Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 21/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového přes hranice států na území Šumavy mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky

Datum vyhlášení 02.03.2010
Uzavření smlouvy 13.10.2009
Platnost od 13.10.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. října 2009 byla ve Vídni podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového přes hranice států na území Šumavy mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku X dnem podpisu.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


AGREEMENT ON COOPERATION IN THE AREA OF FOREST PROTECTION AGAINST TRANSBOUNDARY EXPANSION OF SPRUCE BARK BEETLE IN ŠUMAVA BETWEEN THE MINISTRY OF THE ENVIRONMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE FEDERAL MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY, ENVIRONMENT AND WATER MANAGEMENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA

PŘEKLAD

DOHODA

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OCHRANY LESA PROTI ŠÍŘENÍ LÝKOŽROUTA SMRKOVÉHO PŘES HRANICE STÁTŮ NA ÚZEMÍ ŠUMAVY

MEZI MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SPOLKOVÝM MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ RAKOUSKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí České republiky a Spolkové ministerstvo zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství a Rakouské republiky, dále jen “strany“, se zavazují

■ uznávat práva a povinnosti každé strany chránit životní prostředí, přírodu a lesy v souladu s vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy Společenství, a respektovat jiné mezinárodní závazky;

■ uvědomovat si odpovědnost za zachování a podporu biologické rozmanitosti lesních stanovišť pro stávající a budoucí generace;

■ mít na paměti hospodářské a společenské potřeby udržitelného lesního hospodářství mimo chráněné oblasti;

■ respektovat právo na ochranu majetku;

■ uvědomovat si odpovědnost za zajištění bezpečnosti pro veřejnost;

■ brát ohled na skutečnost, že důsledky různých událostí mohou mít dlouhodobé dopady, i dopady přesahující hranice zemí;

■ zajišťovat intenzívní monitoring a včasná účinná opatření ve vymezených sektorech (viz příloha 1) podél společné hranice v oblastech Trojmezí a Smrčina;

■ respektovat výsledky všech předchozích jednání a kontrol v terénu (zejména jednání konaného dne 30. dubna 2008 v Linci, Rakouská republika, následujících společných kontrol podél státní hranice, uskutečněných dne 8. září 2008 a dne 5. listopadu 2008, a závěrů česko-rakouského jednání ve Vimperku, České republice, ze dne 23. března 2009);

a dohodly se takto:

Článek I

Tato Dohoda o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového přes hranice států na území Šumavy (dále jen „Dohoda“) stanoví způsob provádění a rozsah účinných opatření proti dalšímu síření lýkožrouta smrkového podél společné hranice českého Národního parku Šumava a rakouských lesů v soukromém vlastnictví v oblasti mezi Trojmezím a Smrčinou.

Rozsah a způsob provádění těchto opatření na české straně je vymezen podle jednotlivých sektorů A, B, C a D v Katalogu opatření (příloha 1 této Dohody). Grafické vymezení příslušné oblasti je uvedeno v mapách RS 20101215-01 až 20101215-05 (přílohy č. 2, 3, 4, 5 a 6) společně s kategorií managementu.

Rozsah a způsob provádění těchto opatření (včasné kácení, zpracování a zásahově-technická manipulace s napadenými stromy) na rakouské straně podél celé hranice s českým Národním parkem Šumava je realizován podle rakouských právních předpisů a na české straně podle českých právních předpisů.

Veškerá opatření budou rovněž zohledňovat cíle českého Národního parku Šumava, jakož i Evropsky významné lokality (SAC) a Ptačí oblasti (SPA) Šumava (Natura 2000) s cílem zachování hodnot přírodního prostředí Šumavy. Obě strany budou respektovat příslušné vnitrostátní právní předpisy a právní předpisy Společenství, jakož i jiné mezinárodní závazky.

Článek II

Při zohlednění cenných porostů v oblasti Šumavy bylo do roku 2007 dohodou stanoveno, že účinná opatření proti šíření lýkožrouta smrkového budou prováděna na českém území v rámci ochranného pásu B, C a D o šířce podél společné hranice. Pokud jde o pásy B a D, může výbor (uvedený v článku VI této Dohody) rozhodnout o dalších případných opatřeních. Veškerá opatření v rámci ochranného pásu o šířce na obou stranách budou založena na rozhodnutích výboru.

Stávající Katalog opatření je založen na závěrech dvoustranného jednání ve Vimperku, České republice, dne 23. března 2009. Cílem podpůrných opatření je zajistit sledování stavu území a objektivní podkladové údaje pro návrhy dalších kroků v nadcházejících letech, včetně případného vyloučení části porostů na rakouském území z hospodářského využití na základě mezinárodně uznávaných smluv.

