanoví na úrovni, která není v rozporu se souvisejícími politikami Společenství.

Článek 5

Státy ESVO uzavře s Evropskou investiční bankou a Komisí ES ujednání, která vzájemně považují za vhodná pro zajištění řádného fungování finančního mechanismu. V této souvislosti budou rovněž stanoveny náklady spojené se správou tohoto mechanismu.

Článek 6

Evropská investiční banka má právo účastnit se jako pozorovatel zasedání Smíšeného výboru EHP, jsou-li na pořad jednání zařazeny otázky související s finančním mechanismem, které se jí týkají.

Článek 7

Smíšený výbor EHP může podle potřeby rozhodnout o dalších předpisech pro provádění finančního mechanismu.


Dodatek k protokolu 38

Seznam způsobilých španělských regionů

Andalucía

Asturias

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Ceuta y Melilla

Valencia

Extremadura

Galicia

Islas Canarias

Murcia


PROTOKOL 39

o ECU

Pro účely Dohody se „ECU“ rozumí ECU, jak je vymezeno příslušnými úřady Společenství. Ve všech aktech, na něž se odkazuje v přílohách k Dohodě, se „evropská zúčtovací jednotka“ nahrazuje „ECU“.


PROTOKOL 40

o Svalbardu

1. Při ratifikaci Dohody o EHP má Norské království právo vyjmout území Svalbardu z oblasti působnosti Dohody.

2. Využije-li Norské království tohoto práva, budou pro území Svalbardu nadále platit stávající dohody platné pro Svalbard, tj. Smlouva o založení Evropského sdružení volného obchodu, Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu a Dohoda mezi členskými státy Evropského společenství uhlí a oceli a Evropským společenstvím uhlí a oceli na jedné straně a Norským královstvím na druhé straně o volném obchodu.


PROTOKOL 41

o stávajících dohodách

V souladu s článkem 120 Dohody o EHP se smluvní strany dohodly, že po vstupu Dohody o EHP v platnost se budou nadále uplatňovat následující platné dvoustranné nebo mnohostranné dohody, které váží Evropské hospodářské společenství na jedné straně a jeden nebo více států ESVO na druhé straně:

1.12.1987 Dohoda mezi Rakouskou republikou na jedné straně a Spolkovou republikou Německo a Evropským hospodářským společenstvím na druhé straně o spolupráci hospodaření s vodními zdroji v povodí Dunaje.

19.11.1991 Dohoda formou výměny dopisů mezi Rakouskou republikou a Evropským hospodářským společenstvím o uvádění na trh stolních vín ze Společenství a „Landwein“ v láhvích na rakouském území.


PROTOKOL 42

o dvoustranných ujednáních o některých zemědělských produktech

Smluvní strany berou na vědomí, že současně s Dohodou byla podepsána dvoustranná ujednání o obchodu se zemědělskými produkty. Tato ujednání, která dále rozvíjejí nebo doplňují ujednání uzavřená smluvními stranami dříve a která navíc mimo jiné odrážejí jejich společný cil přispívat ke snižování sociálních a hospodářských rozdílů mezi svými regiony, vstoupí v platnost nejpozději ke dni vstupu v platnost Dohody.


PROTOKOL 43

o dohodě mezi EHS a Rakouskou republikou o silniční a železniční přepravě zboží

Smluvní strany berou na vědomí, že současně s Dohodou byla podepsána dvoustranná dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Rakouskou republikou o silniční a železniční přepravě zboží.

Ustanovení zmíněné dvoustranné dohody jsou nadřazena ustanovením Dohody, pokud upravují stejnou oblast, způsoby uvedenými v Dohodě.

Šest měsíců před skončením platnosti dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Rakouskou republikou o silniční a železniční přepravě zboží bude společně přezkoumána situace v silniční dopravě.


PROTOKOL 44


PROTOKOL 45

o přechodných obdobích týkajících se Španělska a Portugalska

Smluvní strany předpokládají, že Dohoda nemá vliv na přechodná období udělená Španělsku a Portugalsku aktem o přistoupení těchto států k Evropským společenstvím, která po vstupu Dohody v platnost ještě neskončila, nezávisle na přechodných obdobích stanovených Dohodou samotnou.


PROTOKOL 46

o rozvoji spolupráce v odvětví rybolovu

S ohledem na výsledky dvouletých přezkumů stavu spolupráce v odvětví rybolovu usilují smluvní strany o rozvoj této spolupráce na harmonickém základě, prospěšném pro obě strany a v rámci svých politik v oblasti rybolovu. První přezkum bude proveden do konce roku 1993.


PROTOKOL 47

o odstranění technických překážek obchodu s vínem

Smluvní strany povolí v souladu s dodatkem k tomuto protokolu dovoz a uvádění na trh vinařských produktů pocházející z jejich území, jež jsou v souladu s právními předpisy Společenství o definici produktů, o enologických postupech, o složení produktů a o postupech jejich přepravy a uvádění na trh, přizpůsobenými pro účely Dohody

Pro účely tohoto protokolu se vinařské produkty považují za původní, pokud všechny v nich použité hrozny či jakékoli materiály pocházející z použitých hroznů byly zcela získány na daném místě.

Pro jiné účely, než je obchod mezi státy ESVO a Společenstvím, mohou státy ESVO nadále uplatňovat vnitrostátní právní předpisy.

Protokol 1 o horizontálním přizpůsobení se použije pro akty, na něž odkazuje dodatek tohoto protokolu. Stálý výbor států ESVO vykonává funkce uvedené v bodě 4 písm. d) a v bodě 5 protokolu 1.


DODATEK

1. 373 R 2805: nařízení Komise (EHS) č. 2805/73 ze dne 12. října 1973, kterým se stanoví seznam jakostních bílých vín stanovených pěstitelských oblastí a dovážených jakostních bílých vín obsahujících určité procento oxidu siřičitého a kterým se zavádějí některá přechodná ustanovení týkající se procenta oxidu siřičitého ve vínech vyrobených před 1. říjnem 1973 (Úř. věst. L 289, 16.10.1973, s. 21), ve znění:

— 373 R 3548: nařízení Komise (EHS) č. 3548/73 ze dne 21. prosince 1973 (Úř. věst. L 361, 29.12.1973, s. 35),

— 375 R 2160: nařízení Komise (EHS) č. 2160/75 ze dne 19. srpna 1975 (Úř. věst. L 220, 20.8.1975, s. 7),

— 377 R 0966: nařízení Komise (EHS) č. 966/77 ze dne 4. května 1977 (Úř. věst. L 115, 6.5.1977, s. 77).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Na vína, která pocházejí ze států ESVO a na něž se vztahuje toto nařízení, se i nadále vztahuje článek 1 oddíl B.

2. 374 R 2319: nařízení Komise (EHS) č. 2319/74 ze dne 10. září 1974, kterým se stanoví některé pěstitelské oblasti, které mohou vyrábět víno s přirozeným obsahem alkoholu nejvýše 17 % objemových (Úř. věst. L 248, 11.9.1974, s. 7).

3. 378 R 1972: nařízení Komise (EHS) č. 1972/78 ze dne 16. srpna 1978, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro enologické postupy (Úř. věst. L 226, 17.8.1978, s. 11), ve znění:

— 380 R 0045: nařízení Komise (EHS) č. 45/80 ze dne 10. ledna 1980 (Úř. věst. L 7, 11.1.1980, s. 12).

4. 379 R 0358: nařízení Rady (EHS) č. 358/79 ze dne 5. února 1979 o šumivých vínech vyráběných ve Společenství, vymezených v bodě 13 přílohy II nařízení (EHS) č. 337/79 (Úř. věst. L 54, 5.3.1979, s. 130), ve znění:

— 379 R 2383: nařízení Rady (EHS) č. 2383/79 ze dne 29. října 1979 (Úř. věst. L 274, 31.10.1979, s. 8),

— 1 79 H: aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 83),

— 380 R 3456: nařízení Rady (EHS) č. 2383/80 ze dne 22. prosince 1980 (Úř. věst. L 360, 31.12.1980, s. 18),

— 384 R 3686: nařízení Rady (EHS) č. 386/84 ze dne 19. prosince 1984 (Úř. věst. L 341, 29.12.1984, s. 3),

— 385 R 3310: nařízení Rady (EHS) č. 3310/85 ze dne 18. listopadu 1985 (Úř. věst. L 320, 29.11.1985, s. 19),

— 385 R 3805: nařízení Rady (EHS) č. 3805/85 ze dne 20. prosince 1985 (Úř. věst. L 367, 31.12.1985, s. 39),

— 389 R 2044: nařízení Rady (EHS) č. 2044/89 ze dne 19. června 1989 (Úř. věst. L 202, 14.7.1989, s. 8),

— 390 R 1328: nařízení Rady (EHS) č. 1328/90 ze dne 14. května 1990 (Úř. věst. L 132, 23.5.1990, s. 74),

— 391 R 1735: nařízení Rady (EHS) č. 1735/91 ze dne 13. června 1991 (Úř. věst. L 163, 26.6.1991, s. 9).

5. 383 R 2510: nařízení Rady (EHS) č. 2510/83 ze dne 7. září 1983, kterým se stanoví výjimky z některých ustanovení pro obsah těkavých kyselin v některých vínech (Úř. věst. L 248, 8.9.1983, s. 16, ve znění opravy v Úř. věst. L 265, 28.9.1983, s. 22).

6. 384 R 2394: nařízení Komise (EHS) č. 2394/84 ze dne 20. srpna 1984, kterým se pro vinařský hospodářský rok 1984/85 a 1985/86 stanoví podmínky používání iontoměničové pryskyřice a prováděcí pravidla pro přípravu rektifikovaného moštového koncentrátu (Úř. věst. L 224, 21.8.1984, s. 8), ve znění:

— 385 R 0888: nařízení Komise (EHS) č. 888/85 ze dne 2. dubna 1985 (Úř. věst. L 96, 3.4.1985, s. 14),

— 386 R 2751: nařízení Komise (EHS) č. 2751/86 ze dne 4. září 1986 (Úř. věst. L 253, 5.9.1986, s. 11).

7. 385 R 3309: nařízení Rady (EHS) č. 3309/85 ze dne 18. listopadu 1985, který se stanoví obecná pravidla pro označování a obchodní úpravu šumivých vín a šumivých vín dosycených oxidem uhličitým (Úř. věst. L 320, 29.11.1985, s. 9, ve znění oprav v Úř. věst. L 72, 15.3.1986, s. 47, Úř. věst. L 348, 28.11.1989, s. 37, Úř. věst. L 286, 4.10.1989, s. 27 a Úř. věst. L 367, 16.12.1989, s. 71) a ve znění:

— 385 R 3805: nařízení Rady (EHS) č. 3805/85 ze dne 20. prosince 1986 (Úř. věst. L 367, 31.12.1985, s. 39),

— 386 R 1626: nařízení Rady (EHS) č. 1626/86 ze dne 6. května 1986 (Úř. věst. L 144, 29.5.1986, s. 3),

— 387 R 0538: nařízení Rady (EHS) č. 538/87 ze dne 23. února 1987 (Úř. věst. L 55, 25.2.1987, s. 4),

— 389 R 2045: nařízení Rady (EHS) č. 2045/89 ze dne 19. června 1989 (Úř. věst. L 202, 14.7.1989, s. 12).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Ustanovení čl. 3 odst. 4 první odrážky se nepoužije.

b) V čl. 5 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

h) pro jakostní šumivá vína uvedená v hlavě III nařízení (EHS) č. 358/79 pocházející z:

— Rakouska: ,Qualitátsschaumwein', ,Qualitátssekt’“.

c) V článku 6 se doplňuje toto:

5.b) označení ,Hauersekt’ je vyhrazeno pro jakostní šumivá vína odpovídající šumivým vínům stanovených pěstitelských oblastí podle hlavy III nařízení (EHS) č. 358/79 a čl. 6 odst. 4 nařízení (EHS) č. 3309/85, pokud jsou

— vyrobena v Rakousku,

— vyrobena z hroznů sklizených na stejné vinici, ze které výrobce vyrábí vína z hroznů určených pro přípravu jakostních šumivých vín,

— uváděna na trh výrobcem a prodávaná s etiketami uvádějícími vinici, odrůdu vína a rok,

— upravena rakouskými právními předpisy.“

8. 385 R 3803: nařízení Rady (EHS) č. 3803/85 ze dne 20. prosince 1985 o stanovení původu španělského červeného vína a sledování obchodu s ním (Úř. věst. L 367, 31.12.1985, s. 36).

9. 385 R 3804: nařízení Rady (EHS) č. 3804/85 ze dne 20. prosince 1985, kterým se stanoví seznam vinařských oblastí v některých španělských regionech, kde stolní vína mohou mít přirozený obsah alkoholu nižší, než požaduje Společenství (Úř. věst. L 367, 31.12.1985, s. 37).

10. 386 R 0305: nařízení Komise (EHS) č. 305/86 ze dne 12. února 1986 o nejvyšším přípustném celkovém obsahu oxidu siřičitého ve vínech pocházejících ze Společenství, která byla vyrobena před 1. zářím 1986, jakož i ve vínech dovezených během přechodného období (Úř. věst. L 38, 13. 2. 1986, s. 13).

11. 386 R 1627: nařízení Rady (EHS) č. 1627/86 ze dne 6. května 1986, kterým se stanoví pravidla pro označování speciálních vín, pokud jde o uvádění obsahu alkoholu (Úř. věst. L 144, 29.5.1986, s. 4).

12. 386 R 1888: nařízení Komise (EHS) č. 1888/86/EHS ze dne 18. června 1986 o nejvyšším přípustném obsahu oxidu siřičitého v některých šumivých vínech pocházejících ze Společenství a vyrobených před 1. září 1986 a po přechodné období v dovážených šumivých vínech (Úř. věst. L 163, 19.6.1986, s. 19).

13. 386 R 2094: nařízení Komise (EHS) č. 2094/86 ze dne 3. července 1986, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro používání kyseliny vinné ke snížení obsahu kyselin určených vinařských produktů v některých regionech zóny A (Úř. věst. L 180, 4.7.1986, s. 17), ve znění:

— 386 R 2736: nařízení Komise (EHS) č. 2736/86 (Úř. věst. L 252, 4.9.1986, s. 15).

14. 386 R 2707: nařízení Komise (EHS) č. 2707/86 ze dne 28. srpna 1986, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a obchodní úpravu šumivých vín a šumivých vín dosycených oxidem uhličitým (Úř. věst. L 246, 30.8.1986, s. 71), ve znění:

— 386 R 3378: nařízení Komise (EHS) č. 3378/86 ze dne 4. listopadu 1986 (Úř. věst. L 310, 5.11.1986, s. 5),

— 387 R 2249: nařízení Komise (EHS) č. 2249/87 ze dne 28. července 1987 (Úř. věst. L 207, 29.7.1987, s. 26),

— 388 R 0575: nařízení Komise (EHS) č. 575/88 ze dne 1. března 1988 (Úř. věst. L 56, 9.3.1988, s. 22),

— 388 R 2657: nařízení Komise (EHS) č. 2657/88 ze dne 25. srpna 1988 (Úř. věst. L 237, 27.8.1988, s. 17),

— 389 R 0596: nařízení Komise (EHS) č. 596/89 ze dne 8. března 1989 (Úř. věst. L 65, 9.3.1989, s. 9),

— 390 R 2776: nařízení Komise (EHS) č. 2776/90 ze dne 27. září 1990 (Úř. věst. L 267, 29.9.1990, s. 30),

— 390 R 3826: nařízení Komise (EHS) č. 3826/90 ze dne 19. prosince 1990 (Úř. věst. L 366, 29.12.1990, s. 58).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Bod 1 přílohy II se nepoužije.

15. 387 R 0822: nařízení Rady (EHS) č. 822/87 ze dne 16. března 1987 o společné organizaci trhu s vínem (Úř. věst. L 84, 27.3.1987, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 284, 19.10.1988, s. 65, a ve znění:

— 387 R 1390: nařízení Rady (EHS) č. 1390/87 ze dne 18. května 1987 (Úř. věst. L 133, 22.5.1987, s. 3),

— 387 R 1972: nařízení Rady (EHS) č. 1972/87 ze dne 2. července 1987 (Úř. věst. L 184, 3.7.1987, s. 26),

— 387 R 3146: nařízení Rady (EHS) č. 3146/87 ze dne 19. října 1987 (Úř. věst. L 300, 23.10.1987, s. 4),

— 387 R 3992: nařízení Komise (EHS) č. 3992/87 ze dne 23. prosince 1987 (Úř. věst. L 377, 31.12.1987, s. 20),

— 388 R 1441: nařízení Rady (EHS) č. 1441/88 ze dne 24. května 1987 (Úř. věst. L 132, 28.5.1988, s. 1),

— 388 R 2253: nařízení Rady (EHS) č. 2253/88 ze dne 19. července 1988 (Úř. věst. L 198, 26.7.1988, s. 35),

— 388 R 2964: nařízení Rady (EHS) č. 2964/88 ze dne 26. září 1988 (Úř. věst. L 269, 29.9.1988, s. 5),

— 388 R 4250: nařízení Rady (EHS) č. 4250/88 ze dne 21. prosince 1988 (Úř. věst. L 373, 31.12.1988, s. 55),

— 389 R 1236: nařízení Rady (EHS) č. 1236/89 ze dne 3. května 1989 (Úř. věst. L 128, 11.5.1989, s. 31),

— 390 R 0388: nařízení Rady (EHS) č. 388/90 ze dne 12. února 1990 (Úř. věst. L 42, 16.2.1990, s. 9),

— 390 R 1325: nařízení Rady (EHS) č. 1325/90 ze dne 14. května 1990 (Úř. věst. L 132, 23.5.1990, s. 19),

— 390 R 3577: nařízení Rady (EHS) č. 3577/90 ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 23).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Ustanovení čl. 1 odst. 1, odst. 4 písm. c), e), g) a odst. 4 druhého pododstavce se nepoužijí.

c) Hlava I, vyjma článek 13, a hlavy III a IV se nepoužijí.

d) Rakousko a Lichtenštejnsko stanoví metodu zatřídění odrůdy podle zásad stanovených v článku 13.

e) V čl. 16 odst. 7 se slova „scelování vína pocházejícího ze třetí země“ nahrazují slovy „scelování vína pocházejícího ze třetí země nebo státu ESVO“.

f) Rakousko a Lichtenštejnsko mohou pro výrobky vyrobené na svých územích uplatňovat své vnitrostátní právní předpisy týkající se zvyklostí uvedených v článcích 18, 19, 21, 22, 23 a 24.

g) Článek 20 se nepoužije.

h) Odchylně od čl. 66 odst. 1 mohou následující jakostní vína vyrobená v Rakousku zvláštními postupy obsahovat více než 18, ale méně než 22 miliekvivalentů těkavé kyseliny na litr: „Ausbruch“, „Beerenauslese“, „Trockenbee-renauslese“, „Eiswein“ a „Strohwein“.

i) Články 70, 76, 76, 80 a 85 se nepoužijí.

j) Na článek 78 se vztahuje bod 3 protokolu 1.

k) Příloha I se doplňuje tímto:

a) „Strohwein“: výrobek pocházející z Rakouska a vyrobený v souladu s čl. 17 odst. 3 bod 1 rakouského zákona o víně (Ósterreichisches Weingesetz, 1985).

b) Částečně zkvašený hroznový mošt vyrobený v souladu s bodem 3 přílohy I lze označit jako:

— „Sturm“, pochází-li z Rakouska,

— „Federweiss“ nebo „Federweisser“, pochází-li z Lichtenštejnská.

Z technických důvodů však může celkový obsah alkoholu výjimečně překročit tři pětiny celkového obsahu alkoholu.

c) Označení „Tafelwein“ a obdobná označení uvedená v bodě 13 se nepoužívají pro vína pocházející z Rakouska.

l) Přílohy III, V a VII se nepoužijí.

m) Pro účely přílohy IV se Rakousko a Lichtenštejnsko považují za náležející do zóny pěstování vína B.

n) Odchylně od přílohy VI:

— může Rakousko zachovat obecný zákaz kyseliny sorbové,

— Norsko a Švédsko mohou zachovat obecný zákaz kyseliny metavinné,

— vína pocházející z Rakouska a Lichtenštejnská mohou být ošetřena chloridem stříbrným podle právních předpisů těchto států týkajících se vína.

16. 387 R 0823: nařízení Rady (EHS) č. 823/87 ze dne 16. března 1987, kterým se stanoví zvláštní ustanovení pro jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí (Úř. věst. L 84, 27.3.1987, s. 59), ve znění:

— 389 R 2043: nařízení Rady (EHS) č. 2043/89 ze dne 19. června 1989 (Úř. věst. L 202, 14.7.1989, s. 1),

— 390 R 3577: nařízení Rady (EHS) č. 3577/90 ze 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 23).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Vinařské produkty pocházející ze států ESVO se považují za odpovídající jakostním vínům vyráběným ve stanovených pěstitelských oblastech (jakostní vína s.o.), pokud jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které jsou pro účely tohoto protokolu v souladu se zásadami uvedenými v článku 2 nařízení.

Označení „jakostní vína s. o.“, jakož i ostatní označení uvedená v čl. 1 odst. 2 druhém pododstavci nařízení, nelze však pro tato vína použít.

Seznam jakostních vín vypracovaný státy ESVO vyrábějícími víno se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropských společenství.

17. 387 R 1069: nařízení Komise (EHS) č. 1069/87 ze dne 15. dubna 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro uvádění obsahu alkoholu na etiketách speciálních vín (Úř. věst. L 104, 16.4.1987, s. 14).

18. 388 R 3377: nařízení Komise (EHS) č. 3377/88 ze dne 28. října 1988, kterým se Spojené království za určitých podmínek opravňuje k povolení dalšího zvýšení obsahu alkoholu některých stolních vín (Úř. věst. L 296, 29.10.1988, s. 69).

19. 388 R 4252: nařízení Rady (EHS) č. 4252/88 ze dne 21. prosince 1988 o výrobě a uvádění na trh likérových vín vyráběných ve Společenství (Úř. věst. L 373, 21.12.1988, s. 59), ve znění:

— 390 R 1328: nařízení (EHS) č. 1328/86 ze dne 14. května 1990 (Úř. věst. L 132, 23.5.1990, s. 24).

20. 389 R 0986: nařízení Komise (EHS) č. 986/89 ze dne 10. dubna 1989 o průvodních dokladech při přepravě vinařských produktů a evidenčních knihách vedených v odvětví vína (Úř. věst. L 106, 18.4.1989, s. 1), ve znění:

— 389 R 2600: nařízení Komise (EHS) č. 2600/89 ze dne 25. srpna 1989 (Úř. věst. L 261, 29.8.1989, s. 15),

— 390 R 2246: nařízení Komise (EHS) č. 2246/90 ze dne 31. července 1990 (Úř. věst. L 203, 1.8.1990, s. 50),

— 390 R 2776: nařízení Komise (EHS) č. 2776/90 ze dne 27. září 1990 (Úř. věst. L 267, 29.9.1990, s. 30),

— 391 R 0592: nařízení Komise (EHS) č. 592/91 ze dne 12. března 1991 (Úř. věst. L 66, 13.3.1991, s. 13).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Ustanovení čl. 10 odst. 4 a hlavy II se nepoužijí.

21. 389 R 2202: nařízení Komise (EHS) č. 2202/89 ze dne 20. července 1989, kterým se vymezují „řezání“, „vinifi-kace“, „stáčírna“ a „stáčení do lahví“ (Úř. věst. L 209, 21.7.1989, s. 31).

22. 389 R 2392: nařízení Rady (EHS) č. 2392/89 ze dne 24. července 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro označování a obchodní úpravu vína a hroznového moštu (Úř. věst. L 232, 9.8.1989, s. 13), ve znění:

— 389 R 3886: nařízení Rady (EHS) č. 3886/89 ze dne 11. prosince 1989 (Úř. věst. L 378, 27.12.1989, s. 12).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Pro vinařské produkty pocházející z Rakouska a Lichtenštejnská nahrazují požadavky na označování uvedené v kapitole II požadavky uvedené v kapitole II.

b) V souladu s čl. 25 odst. 1 písm. d) se označení „stolní víno“ nebo „Landwein“ a obdobná označení používají ve spojení s názvem země původu.

c) Pro stolní vína pocházející z Lichtenštejnská lze název „Landwein“, „vin de pays“ a „Vino tipico“ používat, pokud dotčený producentský stát stanovil pravidla pro používání těchto názvů v souladu s těmito minimálními podmínkami:

— konkrétní zeměpisný odkaz,

— některé stanovené výrobní požadavky, zejména pokud jde o odrůdy, celkový obsah alkoholu a organoleptické vlastnosti.

23. 389 R 3677: nařízení Rady (EHS) č. 3677/89 ze dne 7 prosince 1989 o celkovém obsahu alkoholu a o celkovém obsahu kyselin některých dovážených jakostních vín a o zrušení nařízení (EHS) č. 2931/80 (Úř. věst. L 360, 9.12.1989, s. 1), ve znění:

— 390 R 2178: nařízení Rady (EHS) č. 2178/90 ze dne 24. července 1990 (Úř. věst. L 198, 28.71990, s. 9).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto: Ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. a) a c) se nepoužijí.

24. 390 R 0743: nařízení Komise (EHS) č. 743/90 ze dne 28. března 1990, kterým se stanoví odchylky od některých ustanovení týkajících se obsahu těkavých kyselin v některých vínech (Úř. věst. L 82, 29.3.1990, s. 20).

25. 390 R 2676: nařízení Komise (EHS) č. 2676/90 ze dne 17 září 1990, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín (Úř. věst. L 272, 3.10.1990, s. 1).

26. 390 R 3201: nařízení Komise (EHS) č. 3201/90 ze dne 16. října 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a obchodní úpravu vína a hroznového moštu (Úř. věst. L 309, 8.11.1990, s. 1, ve znění opravy v Úř. věst. L 272, 3.10.1991, s. 47).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) V čl. 5 odst. 3 prvním pododstavci druhé odrážce se doplňují označení: „Weinhauer“ a „Hauer“.

b) V příloze I bodě 4 (Rakousko) se doplňují označení:

„— Strohwein,

— Qualitaetswein“;

e) V příloze II se doplní nové číslo, které zní:

23. LICHTEJNŠTEJNSKO

Vína s jedním z těchto označení vinařských oblastí původu:

— Balzers

— Bendern

— Eschen

— Mauren

— Schaan

— Triesen

— Vaduz“.

g) V příloze V se odstavec 2 doplňuje takto:

4. V Rakousku tato vína vyráběná ve vinařských oblastech Burgenland, Niederósterreich, Steiermark a Wien:

— jakostní vína vyrobená z ,Gewürztraminer‘ a ,Muskat-Ottonel’,

— Beerenauslese, Trockeenbeerenauslese, Eiswein, Strohwein, Ausbruch.“

27. 390 R 3220: nařízení Komise (EHS) č. 3320/90 ze dne 7. listopadu 1990, kterým se stanoví podmínky pro použití některých enologických postupů stanovených v nařízení Rady EHS č. 822/87 (Úř. věst. 308/22, 8.11.1990, s. 22).

28. 390 R 3825: nařízení Komise (EHS) č. 3825/90 ze dne 19. prosince 1990 o přechodných opatřeních použitelných od 1. ledna do 1. září 1991 v odvětví vína v Portugalsku (Úř. věst. L 366, 29.12.1990, s. 56).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Články 2, 4 a 5 se nepoužijí.


PROTOKOL 48

o článcích 105 a 111

Rozhodnutí přijatá Smíšeným výborem EHP na základě článků 105 a 111 se nesmějí dotýkat judikatury Soudního dvora Evropských společenství.


PROTOKOL 49

o Ceutě a Melille

Výrobky, na které se vztahuje Dohoda a které pocházejí z EHP, požívají ve všech ohledech při dovozu do Ceuty a Melilly stejný celní režim, jako výrobky pocházející z celního území Společenství na základě protokolu 2 aktu o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím.

Státy ESVO přiznávají dovozu výrobků, na které se vztahuje Dohoda a které pocházejí z Ceuty a Melilly, stejný celní režim jako výrobkům dovezeným z EHP a pocházejícím z EHP.


PŘÍLOHA I

VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY

Seznam uvedený v článku 17

Viz rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 69/98, Úř. věst. L 158, 24.6.1999, s. 1.

PŘÍLOHA II

TECHNICKÉ PŘEDPISY, NORMY, ZKOUŠENÍ A CERTIFIKACE

Seznam uvedený v článku 23

ÚVOD

Pokud akty uváděné v této příloze obsahují pojmy nebo odkazují na postupy, které jsou specifické pro právní řád Společenství, jako:

— preambule,

— určení aktů Společenství,

— odkazy na území nebo jazyky ES,

— odkazy na práva a povinnosti členských států ES, jejich veřejných subjektů, podniků nebo jednotlivců ve vztahu mezi nimi navzájem a

— odkazy na informační a oznamovací postupy,

použije se Protokol 1 o horizontálních přizpůsobeních, není-li v této příloze stanoveno jinak.

ODVĚTVOVÉ ÚPRAVY

Odkazy v článcích 30 a 36 nebo 30 až 36 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství se nahrazují odkazy na články 11 a 13 nebo 11 až 13 a případně 18 Dohody.

I. MOTOROVÁ VOZIDLA

Státy ESVO mohou až do 1. ledna 1995 uplatňovat své vnitrostátní právní předpisy, včetně možnosti odmítnutí registrace, prodeje, uvedení do provozu nebo užívání z důvodů týkajících se jejich emisí plynných znečišťujících látek, na všechny motory, části dieselových motorů a akustický tlak motorových vozidel spadajících do oblasti působnosti dotyčných směrnic, které splňují požadavky směrnic 70/157/EHS, 70/220/EHS, 72/306/EHS a 88/77/EHS v platném znění a které byly schváleny jako typ v souladu s požadavky směrnice 70/156/EHS. Od 1. ledna 1995 smějí státy ESVO nadále uplatňovat své vnitrostátní právní předpisy, ale musí povolit volný pohyb podle acquis communautaire. Všechny návrhy změnit, aktualizovat nebo jinak rozvíjet acquis communautaire v oblasti působnosti těchto směrnic podléhají obecným ustanovením Dohody o přijímání rozhodnutí.

Státy ESVO nejsou až do 1 ledna 1995 oprávněny udělovat EHS schválení typu pro celá vozidla nebo ani EHS schválení typu konstrukční části nebo dílčí schválení typu osvědčení pro systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky podle směrnic uvedených v prvním odstavci.

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 370 L 0156: směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1)

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 115),

— 378 L 0315: směrnice Rady 78/315/EHS ze dne 21. prosince 1977 (Úř. věst. L 81, 28.3.1978, s. 1),

— 378 L 0547: směrnice Rady 78/547/EHS ze dne 12. června 1978 (Úř. věst. L 168, 26.6.1978, s. 39),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 108),

— 380 L 1267: směrnice Rady 80/1267/EHS ze dne 16. prosince 1980 (Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 34), opravená Úř. věst. L 265, 19.9.1981, s. 28),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 211),

— 387 L 0358: směrnice Rady 87/358/EHS ze dne 25. června 1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 51),

— 387 L 0403: směrnice Rady 87/403/EHS ze dne 25. června 1987 doplňující přílohu I ke Směrnici 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států vztahujících se ke schvalování typu motorových vozidel a jejich přívěsů (Úř. věst. L 220, 8.8.1987, s. 44).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V čl. 2 písm. a) se doplňují nové odrážky, které znějí:

— „Typengenehmigung“ v rakouských právních předpisech,

— „tyyppihyväksyntä“/„typgodkännande“ ve finských právních předpisech,

— „gerðarviðurkenning“ v islandských právních předpisech,

— „Typengenehmigung“ v lichtenštejnských právních předpisech,

— „typegodkjenning“ v norských právních předpisech,

— „typgodkännande“ ve švédských právních předpisech.

2. 370 L 0157: směrnice Rady 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel (Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 16), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 115),

— 373 L 0350: směrnice Komise 73/350/EHS ze dne 7. listopadu 1973 (Úř. věst. L 321, 22.11.1973, s. 33),

— 377 L 0212: směrnice Rady 77/212/EHS ze dne 8. března 1977 (Úř. věst. L 66, 12.3.1977, s. 33),

— 381 L 0334: směrnice Komise 81/334/EHS ze dne 13. dubna 1981 (Úř. věst. L 131, 18.5.1981, s. 6),

— 384 L 0372: směrnice Komise 84/372/EHS ze dne 3. července 1984 (Úř. věst. L 196, 26.7.1984, s. 47),

— 384 L 0424: směrnice Rady 84/424/EHS ze dne 3. září 1984 (Úř. věst. L 238, 6.9.1984, s. 31),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 211),

— 389 L 0491: směrnice Komise 89/491 /EHS ze dne 17. července 1989 (Úř. věst. L 238, 15.8.1989, s. 43).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V příloze II se v poznámce pod čarou vztahující se k bodu 3.1.3, doplňují údaje:

„A = Rakousko, FL = Lichtenštejnsko, IS = Island, N = Norsko, S = Švédsko, SF = Finsko“.

b) V příloze IV se v poznámce pod čarou týkající se rozlišovacího písmene (písmen) země udělující schválení typu doplňují údaje:

„A = Rakousko, FL = Lichtenštejnsko, IS = Island, N = Norsko, S = Švédsko, SF = Finsko“.

3. 370 L 0220: směrnice Rady 70/220/EHS ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Úř. věst. L 76, 6.4.1970, s. 1), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 115),

— 374 L 0290: směrnice Rady 74/290/EHS ze dne 28. května 1974 (Úř. věst. L 159, 15.6.1974, s. 61),

— 377 L 0102: směrnice Komise 77/102/EHS ze dne 30. listopadu 1976 (Úř. věst. L 32, 3.2.1977, s. 32),

— 378 L 0665: směrnice Rady 78/665/EHS ze dne 14. července 1978 (Úř. věst. L 223, 14.8.1978, s. 48),

— 383 L 0351: směrnice Rady 83/351/EHS ze dne 16. června 1983 (Úř. věst. L 197, 20.7.1983, s. 1),

— 388 L 0076: směrnice Rady 88/76/EHS ze dne 3. prosince 1987 (Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 1),

— 388 L 0436: směrnice Rady 88/436/EHS ze dne 16. června 1988 (Úř. věst. L 214, 6.8.1988, s. 1, ve znějí opravy v Úř. věst. L 303, 8.11.1988, s. 36),

— 389 L 0458: směrnice Rady 89/458/EHS ze dne 18. července 1989 (Úř. věst. L 226, 3.8.1989, s. 1),

— 389 L 0491: směrnice Komise 89/491 /EHS ze dne 17. července 1989 (Úř. věst. L 238, 15.8.1989, s. 43),

— 391 L 0441: směrnice Komise 91 /441 /EHS ze dne 26. června 991 (Úř. věst. L 242, 30.8.1991, s. 1),

4. 370 L 0221: směrnice Rady ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 76, 6.4.1970, s. 23), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 116),

— 379 L 0490: směrnice Komise 79/490/EHS ze dne 18. dubna 1979, ve znění opravy v Úř. věst. L 188, 26.7.1979, s. 54, a ve znění směrnice Komise 81/333/EHS ze dne 13. dubna 1981.

— 381 L 0333: směrnice Komise 81/333/EHS ze dne 13. dubna (Úř. věst. L 131, 18.5.1981, s. 4),

5. 370 L 0222: směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se umístění a připevnění zadních registračních tabulek na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech (Úř. věst. L 76, 6.4.1970, s. 25), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 116),

6. 370 L 0311: směrnice Rady 70/311/EHS ze dne 8. června 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 196, 3.9.1970, s. 14) a ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 116).

7. 370 L 0387: směrnice Rady 70/387/EHS ze dne 27. července 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se dveří motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 176, 10.8.1970, s. 5), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 116).

8. 370 L 0388: směrnice Rady 70/388/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zvukových výstražných zařízení motorových vozidel (Úř. věst. L 176, 10.8.1970, s. 12), ve znění opravy (Úř. věst. L 329, 25.11.1982, s. 31) a ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 116).

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 108),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 212),

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze I se k textu v závorkách v bodě 4.1 doplňují údaje:

„12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, IS pro Island, FL pro Lichtenštejnsko, 16 pro Norsko a 5 pro Švédsko“.

9. 371 L 0127: směrnice Rady 71/127/EHS ze dne 1. března 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel (Úř. věst. L 68, 22.3.1971, s. 1), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 116),

— 379 L 0795: směrnice Komise 79/795/EHS ze dne 20. července 1979 (Úř. věst. L 239, 22.9.1979, s. 1),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 109),

— 385 L 0205: směrnice Komise 85/205/EHS ze dne 18. února 1985 (Úř. věst. L 90, 29.3.1985, s. 1),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 212),

— 386 L 0562: směrnice Komise 86/562/EHS ze dne 6. listopadu 1986 (Úř. věst. L 327, 22.11.1986, s. 49),

— 388 L 0321: směrnice Komise 88/321/EHS ze dne 16. května 1988 (Úř. věst. L 147, 14.6.1988, s. 77).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V dodatku 2 k příloze II se k výčtu rozlišovacích čísel v bodě 4.2 doplňují údaje:

„12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, IS pro Island, FL pro Lichtenštejnsko, 16 pro Norsko a 5 pro Švédsko“.

10. 371 L 0320: směrnice Rady 71/320/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 37), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 118),

— 374 L 0132: směrnice Komise 74/132/EHS ze dne 11. února 1974 (Úř. věst. L 74, 19.3.1974, s. 7),

— 375 L 0524: směrnice Komise 75/524/EHS ze dne 25. července 1975 (Úř. věst. L 236, 8.9.1975, s. 3), ve znění oprav v Úř. věst. L 247, 23.9.1975, s. 36,

— 379 L 0489: směrnice Komise 79/489/EHS ze dne 18. dubna 1979 (Úř. věst. L 128, 26.5.1979, s. 12), ve znění opravy v Úř. věst. L 188, 26.7.1979, s. 54,

— 385 L 0647: směrnice Rady 85/647/EHS ze dne 13. prosince 1985 (Úř. věst. L 380, 31.12.1985, s. 1),

— 388 L 0194: směrnice Komise 88/194/EHS ze dne 24. března 1988 (Úř. věst. L 92, 9.4.1988, s. 47).

