Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 61/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změn Příloh 1, 2 a 3 Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie

Datum vyhlášení 14.08.2009
Uzavření smlouvy 09.02.2009
Platnost od 05.05.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou dopisů ze dne 9. února 2009 a 27. dubna 2009 byly sjednány změny Příloh 1, 2 a 3 Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie1).

Změny Příloh vstoupily v platnost dne 5. května 2009.

Anglické znění švýcarského dopisu a jeho překlad do českého jazyka a anglické znění českého dopisu a jeho překlad do českého jazyka, jež tvoří změny Příloh, se vyhlašují současně.


[Švýcarská konfederace]

[Federální ministerstvo zahraničních věcí FDFA Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci SDC]

[Federální ministerstvo hospodářských věcí DEA Státní kancelář pro hospodářské záležitosti SECO]

CH-3003 Bern
Pan Miroslav Kalousek
ministr
Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

Bern, 9. února 2009

Revize Příloh 1, 2 a 3 Rámcové dohody mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie, podepsané 20. prosince 2007.

Vážený pane ministře,

mám tu čest - s odvoláním na Rámcovou dohodu mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie, podepsanou 20. prosince 2007, a na základě článku 11, odst. 3 Rámcové dohody - navrhnout v zastoupení Federálního ministerstva zahraničních věcí a Federálního ministerstva hospodářských věcí Švýcarské konfederace, aby kompetentní orgány uvedené v čl. 9 Rámcové dohody odsouhlasily změny Příloh k výše uvedené dohodě, jak je uvedeno následovně:

Příloha 1 Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Článek 5: Tématické zaměření a indikativní finanční alokace

Tabulka 1 „Bezpečnost, stabilita a podpora reforem“

• znění 6. odrážky odst. 1.1 ve sloupci nazvaném “Přístup, cíle a uznatelné projekty“ pod “Cílem 1: Posílit kapacity na úrovni regionů, mikroregionů a na lokální úrovni v oblasti geografického zaměření“ - Typy uznatelných projektů: bude změněno na “Twinning (navázání partnerství) s cílem poskytnout kontakty a vytvářet sítě mezi institucemi, obecními/městskými úřady a regiony v České republice a ve Švýcarsku na regionální a národní úrovni“.

Tabulka 5 “Speciální alokace“

• znění ve sloupci nazvaném “Obsah“ v odst. 5.4 “Česká technická asistence“ bude změněno na “Administrace Programu švýcarsko-české spolupráce na straně České republiky včetně přípravy, implementace, monitorování a evaluace.“

• částka ve sloupci “Indikativní finanční alokace“ v odst. 5.4 “Česká technická asistence“ bude změněna na “až do výše 2.6 million CHF”.

Tabulka “Přehled indikativních alokací“

• částka ve sloupci “Indikativní finanční alokace (v mil. CHF)“ korespondující s “5. Speciální alokace“ bude zvýšena z “14.10“ to “15.10“.

• částka ve sloupci“Indikativní finanční alokace (v mil.CHF)“ korespondující s “ó.Zatím nealokováno“ bude snížena z “16.68“ to “15.68“

Příloha 2 Pravidla a postupy Programu švýcarsko-české spolupráce

Článek 3: Postup realizace Projektu

• znění odst. 6, první věta, bude změněno na “Každý Zprostředkující subjekt odpovědný za realizaci nějakého Projektu v rámci Příspěvku musí mít Audit o shodě, provedený v průběhu posledních tří let, zajištěný Národním kontrolním orgánem.“

Článek 5.6: Kontrolní organizace

• znění první věty bude změněno na “Národní koordinační jednotka stanoví pro každý Projekt kontrolní organizaci, není-li ve Smlouvě o Projektu uvedeno jinak.“

• znění páté věty bude změněno na “Rozsah kontroly bude uveden v Dohodě o Projektu.“

• znění šesté věty bude změněno na “Náklady externího auditu jsou oprávněně náklady, které budou proplaceny z Příspěvku.“

• znění desáté věty bude změněno na “Tyto finanční kontrolní zprávy jsou předány NKO.“

Příloha 3 Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Druhá věta bude změněna na “Příloha 3 vymezuje definice a účel, výběr Zprostředkujících subjektů a Zprostředkovatelů, obsah dohod, kritéria pro oprávněnost nákladů a spolufinancování, jakož i úkoly a odpovědnosti pro:“

A. Blokový grant

Článek 1: Definice a účel

• znění čtvrté věty bude změněno na “Malé projekty musí mít v zásadě neziskový charakter a musí se pohybovat v rozmezí od 10 000 do 250 000 švýcarských franků“

Článek 2: Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu

• znění nadpisu bude změněno na “2. Výběr Zprostředkovatele Blokového grantu“

• znění první věty bude změněno na “Zprostředkovatelem Blokového grantu může být subjekt veřejného nebo soukromého sektoru nebo nevládní organizace, založené jako právnické osoby v České republice a činné ve veřejném zájmu.“

• znění druhé věty bude změněno na “Vzásadě by Zprostředkovatel Blokového grantu měl mít silné vazby bud' na daný sektor a/nebo na geografický region, ve kterém bude Blokový grant realizován“

• znění třetí věty bude změněno na “Výběr Zprostředkovatele Blokového grantu může probíhat v rámci dvoustupňového procesu, na kterém se dohodnou Národní koordinační jednotka (NKJ) a Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC).“

• znění šesté věty bude změněno na “SDCposoudí, zda navržený Zprostředkovatel je vhodný pro poskytnutí podpory a zda je navržený způsob implementace adekvátní.“

• znění sedmé věty bude změněno na “Na základě tohoto posouzení poskytne SDC zpětnou vazbu NKJ a Zprostředkovateli Blokového grantu a přijme rozhodnutí ohledně financování Blokového grantu.“

Článek 3: Dohoda o Blokovém grantu

• znění druhé věty bude změněno na “Dohodu o Blokovém grantu podepíší NKJ, SDC a vybraný Zprostředkovatel Blokového grantu (je-li relevantní).“

Článek 4: Uznatelnost nákladů a spolufinancování

• znění druhé věty bude změněno na “Malé projekty realizované samotným Zprostředkovatelem Blokového grantu nejsou uznatelné pro financování z Blokového grantu.“

Článek 5: Úkoly a odpovědnosti

1. podnadpis: Úkoly a odpovědnosti NKJ zahrnují:

• znění druhé věty bude změněno na “Zajišťovat zřizování Blokových grantů včetně pozvání nebo výzvy k předkládání návrhů, před-výběru Zprostředkovatele Blokového grantu, přípravy dohody;“

3. podnadpis: Úkoly a odpovědnosti Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu zahrnují:“

• znění 3. podnadpisu bude změněno na “Úkoly a odpovědnosti Zprostředkovatele Blokového grantu zahrnují:“

C. Fond technické asistence

Článek 2: Uznatelné náklady

• znění druhé věty bude změněno na “Avšak některé náklady, vynaložené českými úřady na úkoly vykonávané navíc a výhradně při implementaci Příspěvku, jsou uznatelné pro financování, pokud náleží do jedné z následujících kategorií:

a) Náklady na výbory ustavené v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, jak je stanoveno v Dohodě pro Fond technické asistence;

b) Skolení potenciálních Prováděcích agentur s cílem připravit je na Program švýcarsko-české spolupráce;

c) Najímání konzultantů na posouzení návrhů Projektů předložených NKJ a přípravu žádostí o financování předkládaných Švýcarsku;

d) Najímání konzultantů na monitorování a posuzování Projektů financovaných z Příspěvku a v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce obecně;

e) Audity a kontroly na místě operací, které se vztahují k Příspěvku, pokud jde o činnosti nad rámec běžných povinností České republiky;

f) Finanční audity Projektů financované z Příspěvku;

g) Zajišťování publicity vztahujících se k Příspěvku;

h) Náklady na účast na jednáních se švýcarskými úřady, které se konají mimo Českou republiku;

i) Náklady na překlady NKJ a Zprostředkujících subjektů na řídící úrovni Příspěvku Švýcarska;

j) Dodatečné vybavení, včetně softwaru, které bylo pořízeno speciálně za účelem implementace Příspěvku.“

Všechna další ustanovení Příloh Rámcové dohody mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie, zůstávají nezměněna

Pokud Ministerstvo financí ČR potvrdí ve své odpovědi,, že souhlasí s výše uvedeným,, bude tento dopis a odpověď považovány za souhlas se změnami Příloh 1, 2 a 3 Rámcové dohody, které vstoupí v platnost po obdržení dopisu Ministerstva financí ČR.

S pozdravem,

Mr. Martin Dahinden
Swiss Agencyfor Development and Cooperation SDC
(Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci SDC)

Mr, Jean-Daniel Gerber
Statě Secretariat for Economic Affairs SECO
(Státní kancelář pro hospodářské záležitosti SECO)

Přílohy

Revidovaná Příloha 1 Rámcové dohody (20/2/2009)
Revidovaná Příloha 2 Rámcové dohody (20/2/2009)
Revidovaná Příloha 3 Rámcové dohody (20/2/2009)

Poznámky pod čarou

1) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou týkající se implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie podepsaná v Bernu dne 20. prosince 2007 byla vyhlášena pod č. 65/2008 Sb. m. s.


Příloha 1

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Koncepční rámec tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Koncepční rámec vymezuje cíle, principy, strategie, geografické a tématické zaměření a také indikativní finanční alokace.

1. Cíle

Program švýcarsko-české spolupráce sleduje dva cíle:

- Přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi Českou republikou a vyspělejšími zeměmi rozšířené Evropské unie (EU); a

- Přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony v rámci České republiky.

Program švýcarsko-české spolupráce zahrnuje národní a nadnárodní Projekty, které podporují udržitelný, hospodářsky a sociálně vyvážený rozvoj.

Ke konci období implementace švýcarského Příspěvku se obě Strany mohou společně rozhodnout, že provedou celkové zhodnocení výsledků dosažených prostřednictvím Programu švýcarsko-české spolupráce.

2. Principy

Švýcarsko-česká spolupráce se řídí následujícími principy:

Transparentnost. Průhlednost a otevřenost jsou klíčovými aspekty všech činností v rámci spolupráce a jsou závazné na všech úrovních. Zvláštní důraz je kladen na transparentnost výběru projektů, přidělování zakázek a finančního řízení.

Sociální začlenění. Aktivity v rámci spolupráce se zaměřují na začlenění sociálně a ekonomicky znevýhodněných jednotlivců a skupin a jejich přístup k příležitostem a výhodám rozvoje.

Rovné příležitosti a práva. Aktivity v rámci spolupráce se zaměřují na zlepšování příležitostí pro ženy a muže a na to, aby mohli rovnoprávně uplatňovat svá práva prostřednictvím přístupů založených na rovnosti pohlaví.

Ekologická udržitelnost. Aktivity v rámci spolupráce se zaměřují na zohledňování požadavků na ekologickou udržitelnost.

Závazek všech zainteresovaných stran. Všechny instituce a rozhodovací orgány, které se podílejí na Programu švýcarsko-české spolupráce, se zavazují, že budou podporovat účinnou a efektivní realizaci dohodnutých Projektů.

Subsidiarita a decentralizace. Aktivity v rámci spolupráce se zaměřují na zohlednění principů subsidiarity a decentralizace primárně u Projektů na úrovni obcí a regionů.

3. Strategie

3.1 Hlavní strategické zásady

Program švýcarsko-české spolupráce je součástí komplexního národního rozvojového plánování, které zahrnuje strukturální programy a programy soudržnosti EU, a také programy Finančních mechanismů EHP/Norska. Švýcarský Příspěvek doplňuje tyto programy a zaměřuje se především na Projekty, které nejsou vůbec, nebo které jsou jen částečně kryty z jiných finančních zdrojů.

Hlavní strategické zásady zahrnují:

a. Zaměření. Memorandum o porozumění mezi Švýcarskou federální radou a Radou Evropské unie definuje čtyři směry financování z Příspěvku:

- Bezpečnost, stabilita a podpora reforem;

- Životní prostředí a infrastruktura;

- Podpora soukromého sektoru; a

- Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj.

Tyto směry financování a související oblasti zaměření tvoří obecný základ spolupráce. Důležité jsou rovněž efektivita a účinnost, jakož i snaha o optimální alokaci a využití disponibilních zdrojů. Proto je potřeba, aby měl Program švýcarsko-české spolupráce jasné strategické zaměření, vedené následujícími zásadami:

- Koncentrace na nejvýše osm oblastí zaměření, na něž bude vynaloženo alespoň 70 % Příspěvku (tématické zaměření). Oblasti zaměření budou vybrány podle potřeby a vezmou v úvahu specifické švýcarské know-how.

- Koncentrace do tří okrajových a méně rozvinutých regionů (NUTS III), ve kterých bude vynaloženo nejméně 40 % Příspěvku (geografické zaměření).

- Koncentrace na relativně nízký počet Projektů.

b. Programový přístup. Program se skládá z dílčích projektů, které spojuje společné téma nebo sdílené cíle. Programový přístup bude uplatňován v oblastech zaměření, které vykazují některé z těchto charakteristik: rozsáhlé finanční Závazky; propojení různých úrovní (národní, regionální, místní); různorodost aktérů; přispění k rozvoji politik; významné přispění k posilování institucí; a uplatnění společných pravidel a postupů. Programový přístup s sebou nese delegování rozhodovacích pravomocí na jednotlivé projekty. Programový přístup zahrnuje: počáteční vyhodnocení oblasti zaměření; vymezení cílů, zásad a rozpočtů; plán realizace programu; a koncepci monitorování a hodnocení dané oblasti. Aby byla zajištěna účinnost a efektivita, příspěvek na jeden program musí být alespoň 4 miliony CHF. Ve výjimečných případech se Strany mohou dohodnout na nižších minimálních finančních částkách.

c. Projektový přístup. Přístup zaměřený na Individuální projekty bude uplatňován v oblasti zaměření, ve které budou implementovány samostatné projekty. Aby byla zajištěna účinnost a efektivita, příspěvek na každý Individuální projekt v rámci Projektového přístupu musí obecně činit alespoň 1 milion CHF. Ve výjimečných případech se Strany mohou dohodnout na nižších minimálních finančních částkách.

d. Financování Blokového grantu může poskytnout prostředky na menší projekty (viz Příloha 3).

e. Nadnárodní Projekty. Příspěvek lze použít na financování nadnárodních Projektů.

f. Partneři a příjemci. Program švýcarsko-české spolupráce bude zahrnovat partnery a příjemce z veřejného a soukromého sektoru, nevládní organizace a jiné organizace občanské společnosti. .

g. Partnerství. Obohacujícím prvkem Programu švýcarsko-české spolupráce jsou partnerství mezi švýcarskými a českými partnery. Spolupráce a partnerství jsou silně podporovány, a to především v těch oblastech zaměření, v nichž může Švýcarsko přispět zvláštními zkušenostmi, know-how a technologiemi.

h. Flexibilita. Flexibilita a možnost reagovat na příležitosti vyžadují, aby bylo zpočátku do oblastí zaměření a na speciální položky alokováno pouze asi 80 % Příspěvku. Do dvou let od zahájení Programu švýcarsko-české spolupráce budou tématické a geografické priority vyhodnoceny, původní finanční alokace budou dle dohody přesměrovány a budou stanoveny priority pro zatím nealokovanou část Příspěvku.

i. Zviditelnění. Zviditelnění Programu švýcarsko-české spolupráce pro české a švýcarské občany je důležitým aspektem, ke kterému se může přihlížet při výběru a realizaci Projektů. Obě Strany se zavazují, že budou proaktivně informovat o této spolupráci.

3.2 Strategie implementace

a. Identifikace Projektů. Identifikace Projektů významně ovlivňuje kvalitu Programu švýcarsko-české spolupráce. Za identifikaci Projektů, které budou financovány z Příspěvku, odpovídá Česká republika. Švýcarsko může České republice nabídnout návrhy Projektů.

b. Stanovení kritérií pro výběr Projektů. Výběr Projektů musí být založen na jasném souboru kritérií. Obecná výběrová kritéria musí zahrnovat:

- Soulad s cíli Programu švýcarsko-české spolupráce;

- Dodržení principů Programu švýcarsko-české spolupráce popsaných v Kapitole 2 této Přílohy;

- Soulad se strategickými zásadami popsanými v Kapitole 3.1 této Přílohy;

- Zakotvení v národním rozvojovém plánování a, pokud je to možné, v Národním strategickém referenčním rámci a příslušném/ých Operačním/ích programu/ech;

- Inovativnost a/nebo potenciál nabídnout nová řešení, která mohou být následně uplatněna ve větším měřítku (pilotní Projekty);

- Schopnosti Prováděcí agentury;

- Potenciál pákového efektu (mobilizace dodatečných zdrojů);

- Proveditelnost v daném časovém horizontu; a

- Udržitelnost výsledků.

Před zahájením Programu švýcarsko-české spolupráce mohou být formulována výběrová kritéria pro jednotlivé oblasti zaměření.

c. Podpora plánování Projektů. Příprava Projektu a detailní plánování Projektu jsou mimořádně důležité pro účinnost a efektivitu realizace Projektů. O podporu na přípravu může požádat Česká republika, nebo může být tato podpora doporučena Švýcarskem. Podpora bude financována prostřednictvím Fondu na přípravu projektů (viz Příloha 3). Pokud by Fond na přípravu projektů nedisponoval dostatečnými prostředky na přípravu určitého Projektu, Česká republika může požádat o převedení dodatečných zdrojů z dané Oblasti zaměření na Fond na přípravu projektů.

d. Navýšení implementační kapacity. Úspěšná realizace Projektu závisí na kapacitě implementačních a monitorovacích organizací. Pokud bude potřeba, Česká republika může požádat o navýšení kapacity, nebo ji může doporučit Švýcarsko. Toto navýšení může být financováno z Příspěvku jako nedílná součást financování Projektu.

4. Geografické zaměření

Alespoň 40 % Příspěvku bude vynaloženo na oblasti geografického zaměření. Během prvních dvou let se Program švýcarsko-české spolupráce zaměří na dva kraje: Moravskoslezský a Olomoucký, v další fázi eventuálně také na Zlínský kraj.

