Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 8/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2008 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu

Datum vyhlášení 23.01.2009
Uzavření smlouvy 16.11.2008
Platnost od 01.01.2009
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

8

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2008 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. listopadu 2008 bylo generálním ředitelem UNESCO oznámeno schválení nového znění příloh k Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu1):

Přílohy I – Seznamu zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2009, Přílohy II – Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky.

Příloha I a Příloha II vstoupily v platnost v souladu s článkem 34 odst. 3 Úmluvy dne 1. ledna 2009 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Dnem vstupu nového znění Přílohy I v platnost přestává platit Příloha I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu ve znění pro rok 2008, vyhlášená pod č. 2/2008 Sb. m. s. Dnem vstupu nového znění Přílohy II v platnost přestává platit Příloha II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, vyhlášená pod č. 58/2007 Sb. m. s.

Anglické znění Přílohy I a její překlad do českého jazyka a anglické znění Přílohy II a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

Poznámky pod čarou

1) Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu přijatá dne 19. října 2005 v Paříži byla vyhlášena pod č. 58/2007 Sb. m. s.


PŘÍLOHA I

logo WORLD ANTI-DOPING AGENCY

SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2009

MEZINÁRODNÍ STANDARD

Tento Seznam platí od 1. ledna 2009.

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2009

Světový antidopingový kodex

Platný od 1. ledna 2009

Užití všech léků je limitováno terapeuticky odůvodněnými účely.

Všechny Zakázané látky budou považovány za „Specifické látky“ kromě látek ze skupin S1, S2, S4.4 a S6(a) a Zakázaných metod Ml, M2 a M3.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S1. ANABOLICKÉ LÁTKY

Anabolické látky jsou zakázány.

S1.1 ANDROGENNÍ ANABOLICKÉ STEROIDY (AAS):

(a) Exogenní* AAS, zahrnující:

1-androstendiol (5α-androst-l-en-3p,17β-diol); 1-androstendion (5α-androst-l-en-3,17-dion); bolandiol (19-norandrostendiol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion);
danazol (17oc-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol); dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on); desoxymethyltestosteron
(17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolon; ethylestrenol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol); fluoxymesteron; formebolon; furazabol (17β-hydroxy-17α-memyl-5α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-hydroxytestosteron (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-on); kalusteron; klostebol; mestanolon; mesterolon; metandienon (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-l,4-dien-3-on); metenolon; methandriol; metasteron (2α, 17α- dimethyl-5α-androstan-3-on-17β-ol); methyldienolon (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-on); methyl-1-testosteron (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3 -on); methylnortestosteron (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3 -on); methyltrienolon (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-on); methyltestosteron; miboleron; nandrolon; 19-norandrostendion
(estr-4-en-3,l7-dion); norboleton; norethandrolon; noi klostebol; oxabolon; oxandrolon; oxymesteron; oxymetolon; prostanozol (17β-hydroxy-5α-androstano [3,2-c]pyrazol); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17β-hydroxy-5α-androst-l-en-3-on); tetrahydrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,l 1-trien-17β-ο1-3-οn); trenbolon a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

b. Endogenní** AAS, pokud jsou podány exogenně:

Androstendiol (androst-5-en-3p,17β-diol), androstendion (androst-4-en-3,17-dion), dihydrotestosteron, prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA), testosteron a následující metabolity a isomery:

5α-androstan-3a, 17α-diol
5α-androstan-3a, 17β-diol
5α-androstan-3p,17α-diol
5α-androstan-3p,17β-diol
androst-4-en-3a,l 7a-diol
androst-4-en-3a,17β-diol
androst-5-en-3p,l 7a-diol
androst-5-en-3a,17α-diol
androst-5-en-3a,l 7β-diol
androst-5-en- 3β,17α-diol,
4-androstendiol (androst-4-en-3 β, 17β-diol)
5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion)
epi-dihydrotestosteron
epitestosteron
3α-hy droxy-5αandr ostan-17-on
3β-hydroxy-5αandrostan-17-on
19-norandrosteron
19-noretiocholanolon

[Poznámka ke skupině S1.1(b):

V případech, kdy může tělo produkovat androgenní anabolický steroid přirozeně, bude se mít za to, že Vzorek obsahuje tuto Zakázanou látku a bude hlášen Pozitivní laboratorní nález, když se koncentrace Zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo ukazovatelů a/nebo když se jakýkoli jiný příslušný poměr ve Vzorku Sportovce významně odchyluje od rozmezí hodnot, které se normálně vyskytují u lidí tak, že neodpovídá normální endogenní produkci. Nebude se mít za to, že Vzorek obsahuje Zakázanou látku v takovém případě, pokud Sportovec prokáže, že je koncentrace Zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo indikátorů a/nebo příslušný poměr ve Vzorku Sportovce způsoben fyziologickým nebo patologickým stavem.