11. 372 L 0245: směrnice Rady 72/245/EHS ze dne 20. června 1972 o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě) vozidel (Úř. věst. L 152, 6.7.1972, s. 15), ve znění:

— 389 L 0491: směrnice Komise 89/491 /EHS ze dne 17. července 1989 (Úř. věst. L 238, 15.8.1989, s. 43).

12. 372 L 0306: směrnice Rady 72/306/EHS ze dne 2. srpna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel (Úř. věst. L 190, 20.8.1972, s. 1), ve znění opravy (Úř. věst. L 215, 6.8.1974, s. 20) a ve znění:

— 389 L 0491: směrnice Komise 89/491 /EHS ze dne 17. července 1989 (Úř. věst. L 238, 15.8.1989, s. 43).

13. 374 L 0060: směrnice Rady ze dne 17. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střechy nebo posuvné střechy, opěradel a zadní části sedadel) (Úř. věst. L 38, 11.2.1974, s. 2), ve znění oprav (Úř. věst. L 215, 6.8.1974, s. 20) a (Úř. věst. L 53, 25.2.1977, s. 30) a ve znění:

— 378 L 0632: směrnice Komise 78/632/EHS ze dne 19. května 1978 (Úř. věst. L 206, 29.7.1978, s. 26).

14. 374 L 0061: směrnice Rady ze dne 17. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení bránících neoprávněnému použití motorových vozidel (Úř. věst. L 38, 11.2.1974, s. 22, ve znění opravy v Úř. věst. L 215, 6.8.1974, s. 20).

15. 374 L 0297: směrnice Rady ze dne 4. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (chování mechanismu řízení při nárazu) (Úř. věst. L 165, 20.6.1974, s. 16).

16. 374 L 0408: směrnice Rady 74/408/EHS ze dne 22. července 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (pevnost sedadel a jejich ukotvení) (Úř. věst. L 221, 12.8.1974, s. 1). ve znění:

— 381 L 0577: směrnice Rady 81/557/EHS ze dne 20. července 1981 (Úř. věst. L 209, 29.7.1981, s. 34).

17. 374 L 0483: směrnice Rady 74/783/EHS ze dne 17. září 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků motorových vozidel (Úř. věst. L 266, 2.10.1974, s. 4), ve znění:

— 379 L 0488: směrnice Komise 79/488/EHS ze dne 18. dubna 1979 (Úř. věst. L 128, 26.5.1979, s. 1),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 212).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze I se v poznámce pod čarou vztahující se k bodu 3.2.2 doplňují údaje:

„12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, IS pro Island, FL pro Lichtenštejnsko, 16 pro Norsko a 5 pro Švédsko“.

18. 375 L 0443: směrnice Rady 75/443/EHS ze dne 26. června 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětného chodu a rychloměrného zařízení motorových vozidel (Úř. věst. L 196, 26.7.1975, s. 1).

19. 376 L 0114: směrnice Rady 76/114/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění (Úř. věst. L 24, 30.1.1976, s. 1), ve znění oprav (Úř. věst. L 56, 4.3.1976, s. 38 a Úř. věst. L 329, 25.11.1982, s. 31) a ve znění:

— 378 L 0507: směrnice Komise 78/507/EHS ze dne 19. května 1978 (Úř. věst. L 155, 13.6.1978, s. 31),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 109),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 213).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze se k textu v závorkách v bodě 2.1.2 doplňují údaje:

„12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, IS pro Island, FL pro Lichtenštejnsko, 16 pro Norsko a 5 pro Švédsko“.

20. 376 L 0115: směrnice Rady 76/115/EHS ze dne 18. prosince 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel (Úř. věst. L 24, 30.1.1976, s. 6), ve znění:

— 381 L 0575: směrnice Rady 81/575/EHS ze dne 20. července 1981 (Úř. věst. L 209, 29.7.1981, s. 30),

— 382 L 0318: směrnice Komise 82/318/EHS ze dne 2. dubna 1982 (Úř. věst. L 139, 19.5.1982, s. 9).

21. 376 L 0756: směrnice Rady 76/756/EHS ze dne 2. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 1), ve znění:

— 380 L 0233: směrnice Komise 80/233/EHS ze dne 21. listopadu 1979 (Úř. věst. L 51, 25.2.1980, s. 8), ve znění oprav v Úř. věst. L 111, 30.4.1980, s. 22,

— 382 L 0244: směrnice Komise 82/244/EHS ze dne 17. března 1982 (Úř. věst. L 109, 22.4.1982, s. 31),

— 383 L 0276: směrnice Rady 83/276/EHS ze dne 26. května 1983 (Úř. věst. L 151, 9.6.1983, s. 47),

— 384 L 0008: směrnice Komise 84/8/EHS ze dne 14. prosince 1983 (Úř. věst. L 9, 12.1.1984, s. 24, ve znění oprav v Úř. věst. L 131, 17.5.1984, s. 50 a Úř. věst. L 135, 22.5.1984, s. 27),

— 389 L 0278: směrnice Komise 89/287/EHS ze dne 28. března 1989 (Úř. věst. L 109, 20.4.1989, s. 38, ve znění opravy v Úř. věst. L 114, 28.4.1989, s. 52).

22. 376 L 0757: směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odrazkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 32), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 109),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 213).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze III bodě 4.2 se doplňují nové položky, které znějí:

„12 pro Rakousko

17 pro Finsko

IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko

5 pro Švédsko“.

23. 376 L 0758: směrnici Rady 76/758/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňkových obrysových svítilnách, předních obrysových svítilnách, zadních obrysových svítilnách a brzdových svítilnách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 54), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 109),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 213),

— 389 L 0516: směrnice Komise 89/516/EHS ze dne 1. srpna 1989 (Úř. věst. L 165, 12.9.1989, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze III bodě 4.2 se doplňují nové položky, které znějí:

„12 pro Rakousko

17 pro Finsko

IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko

5 pro Švédsko“.

24. 376 L 0759: směrnice Rady 76/759/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 71), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 109),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 213),

— 389 L 0277: směrnice Komise 89/277/EHS ze dne 28. března 1989 (Úř. věst. L 109, 20.4.1989, s. 25), ve znění opravy v Úř. věst. L 114, 27.4.1989, s. 52).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze III bodě 4.2 se doplňují nové položky, které znějí:

„12 pro Rakousko

17 pro Finsko

IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko

5 pro Švédsko“.

25. 376 L 0760: směrnice Rady 76/760/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se svítilen zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 85), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 109),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 213).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze I bodě 4.2 se doplňují nové položky, které znějí:

„12 pro Rakousko

17 pro Finsko

IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko

5 pro Švédsko“.

26. 376 L 0761: směrnice Rady 76/761 /EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 96), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 109),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 213),

— 389 L 0517: směrnice Komise 89/517/EHS ze dne 1. srpna 1989 (Úř. věst. L 265, 12.9.1989, s. 15).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze VI bodě 4.2 se doplňují nové položky, které znějí:

„12 pro Rakousko

17 pro Finsko

IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko

5 pro Švédsko“.

27. 376 L 0762: směrnice Rady 76/762/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se předních mlhových světlometů motorových vozidel a žárovek pro tyto světlomety (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 122), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 109),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 213).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze II bodě 4.2 se doplňují nové položky, které znějí:

„12 pro Rakousko

17 pro Finsko

IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko

5 pro Švédsko“.

28. 377 L 0389: směrnici Rady 77/389/EHS ze dne 17. května 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů motorových vozidel (Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 41).

29. 377 L 0538: směrnice Rady 77/538/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 60), ve znění opravy v Úř. věst. L 284, 10.10.1978, s. 11, a ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 109),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 213),

— 389 L 0518: směrnice Komise 89/518/EHS ze dne 1. srpna 1989 (Úř. věst. L 265, 12.9.1989, s. 24).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze II bodě 4.2 se doplňují nové položky, které znějí:

„12 pro Rakousko

17 pro Finsko

IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko

5 pro Švédsko“.

30. 377 L 0539: směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 72), ve znění opravy v Úř. věst. L 284, 10.10.1978, s. 11, a ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 109),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 213).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze II bodě 4.2 se doplňují nové položky, které znějí:

„12 pro Rakousko

17 pro Finsko

IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko

5 pro Švédsko“.

31. 377 L 0540: směrnice Rady 77/540/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se parkovacích svítilen motorových vozidel (Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 83, ve znění opravy v Úř. věst. L 284, 10.10.1978, s. 11), a ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 110),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 214).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze IV bodě 4.2 se doplňují nové položky, které znějí:

„12 pro Rakousko

17 pro Finsko

IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko

5 pro Švédsko“.

32. 377 L 0541: směrnice Rady 77/541 /EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel (Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 95), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 110),

— 381 L 0576: směrnice Rady 81/576/EHS ze dne 20. července 1981 (Úř. věst. L 209, 29.7.1981, s. 32),

— 382 L 0319: směrnice Komise 82/319/EHS ze dne 2. dubna 1982 (Úř. věst. L 139, 19.5.1982, s. 17),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 214),

— 390 L 0628: směrnice Komise 90/628/EHS ze dne 30. října 1990 (Úř. věst. L 341, 6.12.1990, s. 1).

Smluvní strany mohou odmítnout do 1. července 1997 uvést na trh vozidla kategorie M1, M2 a M3, jejichž bezpečnostní pásy nebo zádržné systémy nesplňují požadavky směrnice 77/541 /EHS, naposledy pozměněné směrnicí 90/ 628/EHS, avšak nesmějí odmítnout uvést na trh vozidla, která tyto požadavky splňují. Státy ESVO budou oprávněny udělovat EHS schválení typu podle těchto směrnic až ode dne, od kterého budou tyto směrnice plně uplatňovat.

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze III bodě 1.1.1 se doplňují nové položky, které znějí:

„12 pro Rakousko 17 pro Finsko

IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko

5 pro Švédsko“.

33. 377 L 0649: směrnice Rady 77/649/EHS ze dne 27. září 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel (Úř. věst. L 267, 19.10.1977, s. 1, ve znění opravy v Úř. věst. L 150, 6.6.1978, s. 6), a ve znění:

— 381 L 0643: směrnice Komise 81/643/EHS ze dne 29. července 1981 (Úř. věst. L 231, 15.8.1981, s. 41),

— 388 L 0366: směrnice Komise 88/366/EHS ze dne 17. května 1988 (Úř. věst. L 181, 12.7.1988, s. 40).

34. 378 L 0316: směrnicí 78/316/EHS ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů) (Úř. věst. L 81, 28.3.1978, s. 3).

35. 378 L 0317: směrnice 78/317/EHS ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů odmrazování a odmlžování zasklených povrchů motorových vozidel (Úř. věst. L 81, 28.3.1978, s. 27, ve znění opravy v Úř. věst.L 194, 19.7.1978, s. 29).

36. 378 L 0318: směrnice Rady 78/318/EHS ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů stírání a ostřikování čelních skel motorových vozidel (Úř. věst. L 81, 28.3.1978, s. 49, ve znění opravy v Úř. věst. L 194, 19.7.1978, s. 30).

37. 378 L 0548: směrnice Rady 78/548/EHS ze dne 12. června 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů vytápění prostoru pro cestující motorových vozidel (Úř. věst. L 168, 26.6.1978, s. 40).

38. 378 L 0549: směrnice Rady 78/549/EHS ze dne 16. října 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opěrek hlavy na sedadlech motorových vozidel (Úř. věst. L 168, 26.6.1978, s. 45).

39. 378 L 0932: směrnice Rady 78/932/EHS ze dne 16. října 1978 o sbližování právních předpisů členských států vztahujících se k opěrkám hlavy na sedadlech motorových vozidel (Úř. věst. L 325, 20.11.1978, s. 1, ve znění opravy v Úř. věst. L 329, 25.11.1982, s. 31), a ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 110),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 214).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze VI bodě 1.1.1 se doplňují nové položky, které znějí:

„12 pro Rakousko

17 pro Finsko

IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko

5 pro Švédsko“.

40. 378 L 1015: směrnice Rady 78/1015/EHS ze dne 23. listopadu 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motocyklů (Úř. věst. L 349, 13.12.1978, s. 21, ve znění opravy v Úř. věst. L 10, 16.1.1979, s. 15), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 110),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 214),

— 387 L 0056: směrnice Rady 87/56/EHS ze dne 18. prosince 1986 (Úř. věst. L 24, 27.1.1987, s. 42),

— 389 L 0235: směrnice Rady 89/235/EHS ze dne 13. března 1989 (Úř. věst. L 98, 11.4.1989, s. 1).

Státy ESVO mohou až do 1. ledna 1995 uplatňovat své vnitrostátní právní předpisy, včetně možnosti odmítnutí registrace, prodeje, uvedení do provozu nebo užívání z důvodů týkajících se jejich akustického tlaku a výfukových systémů, na motocykly spadající do oblasti působnosti dotyčné směrnice, které splňují požadavky směrnice 78/1015/EHS v platném znění. Od 1. ledna smějí státy ESVO nadále uplatňovat své vnitrostátní právní předpisy, ale musí povolit volný pohyb podle acquis communautaire. Všechny návrhy změnit, aktualizovat nebo jinak rozvíjet acquis communautaire v oblasti působnosti těchto směrnic podléhají obecným ustanovením Dohody o přijímání rozhodnutí.

Státy ESVO nejsou až do 1 ledna 1995 oprávněny udělovat certifikáty podle uvedené směrnice.

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V článku 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„— ,Typengehehmigung‘ v rakouských právních předpisech,

— ,tyyppihyväksyntä‘/,typgodkännande‘ ve finských právních předpisech,

— ,gerðarviðurkenning‘ v islandských právních předpisech,

— ,Typengenehmigung‘ v lichtenštejnských právních předpisech,

— ,typegodkjenning‘ v norských právních předpisech,

— ,typgodkännande‘ ve švédských právních předpisech.“

b) V příloze II bodě 3.1.3 se doplňují nové položky, které znějí:

„12 pro Rakousko

17 pro Finsko

IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko

5 pro Švédsko“.

41. 380 L 0780: směrnice Rady 80/780/EHS ze dne 22. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek dvoukolových motorových vozidel s postranním vozíkem nebo bez něho a jejich upevňování na taková vozidla (Úř. věst. L 229, 30.8.1980, s. 49), ve znění:

— 380 L 1272: směrnice Rady 80/1272/EHS ze dne 22. prosince 1980 (Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 73),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 214).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V článku 8 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„— ,Typengehehmigung‘ v rakouských právních předpisech,

— ,tyyppihyväksyntä‘/,typgodkännande‘ ve finských právních předpisech,

— ,gerðarviðurkenning‘ v islandských právních předpisech,

— ,Typengenehmigung‘ v lichtenštejnských právních předpisech,

— ,typegodkjenning‘ v norských právních předpisech,

— ,typgodkännande‘ ve švédských právních předpisech.“

42. 380 L 1268: směrnici Rady 80/1268/EHS ze dne 16. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřeby paliva motorových vozidel (Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 36), ve znění:

— 389 L 0491: směrnice Komise 89/491 /EHS ze dne 17. července 1989 (Úř. věst. L 238, 15.8.1989, s. 43).

43. 380 L 1269: směrnici Rady 80/1269/EHS ze dne 16. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel (Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 46), ve znění:

— 388 L 0195: směrnice Komise 88/195/EHS ze dne 24. března 1988 (Úř. věst. L 92, 9.4.1988, s. 50), ve znění opravy v Úř. věst. L 105, 26.4.1988, s. 34,

— 389 L 0491: směrnice Komise 89/491 /EHS ze dne 17. července 1989 (Úř. věst. L 238, 15.8.1989, s. 43).

44. 388 L 0077: směrnice Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem (Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 33).
Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze I bodě 5.1.3 se doplňují nové položky, které znějí:

„12 pro Rakousko

17 pro Finsko

IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko

5 pro Švédsko“.

45. 389 L 0297: směrnice Rady ze dne 13. dubna 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se boční ochrany (bočních ochranných zařízení) určitých motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 124, 5.5.1989, s. 1).

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

46. 377 Y 0726(01): usnesení Rady ze dne 29. června 1977 o EHS schvalování typu celého vozidla pro osobní vozidla (Úř. věst. C 177, 26.7.1977, s. 1).

47. C/281/88/s. 9: oznámení Komise o postupech pro schvalování typu a registraci vozidel dříve registrovaných v jiném členském státě (Úř. věst. C 281, 4.11.1988, s. 9).

II. ZEMĚDĚLSKÉ A LESNÍ TRAKTORY

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 374 L 0150: směrnice 74/150/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 84, 23.3.1974, s. 10, ve znění opravy v Úř. věst. L 226, 18.8.1976, s. 16), a ve znění:

— 379 L 0694: směrnice Rady 79/694/EHS ze dne 24. července 1979 (Úř. věst. L 205, 13.8.1979, s. 17),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

— 382 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 212).

— 388 L 0297: směrnice Rady 88/297/EHS ze dne 3. května 1988 (Úř. věst. L 126, 20.5.1988, s. 52).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V článku 2 písm. a) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„— ,Typengehehmigung‘ v rakouských právních předpisech,

— ,tyyppihyväksyntä‘/,typgodkännande‘ ve finských právních předpisech,

— ,gerðarviðurkenning‘ v islandských právních předpisech,

— ,Typengenehmigung‘ v lichtenštejnských právních předpisech,

— ,typegodkjenning‘ v norských právních předpisech,

— ,typgodkännande‘ ve švédských právních předpisech.“.

2. 374 L 0151: směrnice Rady 74/151 /EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 25, ve znění opravy v Úř. věst. L 226, 18.8.1976, s. 16), a ve znění:

— 382 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45),

— 388 L 0410: směrnice Komise 88/410/EHS ze dne 21. června 1988 (Úř. věst. L 200, 26.7.1988, s. 27).

3. 374 L 0152: směrnice Rady 74/152/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 33, ve znění opravy v Úř. věst. L 226, 18.8.1976, s. 16), a ve znění:

— 382 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45),

— 388 L 0412: směrnice Komise 88/412/EHS ze dne 22. června 1988 (Úř. věst. L 200, 26.7.1988, s. 31).

4. 374 L 0346: směrnice Rady 74/346/EHS ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států vztahujících se k zpětným zrcátkům pro kolové zemědělské nebo lesní traktory (Úř. věst. L 191, 15.7.1974, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 226, 18.8.1976, s. 16, a ve znění:

— 382 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45).

5. 374 L 0347: směrnice Rady 74/347/EHS ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu a stíračů čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 191, 15.7.1974, s. 5), ve znění opravy v Úř. věst. L 226, 18.8.1976, s. 16, a ve znění:

— 379 L 1073: směrnice Komise 79/1073/EHS ze dne 22. listopadu 1979 (Úř. věst. L 331, 27.12.1979, s. 20),

— 382 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45).

6. 375 L 0321: směrnice Rady 75/321 /EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 24, ve znění opravy v Úř. věst. L 226, 18.8.1976, s. 16), a ve znění:

— 382 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45).

— 388 L 0411: směrnice Komise 88/411/EHS ze dne 22. června 1988 (Úř. věst. L 200, 26.7.1988, s. 30).

7. 375 L 0322: směrnice Rady 75/322/EHS ze dne 20. května 1975 o potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného kolovými zemědělskými a lesnickými traktory (elektromagnetická kompatibilita) (Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 28, ve znění opravy v Úř. věst. L 226, 18.8.1976, s. 16), a ve znění:

— 382 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45).

8. 376 L 0432: směrnice Rady 76/432/EHS ze dne 6. dubna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 122, 8.5.1976, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 226, 18.8.1976, s. 16, a ve znění:

— 382 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45).

9. 376 L 0763: směrnice Rady 76/763/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 135), ve znění:

— 382 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45).

10. 377 L 0311: směrnice Rady 77/311 /EHS ze dne 29. března 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hladiny akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (Úř. věst. L 105, 28.4.1977, s. 1), ve znění:

— 382 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45).

11. 377 L 0536: směrnici Rady 77/536/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 1), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 110),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 215),

— 389 L 0680: směrnice Rady 89/680/EHS ze dne 21. prosince 1989 (Úř. věst. L 398, 30.12.1989, s. 26).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze VI se doplňují nové položky, které znějí:

„12 pro Rakousko

17 pro Finsko

IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko

5 pro Švédsko“.

12. 377 L 0537: směrnice Rady 77/537/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů používaných v kolových zemědělských a lesnických traktorech (Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 38), ve znění:

— 382 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45).

13. 378 L 0764: směrnice Rady 78/764/EHS ze dne 25. července 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (Úř. věst. L 255, 18.9.1978, s. 1), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 110),

— 382 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45),

— 383 L 0190: směrnice Komise 83/190/EHS ze dne 28. března 1983 (Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 13),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 214),

— 388 L 0465: směrnice Komise 88/465/EHS ze dne 30. června 1988 (Úř. věst. L 228, 17.8.1988, s. 31).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze II bodě 3.5.2.1 se doplňují nové položky, které znějí:

„12 pro Rakousko

17 pro Finsko

IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko

5 pro Švédsko“.

14. 378 L 0933: směrnice Rady 78/933/EHS ze dne 17. října 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (Úř. věst. L 325, 20.11.1978, s. 16), ve znění:

— 382 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45).

15. 379 L 0532: směrnice Rady 79/532/EHS ze dne 17. května 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 145, 13.6.1979, s. 16), ve znění:

— 382 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45).

16. 379 L 0533: směrnice Rady 79/533/EHS ze dne 17. května 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů a zpětného chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 145, 13.6.1979, s. 20), ve znění:

— 382 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45).

17. 379 L 0622: směrnice Rady 79/622/EHS ze dne 25. června 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (Úř. věst. L 179, 17.7.1979, s. 1), ve znění:

— 382 L 0953: směrnice Komise 82/953/EHS ze dne 15. prosince 1982 (Úř. věst. L 386, 31.12.1982, s. 31),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 214),

— 388 L 0413: směrnice Komise 88/413/EHS ze dne 22. června 1988 (Úř. věst. L 200, 26.7.1988, s. 32).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze VI se doplňují nové položky, které znějí:

„12 pro Rakousko

17 pro Finsko

IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko

5 pro Švédsko“.

18. 380 L 0720: směrnice Rady 80/720/EHS ze dne 24. června 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pracovního prostoru, přístupu k místu řidiče a dveří a oken kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 194, 28.7.1980, s. 1), ve znění:

— 382 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45),

— 388 L 0414: směrnice Komise 88/414/EHS ze dne 22. června 1988 (Úř. věst. L 200, 26.7.1988, s. 34).

19. 386 L 0297: směrnice Rady 86/297/EHS ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodových hřídelů kolových zemědělských a lesnických traktorů a jejich ochrany (Úř. věst. L 186, 8.7.1986, s. 19).

20. 386 L 0298: směrnice Rady 86/298/EHS ze dne 26. května 1986 o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 186, 8.7.1985, s. 26), ve znění:

— 389 L 0682: směrnice Rady 89/682/EHS ze dne 21. prosince 1989 (Úř. věst. L 398, 30.12.1989, s. 29).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze VI se doplňují nové položky, které znějí:

„12 pro Rakousko

17 pro Finsko

IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko

5 pro Švédsko“.

21. 386 L 0415: směrnice Rady 86/415/EHS ze dne 24. července 1986 o instalaci, umístění, funkci a označení ovládačů kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 240, 26.8.1986, s. 1).

22. 387 L 0402: směrnice Rady 87/402/EHS ze dne 25. června 1987 o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 220, 8.8.1987, s. 1), ve znění:

— 389 L 0681: směrnice Rady 89/681 /EHS ze dne 21. prosince 1989 (Úř. věst. L 398, 30.12.1989, s. 27).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze VII se doplňují nové položky, které znějí:

„12 pro Rakousko

17 pro Finsko

IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko

5 pro Švédsko“.

23. 389 L 0173: směrnice Rady 89/173/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 67, 10.3.1989, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V příloze III A se v poznámce pod čarou 1 k bodu 5.4.1 doplňují údaje:

„12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, IS pro Island, FL pro Lichtenštejnsko, 16 pro Norsko, 5 pro Švédsko“.

b) V příloze V se k textu v závorkách v bodě 2.1.3 doplňují údaje:

„12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, IS pro Island, FL pro Lichtenštejnsko, 16 pro Norsko, 5 pro Švédsko“.

III. PŘÍSTROJE PRO ZVEDÁNÍ A MECHANICKOU MANIPULACI

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 373 L 0361: směrnice Rady 73/361 /EHS ze dne 19. listopadu 1973 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se certifikace a označování ocelových lan, řetězů a háků (Úř. věst. L 335, 5.12.1973, s. 51), ve znění:

— 376 L 0434: směrnice Komise 76/434/EHS ze dne 13. dubna 1976 (Úř. věst. L 122, 8.5.1976, s. 20).

2. 384 L 0528: směrnici Rady 84/528/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných opatření pro zdvihací a manipulační zařízení (Úř. věst. L 300, 19.11.1974, s. 72), ve znění:

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 214),

— 388 L 0665: směrnice Rady 88/665/EHS ze dne 21. prosince 1988 (Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 42).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze I se k textu v závorkách v bodě 3 doplňují údaje:

„A pro Rakousko, FL pro Lichtenštejnsko, IS pro Island, N pro Norsko, S pro Švédsko, SF pro Finsko,“.

3. 384 L 0529: směrnice Rady 84/529/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických, hydraulických nebo elektrohydraulických výtahů (Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 86), ve znění:

— 386 L 0312: směrnice Komise 86/312/EHS ze dne 18. června 1986 (Úř. věst. L 196, 18.7.1986, s. 56),

— 390 L 0486: směrnice Rady 90/486/EHS ze dne 17. září 1990 (Úř. věst. L 270, 2.10.1990, s. 21).

4. 386 L 0663: směrnice Rady 86/663/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se průmyslových vozíků s vlastním pohonem (Úř. věst. L 384, 31.12.1986, s. 12), ve znění:

— 389 L 0240: směrnice Komise 89/240/EHS ze dne 16. prosince 1988 (Úř. věst. L 100, 12.4.1989, s. 1).

IV. PŘÍSTROJE A STROJKY PRO DOMÁCNOST

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 379 L 0530: směrnice Rady 79/530/EHS ze dne 14. května 1979 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost (Úř. věst. L 145, 13.6.1979, s. 1).

2. 379 L 0531: směrnice Rady 79/531 /EHS ze dne 14. května 1979, kterou se s ohledem na elektrické trouby provádí směrnice 79/530/EHS o uvádění spotřeby energie na štítcích spotřebičů pro domácnost (Úř. věst. L 145, 13.6.1979, s. 7), ve znění:

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 227).,

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V příloze I bodě 3.1.1 se doplňují nové položky, které znějí:

„sähköuuni, ve finštině (FI)

rafmagnsbökunarofn, v islandštině (IS)

elektrisk stekeovn, v norštině (N)

elektrick ugn, ve švédštině (S)“.

b) V příloze I bodě 3.1.3 se doplňují nové položky, které znějí:

„käyttötilavuus, ve finštině (FI)

nýtanlegt rými, v islandštině (IS)

nuttevolum, v norštině (N)

nuttovolym, ve švédštině (S)“.

c) V příloze I bodě 3.1.5.1 se doplňují nové položky, které znějí:

„esilämmityskulutuss 200 °C:een, ve finštině (FI)

forhitunarnorkun í 200 °C, v islandštině (IS)

eenergiforbruk ved oppvarming til 200 °C, v norštině (N)

Energiförbrukning vid uppvärmning til 200 °C, ve švédštině (S)

vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 °C:ssa), ve finštině (FI)

jafnstöðunotkun (ein klukkustund við 200 °C), v islandštině (IS)

energiforbruk for å opprettholde en bestemt temperatur (en time på 200 °C), v norštině (N)

Energiförbrukning för att upprätthålla en temperatur (på 200 °C i en timme), ve švédštině (S)

KOKONAISKULUTUS, ve finštině (FI)

ALLS, v islandštině (IS)

TOTALT, v norštině (N)

TOTALT, ve švédštině (S)“.

d) V příloze I bodě 3.1.5.3 se doplňují nové položky, které znějí:

„puhdistusvaiheen kulutus, ve finštině (FI)

hreinsilotunotkun, v islandštině (IS)

energiforbruk for en rengjøringsperiode, v norštině (N)

Energiförbrukning vid en rengöringsprocess, ve švédštině (S)“.

e) Doplňují se nové přílohy, které znějí:

PŘÍLOHA II (h)

(výkresy s přizpůsobeními ve finštině)

PŘÍLOHA II (i)

(výkresy s přizpůsobeními v islandštině)

PŘÍLOHA II (j)

(výkresy s přizpůsobeními v norštině)

PŘÍLOHA II (k)

(výkresy s přizpůsobeními ve švédštině).

3. 386 L 0594: směrnici Rady 86/594/EHS ze dne 1. prosince 1986 o vzduchem přenášeném hluku vyzařovaném spotřebiči pro domácnost (Úř. věst. L 344, 6.12.1986, s. 24).

V. PLYNOVÉ PŘÍSTROJE

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 378 L 0170: směrnice Rady 78/170/EHS ze dne 13. února 1978 o účinnosti zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody v nových nebo stávajících neprůmyslových budovách a izolace rozvodu tepla a teplé užitkové vody v nových neprůmyslových budovách (Úř. věst. L 52, 23.2.1978, s. 32) (1).

2. 390 L 0396: směrnice Rady 90/396/EHS ze dne 29. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv (Úř. věst. L 196, 26.7.1990, s. 15).

VI. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 379 L 0113: směrnice Rady 79/113/EHS ze dne 19. prosince 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se stanovení emise hluku stavebních strojů a zařízení (Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 15), ve znění:

— 381 L 1051: směrnice Rady 81/1051/EHS ze dne 8. prosince 1981 (Úř. věst. L 376, 30.12.1981, s. 49),

— 385 L 0405: směrnice Komise 85/405/EHS ze dne 11. července 19985 (Úř. věst. L 233, 30.8.1985, s. 9).

2. 384 L 0532: směrnice Rady 84/532/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných opatření pro stavební stroje a zařízení (Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 111, ve znění opravy v Úř. věst. L 41, 12.2.1985, s. 15), a ve znění:

— 388 L 0665: směrnice Rady 88/665/EHS ze dne 21. prosince 1988 (Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 42).

3. 384 L 0533: směrnice Rady 84/533/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického výkonu kompresorů (Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 123), ve znění:

— 385 L 0406: směrnice Komise 85/406/EHS ze dne 11. července 1985 (Úř. věst. L 233, 30.8.1985, s. 11).

4. 384 L 0534: směrnice Rady 84/534/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického výkonu věžových jeřábů (Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 130, ve znění opravy v Úř. věst. L 41, 12.2.1985, s. 15), ve znění:

— 387 L 0405: směrnice Komise 85/405/EHS ze dne 11. července 1985 (Úř. věst. L 233, 30.8.1985, s. 60).

5. 384 L 0535: směrnice Rady 84/535/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického výkonu svařovacích generátorů (Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 142), ve znění:

— 385 L 0407: směrnice Komise 85/407/EHS ze dne 11. července 1985 (Úř. věst. L 233, 30.8.1985, s. 16).

6. 384 L 0536: směrnice Rady 84/536/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického výkonu elektrických zdrojových soustrojí (Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 149, ve znění opravy v Úř. věst. L 41, 12.2.1985, s. 17), a ve znění:

— 385 L 0408: směrnice Komise 85/408/EHS ze dne 11. července 1985 (Úř. věst. L 233, 30.8.1985, s. 18).

7. 384 L 0537: směrnice Rady 84/537/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického výkonu mechanizovaných ručních bouracích a sbíjecích kladiv (Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 156, ve znění opravy v Úř. věst. L 41, 12.2.1985, s. 17), a ve znění:

— 385 L 0409: směrnice Komise 85/409/EHS ze dne 11. července 1985 (Úř. věst. L 233, 30.8.1985, s. 20).

8. 386 L 0295: směrnice Rady 86/295/EHS ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí při převrácení (ROPS) pro některá stavební zařízení (Úř. věst. L 186, 8.7.1984, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze IV se k textu v závorkách doplňují údaje:

„A pro Rakousko, FL pro Lichtenštejnsko, IS pro Island, N pro Norsko, S pro Švédsko, SF pro Finsko,“.

9. 386 L 0296: směrnice Rady 86/296/EHS ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany před padajícími předměty (FOPS) pro některá stavební zařízení (Úř. věst. L 186, 8.7.1984, s. 10).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze IV se k textu v závorkách doplňují údaje:

„A pro Rakousko, FL pro Lichtenštejnsko, IS pro Island, N pro Norsko, S pro Švédsko, SF pro Finsko,“.

10. 386 L 0662: směrnice Rady 86/662/EHS ze dne 22. prosince 1986 o omezování hluku vyzařovaného hydraulickými rýpadly, lanovými rýpadly, dožery, nakladači a rýpadly-nakladači (Úř. věst. L 384, 31.12.1986, s. 1), ve znění:

— 389 L 0514: směrnice Komise 89/514/EHS ze dne 2. srpna 1989 (Úř. věst. L 253, 30.8.1989, s. 34).

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

11. Sdělení Komise o harmonizovaných metodách měření akustického tlaku pro staveniště (přijato 3. ledna 1981).

12. 386 X 0666: doporučení Rady 86/666/EHS ze dne 22. prosince 1986 o požární bezpečnosti ve stávajících hotelích (Úř. věst. L 384, 31.12.1986, s. 60).

VII. JINÉ STROJE

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 384 L 0538: směrnice Rady 84/538/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nejvyšší přípustné hladiny akustického výkonu sekaček na trávu (projednaný) (Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 171), ve znění:

— 387 L 0252: směrnice Komise 87/252/EHS ze dne 8. dubna 1987 (Úř. věst. L 117, 5.5.1987, s. 22), ve znění opravy v Úř. věst. L 158, 18.6.1987, s. 31,

— 388 L 0180: směrnice Rady 88/180/EHS z března 1988 (Úř. věst. L 81, 26.3.1988, s. 69),

— 388 L 0181: směrnice Rady 88/181/EHS ze dne 22. března 1988 (Úř. věst. L 81, 26.3.1988, s. 71).

VIII. TLAKOVÉ NÁDOBY

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 375 L 0324: směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů (Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 40).

2. 376 L 0767: směrnici Rady 76/767/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných předpisů pro tlakové nádoby a metody jejich inspekce (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 153), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 110),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 213),

— 388 L 0665: směrnice Rady 88/665/EHS ze dne 21. prosince 1988 (Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 42).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze I bodě 3.1. první odrážce a v příloze II bodě 3.1.1.1.1 první odrážce se k textu v závorkách doplňují údaje:

„A pro Rakousko, FL pro Lichtenštejnsko, IS pro Island, N pro Norsko, S pro Švédsko, SF pro Finsko,“.

3. 384 L 0525: směrnice Rady 84/525/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezešvých ocelových lahví na plyny (Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 1).

4. 384 L 0526: směrnice Rady 84/526/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezešvých lahví na plyny z nelegovaného hliníku a hliníkových slitin (Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 20).

5. 384 L 0527: směrnice Rady 84/527/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se svařovaných lahví na plyny z nelegované oceli (Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 48).

6. 387 L 0404: směrnice Rady 87/404/EHS ze dne 25. června 1987 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se jednoduchých tlakových nádob (Úř. věst. L 220, 8.8.1987, s. 48), ve znění:

— 390 L 0488: směrnice Rady 90/488/EHS ze dne 17. září 1990 (Úř. věst. L 270, 2.10.1990, s. 25).

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

7. 389 X 0349: doporučení Komise 89/349/EHS ze dne 15. dubna 1989 o snížení používání chlorofluorouhlovodíků v průmyslu rozprašovačů (Úř. věst. L 144, 27.5.1989, s. 56).

IX. MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 371 L 0316: směrnice Rady 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 118),

— 372 L 0427: směrnice Rady 72/427/EHS ze dne 19. prosince 1972 (Úř. věst. L 291, 28.12.1972, s. 156),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 109),

— 383 L 0575: směrnice Rady 83/575/EHS ze dne 24. října 1983 (Úř. věst. L 332, 28.11.1983, s. 43),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 212),

— 387 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. června 1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

— 388 L 0665: směrnice Rady 88/665/EHS ze dne 21. prosince 1988 (Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 42).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V příloze I bodě 3.1. první odrážce a v příloze II bodě 3.1.1.1 písm. a) první odrážce se k textu v závorkách doplňují údaje:

„A pro Rakousko, FL pro Lichtenštejnsko, IS pro Island, N pro Norsko, S pro Švédsko, SF pro Finsko,“.

b) Výkresy, na které odkazuje příloha II bod 3.2.1, se musí doplnit nezbytnými písmeny pro označení A, FL, IS, N, S, SF.

2. 371 L 0317: směrnice Rady 71/317/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pravoúhlých závaží střední přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcových závaží střední přesnosti od 1 kg do 10 kg (Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 14).

3. 371 L 0318: směrnice Rady 71/318/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se plynoměrů (Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 21), ve znění:

— 374 L 0331: směrnice Komise 74/331 /EHS ze dne 12. června 1974 (Úř. věst. L 189, 12.7.1974, s. 9),

— 378 L 0365: směrnice Komise 78/365/EHS ze dne 31. března 1978 (Úř. věst. L 104, 18.4.1978, s. 26),

— 382 L 0623: směrnice Komise 82/623/EHS ze dne 1. července 1982 (Úř. věst. L 252, 27.8.1982, s. 5).

4. 371 L 0319: směrnice Rady 71/319/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se průtokoměrů pro kapaliny jiné než voda (Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 32).

5. 371 L 0347: směrnice Rady 71 /347/EHS ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měření objemové hmotnosti obilí (Úř. věst. L 239, 25.10.1971, s. 1), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 119),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 109),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 212).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V čl. 1 písm. a) se mezi závorky doplňují označení:

„EY hehtolitrapaino“ (ve finštině)

„EB hektólítraþyngd“ (v islandštině)

„EF hektolitervekt“ (v norštině)

„EG hektolitervikt“ (ve švédštině).

6. 371 L 0348: směrnice Rady 71/348/EHS ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přídavných zařízení k průtokoměrům pro kapaliny jiné než voda (Úř. věst. L 239, 25.10.1971, s. 9), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 119),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 109),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 212).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze kapitole IV bodě 4.8.1 se doplňují částky:

„10 Groschen (Rakousko)

10 penniä/10 penni (Finsko)

10 aurar (Island)

1 Rappen (Lichtenštejnsko)

10 øre (Norsko)

1 öre (Švédsko)“.

