Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 17/2010 Sb. m. s.Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010–2012

Datum vyhlášení 23.02.2010
Uzavření smlouvy 20.11.2009
Platnost od 20.11.2009
Platnost do 31.12.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

Kultura (Čl. 1 - Čl. 11)
Závěrečná ustanovení (Čl. 23 - Čl. 26)

17

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. listopadu 2009 byl v Limě podepsán Program spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010–2012.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 26 dnem podpisu.

České znění Programu se vyhlašuje současně.


PROGRAM SPOLUPRÁCE

V OBLASTI KULTURY, ŠKOLSTVÍ, VĚDY A SPORTU

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU PERUÁNSKÉ REPUBLIKY

NA LÉTA 2010–2012

Vláda České republiky a vláda Peruánské republiky (dále jen „smluvní strany“), vedeny přáním rozvíjet a prohlubovat současné přátelské vztahy mezi státy smluvních stran a podnítit vzájemné porozumění mezi českým a peruánským národem, a v souladu s Kulturní dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky, podepsanou v Limě dne 14. října 1974, se dohodly takto:

Kultura

Článek 1

Spolupráce v oblasti kultury

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a peruánskými tvůrci, profesními sdruženími, institucemi a organizacemi, které působí ve státech smluvních stran, ve všech oblastech kultury.

Článek 2

Divadlo, hudba a tanec

Smluvní strany budou podporovat uvádění divadelní, hudební a taneční tvorby českých a peruánských autorů, se zvláštním přihlédnutím k tvorbě současných autorů, a budou dle svých možností a na zásadách vzájemnosti podporovat účast českých a peruánských umělců, odborníků a uměleckých souborů na významných divadelních, hudebních a tanečních akcích pořádaných ve státech smluvních stran.

Článek 3

Výtvarné umění

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a peruánskými institucemi a organizacemi působícími ve státech smluvních stran v oblasti výtvarného umění a dle svých možností rovněž uvádění tvorby českých a peruánských výtvarných umělců na významných akcích konaných ve státech smluvních stran.

Článek 4

Kulturní dědictví, muzea a galerie

(1) Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí spolupracovat v oblasti ochrany movitého, nemovitého i nehmotného kulturního dědictví České republiky a Peruánské republiky, budou se vzájemně informovat jak o právních předpisech týkajících se kulturního dědictví obou zemí, tak o případné aplikovatelné kazuistice, a budou si vyměňovat zkušenosti z této oblasti.

(2) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a peruánskými muzei a galeriemi, jakož i dalšími institucemi a organizacemi působícími ve státech smluvních stran v oblasti vytváření, uchování a prezentace muzejních a galerijních sbírek jako nedílné součásti movitého kulturního dědictví České republiky a Peruánské republiky.

(3) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci institucí a organizací, na které odkazuje odstavec 2, za účelem přípravy a realizace společných výstav, účasti jejich odborníků na konferencích, sympoziích, vědeckých projektech, výzkumech a dalších podobných aktivitách.

(4) Smluvní strany budou podporovat výměnu odborníků institucí a organizací, na které odkazuje odstavec 2, a výměnu informací z oblasti muzeologie a muzeografie.

(5) Smluvní strany budou podporovat činnost vedoucí k evidenci, dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví České republiky a Peruánské republiky a budou si vyměňovat informace o činnosti v této oblasti.

(6) Smluvní strany budou v souladu s normami mezinárodního práva, vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Peruánské republice a v mezích svých kompetencí společně bránit nelegálnímu obchodu a vývozu kulturních a paleontologických statků a prostřednictvím potřebných opatření bránit jejich dovozu a vývozu z těch států, ze kterých byly zcizeny nebo nelegálně vyvezeny, tak, jako budou bránit nabytí a obchodování na svém území s těmi předměty, které by mohly být dovezeny v rozporu s vnitrostátními předpisy smluvních stran, a budou si vyměňovat vzájemné informace a zkušenosti v této oblasti.

