Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 19/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o správě nedoplatků mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou upravující postupy pro platby a náhrady na základě záruk členských států ve prospěch Evropské investiční banky

Datum vyhlášení 26.02.2010
Uzavření smlouvy 07.10.2008
Platnost od 07.10.2008
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. října 2008 byla jménem České republiky podepsána Smlouva o správě nedoplatků mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litev-skou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Maltou, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Evropskou investiční bankou upravující postupy pro platby a náhrady na základě záruk členských států ve prospěch Evropské investiční banky.

Smlouva vstoupila v platnost pro Českou republiku na základě svého článku 11 odst. 11.01 dne 7. října 2008.

Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


ARREARS ADMINISTRATION AGREEMENT

PŘEKLAD

SMLOUVA O SPRÁVĚ NEDOPLATKŮ

mezi

Belgickým královstvím

Bulharskou republikou

Českou republikou

Dánským královstvím

Spolkovou republikou Německo

Estonskou republikou

Řeckou republikou

Španělským královstvím

Francouzskou republikou

Irskem

Italskou republikou

Kyperskou republikou

Lotyšskou republikou

Litevskou republikou

Lucemburským velkovévodstvím

Maďarskou republikou

Maltou

Nizozemským královstvím

Rakouskou republikou

Polskou republikou

Portugalskou republikou

Rumunskem

Republikou Slovinsko,

Slovenskou republikou

Finskou republikou

Švédským královstvím,

Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

a

EVROPSKOU INVESTIČNÍ BANKOU

upravující

postupy pro platby a náhrady na základě Záruk členských států ve prospěch EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANKY

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

jednající prostřednictvím příslušných orgánů uvedených v Příloze této Smlouvy a zastoupené příslušnými signatáři uvedenými na podpisových stranách (každý z nich dále jen „Ručitel“ a společně „Ručitelé“ nebo „„Členské státy“)

a

Evropská investiční banka se sídlem na adrese 100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lucemburk Kirchberg, Lucemburské velkovévodství, zastoupená panem Philippem Maystadtem, prezidentem (dále jen „Banka“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Ručitelé jsou smluvními stranami Smlouvy o záruce uzavřené s Bankou dne [datum] (dále jen „Smlouva o záruce“ nebo „Záruka“) týkající se Úvěrů poskytnutých Bankou z jejích vlastních zdrojů podle Vnitřní dohody ze dne 17. července 2006 (dále jen „Vnitřní dohoda z Cotonou II“) týkající se financování pomoci Společenství podle víceletého finančního rámce na období 2008 až 2013 v souladu s Dohodou o partnerství podepsanou v Cotonou (v Beninu) dne 23. června 2000 mezi Evropským Společenstvím a jeho členskými státy a státy Afriky, Karibiku a Tichomoří, v revidovaném znění z Lucemburku ze dne 25. června 2005 (dále jen „Dohoda o partnerství z Cotonou II“) a o poskytnutí finanční pomoci zámořským zemím a územím, na něž je použitelná část čtvrtá Smlouvy o ES podle rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území (dále jen „Rozhodnutí o přidružení“) (společně dále jen „Rámec z Cotonou“).

2. Smlouva o záruce upravuje přechod práv a právních prostředků Banky vůči Zajištěnému dlužníku na Ručitele v rozsahu platby, již uhradí Ručitelé podle Smlouvy o záruce.

3. Ručitelé a Banka zamýšlejí touto smlouvou (která je ve Smlouvě o záruce označena jako „Smlouva o správě nedoplatků z Cotonou II“) stanovit předpisy a postupy při vymáhání pohledávek týkajících se Subrogovaných částek.

4. Touto Smlouvou se rovněž provádí Smlouva o záruce, jež stanoví, že v případech, kdy na Ručitele přejdou práva a právní prostředky Banky ve vztahu k jakémukoli Úvěru, Banka a Ručitel uzavřou smlouvu upravující správu a řízení Úvěru Bankou.

Tato Smlouva nevylučuje právo Banky a Ručitelů uzavřít zvláštní smlouvu o správě jednotlivých Úvěrů.

SE PROTO NYNÍ SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice pojmů

V této Smlouvě:

„Smlouvou“ se rozumí tato Smlouva o správě nedoplatků.

„Datem uplatnění záruky“ se rozumí den, kdy jsou Ručitelé vyzváni k plnění podle Smlouvy o záruce.

