Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 102/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Datum vyhlášení 22.12.2010
Uzavření smlouvy 28.10.2009
Platnost od 01.01.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. října 2009 a 26. října 2010 byla v Mnichově přijata rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů1).

Rozhodnutí CA/D 18/09 ze dne 28. října 2009 pozměňující pravidlo 141 a pravidlo 70b Prováděcího předpisu k Úmluvě, vstupuje v platnost na základě svého článku 2 odst. 1 dne 1. ledna 2011 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Rozhodnutí CA/D 16/10 ze dne 26. října 2010 pozměňující pravidlo 36 Prováděcího předpisu k Úmluvě, vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 odst. 1 dne 26. října 2010 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Anglická znění rozhodnutí a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY

ZE DNE 28. ŘÍJNA 2009

POZMĚŇUJÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS

K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ

(CA/D 18/09)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

S ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména článek 33(1)(c),

Na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,

S ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo,

ROZHODLA TAKTO:

ČLÁNEK 1

Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

1. Pravidlo 141 se mění v tomto znění takto:

”Pravidlo 141

Údaje o dosavadním stavu techniky

(1) Přihlašovatel uplatňující právo přednosti ve smyslu článku 87 předloží zároveň s evropskou patentovou přihláškou kopii výsledků jakékoli rešerše, kterou provedl úřad, u nějž byla dřívější přihláška podána. V případě evropské přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci předloží přihlašovatel uvedenou kopii při vstupu do evropské fáze nebo neprodleně poté, co mu takové výsledky budou poskytnuty.

(2) Kopie uvedená v odstavci 1 se považuje za řádně podanou, pokud je k dispozici u Evropského patentového úřadu, a za založenou do spisu evropské patentové přihlášky za podmínek stanovených prezidentem Evropského patentového úřadu.

(3) Evropský patentový úřad může přihlašovatele vyzvat, aby ve lhůtě dvou měsíců předložil údaje o dosavadním stavu techniky ve smyslu článku 124 odst. 1, aniž by tím byly dotčeny odstavce 1 a 2.“

2. Následující nové pravidlo 70b se vkládá do Části IV, Hlavy IV:

”Pravidlo 70b

Žádost o kopii výsledků rešerše

(1) Zjistí-li Evropský patentový úřad v době, kdy odpovědnost převezme průzkumové oddělení, že kopie uvedená v pravidle 141 odst. 1 nebyla přihlašovatelem předložena a nepovažuje se za řádně podanou podle pravidla 141 odst. 2, vyzve přihlašovatele, aby ve lhůtě dvou měsíců předložil tuto kopii nebo prohlášení, že mu výsledky rešerše uvedené v pravidle 141 odst. 1 nebyly poskytnuty.

(2) Neodpoví-li přihlašovatel na výzvu podle odstavce 1 v příslušné lhůtě, evropská patentová přihláška se považuje za vzatou zpět.“

ČLÁNEK 2

(1) Ustanovení uvedená v článku 1 tohoto rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. ledna 2011.

(2) Pravidlo 141, pozměněné článkem 1 odst. 1 tohoto rozhodnutí, a nové pravidlo 70b, vložené tímto rozhodnutím, se použijí na evropské patentové přihlášky a mezinárodní přihlášky podané uvedeného dne nebo po tomto datu.


V Mnichově, dne 28. října 2009

Za správní radu
Předseda
Alberto CASADO CERVIÑO

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb. m. s. Rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů přijatá v Mnichově dne 6. března 2008 a 21. října 2008 byla vyhlášena pod č. 10/2009 Sb. m. s. Rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů přijatá v Mnichově dne 25. března 2009 a 27. října 2009 byla vyhlášena pod č. 39/2010 Sb. m. s.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2010

POZMĚŇUJÍCÍ PRAVIDLO 36 PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU

K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ

(CA/D 16/10)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

S ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů a zejména článek 33(1)(c),

Na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,

S ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo,

ROZHODLA TAKTO:

ČLÁNEK 1

1. Pravidlo 36(1) Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů zní:

(1) Přihlašovatel může na základě dřívější evropské patentové přihlášky, která je dosud v řízení, podat evropskou rozdělenou přihlášku, pokud:

(a) je rozdělená přihláška podána před uplynutím lhůty dvaceti čtyř měsíců od prvního sdělení průzkumového oddělení podle článku 94 odst. 3 a pravidla 71 odst. 1 a 2 nebo podle pravidla 71 odst. 3 v řízení o nejstarší přihlášce, pro kterou bylo sdělení vydáno, nebo

(b) je rozdělená přihláška podána před uplynutím lhůty dvaceti čtyř měsíců od jakéhokoli sdělení průzkumového oddělení namítajícího u dřívější přihlášky nesplnění požadavků článku 82 za předpokladu, zeje tato specifická námitka vznesena poprvé.“

ČLÁNEK 2

(1) Toto rozhodnutí vstoupí v platnost dne 26. října 2010.

(2) Pravidlo 36 odst. 1 ve znění článku 1 tohoto rozhodnutí se použije na rozdělené patentové přihlášky podané 1. dubna 2010 nebo po tomto datu, aniž by tím byl dotčen článek 3 rozhodnutí správní rady CA/D 2/09.


V Haagu, dne 26. října 2010

Za správní radu
Předseda
Jesper KONGSTAD

Přesunout nahoru