Článek 5

Autorské právo

Smluvní strany zajistí ochranu práva autorského a práv s ním souvisejících v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v obou státech a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 6

Neprofesionální umění, tradiční lidová kultura a umělecké aktivity dětí a mládeže

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a peruánských institucí a organizací působících ve státech smluvních stran v oblasti neprofesionálního umění, tradiční lidové kultury a uměleckých aktivit dětí a mládeže a v rámci svých možností rovněž účast českých a peruánských umělců, souborů, porotců a seminaristů z oblasti neprofesionálního umění, tradiční lidové kultury a uměleckých aktivit dětí a mládeže na významných akcích konaných ve státech smluvních stran.

Článek 7

Audiovize

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a peruánských institucí a organizací působících ve státech smluvních stran v oblasti médií a audiovize a v rámci svých možností rovněž účast českých a peruánských umělců a odborníků na mezinárodních filmových festivalech týkajících se dalších druhů audiovizuální produkce pořádaných ve státech smluvních stran.

Článek 8

Literatura a knižní kultura

(1) Smluvní strany budou podporovat aktivity vedoucí ke vzájemné znalosti národních literatur.

(2) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a peruánských knihoven, literárních muzeí a kulturních a vzdělávacích institucí, zvláště pak spolupráci v oblasti nových technologií, jejímž účelem je zpřístupňování této části kulturního dědictví České republiky a Peruánské republiky veřejnosti.

(3) Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat výměnu knihovníků a informačních pracovníků uskutečňovanou prostřednictvím jejich účasti na kongresech, seminářích, kurzech a dalších odborně zaměřených akcích.

(4) Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat výměnu odborníků a spolupráci v oblastech týkajících se konzervování, restaurování, digitalizace a šíření písemného kulturního dědictví.

(5) Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat vzájemnou výměnu publikací, zejména titulů zaměřených na kulturu státu druhé smluvní strany, a společné projekty v oblasti podpory čtenářství.

(6) Smluvní strany budou prostřednictvím specializovaných programů podporovat překládání děl české literatury do španělského jazyka a děl peruánské literatury do českého jazyka.

Článek 9

UNESCO

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci České komise pro UNESCO a Peruánské komise pro UNESCO, zejména pak v oblasti ochrany a propagace kulturního dědictví.

Článek 10

Výměny výstav

Výměny výstav se budou uskutečňovat na základě organizačních a finančních pravidel dohodnutých přímo jejich organizátory případ od případu.

Článek 11

Výměna odborníků z oblasti kultury

(1) Smluvní strany si v době platnosti tohoto Programu spolupráce mohou vyměňovat odborníky působící v oblasti kultury, každoročně však nejvíce pět odborníků z české strany a pět odborníků z peruánské strany, k pobytům v délce nepřesahující v souhrnu 30 dní v každé zemi.

(2) Výměna odborníků z oblasti kultury se bude dle tohoto Programu spolupráce uskutečňovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Peruánské republice a dle organizačních a finančních pravidel uvedených v článku 22 tohoto Programu spolupráce.

Vzdělávání, věda, mládež a sport

Článek 12

Rozvoj kontaktů v oblasti vzdělávání

(1) Smluvní strany budou přispívat k rozvoji kontaktů mezi vzdělávacími organizacemi České republiky a Peruánské republiky. Rovněž budou podporovat rozvoj vzájemných kontaktů i prostřednictvím návštěv svých vládních delegací s cílem přispět ke spolupráci obou národů a šíření informací o jejich minulosti i současnosti.

(2) Smluvní strany si budou vyměňovat odborné pracovníky v oblasti vzdělávání z ministerstev školství svých států a pedagogické dokumenty ke vzájemnému informování o procesech modernizace vzdělávací soustavy.

Článek 13

Výměna informací a publikací

Pro usnadnění spolupráce mezi vzdělávacími institucemi smluvní strany určí příslušné úřady, které budou na požádání zajišťovat výměnu informativního materiálu a publikací o školském systému a o vysokých školách.

Článek 14

Přímé meziuniverzitní dohody

Smluvní strany budou podněcovat sjednávání dohod, které budou podporovat výměnu zkušeností umožňující lepší vzájemné poznávání. V tomto smyslu budou podporovat kontakty vysokoškolských vzdělávacích institucí, které mohou uzavírat přímé dohody zaměřené na výměny učitelů a odborníků k přednáškám, kurzům, seminářům a k účasti na výzkumných projektech.

