Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 18/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o záruce mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka na financování investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a na zámořských územích

Datum vyhlášení 26.02.2010
Uzavření smlouvy 07.10.2008
Platnost od 07.10.2008
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. října 2008 byla jménem České republiky podepsána Smlouva o záruce mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Maltou, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Evropskou investiční bankou týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka na financování investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a na zámořských územích.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 11.01 dne 7. října 2008.

Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

SMLOUVA O ZÁRUCE

mezi

Belgickým královstvím

Bulharskou republikou

Českou republikou

Dánským královstvím

Spolkovou republikou Německo

Estonskou republikou

Řeckou republikou

Španělským královstvím

Francouzskou republikou

Irskem

Italskou republikou

Kyperskou republikou

Lotyšskou republikou

Litevskou republikou

Lucemburským velkovévodstvím

Maďarskou republikou

Maltou

Nizozemským královstvím

Rakouskou republikou

Polskou republikou

Portugalskou republikou

Rumunskem

Republikou Slovinsko,

Slovenskou republikou

Finskou republikou

Švédským královstvím,

Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

a

EVROPSKOU INVESTIČNÍ BANKOU

týkající se

úvěrů, jež má poskytnou Evropská investiční banka na financování investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a na zámořských územích

MEZI:

BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM,

BULHARSKOU REPUBLIKOU,

ČESKOU REPUBLIKOU,

DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO,

ESTONSKOU REPUBLIKOU,

ŘECKOU REPUBLIKOU,

ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU,

IRSKEM,

ITALSKOU REPUBLIKOU,

KYPERSKOU REPUBLIKOU,

LOTYŠSKOU REPUBLIKOU,

LITEVSKOU REPUBLIKOU,

LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

MAĎARSKOU REPUBLIKOU,

MALTOU,

NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

RAKOUSKOU REPUBLIKOU,

POLSKOU REPUBLIKOU,

PORTUGALSKOU REPUBLIKOU,

RUMUNSKEM

REPUBLIKOU SLOVINSKO,

SLOVENSKOU REPUBLIKOU,

FINSKOU REPUBLIKOU,

ŠVÉDSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

jednajícími prostřednictvím příslušných orgánů uvedených v příloze 1 této Smlouvy (dále jen „Záruka“) a zastoupených příslušnými signatáři uvedenými na podpisových stranách

(každý z výše uvedených států dále jen „Ručitel“ a společně „Ručitelé“ nebo „Členské státy“)

na straně jedné, a

Evropskou investiční bankou se sídlem na adrese 100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lucemburk Kirchberg, Lucemburské velkovévodství, zastoupenou panem Philippem Maystadtem, prezidentem

(dále jen „Banka“) na straně druhé.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Ručitelé přijali určité závazky působit jako ručitelé v článku 4 Vnitřní dohody ze dne 17. července 2006 (dále jen „Vnitřní dohoda z Cotonou II“) týkající se financování pomoci Společenství podie víceletého finančního rámce na období 2008 až 2013 v souladu s Dohodou o partnerství podepsanou v Cotonou (v Beninu) dne 23. června 2000 mezi Evropským Společenstvím a jeho členskými státy a státy Afriky, Karibiku a tichomoří, v revidovaném znění z Lucemburku ze dne 25. června 2005 (dále jen „Dohoda o partnerství z Cotonou II“) a o poskytnutí finanční pomoci zámořským zemím a územím, na něž je použitelná část čtvrtá Smlouvy o ES podle rozhodnutí Rady 20017822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území (dále jen „Rozhodnutí o přidružení“).

2. S ohledem na předchozí bod odůvodnění Rada guvernérů Banky povolila dne 31. května 2006 poskytnutí úvěrů zvláštních zdrojů Banky na investiční projekty zahrnuté do víceletého finančního rámce na období 2008 až 2013 v celkové výši až 2 miliardy eur podle Dohody o partnerství z Cotonou II a 30 milionů eur podle Rozhodnutí o přidružení.

3. Výše uvedené zmocnění Rady guvernérů Banky bylo vydáno pod podmínkou, že úvěry poskytnuté na základě Smluv s Bankou uzavřených podle Vnitřní dohody z Cotonou li budou zajištěny uspokojivou zárukou ze strany Ručitelů a že úvěry poskytnuté na financování investičních projektů podle Vnitřní dohody z Cotonou II budou vyhovovat obvyklým kritériím Banky pro poskytování úvěrů z jejích vlastních zdrojů.

4. Článek 4 Vnitřní dohody z Cotonou II stanoví, že tato Záruka bude omezena na 75 % celkové výše úvěrů poskytnutých Bankou podle veškerých Smluv o úvěru uzavřených podle Dohody o partnerství z Cotonou II a Rozhodnutí o přidružení (společně dále je „Rámec z Cotonou“).

5. Citovaný článek 4 dále stanoví, že členské státy ručí podle této Záruky poměrně podle výše svých vkladů do základního kapitálu Banky. Článek 4.1 statutu Banky stanoví příslušný podíl každého členského státu na základním kapitálu Banky.

6. Ve vztahu ke Smlouvám o úvěru, u nichž existuje dostatečné zajištění úvěrových rizik (definované níže), kryje tato Záruka pouze Politická rizika definovaná v příloze 3.

7. Ručitelé a Banka zamýšlejí, aby v případech, kdy na Ručitele přejdou práva a právní prostředky Banky ve vztahu k jakémukoli Úvěru, Banka na žádost Ručitelů spravovala a řídila Smlouvu o úvěru, jež není plněna, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o správě nedoplatků z Cotonou II (definované níže).