5. Tématické zaměření a indikativní finanční alokace

V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce budou uplatněna následující tématická zaměření a indikativní finanční alokace:

1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Čís. Oblasti zaměření Přístup, cíle a uznatelné Projekty Indikativní finanční alokace
1.1 Iniciativy
regionálního
rozvoje
v okrajových
nebo
znevýhodněných
regionech
Programový přístup s těmito cíli:

Cíl 1:
Posílit kapacity na úrovni regionů, mikroregionů
a na lokální úrovni v oblasti geografického
zaměření.

Typy uznatelných projektů:

- Projekty veřejné správy posilující regionální spolupráci mezi různými místními úřady (např. v oblasti infrastruktury, vzdělávání, sociálních služeb, kultury)
- Revize rozvojových plánů regionů a mikroregionů
- Posílení kapacit pro poskytování služeb v obcích
- Zvýšení kapacity veřejných nebo soukromých subjektů, podílejících se na posilování regionálního rozvoje
- Dlouhodobě orientovaný systém rozvoje zaměřený na vznik efektivní a integrované tvorby inter-komunitních politik a společné poskytování služeb
- Twinning (navázání partnerství) s cílem poskytnout kontakty a vytvářet sítě mezi institucemi, obecními/městskými úřady a regiony v České republice a ve Švýcarsku na regionální a národní úrovni
Do
10 milionů CHF
Cíl 2:
Mobilizovat lokální a regionální rozvojový potenciál v oblasti geografického zaměření.
Typy uznatelných projektů:
- Plánování turismu na úrovni krajů a okresů.
- Mobilizace turistického potenciálu, primárně v oblastech zdraví, ekoturistiky, sportu, kulturního dědictví atd.

Cíl 3:
Zavádění nových metod sociální práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory, zlepšování kvality v oblasti poskytování služeb, sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Typy uznatelných projektů:
Rekonstrukce či modernizace institucí nebo jejich vybavení v oblasti geografického zaměření k podpoře seniorů podle zákona o sociálních službách se zaměřením na:
- Poskytování služeb seniorům v souladu se zákonem o sociálních službách (např. zařízení se zvláštním režimem, osobní asistence a asistence v případě ohrožení, stacionární služby, hospice...)
- Individuální práce se seniory v rezidenčních zařízeních
- Rozvoj ambulantních a terénních služeb (neinstitucionalizované služby)
- Podpora individuálního plánování služeb pro služby
- Podpora „nejlepší praxe” - výměna zkušeností a know-how mezi podobnými institucemi
Do
7 milionů CHF
1.2 Prevence
a řízení katastrof
Programový přístup s následujícím cílem:
Posílit systém řízení a kontroly katastrof v České
republice.

Typy uznatelných projektů:
- Zvýšení schopností v oblasti prevence a řízení katastrof ve specifických prioritních oblastech
- Zvýšení schopností specializovaných týmů řídit, vyšetřovat a překonávat důsledky katastrof
Do
3 milionů CHF
1.3 Modernizace
soudnictví
Programový přístup s následujícími cíli:
Rozvíjet a zlepšovat školící programy v justici v České republice.

Typy uznatelných projektů:
- Zvýšení schopnosti soudů s cílem zlepšit výměnu informací o souvisejících případech (včetně rozvoje školícího programu na regionální úrovni)
- Zlepšení školících programů a podmínek v soudnictví s cílem zvýšit schopnosti soudců a podpůrného personálu
- Posílení probačních a mediačních služeb prostřednictvím přenosu know-how
Do 3 milionů CHF
1.4 Posílení institucí
a kapacit v boji
proti korupci a organizovanému
zločinu
Projektový přístup s následujícím cílem:
Zlepšit informační systémy k boji proti hospodářské kriminalitě a organizovanému zločinu v České republice.

Typy uznatelných projektů:
- Rozvoj globální analýzy a návrh integrovaného informačního systému pro trestní a přestupková řízení a pro jiné související procesy
Do
3 milionů CHF
2. Životní prostředí a infrastruktura
Čís. Oblasti
zaměření
Přístup, cíle a uznatelné Projekty Indikativní finanční alokace
2.1 Obnova
a modernizace
základní
infrastruktury
a zlepšení
životního
prostředí
Projektový přístup s následujícími 3 cíli:
Minimálně 30 % alokace pro tuto prioritní oblast bude využito na projekty v oblastech geografického zaměření.

Cíl 1:
Posílit služby spojené s infrastrukturou na úrovni obcí s cílem zvýšit životní úroveň a podporovat hospodářský rozvoj.

Typy uznatelných projektů: Projekty v minimální hodnotě 8 milionů CHF každý, v oblasti:
- Udržitelného nakládání s odpadními vodami, zaměřené pokud možno na úpravu odpadní vody v obcích;
- Nakládání s tuhými odpady: Sběr, třídění a zpracování

Cíl 2:
Zvýšit energetickou efektivitu a zlepšit kvalitu ovzduší (snížení emisí skleníkových plynů a jiných nebezpečných emisí).

Typy uznatelných projektů: Projekty v minimální hodnotě 3 milionů CHF každý, v oblasti:
- Zavádění systémů obnovitelných zdrojů energie
- Zlepšení energetické efektivity: např. snížení energetických ztrát
- Modernizace tepelných elektráren a dálkových vytápěcích soustav
- Opatření v sektoru veřejné dopravy a veřejného sektoru s cílem snížit znečištění ovzduší

Cíl 3:
Zlepšit management, bezpečnost a spolehlivost komunálních/regionálních systémů veřejné dopravy.

Typy uznatelných projektů:
- Příprava projektů pro velké dopravní investiční projekty v rámci velkých projektů
- Příprava a implementace koncepcí managementu dopravy
- Malé a dobře zacílené projekty veřejné dopravy
Do
29 milionů CHF
2.2 Zlepšení
životního
prostředí
Environmentální expertní fond s následujícím cílem:
Podporovat kapacity plánování ve veřejné správě a zajišťovat transfer znalostí.

Typy uznatelných projektů:
- Studie politik, strategické plánování a transfer znalostí v oblasti životního prostředí (např. ochrana přírody, odpadové hospodářství, malé čističky odpadních vod)
Do
1 milionu CHF
3. Podpora soukromého sektoru
Čís. Oblasti
zaměření
Přístup, cíle a uznatelné Projekty Indikativní finanční alokace
3.1 Zlepšení
přístupu
k financování
pro malé
a střední
podniky
Projektový přístup s následujícím cílem:
Podporovat vytváření pracovních míst

Typy uznatelných projektů:
- Poskytování dlouhodobého financování pro malé a střední podniky (např. vlastní kapitál /equity/, poskytnutí zdrojů /quasi-equity/mezzanine/, úvěry)
Do
10 milionů CHF
3.2 Zlepšení
regulace ve
finančním
sektoru
Projektový přístup s následujícím cílem:
Podporovat efektivní implementaci a vymahatelnost Acquis Communautaire, se zaměřením na finanční výkaznictví obchodních společností.

Typy uznatelných projektů:
- Vytváření institucionálních a regulačních podmínek pro finanční výkaznictví obchodních společností a audit na národní úrovni
Do
2 milionů CHF
4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Čís. Oblasti
zaměření
Přístup, cíle a uznatelné Projekty Indikativní finanční alokace
4.1 Výzkum a vývojProgramový přístup se 3 cíli:

Cíl 1:

Posílit vědecký potenciál České republiky prostřednictvím stipendijních programů ve Švýcarsku.

Typy uznatelných projektů:
- Fond na stipendia pro post-bakalářské a postgraduální programy ve Švýcarsku

Cíl 2:
Zlepšit dostupnost vyššího vzdělávání:

Typy uznatelných projektů:
- Stipendia pro post-bakalářské a postgraduální programy v České republice a mezi Českou republikou a sousedními členskými státy EU

Cíl 3:
Přispět ke znalostní ekonomice České republiky prostřednictvím podpory znalostní základny a především prostřednictvím aplikovaného výzkumu a popularizace vědy, jakož i transferu know-how.

Typy uznatelných projektů:
- Společné výzkumné projekty a partnerství institucí v oblasti aplikovaného výzkumu
- Rozvíjení znalostí v oblasti managementu inovací a popularizace vědy
- Vědecké dovolené
Do
4 milionů CHF
4.2 Zdraví Programový přístup s následujícím cílem:
Posílit primární a sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, handicapované a znevýhodněné občany.

Typy uznatelných projektů:
- Zlepšení dostupnosti a kvality ambulantní, ústavní a ošetřovatelské domácí péče pro seniory, handicapované a znevýhodněné občany v oblastech geografického zaměření
- Institucionální a profesionální posílení neziskových organizací v rámci sektoru na regionální a národní úrovni
- Zvýšení schopností v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni
Do
7 milionů CHF
5. Speciální alokace
Položka Obsah Indikativní finanční alokace
5.1 Blokový grantProgramový přístup s následujícím cílem:
Podporovat přispění občanské společnosti k hospodářské a sociální soudržnosti jako důležitého činitele rozvoje.

Typy uznatelných projektů:
- Blokový/é grant/granty na malé projekty občanské společnosti / nevládních neziskových organizací (NNO), přispívajících především k poskytování sociálních služeb a zaměřených na otázky životního prostředí, s možností posílit kapacitu organizací.
Do
5 milionů CHF
5.2 Fond na přípravu projektů Prioritní cíl:
Podporovat přípravu konečných návrhů projektů.
Do
2 milionů CHF
5.3 Švýcarský
management
Programu
Administrace Programu švýcarsko-české spolupráce na straně Švýcarska. 5,5 milionu CHF
5.4 Česká technická asistenceAdministrace Programu švýcarsko-české spolupráce na straně České republiky včetně přípravy, implementace, monitorování a evaluace. Do
2.6 milionu CHF
Přehled indikativních alokací
Oblasti financování Indikativní finanční
alokace
(miliony CHF)
1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem26
2. Životní prostředí a infrastruktura 30
3. Soukromý sektor 12
4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj 11
5. Speciální alokace 15.10
6. Zatím nealokováno 15.68
Indikativní alokace celkem109.78

Příloha 2

Příloha 2: Pravidla a postupy Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 2 tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce. Příloha 2 definuje řízení na úrovni Programu švýcarskou-české spolupráce, postupy na úrovni Projektů, požadavky na návrhy Projektů, role a odpovědnosti a zvláštní ustanovení pro finanční asistenci.

Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia jsou definované v Příloze 3.

1. Řízení na úrovni Programu švýcarsko-české spolupráce

1.1 Dohled

České úřady nesou konečnou odpovědnost za monitorování a dohled nad Programem švýcarsko-české spolupráce. Na začátku Programu švýcarsko-české spolupráce Strany společně vytvoří monitorovací systém, který bude v průběhu jeho implementace podle potřeby zlepšován.

1.2 Výroční zasedání

S cílem zajistit efektivní implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce budou Strany pořádat výroční zasedání. Na výročních zasedáních Národní koordinační jednotka (NKJ) bude prezentovat výroční zprávu, kterou rozešle jeden měsíc před konáním zasedání a která bude mimo jiné obsahovat:

- Všeobecné zkušenosti a dosažené výsledky;

- Pokrok dosažený při implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce ve srovnání s Koncepčním rámcem;

- Zprávu o stavu Programu švýcarsko-české spolupráce, která bude obsahovat:

• Prohlášení ke schváleným Projektům, pokrok při identifikaci / přípravě Projektů a předpokládané Závazky;

• Celkový finanční výkaz učiněných a předpokládaných budoucích výplat a Závazků Programu švýcarsko-české spolupráce;

• Shrnutí a hlavní závěry finančních auditů Projektů v souladu s Kapitolou 3.6;

• Statistiky výběrových řízení, udělených kontraktů a úspěšných uchazečů;

• Informace o důležitých okolnostech týkajících se jednotlivých Projektů.

- Zprávu o Blokových grantech, Fondu na přípravu projektů, Fondu technické asistence a Fond na stipendia;

- Návrhy na alokování nerozdělených prostředků;

- Zpráva o administrativních otázkách implementace;

- Strategie a činnost zaměřená na informování obecné veřejnosti o Programu švýcarsko-české spolupráce a realizovaných Projektech;

- Další otázky k diskusi, doporučení, další kroky;

- Revize a popř. novelizace Příloh Dohody.

Za organizaci výročních zasedání odpovídá NKJ. Ta bude se Švýcarským velvyslanectvím konzultovat organizaci, obsah, program, účastníky a další organizační a logistické záležitosti.

Bude-li si to NKJ nebo Švýcarsko přát, mohou být na výroční zasedání přizvány Zprostředkující subjekty, Prováděcí agentury a další instituce a osoby.

Jako pozorovatele mohou Strany přizvat Komisi Evropských společenství.

NKJ zpracuje ze zasedání zápis, který Švýcarsku předloží ke schválení do 15 dnů od konání zasedání.

2. Postupy pro žádosti o financování projektu

Žádost o financování prochází dvoucyklovým postupem, který umožňuje vedení v rané fázi rozhodovacího procesu. V prvním cyklu je předložen záměr Projektu a v zásadě je přijato rozhodnutí. V případě úspěšného absolvování prvního cyklu je zahájen cyklus druhý. V druhém cyklu je předložen Definitivní návrh Projektu a je učiněno konečné rozhodnutí ze strany Švýcarska.

2.1 První cyklus: Postup při podávání žádosti a schvalování záměru Projektu

Čís.KrokyAktivity a specifická pravidlaOrganizace
1.Zahájení
identifikace
Projektu
Zahájení na základě:
- Seznamů prioritních Projektů poskytnutých vládou
- Návrhu ze strany NKJ
- Návrhu Zprostředkujícího subjektu / Prováděcí agentury
- Výzvy k předložení návrhů
- Návrhu ze strany Švýcarska
- Návrhu ze strany mezinárodní organizace
Zodpovídá: NKJ

Provádí:
Zprostředkující subjekt,
Prováděcí agentura,
Čeští partneři,
Švýcarské úřady
2.Zpracování
záměru
Projektu
Příprava záměru Projektu na základě požadavků na záměr Projektu (Srov. 2.2).
Ta může obsahovat žádost o finanční podporu na přípravu Konečného návrhu projektu prostřednictvím Fondu na přípravu projektů.
Zodpovídá:
Zprostředkující subjekt,
Prováděcí agentura
3.Pre-screening
záměru
Projektu
Možnost neformálních konzultací se švýcarským velvyslanectvím.Zodpovídá: NKJ
4.ScreeningPosouzení záměru Projektu na základě Koncepčního rámce, kritérií pro výběr Projektu
(viz Příloha 1) a požadavků na záměr Projektu (Srov. 2.2).
Zodpovídá: NKJ

Provádí:
Monitorovací výbor,
Zprostředkující subjekt
(pokud existují)
5.Předložení
záměru
Projektu
V případě přijetí je/jsou záměr/y Projektu/ů předloženy švýcarskému velvyslanectví s průvodním dopisem obsahujícím popis výběrového procesu.Zodpovídá: NKJ
Formální kontrola švýcarským velvyslanectvím a předložení Projektového záměru s průvodním dopisem NKJ Švýcarsku.Zodpovídá:
Švýcarské velvyslanectví
6.Konečné
rozhodnutí
o záměru
Projektu
Konečné rozhodnutí o záměru Projektu (včetně, pokud je relevantní, rozhodnutí o požadavku na financování přípravy Projektu).
V případě přijetí Švýcarskem, žádost o vypracování konečného návrhu Projektu (požadavky specifikovány v 2.4).
Švýcarsko může připojit připomínky, které je nutné zohlednit při zpracovávání konečného návrhu Projektu.
Zodpovídá:
Švýcarská agentura
pro rozvoj a spolupráci (SDC)
nebo Státní kancelář
pro hospodářské záležitosti (SECO)

2.2 Požadavky na záměry Projektu

Záměr Projektu (přibližně 5 stránek) musí obsahovat veškeré informace umožňující celkové posouzení navrhovaného Projektu.