7. 371 L 0349: směrnice Rady 71/349/EHS ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kalibrace nádrží na plavidlech (Úř. věst. L 239, 25.10.1971, s. 15).

8. 373 L 0360: směrnice Rady 73/360/EHS ze dne 19. listopadu 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se neautomatických vážících zařízení (Úř. věst. L 335, 3.12.1973, s. 1), ve znění:

— 376 L 0696: směrnice Komise 76/696/EHS ze dne 27. července 1976 (Úř. věst. L 236, 27.8.1976, s. 26),

— 382 L 0622: směrnice Komise 82/622/EHS ze dne 1. července 1982 (Úř. věst. L 252, 27.8.1982, s. 2),

— 390 L 0384: směrnice Rady 90/384/EHS ze dne 20. června 1990 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se neautomatických vážních přístrojů (Úř. věst. L 189, 20.7.1990, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 258, 22.9.1990, s. 35.

9. 373 L 0362: směrnice Rady 73/362/EHS ze dne 19. listopadu 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hmotných délkových měrek (Úř. věst. L 335, 5.12.1973, s. 56), ve znění:

— 378 L 0629: směrnice Rady 78/629/EHS ze dne 19. června 1978 (Úř. věst. L 206, 29.7.1978, s. 8),

— 385 L 0146: směrnice Komise 85/146/EHS ze dne 31. ledna 1985 (Úř. věst. L 54, 23.2.1985, s. 29).

10. 374 L 0148: směrnice Rady 74/148/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se závaží vyšší než střední přesnosti od 1 mg do 50 kg (Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 3).

11. 375 L 0033: směrnice Rady 75/33/EHS ze dne 17. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vodoměrů na studenou vodu (Úř. věst. L 14, 20.1.1975, s. 1).

12. 375 L 0106: směrnice Rady 75/106/EHS ze dne 19. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých kapalných výrobků v hotovém balení podle objemu (Úř. věst. L 42, 15.2.1975, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 324, 16.12.1975, s. 31, a ve znění:

— 378 L 0891: směrnice Komise 78/891/EHS ze dne 28. září 1978 (Úř. věst. L 311, 4.11.1978, s. 21),

— 379 L 1005: směrnice Rady 79/1005/EHS ze dne 23. listopadu 1979 (Úř. věst. L 308, 4.12.1979, s. 25),

— 385 L 0010: směrnice Rady 85/10/EHS ze dne 18. prosince 1984 (Úř. věst. L 4, 5.1.1985, s. 20),

— 388 L 0316: směrnice Rady 88/316/EHS ze dne 7. června 1988 (Úř. věst. L 143, 10.6.1988, s. 26), upraveno Úř. věst. L 189, 20.7.1988, s. 28,

— 389 L 0676: směrnice Rady 89/676/EHS ze dne 21. prosince 1989 (Úř. věst. L 398, 30.12.1989, s. 18).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Výrobky uvedené v příloze III bodě 1 písm. a), jsou-li obsaženy ve vratných obalech, smějí být do 31. prosince 1996 prodávány v těchto objemech:

v Lichtenštejnsku: 0,7 litru,

ve Švédsku: 0,7 litru,

v Norsku: 0,35 až 0,7 litru,

v Rakousku: 0,7 litru.

Výrobky uvedené v příloze III bodě 3 písm. a), jsou-li obsažené ve vratných obalech, smějí být v Norsku prodávány do 31. prosince 1996 v objemech 0,35 až 0,7 litru.

Výrobky uvedené v příloze III bodě 4, jsou-li obsažené ve vratných obalech, smějí být ve Švédsku prodávány do 31. prosince 1996 v objemech 0,375 až 0,75 litru.

Výrobky uvedené v příloze III bodě 8 písm. a) a b), jsou-li obsažené ve vratných obalech, smějí být v Norsku do 31. prosince 1996 prodávány v objemu 0,35 litru.

Od 1. ledna 1993 zajistí státy ESVO volný oběh produktů prodávaných v souladu s požadavky směrnice 75/ 106/EHS, ve znění pozdějších předpisů.

b) V příloze III se levý sloupec nahrazuje tímto:

Kapaliny
1. a) Víno z čerstvých hroznů; čerstvý hroznový mošt, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu, včetně vína zhotoveného z nekvašené hroznové šťávy ve směsi s alkoholem, kromě vín zahrnutých do položek 2205 A a B společného celního sazebníku (dále jen SCS) nebo položek 2204 10, 2204 21 a 2204 29 harmonizovaného systému (dále jen (HS) a likérových vín (SCS položka ex 2205 C/HS číslo ex 2204); hroznový mošt kvasící nebo s kvašením zastaveným jinak, než přidáním alkoholu (SCS číslo 2204/HS položka 2204 30)
b) ,Žlutá‘ vína oprávněná používat následující označení původu: ,Côtes du Jura‘, ,Arbois‘, ,L’Étoile‘ a ,Château-Chalon‘
c) Jiné nešumivé kvašené nápoje, např. jablečný mošt, hruškový mošt a medovina (SCS položka 2207 B II/HS položka 2206 00)
d) Vermuty a jiná vína z čerstvých hroznů aromatizované aromatickými výtažky (SCS číslo 2206/HS číslo 2205); likérová vína (SCS položka ex 2205 C/HS položka ex 2204)
2. a) — Šumivá vína (SCS položka 2205 A/HS položka 2204 10)
— Víno jiné než uvedené v čísle 2204 10 v láhvích se zátkami ,hříbku‘, které jsou drženy na místě pomocí svorky nebo kovové svěrky, a vína jinak držená pod přetlakem nejméně 1 bar, ale menším než 3 bary, měřeno při teplotě 20 °C (SCS položka 2205 B/HS položky ex 2204 21 a ex 2204 29)
b) Jiné kvašené šumivé nápoje, např. jablečný, hruškový mošt a medovina (SCS položka 2207 B I/HS položka 2206 00)
3. a) Pivo vyrobené ze sladu (SCS číslo 2203/HS položka 2203 00) kromě kyselých piv
b) Kyselá piva, gueuze
4. Lihoviny (jiné než ty, které jsou uvedeny v SCS číslo 2208/HS číslo 2207); likéry a jiné alkoholické nápoje; složené alkoholické přípravky (známé pod názvem ,koncentrované extrakty‘) pro výrobce nápojů (SCS číslo 2209/HS číslo 2208)
5. Ocet a náhražky octa (SCS číslo 2210/HS položka 2209 00)
6. Olivové oleje (SCS položka 1507 A/HS položky 1509 10 a 1509 90 a číslo 1510), jiné jedlé oleje (SCS položka 1507 D II/HS čísla 1507, 1508 a 1511 až 1517)
7. Mléko, čerstvé, které není koncentrované nebo slazené (SCS číslo ex 0401/HS číslo 0401), kromě jogurtu, kefíru, sraženého mléka (tvarohu), syrovátky a jiného kysaného nebo acidofilního mléka
Nápoje, jejichž základ tvoří mléko (SCS položka 2202 B/ HS položky ex 0403 10 a ex 4030 90)
8. a) Vody, včetně minerálních vod a vod sycených oxidem uhličitým (SCS číslo 2201/HS číslo 2201)
b) Limonáda, minerální vody s příchutí a vody s příchutí sycené oxidem uhličitým a jiné nealkoholické nápoje, které neobsahují mléko nebo mléčné tuky (SCS položka 2202 A/HS číslo 2202), kromě ovocných a zeleninových šťáv, které jsou zahrnuty do rozsahu čísla 2207 SCS/ čísla 2209 HS, a koncentrátů
c) Nápoje označené jako nealkoholické aperitivy
9. Ovocné šťávy (včetně hroznového moštu) nebo zeleninové šťávy, s přídavkem nebo bez přídavku cukru, ale nekvašené a bez obsahu alkoholu, zahrnuté do rozsahu položky 2007 B SCS/ čísla 2009 HS, ovocný nektar (směrnice 75/726/EHS ze dne 17. listopadu 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ovocných šťáv a některých podobných výrobků (1).
(1) Úř. věst. L 311, 1.12.1975, s. 40.

13. 375 L 0107: směrnici Rady 75/107/EHS ze dne 19. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se láhví používaných jako odměrné obalové nádoby (Úř. věst. L 42, 15.2.1975, s. 14).

14. 375 L 0410: směrnice Rady 75/410/EHS ze dne 24. června 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kontinuálních součtových vážících zařízení (Úř. věst. L 183, 14.7.1975, s. 25).

15. 376 L 0211: směrnice Rady 76/211 /EHS ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu (Úř. věst. L 46, 21.2.1976, s. 15), ve znění:

— 378 L 0891: směrnice Komise 78/891/EHS ze dne 28. září 1978 (Úř. věst. L 311, 4.11.1978, s. 21).

16. 376 L 0764: směrnici Rady 76/764/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států pro klinické skleněné rtuťové maximální teploměry (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 139), ve znění:

— 383 L 0128: směrnice Rady 83/128/EHS ze dne 28. března 1983 (Úř. věst. L 91, 9.4.1983, s. 29),

— 384 L 0414: směrnice Komise 84/414/EHS ze dne 18. července 1984 (Úř. věst. L 228, 25.8.1984, s. 25).

17. 376 L 0765: směrnice Rady 76/765/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se lihoměrů a hustoměrů na líh (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 143), ve znění opravy v Úř. věst. L 160, 5.3.1977, s. 26, a ve znění:

— 382 L 0624: směrnice Komise 86/624/EHS ze dne 1. července 1982 (Úř. věst. L 252, 27.8.1982, s. 8).

18. 376 L 0766: směrnice Rady 76/766/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se lihoměrných tabulek (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 149).

19. 376 L 0891: směrnice Rady 76/891 /EHS ze dne 4. listopadu 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektroměrů (Úř. věst. L 336, 4.12.1976, s. 30), ve znění:

— 382 L 0621: směrnice Komise 82/621 /EHS ze dne 1. července 1982 (Úř. věst. L 252, 27.8.1982, s. 1).

20. 377 L 0095: směrnice Rady 77/95/EHS ze dne 21. prosince 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se taxametrů (Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 59).

21. 377 L 0313: směrnice Rady 77/313/EHS ze dne 7. dubna 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřicích systémů pro kapaliny jiné než voda (Úř. věst. L 105, 28.4.1977, s. 18), ve znění:

— 382 L 0625: směrnice Komise 82/625/EHS ze dne 1. července 1982 (Úř. věst. L 252, 27.8.1982, s. 10).

22. 378 L 1031: směrnice Rady 78/1031 /EHS ze dne 5. prosince 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se automatických kontrolních a třídicích vážících zařízení (Úř. věst. L 364, 27.12.1978, s. 1).

23. 379 L 0830: směrnice Rady 79/830/EHS ze dne 11. září 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vodoměrů na teplou vodu (Úř. věst. L 259, 15.10.1979, s. 1).

24. 380 L 0181: směrnice Rady 80/181 /EHS ze dne 20. prosince 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření a o zrušení směrnice 71/354/EHS (Úř. věst. L 39, 15.2.1980, s. 40), ve znění opravy v Úř. věst. L 296, 15.10.1981, s. 52, a ve znění:

— 385 L 0001: směrnice Rady 85/1 /EHS ze dne 18. prosince 1984 (Úř. věst. L 2, 3.1.1985, s. 11),

— 387 L 0355: směrnice Rady 87/355/EHS ze dne 25. června 1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 46),

— 389 L 0617: směrnice Rady 89/617/EHS ze dne 27. listopadu 1989 (Úř. věst. L 357, 7.12.1989, s. 28).

25. 380 L 0232: směrnice Rady 80/232/EHS ze dne 15. ledna 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se řad jmenovitých množství a jmenovitých objemů přípustných pro některé výrobky v hotovém balení (Úř. věst. L 51, 25.2.1980, s. 1), ve znění:

— 386 L 0096: směrnice Rady 86/96/EHS ze dne 18. března 1986 (Úř. věst. L 80, 25.3.1986, s. 55),

— 387 L 0356: směrnice Rady 87/356/EHS ze dne 25. června 1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 48).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V příloze I se body 1 až 1.6 nahrazují tímto:

1. POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY PRODÁVANÉ PODLE HMOTNOSTI (množství v g)

1.1 Máslo (SCS číslo 0403/HS položka 0405 00), margarín, emulzifikované nebo neživočišné tuky a rostlinné tuky, nízkotučné pomazánky

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.2 Čerstvé sýry kromě ,petits suisses‘ a jiné sýry nabízené k prodeji stejným způsobem (SCS položka ex 0404 E I c/HS položka 0406 10)

62.5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000

1.3 Stolní a kuchyňská sůl (SCS položka 2501 A/HS číslo 2501)

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000

1.4 Jemně rozemleté práškové cukry, červené nebo hnědé cukry, kandované cukry

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000

1.5 Obilné produkty (kromě potraviny pro kojence)

1.5.1 Obilné mouky, kroupy, vločky a ovesná mouka a drcené obilí, ovesné vločky (kromě výrobků uvedených v 1.5.4)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 Ř) - 5 000 - 10 000

1.5.2 Těstoviny (SCS číslo 1903/HS číslo 1902)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

1.5.3 Rýže (SCS číslo 1006/HS číslo 1006)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.5.4 Upravené potraviny získané podobnými způsoby, jako je nadouvání nebo pražení obilovin nebo obilních výrobků (burizony, pražené kukuřičné vločky neboli tzv. ,corn flakes‘ a podobné výrobky) (SCS číslo 1905/HS číslo 1904)

250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000

1.6 Sušená zelenina (SCS číslo 0705/HS čísla 0712 až 0713) (2), sušené ovoce (SCS položky 0801, 0803 B, 0804 B, 0812/HS čísla 0803, ex 0804, ex 0806, ex 0806, ex 0813)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000

(1) Neplatí pro ovesnou mouku a ovesné vločky.

(2) Kromě brambor a dehydrované zeleniny.“

b) V příloze I se bod 4 nahrazuje tímto:

4. NÁTĚROVÉ BARVY A LAKY PŘIPRAVENÉ K POUŽITÍ (s přídavkem nebo bez přídavku rozpouštědla; SCS položka 3209 A II/HS čísla 3208, 3209 a 3210, kromě dispergovaných pigmentů a roztoků) (množství v ml)

25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 4 000 - 5 000 - 10 000“.

c) V příloze I se bod 6 nahrazuje tímto:

6. ČISTICÍ PROSTŘEDKY (tuhé a práškové látky v g, tekuté látky a pasty v ml)

kromě jiného výrobky na kůži a obuv, na dřevo a podlahové krytiny, na pečicí trouby a kovy včetně použití na automobily, na okna a zrcadla včetně použití na automobily (SCS číslo 3405/HS číslo 3405); odstraňovače skvrn, škrobů a barviv k použití v domácnosti (SCS položky 3812 A a 3209 C/HS položky 3809 10 a ex 3212 90), insekticidy pro domácnost (SCS číslo ex 3811/HS položka 3808 10), přípravky na odstraňování kotelního kamene (SCS číslo 3402/HS čísla ex 3401, ex 3402), deodoranty pro domácnost (SCS položka 3306 B/HS položky 3307 20, 3307 41 a 3307 49), nefarmaceutické dezinfekční prostředky

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 10 000“.

d) V příloze I se bod 7 nahrazuje tímto:

7. KOSMETIKA: ZKRÁŠLOVACÍ A TOALETNÍ PŘÍPRAVKY (SCS položky 3306 A a B/HS čísla 3303, ex 3307)

(tuhé a práškové látky v g, tekuté látky a pasty v ml)“.

e) V příloze I se body 8 až 8.4 nahrazují tímto:

8. MYCÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY

8.1 Tuhá toaletní a jádrová mýdla (g) (SCS číslo ex 3401/HS položky 3401 11, ex 3401 19)

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000

8.2 Mazlavá mýdla (g) (SCS číslo 3401/HS číslo 3401 (20))

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000

8.3 Mýdlové vločky apod. (g) (SCS číslo ex 3401/HS položka ex 3401 20 250 - 500 - 750 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000

8.4 Tekuté mycí, prací, čisticí a cídící přípravky a pomocné přípravky (SCS číslo 3402/HS číslo 3402) a chlornanové přípravky (kromě přípravků, které jsou uvedeny v bodu 6) (množství v ml)

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250 (l) - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 6 000 - 7 000 - 10 000

(1) Pouze pro chlornany.“

26. 386 L 0217: směrnice Rady 86/217/EHS ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřidel tlaku vzduchu v pneumatikách motorových vozidel (Úř. věst. L 152, 6.6.1986, s. 48).

27. 390 L 0384: směrnice Rady 90/384/EHS ze dne 20. června 1990 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se vah s neautomatickou činností (Úř. věst. L 189, 20.7.1990, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 258, 22.9.1990, s. 35.

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

28. 376 X 0223: doporučení Komise 76/223/EHS ze dne 5. února 1976 členským státům o jednotkách měření uváděných v patentových smlouvách (Úř. věst. L 43, 19.2.1976, s. 22).

29. C/64/73/s. 26: sdělení Komise podle směrnice Rady 71/316/EHS (Úř. věst. C 64, 6.8.1973, s. 26).

30. C/29/74/s. 33: sdělení Komise podle směrnice Rady 71/316/EHS (Úř. věst. C 29, 18.3.1974, s. 33).

31. C/108/74/s. 8: sdělení Komise podle směrnice Rady 71/316/EHS (Úř. věst. C 108, 18.9.1974, s. 8).

32. C/50/75/s. 1: sdělení Komise podle směrnice Rady 71/316/EHS (Úř. věst. C 50, 3.3.1975, s. 1).

33. C/66/76/s. 1: sdělení Komise podle směrnice Rady 71/316/EHS (Úř. věst. C 66, 22.3.1976, s. 1).

34. C/247/76/s. 1: sdělení Komise podle směrnice Rady 71/316/EHS (Úř. věst. C 247, 20.10.1976, s. 1).

35. C/298/76/s. 1: sdělení Komise podle směrnice Rady 71/316/EHS (Úř. věst. C 298, 17.12.1976, s. 1).

36. C/9/77/s. 1: sdělení Komise podle směrnice Rady 71/316/EHS (Úř. věst. C 9, 13.1.1977, s. 1).

37. C/53/77/s. 1: sdělení Komise podle směrnice Rady 71/316/EHS (Úř. věst. C 53, 3.3.1977, s. 1).

38. C/176/77/s. 1: sdělení Komise podle směrnice Rady 71/316/EHS (Úř. věst. C 176, 25.7.1977, s. 1).

39. C/79/78/s. 1: sdělení Komise podle směrnice Rady 71/316/EHS (Úř. věst. C 79, 3.4.1978, s. 1).

40. C/221/78/s. 1: sdělení Komise podle směrnice Rady 71/316/EHS (Úř. věst. C 221, 18.9.1978, s. 1).

41. C/47/79/s. 1: sdělení Komise podle směrnice Rady 71/316/EHS (Úř. věst. C 47, 21.2.1979, s. 1).

42. C/194/79/s. 1: sdělení Komise podle směrnice Rady 71/316/EHS (Úř. věst. C 194, 31.7.1979, s. 1).

43. C/40/80/s. 1: sdělení Komise podle směrnice Rady 71/316/EHS (Úř. věst. C 40, 18.2.1980, s. 1).

44. C/349/80/s. 1: sdělení Komise podle směrnice Rady 71/316/EHS (Úř. věst. C 349, 31.12.1980, s. 1).

45. C/297/81/s. 1: sdělení Komise podle směrnice Rady 71/316/EHS (Úř. věst. C 297, 16.11.1981, s. 1).

X. ELEKTRICKÝ MATERIÁL

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 373 L 0023: směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (Úř. věst. L 77, 26.3.1973, s. 29).

Finsko, Island a Švédsko dosáhnou souladu se směrnicí do 1. ledna 1994.

2. 376 L 0117: směrnice Rady 76/117/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Úř. věst. L 24, 30.1.1976, s. 45).

3. 379 L 0196: směrnici Rady 79/19 6/EHS ze dne 6. února 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a opatřených určitým typem ochrany (Úř. věst. L 43, 20.2.1979, s. 20), ve znění:

— 384 L 0047: směrnice Komise 84/47/EHS ze dne 16. ledna 1984 (Úř. věst. L 31, 2.2.1984, s. 19),

— 388 L 0571: směrnice Komise 88/571/EHS ze dne 10. listopadu 1988 (Úř. věst. L 311, 17.11.1988, s. 46),

— 388 L 0665: směrnice Rady 88/665/EHS ze dne 21. prosince 1988 (Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 42),

— 390 L 0487: směrnice Rady 90/487/EHS ze dne 17. září 1990 (Úř. věst. L 270, 2.10.1990, s. 23).

4. 382 L 0130: směrnice Rady 82/130/EHS ze dne 15. února 1982 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v plynujících dolech (Úř. věst. L 59, 2.3.1982, s. 10), ve znění:

— 388 L 0035: směrnice Komise 88/35/EHS ze dne 2. prosince 1987 (Úř. věst. L 20, 26.1.1988, s. 28),

— 391 L 0269: směrnice Komise 91/269/EHS ze dne 30. dubna 1991 (Úř. věst. L 134, 29.5.1991, s. 51).

5. 384 L 0539: směrnice Rady 84/539/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zdravotnických elektrických přístrojů používaných v lékařství a veterinářství (Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 179).

6. 389 L 0336: směrnice Rady 89/336/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Úř. věst. L 139, 23.5.1989, s. 19).

7. 390 L 0385: směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků (Úř. věst. L 189, 20.7.1990, s. 17).

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

8. C/184/79/s. 1: sdělení Komise v rámci směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (Úř. věst. C 184, 23.7.1979, s. 1), ve znění:

— C/26/80/s. 2: doplňku ke sdělení Komise (Úř. věst. C 26, 2.2.1980, s. 2).

9. C/107/80/s. 2: sdělení Komise v rámci směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (Úř. věst. C 107, 30.4.1980, s. 2).

10. C/199/80/s. 2: třetí sdělení Komise v rámci směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (Úř. věst. C 199, 5.8.1980, s. 2).

11. C/59/82/s. 2: sdělení Komise ze dne 15. prosince 1981 o uplatňování směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí - „nízkonapěťová směrnice“ (Úř. věst. C 59, 9.3.1982, s. 2).

12. C/235/84/s. 2: čtvrté sdělení Komise v rámci směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (Úř. věst. C 235, 5.9.1984, s. 2).

13. C/166/85/s. 7: páté sdělení Komise v souvislosti s prováděním směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (Úř. věst. C 166, 5.7.1985, s. 7).

14. C/168/88/s. 5: sdělení Komise v rámci směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (Úř. věst. C 168, 27.6.1988, s. 5), ve znění opravy v Úř. věst. C 238, 13.9.1988, s. 4.

15. C/46/81/s. 3: sdělení Komise v rámci směrnice Rady 76/117/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Úř. věst. C 46, 5.3.1981, s. 3).

16. C/149/81/s. 1: sdělení Komise podle směrnice Rady 76/117/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Úř. věst. C 149, 18.6.1981, s. 1).

17. 382 X 0490: doporučení Komise 82/490/EHS ze dne 6. července 1982 k osvědčením o shodě stanoveným ve směrnici Rady 76/117/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Úř. věst. L 218, 27.7.1982, s. 27).

18. C/328/82/s. 2: první sdělení Komise podle směrnice Rady 79/196/EHS ze dne 6. února 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu používajících některé typy ochrany (Úř. věst. C 328, 14.12.1982, s. 2) a příloha (Úř. věst. C 328A, 14.12.1982, s. 1).

19. C/356/83/s. 20: druhé sdělení Komise podle směrnice Rady 79/196/EHS ze dne 6. února 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu používajících některé typy ochrany (Úř. věst. C 356, 31.12.1983, s. 20, a příloha (Úř. věst. C 356A, 31.12.1983, s. 1).

20. C/194/86/s. 3: sdělení Komise v rámci směrnice Rady 76/117/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Úř. věst. C 194, 1.8.1986, s. 3).

21. C/311/87/s. 3: sdělení Komise podle směrnice Rady 82/130/EHS ze dne 15. února 1982 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v plynujících dolech (Úř. věst. C 311, 21.11.1987, s. 3).

XI. TEXTIL

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 371 L 0307: směrnice Rady 71 /307/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se názvů textilií (Úř. věst. L 185, 16.8.1971, s. 16), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 118),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 109),

— 383 L 0623: směrnice Rady 83/623/EHS ze dne 25. listopadu 1983 (Úř. věst. L 353, 15.12.1983, s. 8),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 219),

— 387 L 0140: směrnice Komise 87/140/EHS ze dne 6. února 1987 (Úř. věst. L 56, 26.2.1987, s. 24).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V čl. 5 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„— uusi villa

— ný ull

— ren ull

— kamull“.

2. 372 L 0276: směrnice Rady 72/276/EHS ze dne 17. července 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se některých metod kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken (Úř. věst. L 173, 31.7.1972, s. 1), ve znění:

— 379 L 0076: směrnice Komise 79/76/EHS ze dne 21. prosince 1978 (Úř. věst. L 17, 24.1.1979, s. 17),

— 381 L 0075: směrnice Rady 81/75/EHS ze dne 17. února 1981 (Úř. věst. L 57, 4.3.1981, s. 23),

— 387 L 0184: směrnice Komise 87/184/EHS ze dne 6. února 1987 (Úř. věst. L 75, 17.3.1987, s. 21).

3. 373 L 0044: směrnice Rady 73/44/EHS ze dne 26. února 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kvantitativní analýzy třísložkových směsí vláken (Úř. věst. L 83, 30.3.1973, s. 1).

4. 375 L 0036: směrnice Rady 75/36/EHS ze dne 17. prosince 1974, kterou se doplňuje směrnice 71/307/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se názvů textilií (Úř. věst. L 14, 20.1.1975, s. 15).

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

5. 387 X 0142: doporučení Komise 87/142/EHS ze dne 6. února 1987 o některých metodách pro odstraňování nevláknitých látek před kvantitativní analýzou směsi vláken (Úř. věst. L 57, 27.2.1987, s. 52).

6. 387 X 0185: doporučení Komise 87/185/EHS ze dne 6. února 1987 o kvantitativních metodách analýzy k identifikaci akrylových a modakrylových vláken, chlorovláken a trivynilových vláken (Úř. věst. L 75, 17.3.1987, s. 28).

XII. POTRAVINY

Komise ES jmenuje z vysoce kvalifikovaných vědeckých osob ze států ESVO alespoň jednu osobu, která bude přítomna ve vědeckém výboru pro potraviny a která tam bude oprávněna vyjadřovat své názory. Její stanovisko se zaznamená odděleně.

Komise ES ji včas informuje o dni schůze výboru a poskytne příslušnou dokumentaci.

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 362 L 2645: směrnice Rady ze dne 23. října 1962 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 115, 11.11.1962, s. 2645/62), ve znění:

— 365 L 0469: směrnice Rady 65/469/EHS ze dne 25. října 1965 (Úř. věst. 178, 26.10.1965, s. 2593/65),

— 367 L 0653: směrnice Rady 67/653/EHS ze dne 24. října 1967 (Úř. věst. 263, 30.10.1967, s. 4),

— 368 L 0419: směrnice Rady 68/419/EHS ze dne 20. prosince 1968 (Úř. věst. L 309, 24.12.1968, s. 24),

— 370 L 0358: směrnice Rady 70/358/EHS ze dne 13. července 1970 (Úř. věst. L 157, 18.7.1970, s. 36),

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 120),

— 376 L 0399: směrnice Rady 76/399/EHS ze dne 6. dubna 1976 (Úř. věst. L 108, 26.4.1976, s. 19),

— 378 L 0144: směrnice Rady 78/144/EHS ze dne 30. ledna 1978 (Úř. věst. L 44, 15.2.1978, s. 20),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 110),

— 381 L 0020: směrnice Rady 81/20/EHS ze dne 20. ledna 1981 (Úř. věst. L 43, 14.2.1981, s. 11),

— 385 L 0007: směrnice Rady 85/7/EHS ze dne 19. prosince 1984 (Úř. věst. L 2, 3.1.1985, s. 22),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 214).

2. 364 L 0054: směrnice Rady 64/54/EHS ze dne 5. listopadu 1963 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se konzervantů povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 12, 27.1.1964, s. 161/64), ve znění:

— 371 L 0160: směrnice Rady 71/160/EHS ze dne 30. března 1971 (Úř. věst. L 87, 17.4.1971, s. 12),

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 121),

— 372 L 0444: směrnice Rady 72/444/EHS ze dne 26. prosince 1972 (Úř. věst. L 298, 31.12.1972, s. 48),

— 374 L 0062: směrnice Rady 74/62/EHS ze dne 17. prosince 1973 (Úř. věst. L 38, 11.2.1974, s. 29),

— 374 L 0394: směrnice Rady 74/394/EHS ze dne 22. července 1974 (Úř. věst. L 208, 30.7.1974, s. 25),

— 376 L 0462: směrnice Rady 76/462/EHS ze dne 4. května 1976 (Úř. věst. L 126, 14.5.1976, s. 31),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 110),

— 381 L 0214: směrnice Rady 81/214/EHS ze dne 16. března 1981 (Úř. věst. L 101, 11.4.1981, s. 10),

— 383 L 0636: směrnice Rady 83/636/EHS ze dne 13. prosince 1983 (Úř. věst. L 357, 21.12.1983, s. 40),

— 384 L 0458: směrnice Rady 84/458/EHS ze dne 18. září 1984 (Úř. věst. L 256, 26.9.1984, s. 19),

— 385 L 0007: směrnice Rady 85/7/EHS ze dne 19. prosince 1984 (Úř. věst. L 2, 3.1.1985, s. 22),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 215),

— 385 L 0585: směrnice Rady 85/585/EHS ze dne 20. prosince 1985 (Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 43).

3. 365 L 0066: směrnice Rady 65/66/EHS ze dne 26. ledna 1965, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu konzervantů povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 22, 9.2.1965, s. 373/65), ve znění:

— 367 L 0428: směrnice Rady 67/428/EHS ze dne 27. června 1967 (Úř. věst. 148, 11. 7. 1967, s. 10),

— 376 L 0463: směrnice Rady 76/463/EHS ze dne 4. května 1976 (Úř. věst. L 126, 14.5.1976, s. 33),

— 386 L 0604: směrnice Rady 86/604/EHS ze dne 8. prosince 1986 (Úř. věst. L 352, 13.12.1986, s. 45).

4. 367 L 0427: směrnice Rady 67/427/EHS ze dne 27. června 1967 o použití určitých konzervantů pro ošetření povrchu citrusových plodů a o kontrolních opatřeních pro kvalitativní a kvantitativní analýzu konzervantů v citrusových plodech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 148, 11.7.1967, s. 1).

5. 370 L 0357: směrnici Rady 70/357/EHS ze dne 13. července 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se antioxidantů povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 157, 18.7.1970, s. 31), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 121),

— 378 L 0143: směrnice Rady 78/143/EHS ze dne 30. ledna 1978 (Úř. věst. L 44, 15.2.1978, s. 18),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 110),

— 381 L 0962: směrnice Rady 81/962/EHS ze dne 24. listopadu 1981 (Úř. věst. L 354, 9.12.1981, s. 22),

— 385 L 0007: směrnice Rady 85/7/EHS ze dne 19. prosince 1984 (Úř. věst. L 2, 3.1.1985, s. 22),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 215),

— 387 L 0055: směrnice Rady 87/55/EHS ze dne 18. prosince 1986 (Úř. věst. L 24, 27.1.1987, s. 41).

6. 373 L 0241: směrnice Rady 73/241 /EHS ze dne 11. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se některých cukrů určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 23), ve znění:

— 374 L 0411: směrnice Rady 74/411 /EHS ze dne 1. srpna 1974 (Úř. věst. L 221, 12.8.1974, s. 17),

— 374 L 0644: směrnice Rady 74/6 44/EHS ze dne 19. prosince 1974 (Úř. věst. L 349, 28.12.1974, s. 63),

— 375 L 0155: směrnice Rady 75/155/EHS ze dne 4. března 1975 (Úř. věst. L 64, 11.3.1975, s. 21),

— 376 L 0628: směrnice Komise 76/628/EHS ze dne 20. července 1976 (Úř. věst. L 223, 16.8.1976, s. 1),

— 378 L 0609: směrnice Rady 78/609/EHS ze dne 29. června 1978 (Úř. věst. L 197, 22.7.1978, s. 10),

— 378 L 0842: směrnice Rady 78/842/EHS ze dne 10. října 1978 (Úř. věst. L 291, 17.10.1978, s. 15),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 110),

— 380 L 0608: směrnice Rady 80/608/EHS ze dne 30. června 1980 (Úř. věst. L 170, 3.7.1980, s. 33),

— 385 L 0007: směrnice Rady 85/7/EHS ze dne 19. prosince 1984 (Úř. věst. L 2, 3.1.1985, s. 22),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 216),

— 389 L 0344: směrnice Rady 89/344/EHS ze dne 3. května 1989 (Úř. věst. L 142, 25.5.1989, s. 19).

7. 373 L 0473: směrnice Rady 73/437/EHS ze dne 11. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států pro některé cukry určené pro lidskou spotřebu (Úř. věst. L 356, 27.12.1973, s. 71), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 110),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 216).

8. 374 L 0329: směrnice Rady 74/329/EHS ze dne 18. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách (Úř. věst. L 189, 12.7.1974, s. 1), ve znění:

— 378 L 0612: směrnice Rady 78/612/EHS ze dne 29. června 1978 (Úř. věst. L 197, 22.7.1978, s. 22),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 110),

— 380 L 0597: směrnice Rady 80/597/EHS ze dne 29. května 1980 (Úř. věst. L 155, 23.6.1980, s. 23),

— 385 L 0006: směrnice Rady 85/6/EHS ze dne 19. prosince 1984 (Úř. věst. L 2, 3.1.1985, s. 21),

— 385 L 0007: směrnice Rady 85/7/EHS ze dne 19. prosince 1984 (Úř. věst. L 2, 3.1.1985, s. 22),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 216),

— 386 L 0102: směrnice Rady 86/102/EHS ze dne 24. března 1986 (Úř. věst. L 88, 3.4.1986, s. 40),

— 389 L 0393: směrnice Rady 89/393/EHS ze dne 14. června 1989 (Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 13).

9. 374 L 0409: směrnice Rady 74/409/EHS ze dne 22. července 1974 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se medu (Úř. věst. L 221, 12.8.1984, s. 10), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 110),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 216).

10. 375 L 0726: směrnice Rady 75/726/EHS ze dne 17. listopadu 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ovocných šťáv a některých podobných výrobků (Úř. věst. L 311, 1.12.1975, s. 40), ve znění:

— 379 L 0168: směrnice Rady 79/168/EHS ze dne 5. února 1979 (Úř. věst. L 37, 13.2.1979, s. 27),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

— 381 L 0487: směrnice Rady 81/487/EHS ze dne 30. června 1981 (Úř. věst. L 189, 11.7.1981, s. 43),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 216 a 217),

— 389 L 0394: směrnice Rady 89/394/EHS ze dne 14. června 1989 (Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 14).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V čl. 3 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

f) ,Mošt‘ společně s jménem (ve švédštině) použitého ovoce, pro šťávy z ovocných plodů.“

11. 376 L 0118: směrnice Rady 76/118/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých druhů zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě (Úř. věst. L 24, 30.1.1976, s. 49), ve znění:

— 378 L 0630: směrnice Rady 78/630/EHS ze dne 19. června 1978 (Úř. věst. L 206, 29.7.1978, s. 12),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 110),

— 383 L 0635: směrnice Rady 83/635/EHS ze dne 13. prosince 1983 (Úř. věst. L 357, 21.12.1983, s. 37),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 216 a 217).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V čl. 3 odst. 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

c) ,flødepulver‘ v Dánsku, ,Rahmpulver‘ a ,Sahnepulver‘ v Německu a Rakousku, ,gräddpulver‘ ve Švédsku, ,niðurseydd nýmjólk‘ na Islandu, ,rasvainen maitojauhe/gräddpulver‘ ve Finsku a ,fløtepulver‘ v Norsku pro označení výrobku definovaného v bodě 2 písm. d) přílohy.“

12. 376 L 0621: směrnice Rady 76/621 /EHS ze dne 20. července 1976, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích určených jako takových k lidské spotřebě a v potravinách obsahujících přidané oleje nebo tuky (Úř. věst. L 202, 28.7.1976, s. 35), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 110),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 216).