8. [Ručitelé a Banka se dohodli, že před podpisem Smlouvy o správě nedoplatků z Cotonou II se na veškerá opatření směřující k vymáhání pohledávek přijatá Bankou ve vztahu ke Smlouvám o úvěru, na něž se vztahuje tato Záruka a nové obchodní podmínky pro operace z vlastních zdrojů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří schválené Správní radou Banky dne 12.června 2007, použije smlouva o správě nedoplatků uzavřená mezi členskými státy a Bankou dne 8. dubna 2002.]

SE PROTO SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO:

Definice

A. V této Smlouvě o záruce:

„Dostatečně zajištěnou smlouvou o úvěru (ASLA)“ se rozumí jakákoli Smlouva o úvěru, u níž podle názoru Banky existuje dostatečné zajištění kryjící úvěrová rizika, a o níž Banka na základě svého uvážení písemně prohlásí Ručitelům, že se jedná o Dostatečně zajištěnou smlouvu o úvěru. Na takto definované Dostatečně zajištěné Smlouvy o úvěru se tato Záruka vztahuje pouze co se týče Politických rizik definovaných v příloze 3.

„Dlužníkem“ se rozumí jakýkoli příjemce Úvěru od Banky poskytnutého v rámci Vnitřní dohody z Cotonou II nebo Rozhodnutí o přidružení.

„Smlouvou o správě nedoplatků z Cotonou II“ se rozumí smlouva, jež bude uzavřena mezi Ručiteli a Bankou, kterou se stanoví předpisy a postupy při vymáhání pohledávek Bankou ve vztahu k částkám, na něž mají Ručitelé nárok na základě plateb, jež uhradili Bance podle této Záruky.

„Pokyny pro řízení úvěrových rizik“ se rozumí pokyny Banky pro řízení úvěrových rizik platné pro operace z vlastních zdrojů mimo Evropskou unii a, případně, pokyny Banky pro řízení úvěrových rizik platné pro Evropskou unii, ve znění pozdějších novelizací, dodatků, doplňků a změn přijatých Bankou.

„Financujícími operacemi EIB“ se rozumí Úvěr rozšířený Bankou na způsobilé investiční projekty prováděné v Hostitelském státě zvláštních zdrojů Banky a v souladu s jejími pravidly a postupy, zajištěný podle Rámce z Cotonou, který se řídí Smlouvou o úvěru uzavřenou mezi Bankou a Dlužníkem.

„Zajištěným dlužníkem“ se rozumí Dlužník nebo jeho Nezávislý ručitel.

„Zajištěnou částkou {Zajištěnými částkami}“ se rozumí jakýkoli závazek krytý touto Zárukou sestávající z jistiny, úroku, provizí, slibů odškodnění, poplatků, výdajů a dalšího příslušenství a jakákoli jiná částka, již Zajištěný dlužník kdykoli dluží Bance na základě Úvěru nebo Nezávislé záruky.

„Hostitelskou vládou“ se rozumí aktuálně existující orgány nebo jakékoli nástupnické orgány, jež účinně ovládají část nebo celé území Hostitelského státu či jakéhokoli dílčího politického či územního celku, nebo jakýkoli jiný správní orgán daného státu s tím, že tento pojem zahrnuje jakýkoli subjekt nacházející se uvnitř nebo vně Hostitelského státu, jemuž je podle právního řádu Hostitelského státu svěřena regulační pravomoc.

„Hostitelským státem“ se rozumí každý ze států uvedených v Rámci z Cotonou.

„Úvěrem“ se rozumí poskytnutí peněžních prostředků Bankou Dlužníkovi ve formě úvěru nebo dluhopisu nebo jakéhokoli rovnocenného nástroje přijatelného pro Banku jako náhrada za úvěr v souladu s Pokyny pro řízení úvěrových rizik, podle ustanovení Smlouvy o úvěru.

„Smlouvou o úvěru“ se rozumí podepsaná smlouva uzavřená mezi Bankou a Dlužníkem, jež stanoví podmínky použitelné na Financující operace EIB ve formě Úvěru.

„Účtem na krytí úvěrových ztrát“, resp. „LLCA“ se rozumí účet v euro, který má být zřízen Bankou na jméno Ručitelů, financován z příjmu plynoucího z použití ocenění rizik na Financující operace EIB, s výjimkou Dostatečně zajištěných smluv o úvěru, a spravován v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o správě nedoplatků z Cotonou II.

„Nezávislou zárukou“ se rozumí záruka vydaná třetí stranou ve prospěch Banky, zejména akreditiv či ručitelské prohlášení vydané v souvislosti s poskytnutím Úvěru Dlužníkovi s tím, že tento pojem zahrnuje jakýkoli závazek jakékoli třetí strany, jež je společně odpovědná za veškeré závazky Zajištěného dlužníka vůči Bance nebo jejich část ve vztahu k Úvěru poskytnutému Bankou.

„Nezávislým ručitelem“ se rozumí subjekt, jenž vystavil Nezávislou záruku jménem Dlužníka.

