Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 13/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, kterým se rozšiřuje působnost dohody o partnerství a spolupráci na dvoustranný obchod s textilními výrobky s přihlédnutím k ukončení platnosti dvoustranné textilní dohody

Datum vyhlášení 16.02.2010
Uzavření smlouvy 16.10.2007
Platnost od 01.11.2007
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. října 2007 byl v Lucemburku na základě Rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2007/35/ES ze dne 22. ledna 20071) podepsán Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé2), kterým se rozšiřuje působnost dohody o partnerství a spolupráci na dvoustranný obchod s textilními výrobky s přihlédnutím k ukončení platnosti dvoustranné textilní dohody.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 3 dne 1. listopadu 2007 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

České znění Protokolu ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


PROTOKOL

k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, kterým se rozšiřuje působnost dohody o partnerství a spolupráci na dvoustranný obchod s textilními výrobky s přihlédnutím k ukončení platnosti dvoustranné textilní dohody

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

na jedné straně a

ÁZERBÁJDŽÁNSKÁ REPUBLIKA

na straně druhé,

Vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda o partnerství a spolupráci") vstoupila v platnost dne 1. července 1999.

(2) Proběhla jednání, aby se zajistilo, že se zásady stanovené v dohodě o partnerství a spolupráci, které se vztahují na obchod s jiným zbožím, formálně rozšíří také na obchod s textilními výrobky.

(3) Je třeba přijmout odpovídající změny dohody o partnerství a spolupráci,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda o partnerství a spolupráci") se mění takto:

1. V článku 12 se zrušuje odkaz na článek 17.

2. Článek 17 se zrušuje.

Článek 2

Tento protokol je nedílnou součástí dohody o partnerství a spolupráci.

Článek 3

Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni podepsání.

Článek 4

Tento protokol je vyhotoven ve dvou prvopisech ve všech úředních jazycích smluvních stran, přičemž všechna znění jsou stejně závazná.

Poznámky pod čarou

1) Úř. věstník L 17, 24. 1. 2007, s. 13.

2) Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé podepsaná dne 22. dubna 1996 byla vyhlášena pod č. 11/2010 Sb. m. s.

Přesunout nahoru