Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 57/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé

Datum vyhlášení 17.07.2009
Uzavření smlouvy 12.06.2006
Platnost od 01.04.2009
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

HLAVA I - OBECNÉ ZÁSADY (Čl. 2 - Čl. 7)
HLAVA II - POLITICKÝ DIALOG (Čl. 8 - Čl. 11)
HLAVA IV - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ (Čl. 16 - Čl. 45)
HLAVA VIII - POLITIKY SPOLUPRÁCE (Čl. 86 - Čl. 111)
HLAVA IX - FINANČNÍ SPOLUPRÁCE (Čl. 112 - Čl. 115)
HLAVA III - OBECNÁ USTANOVENÍ (Čl. 15 - Čl. 16)
HLAVA III - ÚZEMNÍ POŽADAVKY (Čl. 12 - Čl. 14)
HLAVA V - PROKAZOVÁNÍ PŮVODU (Čl. 16 - Čl. 30)
HLAVA VII - CEUTA A MELILLA (Čl. 36 - Čl. 37)
HLAVA I - INFRASTRUKTURA (Čl. 4 - Čl. 6)
HLAVA III - SILNIČNÍ DOPRAVA (Čl. 11 - Čl. 18)

57

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. června 2006 byla v Lucemburku podepsána Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 135 dne 1. dubna 2009 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Podle článku 137 tato Dohoda nahradila dnem svého vstupu v platnost Dohodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Albánskou republikou o obchodu a obchodní a hospodářské spolupráci1, podepsanou dne 11. května 1992 v Bruselu.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ

mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

smluvní strany Smlouvy o založení Evropského společenství, Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii a Smlouvy o Evropské unii,

dále jen „členské státy“, a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ A EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

dále jen „Společenství“,

na jedné straně, a

ALBÁNSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Albánie“,

na straně druhé,

S OHLEDEM na pevné svazky mezi stranami a hodnoty, které sdílejí, na přání posílit tyto svazky a zavést úzké a trvalé vztahy založené na vzájemnosti a společném zájmu, které by měly umožnit Albánii dále posílit a rozšířit vztahy se Společenstvím a jeho členskými státy dříve zavedené se Společenstvím prostřednictvím dohody o obchodní a hospodářské spolupráci z roku 1992;

S OHLEDEM na význam této dohody v rámci procesu stabilizace a přidružení se zeměmi jihovýchodní Evropy při zavádění a konsolidaci stabilního evropského řádu založeného na spolupráci, jehož pilířem je Evropská unie, jakož i v rámci Paktu stability;

S OHLEDEM na závazek stran přispívat všemi prostředky k politické, hospodářské a institucionální stabilizaci v Albánii i v celé oblasti prostřednictvím rozvoje občanské společnosti a demokratizace, budování institucí a reformy veřejné správy, regionální obchodní integrace a posílení hospodářské spolupráce, široké spolupráce včetně spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, posílení vnitrostátní a regionální bezpečnosti;

S OHLEDEM na závazek stran rozšiřovat politické a hospodářské svobody jako samotný základ této dohody, jakož i na jejich závazek dodržovat lidská práva a právní stát, včetně práv osob patřících k národnostním menšinám, a demokratické zásady prostřednictvím systému mnoha politických stran se svobodnými a spravedlivými volbami;

S OHLEDEM na závazek stran plně provádět veškeré zásady a ustanovení Charty OSN, OBSE, zejména zásady a ustanovení Helsinského závěrečného aktu, závěrečných dokumentů konferencí z Madridu a Vídně, Pařížské charty pro novou Evropu a Paktu stability pro jihovýchodní Evropu, s cílem přispět k regionální stabilitě a spolupráci mezi zeměmi v regionu;

S OHLEDEM na závazek stran dodržovat zásady tržního hospodářství a připravenost Společenství přispět k hospodářským reformám v Albánii;

S OHLEDEM na závazek stran podporovat volný obchod v souladu s právy a povinnostmi vyplývajícími z WTO;

PŘEJÍCE SI zahájit pravidelný politický dialog o dvoustranných a mezinárodních otázkách společného zájmu, včetně regionálních aspektů, berouce v úvahu společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie;

S OHLEDEM na závazek stran bojovat proti organizované trestné činnosti a posílit spolupráci v boji proti terorismu na základě deklarace vydané na Evropské konferenci dne 20. října 2001;

PŘESVĚDČENY, že dohoda o stabilizaci a přidružení vytvoří nové ovzduší pro jejich hospodářské vztahy a zejména pro rozvoj obchodu a investic, jež jsou nezbytnými faktory hospodářské restrukturalizace a modernizace;

VĚDOMY SI závazku Albánie sblížit své právní předpisy v příslušných oblastech s právními předpisy Společenství a účinně je provádět;

VZHLEDEM k ochotě Společenství poskytnout rozhodující podporu pro provádění reforem a obnovy a použít veškeré dostupné nástroje v oblasti spolupráce a technické, finanční a hospodářské pomoci pro toto úsilí na souhrnném, orientačním a víceletém základě;

POTVRZUJÍCE, že ustanovení této dohody, která spadají do oblasti působnosti třetí části hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství, zavazují Spojené království a Irsko jako samostatné smluvní strany, a nikoli jako součást Evropského společenství, dokud Spojené království, popřípadě Irsko neoznámí Albánii, že začalo být vázáno jako součást Evropského společenství v souladu s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství. Totéž platí pro Dánsko v souladu s Protokolem o postavení Dánska připojeným k uvedeným smlouvám;

PŘIPOMÍNAJÍCE záhřebský summit, který vyzval k dalšímu upevnění vztahů mezi zeměmi, které se účastní procesu stabilizace a přidružení, a Evropskou unií, jakož i k prohloubení regionální spolupráce;

PŘIPOMÍNAJÍCE soluňský summit, který posílil proces stabilizace a přidružení jako rámec politiky vztahů Evropské unie k západobalkánským zemím a zdůraznil perspektivu jejich integrace do Evropské unie v závislosti na pokroku při reformách a na výsledcích každé z těchto zemí;

PŘIPOMÍNAJÍCE memorandum o porozumění o liberalizaci a usnadnění obchodu, podepsané v Bruselu dne 27. června 2001, kterým se Albánie spolu s dalším zeměmi regionu zavázaly dojednat síť dvoustranných dohod o volném obchodu s cílem zvýšit investiční atraktivitu regionu a podpořit perspektivu jeho začlenění do celosvětového hospodářství;

PŘIPOMÍNAJÍCE připravenost Evropské unie integrovat Albánii v co největší možné míře do hlavního politického a hospodářského proudu Evropy, jeho status jako možného kandidáta členství v EU na základě Smlouvy o Evropské unii a splnění kritérií, která definovala Evropská rada v červnu 1993, s výhradou úspěšného provádění této dohody, zejména s ohledem na regionální spolupráci,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

1. Zakládá se přidružení mezi Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Albánií na straně druhé.

2. Účelem tohoto přidružení je:

— podporovat úsilí Albánie o posílení demokracie a právního státu,

— přispět k politické, hospodářské a institucionální stabilitě Albánie a ke stabilitě daného regionu,

— poskytnout vhodný rámec pro politický dialog, který umožní rozvoj těsných politických vztahů mezi stranami,

— podporovat úsilí Albánie o rozvoj hospodářské a mezinárodní spolupráce, také prostřednictvím sblížení jeho právních předpisů s právními předpisy Společenství,

— podporovat úsilí Albánie o dokončení transformace na tržní hospodářství, podporovat harmonické hospodářské vztahy a postupně rozvíjet oblast volného obchodu mezi Společenstvím a Albánií,

— podporovat regionální spolupráci ve všech oblastech zahrnutých v této dohodě.

