Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 91/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří – Mostowice

Datum vyhlášení 02.10.2009
Uzavření smlouvy 20.03.2002
Platnost od 18.05.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

91

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. března 2002 byla ve Varšavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří – Mostowice.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva se na základě svého článku 14 odst. 1 předběžně prováděla ode dne jejího podpisu v takovém rozsahu, který odpovídá vnitrostátním právním předpisům každé ze smluvních stran. Podle téhož ustanovení vstoupila v platnost dne 18. května 2005.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA mezi ČESKOU REPUBLIKOU a POLSKOU REPUBLIKOU o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří – Mostowice

Česká republika a Polská republika (dále jen „smluvní strany“),

vedeny snahou usnadnit silniční provoz a rozvíjet turistický ruch mezi oběma státy, při respektování Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství na hraničních vodách, podepsané v Praze dne 21. 3. 1958 v jejím platném znění,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Na hraničním přechodu Orlické Záhoří - Mostowice v místě stávajícího hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice mezi hraničními znaky III/114 a III/113 bude na území České republiky a na území Polské republiky vybudován nový hraniční most (dále jen „hraniční most“).

2. Za tím účelem budou realizovány rovněž následující stavební záměry:

a) přístupová silnice k hraničnímu mostu v lokalitě Orlické Záhoří na území České republiky,

b) přístupová silnice k hraničnímu mostu v lokalitě Mostowice na území Polské republiky.

3. Smluvní strany budou usilovat o to, aby stavební záměry uvedené v odstavcích 1 a 2 byly dokončeny v roce 2003.

Článek 2

1. K zabezpečení realizace záměrů uvedených v článku 1 se česká strana pro zajištění přípravy a výstavby hraničního mostu zavazuje:

a) vypracovat projektovou dokumentaci nezbytnou pro výběrové řízení na výstavbu hraničního mostu,

b) projednat projektovou dokumentaci ve smyslu platné mezistátní právní úpravy o spolupráci na hraničních vodách,

c) provést výběrové řízení na výstavbu hraničního mostu,

d) zadat stavební práce,

e) provádět investorský dozor za účasti zástupce polské strany,

f) vymáhat v záruční době na zhotoviteli, aby odstranil případné vady a nedodělky spojené s plněním kontraktu,

a vybudovat na svém území přístupovou komunikaci k hraničnímu mostu.

2. Pro provedení ustanovení článku 1 se polská strana zavazuje provést na svém území výstavbu přístupové komunikace k hraničnímu mostu.

3. Hraniční most bude projektován, realizován a převzat podle norem a technických předpisů platných v České republice.

4. Každá smluvní strana zajistí na svém území inženýrsko-geologický průzkum a geodetické zaměření.

5. Polská strana předá české straně výsledky průzkumu uvedeného v odstavci 4 spolu s geodetickými podklady.

6. Česká strana dohodne s polskou stranou kritéria pro dokumentaci pro výběrové řízení a pro výběr zhotovitele.

7. Česká strana zajistí zástupcům polské strany účast na činnosti komise pro výběrové řízení pro stavbu hraničního mostu.

8. Výběrové řízení uvedené v odstavci 1 písm. c) tohoto článku se uskuteční podle právních předpisů platných v České republice. Mohou se ho zúčastnit čeští a polští zhotovitelé.

9. Všechny práce spojené s výstavbou hraničního mostu musí být prováděny způsobem, který nenaruší průběh společných státních hranic.

10. Provádění ustanovení odstavců 1, 3, 4, 5, 6 a 7 bude za českou stranu zajišťovat Královéhradecký kraj, provádění ustanovení odstavců 2, 4, 5, 6 a 7 bude za polskou stranu zajišťovat Úřad Dolnoslezského vojvodství (dále jen „příslušné orgány“).

Článek 3

1. Každá smluvní strana zajistí v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a na své náklady, aby byla včas vydána příslušná povolení a rozhodnutí nutná pro výstavbu hraničního mostu.

2. Každá smluvní strana zajistí na svém území pozemky potřebné pro výstavbu hraničního mostu.

Článek 4

1. Smluvní strany budou společně prostřednictvím příslušných orgánů a za účasti zhotovitele stavby přebírat práce podle českých právních a technických předpisů v souladu s podmínkami kontraktu na výstavbu hraničního mostu.

