Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 72/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Datum vyhlášení 21.09.2009
Uzavření smlouvy 27.06.2008
Platnost od 01.10.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. června 2008 byla v Praze podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. října 2009.

Podle článku 16 odst. 1 dnem vstupu této Smlouvy v platnost pozbývá platnosti Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Norského království o ochraně utajovaných vojenských skutečností, podepsané v Oslu 1. července 1999.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ O VÝMĚNĚ A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

PREAMBULE

Vláda České republiky a vláda Norského království (dále jen „smluvní strany“), přejíce si zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných mezi nimi nebo veřejnoprávními nebo soukromoprávními subjekty pod jejich jurisdikcí, se při vzájemném respektování národních zájmů a bezpečnosti dohodly takto:

ČLÁNEK 1

ROZSAH PŮSOBNOSTI

1. Cílem této Smlouvy je zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných nebo vytvořených v průběhu spolupráce smluvních stran.

2. Tato Smlouva není v rozporu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

3. Tato Smlouva se vztahuje na všechny další dohody a formy spolupráce smluvních stran v oblasti utajovaných informací.

4. Této Smlouvy se nelze dovolávat za účelem získání utajované informace od druhé smluvní strany.

ČLÁNEK 2

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této Smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

Utajovanou informací se rozumí informace, která podle vnitrostátních právních předpisů některé ze smluvních stran vyžaduje ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, a která byla takto označena bez ohledu na svoji formu.

Utajovanou smlouvou se rozumí smlouva, která obsahuje utajovanou informaci, nebo v souvislosti s níž může k přístupu k utajované informaci dojít.

Poskytující stranou se rozumí smluvní strana včetně veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů pod její jurisdikcí, která poskytne utajovanou informaci druhé smluvní straně.

Přijímající stranou se rozumí smluvní strana včetně veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů pod její jurisdikcí, která přijme utajovanou informaci od poskytující strany.

Třetí stranou se rozumí stát včetně veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů pod jeho jurisdikcí nebo mezinárodní organizace, která není smluvní stranou této Smlouvy.

ČLÁNEK 3

STUPNĚ UTAJENÍ

1. Utajované informace poskytnuté podle této Smlouvy se označí příslušnými stupni utajení v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

2. Rovnocennost národních stupňů utajení je následující:

v České republicev Norském královstvíekvivalent v anglickém jazyce
PŘÍSNĚ TAJNÉSTRENGT HEMMELIGTOP SECRET
TAJNÉHEMMELIGSECRET
DŮVĚRNÉKONFIDENSIELTCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉBEGRENSETRESTRICTED

ČLÁNEK 4

PŘÍSLUŠNÉ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY

1. Příslušné bezpečnostní úřady odpovědné za ochranu utajovaných informací a provádění této Smlouvy jsou:

v České republice:

Národní bezpečnostní úřad

v Norském království:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

2. Příslušné bezpečnostní úřady si vzájemně poskytují oficiální kontaktní údaje.

ČLÁNEK 5

PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

1. Přístup k utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné smluvní strany.

2. Pro přístup k utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy si smluvní strany vzájemně uznají osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů vydané v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Článek 3 odstavec 2 se použije obdobně.

ČLÁNEK 6

OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Poskytující strana:

a) zajistí označení utajované informace příslušným stupněm utajení v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

b) v případě nutnosti zajistí, že přijímající strana je informována, že poskytnutá utajovaná informace vyžaduje ochranu podle této Smlouvy;

c) informuje přijímající stranu o všech podmínkách poskytnutí utajované informace a omezeních při nakládání s ní;

d) informuje přijímající stranu o všech následných změnách stupně utajení.

2. Přijímající strana:

a) zajistí označení přijaté utajované informace rovnocenným stupněm utajení v souladu s článkem 3 této Smlouvy;

b) poskytne přijaté utajované informaci stejnou úroveň ochrany, jako poskytuje vlastní utajované informaci rovnocenného stupně utajení;

c) zajistí, že stupeň utajení nebude změněn bez písemného souhlasu poskytující strany.