HLAVA I

OBECNÉ ZÁSADY

Článek 2

Dodržování demokracie a základních lidských práv, jak jsou vymezena především Všeobecnou deklarací lidských práv, Helsinským závěrečným aktem, Chartou Organizace spojených národů a Pařížskou chartou pro novou Evropu, úcta k zásadám mezinárodního práva a k právnímu státu, jakož i dodržování zásad tržního hospodářství vyjádřených v dokumentu Bonnské konference KBSE o hospodářské spolupráci, je základem vnitřní a zahraniční politiky stran a představuje zásadní prvek této dohody.

Článek 3

Mír a stabilita na mezinárodní i regionální úrovni a rozvoj dobrých sousedských vztahů hrají v procesu stabilizace a přidružení, uvedeném v závěrech Rady Evropské unie ze dne 21. června 1999, hlavní roli. Uzavření a provádění této dohody spadá do rámce závěrů Rady Evropské unie ze dne 29. dubna 1997 a je založeno na jednotlivých zásluhách Albánie.

Článek 4

Albánie se zavazuje udržovat a podporovat spolupráci a dobré sousedské vztahy s ostatními zeměmi regionu, včetně vhodné úrovně vzájemných koncesí týkajících se pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb, jakož i rozvoje projektů společného zájmu, zejména projektů týkajících se návratu uprchlíků a boje proti organizované trestné činnosti, korupci, praní peněz, nedovolené migraci a obchodu s lidmi. Tento závazek je klíčovým faktorem rozvoje vztahů a spolupráce mezi stranami, a přispívá tak k regionální stabilitě.

Článek 5

Strany potvrzují význam, který přikládají boji proti terorismu a provádění mezinárodních závazků v této oblasti.

Článek 6

Přidružení bude uskutečňováno postupně a bude plně uskutečněno v přechodném období nejvýše deseti let, rozděleného do dvou po sobě následujících etap.

Tyto dvě etapy se nevztahují na hlavu IV, pro kterou se v uvedené hlavě stanoví zvláštní harmonogram.

Účelem uvedeného rozdělení na dvě po sobě následující etapy je pečlivě přezkoumat plnění této dohody v polovině období. V oblasti sbližování právních předpisů a jejich vymáhání je cílem Albánie zaměřit se v první etapě pomocí specifických srovnávacích ukazatelů na základní prvky acquis popsané v hlavě VI.

Rada stabilizace a přidružení zřízená podle článku 116 pravidelně přezkoumá uplatňování této dohody a dosahování právních, správních, institucionálních a hospodářských reforem Albánií ve světle preambule a v souladu s obecnými zásadami stanovenými v této dohodě.

První etapa začne v den vstupu této dohody v platnost. Během pátého roku po dni vstupu této dohody v platnost Rada stabilizace a přidružení vyhodnotí pokrok dosažený Albánií a rozhodne o tom, zda je tento pokrok dostatečný pro přechod do druhé etapy, aby bylo dosaženo úplného přidružení. Rozhodne také, zda budou k řízení druhé etapy nezbytná zvláštní ustanovení.

Článek 7

Dohoda je plně slučitelná s odpovídajícími ustanoveními WTO, zejména článkem XXIV dohody GATT 1994 a článkem V dohody GATS, a bude prováděna způsobem, který je v souladu s uvedenými ustanoveními.

HLAVA II

POLITICKÝ DIALOG

Článek 8

1. V rámci této dohody mezi sebou strany dále rozvíjí politický dialog. Doprovází a upevňuje sblížení mezi Evropskou unií a Albánií a přispívá k vytváření pout solidarity a nových forem spolupráce mezi stranami.

2. Politický dialog má zejména podporovat

— plnou integraci Albánie do společenství demokratických národů a postupné sbližování s Evropskou unií,

— vzrůstající sbližování postojů stran k mezinárodním otázkám, též prostřednictvím případné výměny informací, zvláště k těm otázkám, které mohou mít pro strany podstatné důsledky,

— regionální spolupráci a rozvoj dobrých sousedských vztahů,

— společné názory na bezpečnost a stabilitu v Evropě, včetně spolupráce v oblastech, jichž se týká společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie.

3. Strany zastávají názor, že šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů do rukou státních i nestátních aktérů představuje jedno z nejzávažnějších ohrožení mezinárodní stability a bezpečnosti. Strany proto souhlasí s tím, že budou spolupracovat a přispívat k boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů prostřednictvím úplného dodržování a vnitrostátního provedení svých stávajících závazků v rámci mezinárodních smluv a dohod o odzbrojení a nešířeni zbraní hromadného ničení a ostatních příslušných mezinárodních závazků. Strany se dohodly, že toto ustanovení tvoří základní prvek této dohody a je součástí politického dialogu, který tyto prvky doprovází a upevňuje.
Strany se dále dohodly, že budou spolupracovat a přispívat k boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů tím, že

— přijmou opatření, aby podepsaly nebo ratifikovaly všechny ostatní příslušné mezinárodní nástroje nebo k nim přistoupily a aby je plně provedly,

— vytvoří účinný systém vnitrostátních kontrol vývozu, v jehož rámci budou prováděny kontroly vývozu a tranzitu zboží souvisejícího se zbraněmi hromadného ničení, včetně kontroly koncového použití technologií dvojího použití, pokud jde o zbraně hromadného ničení, a který bude obsahovat účinné postihy za porušení kontrol vývozu.

Politický dialog o této záležitosti může probíhat na regionální úrovni.

Článek 9

1. Politický dialog probíhá v rámci Rady stabilizace a přidružení, jež má obecnou odpovědnost za veškeré otázky, které si jí budou strany přát předložit.

2. Na žádost stran může politický dialog probíhat rovněž v těchto formách:

— tam, kde to je nutné, schůzky vyšších úředníků zastupujících Albánii na jedné straně a předsednictví Rady Evropské unie a Komisi na straně druhé,

— plné využívání všech diplomatických spojení mezi stranami, včetně vhodných kontaktů ve třetích zemích a v rámci Organizace spojených národů, OBSE, Rady Evropy a dalších mezinárodních fór,

— veškeré další prostředky, jež by představovaly užitečný příspěvek konsolidaci, rozvoji a posilování tohoto dialogu.

Článek 10

Politický dialog na parlamentní úrovni se uskuteční v rámci Parlamentního výboru stabilizace a přidružení zřízeného podle článku 122.

Článek 11

Politický dialog může probíhat v mnohostranném rámci a jako regionální dialog zahrnující ostatní země regionu.

HLAVA III

REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 12

V souladu se svým závazkem prosazovat mír a stabilitu a rozvoj dobrých sousedských vztahů bude Albánie aktivně podporovat regionální spolupráci. Společenství může rovněž podporovat projekty s regionálním nebo přeshraničním rozměrem prostřednictvím svých programů technické pomoci.

Kdykoliv bude mít Albánie v úmyslu posílit spolupráci s jednou ze zemí uvedených v článcích 13, 14 a 15, bude o tom informovat a bude konzultovat Společenství a jeho členské státy v souladu s hlavou X.

Albánie přezkoumá stávající dvoustranné dohody se všemi příslušnými zeměmi nebo uzavře nové dohody, aby se zajistila jejich slučitelnost se zásadami uvedenými v memorandu o porozumění o liberalizaci a usnadnění obchodu, podepsaném v Bruselu dne 27. června 2001.

Článek 13

Spolupráce s jinými zeměmi, jež podepsaly dohodu o stabilizaci a přidružení Albánie zahájí po podpisu této dohody jednání se zemí nebo zeměmi, které již podepsaly dohodu o stabilizaci a přidružení s cílem uzavřít úmluvu o regionální spolupráci, jejímž cílem je rozšířit rozsah spolupráce mezi dotyčnými zeměmi.