„Směnným kurzem platným k Datu uplatnění záruky“ se ve vztahu k jakékoli měně rozumí směnný kurz mezi eurem a příslušnou měnou zveřejněný Evropskou centrální bankou ve 14:00 hod frankfurtského času 5 Pracovních dní EIB před Datem uplatnění záruky.

Pojem „Dlužník“ má význam stanovený ve Smlouvě o záruce.

„Datem splatnosti dlužné částky“ se rozumí datum splatnosti částky, již dluží Zajištěný dlužník podle Smlouvy o úvěru a ve vztahu k níž nebyla obdržena žádná úhrada.

„Nesplacenou částkou“ se rozumí částka, již dluží Zajištěný dlužník podle Smlouvy o úvěru a u níž uplynulo datum splatnosti.

„Pracovním dnem EIB“ se rozumí den, kdy Banka provozuje svou běžnou činnost v Lucemburku.

Pojem „Financující operace EIB“ má význam stanovený ve Smlouvě o záruce.

Pojem „Smlouva o záruce“, resp. „Záruka“ má význam stanovený v prvním úvodním ustanovení.

Pojem „Zajištěný dlužník“ má význam stanovený ve Smlouvě o záruce.

„Záruční platbou“ se rozumí platba Zajištěných částek uhrazená Ručitelem Bance podle Smlouvy o záruce.

Pojem „Zajištěná částka (Zajištěné částky)“ má význam stanovený ve Smlouvě o záruce.

Pojem „Hostitelská země“ má význam stanovený ve Smlouvě o záruce.

Pojem „Úvěr“ má význam stanovený ve Smlouvě o záruce.

Pojem „Smlouva o úvěru“ má význam stanovený ve Smlouvě o záruce.

„Účtem na krytí úvěrových ztrát“, resp. „LLCA“ se rozumí účet v euro, který má být zřízen Bankou na jméno Ručitelů, jehož cílem je zmírnění rizik přebíraných členskými státy podle Záruky, a jenž má být spravován v souladu s platnými obchodními podmínkami stanovenými řídícími orgány Banky, ve znění poslední novelizace přijaté dne 12. června 2007. LLCA bude financován (i) z příjmu plynoucího z použití platného ocenění rizik, ve znění schváleném řídícími orgány Banky v souladu s jejími platnými vnitřními předpisy, na Financující operace EIB ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří, s výjimkou Dostatečně zajištěných smluv o úvěru definovaných podle Smlouvy o záruce, (ii) Vymožených částek a (iii) kreditního úroku vypočteného na základě denní úrokové sazby určené a oznámené Bankou v souladu s platnými zásadami stanovenými řídícími orgány Banky, splatného měsíčně. Na vrub účtu LLCA se připisují (i) Záruční platby podle této Smlouvy a (ii) Poplatek za vymáhání pohledávek, za předpokladu, že na účtu je dostatek prostředků.

„Účtem členského státu pro případ uplatnění záruky“, resp. „MSCA“ se rozumí účet v euro, který má být zřízen Bankou na jméno každého Ručitele a spravován v souladu s platnými obchodními podmínkami stanovenými řídícími orgány Banky, ve znění poslední novelizace přijaté dne 12. června 2007. Na vrub účtů MSCA se připisují (i) Záruční platby podle této Smlouvy, (ii) debetní úrok, splatný měsíčně, vypočtený na základě denní úrokové sazby určené a oznámené Bankou v souladu s platnými zásadami stanovenými řídícími orgány Banky a (iii) Poplatek za vymáhání pohledávek. Ve prospěch účtu připisují Ručitelé (i) částky odpovídající očekávaným Záručním platbám podle Smlouvy o záruce, (ii) částky odpovídající jakémukoli zápornému zůstatku a přirostlému debetnímu úroku, a Banka (iii) Vymožené částky a(iv) kreditní úrok, splatný měsíčně, vypočtený na základě denní úrokové sazby určené a oznámené Bankou v souladu s platnými zásadami stanovenými řídícími orgány Banky.

„Poplatkem za vymáhání pohledávek“, resp. „Poplatkem“ se rozumí poplatek definovaný v článku 5 této Smlouvy.

„Vymoženými částkami“ se rozumí část Subrogované částky, jež byla skutečně vymožena Bankou a uhrazena Bance.