B. Následující pojmy mají význam uvedený v příslušných níže uvedených bodech odůvodnění, článcích a přílohách:

Pojem Bod odůvodnění, článek nebo příloha
Rozhodčí soudOddíl 4 přílohy 3
Rozhodnutí o přidruženíPrvní bod odůvodnění
závaznýOddíl 4 přílohy 3
vykonatelnýOddíl 4 přílohy 3
Rámec z CotonouČtvrtý bod odůvodnění
Vnitřní dohoda z Cotonou IIPrvní bod odůvodnění
Dohoda o partnerství z Cotonou IIPrvní bod odůvodnění
Politická rizikaČlánek 2.03
ProjektOddíl 4 přílohy 3
Projektová smlouvaOddíl 4 přílohy 3
Příslušná smluvní stranaOddíl 4 přílohy 3

V této Smlouvě o záruce, nevyplývá-li z kontextu něco jiného:

(a) nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy o záruce.

(b) výrazy vyjadřující jednotné číslo zahrnují i číslo množné a naopak;

(c) odkazem na článek, smluvní stranu či přílohu se rozumí odkaz na příslušný článek, smluvní stranu či přílohu této Smlouvy o záruce.

ČLÁNEK 1

Rozsah Záruky

1.01 V rozsahu svého podílu stanoveného v příloze 2, a aniž by byla dotčena ustanovení článku 2.02, každý Ručitel, jako hlavní dlužník a nikoli pouze jako jistotu, tímto neodvolatelně:

a) ručí, v souladu s níže stanovenými podmínkami, za přesné a úplné splnění veškerých finančních závazků každého Zajištěného dlužníka ve vztahu k Úvěrům poskytnutým Bankou z jejích vlastních zdrojů podle Rámce z Cotonou, přičemž se vzdává jakéhokoli práva na vznesení námitek.

b) zavazuje se uhradit jakoukoli výší Zajištěné částky, již dluží Zajištěný dlužník Bance, a to na výzvu Banky, v euro a v souladu s ustanoveními článku 3.

1.02 Závazek Ručitelů stanovený v článku 1.01 výše se vztahuje na veškeré Financující operace EIB uzavřené podle Vnitřní dohody z Cotonou II, ve vztahu k nimž byla uzavřena příslušná Smlouva o úvěru podle víceletého finančního rámce pro období 2008 až 2013.

1.03

A. Aniž by byly dotčeny Dostatečně zajištěné smlouvy o úvěru podle článku 2.03, kryje tato Záruka veškerá rizika.

B. Celková odpovědnost Ručitelů podle této Záruky týkající se Rámce z Cotonou je omezena na 75 % celkové výše úvěrů poskytnutých Bankou podle Rámce z Cotonou, jež podléhají níže uvedeným maximálním částkám, jmenovitě:

■ 2 miliardy eur pro Dohodu o partnerství z Cotonou II; a

■ 30 milionů eur pro Rozhodnutí o přidružení.

1.04 Závazky Ručitelů podle této Záruky zanikají k tomu z níže uvedených okamžiků, který nastane dříve:

(i) v okamžiku úplného splacení Zajištěných částek; nebo

(ii) 31. prosince 2010, za předpokladu, že:

(a) k tomuto datu bude tato Záruka nahrazena novou Smlouvou o záruce týkající se Vnitřní dohody z Cotonou II za podmínek uspokojivých pro Ručitele a Banku; a

(b) nehledě na tento zánik závazků se budou na Ručitele nadále vztahovat veškeré povinnosti a závazky vyplývající z této Záruky ve vztahu k veškerým Zajištěným částkám.

ČLÁNEK 2

Uplatnění Záruky

2.01 Tuto Záruku lze uplatnit, pokud Zajištěný dlužník neuhradí, zcela nebo zčásti, jakoukoli Zajištěnou částku k datu její splatnosti. Nezohledňují se žádné částky obdržené či získané Bankou pro účely splacení Zajištěné částky, jestliže je jejich užití Bankou jakýmkoli způsobem omezeno.

2.02 . Před uplatněním této Záruky v případě, kdy Zajištěný dlužník neuhradí, zcela nebo zčásti, jakoukoli Zajištěnou částku k datu její splatnosti, oznámí Banka Ručitelům v přiměřeném předstihu svůj úmysl uplatnit tuto Záruku ve vztahu k dotčené Zajištěné částce. Aby se zamezilo pochybnostem, povinností Banky podle tohoto článku 2.02 se v žádném .případě nevykládají jako odkládací podmínka vynutitelnosti závazků Ručitelů podle článku 1.01.

2.03 Avšak v případě smluv krytých Nezávislými zárukami, o nichž Banka Ručitelům písemně prohlásí, že se jedná o Dostatečně zajištěné smlouvy o úvěru, lze tuto Záruku uplatnit pouze pokud, z důvodu vzniku některé z událostí uvedených v příloze 3 (dále jen „Politické riziko“):

(i) Zajištěný dlužník není schopen uhradit, nebo Banka není schopna přijmout Zajištěnou částku k datu její splatnosti; nebo

(ii) Nezávislý ručitel není schopen vybrat částky, jež mu mají být uhrazeny ve vztahu k Zajištěné částce s tím, že:

(a) jakákoli výzva k úhradě vydaná Nezávislým ručitelem na základě platby, již uhradil jménem Zajištěného dlužníka, musí být předložena Bance nejpozději do 2 let po (xx) stanoveném smluvním datu poslední splátky podle příslušné smlouvy nebo (yy) v případě dobrovolného či povinného předčasného splacení příslušného Úvěru, příslušném datu předčasné splatnosti; a

(b) tato Záruka je omezena na částku, již by Banka nebo, případně, Nezávislý ručitel, mohli obdržet, pokud by nedošlo k Politickému riziku.

