Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 9/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky na léta 2009 – 2011.

Datum vyhlášení 23.01.2009
Uzavření smlouvy 09.12.2008
Platnost od 01.01.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. prosince 2008 byl v Praze podepsán Program spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky na léta 2009 – 2011.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 31 odst. 4 dne 1. ledna 2009.

České znění Programu se vyhlašuje současně.


Program spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky na léta 2009 – 2011

Vláda České republiky a vláda Maltské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním dále rozvíjet svou spolupráci v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu, a prohloubit tak vzájemné porozumění a přátelské vztahy mezi oběma státy,

se v souladu s Dohodou o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky, podepsanou v Praze dne 10. září 1979,

dohodly takto:

ČÁST I

ŠKOLSTVÍ

Článek 1

Smluvní strany si na požádání vymění informace o struktuře a organizaci vzdělávacích systémů svých států a aktuálních otázkách v oblasti vzdělávání.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat rozvíjení přímé spolupráce mezi vysokými školami ve státech smluvních stran.

Článek 3

Smluvní strany si budou vyměňovat informace o nabídce studijních programů vysokých škol a dalších možností studia na vysokých školách ve státech smluvních stran.

Článek 4

Smluvní strany si mohou každoročně vyměnit 2 (dva) akademické pracovníky k výzkumnému pobytu na vysoké škole ve státě druhé smluvní strany. Délka každého jednotlivého pobytu nepřesáhne 10 (deset) dnů.

Článek 5

1. Česká smluvní strana každoročně nabídne maltské smluvní straně 3 (tři) stipendia k účasti v kurzech českého jazyka na Letních školách slovanských studií pořádaných veřejnými vysokými školami v České republice.

2. Jestliže maltská smluvní strana nebude moci v daném roce nalézt vhodné uchazeče o účast v kurzech českého jazyka, česká smluvní strana jí nabídne za každé nevyužité místo v letním jazykovém kurzu měsíční stipendium pro studenty vysokých škol, určené ke studijnímu nebo výzkumnému pobytu na veřejných vysokých školách v České republice. Délka tohoto pobytu může být 1 (jeden), 2 (dva) nebo 3 (tři) měsíce v závislosti na počtu využitých míst v letních jazykových kurzech.

3. Maltská smluvní strana každoročně nabídne české smluvní straně 3 (tři) stipendia pro studenty českých veřejných vysokých škol k účasti v letních kurzech anglického jazyka pořádaných v Maltské republice.

ČÁST II

KULTURA

Článek 6

Spolupráce v oblasti kultury

1. Smluvní strany budou rozvíjet kontakty v oblasti kultury a umění a budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a maltskými tvůrci, profesními sdruženími, kulturními a uměleckými institucemi a organizacemi působícími v oblasti kultury a umění.

2. Smluvní strany budou podporovat uvádění literárních, hudebních, dramatických děl a výtvarné tvorby českých a maltských autorů, se zvláštním přihlédnutím k dílům současných autorů.

Článek 7

Divadlo, hudba a tanec

Smluvní strany budou prostřednictvím svých příslušných orgánů, dle jejich možností, na zásadách vzájemnosti a dle dramaturgických plánů pořadatelů podporovat účast českých a maltských jednotlivců a souborů na významných divadelních, hudebních a tanečních akcích pořádaných v České republice a v Maltské republice. Svou pozornost přitom zaměří zejména na:

v České republice:

– Mezinárodní soutěžní výstavu scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale;

v Maltské republice:

– Radu Maltské republiky pro kulturu a umění, – Centrum pro kreativitu rytíře sv. Jakuba.

Článek 8

Výtvarné umění

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci v oblasti výtvarného umění a uvádění tvorby českých výtvarných umělců v Maltské republice a maltských výtvarných umělců v České republice.

