Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 59/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany

Datum vyhlášení 30.07.2009
Uzavření smlouvy 28.09.1999
Platnost od 18.10.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. září 1999 byla v Ankaře podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 18. října 2002.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU TURECKÉ REPUBLIKY O PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY

Vláda České republiky a vláda Turecké republiky (dále jen „smluvní strany“),

majíce na zřeteli zejména ustanovení článku 4 c, e, f Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o vzájemné spolupráci ve vojenské oblasti podepsané 22. října 1997 v Praze, které vstoupilo v platnost 22. prosince 1997,

zdůrazňujíce, že vztahy přátelství a spolupráce, jež budou nadále rozvíjeny a posilovány na základě principů vzájemné spolupráce a rovnoprávnosti, přispějí ke zlepšení dosavadních vztahů obou zemí, stejně jako k upevnění míru a bezpečnosti ve světě,

vyjadřujíce svůj zájem na dalším rozvoji průmyslové spolupráce v oblasti obrany za využití výsledků vědy a techniky v oblasti vojenské techniky a při konverzi zbrojní výroby,

dohodly se na následujícím:

ČLÁNEK 1

ÚČEL DOHODY

Účelem této Dohody je vytvořit podmínky pro spolupráci mezi smluvními stranami v oblastech stanovených v článku 4 této Dohody v rámci působnosti vymezené českými a tureckými zákony a ostatními právními předpisy.

ČLÁNEK 2

ROZSAH PŮSOBNOSTI DOHODY

Tato Dohoda stanoví principy a aktivity průmyslové spolupráce v oblasti obrany mezi smluvními stranami.

ČLÁNEK 3

VYMEZENÍ POJMŮ

1. „Vysílající smluvní strana“ je smluvní strana, která vysílá osoby, materiál nebo vybavení na území státu přijímající smluvní strany za účelem plnění této Dohody.

2. „Přijímající smluvní strana“ je smluvní strana, která přijímá osoby, materiál a vybavení od vysílající smluvní strany na území svého státu za účelem plnění této Dohody.

3. „Vyslané osoby“ jsou příslušníci ozbrojených sil nebo civilní personál, které smluvní strany vyslaly na území státu druhé smluvní strany za účelem plnění této Dohody.

4. „Závislé osoby“ označují manžele či manželky a děti vyslaných příslušníků ozbrojených sil nebo jiné osoby smluvních stran, o které jsou tito příslušníci povinni se starat podle jejich právních předpisů.

5. „Zboží a služby pro obranu“ představují zbraně, vojenskou výzbroj a výstroj, materiály pro výzkum, vývoj a výrobu a příslušnou logistickou podporu.

6. „Technická oblast“ zahrnuje výzkum, vývoj a výrobní technologie pro obranný průmysl a technické služby.

7. „Technické služby“ znamenají všechny služby, které mají vztah k vývoji, výrobě, údržbě a k úpravám materiálů pro obranný průmysl.

8. „Záruka za jakost“ znamená typické vlastnosti a činnosti, které musí být zaručeny tak, aby zajišťovaly jakost výroby a služeb pro obranu.

ČLÁNEK 4

OBLASTI SPOLUPRÁCE

1. Smluvní strany budou spolupracovat v následujících oblastech:

a) Vytváření vhodných podmínek pro společný výzkum, vývoj, výrobu a modifikaci náhradních dílů, součástek, nástrojů, materiálů pro resort obrany a technického vybavení požadovaného ozbrojenými silami smluvních stran.

b) Aplikace výsledků společného výzkumu, vývoje a výrobních projektů v oblasti vojenské techniky na území každé ze smluvních stran.

c) Výzkum, výroba a konstrukce v oblasti zboží a služeb pro obranu.

d) Vytváření podmínek pro společné výrobní, rozvojové, technologické a modernizační programy, týkající se výrobků pro obranu obou smluvních stran a dospěje-li se ke shodě, taktéž výrobků třetích států.

e) Organizování společných vědeckých akcí v oblastech oboustranného zájmu.

f) Vzájemná pomoc v oblasti výroby, obstarávání výrobků a služeb obranného průmyslu a v oblasti modernizace nástrojů a vybavení smluvních stran.

g) Podpora uzavírání dohod mezi příslušnými resorty smluvních stran za účelem dalšího vývoje a společné výroby zbraní a vojenského technického vybavení a jejich součástí.

h) Podpora uzavírání dohod mezi příslušnými resorty smluvních stran o obstarávání a výrobě výrobků pro obranu v rámci této Dohody.

i) Prodej společně dosažených finálních výrobků, získaných jako výsledek společných projektů, třetím státům podle vzájemné dohody.

j) Výměna vědeckých a technických informací, výměna informací o standardech používaných smluvními stranami v obranném průmyslu při zabezpečování jakosti a výměna dokumentů majících vztah k této oblasti.

k) Spolupráce mezi vojenskými technickými institucemi, podniky obranného průmyslu a opravárenskými zařízeními, jež jsou v působnosti smluvních stran.

l) Účast na vojenských průmyslových veletrzích a sympoziích organizovaných v obou zemích smluvních stran.

2. Spolupráce smluvních stran se bude realizovat na základě zásady reciprocity, vzájemně respektující zájmy a potřeby smluvních stran.

ČLÁNEK 5

SPOLEČNÝ VÝBOR

1. Za účelem provádění této Dohody smluvní strany zřizují Společný česko-turecký koordinační výbor (dále jen „Společný výbor“), jehož členy budou zástupci obou smluvních stran.

2. Delegaci Ministerstva obrany České republiky ve Společném výboru povede vrchní ředitel Majetkové sekce Ministerstva obrany České republiky, delegaci Ministerstva národní obrany Turecké republiky povede zástupce náměstka a ředitel Úřadu pro vyzbrojování Ministerstva národní obrany.

3. Styčnými úřady, které odpovídají za organizační a koordinační činnosti Společného výboru jsou:

- Hlavní úřad nákupu majetku a služeb Ministerstva obrany České republiky,

- Odbor zahraničních vztahů obranného průmyslu Ministerstva národní obrany Turecké republiky.

4. Každá ze smluvních stran bude ve Společném výboru zastoupena nejvíce sedmi členy. V případě nutnosti budou k jednání Společného výboru přizváni experti, a to za stejných podmínek jako jeho řádní členové.

5. Do působnosti Společného výboru v rámci této Dohody náleží následující aktivity:

a) výběr a definování konkrétních oblastí spolupráce dle článku 4 této Dohody,

b) výběr projektů, jež budou společně realizovány, a stanovení nejvhodnějších typů a metod spolupráce při jejich realizaci,

c) označení a výběr místních firem, jež mohou být potenciálními partnery smluvních stran,

d) výměna informací za účelem realizace návrhů spolupráce při provádění společných projektů,

e) prezentace návrhů, stanovisek a doporučení příslušným orgánům o možném zapojení třetí země do společných projektů,

f) vypracovávání a vydávání prováděcích předpisů pro účely realizace schválených projektů a záměrů,

g) periodická kontrola provádění schválených projektů a záměrů.

6. Společný výbor bude jednat ve vzájemně dohodnutých termínech, nejméně však jednou za tři roky s tím, že předsednictví dle zásady pravidelného střídání připadne vždy vedoucímu delegace hostitelské země, který bude odpovědný za svolání a organizaci tohoto jednání.

7. Vedoucí delegací se budou navzájem informovat o otázkách a námětech, jejichž projednání ve Společném výboru je žádoucí. Všechny náměty a diskusní okruhy pro jednání Společného výboru musí být specifikovány nejpozději třicet (30) dní před jeho dohodnutou schůzkou.

ČLÁNEK 6

PROVÁDĚCÍ PROTOKOLY

1. Podrobnosti týkající se oblastí spolupráce budou stanoveny v prováděcích protokolech uzavřených mezi smluvními stranami.

2. V případě ukončení platnosti kteréhokoli prováděcího protokolu smluvní strany souhlasí se splněním všech závazků vyplývajících z prováděcích protokolů, které vznikly před výpovědí. Rozhodnutí o ukončení platnosti kteréhokoli prováděcího protokolu bude vzájemně dohodnuto smluvními stranami a bude obsahovat seznam splněných a nesplněných závazků.

3. Ukončení platnosti prováděcího protokolu není důvodem pro ukončení platnosti této Dohody.

4. Při udržování vzájemných vztahů budou mít obě smluvní strany stejná práva a budou tuto skutečnost vzájemně respektovat.

5. Spolupráce bude udržována na základě principu reciprocity s tím, že smluvní strany budou vzájemně respektovat svoje zájmy a potřeby.

6. Smluvní strany budou spolupracovat jen v těch oblastech, které mají vztah k jejich obrannému průmyslu. Zařazení problematiky vzájemné průmyslové spolupráce v oblasti obrany, která je v zájmu třetích zemí, je možné pouze na základě vzájemné dohody uzavřené mezi smluvními stranami.

7. Dojde-li k dohodě smluvních stran, mohou být připraveny roční plány spolupráce, které budou vycházet z principů této Dohody.
Tyto činnosti by měly být iniciovány prostřednictvím oficiálního pozvání spolupředsedy přijímající smluvní strany, a to nejpozději tři měsíce před navrhovaným termínem jednání Společného výboru.
Z důvodu zahrnutí požadovaných nákladů na jednání Společného výboru do rozpočtu by přijímající smluvní strana měla oznámit vysílající smluvní straně termín plánovaného jednání Společného výboru nejpozději tři měsíce před začátkem roku.

8. Formy spolupráce vyplývající z této Dohody budou záviset na dostupnosti nezbytných finančních prostředků.

9. Smluvní strany na základě vzájemné dohody stanoví a přijmou rozhodnutí týkající se pozvání třetích zemí k účasti na společných průmyslových projektech mezi Českou republikou a Tureckou republikou.

ČLÁNEK 7

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

1. O právech a povinnostech smluvních stran týkajících se průmyslového a duševního vlastnictví, výroby v jejich vlastních zemích, přidělování výrobních licencí, prodeje třetím zemím a ochrany patentů na nové výrobky a vynálezy realizované v rámci společných projektů bude rozhodováno v souladu s prováděním konkrétních prováděcích protokolů uzavřených na každý společný projekt. Tyto protokoly budou brát v úvahu platné právní předpisy a mezinárodní dohody o ochraně autorských práv v každé zemi. V těchto protokolech budou podrobně specifikovány principy a postupy, které mají vztah k formě, místu, času a podmínkám vyrovnání vzájemných pohledávek a úvěrů pocházejících z výzkumu, vývoje, výroby, obstarávání výrobků, technického servisu a personální podpory, stejně jako infrastrukturního servisu. Finanční a právní závazky budou podrobně specifikovány.

2. Vzájemně vyměněné a zpřístupněné materiály či informace z oblasti obranného průmyslu mohou být publikovány nebo předány třetí straně jen s písemným souhlasem dodávající smluvní strany.

3. Smluvní strany budou respektovat autorská práva a jiná omezení týkající se reprodukce, kopírování, používání nebo distribuce všech materiálů, výrobků a údajů, jež jsou poskytnuty druhou smluvní stranou na základě této Dohody.

ČLÁNEK 8

OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Ochrana utajovaných informací bude předmětem samostatné dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací a materiálů v oblasti obranného průmyslu.

2. Ustanovení výše uvedené samostatné dohody o ochraně utajovaných informací a materiálů musí být dále specifikována ve zvláštních dvoustranných smluvních dokumentech schválených oběma smluvními stranami. Tyto dokumenty budou upravovat zvláštní režim ochrany utajovaných skutečností pro každý konkrétní projekt.

ČLÁNEK 9

ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Smluvní strany na základě norem ISO 9000, STANAG a AQAP 100 vytvoří standardy pro potřeby jejich spolupráce v obranném průmyslu a při obstarávání zboží a služeb pro obranu. Tyto standardy budou aplikovány vždy na základě odpovídajících smluv, protokolů, dohod a kontraktů, podepsaných smluvními stranami.

2. Spolupráce při zabezpečování jakosti bude upravena prostřednictvím zvláštní dohody mezi ministerstvy obrany smluvních stran.

ČLÁNEK 10

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ

1. Výdaje spojené s jednáním Společného výboru, s výjimkou nákladů na mezinárodní přepravu a mzdy, bude hradit přijímací smluvní strana na základě vzájemnosti.

2. Finanční zabezpečení vyslaných osob a závislých osob, realizujících úkoly vyplývající z prováděcích protokolů, bude upraveno v odpovídajících protokolech.

3. Vyslané osoby a závislé osoby, které byly vyslány v souladu s ustanoveními této Dohody, budou respektovat právní řád přijímající smluvní strany týkající se daní, cel, nákupu a prodeje finančních prostředků atd.

ČLÁNEK 11

JURISDIKCE

Vyslané osoby a závislé osoby, jež budou v rámci této Dohody pobývat na území státu přijímající smluvní strany, budou respektovat zákony a nařízení tohoto státu. Na trestnou činnost spáchanou na území státu přijímající smluvní strany se bude vztahovat právo jurisdikce přijímající smluvní strany.

ČLÁNEK 12

ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Spory, jež mohou vzniknout mezi smluvními stranami při výkladu nebo provádění této Dohody či prováděcích protokolů, budou řešeny neodkladně vzájemným jednáním ve Společném výboru, a to na základě žádosti jedné ze smluvních stran. Žádné spory vzniklé při provádění této Dohody (s výjimkou sporů vyplývajících z prováděcích protokolů, které upravují konkrétní projekty) nebudou předkládány k řešení žádnému mezinárodnímu soudu ani třetí straně.

2. Pokud nedojde k urovnání sporů ve Společném výboru do 90 dní od podání žádosti smluvní strany, budou tyto spory řešeny na úrovni náměstka ministra obrany České republiky a náměstka ministra národní obrany Turecké republiky.

ČLÁNEK 13

ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN VE VZTAHU K JINÝM MEZINÁRODNÍM SMLOUVÁM

Ustanovení této Dohody neovlivní závazky žádné ze smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv.

ČLÁNEK 14

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem výměny poslední diplomatické nóty mezi smluvními stranami potvrzující její vnitrostátní schválení v souladu s jejich příslušnými právními předpisy. Sjednává se na dobu pěti let a automaticky bude prodlužována o další rok, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději 30 dnů před uplynutím doby její platnosti.

2. Tato Dohoda může být měněna a doplňována po vzájemné dohodě smluvních stran. V takovém případě zahájí smluvní strany jednání v průběhu 90 dní od okamžiku doručení oznámení o změně nebo doplnění Dohody.
Změny nebo doplňky této Dohody, na nichž se smluvní strany dohodly, vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku. Všechny změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

3. V případě, že by nedošlo k dohodě o změně či doplnění této Dohody či k urovnání sporu, může každá ze smluvních stran ukončit platnost Dohody diplomatickou cestou zasláním písemného stanoviska druhé smluvní straně. Ukončení platnosti nastane 90 dní ode dne doručení tohoto stanoviska druhé smluvní straně. Ustanovení o ukončení platnosti nebudou mít vliv na provádění kteréhokoli projektu, programu, nebo kontraktu, který byl iniciován a započal před ukončením platnosti této Dohody.


Dáno v Ankaře dne 28. září 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, tureckém a anglickém, přičemž všechna tři znění jsou autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

ZA VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. v. r.
ministr obrany

ZA VLÁDU TURECKÉ REPUBLIKY
Sabahattin Cakmakoglu v. r.
ministr národní obrany

Přesunout nahoru