Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 14/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

Datum vyhlášení 16.02.2010
Uzavření smlouvy 09.12.2008
Platnost od 01.11.2009
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. prosince 2008 byl v Bruselu na základě Rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2009/173/ES ze dne 5. června 20071) podepsán Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé2) o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

Protokol se na základě svého článku 4 odst. 2 prozatímně prováděl od 1. ledna 2007. Na základě odst. 1 téhož článku vstoupil v platnost dne 1. listopadu 2009 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

České znění Protokolu ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


PROTOKOL K DOHODĚ O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI

mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

dále jen „členské státy“, zastoupené Radou Evropské unie, a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ A EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

dále jen „Společenství“, zastoupená Radou Evropské unie a Evropskou komisí,

na jedné straně, a

ÁZERBÁJDŽÁNSKÁ REPUBLIKA

na straně druhé,

pro účely tohoto protokolu dále jen „strany“,

S OHLEDEM NA ustanovení Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velko-vévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Bulharskou republikou a Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, která byla podepsána v Lucemburku dne 25. dubna 2005 a uplatňuje se ode dne 1. ledna 2007,

VZHLEDEM K nové situaci ve vztazích mezi Ázerbájdžánskou republikou a Evropskou unií vyplývající z přistoupení dvou nových členských států k EU, která otevírá možnosti a přináší výzvy pro spolupráci mezi Ázerbájdžánskou republikou a Evropskou unií,

BEROUCE V ÚVAHU přání stran zajistit dosažení a provádění cílů a zásad dohody o partnerství a spolupráci, SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Bulharská republika a Rumunsko se stávají stranami Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, podepsané v Lucemburku dne 22. dubna 1996, která vstoupila v platnost dne 1. července 1999, (dále jen „dohoda“), a uplatňují a berou na vědomí, stejně jako ostatní členské státy, znění dohody jakož i společných prohlášení, výměn dopisů a prohlášení Ázerbájdžánské republiky připojených k závěrečnému aktu podepsanému ve stejný den a protokolu k dohodě ze dne 18. května 2004.

Článek 2

Tento protokol tvoří nedílnou součást dohody.

Článek 3

1. Tento protokol schválí Společenství, Rada Evropské unie jménem členských států a Ázerbájdžánská republika podle svých vlastních postupů.

2. Strany si vzájemně oznámí dokončení příslušných postupů uvedených v předchozím odstavci. Listiny o schválení se uloží u generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Článek 4

1. Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po uložení poslední listiny o schválení.

2. Tento protokol je uplatňován prozatímně ode dne 1. ledna 2007 až do svého vstupu v platnost.

Článek 5

1. Znění dohody, závěrečného aktu a všech dokumentů k němu připojených, jakož i protokolu dohody ze dne 18. května 2004 jsou vypracována v jazyce bulharském a rumunském.

2. Uvedená znění se připojují k tomuto protokolu a mají stejnou platnost jako znění v ostatních jazycích, ve kterých byly sepsány dohoda, závěrečný akt a dokumenty k němu připojené, jakož i protokol k dohodě ze dne 18. května 2004.

Článek 6

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a ázerbájdžánském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.


Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и осма година.
Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil ocho.
V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce osm.
Udfærdiget i Bruxelles den niende december to tusind og otte.
Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendacht.
Kahe tuhande kaheksanda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.
’Eγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and eight.
Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille huit.
Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaotto.
Briselē, divtūkstoš astotā gada devītajā decembri.
Priimta du tūkstančiai aštuntų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év december havának kilencedik napján.
Magћmul fi Brussell, fid-disa jum ta’Diċembru tas-sena elfejn u tmienja.
Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend acht.
Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące ósmego.
Feito em Bruxelas, em nove de Dezembro de dois mil e oito.
Adoptat la Bruxelles la nouă decembrie două mii opt.
V Bruseli deviateho decembra dvetisícosem.
V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč osem.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Som skedde i Bryssel den nionde december tjugohundraåtta.
Brüssel şərtərində doqquz dekabr iki min səkkizinci il tarixində imzalanmişdır.

За дьржавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalīvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za dŕžave članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Üzv dövlətlər adından

За Европейската общност
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Gћall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvá
Za Evropské skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
Avropa Birliyi adından

За Република Азербайджан
Por la República de Azerbaiyán
Za Azerbajdžanskou republiku
For Republikken Aserbajdsjan
Für die Republik Aserbaidschan
Aserbaidžaani Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν
For the Republic of Azerbaijan
Pour la République d’Azerbaïdjan
Per la Repubblica dell’Azerbaigian
Azerbaidžānas Republikas vārdā
AzerbaidÞano Respublikos vardu
Azerbajdzsán részéről
Għar-Repubblika ta’ l-Ażerbajġan
Voor de Republiek Azerbeidzjan
W imieniu Republiki Azerbejdżanu
Pela República do Azerbaijão
Pentru República Azerbaidjan
Za Azerbajdžanskú republiku
Za Ázerbajdžánsko republiko
Azerbaidžanin tasavallan puolesta
På Republiken Azerbajdzjans vägnar
Azərbaycan Respublikası adından

Poznámky pod čarou

1) Úř. věstník L 62, 6. 3. 2009, s. 7.

2) Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé podepsaná dne 22. dubna 1996 byla vyhlášena pod č. 11/2010 Sb. m. s.

Přesunout nahoru