Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 99/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe

Datum vyhlášení 12.10.2009
Uzavření smlouvy 08.10.1990
Platnost od 30.10.1992
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. října 1990 byla v Magdeburku podepsána Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 dne 30. října 1992.

Dne 30. prosince 1993 Česká republika oznámila vládě Spolkové republiky Německo, depozitáři Dohody, že se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky s účinností od 1. ledna 1993 považuje za smluvní stát Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropských společenství se vyhlašuje současně.


DOHODA O Mezinárodní komisi pro ochranu Labe

Vlády České a Slovenské Federativní Republiky, Spolkové republiky Německo a Evropské hospodářské společenství (dále jen „smluvní strany“),

VEDENY obavou o zachování čistoty Labe,

VE SNAZE zabránit dalšímu znečišťování a zlepšit jeho současný stav,

S OHLEDEM na nutnost stále snižovat zatížení Severního moře způsobované Labem,

V PŘESVĚDČENI o naléhavosti těchto úkolů a se záměrem posílit spolupráci smluvních stran, která v této věci již existuje,

DOHODLY SE JAK UVEDENO NÍŽE:

Článek 1

1. Smluvní strany spolupracují v oblasti ochrany vod Labe a jeho povodí v Mezinárodní komisi pro ochranu Labe (dále jen „Komise“).

2. Přitom budou usilovat zejména o to:

a) umožnit užívání vody, především umožnit získávání pitné vody z břehové infiltrace a zemědělské využívání vody a sedimentů;

b) dosáhnout ekosystému, který bude co možná nejbližší přírodnímu stavu se zdravou četností druhů;

c) trvale snižovat zatížení Severního moře z povodí Labe.

3. K postupnému dosažení cílů se smluvní strany usnesou v rámci Komise na pracovních programech s časovými plány pro úkoly, které jsou právě přednostní. Tyto programy předpokládají mezi jiným též návrhy na opatření ke snížení emisí podle stavu techniky a ke snížení zatížení z rozptýlených zdrojů.

4. Dohoda neřeší otázky rybného hospodářství a lodní dopravy; jednání o otázkách ochrany vod před znečištěním z těchto činností se však tímto nevylučuje.

Článek 2

1. Komise má zejména:

a) zpracovat přehledy o podstatných a bodových zdrojích znečištění (seznam znečišťovatelů), dále odhady o zatížení vod z rozptýlených zdrojů a v obou těchto aktivitách pokračovat;

b) navrhovat limitní hodnoty pro vypouštění odpadních vod;

c) navrhovat konkrétní kvalitativní cíle s přihlédnutím k nárokům uživatelů vody, ke zvláštním podmínkám ochrany Severního moře a přirozených vodních společenství;

d) navrhovat společné programy měření a výzkumu ke znázornění kvality vod, sedimentů a odtoku, jakož i živých vodních a litorálních společenství, jejich provádění koordinovat a výsledky dokumentačně podchycovat a vyhodnocovat;

e) zpracovat jednotné metodiky pro klasifikování kvality vody v Labi;

f) navrhovat konkrétní akční programy pro snížení množství unášených škodlivých látek, a to jak z komunálních a průmyslových bodových zdrojů, tak i z rozptýlených zdrojů, jakož i další opatření včetně časových plánů a odhadu nákladů;

g) navrhovat preventivní opatření k zamezení zatížení toků z havárií;

h) navrhnout jednotný poplachový a varovný systém pro povodí a tento aktualizovat na základě zkušeností;

i) znázorňovat hydrologické poměry v oblasti Labe a zdokumentovat vlivy pro tyto poměry směrodatné (monografie Labe);

j) zdokumentovat význam různých biotopických prvků pro ekologii vod a zpracovávat návrhy na zlepšení podmínek pro živá vodní a litorální společenství;

k) radit se o plánovaných, nebo, na podkladě žádosti jedné delegace, i o stávajících způsobech užití vod, které by mohly mít podstatný vliv na vodohospodářské poměry i za státními hranicemi, včetně vodních staveb a úprav vodních toků;

l) podporovat spolupráci především u vědecko-výzkumných úkolů v oblasti výměny informací, zejména o stavu techniky;

m) připravovat podklady pro eventuální dohody mezi smluvními stranami na ochranu Labe a jeho povodí.

2. Komise je kromě toho příslušná pro všechny ostatní záležitosti, které na ni smluvní strany po vzájemné dohodě přenesou.

Článek 3

Tato dohoda platí pro území, ve kterých je uplatňována Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství a podle této smlouvy na jedné straně, jakož i pro území České a Slovenské Federativní republiky na straně druhé.

Článek 4

Smluvní strany budou informovat Komisi o podkladech, které jsou nutné pro splnění úkolů Komise, jakož i o učiněných opatřeních a o prostředcích na tyto účely celkově vynaložených. Komise může k tomuto předkládat smluvním stranám návrhy na zlepšení.

Článek 5

1. Komise se skládá z delegací smluvních stran. Každá smluvní strana jmenuje nejvýše pět delegátů, z toho vedoucího delegace a zástupce vedoucího delegace.