Článek III

Pokud jde o lýkožrouta smrkového v Národním parku Šumava, existují tři následující kategorie managementu (viz přílohu 1):

a) bez zásahu

b) nedestruktivní opatření - kombinované zpracování vyvrácených a zlomených stromů po napadení lýkožroutem (odkornění apod.), odstranění kůry ze stojících napadených stromů a feromonové lapače

c) tradiční preventivní opatření - včasné kácení napadených smrků, stromové lapáky, lapače apod.

Článek IV

Do čtrnácti (14) dnů po vstupu této Dohody v platnost jmenuje každé z ministerstev svého zástupce odpovědného za spolupráci při provádění dohodnutých opatření a vzájemném provozním dohledu nad těmito opatřeními.

Článek V

Příslušní zástupci se budou navzájem informovat o prováděných opatřeních alespoň jednou měsíčně. Tyto informace mohou být předávány elektronickou poštou v anglickém jazyce, jakož i v českém či německém jazyce, od 15. dubna do 15. listopadu každého roku.

Článek VI

Řízení plnění následujících úkolů stanovených touto Dohodou provádí společný sedmičlenný výbor (dále jen „výbor“):

a) schvalování metodiky sledování výskytu lýkožrouta smrkového;

b) dohled nad prováděním monitoringu;

c) schvalování prováděných opatření;

d) řešení jakýchkoli sporů;

e) dokumentování úkolů podle článku VI body a) až d) v anglickém, jakož i v českém či německém jazyce.

Každé z ministerstev jmenuje tři členy a alespoň jednoho náhradníka.

Členové Výboru musí být: za Českou republiku ředitel Správy národního parku, zástupce Chráněné krajinné oblasti Šumava, delegovaný zástupce Jihočeského kraje a zástupce Ministerstva životního prostředí a za Rakouskou republiku: zástupce Spolkového ministerstva zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství, zástupce Hornorakouské zemské vlády (Lesní správy) a zástupce soukromých rakouských vlastníku lesů.

Strany jmenují členy výboru do čtrnácti (14) dnů po vstupu této Dohody v platnost.

Výbor přijímá rozhodnutí na základě konsenzu.

Článek VII

Výbor provede první kontrolní den na jaře nejpozději do 15. května běžného roku a druhý kontrolní den na podzim nejpozději do 15. října běžného roku. Jarní kontrolní den bude svolán českou stranou a podzimní kontrolní den rakouskou stranou.

Jarní kontrolní den bude zaměřen na předložení rozboru výsledků monitoringu a opatření prováděných v minulém roce, jakož i na určení opatření, jež budou prováděna v běžném roce. Kontrola na místě bude provedena bezprostředně na základě návrhu příslušných zástupců.

Součástí podzimního kontrolního dne bude předložení výsledků monitoringu a prováděných opatření, jakož i hodnotící zprávy o sledování a prováděných opatřeních, a kontrolách na místě.

Pro každý kontrolní den (jarní či podzimní) poskytne odpovědná strana zprávu obsahující hodnocení provádění této Dohody v anglickém jazyce, jakož i v českém či německém jazyce.

Článek VIII

Pokud příslušný zástupce zjistí, že došlo k porušení Dohody, předloží své požadavky příslušnému zástupci druhé strany. Nebude-li dosaženo dohody o nápravě, příslušný zástupce informuje členy výboru jmenované za svou stranu.

Každá ze stran je oprávněna svolat mimořádné zasedání výboru. Mimořádné zasedání výboru se bude konat ve státě, který vznesl příslušnou žádost. Výbor je povinen se sejít a určit opatření k nápravě na svém zasedání do čtrnácti (14) dnů ode dne zaslání pozvánek elektronickou poštou.

Článek IX

Obě strany budou provádět sledování podle dohodnuté metodiky a opatření stanovených během jarního kontrolního dne v relevantní oblasti podle článku I a v jejím okolí na svém území a výsledky sledování budou sděleny příslušným zástupcům podle článku V.

Článek X

Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

Každá strana je povinna oznámit druhé straně elektronickou poštou jakoukoli změnu svého zastoupení do sedmi (7) dnů od takové změny.

Tato Dohoda může být měněna pouze formou písemného dodatku schváleného oběma stranami.

Tato Dohoda nepřipouští vznesení jakýchkoli nároků na náhradu škody podle občanského práva kteroukoli ze stran.

Každá ze stran může tuto Dohodu písemně vypovědět; v takovém případě Dohoda zaniká uplynutím šesti měsíců ode dne doručení písemné výpovědi druhé straně.

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.


Podepsáno ve Vídni, dne 13.10.2009,ve dvou stejnopisech splatností originálu v anglickém jazyce.

