Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 3/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v oblasti protiraketové obrany

Datum vyhlášení 21.01.2010
Uzavření smlouvy 31.10.2008
Platnost od 29.11.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. října 2008 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v oblasti protiraketové obrany.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XV odst. 15.1 dne 29. listopadu 2009.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI PROTIRAKETOVÉ OBRANY

PREAMBULE

Vláda České republiky a vláda Spojených států amerických (dále jen „smluvní strany“):

sdílejíce společný zájem na obraně a bezpečnosti Severoatlantické oblasti, včetně zájmu čelit nebezpečí mezinárodního terorismu, šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů ve formě balistických raket, vzájemně uznávají protiraketovou obranu jako jeden z nástrojů proti šíření technologií sloužících pro balistické střely;

uznávajíce práva a závazky vyplývající z jejich účasti v Severoatlantické smlouvě, podepsané ve Washingtonu, D.C., dne 4. dubna 1949 (dále jen „Severoatlantická smlouva“);

berouce v úvahu deklaraci pražského summitu NATO vydanou hlavami států a vlád účastnících se jednání Severoatlantické rady dne 21. listopadu 2002, ve které byla znovu potvrzena potřeba čelit nebezpečí zbraní hromadného ničení a jejich nosičů ve formě balistických raket;

uznávajíce potřebu rozvinout systém protiraketové obrany, podporujíce aktivity NATO v této oblasti a vědomy si pokroku dosaženého NATO od konání Pražského summitu v roce 2002, a to v oblasti rozvoje vlastního systému protiraketové obrany;

berouce v úvahu deklaraci bukurešťského summitu NATO vydanou hlavami států a vlád účastnících se jednání Severoatlantické rady dne 3. dubna 2008, ve které byl znovu potvrzen princip nedělitelnosti bezpečnosti spojenců, stejně tak jako solidarita NATO, pokud jde o protiraketovou obranu;

uznávajíce platnost Smlouvy mezi stranami Severoatlantické smlouvy týkající se statutu jejich ozbrojených sil (dále jen „NATO SOFA“) ze dne 19. června 1951;

uznávajíce platnost Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, podepsané v Praze dne 19. září 1995, v platném znění (dále jen „GSOMIA“), Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o bezpečnosti informací, podepsané v Bruselu dne 6. března 1997 (dále jen „Dohoda NATO o bezpečnosti informací“) a Dohody NATO o předávání technických informací pro účely obrany podepsané v Bruselu dne 19. října 1970 (dále jen „Dohoda NATO o technických informacích“);

uznávajíce rozhodnutí vlády Spojených států amerických vyvinout a rozmístit systém protiraketové obrany pro ochranu jejich území, přátel a spojenců a rozmístěných jednotek před balistickými raketami veškerého dosahu a ve všech fázích jejich letu;

připraveny rozvinout dlouhotrvající spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti, stejně tak jako v souvisejících oblastech průmyslu, vědy a technologie, tj. zejména v oblastech obranného výzkumu a vývoje, zkoušek a vyhodnocování;

vítajíce ujištění Spojených států amerických ohledně jejich připravenosti rozšířit pokrytí protiraketovou obranou a v závislosti na vývoji systému protiraketové obrany Spojených států (dále jen „Systém“) a na dalších politických a finančních ujednáních jej poskytnout České republice a spojencům v NATO;

odhodlány spojit síly pro pokračující podporu mezinárodního míru a bezpečnosti, a pro společnou bezpečnost České republiky a Spojených států amerických;

se dohodly takto:

ČLÁNEK I

DEFINICE

1.1 Informace: Znalost, kterou je možno sdělit jakýmikoli prostředky, bez ohledu na jejich podobu či druh, včetně, ale ne výlučně, povahy vědecké, technické, obchodní či finanční; dále také fotografie, zprávy, příručky, data o hrozbách, zkušební a testovací data, počítačový software, design, specifikace, procesy, techniky, objevy, výkresy, technické poznámky, zvukové nahrávky, obrázková a jiná grafická zobrazení, ať už ve formě magnetického pásku, v paměti počítače, nebo v jiné formě, a ať už je předmětem práv duševního vlastnictví nebo nikoli.

1.2 Kontrolovaná neutajovaná informace: Neutajovaná informace, na niž se vztahují omezení k přístupu a nakládání s ní v souladu s platnými národními právními předpisy. Mohlo by se jednat o informaci, která již není utajovaná, ale stále zůstává pod kontrolou.