Bude se mít za to, že Vzorek Sportovce obsahuje Zakázanou látku a laboratoř nahlásí Pozitivní laboratorní nález ve všech případech a při jakékoliv koncentraci, pokud lze podle spolehlivé analytické metody (např. IRMS) prokázat, že je Zakázaná látka exogenního původu. V takovém případě není nutné provádět další šetření.

Když se hodnoty výsledku analýzy významně neodchylují od rozmezí hodnot, které se normálně vyskytují u lidí a žádná spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní původ Zakázané látky, ale existují známky použití Zakázané látky, jako např. porovnání s endogenními referenčními steroidními profily, nebo když laboratoř nahlásila poměr Τ/Έ vyšší než čtyři (4) ku jedné (1) a žádná spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní původ látky, provede příslušná Antidopingová organizace další šetření porovnáním výsledků předešlých testů nebo provedením následných testů.

Je-li vyžadováno takové další šetření, pak výsledek bude laboratoří hlášen jako neobvyklý a ne jako pozitivní. Pokud laboratoř nahlásí, za použití spolehlivé analytické metody (např. IRMS) exogenní původ Zakázané látky, není nutné provádět další šetření, a bude se mít za to, že Vzorek obsahuje Zakázanou látku. Pokud nebyla použita spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) a nejsou k dispozici minimálně 3 předchozí testy, bude zjištěn longitudinální profil Sportovce tím, že bude příslušnou Antidopingovou organizací v následujících 3 měsících třikrát testován bez předchozího oznámení. Výsledek, který zapříčinil tuto longitudinální studii, bude hlášen jako neobvyklý. Pokud longitudinální profil Sportovce, zjištěný následnými testy, není fyziologicky normální, bude se pak považovat za Pozitivní laboratorní nález.

V extrémně vzácných individuálních případech může být v moči trvale nalézán boldenon endogenního původu ve velice malých koncentracích (ng/ml). Pokud laboratoř takový nález nahlásila a použití spolehlivé analytické metody (např. IRMS) neprokázalo exogenní původ

Zakázané látky, může být provedeno další šetření provedením následného testu (následných testů).

Pokud laboratoř nahlásila Pozitivní laboratorní nález 19-norandrosteronu, bude se to považovat za vědecký a přesvědčivý důkaz exogennflio původu Zakázané látky. V takovém případě není nutné provádět další šetření.

V případě, že Sportovec nebude spolupracovat při dalších šetřeních, bude se mít za to, že Vzorek Sportovce obsahuje Zakázanou látku. ]

Pro účely skupiny této sekce:

* „exogenní“ se vztahuje k látce, kterou tělo není normálně schopno produkovat přirozeně.

** „ endogenní“ se vztahuje k látce, kterou může tělo produkovat přirozeně.

S1.2. Ostatní anabolické látky, zahrnující:

Klenbuterol, selektivní modulátory androgenových receptorů (SARM), tibolon, zeranol, zilpaterol, ale ne s omezením pouze na ně.

S2. HORMONY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY

Následující látky a jejich uvolňující faktory jsou zakázány:

1. Látky stimulující erytropoesu (např. erytropoetin (EPO), darbepoetin (dEPO), hematide);

2. Růstový hormon (GH), insulinu podobné růstové faktory (např. IGF-1), mechanické růstové faktory (MGF);

3. Choriogonadotropin (CG) a luteinizační hormon (LH) u mužů;

4. Insuliny;

5. Kortikotropiny.

a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

[Poznámka ke skupině S2:

Pokud Sportovec nemůže prokázat, že koncentrace byla způsobena fyziologickým či patologickým stavem, bude se mít za to, že Vzorek obsahuje Zakázanou látku (jak je uvedeno výše) v případech, kdy koncentrace Zakázané látky nebo jejích metabolitů či indikátorů a/nebo příslušné poměry ve Vzorku Sportovce splňují kriteria pozitivity stanovená WADA nebo jinak natolik překročí hodnoty obyčejně zjištěné u lidí tak, že neodpovídají normální endogenní produkci.

