Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 95/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Makedonie

Datum vyhlášení 12.10.2009
Uzavření smlouvy 19.08.2009
Platnost od 19.08.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. srpna 2009 bylo v Skopje podepsáno Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Makedonie.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 12 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Makedonie

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Republiky Makedonie, dále jen „strany“, vedeny společným zájmem upevňovat a rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, se dohodly takto:

Článek 1

Obě strany budou podporovat spolupráci v různých oblastech kultury. Za tímto účelem si vymění odborníky na celkovou dobu 20 dnů ročně.

Článek 2

Obě strany si budou vyměňovat informační materiály o významných národních a mezinárodních kulturních a uměleckých akcích pořádaných v obou zemích.

Článek 3

Obě strany budou podle svých možností podporovat spolupráci mezi organizacemi a institucemi, které jsou v jejich působnosti, na základě oboustranného zájmu prostřednictvím:

a) spolupráce divadel, hudebních, literárních, výtvarných a filmových institucí, knihoven, muzeí, galerií, organizací památkové péče a institucí působících v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury,

b) vzájemných styků mezi sdruženími, svazy a asociacemi sdružujícími spisovatele, překladatele, hudebníky, divadelní umělce, filmové tvůrce, fotografy a jiné umělce,

c) účasti umělců ze svých států na mezinárodních festivalech, soutěžích, přehlídkách, konferencích a setkáních kulturního charakteru pořádaných druhou stranou v souladu se statuty těchto akcí.

Článek 4

Obě strany budou podporovat spolupráci mezi knihovnami obou států. Budou spolupracovat zejména v oblasti digitálních knihoven, digitálního přístupu ke kulturnímu dědictví a ochrany digitálních dokumentů jakožto příbuzné oblasti. Podpoří výměnu publikací, periodik a jiných dokumentů mezi ústředními knihovnami obou zemí.

Článek 5

Obě strany budou podporovat překládání a popularizaci své literatury ve státě druhé strany. Ministerstvo kultury České republiky může prostřednictvím grantů podpořit vydávání překladů české literatury. Žádosti o grant musí být podány makedonskými vydavateli.

Článek 6

Obě strany budou podporovat vzájemnou výměnu informací týkajících se ochrany kulturního dědictví, zejména pak nezákonného vývozu, dovozu i transferu kulturních statků států obou stran a jejich navracení původním vlastníkům.

Článek 7

Obě strany budou podporovat vzájemnou spolupráci mezi profesními organizacemi a asociacemi v oblasti kinematografie, budou podporovat vzájemnou účast na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných v obou státech.

Článek 8

Obě strany budou podporovat výměnu výstav uměleckých děl ze sbírek muzeí a galerií. Budou se vzájemně a s dostatečným předstihem informovat o výstavních projektech a o možné spolupráci mezi muzei a galeriemi.

Výměna výstav bude realizována v souladu s obecnou zásadou, že vysílající strana odpovídá za pojištění a mezinárodní přepravu exponátů a přijímající strana nese náklady spojené s pohybem exponátů ve své zemi. Všechny ostatní organizační a finanční podmínky budou dohodnuty přímo mezi případnými organizátory výstavy.

Článek 9

Vysílání a přijímání osob:

1. Vysílající strana předloží přijímající straně nejpozději 2 měsíce před plánovaným zahájením návštěvy návrh nominovaných osob, který bude obsahovat:

a) jméno a příjmení a stručný popis odborné činnosti nominované osoby,

b) termín návštěvy,

c) návrh programové náplně pobytu.

2. Vysílající strana uhradí cestovní náklady do hlavního města státu přijímající strany a zpět.

3. Každá osob vysílaná v rámci tohoto Protokolu zodpovídá za úhradu svého zdravotního pojištění pro svůj pobyt v přijímající zemi.

4. Přijímající strana uhradí:

a) cestovní náklady na území svého státu dle programu pobytu,

b) náklady na ubytování hotelového typu,

c) náklady na stravné a kapesné v souladu s platnými právními předpisy svého státu,

d) náklady na tlumočení.

Článek 10

Toto Ujednání nevylučuje spolupráci stran i v jiných formách v souladu s účelem tohoto Ujednání.

Článek 11

Toto Ujednání bude prováděno v souladu s právními předpisy platnými na území států obou stran.

Článek 12

Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu a sjednává se na dobu neurčitou. Každá smluvní strana může písemně vypovědět toto Ujednání s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti této dohody nebude mít vliv na závazky vzniklé na jejím základě.


Dáno ve Skopje dne 19. 8. 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, makedonském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Václav Riedlbauch v. r.
ministr
Ministerstvo kultury České republiky

Elizabeta Kančevska-Milevska v. r.
ministryně
Ministerstvo kultury Republiky Makedonie

Přesunout nahoru