Hlavními prvky těchto úmluv jsou

— politický dialog,

— zřízení oblasti volného obchodu mezi stranami v souladu s odpovídajícími ustanoveními WTO,

— vzájemné koncese týkající se pohybu pracovníků, usazování, poskytování služeb, běžných plateb a pohybu kapitálu, jakož i ostatních politik souvisejících s pohybem osob na stejné úrovni jako v této dohodě,

— ustanovení o spolupráci v jiných oblastech, ať jsou uvedeny v této dohodě či nikoli, a zejména v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Tyto úmluvy podle potřeby obsahují ustanovení pro tvorbu nezbytných institucionálních mechanismů.

Tyto úmluvy budou uzavřeny do dvou let po dni vstupu této dohody v platnost. Připravenost Albánie uzavřít takovéto úmluvy bude podmínkou dalšího rozvoje vztahů mezi Albánií a Evropskou unií.

Albánie zahájí podobná jednání se zbývajícími zeměmi regionu poté, co tyto země podepíší dohodu o stabilizaci a přidružení.

Článek 14

Spolupráce s ostatními zeměmi, jichž se týká proces stabilizace a přidružení Albánie se zapojí do regionální spolupráce s ostatními zeměmi, jichž se týká proces stabilizace a přidružení, v některých nebo ve všech oblastech spolupráce zahrnutých v této dohodě, a zejména v oblastech společného zájmu. Tato spolupráce bude slučitelná se zásadami a cíli této dohody.

Článek 15

Spolupráce se zeměmi kandidujícími na přistoupení k Evropské unii

1. Albánie může podporovat svoji spolupráci s jakoukoli zemí kandidující na přistoupení k Evropské unii a může s ní uzavřít úmluvu o regionální spolupráci v jakékoli oblasti spolupráce zahrnuté v této dohodě. Taková smlouva by měla mít za cíl umožnit postupně sladit dvoustranné vztahy mezi Albánií a uvedenou zemí s odpovídající oblastí vztahů mezi Společenstvím a jeho členskými státy a uvedenou zemí.

2. Albánie zahájí jednání s Tureckem s cílem uzavřít na vzájemně výhodném základě dohodu o vytvoření zóny volného obchodu mezi těmito dvěma stranami v souladu s článkem XXIV dohody GATT a o liberalizaci usazování a poskytování služeb mezi nimi na úrovni rovnocenné úrovni této dohody v souladu s článkem V dohody GATS.
Tato jednání se zahájí co nejdříve, aby mohla být taková dohoda uzavřena před uplynutím přechodného období uvedeného v čl. 16 odst. 1.

HLAVA IV

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Článek 16

1. Během období nejdéle deseti let ode dne vstupu této dohody v platnost Společenství a Albánie postupně vytvoří oblast volného obchodu v souladu s touto dohodou a ve shodě s dohodami GATT 1994 a WTO. Přitom zohlední níže uvedené zvláštní požadavky.

2. Na klasifikaci zboží při obchodu mezi oběma stranami se použije kombinovaná nomenklatura zboží.

3. U všech produktů se základní clo, na které se vztahují postupná snižování podle této dohody, rovná clu skutečně platnému erga omnes ke dni, který předchází podpisu této dohody.

4. Snížená cla, která bude Albánie uplatňovat, vypočtená podle ustanovení této dohody, se zaokrouhlí na celá čísla za použití běžných aritmetických zásad. Čísla, která mají za desetinnou čárkou méně než 50 (včetně), se zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo, a čísla, která mají za desetinnou čárkou více než 50 (včetně), se zaokrouhlí nahoru na nejbližší celé číslo.

5. Veškeré snížení cla platné po podpisu této dohody podle zásady erga omnes, zejména snížení přijaté během celních vyjednávání v rámci WTO, nahrazují základní cla podle odstavce 3 ode dne platnosti těchto snížených sazeb.

6. Společenství a Albánie si navzájem sdělí svá základní cla.

KAPITOLA I

Průmyslové výrobky

Článek 17

1. Tato kapitola se vztahuje na produkty pocházející ze Společenství nebo Albánie, které jsou uvedeny v kapitolách 25 až 97 kombinované nomenklatury, s výjimkou produktů uvedených v příloze I odst. 1 bodu ii) Dohody o zemědělství (GATT 1994).

2. Obchod s produkty uvedenými ve Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii mezi stranami se uskutečňuje v souladu s uvedenou smlouvou.

Článek 18

1. Dovozní cla na produkty pocházející z Albánie do Společenství se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

2. Množstevní omezení dovozu do Společenství a opatření s rovnocenným účinkem se u produktů pocházejících z Albánie zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

Článek 19

1. Dovozní cla Albánie na zboží pocházející ze Společenství, kromě zboží uvedeného v příloze I, se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

2. Dovozní cla Albánie na zboží pocházející ze Společenství, které je uvedeno v příloze I, se postupně snižují v souladu s tímto harmonogramem:

— v den vstupu této dohody v platnost se cla sníží na 80 % základního cla,

— k 1. lednu prvního roku po dni vstupu této dohody v platnost se cla sníží na 60 % základního cla,

— k 1. lednu druhého roku po dni vstupu této dohody v platnost se cla sníží na 40 % základního cla,

— k 1. lednu třetího roku po dni vstupu této dohody v platnost se cla sníží na 20 % základního cla,

— k 1. lednu čtvrtého roku po dni vstupu této dohody v platnost se cla sníží na 10 % základního cla,

— k 1. lednu pátého roku po dni vstupu této dohody v platnost se zbývající cla zrušují.

3. Množstevní omezení dovozu do Albánie a opatření s rovnocenným účinkem se u zboží pocházejícího ze Společenství zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

Článek 20

Dnem vstupu této dohody v platnost zrušují Společenství a Albánie ve vzájemném obchodu všechny poplatky s účinkem rovnocenným dovozním clům.

Článek 21

1. Dnem vstupu této dohody v platnost zrušují Společenství a Albánie veškerá vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem.

2. Dnem vstupu této dohody v platnost zrušují Společenství a Albánie veškerá vzájemná množstevní omezení vývozu a opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 22

Albánie prohlašuje, že je připravena snížit svá cla v obchodu se Společenstvím rychleji, než je stanoveno v článku 19, pokud to umožní jeho celková hospodářská situace a stav daného hospodářského odvětví.

Rada stabilizace a přidružení za tímto účelem provede analýzu situace a předloží doporučení.

Článek 23

Protokol 1 stanoví opatření, která se použijí na výrobky ze železa a oceli kapitol 72 a 73 kombinované nomenklatury.

KAPITOLA II

Zemědělství a rybolov

Článek 24

Definice

1. Tato kapitola se vztahuje na obchod se zemědělskými produkty a produkty rybolovu pocházejícími ze Společenství nebo Albánie.

2. Pojem „zemědělské produkty a produkty rybolovu“ se vztahuje na produkty uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury a produkty uvedené v příloze I odst. 1 bodu ii) Dohody o zemědělství (GATT 1994).

3. Tato definice zahrnuje ryby a produkty rybolovu uvedené v kapitole 3, číslech 1604 a 1605 a položkách 0511 91, 2301 20 00 a 1902 20 10.

Článek 25

Protokol 2 stanoví právní úpravu obchodování se zpracovanými zemědělskými produkty v něm uvedenými.

Článek 26

1. Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství zrušuje veškerá množstevní omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem u zemědělských produktů a produktů rybolovu pocházejících z Albánie.

2. Dnem vstupu této dohody v platnost Albánie zrušuje veškerá množstevní omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem u zemědělských produktů a produktů rybolovu pocházejících ze Společenství.