Pokud laboratoř nahlásila, po užití spolehlivé analytické metody, že Zakázaná látka je exogenního původu, bude se mít za to, že Vzorek obsahuje Zakázanou látku a bude oznámen Pozitivní laboratorní nález.]

S3. BETA2- AGONISTÉ

Všichni beta-2 agonisté včetně jejich D- a L-isomerů jsou zakázáni.

Nicméně pro formoterol, salbutamol, salmeterol a terbutalin při inhalačním podání je také nutné udělení terapeutické výjimky v souladu s příslušným ustanovením Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky.

I když byla udělena terapeutická výjimka, bude nález salbutamolu vyšší než 1000 nanogramů v 1 mililitru moči považován za Pozitivní laboratorní nález pokud Sportovec neprokáže kontrolovanou farmakokinetickou studií, že abnormální výsledek byl způsoben užíváním terapeutické dávky salbutamolu v inhalaci.

S4. ANTAGONISTÉ A MODULÁTORY HORMONŮ

Následující skupiny jsou zakázané:

1. Inhibitory aromatáz, zahrnující:

Aminoglutethimid, anastrozol, exemestan, formestan, letrozol, testolacton, ale ne s omezením pouze na ně.

2. Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM), zahrnující: Raloxifen, tamoxifen, toremifen, ale ne s omezením pouze na ně.

3. Ostatní antiestrogenní látky zahrnující:

Cyklofenil, fulvestrant, klomifen, ale ne s omezením pouze na ně.

4. Látky modifikující funkce myostatinu včetně inhibitorů myostatinu, ale ne s omezením pouze na ně.

S5. DIURETIKA A OSTATNÍ MASKOVACÍ LÁTKY

Maskovací látky jsou zakázané. Zahrnují:

Diuretika, probenecid, plasmaexpandery (např. nitrožilní podání albuminu, dextranu, hydroxyethylškrobu a mannitolu) a další látky s podobnými biologickými účinky.

Diuretika zahrnují:

Acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidon, indapamid, kanrenon, kyselina etakrynová, metolazon, spironolakton, thiazidy (např. bendroflumethiazid, hydrochlorothiazid, chlorothiazid), triamteren a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky (kromě drosperinonu a lokálního podání dorzolaminu a brinzolamidu, které nejsou zakázané).

[Poznámka ke skupině S5:

* Terapeutická výjimka není platná, pokud moč Sportovce obsahuje diuretika ve spojení s prahovou nebo podprahovou hladinou jiné exogenní Zakázané látky (látek).]

ZAKÁZANÉ METODY

M1. ZVYŠOVÁNÍ PŘENOSU KYSLÍKU

Zakázané je následující:

1. Krevní doping, včetně užití autologní, homologní nebo heterologní krve nebo červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu.

2. Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku, zahrnující modifikované hemoglobinové produkty (např. krevní náhražky založené na hemoglobinu, mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a efaproxiral (RSR13), ale ne s omezením pouze na ně.

M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE

1. Podvádění, nebo pokus o podvod, za účelem porušit integritu a platnost Vzorků odebraných při Dopingových kontrolách je zakázané. To zahrnuje cévkování a záměnu a/nebo úpravu moči, ale ne s omezením pouze na ně.

2. Nitrožilní inraze jsou zakázány kromě chirurgických zákroků, lékařských zákroků zachraňujících život nebo klinických výzkumných aktivit.

M3. GENOVÝ DOPING

Transfer buněk nebo genových elementů nebo použití buněk, genových elementů nebo farmakologických látek k modifikaci exprese endogenních genů, které mají schopnost zvýšit sportovní výkon, je zakázané.

Receptor delta aktivovaný peroxizomovými proliferátory /Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) agonists/ (např. GW 1516) a Agonisté proteinkinasové osy aktivované AMP v součinnosti s PPAR delta /PPARδ-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists/ (např. AICAR) jsou zakázány.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

Kromě kategorií S1 až S5 a M1 až M3 uvedených výše jsou při soutěži zakázané i následující skupiny:

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S6. STIMULANCIA

Všechna stimulancia (včetně obou jejich případných optických (D- a L-) isomerů) jsou zakázaná, s výjimkou derivátů imidazolu v případě jejich místního užití a stimulancií zahrnutých do Monitorovacího programu pro rok 2009.