„Směnným kurzem platným k Datu vymožení“ se rozumí směnný kurz mezi euro a měnou částky vymožené ve vztahu k Nesplacené částce zveřejněný Evropskou centrální bankou ve 14:00 hod frankfurtského času 5 Pracovních dní EIB po datu, kdy byla příslušná částka vymožena a je Bance volně k dispozici.

Pojem „Nezávislá záruka“ má význam stanovený ve Smlouvě o záruce.

Pojem „Nezávislý ručitel“ má význam stanovený ve Smlouvě o záruce.

„Částkou, u níž Ručitelé vstupují do práv Banky (Subrogovanou částkou)“ se rozumí částka, na niž mají Ručitelé nárok na základě platby, kterou uhradili Bance podle Záruky.

V této Smlouvě, nevyplývá-li z kontextu něco jiného:

(a) nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.

(b) výrazy vyjadřující jednotné číslo zahrnují i číslo množné a naopak; a

(c) odkazem na článek, smluvní stranu či přílohu se rozumí odkaz na příslušný článek, smluvní stranu či přílohu této Smlouvy.

Článek 2

Rozsah působnosti Smlouvy

2.01 Tato Smlouva stanoví předpisy a postupy při vymáhání pohledávek týkajících se Subrogovaných částek.

2.02 Tato Smlouva se vztahuje na jakoukoli Záruku poskytnutou Ručiteli Bance ve vztahu k Zajištěným částkám, pokud se na tom Ručitelé a Banka výslovně písemně dohodnou. Každá smluvní strana se tímto zavazuje takovou dohodu uzavřít, s výhradou jakéhokoli dodatku k této Smlouvě případně následně uzavřeného smluvními stranami.

2.03 Každý Ručitel potvrzuje své závazky vyjádřené ve Smlouvě o záruce a pověřuje Banku, aby spravovala Subrogované částky pro účely vymáhání v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy.

Článek 3

Platební podmínky

3.01 Vznikne-li Nesplacená částka podle Smlouvy o úvěru a tato částka není uhrazena ve lhůtě přibližně 5 měsíců, Banka uplatní Záruku ve vztahu k této částce.

3.02 Banka uplatní Záruku ve vztahu k Zajištěné částce v souladu s příslušnými ustanoveními a podle příslušných ustanovení Smlouvy o záruce. Zajištěná částka požadovaná Bankou na základě Záruky bude vyjádřena v euro a vypočtena s použitím Směnného kurzu platného k Datu uplatnění záruky. Ručitelé uhradí Zajištěnou částku ve lhůtě stanovené ve Smlouvě o záruce.

3.03 Banka použije k uhrazení Zajištěné částky finanční prostředky uložené na účtu LLCA k Datu uplatnění záruky. Pokud finanční prostředky na účtu LLCA nepostačují k úhradě Zajištěné částky v plné výši, Banka vybere k Datu uplatnění záruky z každého účtu MSCA příslušnou částku poměrně podle podílu jednotlivých Ručitelů stanoveného ve Smlouvě o záruce. K jakémukoli vzniklému zápornému zůstatku na účtu MSCA přirůstá a je z něj splatný debetní úrok. Každý Ručitel je povinen uhradit Bance jakýkoli záporný zůstatek na svém účtu MSCA vzniklý na základě uplatnění záruky, a to ve lhůtě, v jaké jsou Ručitelé povinni uhradit Zajištěnou částku, stanovené ve Smlouvě o záruce. Debetní úrok přirostlý k účtům MSCA uhradí Ručitelé nejpozději do 31. prosince každého roku.

3.04 Banka vystaví ve vztahu ke každému uplatnění Záruky výpis z účtu, v němž oznámí Ručiteli částky, jež použila z účtu LLCA a účtů MSCA na úhradu Zajištěných částek, a výsledný zůstatek účtů LLCA a MSCA.

3.05 Do 30. dubna každého roku předloží Banka každému Ručiteli zprávu, v níž uvede:

(i) demonstrativní výhled předpokládaných uplatnění Záruky podle Smlouvy o záruce na stávající kalendářní rok;

(ii) řízení ve věci vymáhání pohledávky zahájené (zahájená) jménem Ručitele v předchozím kalendářním roce; a

(iii) výpis z účtu LLCA a MSCA (včetně jakýchkoli přirostlých úroků).