Článek 27

Zemědělské produkty

1. Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství zrušuje dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem na dovoz zemědělských produktů pocházejících z Albánie jiných než čísel 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 a 2204 kombinované nomenklatury.
U produktů kapitol 7 a 8 kombinované nomenklatury, pro které společný celní sazebník stanoví použití valorických a specifických cel, se odstraňování cla vztahuje pouze na valo-rickou část cla.

2. Dnem vstupu této dohody v platnost přizná Společenství nulové dovozní clo u produktů pocházejících z Albánie dovážených do Společenství a patřících do čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury v rámci limitu roční celní kvóty 1000 tun.

3. Dnem vstupu této dohody v platnost Albánie

a) zrušuje dovozní cla na některé zemědělské produkty pocházející ze Společenství uvedené v příloze Ha;

b) postupně sníží dovozní cla na některé zemědělské produkty pocházející ze Společenství uvedené v příloze lib v souladu s harmonogramem podle této přílohy platným pro jednotlivé produkty;

c) zrušuje dovozní cla na některé zemědělské produkty pocházející ze Společenství uvedené v příloze líc v rámci celních kvót stanovených v této příloze pro jednotlivé produkty.

4. Právní úprava obchodování s vínem a lihovinami bude stanovena v protokolu 3.

Článek 28

Ryby a produkty rybolovu

1. Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství zcela zruší cla na ryby a produkty rybolovu pocházející z Albánie jiné než uvedené v příloze III. Na produkty uvedené v příloze III se vztahují ustanovení této přílohy.

2. Dnem vstupu této dohody Albánie zruší veškeré poplatky s účinkem rovnocenným clu a zcela zruší cla na ryby a produkty rybolovu pocházející ze Společenství.

Článek 29

S ohledem na objem obchodu se zemědělskými a produkty rybolovu mezi stranami, jejich zvláštní citlivost, pravidla společné politiky Společenství a albánské politiky zemědělství a rybolovu, vzhledem k významu zemědělství a rybolovu pro albánské hospodářství a s ohledem na důsledky mnohostranných obchodních jednání v rámci WTO přezkoumají Společenství a Albánie v Radě stabilizace a přidružení nejpozději do šesti let po dni vstupu této dohody v platnost produkt po produktu, na řádném a vzájemném základě možnosti udělení dalších vzájemných koncesí s cílem provést větší liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu.

Článek 30

Touto kapitolou není nijak dotčeno jednostranné použití výhodnějších opatření jednou nebo druhou stranou.

Článek 31

Bez ohledu na jiná ustanovení této dohody, a zejména články 38 a 43, zahájí obě strany neprodleně konzultace s cílem nalézt vhodné řešení, způsobí-li dovoz produktů pocházejících z jedné ze stran, které jsou předmětem koncesí podle článků 25, 27 a 28, s ohledem na zvláštní citlivost zemědělských a rybářských trhů, vážné narušení trhů nebo domácích regulačních mechanismů druhé strany. Do nalezení takového řešení může dotčená strana přijmout příslušná opatření, která považuje za nezbytná.

KAPITOLA III

Společná ustanovení

Článek 32

Tato kapitola se vztahuje na obchod se všemi produkty mezi stranami, není-li zde nebo v protokolech 1, 2 nebo 3 stanoveno jinak.

Článek 33

Status quo

1. Dnem vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi Společenstvím a Albánií nezavádějí žádná nová dovozní nebo vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem ani se nezvyšují stávající cla nebo poplatky.

2. Dnem vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi Společenstvím a Albánií nezavádějí žádná nová množstevní omezení dovozu nebo vývozu nebo opatření s rovnocenným účinkem ani se nezpřísňují stávající omezení.

3. Aniž jsou dotčeny koncese udělené podle článku 26, neomezují odstavce 1 a 2 tohoto článku nijak provádění odpovídajících zemědělských politik Albánie a Společenství nebo přijímání opatření v rámci těchto politik, není-li jimi ovlivněn dovozní režim podle příloh II a III.

Článek 34

Zákaz daňové diskriminace

1. Strany se zdrží jakýchkoliv vnitřních daňových opatření nebo postupů a zruší případná stávající opatření a postupy, které přímo nebo nepřímo diskriminují produkty jedné strany vzhledem k podobným produktům pocházejícím z území druhé strany.

2. Produkty vyvezené na území jedné ze smluvních stran nesmí být zvýhodněny vrácením vnitřní nepřímé daně nad rámec nepřímé daně, jež na ně byla uvalena.

Článek 35

Ustanovení o zrušení dovozních cel se rovněž vztahují na cla daňové povahy.

Článek 36

Celní unie, oblasti volného obchodu, přeshraniční ujednání

1. Tato dohoda nebrání zachování nebo zřizování celních unií, oblastí volného obchodu nebo režimů příhraničního obchodu, pokud nemění obchodní úpravy stanovené touto dohodou.

2. Během přechodných období podle článku 19 se tato dohoda nedotýká provádění zvláštních preferenčních režimů pro pohyb zboží, které byly stanoveny v příhraničních dohodách uzavřených dříve mezi jedním nebo více členskými státy a Albánií, nebo které vyplývají z dvoustranných dohod uvedených v hlavě III, jež uzavřela Albánie na podporu regionálního obchodu.

3. V rámci Rady stabilizace a přidružení se mezi stranami uskuteční konzultace o dohodách uvedených v odstavci 1 a 2 tohoto článku a na vyžádání i o ostatních významných otázkách týkajících se jejich obchodní politiky vůči třetím zemím. Takové konzultace se uskuteční zejména v případě přistoupení třetí země ke Společenství, s cílem zohlednit vzájemné zájmy Společenství a Albánie uvedené v této dohodě.

Článek 37

Dumping a subvencování

1. Žádné z ustanovení v této dohodě nebrání stranám přijmout ochranná obchodní opatření podle odstavce 2 tohoto článku a článku 38.

2. Pokud jedna ze smluvních stran zjistí, že v obchodu s druhou stranou dochází k dumpingu nebo napadnutelnému subvencování, může přijmout vhodná protiopatření v souladu s Dohodou o provádění článku VI dohody GATT 1994 a Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních a svými souvisejícími vnitrostátními právními předpisy.

Článek 38

Obecná ochranná doložka

1. Strany uplatní ustanovení článku XIX GATT 1994 a Dohody WTO o ochranných opatřeních.

2. Dováží-li se produkt jedné strany na území druhé strany v takovém množství a za takových podmínek, že působí nebo hrozí způsobit

— vážnou újmu domácímu průmyslu s podobnými nebo přímo soutěžícími produkty na území dovážející strany nebo

— vážné narušení narušení kteréhokoli hospodářského odvětví nebo obtíže, které by mohly vyústit ve vážné zhoršení hospodářské situace v některém regionu dovážející strany,

může dovážející strana přijmout vhodná opatření za podmínek a v souladu s postupy podle tohoto článku.

3. Dvoustranná ochranná opatření zaměřená na dovoz z druhé strany nepřesahují rámec nutný k nápravě vzniklých obtíží a obvykle spočívají v pozastavení dalšího snižování celních sazeb stanovených touto dohodou pro dotyčný produkt nebo ve zvýšení celní sazby pro takový produkt do maximální výše odpovídající sazbě podle doložky nejvyšších výhod (DNV) vztahující se na tento produkt. Opatření obsahují jasnou formulaci o postupném zrušení těchto opatření nejpozději ke konci stanoveného období a nesmí se přijímat na dobu delší než jeden rok. Ve velmi výjimečných případech mohou být přijata opatření nejdéle na tři roky. Pro dovoz produktu, na který se dříve vztahovala tato opatření, se ochranná opatření nepoužijí po dobu nejméně tří let od zrušení těchto opatření.

