Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 1/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci

Datum vyhlášení 08.01.2010
Uzavření smlouvy 12.04.2008
Platnost od 20.10.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. dubna 2008 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IX odst. 1 dne 20. října 2009.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci

Vláda České republiky a vláda Brazilské federativní republiky (dále jen „Strany“),

přejíce si vytvořit vhodný rámec pro trvalý dialog mezi Stranami, který by umožnil analyzovat a přijmout opatření nezbytná pro podporu a rozvoj dvoustranných hospodářských vztahů ve prospěch obou států;

respektujíce závazky, které vyplývají z členství České republiky v Evropské unii a z členství Brazilské federativní republiky v organizaci MERCOSUR,

se dohodly následovně:

Článek I

Cíle

Strany budou na základě této Dohody podporovat v souladu s jejich příslušnými vnitrostátními právními řády rozvoj dvoustranných hospodářských vztahů a napomáhat hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráci, jakož i vzájemnému toku investic.

Článek II

Oblasti spolupráce

Strany souhlasí s podporou hospodářské spolupráce v následujících oblastech, které budou upřesněny vzájemnou dohodou:

a) Energetický sektor;

b) Rozvoj agroprůmyslu a lesnictví;

c) Výrobní prostředky, automobilový a letecký průmysl;

d) Informační technologie;

e) Technologie pro ochranu životního prostředí;

f) Dopravní systémy;

g) Technické normy, certifikace a metrologie;

h) Další oblasti společného zájmu.

Článek III

Formy spolupráce

1. Tato Dohoda se vztahuje na následující činnosti:

a) Podpora rozvoje průmyslové, technické a technologické spolupráce, včetně výměny informací o těchto oblastech, jakož i podpora vypracovávání studií pro investiční projekty;

b) Vypracovávání studií a realizace společných projektů zaměřených na rozvoj průmyslu, výroby a zpracování surovin a energetických zdrojů, dopravy, telekomunikací a všech ostatních oblastí společného zájmu;

c) Spolupráce a provádění konkrétních dohod mezi soukromými a veřejnými organizacemi v obou státech s cílem umožnit převod technologií, technickou pomoc, školení expertů a vypracovávání společných studií včetně těch, které se týkají třetích zemí;

d) Příprava podnikatelských misí, účast na mezinárodních veletrzích a výstavách, organizování veletrhů, sympozií, konferencí a dalších akcí, které přispívají k rozvoji vzájemných obchodních vztahů a nových podnikatelských příležitostí;

e) Podpora a vyhledávaní příznivých podmínek pro financování projektů spolupráce dohodnutých na základě této Dohody.

2. Tento vyčet není vyčerpávající a nevylučuje jakékoli jiné formy spolupráce, které Strany mohou dle svého uvážení stanovit jako formy spolupráce společného zájmu.

3. Činnosti předpokládané touto Dohodou se budou uskutečňovat na základě smluv nebo konkrétních ujednání mezi osobami, podniky nebo veřejnými a/nebo soukromými oragnizacemi obou států v souladu s jejich platnými právními předpisy.

Článek IV

Komise pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci

Strany, s cílem usnadnit provádění této Dohody a ve snaze o rozšíření a rozvoj vzájemných hospodářských vztahů, ustavují tímto Komisi pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci (dále jen „Komise“).

Článek V

Komise bude vykonávat, mimo jiné, následující činnosti:

a) Sloužit jako konzultační orgán Stran v oblastech podpory hospodářské, průmyslové a investiční spolupráce a podpory obchodu;

b) Vyměňovat informace o ekonomickém vývoji a programech rozvoje v obou státech a napomáhat vyhledávání příležitostí pro posílení dvoustranné hospodářské, obchodní, průmyslové a investiční spolupráce;

c) Navrhovat, posuzovat, určovat a vyhodnocovat prioritní oblasti, ve kterých by bylo možno realizovat konkrétní projekty hospodářské a obchodní spolupráce a stanovit předběžné podmínky jejich realizace, včetně projektů a programů spolupráce zahrnujících stanovení strategických cílů a forem činnosti;

d) Věnovat zvláštní pozornost rozvoji spolupráce mezi malými a středními podniky v obou státech;

e) V rámci působnosti obou Stran usilovat o dosažení oboustranně uspokojivého řešení jakéhokoli sporu, který by vznikl v souvislosti s jejich bilaterálními hospodářskými vztahy.

Článek VI

1. Komise bude společně vedena představiteli ministerstva odpovědného za vnější ekonomické vztahy v každé z obou Stran na úrovni státního tajemníka nebo náměstka ministra, nebo jimi pro tento účel pověřenými zástupci.

2. Komise se bude skládat z představitelů různých orgánů a institucí veřejného sektoru obou států. Komise bude moci přizvat k účasti představitele dalších orgánů a institucí veřejného sektoru obou států, a do svých činností může zapojit též zástupce soukromého sektoru, kteří by mohli mít zájem o rozvíjení vzájemné spolupráce.

3. Komise bude moci zřídit skupiny expertů ad hoc či trvalé povahy a delegovat na ně některé ze svých pravomocí. Zprávy a doporučení těchto skupin, stejně jako dalších vládních orgánů a osob a institucí uvedených v odst. 2 tohoto článku, budou předkládány Komisi k posouzení.

4. Komise se bude scházet, kdykoliv to Strany uznají za vhodné, střídavě v České republice a v Brazilské fede-rativní republice, v dohodnutých termínech, přičemž takové schůzky bude možno realizovat též prostřednictvím videokonferencí.

Článek VII

Konzultace

Strany mohou na žádost kterékoliv z nich přímo nebo prostřednictvím Komise, kdykoliv uskutečnit konzultace o jakékoliv otázce, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit výklad nebo provádění této Dohody.

Článek VIII

Zvláštní ustanovení

1. Ustanovení této Dohody budou prováděna tak, aby nebyla v rozporu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii nebo z členství Brazilské federativní republiky v organizaci MERCOSUR.

2. Tuto Dohodu nelze provádět ani vykládat způsobem, který by jakkoliv porušoval nebo ovlivňoval závazky Stran vyplývající z následujících právních dokumentů:

a) Meziregionální rámcová dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Společným jižním trhem a jeho smluvními stranami na straně druhé, podepsaná v Madridu dne 15. prosince 1995;

b) Jakákoliv jiná ujednání mezi Evropským společenstvím nebo Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Brazilskou federativní republikou nebo organizací MERCOSUR na straně druhé.

Článek IX

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdější diplomatické nóty, která potvrdí splnění veškerých vnitřních formálních požadavků státu příslušné Strany, nezbytných pro vstup této Dohody v platnost.

2. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a její platnost může být kdykoliv vypovězena kteroukoliv smluvní stranou prostřednictvím písemného oznámení zaslaného diplomatickou cestou druhé smluvní straně šest (6) měsíců předem. Po uplynutí této šestiměsíční lhůty platnost Dohody skončí.

3. V případe ukončení platnosti této Dohody zůstanou nadále v platnosti její ustanovení týkající se nesplněných závazků z činností vykonávaných na jejím základě.

4. Na formální žádost kterékoliv ze Stran může být tato Dohoda změněna na základě vzájemného písemného souhlasu.


Dáno v Praze dne 12. 4. 2008, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, portugalském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě jakýchkoliv rozdílností ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
Karel Schwarzenberg v. r.
ministr zahraničních věcí

Za vládu Brazilské federativní republiky
Celso Amorim v. r.
ministr zahraničních věcí

Agreement between the Government of the Czech Republie and Hie Government of the Federative Republic of Brazil on Economic and Industrial Cooperation

Přesunout nahoru