Stimulancia zahrnují:

(a) Nespecifická stimulancia:

Adrafinil, amfepramon, amfetaminil, amifenazol, amfetamin, benzfetamin, benzylpiperazin, bromantan, dimethylamfetamin, ethylamfetamin, famprofazon, fendimetrazin, fenetylín, fenfluramin, fenkamin, fenmetrazin, fenproporex, fentermin, 4-fenylpiracetam (karfedon), furfenorex, klobenzorex, kokain, kropropamid, krotetamid, mefenorex, mefentermin, metamfetamin (D-), methylendioxyamfetamin, methylendioxymetamfetamin, mezokarb, modafinil, norfenfluramin, p-methylamfetamin, prolintan.

Stimulancium, které není výslovně uvedeno v tomto odstavci, je Specifickou látkou.

(b) Specifická stimulancia (příklady):

Adrenalin**, katin***, efedrin****, etamivan, etilefrin, fenbutrazát, fenkamfamin, fenprometamin, heptaminol, isomethepten, levmetamfetamin, meklofenoxát, metylefedrin****, methylfenidát, niketamid, norfenefrin, oktopamin, oxilofrin, parahydroxyamfetamin, pemolin, pentetrazol, propylhexedrin, selegilin, sibutramin, strychnin, tuaminoheptan a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

* Následující látky zahrnuté do Monitorovacího programu 2009 (bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, kofein, pipradrol, pseudoefedrin, synefrin) nejsou považovány za Zakázané látky.

** Adrenalin podaný společně s lokálními anestetiky nebo podaný lokálně (např. nosní, oční aplikace) není zakázaný.

*** Katin je zakázaný pouze při koncentraci vyšší než 5 mikrogramů v 1 ml moči.

**** Efedrin a methylefedrin jsou zakázány při koncentraci vyšší než 10 mikrogramů v 1 ml moči.

S7. NARKOTIKA

Následující narkotika jsou zakázaná:

Buprenorfín, dextromoramid, diamorfín(heroin), fentanyl a jeho deriváty, hydromorfon, metadon, morfin, oxykodon, oxymorfon, pentazocin, petidin.

S8. KANABINOIDY

Kanabinoidy (např. hašiš, marihuana) jsou zakázané.

S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDY

Všechny glukokortikosteroidy podávané orálně, rektálně, nitrožilní nebo nitrosvalovou aplikací jsou zakázané.

V souladu s Mezinárodním standardem pro Terapeutické výjimky musí být provedeno prohlášení o Použití Sportovcem pro glukokortikosteroidy podané aplikací nitrokloubní, do okolí kloubu, do okolí šlachy, epidurální, do kůže a inhalační aplikací s výjimkou níže uvedených.

Lokální přípravky podávané na potíže kožní (včetně iontoforézy/fonoforézy), ušní, nosní, oční, potíže okolí řitního otvoru, sliznice úst a dásní nejsou zakázané a nevyžadují ani Terapeutickou výjimku, ani prohlášení o Použití.

LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH

P1. ALKOHOL

Alkohol (etanol) je zakázaný pouze Při soutěži v následujících sportech. Detekce se bude provádět dechovou zkouškou a/nebo rozborem krve. Prahová hodnota pro porušení dopingového pravidla (hematologická hodnota) je 0,10 g/l.

• Automobilový sport (FIA)

• Karate (WKF)

• Kuželky IPC

• Kuželky a bowling (FIQ)

• Letecké sporty a parašutismus(FAI)

• Lukostřelba (FITA, IPC)

• Moderní pětiboj (UIPM) jen pro disciplíny se střelbou

• Motocyklový sport (FIM)

• Vodní motorismus (UIM)

P2. BETA-BLOKÁTORY

Pokud není jinak určeno, beta-blokátory jsou zakázány pouze Při soutěži v následujících sportech.