4. V případech uvedených v tomto článku, před přijetím opatření v něm stanovených, nebo co nejdříve v případech podle odst. 5 písm. b), předá Společenství nebo Albánie Radě stabilizace a přidružení všechny významné údaje, aby bylo možno najít řešení přijatelné pro obě strany.

5. Při uplatňování výše uvedených odstavců se použijí tato ustanovení:

a) o obtížích vzniklých na základě situace podle tohoto článku je informována Rada stabilizace a přidružení, která je prověří a může přijmout jakákoli rozhodnutí potřebná pro jejich odstranění.

Nepřijme-li Rada stabilizace a přidružení nebo vyvážející strana rozhodnutí, které tyto obtíže odstraní, nebo není-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do 30 dnů od přednesení této záležitosti Radě stabilizace a přidružení, může dovážející strana přijmout vhodná opatření pro odstranění tohoto problému v souladu s tímto článkem. Při výběru ochranných opatření je dána přednost takovým opatřením, která co nejméně naruší fungování ujednání podle této dohody. Ochranná opatření uplatněná v souladu s článkem XIX GATT a Dohody WTO o ochranných opatřeních zachovají úroveň/rozpětí preference přiznané podle této dohody;

b) v případech, kdy je v důsledku výjimečných a naléhavých okolností, které vyžadují okamžitá opatření, znemožněno předběžné informování nebo přezkoumání, může dotyčná strana v situacích uvedených v tomto článku neprodleně použít předběžná opatření potřebná k nápravě této situace a neprodleně to o nich informuje druhou stranu.

Ochranná opatření se okamžitě oznámí Radě stabilizace a přidružení a jsou předmětem pravidelných konzultací tohoto orgánu, zejména s ohledem na stanovení harmonogramu jejich zrušení v co nejkratší lhůtě, kterou umožní okolnosti.

6. Zavede-li Společenství nebo Albánie pro produkty, které by mohly způsobit potíže uvedené v tomto článku, správní postup, jehož cílem je rychlé poskytování informací o vývoji obchodních toků, informuje o tom druhou stranu.

Článek 39

Doložka pro případ nedostatku

1. V případech, kdy dodržování této hlavy vede ke

a) kritickému nedostatku potravin nebo jiných produktů důležitých pro vyvážející stranu nebo hrozbě takového nedostatku nebo

b) zpětnému vývozu do třetí země v případě produktu, na který uplatňuje vyvážející strana množstevní omezení vývozu, vývozní cla nebo opatření či poplatky s rovnocenným účinkem, a kdy situace uvedené výše působí nebo pravděpodobně způsobí velké obtíže pro vyvážející stranu,

může tato strana přijmout vhodná opatření za podmínek a v souladu s postupy podle tohoto článku.

2. Při výběru opatření musí být dána přednost takovým opatřením, která co nejméně naruší fungování této dohody. Taková opatření se nepoužívají způsobem, který by tam, kde platí rovné podmínky, představoval svévolnou nebo neodůvodněnou diskriminaci nebo skryté omezování obchodu, a zrušují se, jakmile okolnosti přestanou opravňovat jejich udržování.

3. Před přijetím opatření stanovených v odstavci 1 nebo co nejdříve v případech, na které se vztahuje odstavec 4, předá Společenství či Albánie Radě stabilizace a přidružení veškeré významné údaje, aby bylo možno najít řešení přijatelné pro obě strany. Strany se mohou v Radě stabilizace a přidružení dohodnout na jakýchkoli opatřeních nutných pro odstranění obtíží. Není-li do 30 dnů od předložení případu Radě stabilizace a přidružení dosaženo dohody, může vyvážející strana použít při vývozu dotyčného produktu opatření podle tohoto článku.

4. V případech, kdy je v důsledku výjimečných a naléhavých okolností, které vyžadují okamžitá opatření, vyloučeno předběžné oznámení nebo přezkoumání, může Společenství nebo Albánie neprodleně uplatnit předběžná opatření potřebná k nápravě této situace a neprodleně o nich informuje druhou stranu.

5. Jakákoli opatření podle tohoto článku se okamžitě oznámí Radě stabilizace a přidružení a jsou předmětem pravidelných konzultací v rámci tohoto orgánu, zejména za účelem stanovení harmonogramu jejich odstranění v co nejkratší lhůtě, kterou umožní okolnosti.

Článek 40

Státní monopoly

Albánie postupně upraví státní monopoly obchodní povahy tak, aby zajistila, že na konci čtyřletého období po vstupu této dohody v platnost bude vyloučena jakákoli diskriminace mezi státními příslušníky členských států a Albánie, pokud jde o podmínky nákupu a uvádění zboží na trh. Rada stabilizace a přidružení je informována o opatřeních přijatých za tímto účelem.

Článek 41

Není-li v této dohodě stanoveno jinak, stanoví protokol 4 pravidla původu pro uplatňování této dohody.

Článek 42

Přípustná omezení

Touto dohodou nejsou vyloučeny zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží z důvodu veřejné morálky, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, ochrany zdraví a lidského života a života zvířat nebo rostlin, ochrany přírodních zdrojů, ochrany národního bohatství s uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotou nebo ochrany duševního, průmyslového nebo obchodního vlastnictví nebo opatření týkajících se zlata a stříbra. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi stranami.

Článek 43

1. Strany souhlasí s tím, že pro provedení a kontrolu preferenčního zacházení přiznaného v rámci této hlavy je nezbytná správní spolupráce, a zdůrazňují svou vůli potírat nesrovnalosti a podvody v celních a souvisejících záležitostech.

2. Zjistí-li strana na základě objektivních informací, že nebyla poskytnuta správní spolupráce nebo že došlo k nesrovnalostem nebo podvodu v rámci této hlavy, může dotčená strana dočasně pozastavit příslušné preferenční zacházení s dotčenými produkty v souladu s tímto článkem.

3. Pro účely tohoto článku se neposkytnutím správní spolupráce rozumí mimo jiné toto:

a) nejsou-li opakovaně dodrženy povinnosti ověřit status původu dotčených produktů;

b) je-li následné ověření dokladu o původu zboží nebo sdělení výsledků tohoto ověření opakovaně odmítnuto nebo zbytečně zdržováno;

c) je-li udělení povolení ke kontrole správní spolupráce za účelem ověření pravosti dokladů nebo správnosti údajů důležitých pro přiznání daného preferenčního zacházení opakovaně odmítnuto nebo zbytečně zdržováno.

Pro účely tohoto článku se může jednat o nesrovnalosti nebo podvod mimo jiné v případě, že bez uspokojivého vysvětlení dojde k rychlému nárůstu dovozu zboží, který překračuje obvyklou úroveň výrobní a vývozní kapacity druhé strany a souvisí s objektivními informacemi týkajícími se nesrovnalostí nebo podvodu.

4. Použití dočasného pozastavení je podmíněno následujícími podmínkami:

a) strana, která zjistila na základě objektivních informací, že nebyla poskytnuta správní spolupráce nebo že došlo k nesrovnalostem nebo podvodu, oznámí své zjištění společně s objektivními informacemi bez zbytečného odkladu Výboru stabilizace a přidružení a zahájí na základě všech příslušných informací a objektivních zjištění konzultace s Výborem stabilizace a přidružení s cílem dosáhnout řešení přijatelného pro obě strany;

b) pokud strany zahájily konzultace v rámci Výboru stabilizace a přidružení a nepodařilo se jim dohodnout na přijatelném řešení do tří měsíců od oznámení daných skutečností, může dotčená strana dočasně pozastavit příslušné preferenční zacházení s dotčenými produkty. Toto dočasné pozastavení se bez zbytečného odkladu oznámí Výboru stabilizace a přidružení;

c) dočasná pozastavení podle tohoto článku se omezí na dobu nezbytně nutnou pro ochranu finančních zájmů dotčené strany. Jejich délka nepřesáhne dobu šesti měsíců, kterou lze obnovit. Dočasná pozastavení se ihned po jejich přijetí oznámí Výboru stabilizace a přidružení. Budou předmětem pravidelných konzultací v rámci Výboru stabilizace a přidružení, zejména s ohledem na jejich ukončení, jakmile přestanou existovat podmínky pro jejich uplatňování.