2.04 Nezávislý ručitel může předložit Bance předběžnou výzvu k úhradě podle Nezávislé záruky v případech uvedených v oddíle 4, druhém odstavci, písm. b) přílohy 3, pokud během dvouleté promlčecí doby stanovené v článku 2.03, bodě (ii) této Smlouvy o záruce ještě neuplynula lhůta k výkonu rozhodčího nálezu uvedená v citovaném článku. Tato předběžná výzva neopravňuje Banku předložit výzvu k úhradě podle této Záruky, avšak slouží pouze jako prostředek k přerušení promlčecí lhůty stanovené v článku 2.03, bodě (ii) této Smlouvy o záruce. Jakákoli zbývající část promlčecí lhůty začíná opět běžet v okamžiku uplynutí lhůty pro výkon rozhodčího nálezu stanovené v oddíle 4, druhém odstavci, písm. b) přílohy 3. Banka vyrozumí Ručitele o jakýchkoli předběžných výzvách k úhradě předložených Nezávislým ručitelem.

2.05

A. S výhradou ustanovení bodu B níže je rozhodnutí Banky o tom, zda nastalo Politické riziko, konečné a závazné. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti 15 kalendářních dní po příslušném oznámení Ručitelům.

B. Jestliže většina Ručitelů, měřeno podle procentního podílu stanoveného v příloze 2, dá Bance pokyn, aby napadla tvrzení Zajištěného dlužníka, že nastalo Politické riziko, Banka provede tyto pokyny podle svých závazků vyplývajících ze Smlouvy o správě nedoplatků. Ručitelé a Banka jsou však vzájemně vázáni jakýmkoli pravomocným rozhodnutím příslušného soudu či rozhodčího soudu ve sporu mezi Bankou a Zajištěným dlužníkem, kterým se určuje, zda nastalo Politické riziko. Banka pravidelně informuje Ručitele o stavu jakýchkoli takových řízení.

2.06 Banka vyrozumí Ručitele o každém případu Politického rizika a o jakékoli neshodě mezi Bankou a Zajištěným dlužníkem ohledně vzniku Politického rizika.

2.07 Záruku lze rovněž uplatnit v případě, že Zajištěný dlužník uhradí, nebo Banka prostřednictvím uplatnění Nezávislé záruky obdrží, platbu, již Banka nemůže z jakéhokoli důvodu neomezeně použít nebo nad níž nemá nerušenou kontrolu.

ČLÁNEK 3

Platební podmínky podle Záruky

3.01 Ručitelé hradí Bance částky požadované Bankou v euro. V částkách požadovaných Bankou budou zohledněny jakékoli finanční prostředky, jež může Banka použít z Účtu na krytí úvěrových ztrát ve vztahu k nesplacené Zajištěné částce. Účet na krytí úvěrových ztrát bude spravován v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o správě nedoplatků z Cotonou II a s platnými obchodními podmínkami stanovenými řídícími orgány Banky, ve znění poslední novelizace přijaté dne 12. června 2007.

3.02 Platební závazky Ručitele podle této Smlouvy o záruce se hradí v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o správě nedoplatků z Cotonou II a, v každém případě, budou uhrazeny nejpozději do 3 let po písemné výzvě Banky učiněné podle Záruky.

3.03 Banka nebude na žádném jednotlivém Ručiteli požadovat úhradu jakékoli splatné částky, aniž by zároveň, a podle poměru stanoveného v příloze 2, vyzvala ostatní Ručitele k uhrazení příslušné částky podle této Záruky. Jestliže Banka rozhodne, že nastalo Politické riziko, může Banka předložit tuto výzvu k úhradě, a Ručitelé jsou povinni výzvě vyhovět, i pokud Ručitelé pověřili Banku ve smyslu přepokládaném v článku 2.05 B.

ČLÁNEK 4

Úvěrové podmínky, správa a informace

4.01 Banka řídí veškeré Úvěry, na něž se vztahuje tato Záruka, v souladu se správnou bankovní praxí a standardními kritérii a postupy uplatňovanými Bankou, zejména v souladu s jejími Pokyny pro řízení úvěrových rizik, ve znění pozdějších novelizací, přičemž provádí obvyklé kontroly. Při vymáhání jakékoli Zajištěné částky od jakéhokoli Zajištěného dlužníka či z jakéhokoli zajištění postupuje Banka s péčí řádného hospodáře.
Obchodní podmínky použitelné na Úvěry, na něž se vztahuje tato Záruka, jsou definovány v souladu s platnými zásadami a pokyny stanovenými řídícími orgány Banky, ve znění poslední novelizace přijaté dne 12. června 2007.

4.02 Ručitelé tímto opravňují Banku, aby Zajištěnému dlužníku poskytla jednu či více dodatečných lhůt, a obecně aby změnila podmínky příslušné smlouvy s jakýmkoli Zajištěným dlužníkem, přičemž nesmí překročit rozsah Rámce z Cotonou.

4.03 Banka předloží Ručitelům dvakrát ročně, k 31. lednu a k 31. červenci:

(i) informační list podle vzoru uvedeného v příloze 4, obsahující údaje o Smlouvách o úvěru, na něž se vztahuje tato Záruka, platné k 31. prosinci a.30. červnu; a

(iii) limity pro dodržování pravidel obezřetnosti, podle vzoru uvedeného v příloze 5, jež jsou definovány v souladu s platnými zásadami a pokyny stanovenými řídícími orgány Banky, ve znění poslední novelizace přijaté dne 12. června 2007.

4.04 Banka vyrozumí Ručitele o jakékoli skutečnosti či okolnosti, jež podle jejího názoru nejsou dosud všeobecně známé, a na jejichž základě bude podle názoru Banky pravděpodobně předložena výzva k úhradě podle této Záruky. Banka není povinna takové informace zjišťovat.