Článek 9

Muzea a galerie

1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi českými a maltskými galeriemi a muzei, jakož i dalšími institucemi a organizacemi působícími v oblasti vytváření, uchovávání a prezentace muzejních a galerijních sbírek jako nedílné součásti movitého kulturního dědictví České republiky a Maltské republiky.

2. Smluvní strany budou podporovat spolupráci organizací a institucí uvedených v odstavci 1 při přípravě a realizaci výstav, zajišťování účasti jejich odborníků na konferencích, sympoziích, vědeckých projektech a výzkumech a dalších odborných i kulturních aktivitách.

3. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českým a maltským výborem Mezinárodní rady muzeí (ICOM).

Článek 10

Kulturní dědictví

1. Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti ochrany movitého, nemovitého i nehmotného kulturního dědictví České republiky a Maltské republiky.

2. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o právních předpisech týkajících se kulturního dědictví České republiky a Maltské republiky a o zkušenostech z této oblasti.

3. Smluvní strany budou podporovat činnost vedoucí k evidenci, dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví České republiky a Maltské republiky a budou si vyměňovat informace o činnosti v této oblasti.

4. Smluvní strany budou v souladu s normami mezinárodního práva, právními předpisy platnými v České republice a v Maltské republice a na zásadách vzájemnosti bránit nelegálnímu obchodu a vývozu kulturních statků nacházejících se na území České republiky a Maltské republiky. Rovněž si budou vyměňovat informace a zkušenosti jak z této činnosti, tak i informace a zkušenosti s aplikací a účinností předpisů Evropské unie, které se týkají vývozu kulturních statků a navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území kteréhokoliv členského státu Evropské unie.

5. Smluvní strany budou prostřednictvím svých příslušných orgánů a v rámci svých možností podporovat spolupráci českých a maltských institucí a organizací působících v oblasti ochrany kulturního dědictví. Cílem této spolupráce je zvláště prezentace kulturního dědictví České republiky a Maltské republiky realizovaná prostřednictvím výstav, seminářů a konferencí.

Článek 11

Autorské právo

Smluvní strany dle svých možností zajistí ochranu práva autorského a práv s ním souvisejících v souladu s právními předpisy platnými v České republice a v Maltské republice a v souladu se závazky, které pro ně v této oblasti vyplývají z práva Evropského společenství a z příslušných mezinárodních smluv, jimiž jsou Česká republika a Maltská republika vázány.

Článek 12

Tradiční lidová kultura, neprofesionální umělecké aktivity a dětské estetické aktivity

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a maltských institucí a organizací působících v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, tradiční lidové kultury a dětských estetických aktivit.

2. Smluvní strany budou prostřednictvím svých příslušných orgánů dle jejich možností a dle dramaturgických plánů pořadatelů podporovat účast českých a maltských jednotlivců, souborů, porotců a seminaristů na významných akcích konaných v této oblasti kultury v České republice a v Maltské republice. Zvláštní pozornost přitom zaměří na:

v České republice:

- Mezinárodní folklórní festival ve Strážnici,

- Festival sborového umění v Jihlavě,

- Festival českého amatérského divadla s mezinárodní účastí „Jiráskův Hronov“,

- Národní výstavu amatérské fotografie s mezinárodní účastí ve Svitavách,

- Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby „Český videosalón“ v Ústí nad Orlicí;

v Maltské republice:

- Radu Maltské republiky pro kulturu a umění,

- Centrum pro kreativitu rytíře sv. Jakuba.

Článek 13

Audiovize

1. Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat přímou spolupráci českých a maltských filmových producentů, jejímž cílem je realizace filmů a poskytování služeb v oblasti filmového průmyslu.

2. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a maltských institucí, organizací, asociací a profesních sdružení působících v oblasti audiovize. Budou rovněž podporovat přímou spolupráci filmových archivů a výměnu filmů na komerčním i nekomerčním základě.