5. Současně s oznámením Výboru stabilizace a přidružení podle odst. 4 písm. a) zveřejní dotčená strana oznámení pro dovozce ve své sbírce zákonů. V oznámení pro dovozce se uvede, že se v souvislosti s dotčeným produktem na základě objektivních informací zjistilo neposkytnutí správní spolupráce nebo nesrovnalosti nebo podvod.

Článek 44

Pokud se příslušné orgány při řádné správě preferenčního systému vývozu, a zejména při uplatňování ustanovení protokolu 4 o definici pojmu „původních produktů“ a o metodách správní spolupráce, zmýlí a tato chyba má dopady na dovozní cla, může strana, která je těmito dopady dotčena, požádat Radu stabilizace a přidružení, aby prozkoumala možnosti přijetí všech vhodných opatření za účelem vyřešení této situace.

Článek 45

Prováděním této dohody není dotčeno uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy.

HLAVA V

POHYB PRACOVNÍKŮ, USAZOVÁNÍ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, BĚŽNÉ PLATBY A POHYB KAPITÁLU

KAPITOLA I

Pohyb pracovníků

Článek 46

1. S výhradou podmínek a úprav platných v jednotlivých členských státech:

— zacházení poskytované pracovníkům albánské státní příslušnosti, kteří jsou legálně zaměstnáni na území členského státu, je prosté jakékoli diskriminace založené na státní příslušnosti, pokud se týká pracovních podmínek, odměňování nebo propouštění v porovnání s vlastními státními příslušníky tohoto členského státu,

— pro pracovníka, který je legálně zaměstnán na území členského státu, s výjimkou sezónních pracovníků a pracovníků, na něž se vztahují dvoustranné dohody ve smyslu článku 47, pokud tyto dohody nestanoví jinak, platí, že jeho manžel(ka) a děti mají přístup na trh pracovních sil tohoto členského státu po dobu povoleného pracovního pobytu tohoto pracovníka.

2. Albánie poskytne, s výhradou svých platných podmínek a úprav, zacházení uvedené v odstavci 1 pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jeho území, jakož i jejich manželovi nebo manželce a dětem, které legálně pobývají v uvedené zemi.

Článek 47

1. S ohledem na situaci na trhu pracovních sil v členských státech, podle jeho právních předpisů a s ohledem na pravidla, jež v členských státech platí v oblasti pohybu pracovníků:

— stávající prostředky přístupu k zaměstnání pro albánské pracovníky poskytované členskými státy na základě dvoustranných dohod by měly být zachovány, a bude-li to možné, zlepšeny,

— ostatní členské státy zváží možnost uzavřít podobné dohody.

2. Rada stabilizace a přidružení posoudí poskytnutí dalších zlepšení včetně prostředků přístupu k odborné přípravě, v souladu s pravidly a postupy platnými v členských státech a se zřetelem k situaci na trhu pracovních sil v členských státech a ve Společenství.

Článek 48

1. Budou stanovena pravidla pro součinnost systémů sociálního zabezpečení pracovníků albánské státní příslušnosti, legálně zaměstnaných na území členského státu, a jejich rodinných příslušníků, kteří zde legálně sídlí. Za tímto účelem se rozhodnutím Rady stabilizace a přidružení, které by nemělo ovlivnit žádná práva a povinnosti vyplývající z dvoustranných dohod, pokud tyto dohody stanoví výhodnější zacházení, provedou tato opatření:

— veškeré doby pojištění, zaměstnání nebo bydlení, které tito pracovníci získají v různých členských státech, se pro účely výplaty důchodů a anuit starobních, invalidních a pro případ smrti a pro účely zdravotní péče o takové pracovníky a jejich rodinné příslušníky sečtou,

— jakékoli důchody nebo anuity starobní, pro případ smrti, v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nebo invalidity z nich vyplývající, s výjimkou bezpříspěvkových požitků, jsou volně převoditelné v kursu použitelném podle právních předpisů dlužného členského státu nebo států,

— dotyční pracovníci dostávají rodinné přídavky pro své rodinné příslušníky uvedené výše.

2. Albánie poskytne pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jeho území, a jejich rodinným příslušníkům, kteří tam legálně pobývají, zacházení podobné tomu, jež je uvedeno ve druhé a třetí odrážce odstavce 1.

KAPITOLA II

Usazování

Článek 49

Pro účely této dohody se

a) „společností Společenství“ nebo „albánskou společností“ rozumí společnost, která byla založena v souladu s právními předpisy členského státu nebo Albánie a která má své sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovnu na území Společenství nebo Albánie.

Pokud však společnost založená v souladu s právními předpisy členského státu nebo Albánie měla na území Společenství nebo Albánie pouze své sídlo, považuje se za společnost Společenství nebo albánskou společnost, pokud má její činnost skutečnou a nepřetržitou vazbu na hospodářství jednoho z členských států nebo Albánie;

b) „dceřinou společností“ rozumí společnost, která je první společností účinně ovládána;

c) „pobočkou“ společnosti rozumí provozovna, která nemá právní subjektivitu, budí dojem trvalosti, např. jako rozšíření mateřského subjektu, má své vedení a je materiálně vybavena pro sjednávání obchodů se třetími stranami, takže tyto strany, ačkoli vědí, že v případě potřeby existuje právní vazba s mateřským subjektem, jehož správní ústředí se nachází v zahraničí, nemusejí jednat přímo s tímto mateřským subjektem, ale mohou uzavírat obchodní transakce v provozovně, která je rozšířením mateřského subjektu;

d) „usazováním“ rozumí:

i) pokud jde o státní příslušníky, právo vykonávat ekonomickou činnost jako osoby samostatně výdělečně činné a zakládat podniky, zvláště společnosti, které účinně ovládají. Samostatně výdělečná činnost a provozování obchodních podniků nezahrnuje hledání nebo přijímání zaměstnání na trhu práce ani právo na přístup na trh práce druhé strany. Tato kapitola se nevztahuje na osoby, které nejsou výlučně osobami samostatně výdělečně činnými,

ii) pokud jde o společnosti Společenství nebo albánské společnosti, právo vykonávat ekonomické činnosti prostřednictvím zakládání dceřiných společností a poboček v Albánii nebo ve Společenství;

e) „činností“ rozumí provozování ekonomických činností;

f) „ekonomickými činnostmi“ rozumějí činnosti zejména průmyslové, obchodní a profesní povahy a výkon svobodných povolání;

g) „státním příslušníkem Společenství“ nebo „albánským státním příslušníkem“ rozumí fyzická osoba, která je státním příslušníkem některého z členských států nebo Albánie;

h) rozumí, že pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, včetně intermodální dopravy zahrnující úsek na moři, státní příslušníci členských států nebo Albánie usazení mimo Společenství nebo Albánii a společnosti provozující lodní dopravu usazené mimo Společenství nebo Albánii a ovládané státními příslušníky členského státu nebo albánskými státními příslušníky rovněž požívají výhod této kapitoly a kapitoly III této hlavy, pokud jsou jejich plavidla registrována v tomto členském státě nebo v Albánii, v souladu s jejich příslušnými právními předpisy;

i) „finančními službami“ rozumí činnosti popsané v příloze IV. Rada stabilizace a přidružení může rozsah této přílohy rozšířit nebo změnit.