Ladislav Miko v. r.
ministr životního prostředí České republiky

Nikolaus Berlakovich v. r.
spolkový ministr zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky

Poznámky pod čarou

1) Směrnice č. 4/2005 k realizaci opatření ke snížení rizik vázaných na existenci stojící odumřelé dřevní hmoty v NP Šumava


PŘÍLOHA 1 - KATALOG OPATŘENÍ

PŘÍLOHA MEZIRESORTNÍHO UJEDNÁNÍ O SPOLUPRÁCI K ZAMEZENÍ DALŠÍHO PŘESHRANIČNÍHO ŠÍŘENÍ LÝKOŽROUTA SMRKOVÉHO NA ŠUMAVĚ MEZI MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SPOLKOVÝM MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ RAKOUSKÉ REPUBLIKY

Katalog opatření byl vypracován na základě společného pracovního jednání českého a rakouského Smluvního partnera.

Cílem je zabránit prostřednictvím podpůrných opatření (intenzívní sledování [monitoring] a včasně provedená účinná bodová opatření) v definovaných sektorech podél společné hranice v oblasti Trojmezí a Smrčiny (sledované území) dalšímu šíření lýkožrouta smrkového do lesů na obou stranách hranice. Bude tak činěno s co největším zohledněním cílů českého NP Šumava a s co největší šetrností vůči postiženým cenným lesním porostům na Šumavě. Příslušné evropské a mezinárodní dohody budou Smluvními partnery respektovány.

I. Vymezení území

Ia Rakouská republika

Podél celé rakouské hranice s Národním parkem Šumava bude rozsah a způsob provedení dohodnutých opatření implementován podle rakouské legislativy.

Ib Česká republika

> Území je rozděleno do čtyř sektorů A, B, C, D dle převládajících společenstev typů přírodních stanovišť (TPS - evropské soustavy Nátura 2000):

Sektor A - Třístoličník - Trojmezí - Plechý (I. zóna 124, viz. příloha 2) - převládají Acidofilní smrčiny (TPS - 9410)

Sektor B - pod Plechým přes 1/10 až pod Hraničník (I. zóna 124 - část, I. zóna 127, I. zóna 129, I. zóna 131, viz. příloha 2) - převládají Acidofilní bučiny (TPS -9110 Bučiny asociace Luzulo Fagetum)

Sektor C - mezi Hraničníkem a Smrčinou (I. zóna 132, viz. příloha 2) - převládají Acidofilní smrčiny (TPS - 9410)

Sektor D - od Smrčiny na Zvonkovou (viz. příloha 2) - převládají Acidofilní bučiny (TPS - 9110 Bučiny asociace Luzulo Fagetum) a nepřírodní biotopy.

> Sektory jsou vymezeny následujícími základními jednotkami rozdělení lesa:

Sektor A - Třístoličník - Trojmezí - Plechý
ODD: 48, 47, 25, 24, 73, 72A, 71A, B, C, 70, 5, 10A, 10C, 9B (viz. příloha 3)

Sektor B - pod Plechým přes 1/10 až pod Hraničník
ODD: 4, 3, 2, 1, 164, 163, 162 (viz. příloha 4)

Sektor C - mezi Hraničníkem a Smrčinou
ODD: 149, 150, 151D, 160A, 160C, 160D, 160E, 161C, 161B, 161E (viz. příloha 5)

Sektor D - od Smrčiny na Zvonkovou
ODD: 151 A, B, C, 148, 147A, C, 146 B, 139, 140, 141, 138, 137 (viz. příloha 6)

II. Plánovaná opatření

IIa Plánovaná opatření na rakouské straně

Na straně rakouského Smluvního partnera jsou zásahy proti lýkožroutu smrkovému prováděny po celém průběhu hranice s NP Šumava v souladu s platnými rakouskými zákonnými ustanoveními (včasné kácení, zpracování a zásahově-technická manipulace s napadenými stromy).

IIb Plánovaná opatření na české straně

> Na české straně v sektorech B, C, D je vymezen ochranný pás podle map, avšak nejméně 500 m:

■ zajištění účinné a efektivní ochrany lesa v ochranném pásu v sektorech B a D; jsou uplatňována opatření kategorie managementu M2, M1 nebo M0 (konkrétně viz přílohy 4 a 6),

v sektoru C jsou v ochranném pásu podél společné hranice uplatňována opatření kategorie managementu M1 (viz příloha 5).

> V částech sektorů B, C, D ležících mimo ochranné pásmo budou uplatňovány v konkrétních lokalitách kategorie managementu dle vymezení v mapových přílohách 4, 5, 6.

> V sektoru A nejsou prováděna žádná opatření proti lýkožroutu smrkovému (kategorie managementu M0).