3. Smluvní strany budou prostřednictvím svých příslušných orgánů podporovat účast českých a maltských umělců a odborníků na mezinárodních filmových festivalech, pořádaných v České republice a v Maltské republice, přičemž zvláštní pozornost zaměří na:

v České republice:

- Dny evropského filmu,

- Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech,

- Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“,

- Mezinárodní festival animovaných filmů „AniFest“ v Třeboni,

- Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně,

- Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě;

v Maltské republice:

- Centrum pro kreativitu rytíře sv. Jakuba, v němž by bylo možné uspořádat Týden českého filmu.

4. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a maltských institucí zabývajících se tvorbou nových právních předpisů v oblasti médií a audiovize.

Článek 14

Literatura a knihovny

1. Smluvní strany budou podporovat aktivity směřující ke vzájemné znalosti národních literatur.

2. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci národních knihoven a dalších českých a maltských knihoven, literárních muzeí a kulturních a vzdělávacích institucí, jakož i rozvoj konkrétní spolupráce v oblasti nových technologií, a to zvláště v oblasti zpřístupňování této části kulturního dědictví odborné a laické veřejnosti.

3. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a maltskými vydavatelskými organizacemi zejména v oblasti marketingu krásné a odborné literatury na vydavatelských trzích v České republice a v Maltské republice.

4. Smluvní strany budou prostřednictvím svých příslušných orgánů a v rámci jejich možností podporovat překládání děl české literatury do maltského či anglického jazyka a děl maltské literatury do českého jazyka.

Článek 15

Spolupráce v rámci Evropské unie

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci českých a maltských institucí a organizací, které spolupracují v oblasti kultury v rámci programů a iniciativ Evropské unie.

Článek 16

Spolupráce v rámci UNESCO

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci České komise pro UNESCO a Maltské komise pro UNESCO v oblasti kultury.

Článek 17

Výměna odborníků

Smluvní strany si v době platnosti tohoto programu spolupráce mohou vyměňovat odborníky působící v oblasti kultury ke studijně pracovním pobytům v každoročním maximálním objemu 30 dní.

Článek 18

Výměna výstav

Výměna výstav bude realizována na základě organizačních a finančních podmínek dohodnutých přímo jejich organizátory.

ČÁST III

VĚDA

Článek 19

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje a budou napomáhat realizaci společných projektů.

ČÁST IV

MLÁDEŽ A SPORT

Článek 20

Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi českými a maltskými organizacemi mládeže. Sjednávání konkrétních aktivit spolupráce a jejich úhrada je v kompetenci mládežnických organizací.

Článek 21

Smluvní strany budou usnadňovat rozvoj přímé spolupráce mezi českými a maltskými sportovními organizacemi. Sjednávání konkrétních aktivit spolupráce a jejich úhrada je v kompetenci těchto sportovních organizací.

Článek 22

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace z oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu.

ČÁST V

VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

A. ŠKOLSTVÍ:

Článek 23

1. Vysílající smluvní strana nominuje kandidáty na základě článku 4 tohoto programu nejméně 3 (tři) měsíce před navrženým datem zahájení pobytu. Vysílající smluvní strana zároveň předloží přijímající smluvní straně dokumentaci kandidátů, která bude obsahovat jejich životopis, návrh programu pobytu, který bude specifikovat jeho délku a datum zahájení, a zvací dopis vystavený příslušnou vysokou školou ve státě přijímající smluvní strany.

2. Přijímající smluvní strana sdělí vysílající smluvní straně své stanovisko, pokud jde o přijetí kandidátů, alespoň 1 (jeden) měsíc před navrženým datem zahájení pobytu.

3. Po obdržení souhlasu přijímající smluvní strany oznámí vysílající smluvní strana přesné datum příjezdu kandidátů, pokud možno s 15denním (patnáctidenním) předstihem.

Článek 24

1. Při nominaci kandidátů podle článku 5 tohoto programu předloží vysílající smluvní strana přijímající smluvní straně materiály, které budou obsahovat údaje požadované v příslušném formuláři přihlášky, nejpozději do 31. března každého roku.