Článek 50

1. Albánie usnadní společnostem a státním příslušníkům Společenství zahajování činnosti na svém území. Za tím účelem ode dne vstupu této dohody v platnost poskytuje:

i) pokud jde o usazování společností Společenství, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované vlastním společnostem nebo společnostem třetích zemí, podle toho, co je výhodnější, a

ii) pokud jde o činnost dceřiných společností a poboček společností Společenství poté, co se usadí v Albánii, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované vlastním společnostem nebo pobočkám či dceřiným společnostem a pobočkám společností třetích zemí, podle toho, co je výhodnější.

2. Strany nepřijmou žádná nová pravidla nebo opatření, která zavádějí diskriminaci, pokud jde o usazování a činnost společností Společenství nebo albánských společností na jejich území, ve srovnání se svými vlastními společnostmi.

3. Dnem vstupu této dohody v platnost poskytuje Společenství a jeho členské státy,

i) pokud jde o usazování albánských společností Společenství, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované členskými státy vlastním společnostem nebo společnostem třetích zemí, podle toho, co je výhodnější,

ii) pokud jde o činnost dceřiných společností a poboček albánských společností poté, co se usadí na jejich území, zacházení, které není méně výhodné, než je zacházení poskytované členskými státy vlastním společnostem nebo pobočkám či dceřiným společnostem a pobočkám společností třetích zemí usazeným na jejich území, podle toho, co je výhodnější.

4. Pět let po dni vstupu této dohody v platnost Rada stabilizace a přidružení stanoví úpravu pro rozšíření výše uvedených ustanovení o usazování státních příslušníků obou stran této dohody za účelem vykonávání ekonomické činnosti jako osoby samostatně výdělečně činné.

5. Bez ohledu na tento článek

a) dceřiné společnosti a pobočky společností Společenství mají právo od vstupu této dohody v platnost používat a pronajímat nemovitosti v v Albánii;

b) dceřiné společnosti společností Společenství mají rovněž právo nabývat a užívat majetková práva k nemovitostem jako albánské společnosti, a pokud jde o veřejný majetek nebo majetek společného zájmu, s výjimkou přírodních zdrojů, zemědělské půdy a lesů, mají stejná práva jako albánské společnosti, jsou-li tato práva nezbytná k výkonu ekonomických činností, pro než jsou založeny. Sedm let po vstupu této dohody v platnost Rada stabilizace a přidružení stanoví úpravy pro rozšíření práv podle tohoto odstavce na vyňaté sektory.

Článek 51

1. S výhradou článku 50, s výjimkou finančních služeb popsaných v příloze IV, může každá strana regulovat usazování a činnost společností a státních příslušníků na svém území do té míry, pokud tato regulace nediskriminuje společnosti a státní příslušníky druhé strany ve srovnání se svými vlastními společnostmi a státními příslušníky.

2. Pokud jde o finanční služby, bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této dohody není dotčeno právo stran přijímat opatření z důvodů opatrnosti, včetně ochrany investorů, depozitářů, pojištěnců nebo fiduciářů, nebo zajistit integritu a stabilitu finančního systému. Strany tato opatření nepoužijí jako prostředek k vyhýbání se svým povinnostem podle této dohody.

3. Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat jako povinnost kterékoli ze stran zveřejnit informace o obchodech a účetnictví jednotlivých zákazníků nebo jakékoli důvěrné nebo vlastnické informace ve vlastnictví veřejných subjektů.

Článek 52

1. Aniž by byla dotčena Mnohostranná dohoda o vytvoření Evropského společného leteckého prostoru (ECAA), tato kapitola se nepoužije na služby v letecké dopravě, vnitrozemské vodní dopravě a námořní kabotážní dopravě.

2. Rada stabilizace a přidružení může vydávat doporučení pro zlepšení usazování a činností v oblastech uvedených v odstavci 1.

Článek 53

1. Ustanovení článků 50 a 51 nebrání stranám použít zvláštní pravidla ohledně zřizování a provozování poboček a obchodních zastoupení společností druhé strany na svém území v případě, že nejsou zapsány v obchodním rejstříku první strany, kdy jsou tato pravidla odůvodněna právními nebo technickými rozdíly mezi takovými pobočkami a obchodními zastoupeními ve srovnání s pobočkami a obchodními zastoupeními společností zapsaných v obchodním rejstříku na jejím území, nebo kdy jsou v případě finančních služeb odůvodněna opatrností.

2. Rozdíl v zacházení nepřesáhne rámec toho, co je nezbytně nutné v důsledku takových právních nebo technických rozdílů, nebo v případě finančních služeb, důvodů opatrnosti.

Článek 54

S cílem usnadnit státním příslušníkům Společenství a Albánie zahájení a vykonávání regulovaných odborných činností v Albánii nebo ve Společenství Rada stabilizace a přidružení posoudí, které kroky je nutné učinit pro vzájemné uznávání kvalifikací. Za tím účelem může přijmout veškerá nezbytná opatření.

Článek 55

1. Společnost Společenství nebo albánská společnost usazená v Albánii nebo ve Společenství je oprávněna prostřednictvím jedné ze svých dceřiných společností nebo poboček v souladu s platnými právními předpisy hostitelské země zaměstnat nebo nechat zaměstnat v Albánii nebo ve Společenství pracovníky, kteří jsou státními příslušníky členských států Společenství nebo Albánie, pokud jsou tito zaměstnanci klíčovým personálem ve smyslu odstavce 2 a jsou zaměstnáváni výlučně společnostmi, jejich dceřinými společnostmi nebo pobočkami. Povolení k pobytu a pracovní povolení platí pro tyto zaměstnance pouze po dobu výkonu tohoto zaměstnání.

2. Klíčovým personálem výše uvedených společností (dále jen „organizace“) jsou „osoby převedené v rámci společnosti“, jak je definováno v písmenu c) tohoto odstavce, a které náležejí do následujících kategorií, pod podmínkou, že organizace je právnickou osobou a že dotčené osoby byly touto organizací zaměstnány nebo byly společníky (jinými než většinovými akcionáři) této organizace alespoň po dobu jednoho roku před tímto převedením:

a) vedoucí pracovníci organizace, kteří především řídí podnik a kteří jsou pod obecným dohledem a vedením představenstva či akcionářů, a jejichž úkoly zahrnují

— řízení při vytváření oddělení nebo útvaru podniku,

— dohled nad prací a kontrolu práce ostatních kontrolních, odborných nebo vedoucích zaměstnanců,

— osobní oprávnění přijímat a propouštět zaměstnance nebo doporučovat jejich přijetí a propuštění a přijímání jiných opatření ohledně zaměstnanců;

b) osoby pracující v organizaci, které mají výjimečné znalosti, jež jsou nezbytné pro služby, výzkumné zařízení, technologii nebo řízení podniku. Posouzení těchto znalostí může odrážet kromě znalostí specifických pro podnik také vysokou úroveň kvalifikace související s druhem práce nebo obchodu, které vyžadují zvláštní technické znalosti, včetně členství v profesích vyžadujících povolení;

c) „osobou převedenou v rámci společnosti“ se rozumí fyzická osoba, která pracuje v organizaci na území strany a která je dočasně převedena v souvislosti s výkonem ekonomických činností na území druhé strany; dotčená organizace musí mít hlavní provozovnu na území strany a převedení se musí uskutečnit do podniku (pobočky, dceřiné společnosti) této organizace, jenž skutečně provádí podobné ekonomické činnosti na území druhé strany.

3. Vstup a dočasná přítomnost státních příslušníků Albánie a Společenství na území Společenství nebo Albánie se povoluje, pokud jsou tito zástupci společností osobami pracujícími ve společnosti ve vedoucí pozici, jak je definováno v odstavci 2 písm. a), a odpovídají za založení dceřiné společnosti nebo pobočky albánské společnosti ve Společenství nebo dceřiné společnosti nebo pobočky společnosti Společenství v Albánii, když

— tito zástupci nejsou zapojeni do přímého prodeje nebo poskytování služeb a

— společnost má svou hlavní provozovnu mimo Společenství nebo Albánii a nemá jiného zástupce, kancelář, pobočku nebo dceřinou společnost v tomto členském státě nebo v Albánii.