1.3 Utajovaná informace: Úřední informace, která vyžaduje ochranu z důvodu národní bezpečnosti a je takto označena příslušným stupněm utajení. Tato informace může být ve formě ústní, obrazové, magnetické, elektronické nebo listinné nebo ve formě materiálu, vybavení nebo technologie.

1.4 Podpůrný personál dodavatelů: Osoby specificky určené k poskytování administrativní, manažerské, vědecké nebo technické podpory smluvní straně na základě smlouvy o takové podpoře.

1.5 Třetí strana: Znamená vládu jinou než smluvní strana a jakékoli fyzické osoby nebo jiné právní subjekty, jejichž vláda není smluvní stranou této Dohody.

ČLÁNEK II

ÚČEL

2.1 Účelem této Dohody je prozkoumání možností a způsobů navázání spolupráce, zapojení do společného výzkumu, vývoje, provedení, zkoušek, přímé průmyslové spolupráce včetně vzájemného sdílení technologií, výroby, rozmístění a podpory dohodnutých prvků integrované obrany před balistickými raketami odpálenými proti území nebo ozbrojeným silám smluvních stran či jejich spojenců.

2.2 Tato Dohoda poskytne rámec pro nejužší možné zapojení České republiky do programu Systému a poskytne České republice, jak vládě, tak průmyslu, hlubší náhled do programu Systému, z něhož budou mít prospěch obě smluvní strany. Tato Dohoda bude také prosazovat a umožňovat spravedlivé příležitosti pro zapojení průmyslu České republiky a Spojených států amerických do programu Systému.

ČLÁNEK III

ROZSAH

3.1 Rozsah této Dohody zahrnuje spolupráci týkající se kooperativního výzkumu, vývoje, provedení, zkoušek, přímé průmyslové spolupráce včetně vzájemného sdílení technologií, výroby, rozmístění a podpory dohodnutých prvků zahrnutých smluvními stranami do integrovaného Systému.

3.2 Jednotlivé oblasti spolupráce týkající se jak činnosti vlády, tak i průmyslu, budou upraveny v prováděcích dohodách k této Dohodě. Takovéto prováděcí dohody mohou zahrnovat, mimo jiné, program spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje, zkoušek a vyhodnocování a jiné aktivity týkající se programu Systému.

3.3 Tato Dohoda definuje a stanovuje obecné principy platné pro započetí, průběh a řízení kooperativních aktivit založených prováděcími dohodami k této Dohodě. Každá prováděcí dohoda bude obsahovat specifická ustanovení týkající se účelu, rozsahu prací, sdílení úkolů, struktury řízení, finančního uspořádání, zpřístupnění a použití informací, převodů na třetí strany, a v případě potřeby ustanovení týkající se smluvních podmínek a personálních otázek, stupně utajení a dalších záležitostí dle potřeby.

3.4 Tato Dohoda neposkytuje oprávnění k uzavírání jakýchkoli smluv v souvislosti s činnostmi v oblasti spolupráce touto Dohodou založených. Takové oprávnění bude odvozeno pouze ze smluvními stranami samostatně uzavřených prováděcích dohod k této Dohodě. Žádná ze smluvních stran nebude vznášet nároky na sdílení práce nebo jiné průmyslové nebo obchodní kompenzace v souvislosti s touto Dohodou.

ČLÁNEK IV

ŘÍZENÍ

4.1 Provádění této Dohody bude koordinováno Ministerstvem obrany České republiky jako výkonným orgánem České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických jako výkonným orgánem Spojených států amerických (společně „výkonné orgány“).

4.2 Ke kontrole všech činností prováděných na základě této Dohody bude výkonnými orgány ustaven
Výkonný řídící výbor. Výkonný řídící výbor bude složen z náměstka ministra obrany České republiky a ředitele Agentury pro protiraketovou obranu Ministerstva obrany Spojených států amerických (dále jen „MDA“), nebo ze zástupců jimi určených. Jednáním Výkonného řídícího výboru bude předsedat jeho pořádající člen. Rozhodnutí Výkonného řídícího výboru budou přijímána na základě konsensu. Výkonný řídící výbor se bude pravidelně scházet nejméně jednou ročně a může být také svolán na základě požadavku jedné ze smluvních stran.