• Automobilový sport (FIA)

• Billiard a snooker (WCBS)

• Boby (FIBT)

• Bridž (FMB)

• Curling (WCF)

• Golf(IGF)

• Gymnastika (FIG)

• Jachting (ISAF) - „match race“ - jen kormidelník

• Kuželky a bowling (FIQ)

• Letecké sporty a parašutismus (FAI)

• Lukostřelba (FITA, IPC) (zakázané také Mimo soutěž)

• Lyžování (FIS) - skoky na lyžích a akrobatické lyžování-skoky a U-rampa,a snowboard U-rampa a „big air“

• Moderní pětiboj (UIPM) - jen discipliny se střelbou

• Motocyklový sport (FIM)

• Petanque a obdobné sporty (CMSB, IPC „bowls“)

• Střelba (ISSF, IPC) (zakázané také Mimo soutěž)

• Vodní motorismus (UIM)

• Zápas (FILA)

Beta-blokátory zahrnují následující látky:

Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, celiprolol, esmolol, karteolol, karvedilol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol, ale ne s omezením pouze na ně.

Příloha II

SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO TERAPEUTICKÉ VÝJIMKY

Leden 2009

Výňatek z Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky, 1. ledna 2009, Světové antidopingové agentury (WADA)

DRUHÁ ČÁST: STANDARDY PRO UDĚLOVÁNÍ TERAPEUTICKÝCH VÝJIMEK

4.0 Kritéria pro udělování Terapeutických výjimek

Sportovci může být udělena terapeutická výjimka (TV) povolující mu Použití Zakázané látky nebo Zakázané metody, jak jsou uvedeny v Seznamu. Komise pro Terapeutické výjimky (KTV) podrobí žádost o TV přezkumu. KTV bude ustavena Antidopingovou organizací. Výjimka bude udělena pouze v přísném souladu se všemi následujícími kritérii:

[Poznámka: Tento standard se vztahuje na všechny Sportovce definované v Kodexu a podléhající Kodexu, tj. na tělesně zdravé Sportovce a zdravotně postižené Sportovce. Tento standard bude aplikován v souladu s individuálními okolnostmi jednotlivce. Například výjimka, která je patřičná pro konkrétního zdravotně postiženého Sportovce nemusí být patřičná pro jiné Sportovce.]

4.1. Sportovec je povinen předložit žádost o TV nejpozději 21 dní před tím, než potřebuje její schválení (například před Akcí).

4.2. Zdraví Sportovce by se významně zhoršilo, pokud by mu měla být Zakázaná látka nebo Zakázaná metoda odmítnuta v průběhu léčby akutního nebo chronického zdravotního stavu.

4.3. Terapeutické Použití Zakázané látky nebo Zakázané metody by nemělo způsobit žádné jiné zvýšení výkonu, než které může být předvídáno navrácením do zdravotního stavu následně po léčbě skutečného zdravotního stavu. Použití Zakázaně látky nebo Zakázané metody ke zvýšení „minimální“ úrovně jakéhokoli endogenního hormonu není považováno za přijatelnou Terapeutickou intervenci.

4.4. Neexistuje žádná přijatelná Terapeutická alternativa k Použití jinak Zakázané látky nebo Zakázané metody.

4.5. Potřeba Použití jinak Zakázané látky nebo Zakázaně metody nemůže být následkem zcela nebo z části dřívějšího neterapeutického Použití látek ze Seznamu.

4.6 Udělující orgán může zrušit TV pokud;

a. Sportovec okamžitě nevyhoví jakýmkoliv požadavkům nebo stanoveným podmínkám Antidopingové organizace, která výjimku udělila.

b. Okolnost, pro kterou byla TV udělena, pominula.

c. Sportovec byl seznámen s tím, že TV byla Antidopingovou organizací odejmuta.

[Poznámka: Každá TV bude udělena na dobu určitou tak, jak bylo rozhodnuto KTV. Může se stát, že TV pominula nebo byla odejmuta a Zakázaná látka, které se tato TV týká, je stále v těle Sportovce. V takových případech Antidopingová organizace provádějící počáteční posouzení Pozitivního laboratorního nálezu zváží, jak se nález vztahuje k pominutí nebo odejmutí TV.]

4.7 Žádost o TV se zpětným účinkem nebude brána v úvahu kromě případů kdy:

a. Nastala potřeba naléhavé léčby nebo léčby akutního zdravotního stavu, nebo

b. Z důvodu výjimečných okolností nebyl dostatek času k předložení žádosti žadatelem nebo k posouzení žádosti KTV před Dopingovou kontrolou.

c. Nastaly podmínky pro aplikaci článku 7.13.