ČLÁNEK 5

Přechod práv

5.01 V rozsahu jakékoli platby uhrazené Ručitelem Bance podle této Záruky přecházejí na něj veškerá práva Banky, včetně práv vyplývajících ze zajištění, ve vztahu k jejím pohledávkám za Zajištěnými dlužníky. Toto právo na přechod práv nelze uplatnit na újmu Banky.

5.02 V každé Nezávislé záruce Banka vyloučí jakýkoli nárok Nezávislého ručitele na příspěvek vůči Ručitelům a jakékoli jiné právo Nezávislého ručitele požadovat jakékoli plnění od Ručitelů. Banka odškodní Ručitele ve vztahu k jakékoli odpovědnosti vůči Nezávislým ručitelům vyplývající z této Záruky.

5.03 Jestliže na Ručitele přešla práva Banky, bude Banka na žádost Ručitelů spravovat a řídit příslušné pohledávky podle článku 5.01 v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o správě nedoplatků z Cotonou II.

5.04 [Ručitelé a Banka se dohodli, že před podpisem Smlouvy o správě nedoplatků z Cotonou II se na veškerá opatření směřující k vymáhání pohledávek přijatá Bankou ve vztahu ke Smlouvám o úvěru, na něž se vztahuje tato Záruka a nové obchodní podmínky pro operace z vlastních zdrojů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří schválené Správní radou Banky dne 12.června 2007, použije smlouva o správě nedoplatků uzavřená mezi členskými státy a Bankou dne 8. dubna 2002.]

5.05 V rámci přechodu práv se v případě vzniku rizika Nepřevedení měny, definovaného v příloze 3, použije následující ustanovení:
V případě, že se Zajištěná částka stane splatnou a Zajištěný dlužník složí, za podmínek přijatelných pro Banku, kauci v měně předmětné Zajištěné částky nebo ekvivalentní finanční prostředky ve prospěch Banky v místní měně nebo v měně Úvěru či v jakékoli jiné volně směnitelné měně, avšak dotčená kauce nebo finanční prostředky nejsou převoditelné či směnitelné,- Ručitelé tímto opravňují Banku, aby pohledávku Ručitelů ve vztahu k části Zajištěné částky odpovídající výši kauce nebo jiných finančních prostředků omezila na tuto kauci či finanční prostředky.

ČLÁNEK 6

Daně a výdaje

6.01 Jakékoli finanční poplatky a jiné výdaje vynaložené v souvislosti s uzavřením, plněním nebo uplatněním této Záruky hradí Ručitelé poměrně podle svých příslušných podílů stanovených v příloze 2.

6.02 Ručitelé odškodní Banku ve vztahu k veškerým daním a výdajům uhrazeným Bankou při vymáhání Zajištěných částek v souladu se Smlouvou o správě nedoplatků z Cotonou II nebo, před jejím přijetím, v souladu se Smlouvou o správě nedoplatků uzavřenou mezi členskými státy a Bankou dne 8. dubna 2002.

ČLÁNEK 7

Použitelná právní úprava

7.01 Tato Záruka se řídí a vykládá v souladu se všeobecnými zásadami, které jsou společné právním řádům členských států.

ČLÁNEK 8

Příslušnost soudů

8.01 Jakýkoli spor mezi smluvními stranami této Smlouvy o záruce, který nebyl bezodkladně vyřešen smírem, se předloží k rozhodnutí Soudnímu dvoru Evropských společenství podle článku 238 Smlouvy o ES.

ČLÁNEK 9

Důvěrnost

9.01 S ohledem na skutečnost, že některé informace vyměněné v souvislosti s touto Zárukou mohou být důvěrné a v některým případech mohou být i obchodně citlivé, zavazují se Banka i Ručitelé, že bez předchozího písemného souhlasu ostatních nesdělí žádné třetí osobě žádné informace poskytnuté kterékoli z těchto smluvních stran v souvislosti s touto Zárukou. Tímto závazkem však není dotčeno poskytnutí informací vyžadovaných ze zákona nebo na základě příkazu příslušného soudu.

ČLÁNEK 10

Oznámení a sdělení

10.01 Oznámení a jiná sdělení podle této Záruky určená Ručitelům nebo Bance se zasílají doporučeným dopisem nebo jiným uznávaným komunikačním prostředkem na adresu příjemce uvedenou níže:

Oznámení určená Ručiteli:Jeho příslušná adresa uvedená v příloze 1
Oznámení určená Bance:[]
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Lucemburk

Jakákoli změna výše uvedených adres je účinná až po jejím oznámení v písemné formě ostatním smluvním stranám.

Odůvodnění a tři přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy o záruce.

ČLÁNEK 11

Podpis Smlouvy o záruce

11.01 Tato Smlouva o záruce se stává závaznou ve vztahu ke každému Ručiteli ihned poté, co ji platně podepíše.

11.02 Autentické znění této Smlouvy o záruce je v jazyce anglickém, francouzském a německém. Tato Smlouva o záruce bude podepsána ve dvaceti osmi stejnopisech s platností originálu v každé ze tří autentických jazykových verzí.

11.03 Banka bude mít v držení veškeré originální stejnopisy, dokud Smlouvu o záruce nepodepíší všechny smluvní strany Smlouvy o záruce.


NA DŮKAZ ČEHOŽ každá ze smluvních stran této Smlouvy podepsala tuto Smlouvu o záruce prostřednictvím svého oprávněného signatáře v příslušný níže uvedený den.