PoložkaObsah
Všeobecné informaceNázev projektu, plánovaná doba trvání projektu, prioritní oblast, umístění/region
ŽadatelNázev a kontaktní údaje; předchozí relevantní zkušenosti, pokud jsou; partneři projektu; napojení na Švýcarsko, pokud existuje (know-how, technologie, partneři nebo jiná spolupráce se Švýcarskem)
RelevancePříspěvek ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci státu a mezi státem a vyspělejšími členskými státy EU (dopad); soulad s rozvojovou strategií země/regionu a zvoleného sektoru; strategie podpory
Obsah projektuPopis včetně cílů, očekávaných výsledků (výstupů) a aktivit (částí); příjemci, cílová skupina; rizika a potenciál; udržitelnost projektu
Organizace projektuOrganizační struktura, zodpovědnosti atd.
RozpočetOprávněné náklady / neoprávněné náklady; vlastní příspěvek, částka grantu, spolufinancování, zdroje EU a jiné finanční zdroje atd.; aspekty efektivity nákladů versus alternativy
Horizontální otázkyEkologické, sociální a ekonomické aspekty projektu, rovnost příležitostí
Připravenost projektuStav projektu: ve zpracování nebo plně připravený a je možné žádat o finanční podporu pro přípravu Konečného návrhu projektu z Fondu na přípravu projektů (např. studie proveditelnosti, posouzení dopadu na životní prostředí atd.), pokud je to považováno za nutné
PřílohyDodatečná dokumentace, pokud je považováno za vhodné

2.3 Druhý cyklus: Postup při podávání žádosti a schvalování konečného návrhu Projektu

Čís.KrokyAktivity a specifická pravidlaOrganizace
1.Zpracování
konečného
návrhu
Projektu
Příprava konečného návrhu Projektu na základě požadavků pro konečný návrh projektu
(Srov. 2.4) a připomínek Švýcarska.
Zodpovídá:
Zprostředkující subjekt,
Prováděcí agentura
2.ScreeningPosouzení konečného návrhu Projektu.Zodpovídá:
NKJ Provádí:
Zprostředkující subjekt
(pokud existuje)
3.Rozhodnutí o
předložení
konečného
návrhu
Projektu
Pokud je akceptován, je předložen konečný návrh Projektu švýcarskému velvyslanectví,
a to včetně průvodního dopisu,
se zohledněním požadavků a připomínek Švýcarska pro konečný návrh Projektu.
Zodpovídá: NKJ
Formální kontrola švýcarským velvyslanectvím a předložení konečného návrhu Projektu
s průvodním dopisem NKJ Švýcarsku.
Zodpovídá:
Švýcarské
velvyslanectví
4.Konečné
rozhodnutí
Konečné rozhodnutí o žádosti na financování, se zohledněním konečného návrhu Projektu,
průvodního dopisu NKJ a projektové
dokumentace. Švýcarsko si vyhrazuje právo provést v případě potřeby vlastní posouzení.
Zodpovídá:
SDC nebo SECO

2.4 Požadavky na konečný návrh Projektu

Ke konečnému návrhu Projektu musí být přiloženy všechny potřebné dokumenty (např. studie proveditelnosti, podklady k Projektu, posouzení dopadu na životní prostředí), které umožní řádné posouzení. Konečný návrh projektu (5-10 stran; rozsáhlé Projekty týkající se infrastruktury 10-20 stran, plus přílohy) musí zajistit dostatečně podrobné informace mj. o:

PoložkaObsah
Shrnutí Projektu
(1 stránka)
Základní údaje: Název Projektu, krátký popis včetně cílů, rozpočtu, partnerů, doby trvání
RelevancePříspěvek Projektu ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci státu a mezi státem a vyspělejšími členskými státy EU;
návaznost na rozvojové strategie země/regionu a zvoleného sektoru; strategie podpory
Obsah ProjektuPopis zahrnující cíle, očekávané výsledky/výstupy, aktivity a příslušné indikátory: příjemce, cílovou skupinu; rizika a potenciál: udržitelnost Projektu
Zdůvodnění Projektu
(Due diligence)
Hlavní závěry ze studie proveditelnosti (pokud se vyžaduje)
Organizace projektuOrganizační struktura, odpovědnosti atd.
Podrobný
harmonogram
realizace
Včetně milníků a monitorování postupu na základě stanovených indikátorů
RozpočetOprávněné náklady / neoprávněné náklady: vlastní příspěvek, částka grantu, spolufinancování, zdroje EU a jiné finanční zdroje atd.;
aspekty efektivity nákladů; rezerva na pokrytí případných kurzových ztrát
Zadávací řízeníPostupy pro zadávací řízení na zboží a služby
Vliv na rozvojMonitorování a hodnocení indikátorů výstupu/výsledku/vlivu
Horizontální otázkyEkologické, sociální a ekonomické aspekty projektu, rovnost příležitostí
PřílohyNapř. studie proveditelnosti, podklady k Projektu, posouzení vlivu na životní prostředí

3. Postup realizace Projektu

Postup realizace Projektuje následující:

Čís.KrokyAktivity a specifická pravidlaOrganizace
1.Dohoda o ProjektuPříprava Dohody o Projektu mezi Českou republikou a Švýcarskem.Zodpovídá:
NKJ na české straně;
SDC nebo SECO na švýcarské straně
2.PodpisPodpis Dohody o Projektu. Dohoda o Projektu může být podepsána více než dvěma smluvními stranami
(např. třístranná nebo vícestranná dohoda: SDC nebo SECO, NKJ a Zprostředkující subjekt, popř. Prováděcí agentura).
Zodpovídá:
Běžně švýcarské velvyslanectví jménem SDC nebo SECO.
O signatáři nebo signatářích na české straně rozhoduje Česká republika.
3.Zadávací řízení a udělování kontraktůZadávací řízení musí být prováděno v souladu s příslušnými národními právními předpisy a v souladu s příslušnými směrnicemi EU.
Švýcarsko musí dostat potvrzení o splnění příslušných pravidel pro přidělování veřejných zakázek. Za účelem zvýšení průhlednosti
a k prevenci korupce musí dokumenty pro veřejnou soutěž obsahovat doložku
o bezúhonnosti.

Obecně platí, že Švýcarsku musí být, u veřejných soutěží na nadlimitní zakázky - podle práva Evropských společenství, poskytnut
pro informaci anglický překlad oficiální zprávy z vyhodnocení veřejné soutěže, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů po přidělení zakázky.

Navíc Švýcarsko může, u veřejných soutěží na zakázky překračující 500 000 CHF, požadovat kopii dokumentace pro veřejnou soutěž,
zda k ní nemá námitky, a pro informaci kopii smluv. Tyto dokumenty musí být předloženy do 20 kalendářních dnů před vyhlášením
veřejné soutěže, resp. do 20 kalendářních dnů po podepsání smlouvy.

U veřejných soutěží na zakázky nad 500 000 CHF může Švýcarsko také požadovat (v rámci příslušné Dohody o Projektu), aby byl také
anglický překlad dokumentace pro veřejnou soutěž a smluv dán k dispozici uchazečům, resp. dodavatelům. Případné náklady na překlad
budou zahrnuty do nákladů Projektu a budou financovány z Příspěvku.

Podle ČI. 6.5 Rámcové dohody se obě Strany dohodly, že si budou poskytovat veškeré informace týkající se průběhu zadávacího řízení
a nad rámec dokumentů uvedených výše, které může druhá Strana přiměřeně požadovat. Švýcarsko má právo účastnit se jednání výběrové
komise jako pozorovatel. Švýcarsko má také právo provádět audit zadávacího řízení veřejných zakázek a jeho postupů.

V případě nesrovnalostí nebo rozporu s Rámcovou dohodou nebo Dohodou o Projektu má Švýcarsko právo zastavit refundace a instruovat NKJ,
aby zastavila výplaty ze švýcarského Příspěvku v souladu s Kap. 4 této Přílohy.
Zodpovídá:
NKJ, Zprostředkující subjekt, Prováděcí agentura
4.Řízení
(Monitorování)
Řídicí procesy jsou definovány v Dohodě o Projektu. Popis procesů zahrnuje: periodicitu podávání zpráv, systém monitorování a poradní, řídící výbory,
harmonogram činností a výsledků, audity atd.
Zodpovídá:
Prováděcí agentura

Provádí:
NKJ, Zprostředkující subjekt
5.Podávání zprávPrůběžné zprávy pro žádosti o podpůrné platby a refundace, popsané v Kapitole 4 této Přílohy.

Roční zprávy o Projektu popisují postup Projektu. Obsahují souhrnná data týkající se finančního vývoje za vykazovaný rok jakož i kumulativní údaje
k danému datu. Srovnávají skutečný stav s plánovanými výdaji a postupem na základě kvantifikovaných cílů výstupů a, pokud je to možné, indikátory
výsledku. Jakékoli odchylky musí být odůvodněny a musí být navržena nápravná opatření. Roční zprávy o projektu nejsou spojené s žádostmi o refundaci.

Závěrečná zpráva o projektu spolu s poslední Průběžnou zprávou o Projektu a závěrečnou finanční zprávou (Srov. 6) je základem pro konečnou refundaci.
Tato zpráva dokládá a vysvětluje celkový výsledek výstupů a výsledků vzhledem k původnímu plánu, soulad s principy jako např. průřezová témata
a udržitelnost a obsahuje poučení z projektu a závěry.
Zodpovídá: Prováděcí agentura

Provádí:
NKJ, Zprostředkující subjekt
6.AuditKaždý Zprostředkující subjekt odpovědný za realizaci nějakého Projektu v rámci Příspěvku musí mít Audit o shodě, provedený v průběhu posledních tří let,
zajištěný Národním kontrolním orgánem.

Na základě hodnocení rizik bude zavedeno plánování každoročního systémového auditu. Kromě tohoto posouzení rizik může Švýcarsko oznámit požadavky,
které budou vzaty v úvahu při plánování každoročního systémového auditu. Národní kontrolní orgán a oprávněné kontrolní organizace (např. kontrolní jednotka Zprostředkujícího subjektu) provádí kontroly a audity v souladu s plánováním a s příslušnými národními právními předpisy.
Zodpovídá:
Národní kontrolní orgán
U všech Projektů trvajících déle než dva roky a přesahujících částku 500 000 CHF bude interní nebo externí autorizovaná kontrolní organizace provádět průběžný(é) Finanční audit(y), není-li stanoveno jinak v Dohodě o Projektu. Jeho závěry a doporučení budou předloženy Švýcarsku.

Při dokončení všech Projektů provede interní nebo externí autorizovaná kontrolní organizace Závěrečný finanční audit. Jeho závěry a doporučení budou předloženy Švýcarsku spolu s Konečnou zprávou o Projektu a Závěrečnou finanční zprávou.
Zodpovídá:
NKJ, Zprostředkující subjekt
7.EvaluacePo dokončení Projektu mohou Strany požadovat nezávislé hodnocení. Jeho náklady budou hrazeny Stranou, která o ně požádala.Zodpovídá:
NKJ, SDC nebo SECO

4. Postup při placení a refundaci

Platebním orgánem pro Příspěvek je Ministerstvo financí České republiky. V zásadě budou všechny výplaty na základě Příspěvku před-financovány ze státního rozpočtu České republiky. Prováděcí agentura bude předkládat žádosti o platby pokrývající oprávněné náklady za aktuální období NKJ (popř. Zprostředkujícímu subjektu) spolu s ověřenými kopiemi veškeré podpůrné dokumentace a průběžnou zprávou. NKJ a/nebo Zprostředkující subjekt ověří úplnost a potvrdí správnost předložených dokumentů. Platební orgán předloží žádosti o refundaci Švýcarsku ke schválení a proplacení.

Podrobný postup refundace vyplývá z Dohod o Projektu a musí, není-li uvedeno jinak, odpovídat těmto krokům:

Čís.KrokyAktivityOrganizace
1.Vystavení originálu fakturyVystavení originálu faktury.Zodpovídá: Dodavatel výrobku nebo služby; smluvní dodavatel, konzultant, organizace (žadatel)
2.Kontrola originálu faktury
a vypracování žádosti o platbu
• Zkontrolujte originál faktury s ohledem na specifikace Dohody o Projektu, Dohody o implementaci, smlouvy o dodávce zboží / služeb a dohodnuté tarify.
• Ověřte správnost provedení (množství a kvalita) práce, dodávky zboží / služeb atd. a zvláštních podmínek atd.
• Platba dodavateli(ům) dle originálu faktury.
• Předložte žádost o platbu včetně Průběžné zprávy a kopie faktur NKJ a/nebo Zprostředkujícímu subjektu. Žádost o platbu obsahuje oprávněné náklady vynaložené v průběhu daného období. Průběžná zpráva obsahuje informace o finančním a fyzickém postupu, srovnání aktuálního stavu s plánovanými výdaji, aktualizaci fáze implementace projektu a potvrzení spolufinancování. Jakékoli odchylky musí být odůvodněny a musí být navržena nápravná opatření. Průběžné zprávy se předkládají minimálně za období šesti měsíců.
Zodpovídá: Prováděcí agentura
3.Ověření žádosti o platbu Platebnímu orgánu a výplata před-financování• Zkontrolujte, zda žádost o platbu odpovídá Rámcové dohodě, Dohodě o Projektu a Dohodě o implementaci, včetně případného duplicitního financování.
• Ověřte úplnost dokumentace (tj. kopie faktur a jiné účetní dokumenty) a relevanci průběžné zprávy. Pokud je potřeba, ověřte správnost používání prostředků prostřednictvím návštěv za účelem zjišťování skutečností.
• Platba Prováděcí agentuře.
• Ověřte správnost a zákonnost žádostí o platbu Platebnímu orgánu.
Zodpovídá: NKJ a/nebo Zprostředkující subjekt
• Předejte Švýcarsku kopie související dokumentace jako např. průběžných, ročních a konečných zpráv (Srovnej 3.5, 3.6), kontrolních zpráv, popř. jejich společný souhrn, podle požadavků vyplývajících z dohody o Projektu.Zodpovídá: Platební orgán
4.Předložení žádosti o refundaci Švýcarsku• Zkontrolujte formální soulad žádostí o platbu s požadavky.
• Předložte Švýcarsku žádosti o refundaci a potvrďte, že jsou v souladu s podklady a smluvními dohodami.
Zodpovídá:
Platební orgán
5.Platba ze strany Švýcarska České republice• Zkontrolujte soulad žádostí o refundaci a podkladů s požadavky.
• Převeďte požadovanou částku Platebnímu orgánu do 30 dnů.
Zodpovídá: Švýcarsko
• Ex-post platba příslušnému orgánu, který požadovanou částku před-financoval.Zodpovídá: Platební orgán

Ve zvláštních případech mohou Strany v příslušných Dohodách o Projektu vymezit jiný způsob placení.

Konečné datum pro oprávněnost nákladů bude specifikováno v Dohodě o Projektu. Toto datum bude 12 měsíců po plánovaném datu dokončení Projektu, ale nesmí překročit deset let od schválení Příspěvku Švýcarským parlamentem podle Článku 3 Rámcové dohody. Žádosti o konečné refundace musí Švýcarsko obdržet nejpozději šest měsíců od konečného data oprávněnosti nákladů.

V případě nepoctivého jednání je Švýcarsko oprávněno okamžitě zastavit refundace, dát pokyn NKJ, aby zastavila platby ze švýcarského Příspěvku a požadovat vrácení neoprávněně vyplacených refundací v jakékoli fázi Projektu. Důvody pro uvedené pokyny budou písemně sděleny NKJ a dalším zainteresovaným partnerům.

5. Role a zodpovědnosti

Role a odpovědnosti hlavních aktérů jsou popsány níže. Dohody o Projektu budou obsahovat podrobnější vymezení odpovědností a činností, odpovídající jednotlivým případům.

5.1 Národní koordinační jednotka

NKJ celkově zodpovídá za orientaci Programu švýcarsko-české spolupráce a za identifikaci, plánování, realizaci, finanční řízení, kontrolu a hodnocení Projektů, jakož i za využívání prostředků na základě Příspěvku v souladu s Rámcovou dohodou. To zahrnuje:

- Zajistit přijetí nezbytných národních legislativních dokumentů týkajících se realizace a monitorování Projektů;

- Koordinaci švýcarského Příspěvku s jinými příspěvky, s Národním strategickým referenčním rámcem a s operačními programy;

- Zajistit, aby národní/regionální/lokální rozpočty obsahovaly příslušná ustanovení zaručující, že žadatelé budou mít nezbytné prostředky;

- Potvrzení, že výše spolufinancování byla zajištěna v souladu s Dohodou o Projektu;

- Zajistit, aby žádná část Projektu nebyla financována duplicitně z jiného zdroje financování;

- Zajistit organizování výzev k předkládání návrhů Projektů, jejich přijeti a posouzení

- Ustavit poradní monitorovací výbor, ve kterém budou minimálně zastoupeni NKJ, regiony, občanská společnost, soukromý sektor a švýcarské velvyslanectví;

- Na základě konzultace v monitorovacím výboru vybírat návrhy projektů, které budou předloženy Švýcarsku;

- Předkládat Švýcarsku dobře zdůvodněné konečné návrhy Projektů, zpracované na základě schválených záměrů Projektu;

- Dohlížet a řídit realizaci Projektů v souladu s Dohodami o Projektu a Dohodami o implementaci vytvořením adekvátního kontrolního a monitorovacího mechanismu;

- Kontrolovat faktury obdržené od Prováděcích agentur a ověřovat dostatečnost podkladů;

- Předkládat žádosti o platby Platebnímu orgánu a ověřovat jejich správnost a zákonnost;

- Zajistit efektivní a správné využívání disponibilních prostředků;

- Ověřit u každého Projektu, zda lze získat daň z přidané hodnoty (DPH) zpět od Prováděcí agentury a informovat o tom švýcarské úřady formou prohlášení žadatele, které bude součástí projektové dokumentace;

- Zajistit finanční kontrolu včetně kompletních a dostatečných postupů k následnému auditu (audit trail) ve všech zainteresovaných institucích;

- Poskytování každoročního celkového finančního výkazu o všech převodech prostředků mezi Švýcarskem a Platebním orgánem na straně jedné a mezi Platebním orgánem a všemi zainteresovanými národními orgány (např. NKJ, Zprostředkujícím subjektem, Prováděcí agenturou) na straně druhé;

- Zajistit projednání výsledků auditu se zainteresovanými partnery včetně Švýcarska a implementaci rozhodnutí přijatých na základě kontrolní zprávy;

- Zajistit pravidelné podávání zpráv Švýcarsku o realizaci Projektů financovaných z Příspěvku;

- Na základě konzultace se švýcarským velvyslanectvím pořádat výroční zasedání na celkové úrovni Programu švýcarsko-české spolupráce a prezentovat výroční zprávu;

- Odpovídat za vrácení neoprávněně vyplacených prostředků z Příspěvku Švýcarsku;

- Zajistit informovanost a publicitu Programu švýcarsko-české spolupráce;

- Zajistit archivaci všech relevantních dokumentů týkajících se Projektů v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce po dobu 10 let po skončení Projektů.

NKJ může delegovat některé z výše uvedených úkolů a odpovědností jednomu nebo více Zprostředkujícím subjektům a jedné nebo více Prováděcím agenturám.

5.2 Zprostředkující subjekt

Zprostředkující subjekt znamená jakoukoli veřejnou nebo soukromou právnickou osobu, která jedná na základě odpovědnosti NKJ nebo která vykonává povinnosti jménem NKJ vůči Prováděcím agenturám realizujícím Projekty.

Hlavní úkoly Zprostředkujících subjektů jsou:

- Vyzývat k předkládání a shromažďovat návrhy Projektů, kontrolovat jejich soulad s požadavky na návrh Projektu (Kapitola 2) a posuzovat kvalitu předložených žádostí;

- Předkládat návrhy Projektů s hodnotícími zprávami NKJ;

- Provádět výběrová řízení nebo tento úkol delegovat na Prováděcí agenturu;

- Zajistit, aby národní/regionální/lokální rozpočty obsahovaly příslušná ustanovení zaručující, že žadatelé budou mít nezbytné prostředky;

- Kontrolovat a řídit realizaci Projektů v souladu s Dohodami o Projektu a Dohodami o implementaci a provádět potřebné kontroly;

- Kontrolovat faktury obdržené od Prováděcích agentur, ověřovat pravost a správnost předložených dokumentů, jakož i oprávněnost nákladů žádostí o platby;

- Ověřovat faktury a předkládat ověřené faktury NKJ nebo Platebnímu orgánu;

- Podávat NKJ zprávy o postupu realizace Projektů;

- Kontrolovat nesrovnalosti a hlásit je NKJ a NKO;

- Zajistit archivaci všech relevantních dokumentů týkajících se Projektů realizovaných v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce po dobu 10 let po skončení Projektů.