Banka dále předloží Ručitelům výpis z účtu v elektronické podobě pří každém pohybu na účtu LLCA a MSCA.

Článek 4

Postup po vymožení příslušných částek

4.01 Ve všech případech, kdy na Ručitele přešla práva a právní prostředky Banky na základě platby uhrazené podle Smlouvy o záruce, Banka bez zbytečného odkladu zahájí jménem a za Ručitele proces vymáhání dotčené částky.

4.02 Banka postupuje při vymáhání Subrogované částky způsobem odpovídajícím péči řádného hospodáře uplatňované při vymáhání jakýchkoli částek v souvislosti s projekty financovanými Bankou bez Záruky Ručitelů.

4.03 Jestliže Banka vymůže na účet Ručitelů jakoukoli část Subrogované částky, bezodkladně splatí na účet LLCA částku odpovídající částkám použitým z účtu LLCA na úhradu Nesplacené částky, a to po odečtení Poplatku podle článku 5. Jakákoli zbývající částka bude zaplacena na účty MSCA poměrně podle podílu příslušného členského státu stanoveného ve Smlouvě o záruce, a to po odečtení Poplatku stanoveného v článku 5. Banka v případě potřeby převede vymoženou částku na euro a za tímto účelem použije Směnný kurz platný k Datu vymožení.

4.04 Jestliže v případech uvedených v článku 5.05 Smlouvy o záruce došlo ke snížení hodnoty vkladu nebo rovnocenného finančního aktiva v době, kdy se tento vklad nebo finanční aktivum, které poskytl Zajištěný dlužník na úvěry v hostitelské zemi, a jež představují Subrogovanou částku, stanou převoditelnými nebo konvertibilními, Banka na žádost Ručitelů uplatní jakákoli práva a právní prostředky, jež jí byly svěřeny na základě a podle rámcové smlouvy uzavřené mezi Bankou a Hostitelskou vládou, aby se vynasnažila vymoci částku, o kterou se snížila hodnota dotčeného vkladu či aktiva.

4.05 S výhradou pokynů Zajištěného dlužníka může Banka použít jakoukoli částku vymoženou ve vztahu k Nesplacené částce dlužné příslušným Zajištěným dlužníkem na úhradu této nebo jakékoli jiné Nesplacené částky dlužné příslušným Zajištěným dlužníkem. Za tímto účelem může Banka provést konverze měn, jež bude považovat za potřebné.

Článek 5

Odměna Banky

5.01 Jako protiplnění za služby Banky poskytnuté Ručitelům podle této Smlouvy, a zejména jakékoli vzniklé riziko spojené s fluktuací směnných kurzů, uhradí každý Ručitel Bance samostatně svůj příslušný podíl na Poplatku za vymáhání pohledávek.
Poplatek se vypočte v sazbě 2 % ročně, případně změněné a oznámené Bankou v souladu s platnými zásadami stanovenými řídícími orgány Banky, a účtuje se za každý den z nesplacené výše každé Zajištěné částky po odečtení jakýchkoli vymožených částek. Je splatný za období od data splatnosti.Nesplacené částky do data, kdy Banka vymůže poslední neuhrazenou část Nesplacené částky.
Poplatek se vypočte na základě měsíce, který má 30 dní, a roku, který má 360 dní.
Poplatek je splatný v jediné splátce ke každému datu, kdy je vymožena jakákoli část Zajištěné částky. Poplatek je splatný v euro a vypočte se s použitím Směnného kurzu platného k Datu vymožení.

5.02 Pět let po datu vstupu této Smlouvy v platnost a poté ve vhodných pravidelných intervalech Banka navrhne, pokud to bude považovat za vhodné, změnu sazby pro výpočet Poplatku uvedeného v tomto článku 5. Při této změně budou zohledněny změny objemu práce spojené s plněním této Smlouvy a jiné relevantní faktory. Změna sazby může být provedena formou jejího zvýšení či snížení. Jakékoli snížení sazby nabývá účinnosti okamžitě. Jakékoli zvýšení sazby nabude účinnosti poté, co Banka obdrží souhlas 75 % Ručitelů, počítáno podle váhy jejich hlasů vypočtené způsobem stanoveným v článku 9. Ručitelé bez řádného důvodu neodmítnou udělit tento souhlas ani jej neudělí opožděně.