13. 376 L 0895: směrnice Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu (Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 26), ve znění:

— 380 L 0428: směrnice Komise 80/428/EHS ze dne 28. března 1980 (Úř. věst. L 102, 19.4.1980, s. 26),

— 381 L 0036: směrnice Rady 81/36/EHS ze dne 9. února 1981 (Úř. věst. L 46, 19.2.1981, s. 33),

— 382 L 0528: směrnice Rady 82/528/EHS ze dne 19. července 1982 (Úř. věst. L 234, 9.8.1982, s. 1),

— 388 L 0298: směrnice Rady 88/298/EHS ze dne 16. května 1988 (Úř. věst. L 126, 20.5.1988, s. 53),

— 389 L 0186: směrnice Rady 89/186/EHS ze dne 6. března 1989 (Úř. věst. L 66, 10.3.1989, s. 36).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Příloha I se nahrazuje tímto:

„Příloha I

Seznam produktů podle článku 1

Číslo nebo položka HS Kód SCS Popis produktů
0704 0701 B Zelí, květák a růžičková kapusta, čerstvé nebo chlazené
0709 70 0701 C Špenát, čerstvý nebo chlazený
ex 0709 90,
0705
0701 D Saláty, včetně endivie a čekanky, čerstvé nebo chlazené
ex 0709 90 0701 E Kardy a kardony, čerstvé nebo chlazené
0708 0701 F Luštěniny, vyluštěné nebo nevyluštěné, čerstvé nebo chlazené
0706 0701 G Mrkev, vodnice, tuřín, salátová řepa, kozí brada, bulvový celer,
ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené
0703 10,
0703 20
0701 H Cibule, šalotka a česnek, čerstvé nebo chlazené
0703 90 0701 IJ Pór a jiná cibulová zelenina, čerstvé nebo chlazená
0709 20 0701 K Chřest, čerstvý nebo chlazený
0709 10 0701 L Artičoky, čerstvé nebo chlazené
0702 0701 M Rajčata, čerstvá nebo chlazená
ex 0709 90 0701 N Olivy, čerstvé nebo chlazené
ex 0709 90 0701 O Kapary, čerstvé nebo chlazené
0707 0701 P Salátové okurky a okurky nakládačky, čerstvé nebo chlazené
0709 51,
0709 52
0701 Q Houby a lanýže, čerstvé nebo chlazené
ex 0709 90 0701 R Fenykl, čerstvý nebo chlazený
ex 0709 60 0701 S Sladká paprika, čerstvá chlazená
ex 0709 0701 T Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená
ex 0710 ex 0702 Zelenina tepelně neupravená, zmrazená
ex 0801,
ex 0803,
ex 0804
ex 0801 Datle, banány, kokosové ořechy, para ořechy, kešu ořechy, avokádo,
mango, kvajávy, mangostany, čerstvé (1), bez skořápky nebo vyloupané
ex 0805 ex 0802 Citrusové plody, čerstvé (1)
ex 0804 ex 0803 Fíky, čerstvé (1)
ex 0806 ex 0804 Vinné hrozny, čerstvé (1)
ex 0802 ex 0805 Ořechy, jiné než čísla 08.01, čerstvé (1), beze skořápky nebo vyloupané
0808 0806 Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé (1)
0809 0807 Pecko viny, čerstvé (1)
ex 0810 0807 20 0808 Bobuloviny, čerstvé (1)
ex 0810 0807 10 0809 Ostatní ovoce, čerstvé (1)
ex 0811 ex 0810 Ovoce, tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru (1)
(1) Termínem ,čerstvé ovoce‘ se rozumí i chlazené.“

14. 377 L 0436: směrnice Rady 77/436/EHS ze dne 27. června 1977 o sbližování předpisů členských států týkajících se kávových a cikorkových extraktů (Úř. věst. L 172, 12.7.1977, s. 20), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 217),

— 385 L 0007: směrnice Rady 85/7/EHS ze dne 19. prosince 1984 (Úř. věst. L 2, 3.1.1985, s. 22),

— 385 L 0573: směrnice Rady 85/573/EHS ze dne 19. prosince 1985 (Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 22).

15. 378 L 0142: směrnice Rady 78/142/EHS ze dne 30. ledna 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů obsahujících monomerní vinylchlorid a určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 44, 15.2.1978, s. 15), ve znění opravy v Úř. věst. L 163, 20.6.1978, s. 24.

16. 378 L 0663: směrnice Rady 78/663/EHS ze dne 25. července 1978, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 223, 14.8.1978, s. 7), ve znění oprav v Úř. věst. L 296, 21.10.1978, s. 50, a Úř. věst. L 91, 10.4.1979, s. 7, a ve znění:

— 382 L 0504: směrnice Rady 82/504/EHS ze dne 12. července 1982 (Úř. věst. L 230, 5.8.1982, s. 35),

— 390 L 0612: směrnice Komise 90/612/EHS ze dne 26. října 1990 (Úř. věst. L 326, 24.11.1990, s. 58).

17. 378 L 0664: směrnice Rady 78/664/EHS ze dne 25. července 1978, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu antioxidantů, které mohou být použity v potravinách určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 223, 14.8.1978, s. 30), ve znění:

— 382 L 0712: směrnice Rady 82/712/EHS ze dne 18. října 1982 (Úř. věst. L 297, 23.10.1982, s. 31).

18. 379 L 0112: směrnice Rady 79/112/EHS ze dne 18. prosince 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin určených k prodeji konečnému spotřebiteli, jejich obchodní úpravy a související reklamy (Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 1), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 218),

— 385 L 0007: směrnice Rady 85/7/EHS ze dne 19. prosince 1984 (Úř. věst. L 2, 3.1.1985, s. 22),

— 386 L 0197: směrnice Rady 86/197/EHS ze dne 26. května 1986 (Úř. věst. L 144, 29.5.1986, s. 38),

— 389 L 0395: směrnice Rady 89/395/EHS ze dne 14. června 1989 (Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 17),

— 391 L 0072: směrnice Komise 91/72/EHS ze dne 16. ledna 1991 (Úř. věst. L 42, 15.2.1991, s. 27).

Potraviny, které byly opatřeny etiketou předtím, než Dohoda vstoupila v účinnost a v souladu s příslušnými vnitrostátními platnými předpisy států ESVO, které platily v té době, mohou být dávány na jejich vlastní trhy až do 1. ledna 1995.

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V čl. 5 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„— ve finštině ,säteilytetty, käsitelty ionisoivalla, säteilyllä‘,

— v islandštině: ,geislað, meðhöndlað með jónandi geislun‘,

— v norštině - ,bestrålt, behandlet med ioniserende stråling‘,

— ve švédštině - ,bestrålad, behandlad med joniserande strålning‘.“

b) V čl. 9 odst. 6 je 2206 číslem harmonizovaného systému, které odpovídá podpoložkám KN 2206 00 91, 2206 00 93 a 2206 00 99.

c) V čl. 9a odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„— ve finštině ,viimeinen käyttöajankohta‘,

— v islandštině: ,síðasti neysludagur‘,

— v norštině - ,holdbar til‘,

— ve švédštině - ,sista förbrukningsdagen‘.“

d) V článku 10a je 2204 odpovídajícím číslem harmonizovaného systému pro čísla KN 2204 a 2205.

19. 379 L 0693: směrnice Rady 79/693/EHS ze dne 24. července 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ovocných džemů, rosolů a marmelád a kaštanového krému (Úř. věst. L 205, 13.8.1979, s. 5), ve znění:

— 380 L 1276: směrnice Rady 80/1276/EHS ze dne 22. prosince 1980 (Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 77),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 217),

— 388 L 0593: směrnice Rady 88/593/EHS ze dne 18. listopadu 1988 (Úř. věst. L 318, 25.11.1988, s. 44),

20. 379 L 0700: směrnice Komise 79/700/EHS ze dne 24. července 1979, kterou se stanoví metody Společenství odběru vzorků pro kontrolu reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na ovoci a zelenině (Úř. věst. L 207, 15.8.1979, s. 26).

21. 379 L 0796: první směrnice Komise 79/796/EHS ze dne 26. července 1979, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro zkoušení některých cukrů určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 239, 22.9.1979, s. 24).

22. 379 L 1066: první směrnice Komise 79/1066/EHS ze dne 13. listopadu 1979 o analytických metodách Společenství pro zkoušení kávových a cikorkových extraktů (Úř. věst. L 327, 24.12.1979, s. 17).

23. 379 L 1067: první směrnice Komise 79/1067/EHS ze dne 13. listopadu 1979, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro zkoušení určitých druhů zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě (Úř. věst. L 327, 24.12.1979, s. 29).

24. 380 L 0590: směrnice Komise 80/590/EHS ze dne 9. června 1980, kterou se stanoví symbol, kterým mohou být opatřeny materiály a předměty určené pro styk s potravinami (Úř. věst. L 151, 19.6.1980, s. 21), ve znění:

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 217).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V názvu přílohy se doplňují slova:

„LIITE“ (finština)

„VIÐAUKI“ (islandština)

„VEDLEGG“ (norština)

„BILAGA“ (švédština).

b) K textu v příloze se doplňují označení:

„tunnus“ (finština)

„merki“ (islandština)

„symbol“ (norština)

„symbol“ (švédština).

25. 380 L 0766: směrnice Komise 80/766/EHS ze dne 8. července 1980, kterou se stanoví analytická metoda Společenství pro úřední kontrolu obsahu monomerního vinylchloridu v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 213, 16.8.1980, s. 42).

26. 380 L 0777: směrnice Rady 80/777/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod (Úř. věst. L 229, 30.8.1980, s. 1), ve znění:

— 380 L 1276: směrnice Rady 80/1276/EHS ze dne 22. prosince 1980 (Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 77),

— 385 L 0007: směrnice Rady 85/7/EHS ze dne 19. prosince 1984 (Úř. věst. L 2, 3.1.1985, s. 22),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 217).

27. 380 L 0891: směrnice Komise 80/891 /EHS ze dne 25. července 1980 o analytické metodě Společenství pro stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích určených jako takových k lidské spotřebě a v potravinách obsahujících přidané oleje nebo tuky (Úř. věst. L 254, 27.9.1980, s. 35).

28. 381 L 0432: směrnice Komise 81/432/EHS ze dne 29. dubna 1981, kterou se stanoví analytická metoda Společenství pro úřední kontrolu vinylchloridu uvolňovaného z materiálů a předmětů do potravin (Úř. věst. L 167, 24.6.1981, s. 6).

29. 381 L 0712: první směrnice Komise 81/712/EHS ze dne 28. července 1981, kterou se stanoví analytické metody Společenství, jimiž se ověřuje splnění kritérií pro čistotu u některých přídatných látek použitých v potravinách (Úř. věst. L 257, 10.9.1981, s. 1).

30. 382 L 0711: směrnice Rady 82/711 /EHS ze dne 18. října 1982, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 297, 23.10.1982, s. 26).

31. 383 L 0229: směrnice Rady 83/229/EHS ze dne 25. dubna 1993 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů z celofánu určených pro styk potravinami (Úř. věst. L 123, 11. 15 1983, s. 31), ve znění:

— 386 L 0388: směrnice Komise 86/388/EHS ze dne 23. července 1986 (Úř. věst. L 228, 14.8.1986, s. 32).

32. 383 L 0417: směrnice Rady 83/417/EHS ze dne 25. července 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se některých druhů mléčných bílkovin (kaseinů a kaseinátů) určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 237, 26.8.1983, s. 25), ve znění:

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 217).

33. 383 L 0463: směrnice Komise 83/463/EHS ze dne 22. července 1983, kterou se zavádějí dočasná opatření pro označování některých složek při označování potravin pro prodej konečnému spotřebiteli (Úř. věst. L 255, 15.9.1983, s. 1).

34. 384 L 0500: směrnice Rady 84/500/EHS ze dne 15. října 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se keramických předmětů určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 277, 20.10.1984, s. 12).
Norsko a Švédsko dosáhnou souladu se směrnicí do 1. ledna 1995.

35. 385 L 0503: první směrnice Komise 85/503/EHS ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (Úř. věst. L 308, 20.11.1985, s. 12).

36. 385 L 0572: směrnice Rady 85/572/EHS ze dne 19. prosince 1985, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 14).

37. 385 L 0591: směrnice Rady 85/591 /EHS ze dne 20. prosince 1985 o zavedení metod Společenství pro odběr vzorků a analýzu pro sledování potravin určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 50).

38. 386 L 0362: směrnice Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu (Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37), ve znění:

— 388 L 0298: směrnice Rady 88/298/EHS ze dne 16. května 1988 (Úř. věst. L 126, 20.5.1988, s. 53).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Příloha I se nahrazuje tímto:

„Příloha I

Číslo nebo položka HS Číslo SCS Popis
ex 1001 ex 1001 Pšenice
1002 1002 Žito
1003 1003 Ječmen
1004 1004 Oves
ex1005 ex 1005 Kukuřice
ex1006 ex 1006 Neloupaná rýže
ex 1007 ex 1007 Pohanka, proso, čirok, tritikale a ostatní obiloviny“

39. 386 L 0363: směrnice Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu (Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 43).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Příloha I se nahrazuje tímto:

„Příloha I
Číslo nebo položka HS Číslo SCS Popis
0201,
0202,
0203,
0204,
0205,
0206
ex 0201 Maso a poživatelné droby z koní, oslů, mul a mezků, skotu, vepřů,
ovcí a koz, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
ex 0207 0202 Drůbež (tedy slepice, kachny, husy, krůty a perličky) a drůbeží droby
(s výjimkou jater), čerstvé, chlazené nebo zmrazené
0207 31,
ex 0207 39,
0207 50,
ex 0210 90
0203 Drůbeží játra, čerstvá, chlazená, zmrazená, solená nebo ve slaném nálevu
0208 10,
ex 0208 90
ex 0204 Ostatní masa a poživatelné droby z domácích holubů, domácích králíků a zvěřiny,
čerstvé, chlazené nebo zmrazené
0209 ex 0205 Vepřový tuk a drůbeží tuk, čerstvý, chlazený, zmrazený,
solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený
0210 0206 Maso a poživatelné droby (s výjimkou drůbežích jater),
solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
ex 0401,
ex 0403,
ex 0404
0401 Mléko a smetana, čerstvé, nezahuštěné a neslazené
ex 0401,
0402,
ex 0403,
ex 0404
0402 Mléko a smetana, trvanlivé, zahuštěné nebo slazené
0405 0403 Máslo
0406 0404 Sýr a tvaroh
ex 0407,
ex 0408
ex 0405 Ptačí vejce a žloutky, s výjimkou násadových vajec a vajec a žloutků určených
pro jiné účely než pro výživu, čerstvé, sušené nebo jinak konzervované, slazené nebo neslazené
1601,
ex 1902 20
1601 Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve zvířat
ex 0210 90,
1602,
1902 20
1602 Jiné přípravky a konzervy z masa nebo drobů“

40. 386 L 0424: první směrnice Komise 86/424/EHS ze dne 15. července 1986, kterou se stanoví metody odběru vzorků k chemickým analýzám potravinářských kaseinů a kaseinátů (Úř. věst. L 243, 28.8.1986, s. 29).

41. 387 L 0250: směrnice Komise 87/250/EHS ze dne 15. dubna 1987 o uvádění obsahu alkoholu v procentech objemových na etiketách alkoholických nápojů určených k prodeji konečnému spotřebiteli (Úř. věst. L 113, 30.4.1987, s. 57).

42. 387 L 0524: první směrnice Komise 87/524/EHS ze dne 6. října 1987, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k chemické analýze trvanlivých mléčných výrobků (Úř. věst. L 306, 28.10.1987, s. 24).

43. 388 L 0344: směrnice Rady 88/344/EHS ze dne 13. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin (Úř. věst. L 157, 24.6.1988, s. 28).

44. 388 L 0388: směrnice Rady 88/388/EHS ze dne 22. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se látek určených k aromatizaci pro použití v potravinách a výchozích materiálů pro jejich výrobu (Úř. věst. L 184, 15.7.1988, s. 61), ve znění opravy v Úř. věst. L 345, 14.12.1988, s. 29, a ve znění:

— 391 L 0071: směrnice Komise 91/71/EHS ze dne 16. února 1991 (Úř. věst. L 42, 15.2.1991, s. 25).

45. 388 D 0389: rozhodnutí Komise 88/389/EHS ze dne 22. června 1988 o vypracování seznamu výchozích materiálů a látek používaných při přípravě látek určených k aromatizaci, ze strany Komise (Úř. věst. L 184, 15.7.1988, s. 67).

46. 389 L 0107: směrnice Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27).

47. 389 L 0108: směrnici Rady 89/108/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 34).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V čl. 8 odst. 1 písm. a) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„ve finštině ,pakastettu‘

v islandštině ,hraðfryst‘

v norštině ,dypfryst’

ve švédštině ,djupfryst’“.

48. 389 L 0109: směrnice Rady 89/109/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 38), ve znění opravy v Úř. věst. L 347, 28.11.1989, s. 37.

49. 389 L 0396: směrnice 89/396/EHS o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří (Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 21), ve znění:

— 391 L 0238: směrnice Rady 91/238/EHS ze dne 22. dubna 1991 (Úř. věst. L 107, 27.4.1991, s. 50).

50. 389 L 0397: směrnice Rady 89/397/EHS ze dne 14. června 1989 o úředním dozoru nad potravinami (Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 23).

51. 389 L 0398: směrnice Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu (Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27).

52. 390 L 0128: směrnice Komise 90/128/EHS ze dne 23. února 1990 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 75, 21.3.1990, s. 19).

53. 390 L 0496: směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin (Úř. věst. L 276, 6.10.1990, s. 40).

54. 390 L 0642: směrnice 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71).

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

55. 378 X 0358: doporučení Komise 78/358/EHS ze dne 29. března 1978 členským státům pro použití sacharinu jako složky potravin a pro jeho prodej ve formě tablet konečnému spotřebiteli (Úř. věst. L 103, 15.4.1978, s. 32).

56. 380 X 1089: doporučení Komise 89/1089/EHS ze dne 11. listopadu 1980 o zkouškách vztahujících se k bezpečnému hodnocení potravinových přísad (Úř. věst. L 320, 27.11.1980, s. 36).

57. C/271/89/s. 3: Výkladové sdělení Komise k volnému oběhu potravin ve Společenství KOM(89) 256 (Úř. věst. C 271, 24.10.1989, s. 3).

XIII. LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

Kontrolní úřad ESVO může jmenovat v souladu se svými pracovními postupy dva pozorovatele oprávněné účastnit se na úkolech výboru uvedených v čl. 2 první odrážce rozhodnutí Rady 75/320/EHS ze dne 20. května 1975 o zřízení Farmaceutického výboru.

Odchylně od článku 101 Dohody vyzve Komise ES odborníky ze států ESVO podle článku 99 Dohody, aby se účastnili na úkolech uvedených v čl. 2 druhé odrážce rozhodnutí Rady 75/320/EHS.

Komise ES včas informuje Kontrolní úřad ESVO o dni schůze výboru a poskytne příslušnou dokumentaci.

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 365 L 0065: směrnice Rady 65/65/EHS ze dne 26. ledna 1965 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se léčivých přípravků (Úř. věst. 22, 9.2.1965, s. 369/65), ve znění:

— 375 L 0319: druhá směrnice Rady 75/319/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se hromadně vyráběných léčivých přípravků (Úř. věst. L 147, 9.2.1975, s. 13),

— 383 L 0570: směrnice Rady 83/570/EHS ze dne 26. října 1983 (Úř. věst. L 332, 28.11.1983, s. 1),

— 387 L 0021: směrnice Rady 87/21/EHS ze dne 22. prosince 1986 (Úř. věst. L 15, 17.1.1987, s. 36),

— 389 L 0341: směrnice Rady 89/341 /EHS ze dne 3. května 1989 (Úř. věst. L 142, 25.5.1989, s. 11), ve znění opravy v Úř. věst. L 176, 23.6.1989, s. 55.

2. 375 L 0318: směrnice Rady 75/318/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se analytických, farmakologicko-toxikologických a klinických kritérií a protokolů s ohledem na zkoušení hromadně vyráběných léčivých přípravků (Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 1), ve znění:

— 383 L 0570: směrnice Rady 83/570/EHS ze dne 26. října 1983 (Úř. věst. L 332, 28.11.1983, s. 1),

— 387 L 0019: směrnice Rady 87/19/EHS ze dne 22. prosince 1986 (Úř. věst. L 15, 17.1.1987, s. 31),

— 389 L 0341: směrnice Rady 89/341 /EHS ze dne 3. května 1989 (Úř. věst. L 142, 25.5.1989, s. 11), ve znění opravy v Úř. věst. L 176, 23.6.1989, s. 55.

3. 375 L 0319: druhá směrnice Rady 75/319/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se hromadně vyráběných léčivých přípravků (Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 13), ve znění:

— 378 L 0420: směrnice Rady 78/420/EHS ze dne 2. května 1978 (Úř. věst. L 123, 11.5.1978, s. 26),

— 383 L 0570: směrnice Rady 83/570/EHS ze dne 26. října 1983 (Úř. věst. L 332, 28.11.1983, s. 1),

— 389 L 0341: směrnice Rady 89/341 /EHS ze dne 3. května 1989 (Úř. věst. L 142, 25.5.1989, s. 11), ve znění opravy v Úř. věst. L 176, 23.6.1989, s. 55.

4. 378 L 0025: směrnice Rady 78/25/EHS ze dne 12. prosince 1977 o sbližování pravidel členských států týkajících se barviv, která mohou být přidávána do léčivých přípravků (Úř. věst. L 11, 14.1.1978, s. 18), ve znění:

— 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972),

— 381 L 0464: směrnice Rady 81/464/EHS ze dne 24. června 1981 (Úř. věst. L 183, 4.7.1981, s. 33),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985).

5. 381 L 0851: směrnice Rady 81 /851 /EHS ze dne 28. září 1981 o sbližování právních předpisů týkajících se veterinárních léčivých přípravků (Úř. věst. L 317, 6.11.1981, s. 1), ve znění:

— 390 L 0676: směrnice Rady 90/676/EHS ze dne 13. prosince 1990 (Úř. věst. L 373, 31.12.1990, s. 15).

6. 381 L 0852: směrnice Rady 81/852/EHS ze dne 28. září 1981 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se analytických, farmakologicko-toxikologických a klinických kritérií a protokolů s ohledem na zkoušení veterinárních léčivých přípravků (Úř. věst. L 317, 6.11.1981, s. 16), ve znění:

— 387 L 0020: směrnice Rady 87/20/EHS ze dne 22. prosince 1986 (Úř. věst. L 15, 17.1.1987, s. 34).

7. 386 L 0609: směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (Úř. věst. L 358, 18.12.1986, s. 1).

8. 387 L 0022: směrnice Rady 87/22/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování vnitrostátních opatření týkajících se uvádění léčivých přípravků vyrobených špičkovou technologií, zejména těch, které jsou vyrobeny biotechnologií, na trh (Úř. věst. L 15, 17.1.1987, s. 38).

9. 389 L 0105: směrnice Rady 89/105/EHS ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčiv a jejich začlenění do rámce vnitrostátních systémů zdravotního pojištění (Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 8).

10. 389 L 0342: směrnice Rady 89/342/EHS ze dne 3. května 1989, kterou se rozšiřuje oblast působnosti směrnic 65/65/EHS a 75/319/EHS a kterou se stanoví doplňující ustanovení pro imunologické léčivé přípravky sestávající z vakcín, toxinů nebo sér a alergenů (Úř. věst. L 142, 25.5.1989, s. 14).

11. 389 L 0343: směrnice Rady 89/343/EHS ze dne 3. května 1989, kterou se rozšiřuje oblast působnosti směrnic 65/65/EHS a 75/319/EHS a kterou se stanoví doplňující ustanovení pro radiofarmaka (Úř. věst. L 142, 25.5.1989, s. 14).

12. 389 L 0381: směrnice Rady 89/381 /EHS ze dne 14. června 1989, kterou se rozšiřuje oblast působnosti směrnic 65/65/EHS a 75/319/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se hromadně vyráběných léčivých přípravků a stanoví zvláštní ustanovení pro léčivé přípravky pocházející z lidské krve nebo lidské plazmy (Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 44).

13. 390 L 0677: směrnice Rady 90/677/EHSze dne 13. prosince 1990, kterou se rozšiřuje oblast působnosti směrnice 81/851 /EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se veterinárních léčivých přípravků a kterou se stanoví doplňující ustanovení pro imunologické veterinární léčivé přípravky (Úř. věst. L 373, 31.12.1990, s. 26).

14. 390 R 2377: nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června, kterým se stanoví postup pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1).

15. 391 L 0356: směrnice Komise 91/356/EHS ze dne 13. června 1991, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky (Úř. věst. L 193, 17.7.1991, s. 30).

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

16. C/310/86/s. 7: sdělení Komise o slučitelnosti opatření přijímaných členskými státy k cenové kontrole a zpětné úhradě léčivých přípravků s článkem 30 Smlouvy (Úř. věst. C 310, 4.12.1986, s. 7).

17. C/115/82/s. 5: sdělení Komise o souběžném dovozu hromadně vyráběných léčivých přípravků, které již byly registrovány (Úř. věst. C 115, 6.5.1982, s. 5).

XIV. HNOJIVA

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 376 L 0116: směrnice Rady 76/116/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hnojiv (Úř. věst. L 24, 30.1.1976, s. 21), ve znění:

— 388 L 0183: směrnice Rady 88/183/EHS ze dne 22. března 1988 (Úř. věst. L 83, 29.3.1988, s. 33),

— 389 L 0284: směrnice Rady 89/284/EHS ze dne 13. dubna 1989 doplňující a měnící směrnici 76/116/EHS pokud se týká obsahu vápníku, hořčíku, sodíku a síry v hnojivech (Úř. věst. L 111, 22.4.1989, s. 34),

— 389 L 0530: směrnice Rady 89/530/EHS ze dne 18. září 1989 doplňující a měnící směrnici 76/116/EHS pokud se týká stopových prvků bóru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku obsažených v hnojivech (Úř. věst. L 281, 30.9.1989, s. 116),

Státy ESVO mohou volně omezovat přístup na svůj trh v souladu s požadavky svých právních předpisů platných ke dni vstupu Dohody v platnost týkajících se obsahu kadmia v hnojivech. Smluvní strany společně přezkoumají situaci v roce 1995.

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V příloze I kapitole A oddíle II se v č. 1 sloupci 6 třetím odstavci v textu v závorkách doplňují slova: „Rakousko, Finsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švédsko“.

b) V příloze I kapitole B oddílech 1, 2 a 4 se v sloupci 9 bodě 3 v textu v závorkách po bodě 6 písm. b) doplňují slova:

„Rakousko, Finsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švédsko“.

2. 377 L 0535: směrnice Komise 77/535/EHS ze dne 22. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod odběru vzorků a analýzy hnojiv (Úř. věst. L 312, 22.8.1977, s. 1), ve znění:

— 379 L 0138: směrnice Komise 79/138/EHS ze dne 14. prosince 1978 (Úř. věst. L 39, 14.2.1979, s. 3), ve znění opravy v Úř. věst. L 1, 3.1.1980, s. 11,

— 387 L 0566: směrnice Komise 87/566/EHS ze dne 24. listopadu 1987 (Úř. věst. L 342, 4.12.1987, s. 32),

— 389 L 0519: směrnice Komise 89/519/EHS ze dne 1. srpna 1989 doplňující a měnící směrnici 77/535/EHS (Úř. věst. L 265, 12.9.1989, s. 30).

3. 380 L 0876: směrnice Rady 80/876/EHS ze dne 15. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku (Úř. věst. L 250, 23.9.1980, s. 7).

4. 387 L 0094: směrnice Komise 87/94/EHS ze dne 8. prosince 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se postupů pro kontrolu charakteristik a limitních hodnot jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku a jejich odolnosti vůči výbuchu (Úř. věst. L 38, 7.2.1987, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 63, 9.3.1988, s. 16, a ve znění:

— 388 L 0126: směrnice Komise 88/126/EHS ze dne 22. prosince 1987 (Úř. věst. L 63, 9.3.1988, s. 12).

5. 389 L 0284: směrnice Rady 89/284/EHS ze dne 13. dubna 1989, kterou se doplňuje a mění směrnice 76/116/EHS s ohledem na obsah vápníku, hořčíku, sodíku a síry v hnojivech (Úř. věst. L 111, 22.4.1989, s. 34).

6. 389 L 0519: směrnice Komise 89/519/EHS ze dne 1. srpna 1989, kterou se mění a doplňuje směrnice 77/535/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod odběru vzorků a analýzy hnojiv (Úř. věst. L 265, 12.9.1989, s. 30).

7. 389 L 0530: směrnice Rady 89/530/EHS ze dne 18. září 1989, kterou se doplňuje a mění směrnice 76/116/EHS s ohledem na stopové živiny bór, kobalt, měď, železo, mangan, molybden a zinek obsažené v hnojivech (Úř. věst. L 281, 30.9.1989, s. 116).

XV. NEBEZPEČNÉ LÁTKY

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 367 L 0548: směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst.196, 16.8.1967, s. 1), v doplněném znění pozdějších předpisů:

— 379 L 0831: směrnice Rady 79/831/EHS ze dne 18. září 1979 (Úř. věst. L 159, 15.10.1979, s. 10),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

— 384 L 0449: směrnice Komise 84/449/EHS ze dne 25. dubna 1984 (Úř. věst. L 251, 19.9.1984, s. 1),

— 388 L 0302: směrnice Komise 88/302/EHS ze dne 18. listopadu 1987 (Úř. věst. L 133, 30.5.1988, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 136, 2.6.1988, s. 20,

— 390 D 0420: rozhodnutí Komise 90/420/EHS ze dne 25. července 1990 o klasifikaci a označování di(2-etylhe-xyl)ftalátu v souladu s článkem 23 směrnice Rady 67/548/EHS (Úř. věst. L 222, 17.8.1990, s. 49),

— 391 L 0325: směrnice Komise 91/325/EHS ze dne 1. března 1991 (Úř. věst. L 180, 8.7. 91, s. 1),

— 391 L 0326: směrnice Komise 91/326/EHS ze dne 5. března 1991 (Úř. věst. L 180, 8.7. 91, s. 79).

Smluvní strany souhlasí se záměrem, že akty Společenství o nebezpečných látkách a přípravkům by se měly uplatňovat od 1. ledna 1995. Finsko dosáhne souladu s akty ode dne vstupu sedmé změny směrnice Rady 67/548/EHS v platnost. V rámci koordinace, která má být zahájena po podpisu Dohody, aby se vyřešily zbývající otázky, se během roku 1994 přezkoumá situace, včetně otázek neřešených právními předpisy Společenství. Jestliže stát ESVO usoudí, že bude potřebovat odchylku od aktů Společenství vztahujících se ke klasifikaci a označování, nebudou se tyto akty na daný stát vztahovat, pokud smíšený výbor EHP neschválí jiné řešení.

Pokud se týká výměny informací, uplatňují se tato ustanovení:

i) Státy ESVO, které dosahují souladu s acquis o nebezpečných látkách a přípravcích, poskytují rovnocenné záruky k těm, které existují uvnitř Společenství, že

— je-li informace považována ve Společenství podle směrnice za důvěrnou z důvodů průmyslového a obchodního tajemství, účastní se výměny informací pouze ty státy ESVO, které převzaly dotyčné acquis,

— důvěrné informaci se dostane stejného stupně ochrany ve státech ESVO jako je ten, které požívají ve Společenství;

ii) všechny státy ESVO se podílejí na výměně informací týkajících se všech ostatních hledisek uvedených v směrnici.

2. 373 L 0404: směrnice Rady 73/404/EHS ze dne 22 listopadu 1973 o sbližování právních předpisů členských států o detergentech (Úř. věst. L 347, 17.12.1973, s. 51), ve znění:

— 382 L 0242: směrnice Rady 82/242/EHS ze dne 31. března 1982 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod zkoušení biologické odbouratelnosti neionogenických povrchově aktivních činidel a doplňující směrnici 73/404/EHS (Úř. věst. L 109, 22.4.1982, s. 1),

— 386 L 0094: směrnice Rady 86/94/EHS ze dne 10. března 1980 (Úř. věst. L 80, 25.3.1986 s. 51).

3. 373 L 0405: směrnice Rady 73/405/EHS ze dne 22. listopadu 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod zkoušení biologické odbouratelnosti anionových povrchově aktivních látek (Úř. věst. L 347, 17.12.1973, s. 53), ve znění:

— 382 L 0243: směrnice Rady 82/243/EHS ze dne 31. března 1982 (Úř. věst. L 109, 22.4.1982, s. 18).

4. 376 L 0769: směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201), ve znění:

— 379 L 0663: směrnice Rady 79/66 3/EHS ze dne 24. července 1979 doplňující přílohu ke Směrnici Rady 76/ 769/EHS (Úř. věst. L 197, 3.8.1979, s. 37),

— 382 L 0806: směrnice Rady 82/806/EHS ze dne 22. listopadu 1982 (Úř. věst. L 339, 1.12.1982, s. 55),

— 382 L 0828: směrnice Rady 82/828/EHS ze dne 3. prosince 1982 (Úř. věst. L 350, 10.12.1982, s. 34),

— 383 L 0264: směrnice Rady 83/264/EHS ze dne 16. května 1983 (Úř. věst. L 147, 6.6.1983, s. 9),

— 383 L 0478: směrnice Rady 83/478/EHS ze dne 19. září 1983 (Úř. věst. L 263, 24.9.1983, s. 33),

— 385 L 0467: směrnice Rady 85/467/EHS ze dne 1. října 1985 (Úř. věst. L 269, 11.10.1985, s. 56),

— 385 L 0610: směrnice Rady 85/610/EHS ze dne 20. prosince 1985 (Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 1),

— 389 L 0677: směrnice Rady 89/677/EHS ze dne 21. prosince 1989 (Úř. věst. L 398, 30.12.1989, s. 19),

— 389 L 0678: směrnice Rady 89/678/EHS ze dne 21. prosince 1989 (Úř. věst. L 398, 30.12.1989, s. 24),

— 391 L 0173: směrnice Rady 91/173/EHS ze dne 21. března 1991 (Úř věst. L 85, 5.4.1991, s. 34),

— 391 L 0338: směrnice Rady 91/338/EHS ze dne 18. června 1991 (Úř. věst. L 186, 12.7.1991, s. 59),

— 391 L 0339: směrnice Rady 91/339/EHS ze dne 18. června 1991 (Úř. věst. L 186, 12.7.1991, s. 64).

Státy ESVO mohou volně omezovat omezit přístup na své trhy v souladu s požadavky svých právních předpisů platných ke dni vstupu Dohody v platnost, které se týkají:

— chlorovaných organických rozpouštědel,

— azbestových vláken,

— sloučenin rtuti,

— sloučenin arzenu,

— organických sloučenin cínu,

— pentachlorfenolu,

— kadmia,

— baterií.

Smluvní strany společně přezkoumají situaci v roce 1995.

5. 378 L 0631: směrnice Rady 78/631 /EHS ze dne 26. června 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (pesticidů) (Úř. věst. L 206, 29.7.1978, s. 13), ve znění:

— 381 L 0187: směrnice Rady 81/187/EHS ze dne 26. března 1981 (Úř. věst. L 88, 2.4.1981, s. 29),

— 384 L 0291: směrnice Komise 84/291 /EHS ze dne 18. dubna 1984 (Úř. věst. L 144, 30.5.1984, s. 1).

Státy ESVO mohou volně omezovat přístup na své trhy v souladu s požadavky svých právních předpisů platných ke dni vstupu Dohody v platnost. Nové předpisy ES se projednávají postupem stanoveným v článcích 97 až 104 Dohody.

6. 379 L 0117: směrnice Rady 79/117/EHS ze dne 21. prosince 1978, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky (Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 36), ve znění:

— 383 L 0131: směrnice Komise 83/131/EHS ze dne 14. března 1983 (Úř. věst. L 91, 9.4.1983, s. 35),

— 385 L 0298: směrnice Komise 85/298/EHS ze dne 22. května 1985 (Úř. věst. L 154, 13.6.1985, s. 48),

— 386 L 0214: směrnice Rady 86/214/EHS ze dne 26. května 1986 (Úř. věst. L 152, 6.6.1986, s. 45),

— 386 L 0355: směrnice Rady 86/355/EHS ze dne 21. července 1986 (Úř. věst. L 212, 2.8.1986, s. 33),

— 387 L 0181: směrnice Rady 87/181/EHS ze dne 9. března 1987 (Úř. věst. L 71, 14.3.1987, s. 33),

— 387 L 0477: směrnice Komise 87/477/EHS ze dne 9. září 1987 (Úř. věst. L 273, 26.9.1987, s. 40),

— 389 L 0365: směrnice Rady 89/365/EHS ze dne 30. května 1989 (Úř. věst. L 159, 10.6.1989, s. 58),

— 390 L 0533: směrnice Rady 90/533/EHS ze dne 15. října 1990 (Úř. věst. L 296, 27.10.1990, s. 63),

— 391 L 0188: směrnice Komise 91/188/EHS ze dne 19. března 1991 (Úř. věst. L 92, 13.4.1991, s. 42).

Státy ESVO mohou volně omezovat přístup na své trhy v souladu s požadavky svých právních předpisů platných ke dni vstupu Dohody v platnost. Nové předpisy ES se projednávají postupem stanoveným v článcích 97 až 104 Dohody.

7. 382 L 0242: směrnice Rady 82/242/EHS ze dne 31. března 1982 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod zkoušení biologické rozložitelnosti neiontových povrchově aktivních látek a o změně směrnice 73/404/EHS (Úř. věst. L 109, 22.4.1982, s. 1).

8. 387 L 0018: směrnice Rady 87/18/EHS ze dne 18. prosince 1986 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek (Úř. věst. L 15, 17.1.1987, s. 29).

9. 388 L 0320: směrnice Rady 88/320/EHS ze dne 7. června 1988 o kontrole a ověřování správné laboratorní praxe (SLP) (Úř. věst. L 145, 11.6.1988, s. 35), ve znění:

— 390 L 0018: směrnice Komise 90/18/EHS ze dne 18. prosince 1989 (Úř. věst. L 11, 13.1.1990, s. 37).

10. 388 L 0379: směrnice Rady 88/379/EHS ze dne 7. června 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 14), ve znění:

— 389 L 0178: směrnice Komise 89/178/EHS ze dne 22. února 1989 (Úř. věst. L 64, 8.3.1989, s. 18),

— 390 L 0035: směrnice Komise 90/35/EHS ze dne 19. prosince 1989 (Úř. věst. L 19, 24.1.1990, s. 14),

— 390 L 0492: směrnice Komise 90/492/EHS ze dne 5. září 1990 (Úř. věst. L 275, 5.10.1990, s. 35), ve znění opravy v Úř. věst. L 321, 21.11.1990, s. 19,

— 391 L 0155: směrnice Komise 91/155/EHS ze dne 5. března 1991 (Úř. věst. L 76, 22.3.1991, s. 35).

Smluvní strany souhlasí se záměrem, že akty Společenství o nebezpečných látkách a přípravkům by se měly uplatňovat od 1. ledna 1995. Finsko dosáhne souladu s akty ode dne vstupu sedmé změny směrnice Rady 67/548/EHS v platnost. V rámci koordinace, která má být zahájena po podpisu Dohody, aby se vyřešily zbývající otázky, se během roku 1994 přezkoumá situace, včetně otázek neřešených právními předpisy Společenství. Jestliže stát ESVO usoudí, že bude potřebovat odchylku od aktů Společenství vztahujících se ke klasifikaci a označování, nebudou se tyto akty na daný stát vztahovat, pokud smíšený výbor EHP neschválí jiné řešení.

Pokud se týká výměny informací, uplatňují se tato ustanovení:

i) Státy ESVO, které dosahují souladu s acquis o nebezpečných látkách a přípravcích, poskytují rovnocenné záruky k těm, které existují uvnitř Společenství, že

— je-li informace považována ve Společenství podle směrnice za důvěrnou z důvodů průmyslového a obchodního tajemství, účastní se výměny informací pouze ty státy ESVO, které převzaly dotyčné acquis,

— důvěrné informaci se dostane stejného stupně ochrany ve státech ESVO jako je ten, které požívají ve Společenství;

ii) všechny státy ESVO se podílejí na výměně informací týkajících se všech ostatních hledisek uvedených v směrnici.