2. Každá delegace může pro projednávání určitých otázek přizvat odborníky podle vlastního uvážení.

Článek 6

1. Předsednictvím Komise se pověřují střídavě delegace smluvních stran. Podrobnosti pověření předsednictvím určuje Komise a zahrne je do svého jednacího řádu; delegace, která je pověřena předsednictvím, jmenuje jednoho ze svých členů do funkce prezidenta Komise. Tato delegace může po dobu pověření předsednictvím jmenovat jednoho dalšího delegáta.

2. Prezident nemá zpravidla na zasedáních Komise hovořit za svoji delegaci.

Článek 7

1. Komise se schází na řádném zasedání nejméně jednou za rok a to na pozvání prezidenta na místě, které určil.

2. Na základě požadavku jedné delegace svolá prezident mimořádná zasedání.

3. Mezi zasedáními Komise se mohou uskutečnit porady vedoucích delegací.

4. Prezident navrhuje program jednání. Každá delegace má právo navrhnout na program jednání ty body, které by chtěla projednat. Pořadí se stanoví usnesením Komise podle většiny hlasů.

Článek 8

1. Každá delegace má jeden hlas.

2. Při jednáních a rozhodnutích v rámci této dohody, jakož i při jejím provádění, jednají Evropské hospodářské společenství a Spolková republika Německo, každý v oblasti své příslušnosti. Evropské hospodářské společenství neuplatňuje své hlasovací právo v případech, v nichž je příslušná Spolková republika Německo, totéž platí i obráceně.

3. Rozhodnutí a návrhy Komise pokud v této dohodě není stanoveno jinak, se přijímají jednomyslně; za podmínek, které jsou stanoveny v jednacím řádu se může uskutečnit písemné řízení.

4. Zdržení se hlasování není v rozporu s jednomyslností, pokud jsou přítomny všechny delegace.

Článek 9

1. Pro provádění určitých úkolů ustaví Komise pracovní skupiny.

2. Pracovní skupiny se skládají z delegátů nebo odborníků určených každou delegací.

3. Komise určuje úkoly, jakož i počet členů každé pracovní skupiny, a jmenuje jejich předsedy.

Článek 10

K přípravě, provádění a podpoře své práce zřídí Komise sekretariát. Sídlo sekretariátu je v Magdeburgu. Podrobnosti stanoví jednací řád.

Článek 11

Komise může využít služeb mimořádně vhodných osobností nebo zařízení k přezkoumání zvláštních otázek.

Článek 12

Komise se usnese o spolupráci s jinými mezinárodními a národními organizacemi, které připadají v úvahu pro ochranu vod.

Článek 13

Komise předloží smluvním stranám minimálně každé dva roky zprávu o činnosti a podle potřeby další zprávy, ve kterých je třeba uvést též výsledky šetření a jejich zhodnocení.

Článek 14

1. Každá ze smluvních stran nese náklady na své zastoupení v Komisi a v pracovních skupinách, jakož i náklady na probíhající šetření, prováděné na jejím území.

2. Ostatní náklady činnosti Komise, včetně nákladů na činnost sekretariátu, budou rozděleny v následujícím poměru mezi smluvní strany:

Spolková republika Německo 65,0%
Evropské hospodářské společenství 2,5 %
Česká a Slovenská Federativní republika 32,5 %
Celkem 100,0%

Komise může stanovit v určitých případech také jiné rozdělení.

Článek 15

Komise si stanoví jednací řád.

Článek 16

1. Stávající dohody a smlouvy zůstávají nedotčeny.

2. Komise přezkouší do jaké míry je účelné dohody a smlouvy ve smyslu odstavce 1, pro jejich obsah nebo z jiných důvodů, měnit, doplnit či zrušit, zpracuje doporučení pro jejich přepracování nebo zrušení, jakož i pro uzavření nových dohod či smluv.

Článek 17

Pracovními jazyky Komise jsou čeština a němčina.

Článek 18

Dohoda vstoupí v platnost v den, kdy všichni signatáři sdělili vládě Spolkové republiky Německo jako depozitáři, že podle jejich vlastního práva byly splněny potřebné předpoklady pro uvedení v platnost. Tato dohoda se uzavírá na neomezenou dobu.

Lze ji vypovědět ve výpovědní lhůtě pěti let. Prohlášení o výpovědi třeba předat depozitáři písemně, tento s prohlášením seznámí ostatní smluvní strany. Prohlášení o vypovězení nabude účinnosti dnem, kdy došlo depozitáři.

Článek 19

Tato dohoda, která je v jednom prvopise sepsána v jazyce německém a českém, přičemž každé znění je stejným způsobem závazné, je deponována v archivu Spolkové republiky Německo, ta předá každé smluvní straně jeden ověřený opis.


Dáno v Magdeburgu dne 8. října 1990.

Za vládu Spolkové republiky Německo
Klaus Töpfer
Alois Jelonek

Za Evropské hospodářské společenství
Laurens Jan Brinkhorst

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky
Josef Vavroušek

Přesunout nahoru