Příloha 1

Seznam adres pro účely článku 10

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ:

Service Public Fédéral Finances
Administration de fa Trésorerie
Questions Financières Internationales et Européennes
30, avenue des Arts
B-1040 Bruxelles

BULHARSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA:

Ministerstvo Financí
Evropská unie a mezinárodní vztahy
Letenská 15
CZ -118 10 Praha 1

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ:

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK - 1448 - Copenhagen K

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO:

Bundesministerium der Finanzen,
Referát EA2
Wilhelmstrasse 97
D-10117 Berlin

ESTONSKÁ REPUBLIKA:

ŘECKÁ REPUBLIKA :

Ministry of Economy and Finance,
General Accounting Office of the State
25th Directorate
25, Panepistimiou str
GR-10165 Athens

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ:

Mínisterio de Economía y Hacienda,
Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
Servicio de Avales
Paseo del Prado, Num. 6,
E-28014 Madrid

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA:

Ministère de 1’économie, des finances et de 1’indu:
Direction du Trésor,
139, rue de Bercy,
Code Télédoc 559
F-75572 Paris Cedex 12

IRSKO :

Department of Finance
International Financial Institutions Section
South Block
Government Buildings
Upper Merrion Street
Ireland - Dublin 2

ITALSKÁ REPUBLIKA:

Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento del Tesoro,
Rapporti Finanziari Internazionaii - Ufficío XI
Via XX Settembre, 97,
I - 00187 Rome

KYPERSKÁ REPUBLIKA:

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA:

LITEVSKÁ REPUBLIKA :

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ:

Ministère des Finances,
3, rue de la Congrégation,
L-2931 Luxembourg

MAĎARSKÁ REPUBLIKA:

MALTA:

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ :

Ministerie van Financiën,
Prinses Beatrixlaan 512
NL-2511 CW Den Haag
The Netherlands

RAKOUSKÁ REPUBLIKA:

Wirtschaftspolitik EU
Angelegenheiten und Internationale Finanzinstitutioner
Bundesministerium für Finanzen,
Hintere Zollamtsstrasse 2b
A-1030 Wien

POLSKÁ REPUBLIKA:

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA :

Ministério das Finanças,
Direcçāo Geral do Tesouro
Rua da Alfāndega, 5-1° andar
P-1194 Lisboa

RUMUNSKO:

REPUBLIKA SLOVINSKO :

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

FINSKÁ REPUBLIKA:

Ulkoasiainministeriö
Department for Development Policy
Unit for General Development Policy and Planning
Katajanokanlaituri 3
FIN - 00161 Helsinki

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ:

Ministry of Finance,
International Department
Drottninggatan 21
S-10333 Stockholm

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA :

The Head of European Union Department,
Department for international Development,
1 Palace Street
London SW 1E 5HE
United Kingdom

Příloha 2

Příslušný podíl Ručitelů1)

Kapitál Banky upsaný členskými státy takto:164 808 169 000,00
Německo26.649.532.500,0016,170031%
Francie26.649.532.500,0016,170031%
Itálie26.649.532.500,0016,170031%
Spojené království26.649.532.500,0016,170031%
Španělsko15.989.719.500,009,702019%
Belgie7.387.065.000,004,482220%
Nizozemsko7.387.065.000,004,482220%
Švédsko4.900.585.500,002,973509%
Dánsko3.740.283.000,002,269477%
Rakousko3.666.973.500,002,224995%
Polsko3.411.263.500,002,069839%
Finsko2.106.816.000,001,278344%
Řecko2.003.725.500,001,215793%
Portugalsko1.291.287.000,000,783509%
Česká republika1.258.785.500,000,763788%
Maďarsko1.190.868.500,000,722579%
Irsko935.070.000,000,567369%
Rumunsko863.514.500,000,523951%
Slovensko428.490.500,000,259993%
Slovinsko397.815.000,000,241381%
Bulharsko290.917.500,000,176519%
Litva249.617.500,000,151459%
Lucembursko187.015.500,000,113475%
Kypr183.382.000,000,111270%
Lotyšsko152.335.000,000,092432%
Estonsko117.640.000,000,071380%
Malta69.804.000,000,042355%
100,00000%

Poznámky pod čarou

1) Viz pátý bod odůvodnění

Příloha 3

DEFINICE POLITICKÝCH RIZIK

JMENOVITĚ NEPŘEVEDENÍ MĚNY, VYVLASTNĚNÍ, VÁLKA ČI OBČANSKÉ NEPOKOJE A ODEPŘENÍ SPRAVEDLNOSTI PŘI PORUŠENÍ SMLOUVY

1. NEPŘEVEDENÍM MĚNY

se rozumí:

jakýkoli akt Hostitelské vlády, jenž přímo nepřímo brání Zajištěnému dlužníku směnit peněžní prostředky v místní měně na měnu Smlouvy o úvěru či na volně směnitelnou měnu či jinou měnu, již Banka považuje za přijatelnou, nebo mu brání převést dotčenou místní měnu či měnu, na níž byla místní měna směněna, mimo Hostitelský stát za účelem (i) uhrazení jakékoli Zajištěné částky, (ii) přijetí jakékoli Zajištěné částky v dohodnuté měně a v souladu s dohodnutými podmínkami, nebo (iii) výběru jakékoli Zajištěné částky, jež byla řádně uhrazena; a

jakékoli opominutí Hostitelské vlády učinit úkon směřující k provedení či umožnění této směny či převodu Bankou či Zajištěným dlužníkem nebo jménem Banky či Zajištěného dlužníka;

s výhradou, že:

(a) Zajištěný dlužník je schopen volně a zákonně používat v Hostitelském státě místní měnu či jinou měnu, na níž byla místní měna převedena; a

(b) dotčený Zajištěný dlužník nebo, případně, Banka se po dobu 30 dní neúspěšně pokoušeli všemi přiměřenými prostředky splnit zákonné formální náležitosti nezbytné k provedení předmětného převodu či směny.