11. 391 L 0157: směrnice Rady 91/157/EHS ze dne 18. března 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky (Úř. věst. L 71, 26.3.1991, s. 38).
Státy ESVO mohou volně omezit přístup na své trhy v souladu s požadavky svých právních předpisů týkajících se baterií platných ke dni vstupu Dohody v platnost. Smluvní strany společně přezkoumají situaci v roce 1995.

12. 391 R 0594: nařízení Rady (EHS) č. 594/91 ze dne 4. března 1991 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 67, 14.3.1991, s. 1).
Státy ESVO mohou uplatňovat své vnitrostátní právní předpisy platné ke dni vstupu Dohody v platnost. Smluvní strany organizují praktické způsoby spolupráce. Společně přezkoumají situaci v roce 1995.

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

13. 389 X 0542: doporučení Komise 89/542/EHS ze dne 13. září 1989 o označování detergentů a čistících prostředků (Úř. věst. L 291, 10.10.1989, s. 55).

14. C/79/82/s. 3: sdělení týkající se rozhodnutí Komise 81/437/EHS ze dne 11. května 1981, kterým se stanoví kritéria, podle kterých předloží členské státy Komisi informace týkající se seznamu chemických látek (Úř. věst. C 79, 31.3.1982, s. 3).

15. C/146/90/s. 4: Publikace seznamu EINECS (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek) (Úř. věst. C 146, 15.6.1990, s. 4).

XVI. KOSMETIKA

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 376 L 0768: směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169), ve znění:

— 379 L 0661: směrnice Rady 79/661/EHS ze dne 24. července 1979 (Úř. věst. L 192, 31.7.1979, s. 35),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 108),

— 382 L 0147: směrnice Komise 82/147/EHS ze dne 11. února 1982 (Úř. věst. L 63, 6.3.1982, s. 26),

— 382 L 0368: směrnice Rady 82/368/EHS ze dne 17. května 1982 (Úř. věst. L 167, 15.6.1982, s. 1),

— 383 L 0191: druhá směrnice Komise 83/191/EHS ze dne 30. března 1983 (Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 25),

— 383 L 0341: třetí směrnice Komise 83/341/EHS ze dne 29. června 1983 (Úř. věst. L 188, 13.7.1983, s. 15),

— 383 L 0496: čtvrtá směrnice Komise 83/496/EHS ze dne 22. září 1983 (Úř. věst. L 275, 8.10.1983, s. 20),

— 383 L 0574: směrnice Rady 83/574/EHS ze dne 26. října 1983 (Úř. věst. L 332, 28.11.1983, s. 38),

— 384 L 0415: pátá směrnice Komise 84/415/EHS ze dne 18. července 1984 (Úř. věst. L 228, 25.8.1984, s. 31), ve znění opravy v Úř. věst. L 255, 25.9.1984, s. 28,

— 385 L 0391: šestá směrnice Komise 85/391/EHS ze dne 16. července 1985 (Úř. věst. L 224, 22.8.1985, s. 40),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 218),

— 386 L 0179: sedmá směrnice Komise 86/179/EHS ze dne 28. února 1986 (Úř. věst. L 138, 24.5.1986, s. 40),

— 386 L 0199: osmá směrnice Komise 86/199/EHS ze dne 26. března 1986 (Úř. věst. L 149, 3.6.1986, s. 38),

— 387 L 0137: devátá směrnice Komise 87/137/EHS ze dne 2. února 1987 (Úř. věst. L 56, 26.2.1987, s. 20),

— 388 L 0233: desátá směrnice Komise 88/233/EHS ze dne 2. března 1988 (Úř. věst. L 105, 26.4.1988, s. 11),

— 388 L 0667: směrnice Rady 88/667/EHS ze dne 21. prosince 1988 (Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 46),

— 389 L 0174: jedenáctá směrnice Komise 89/174/EHS ze dne 21. února 1989 (Úř. věst. L 64, 8.3.1989, s. 10), ve znění opravy v Úř. věst. L 199, 13.7.1989, s. 23,

— 389 L 0679: směrnice Rady 89/679/EHS ze dne 21. prosince 1989 (Úř. věst. L 398, 30.12.1989, s. 25),

— 390 L 0121: dvanáctá směrnice Komise 90/121 /EHS ze dne 20. února 1990 (Úř. věst. L 71, 17.3.1990, s. 40),

— 391 L 0184: třináctá směrnice Komise 91/184/EHS ze dne 12. března 1991 (Úř. věst. L 91, 12.4.1991, s. 59).

2. 380 L 1335: první směrnice Komise 80/1335/EHS ze dne 22. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků (Úř. věst. L 383, 31.12.1980, s. 27, ve znění:

— 387 L 0143: směrnice Komise 87/143/EHS ze dne 10. února 1987 (Úř. věst. L 57, 27.2.1987, s. 56).

3. 382 L 0434: druhá směrnice Komise 82/434/EHS ze dne 14. května 1982 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků (Úř. věst. L 185, 30.6.1982, s. 1, ve znění:

— 390 L 0207: směrnice Komise 90/207/EHS ze dne 4. dubna 1990 (Úř. věst. L 108, 28.4.1990, s. 92).

4. 383 L 0514: třetí směrnice Komise 83/514/EHS dne 27. září 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků (Úř. věst. L 291, 24.10.1983, s. 9).

5. 385 L 0490: čtvrtá směrnice Komise 85/490/EHS ze dne 11. října 1985 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků (Úř. věst. L 295, 7.11.1985, s. 30).

XVII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 375 L 0716: směrnice Rady 75/716/EHS ze dne 24. listopadu 1975 o sbližování právních předpisů členských zemí týkajících se obsahu síry v některých kapalných palivech (Úř. věst. L 307, 27.11.1975, s. 22), ve znění:

— 387 L 0219: směrnice Rady 87/219/EHS ze dne 30. března 1987 (Úř. věst. L 91, 3.4.1987, s. 19).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V čl. 1 odst. 1 písm. a) je ex 2710 odpovídajícím číslem harmonizovaného systému pro číslo 2710 C I společného celního sazebníku.

2. 380 L 0051: směrnice Rady 80/51 /EHS ze dne 20. prosince 1979 o omezování emisí hluku podzvukových letadel (Úř. věst. L 18, 24.1.1980, s. 26), ve znění:

— 383 L 0206: směrnice Rady 83/206/EHS ze dne 21. dubna 1983 (Úř. věst. L 117, 4.5.1983, s. 15).

3. 385 L 0210: směrnice Rady 85/210/EHS ze dne 20. března 1985 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se obsahu olova v benzinu (Úř. věst. L 96, 3.4.1985, s. 25), ve znění:

— 385 L 0581: směrnice Rady 85/581/EHS ze dne 20. prosince 1985 (Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 37).

— 387 L 0416: směrnice Rady 87/416/EHS ze dne 21. července 1987 (Úř. věst. L 225, 13.8.1987, s. 33).

4. 385 L 0339: směrnice Rady 85/339/EHS ze dne 27. června 1985 o obalech tekutin k lidské spotřebě (Úř. věst. L 176, 6.7.1985, s. 18).

5. 389 L 0629: směrnice Rady 89/629/EHS ze dne 4. prosince 1989 o omezení emisí hluku civilních podzvukových proudových letadel (Úř. věst. L 363, 13.12.1989, s. 27).

XVIII. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, TELEKOMUNIKACE A ZPRACOVÁNÍ DAT

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 386 L 0529: směrnice Rady 86/529/EHS ze dne 3. listopadu 1986 o přijetí společných technických specifikací ŘPM/soubor rodiny norem pro přímé satelitní televizní vysílání (Úř. věst. L 311, 6.11.1986, s. 28).

2. 387 D 0095: rozhodnutí Rady 87/95/EHS ze dne 22.prosince 1986 o normalizaci v oblasti informačních technologií a telekomunikací (Úř. věst. L 36, 7.2.1987, s. 31).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

„Evropskou normou“ uváděnou v čl. 1 odst. 7 rozhodnutí se rozumí norma schválená ETSI, CEN/Cenelec, CEPP nebo jinými subjekty, na kterých se mohou smluvní strany dohodnout. „Předběžnou evropskou normou“ uváděnou v čl. 1 odst. 8 rozhodnutí se rozumí norma přijatá stejnými subjekty.

3. 389 D 0337: rozhodnutí Rady 89/337/EHS ze dne 27. dubna 1989 o televizi s vysokým rozlišením (Úř. věst. L 142, 25.5.1989, s. 1).

4. 391 L 0263: směrnice Rady 91/263/EHS ze dne 29. dubna 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se telekomunikačních koncových zařízení, včetně vzájemného uznávání jejich shody (Úř. věst. L 128, 23.5.1991, s. 1).

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

5. 384 X 0549: doporučení Komise 84/549/EHS ze dne 12. listopadu 1984 k uskutečňování harmonizace v oblasti telekomunikací (Úř. věst. L 298, 16.11.1984, s. 49).

6. 389 Y 0511(01): usnesení Rady 89/C 117/01 ze dne 27. dubna 1989 o normalizaci v oblasti informační technologie a telekomunikací (Úř. věst. C 117, 11.5.1989, s. 1).

XIX. OBECNÁ USTANOVENÍ V OBLASTI TECHNICKÝCH PŘEKÁŽEK OBCHODU

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 383 L 0189: směrnice Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 8), ve znění:

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 214),

— 388 L 0182: směrnice Rady 88/182/EHS ze dne 22. března 1988 (Úř. věst. L 81, 26.3.1988, s. 75),

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V článku 1 se bod 7) nahrazuje tímto:

7) ,výrobkem’ každý průmyslově vyráběný výrobek a každý zemědělský produkt včetně produktů rybolovu“.

b) V čl. 8 odst. 1 prvním pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„Úplné znění oznamovaného návrhu technického předpisu musí být zpřístupněno v původním jazyce a také v úplném překladu do některého z úředních jazyků Evropského společenství.“

c) V čl. 8 odst. 1 druhém pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„Společenství na jedné straně a Kontrolní úřad ESVO nebo státy ESVO prostřednictvím Kontrolního úřadu ESVO na straně druhé mohou žádat o další informace o oznamovaném návrhu technického předpisu.“

d) V čl. 8 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Připomínky států ESVO budou předloženy Kontrolním úřadem ESVO Komisi ES ve formě jednotného koordinovaného sdělení a připomínky Společenství předloží Komise Kontrolnímu úřadu ESVO. Smluvní strany se navzájem podrobně informují, je-li vyvoláno šestiměsíční pozastavení podle pravidel jejich vnitřních systémů.“

e) V čl. 8 odst. 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Informace poskytovaná podle tohoto článku musí být na základě žádosti považována za důvěrnou.“

f) Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Příslušné orgány členských států ES a států ESVO odloží přijetí oznamovaného návrhu technického předpisu o tři měsíce ode dne obdržení znění návrhu předpisu

— od Komise ES v případě návrhů oznamovaných členským státem Společenství,

— od Kontrolního úřadu ESVO pro návrhy oznamované státy ESVO.

Tato tříměsíční doba pozastavení se však neuplatňuje v případech, kdy jsou z naléhavých důvodů týkajících se ochrany veřejného zdraví nebo bezpečnosti nebo ochrany zdraví a života zvířat nebo rostlin příslušné orgány povinny vypracovat technické předpisy ve velmi krátké době, aby mohly být přijaty a zavedeny okamžitě bez možnosti konzultací. Důvody, které dokládají naléhavost přijatých opatření, je třeba uvést. Odůvodnění naléhavých opatření musí být podrobné a jasně vysvětlené zejména s důrazem na nepředvídatelnost a závažnost nebezpečí, jemuž musely příslušné orgány čelit, a naprostou nezbytnost okamžité akce k jeho nápravě.“

g) V seznamu I v příloze se doplňují údaje:

„ON (Rakousko)
Österreichisches Normungsinstitut
Heinestrasse 38
A-1020 Wien

ÖVE (Rakousko)
Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9
A-1010 Wien

SFS (Finsko)
Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y.
PL 205
SF-00121 Helsinki

SESKO (Finsko)
Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y.
Särkiniementie 3
SF-00210 Helsinki

STRI (Island)
Stáðlaráð Islands
Keldnaholti
IS-112 Reykjavik

SNV (Lichtenštejnsko)
Schweizerische Normen-Vereinigung
Kirchenweg 4
Postfach
CH-8032 Zürich

NSF (Norsko)
Norges Standardiseringsforbund
Pb 7020 Homansbyen
N-0306 Oslo 3

NEK (Norsko)
Norsk Elektroteknisk Komite
Pb 280 Skøyen
N-0212 Oslo 2

SIS (Švédsko)
Standardiseringskommissionen i Sverige
Box 3295
S-103 66 Stockholm

SEK (Švédsko)
Svenska Elektriska Kommissionen
Box 1284
S-164 28 Kista“.

h) Pro uplatňování směrnice se považují za nezbytná následující sdělení elektronickými prostředky:

1. oznamovací proužky. Mohou být sdělovány před a nebo společně s přenosem úplného znění;

2. potvrzení příjmu návrhu textu, které obsahuje kromě jiného příslušné datum uplynutí pozastavení stanovené podle pravidel každého systému;

3. zprávy vyžadující doplňkové informace;

4. odpovědi na žádosti o doplňkové informace;

5. připomínky;

6. žádosti o schůzky ad hoc;

7. odpovědi na žádosti o schůzky ad hoc;

8. žádosti o konečná znění;

9. informace, že bylo zavedeno šestiměsíční pozastavení; následující sdělení mohou být zatím zasílána obyčejnou poštou:

10. úplné znění oznamovaného návrhu;

11. základní právní akty nebo předpisy;

12. konečné znění.

i) Správní opatření týkající se sdělení musí být vzájemně dohodnuta mezi smluvními stranami.

2. 389 D 0045: rozhodnutí Rady 89/45/EHS ze dne 21. prosince 1988 o nebezpečích vznikajících při používání spotřebitelských výrobků (Úř. věst. L 17, 21.1.1989, s. 51), ve znění:

— 390 D 0352: rozhodnutí Rady 90/352/EHS ze dne 29. června 1990 (Úř. věst. L 173, 6.7.1990, s. 49).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

Subjekt určený státy ESVO neprodleně sdělí Komisi ES informace, které zasílá státům ESVO nebo jejich příslušným orgánům. Komise ES neprodleně sdělí subjektu, který určí státy ESVO, informace, které zasílá členským státům ES nebo jejich příslušným orgánům.

3. 390 D 0683: rozhodnutí Rady 90/683/EHS ze dne 13. prosince 1990 o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody, které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace (Úř. věst. L 380, 21.12.1990, s. 13).

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

4. C/136/85/s. 2: závěry o normalizaci, schválené Radou dne 16. července 1984 (Úř. věst. C 136, 4.6.1985, s. 2).

5. 385 Y 0604(01): usnesení Rady 85/C 136/01 ze dne 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normalizaci (Úř. věst. C 136, 4.6.1985, s. 1).

6. 386 Y 1001(01): sdělení Komise o nedodržení některých ustanovení směrnice Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (Úř. věst. C 245, 1.10.1986, s. 4).

7. C/67/89/s. 3: sdělení Komise týkající se zveřejňování názvů návrhů technických předpisů oznámených členskými státy podle směrnice Rady 83/189/EHS, ve znění směrnice Rady 88/182/EHS, v Úředním věstníku Evropských společenství (Úř. věst. C 67, 17.3.1989, s. 3).

8. 390 Y 0116(01): usnesení Rady ze dne 21. prosince 1989 o celkovém přístupu k posuzování shody (Úř. věst. C 10, 16.1.1990, s. 1).

9. 590 DC 0456: zelená kniha Komise o vývoji evropské normalizace: akce pro rychlejší technologickou integraci v Evropě (Úř. věst. C 20, 28.1.1991, s. 1).

XX. VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ - OBECNĚ

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

1. 380 Y 1003(01): sdělení Komise o důsledcích rozsudku vydaného Soudním dvorem Evropských společenství dne 20. února 1979 ve věci 120/78 („Cassis de Dijon“) (Úř. věst. C 256, 3.10.1980, s. 2).

2. 585 PC 0310: sdělení Komise o dotvoření jednotného trhu KOM(85) 310 („Bílá kniha“).

XXI. STAVEBNÍ VÝROBKY

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 389 L 0106: směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12).
Pokud jde o účast států ESVO na práci Evropské organizace pro technické schvalování, uvedené v příloze II směrnice, použije se článek 100 Dohody.XXII. OSOBNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 389 L 0686: směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobního ochranného vybavení (Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 18).

XXIII. HRAČKY

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 388 L 0378: směrnice Rady 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček (Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 1).
Norsko dosáhne souladu se směrnicí do 1. ledna 1995.
Ustanovení týkající se klasifikace a označování a omezení uvádění na trh a použití nebezpečných látek a přípravků obsažená v Dohodě se uplatňují také na přílohu II část II bod 3 směrnice.

XXIV. STROJE

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 389 L 0392: směrnice Rady 89/392/EHS ze dne 14. června 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 9), ve znění opravy v Úř. věst. L 296, 14.10.1989, s. 40, a ve znění:

— 391 L 0368: směrnice Rady 91/368/EHS ze dne 20. června 1991 (Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 16).

Švédsko dosáhne souladu se směrnicí do 1. ledna 1994.

XXV. TABÁK

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 389 L 0622: směrnice Rady 89/622/EHS ze dne 13. listopadu 1989 o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkajících se označování tabákových výrobků a zákazu prodeje určitých typů tabáku pro orální užití (Úř. věst. L 359, 8.12.1989, s. 1).

2. 390 L 0239: směrnice Rady 90/239/EHS ze dne 17. května 1990 o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkajících se maximálního obsahu dehtu v cigaretách (Úř. věst. L 137, 30.5.1990, s. 36).

XXVI. ENERGIE

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 385 L 0536: směrnice Rady 85/536/EHS ze dne 5. prosince 1985 o úsporách ropy pomocí využití náhradních palivových složek v benzínu (Úř. věst. L 334, 12.12.1985, s. 20) (1).

XXVII. LIHOVINY

Smluvní strany povolí dovoz a uvádění na trh lihovin, které jsou v souladu s právními předpisy Společenství uvedenými v této kapitole. Pro všechny ostatní účely mohou státy ESVO i nadále uplatňovat své vnitrostátní právní předpisy.

UVÁDĚNÉ AKTY:

1. 389 R 1576: nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin (Úř. věst. L 160, 12.6.1989, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 223, 2.8.1989, s. 27.

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Ustanoveními tohoto nařízení není dotčeno právo států ESVO zakazovat na nediskriminační bázi uvádění na jejich vnitrostátní trh lihovin pro přímou lidskou spotřebu, které mají vyšší koncentraci alkoholu než 60 %.

b) V čl. 1 odst. 2 jsou 2203, 2204, 2205, 2206 00 a 2207 odpovídající čísla harmonizovaného systému pro kódy KN 2203 00, 2204, 2205, 2206 a 2207.

c) Pokud se týká definice ovocných destilátů v čl. 1 odst. 4 písm. i): pro Rakousko se může ve fázi výrobního procesu přidávat ethylalkohol zemědělského původu za předpokladu, že minimální podíl 33 % alkoholu obsaženého v konečném výrobku pochází z ovoce, které dává lihovině jméno.

d) Pokud se týká čl. 1 odst. 4 písm. q): Finsko, Island, Norsko a Švédsko mohou zakázat uvádění na trh vodky vyráběné ze surovin jiných, než jsou obiloviny nebo brambory.

e) Pro účely čl. 6 odst. 1 mohou obchodní označení doplňovat tyto pojmy:

— slova „Suomalainen punssi/Finsk Punsch/Finnish punch“ a „Svensk Punsch/Swedish punch“ se mohou rovněž použít pro lihoviny, jejichž surovinou je destilát třtinového cukru. Mohou být míchány s ethylalkoholem zemědělského původu a slazeny. Mohou být ochucovány vínem nebo šťávou nebo přírodním aromatem citrusového nebo jiného ovoce nebo jahod;

— slovo „Spritglögg“ lze používat pro lihoviny vyráběné ochucením ethylalkoholu zemědělského původu přírodními esencemi česneku nebo jiné rostliny, která obsahuje stejné základní aromatické složky, za použití jednoho z těchto procesů:

— macerace nebo destilace,

— redestilace ethylalkoholu za přítomnosti zárodků nebo jiných částí uvedených rostlin,

— přidáním přírodních destilovaných výtažků cibulovitých rostlin,

— kombinací těchto tří metod.

Ostatní výtažky přírodních rostlin nebo aromatických semen lze rovněž použít, avšak cibulovitá chuť musí zůstat převládající;

— slovo „Jägertee“ se může používat pro likér obvykle zředěný před spotřebou horkou vodou nebo čajem, pocházející z Rakouska. Tento likér se připravuje z etylalkoholu zemědělského původu a esencí z určitých lihovin nebo čaje, s přídavkem některých přírodních aromatických látek. Obsah alkoholu musí být nejméně 22,5 % objemových. Obsah cukru musí být nejméně 100 gramů na litr, vyjádřeno jako invertní cukr.

Tento likér může být rovněž označen jako „Jagertee“ nebo „Jagatee“.

f) V čl. 3 odst. 2 se slova „tohoto nařízení“ nahrazují slovy „Dohody o EHP“.

g) Čl. 7 odst. 6 a 7, čl. 10 odst. 2 a články 11 a 12 se neuplatňují.

h) V příloze II se doplňují nové položky, které znějí:

5. Brandy „Wachauer Weinbrand
Weinbrand Dürnstein“
6. Lihoviny z hroznových matolin „Balzner Marc
Benderer Marc
Eschner Marc
Schaaner Marc
Triesner Marc
Vaduzer Marc“
7. Ovocné lihoviny
12. Kmínem ochucované lihoviny „Islenskt Brennivin/Icelandic Aquavit
Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit“
14. Likér „Grossglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikör“
15. Lihoviny „Suomalainen punssi/Finsk Punsch/Finnish punch
Svensk Punsch/Swedish punch
Zeměpisné označení uvedené v bodě 15 se týká výrobků, které nejsou definovány v nařízení. Proto se musí doplnit prodejním označením ,lihovina’.
Státy ESVO, které produkují tyto lihoviny, informují ostatní smluvní strany o vnitrostátní definici těchto výrobků.“
16. Vodka „Islenskt Vodka/Icelandic Vodka
Norsk Vodka/Norwegian Vodka
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
Svensk Vodka/Swedish Vodka“.

2. 390 R 1014: nařízení Komise (EHS) č. 1014/90 ze dne 24. dubna 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin (Úř. věst. L 105, 25.4.1990, s. 9), ve znění:

— 391 R 1180: nařízení Komise (EHS) č. 1180/91 ze dne 6. května 1991 (Úř. věst. L 115, 8.5.1991, s. 5),

— 391 R 1781: nařízení Komise (EHS) č. 1781/91 ze dne 19. června 1991 (Úř. věst. L 160, 25.6.1991, s. 6).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Pro účely článků 2 a 6 mohou Finsko, Island, Norsko a Švédsko uplatňovat maximální obsah methylalkoholu 1 200 g na hektolitr alkoholu při 100 % objemových.

3. 391 R 1601: nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) V čl. 2 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

d) Starkvingsglögg:

aromatizované víno, které bylo připraveno z vína uvedeného v odst. 1 písm. a), a jehož charakteristická chuť se získává použitím cibulek, které se musí vždy užívat společně s jiným kořením; tento nápoj se může sladit podle čl. 3 písm. a).“

b) V názvu a textu čl. 2 odst. 3 písm. f) se za slovo „Glühwein“ vkládají slova „nebo vinglögg“.

c) Čl. 8 odst. 7 a 8, čl. 9 odst. 2 a články 10 a 11 se neuplatňují.

Poznámky pod čarou

(1) Zde se uvádí pouze pro informaci: k uplatňování viz přílohu IV o energetice.

(1) Zde se uvádí pouze pro informaci: k uplatňování viz přílohu IV o energetice.

PŘÍLOHA III

ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK

Seznam uvedený v čl. 23 písm. c)

ÚVOD

Pokud akty uváděné v této příloze obsahují pojmy nebo odkazují na postupy, které jsou specifické pro právní řád Společenství, jako:

— preambule,

— určení aktů Společenství,

— odkazy na území nebo jazyky ES,

— odkazy na práva a povinnosti členských států ES, jejich veřejných subjektů, podniků nebo jednotlivců ve vztahu mezi nimi navzájem a

— odkazy na informační a oznamovací postupy,

použije se Protokol 1 o horizontálních přizpůsobeních, není-li v této příloze stanoveno jinak.

UVÁDĚNÉ AKTY

385 L 0374: směrnici Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) pokud se týká odpovědnosti dovozce podle čl. 3 odst. 2, použijí se tato ustanovení:

i) aniž je dotčena odpovědnost výrobce, odpovídá každá osoba, která dováží do EHP výrobek určený k prodeji, nájmu, pronájmu nebo k jakékoli formě distribuce v rámci své podnikatelské činnosti, stejným způsobem jako výrobce;

ii) totéž platí pro dovoz ze státu ESVO do Společenství nebo ze Společenství do státu ESVO nebo ze státu ESVO do jiného státu ESVO.

Ode dne, kdy pro kterýkoli členský stát ES nebo stát ESVO vstoupí v účinnost Úmluva z Lugana o příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ze dne 16. září 1988, se první věta tohoto bodu se již nepoužije mezi státy, které ratifikovaly úmluvu, v tom rozsahu, že vnitrostátní rozhodnutí ve prospěch zraněné osoby je v důsledku této ratifikace vykonatelné vůči výrobci nebo dovozci podle významu bodu i);

b) pokud se týká článku 14, použijí se tato ustanovení:

Směrnice se neuplatňuje na zranění ani škodu vyplývající z jaderných havárií a krytou mezinárodní úmluvou ratifikovanou státy ESVO a členskými státy ES.

Pro Lichtenštejnsko se směrnice navíc neuplatňuje, jestliže jeho vnitrostátní právní předpisy poskytují ochranu rovnocennou té, která je vyžadována mezinárodními úmluvami v uvedeném významu.

PŘÍLOHA IV

ENERGETIKA

Seznam uvedený v článku 24

ÚVOD

Pokud akty uváděné v této příloze obsahují pojmy nebo odkazují na postupy, které jsou specifické pro právní řád Společenství, jako:

— preambule,

— určení aktů Společenství,

— odkazy na území nebo jazyky ES,

— odkazy na práva a povinnosti členských států ES, jejich veřejných subjektů, podniků nebo jednotlivců ve vztahu mezi nimi navzájem a

— odkazy na informační a oznamovací postupy,

použije se Protokol 1 o horizontálních přizpůsobeních, není-li v této příloze stanoveno jinak.

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 372 R 1056: nařízení Rady (EHS) č. 1056/72 ze dne 13. května 1972 o oznamování investičních projektů v odvětvích ropy, přírodního plynu a elektřiny, které jsou zajímavé pro Společenství, Komisi (Úř. věst. L 120, 25.5.1972, s. 7), ve znění:

— 376 R 1215: nařízení Rady (EHS) č. 1215/76 ze dne 4. května 1976 měnící nařízení Rady (EHS) č. 72/1056 (Úř. věst. L 140, 28.5.1976, s. 1).

2. 375 L 0405: směrnice Rady 75/405/EHS ze dne 14. dubna 1975 týkající se omezování použití ropných výrobků v elektrárnách (Úř. věst. L 178, 9.7.1975, s. 26).

3. 376 L 0491: směrnice Rady 76/491 /EHS ze dne 4. května 1976 týkající se postupu Společenství pro informace a konzultace o cenách surové ropy a ropných výrobků ve Společenství (Úř. věst. L 140, 28.5.1976, s. 4).

4. 378 L 0170: směrnice Rady 78/170/EHS ze dne 13. února 1978 o výkonu generátorů tepla pro prostorové vytápění a výrobu horké vody v nových nebo stávajících neprůmyslových budovách a o izolaci rozvodu tepla a horké vody pro domácnost v nových neprůmyslových budovách (Úř. věst. L 052, 23.2.1978, s. 32), ve znění:

— 382 L 0885: směrnice Rady 82/885/EHS ze dne 10. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 19).

5. 379 R 1893: nařízení Rady (EHS) č. 1893/79 ze dne 28. srpna 1979 zavádějící registraci dovozů surové ropy nebo ropných výrobků do Společenství (Úř. věst. L 220, 30.8.1979, s. 1), ve znění:

— 388 R 4152: nařízení Rady (EHS) č. 88/4152 ze dne 21. prosince 1988 (Úř. věst. L 367, 31.12.1988, s. 7).

6. 385 L 0536: směrnice Rady 85/536/EHS ze dne 5. prosince 1985 o úsporách surové ropy použitím náhradních palivových složek v benzínu (Úř. věst. L 334, 12.12.1985, s. 20), ve znění:

— 387 L 0441: směrnice Komise 87/441 /EHS ze dne 29. července 1987 o úsporách surové ropy použitím náhradních palivových složek v benzínu (Úř. věst. L 238, 21.8.1987, s. 40).

7. 390 L 0377: směrnice Rady 90/377/EHS ze dne 29. června 1990 týkající se postupu Společenství ke zlepšení průhlednosti cen plynu a elektřiny účtovaných průmyslovým koncovým uživatelům (Úř. věst. L 185, 17.7.1990, s. 16) (1).

8. 390 L 0547: směrnice Rady 90/547/EHS ze dne 29. října 1990 o přenosu elektřiny elektrizačními soustavami (Úř. věst. L 313, 13.11.1990, s. 30).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) v čl. 3 odst. 4:

i) každý z dotčených subjektů může žádat, aby s ohledem na obchod uvnitř Společenství byly podmínky tranzitu podřízeny smírčímu řízení před subjektem zřízeným Komisí pod jejím předsednictvím, ve kterém budou zastoupeny subjekty odpovědné za elektrizační soustavy ve Společenství;

ii) každý z dotčených subjektů může žádat, aby s ohledem na obchod uvnitř ESVO byly podmínky tranzitu podřízeny smírčímu řízení před subjektem zřízeným Kontrolním úřadem ESVO pod jeho předsednictvím, ve kterém budou zastoupeny subjekty odpovědné za elektrizační soustavy ve státech ESVO;

iii) každý z dotčených subjektů může žádat, aby s ohledem na obchod mezi Společenstvím a státem ESVO byly podmínky přenosu podřízeny smírčímu řízení, o kterém rozhodne Smíšený výbor EHP;

b) dodatek 1 obsahuje seznam subjektů a soustav významných pro uplatňování této směrnice, pokud jde o státy ESVO.

9. 391 L 0296: směrnice Rady 91/296/EHS ze dne 31. května 1991 o přepravě zemního plynu přepravními soustavami (Úř. věst. L 147, 12.6.1991, s. 37).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) v článku 3 odst. 4:

i) každý z dotčených subjektů může žádat, aby s ohledem na obchod uvnitř Společenství byly podmínky tranzitu podřízeny smírčímu řízení před subjektem zřízeným Komisí pod jejím předsednictvím, ve kterém budou zastoupeny subjekty odpovědné za přepravní soustavy ve Společenství;

ii) každý z dotčených subjektů může žádat, aby s ohledem na obchod uvnitř ESVO byly podmínky tranzitu podřízeny smírčímu řízení před subjektem zřízeným Kontrolním úřadem ESVO pod jeho předsednictvím, ve kterém budou zastoupeny subjekty odpovědné za přepravní soustavy ve státech ESVO;

iii) každý z dotčených subjektů může žádat, aby s ohledem na obchod mezi Společenstvím a státem ESVO byly podmínky tranzitu podřízeny smírčímu řízení, o kterém rozhodne Smíšený výbor EHP;

b) dodatek 2 obsahuje seznam subjektů a soustav významných pro uplatňování této směrnice, pokud jde o státy ESVO.

Poznámky pod čarou

(1) Zde se uvádí pouze pro informaci; k uplatňování viz přílohu XXI o statistice.

Dodatek 1

Seznam subjektů a soustav, kterých se týká směrnice Rady 90/547/EHS ze dne 29. října 1990 o přenosu elektřiny elektrizačními soustavami.

Stát ESVO Subjekt Soustava
Rakousko Österreichische Elektrizitätswirtschafft AG Přenosová soustava vysokého napětí
Finsko Imatran Voima Oy Teollisuuden Voimansiirto Oy
Přenosová soustava vysokého napětí Přenosová soustava vysokého napětí
Island Landsvirkjun Přenosová soustava vysokého napětí
Lichtenštejnsko Liechtensteinische Kraftwerke Propojovací soustava
Norsko Statnett SF Přenosová soustava vysokého napětí
Švédsko Statens Vattenfallsverk Přenosová soustava vysokého napětí

Dodatek 2 Seznam subjektů a vysokotlakých plynových přenosových soustav, kterých se týká směrnice Rady 91/296/EHS ze dne 31. května 1990 o přepravě zemního plynu přepravními soustavami.

Stát ESVO Subjekt Síť
Rakousko ÖMV Aktiengesellschaft Vysokotlaká přepravní soustava
Finsko Neste Oy Vysokotlaká přepravní soustava
Lichtenštejnsko Liechtensteinische Gasversorgung Vysokotlaká přepravní soustava
Švédsko Swedegas AB Vysokotlaká přepravní soustava
Sydgas AB Vysokotlaká přepravní soustava

PŘÍLOHA V

VOLNÝ POHYB PRACOVNÍKŮ

Seznam uvedený v článku 28

ÚVOD

Pokud akty uváděné v této příloze obsahují pojmy nebo odkazují na postupy, které jsou specifické pro právní řád Společenství, jako:

— preambule,

— určení aktů Společenství,

— odkazy na území nebo jazyky ES,

— odkazy na práva a povinnosti členských států ES, jejich veřejných subjektů, podniků nebo jednotlivců ve vztahu mezi nimi navzájem a

— odkazy na informační a oznamovací postupy,

použije se Protokol 1 o horizontálních přizpůsobeních, není-li v této příloze stanoveno jinak.

ODVĚTVOVÉ ÚPRAVY

Pro účely této přílohy a bez ohledu na protokol 1 se pojmy „členský stát“ nebo „členské státy“ obsažené v uváděných aktech vykládají jako zahrnující navíc ke svému významu v daných aktech ES také Rakousko, Finsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švédsko.

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 364 L 0221: směrnice Rady 64/221 /EHS ze dne 25. února 1964 o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví (Úř. věst. 56, 4.4.1964, s. 850/64).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Čl. 4 odst. 3 se neuplatňuje.

2. 368 R 1612: nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257, 19.10.1968, s. 2), ve znění:

— 376 R 0312: nařízení Rady (EHS) č. 312/76 ze dne 9. února 1976 (Úř. věst. L 39, 14.2.1976, s. 2).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) V čl. 15 odst. 2 se slova „do osmnácti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost“ neuplatňují.

b) Článek 40 se neuplatňuje.

c) Článek 41 se neuplatňuje.

d) Čl. 42 odst. 1 se neuplatňuje.

e) V čl. 42 odst. 2 se odkaz na článek 51 Smlouvy o EHS nahrazuje odkazem na článek 29 Dohody.

f) Článek 48 se neuplatňuje.

3. 368 L 0360: směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968 o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257, 19.10.1968, s. 13).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V čl. 4 odst. 2 se slova „povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu EHS“ nahrazují slovy „povolení k pobytu“.

b) V čl. 4 odst. 3 se slova „povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu EHS“ nahrazují slovy „povolení k pobytu“.

c) Článek 11 se neuplatňuje.

d) Článek 13 se neuplatňuje.

e) V příloze:

i) se první odstavec prohlášení nahrazuje tímto:

„Toto povolení se vydává na základě nařízení (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 a na základě opatření přijatých k provedení směrnice 68/360/EHS, jak byla začleněna do Dohody o EHS.“;

ii) se poznámky pod čarou nahrazují tímto:

„Belgičtí, britští, dánští, islandští, irští, finští, francouzští, italští, lichtenštejnští, lucemburští, němečtí, nizozemští, norští, portugalští, rakouští, řečtí, španělští, švédští — podle země, která povolení vydává.“

4. 370 R 1251: nařízení Komise (EHS) č. 1251/70 ze dne 29. června 1970 o právu pracovníků zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání v tomto státě (Úř. věst. L 142, 30.6.1970, s. 24).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Článek 9 se neuplatňuje.

5. 372 L 0194: směrnice Rady 72/194/EHS ze dne 18. května 1972, kterou se oblast působnosti směrnice ze dne 25. února 1964 o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví, rozšiřuje na pracovníky využívající práva zůstat na území členského státu poté, co zde byli zaměstnáni (Úř. věst. L 121, 26.5.1972, s. 32).

6. 377 L 0486: směrnice Rady 77/486EHS ze dne 25. července 1977 o vzdělávání dětí migrujících pracovníků (Úř. věst. L 199, 6.8.1977, s. 32).

PŘÍLOHA VI

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Viz rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 82/97, Úř. věst. L 134, 7.5.1998, s. 11.

PŘÍLOHA VII

VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ

Seznam uvedený v článku 30

ÚVOD

Pokud akty uváděné v této příloze obsahují pojmy nebo odkazují na postupy, které jsou specifické pro právní řád Společenství, jako:

— preambule,

— určení aktů Společenství,

— odkazy na území nebo jazyky ES,

— odkazy na práva a povinnosti členských států ES, jejich veřejných subjektů, podniků nebo jednotlivců ve vztahu mezi nimi navzájem a

— odkazy na informační a oznamovací postupy,

použije se Protokol 1 o horizontálních přizpůsobeních, není-li v této příloze stanoveno jinak.

ODVĚTVOVÉ ÚPRAVY

Pro účely této přílohy a bez ohledu na protokol 1 se pojmy „členský stát“ nebo „členské státy“ obsažené v uváděných aktech vykládají jako zahrnující navíc ke svému významu v daných aktech ES také Rakousko, Finsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švédsko.

UVÁDĚNÉ AKTY

A. Obecný systém

1. 389 L 0048: směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy (Úř. věst. L 19, 24.1.1989, s. 16).

