Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 69/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Datum vyhlášení 21.09.2009
Uzavření smlouvy 24.09.2008
Platnost od 01.10.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. září 2008 byla v Praze podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 1. října 2009.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A RAKOUSKOU SPOLKOVOU VLÁDOU O VÝMĚNĚ A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Vláda České republiky a Rakouská spolková vláda (dále jen „smluvní strany“) -

přejíce si upravit vzájemnou ochranu utajovaných informací vyměněných nebo vytvořených v rámci spolupráce mezi nimi a mezi fyzickými nebo právnickými osobami pod jejich jurisdikcí -

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této Smlouvy se rozumí:

„Utajovanou informací“ jakákoliv informace, bez ohledu na svoji formu, která byla jako taková určena a označena v souladu s platným vnitrostátním právem za účelem zajištění ochrany proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě.

„Platným vnitrostátním právem“ zákony a podzákonné právní předpisy buď České republiky nebo Rakouské republiky.

„Původcem“ poskytující smluvní strana včetně fyzických nebo právnických osob pod její jurisdikcí, která poskytne utajovanou informaci.

„Příjemcem“ přijímající smluvní strana včetně fyzických nebo právnických osob pod její jurisdikcí, která přijme utajovanou informaci.

ČLÁNEK 2

ROVNOCENNOST STUPŇŮ UTAJENÍ

Následující stupně utajení jsou rovnocenné:

v České republice:v Rakouské republice:Odpovídající vyjádření
v anglickém jazyce:
PŘÍSNĚ TAJNÉSTRENG GEHEIMTOP SECRET
TAJNÉGEHEIMSECRET
DŮVĚRNÉVERTRAULICHCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉEINGESCHRÄNKTRESTRICTED

ČLÁNEK 3

PŘÍSLUŠNÉ STÁTNÍ ORGÁNY

Smluvní strany se diplomatickou cestou vzájemně informují o státních orgánech příslušných k provádění této Smlouvy.

ČLÁNEK 4

ZÁSADY OCHRANY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

(1) Smluvní strany přijmou všechna náležitá opatření v souladu s touto Smlouvou a platným vnitrostátním právem k zajištění ochrany poskytnutých utajovaných informací a zajistí její nezbytnou kontrolu.

(2) Smluvní strany zajistí poskytnutým utajovaným informacím alespoň takovou úroveň ochrany, jakou poskytují národním utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení.

(3) Utajované informace, které mají být předány nebo vytvořeny v rámci spolupráce podle této Smlouvy, musí být původcem označeny příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu s vnitrostátním právem vztahujícím se na původce.

(4) Stupeň utajení a doplňující označení mohou být změněny nebo zrušeny pouze původcem. Příjemce musí být bezodkladně písemně informován o změně nebo zrušení stupně utajení a doplňujícího označení.

(5) Utajované informace lze použít pouze k účelu, za kterým byly poskytnuty, a v souladu s podmínkami stanovenými původcem. Utajované informace nesmí být zpřístupněny třetí straně bez předchozího písemného souhlasu původce.

(6) Utajované informace vytvořené v rámci spolupráce podle této Smlouvy budou chráněny stejným způsobem jako poskytnuté utajované informace.

ČLÁNEK 5

PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM, OSVĚDČENÍ FYZICKÉ OSOBY

(1) Přístup k utajovaným informacím lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným v souladu s platným vnitrostátním právem.

(2) V rozsahu působnosti této Smlouvy si smluvní strany vzájemně uznají osvědčení fyzických osob.

(3) V rozsahu působnosti této Smlouvy se příslušné státní orgány vzájemně bezodkladně písemně informují o jakýchkoli změnách týkajících se osvědčení fyzických osob.

(4) Příslušné státní orgány si na vyžádání a v souladu s platným vnitrostátním právem poskytnou v rámci plnění této Smlouvy součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzických osob, které pobývaly nebo pobývají na území druhého státu.

ČLÁNEK 6

UTAJOVANÉ SMLOUVY

(1) „Utajovanou smlouvou“ se rozumí smlouva mezi smluvním navrhovatelem ze státu jedné smluvní strany a příjemcem smluvního návrhu ze státu druhé smluvní strany, jejíž naplňování vyžaduje přístup k utajovaným informacím nebo jejich vytváření.

(2) V souvislosti s utajovanými smlouvami si smluvní strany vzájemně uznají osvědčení podnikatelů.

(3) V souvislosti s přípravou nebo s uzavíráním utajovaných smluv se příslušné státní orgány na vyžádání informují, zda je předpokládaný příjemce smluvního návrhu držitelem platného osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele nebo zda bylo zahájeno příslušné bezpečnostní řízení.

(4) V rozsahu působnosti této Smlouvy se příslušné státní orgány vzájemně bezodkladně písemně informují o jakýchkoli změnách týkajících se osvědčení podnikatelů.

(5) Příslušné státní orgány si na vyžádání a v souladu s platným vnitrostátním právem poskytnou v rámci plnění této Smlouvy součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení podnikatelů.

(6) Smluvní navrhovatel předá příjemci smluvního návrhu a příslušnému státnímu orgánu příjemce smluvního návrhu nezbytné bezpečnostní požadavky včetně seznamu utajovaných informací, které mají být poskytnuty.

ČLÁNEK 7

PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Utajované informace se předávají diplomatickou nebo jinou cestou chráněnou proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, na které se příslušné státní orgány dohodnou. Přijetí utajované informace musí být písemně potvrzeno.

ČLÁNEK 8

KOPIE A PŘEKLADY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

(1) Kopie a překlady musí být chráněny stejným způsobem jako originály.

(2) Kopie nebo překlady utajovaných informací lze vyhotovit pouze v souladu s platným vnitrostátním právem. Kopie nebo překlady utajovaných informací stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ nebo jeho rovnocenného stupně utajení podle článku 2 lze vyhotovit pouze s písemným souhlasem původce.

(3) Na všech překladech musí být uvedeno, že obsahují utajované informace původce.

ČLÁNEK 9

ZNIČENÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Utajované informace lze zničit v souladu s platným vnitrostátním právem. Utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ nebo jeho rovnocenného stupně utajení podle článku 2 nesmí být zničeny, ale musí být vráceny.

ČLÁNEK 10

NÁVŠTĚVY

(1) Návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu povolení příslušného státního orgánu. Návštěvu lze povolit pouze osobám oprávněným k přístupu k utajovaným informacím odpovídajícího stupně utajení v souladu s platným vnitrostátním právem.

(2) Žádosti o povolení návštěvy se předkládají prostřednictvím příslušných státních orgánů alespoň dva týdny před zahájením návštěvy. V naléhavých případech lze žádost o povolení návštěvy předložit v kratší lhůtě nebo jiným způsobem, na kterém se příslušné státní orgány dohodnou. Ochrana osobních údajů musí být zaručena.

(3) Žádosti o povolení návštěvy obsahují:

a) účel a předpokládané datum návštěvy;

b) předpokládaný stupeň utajovaných informací, ke kterým bude vyžadován přístup;

c) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo cestovního pasu nebo průkazu totožnosti;

d) pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;

e) stupeň utajení, pro který bylo návštěvníku vydáno osvědčení fyzické osoby včetně doby jeho platnosti;

f) název, adresu, telefonní a faxové číslo, e-mailovou adresu a kontaktní osobu subjektů, které budou navštíveny;

g) datum žádosti a podpis příslušného státního orgánu.

ČLÁNEK 11

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENT

(1) V případě bezpečnostního incidentu, při kterém došlo k vyzrazení, zneužití nebo ztrátě utajovaných informací spadajících do rámce této Smlouvy, nebo vyskytne-li se podezření, že k takovému incidentu došlo, příslušný státní orgán příjemce bezodkladně písemně informuje příslušný státní orgán původce.

(2) Bezpečnostní incidenty podle odstavce 1 budou vyšetřovány a stíhány v souladu s platným vnitrostátním právem státu příjemce. Poskytující smluvní strana na vyžádání zajistí součinnost.

(3) Příslušné státní orgány se vzájemně informují o výsledku vyšetřování a přijatých opatřeních.

ČLÁNEK 12

NÁKLADY

Každá smluvní strana si hradí náklady, které jí vznikly v souvislosti s prováděním této Smlouvy.

ČLÁNEK 13

KOMUNIKACE

(1) Veškerá komunikace v rámci provádění této Smlouvy bude uskutečňována v anglickém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.

(2) Příslušné státní orgány se vzájemně informují o vnitrostátní legislativě upravující ochranu utajovaných informací a o jejích změnách.

(3) V zájmu zajištění úzké spolupráce při provádění této Smlouvy příslušné státní orgány provádějí vzájemné konzultace a nezbytné návštěvy.

ČLÁNEK 14

ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoliv spor týkající se provádění nebo výkladu této Smlouvy bude řešen přímým jednáním mezi příslušnými státními orgány nebo diplomatickou cestou.

ČLÁNEK 15

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Tato Smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany oznámily, že byly splněny nezbytné vnitrostátní podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.

(2) Tuto Smlouvu lze změnit na základě písemného souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1.

(3) Každá ze smluvních stran může tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět diplomatickou cestou. V takovém případě je platnost Smlouvy ukončena šest měsíců po dni, kdy bylo oznámení o vypovězení doručeno druhé smluvní straně. V případě ukončení platnosti této Smlouvy bude veškerým utajovaným informacím poskytnutým nebo vytvořeným podle této Smlouvy zajištěna ochrana v souladu s ustanoveními této Smlouvy do doby, než poskytovatel zprostí příjemce této povinnosti.

(4) Touto Smlouvou nejsou dotčena práva a závazky smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv.


Dáno v Praze dne 24. září 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, německém a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za Rakouskou spolkovou vládu
Margot Klestil-Löffler v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně
Rakouské republiky v České republice

Přesunout nahoru