5.3 Prováděcí agentura

Prováděcí agentura znamená jakýkoli úřad veřejné správy, jakoukoli veřejnou nebo soukromou právnickou osobu, jakož i jakoukoli organizaci uznanou Stranami a pověřenou realizací konkrétního Projektu financovaného na základě této Rámcové dohody. Z toho vyplývá, že Prováděcí agentura je smluvní stranou ve smlouvách o dodávkách zboží a služeb v rámci schválených Projektů.

Dohoda o projektu musí obsahovat název Prováděcí agentury. Její úkoly a odpovědnosti budou vymezeny v Dohodě o implementaci.

5.4 Platební orgán

Platební orgán odpovídá za zajištění vhodných finančních kontrol využívání švýcarského Příspěvku. Jeho úkolem je především:

- Kontrolovat formální soulad žádostí o platby s požadavky;

- Předkládat Švýcarsku příslušné žádosti o refundaci;

- Vést účty o všech žádostech o refundaci podaných Švýcarsku;

- Pravidelně podávat NKJ zprávy o finančních tocích.

Prověřuje jejich provádění ze strany NKJ, Zprostředkujících subjektů a Prováděcích agentur. Platební orgán zajišťuje, že platby žadatelům jsou prováděny v určených lhůtách.

5.5 Národní kontrolní orgán

Národní kontrolní orgán (NKO) je ústředním administrativním orgánem, který odpovídá za zajištění efektivního fungování řídících a kontrolních systémů včetně prevence podvodů a nesrovnalostí.

Hlavní úkoly NKO jsou:

- Zajistit adekvátní kontrolní funkci;

- Poskytovat kompetentním orgánům metodologii pro provádění kontrol

- Vytvořit výroční systémový audit a kontrolní plán, který bude zohledňovat požadavky Švýcarska;

- Provádět kontroly v rámci realizační struktury Programu spolupráce mezi Švýcarskem a Českou republikou a podávat zprávy Švýcarsku;

- Každoročně předkládat shrnutí všech kontrolních zpráv o financovaných Projektech včetně závěrů a doporučení. NKO v příloze předkládá původní závěry a doporučení kontrolních zpráv;

- Poskytovat asistenci švýcarským orgánům nebo pověřeným subjektům oprávněným jednat jejich jménem;

- Zajistit archivování všech zpráv z kontrol provedených kontrolními organizacemi, týkajících se Projektů realizovaných v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, a to po dobu deseti let po skončení Projektů;

- Zajistit okamžité nahlášení jakýchkoli nesrovnalostí Švýcarsku.

Kompetentní orgány s plnou podporou vlády České republiky vyšetřují domnělé případy podvodů nebo nesrovnalostí. Prokázané případy podvodů jsou stíhány v souladu se stávající legislativou.

5.6 Kontrolní organizace

Národní koordinační jednotka stanoví pro každý Projekt kontrolní organizaci, není-li ve Smlouvě o Projektu uvedeno jinak. Pro Technickou asistenci, Blokové granty, Fond na přípravu projektů a Fond na stipendia mohou platit jiné kontrolní mechanismy. Kontrolní organizace musí být veřejná instituce nebo soukromá firma s uznávanou profesionální reputací, která pracuje v souladu s mezinárodními kontrolními standardy.

Kontrolní organizace musí být uvedena v Dohodě o Projektu. Rozsah kontroly bude uveden v Dohodě o Projektu. Náklady externího auditu jsou oprávněné náklady, které budou proplaceny z Příspěvku. Náklady na interní audity nese příslušná kontrolní organizace.

Není-li v Dohodě o Projektu uvedeno jinak, provádí kontrolní organizace průběžnou/é finanční kontrolu/y u Projektů, které trvají déle než dva roky a které překračují částku 500 000 CHF a Závěrečnou finanční kontrolu Projektů v souladu s mezinárodními kontrolními standardy. Při tom ověřuje správné využívání prostředků, předkládá doporučení ke zpřísnění kontrolního systému a hlásí jakékoli skutečné nebo domnělé podvody a nesrovnalosti. Tyto finanční kontrolní zprávy jsou předány NKO. Kompetentní orgány vyšetřují s plnou podporou vlády České republiky domnělé případy podvodů nebo nesrovnalostí. Prokázané případy podvodů jsou stíhány v souladu se stávající legislativou.

5.7 Švýcarské velvyslanectví

Švýcarské velvyslanectví je oficiálním reprezentantem Švýcarska. V souvislosti s implementací Programu švýcarsko-české spolupráce je jeho funkcí:

- Napomáhat kontaktům; zajišťovat navazování vztahů a vytváření sítí mezi partnery;

- Informovat a radit partnerům ohledně postupů a podmínek Příspěvku;

- Předávat oficiální informace a návrhy švýcarským orgánům a zpět;

- Organizovat, společně s NKJ, návštěvy švýcarských delegací;

- Účastnit se zasedání týkajících se Programu švýcarsko-české spolupráce jako celku;

- Poskytovat obecné veřejnosti informace o Programu švýcarsko-české spolupráce a o Příspěvku;

- Účastnit se poradního monitorovacího výboru jako pozorovatel.

5.8 Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC) a Státní kancelář pro hospodářské záležitosti (SECO)

Na švýcarské straně jsou dva kompetentní orgány pro Program švýcarsko-české spolupráce: SDC a SECO. Jejich hlavní úkoly jsou:

- Zajišťovat strategické a operativní řízení na úrovni Programu švýcarsko-české spolupráce jako celku;

- Účastnit se výročních zasedání organizovaných NKJ;

- Angažovat se v pravidelném dialogu s NKJ a dalšími partnery podílejícími se na identifikaci a realizaci Projektů a na postupu Programu švýcarsko-české spolupráce jako celku;

- Poskytovat podporu při identifikaci a přípravě Projektů;

- Rozhodovat o financování Projektů předložených k financování;

- Rozhodovat o otázkách Programu švýcarsko-české spolupráce jako celku;

- Dohlížet na rozvoj Programu švýcarsko-české spolupráce jako celku prostřednictvím návštěv v terénu a revizí;

- Propojovat se do sítí s národními a mezinárodními aktéry relevantními pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce;

- Zajišťovat administrativu Programu švýcarsko-české spolupráce na švýcarské straně.

Švýcarsko může delegovat některé z těchto úkolů švýcarskému velvyslanectví.

6. Zvláštní ustanovení o finanční asistenci

Se splátkami a kompenzacemi z finančních nástrojů ve prospěch soukromého sektoru (včetně čerpání finančních úvěrů, programů poskytování záruk, podílů na majetku a půjček) je nutno zacházet takto:

- Pokud je příspěvek na finanční asistenci splacen (čerpání finančních úvěrů, podíly na majetku a půjčky), hodnota jistiny bude ve lhůtě splatnosti převedena na jakoukoli instituci směřující ke stejnému celkovému cíli, na kterém se dohodly obě Strany.

- Totéž platí i pro částky poskytnuté jako záruky za předpokladu, že o prostředky nebylo požádáno (nebyly použity k plnění záruky) během existence nástroje.

Formy, včetně převodu vlastnictví, budou stanoveny v příslušné Dohodě o Projektu nebo výměnou dopisů.

Příloha 3

Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce. Příloha 3 vymezuje definice a účel, výběr Zprostředkujících subjektů a Zprostředkovatelů, obsah dohod, kritéria pro oprávněnost nákladů a spolufinancování, jakož i úkoly a odpovědnosti pro:

A. Blokový grant

B. Fond na přípravu projektů

C. Fond technické asistence

D. Fond na stipendia

A. Blokový grant

1. Definice a účel

Blokové granty jsou fondy založené pro jasně vymezený účel, poskytující pomoc organizacím nebo institucím, podporující nákladově efektivní řízení programů zahrnujících množství malých projektů.

Blokové granty mohou být zřizovány na národní, regionální nebo lokální úrovni. Umožňují organizacím nebo institucím reagovat na otázky, které se jich týkají, prostřednictvím malých projektů a zvýšit své kapacity.

Malé projekty musí mít v zásadě neziskový charakter a musí se pohybovat v rozmezí od 10000 do 250000 švýcarských franků.

2. Výběr Zprostředkovatele Blokového grantu

Zprostředkovatelem Blokového grantu může být subjekt veřejného nebo soukromého sektoru nebo nevládní organizace, založené jako právnické osoby v České republice a činné ve veřejném zájmu.

V zásadě by Zprostředkovatel Blokového grantu měl mít silné vazby buď na daný sektor a/nebo na geografický region, ve kterém bude Blokový grant realizován.

Výběr Zprostředkovatele Blokového grantu může probíhat v rámci dvoustupňového procesu, na kterém se dohodnou Národní koordinační jednotka (NKJ) a Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC). Uchazeči mohou před předložením kompletní žádosti předložit záměr zamýšleného Blokového grantu. Záměry a kompletní žádosti okomentuje NKJ a odevzdá SDC ke schválení.

SDC posoudí, zda navržený Zprostředkovatel je vhodný pro poskytnutí podpory a zda je navržený způsob implementace adekvátní. Na základě tohoto posouzení poskytne SDC zpětnou vazbu NKJ a Zprostředkovateli Blokového grantu a přijme rozhodnutí ohledně financování Blokového grantu.

3. Dohoda o Blokovém grantu

Pro každý Blokový grant připraví NKJ dohodu na základě standardní Dohody o Blokovém grantu, poskytnuté jí ze strany SDC. Dohodu o Blokovém grantu podepíší NKJ, SDC a vybraný Zprostředkovatel Blokového grantu Qe-W relevantní). Dohoda o Blokovém grantu musí mimo jiné obsahovat toto:

- Cíle Blokového grantu;

- Organizační strukturu, úkoly a odpovědnosti (včetně zřízení řídícího výboru pro schvalování malých projektů);

- Postupy hodnocení a výběru malých projektů (včetně výběrových kritérií);

- Pravidla spolufinancování a postupy;

- Harmonogram implementace;

- Rozpočet a finanční plán (včetně nákladů na management);

- Postupy pro platby a audit;

- Monitoring a řízení;

- Podávání zpráv;

- Zajišťování publicity.

4. Uznatelnost nákladů a spolufinancování

Uznatelné náklady na management a správu Blokového grantu musí být vymezeny v Dohodě o Blokovém grantu.

Malé projekty realizované samotným Zprostředkovatelem Blokového grantu nejsou uznatelné pro financování z Blokového grantu.

Příspěvek Blokového grantu na malé projekty musí být stanoven případ o případu a může dosáhnout až 100%.

Podpora z Blokového grantu nesmí nahrazovat existující dotace a bankovní úvěry.

5. Úkoly a zodpovědnosti

Úkoly a zodpovědnosti NKJ zahrnují:

- Navrhovat zřizování Blokových grantů;

- Zajišťovat zřizování Blokových grantů včetně pozvání nebo výzvy k předkládání návrhů, před-výběru Zprostředkovatele Blokového grantu, přípravy dohody;

- Zajišťovat dohled nad Blokovými granty vytvořením adekvátního monitorovacího, řídícího a auditního systému;

- Vytvořit mechanismy finanční kontroly;

- Nominovat zástupce do řídícího výboru pro schvalování malých projektů;

- Kontrolovat účelné a účinné využívání Blokových grantů;

- Zajistit pravidelné předkládání zpráv SDC o postupu implementace Blokových grantů;

- Zajistit zahrnutí Blokových grantů do celkové publicity Příspěvku.

Úkoly a odpovědnosti Národního kontrolního orgánu (NKO) zahrnují:

- Zajišťovat doporučení pro audity a pro sledování opatření přijatých na základě výsledků auditů;

- Zajistit okamžité nahlášení jakékoli nesrovnalosti SDC.

Úkoly a odpovědnosti Zprostředkovatele Blokového grantu zahrnují:

- Celkovou správu Blokového grantu;

- Zřídit řídící výbor pro schvalování malých projektů a působit jako jeho tajemník

- Zřídit adekvátní systém finančních a provozních kontrol pro realizaci malých projektů;

- Vyzývat k předkládání a shromažďovat návrhy malých projektů, kontrolovat jejich soulad s požadavky na návrhy a navrhnout doporučení pro výběr;

- Uzavřít smluvní dohody s organizacemi a institucemi, které realizují malé projekty;

- Uplatňovat kontrolní systémy a zasahovat v případě potřeby. Okamžitě informovat NKJ o nesrovnalostech;

- Podávat zprávy NKJ. Podávání zpráv sestává minimálně z jedné roční zprávy o postupu a z finančních zpráv;

- Publicitu implementace Blokového grantu.

Úkoly a odpovědnosti řídícího výboru pro schvalování malých projektů zahrnují:

- Výběr malých projektů, které budou realizovány;

- Projednávání zpráv o postupu;

- Kontrola a adaptace výběrových kritérií pro malé projekty.

Úkoly a odpovědnosti SDC zahrnují:

- Schválení v zásadě zřízení Blokových grantů; Poskytování zpětné vazby k záměrům Blokových grantů; Rozhodování o financování Blokových grantů;

- Nominování zástupce nebo pozorovatele do řídícího výboru pro schvalování malých projektů;

- Monitorování postupu realizace na všeobecné úrovni;

- Hodnocení a projednání postupu realizace s NKJ na základě výročních zpráv předložených NKJ.

Úkoly a odpovědnosti mohou být pravidelně revidovány. První revize proběhne při prvním výročním zasedání Smluvních stran.

B. Fond na přípravu projektů

1. Definice a účel

„Fond na přípravu projektů“ poskytuje finanční podporu na přípravu Konečných návrhů Projektů“ (např. studie proveditelnosti, hodnocení vlivu na životní prostředí atd.).

2. Požadavek a schvalovací proces

Požadavek o finanční podporu z Fondu na přípravu projektů musí být součástí záměru Projektu (Srovnej Příloha 2, Kapitola 2.1).

SDC nebo SECO musí posoudit, zda požadovaná asistence při přípravě projektu je vhodná k udělení finanční podpory.

Rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory na přípravu projektu je součástí konečného rozhodnutí o záměru Projektu ze strany Švýcarska.

3. Management Fondu na přípravu projektů

Zprostředkujícím subjektem Fondu na přípravu projektuje NKJ.

4. Dohoda o Fondu na přípravu projektů

Dohodu o Fondu na přípravu projektů připraví a podepíše NKJ na české straně a SDC / SECO na švýcarské straně. Dohoda o Fondu na přípravu projektů musí mj. obsahovat toto:

- Cíle Fondu na přípravu projektů;

- Úkoly a odpovědnosti;

- Podrobný seznam nákladů uznatelných pro financování;

- Spolufinancování;

- Auditní postupy, monitoring a podávání zpráv.

5. Spolufinancování

Finanční prostředky poskytované Fondem na přípravu projektů vyžadují spolufinancování příjemcem nebo jakoukoli třetí stranou minimálně ve výši 15 %. Podíl spolufinancování se posuzuje případ od případu.

C. Fond technické asistence

1. Definice a účel

Fond technické asistence může být zřízen za účelem přispívat na některé dodatečné náklady, vynaložené Českou republikou na efektivní a účelnou implementaci Příspěvku.

2. Uznatelné náklady

Náklady českých úřadů na management, implementaci a kontrolu Příspěvku nejsou zpravidla uznatelné pro financování. Avšak některé náklady, vynaložené českými úřady na úkoly vykonávané navíc a výhradně při implementaci Příspěvku, jsou uznatelné pro financování, pokud náleží do jedné z následujících kategorií:

a) Náklady na výbory ustavené v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, jak je stanoveno v Dohodě pro Fond technické asistence;

b) Školení potenciálních Prováděcích agentur s cílem připravit je na Program švýcarsko-české spolupráce;

c) Najímání konzultantů na posouzení návrhů Projektů předložených NKJ a přípravu žádostí o financování předkládaných Švýcarsku;

d) Najímání konzultantů na monitorování a posuzování Projektů financovaných z Příspěvku a v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce obecně;

e) Audity a kontroly na místě operací, které se vztahují k Příspěvku, pokud jde o činnosti nad rámec běžných povinností České republiky;

f) Finanční audity Projektů financované z Příspěvku;

g) Zajišťování publicity vztahujících se k Příspěvku;

h) Náklady na účast na jednáních se švýcarskými úřady, které se konají mimo Českou republiku;

i) Náklady na překlady NKJ a Zprostředkujících subjektů na řídící úrovni Příspěvku Švýcarska;

j) Dodatečné vybavení, včetně softwaru, které bylo pořízeno speciálně za účelem implementace Příspěvku.

3. Zprostředkující subjekt pro Fond technické asistence

Zprostředkujícím subjektem pro Fond technické asistence je NKJ.

4. Dohoda o Fondu technické asistence

Dohoda o Fondu technické asistence musí být připravena a podepsána NKJ na české straně a SDC / SECO na švýcarské straně. Dohoda o Fondu technické asistence musí mj. obsahovat toto:

- Cíle Fondu technické asistence;

- Podrobný seznam nákladů uznatelných pro financování;

- Organizační strukturu, úkoly a odpovědnosti;

- Postupy;

- Rozpočet a finanční plán;

- Auditní postupy;

- Monitorování a řízení;

- Podávání zpráv.

D. Fond na stipendia

1. Definice a účel

Bude zřízen Fond na stipendia, který bude poskytovat finanční prostředky na vzdělávací a výzkumná stipendia pro české studenty a badatele přijaté na vyšší vzdělávací zařízení a do výzkumných institucí ve Švýcarsku.

Cílem studijních stipendií je podporovat rozvoj vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů, podporovat navazování kontaktů a iniciovat spolupráci mezi mladými akademiky.

Cílem výzkumných stipendií je propagovat vysokou kvalitu výzkumu, umožňovat mimořádné osobní výkony badatelů na nižších a vyšších pozicích, stimulovat navazování kontaktů a podporovat švýcarsko-českou spolupráci v oblasti výzkumu. Výzkumná stipendia mohou být spojena s vytvářením nadnárodních týmů a společných výzkumných projektů.

2. Zprostředkující subjekt Fondu na stipendia

Zprostředkujícím subjektem pro zajištění Fondu na stipendia bude švýcarská instituce.