2. VYVLASTNĚNÍM

se rozumí:

jakékoli opatření přijaté, nařízené, povolené, ratifikované nebo schválené Hostitelskou vládou, jež je správním či soudním úkonem a představuje vyvlastnění ve smyslu tohoto oddílu 2.

Opatření představuje akt vyvlastnění ve smyslu tohoto oddílu 2, jestliže:

(a) brání Zajištěnému dlužníku uhradit Zajištěnou částku a v jeho důsledku dojde k neplnění povinností, jež trvá po dobu 90 dní; nebo

(b) zbavuje po dobu 90 dní Nezávislého ručitele nebo Banku jejich práv jako věřitele vyplývajících ze zajištění závazku nebo obchodních záruk za splacení ve vztahu k plánovaným platbám, jež se staly splatnými z jiného důvodu než v důsledku vzniku některého z rizik uvedených v této příloze; nebo

(c) zbavuje Nezávislého ručitele nebo Banku po dobu 90 dní práva použít peněžní prostředky uložené v místní nebo zahraniční měně u finančního ústavu v Hostitelském státě ze strany Nezávislého ručitele či Banky nebo na jejich účet pro účely výběru plánovaných plateb.

Za akt vyvlastnění se nepovažuje žádné opatření Hostitelského státu, které představuje všeobecně platné nediskriminační opatření přijaté v dobré víře, jaká správní orgány obvykle přijímají ve veřejném zájmu, například za účelem zajištění veřejné bezpečnosti, zvýšení příjmu z daní, ochrany životního prostředí či regulace hospodářské činnosti, ledaže by cílem tohoto opatření Hostitelské vlády byla konfiskace.

Porušení smluvní povinnosti vůči Zajištěnému dlužníku ze strany Hostitelské vlády samo o sobě nepředstavuje opatření směřující k vyvlastnění.

3. VÁLKOU ČI OBČANSKÝMI NEPOKOJI

se rozumí:

jakýkoli akt války (vyhlášené či nevyhlášené), revoluce, povstání, občanské války, vzpoury či sociálních nepokojů, terorismu či sabotáže, v jehož přímém a okamžitém důsledku

(i) není Zajištěný dlužník schopen uhradit Zajištěnou částku po dobu 90 dní nebo

(ii) nejsou Nezávislý ručitel nebo Banka schopni po dobu 90 dní vybrat prostředky řádně uhrazené ve vztahu k Zajištěné částce nebo přijmout Zajištěnou částku v příslušné měně a způsobem stanoveným ve smlouvě.

Aby se jednalo o akt války či občanských nepokojů, musí být dotčeným aktem v každém případě sledován v první řadě politický cíl. Tento oddíl 3 se nevztahuje na akty provedené především za účelem podpory cílů v oblasti práce, zaměstnanosti, zájmů studentů či jiných nepolitických cílů.

Lhůty v délce 30 či 90 dní uvedené v oddílech 1, 2 a 3 této přílohy se nepoužijí, jestliže k porušení platební povinnosti, zbavení oprávnění nebo nemožnosti výběru došlo v důsledku prodloužení některé z událostí uvedených v této příloze, jejichž existence byla řádně potvrzena během předchozího porušení platební povinnosti, u nějž již byly uplatněny výše uvedené lhůty.

4. ODEPŘENÍM SPRAVEDLNOSTI PŘI PORUŠENÍ SMLOUVY

se rozumí:

vypovězení nebo porušení Projektové smlouvy (definované níže) ze strany Hostitelské vlády, pokud toto vypovězení či porušení buď:

(i) brání Zajištěnému dlužníkovi plnit jeho povinnosti vůči Bance či podstatně přispívá k tomu, že Zajištěný dlužník není schopen plnit své povinnosti vůči Bance; nebo

(ii) brání Bance nebo Nezávislému ručiteli realizovat celou hodnotu zajištění přijatého ve vztahu k příjmům nebo jinému prospěchu vyplývajícímu z jakéhokoli zajišťovacího práva spojeného s Projektovou smlouvou.

Použitelnost tohoto ustanovení je omezena na případy, kdy rozhodčí soud vydá pravomocný, závazný a vykonatelný rozhodčí nález, kterým přizná náhradu škody ve vztahu k nároku Příslušné smluvní strany na náhradu škody z porušení či vypovězení smlouvy; za předpokladu, že:

(a) rozhodčí nález zní na konkrétní peněžitou částku a je vydán z důvodu porušení smluvního závazku vyplývajícího z Projektové smlouvy, či z důvodu vypovězení Projektové smlouvy, ze strany Hostitelské vlády;

(b) příslušná smluvní strana přiměřeně usilovala o vyčerpání veškerých právních prostředků proti Hostitelské vládě za účelem výkonu rozhodčího nálezu po dobu 180 po sobě následujících dní od vydání rozhodčího nálezu; Nezávislý ručitel může předložit Bance předběžnou výzvu k úhradě, jestliže během dvouleté promlčecí doby stanovené v článku 2.03 bodě (ii) této Smlouvy tato lhůta ještě neuplynula. Tato předběžná výzva neopravňuje Banku předložit výzvu k úhradě podle této Záruky, avšak slouží pouze jako prostředek k přerušení promlčecí lhůty stanovené v článku 2.02 bodě (ii) této Smlouvy o záruce. Jakákoli zbývající část promlčecí lhůty začíná opět běžet v okamžiku uplynutí lhůty pro výkon rozhodčího nálezu stanovené v oddíle 4, druhém odstavci, písm. b) přílohy 3. Banka vyrozumí Ručitele o jakýchkoli předběžných výzvách k úhradě předložených Nezávislým ručitelem;

(c) odmítnutí Hostitelské vlády vykonat rozhodčí nález je svévolné a/nebo diskriminační.