2. Po konečném převzetí provedených stavebních prací předá příslušný orgán české strany příslušnému orgánu polské strany kopii mostního listu a dokumentaci skutečného provedení.

Článek 5

Údržba hraničního mostu se bude řídit ustanoveními Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích, podepsané ve Varšavě dne 9. března 1998.

Článek 6

1. Každá smluvní strana bude hradit cenu stavby části hraničního mostu, nacházející se na jejím území.

2. Polská strana uhradí jednorázově české straně správní náklady ve výši 10 % nákladů na stavbu hraničního mostu, které na ni připadají podle odstavce 1.

3. Každá smluvní strana uhradí náklady na vykoupení pozemků a stavbu přístupových komunikací k hraničnímu mostu, nacházejících se na jejím území.

4. Existující i nově zpracovaná dokumentace, zejména geodetické podklady a inženýrsko-geologický průzkum, nutná pro projektování hraničního mostu bude předána bezplatně druhé smluvní straně.

5. Ustanovení tohoto článku budou provádět příslušné orgány.

Článek 7

Část hraničního mostu, která se bude nacházet na území jedné ze smluvních stran, se stane jejím vlastnictvím v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy.

Článek 8

1. Zhotovitel provádějící výstavbu hraničního mostu bude v kontraktu na výstavbu hraničního mostu zavázán vystavovat české straně samostatné faktury za provedení:

a) spodní stavby, tj. opěr a pilířů,

b) nosné konstrukce včetně příslušenství hraničního mostu,

na území každé smluvní strany.

2. Polská strana uhradí české straně podíl zálohových plateb týkajících se výstavby hraničního mostu, které na ni připadají a které budou poskytovány zhotoviteli v souladu s postupem stavebních prací.

3. Česká strana sdělí polské straně s dvouměsíčním předstihem odhadovanou finanční potřebu pro splátky a současně ji bude informovat o stavu plateb formou přehledů, ve kterých budou uvedeny výše a termíny plateb.

4. Konečné vyúčtování nákladů na výstavbu hraničního mostu mezi smluvními stranami bude provedeno ve lhůtě do 30 dnů po konečné přejímce stavby.

5. Polská strana obdrží originály kontraktů na výstavbu hraničního mostu a kopie účetních dokladů s originály podpisů.

6. Ustanovení tohoto článku budou provádět příslušné orgány.

Článek 9

1. Státní příslušníci smluvních stran a státní příslušníci třetích států, kteří budou provádět práce spojené s výstavbou hraničního mostu a nepodléhají vízové povinnosti v žádné ze smluvních stran, smějí k plnění úkolů podle této smlouvy překračovat státní hranice v prostoru staveniště hraničního mostu a zdržovat se v té části staveniště, která leží na území druhé smluvní strany, bez povolení k pobytu, pokud se mohou prokázat platným cestovním dokladem pro překračování státních hranic.

2. Státní příslušníci jiných států, kteří podléhají vízové povinnosti alespoň v jedné ze smluvních stran a budou provádět práce podle této smlouvy, smějí k plnění úkolů podle této smlouvy překračovat státní hranice v prostoru staveniště a zdržovat se v té části staveniště, která leží na území druhé smluvní strany, pokud jim bylo uděleno vízum a mohou se prokázat platným cestovním dokladem pro překračování státních hranic.

3. Státní příslušníci uvedení v odstavcích 1 a 2 jsou osvobozeni od povinnosti dostat povolení k zaměstnání pro cizince bez ohledu na to, zda budou práce prováděny na území České republiky nebo Polské republiky.

4. Podrobnosti týkající se bezpečnosti a pořádku v prostoru staveniště hraničního mostu budou dohodnuty příslušnými pohraničními orgány.

5. Zhotovitel, který bude provádět výstavbu hraničního mostu, bude předávat příslušným pohraničním orgánům seznamy osob, které budou pracovat na území druhé smluvní strany.

Článek 10

Příslušné orgány smluvních stran oznámí v požadované době svým pohraničním a celním orgánům, jakož i orgánům pro hraniční vody termín zahájení a ukončení výstavby hraničního mostu.

Článek 11

1. Na prodej zboží a služeb uskutečňovaný v souvislosti s výstavbou hraničního mostu budou uplatňovány české daňové předpisy týkající se daně z přidané hodnoty.