4.3 Při řízení a kontrole všech činností prováděných podle této Dohody je Výkonný řídící výbor zodpovědný za určení vzájemně výhodných činností spolupráce, poskytování oprávnění k výměně informací v souladu s národními bezpečnostními předpisy a předpisy o zpřístupnění informací poskytující smluvní strany, schvalování opatření týkajících se bezpečnosti a finančního řízení, monitorování převodů na třetí strany, provádění přezkumu a schvalování plánů práce a doporučování prováděcích dohod k této Dohodě. Výkonný řídící výbor bude řešit záležitosti týkající se obou smluvních stran vzniklé při provádění této Dohody a nevyřízené na nižší úrovni.

4.4 Smluvní strany mohou ustanovit programový personál k obsazení specifických pozic v souladu s budoucími prováděcími dohodami k této Dohodě.

ČLÁNEK V

FINANČNÍ USTANOVENÍ

5.1 Provádění této Dohody nevyžaduje samo o sobě žádné finanční náklady, výjimku tvoří pouze náklady na národní zastoupení při zasedáních a náklady na uskutečnění návštěv podle této Dohody. V souladu s článkem III této Dohody, každá její prováděcí dohoda bude obsahovat specifická ustanovení týkající se finančních záležitostí, včetně spravedlivého podílu na finančních a nefinančních nákladech souvisejících s činnostmi prováděnými na základě jednotlivých prováděcích dohod.

5.2 Smluvní strany ponesou veškeré náklady spojené s jakýmkoli specifickým národním požadavkem, který bude určen k uspokojení jejich vlastních potřeb. Také budou odpovědny za náklady spojené s národním zastoupením na zasedáních. Smluvní strana bude ihned informovat druhou smluvní stranu o tom, že dostupné finanční prostředky nepostačují ke krytí jejich závazků vzešlých z budoucích prováděcích dohod k této Dohodě. V takových případech budou smluvní strany ihned spolu konzultovat danou záležitost, a to s možností pokračovat na změněném či sníženém základě.

ČLÁNEK VI

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A POUŽITÍ INFORMACÍ

6.1 Obě smluvní strany uznávají, že úspěšná spolupráce záleží na úplné a rychlé výměně informací. Ministerstvo obrany České republiky za vládu České republiky a MDA za vládu Spojených států amerických budou nakládat se všemi informacemi vyměněnými na základě této Dohody mezi vládami a mezi vládou a průmyslem v souladu s odst. 1 článku XIV (Obecná ustanovení) této Dohody. Obě smluvní strany si poskytnou možnost dostatečného seznámení se s opatřeními zajišťujícími ochranu sdílených informací.

6.2 Výměna informací týkajících se Systému může být uskutečněna pouze na základě této Dohody a pouze v případě, že poskytnutí takové informace je nezbytné pro splnění účelu této Dohody či pro sjednání prováděcích dohod k ní.

6.3 Smluvní strany včetně podpůrného personálu dodavatelů mohou použít informaci vyměněnou na základě této Dohody pouze pro vlastní potřeby a pro účely vyhodnocení tak, jak je uvedeno v článku II (Účel) této Dohody. Prováděcí dohody k této Dohodě mohou určit další možnosti použití takovýchto vyměněných informací.

6.4 Žádná informace poskytnutá podle této Dohody nebude bez předchozího písemného souhlasu poskytující smluvní strany, ve kterém specifikuje její oprávněné užití, použita přijímající smluvní stranou nebo podpůrným personálem dodavatelů pro jakýkoli jiný účel, než pro který byla opatřena. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení v této Dohodě, přijímající smluvní strana bez předchozího písemného souhlasu poskytující smluvní strany nezpřístupní informaci vyměněnou nebo vytvořenou podle této Dohody třetí straně, s výjimkou podpůrného personálu dodavatelů přijímající smluvní strany. Výměna informací týkající se jakékoli prováděcí dohody k této Dohodě bude specifikována v každé prováděcí dohodě. Informace vyměněné na základě této Dohody budou zpřístupněny přijímající smluvní stranou třetím stranám pouze v souladu s článkem X (Převody na třetí stranu) této Dohody.

6.5 Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení v tomto článku bude informace vyměněna pouze pokud její výměnou nevznikne škoda držitelům vlastnických práv a pokud zpřístupnění je v souladu s národními právními předpisy a předpisy o zpřístupnění informací poskytující smluvní strany. Smluvní strany si vzájemně poskytnou veškerou součinnost k usnadnění zpřístupňování informací podle této Dohody, a to v souladu s jejich národními právními předpisy a předpisy o zpřístupnění informací. Jakákoli konkrétní omezení týkající se zpřístupňování informací budou specifikována v prováděcích dohodách k této Dohodě.