3. Dohoda o Fondu na stipendia

Dohodu o Fondu na stipendia připraví Zprostředkující subjekt. Dohoda bude podepsána NKJ za českou stranu a SDC za švýcarskou stranu. Dohoda o Fondu na stipendia musí mimo jiné obsahovat toto:

- Cíle Fondu na stipendia;

- Podrobný seznam nákladů uznatelných pro financování;

- Organizační strukturu, úkoly a odpovědnosti;

- Postupy;

- Rozpočet a finanční plán;

- Kontrolní postupy;

- Monitorování a řízení;

- Podávání zpráv.

4. Uznatelné náklady

Uznatelné náklady zahrnují náklady na stipendium jako např. transfer, životní náklady, pojištění, poplatky za zápis do studia, specifické náklady na výzkum a publikování.


PŘEKLAD

Miroslav KALOUSEK
Ministr financí

Praha, 27.dubna 2009

Č.j.: 58/11362/2009-585

Mr. Martin Dahinden
Swiss Agencyfor Development and Cooperation SDC

Mr. Jean-Daniel Gerber
State Secretariat for Economic Affairs SECO

Odpověď oznamující souhlas s navrženými změnami - Změny Příloh 1, 2 a 3 Rámcově dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie, podepsané 20. prosince 2007.

Vážený pane Dahindene a pane Gerbere,

s odvoláním na Váš návrh týkající se změn Příloh výše uvedené Rámcové dohody, sdělujeme, že Ministerstvo financí ČR souhlasí s navrženými změnami Příloh, jak je uvedeno následovně:

Příloha 1 Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Článek 5: Tématické zaměření a indikativní finanční alokace

Tabulka 1 „Bezpečnost, stabilita a podpora reforem“

• znění 6. odrážky odst. 1.1 ve sloupci nazvaném “Přístup, cíle a uznatelné projekty“ pod “Cílem 1: Posílit kapacity na úrovni regionů, mikroregionů a na lokální úrovni v oblasti geografického zaměření“ - Typy uznatelných projektů: bude změněno na “Twinning (navázání partnerství) s cílem poskytnout kontakty a vytvářet sítě mezi institucemi, obecními/městskými úřady a regiony v České republice a ve Švýcarsku na regionální a národní úrovni“.

Tabulka 5 “Speciální alokace“

• znění ve sloupci nazvaném “Obsah“ v odst. 5.4 “Česká technická asistence“ bude změněno na “Administrace Programu švýcarsko-české spolupráce na straně České republiky včetně přípravy, implementace, monitorování a evaluace.“

• částka ve sloupci “Indikativní finanční alokace“ v odst. 5.4 “Česká technická asistence“ bude změněna na “až do výše 2.6 million CHF”.

Tabulka “Přehled indikativních alokací“

• částka ve sloupci “Indikativní finanční alokace (v mil. CHF)“ korespondující s “5. Speciální alokace“ bude zvýšena z “14.10“ to “15.10“.

• částka ve sloupci“Indikativní finanční alokace (v mil.CHF)“ korespondující s “ó.Zatím nealokováno“ bude snížena z “16.68“ to “15.68“

Příloha 2 Pravidla a postupy Programu švýcarsko-české spolupráce

Článek 3: Postup realizace Projektu

• znění odst. 6, první věta, bude změněno na “Každý Zprostředkující subjekt odpovědný za realizaci nějakého Projektu v rámci Příspěvku musí mít Audit o shodě, provedený v průběhu posledních tři let, zajištěný Národním kontrolním orgánem.“

Článek 5.6: Kontrolní organizace

• znění první věty bude změněno na “Národní koordinační jednotka stanoví pro každý Projekt kontrolní organizaci, není-li ve Smlouvě o Projektu uvedeno jinak.“

• znění páté věty bude změněno na “Rozsah kontroly bude uveden v Dohodě o Projektu.“

• znění šesté věty bude změněno na “Náklady externího auditu jsou oprávněné náklady, které budou proplaceny z Příspěvku.“

• znění desáté věty bude změněno na “Tyto finanční kontrolní zprávy jsou předány NKO.“

Příloha 3 Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Druhá věta bude změněna na “Příloha 3 vymezuje definice a účel, výběr Zprostředkujících subjektů a Zprostředkovatelů, obsah dohod, kritéria pro oprávněnost nákladů a spolufinancování, jakož i úkoly a odpovědnosti pro:“

A. Blokový grant

Článek 1: Definice a účel

• znění čtvrté věty bude změněno na “Malé projekty musí mít v zásadě neziskový charakter a musí se pohybovat v rozmezí od 10 000 do 250 000 švýcarských franků“

Článek 2: Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu

• znění nadpisu bude změněno na “2. Výběr Zprostředkovatele Blokového grantu“

• znění první věty bude změněno na “Zprostředkovatelem Blokového grantu muže být subjekt veřejného nebo soukromého sektoru nebo nevládní organizace, založené jako právnické osoby v České republice a činné ve veřejném zájmu.“

• znění druhé věty bude změněno na “Vzásadě by Zprostředkovatel Blokového grantu měl mít silné vazby buď na daný sektor a/nebo na geografický region, ve kterém bude Blokový grant realizován“

• znění třetí věty bude změněno na “Výběr Zprostředkovatele Blokového grantu může probíhat v rámci dvoustupňového procesu, na kterém se dohodnou Národní koordinační jednotka (NKJ) a Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC).“

• znění šesté věty bude změněno na “SDC posoudí, zda navržený Zprostředkovatel je vhodný pro poskytnutí podpory a zda je navržený způsob implementace adekvátní.“

• znění sedmé věty bude změněno na “Na základě tohoto posouzení poskytne SDC zpětnou vazbu NKJ a Zprostředkovateli Blokového grantu a přijme rozhodnutí ohledně financování Blokového grantu.“

Článek 3: Dohoda o Blokovém grantu

• znění druhé věty bude změněno na “Dohodu o Blokovém grantu podepíší NKJ, SDC a vybraný Zprostředkovatel Blokového grantu (je-li relevantní).“

Článek 4: Uznatelnost nákladů a spolufinancování

• znění druhé věty bude změněno na “Malé projekty realizované samotným Zprostředkovatelem Blokového grantu nejsou uznatelné pro financování z Blokového grantu.“

Článek 5: Úkoly a odpovědnosti

1. podnadpis: Úkoly a odpovědnosti NKJ zahrnují:

• znění druhé věty bude změněno na “Zajišťovat zřizování Blokových grantů včetně pozvání nebo výzvy k předkládáni návrhů, před-výběru Zprostředkovatele Blokového grantu, přípravy dohody;“

3. podnadpis: Úkoly a odpovědnosti Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu zahrnují:“

• znění 3. podnadpisu bude změněno na “Úkoly a odpovědnosti Zprostředkovatele Blokového grantu zahrnují:“

C. Fond technické asistence

Článek 2: Uznatelné náklady

• znění druhé věty bude změněno na “Avšak některé náklady, vynaložené českými úřady na úkoly vykonávané navíc a výhradně při implementaci Příspěvku, jsou uznatelné pro financování, pokud náleží do jedné z následujících kategorií:

a) Náklady na výbory ustavené v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, jak je stanoveno v Dohodě pro Fond technické asistence;

b) Školení potenciálních Prováděcích agentur s cílem připravit je na Program švýcarsko-české spolupráce;

c) Najímání konzultantů na posouzení návrhů Projektů předložených NKJ a přípravu žádostí o financování předkládaných Švýcarsku;

d) Najímání konzultantů na monitorování a posuzování Projektů financovaných z Příspěvku a v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce obecně;

e) Audity a kontroly na místě operací, které se vztahují k Příspěvku, pokud jde o činnosti nad rámec běžných povinností České republiky;

f) Finanční audity Projektu financované z Příspěvku;

g) Zajišťování publicity vztahujících se k Příspěvku;

h) Náklady na účast na jednáních se švýcarskými úřady, které se konají mimo Českou republiku;

i) Náklady na překlady NKJ a Zprostředkujících subjektů na řídící úrovni Příspěvku Švýcarska;

j) Dodatečné vybavení, včetně softwaru, které bylo pořízeno speciálně za účelem implementace Příspěvku.“

Všechna další ustanovení Příloh Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie, zůstávají nezměněna

S pozdravem,

M. Kalousek

Přílohy

Revidovaná Příloha 1 Rámcové dohody (20/2/2009)

Revidovaná Příloha 2 Rámcové dohody (20/2/2009)

Revidovaná Příloha 3 Rámcové dohody (20/2/2009)


Příloha 1

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Koncepční rámec tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce.
Koncepční rámec vymezuje cíle, principy, strategie, geografické a tématické zaměření a také indikativní finanční alokace.

1. Cíle

Program švýcarsko-české spolupráce sleduje dva cíle:

- Přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi Českou republikou a vyspělejšími zeměmi rozšířené Evropské unie (EU); a

- Přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony v rámci České republiky.

Program švýcarsko-české spolupráce zahrnuje národní a nadnárodní Projekty, které podporují udržitelný, hospodářsky a sociálně vyvážený rozvoj.

Ke konci období implementace švýcarského Příspěvku se obě Strany mohou společně rozhodnout, že provedou celkové zhodnocení výsledků dosažených prostřednictvím Programu švýcarsko-české spolupráce.

2. Principy

Švýcarsko-česká spolupráce se řídí následujícími principy:

Transparentnost. Průhlednost a otevřenost jsou klíčovými aspekty všech činností v rámci spolupráce a jsou závazné na všech úrovních. Zvláštní důraz je kladen na transparentnost výběru projektů, přidělování zakázek a finančního řízení.

Sociální začlenění. Aktivity v rámci spolupráce se zaměřují na začlenění sociálně a ekonomicky znevýhodněných jednotlivců a skupin a jejich přístup k příležitostem a výhodám rozvoje.

Rovné příležitosti a práva. Aktivity v rámci spolupráce se zaměřují na zlepšování příležitostí pro ženy a muže a na to, aby mohli rovnoprávně uplatňovat svá práva prostřednictvím přístupů založených na rovnosti pohlaví.

Ekologická udržitelnost. Aktivity v rámci spolupráce se zaměřují na zohledňování požadavků na ekologickou udržitelnost.

Závazek všech zainteresovaných stran. Všechny instituce a rozhodovací orgány, které se podílejí na Programu švýcarsko-české spolupráce, se zavazují, že budou podporovat účinnou a efektivní realizaci dohodnutých Projektů.

Subsidiarita a decentralizace. Aktivity v rámci spolupráce se zaměřují na zohlednění principů subsidiarity a decentralizace primárně u Projektů na úrovni obcí a regionů.

3. Strategie

3.1 Hlavní strategické zásady

Program švýcarsko-české spolupráce je součástí komplexního národního rozvojového plánování, které zahrnuje strukturální programy a programy soudržnosti EU, a také programy Finančních mechanismů EHP/Norska. Švýcarský Příspěvek doplňuje tyto programy a zaměřuje se především na Projekty, které nejsou vůbec, nebo které jsou jen částečně kryty z jiných finančních zdrojů.

Hlavní strategické zásady zahrnují:

a. Zaměření. Memorandum o porozumění mezi Švýcarskou federální radou a Radou Evropské unie definuje čtyři směry financování z Příspěvku:

- Bezpečnost, stabilita a podpora reforem;

- Životní prostředí a infrastruktura;

- Podpora soukromého sektoru; a

- Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj.

Tyto směry financování a související oblasti zaměření tvoří obecný základ spolupráce. Důležité jsou rovněž efektivita a účinnost, jakož i snaha o optimální alokaci a využití disponibilních zdrojů. Proto je potřeba, aby měl Program švýcarsko-české spolupráce jasné strategické zaměření, vedené následujícími zásadami:

- Koncentrace na nejvýše osm oblastí zaměření, na něž bude vynaloženo alespoň 70 % Příspěvku (tématické zaměření). Oblasti zaměření budou vybrány podle potřeby a vezmou v úvahu specifické švýcarské know-how.

- Koncentrace do tří okrajových a méně rozvinutých regionů (NUTS III), ve kterých bude vynaloženo nejméně 40 % Příspěvku (geografické zaměření).

- Koncentrace na relativně nízký počet Projektů.

b. Programový přístup. Program se skládá z dílčích projektů, které spojuje společné téma nebo sdílené cíle. Programový přístup bude uplatňován v oblastech zaměření, které vykazují některé z těchto charakteristik: rozsáhlé finanční Závazky; propojení různých úrovní (národní, regionální, místní); různorodost aktérů; přispění k rozvoji politik; významné přispění k posilování institucí; a uplatnění společných pravidel a postupů. Programový přístup s sebou nese delegování rozhodovacích pravomocí na jednotlivé projekty. Programový přístup zahrnuje: počáteční vyhodnocení oblasti zaměření; vymezení cílů, zásad a rozpočtů; plán realizace programu; a koncepci monitorování a hodnocení dané oblasti. Aby byla zajištěna účinnost a efektivita, příspěvek na jeden program musí být alespoň 4 miliony CHF. Ve výjimečných případech se Strany mohou dohodnout na nižších minimálních finančních částkách.

c. Projektový přístup. Přístup zaměřený na Individuální projekty bude uplatňován v oblasti zaměření, ve které budou implementovány samostatné projekty. Aby byla zajištěna účinnost a efektivita, příspěvek na každý Individuální projekt v rámci Projektového přístupu musí obecně činit alespoň 1 milion CHF. Ve výjimečných případech se Strany mohou dohodnout na nižších minimálních finančních částkách.

d. Financování Blokového grantu může poskytnout prostředky na menší projekty (viz Příloha 3).

e. Nadnárodní Projekty. Příspěvek lze použít na financování nadnárodních Projektů.

f. Partneři a příjemci. Program švýcarsko-české spolupráce bude zahrnovat partnery a příjemce z veřejného a soukromého sektoru, nevládní organizace a jiné organizace občanské společnosti. .

g. Partnerství. Obohacujícím prvkem Programu švýcarsko-české spolupráce jsou partnerství mezi švýcarskými a českými partnery. Spolupráce a partnerství jsou silně podporovány, a to především v těch oblastech zaměření, v nichž může Švýcarsko přispět zvláštními zkušenostmi, know-how a technologiemi.

h. Flexibilita. Flexibilita a možnost reagovat na příležitosti vyžadují, aby bylo zpočátku do oblastí zaměření a na speciální položky alokováno pouze asi 80 % Příspěvku. Do dvou let od zahájení Programu švýcarsko-české spolupráce budou tématické a geografické priority vyhodnoceny, původní finanční alokace budou dle dohody přesměrovány a budou stanoveny priority pro zatím nealokovanou část Příspěvku.

i. Zviditelnění. Zviditelnění Programu švýcarsko-české spolupráce pro české a švýcarské občany je důležitým aspektem, ke kterému se může přihlížet při výběru a realizaci Projektů. Obě Strany se zavazují, že budou proaktivně informovat o této spolupráci.

3.2 Strategie implementace

a. Identifikace Projektů. Identifikace Projektů významně ovlivňuje kvalitu Programu švýcarsko-české spolupráce. Za identifikaci Projektů, které budou financovány z Příspěvku, odpovídá Česká republika. Švýcarsko může České republice nabídnout návrhy Projektů.

b. Stanovení kritérií pro výběr Projektů. Výběr Projektů musí být založen na jasném souboru kritérií. Obecná výběrová kritéria musí zahrnovat:

- Soulad s cíli Programu švýcarsko-české spolupráce;

- Dodržení principů Programu švýcarsko-české spolupráce popsaných v Kapitole 2 této Přílohy;

- Soulad se strategickými zásadami popsanými v Kapitole 3.1 této Přílohy;

- Zakotvení v národním rozvojovém plánování a, pokud je to možné, v Národním strategickém referenčním rámci a příslušném/ých Operačním/ích programu/ech;

- Inovativnost a/nebo potenciál nabídnout nová řešení, která mohou být následně uplatněna ve větším měřítku (pilotní Projekty);

- Schopnosti Prováděcí agentury;

- Potenciál pákového efektu (mobilizace dodatečných zdrojů);

- Proveditelnost v daném časovém horizontu; a

- Udržitelnost výsledků.

Před zahájením Programu švýcarsko-české spolupráce mohou být formulována výběrová kritéria pro jednotlivé oblasti zaměření.

c. Podpora plánování Projektů. Příprava Projektu a detailní plánování Projektu jsou mimořádně důležité pro účinnost a efektivitu realizace Projektů. O podporu na přípravu může požádat Česká republika, nebo může být tato podpora doporučena Švýcarskem. Podpora bude financována prostřednictvím Fondu na přípravu projektů (viz Příloha 3). Pokud by Fond na přípravu projektů nedisponoval dostatečnými prostředky na přípravu určitého Projektu, Česká republika může požádat o převedení dodatečných zdrojů z dané Oblasti zaměření na Fond na přípravu projektů.

d. Navýšení implementační kapacity. Úspěšná realizace Projektu závisí na kapacitě implementačních a monitorovacích organizací. Pokud bude potřeba, Česká republika může požádat o navýšení kapacity, nebo ji může doporučit Švýcarsko. Toto navýšení může být financováno z Příspěvku jako nedílná součást financování Projektu.

4. Geografické zaměření

Alespoň 40 % Příspěvku bude vynaloženo na oblasti geografického zaměření. Během prvních dvou let se Program švýcarsko-české spolupráce zaměří na dva kraje: Moravskoslezský a Olomoucký, v další fázi eventuálně také na Zlínský kraj.

5. Tématické zaměření a indikativní finanční alokace

V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce budou uplatněna následující tématická zaměření a indikativní finanční alokace:

1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Čís. Oblasti zaměření Přístup, cíle a uznatelné Projekty Indikativní finanční alokace
1.1 Iniciativy
regionálního
rozvoje
v okrajových
nebo
znevýhodněných
regionech
Programový přístup s těmito cíli:

Cíl 1:
Posílit kapacity na úrovni regionů, mikroregionů
a na lokální úrovni v oblasti geografického
zaměření.