2. Vybavení, nářadí, zařízení a dopravní prostředky používané pro práce v rámci této smlouvy mohou být dočasně dovezeny z území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany s úplným osvobozením od cla za podmínky, že budou vyvezeny po vlastním použití ve lhůtě stanovené při celním řízení. Nepožaduje se zajištění celního dluhu, který by mohl vzniknout ve vztahu ke zboží uvedenému v první větě.

3. Za zboží neuvedené v odstavci 2 a dovezené z území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany nebudou účtovány poplatky související s dovozem s výjimkou cla, pokud toto zboží bude použito pro výstavbu hraničního mostu. Výše uvedené ustanovení bude aplikováno od zahájení výstavby.

4. Zboží potřebné pro výstavbu hraničního mostu nebude podléhat při dovozu a vývozu žádným zákazům a omezením.

5. Příslušné daňové a celní orgány smluvních stran si budou vzájemně poskytovat nezbytné informace a pomoc při uplatňování svých platných vnitrostátních právních předpisů podle ustanovení odstavců 1 až 4. Zástupci těchto orgánů budou oprávněni zdržovat se v prostoru staveniště hraničního mostu a přijímat tam opatření podle ustanovení odstavců 1 až 4.

Článek 12

1. Za účelem provádění této smlouvy ustaví příslušné orgány Smíšenou česko-polskou komisi. Bude složena z vedoucích a členů obou delegací. Příslušné orgány se budou vzájemně informovat o jmenování vedoucích delegací ve Smíšené komisi.

2. Každý vedoucí delegace může po dohodě s vedoucím delegace druhé smluvní strany svolat zasedání Smíšené komise. Zasedání se musí konat do jednoho měsíce ode dne doručení návrhu na jeho svolání.

3. Úlohou Smíšené komise je určování postupů a řešení problémů týkajících se výstavby hraničního mostu a přijímání rozhodnutí, zejména ve věcech:

a) konstrukce a parametrů hraničního mostu,

b) určení rozsahu prací,

c) ověření stavebního projektu mostu, harmonogramu prací a návrhů na zadání zakázek,

d) plateb a podmínek splátek,

e) zásad přejímky mostního objektu,

f) rozdělení nákladů na výstavbu hraničního mostu,

g) přejímky a předání dokončeného hraničního mostu do správy a údržby.

4. Delegace ve Smíšené komisi budou povinny vzájemně si pomáhat při přípravě dokumentace, kterou budou považovat za nezbytnou k přijetí rozhodnutí Smíšené komise.

5. Vedoucí delegací ve Smíšené komisi mohou zvát na zasedání experty.

6. Smíšená komise bude rozhodovat po vzájemné dohodě vedoucích delegací.

7. Příslušné orgány určí zmocněnce pro řešení různých problémů výstavby, včetně provádění společného posuzování rozsahu a kvality prací a kontroly vyúčtování. Podrobný rozsah činností výše uvedených zmocněnců bude určen na prvním zasedání Smíšené komise.

Článek 13

1. Rozdílná stanoviska vzniklá při výkladu a provádění této smlouvy budou řešena přímým jednáním zmocněnců ministrů smluvních stran, v jejichž působnosti je doprava, na návrh příslušných orgánů nebo Smíšené komise.

2. V případě nedosažení shody v průběhu jednání uvedených v odstavci 1 budou spory řešit smluvní strany diplomatickou cestou.

Článek 14

1. Tato smlouva podléhá schválení v souladu s právními předpisy každé smluvní strany, což bude potvrzeno výměnou diplomatických nót. Za den, kdy tato smlouva vstoupí v platnost, se považuje den doručení pozdější diplomatické nóty, která toto schválení potvrzuje. Ustanovení této smlouvy budou předběžně prováděna ode dne jejího podpisu v takovém rozsahu, který odpovídá vnitrostátním právním předpisům každé ze smluvních stran.

2. Tato smlouva zůstane v platnosti až do doby splnění závazků z ní vyplývajících.

3. Smlouva může být změněna, doplněna nebo zrušena jen po vzájemné dohodě smluvních stran.


Dáno ve Varšavě dne 20. března 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Ing. Karel Holl v. r.
náměstek ministra dopravy a spojů

Za Polskou republiku
Mieczyslaw Muszynski v. r.
státní podtajemník Ministerstva infrastruktury

Přesunout nahoru