Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 30/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

Datum vyhlášení 15.03.2010
Uzavření smlouvy 24.06.2008
Platnost od 01.01.2010
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. června 2008 byl v Bruselu podepsán a Rozhodnutím Rady Evropské unie a Komise č. 2009/990/ES, Euratom ze dne 17. listopadu 20091) uzavřen Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii2).

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dne 1. ledna 2010 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

České znění Protokolu ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


PROTOKOL

k dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

dále jen „členské státy“, zastoupené Radou Evropské unie, a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ A EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

dále jen „Společenství“ zastoupená Radou Evropské unie a Evropskou komisí,

na jedné straně, a

REPUBLIKA TÁDŽIKISTÁN

na straně druhé,

pro účely tohoto protokolu dále jen „strany“,

S OHLEDEM NA ustanovení Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Bulharskou republikou a Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, která byla podepsána v Lucemburku dne 25. dubna 2005 a uplatňuje se ode dne 1. ledna 2007,

VZHLEDEM K nové situaci ve vztazích mezi Republikou Tádžikistán a Evropskou unií vyplývající z přistoupení dvou nových členských států k EU, která otevírá možnosti a přináší výzvy pro spolupráci mezi Republikou Tádžikistán a Evropskou unií,

BEROUCE V ÚVAHU přání stran zajistit dosažení a provádění cílů a zásad dohody o partnerství a spolupráci,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Bulharská republika a Rumunsko se stávají stranami Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé, podepsané v Lucemburku dne 11. října 2004, (dále jen „dohoda“) a přijímají a berou na vědomí, stejně jako ostatní členské státy Společenství, znění dohody i společných prohlášení, výměn dopisů a prohlášení Republiky Tádžikistán připojených k závěrečnému aktu podepsanému ve stejný den.

Článek 2

Tento protokol tvoří nedílnou součást dohody.

Článek 3

1. Tento protokol schválí Společenství, Rada Evropské unie jménem členských států a Republika Tádžikistán podle svých vlastních postupů.

2. Strany si vzájemně oznámí dokončení příslušných postupů uvedených v předchozím odstavci. Listiny o schválení se uloží u generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Článek 4

1. Tento protokol vstupuje v platnost stejným dnem jako dohoda, pokud všechny listiny o schválení budou uloženy k uvedenému dni.

2. Pokud všechny listiny o schválení k uvedenému dni uloženy nebudou, vstupuje protokol v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po uložení poslední listiny o schválení.

3. Pokud všechny listiny o schválení tohoto protokolu nebudou uloženy ke dni vstupu dohody v platnost, je tento protokol od uvedeného dne uplatňován prozatímně.

Článek 5

1. Znění dohody, závěrečného aktu a všech dokumentů k němu připojených jsou vypracována v jazyce bulharském a rumunském.

2. Uvedená znění se připojují k tomuto protokolu a mají stejnou platnost jako znění v ostatních jazycích, ve kterých byly sepsány dohoda, závěrečný akt a dokumenty k němu připojené.

Článek 6

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a tadžickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.


Съставено в Брюксел на двадесет и четвърти юни две хиляди и осма година.
Hecho en Bruselas, el veinticuatro de junio de dosmile ocho.
V Bruselu dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce osm.
Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende juni to tusind og otte.
Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Juni zweitausendacht.
Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Brüsselis.
’Eγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Brussels on the twenty-fourth day of June in the year two thousand and eight.
Fait à Bruxelles, le vingt-quatre juin deux mille huit.
Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro giugno duemilaotto.
Bríselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év június huszonnegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fl-erbgħa u għoxrín jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.
Gedaan te Brussel, de vierentwintigste juni tweeduizend acht.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące ósmego.
Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Junho de dois mil e oito.
Încheiat la Bruxelles, la douăzeci şi patru iunie două mii opt.
V Bruseli dňa dvadsiateho štvrtého júna dvetisícosem.
V Bruslju, dne štiriindvajsetega junija leta dva tisoč osem.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Som skedde i Bryssel den tjugofjärde juni tjugohundraåtta.

За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za dŕžave članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Аз Љониби Давлатіьои Аъзо

За Европсйската общност
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvá
Za Evropski skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
Аз Љониби Иттињоди Аврупо

За Република Таджикистан
Por la República de Tayikistán
Za Republiku Tadžikistán
For Republikken Tadsjikistan
Für die Republik Tadschikistan
Tadžikistani Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατια του Τατζικισταν
For the Republic of Tajikistan
Pour la République du Tadjikistan
Per la Repubblica del Tagikistan
Tadžikistānas Republikas vārdā
Tadžikistano Respublikos vardu
A Tádzsik Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tat-Taġikistan
Voor de Republiek Tadzjikistan
W imieniu Republiki Tadżykistanu
Pela República do Tajiquistão
Pentru República Tadjikistan
Za Tadžickú republiku
Za Republiko Tadžikistan
Tadžikistanin tasavallan puolesta
För republiken Tadzjikistan
Аз Љониби Љумнурин Тољикистон

Poznámky pod čarou

1) Úř. věstník L 350, 29. 12. 2009, s. 52.

2) Dohoda o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tádžickou republikou na straně druhé, podepsaná dne 11. října 2004 v Lucemburku byla vyhlášena pod č. 29/2010 Sb. m. s.

Přesunout nahoru