Typy uznatelných projektů:

- Projekty veřejné správy posilující regionální spolupráci mezi různými místními úřady (např. v oblasti infrastruktury, vzdělávání, sociálních služeb, kultury)
- Revize rozvojových plánů regionů a mikroregionů
- Posílení kapacit pro poskytování služeb v obcích
- Zvýšení kapacity veřejných nebo soukromých subjektů, podílejících se na posilování regionálního rozvoje
- Dlouhodobě orientovaný systém rozvoje zaměřený na vznik efektivní a integrované tvorby inter-komunitních politik a společné poskytování služeb
- Twinning (navázání partnerství) s cílem poskytnout kontakty a vytvářet sítě mezi institucemi, obecními/městskými úřady a regiony v České republice a ve Švýcarsku na regionální a národní úrovni
Do
10 milionů CHF
Cíl 2:
Mobilizovat lokální a regionální rozvojový potenciál v oblasti geografického zaměření.
Typy uznatelných projektů:
- Plánování turismu na úrovni krajů a okresů.
- Mobilizace turistického potenciálu, primárně v oblastech zdraví, ekoturistiky, sportu, kulturního dědictví atd.

Cíl 3:
Zavádění nových metod sociální práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory, zlepšování kvality v oblasti poskytování služeb, sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Typy uznatelných projektů:
Rekonstrukce či modernizace institucí nebo jejich vybavení v oblasti geografického zaměření k podpoře seniorů podle zákona o sociálních službách se zaměřením na:
- Poskytování služeb seniorům v souladu se zákonem o sociálních službách (např. zařízení se zvláštním režimem, osobní asistence a asistence v případě ohrožení, stacionární služby, hospice...)
- Individuální práce se seniory v rezidenčních zařízeních
- Rozvoj ambulantních a terénních služeb (neinstitucionalizované služby)
- Podpora individuálního plánování služeb pro služby
- Podpora „nejlepší praxe” - výměna zkušeností a know-how mezi podobnými institucemi
Do
7 milionů CHF
1.2 Prevence
a řízení katastrof
Programový přístup s následujícím cílem:
Posílit systém řízení a kontroly katastrof v České
republice.

Typy uznatelných projektů:
- Zvýšení schopností v oblasti prevence a řízení katastrof ve specifických prioritních oblastech
- Zvýšení schopností specializovaných týmů řídit, vyšetřovat a překonávat důsledky katastrof
Do
3 milionů CHF
1.3 Modernizace
soudnictví
Programový přístup s následujícími cíli:
Rozvíjet a zlepšovat školící programy v justici v České republice.

Typy uznatelných projektů:
- Zvýšení schopnosti soudů s cílem zlepšit výměnu informací o souvisejících případech (včetně rozvoje školícího programu na regionální úrovni)
- Zlepšení školících programů a podmínek v soudnictví s cílem zvýšit schopnosti soudců a podpůrného personálu
- Posílení probačních a mediačních služeb prostřednictvím přenosu know-how
Do 3 milionů CHF
1.4 Posílení institucí
a kapacit v boji
proti korupci a organizovanému
zločinu
Projektový přístup s následujícím cílem:
Zlepšit informační systémy k boji proti hospodářské kriminalitě a organizovanému zločinu v České republice.

Typy uznatelných projektů:
- Rozvoj globální analýzy a návrh integrovaného informačního systému pro trestní a přestupková řízení a pro jiné související procesy
Do
3 milionů CHF
2. Životní prostředí a infrastruktura
Čís. Oblasti
zaměření
Přístup, cíle a uznatelné Projekty Indikativní finanční alokace
2.1 Obnova
a modernizace
základní
infrastruktury
a zlepšení
životního
prostředí
Projektový přístup s následujícími 3 cíli:
Minimálně 30 % alokace pro tuto prioritní oblast bude využito na projekty v oblastech geografického zaměření.

Cíl 1:
Posílit služby spojené s infrastrukturou na úrovni obcí s cílem zvýšit životní úroveň a podporovat hospodářský rozvoj.

Typy uznatelných projektů: Projekty v minimální hodnotě 8 milionů CHF každý, v oblasti:
- Udržitelného nakládání s odpadními vodami, zaměřené pokud možno na úpravu odpadní vody v obcích;
- Nakládání s tuhými odpady: Sběr, třídění a zpracování

Cíl 2:
Zvýšit energetickou efektivitu a zlepšit kvalitu ovzduší (snížení emisí skleníkových plynů a jiných nebezpečných emisí).

Typy uznatelných projektů: Projekty v minimální hodnotě 3 milionů CHF každý, v oblasti:
- Zavádění systémů obnovitelných zdrojů energie
- Zlepšení energetické efektivity: např. snížení energetických ztrát
- Modernizace tepelných elektráren a dálkových vytápěcích soustav
- Opatření v sektoru veřejné dopravy a veřejného sektoru s cílem snížit znečištění ovzduší

Cíl 3:
Zlepšit management, bezpečnost a spolehlivost komunálních/regionálních systémů veřejné dopravy.

Typy uznatelných projektů:
- Příprava projektů pro velké dopravní investiční projekty v rámci velkých projektů
- Příprava a implementace koncepcí managementu dopravy
- Malé a dobře zacílené projekty veřejné dopravy
Do
29 milionů CHF
2.2 Zlepšení
životního
prostředí
Environmentální expertní fond s následujícím cílem:
Podporovat kapacity plánování ve veřejné správě a zajišťovat transfer znalostí.

Typy uznatelných projektů:
- Studie politik, strategické plánování a transfer znalostí v oblasti životního prostředí (např. ochrana přírody, odpadové hospodářství, malé čističky odpadních vod)
Do
1 milionu CHF
3. Podpora soukromého sektoru
Čís. Oblasti
zaměření
Přístup, cíle a uznatelné Projekty Indikativní finanční alokace
3.1 Zlepšení
přístupu
k financování
pro malé
a střední
podniky
Projektový přístup s následujícím cílem:
Podporovat vytváření pracovních míst

Typy uznatelných projektů:
- Poskytování dlouhodobého financování pro malé a střední podniky (např. vlastní kapitál /equity/, poskytnutí zdrojů /quasi-equity/mezzanine/, úvěry)
Do
10 milionů CHF
3.2 Zlepšení
regulace ve
finančním
sektoru
Projektový přístup s následujícím cílem:
Podporovat efektivní implementaci a vymahatelnost Acquis Communautaire, se zaměřením na finanční výkaznictví obchodních společností.

Typy uznatelných projektů:
- Vytváření institucionálních a regulačních podmínek pro finanční výkaznictví obchodních společností a audit na národní úrovni
Do
2 milionů CHF
4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Čís. Oblasti
zaměření
Přístup, cíle a uznatelné Projekty Indikativní finanční alokace
4.1 Výzkum a vývojProgramový přístup se 3 cíli:

Cíl 1:

Posílit vědecký potenciál České republiky prostřednictvím stipendijních programů ve Švýcarsku.

Typy uznatelných projektů:
- Fond na stipendia pro post-bakalářské a postgraduální programy ve Švýcarsku

Cíl 2:
Zlepšit dostupnost vyššího vzdělávání:

Typy uznatelných projektů:
- Stipendia pro post-bakalářské a postgraduální programy v České republice a mezi Českou republikou a sousedními členskými státy EU

Cíl 3:
Přispět ke znalostní ekonomice České republiky prostřednictvím podpory znalostní základny a především prostřednictvím aplikovaného výzkumu a popularizace vědy, jakož i transferu know-how.

Typy uznatelných projektů:
- Společné výzkumné projekty a partnerství institucí v oblasti aplikovaného výzkumu
- Rozvíjení znalostí v oblasti managementu inovací a popularizace vědy
- Vědecké dovolené
Do
4 milionů CHF
4.2 Zdraví Programový přístup s následujícím cílem:
Posílit primární a sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, handicapované a znevýhodněné občany.

Typy uznatelných projektů:
- Zlepšení dostupnosti a kvality ambulantní, ústavní a ošetřovatelské domácí péče pro seniory, handicapované a znevýhodněné občany v oblastech geografického zaměření
- Institucionální a profesionální posílení neziskových organizací v rámci sektoru na regionální a národní úrovni
- Zvýšení schopností v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni
Do
7 milionů CHF
5. Speciální alokace
Položka Obsah Indikativní finanční alokace
5.1 Blokový grantProgramový přístup s následujícím cílem:
Podporovat přispění občanské společnosti k hospodářské a sociální soudržnosti jako důležitého činitele rozvoje.

Typy uznatelných projektů:
- Blokový/é grant/granty na malé projekty občanské společnosti / nevládních neziskových organizací (NNO), přispívajících především k poskytování sociálních služeb a zaměřených na otázky životního prostředí, s možností posílit kapacitu organizací.
Do
5 milionů CHF
5.2 Fond na přípravu projektů Prioritní cíl:
Podporovat přípravu konečných návrhů projektů.
Do
2 milionů CHF
5.3 Švýcarský
management
Programu
Administrace Programu švýcarsko-české spolupráce na straně Švýcarska. 5,5 milionu CHF
5.4 Česká technická asistenceAdministrace Programu švýcarsko-české spolupráce na straně České republiky včetně přípravy, implementace, monitorování a evaluace. Do
2.6 milionu CHF
Přehled indikativních alokací
Oblasti financování Indikativní finanční
alokace
(miliony CHF)
1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem26
2. Životní prostředí a infrastruktura 30
3. Soukromý sektor 12
4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj 11
5. Speciální alokace 15.10
6. Zatím nealokováno 15.68
Indikativní alokace celkem109.78

Příloha 2

Příloha 2: Pravidla a postupy Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 2 tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce. Příloha 2 definuje řízení na úrovni Programu švýcarskou-české spolupráce, postupy na úrovni Projektů, požadavky na návrhy Projektů, role a odpovědnosti a zvláštní ustanovení pro finanční asistenci.

Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia jsou definované v Příloze 3.

1. Řízení na úrovni Programu švýcarsko-české spolupráce

1.1 Dohled

České úřady nesou konečnou odpovědnost za monitorování a dohled nad Programem švýcarsko-české spolupráce. Na začátku Programu švýcarsko-české spolupráce Strany společně vytvoří monitorovací systém, který bude v průběhu jeho implementace podle potřeby zlepšován.

1.2 Výroční zasedání

S cílem zajistit efektivní implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce budou Strany pořádat výroční zasedání. Na výročních zasedáních Národní koordinační jednotka (NKJ) bude prezentovat výroční zprávu, kterou rozešle jeden měsíc před konáním zasedání a která bude mimo jiné obsahovat:

- Všeobecné zkušenosti a dosažené výsledky;

- Pokrok dosažený při implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce ve srovnání s Koncepčním rámcem;

- Zprávu o stavu Programu švýcarsko-české spolupráce, která bude obsahovat:

• Prohlášení ke schváleným Projektům, pokrok při identifikaci / přípravě Projektů a předpokládané Závazky;

• Celkový finanční výkaz učiněných a předpokládaných budoucích výplat a Závazků Programu švýcarsko-české spolupráce;

• Shrnutí a hlavní závěry finančních auditů Projektů v souladu s Kapitolou 3.6;

• Statistiky výběrových řízení, udělených kontraktů a úspěšných uchazečů;

• Informace o důležitých okolnostech týkajících se jednotlivých Projektů.

- Zprávu o Blokových grantech, Fondu na přípravu projektů, Fondu technické asistence a Fond na stipendia;

- Návrhy na alokování nerozdělených prostředků;

- Zpráva o administrativních otázkách implementace;

- Strategie a činnost zaměřená na informování obecné veřejnosti o Programu švýcarsko-české spolupráce a realizovaných Projektech;

- Další otázky k diskusi, doporučení, další kroky;

- Revize a popř. novelizace Příloh Dohody.

Za organizaci výročních zasedání odpovídá NKJ. Ta bude se Švýcarským velvyslanectvím konzultovat organizaci, obsah, program, účastníky a další organizační a logistické záležitosti.

Bude-li si to NKJ nebo Švýcarsko přát, mohou být na výroční zasedání přizvány Zprostředkující subjekty, Prováděcí agentury a další instituce a osoby.

Jako pozorovatele mohou Strany přizvat Komisi Evropských společenství.

NKJ zpracuje ze zasedání zápis, který Švýcarsku předloží ke schválení do 15 dnů od konání zasedání.

2. Postupy pro žádosti o financování projektu

Žádost o financování prochází dvoucyklovým postupem, který umožňuje vedení v rané fázi rozhodovacího procesu. V prvním cyklu je předložen záměr Projektu a v zásadě je přijato rozhodnutí. V případě úspěšného absolvování prvního cyklu je zahájen cyklus druhý. V druhém cyklu je předložen Definitivní návrh Projektu a je učiněno konečné rozhodnutí ze strany Švýcarska.

2.1 První cyklus: Postup při podávání žádosti a schvalování záměru Projektu

Čís.KrokyAktivity a specifická pravidlaOrganizace
1.Zahájení
identifikace
Projektu
Zahájení na základě:
- Seznamů prioritních Projektů poskytnutých vládou
- Návrhu ze strany NKJ
- Návrhu Zprostředkujícího subjektu / Prováděcí agentury
- Výzvy k předložení návrhů
- Návrhu ze strany Švýcarska
- Návrhu ze strany mezinárodní organizace
Zodpovídá: NKJ

Provádí:
Zprostředkující subjekt,
Prováděcí agentura,
Čeští partneři,
Švýcarské úřady
2.Zpracování
záměru
Projektu
Příprava záměru Projektu na základě požadavků na záměr Projektu (Srov. 2.2).
Ta může obsahovat žádost o finanční podporu na přípravu Konečného návrhu projektu prostřednictvím Fondu na přípravu projektů.
Zodpovídá:
Zprostředkující subjekt,
Prováděcí agentura
3.Pre-screening
záměru
Projektu
Možnost neformálních konzultací se švýcarským velvyslanectvím.Zodpovídá: NKJ
4.ScreeningPosouzení záměru Projektu na základě Koncepčního rámce, kritérií pro výběr Projektu
(viz Příloha 1) a požadavků na záměr Projektu (Srov. 2.2).
Zodpovídá: NKJ

Provádí:
Monitorovací výbor,
Zprostředkující subjekt
(pokud existují)
5.Předložení
záměru
Projektu
V případě přijetí je/jsou záměr/y Projektu/ů předloženy švýcarskému velvyslanectví s průvodním dopisem obsahujícím popis výběrového procesu.Zodpovídá: NKJ
Formální kontrola švýcarským velvyslanectvím a předložení Projektového záměru s průvodním dopisem NKJ Švýcarsku.Zodpovídá:
Švýcarské velvyslanectví
6.Konečné
rozhodnutí
o záměru
Projektu
Konečné rozhodnutí o záměru Projektu (včetně, pokud je relevantní, rozhodnutí o požadavku na financování přípravy Projektu).
V případě přijetí Švýcarskem, žádost o vypracování konečného návrhu Projektu (požadavky specifikovány v 2.4).
Švýcarsko může připojit připomínky, které je nutné zohlednit při zpracovávání konečného návrhu Projektu.
Zodpovídá:
Švýcarská agentura
pro rozvoj a spolupráci (SDC)
nebo Státní kancelář
pro hospodářské záležitosti (SECO)

2.2 Požadavky na záměry Projektu

Záměr Projektu (přibližně 5 stránek) musí obsahovat veškeré informace umožňující celkové posouzení navrhovaného Projektu.

PoložkaObsah
Všeobecné informaceNázev projektu, plánovaná doba trvání projektu, prioritní oblast, umístění/region
ŽadatelNázev a kontaktní údaje; předchozí relevantní zkušenosti, pokud jsou; partneři projektu; napojení na Švýcarsko, pokud existuje (know-how, technologie, partneři nebo jiná spolupráce se Švýcarskem)
RelevancePříspěvek ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci státu a mezi státem a vyspělejšími členskými státy EU (dopad); soulad s rozvojovou strategií země/regionu a zvoleného sektoru; strategie podpory
Obsah projektuPopis včetně cílů, očekávaných výsledků (výstupů) a aktivit (částí); příjemci, cílová skupina; rizika a potenciál; udržitelnost projektu
Organizace projektuOrganizační struktura, zodpovědnosti atd.
RozpočetOprávněné náklady / neoprávněné náklady; vlastní příspěvek, částka grantu, spolufinancování, zdroje EU a jiné finanční zdroje atd.; aspekty efektivity nákladů versus alternativy
Horizontální otázkyEkologické, sociální a ekonomické aspekty projektu, rovnost příležitostí
Připravenost projektuStav projektu: ve zpracování nebo plně připravený a je možné žádat o finanční podporu pro přípravu Konečného návrhu projektu z Fondu na přípravu projektů (např. studie proveditelnosti, posouzení dopadu na životní prostředí atd.), pokud je to považováno za nutné
PřílohyDodatečná dokumentace, pokud je považováno za vhodné

2.3 Druhý cyklus: Postup při podávání žádosti a schvalování konečného návrhu Projektu

Čís.KrokyAktivity a specifická pravidlaOrganizace
1.Zpracování
konečného
návrhu
Projektu
Příprava konečného návrhu Projektu na základě požadavků pro konečný návrh projektu
(Srov. 2.4) a připomínek Švýcarska.
Zodpovídá:
Zprostředkující subjekt,
Prováděcí agentura
2.ScreeningPosouzení konečného návrhu Projektu.Zodpovídá:
NKJ Provádí:
Zprostředkující subjekt
(pokud existuje)
3.Rozhodnutí o
předložení
konečného
návrhu
Projektu
Pokud je akceptován, je předložen konečný návrh Projektu švýcarskému velvyslanectví,
a to včetně průvodního dopisu,
se zohledněním požadavků a připomínek Švýcarska pro konečný návrh Projektu.
Zodpovídá: NKJ
Formální kontrola švýcarským velvyslanectvím a předložení konečného návrhu Projektu
s průvodním dopisem NKJ Švýcarsku.
Zodpovídá:
Švýcarské
velvyslanectví
4.Konečné
rozhodnutí
Konečné rozhodnutí o žádosti na financování, se zohledněním konečného návrhu Projektu,
průvodního dopisu NKJ a projektové
dokumentace. Švýcarsko si vyhrazuje právo provést v případě potřeby vlastní posouzení.
Zodpovídá:
SDC nebo SECO

2.4 Požadavky na konečný návrh Projektu

Ke konečnému návrhu Projektu musí být přiloženy všechny potřebné dokumenty (např. studie proveditelnosti, podklady k Projektu, posouzení dopadu na životní prostředí), které umožní řádné posouzení. Konečný návrh projektu (5-10 stran; rozsáhlé Projekty týkající se infrastruktury 10-20 stran, plus přílohy) musí zajistit dostatečně podrobné informace mj. o:

PoložkaObsah
Shrnutí Projektu
(1 stránka)
Základní údaje: Název Projektu, krátký popis včetně cílů, rozpočtu, partnerů, doby trvání
RelevancePříspěvek Projektu ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci státu a mezi státem a vyspělejšími členskými státy EU;
návaznost na rozvojové strategie země/regionu a zvoleného sektoru; strategie podpory
Obsah ProjektuPopis zahrnující cíle, očekávané výsledky/výstupy, aktivity a příslušné indikátory: příjemce, cílovou skupinu; rizika a potenciál: udržitelnost Projektu
Zdůvodnění Projektu
(Due diligence)
Hlavní závěry ze studie proveditelnosti (pokud se vyžaduje)
Organizace projektuOrganizační struktura, odpovědnosti atd.
Podrobný
harmonogram
realizace
Včetně milníků a monitorování postupu na základě stanovených indikátorů
RozpočetOprávněné náklady / neoprávněné náklady: vlastní příspěvek, částka grantu, spolufinancování, zdroje EU a jiné finanční zdroje atd.;
aspekty efektivity nákladů; rezerva na pokrytí případných kurzových ztrát
Zadávací řízeníPostupy pro zadávací řízení na zboží a služby
Vliv na rozvojMonitorování a hodnocení indikátorů výstupu/výsledku/vlivu
Horizontální otázkyEkologické, sociální a ekonomické aspekty projektu, rovnost příležitostí
PřílohyNapř. studie proveditelnosti, podklady k Projektu, posouzení vlivu na životní prostředí

3. Postup realizace Projektu

Postup realizace Projektuje následující:

Čís.KrokyAktivity a specifická pravidlaOrganizace
1.Dohoda o ProjektuPříprava Dohody o Projektu mezi Českou republikou a Švýcarskem.Zodpovídá:
NKJ na české straně;
SDC nebo SECO na švýcarské straně
2.PodpisPodpis Dohody o Projektu. Dohoda o Projektu může být podepsána více než dvěma smluvními stranami
(např. třístranná nebo vícestranná dohoda: SDC nebo SECO, NKJ a Zprostředkující subjekt, popř. Prováděcí agentura).
Zodpovídá:
Běžně švýcarské velvyslanectví jménem SDC nebo SECO.
O signatáři nebo signatářích na české straně rozhoduje Česká republika.
3.Zadávací řízení a udělování kontraktůZadávací řízení musí být prováděno v souladu s příslušnými národními právními předpisy a v souladu s příslušnými směrnicemi EU.
Švýcarsko musí dostat potvrzení o splnění příslušných pravidel pro přidělování veřejných zakázek. Za účelem zvýšení průhlednosti
a k prevenci korupce musí dokumenty pro veřejnou soutěž obsahovat doložku
o bezúhonnosti.

Obecně platí, že Švýcarsku musí být, u veřejných soutěží na nadlimitní zakázky - podle práva Evropských společenství, poskytnut
pro informaci anglický překlad oficiální zprávy z vyhodnocení veřejné soutěže, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů po přidělení zakázky.

Navíc Švýcarsko může, u veřejných soutěží na zakázky překračující 500 000 CHF, požadovat kopii dokumentace pro veřejnou soutěž,
zda k ní nemá námitky, a pro informaci kopii smluv. Tyto dokumenty musí být předloženy do 20 kalendářních dnů před vyhlášením
veřejné soutěže, resp. do 20 kalendářních dnů po podepsání smlouvy.

U veřejných soutěží na zakázky nad 500 000 CHF může Švýcarsko také požadovat (v rámci příslušné Dohody o Projektu), aby byl také
anglický překlad dokumentace pro veřejnou soutěž a smluv dán k dispozici uchazečům, resp. dodavatelům. Případné náklady na překlad
budou zahrnuty do nákladů Projektu a budou financovány z Příspěvku.

Podle ČI. 6.5 Rámcové dohody se obě Strany dohodly, že si budou poskytovat veškeré informace týkající se průběhu zadávacího řízení
a nad rámec dokumentů uvedených výše, které může druhá Strana přiměřeně požadovat. Švýcarsko má právo účastnit se jednání výběrové
komise jako pozorovatel. Švýcarsko má také právo provádět audit zadávacího řízení veřejných zakázek a jeho postupů.

V případě nesrovnalostí nebo rozporu s Rámcovou dohodou nebo Dohodou o Projektu má Švýcarsko právo zastavit refundace a instruovat NKJ,
aby zastavila výplaty ze švýcarského Příspěvku v souladu s Kap. 4 této Přílohy.
Zodpovídá:
NKJ, Zprostředkující subjekt, Prováděcí agentura
4.Řízení
(Monitorování)
Řídicí procesy jsou definovány v Dohodě o Projektu. Popis procesů zahrnuje: periodicitu podávání zpráv, systém monitorování a poradní, řídící výbory,
harmonogram činností a výsledků, audity atd.
Zodpovídá:
Prováděcí agentura

Provádí:
NKJ, Zprostředkující subjekt
5.Podávání zprávPrůběžné zprávy pro žádosti o podpůrné platby a refundace, popsané v Kapitole 4 této Přílohy.

Roční zprávy o Projektu popisují postup Projektu. Obsahují souhrnná data týkající se finančního vývoje za vykazovaný rok jakož i kumulativní údaje
k danému datu. Srovnávají skutečný stav s plánovanými výdaji a postupem na základě kvantifikovaných cílů výstupů a, pokud je to možné, indikátory
výsledku. Jakékoli odchylky musí být odůvodněny a musí být navržena nápravná opatření. Roční zprávy o projektu nejsou spojené s žádostmi o refundaci.

Závěrečná zpráva o projektu spolu s poslední Průběžnou zprávou o Projektu a závěrečnou finanční zprávou (Srov. 6) je základem pro konečnou refundaci.
Tato zpráva dokládá a vysvětluje celkový výsledek výstupů a výsledků vzhledem k původnímu plánu, soulad s principy jako např. průřezová témata
a udržitelnost a obsahuje poučení z projektu a závěry.
Zodpovídá: Prováděcí agentura

Provádí:
NKJ, Zprostředkující subjekt
6.AuditKaždý Zprostředkující subjekt odpovědný za realizaci nějakého Projektu v rámci Příspěvku musí mít Audit o shodě, provedený v průběhu posledních tří let,
zajištěný Národním kontrolním orgánem.

Na základě hodnocení rizik bude zavedeno plánování každoročního systémového auditu. Kromě tohoto posouzení rizik může Švýcarsko oznámit požadavky,
které budou vzaty v úvahu při plánování každoročního systémového auditu. Národní kontrolní orgán a oprávněné kontrolní organizace (např. kontrolní jednotka Zprostředkujícího subjektu) provádí kontroly a audity v souladu s plánováním a s příslušnými národními právními předpisy.
Zodpovídá:
Národní kontrolní orgán
U všech Projektů trvajících déle než dva roky a přesahujících částku 500 000 CHF bude interní nebo externí autorizovaná kontrolní organizace provádět průběžný(é) Finanční audit(y), není-li stanoveno jinak v Dohodě o Projektu. Jeho závěry a doporučení budou předloženy Švýcarsku.

Při dokončení všech Projektů provede interní nebo externí autorizovaná kontrolní organizace Závěrečný finanční audit. Jeho závěry a doporučení budou předloženy Švýcarsku spolu s Konečnou zprávou o Projektu a Závěrečnou finanční zprávou.
Zodpovídá:
NKJ, Zprostředkující subjekt
7.EvaluacePo dokončení Projektu mohou Strany požadovat nezávislé hodnocení. Jeho náklady budou hrazeny Stranou, která o ně požádala.Zodpovídá:
NKJ, SDC nebo SECO

4. Postup při placení a refundaci

Platebním orgánem pro Příspěvek je Ministerstvo financí České republiky. V zásadě budou všechny výplaty na základě Příspěvku před-financovány ze státního rozpočtu České republiky. Prováděcí agentura bude předkládat žádosti o platby pokrývající oprávněné náklady za aktuální období NKJ (popř. Zprostředkujícímu subjektu) spolu s ověřenými kopiemi veškeré podpůrné dokumentace a průběžnou zprávou. NKJ a/nebo Zprostředkující subjekt ověří úplnost a potvrdí správnost předložených dokumentů. Platební orgán předloží žádosti o refundaci Švýcarsku ke schválení a proplacení.

Podrobný postup refundace vyplývá z Dohod o Projektu a musí, není-li uvedeno jinak, odpovídat těmto krokům:

Čís.KrokyAktivityOrganizace
1.Vystavení originálu fakturyVystavení originálu faktury.Zodpovídá: Dodavatel výrobku nebo služby; smluvní dodavatel, konzultant, organizace (žadatel)
2.Kontrola originálu faktury
a vypracování žádosti o platbu
• Zkontrolujte originál faktury s ohledem na specifikace Dohody o Projektu, Dohody o implementaci, smlouvy o dodávce zboží / služeb a dohodnuté tarify.
• Ověřte správnost provedení (množství a kvalita) práce, dodávky zboží / služeb atd. a zvláštních podmínek atd.
• Platba dodavateli(ům) dle originálu faktury.
• Předložte žádost o platbu včetně Průběžné zprávy a kopie faktur NKJ a/nebo Zprostředkujícímu subjektu. Žádost o platbu obsahuje oprávněné náklady vynaložené v průběhu daného období. Průběžná zpráva obsahuje informace o finančním a fyzickém postupu, srovnání aktuálního stavu s plánovanými výdaji, aktualizaci fáze implementace projektu a potvrzení spolufinancování. Jakékoli odchylky musí být odůvodněny a musí být navržena nápravná opatření. Průběžné zprávy se předkládají minimálně za období šesti měsíců.
Zodpovídá: Prováděcí agentura
3.Ověření žádosti o platbu Platebnímu orgánu a výplata před-financování• Zkontrolujte, zda žádost o platbu odpovídá Rámcové dohodě, Dohodě o Projektu a Dohodě o implementaci, včetně případného duplicitního financování.
• Ověřte úplnost dokumentace (tj. kopie faktur a jiné účetní dokumenty) a relevanci průběžné zprávy. Pokud je potřeba, ověřte správnost používání prostředků prostřednictvím návštěv za účelem zjišťování skutečností.
• Platba Prováděcí agentuře.
• Ověřte správnost a zákonnost žádostí o platbu Platebnímu orgánu.
Zodpovídá: NKJ a/nebo Zprostředkující subjekt
• Předejte Švýcarsku kopie související dokumentace jako např. průběžných, ročních a konečných zpráv (Srovnej 3.5, 3.6), kontrolních zpráv, popř. jejich společný souhrn, podle požadavků vyplývajících z dohody o Projektu.Zodpovídá: Platební orgán
4.Předložení žádosti o refundaci Švýcarsku• Zkontrolujte formální soulad žádostí o platbu s požadavky.
• Předložte Švýcarsku žádosti o refundaci a potvrďte, že jsou v souladu s podklady a smluvními dohodami.
Zodpovídá:
Platební orgán
5.Platba ze strany Švýcarska České republice• Zkontrolujte soulad žádostí o refundaci a podkladů s požadavky.
• Převeďte požadovanou částku Platebnímu orgánu do 30 dnů.
Zodpovídá: Švýcarsko
• Ex-post platba příslušnému orgánu, který požadovanou částku před-financoval.Zodpovídá: Platební orgán

Ve zvláštních případech mohou Strany v příslušných Dohodách o Projektu vymezit jiný způsob placení.

Konečné datum pro oprávněnost nákladů bude specifikováno v Dohodě o Projektu. Toto datum bude 12 měsíců po plánovaném datu dokončení Projektu, ale nesmí překročit deset let od schválení Příspěvku Švýcarským parlamentem podle Článku 3 Rámcové dohody. Žádosti o konečné refundace musí Švýcarsko obdržet nejpozději šest měsíců od konečného data oprávněnosti nákladů.

V případě nepoctivého jednání je Švýcarsko oprávněno okamžitě zastavit refundace, dát pokyn NKJ, aby zastavila platby ze švýcarského Příspěvku a požadovat vrácení neoprávněně vyplacených refundací v jakékoli fázi Projektu. Důvody pro uvedené pokyny budou písemně sděleny NKJ a dalším zainteresovaným partnerům.

5. Role a zodpovědnosti

Role a odpovědnosti hlavních aktérů jsou popsány níže. Dohody o Projektu budou obsahovat podrobnější vymezení odpovědností a činností, odpovídající jednotlivým případům.

5.1 Národní koordinační jednotka

NKJ celkově zodpovídá za orientaci Programu švýcarsko-české spolupráce a za identifikaci, plánování, realizaci, finanční řízení, kontrolu a hodnocení Projektů, jakož i za využívání prostředků na základě Příspěvku v souladu s Rámcovou dohodou. To zahrnuje:

- Zajistit přijetí nezbytných národních legislativních dokumentů týkajících se realizace a monitorování Projektů;

- Koordinaci švýcarského Příspěvku s jinými příspěvky, s Národním strategickým referenčním rámcem a s operačními programy;

- Zajistit, aby národní/regionální/lokální rozpočty obsahovaly příslušná ustanovení zaručující, že žadatelé budou mít nezbytné prostředky;

- Potvrzení, že výše spolufinancování byla zajištěna v souladu s Dohodou o Projektu;

- Zajistit, aby žádná část Projektu nebyla financována duplicitně z jiného zdroje financování;

- Zajistit organizování výzev k předkládání návrhů Projektů, jejich přijeti a posouzení

- Ustavit poradní monitorovací výbor, ve kterém budou minimálně zastoupeni NKJ, regiony, občanská společnost, soukromý sektor a švýcarské velvyslanectví;

- Na základě konzultace v monitorovacím výboru vybírat návrhy projektů, které budou předloženy Švýcarsku;

- Předkládat Švýcarsku dobře zdůvodněné konečné návrhy Projektů, zpracované na základě schválených záměrů Projektu;

- Dohlížet a řídit realizaci Projektů v souladu s Dohodami o Projektu a Dohodami o implementaci vytvořením adekvátního kontrolního a monitorovacího mechanismu;

- Kontrolovat faktury obdržené od Prováděcích agentur a ověřovat dostatečnost podkladů;

- Předkládat žádosti o platby Platebnímu orgánu a ověřovat jejich správnost a zákonnost;

- Zajistit efektivní a správné využívání disponibilních prostředků;

- Ověřit u každého Projektu, zda lze získat daň z přidané hodnoty (DPH) zpět od Prováděcí agentury a informovat o tom švýcarské úřady formou prohlášení žadatele, které bude součástí projektové dokumentace;

- Zajistit finanční kontrolu včetně kompletních a dostatečných postupů k následnému auditu (audit trail) ve všech zainteresovaných institucích;

- Poskytování každoročního celkového finančního výkazu o všech převodech prostředků mezi Švýcarskem a Platebním orgánem na straně jedné a mezi Platebním orgánem a všemi zainteresovanými národními orgány (např. NKJ, Zprostředkujícím subjektem, Prováděcí agenturou) na straně druhé;

- Zajistit projednání výsledků auditu se zainteresovanými partnery včetně Švýcarska a implementaci rozhodnutí přijatých na základě kontrolní zprávy;

- Zajistit pravidelné podávání zpráv Švýcarsku o realizaci Projektů financovaných z Příspěvku;

- Na základě konzultace se švýcarským velvyslanectvím pořádat výroční zasedání na celkové úrovni Programu švýcarsko-české spolupráce a prezentovat výroční zprávu;

- Odpovídat za vrácení neoprávněně vyplacených prostředků z Příspěvku Švýcarsku;

- Zajistit informovanost a publicitu Programu švýcarsko-české spolupráce;

- Zajistit archivaci všech relevantních dokumentů týkajících se Projektů v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce po dobu 10 let po skončení Projektů.

NKJ může delegovat některé z výše uvedených úkolů a odpovědností jednomu nebo více Zprostředkujícím subjektům a jedné nebo více Prováděcím agenturám.

5.2 Zprostředkující subjekt

Zprostředkující subjekt znamená jakoukoli veřejnou nebo soukromou právnickou osobu, která jedná na základě odpovědnosti NKJ nebo která vykonává povinnosti jménem NKJ vůči Prováděcím agenturám realizujícím Projekty.

Hlavní úkoly Zprostředkujících subjektů jsou:

- Vyzývat k předkládání a shromažďovat návrhy Projektů, kontrolovat jejich soulad s požadavky na návrh Projektu (Kapitola 2) a posuzovat kvalitu předložených žádostí;

- Předkládat návrhy Projektů s hodnotícími zprávami NKJ;

- Provádět výběrová řízení nebo tento úkol delegovat na Prováděcí agenturu;

- Zajistit, aby národní/regionální/lokální rozpočty obsahovaly příslušná ustanovení zaručující, že žadatelé budou mít nezbytné prostředky;

- Kontrolovat a řídit realizaci Projektů v souladu s Dohodami o Projektu a Dohodami o implementaci a provádět potřebné kontroly;

- Kontrolovat faktury obdržené od Prováděcích agentur, ověřovat pravost a správnost předložených dokumentů, jakož i oprávněnost nákladů žádostí o platby;

- Ověřovat faktury a předkládat ověřené faktury NKJ nebo Platebnímu orgánu;

- Podávat NKJ zprávy o postupu realizace Projektů;

- Kontrolovat nesrovnalosti a hlásit je NKJ a NKO;

- Zajistit archivaci všech relevantních dokumentů týkajících se Projektů realizovaných v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce po dobu 10 let po skončení Projektů.

5.3 Prováděcí agentura

Prováděcí agentura znamená jakýkoli úřad veřejné správy, jakoukoli veřejnou nebo soukromou právnickou osobu, jakož i jakoukoli organizaci uznanou Stranami a pověřenou realizací konkrétního Projektu financovaného na základě této Rámcové dohody. Z toho vyplývá, že Prováděcí agentura je smluvní stranou ve smlouvách o dodávkách zboží a služeb v rámci schválených Projektů.

Dohoda o projektu musí obsahovat název Prováděcí agentury. Její úkoly a odpovědnosti budou vymezeny v Dohodě o implementaci.

5.4 Platební orgán

Platební orgán odpovídá za zajištění vhodných finančních kontrol využívání švýcarského Příspěvku. Jeho úkolem je především:

- Kontrolovat formální soulad žádostí o platby s požadavky;

- Předkládat Švýcarsku příslušné žádosti o refundaci;

- Vést účty o všech žádostech o refundaci podaných Švýcarsku;

- Pravidelně podávat NKJ zprávy o finančních tocích.

Prověřuje jejich provádění ze strany NKJ, Zprostředkujících subjektů a Prováděcích agentur. Platební orgán zajišťuje, že platby žadatelům jsou prováděny v určených lhůtách.

5.5 Národní kontrolní orgán

Národní kontrolní orgán (NKO) je ústředním administrativním orgánem, který odpovídá za zajištění efektivního fungování řídících a kontrolních systémů včetně prevence podvodů a nesrovnalostí.

Hlavní úkoly NKO jsou:

- Zajistit adekvátní kontrolní funkci;

- Poskytovat kompetentním orgánům metodologii pro provádění kontrol

- Vytvořit výroční systémový audit a kontrolní plán, který bude zohledňovat požadavky Švýcarska;

- Provádět kontroly v rámci realizační struktury Programu spolupráce mezi Švýcarskem a Českou republikou a podávat zprávy Švýcarsku;

- Každoročně předkládat shrnutí všech kontrolních zpráv o financovaných Projektech včetně závěrů a doporučení. NKO v příloze předkládá původní závěry a doporučení kontrolních zpráv;

- Poskytovat asistenci švýcarským orgánům nebo pověřeným subjektům oprávněným jednat jejich jménem;

- Zajistit archivování všech zpráv z kontrol provedených kontrolními organizacemi, týkajících se Projektů realizovaných v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, a to po dobu deseti let po skončení Projektů;

- Zajistit okamžité nahlášení jakýchkoli nesrovnalostí Švýcarsku.

Kompetentní orgány s plnou podporou vlády České republiky vyšetřují domnělé případy podvodů nebo nesrovnalostí. Prokázané případy podvodů jsou stíhány v souladu se stávající legislativou.

5.6 Kontrolní organizace

Národní koordinační jednotka stanoví pro každý Projekt kontrolní organizaci, není-li ve Smlouvě o Projektu uvedeno jinak. Pro Technickou asistenci, Blokové granty, Fond na přípravu projektů a Fond na stipendia mohou platit jiné kontrolní mechanismy. Kontrolní organizace musí být veřejná instituce nebo soukromá firma s uznávanou profesionální reputací, která pracuje v souladu s mezinárodními kontrolními standardy.

Kontrolní organizace musí být uvedena v Dohodě o Projektu. Rozsah kontroly bude uveden v Dohodě o Projektu. Náklady externího auditu jsou oprávněné náklady, které budou proplaceny z Příspěvku. Náklady na interní audity nese příslušná kontrolní organizace.

Není-li v Dohodě o Projektu uvedeno jinak, provádí kontrolní organizace průběžnou/é finanční kontrolu/y u Projektů, které trvají déle než dva roky a které překračují částku 500 000 CHF a Závěrečnou finanční kontrolu Projektů v souladu s mezinárodními kontrolními standardy. Při tom ověřuje správné využívání prostředků, předkládá doporučení ke zpřísnění kontrolního systému a hlásí jakékoli skutečné nebo domnělé podvody a nesrovnalosti. Tyto finanční kontrolní zprávy jsou předány NKO. Kompetentní orgány vyšetřují s plnou podporou vlády České republiky domnělé případy podvodů nebo nesrovnalostí. Prokázané případy podvodů jsou stíhány v souladu se stávající legislativou.

5.7 Švýcarské velvyslanectví

Švýcarské velvyslanectví je oficiálním reprezentantem Švýcarska. V souvislosti s implementací Programu švýcarsko-české spolupráce je jeho funkcí:

- Napomáhat kontaktům; zajišťovat navazování vztahů a vytváření sítí mezi partnery;

- Informovat a radit partnerům ohledně postupů a podmínek Příspěvku;

- Předávat oficiální informace a návrhy švýcarským orgánům a zpět;

- Organizovat, společně s NKJ, návštěvy švýcarských delegací;

- Účastnit se zasedání týkajících se Programu švýcarsko-české spolupráce jako celku;

- Poskytovat obecné veřejnosti informace o Programu švýcarsko-české spolupráce a o Příspěvku;

- Účastnit se poradního monitorovacího výboru jako pozorovatel.

5.8 Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC) a Státní kancelář pro hospodářské záležitosti (SECO)

Na švýcarské straně jsou dva kompetentní orgány pro Program švýcarsko-české spolupráce: SDC a SECO. Jejich hlavní úkoly jsou:

- Zajišťovat strategické a operativní řízení na úrovni Programu švýcarsko-české spolupráce jako celku;

- Účastnit se výročních zasedání organizovaných NKJ;

- Angažovat se v pravidelném dialogu s NKJ a dalšími partnery podílejícími se na identifikaci a realizaci Projektů a na postupu Programu švýcarsko-české spolupráce jako celku;

- Poskytovat podporu při identifikaci a přípravě Projektů;

- Rozhodovat o financování Projektů předložených k financování;

- Rozhodovat o otázkách Programu švýcarsko-české spolupráce jako celku;

- Dohlížet na rozvoj Programu švýcarsko-české spolupráce jako celku prostřednictvím návštěv v terénu a revizí;

- Propojovat se do sítí s národními a mezinárodními aktéry relevantními pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce;

- Zajišťovat administrativu Programu švýcarsko-české spolupráce na švýcarské straně. Švýcarsko může delegovat některé z těchto úkolů švýcarskému velvyslanectví.

6. Zvláštní ustanovení o finanční asistenci

Se splátkami a kompenzacemi z finančních nástrojů ve prospěch soukromého sektoru (včetně čerpání finančních úvěrů, programů poskytování záruk, podílů na majetku a půjček) je nutno zacházet takto:

- Pokud je příspěvek na finanční asistenci splacen (čerpání finančních úvěrů, podíly na majetku a půjčky), hodnota jistiny bude ve lhůtě splatnosti převedena na jakoukoli instituci směřující ke stejnému celkovému cíli, na kterém se dohodly obě Strany.

- Totéž platí i pro částky poskytnuté jako záruky za předpokladu, že o prostředky nebylo požádáno (nebyly použity k plnění záruky) během existence nástroje.

Formy, včetně převodu vlastnictví, budou stanoveny v příslušné Dohodě o Projektu nebo výměnou dopisů.

Příloha 3

Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce. Příloha 3 vymezuje definice a účel, výběr Zprostředkujících subjektů a Zprostředkovatelů, obsah dohod, kritéria pro oprávněnost nákladů a spolufinancování, jakož i úkoly a odpovědnosti pro:

A. Blokový grant

B. Fond na přípravu projektů

C. Fond technické asistence

D. Fond na stipendia

A. Blokový grant

1. Definice a účel

Blokové granty jsou fondy založené pro jasně vymezený účel, poskytující pomoc organizacím nebo institucím, podporující nákladově efektivní řízení programů zahrnujících množství malých projektů.

Blokové granty mohou být zřizovány na národní, regionální nebo lokální úrovni. Umožňují organizacím nebo institucím reagovat na otázky, které se jich týkají, prostřednictvím malých projektů a zvýšit své kapacity.

Malé projekty musí mít v zásadě neziskový charakter a musí se pohybovat v rozmezí od 10000 do 250000 švýcarských franků.

2. Výběr Zprostředkovatele Blokového grantu

Zprostředkovatelem Blokového grantu může být subjekt veřejného nebo soukromého sektoru nebo nevládní organizace, založené jako právnické osoby v České republice a činné ve veřejném zájmu.

V zásadě by Zprostředkovatel Blokového grantu měl mít silné vazby buď na daný sektor a/nebo na geografický region, ve kterém bude Blokový grant realizován.

Výběr Zprostředkovatele Blokového grantu může probíhat v rámci dvoustupňového procesu, na kterém se dohodnou Národní koordinační jednotka (NKJ) a Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC). Uchazeči mohou před předložením kompletní žádosti předložit záměr zamýšleného Blokového grantu. Záměry a kompletní žádosti okomentuje NKJ a odevzdá SDC ke schválení.

SDC posoudí, zda navržený Zprostředkovatel je vhodný pro poskytnutí podpory a zda je navržený způsob implementace adekvátní. Na základě tohoto posouzení poskytne SDC zpětnou vazbu NKJ a Zprostředkovateli Blokového grantu a přijme rozhodnutí ohledně financování Blokového grantu.

3. Dohoda o Blokovém grantu

Pro každý Blokový grant připraví NKJ dohodu na základě standardní Dohody o Blokovém grantu, poskytnuté jí ze strany SDC. Dohodu o Blokovém grantu podepíší NKJ, SDC a vybraný Zprostředkovatel Blokového grantu Qe-W relevantní). Dohoda o Blokovém grantu musí mimo jiné obsahovat toto:

- Cíle Blokového grantu;

- Organizační strukturu, úkoly a odpovědnosti (včetně zřízení řídícího výboru pro schvalování malých projektů);

- Postupy hodnocení a výběru malých projektů (včetně výběrových kritérií);

- Pravidla spolufinancování a postupy;

- Harmonogram implementace;

- Rozpočet a finanční plán (včetně nákladů na management);

- Postupy pro platby a audit;

- Monitoring a řízení;

- Podávání zpráv;

- Zajišťování publicity.

4. Uznatelnost nákladů a spolufinancování

Uznatelné náklady na management a správu Blokového grantu musí být vymezeny v Dohodě o Blokovém grantu.

Malé projekty realizované samotným Zprostředkovatelem Blokového grantu nejsou uznatelné pro financování z Blokového grantu.

Příspěvek Blokového grantu na malé projekty musí být stanoven případ o případu a může dosáhnout až 100%.

Podpora z Blokového grantu nesmí nahrazovat existující dotace a bankovní úvěry.

5. Úkoly a zodpovědnosti

Úkoly a zodpovědnosti NKJ zahrnují:

- Navrhovat zřizování Blokových grantů;

- Zajišťovat zřizování Blokových grantů včetně pozvání nebo výzvy k předkládání návrhů, před-výběru Zprostředkovatele Blokového grantu, přípravy dohody;

- Zajišťovat dohled nad Blokovými granty vytvořením adekvátního monitorovacího, řídícího a auditního systému;

- Vytvořit mechanismy finanční kontroly;

- Nominovat zástupce do řídícího výboru pro schvalování malých projektů;

- Kontrolovat účelné a účinné využívání Blokových grantů;

- Zajistit pravidelné předkládání zpráv SDC o postupu implementace Blokových grantů;

- Zajistit zahrnutí Blokových grantů do celkové publicity Příspěvku.

Úkoly a odpovědnosti Národního kontrolního orgánu (NKO) zahrnují:

- Zajišťovat doporučení pro audity a pro sledování opatření přijatých na základě výsledků auditů;

- Zajistit okamžité nahlášení jakékoli nesrovnalosti SDC.

Úkoly a odpovědnosti Zprostředkovatele Blokového grantu zahrnují:

- Celkovou správu Blokového grantu;

- Zřídit řídící výbor pro schvalování malých projektů a působit jako jeho tajemník

- Zřídit adekvátní systém finančních a provozních kontrol pro realizaci malých projektů;

- Vyzývat k předkládání a shromažďovat návrhy malých projektů, kontrolovat jejich soulad s požadavky na návrhy a navrhnout doporučení pro výběr;

- Uzavřít smluvní dohody s organizacemi a institucemi, které realizují malé projekty;

- Uplatňovat kontrolní systémy a zasahovat v případě potřeby. Okamžitě informovat NKJ o nesrovnalostech;

- Podávat zprávy NKJ. Podávání zpráv sestává minimálně z jedné roční zprávy o postupu a z finančních zpráv;

- Publicitu implementace Blokového grantu.

Úkoly a odpovědnosti řídícího výboru pro schvalování malých projektů zahrnují:

- Výběr malých projektů, které budou realizovány;

- Projednávání zpráv o postupu;

- Kontrola a adaptace výběrových kritérií pro malé projekty.

Úkoly a odpovědnosti SDC zahrnují:

- Schválení v zásadě zřízení Blokových grantů; Poskytování zpětné vazby k záměrům Blokových grantů; Rozhodování o financování Blokových grantů;

- Nominování zástupce nebo pozorovatele do řídícího výboru pro schvalování malých projektů;

- Monitorování postupu realizace na všeobecné úrovni;

- Hodnocení a projednání postupu realizace s NKJ na základě výročních zpráv předložených NKJ.

Úkoly a odpovědnosti mohou být pravidelně revidovány. První revize proběhne při prvním výročním zasedání Smluvních stran.

B. Fond na přípravu projektů

1. Definice a účel

„Fond na přípravu projektů“ poskytuje finanční podporu na přípravu Konečných návrhů Projektů“ (např. studie proveditelnosti, hodnocení vlivu na životní prostředí atd.).

2. Požadavek a schvalovací proces

Požadavek o finanční podporu z Fondu na přípravu projektů musí být součástí záměru Projektu (Srovnej Příloha 2, Kapitola 2.1).

SDC nebo SECO musí posoudit, zda požadovaná asistence při přípravě projektu je vhodná k udělení finanční podpory.

Rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory na přípravu projektu je součástí konečného rozhodnutí o záměru Projektu ze strany Švýcarska.

3. Management Fondu na přípravu projektů

Zprostředkujícím subjektem Fondu na přípravu projektuje NKJ.

4. Dohoda o Fondu na přípravu projektů

Dohodu o Fondu na přípravu projektů připraví a podepíše NKJ na české straně a SDC / SECO na švýcarské straně. Dohoda o Fondu na přípravu projektů musí mj. obsahovat toto:

- Cíle Fondu na přípravu projektů;

- Úkoly a odpovědnosti;

- Podrobný seznam nákladů uznatelných pro financování;

- Spolufinancování;

- Auditní postupy, monitoring a podávání zpráv.

5. Spolufinancování

Finanční prostředky poskytované Fondem na přípravu projektů vyžadují spolufinancování příjemcem nebo jakoukoli třetí stranou minimálně ve výši 15 %. Podíl spolufinancování se posuzuje případ od případu.

C. Fond technické asistence

1. Definice a účel

Fond technické asistence může být zřízen za účelem přispívat na některé dodatečné náklady, vynaložené Českou republikou na efektivní a účelnou implementaci Příspěvku.

2. Uznatelné náklady

Náklady českých úřadů na management, implementaci a kontrolu Příspěvku nejsou zpravidla uznatelné pro financování. Avšak některé náklady, vynaložené českými úřady na úkoly vykonávané navíc a výhradně při implementaci Příspěvku, jsou uznatelné pro financování, pokud náleží do jedné z následujících kategorií:

a) Náklady na výbory ustavené v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, jak je stanoveno v Dohodě pro Fond technické asistence;

b) Školení potenciálních Prováděcích agentur s cílem připravit je na Program švýcarsko-české spolupráce;

c) Najímání konzultantů na posouzení návrhů Projektů předložených NKJ a přípravu žádostí o financování předkládaných Švýcarsku;

d) Najímání konzultantů na monitorování a posuzování Projektů financovaných z Příspěvku a v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce obecně;

e) Audity a kontroly na místě operací, které se vztahují k Příspěvku, pokud jde o činnosti nad rámec běžných povinností České republiky;

f) Finanční audity Projektů financované z Příspěvku;

g) Zajišťování publicity vztahujících se k Příspěvku;

h) Náklady na účast na jednáních se švýcarskými úřady, které se konají mimo Českou republiku;

i) Náklady na překlady NKJ a Zprostředkujících subjektů na řídící úrovni Příspěvku Švýcarska;

j) Dodatečné vybavení, včetně softwaru, které bylo pořízeno speciálně za účelem implementace Příspěvku.

3. Zprostředkující subjekt pro Fond technické asistence

Zprostředkujícím subjektem pro Fond technické asistence je NKJ.

4. Dohoda o Fondu technické asistence

Dohoda o Fondu technické asistence musí být připravena a podepsána NKJ na české straně a SDC / SECO na švýcarské straně. Dohoda o Fondu technické asistence musí mj. obsahovat toto:

- Cíle Fondu technické asistence;

- Podrobný seznam nákladů uznatelných pro financování;

- Organizační strukturu, úkoly a odpovědnosti;

- Postupy;

- Rozpočet a finanční plán;

- Auditní postupy;

- Monitorování a řízení;

- Podávání zpráv.

D. Fond na stipendia

1. Definice a účel

Bude zřízen Fond na stipendia, který bude poskytovat finanční prostředky na vzdělávací a výzkumná stipendia pro české studenty a badatele přijaté na vyšší vzdělávací zařízení a do výzkumných institucí ve Švýcarsku.

Cílem studijních stipendií je podporovat rozvoj vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů, podporovat navazování kontaktů a iniciovat spolupráci mezi mladými akademiky.

Cílem výzkumných stipendií je propagovat vysokou kvalitu výzkumu, umožňovat mimořádné osobní výkony badatelů na nižších a vyšších pozicích, stimulovat navazování kontaktů a podporovat švýcarsko-českou spolupráci v oblasti výzkumu. Výzkumná stipendia mohou být spojena s vytvářením nadnárodních týmů a společných výzkumných projektů.

2. Zprostředkující subjekt Fondu na stipendia

Zprostředkujícím subjektem pro zajištění Fondu na stipendia bude švýcarská instituce.

3. Dohoda o Fondu na stipendia

Dohodu o Fondu na stipendia připraví Zprostředkující subjekt. Dohoda bude podepsána NKJ za českou stranu a SDC za švýcarskou stranu. Dohoda o Fondu na stipendia musí mimo jiné obsahovat toto:

- Cíle Fondu na stipendia;

- Podrobný seznam nákladů uznatelných pro financování;

- Organizační strukturu, úkoly a odpovědnosti;

- Postupy;

- Rozpočet a finanční plán;

- Kontrolní postupy;

- Monitorování a řízení;

- Podávání zpráv.

4. Uznatelné náklady

Uznatelné náklady zahrnují náklady na stipendium jako např. transfer, životní náklady, pojištění, poplatky za zápis do studia, specifické náklady na výzkum a publikování.

Přesunout nahoru