> Plánovaná opatření jsou rozdělena do tří základních kategorií managementu M0, M1, M2 a odstupňována s ohledem na ochranu ekosystémů. Pro každou jednotku plánování - porostní skupinu je stanoven pouze jeden ze základních kategorií managementu. Podrobné znázornění kategorií managementů v rámci vymezených sektorů A, B, C, D zobrazují mapové přílohy (viz. přílohy 3 - 6).

> V rámci kategorie managementu M0 - nejsou prováděna žádná opatření proti lýkožroutu smrkovému (pouze monitoring a výzkum)

(např. příloha 3 - sektor A, v mapách zobrazeny červenou mřížkou).

> V rámci kategorie managementu M1 - jsou prováděna následující opatření:

loupání stojících kůrovcových stromů (v případě nezajištění dostatečné kapacity této technologie bude zajištěno pokácením a odkoměním především v ochranný pásu),

■ asanace odkorněním ležících vývratů a zlomů po nalétnutí kůrovcem,

■ lapače a dovezené neotrávené lapáky na odvozní místa

(např. příloha 4, příloha 5, příloha 6, v mapách zobrazeny fialovou svislou šrafou).

> V rámci kategorie managementu M2 - jsou prováděna následující opatření:

■ kácení a asanace aktivních kůrovcových stromů,

■ asanace odkorněním vývratů a zlomů,

■ loupání stojících kůrovcových stromů (ve výjimečných případech ochrany prioritních biotopů - N2000),

■ lapače a lapáky

(např. příloha 4, příloha 6, v mapách zobrazeny modrou vodorovnou šrafou).

> V rámci všech kategorií budou v rámci Projektu bezpečná Šumava káceny a asanovány kůrovcem napadené rizikové stromy do vzdálenosti stromové délky od turisticky značených tras1).

III. Další doplňková opatření

> Další opatření budou plánována na základě podkladů zjištěných při opakovaném monitoringu stavu lesa, monitoringu výskytu přirozené obnovy a monitoringu šíření lýkožrouta smrkového. Tato šetření mají za cíl zajistit dostatečné množství podkladů pro volbu vhodného managementu nepoškozujícího cenné ekosystémy a zároveň respektovat společné dohody se sousedícími soukromými vlastníky lesů.

> Ve vymezeném území pokračují provozní zkoušky výzkumu: „Monitoring výskytu a cíleného využívání entomopatogenních hub přirozeně asociovaných s populacemi lýkožrouta smrkového ve smrčinách NP a CHKO Šumava“ pod vedením prof. Ing. Zdeňka Landy z Jihočeské university v Českých Budějovicích a za odborné spoluúčasti Ing. Rastislava Jakuše PhD., ve spolupráci s pracovníky Správy NP a CHKO Šumava. Dále bude realizován přeshraniční projekt monitoringu šíření kůrovce v této oblasti.

> Je realizován podrobný monitoring přirozeného zmlazení a opakovaný biomonitoring lesa.

> Souběžně s výše uvedenými projekty bude Správa NP a CHKO Šumava realizovat opatření projektu Bezpečná Šumava, zajišťující ochranu zdraví a života návštěvníků NP pohybujících se na značených turistických stezkách.

> Časový harmonogram a praktická realizace veškerých aktivit (výzkum, monitoring stavu a prováděná opatření) na straně českého Smluvního partnera budou předběžně konzultovány s nominovanými rakouskými zástupci na společných setkáních.

> Cílem podpůrných opatření je zajistit monitoring stavu území a objektivní podklady pro návrh dalšího postupu v příštích letech, včetně případného vyjmutí části porostů na rakouském území z hospodářského využívání na základě mezinárodně respektovaných úmluv (Natura 2000).

Příloha č. 2

Dílčí management plán - lokalita Třístoličník-Smrčina - sektory A, B, C, D - obrysová mapa

Dílčí management plán - lokalita Třístoličník - Smrčina - sektory A, B, C, D - obrysová mapa

Příloha č. 3

Dílčí management plán - lokalita Třístoličník - sektor A - obrysová mapa

Dílčí management plán - lokalita Třístoličník - sektor A - obrysová mapa

Příloha č. 4

Dílčí management plán - lokalita Smrčina - sektor B - obrysová mapa

Dílčí management plán - lokalita Smrčina - sektor B - obrysová mapa

Příloha č. 5

Dílčí management plán - lokalita Smrčina - sektor C - obrysová mapa

Dílčí management plán - lokalita Smrčina - sektor C - obrysová mapa

Příloha č. 6

Dílčí management plán - lokalita Smrčina - sektor D - obrysová mapa

Dílčí management plán - lokalita Smrčina - sektor D - obrysová mapa

Přesunout nahoru