Článek 6

Zproštění povinnosti správy

6.01 Banka bude zproštěna svých povinností spravovat Subrogovanou částku v níže uvedených případech:

a) jestliže Ručitelé rozhodnutím, jež podpoří Ručitelé, kterým náleží nejméně 75 % hodnoty souhrnného nároku Ručitelů na Subrogovanou částku stanoveného podle článku 9, zmocní Banku, aby přerušila/zastavila další související úkony, s výjimkou poukázání vymožených částek; nebo

b) jestliže Banka odvolá své závazky ve vztahu k Subrogované částce sdělením učeným Ručitelům, vydaným kdykoli po (i) 12. výročí data splatnosti nebo (ii) datu spadajícím 9 měsíců od data splatnosti poslední řádné splátky podle příslušné Smlouvy o úvěru, podle toho, která z těchto událostí nastane později.

6.02 Pro účely tohoto článku 6 Banka pozastaví úkony vůči Zajištěnému dlužníkovi od data, kdy obdrží souhlas dostatečného počtu Ručitelů představujících požadovanou většinu nebo, případně, od data, kdy Banka oznámí Ručitelům odvolání svých závazků s tím, že pozastavením není dotčena povinnost Banky zachovat odpovědnost Zajištěného dlužníka za Nesplacenou částku ani povinnost Banky vést účty související s Nesplacenou částkou podle této Smlouvy. Banka bezodkladně vyrozumí Ručitele o pozastavení dalších úkonů. Pozastavení je nevratné.

6.03 Jestliže je Banka zproštěna svého závazku usilovat o vymožení Subrogované částky, Ručitelé uhradí zbývající Poplatek, na nějž vznikl nárok do data zproštění. Jestliže je však Banka zproštěna svého závazku spojeného se Subrogovanou částkou z důvodu všeobecného programu oddlužení, např. podle programu pro vysoce zadlužené chudé země, je Poplatek za vymáhání pohledávek splatný v sazbě 1% ročně, případně změněné a oznámené Bankou v souladu s platnými zásadami stanovenými řídícími orgány Banky, namísto sazby uvedené v článku 5. Zbývající Poplatek je splatný a bude připsán na vrub účtu LLCA a/nebo účtů MSCA 2 měsíce po datu, kdy zanikl závazek Banky, jež Banka oznámí Ručitelům.

Článek 7

Daně a výdaje

7.01 Ručitelé odškodní Banku ve vztahu k veškerým daním uhrazeným Bankou při plnění jejích povinností podle této Smlouvy. Banka vyúčtuje jakoukoli případnou úhradu daní z jiných zdrojů.

7.02 Vedle jakéhokoli poplatku splatného podle článku 5 Ručitelé nahradí Bance veškeré vnější náklady přiměřeně vynaložené Bankou, a to poměrně podle svých příslušných podílů na . Zajištěných částkách až do výše celkového limitu 2 % Nesplacené částky stanoveného v článku 1.01 Smlouvy o záruce. Uvedený limit neplatí v případech, kdy Banka Ručitelům předem písemně oznámí, že vynaloží výdaje, jež mohou přesáhnout stanovený limit, avšak podle jejího názoru zvýší čistou vymoženou částku. Tato náhrada je omezena na výdaje na zajištění poradenství a služeb, jež personál Banky není schopen přiměřeně poskytnout, od třetích osob. Banka může odečíst tyto výdaje z jakékoli částky vymožené ve vztahu k jakékoli Subrogované částce. Předkládá Ručitelům vyúčtování. Závazky Ručitelů jsou podmíněny tím, že Banka se nejprve po dobu 90 dní neúspěšně pokoušela získat náhradu výdajů od Zajištěného dlužníka. Nehledě na platbu od Ručitelů bude Banka nadále usilovat o získání náhrady od Zajištěného dlužníka.

Článek 8

Rozhodné právo a příslušnost soudů

08.01 Práva a povinnosti smluvních stran této Smlouvy se řídí všeobecnými zásadami, které jsou společné právním řádům členských států. Jakýkoli spor mezi smluvními stranami této Smlouvy, který nebyl bezodkladně vyřešen smírem, se předloží k rozhodnutí Soudnímu dvoru Evropských společenství podle článku 238 Smlouvy o ES.