B. Právní profese

2. 377 L 0249: směrnice Rady 77/249/EHS ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů (Úř. věst. L 78, 26.3.1977, s. 17), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 91),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 160),

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V čl. 1 odst. 2 se doplňují tato označení:

„Rakousko: ‚Rechtsanwalt’,

Finsko: ‚Asianajaja/Advokat’,

Island: ,Lögmaður‘,

Lichtenštejnsko: ,Rechtsanwalt’,

Norsko: ,Advokat’,

Švédsko: ,Advokat’.“

C. Lékařské a nelékařské zdravotnické obory

3. 381 L 1057: směrnice Rady 81/1057/EHS ze dne 14. prosince 1981, kterou se doplňují směrnice 75/362/EHS, 77/452/EHS, 78/686/EHS a 78/1026/EHS o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, zubních lékařů a veterinárních lékařů, pokud jde o nabytá práva (Úř. věst. L 385, 31.12.1981, s. 25).

Lékaři

4. 375 L 0362: směrnice Rady 75/362/EHS ze dne 16. června 1975 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, obsahující opatření pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. L 167, 30.6.1975, s. 1), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 90),

— 382 L 0076: směrnice Rady 82/76/EHS z 26. ledna 1982 (Úř. věst. L 43, 19.2.1982, s. 21),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 158),

— 389 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 341, 12.11.1989, s. 19),

— 390 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 73).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V článku 3 se doplňují nová písmena, která znějí:

m) v Rakousku:

,Doktor der gesamten Heilkunde’ (doktor všeobecného lékařství) vydaný lékařskou fakultou vysoké školy a ,Bescheinigung uber die Absolvierung der Tätigkeit ais Arzt im Praktikum’ (osvědčení o praxi) vydané příslušným orgánem;

n) ve Finsku:

,todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/ bevis om medicine licentiat examen’ (osvědčení o licenciátu v lékařství) vydané lékařskou fakultou vysoké školy a osvědčení o praktickém vzdělání vydané příslušnými orgány veřejného zdravotnictví;

o) na Islandu:

,próf í læknisfræði frá læknadeild Háskóla Íslands’ (diplom lékařské fakulty Islandské univerzity) a osvědčení o praxi v nemocnici po dobu minimálně dvanácti měsíců, vydané hlavním lékařem;

p) v Lichtenštejnsku:

diplomy, osvědčení a jiné tituly udělované v jiném státě, na který se vztahuje tato směrnice a uvedené v seznamu v tomto článku, doprovázené osvědčením o dokončeném praktickém vzdělání vydaným příslušnými orgány;

q) v Norsku:

,bevis for bestått medisinsk embetseksamen’ (osvědčení o složení státní lékařské zkoušky) vydané lékařskou fakultou vysoké školy a osvědčení o praktickém vzdělání vydané příslušnými orgány veřejného zdravotnictví;

r) ve Švédsku:

,läkarexamen’ (vysokoškolský lékařský diplom) vydaný lékařskou fakultou vysoké školy a osvědčení o praktickém vzdělání vydané Národní radou pro zdravotnictví a sociální věci.“

b) V čl. 5 odst. 2 se doplňují nové položky, které znějí:

„v Rakousku:

,Facharztdiplom‘ (diplom odborného lékaře) vydaný příslušným orgánem;

ve Finsku:

,todistus erikoislääkärin oikeudesta/bevis om specialisträttigheten’ (osvědčení o kvalifikaci odborného lékaře) vydané příslušnými orgány;

na Islandu:

,sérfræðileyfi’ (osvědčení o kvalifikaci odborného lékaře) vydané ministerstvem zdravotnictví;

v Lichtenštejnsku:

diplomy, osvědčení a jiné tituly udělované v jiném státě, na který se vztahuje tato směrnice a uvedené v seznamu v tomto článku, doprovázené osvědčením o dokončeném praktickém vzdělání vydaným příslušnými orgány;

v Norsku:

,bevis for tillatelse til å benytte spesialisttittelen’ (osvědčení o oprávnění užívat titulu odborný lékař) vydané příslušnými orgány;

ve Švédsku:

,bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat av socialstyrelsen’ (osvědčení o oprávnění užívat titulu odborný lékař) vydané Národní radou pro zdravotnictví a sociální věci.“

c) V čl. 5 odst. 3 se v uvedených odrážkách doplňují nové položky, které znějí:

— anesteziologie:

„Rakousko: Anästhesiologie,

Finsko: anestesiologia/anestesiologi,

Island: svæfingalækningar,

Lichtenštejnsko: Anästhesiologie,

Norsko: anestesiologi,

Švédsko: anestesiologi“;

— chirurgie:

„Rakousko: Chirurgie,

Finsko: kirurgia/kirurgi,

Island: almennar skurðlækningar,

Lichtenštejnsko: Chirurgie,

Norsko: generell kirurgi,

Švédsko: allmän kirurgi“;

— neurochirurgie:

„Rakousko: Neurochirurgie,

Finsko: neurokirurgia/neurokirurgi,

Island: taugaskurðlækningar,

Lichtenštejnsko: Neurochirurgie,

Norsko: nevrokirurgi,

Švédsko: neurokirurgi“;

— gynekologie a porodnictví:

„Rakousko: Frauenheilkunde und Geburtshilfe,

Finsko: naistentaudit ja synnytykset/kvinnosjukdomar och förlossningar,

Island: kvenlækningar,

Lichtenštejnsko: Gynäkologie und Geburtshilfe,

Norsko: fødselshjelp og kvinnesykdommer,

Švédsko: kvinnosjukdomar och förlossningar (gynekologi och obstetrik)“;

— vnitřní lékařství:

„Rakousko: Innere Medizin,

Finsko: sisätaudit/inremedicin,

Island: lyflækningar,

Lichtenštejnsko: Innere Medizin,

Norsko: indremedisin,

Švédsko: allmän internmedicin“;

— oftalmologie:

„Rakousko: Augenheilkunde,

Finsko: silmätaudit/ögonsjukdomar,

Island: augnlækningar,

Lichtenštejnsko: Augenheilkunde,

Norsko: øyesykdommer,

Švédsko: ögonsjukdomar (oftalmologi)“;

— otorinolaryngologie:

„Rakousko: Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten,

Finsko: korva-, nenä- ja kurkkutaudit/öron-, näs- och strupsjukdomar,

Island: háls-, nef- og eyrnalækningar,

Lichtenštejnsko: Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten,

Norsko: øre-nese-halssykdommer,

Švédsko: öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)“;

— dětské lékařství:

„Rakousko: Kinderheilkunde,

Finsko: lastentaudit/barnsjukdomar,

Island: barnalækningar,

Lichtenštejnsko: Kinderheilkunde,

Norsko: barnesykdommer,

Švédsko: barnaålderns invärtes sjukdomar (pediatrik)“;

— respirační medicína:

„Rakousko: Lungenkrankheiten,

Finsko: keuhkosairaudet/lungsjukdomar,

Island: lungnalækningar,

Lichtenštejnsko: Lungenkrankheiten,

Norsko: lungesykdommer,

Švédsko: lungsjukdomar (pneumonologi)“;

— urologie:

„Rakousko: Urologie,

Finsko: urologia/urologi,

Island: pvagfæraskurðlækningar,

Lichtenštejnsko: Urologie,

Norsko: urologi,

Švédsko: urologisk kirurgi“;

— ortopedie:

„Rakousko: Orthopädie und orthopädische Chirurgie,

Finsko: ortopedia ja traumatologia/ortopedi och traumatologi,

Island: bæklunarskurðlækningar,

Lichtenštejnsko: Orthopädische Chirurgie,

Norsko: ortopedisk kirurgi,

Švédsko: ortopedisk kirurgi“;

— patologická anatomie:

„Rakousko: Pathologie,

Finsko: patologia/patologi,

Island: líffærameinafræði,

Lichtenštejnsko: Pathologie,

Norsko: patologi,

Švédsko: klinisk patologi“;

— neurologie:

„Rakousko: Neurologie,

Finsko: neurologia/neurologi,

Island: taugalækningar,

Lichtenštejnsko: Neurologie,

Norsko: nevrologi,

Švédsko: nervsjukdomar (neurologi)“;

— psychiatrie:

„Rakousko: Psychiatrie,

Finsko: psykiatria/psykiatri,

Island: geðlækningar,

Lichtenštejnsko: Psychiatrie und Psychotherapie,

Norsko: psychiatri,

Švédsko: allmän psykiatri“;

d) V čl. 7 odst. 2 se v uvedených odrážkách doplňují nové položky, které znějí:

— klinická biologie:

„Rakousko: Medizinische Biologie“;

— hematologie:

„Finsko: hematologiset laboratoriotutkimukset/hematologiska laboratorieundersökningar“;

— lékařská mikrobiologie:

„Rakousko: Hygiene und Mikrobiologie,

Finsko: kliininen mikrobiologia/klinisk mikrobiologi,

Island: syklafræði,

Norsko: medisinsk mikrobiologi,

Švédsko: klinisk bakteriologi“;

— klinická biochemie:

„Rakousko: Medizinisch-chemische Labordiagnostik,

Finsko: kliininen kemia/klinisk kemi,

Norsko: klinisk kjemi,

Švédsko: klinisk kemi“;

— imunologie:

„Rakousko: Immunologie,

Finsko: immunologia/immunologi,

Island: ónæmisfræði,

Norsko: immunologi og transfusjonsmedisin,

Švédsko: klinisk immunologi“;

— plastická chirurgie:

„Rakousko: Plastische Chirurgie,

Finsko: plastiikkakirurgia/plastikkirurgi,

Island: lytalækningar,

Norsko: plastikkirurgi,

Švédsko: plastikkirurgi“;

— kardiochirurgie:

„Finsko: thorax- ja verisuonikirurgia/thorax- och kärlkirurgi,

Island: brjóstholsskurdlækningar,

Norsko: thoraxkirurgi,

Švédsko: thoraxkirurgie“;

— dětská chirurgie:

„Finsko: lastenkirurgia/barnkirurgi,

Island: barnaskurdlækningar,

Norsko: barnekirurgi,

Švédsko: barnkirurgi“;

— cévní chirurgie:

„Island: æðaskurðlækningar,

Norsko: karkirurgi“;

— kardiologie:

„Finsko: kardiologia/kardiologi,

Island: hjartalækningar,

Norsko: hjertesykdommer,

Švédsko: hjärtsjukdomar“;

— gastroenterologie:

„Finsko: gastroenterologia/gastroenterologi,

Island: meltingarlækningar,

Norsko: fordøyelsessykdommer,

Švédsko: matsmältningsorganens medicinska sjukdomar (medicins gastro-enterologi)“;

— revmatologie:

„Finsko: reumatologia/reumatologi,

Island: gigtlækningar,

Lichtenštejnsko: Rheumatologie,

Norsko: revmatologi,

Švédsko: reumatiska sjukdomar“;

— všeobecná hematologie:

„Finsko: kliininen hematologia/klinisk hematologi,

Island: blóðmeinafræði,

Norsko: blodsykdommer,

Švédsko: hematologi“;

— endokrinologie:

„Finsko: endokrinologia/endokrinologi,

Island: efnaskipta- og innkirtlalækningar,

Norsko: endokrinologi,

Švédsko: endokrina sjukdomar“;

— rehabilitační lékařství:

„Rakousko: Physikalische Medizin,

Finsko: fysiatria/fysiatri,

Island: orku- og endurhæfingarlækningar,

Lichtenštejnsko: Physikalische Medizin und Rehabilitation,

Norsko: fysikalisk medisin og rehabilitering,

Švédsko: medicinsk rehabilitering“;

— dermatovenerologie:

„Rakousko: Haut- und Geschlechtskrankheiten,

Finsko: iho- ja sukupuolitaudit/hud- och könssjukdomar,

Island: hyð- og kynsjúkdómalækningar,

Lichtenštejnsko: Dermatologie und Venereologie,

Norsko: hud- hudsykdommer og veneriske sykdommer,

Švédsko: hudsjukdomar och veneriska sjukdomar (dermatologi och venerologi)“;

— radiologie:

„Rakousko: Radiologie,

Island: geislalækningar,

Norsko: radiologi“;

— radiologie a zobrazovací metody:

„Rakousko: Radiologie-Diagnostik,

Finsko: radiologia/radiologi,

Lichtenštejnsko: Medizinische Radiologie,

Švédsko: röntgendiagnostik“;

— radiační onkologie:

„Rakousko: Radiologie-Strahlentherapie,

Finsko: syöpätaudit ja sädehoito/cancersjukdomar och radioterapi,

Norsko: onkologi,

Švédsko: tumörsjukdomar (allmän onkologi)“;

— dětská a dorostová psychiatrie:

„Finsko: lasten psykiatria/barnspsykiatri,

Island: barnageðlækningar,

Lichtenštejnsko: Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,

Norsko: barne- og ungdomspsykiatri,

Švédsko: barn- och ungdomspsykiatri“;

— geriatrie:

„Finsko: geriatria/geriatri,

Island: öldrunarlækningar,

Lichtenštejnsko: Geriatrie,

Norsko: geriatri,

Švédsko: långvårdsmedicin“;

— nefrologie:

„Finsko: nefrologia/nefrologi,

Island: nýrnalækningar,

Norsko: nyresykdommer,

Švédsko: medicinska njursjukdomar (nefrologi)“;

— infekční lékařství:

„Finsko: infektiosairaudet/infektionssjukdomar,

Island: smitsjúkdómar,

Norsko: infeksjonssykdommer,

Švédsko: infektionssjukdomar“;

— hygiena a epidemiologie:

„Rakousko: Sozialmedizin,

Finsko: terveydenhuolto/hälsovård,

Island: félagslækningar,

Lichtenštejnsko: Prävention und Gesundheitswesen,

Norsko: samfunnsmedisin“;

— klinická farmakologie:

„Finsko: kliininen farmakologia/klinisk farmakologi,

Island: lyfjafræði,

Norsko: klinisk farmakologi,

Švédsko: klinisk farmakologi“;

— pracovní lékařství:

„Rakousko: Arbeitsmedizin,

Finsko: työterveyshuolto/företagshälsovård,

Island: atvinnulækningar,

Norsko: yrkesmedisin,

Švédsko: yrkesmedicin“;

— alergologie:

„Finsko: allergoologia/allergologi,

Island: ofnæmislækningar,

Švédsko: internmedicinsk allergologi“;

— gastroenterologická chirurgie:

„Finsko: gastroenterologia/gastroenterologi,

Norsko: gastro enterologisk kirurgi“;

— nukleární medicína:

„Rakousko: Nuklearmedizin,

Finsko: isotooppitutkimukset/isotopundersökningar“;

— dentální, orální a maxilofaciální chirurgie (základní vzdělávání lékařů a zubních lékařů):

„Finsko: leukakirurgia/käkkirurgi,

Lichtenštejnsko: Kieferchirurgie,

Norsko: kjevekirurgi og munnhulesykdommer“;

5. 375 L 0363: směrnice Rady 75/363/EHS ze dne 16. června 1975 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činnosti lékařů (Úř. věst. L 167, 30.6.1975, s. 14), ve znění:

— 382 L 0076: směrnice Rady 82/76/EHS ze dne 26. ledna 1982 (Úř. věst. L 43, 15.2.1982, s. 21),

— 389 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 341, 12.11.1989, s. 19).

6. 386 L 0457: směrnice Rady 86/357/EHS ze dne 15. září 1986 o zvláštní odborné přípravě ve všeobecném lékařství (Úř. věst. L 267, 19.9.1986, s. 26).
Norsko musí odchylně od článku 1 směrnice 86/457/EHS, jak je upravena Dohodou, splnit povinnosti v ní stanovené nejpozději do 1. ledna 1995 místo do 1. ledna 1993.

7. C/268/90/s. 2: Seznam 90/C 268/02 označení diplomů, osvědčení a dalších dokladů o dosažené kvalifikaci všeobecného praktického lékaře zveřejněný podle čl. 12 odst. 2 směrnice Rady 86/457/EHS (Úř. věst. C 268, 14.10.1990, s. 2).

Zdravotní sestry

8. 377 L 0452: směrnice Rady 77/452/EHS ze dne 27. června 1977 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, obsahující opatření pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. L 176, 15.7.1977, s. 1), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 91),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 160),

— 389 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 341, 23.11.1989, s. 19),

— 389 L 0595: směrnice Rady 89/595/EHS ze dne 10. října 1989 (Úř. věst. L 341, 23.11.1989, s. 30),

— 390 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 73).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V čl. 1 odst. 2 se doplňují nové položky, které znějí:

„v Rakousku:

,Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleget’;

ve Finsku:

,sairaanhoitaja/sjukskötare - terveydenhoitaja/hälsovårdare’;

na Islandu:

,hjúkrunarfræðingur‘;

v Lichtenštejnsku:

,Krankenschwester - Krankenpfleger‘;

v Norsku:

,offentlig godkjent sykepleier‘;

ve Švédsku:

,sjuksköterska‘.“

b) V článku 3 se doplňují nová písmena, která znějí:

m) v Rakousku:

,Diplom in der allgemeinen Krankenpflege’ (diplom všeobecné zdravotní péče) vydaný zdravotnickými školami uznanými státem;

n) ve Finsku:

diplom ,sairaanhoitaja/sjukskötare‘ nebo ,terveydenhoitaja/hälsovårdare‘ (diplom zdravotní péče nebo polytechnický diplom zdravotní péče) vydaný zdravotnickou školou;

o) na Islandu:

,próf í hjúkrunarfræðum frá Háskóla Íslands’ (diplom z oddělení zdravotní péče lékařské fakulty Islandské univerzity);

p) v Lichtenštejnsku:

diplomy, osvědčení a jiné tituly udělované v jiném státě, na který se vztahuje tato směrnice a uvedené v seznamu v tomto článku;

q) v Norsku:

,bevis for bestått sykepleiereksamen’ (osvědčení o složení zkoušky zdravotní péče) vydaný zdravotnickou školou;

r) ve Švédsku:

diplom ,sjuksköterska’ (vysokoškolský diplom zdravotní péče), vydaný zdravotnickou školou.“

9. 377 L 0453: směrnice Rady 77/453/EHS ze dne 28. června 1977 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činnosti zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči (Úř. věst. L 176, 15.7.1977, s. 7), ve znění:

— 389 L 0595: směrnice Rady 89/595/EHS ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 341, 23.11.1989, s. 30)

Zubní lékaři

10. 378 L 0686: směrnice Rady 78/686/EHS ze dne 25. července 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. L 233, 24.8.1978, s. 1), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 91),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 160),

— 389 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 341, 23.11.1989, s. 19),

— 390 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 73).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V článku 1 se doplňují nové položky, které znějí:

„v Rakousku:

označení, které Rakousko oznámí smluvním stranám do šesti let od vstupu Dohody v platnost,

ve Finsku:

hammaslääkäri/tandläkare,

na Islandu:

tannlæknir,

v Lichtenštejnsku:

Zahnarzt,

v Norsku:

tannlege,

ve Švédsku:

tandläkare."

b) V článku 3 se doplňují nová písmena, která znějí:

m) v Rakousku:

diplom, jehož označení Rakousko oznámí smluvním stranám do šesti let od vstupu Dohody v platnost;

n) ve Finsku:

,todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat examen’ (osvědčení o licenciátu v zubním lékařství) vydané lékařskou fakultou vysoké školy a osvědčení o praktickém vzdělání vydané Národní radou pro zdravotnictví a sociální věci;

o) na Islandu:

,próf frá tannlæknadeild Háskóla Íslands'

(diplom fakulty zubního lékařství Islandské univerzity);

p) v Lichtenštejnsku:

diplomy, osvědčení a jiné tituly udělované v jiném státě, na který se vztahuje tato směrnice a uvedené v seznamu v tomto článku, doprovázené osvědčením o dokončeném praktickém vzdělání vydaným příslušnými orgány;

q) v Norsku:

,bevis for bestått odontologisk embetseksamen’ (osvědčení o složení státní zubolékařské zkoušky) vydaný fakultou zubního lékařství vysoké školy;

r) ve Švédsku:

,tandläkarexamen’ (vysokoškolský titul zubního lékařství) vydaný školami zubního lékařství a osvědčení o praktickém vzdělávání vydané Národní radou pro zdravotnictví a sociální věci."

c) V článku 5 se v uvedených bodech doplňují nové odrážky, které znějí:

1. Ortodoncie:

„— ve Finsku:

,todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om specialist-tandläkarrättigheten inom området tandreglering’ (osvědčení ortodontisty) vydané příslušnými orgány;

— v Norsku:

,bevis for gjennomgått spesialistutdanning ikjeveortopedi’ (osvědčení o zvláštním studiu ortodoncie) vydané fakultou zubního lékařství vysoké školy,

— ve Švédsku:

,bevis om specialistkompetens i tandreglering’ (osvědčení udělující oprávnění užívat titulu zubního lékaře se zaměřením na ortodoncii) vydané Národní radou pro zdravotnictví a sociální věci."

2. Ústní chirurgie:

„— ve Finsku:

,todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialist-tandläkarrättigheten inom områdetoralkirurgi (tand- och munkirurgi)’ (osvědčení odborného lékaře se zaměřením na ústní chirurgii nebo na zubní a ústní chirurgii) vydané příslušnými orgány,

— v Norsku:

,bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi’ (osvědčení o zvláštním studiu ústní chirurgie) vydané fakultou zubního lékařství vysoké školy,

— ve Švédsku:

,bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar’ (osvědčení udělující oprávnění užívat titulu zubního lékaře se zaměřením na ústní chirurgii) vydané Národní radou pro zdravotnictví a sociální věci.“

d) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 19b

Ode dne, kdy Rakousko přijme opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí, uznají členské státy pro účely výkonu činností uvedených v článku 1 této směrnice, jak je upravena Dohodou, diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství, které byly vydány v Rakousku osobám, které zahájily vysokoškolská studia lékařství před vstupem Dohody o EHP v platnost, doplněné potvrzením vydaným příslušnými rakouskými orgány dokládajícím, že tyto osoby skutečně, v souladu se zákonem a jako hlavní činnost vykonávaly v Rakousku činnosti uvedené v článku 5 směrnice 78/687/EHS po dobu nejméně tří po sobě následujících let během pěti let předcházejících vydání potvrzení, a že jsou tyto osoby oprávněny vykonávat dotyčné činnosti za stejných podmínek, jako držitelé diplomů, osvědčení nebo jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zmíněných v čl. 3 písm. m).
Požadavek tříleté praxe uvedený v prvním odstavci se nevztahuje na osoby, které úspěšně absolvovaly nejméně tříleté studium, které příslušné orgány uznaly za rovnocenné studiu uvedenému v článku 1 směrnice 78/687/ EHS.“

11. 378 L 0687: směrnice Rady 78/687/EHS ze dne 25. července 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činností zubních lékařů (Úř. věst. L 233, 24.8.1978, s. 10).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V článku 6 se slova „osoby, na které se vztahuje článek 19 směrnice 78/686/EHS“ nahrazují slovy „osoby, na které se vztahují články 19, 19a a 19b směrnice 78/686/EHS“.

Navíc, pokud jde o směrnice 78/686/EHS a 78/687/EHS (tj. body 10 a 11 výše), platí následující ustanovení:

Dokud nebude dokončeno praktické vzdělávání zubních lékařů v Rakousku za podmínek směrnice 78/687/EHS, a nejpozději do 31. prosince 1987, se odkládá uplatňování práva usazování a volného pohybu služeb pro kvalifikované zubní lékaře z ostatních států, na které se vztahuje tato směrnice, v Rakousku a pro kvalifikované rakouské lékaře praktikující zubní lékařství v jiných státech, na které se vztahuje tato směrnice.

Po dobu platnosti této dočasné odchylky se případné všeobecné nebo zvláštní možnosti, pokud jde právo usazování a volný pohyb služeb, které existují podle rakouských předpisů nebo smluv upravujících vztahy mezi Rakouskou republikou a kterýmkoli jiným státem, na který se vztahuje tato směrnice, zachovávají a uplatňují bez diskriminace vůči všem ostatním státům, na které se vztahuje tato směrnice.

Veterinární lékařství

12. 378 L 1026: směrnice Rady 78/1026/EHS ze dne 18. prosince 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci veterinárních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. L 362, 23.12.1978, s. 1), ve znění:

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 92),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 160),

— 389 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 341, 23.11.1989, s. 19),

— 390 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 73).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V článku 3 se doplňují nová písmena, která znějí:

m) v Rakousku:

,Diplom-Tierarzt‘ (diplom veterinárního lékařství) vydaný vídeňskou Univerzitou veterinárního lékařství;

n) ve Finsku:

,eläinlääketieteen lisensiaatti/veterinär-medicine licentiat‘ (licenciát veterinárního lékařství) vydaný Vysokou školou veterinárního lékařství;

o) na Islandu:

diplomy, osvědčení a jiné tituly udělované v jiném státě, na který se vztahuje tato směrnice a uvedené v seznamu v tomto článku, doprovázené osvědčením o dokončeném praktickém vzdělání vydaným příslušnými orgány;

p) v Lichtenštejnsku:

diplomy, osvědčení a jiné tituly udělované v jiném státě, na který se vztahuje tato směrnice a uvedené v seznamu v tomto článku, doprovázené osvědčením o dokončeném praktickém vzdělání vydaným příslušnými orgány;

q) v Norsku:

,eksamensbevis utstedt av Norges veterinærhøgskole for bestått veterinærmedisinsk embetseksamen‘ (diplom vydaný Norskou vysokou školou veterinárního lékařství o složení státní zkoušky z veterinárního lékařství);

r) ve Švédsku:

,veterinärexamen‘ (vysokoškolský diplom veterinárního lékařství) vydaný švédskou Univerzitou zemědělských věd.“

13. 378 L 1027: směrnice Rady 78/1027/EHS ze dne 18. prosince 1978 týkající se koordinace ustanovení stanovených právními a správními předpisy, pokud se týká aktivit veterinárních chirurgů (Úř. věst. L 362, 23.12.1978, s. 7), ve znění:

— 389 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 341, 23.11.1989, s. 19).Porodní asistentky

14. 380 L 0154: směrnice Rady 80/154/EHS ze dne 21. ledna 1978 týkající se vzájemného uznávání diplomů, osvědčení a dalších dokladů oficiální kvalifikace v babictví a zahrnující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazení se a volnosti poskytování služeb (Úř. věst. L 33, 11.2.1980, s. 1), ve znění:

— 380 L 1273: směrnice Rady 80/1273/EHS ze dne 22. prosince 1980 (Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 74),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 161),

— 389 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 341, 23.11.1989, s. 19),

— 390 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 73).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V článku 1 se doplňují nové položky, které znějí:

„v Rakousku:

,Hebamme‘,

ve Finsku:

,kätilö/barnmorska‘,

na Islandu:

,ljósmóðir‘,

v Lichtenštejnsku:

,Hebamme‘,

v Norsku:

,jordmor‘,

ve Švédsku:

,barnmorska‘.“

b) V článku 3 se doplňují nová písmena, která znějí:

m) v Rakousku:

,Hebammen-Diplom‘ vydaný školou pro porodní asistentky;

n) ve Finsku:

,kätilö/barnmorska‘ nebo ,erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/specialsjukskötare, kvinnosjukdomar och mödravård‘ (diplom porodní asistentky nebo polytechnický diplom porodní asistentky) vydaný odbornou zdravotnickou školou;

o) na Islandu:

,próf frá Ljósmæðraskóla Íslands‘ (diplom islandské Odborné školy pro porodní asistentky);

p) v Lichtenštejnsku:

diplomy, osvědčení a jiné tituly udělované v jiném státě, na který se vztahuje tato směrnice, a uvedené v seznamu v tomto článku;

q) v Norsku:

,bevis for bestått jordmoreksamen‘ (osvědčení o zkoušce z porodní asistence) vydaný vyšší odbornou školou pro porodní asistentky a osvědčení o praktickém vzdělání vydané příslušnými orgány veřejného zdravotnictví;

r) ve Švédsku:

diplom ,barnmorska‘ (vysokoškolský diplom porodní asistentky) vydaný vyšší odbornou zdravotnickou školou.“

15. 380 L 0155: směrnice Rady 80/155/EHS ze dne 21. ledna 1980 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti porodních asistentek a jejího výkonu (Úř. věst. L 33, 11.2.1980, s. 8), ve znění:

— 389 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 341, 23.11.1989, s. 19).

Farmacie

16. 385 L 0432: směrnice Rady 85/432/EHS ze dne 16. září 1985 o koordinaci právních a správních předpisů ohledně některých činností v oblasti farmacie (Úř. věst. L 253, 24.9.1985, s. 34).

17. 385 L 0433: směrnice Rady 85/433/EHS ze dne 16. září 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování v určitých činnostech v oboru farmacie (Úř. věst. L 253, 24.9.1985, s. 37), ve znění:

— 385 L 0584: směrnice Rady 85/584/EHS ze dne 20. prosince 1985 (Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 42),

— 390 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 73).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V článku 4 se doplňují nová písmena, která znějí:

m) v Rakousku:

,Staatliches Apothekerdiplom‘ (státní diplom lékárníka) vydaný příslušnými orgány;

n) ve Finsku:

,todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen‘ (magisterský titul v oboru farmacie) vydaný vysokou školou;

o) na Islandu:

,próf frá Háskóla Íslands í lyfjafræði‘ (diplom farmacie Islandské univerzity);

p) v Lichtenštejnsku:

diplomy, osvědčení a jiné tituly udělované v jiném státě, na který se vztahuje tato směrnice a uvedené v seznamu v tomto článku, doprovázené osvědčením o dokončeném praktickém vzdělání vydaným příslušnými orgány;

q) v Norsku:

,bevis for bestått cand. pharm. eksamen‘ (osvědčení o zkoušce kandidáta farmacie) vydaný fakultou vysoké školy;

r) ve Švédsku:

,apotekarexamen‘ (vysokoškolský diplom farmacie) vydaný univerzitou v Uppsale.“

D. Architektura

18. 385 L 0384: směrnice 85/384/EHS ze dne 10. června 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru architektury obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. L 223, 21.8.1985, s. 15), ve znění:

— 385 L 0614: směrnice Rady 85/614/EHS ze dne 20. prosince 1985 (Úř. věst. L 376, 31.12.1985, s. 1),

— 386 L 0017: směrnice Rady 86/17/EHS ze dne 27. ledna 1986 (Úř. věst. L 27, 1.2.1986, s. 71),

— 390 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 73).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V článku 11 se doplňují nová písmena, která znějí:

l) v Rakousku:

— diplomy vydané technickými univerzitami pro architektury (,Architektur‘), stavební inženýrství (,Bauin-genieurwesen‘) nebo stavebnictví (,Hochbau‘, ,Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen‘, ,Kulturtechnik und Wasserwirtschaft‘),

— diplomy vydané akademií výtvarných umění ve Vídni v oboru architektury (,Meisterschule für Architektur‘),

— diplomy vydané vysokou školou užitého umění ve Vídni v oboru architektury (,Meisterklasse für Architektur‘),

— diplomy vydané vysokou školou průmyslového designu v Linci v oboru architektury (,Meisterklasse für Architektur‘),

— diplomy inženýrů (Ing.) vydané vyššími technickými školami nebo technickými školami v oboru stavebnictví ve spojení s licencí stavitele (,Baumeister‘), která potvrzuje nejméně šest let odborné praxe v Rakousku zakončené zkouškou,

— osvědčení získání kvalifikace stavebního inženýra nebo konzultanta v oboru stavitelství (,Hochbau‘, ,Bauwesen‘, ,Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen‘, ,Kulturtechnik und Wasserwirtschaft‘) ve smyslu zákona o stavebních technicích (Ziviltechnikergesetz, BGBl. Nr. 146/1957);

(m) ve Finsku:

— diplomy vydané fakultami architektury technických univerzit a univerzity v Oulu (,arkkitehti - arkitekt‘),

— diplomy vydané technickými instituty (,rakennusarkkitehti‘);

(n) na Islandu:

— diplomy, osvědčení a jiné tituly udělované v jiném státě, na který se vztahuje tato směrnice a uvedené v seznamu v tomto článku, doprovázené osvědčením o dokončeném praktickém vzdělání vydaným příslušnými orgány;

(o) v Lichtenštejnsku:

— diplomy Vysokého technického učení (,Höhere Technische Lehranstalt: Architekt HTL‘);

(p) v Norsku:

— diplomy (,sivilarkitekt‘) udělované Norským technickým ústavem na univerzitě v Trondheimu, Vysokou školou architektury v Oslo a Vysokou školou architektury v Bergenu,

— potvrzení o členství v ,Norske Arkitekters Landsforbund‘ (NAL), pokud dotyčná osoba absolvovala vzdělání ve státě, na který se vztahuje tato směrnice;

(q) ve Švédsku:

— diplomy vydané Školou architektury na Královském technickém ústavu, Chalmersovým technickým ústavem a technickým ústavem univerzity v Lundu (,arkitekt‘, ,Master of Architecture‘),

— potvrzení o členství v ,Svenska Arkitekters Riksförbund‘ (SAR), pokud dotyčná osoba absolvovala vzdělání ve státě, na který se vztahuje tato směrnice.“

b) Článek 15 se neuplatňuje.

19. C/205/89/s. 5: Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury, které jsou předmětem vzájemného uznávání mezi členskými státy 89/C 205/06 (aktualizující sdělení 88/C 270/03 ze dne 19. října 1988 (Úř. věst. C 205, 10.8.1989, s. 5).

E. Obchodní a zprostředkovatelská činnost

Velkoobchod

20. 364 L 0222: směrnice Rady 64/222/EHS ze dne 25. února 1964, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření v oblasti činností ve velkoobchodě a zprostředkovatelských činností v obchodu, průmyslu a řemeslné výrobě (Úř. věst. 56, 4.4.1964, s. 857/64).

21. 364 L 0223: směrnice Rady 64/223/EHS ze dne 25. února 1964 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro činnosti ve velkoobchodě (Úř. věst. 56, 4.4.1964, s. 863/64), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 84).

Zprostředkovatelské činnosti v obchodu, průmyslu a řemeslné výrobě

22. 364 L 0224: směrnice Rady 64/224/EHS ze dne 25. února 1964 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro činnosti zprostředkovatelů v obchodě, průmyslu a řemeslech (Úř. věst. 56, 4.4.1964, s. 869/64), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 85),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 89),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 155).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V článku 3 se doplňují nové řádky, které znějí:

pro osoby samostatně výdělečně činné pro osoby v pracovním poměru
„V Rakousku: Handelsagent Handlungsreisender
Ve Finsku: Kauppa-agentti
Kauppaedustaja
Myyntimies
Handelsagent
Handelsrepresentant
Försäljare
Na Islandu: Smásali
Heildsali
Umboðssali
Farandsali
Sölumaður
V Lichtenštejnsku: Handelsvertreter Handelsreisender
V Norsku: Handelsagent Handelsagent
Kommisjonær Selger
Grossist Representant
Ve Švédsku: Handelsagent
Mäklare
Kommissionär
Handelsresande“

Osoby samostatně výdělečně činné v maloobchodě

23. 368 L 0363: směrnice Rady 68/363/EHS ze dne 15. října 1968 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti v maloobchodě (Úř. věst. L 260, 22.10.1968, s. 496), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 86).

24. 368 L 0364: směrnice Rady 68/364/EHS ze dne 15. října 1968, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření pro samostatně výdělečné činnosti v maloobchodě (skupina 612 ISIC) (Úř. věst. L 260, 22.10.1968, s. 6).

Osoby samostatně výdělečně činné ve velkoobchodu s uhlím a zprostředkovatelské činnosti v obchodu s uhlím

25. 370 L 0522: směrnice Rady 70/522/EHS ze dne 30. listopadu 1970 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti osob ve velkoobchodě s uhlím a zprostředkovatelské činnosti zprostředkovatelů v obchodě s uhlím (třída 6112 ISIC) (Úř. věst. L 267, 10.12.1970, s. 14), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 86).

26. 370 L 0523: směrnice Rady 70/523/EHS ze dne 30. listopadu 1970, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření v oblasti samostatně výdělečných činností osob ve velkoobchodě s uhlím a zprostředkovatelských činností ve velkoobchodě s uhlím (třída 6112 ISIC) (Úř. věst. L 267, 10.12.1970, s. 18).

Obchod a distribuce toxických látek

27. 374 L 0556: směrnice Rady 74/556/EHS ze dne 4. června 1974, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření v oblasti obchodu s toxickými látkami a jejich distribuce a v oblasti činností zahrnujících odborné používání takových látek, včetně zprostředkovatelských činností (Úř. věst. L 307, 18.12.1974, s. 1).

28. 374 L 0557: směrnice Rady 74/557/EHS ze dne 4. června 1974 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti a zprostředkovatelské činnosti v obchodě s toxickými látkami a jejich distribuci (Úř. věst. L 307, 18.11.1974, s. 5).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze se doplňují nové odrážky, které znějí:

„— v Rakousku:

Látky a přípravky zařazené jako ,silně toxické‘ nebo ,toxické‘ podle zákona o chemických látkách (Chemikalien-gesetz), BGBl. Nr. 326/1987, a předpisů z něj vycházejících (§ 224 Gewerbeordnung).

— ve Finsku:

1. Chemikálie, na které se vztahuje zákon o chemikáliích z roku 1989 a příslušná nařízení;

2. Biologické pesticidy, na které se vztahuje zákon o pesticidech z roku 1969 a příslušná nařízení.

— v Lichtenštejnsku:

1. Benzen a tetrachlomethan (nařízení č. 23 ze dne 1. června 1964);

2. Všechny toxické látky a výrobky podle článku 2 zákona o toxicitě (SR 814.80), zvláště pak ty, které jsou zapsané do seznamu toxických látek nebo výrobků 1, 2, 3 podle článku 3 nařízení vztahujícího se k toxickým látkám (SE 814 801) (uplatňované podle celní smlouvy, vyhláška č. 47 ze dne 28. srpna 1979).

— v Norsku:

1. Pesticidy, kterých se týká zákon o pesticidech ze dne 5. dubna 1963 a příslušná nařízení;

2. Chemikálie, kterých se týká nařízení ze dne 1. června 1990 o označování a obchodu s chemikáliemi, které mohou být nebezpečné pro zdraví člověka, a příslušné nařízení o seznamu chemikálií.