Článek 15

Stipendia

Smluvní strany si v rámci svých možností a na základě principu reciprocity nabídnou oficiální cestou maximálně 3 stipendia ročně pro studenty akreditovaných magisterských a doktorských studijních programů veřejných vysokých škol ke krátkodobému studijnímu pobytu na veřejných vysokých školách. Minimální délka jednoho studijního pobytu je tři (3) měsíce a maximální délka je devět (9) měsíců.

Článek 16

Doklady o vzdělání

Uznávání dokladů o vzdělání, vydaných ve státě jedné smluvní strany, ve státě druhé smluvní strany podléhá právním předpisům státu této druhé smluvní strany.

Článek 17

Věda, výzkum, vývoj a inovace

(1) Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovace. V tomto smyslu budou napomáhat navazování a rozvoji kontaktů mezi příslušnými orgány svých států, jakož i výměnám expertů, vědců, výzkumných pracovníků a stipendistů ke studijním, výzkumným a konzultačním pobytům a k účasti na vědeckých setkáních mezinárodního charakteru, která se budou konat ve státech smluvních stran.

(2) Smluvní strany budou napomáhat rozvoji spolupráce v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovace, která bude uskutečňována prostřednictvím:

a) společných projektů výzkumu, vývoje a inovace,

b) výměny expertů, vědců, výzkumných pracovníků a stipendistů za účelem předávání vědeckých a technických znalostí a zkušeností, provádění přednáškové činnosti a seznamování se s výsledky vědy a techniky,

c) stáží expertů, vědců, výzkumných pracovníků a stipendistů, uskutečňovaných v rámci společných projektů výzkumu, vývoje a inovace,

d) dalších forem spolupráce, na nichž se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.

(3) Provádění spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovace bude na české straně zajišťovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a na peruánské straně Národní rada vědy, techniky a inovace (CONCYTEC).

Článek 18

Mládež

(1) Smluvní strany budou podporovat výměnu informací a dokumentů z oblasti mládeže na vládní i nevládní úrovni.

(2) Smluvní strany budou podporovat navázání a rozvoj přímých kontaktů mezi mládežnickými organizacemi za účelem výměny zkušeností a možností výměn mládeže.

Článek 19

Sport

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi příslušnými orgány v oblasti tělesné výchovy a sportu a výměnu informací v této oblasti. Konkrétní aktivity jsou v kompetenci sportovních organizací působících ve státech smluvních stran.

Článek 20

Výměna odborníků

Smluvní strany si budou vyměňovat odborníky z oblastí uvedených v článcích 12 a 17 tohoto Programu spolupráce. Celková doba pobytů nepřesáhne deset (10) týdnů ročně a jednotlivé pobyty nebudou delší než čtrnáct (14) dní.

Organizační a finanční pravidla

Článek 21

(1) Vysílající smluvní strana předloží kandidatury na stipendia podle článku 15 tohoto Programu spolupráce na formulářích přijímající smluvní strany obsahujících i požadavky na dokumentaci do 30. září pro kandidáty české strany a do 31. března pro kandidáty peruánské strany v roce, který předchází danému akademickému roku.

(2) Přijímající smluvní strana do tří (3) měsíců po obdržení dokumentace oznámí, zda navržení kandidáti byli přijati, název instituce, kde svůj pobyt uskuteční, datum jeho zahájení a výši stipendia.

(3) Vysílající smluvní strana sdělí přesné datum příjezdu stipendistů nejméně dva (2) týdny předem.

Článek 22

(1) Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně diplomatickou cestou návrh na vyslání svých expertů, vědců, výzkumných pracovníků a stipendistů podle článků 11, 12 a 17 tohoto Programu spolupráce nejpozději tři (3) měsíce před datem zahájení plánovaného pobytu. V návrhu uvede:

a) jméno a příjmení expertů, vědců, výzkumných pracovníků a stipendistů, jejich profesní životopis a čísla pasů,

b) návrh programu činnosti, kterou tito experti, vědci, výzkumní pracovníci a stipendisté hodlají uskutečnit, a název instituce či organizace, která v přijímajícím státě tuto jejich činnost odborně zabezpečí,

c) návrh termínu uskutečnění pobytu,

d) odkaz k článku Programu spolupráce, na jehož základě se výměna uskutečňuje,

e) další informace, o které přijímající smluvní strana požádá.