6.6 Tato Dohoda nezakládá jakékoli právo na převod vlastnictví informací. Informace zůstanou vlastnictvím smluvní strany, která je jejich původcem, nebo jejích dodavatelů.

6.7 Do každé prováděcí dohody k této Dohodě smluvní strany zahrnou ustanovení týkající se druhu informací, které mohou být vyměněny na základě prováděcí dohody, a to včetně povoleného způsobu použití daných informací.

6.8 Všechny neutajované informace, které jsou předmětem vlastnických zájmů, budou určeny a označeny, a bude se s nimi zacházet v souladu s článkem VII (Kontrolované neutajované informace) této Dohody. Všechny utajované informace, na které se vztahují vlastnická práva, budou takto určeny a označeny, a bude s nimi zacházeno v souladu s článkem IX (Utajované informace) této Dohody.

6.9 Převod informací na dodavatele podle této Dohody se uskuteční v souladu s příslušnými právními předpisy smluvních stran týkajícími se kontroly vývozu.

ČLÁNEK VII

KONTROLOVANÉ NEUTAJOVANÉ INFORMACE

7.1 S výjimkou případů, kdy to písemně povolí smluvní strana, která je původcem takových informací, bude s kontrolovanými neutajovanými informacemi poskytovanými nebo vytvářenými podle této Dohody nakládáno takto:

7.1.1 Takové informace se užívají pouze k účelům povoleným smluvní stranou, která je jejich původcem.

7.1.2 Přístup k takovým informacím je omezen na osoby, jejichž přístup je nezbytný pro povolený způsob užití.

7.1.3 Příjemce neposkytne kontrolované neutajované informace žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, která je jejich původcem.

7.1.4 Každá smluvní strana učiní všechna zákonná opatření, která mohou zahrnovat utajení na vnitrostátní úrovni, aby zabránila dalšímu zpřístupnění kontrolovaných neutajovaných informací (i žádostmi podanými podle jakýchkoli platných národních právních předpisů), s výjimkou případů uvedených shora v pododstavci 7.1.2 tohoto článku, pokud smluvní strana, která je původcem takových informací, nedá k takovému zpřístupnění souhlas. Dojde-li k nepovolenému zpřístupnění nebo je-li pravděpodobné, že by informace mohly být dále zpřístupněny na základě jakýchkoli platných národních právních předpisů, před takovýmto případným zpřístupněním bude okamžitě vyrozuměna smluvní strana, která je původcem informací.

7.2 Za účelem usnadnění příslušného nakládání, smluvní strana, která je původcem informací, zajistí příslušné označení kontrolovaných neutajovaných informací. Spojené státy označí informaci, která podléhá vývozní kontrole, jako „U.S. ITAR Controlled Information“.

7.3 Veškeré informace, jejichž zpřístupňování a užívání podléhá omezením s ohledem na práva duševního vlastnictví, budou identifikovány a řádně označeny, a s takovými informacemi bude nakládáno jako s kontrolovanými neutajovanými informacemi nebo jako s utajovanými informacemi v závislosti na jejich stupni utajení.

7.4 Ustanovení této Dohody nemají nahradit jakékoli stávající mezinárodní dohody platné pro smluvní strany týkající se poskytování technického materiálu nebo práv duševního vlastnictví, včetně Dohody NATO o technických informacích.

7.5 Dříve než povolí poskytnutí kontrolovaných neutajovaných informací dodavatelům, podpůrnému personálu dodavatelů nebo případným dodavatelům, smluvní strany zajistí, aby takoví dodavatelé byli právně zavázáni nakládat s takovými informacemi v souladu s ustanoveními tohoto článku a v souladu s platnými vývozními opatřeními a předpisy dané smluvní strany.

ČLÁNEK VIII

ORGANIZACE NÁVŠTĚV V ZAŘÍZENÍCH

8.1 Každá ze smluvních stran povolí návštěvu osob náležejících druhé smluvní straně (včetně nevládních osob) do příslušných zařízení za předpokladu, že obě smluvní strany návštěvu schválily, osoby mají příslušné bezpečnostní prověření a vykonání návštěvy je potřebné pro plnění jejich pracovních povinností.