[Poznámka: zdravotní naléhavosti nebo akutní zdravotní stavy vyžadující podání jinak Zakázané látky nebo Použití jinak Zakázané metody před tím než by mohla být podána žádost o TV, jsou výjimečné. Obdobně okolnosti vyžadující uspíšit posouzení žádosti o TV z důvodu blížící se Soutěže jsou vzácné. Antidopingové organizace udílející TV by měly mít vnitřní postupy, které umožňují připustit takové situace.]

5.0 Důvěrnost informací

5.1. Žadatel musí členům KTV poskytnout písemný souhlas k podání všech informací, týkajících se žádosti a na základě požadavku dalším nezávislým lékařům a vědcům nebo nezbytným činovníkům zapojeným do řízení, přezkoumání nebo odvolání ve věci TV. Pokud bude vyžadována pomoc externích, nezávislých expertů, budou všechny podrobnosti žádosti předávány bez identifikace Sportovce. Žadatel musí rovněž poskytnout písemný souhlas k distribuci závěrů KTV dalším příslušným Antidopingovým organizacím v souladu s ustanovením Kodexu.

5.2. Členové KTV a administrativa Antidopingových organizací bude při svých činnostech přísně zachovávat principy důvěrnosti. Všichni členové KTV a zapojení činovníci podepíší dohody o zachování mlčenlivosti a konfliktu zájmů. Konkrétně budou zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací, týkajících se:

a. Všechny lékařské informace a data poskytnuté Sportovcem a lékařem, který je zapojen do péče o Sportovce.

b. Všechny podrobnosti žádosti včetně jména lékaře, který je zapojen do procesu.

Pokud bude Sportovec chtít odvolat právo KTV nebo WADA KTV na získání jakýchkoli informací o svém zdravotním stavu jménem Sportovce, musí to Sportovec oznámit písemně svému praktickému lékaři. Sportovec nemusí jako důsledek takového rozhodnutí získat souhlas k TV nebo k obnovení existující TV.

6.0 Komise pro Terapeutické výjimky (KTV)

Komise budou ustaveny a budou postupovat v souladu s následujícími směrnicemi:

6.1. KTV by měla sestávat nejméně ze tří (3) lékařů se zkušeností s péčí a léčbou Sportovců a výbornou znalostí klinické a zátěžové medicíny. Aby se zajistila úroveň nezávislosti v rozhodování, většina členů jakékoliv KTV by neměla být ve střetu zájmů a mít politickou odpovědnost v příslušné Antidopingové organizaci. Všichni členové KTV podepíšou prohlášení o vyloučení konfliktu zájmů. Při udělování TV týkajících se zdravotně postiženého Sportovce, alespoň jeden z lékařů musí mít zkušenost s péčí a léčbou zdravotně postižených Sportovců.

6.2. KTV může požadovat jakoukoli expertizu lékaře nebo vědce, považuje-Ii to za vhodné k přezkoumání okolností jakékoli žádosti o TV.

6.3. WADA KTV bude ustavena v souladu s kritériem upraveným v článku 6.1. WADA KTV je založena s cílem, aby ze své vlastní iniciativy přezkoumávala rozhodnutí týkající se TV udělených Antidopingovými organizacemi. Jak je upřesněno v Kodexu v článku 4.4., WADA KTV na žádost Sportovců, kterým byla TV odepřena Antidopingovou organizací, přezkoumá taková rozhodnutí s pravomocí je změnit.

7.0 Postup při udělování Terapeutické výjimky (TV)

7.1 TV bude posouzena pouze v případě obdržení kompletní žádosti, která musí obsahovat všechny odpovídající dokumenty (viz příloha 2 - formulář TV). Proces posuzování žádosti musí být veden v přísném souladu s principy lékařského tajemství.

7.2 Formulář žádosti o TV, je uveden v příloze 2, může být upraven antidopingovou organizací tak, aby zahrnoval další požadavky na informace, ale žádná část nebo položka nebude vypuštěna.

7.3 Formulář žádosti o TV může být Antidopingovými organizacemi přeložen do jiného jazyka/ů, ale angličtina nebo francouzština musí na formuláři/ích žádosti o TV zůstat.