(2) Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně své stanovisko k přijetí navrhovaných expertů, vědců, výzkumných pracovníků a stipendistů spolu s určením data zahájení pobytu nejpozději jeden (1) měsíc před datem zahájení pobytu.

(3) Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a čas příjezdu a odjezdu a způsob dopravy expertů, vědců, výzkumných pracovníků a stipendistů nejpozději tři (3) týdny před datem zahájení pobytu.

(4) Vysílající smluvní strana uhradí expertům, vědcům, výzkumným pracovníkům a stipendistům náklady na mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět a náklady na uzavření cestovního pojištění pro případ náhlého onemocnění či úrazu.

(5) Vyžaduje-li to schválený program pobytu, uhradí přijímající smluvní strana přijímaným expertům, vědcům, výzkumným pracovníkům a stipendistům náklady na místní dopravu, vyjma městské hromadné dopravy.

(6) Přijímající smluvní strana poskytne přijímaným expertům, vědcům, výzkumným pracovníkům a stipendistům ubytování hotelového typu a částku na stravné a kapesné dle svých platných vnitrostátních právních předpisů.

(7) Česká smluvní strana stipendistům vyslaným podle článku 15 tohoto Programu spolupráce poskytne:

a) bezplatné studium za stejných podmínek jako občanům svého státu,

b) měsíční stipendium dle příslušného znění českého stipendijního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice,

c) možnost ubytování ve vysokoškolských kolejích a stravování v menzách za stejných podmínek jako občanům svého státu.

(8) Peruánská smluvní strana stipendistům vyslaným podle článku 15 tohoto Programu spolupráce poskytne:

a) bezplatné studium za stejných podmínek jako občanům svého státu,

b) měsíční stipendium dle svých platných vnitrostátních právních předpisů,

c) možnost ubytování ve vysokoškolských kolejích a stravování v menzách za stejných podmínek jako občanům svého státu.

(9) Přijímající smluvní strana přijme k pobytu dle tohoto Programu spolupráce jen ty experty, vědce, výzkumné pracovníky a stipendisty, kteří budou mít sjednáno řádné cestovní pojištění pro případ náhlého onemocnění či úrazu. Za tím účelem vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně kopii dokladu o sjednání řádného cestovního pojištění expertů, vědců, výzkumných pracovníků a stipendistů pro případ náhlého onemocnění či úrazu, jakmile je jí známo přesné datum příjezdu a odjezdu vysílaných osob. Zdravotní péče bude vždy poskytována podle právních předpisů přijímajícího smluvního státu.

Závěrečná ustanovení

Článek 23

Tento Program spolupráce nevylučuje možnost uskutečnění dalších akcí a výměn, jejichž realizaci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu budou smluvní strany považovat za důležitou. Na těchto aktivitách se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 24

Zástupci smluvních stran se setkají v posledním roce platnosti tohoto Programu spolupráce, aby společně vyhodnotili plnění jeho závazků.

Článek 25

(1) Koordinace všech aktivit se uskuteční diplomatickou cestou.

(2) Jakékoli pochybnosti, problémy nebo obtíže, které by vznikly při výkladu nebo realizaci tohoto Programu spolupráce, budou smluvní strany řešit diplomatickou cestou.

Článek 26

Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2012. Po vzájemné dohodě smluvních stran diplomatickou cestou může být platnost prodloužena o jeden (1) rok.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 15. srpna 2012 a 23. srpna 2012 byla v souladu s článkem 26 Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010 – 20121) prodloužena platnost tohoto Programu o jeden rok, tj. do 31. prosince 2013.


Dáno v Limě dne 20. 11. 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
PhDr. Věra Zemanová v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České republiky v Peruánské republice

Za vládu Peruánské republiky
Liliana Tamara Cino de Silva v. r.
vrchní ředitelka pro zahraniční kulturní politiku Ministerstva zahraničních věcí

Přesunout nahoru