— ve Švédsku:

1. Extrémně nebezpečné a velmi nebezpečné chemické výrobky uvedené v nařízení o chemických výrobcích (1985:835);

2. Některé prekurzory uvedené v pokynech o povoleních k výrobě jedovatých a velmi nebezpečných chemických výrobků a k jejich distribuci a obchodu s nimi (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9);

3. Pesticidy třídy 1 uvedené v nařízení 1985:836;

4. Odpady nebezpečné pro životní prostředí uvedené v nařízení 1985:841;

5. PCB a chemické výrobky obsahující PCB uvedené v nařízení 1985:837;

6. Látky uvedené ve skupině B vyhlášky o pokynech týkajících se mezních hodnot pro zdraví (AFS 1990:13);

7. Azbest a materiály obsahující azbest uvedené ve vyhlášce AFS 1986:2.“

Podomní činnosti

29. 375 L 0369: směrnice Rady 75/369/EHS ze dne 16. června 1975 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody usazování a volného pohybu služeb pro činnosti vykonávané ambulantně, a zejména o přechodných opatřeních pro tyto činnosti (Úř. věst. L 167, 30.6.1975, s. 29).

Samostatně výdělečně činní obchodní zástupci

30. 386 L 0653: směrnice Rady 86/653/EHS ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců (Úř. věst. L 382, 31.12.1986, s. 17).

F. Průmysl a řemesla

Výrobní a zpracovatelské obory

31. 364 L 0427: směrnice Rady 64/427/EHS ze dne 7. července 1964, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření týkající se osob samostatně výdělečně činných ve výrobních a zpracovatelských odvětvích oddílů 23 - 40 ISIC (průmysl a řemesla) (Úř. věst. 117, 23.7.1964, s. 1863/64), ve znění:

— 369 L 0077: směrnice Rady 69/77/EHS ze dne 4. března 1969 (Úř. věst. L 59, 10.3.1969, s. 8).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

— Čl. 5 odst. 3 se neuplatňuje.

32. 364 L 0429: směrnice Rady 64/429/EHS ze dne 7. července 1964 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti ve zpracovatelských odvětvích oddílů 23 - 40 ISIC (průmysl a řemesla) (Úř. věst. 117, 23.7.1964, s. 1880/64), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 83).

Hlubinná a povrchová těžba

33. 364 L 0428: směrnice Rady 64/428/EHS ze dne 7. července 1964 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti v těžebním průmyslu (oddíly 11 až 19 ISIC) (Úř. věst. 117, 23.7.1964, s. 1871/64), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 81).

Zásobování elektřinou, plynem, vodou a sanitární služby

34. 366 L 0162: směrnice Rady 66/162/EHS ze dne 28. února 1966 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti z odvětví dodávek elektřiny, plynu, vody a poskytování hygienických služeb (oddíl 5 ISIC) (Úř. věst. 42, 8.3.1966, s. 584/64), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 82).

Výroba potravin a nápojů

35. 368 L 0365: směrnice Rady 68/365/EHS ze dne 15. října 1968 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti v potravinářském průmyslu a ve výrobě nápojů (oddíly 20 a 21 ISIC) (Úř. věst. L 260, 22.10.1968, s. 9), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 82).

36. 368 L 0366: směrnice Rady 68/366/EHS ze dne 15. října 1968, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření v oblasti samostatně výdělečných činností v potravinářském průmyslu a ve výrobě nápojů (oddíly 20 a 21 ISIC) (Úř. věst. L 260, 22.10.1968, s. 12).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

ustanovení článku 6 odst. 3 se neuplatňuje.

Průzkum (vyhledávání a vrty) ropy a zemního plynu

37. 369 L 0082: směrnice Rady 69/82/EHS ze dne 13. března 1969 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti v oblasti výzkumu (výzkum nalezišť a vrty) ropy a zemního plynu (ex skupina 13 ISIC) (Úř. věst. L 68, 19.3.1969, s. 4), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 82).

G. Činnosti související s činnostmi dopravců

38. 382 L 0470: směrnice Rady 82/470/EHS ze dne 29. června 1982 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti související s činnostmi dopravců, cestovních kanceláří (skupina 718 ISIC) a skladovatelů (skupina 720 ISIC) (Úř. věst. L 213, 21.7.1982, s. 1), ve znění:

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 156).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V článku 3 se doplňují slova:

„Rakousko:

A. Spediteur

Transportagent

B. Reiseburo

C. Lagerhalter

Tierpfleger

D. Kraftfahrzeugprüfer

Kraftfahrzeugsachverständiger

Wäger

Finsko:

A. Huolitsija

Speditör

Laivanselvittäjä

Skeppsmäklare

B. Matkanjärjestäjä

Researrangör

Matkanvälittäjä

Reseagent

C.

D. Autonselvittäjä/Bilmäklare

Island:

A. Skipamiðlari

B. Ferðaskrifstofa

C. Flutningamiðstöð

D. Bifreiðaskoðun

Lichtenštejnsko:

A. Spediteur, Warentransportvermittler

B. Reiseburounternehmer

C. Lagerhalter

D. Fahrzeugsachverständiger, Wäger

Norsko:

A. Speditør

Skipsmegler

B. Reisebyrå

C. Oppbevaring

D. Bilinspektor

Švédsko:

A. Speditör

Skeppsmäklare

B. Resebyrå

C. Magasinering

Lagring

Förvaring

D. Bilinspektör

Bilprovare

Bilbesiktningsman“.

H. Kinematografie

39. 363 L 0607: směrnice Rady 63/607/EHS ze dne 15. října 1963 o provedení Obecného programu odstranění omezení volného pohybu služeb v oblasti kinematografie (Úř. věst. 159, 2.11.1963, s. 2661/63).

40. 365 L 0264: druhá směrnice Rady 65/264/EHS ze dne 13. května 1965 o provedení ustanovení obecných programů pro odstranění omezení svobody usazování a volného pohybu služeb v oblasti kinematografie (Úř. věst. 85, 19.5.1965, s. 1407/65), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14).

41. 368 L 0369: směrnice Rady 68/369/EHS ze dne 15. října 1968 o dosažení svobody usazování pro samostatně výdělečné činnosti v oblasti filmové distribuce (Úř. věst. L 260, 22.10.1968, s. 22), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 88).

42. 370 L 0451: směrnice Rady 70/451 /EHS ze dne 29. září 1970 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečnou činnost ve výrobě filmů (Úř. věst. L 218, 3.10.1970, s. 37), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 88).

I. Ostatní oblasti

Služby v oblasti nemovitostí a jiných oblastech

43. 367 L 0043: směrnice Rady 67/43/EHS ze dne 12. ledna 1967 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti: 1. z oboru „nemovitostí (jiné než 6401)“ (skupina 640 ISIC) 2. z oboru „služeb poskytovaných podnikům jinde nezařazených“ (skupina 839 ISIC), které se zabývají:

1. záležitostmi „nemovitostí“ (s výjimkou 6401) (skupina ISIC ex 640)

2. poskytováním určitých „obchodních služeb jinde nezařazených“ (skupina ISIC 839) (Úř. věst. 10, 19.1.1967, s. 140/67), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 86),

— 1 79 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 89),

— 1 85 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 156).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V čl. 2 odst. 3 se doplňují slova:

„v Rakousku:

— Immobilienmakler,

— Immobilienverwaltung,

— Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer).

ve Finsku:

— kiinteistönvälittäjä,

fastighetsförmedlare,

fastighetsmäklare.

na Islandu:

— Fasteigna- og skipasala,

— Leigumiðlarar.

v Lichtenštejnsku:

— Immobilien- und Finanzmakler,

— Immobilienschätzer, Immobiliensachverständiger,

— Immobilienhändler,

— Baubetreuer,

— Immobilien-, Haus- und Vermögensverwalter.

v Norsku:

— Eiendomsmeglere, adokater,

— Entreprenører, utbyggere av fast eiendom,

— Eiendomsforvalter,

— Eiendomsforvaltere,

— Utleiekontorer.

ve Švédsku:

— Fastighetsmäklare,

— (Fastighets-)Värderingsman,

— Fastighetsförvaltare,

— Byggnadsentreprenörer.“

Oblast osobních služeb

44. 368 L 0367: směrnice Rady 68/367/EHS ze dne 15. října 1968 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti v oblasti osobních služeb (oddíl 85 ISIC):

1. Restaurace, kavárny, hostince a další místa kde se lze napít a najíst (ISIC skupina 852),

2. Hotely, penziony, kempy a další ubytovací místa (ISIC skupina 853) (Úř. věst. L 260, 22.10.1968, s. 16), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 86).

45. 368 L 0368: směrnice Rady 68/368/EHS ze dne 15. října 1968, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření pro samostatně výdělečné činnosti v oblasti osobních služeb (oddíl 85 ISIC):

1. Restaurace, kavárny, hostince a další místa kde se lze napít a najíst (ISIC skupina 852),

2. Hotely, penziony, kempy a další ubytovací místa (ISIC skupina 853) (Úř. věst. L 260, 22.10.1968, s. 16).

Různé činnosti

46. 375 L 0368: směrnice Rady 75/368/EHS ze dne 16. června 1975 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody usazování a volného pohybu služeb pro různé činnosti (oddíl 01 až 85 ISIC), a zejména o přechodných opatřeních pro tyto činnosti (Úř. věst. L 167, 30.6.1975, s. 22).

Kadeřnictví

47. 382 L 0489: směrnice Rady 82/489/EHS ze dne 19. července 1982 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb kadeřníků (Úř. věst. L 218, 27.7.1982, s. 24).

J. Zemědělství

48. 363 L 0261: směrnice Rady 63/261 /EHS ze dne 2. dubna 1963 o podrobnostech dosažení svobody usazování v zemědělství na území členského státu pro státní příslušníky ostatních zemí Společenství, kteří v tomto členském státu pracovali jako zaměstnanci v zemědělství nepřetržitě po dobu dvou let (Úř. věst. 62, 20.4.1963, s. 1323/63), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14).

49. 363 L 0262: směrnice Rady 63/262/EHS o podrobnostech dosažení svobody usazování na zemědělských hospodářstvích déle než dva roky opuštěných nebo neobdělávaných (Úř. věst. 62, 20.4.1963 s. 1323/63), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14).

50. 365 L 0001: směrnice Rady 65/1 /EHS ze dne 14. prosince 1964, kterou se stanoví postup pro dosažení volného pohybu služeb v zemědělství a zahradnictví (Úř. věst. 1/65, 8.1.1965, s. 1/65), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 79).

51. 367 L 0530: směrnice Rady 67/530/EHS ze dne 25. července 1967 o svobodě zemědělců, kteří jsou státními příslušníky jednoho členského státu a kteří jsou usazeni v jiném členském státu, stěhovat se z jednoho hospodářství na jiné (Úř. věst. 190, 10.8.1967, s. 1), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 79).

52. 367 L 0531: směrnice Rady 67/531 /EHS o uplatňování právních předpisů členských států o zemědělských nájemních smlouvách na zemědělce, kteří jsou státními příslušníky jiných členských států (Úř. věst. 190, 10.8.1967, s. 3), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 80).

53. 367 L 0532: směrnice Rady 67/532/EHS ze dne 25. července 1967 o právu zemědělců, kteří jsou státními příslušníky jednoho členského státu a kteří působí v jiném členském státě, na přístup ke družstvům (Úř. věst. 190, 10.8.1967, s. 5), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 80).

54. 367 L 0654: směrnice Rady 67/654/EHS ze dne 24. října 1967, kterou se stanoví pravidla pro dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro osoby samostatně výdělečně činné v oblasti lesnictví a těžby dřeva (Úř. věst. 263, 30.10.1967, s. 6), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 80).

55. 368 L 0192: směrnice Rady 68/192/EHS ze dne 5. dubna 1968 o svobodě přístupu k různým formám úvěrů pro zemědělce, kteří jsou státními příslušníky jednoho členského státu a jsou usazeni v jiném členském státu (Úř. věst. L 93, 17.4.1968, s. 13), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 80).

56. 368 L 0415: směrnice Rady 68/415/EHS ze dne 20. prosince 1968 týkající se volnosti přístupu k různým formám pomoci farmářům, kteří jsou státními příslušníky jednoho členského státu a usedlí v jiném členském státě (Úř. věst. L 308, 23.12.1968, s. 17).

57. 371 L 0018: směrnice Rady 71/18/EHS ze dne 16. prosince 1970, kterou se stanoví pravidla pro dosažení svobody usazování v samostatně výdělečných činnostech souvisejících se zemědělstvím a zahradnictvím (Úř. věst. L 8, 11.1.1971, s. 24), ve znění:

— 1 72 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 80).

K. Ostatní

58. 385 D 0368: rozhodnutí Rady 85/368/EHS ze dne 16. července 1985 o srovnatelnosti kvalifikací získaných odborným vzděláváním mezi členskými státy Evropského společenství (Úř. věst. L 199, 31.7.1985, s. 56).

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

Obecně

59. C/81/74/s. 1: sdělení Komise o dokladech, prohlášení a osvědčení vztahujících se k dobré pověsti, neexistenci předchozího úpadku, druhu a době činnosti v zemi původu, jak stanoveno ve směrnicích Rady přijatých před 1. červnem 1973 v oblasti svobody usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. C 81, 13.7.1974, s. 1).

60. 374 Y 0820(01): rozhodnutí Rady ze dne 6. června 1973 o uznávání diplomů, osvědčení a dalších dokladů o dosažené kvalifikaci (Úř. věst. C 98, 20.8.1974, s. 1).

Obecný systém

61. 389 L 0048: prohlášení Rady a Komise učiněné při přijímání směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy (Úř. věst. L 19, 24.1.1989, s. 23).

Lékaři

62. 375 X 0366: doporučení Rady 75/366/EHS ze dne 16. června 1975 o státních příslušnících Lucemburského velkovévodství, kteří jsou držiteli diplomu lékařství uděleného ve třetí zemi (Úř. věst. L 167, 30.6.1975, s. 20).

63. 375 X 0367: doporučení Rady 75/367/EHS ze dne 16. června 1975 o klinické praxi lékařů (Úř. věst. L 167, 30.6.1975, s. 21).

64. 375 Y 0701(01): prohlášení Rady učiněná při přijímání textů týkajících se svobody usazování a volného pohybu služeb pro lékaře uvnitř Společenství (Úř. věst. C 146, 1.7.1975, s. 1).

65. 386 X 0458: doporučení Rady 86/458/EHS ze dne 15. září 1986 o státních příslušnících Lucemburského velkovévodství, kteří jsou držiteli diplomu lékařství uděleného ve třetí zemi (Úř. věst. L 267, 19.9.1986, s. 30).

66. 389 X 0601: doporučení Komise 89/601/EHS ze dne 8. listopadu 1989 o odborné přípravě zdravotního personálu v otázkách rakoviny (Úř. věst. L 346, 27.11.1989, s. 1).

Zubní lékaři

67. 378 Y 0824(01): prohlášení Rady ke směrnici o koordinaci právních a správních předpisů o činnosti zubních chirurgů (Úř. věst. C 202, 24.8.1978, s. 1).

Veterinární lékařství

68. 378 X 1029: doporučení Rady 78/1029/EHS ze dne 18. prosince 1978 o státních Lucemburského velkovévodství, kteří jsou držiteli diplomu veterinárního lékařství uděleného ve třetí zemi (Úř. věst. C 308, 23.12.1978, s. 1).

69. 378 Y 1223(01): prohlášení Rady ke směrnici o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci veterinárních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. C 308, 23.12.1978, s. 1).

Farmacie

70. 385 X 0435: doporučení Rady 85/435/EHS ze dne 16. září 1985 o státních příslušnících Lucemburského velkovévodství, kteří jsou držiteli diplomu farmacie uděleného ve třetí zemi (Úř. věst. L 253, 24.9.1985, s. 45).

Architektura

71. 385 X 0386: doporučení Rady 85/386/EHS ze dne 10. června 1985 o držitelích diplomů architektury udělených ve třetí zemi (Úř. věst. L 223, 21.8.1985, s. 28).

Velkoobchod

72. 365 X 0077: doporučení Komise 65/77/EHS členským státům o osvědčení pro výkon povolání v zemích původu, jak stanoveno čl. 4 odst. 2 směrnice Rady 64/222/EHS (Úř. věst. 24, 11.2.1965, s. 413/65).

Průmysl a řemesla

73. 365 X 0076: doporučení Komise 65/76/EHS členským státům o osvědčení pro výkon povolání v zemích původu, jak stanoveno čl. 4 odst. 2 směrnice Rady 64/427/EHS (Úř. věst. 24, 11.2.1965, s. 410/65).

74. 369 X 0174: doporučení Komise 69/174/EHS členským státům členským státům o osvědčení pro výkon povolání v zemích původu, jak stanoveno čl. 5 odst. 2 směrnice Rady 68/366/EHS (Úř. věst. L 146, 18.6.1969, s. 4).

PŘÍLOHA VIII

PRÁVO USAZOVÁNÍ

Seznam uvedený v článku 31

ÚVOD

Pokud akty uváděné v této příloze obsahují pojmy nebo odkazují na postupy, které jsou specifické pro právní řád Společenství, jako:

— preambule,

— určení aktů Společenství,

— odkazy na území nebo jazyky ES,

— odkazy na práva a povinnosti členských států ES, jejich veřejných subjektů, podniků nebo jednotlivců ve vztahu mezi nimi navzájem a

— odkazy na informační a oznamovací postupy,

použije se Protokol 1 o horizontálních přizpůsobeních, není-li v této příloze stanoveno jinak.

ODVĚTVOVÉ ÚPRAVY

Pro účely této přílohy a bez ohledu na protokol 1 se pojmy „členský stát“ nebo „členské státy“ obsažené v uváděných aktech vykládají jako zahrnující navíc ke svému významu v daných aktech ES také Rakousko, Finsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švédsko.

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 361 X 1201 P 0032/62: Obecný program pro zrušení omezení volnosti poskytovat služby (Úř. věst. 2, 15.1.1962, s. 32).

Pro účely Dohody se obecný program upravuje takto:

a) v hlavě III prvním odstavci první odrážce se odkaz na článek 55 Smlouvy o EHS nahrazuje odkazem na článek 32 Dohody;

b) v hlavě III prvním odstavci druhé odrážce se odkaz na článek 5 6 Smlouvy o EHS nahrazuje odkazem na článek 33 Dohody;

c) v hlavě III prvním odstavci třetí odrážce se odkaz na článek 61 Smlouvy o EHS nahrazuje odkazem na článek 38 Dohody;

d) v hlavě VI prvním odstavci se odkaz na čl. 57 odst. 3 Smlouvy o EHS nahrazuje odkazem na článek 30 Dohody.

2. 361 X 1202 P 0036/62: Obecný program pro zrušení omezení usazení se (Úř. věst. 2, 15.1.1962, s. 36).

Pro účely Dohody se obecný program upravuje takto:

a) v hlavě I prvním odstavci první větě se slova „získané nezávislosti po vstupu smlouvy v platnost“ neuplatňují;

b) v hlavě I se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Odkazy na zámořské země a území se vykládají s ohledem na článek 162 Dohody o EHP.“;

c) v hlavě V prvním odstavci se odkaz na čl. 57 odst. 3 Smlouvy o EHS nahrazuje odkazem na článek 30 Dohody o EHP;

d) v hlavě VII se odkaz na článek 92 a následující Smlouvy o EHS se nahrazuje odkazem na článek 61 a následující Dohody o EHP.

3. 373 L 0148: směrnice Rady 73/148/EHS ze dne 21. května 1973 o odstranění omezení pohybu a pobytu státních příslušníků členských států uvnitř Společenství v oblasti usazování a pohybu služeb (Úř. věst. L 172, 28.6.1973, s. 14).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci se slova „povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství“ nahrazují slovy „povolení k pobytu“.

b) Článek 10 se neuplatňuje.

4. 375 L 0034: směrnice Rady 75/34/EHS ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (Úř. věst. L 14, 20.1.1975, s. 10).

5. 375 L 0035: směrnice Rady 75/35/EHS ze dne 17. prosince 1974, kterou se oblast působnosti směrnice 64/221/ EHS o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví, rozšiřuje na státní příslušníky členského státu požívající právo zůstat po skončení samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (Úř. věst. L 14, 20.1.1975, s. 14).

6. 390 L 0364: směrnice Rady 90/364/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu (Úř. věst. L 180, 13. 7. 1990, s. 26).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V čl. 2 odst. 1 prvním pododstavci se slova „povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu EHS“ nahrazují slovy „povolení pobytu“.

7. 390 L 0365: směrnice Rady 90/365/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu zaměstnaných osob a osob samostatně výdělečně činné po skončení jejich pracovní činnosti (Úř. věst. L 180, 13.7.1990, s. 28).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V čl. 2 odst. 1 prvním pododstavci se slova „povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu EHS“ nahrazují slovy „povolení k pobytu“.

8. 390 L 0366: směrnice Rady 90/366/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu pro studenty (Úř. věst. L 180, 13.7.1990, s. 30).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V čl. 2 odst. 1 druhém pododstavci se slova „povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu EHS“ nahrazují slovy „povolení k pobytu“.

9. Odchylně od článků 31 až 35 Dohody a této přílohy může Island pokračovat v uplatňování omezení platných ke dni podpisu Dohody na usazování cizích státních příslušníků a státních příslušníků, kteří nemají zákonné bydliště na Islandu, v odvětví rybolovu a zpracování ryb.

10. Odchylně od článků 31 až 35 Dohody a této přílohy může Norsko pokračovat v uplatňování omezení platných ke dni podpisu Dohody na usazování cizích státních příslušníků v rybářských činostech nebo ve společnostech, které vlastní nebo provozují rybářské lodě.

PŘÍLOHA IX

FINANČNÍ SLUŽBY

Seznam uvedený v čl. 36 odst. 2

ÚVOD

Pokud akty uváděné v této příloze obsahují pojmy nebo odkazují na postupy, které jsou specifické pro právní řád Společenství, jako:

— preambule,

— určení aktů Společenství,

— odkazy na území nebo jazyky ES,

— odkazy na práva a povinnosti členských států ES, jejich veřejných subjektů, podniků nebo jednotlivců ve vztahu mezi nimi navzájem a

— odkazy na informační a oznamovací postupy,

použije se Protokol 1 o horizontálních přizpůsobeních, není-li v této příloze stanoveno jinak.

ODVĚTVOVÉ ÚPRAVY

Pokud se týká výměny informací mezi příslušnými orgány členských států ES, předpokládané v aktech zahrnutých do této přílohy, pro účely Dohody se uplatňuje odstavec 7 protokolu 1.

UVÁDĚNÉ AKTY

I. Pojištění

i) Jiné než životní pojištění

1. 364 L 0225: směrnice Rady 64/225/EHS ze dne 25. února 1964 o odstranění omezení svobody usazování a volného pohybu služeb v oblasti zajištění a retrocese (Úř. věst. 56, 4.4.1964, s. 878/64).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Článek 3 se neuplatňuje.

2. 373 L 0239: první směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu (Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3), ve znění:

— 376 L 0580: směrnice Rady 76/580/EHS ze dne 29. června 1976, kterou se mění směrnice 73/239/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu (Úř. věst. L 189, 13.7.1976, s. 13),

— 384 L 0641: směrnice Rady 84/641EHS ze dne 10. prosince 1984, kterou se mění první směrnice (73/239/ EHS) o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu, a to zejména ve vztahu k asistenčním službám pro turisty (Úř. věst. L 339, 27.12.1984, s. 21),

— 387 L 0343: směrnice Rady 87/343/EHS ze dne 22. června 1987, kterou se mění první směrnice 73/239/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu ve vztahu k pojištění úvěru a pojištění záruky (kauce) (Úř. věst. L 185, 4.7.1987, s. 72),

— 387 L 0344: směrnice Rady 87/344/EHS ze dne 22. června 1987 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se pojištění právní ochrany (Úř. věst. L 185, 4.7.1987, s. 77),

— 388 L 0357: druhá směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a kterou se mění směrnice 72/239/EHS (Úř. věst. L 172, 4.7.1988, s. 1),

— 390 L 0618: směrnice Rady 90/618/EHS ze dne 8. listopadu 1990, kterou se mění směrnice 73/239/EHS a směrnice 88/357/EHS o koordinaci právních a správních předpisů členských států týkajících se přímého pojištění jiného než životního, zejména ve vztahu k pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (Úř. věst. L 330, 29.11.1990, s. 44).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V článku 4 se doplňuje nové písmeno, které zní:

f) Va Islandu

— Hússatryggingar Reykjavíkurborgar;

— Viðlagatrygging Íslands.“

(b) V článku 8 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„— v případě Rakouska:

Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

— v případě Finska:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö/Ömsesidigt Försäkringsbolag, Vakuutusosakeyhtiö/Fösäkringsaktiebolag, Vakuutusyhdistys/Försäkringsförening.

— v případě Islandu:

Hlutafélag, Gagnkvæmt félag.

— v případě Lichtenštejnska:

Aktiengesellschaft, Genossenschaft.

— v případě Norska:

Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper.

— v případě Švédska:

Försäkringsaktieebolag, Ömseesidiga försäkringsbolag, Understödsföreningar.“;

c) Článek 29 se neuplatňuje; uplatňuje se toto ustanovení:

Každá smluvní strana může prostřednictvím dohod uzavřených s jednou nebo více třetími zeměmi dohodnout uplatňování ustanovení odlišných od těch, která jsou uvedena v článcích 23 až 28 směrnice, za podmínky, že její pojištěné osoby obdrží přiměřenou a odpovídající ochranu. Smluvní strany se musí před uzavřením takových dohod navzájem informovat a konzultovat. Smluvní strany nesmějí uplatňovat na pobočky pojišťoven, kteří mají své ústředí mimo území smluvní strany, ustanovení, která mají za následek příznivější zacházení, než se poskytuje pobočkám pojišťoven, které mají ústředí na území smluvních stran.

d) Články 30, 31, 32 a 34 se neuplatňují; uplatňuje se toto ustanovení:

Na pojišťovny poskytující jiné než životní pojištění, které určí samostatně Finsko, Island a Norsko, se nevztahují články 16 a 17. Příslušný orgán dozoru vyžaduje od těchto pojišťoven, aby splnily požadavky uvedených článků do 1. ledna 1995. Před tímto dnem smíšený výbor EHP prošetří finanční situaci pojišťoven, které stále nesplňují požadavky, a přijme vhodná doporučení. Dokud není pojišťovna schopna splnit požadavky článků 16 a 17, nesmí založit pobočku nebo poskytovat služby na území jiné smluvní strany. Pojišťovny, které chtějí rozšířit svou činnost ve smyslu čl. 8 odst. 2 nebo článku 10, tak mohou učinit, pokud okamžitě splní požadavky směrnice.

e) Pokud se týká vztahů s pojišťovnami třetích zemí popsaných v článku 29b (viz článek 4 směrnice Rady 90/618/EHS), uplatňuje se toto ustanovení:

1. Se záměrem dosažení maximálního stupně konvergence při uplatňování režimu třetí země pro pojišťovny si smluvní strany vyměňují informace podle čl. 29b odst. 1 a 5 a konzultují se navzájem k záležitostem uváděných v čl. 29b odst. 2, 3 a 4 v rámci Smíšeného výboru EHP a zvláštními postupy, které budou dohodnuty mezi smluvními stranami.

2. Povolení poskytnuté příslušnými orgány smluvní strany pro pojišťovny, které jsou přímo nebo nepřímo dceřinými společnostmi mateřských podniků řídících se právem třetí země, jsou v souladu se směrnicí platná na celém území všech smluvních stran. Avšak

a) jestliže třetí země ukládá množstevní omezení na zakládání pojišťoven státu ESVO nebo ukládá omezení těmto pojišťovnám, které neukládá pojišťovnám Společenství, platí povolení poskytnuté příslušnými orgány ve Společenství pojišťovnám, které jsou přímými nebo nepřímými dceřinými společnostmi mateřských podniků řízených právem oné třetí země, platnost pouze ve Společenství, pokud stát ESVO nerozhodne jinak pro svou vlastní pravomoc;

b) jestliže Společenství rozhodlo, že rozhodnutí týkající se povolení pojišťovny, která je přímo nebo nepřímo dceřinou společností mateřského podniku, který se řídí právem třetí země, musí být omezeno nebo zrušeno, platí veškerá povolení vydaná příslušným orgánem státu ESVO těmto pojišťovnám pouze v jejich pravomoci, pokud jiná smluvní strana nerozhodne jinak pro svou vlastní pravomoc;

c) omezení nebo zrušení uvedená v písmenech a) a b) se nemusí uplatňovat na pojišťovny nebo jejich dceřinné společnosti, které již získaly povolení na území některé smluvní strany.

3. Kdykoli Společenství jedná se třetí zemí na základě čl. 29b odst. 3 a 4, aby získalo národní zacházení a účinný přístup na trh pro své pojišťovny, snaží se získat stejné zacházení pro pojišťovny států ESVO.

3. 373 L 0240: směrnice Rady 73/240/EHS ze dne 24. července 1973, kterou se odstraňují omezení svobody usazování v oblasti přímého pojištění jiného než životního (Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 20).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Články 1, 2 a 5 se neuplatňují.

4. 378 L 0473: směrnice Rady 78/473/EHS ze dne 30. května 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se soupojištění v rámci Společenství (Úř. věst. L 151, 7.6.1978, s. 25).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Článek 9 se neuplatňuje.

5. 384 L 0641: směrnice Rady 84/641/EHS ze dne 10. prosince 1984, kterou se mění první směrnice (73/239/EHS) o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu, a to zejména ve vztahu k asistenčním službám pro turisty (Úř. věst. L 339, 27.12.1984, s. 21).

6. 387 L 0344: směrnice Rady 87/344/EHS ze dne 22. června 1987 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se pojištění právní ochrany (Úř. věst. L 185, 4.7.1987, s. 77).

7. 388 L 0357: směrnice Rady 87/357/EHS ze dne 25. června 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů (Úř. věst. L 172, 4.7.1988, s. 1), ve znění:

— 390 L 0618: směrnice Rady 90/618/EHS ze dne 8. listopadu 1990, měnící, zejména pokud se týká povinného pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel směrnici 73/239/EHS a směrnici 88/357/EHS, které se týkají koordinace právních a správních předpisů vztahujících se k přímému pojištění jinému než je životní pojištění (Úř. věst. L 330, 29.11.1990, s. 44).

ii) Pojištění motorových vozidel

8. 372 L 0166: směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (Úř. věst. L 103, 2.5.1972, s. 1), ve znění:

— 372 L 0430: směrnice Rady 72/430/EHS ze dne 19. prosince 1972 (Úř. věst. L 291, 28.12.1972, s. 162),

— 384 L 0005: druhá směrnice Rady 84/5/EHS ze dne 30. prosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států vztahujících se k pojištění občanské odpovědnosti pokud se týká používání motorových vozidel (Úř. věst. L 8, 11.1.1984, s. 17),

— 390 L 0232: třetí směrnice Rady 90/232/EHS ze dne 14. května 1990 o sbližování právních předpisů členských států vztahujících se k pojištění občanské odpovědnosti pokud se týká použití motorových vozidel (Úř. věst. L 129, 19.5.1990, s. 33),

— 391 D 0323: rozhodnutí Komise ze dne 30. května 1991 vztahující se k uplatňování směrnice Rady 72/166/ EHS (Úř. věst. L 177, 5.7.1991, s. 25).

9. 384 L 0005: druhá směrnice Rady 84/5/EHS ze dne 30. prosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (Úř. věst. L 8, 11.1.1984, s. 17), ve znění:

— 390 L 0232: třetí směrnice Rady 90/232/EHS ze dne 14. května 1990 o sbližování právních předpisů členských států vztahujících se k pojištění občanské odpovědnosti s ohledem na používání motorových vozidel (Úř. věst. L 129, 19.5.1990, s. 33).

10. 390 L 0232: třetí směrnice Rady 90/232/EHS ze dne 14. května 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (Úř. věst. L 129, 19.5.1990, s. 33).

iii) Životní pojištění

11. 379 L 0267: první směrnice Rady 79/267/EHS ze dne 5. března 1979 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém životním pojištění a jejího výkonu (Úř. věst. L 63, 13.3.1979, s. 1), ve znění:

— 390 L 0619: směrnice Rady 90/619/EHS ze dne 8. listopadu 1990 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého životního pojištění, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a kterou se mění směrnice 79/267/EHS (Úř. věst. L 330, 29.11.1990, s. 50).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V článku 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Tato směrnice se netýká penzijních činností penzijních pojišťovacích ústavů podle zákona o důchodovém pojištění zaměstnanců (TEL) a ostatních obdobných finských právních předpisů. Finské orgány však mohou umožnit nediskriminačním způsobem všem státním příslušníkům a společnostem smluvních stran vykonávat podle finských právních předpisů činnosti uvedené v článku 1 související s touto výjimkou, a to buď

— jako vlastníci nebo podílníci existující pojišťovny nebo skupiny,

— nebo vytvořením nových pojišťoven nebo skupin, včetně penzijních pojišťoven, nebo podílem na nich.“

b) V čl. 8 odst. 1 písm. a) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„— v případě Rakouska:

Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

— v případě Finska:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö/Ömsesidigt Försäkringsbolag, Vakuutusosakeyhtiö/Fösäkringsaktiebolag, Vakuutusyhdistys/Försäkringsförening.

— v případě Islandu:

Hlutafélag, Gagnkvæmt félag.

— v případě Lichtenštejnska:

Aktiengesellschaft, Genossenschaft, Stiftung.

— v případě Norska:

Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper.

— v případě Švédska:

Försäkringsaktiebolag, Ömsesidiga försäkringsbolag, Understödsföreningar.“

c) Články 13 odst. 5, 33, 34, 35 a 36 se neuplatňují; uplatňuje se tato ustanovení:

Na pojišťovny poskytující životní pojištění, které určí samostatně Island, se nevztahují články 18, 19 a 20. Příslušný orgán dozoru vyžaduje od těchto pojišťoven, aby splnily požadavky uvedených článků do 1. ledna 1995. Před tímto dnem smíšený výbor EHP prošetří finanční situaci pojišťoven, které stále nesplňují požadavky, a přijme vhodná doporučení. Dokud není pojišťovna schopna splnit požadavky článků 18, 19 a 20, nesmí založit pobočku nebo poskytovat služby na území jiné smluvní strany.

Pojišťovny, které chtějí rozšířit svou činnost ve smyslu čl. 8 odst. 2 nebo článku 10 tak mohou učinit, pokud okamžitě splní požadavky směrnice.

d) Článek 32 se neuplatňuje; uplatňuje se toto ustanovení:

Každá smluvní strana může prostřednictvím dohod uzavřených s jednou nebo více třetími zeměmi dohodnout uplatňování ustanovení odlišných od těch, která jsou uvedena v článcích 27 až 31 směrnice, za podmínky, že její pojištěné osoby obdrží přiměřenou a odpovídající ochranu. Smluvní strany se musí před uzavřením takových dohod navzájem informovat a konzultovat.

Smluvní strany nesmějí uplatňovat na pobočky pojišťoven, kteří mají své ústředí mimo území smluvní strany, ustanovení, která mají za následek příznivější zacházení, než se poskytuje pobočkám pojišťoven, které mají ústředí na území smluvních stran.

e) Pokud se týká vztahů s pojišťovnami třetích zemí popsaných v článku 32b (viz článek 9 směrnice Rady 90/619/EHS), uplatňuje se toto ustanovení:

1. Se záměrem dosažení maximálního stupně konvergence při uplatňování režimu třetí země pro pojišťovny si smluvní strany vyměňují informace podle čl. 32b odst. 1 a 5 a konzultují se navzájem k záležitostem uváděných v čl. 32b odst. 2, 3 a 4 v rámci Smíšeného výboru EHP a zvláštními postupy, které budou dohodnuty mezi smluvními stranami.

2. Povolení poskytnuté příslušnými orgány smluvní strany pro pojišťovny, které jsou přímo nebo nepřímo dceřinými společnostmi mateřských podniků řídících se právem třetí země, jsou v souladu se směrnicí platná na celém území všech smluvních stran. Avšak

a) jestliže třetí země ukládá množstevní omezení na zakládání pojišťoven státu ESVO nebo ukládá omezení těmto pojišťovnám, které neukládá pojišťovnám Společenství, platí povolení poskytnuté příslušnými orgány ve Společenství pojišťovnám, které jsou přímými nebo nepřímými dceřinými společnostmi mateřských podniků řízených právem oné třetí země, platnost pouze ve Společenství, pokud stát ESVO nerozhodne jinak pro svou vlastní pravomoc;

b) jestliže Společenství rozhodlo, že rozhodnutí týkající se povolení pojišťovny, která je přímo nebo nepřímo dceřinou společností mateřského podniku, který se řídí právem třetí země, musí být omezeno nebo zrušeno, platí veškerá povolení vydaná příslušným orgánem státu ESVO těmto pojišťovnám pouze v jejich pravomoci, pokud jiná smluvní strana nerozhodne jinak pro svou vlastní pravomoc;

c) omezení nebo zrušení uvedená v písmenech a) a b) se nemusí uplatňovat na pojišťovny nebo jejich dceřinné společnosti, které již získaly povolení na území některé smluvní strany.

3. Kdykoli Společenství jedná se třetí zemí na základě čl. 32b odst. 3 a 4 , aby získalo národní zacházení a účinný přístup na trh pro své pojišťovny, snaží se získat stejné zacházení pro pojišťovny států ESVO.

f) V čl. 13 odst. 3 se slova „ke dni oznámení této směrnice“ musí nahradit slovy „ke dni podpisu Dohody o EHP“.

12. 390 L 0619: směrnice Rady 90/619/EHS ze dne 8. listopadu 1990 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého životního pojištění, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a kterou se mění směrnice 79/267/EHS (Úř. věst. L 330, 29.11.1990, s. 50).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Článek 9: viz přizpůsobení písmene e) směrnice Rady 79/267/EHS.

iv) Ostatní otázky

13. 377 L 0092: směrnice Rady 77/92/EHS ze dne 13. prosince 1976 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody usazování a volného pohybu služeb u činnosti pojišťovacích agentů a makléřů (ze skupiny 630 ISIC), a zejména o přechodných opatřeních ohledně těchto činností (Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 14).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V čl. 2 odst. 2 písm. a) se doplňují slova:

„v Rakousku:

— Versicherungsmakler

— Rückversicherungsmakler

ve Finsku:

— Vakuutuksenvälittäjä/Försäkringsmäklare

na Islandu:

— Vátryggingamiðlari.

v Lichtenštejnsku:

— Versicherungsmakler

v Norsku:

— Forsikringsmegler

ve Švédsku:

— Försäkringsmäklare“.

b) V čl. 2 odst. 2 písm. b) se doplňují slova:

„v Rakousku:

— Versicherungsvertreter

ve Finsku:

— Vakuutusasiamies /Försäkringsombud

na Islandu:

— Vátryggingaumboðsmaður.

v Lichtenštejnsku:

— Versicherungs-Generalagent

— Versicherungsagent

— Versicherungsinspektor

v Norsku:

— Assurandor

— Agent

ve Švédsku:

— Försäkringsombud“.

c) V čl. 2 odst. 2 písm. c) se doplňují slova:

„na Islandu:

— Vátryggingasölumaður.

v Norsku:

— Underagent“.