ČLÁNEK 7

OMEZENÍ POUŽITÍ

1. Přijímající strana použije utajovanou informaci pouze k účelu, za kterým byla poskytnuta, a v souladu s omezeními stanovenými poskytující stranou.

2. Přijímající strana neposkytne utajovanou informaci třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany.

ČLÁNEK 8

PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Smluvní strany si utajované informace předávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytující strany diplomatickou cestou nebo způsobem, na kterém se příslušné bezpečnostní úřady dohodnou.

ČLÁNEK 9

PŘEKLAD, REPRODUKCE A ZNIČENÍ

1. Překlady musí být označeny příslušným stupněm utajení a vhodnou poznámkou v jazyce překladu, ze které je zřejmé, že obsahují utajovanou informaci poskytující strany.

2. Překladům a reprodukcím musí být zajištěna stejná úroveň ochrany jako původním utajovaným informacím. Vyhotovení překladů a počet reprodukcí je omezen požadovaným účelem.

3. Překlad nebo reprodukci utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / STRENGT HEMMELIG lze vyhotovit pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.

4. Při zničení utajované informace se postupuje v souladu s vnitrostátními právními předpisy přijímající strany. Utajovaná informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / STRENGT HEMMELIG nesmí být zničena a musí být vrácena poskytující straně.

ČLÁNEK 10

NÁVŠTĚVY

1. Návštěvy zahrnující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu písemnému povolení příslušného bezpečnostního úřadu, pokud se tyto nedohodnou jinak. Návštěvy zahrnující přístup k utajovaným informacím lze povolit pouze osobám k tomu oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné smluvní strany.

2. Žádost o povolení návštěvy se předkládá příslušnému bezpečnostnímu úřadu dvacet (20) dnů před jejím zahájením. V naléhavých případech lze žádost o návštěvu předložit ve lhůtě kratší.

3. Žádost o návštěvu obsahuje:

a) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo pasu nebo průkazu totožnosti;

b) pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;

c) stupeň utajení, pro který bylo návštěvníkovi osvědčení fyzické osoby vydáno včetně doby jeho platnosti;

d) název, adresu, telefonní/faxové číslo, e-mailovou adresu a kontaktní osobu subjektu, který bude navštíven;

e) účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení informací, ke kterým bude přístup vyžadován;

f) datum a délku návštěvy. V případě opakované návštěvy by se měla uvést její celková délka.

4. Příslušné bezpečnostní úřady se mohou dohodnout na seznamu osob, jimž jsou povoleny opakované návštěvy. Platnost tohoto seznamu nepřesáhne dvanáct (12) měsíců a může být se souhlasem příslušného bezpečnostního úřadu prodloužena o dobu, která nepřesáhne dvanáct (12) měsíců. Žádosti o povolení opakované návštěvy jsou předkládány v souladu s ustanoveními tohoto článku. Na základě schváleného seznamu mohou být návštěvy dohodnuty přímo mezi zúčastněnými subjekty.

5. Jakákoliv utajovaná informace zpřístupněná návštěvníkovi se považuje za utajovanou informaci poskytnutou podle této Smlouvy.

6. Smluvní strany zajistí ochranu osobních údajů návštěvníka v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

ČLÁNEK 11

UTAJOVANÉ SMLOUVY

1. Utajované smlouvy jsou uzavírány a prováděny v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné smluvní strany upravujícími ochranu utajovaných informací.

2. Příslušné bezpečnostní úřady se na vyžádání informují o bezpečnostním statusu, navrhovaných kontrahentů usazených v jejich státě nebo fyzických osob, které se účastní sjednávání nebo provádění utajované smlouvy.

3. Příslušný bezpečnostní úřad může požadovat provedení bezpečnostní inspekce u subjektu s cílem zajistit, že jsou vnitrostátní právní předpisy upravující ochranu utajovaných informací i nadále dodržovány.

4. Informace o navrhovaném subkontrahentovi musí být příslušnému bezpečnostnímu úřadu předložena kontrahentem ke schválení. Schválený subkontrahent musí splňovat stejné bezpečnostní požadavky jako kontrahent.

5. Utajovaná smlouva obsahuje bezpečnostní sekci, která určuje stupeň utajení a další bezpečnostní požadavky jednotlivých aspektů a částí utajované smlouvy.

6. Příslušný bezpečnostní úřad poskytující strany zašle kopii bezpečnostní sekce utajované smlouvy příslušnému bezpečnostnímu úřadu přijímající strany s cílem umožnit výkon státního dozoru.

ČLÁNEK 12

BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE

1. Za účelem dosažení a udržení srovnatelných bezpečnostních standardů se příslušné bezpečnostní úřady na požádání informují o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací, o uplatňovaných postupech a zkušenostech získaných při jejich ochraně. Příslušné bezpečnostní úřady mohou za tímto účelem provádět vzájemné návštěvy.

2. Příslušné bezpečnostní úřady si na vyžádání a v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytnou součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.

3. Příslušné bezpečnostní úřady si bezodkladně oznámí změny týkající se osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů uznaných v souladu s článkem 5 odstavcem 2, zejména v případech jejich zrušení nebo uplynutí doby platnosti.

4. Spolupráce podle této Smlouvy se uskutečňuje v jazyce anglickém.

ČLÁNEK 13

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENT

1. V případě bezpečnostního incidentu, při kterém dojde ke ztrátě, zneužití nebo vyzrazení utajované informace, nebo vyskytne-li se podezření, že k takovému incidentu došlo, příslušný bezpečnostní úřad přijímající strany o tom bezodkladně písemně informuje příslušný bezpečnostní úřad poskytující strany.

2. K tomu příslušné orgány přijímající strany (ve spolupráci s k tomu příslušnými orgány poskytující strany, je-li to vyžadováno) okamžitě zahájí vyšetřování incidentu v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

3. Příslušný bezpečnostní úřad přijímající strany bezodkladně informuje příslušný bezpečnostní úřad poskytující strany o okolnostech takového incidentu, vzniklé škodě, opatřeních přijatých pro její zmírnění a výsledku vyšetřování.

ČLÁNEK 14

NÁKLADY

Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy si smluvní strany hradí samy.

ČLÁNEK 15

VÝKLAD A ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy bude urovnán jednáním mezi smluvními stranami a nebude předán k urovnání žádnému vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

ČLÁNEK 16

VZTAH K PŘEDCHOZÍM SMLOUVÁM

1. Vstupem této Smlouvy v platnost se ukončuje platnost Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Norského království o ochraně vojenských utajovaných skutečností, které bylo podepsáno 1. července 1999 v Oslu.

2. Utajovaným informacím vyměněným podle Ujednání uvedeného v odstavci 1 tohoto článku bude zajištěna ochrana podle této Smlouvy.

ČLÁNEK 17

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními procedurami smluvních stran a vstoupí v platnost první den druhého měsíce po doručení pozdějšího z písemných oznámení mezi smluvními stranami informujících o tom, že byly splněny všechny podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.

2. Tuto Smlouvu lze změnit na základě souhlasu obou smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku.

3. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. V takovém případě je platnost Smlouvy ukončena šest (6) měsíců po dni, kdy bylo písemné oznámení o vypovězení doručeno druhé smluvní straně.

4. Veškerým utajovaným informacím poskytnutým nebo vytvořeným podle této Smlouvy bude zajištěna ochrana podle této Smlouvy i po ukončení její platnosti do doby, než poskytující strana zprostí přijímající stranu této povinnosti.


Dáno v Praze dne 27. června 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, norském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Níže uvedení zástupci, řádně zmocněni k tomuto účelu svými vládami, podepsali tuto Smlouvu.

Za vládu České republiky
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za vládu Norského království
Peter N. Raeder v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Norského království v České republice

Přesunout nahoru