Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 71/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Datum vyhlášení 21.09.2009
Uzavření smlouvy 27.08.2008
Platnost od 01.10.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. srpna 2008 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 1. října 2009.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O VÝMĚNĚ A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Česká republika a Republika Makedonie (dále jen „smluvní strany“), přejíce si zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných mezi nimi nebo právnickými a fyzickými osobami pod jejich jurisdikcí, se při vzájemném respektování národních zájmů a bezpečnosti dohodly takto:

ČLÁNEK 1

ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této Smlouvy je zajistit ochranu utajovaným informacím vyměněným mezi smluvními stranami, nebo vytvořeným v rámci spolupráce smluvních stran.

2. Tato Smlouva se vztahuje na všechny dohody nebo smlouvy a další formy spolupráce smluvních stran v oblasti utajovaných informací.

ČLÁNEK 2

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účel této Smlouvy se rozumí:

Utajovanou informací jakákoliv informace, která, bez ohledu na svoji formu, vyžaduje podle vnitrostátních právních předpisů některé ze smluvních stran ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, a která byla takto označena.

Utajovanou smlouvou smlouva, která obsahuje utajovanou informaci, nebo v souvislosti s níž může k přístupu k utajované informaci dojít.

Poskytující stranou smluvní strana včetně právnických a fyzických osob pod její jurisdikcí, která je původcem a poskytovatelem utajované informace.

Přijímající stranou smluvní strana včetně právnických a fyzických osob pod její jurisdikcí, která přijme utajovanou informaci.

Třetí stranou stát včetně právnických a fyzických osob pod jeho jurisdikcí nebo mezinárodní organizace, které nejsou smluvní stranou této Smlouvy.

ČLÁNEK 3

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY

1. Národními bezpečnostními úřady odpovědnými za ochranu utajovaných informací a provádění této Smlouvy jsou:

v České republice:

Národní bezpečnostní úřad

v Republice Makedonie:

Дирекциjа за безбедност на класифицирани информации
(Ředitelství pro ochranu utajovaných informací)

2. Národní bezpečnostní úřady si sdělí oficiální kontaktní údaje (adresu, telefonní/faxové číslo, jméno kontaktní osoby).

ČLÁNEK 4

STUPNĚ UTAJENÍ

Rovnocennost stupňů utajení je následující:

v České republicev Republice Makedonieekvivalent v angličtině
PŘÍSNĚ TAJNÉДРЖАВНА TAJHATOP SECRET
TAJNÉСТРОГО ДОВЕРЛИВОSECRET
DŮVĚRNÉДОВЕРЛИВОCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉИНТЕРНОRESTRICTED

ČLÁNEK 5

PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

Přístup k utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné smluvní strany.

ČLÁNEK 6

OMEZENÍ POUŽITÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Přijímající strana neposkytne utajovanou informaci třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany.

2. Přijímající strana použije utajovanou informaci pouze k účelu, za kterým byla poskytnuta, a v souladu s požadavky na nakládání s ní stanovenými poskytující stranou a ustanoveními této Smlouvy.

ČLÁNEK 7

NAKLÁDÁNÍ S UTAJOVANÝMI INFORMACEMI

1. Poskytující strana:

a) zajistí, že utajovaná informace je označena příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy;

b) informuje přijímající stranu o podmínkách poskytnutí utajované informace;

c) písemně informuje přijímající stranu o následných změnách nebo zrušení stupně utajení.

2. Přijímající strana:

a) zajistí označení utajované informace rovnocenným stupněm utajení v souladu s článkem 4 této Smlouvy;

b) poskytne přijaté utajované informaci stejnou úroveň ochrany, jako poskytuje národním utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení;

c) zajistí, že stupeň utajení utajované informace nebude bez písemného souhlasu poskytující strany zrušen nebo změněn.

ČLÁNEK 8

BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE

1. Za účelem udržení srovnatelných bezpečnostních standardů si národní bezpečnostní úřady sdělují informace o změnách vnitrostátních právních předpisů upravujících ochranu utajovaných informací a o uplatňovaných postupech a zkušenostech získaných při jejich provádění.

2. Na žádost národního bezpečnostního úřadu jedné smluvní strany národní bezpečnostní úřad druhé smluvní strany poskytne v souladu s vnitrostátními právními předpisy součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.

3. Smluvní strany si v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy uznají osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů, přičemž článek 4 této Smlouvy se použije obdobně.

4. Národní bezpečnostní úřady si bezodkladně písemně oznámí změny týkající se uznaných osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů, zejména v případech jejich zrušení nebo uplynutí doby platnosti.

5. Spolupráce podle této Smlouvy se uskutečňuje v jazyce anglickém.

ČLÁNEK 9

UTAJOVANÉ SMLOUVY

1. Na žádost národního bezpečnostního úřadu jedné smluvní strany národní bezpečnostní úřad druhé smluvní strany potvrdí, že navrhovaní kontrahenti, jakož i fyzické osoby účastnící se sjednávání nebo provádění utajovaných smluv jsou držiteli osvědčení podnikatele nebo osvědčení fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení.

2. Národní bezpečnostní úřady mohou požadovat provedení bezpečnostní inspekce subjektu s cílem zajistit, že vnitrostátní právní předpisy upravující ochranu utajovaných informací jsou nadále dodržovány.

3. Utajované smlouvy obsahují bezpečnostní pokyny, které určují bezpečnostní požadavky a stupně utajení jednotlivých aspektů a částí utajované smlouvy. Kopie bezpečnostních pokynů se zasílá pro informaci národnímu bezpečnostnímu úřadu smluvní strany, pod jejíž jurisdikcí bude utajovaná smlouva prováděna.

ČLÁNEK 10

PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Utajované informace se předávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytující strany diplomatickou cestou, nebo jiným způsobem, na kterém se národní bezpečnostní úřady písemně dohodnou.

2. Smluvní strany si mohou utajované informace předávat elektronicky v souladu s bezpečnostními postupy schválenými národními bezpečnostními úřady.

ČLÁNEK 11

REPRODUKCE, PŘEKLAD A ZNIČENÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Reprodukce a překlady utajované informace musí být označeny příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením a musí jim být poskytnuta ochrana jako původní utajované informaci. Počet reprodukcí se omezí na nezbytné minimum.

2. Překlady musí být opatřeny poznámkou v jazyce překladu, ze které je zřejmé, že obsahují utajovanou informaci poskytující strany.

3. Překlad nebo reprodukci utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / ДРЖАВНА TAJHA / TOP SECRET lze vyhotovit pouze výjimečně k naléhavému účelu a s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.

4. Utajovaná informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / ДРЖАВНА TAJHA / TOP SECRET nesmí být zničena a musí být vrácena poskytující straně.

ČLÁNEK 12

NÁVŠTĚVY

1. Návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu písemnému povolení příslušného národního bezpečnostního úřadu, pokud se národní bezpečnostní úřady nedohodnou jinak.

2. Povolení podle odstavce 1 tohoto článku lze udělit pouze osobě k tomu oprávněné v souladu s vnitrostátními právními předpisy vysílající smluvní strany.

3. Žádost o povolení návštěvy se předkládá prostřednictvím národních bezpečnostních úřadů alespoň dvacet dnů před jejím zahájením. V naléhavých případech může být žádost o povolení návštěvy předložena na základě předchozí součinnosti národních bezpečnostních úřadů ve lhůtě kratší.

4. Žádost o povolení návštěvy obsahuje:

a) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo cestovního pasu/průkazu totožnosti;

b) pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;

c) stupeň utajení, pro který bylo návštěvníku osvědčení fyzické osoby vydáno včetně doby jeho platnosti;

d) datum a délku návštěvy. V případě opakované návštěvy se uvede její celková délka;

e) účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení utajovaných informací, ke kterým bude přístup vyžadován;

f) název, adresu, telefonní/faxové číslo, e-mailovou adresu a kontaktní osobu instituce/subjektu, který bude navštíven;

g) datum, podpis a otisk úředního razítka národního bezpečnostního úřadu zasílajícího žádost.

5. Národní bezpečnostní úřady se mohou dohodnout na seznamu osob, jimž je povolena opakovaná návštěva. Na podrobnostech opakované návštěvy se národní bezpečnostní úřady písemně dohodnou.

6. Utajovaná informace zpřístupněná návštěvníkovi se považuje za utajovanou informaci poskytnutou podle této Smlouvy.

ČLÁNEK 13

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY

1. Národní bezpečnostní úřady se bezodkladně písemně informují o bezpečnostním incidentu, při kterém došlo k vyzrazení, zneužití, ztrátě nebo neoprávněnému zničení utajované informace, nebo o podezření, že k takovému incidentu došlo.

2. Příslušné orgány přijímající strany bezodkladně zahájí řízení nebo šetření incidentu podle odstavce 1 tohoto článku. Příslušné vyšetřující orgány poskytující strany, je-li to vyžadováno, spolupracují při řízení nebo šetření.

3. Přijímající strana v každém případě písemně informuje poskytující stranu o okolnostech bezpečnostního incidentu, způsobené škodě, opatřeních přijatých pro její zmírnění a o výsledku řízení nebo šetření.

ČLÁNEK 14

NÁKLADY

Každá smluvní strana si hradí své náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy.

ČLÁNEK 15

VÝKLAD A ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy bude řešen jednáním mezi smluvními stranami a nebude předán k urovnání žádnému vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

ČLÁNEK 16

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Tato Smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po doručení pozdějšího oznámení mezi smluvními stranami diplomatickou cestou informujícího o tom, že byly splněny vnitrostátní podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.

2. Tuto Smlouvu lze změnit na základě písemného souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku.

3. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. V takovém případě je platnost Smlouvy ukončena šest měsíců po dni, kdy bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně.

4. Veškerým utajovaným informacím poskytnutým nebo vytvořeným podle této Smlouvy bude zajištěna ochrana v souladu s ustanoveními této Smlouvy i v případě ukončení její platnosti do doby, než poskytující strana zprostí přijímající stranu této povinnosti.


Na důkaz toho níže uvedení zástupci, řádně zmocněni k tomuto účelu, podepsali tuto Smlouvu.

Dáno v Praze dne 27. srpna 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, makedonském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Českou republiku
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za Republiku Makedonie
Lidija Kostovska v. r.
ředitelka Ředitelství pro ochranu utajovaných informací

Přesunout nahoru