II. Banky a jiné úvěrové instituce

i) Koordinace právních předpisů o právu usazování a volném pohybu služeb

14. 373 L 0183: směrnice Rady 73/183/EHS ze dne 28. června 1973 o odstranění omezení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatnou činnost bank a jiných finančních institucí (Úř. věst. L 194, 16.7.1973, s. 1), ve znění (Úř. věst. L 320, 21.11.1973, s. 26 a Úř. věst. L 17, 22.1.1974, s. 22

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Články 1, 2, 3 a 6 směrnice se neuplatňují.

b) V čl. 5 odst. 1 a 3 směrnice se slova „v článku 2“ nahrazují slovy „v příloze II, s výjimkou kategorie 4“.

15. 377 L 0780: První směrnice Rady 77/780/EHS ze dne 12. prosince 1977 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu (Úř. věst. L 322, 17.12.1977, s. 30), ve znění:

— 386 L 0524: směrnice Rady 86/524/EHS ze dne 27. října 1986 měnící směrnici 77/780/EHS pokud se týká seznamu trvalých vyloučení některých úvěrních ústavů (Úř. věst. L 309, 4.11.1986, s. 15),

— 389 L 0646: druhá směrnice Rady 89/646/EHS ze dne 15. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů vztahujících se k zahajování a provádění obchodu úvěrních ústavů a měnící směrnici 77/780/EHS (Úř. věst. L 386, 30.12.1989, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Čl. 2 odst. 5 a 6, čl. 3 odst. 3 písm. b) až d), čl. 9 odst. 2 a 3 a článek 10 směrnice se neuplatňují;

b) V čl. 2 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„— v Rakousku: na činnost podniků uznávaných za obecně prospěšná stavební sdružení;

— na Islandu: na činnost ,Byggingarsjorid rikisins‘;

— v Lichtenštejnsku: na činnost ,Liechtensteinische Landesbank‘;

— ve Švédsku: na činnost ,Svenska skeppshypotekskassan‘;“

c) Island musí směrnici provést nejpozději do 1. ledna 1995.

16. 389 L 0646: druhá směrnice Rady 89/646/EHS ze dne 15. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu (Úř. věst. L 386, 30.12.1989, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Pokud jde o vztahy s úvěrovými institucemi třetích zemí podle článků 8 a 9 směrnice, uplatňují se tato ustanovení:

1. Se záměrem dosažení maximálního stupně konvergence při uplatňování režimu třetí země pro úvěrové instituce si smluvní strany vyměňují informace podle čl. 9 odst. 1 a 5 a konzultují se navzájem k záležitostem uváděných v čl. 9 odst. 2, 3 a 4 v rámci Smíšeného výboru EHP a zvláštními postupy, které budou dohodnuty mezi smluvními stranami.

2. Povolení poskytnuté příslušnými orgány smluvní strany pro úvěrové instituce, které jsou přímo nebo nepřímo dceřinými společnostmi mateřských podniků řídících se právem třetí země, jsou v souladu se směrnicí platná na celém území všech smluvních stran. Avšak

a) jestliže třetí země ukládá množstevní omezení na zakládání úvěrových institucí státu ESVO nebo ukládá omezení těmto úvěrovým institucím, které neukládá úvěrovým institucím Společenství, platí povolení poskytnuté příslušnými orgány ve Společenství úvěrovým institucím, které jsou přímými nebo nepřímými dceřinými společnostmi mateřských podniků řízených právem oné třetí země, platnost pouze ve Společenství, pokud stát ESVO nerozhodne jinak pro svou vlastní pravomoc;

b) jestliže Společenství rozhodlo, že rozhodnutí týkající se povolení úvěrové instituce, která je přímo nebo nepřímo dceřinou společností mateřského podniku, který se řídí právem třetí země, musí být omezeno nebo zrušeno, platí veškerá povolení vydaná příslušným orgánem státu ESVO těmto úvěrovým institucím pouze v jejich pravomoci, pokud jiná smluvní strana nerozhodne jinak pro svou vlastní pravomoc;

c) omezení nebo zrušení uvedená v písmenech a) a b) se nemusí uplatňovat na úvěrové instituce nebo jejich dceřinné společnosti, které již získaly povolení na území některé smluvní strany.

3. Kdykoli Společenství jedná se třetí zemí na základě čl. 9 odst. 3 a 4, aby získalo národní zacházení a účinný přístup na trh pro své úvěrové instituce, snaží se získat stejné zacházení pro úvěrové instituce států ESVO.

b) V čl. 10 odst. 2 se slova „ke dni provedení této směrnice“ se nahrazují „ke dni vstupu Dohody o EHP v platnost“ a slova „ke dni oznámení této směrnice“ se nahrazují slovy „ke dni podpisu Dohody o EHP“;

c) Island musí provést směrnici do 1. ledna 1995. Během přechodného období musí uznávat podle směrnice povolená vydaná úvěrovým institucím příslušnými orgány ostatních smluvních stran. Povolení poskytnutá úvěrovým institucím příslušnými islandskými orgány nejsou před úplným uplatněním směrnice platná pro celý EHP.

ii) Požadavky obezřetnosti a regulace

17. 389 L 0299: směrnice Rady 89/299/EHS ze dne 17. dubna 1989 o vlastním kapitálu úvěrových institucí (Úř. věst. L 124, 5.5.1989, s. 16).

18. 389 L 0647: směrnici Rady 89/647/EHS ze dne 18. prosince 1989 o ukazateli kapitálové přiměřenosti úvěrových institucí (Úř. věst. L 386, 30.12.1989, s. 14).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Půjčky plně a zcela zajištěné akciemi finských společností bytové výstavby podle finského zákona o společnostech bytové výstavby z roku 1991 nebo rovnocenných pozdějších předpisů mají stejnou váhu jako hypotéky na obytné nemovitosti podle pravidel stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. c) bodě 1 směrnice.

b) Čl. 11 odst. 4 se vztahuje rovněž na Rakousko a Island.

c) Rakousko a Finsko musí do 1. ledna 1993 vybudovat systém identifikace úvěrových institucí, které nejsou schopny splnit požadavek čl. 10 odst. 1 směrnice. Pro každou z těchto úvěrových institucí musí příslušný orgán přijmout vhodná opatření, aby zajistil, že splní 8 % ukazatel kapitálové přiměřenosti co nejrychleji a nejpozději do 1. ledna 1995. Dokud dotyčné úvěrové instituce nedosáhnou 8 % ukazatele kapitálové přiměřenosti, považují příslušné orgány Rakouska a Finska podle čl. 19 odst. 3 směrnice Rady 89/646/EHS finanční situaci takové úvěrové instituce za nerovnocennou.

19. 391 L 0031: směrnice Komise 91 /31 /EHS ze dne 19. prosince 1990, kterou se upravuje technická definice „mezinárodních rozvojových bank“ ve směrnici Rady 89/647/EHS ze dne 18. prosince 1989 o ukazateli kapitálové přiměřenosti úvěrových institucí (Úř. věst. L 17, 23.1.1991, s. 20).

iii) Dozor a účetnictví

20. 383 L 0350: směrnice Rady 83/350/EHS ze dne 13. června 1983 o kontrole úvěrních ústavů na konsolidované bázi (Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 18).

21. 386 L 0635: směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Rakousko, Norsko a Švédsko provedou směrnici do 1. ledna 1995 a Lichtenštejnsko do 1. ledna 1996. Během přechodného období jsou vzájemně uznávány roční účetní závěrky zveřejňované úvěrovými institucemi smluvních stran pro pobočky.

22. 389 L 0117: směrnice Rady 89/117/EHS ze dne 13. února 1989 o povinnostech poboček usazených ve členském státě, zřízených úvěrovými a finančními institucemi se sídlem mimo tento členský stát, pokud se jedná o zveřejňování ročních účetních dokladů (Úř. věst. L 44, 16.2.1989, s. 40).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Článek 3 se neuplatňuje.

23. 391 L 0308: směrnice Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz (Úř. věst. L 166, 28.6.1991, s. 77).

Postupy pro připojení států ESVO podle článku 101 Dohody:

Odborník z každého státu ESVO se může podílet na úkolech styčného výboru pro předcházení praní peněz, které jsou uvedeny v čl. 13 odst. 1 písm. a) a b). Pokud jde o zapojení odborníků ze států ESVO do úkolů uvedených v čl. 13 odst. 1 písm. c) a d), použijí se odpovídající ustanovení Dohody.

Komise ES včas informuje účastníky o dni schůze výboru a poskytne příslušnou dokumentaci.

III. Trhy s cennými papíry a cenné papíry

i) Kótování cenných papírů a transakce s nimi

24. 379 L 0279: směrnice Rady 79/279/EHS ze dne 5. března 1979 o koordinaci podmínek pro přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů (Úř. věst. L 66, 16.3.1979, s. 21), ve znění:

— 388 L 0627: směrnice Rady 88/627/EHS ze dne 12. prosince 1988 o informacích, které se mají zveřejňovat, když se získává a nebo zcizuje držení velkého počtu cenných papírů v kótované společnosti (Úř. věst. L 348, 17.12.1988, s. 62).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Island provede směrnici do 1. ledna 1995. Během přechodného období zajistí výměnu informací s příslušnými orgány ostatních smluvních stran v otázkách upravených směrnicí.

25. 380 L 0390: směrnice Rady 80/390/EHS ze dne 17. března 1980 o koordinaci požadavků na sestavení, kontrolu a šíření prospektů cenných papírů, které mají být zveřejněny pro přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů (Úř. věst. L 100, 17.4.1980, s. 1), ve znění:

— 387 L 0345: směrnice Rady 87/345/EHS ze dne 22. června 1987 (Úř. věst. L 185, 4.7.1987, s. 81),

— 390 L 0211: směrnice Rady 90/211 /EHS ze dne 23. dubna 1990, kterou se mění směrnice 80/390/EHS pokud se týká vzájemného uznávání písemných veřejných nabídek jako náležitostí kotování cenných papírů na burze (Úř. věst. L 112, 3.5.1990, s. 24).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Článek 25a směrnice, zavedený směrnicí 87/345/EHS, se neuplatňuje.

b) Island provede směrnici do 1. ledna 1995. Během přechodného období zajistí výměnu informací s příslušnými orgány ostatních smluvních stran v otázkách upravených směrnicí.

26. 382 L 0121: směrnice Rady 82/121 /EHS ze dne 15. února 1982 o informacích, které mají pravidelně uveřejňovat společnosti, jejichž akcie byly přijaty ke kotování na burze cenných papírů (Úř. věst. L 48, 20.2.1982, s. 26).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Island provede směrnici do 1. ledna 1995. Během přechodného období musí zajistit výměnu informací s příslušnými orgány ostatních smluvních stran v otázkách upravených směrnicí.

27. 388 L 0627: směrnice Rady 88/627/EHS o zveřejňování informací o nabytí nebo pozbytí podstatného podílu v kótované společnosti (Úř. věst. L 348, 17.12.1988, s. 62).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

Island a Lichtenštejnsko provedou směrnici do 1. ledna 1995. Během přechodného období musí zajistit výměnu informací s příslušnými orgány ostatních smluvních stran v otázkách emisí upravených touto směrnicí.

28. 389 L 0298: směrnice Rady 89/298/EHS ze dne 17. dubna 1989 o koordinaci požadavků na sestavení, kontrolu a šíření prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce převoditelných cenných papírů (Úř. věst. L 124, 5.5.1989, s. 8).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Článek 24 směrnice se neuplatňuje.

b) Island a Lichtenštejnsko provedou směrnici do 1. ledna 1995. Během přechodného období musí zajistit výměnu informací s příslušnými orgány ostatních smluvních stran v otázkách upravených směrnicí.

29. 389 L 0592: směrnice Rady 89/592/EHS ze dne 13. listopadu 1989 o koordinaci předpisů o obchodování zasvěcených osob (Úř. věst. L 334, 18.11.1989, s. 30).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Rakousko, Island a Lichtenštejnsko provedou směrnici do 1. ledna 1995. Během přechodného období musí zajistit výměnu informací s příslušnými orgány ostatních smluvních stran v otázkách emisí upravených touto směrnicí.

b) Článek 11 se neuplatňuje.

ii) Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

30. 385 L 0611: směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 31985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 3), ve znění:

— 388 L 0220: směrnice Rady 88/220/EHS ze dne 22. března 1988, měnící, pokud se týká investiční politiky určitých Ucits, směrnici 85/611/EHS (Úř. věst. L 100, 19.4.1988, s. 31).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V čl. 57 odst. 2 se slova „ke dni provedení této směrnice“ nahrazují slovy „ke dni vstupu Dohody o EHP v platnost“.

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

31. 374 X 0165: doporučení Komise 74/16 5/EHS ze dne 6. února 1974 členským státům o uplatňování směrnice Rady ze dne 24. dubna 1972 (Úř. věst. L 87, 30.3.1974, s. 12).

32. 381 X 0076: doporučení Komise 81/76/EHS ze dne 8. ledna 1981 o urychleném uhrazení nároků z povinného pojištění motorových vozidel (Úř. věst. L 57, 4.3.1981, s. 27).

33. 385 X 0612: doporučení Komise 85/612/EHS ze dne 20. prosince 1985 k čl. 25 odst. 1 druhému pododstavci směrnice Rady 85/611/EHS (Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 19).

34. 387 X 0062: doporučení Komise 87/62/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sledování a kontrole úvěrové angažovanosti úvěrních ústavů (Úř. věst. L 33, 4.2.1987, s. 10).

35. 387 X 0063: doporučení Komise 87/63/EHS ze dne 22. prosince 1986 o zavedení systémů pojištění vkladů ve Společenství (Úř. věst. L 33, 4.2.1987, s. 16).

36. 390 X 0109: doporučení Komise 90/109/EHS ze dne 14. února 1990 o průhlednosti bankovních podmínek týkajících se přeshraničních finančních transakcí v EHS (Úř. věst. L 67, 15.3.1990, s. 39).

PŘÍLOHA X

AUDIOVIZUÁLNÍ SLUŽBY

Seznam uvedený v čl. 36 odst. 2

ÚVOD

Pokud akty uváděné v této příloze obsahují pojmy nebo odkazují na postupy, které jsou specifické pro právní řád Společenství, jako:

— preambule,

— určení aktů Společenství,

— odkazy na území nebo jazyky ES,

— odkazy na práva a povinnosti členských států ES, jejich veřejných subjektů, podniků nebo jednotlivců ve vztahu mezi nimi navzájem a

— odkazy na informační a oznamovací postupy,

použije se Protokol 1 o horizontálních přizpůsobeních, není-li v této příloze stanoveno jinak.

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 389 L 0552: směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (Úř. věst. L 298, 17.10.1989, s. 23).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Pokud jde o státy ESVO, rozumějí se díly podle čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice také díla vytvořená, ve smyslu čl. 6 odst. 3, producenty usazenými ve třetích evropských žernách, se kterými má daný stát ESVO dohodu k tomuto účelu.
Má-li smluvní strana v úmyslu uzavřít dohodu podle čl. 6 odst. 6, informuje o tom Smíšený výbor EHP. Konzultace týkající se obsahu těchto dohod se mohou konat na žádost kterékoli smluvní strany.

b) V článku 15 směrnice se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Státy ESVO mají volnost přikázat kabelovým společnostem působícím na jejich územích, aby kódovaly nebo jinak skryly reklamní šoty na alkoholické nápoje. Tato výjimka se netýká omezení přenosu částí televizních programů jiných, než jsou reklamní šoty alkoholických nápojů. Smluvní strany společně přehodnotí tuto výjimku v roce 1995.“

PŘÍLOHA XI

TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

Seznam uvedený v čl. 36 odst. 2

ÚVOD

Pokud akty uváděné v této příloze obsahují pojmy nebo odkazují na postupy, které jsou specifické pro právní řád Společenství, jako:

— preambule,

— určení aktů Společenství,

— odkazy na území nebo jazyky ES,

— odkazy na práva a povinnosti členských států ES, jejich veřejných subjektů, podniků nebo jednotlivců ve vztahu mezi nimi navzájem a

— odkazy na informační a oznamovací postupy,

použije se Protokol 1 o horizontálních přizpůsobeních, není-li v této příloze stanoveno jinak.

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 387 L 0372: směrnice Rady 87/372/EHS ze dne 25. června 1987 o kmitočtových pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství (Úř. věst. L 196, 17.7.1987, s. 85).

2. 390 L 0387: směrnice Rady 90/387/EHS ze dne 28. června 1990 o vytvoření vnitřního trhu telekomunikačních služeb zavedením otevřeného přístupu k telekomunikační síti (Úř. věst. L 192, 24.7.1990, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V čl. 5 odst. 3 se odkaz na „články 85 a 86 Smlouvy“ vykládá jako odkaz na „články 53 a 54 Dohody“.

b) Island provede směrnici nejpozději do 1. ledna 1995.

3. 390 L 0388: směrnice Komise 90/388/EHS ze dne 28. června 1990 o hospodářské soutěži na trhu telekomunikačních služeb (Úř. věst. L 192, 24.7.1989, s. 10).

4. 390 L 0544: směrnice Rady 90/544/EHS ze dne 9. října 1990 o frekvenčních pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropské soustavy veřejného rádiového pagingu ve Společenství (Úř. věst. L 310, 9.11.1990, s. 28).

5. 391 L 0287: směrnice Rady 91/287/EHS ze dne 3. června 1991 o frekvenčním pásmu, které má být určeno pro koordinované zavádění evropských digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) ve Společenství (Úř. věst. L 144, 8.6.1991, s. 45).

AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou v úvahu obsah těchto aktů:

6. 388 Y 1004(01): usnesení Rady 74/C 157/01 ze dne 30. června 1988 o rozvoji společného trhu pro telekomunikační služby a zařízení do roku 1992 (Úř. věst. C 257, 4.10.1988, s. 1).

7. 389 Y 0511(01): usnesení Rady 89/C 117/01 ze dne 27. dubna 1989 o normalizaci v oblasti informačních technologií a telekomunikací (Úř. věst. C 117, 11.5.1989, s. 1).

8. 389 Y 0801(01): rozhodnutí Rady 89/C 196/04 ze dne 18. července 1989 o posílení koordinace zavádění digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) v Evropském společenství do roku 1992 (Úř. věst. C 196, 1.8.1989, s. 4).

9. 390 Y 0707(02): rozhodnutí Rady 90/C 166/02 ze dne 29. června 1990 o posilování celoevropské spolupráce v oboru radiových kmitočtů zejména s ohledem na služby s celoevropskou dimenzí (Úř. věst. C 166, 7.7.1990, s. 4).

10. 390 Y 3112(01): rozhodnutí Rady 90/C 329/25 ze dne 14. prosince 1990 o konečném stadiu koordinovaného zavádění celoevropského pozemního digitálního globálního systému pro mobilní komunikace ve Společenství (GSM) (Úř. věst. C 329, 31.12.1990, s. 25).

11. 384 X 0549: doporučení Rady 89/549/EHS ze dne 12. listopadu 1984 o provádění harmonizace v oblasti telekomunikací (Úř. věst. L 298, 16.11.1984, s. 49).

12. 384 X 0550: doporučení Rady 84/550/EHS ze dne 12. listopadu 1984 o první etapě otevření přístupu k veřejným telekomunikačním smlouvám (Úř. věst. L 298, 16.11.1984, s. 51).

13. 386 X 0659: doporučení Rady 86/659/EHS ze dne 22. prosince 1986 o koordinovaném zavádění digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) do Evropského společenství (Úř. věst. L 382, 31.12.1986, s. 36).

14. 387 X 0371: doporučení Komise 87/371 /EHS ze dne 25. června 1987 o koordinovaném zavádění celoevropského pozemního globálního systému pro mobilní komunikace do Společenství (Úř. věst. L 196, 17.7.1987, s. 81).

15. 390 X 0543: doporučení Rady 90/543/EHS o koordinovaném zavádění celoevropské soustavy veřejného rádiového pagingu ve Společenství (Úř. věst. L 310, 9.11.1990, s. 23).

16. 391 X 0288: doporučení Rady 91/288/EHS o koordinovaném zavádění digitálního evropského radiotelefonního systému (DECT) ve Společenství (Úř. věst. L 144, 8.6.1991, s. 47).

PŘÍLOHA XII

VOLNÝ POHYB KAPITÁLU

Seznam uvedený v článku 40

ÚVOD

Pokud akty uváděné v této příloze obsahují pojmy nebo odkazují na postupy, které jsou specifické pro právní řád Společenství, jako:

— preambule,

— určení aktů Společenství,

— odkazy na území nebo jazyky ES,

— odkazy na práva a povinnosti členských států ES, jejich veřejných subjektů, podniků nebo jednotlivců ve vztahu mezi nimi navzájem a

— odkazy na informační a oznamovací postupy,

použije se Protokol 1 o horizontálních přizpůsobeních, není-li v této příloze stanoveno jinak.

UVÁDĚNÉ AKTY

1. 388 L 0361: směrnice Rady 88/361 /EHS ze dne 24. června 1988, kterou se provádí článek 67 smlouvy (Úř. věst. L 178, 8.7.1988, s. 5).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Státy ESVO oznámí Smíšenému výboru EHP opatření uvedená v článku 2 směrnice. Společenství oznámí Smíšenému výboru EHP opatření přijatá jeho členskými státy. Výměna informací o těchto opatřeních bude probíhat v rámci Smíšeného výboru EHP.

b) Pro účely opatření uvedených v článku 3 směrnice dodržují státy ESVO dodržovat postup stanovený v protokolu 18. Pro spolupráci mezi smluvními stranami se uplatňují společné postupy stanovené v článku 45 Dohody.

c) Žádná rozhodnutí Společenství přijatá podle čl. 6 odst. 2 směrnice nebudou předmětem postupu podle kapitoly 2 části VII Dohody. O těchto rozhodnutích Společenství informuje ostatní smluvní strany. Omezení, pro která se poskytuje prodloužení přechodných období, mohou být potvrzena v rámci Dohody za stejných podmínek jako ve Společenství.

d) Státy ESVO mohou pokračovat v uplatňování vnitrostátních právních předpisů o vlastnictví cizinců nebo neusedlých osob platných ke dni vstupu Dohoda o EHP v platnost, s výhradou následujících lhůt a v rámci následujících oblastí:

— do 1. ledna 1995 pro Island, pokud jde o operace s krátkodobým pohybem kapitálu, jak je stanoveno v příloze II ke směrnici;

— do 1. ledna 1995 pro Norsko, pokud jde o nabývání domácích cenných papírů a uvádění domácích cenných papírů na zahraniční kapitálový trh;

— do 1. ledna 1995 pro Norsko a Švédsko a do 1. ledna 1996 pro Finsko, Island a Lichtenštejnsko, pokud jde o přímé investice na státním území;

— do 1. ledna 1995 pro Norsko, do 1. ledna 1996 pro Rakousko, Finsko, Island a do 1. ledna 1998 Lichtenštejnsko, pokud jde o investice do nemovitostí na státním území;

— pro Rakousko, pokud jde o přímé investice v odvětví vnitrozemských vodních cest, do doby, kdy bude získán rovnocenný přístup k vodním cestám ES.

e) Během přechodných období nesmějí státy ESVO zacházet s novými a stávajícími investicemi společností nebo státních příslušníků členských států ES nebo jiných států ESVO méně příznivě než podle právních předpisů platných ke dni podpisu Dohody, aniž je dotčeno právo států ESVO přijímat právní předpisy, které jsou v souladu s Dohodou, a zejména předpisy týkající se nákupu objekjů vedlejšího bydlení, které svým účinkem odpovídají právním předpisům, které byly potvrzeny uvnitř Společenství podle čl. 6 odst. 4 směrnice.

f) Odkaz v úvodní části přílohy I směrnice na čl. 68 odst. 3 Smlouvy o EHS se považuje za odkaz na čl. 42 odst. 2 Dohody.

g) Odchylně od článku 40 Dohody a této přílohy může Island nadále pokračovat v odvětvích rybolovu a zpracování ryb v uplatňování omezení platných ke dni podpisu Dohody pro vlastnictví cizinců nebo neusedlých osob.
Tato omezení nesmějí bránit investicím cizích státních příslušníků nebo státních příslušníků, kteří nemají zákonné bydliště na Islandu, do společností, které jsou pouze nepřímo zapojeny do rybolovu nebo zpracování ryb. Vnitrostátní orgány však budou mít právo přikázat společnostem, které byly zcela a nebo částečně získány cizími státními příslušníky nebo státními příslušníky, kteří nemají zákonné bydliště na Islandu, aby se nevěnovaly investicím do činností zpracování ryb nebo rybářských lodí.

h) Odchylně od článku 40 Dohody a této přílohy může Norsko pokračovat v uplatňování omezení platných ke dni podpisu Dohody pro vlastnictví rybářských lodí cizími státními příslušníky.
Tato omezení nesmějí bránit investicím cizích státních příslušníků do pozemního zpracování ryb nebo do společností, které jsou pouze nepřímo zapojeny do rybářského provozu. Vnitrostátní orgány však budou mít právo přikázat společnostem, které byly plně nebo částečně získány cizími státními příslušníky, aby se nevěnovaly jakýmkoli investicím do rybářských lodí.

PŘÍLOHA XIII

DOPRAVA

Seznam uvedený v článku 47

ÚVOD

Pokud akty uváděné v této příloze obsahují pojmy nebo odkazují na postupy, které jsou specifické pro právní řád Společenství, jako:

— preambule,

— určení aktů Společenství,

— odkazy na území nebo jazyky ES,

— odkazy na práva a povinnosti členských států ES, jejich veřejných subjektů, podniků nebo jednotlivců ve vztahu mezi nimi navzájem a

— odkazy na informační a oznamovací postupy,

použije se Protokol 1 o horizontálních přizpůsobeních, není-li v této příloze stanoveno jinak.

ODVĚTVOVÉ ÚPRAVY

I. Pokud akty uváděné v této příloze obsahují odkazy na Smlouvu o EHS, pro účely Dohody

a) se považují za následující odkazy:

— článek 55 EHS = článek 32 EHP

— článek 56 EHS = článek 33 EHP

— článek 57 EHS = článek 30 EHP

— článek 58 EHS = článek 34 EHP

— článek 77 EHS = článek 49 EHP

— článek 79 EHS = článek 50 EHP

— článek 85 EHS = článek 53 EHP

— článek 86 EHS = článek 54 EHP

— článek 92 EHS = článek 61 EHP

— článek 93 EHS = článek 62 EHP

— článek 214 EHS = článek 122 EHP

b) se považují v případě následujících odkazů za nevýznamné:

— článek 75 EHS

— článek 83 EHS

— článek 94 EHS

— článek 95 EHS

— článek 99 EHS

— článek 172 EHS

— článek 192 EHS

— článek 207 EHS

— článek 209 EHS

II. Pro účely Dohody se k seznamu stanovenému v příloze II bodě A.1 nařízení (EHS) č. 1108/70, článku 19 nařízení (EHS) č. 1191/69, článku 1 rozhodnutí 83/418/EHS, článku 3 nařízení (EHS) č. 1192/69, článku 2 nařízení (EHS) č. 2830/77, článku 2 nařízení (EHS) č. 2183/78 a článku 2 rozhodnutí 82/529/EHS se dodává:

„- Österreischische Bundesbahnen

- Valtionrauttiet/Statsjärnvägarna

- Norges Statssbaner

- Statens Järnvägar“

III. Pokud akty uváděné v této příloze stanoví postupy pro řešení sporů mezi členskými státy ES a dojde ke sporu mezi státy ESVO, předloží spor k řešení příslušnému subjektu ESVO s použitím odpovídajících postupů. Pokud dojde ke sporu mezi členským státem ES a státem ESVO, předloží dotčená smluvní strana spor k řešení Smíšenému výboru EHP s použitím odpovídajících postupů.

UVÁDĚNÉ AKTY

I. VNITROZEMSKÁ DOPRAVA

i) Obecné otázky

1. 370 R 1108: nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a a vnitrozemské vodní dopravy (Úř. věst. L 130, 15.6.1970, s. 4), ve znění:

— 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 073, 27.3.1972, s. 90),

— 373 D 0101(01): rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 1973 o úpravě nástrojů týkajících se přistoupení nových členských států k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 002, 1.1.1973, s. 19),

— 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 92),

— 379 R 1384: nařízení Rady (EHS) č. 1384/79 ze dne 25. června 1979 (Úř. věst. L 167, 5.7.1979, s. 1),

— 381 R 3021: nařízení Rady (EHS) č. 3021/81 ze dne 19. října 1981 (Úř. věst. L 302, 23.10.1981, s. 8),

— 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

— 390 R 3572: nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4. prosince 1990, kterým se v důsledku sjednocení Německa mění některé směrnice, rozhodnutí a nařízení v oblasti silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 12).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Vpříloze II nařízení se doplňují tyto položky:

A.1 ŽELEZNICE - hlavní sítě

Viz odvětvové přizpůsobení II.

A.2 ŽELEZNICE - železnice pro veřejnou přepravu, které jsou připojeny na hlavní síť (vyjma městských sítí)

„Rakousko

1. Montafoner Bahn AG

2. Stubaitalbahn AG

3. Achenseebahn AG

4. Zillertaler Verkehrsbetriebe AG

5. Salzburger Stadtwerkee Verkehrsbetriebe (SVB)

6. Bürmoos - Trimmelkam AG

7. Lokalbahn Vöcklamarkt - Attersee AG

8. Lokalbahn Gmunden - Vorchdorf AG

9. Lokalbahn Lambach - Vochdorf - Eggenberg AG

10. Linzer Lokalbahn AG

11. Lokalbahn Neumarkt - Waizenkirchen - Peuerbach AG

12. Lambach - Haag

13. Steiermärkische Landesbahnen

14. KGB Graz-Köflacher Eeisenbahn-und Bergbau-Ges. m. b. H.

15. Raab - Sopron - Ebenfurther Eisenbahn

16. AG der Wiener Lokalbahnen

Finsko

Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna

Norsko

Norges Statsbaner

Švédsko

Nordmark-Klarälvens Järnväg (NKLJ)

Malmö-Limhamns Järnväg (NLJ)

Växjö-Hultsfred-Värterviks Järnväg (VHVJ)

Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)“

B. SILNICE

„Rakousko

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstrassen

3. Landesstrassen

4. Gemeindestrassen

Finsko

1. Päätiet/Huvudvägar

2. Muut maantiet/Örviga landsvägar

3. Paikallistiet/Bygdevägar

4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar

Island

1. Þjóðvegir

2. Sýsluvegir

3. Þjóðvegir i þéttbýli

4. Gótur sveitarfélaga

Lichtenštejnsko

1. Landesstrassen

2. Gemeindestrassen

Norsko

1. Riksveger

2. Fylkesveger

3. Kommunale veger

Švédsko

1. Motorvägar

2. Motortrafikleder

3. Övriga vägar“

2. 370 R 2598: nařízení Komise (EHS) č. 2598/70 ze dne 18. prosince 1970, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970 (Úř. věst. L 278, 23.12.1970, s. 1), ve znění:

— 378 R 2116: nařízení Komise (EHS) č. 2116/78 ze dne 7. září 1978 (Úř. věst. L 246, 8.9.1978, s. 7).

3. 371 R 0281: nařízení Komise (EHS) č. 281/71 ze dne 9. února 1971, kterým se stanoví seznam vodních cest námořního charakteru uvedený v čl. 3 písm. e) nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970 (Úř. věst. L 33, 10.2.1971, s. 11), ve znění:

— 172 B: Akt týkající se podmínek přistoupení Dánského království, Irské republiky a Spojeného království k Evropským společenstvím a přizpůsobení se smlouvám (Úř. věst. L 073, 27.3.1972, s. 92),

— 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 162).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

V příloze se doplňují nové položky, které znějí:

„Finsko

— Saimaan kanava/Saima kanal

— Saimaan vesistö/Saimens vaattendrag

Švédsko

— Trollhätte kanal a Göta älv

— jezero Vänern

— Södertälje kanal

— jezero Mälaren“.

4. 369 R 1191: nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků spojených s veřejnými službami v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 156, 8.6.1969, s. 1), ve znění:

— 172 B: Akt týkající se podmínek přistoupení a přizpůsobení se smlouvám (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 90),

— 373 D 0101(01): rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 1973 o úpravě nástrojů týkajících se přistoupení nových členských států k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 2, 1.1.1973, s. 19),

— 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 92),

— 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 161),

— 390 R 3572: nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4. prosince 1990, kterým se v důsledku sjednocení Německa mění některé směrnice, rozhodnutí a nařízení v oblasti silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 12),

— 391 R 1893: nařízení Rady (EHS) č. 1893/91 ze dne 20. června 1991 (Úř. věst. L 169, 29.6.1991, s. 1).

ii) Infrastruktura

5. 378 D 0174: rozhodnutí Rady 78/174/EHS ze dne 20. února 1987, kterým se zavádí konzultační postup a zřizuje se Výbor pro dopravní infrastrukturu (Úř. věst. L 54, 25.2.1978, s. 15).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

a) V čl. 1 bodě 2, čl. 2 odst. 1 a článku 5 rozhodnutí se slova „v zájmu Společenství“ nahrazují slovy „v zájmu smluvních stran Dohody o EHP“.

b) Čl. 1 odst. 2 písm. c) se neuplatňuje.

Úpravy pro přidružení států ESVO v souladu s článkem 112 Dohody:

Odborník z každého státu ESVO se může podílet na úkolech Výboru pro dopravní infrastrukturu uvedených v tomto rozhodnutí. Komise ES včas informuje účastníky o dni schůze výboru a poskytne příslušnou dokumentaci.

iii) Pravidla hospodářské soutěže

6. 360 R 0011: nařízení Komise č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství (Úř. věst. 52, 16.8.1960, s. 1121/60), ve znění a doplnění:

— 172 B: : Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 148),

— 384 R 3626: nařízení Rady (EHS) č. 3626/84 ze dne 19. prosince 1984 (Úř. věst. L 335, 22.12.1984, s. 4).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Pro uplatňování článků 11 až 26 nařízení viz protokol 21.

7. 368 R 1017: nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 ze dne 19. července 1968 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 175, 23.7.1968, s. 1) (1).

8. 369 R 1629: nařízení Komise (EHS) č. 1629/69 ze dne 8. srpna 1969 o formě, obsahu a dalších podrobnostech stížností podle čl. 10, žádostí podle čl. 12 a oznámení podle čl. 14 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 ze dne 19. července 1968 (Úř. věst. L 209, 21.8.1969, s. 1) (1).

9. 369 R 1630: nařízení Komise (EHS) č. 1630/69 ze dne 8. srpna 1969 o konzultacích podle čl. 26 odst. 1 a odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 ze dne 19. července 1968 (Úř. věst. L 209, 21.8.1969, s. 11). (2).

10. 374 R 2988: nařízení Rady (EHS) č. 2 9 8 8/74 ze dne 26. listopadu 1974 o promlčení v záležitostech stíhání a výkonu práva v oblasti dopravy a hopodářské soutěže v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. L 319, 29.11.1974, s. 1) (2).

iv) Státní podpora

11. 370 R 1107: nařízení Rady (EHS) č. 1107/70 ze dne 4. června 1970 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 130, 15.6.1970, s. 1), ve znění a doplnění:

— 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 149),

— 375 R 1473: nařízení Rady (EHS) č. 1473/75 ze dne 20. května 1975 (Úř. věst. L 152, 12.6.1975, s. 1),

— 382 R 1658: nařízení Rady (EHS) č. 1658/82 ze dne 10. června 1982 doplňující ustanovením o kombinované dopravě nařízení (EHS) č. 1107/70 (Úř. věst. L 184, 29.6.1982, s. 1),

— 389 R 1100: nařízení Rady (EHS) č. 1100/89 ze dne 27. dubna 1989 (Úř. věst. L 116, 28.4.1989, s. 24).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

V článku 5 se „Komisí“ rozumí „příslušný orgán, jak je vymezen v článku 62 Dohody o EHP“.

v) Usnadnění přechodu hranic

12. 389 R 4060: nařízení Rady (EHS) č. 4060/89 ze dne 21. prosince 1989 o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční a vnitrozemské vodní dopravě (Úř. věst. L 390, 30.12.1989, s. 18).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a) Podle článku 17 dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Rakouskou republiku o tranzitu zboží po silnici a železnici (dále jen „tranzitní dohoda“) může Rakousko provádět kontroly na hranicích, aby ověřilo dodržování systému ekobodů podle článků 15 a 16 tranzitní dohody.
Všechny smluvní strany, kterých se to týká, mohou provádět kontroly na hranici pro ověření doplňování dohod o kvótách uváděných v článku 16 tranzitní dohody, které nejsou nahrazeny systémem ekobodů, a dohod o kvótách poskytovaných na základě dvoustranných dohod mezi Rakouskem na jedné straně a Finskem, Norskem a Švédskem na straně druhé.
Všechny ostatní kontroly se musí provádět podle nařízení.

vi) Kombinovaná doprava

13. 375 L 0130: směrnice Rady 75/130/EHS ze dne 17. února 1975 o stanovení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (Úř. věst. L 48, 22.2.1975, s. 31), ve znění:

— 379 L 0005: směrnice Rady 79/5/EHS ze dne 19. prosince 1978 (Úř. věst. L 5, 9.1.1979, s. 33),

— 382 L 0003: směrnice Rady 82/3/EHS ze dne 21. prosince 1981 (Úř. věst. L 5, 9.1.1979, s. 12),

— 382 L 0603: směrnice Rady 82/603/EHS ze dne 28. července 1982 (Úř. věst. L 247, 23.8.1982, s. 6),

— 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 163),

— 386 L 0544: směrnice Rady 86/544/EHS ze dne 10. listopadu 1986 (Úř. věst. L 320, 15.11.1986, s. 33),

— 391 L 0224: směrnice Rady 92/224/EHS ze dne 27. března 1991 (Úř. věst. L 103, 23.4.1991, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto: