Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 58/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

Datum vyhlášení 17.07.2009
Uzavření smlouvy 19.11.2008
Platnost od 01.04.2009
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. listopadu 2008 byl v Bruselu na základě Rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2009/330/ES ze dne 15. září 20082 podepsán a Rozhodnutím Rady Evropské unie a Komise Evropských společenství č. 2009/331/ES, Euratom ze dne 26. února 20093 schválen Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé4 s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 1. dubna 2009 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

České znění Protokolu ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


PROTOKOL k dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska к Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,
BULHARSKÁ REPUBLIKA,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,
ESTONSKÁ REPUBLIKA,
IRSKO,
ŘECKÁ REPUBLIKA,
ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,
ITALSKÁ REPUBLIKA,
KYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
LITEVSKÁ REPUBLIKA,
LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,
MAĎARSKÁ REPUBLIKA,
MALTA,
NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
RAKOUSKÁ REPUBLIKA,
POLSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
RUMUNSKO,
REPUBLIKA SLOVINSKO,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FINSKÁ REPUBLIKA,
ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

dále jen „členské státy“, zastoupené Radou Evropské unie,

a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

dále jen „Společenství“, zastoupená Radou Evropské unie a Evropskou komisí,

na jedné straně a

ALBÁNSKÁ REPUBLIKA

na straně druhé,

s ohledem na čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska,

vzhledem к těmto důvodům:

(1) Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda o stabilizaci a přidružení“) byla podepsána v Lucemburku dne 12. června 2006.

(2) Bulharská republika a Rumunsko (dále jen „nové členské státy“) přistoupily к Evropské unii dne 1. ledna 2007.

(3) Dohoda o stabilizaci a přidružení by měla být změněna s ohledem na přistoupení nových členských států к Evropské unii.

(4) Podle čl. 36 odst. 3 dohody o stabilizaci a přidružení proběhly konzultace s cílem zohlednit vzájemné zájmy Společenství a Albánie uvedené v uvedené dohodě,

SE DOHODLY TAKTO:

ODDÍL I

SMLUVNÍ STRANY

Článek 1

Bulharská republika a Rumunsko se stávají stranami Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé, podepsané v Lucemburku dne 12. června 2006, a stejně jako ostatní členské státy Společenství přijímají a berou na vědomí znění dohody, jakož i společných prohlášení a jednostranných prohlášení připojených к závěrečnému aktu podepsanému téhož dne.

ÚPRAVY ZNĚNÍ DOHODY O STABILIZACI A PŘIDRUŽENI, VČETNĚ JEJICH PŘÍLOH A PROTOKOLŮ

ODDÍL II

PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY

Článek 2

Příloha I dohody o stabilizaci a přidružení se nahrazuje zněním přílohy I tohoto protokolu.

ODDÍL III

ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

Článek 3

Zemědělské produkty v užším smyslu

1. Příloha II a) dohody o stabilizaci a přidružení se nahrazuje zněním přílohy II tohoto protokolu.

2. Příloha II b) dohody o stabilizaci a přidružení se nahrazuje zněním přílohy III tohoto protokolu.

3. Příloha II c) dohody o stabilizaci a přidružení se nahrazuje zněním přílohy IV tohoto protokolu.

Článek 4

Produkty rybolovu

Příloha III dohody o stabilizaci a přidružení se nahrazuje zněním přílohy V tohoto protokolu.

Článek 5

Zpracované zemědělské produkty

Protokol 2 k dohodě o stabilizaci a přidružení se nahrazuje zněním přílohy VI tohoto protokolu.

ODDÍL IV

PRAVIDLA PŮVODU

Článek 6

Protokol 4 k dohodě o stabilizaci a přidružení se nahrazuje zněním přílohy VII tohoto protokolu.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

ODDÍL V

Článek 7

WTO

Albánská republika se zavazuje, že v souvislosti s tímto rozšířením Společenství nevznese žádný nárok, požadavek ani žalobu, ani nezmění ani nestáhne žádnou koncesi podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994).

Článek 8

Prokazování původu a správní spolupráce

1. Doklady o původu řádně vystavené Albánskou republikou nebo novým členským státem v rámci preferenčních dohod nebo autonomních ujednání uplatňovaných mezi nimi jsou v příslušných zemích přijímány za těchto podmínek:

a) získáním takového původu se uděluje preferenční celní zacházení na základě preferenčních celních opatření podle dohody o stabilizaci a přidružení;

b) doklad o původu a dopravní doklady byly vystaveny nejpozději den přede dnem přistoupení;

c) doklad o původu je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

Pokud bylo zboží procleno к dovozu v Albánské republice nebo v novém členském státě přede dnem přistoupení podle preferenčních dohod nebo autonomních ujednání uplatňovaných v té době mezi Albánskou republikou a novým členským státem, může být přijat i doklad o původu vystavený dodatečně v rámci těchto dohod nebo ujednání, je-li předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

2. Albánská republika a nové členské státy jsou oprávněny zachovat povolení, kterými byl v rámci preferenčních dohod nebo autonomních ujednání uplatňovaných mezi nimi udělen status „schválený vývozce“, a to za následujících podmínek:

a) takové ustanovení je rovněž obsaženo ve smlouvě uzavřené mezi Albánskou republikou a Společenstvím přede dnem přistoupení a

b) schválení vývozci se řídí platnými pravidly původu podle této dohody.

Taková povolení budou nejpozději do 1. ledna 2008 nahrazena novými povoleními vydanými podle podmínek dohody o stabilizaci a přidružení.

3. Žádosti o následné ověření dokladu o původu vystaveného v rámci preferenčních dohod nebo autonomních ujednání uvedených v odstavci 1 a 2 jsou přijímány příslušnými celními orgány Albánské republiky anebo členských států po dobu tří let od vystavení příslušného dokladu o původu a mohou být vydávány těmito orgány po dobu tří let od přijetí dokladu o původu předloženého těmto orgánům jako doklad pro dovozní prohlášení.

Článek 9

Zboží na cestě

1. Ustanovení dohody o stabilizaci a přidružení mohou být použita na zboží vyvážené z Albánské republiky do jednoho z nových členských států nebo z jednoho z nových členských států do Albánské republiky, které splňuje ustanovení protokolu 4 к dohodě o stabilizaci a přidružení a které bylo ke dni přistoupení převáženo nebo dočasně uskladněno v celním skladu nebo ve svobodném celním pásmu v Albánské republice nebo v novém členském státě.

2. V takových případech lze přiznat preferenční zacházení, bude-li celním orgánům dovážejícího státu do čtyř měsíců ode dne přistoupení předložen doldad o původu vystavený dodatečně celními orgány vyvážejícího státu.

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

ODDÍL VI

Článek 10

Tento protokol a jeho přílohy tvoří nedílnou součást dohody o stabilizaci a přidružení.

Článek 11

1. Tento protokol schválí Společenství, Rada Evropské unie jménem členských států a Albánská republika podle svých vlastních postupů.

2. Listiny o schválení se uloží u generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Článek 12

1. Tento protokol vstupuje v platnost týmž dnem jako dohoda o stabilizaci a přidružení, a to za předpokladu, že к uvedenému dni budou uloženy všechny listiny o schválení tohoto protokolu.

2. Pokud všechny listiny o schválení tohoto protokolu к tomuto dni uloženy nebudou, vstupuje protokol v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni uložení poslední listiny o schválení.

Článek 13

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a albánském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 14

Znění dohody o stabilizaci a přidružení včetně příloh a protokolů, které jsou její nedílnou součástí, a závěrečný akt s připojenými prohlášeními jsou sepsány jazyce bulharském a rumunském a tato znění mají stejnou platnost jako původní znění. Uvedená znění schválí smíšený výbor.


Съставено в Брюксел на деветнадесети ноември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

Geschehen zu Brussel am neunzehnten November zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Eγινε στις Βρυξέλλες, σπς δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addi diciannove novembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada deviņpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.

Maghmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta Novembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembre de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la nouäsprezece noiembrie douä mii opt.

V Bruseli devatnásteho novembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne devetnajstega novembra léta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.

Bërë në Bruksel në datë nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.

За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Gћall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Per Vendet Anëtare

За Европейската общност
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Gћall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstva
Za Evropské skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europ eiska gemenskapernas vägnar
Për Komunitetet Europiane

За Република Албания
Por la República de Albania
Za Albánskou republiku
På Republikken Albaniens vegne
Für die Republik Albanien
Albaania Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας
For the Republic of Albania
Pour la République d’Albanie
Per la Repubblica di Albania
Albānijas Republikas vārdā
Albanijos Respublikos vardu
Az Albán Köztársaság részéről
Gћar-Repubblika tal-Albanija
Voor de Republiek Albanie
W imieniu Republiki Albanii
Pela República da Albânia
Pentru República Albania
Za Albánsku republiku
Za Republiko Albanijo
Albánián tasavallan puolesta
För Republiken Albanien
Për Republikën e Shqipërosë

Poznámky pod čarou

2 Úř. věstník L 107, 28.4.2009, s. 1

3 Úř. věstník L 107, 28.4.2009, s. 164

4 Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé podepsaná dne 12. června 2006 v Lucemburku byla vyhlášena pod č. 57/2009 Sb.m.s.


Příloha I

ALBÁNSKÉ CELNÍ KONCESE PRO PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY SPOLEČENSTVÍ

PŘÍLOHA I

Příloha II

ALBÁNSKÉ CELNÍ KONCESE PRO PRIMÁRNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ
(podle čl. 27, odst. 3 písm. a))

PŘÍLOHA II

Příloha III

ALBÁNSKÉ CELNÍ KONCESE PRO PRIMÁRNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ
(podle čl. 27, odst. 3 písm. b))

PŘÍLOHA III

Příloha IV

ALBÁNSKÉ CELNÍ KONCESE PRO PRIMÁRNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ
(podle čl. 27, odst. 3 písm. c))

PŘÍLOHA IV

Příloha V

KONCESE SPOLEČENSTVÍ PRO RYBY A PRODUKTY RYBOLOVU POCHÁZEJÍCÍ Z ALBÁNIE

PŘÍLOHA V

Příloha VI

PROTOKOL 2 O OBCHODU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY MEZI ALBÁNIÍ A SPOLEČENSTVÍM

PŘÍLOHA VI

Příloha VII

PROTOKOL 4 O DEFINICI POJMU PŮVODNÍ PRODUKTY A O METODÁCH SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE PRO UPLATŇOVÁNÍ USTANOVENÍ TÉTO DOHODY MEZI SPOLEČENSTVÍM A ALBÁNSKOU REPUBLIKOU

PŘÍLOHA VII

Přesunout nahoru