8.2 Všechny tyto navštěvující osoby musí dodržovat bezpečnostní předpisy hostitelské strany. Jakákoli informace zveřejněná či poskytnutá návštěvě bude považována za poskytnutou smluvní straně, ke které návštěva náleží, a budou se na ni vztahovat ustanovení této Dohody.

8.3 Žádosti o návštěvy zaměstnanců jedné smluvní strany v zařízeních druhé smluvní strany budou předkládány úřední cestou. Budou v souladu se schválenými návštěvními postupy hostitelské země a budou odkazovat na tuto Dohodu. Seznamy osob každé smluvní strany, u kterých se předpokládá opakovaný vstup do zařízení, budou předloženy úřední cestou v souladu s postupy platnými pro opakované mezinárodní návštěvy.

ČLÁNEK IX

UTAJOVANÉ INFORMACE

9.1 Veškeré utajované informace poskytované či vytvářené podle této Dohody budou uchovávány, předávány a zabezpečeny a bude s nimi nakládáno v souladu s GSOMIA s výjimkou, že s utajovanými informacemi NATO bude nakládáno v souladu s Dohodou NATO o bezpečnosti informací.

ČLÁNEK X

PŘEVODY NA TŘETÍ STRANU

10.1 Bez předchozího písemného souhlasu poskytující smluvní strany se přijímající smluvní strana zavazuje neprodat, nepřevést nárok, nepřevést vlastnictví nebo jinak nezpřístupnit vyměněnou informaci třetí straně, pokud nevznikla na základě této Dohody, kromě informací vzniklých na základě této Dohody. Smluvní strana poskytující informaci bude výhradně zodpovědná za poskytnutí oprávnění k jakémukoli převodu, a v případě potřeby také za specifikaci způsobu a podmínek jeho realizace.

10.2 Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, smluvní strany neprodají, nepřevedou nárok, nepřevedou vlastnictví či jinak nezveřejní informaci vzniklou podle této Dohody třetí straně. Takovýto zákaz se netýká prováděcích dohod nebo jiných souvisejících dokumentů. V případě převodu si převádějící smluvní strana předem opatří písemné záruky třetí strany, že informace budou použity pouze k účelu, pro který byly poskytnuty, že neumožní jejich další převod, ani že je sama nepřevede.

10.3 V každé prováděcí dohodě k této Dohodě si smluvní strany sjednají specifická ustanovení týkající se převodů na třetí strany. V žádné prováděcí dohodě však není možné změnit definici třetí strany uvedenou v této Dohodě. Tato specifická ustanovení týkající se převodů na třetí strany by vždy měla zohledňovat finanční nebo nefinanční příspěvek každé ze smluvních stran, a dále možný dopad na Systém.

ČLÁNEK XI

ODPOVĚDNOST A NÁROKY NA NÁHRADU ŠKODY

11.1 Nároky na náhradu škody proti smluvní straně či jejímu personálu budou vyřešeny v souladu s článkem VIII NATO SOFA. Civilní zaměstnanci smluvních stran přidělení k výkonu pracovních povinností na jejich ministerstva obrany budou pro účely článku VIII NATO SOFA považováni za členy civilní složky ve smyslu článku I NATO SOFA v době, kdy budou přítomni na území druhé smluvní strany v souladu s účelem této Dohody.

11.2 Nároky na náhradu škody vzniklé na základě nebo v souvislosti s jakoukoli smlouvou uzavřenou na základě prováděcí dohody k této Dohodě budou vyřešeny v souladu s ustanovením dané smlouvy.

11.3 Pro účely tohoto článku nebudou zaměstnanci ani zástupci dodavatelů považováni za civilní personál zaměstnaný smluvní stranou podle NATO SOFA.

ČLÁNEK XII

CLA, DANĚ A JINÉ POPLATKY

12.1 Cla, daně a jiné poplatky budou uplatňovány v souladu s příslušnými právními předpisy smluvních stran. Pokud to platné právní předpisy dovolí, smluvní strany budou usilovat, aby taková jednoduše identifikovatelná cla, daně a jiné poplatky, stejně tak jako kvantitativní či jiná omezení dovozu a vývozu, nebyla uplatněna v souvislosti s pracemi prováděnými na základě této Dohody.