7.4 Sportovec nemůže požádat více než jednu Antidopingovou organizaci o TV. V žádosti musí být uvedeno sportovní odvětví Sportovce a kde je to vhodné, jeho disciplína a jeho přesná pozice nebo role.

7.5 Žádost musí vyjmenovat kterékoli předchozí a/nebo současné žádosti o povolení k Použití jinak Zakázaně látky nebo Zakázaně metody a orgán, u něhož byla žádost podána, a rozhodnutí tohoto orgánu.

7.6 Žádost musí obsahovat komplexní zdravotní dokumentaci a výsledky všech vyšetření, laboratorních zkoumání a snímkových dokumentací, příslušných k této žádosti. Údaje vztahující se k diagnóze a léčbě, stejně jako jejich doba platnosti, musí být v souladu s dokumentem WADA „Lékařské informace na podporu rozhodnutí KTV“. Pro astma musí být splněny specifické požadavky obsažené v příloze 1.

7.7 Jakékoli doplňující příslušné vyšetření, zkoumání nebo snímkové dokumentace vyžádané KTV Antidopingové organizace před schválením budou učiněny na náklady žadatele nebo jeho národního sportovního orgánu.

7.8 Žádost musí obsahovat zprávu dostatečně kvalifikovaného lékaře dosvědčující potřebu jinak Zakázané látky nebo Zakázaně metody pro léčbu Sportovce a vysvětlující, proč alternativní, povolené léčivo nemůže nebo nemohlo by být užito pro léčbu Sportovce.

7.9 Dávka, frekvence, způsob podávání a doba podávání předmětné jinak Zakázané látky nebo Zakázané metody musí být specifikovány. V případě změny musí být zaslána nová žádost.

7.10 Za normálních okolností rozhodnutí KTV by měla být učiněna do třiceti (30) dnů od doručení veškeré příslušné dokumentace a budou Sportovci písemně sdělena příslušnou Antidopingovou organizací. V případě, že žádost o TV byla podána v přiměřeném čase před Akcí, KTV vyvine maximální snahu pro dokončení posuzování TV před začátkem Akce. V případech, kde byla TV udělena Sportovci začleněnému do Registru pro Testování příslušné Antidopingové organizace, obdrží Sportovec a WADA bezodkladně souhlas obsahující informace o době trvání výjimky a o podmínkách spojených s TV.

7.11

a. Na základě obdržení požadavku Sportovce o přezkoumání, jak stanoveno v článku 4.4 Kodexu, bude WADA KTV oprávněna změnit rozhodnutí o TV udělené Antidopingovou organizací. Sportovec poskytne WADA KTV všechny informace pro TV tak, jak byly předloženy původně Antidopingové organizaci společně s příslušným poplatkem za žádost. Dokud nebude přezkumné řízení uzavřeno, zůstává původní rozhodnutí v platnosti. Řízení by nemělo trvat déle jak 30 dní po obdržení informací WADA.

b. Přezkumné řízení může WADA, ze své vlastní iniciativy, vyvolat kdykoli.

7.12 Pokud bude rozhodnutí o udělení TV zrušeno WADA na základě přezkumu tohoto rozhodnutí, nebude mít tato změna zpětnou účinnost a nebudou anulovány výsledky Sportovce, kterých dosáhl v období udělené TV, a zrušení TV vstoupí v platnost do čtrnácti 14 dnů po oznámení rozhodnutí Sportovci.

7.13 Použití inhalačních beta2-agonistů:

• Užití inhalačních inhalačního formoterolu, salbutamolu, salmeterolu a terbutalinu jev souladu se současnou klinickou praxí. Užití těchto látek by mělo být případně hlášeno pomocí ADAMS a v souladu s Kodexem jakmile je přípravek použit a stejně tak musí být hlášen do protokolu dopingové kontroly v případě Testování. Opomenutí hlášení bude zohledněno při nakládání s výsledky, zvláště v případě žádosti o Retroaktivní TV.

• Sportovci užívající výše uvedené látky v inhalaci musí mít lékařskou dokumentaci potvrzující toto užívání a splňující minimální požadavky uvedené v příloze 1.