2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně nejpozději do 30. června každého roku, zda byli navržení kandidáti přijati, a sdělí jí název instituce, která je k pobytu přijme.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum příjezdu stipendistů nejméně dva týdny před zahájením pobytu.

Článek 25

Osobám přijatým na základě článku 4 tohoto programu přijímající smluvní strana poskytne:

a) stravné a kapesné v souladu s platnými právními předpisy svého státu;

b) zdarma ubytování hotelového typu;

c) úhradu výdajů za cesty po území svého státu v případě, že budou vyplývat z programu pobytu schváleného přijímající smluvní stranou.

Článek 26

Přijímající smluvní strana poskytne účastníkům jazykových kurzů přijatým na základě článku 5 odst. 1 a 3 tohoto programu bezplatnou výuku a uhradí jejich stravování a ubytování a výdaje za účast na exkurzích pořádaných v rámci letního jazykového kurzu.

Článek 27

Kandidátům maltské strany přijatým ke studijním nebo výzkumným pobytům na základě článku 5 odst. 2 tohoto programu česká smluvní strana poskytne:

a) bezplatné studium;

b) stipendium v souladu s platnými právními předpisy České republiky;

c) možnost ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají občané České republiky.

Článek 28

Vysílající smluvní strana uhradí svým kandidátům vyslaným do státu přijímající smluvní strany na základě článků 4 a 5 tohoto programu náklady na mezinárodní dopravu do místa určení ve státě přijímající smluvní strany a zpět.

Článek 29

Smluvní strany si budou na základě tohoto programu vyměňovat pouze osoby, které hovoří anglicky.

B. KULTURA:

Článek 30

Výměna odborníků na základě článku 17 tohoto programu se bude uskutečňovat v souladu s právními předpisy platnými v České republice a v Maltské republice za těchto organizačních a finančních podmínek:

a) Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně návrh na vyslání svých odborníků nejpozději dva měsíce před datem plánovaného uskutečnění pobytu. V návrhu uvede:

– jméno a příjmení odborníka,

– název instituce nebo organizace, která bude v přijímajícím státu odborným garantem pobytu,

– návrh programu pobytu včetně termínu jeho uskutečnění,

– jazykové znalosti odborníka.

b) Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně své rozhodnutí o přijetí odborníka k pobytu nejpozději jeden měsíc před datem plánovaného pobytu.

c) Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a způsob dopravy odborníka nejpozději tři týdny před plánovaným datem pobytu.

d) Vysílající smluvní strana hradí náklady na mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět.

e) Přijímající smluvní strana poskytne ubytování a částku na stravné a kapesné.

f) Vyžaduje-li to schválený program pobytu, uhradí přijímající smluvní strana náklady na dopravu na území svého státu.

ČÁST VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31

1. Veškeré aktivity a výměny osob i materiálů v rámci tohoto programu spolupráce budou uskutečňovány na zásadách reciprocity a v mezích rozpočtových možností smluvních stran.

2. Tento program spolupráce nevylučuje možnost uskutečnění dalších aktivit dohodnutých smluvními stranami diplomatickou cestou.

3. Spory, které mohou vzniknout při provádění tohoto programu spolupráce, budou řešit smluvní strany jednáním vedeným diplomatickou cestou.

4. Tento program spolupráce vstupuje v platnost dne 1. ledna 2009 a zůstane v platnosti do 31. prosince 2011.

5. Platnost tohoto programu spolupráce se automaticky prodlužuje do doby vstupu v platnost nového programu spolupráce, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví, a to s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

6. Ukončení platnosti tohoto programu spolupráce nebude mít vliv na dokončení aktivit, které byly započaty v době jeho platnosti.


Dáno v Praze dne 9. prosince 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Ondřej Liška v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Maltské republiky
Tonio Borg v. r.
ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru