Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 67/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Datum vyhlášení 21.09.2009
Uzavření smlouvy 26.05.2008
Platnost od 01.10.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. května 2008 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 1. října 2009.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A FINSKOU REPUBLIKOU O VÝMĚNĚ A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Česká republika a Finská republika (dále jen „smluvní strany“), přejíce si zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných mezi nimi nebo právnickými a fyzickými osobami pod jejich jurisdikcí, se při vzájemném respektování národních zájmů a bezpečnosti dohodly takto:

ČLÁNEK 1

ÚČEL A ROZSAH PŮSOBNOSTI

Účelem této Smlouvy je poskytnout ochranu utajovaným informacím vyměněným mezi smluvními stranami v oblasti zahraničních vztahů, obrany, bezpečnosti, policie, jakož i průmyslové bezpečnosti, nebo předaným v rámci sjednávání a provádění utajovaných smluv, nebo vytvořeným v rozsahu působnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK 2

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účel této Smlouvy se rozumí:

Utajovanou informací jakákoliv informace, dokument nebo materiál předaný nebo vytvořený smluvními stranami, který, bez ohledu na svoji formu, vyžaduje podle vnitrostátních právních předpisů některé ze smluvních stran ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, a který byl jako takový určen a náležitě označen.

Utajovanou smlouvou smlouva nebo subdodavatelská smlouva, která obsahuje utajovanou informaci, nebo v souvislosti s níž může k přístupu k utajované informaci dojít.

Poskytující stranou smluvní strana včetně právnických a fyzických osob pod její jurisdikcí, která poskytne utajovanou informaci.

Přijímající stranou smluvní strana včetně právnických a fyzických osob pod její jurisdikcí, která přijme utajovanou informaci.

Třetí stranou stát včetně právnických a fyzických osob pod jeho jurisdikcí nebo mezinárodní organizace, které nejsou smluvní stranou této Smlouvy.

ČLÁNEK 3

BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY

1. Národními bezpečnostními úřady odpovědnými za ochranu utajovaných informací a provádění této Smlouvy jsou:

v České republice:

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

ve Finské republice:

ULKOASIAINMINISTERIÖ

2. Národní bezpečnostní úřady si sdělí oficiální kontaktní údaje.

3. Národní bezpečnostní úřady se informují o svých určených bezpečnostních úřadech, které jsou rovněž odpovědné za provádění této Smlouvy.

ČLÁNEK 4

STUPNĚ UTAJENÍ

Rovnocennost označení národních stupňů utajení je následující:

v České republiceve Finské republice
PŘÍSNĚ TAJNÉERITTÄIN SALAINEN
TAJNÉSALAINEN
DŮVĚRNÉLUOTTAMUKSELLINEN
VYHRAZENÉKÄYTTÖ RAJOITETTU

ČLÁNEK 5

PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

Přístup k utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné smluvní strany.

ČLÁNEK 6

OMEZENÍ POUŽITÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Přijímající strana neposkytne utajovanou informaci třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany.

2. Přijímající strana použije utajovanou informaci pouze k účelu, za kterým byla poskytnuta, a v souladu s požadavky na nakládání s ní stanovenými poskytující stranou.

ČLÁNEK 7

NAKLÁDÁNÍ S UTAJOVANÝMI INFORMACEMI

1. Poskytující strana:

a) zajistí, že utajovaná informace je označena příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

b) informuje přijímající stranu o podmínkách poskytnutí utajované informace;

c) informuje přijímající stranu o následných změnách stupně utajení.

2. Přijímající strana:

a) zajistí označení utajované informace rovnocenným doplňujícím označením a stupněm utajení v souladu s článkem 4 této Smlouvy;

b) poskytne utajované informaci stejnou úroveň ochrany jako poskytuje národním utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení;

c) zajistí, že stupeň utajení utajované informace nebude bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany zrušen nebo změněn.

ČLÁNEK 8

BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE

1. Za účelem udržení srovnatelných bezpečnostních standardů si národní bezpečnostní úřady na vyžádání sdělují informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací a o uplatňovaných postupech a zkušenostech získaných při jejich provádění.

2. Bezpečnostní úřady si na vyžádání a v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytnou součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.

3. Smluvní strany si v souladu s vnitrostátními právními předpisy uznají osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů. Článek 4 této Smlouvy se použije obdobně.

4. Národní bezpečnostní úřady si bezodkladně oznámí změny týkající se uznaných osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů, zejména v případech jejich zrušení nebo uplynutí doby platnosti.

5. Spolupráce podle této Smlouvy se uskutečňuje v jazyce anglickém.

ČLÁNEK 9

UTAJOVANÉ SMLOUVY

1. Národní bezpečnostní úřady na vyžádání potvrdí, že navrhovaní kontrahenti a subkontrahenti, jakož i fyzické osoby účastnící se sjednávání nebo provádění utajovaných smluv jsou držiteli osvědčení podnikatele nebo osvědčení fyzické osoby,

2. V případě otevřeného výběrového řízení mohou národní bezpečnostní úřady potvrdit platnost osvědčení podnikatele nebo osvědčení fyzické osoby bez formální žádosti.

3. Národní bezpečnostní úřady mohou požadovat provedení bezpečnostní inspekce subjektu s cílem zajistit, že vnitrostátní právní předpisy upravující ochranu utajovaných informací jsou nadále dodržovány.

4. Utajované smlouvy obsahují bezpečnostní pokyny, které určují bezpečnostní požadavky a stupně utajení jednotlivých aspektů a částí utajované smlouvy. Kopie bezpečnostních pokynů se zasílá národnímu bezpečnostnímu úřadu smluvní strany, pod jejíž jurisdikcí bude utajovaná smlouva prováděna.

ČLÁNEK 10

PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Utajované informace se předávají diplomatickou nebo vojenskou cestou, nebo způsobem, na kterém se národní bezpečnostní úřady dohodnou.

2. Smluvní strany si mohou utajované informace předávat elektronicky v souladu s bezpečnostními postupy schválenými národními bezpečnostními úřady.

ČLÁNEK 11

REPRODUKCE, PŘEKLAD A ZNIČENÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Reprodukce a překlady utajované informace musí být označeny stupněm utajení a doplňujícím označením a musí jim být poskytnuta ochrana jako původní utajované informaci. Vyhotovení překladů a počet reprodukcí se omezí na nezbytné minimum.

2. Překlady musí být opatřeny poznámkou v jazyce překladu, ze které je zřejmé, že obsahují utajovanou informaci poskytující strany.

3. Překlad nebo reprodukci utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ/ERITTÄIN SALAINEN a TAJNÉ/SALAINEN lze vyhotovit pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.

4. Utajovaná informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ/ERITTÄIN SALAINEN nesmí být zničena a v případě, kdy již není dále využitelná, musí být v souladu s vnitrostátními právními předpisy vrácena poskytující straně.

ČLÁNEK 12

NÁVŠTĚVY

1. Návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu písemnému povolení příslušného bezpečnostního úřadu, pokud se tyto nedohodnou jinak.

2. Žádost o povolení návštěvy se předkládá prostřednictvím bezpečnostních úřadů alespoň dvacet dnů před jejím zahájením. V naléhavých případech může být žádost o povolení návštěvy předložena na základě předchozí součinnosti bezpečnostních úřadů ve lhůtě kratší.

3. Žádost o povolení návštěvy obsahuje:

a) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo pasu nebo průkazu totožnosti;

b) pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;

c) stupeň utajení, pro který bylo návštěvníku osvědčení fyzické osoby vydáno, včetně doby jeho platnosti;

d) datum a délku návštěvy. V případě opakované návštěvy její celkovou délku;

e) účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení utajovaných informací, ke kterým bude přístup vyžadován;

f) název, adresu, telefonní/faxové číslo, e-mailovou adresu a kontaktní osobu subjektu, který bude navštíven;

g) datum, podpis a otisk úředního razítka bezpečnostního úřadu.

4. Bezpečnostní úřady se mohou dohodnout na seznamu osob, jimž je povolena opakovaná návštěva. Na podrobnostech opakované návštěvy se bezpečnostní úřady dohodnou.

5. Utajovaná informace zpřístupněná návštěvníkovi se považuje za utajovanou informaci poskytnutou podle této Smlouvy.

ČLÁNEK 13

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY

1. Smluvní strany se bezodkladně písemně informují o jakémkoliv bezpečnostním incidentu, při kterém došlo ke ztrátě, zneužití nebo vyzrazení utajované informace, nebo o jakémkoliv podezření, že k takovému incidentu došlo.

2. Smluvní strana, v jejíž jurisdikci k incidentu došlo, zahájí bezodkladné vyšetřování. Druhá smluvní strana se zúčastní vyšetřování, pokud je to vyžadováno.

3. Smluvní strana, v jejíž jurisdikci k incidentu došlo, písemně informuje druhou smluvní stranu o okolnostech bezpečnostního incidentu, způsobené škodě, opatřeních přijatých pro její zmírnění a o výsledku vyšetřování.

ČLÁNEK 14

NÁKLADY

Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy si smluvní strany hradí samy.

ČLÁNEK 15

VÝKLAD A ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy bude řešen jednáním mezi smluvními stranami a nebude předán k urovnání žádnému vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

ČLÁNEK 16

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Tato Smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po doručení pozdějšího oznámení mezi smluvními stranami diplomatickou cestou informujícího o tom, že byly splněny všechny vnitrostátní podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.

2. Tuto Smlouvu lze změnit na základě souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku.

3. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. V takovém případě je platnost Smlouvy ukončena šest měsíců po dni, kdy bylo písemné oznámení o ukončení platnosti doručeno druhé smluvní straně.

4. Veškerým utajovaným informacím poskytnutým nebo vytvořeným podle této Smlouvy bude zajištěna ochrana v souladu s ustanoveními této Smlouvy i po ukončení její platnosti do doby, než poskytující strana zprostí přijímající stranu této povinnosti.

5. Po vstupu této Smlouvy v platnost smluvní strana, na jejímž území byla tato Smlouva sjednána, zahájí bezodkladně kroky vedoucí k její registraci Sekretariátem Organizace spojených národů v souladu s článkem 102 Charty Spojených národů a obeznámí druhou smluvní stranu o výsledku tohoto procesu spolu s příslušným číslem registrace ve Sbírce mezinárodních smluv Organizace spojených národů, jakmile bude toto vydáno.


Na důkaz toho níže uvedení zástupci, řádně zmocněni k tomuto účelu, podepsali tuto Smlouvu.

Dáno v Praze dne 26. května 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, finském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Českou republiku
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za Finskou republiku
Hannu Veikko Kyröläinen v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Finské republiky v České republice

Přesunout nahoru