Pro tyto účely:

(a) „Rozhodčím soudem“ se rozumí jakýkoli rozhodčí soud či senát, bez ohledu na místo jeho založení, který je nezávislý na Hostitelské vládě, je na základě příslušných ustanovení Projektové smlouvy zmocněn k vydání pravomocného, závazného a vykonatelného nálezu ohledně nároku Příslušné smluvní strany podle Projektové smlouvy, a jeho nález je vykonatelný v Hostitelském státě podle Úmluvy z New Yorku o uznávání a výkonu rozhodčích nálezů;

(b) Rozhodčí nález se považuje za „závazný“, jestliže zakládá zákonná práva stran ve vztahu k předmětu jejich sporu;

(c) Rozhodčí nález se považuje za „vykonatelný“, jestliže rozhodčí soud, který nález vydal, nebo jakýkoli jiný příslušný orgán neodložil nebo nevyloučil vykonatelnost dotčeného nálezu;

(d) Nález rozhodčího soudu se považuje za „pravomocný“, jestliže uplynula lhůta pro podání odvolání či jiného opravného prostředku proti tomuto nálezu, aniž by bylo podáno přijatelné odvolání či jiný opravný prostředek;

(e) „Projektem“ se rozumí projekt spadající pod Rámec z Cotonou a popsaný ve Zprávě o projektovém úvěru;

(f) „Projektovou smlouvou“ se rozumí smlouva, dohoda či závazné ujednání mezi Příslušnou smluvní stranou a Hostitelskou vládou, která se přímo týká Projektu, má podle přiměřeného stanoviska Banky rozhodující vliv na finanční či technickou životaschopnost Projektu a zahrnuje, jako ilustrační výčet, kterýkoli z níže uvedených druhů smluv či ujednání, jmenovitě dodavatelské smlouvy, odběratelské smlouvy, smlouvy o dotacích, uživatelské smlouvy, koncese, licence k užití nebo mechanismy stanovení cen;

(g) „Příslušnou smluvní stranou“ se rozumí Dlužník nebo mateřská či dceřiná společnost Dlužníka nacházející se ve stejném státě jako Dlužník.

Příslušná smluvní strana nebo Nezávislý ručitel jsou povinni vynaložit veškeré přiměřené úsilí, aby vyčerpali veškeré dostupné právní prostředky proti Hostitelské vládě za účelem výkonu rozhodčího nálezu, nebo aby zajistili, že Příslušná smluvní strana nebo Nezávislý ručitel, kteří mohou takové právní prostředky uplatnit, tyto právní prostředky uplatnili.

V každé smlouvě se Zajištěným dlužníkem bude vyhrazeno právo Banky stanovit opatření, jež mají Příslušná smluvní strana nebo Nezávislý ručitel přijmout nebo zajistit jejich přijetí za účelem výkonu rozhodčího nálezu týkajícího se nároku z porušení či vypovězení smlouvy. Banka není povinna požadovat po jakékoli smluvní straně přijetí opatření, jež jsou podle jejího názoru nepřiměřená s ohledem na jejich pravděpodobný přínos.

Banka se může zavázat, že jakémukoli Zajištěnému dlužníku nahradí přiměřené náklady na řízení o výkonu rozhodčího nálezu. Ručitelé nahradí Bance jakékoli takto vynaložené náklady.

5. VŠEOBECNÁ VÝLUKA

Žádný z níže uvedených aktů či rizik neopravňuje k uplatnění této Záruky:

• jakýkoli akt Hostitelského státu, s nímž Zajištěný dlužník nebo, v případech uvedených v oddíle 4 této přílohy, Příslušná smluvní strana svobodně souhlasili nebo pokud převládající příčina takového aktu spočívá v nezákonném či nepřiměřeném jednání Zajištěného dlužníka či Příslušné smluvní strany;

• jakékoli výše definované Politické riziko, jež jednoznačně převažovalo k datu, kdy

Banka podepsala příslušnou Smlouvu o úvěru nebo smlouvu o zajištění, a mělo k tomuto datu účinky uvedené v této příloze.

Příloha 4

SMLOUVA O ZÁRUCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY A EIB ZE DNE DD/MM/RR TÝKAJÍCÍ SE ÚVĚRŮ POSKYTOVANÝCH EIB Z JEJÍCH VLASTNÍCH ZDROJŮ PODLE FINANČNÍCH PROTOKOLŮ

SMLOUVA O ZÁRUCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY A EIB ZE DNE DD/MM/RR TÝKAJÍCÍ SE ÚVĚRŮ POSKYTOVANÝCH EIB Z JEJÍCH VLASTNÍCH ZDROJŮ PODLE FINANČNÍCH PROTOKOLŮ

Příloha 5

Pololetní informační list ke dni [31. 12. RR] [30. 6. RR] o Limitech dodržování pravidla obezřetnosti*)

Příloha 5

Přesunout nahoru