12.2 Každá ze smluvních stran vyvine veškeré možné úsilí k zabezpečení, že cla, daně a jiné poplatky budou uplatňovány tak, aby měly příznivý dopad na efektivní a hospodárné provádění prací.

12.3 Pokud je nezbytné uložit výše uvedené poplatky v souvislosti s právními předpisy nebo politikami Evropské unie (dál jen „EU“), pak tyto poplatky ponese příjemce. Z tohoto důvodu bude při dovozu vybavení, jeho částí nebo komponentů pocházejících mimo EU zásilka pokračovat až do místa svého finálního určení, a to včetně příslušných celních dokladů umožňujících zaplacení poplatků. Uložené poplatky budou představovat náklady člena EU nezahrnované do jeho příspěvku na společnou činnost.

ČLÁNEK XIII

ŘEŠENÍ SPORŮ

13.1 Jakékoli spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo provádění této Dohody se řeší jednáním mezi smluvními stranami bez použití jakékoli vnější jurisdikce, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak.

ČLÁNEK XIV

OBECNÁ USTANOVENÍ

14.1 Veškeré činnosti smluvních stran prováděné na základě této Dohody a jakékoli její prováděcí dohody budou uskutečňovány v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně předpisů o kontrole vývozu. Takovéto činnosti budou podřízeny dostupnosti finančních prostředků.

14.2 V případě rozporu mezi ustanoveními této Dohody a jakékoli prováděcí dohody mají přednost ustanovení této Dohody, pokud tato Dohoda nestanoví jinak.

14.3 Tato Dohoda nezabraňuje smluvním stranám, aby uzavřely další dohody nebo ujednání v oblasti spolupráce v protiraketové obraně.

ČLÁNEK XV

VSTUP V PLATNOST, DOBA TRVÁNÍ, ZMĚNY A UKONČENÍ PLATNOSTI

15.1 Tato Dohoda, která se skládá z 15 článků, vstoupí v platnost 30 dnů po pozdější písemné notifikaci, kterou se smluvní strany vzájemně informují, že jejich veškeré vnitrostátní schvalovací procedury, nezbytné pro vstup této Dohody v platnost, byly splněny, a zůstane v platnosti po dobu 25 let.

15.2. Tato Dohoda může být doplněna pouze na základě písemného souhlasu obou smluvních stran.

15.3 Platnost této Dohody může být kdykoli ukončena, a to vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. V takovém případě ještě přede dnem jejího ukončení bude Výkonný řídící výbor konzultovat za účelem zajištění co možná nejekonomičtějších a nejspravedlivějších podmínek ukončení platnosti podle ustanovení této Dohody.

15.4 Smluvní strana může vypovědět tuto Dohodu na základě písemného oznámení druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 180 dnů. Takovéto oznámení bude předmětem okamžitých konzultací Výkonného řídícího výboru za účelem rozhodnutí o příslušných krocích k ukončení platnosti Dohody. Smluvní strana, která vypoví tuto Dohodu, bude minimalizovat dopad svého jednání na druhou smluvní stranu tak, že bude pokračovat ve své účasti, finanční nebo jiné, do data ukončení platnosti této Dohody. V každém případě nepřekročí náklady smluvní strany ukončující platnost této Dohody její celkový finanční příspěvek na společně schválené aktivity, berouce v úvahu prostředky již vynaložené smluvními stranami ukončujícími platnost této Dohody.

15.5 Bez ohledu na vypovězení či ukončení platnosti této Dohody utajované informace vyměněné nebo vytvořené při provádění této Dohody budou i nadále chráněny v souladu s ustanoveními GSOMIA do té doby, než poskytující smluvní strana zbaví druhou smluvní stranu tohoto závazku.

15.6 Bez ohledu na vypovězení či ukončení platnosti této Dohody, informace, jiné než ty uvedené v článku IX (Utajované informace), vyměněné při provádění této Dohody, budou i nadále chráněny v souladu s ustanoveními této Dohody tak, jak to dovolují platné národní právní předpisy.


NA DŮKAZ TOHO, níže podepsaní, majíce k tomu odpovídající zmocnění, tuto Dohodu podepsali.

Dáno v Praze dne 31. října 2008 ve dvou původních vyhotoveních v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
MUDr. Martin Barták v. r.
I. náměstek ministryně obrany

Za vládu Spojených států amerických
Henry Obering v. r.
ředitel Agentury pro protiraketovou obranu

Přesunout nahoru