Článek 9

Změny

09.01 Jakýkoli dodatek k této Smlouvě bude uzavřen se souhlasem Banky a na základě souhlasného rozhodnutí 75 % Ručitelů, počítáno podle váhy jejich hlasů vypočtené s odkazem na příslušnou percentuální odpovědnost každého Ručitele stanovenou v příloze 2 Smlouvy o záruce. Každý Ručitel samostatně souhlasí s tím, aby byl vázán jakýmkoli takto přijatým dodatkem.

Článek 10

Oznámení

10.01 Oznámení a jiná sdělení podle této Smlouvy o záruce určená Ručitelům nebo Bance se zasílají faxem nebo doporučeným dopisem na adresu příjemce uvedenou níže:

Oznámení určená Ručiteli: Jeho příslušná adresa uvedená v příloze 1
Oznámení určená Bance: 100, boulevard Konrád Adenauer
L-2950 Lucemburk

Jakákoli změna výše uvedených adres je účinná až po jejím oznámení v písemné formě ostatním smluvním stranám.

Odůvodnění a přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Článek 11

Podpis Smlouvy

11.01 Tato Smlouva se stává závaznou ve vztahu ke každému Ručiteli ihned poté, co ji platně podepíše.

11.02 Autentické znění této Smlouvy je v jazyce anglickém, francouzském a německém. Tato Smlouva bude podepsána ve dvaceti osmi stejnopisech s platností originálu v každé ze tří autentických jazykových verzí.

11.03 Banka bude mít v držení veškeré originální stejnopisy, dokud Smlouvu o záruce nepodepíší všechny smluvní strany této Smlouvy.


NA DŮKAZ ČEHOŽ každá ze smluvních stran této Smlouvy podepsala tuto Smlouvu prostřednictvím svého oprávněného signatáře v příslušný níže uvedený den.


Příloha 1

Seznam adres pro účely článku 10

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ:

Service Public Fédéral Finances
Administration de fa Trésorerie
Questions Financières Internationales et Européennes
30, avenue des Arts
B-1040 Bruxelles

BULHARSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA:

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ:

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK - 1448 - Copenhagen K

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO:

Bundesministerium der Finanzen,
Referát EA2
Wilhelmstrasse 97
D-10117 Berlin

ESTONSKÁ REPUBLIKA:

ŘECKÁ REPUBLIKA:

Ministry of Economy and Finance,
General Accounting Office of the State
25th Directorate
25, Panepistimiou str
GR-10165 Athens

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ:

Mínisterio de Economía y Hacienda,
Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
Servicio de Avales
Paseo del Prado, Num. 6,
E-28014 Madrid

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA:

Ministère de 1’économie, des finances et de 1’indu:
Direction du Trésor,
139, rue de Bercy,
Code Télédoc 559
F-75572 Paris Cedex 12

IRSKO:

Department of Finance
International Financial Institutions Section
South Block
Government Buildings
Upper Merrion Street
Ireland - Dublin 2

ITALSKÁ REPUBLIKA:

Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento del Tesoro,
Rapporti Finanziari Internazionaii - Ufficío XI
Via XX Settembre, 97,
I - 00187 Rome

KYPERSKÁ REPUBLIKA:

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA:

LITEVSKÁ REPUBLIKA:

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ:

Ministère des Finances,
3, rue de la Congrégation,
L-2931 Luxembourg

MAĎARSKÁ REPUBLIKA:

MALTA:

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ:

Ministerie van Financiën,
Prinses Beatrixlaan 512
NL-2511 CW Den Haag
The Netherlands

RAKOUSKÁ REPUBLIKA:

Wirtschaftspolitik EU
Angelegenheiten und Internationale Finanzinstitutioner
Bundesministerium für Finanzen,
Hintere Zollamtsstrasse 2b
A-1030 Wien

POLSKÁ REPUBLIKA:

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA:

Ministério das Finanças,
Direcçāo Geral do Tesouro
Rua da Alfāndega, 5-1° andar
P-1194 Lisboa

RUMUNSKO:

REPUBLIKA SLOVINSKO:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

FINSKÁ REPUBLIKA:

Ulkoasiainministeriö
Department for Development Policy
Unit for General Development Policy and Planning
Katajanokanlaituri 3
FIN - 00161 Helsinki

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ:

Ministry of Finance,
International Department
Drottninggatan 21
S-10333 Stockholm

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA:

The Head of European Union Department,
Department for international Development,
1 Palace Street
London SW 1E 5HE
United Kingdom

Přesunout nahoru