V závislosti na kategorii sportovce bude lékařská dokumentace posuzována takto:

• Pro všechny sportovce začleněné v Registru pro Testování mezinárodní sportovní federace musí být schválena řádná TV před užitím látky

• Pro sportovce účastnící se mezinárodní Akce, ale kteří nejsou členy Registru pro Testování mezinárodní sportovní federace, buď TV nebo Retroaktivní TV v případě Pozitivního laboratorního nálezu bude posuzována v souladu s pravidly mezinárodní sportovní federace nebo Organizátora významné Akce.

• Pro Sportovce národní úrovně, kteří nejsou začleněni do Registru pro Testování mezinárodní sportovní federace a jsou nebo nejsou začleněni do národního Registru pro Testování, buď TV nebo Retroaktivní TV v případě Pozitivního laboratorního nálezu bude posuzována v souladu s pravidly Národní Antidopingové organizace.

• Retroaktivní TV nebude udělena, pokud nebudou splněny požadavky přílohy 1, což znamená, že jakýkoliv Pozitivní laboratorní nález hlášený laboratoří za těchto okolností bude znamenat porušení antidopingových pravidel.

• Jakýkoliv Sportovec může žádat o TV kdykoliv, kdy chce.

• Žádný Sportovec, který žádal o TV nebo o Retroaktivní TV a byla mu zamítnuta, nesmí užívat příslušnou látku bez předchozího schválení TV (Retroaktivní TV nebude povolena).

8.0 Postup při prohlášení o Použití

8.1 Je všeobecně známo, že některé látky zahrnuté do Seznamu jsou užívány k léčbě častých zdravotních obtíží u Sportovců. Pro účely monitorování těchto látek, pro které určité způsoby podání nejsou zakázány, bude požadováno jednoduché prohlášení o použití. Toto je striktně omezeno na: Glukokortikosteriody nesystémovým podáním, jmenovitě intraartikulární, periartikulární, peritendinální, epidurální a intradermální injekcí a inhalační cestou.

8.2 Pro uvedené látky by mělo být sportovcem provedeno prohlášení o použití pomocí ADAMS pokud to bude přiměřeně vhodné a v souladu s Kodexem v okamžiku počátku použití. Toto prohlášení by mělo obsahovat diagnózu, název látky, podanou dávku, jméno a kontaktní informace lékaře.
Navíc musí Sportovec oznámit použití předmětné látky do protokolu Dopingově kontroly.

9.0 Databáze informací

9.1. Od Antidopingových organizací se požaduje poskytovat WADA všechny TV udělené sportovcům, kteří jsou členy národního nebo mezinárodního Registru pro Testování a veškerou doprovodnou dokumentaci podle článku 7.0.

9.2. Prohlášení o použití by měly být dostupné WADA (ADAMS).

9.3. Databáze informací zajistí zachovávání přísné důvěrnosti zdravotních informací.

10.0 Přechodná ustanovení

Zkrácené terapeutické výjimky (ZTV) doručené před 31.12.2008 zůstanou vyřizovány podle Standardu pro terapeutické výjimky z roku 2005.

Tyto ZTV zůstanou v platnosti po 1,1.2009 dokud nenastane nejdřívější z:

(i) Datum, ke kterému jsou zrušeny příslušnou KTV po posouzení podle článku 8.6 Standardu pro terapeutické výjimky z roku 2005;

(ii) Datum platnosti uvedené na ZTV;

(iii) 31.12.2009

PŘÍLOHA 1:

Minimální požadavky na lékařskou dokumentaci použitelnou pro proces TV v případě astmatu a jeho klinických variant

Dokumentace musí odrážet současnou nejlepší lékařskou praxi a obsahovat:

1) Kompletní lékařskou historii

2) Komplexní zprávu o klinických vyšetřeních se specifickým zřetelem na respirační systém

3) Zprávu ze spirometrie spolu s měřením usilovně vydechnutého objemu za první sekundu (FEV1)

4) Pokud je přítomna obstrukce dýchacích cest, spirometrie bude opakována po inhalaci krátkodobého beta2 agonisty k prokázání reversibility bronchokonstrikce.

5) Pokud se neprokáže reverzibilní obstrukce dýchacích cest, je požadován bronchoprovokační test k průkazu přítomnosti hyperreaktivity dýchacích cest

6) Celé jméno, specializace a adresa (včetně telefonu, e-mailu a faxu) vyšetřujícího lékaře

Přesunout nahoru