Článek 56

Během prvních pěti let následujících po vstupu této dohody v platnost může Albánie zavést přechodná opatření, která se odchylují od této kapitoly v oblasti usazování společností a státních příslušníků Společenství, pokud pro některá odvětví platí, že

— v nich probíhá restrukturalizace nebo čelí závažným obtížím, zvláště tam, kde tyto závažné obtíže v Albánii zahrnují závažné sociální problémy, nebo

— hrozí zánik nebo drastické snížení celkového podílu albánských společností nebo státních příslušníků na trhu, který v Albánii v daném odvětví zaujímají, nebo

— se v Albánii jedná o nově vznikající odvětví.

Pro taková opatření platí, že

i) se přestanou používat nejpozději sedm let po dni vstupu této dohody v platnost,

ii) musí být přiměřená a nezbytná pro účely nápravy situace a

iii) nezavádějí diskriminaci, pokud jde o činnosti společností nebo státních příslušníků Společenství usazených v Albánii již v době zavedení daného opatření, v porovnání s albánskými společnostmi nebo státními příslušníky.

Při navrhování a uplatňování takových opatření poskytne Albánie, kdykoli je to možné, společnostem a státním příslušníkům Společenství preferenční zacházení a v žádném případě ne zacházení, které je méně výhodné než zacházení, které je poskytováno společnostem a státním příslušníkům z kterékoli třetí země. Před zavedením těchto opatření je Albánie bude konzultovat s Radou stabilizace a přidružení a neuvede je v účinnost před uplynutím jednoho měsíce od oznámení konkrétních opatření, která mají být zavedena, Radě stabilizace a přidružení ze strany Albánie, kromě případů, kdy hrozba nenapravitelné škody vyžaduje přijetí naléhavých opatření a kdy bude Albánie konzultovat s Radou stabilizace a přidružení okamžitě po jejich zavedení.

Po uplynutí pátého roku následujícího po vstupu dohody v platnost může Albánie zavést nebo zachovat taková opatření pouze se souhlasem Rady stabilizace a přidružení a za podmínek jí stanovených.

KAPITOLA III

Poskytování služeb

Článek 57

1. V souladu s následujícími ustanoveními se strany zavazují podniknout kroky nezbytné k tomu, aby bylo společnostem nebo státním příslušníkům Společenství nebo Albánie, usazeným na území strany, která není totožná se stranou osoby, pro niž jsou služby určeny, postupně povoleno poskytovat služby.

2. Ve shodě s liberalizačním procesem zmíněným v odstavci 1 umožní strany dočasný pohyb fyzických osob, které poskytují služby nebo které jsou zaměstnávány poskytovatelem služeb jako klíčový personál podle čl. 55 odst. 2, včetně fyzických osob, které jsou zástupci společnosti nebo státního příslušníka Společenství nebo Albánie a usilují o dočasný vstup za účelem jednání o prodeji služeb nebo sjednání dohody o prodeji služeb pro tohoto poskytovatele služeb, kde tito zástupci nejsou sami zapojeni do přímého prodeje nebo do poskytování služeb veřejnosti.

3. Pět let po dni vstupu této dohody v platnost Rada stabilizace a přidružení podnikne opatření nezbytná pro postupné provádění odstavce 1. Přitom se vezme v úvahu pokrok dosažený stranami ve sbližování jejich právních předpisů.

Článek 58

1. Strany nepřijmou žádná opatření ani nezahájí žádnou činnost, která by učinila podmínky poskytování služeb státními příslušníky nebo společnostmi Společenství nebo Albánie, usazenými na území strany, která není totožná se stranou osoby, pro niž jsou služby určeny, podstatně více omezující, než byly v den předcházející vstupu této dohody v platnost.

2. Pokud se jedna strana domnívá, že opatření zavedená druhou stranou po vstupu této dohody v platnost vyústí v situaci, která je podstatně více omezující, pokud jde o poskytování služeb, ve srovnání se situací, která předcházela datu vstupu této dohody v platnost, může tato strana požádat druhou stranu o zahájení konzultací.

Článek 59

Pokud jde o poskytování dopravních služeb mezi Společenstvím a Albánií, použijí se tato ustanovení:

1. Pokud jde o vnitrozemskou dopravu, pravidla pro vztahy mezi stranami stanoví protokol 5, zejména s cílem zajistit neomezený silniční tranzitní provoz přes Albánii a Společenství jako celek, účinné uplatňování zásady nediskriminace a postupnou harmonizaci albánských právních předpisů v oblasti dopravy s právními předpisy Společenství.

2. Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, zavazují se strany účinně uplatňovat zásadu neomezeného přístupu na mezinárodní námořní trh a k mezinárodní námořní dopravě na obchodním základě a dodržovat mezinárodní a evropské závazky v oblasti norem bezpečnosti, ochrany a ochrany životního prostředí.
Strany potvrzují svůj závazek zachovat prostředí svobodné soutěže jako základní rys mezinárodní námořní dopravy.

3. Při uplatňování zásad uvedených v odstavci 2

a) strany nezačlení ustanovení o sdílení nákladu do budoucích dvoustranných dohod s třetím zeměmi;

b) dnem vstupu této dohody v platnost zruší všechna jednostranná opatření, správní, technické a ostatní překážky, které by mohly mít omezující nebo diskriminační účinky na svobodnou dodávku služeb v mezinárodní námořní dopravě;

c) každá ze stran mimo jiné poskytne lodím provozovaným státními příslušníky nebo společnostmi druhé strany zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované svým vlastním lodím, pokud jde o přístup do přístavů otevřených pro mezinárodní obchod, využívání infrastruktury a pomocných námořních služeb v přístavech, jakož i související poplatky, celní služby a přidělování kotvišť a zařízení pro nakládku a vykládku.

4. S cílem zajišťovat koordinovaný rozvoj a postupnou liberalizaci dopravy mezi stranami, přizpůsobenou jejich vzájemným obchodním potřebám, se podmínky vzájemného přístupu na trh letecké dopravy řeší zvláštními dohodami sjednanými mezi stranami.

5. Před uzavřením dohod uvedených v odstavci 4 nepřijmou strany žádná opatření nebo akce, které by byly více omezující nebo diskriminační než situace v den předcházející dni vstupu této dohody v platnost.

6. Albánie přizpůsobí své právní předpisy včetně správních, technických a ostatních pravidel právním předpisům Společenství právě platným v oblasti letecké a vnitrozemské dopravy do té míry, do jaké to poslouží cílům liberalizace a vzájemného přístupu na trhy stran a usnadní pohyb osob a zboží.

7. V souladu se společným pokrokem při dosahování cílů této kapitoly Rada stabilizace a přidružení posoudí způsoby vytváření podmínek nezbytných pro zlepšování svobody poskytování leteckých a vnitrozemských dopravních služeb.

KAPITOLA IV

Běžné platby a pohyb kapitálu

Článek 60

Strany se zavazují, že povolí veškeré platby a převody na běžném účtu platební bilance ve volně směnitelné měně mezi Společenstvím a Albánií v souladu s ustanoveními článku VIII dohody o Mezinárodním měnovém fondu.

Článek 61

1. Pokud jde o transakce na kapitálovém účtu platební bilance, počínaje dnem vstupu této dohody v platnost zajistí strany volný pohyb kapitálu týkajícího se přímých investic uskutečněných ve společnostech, které byly založeny v souladu s právními předpisy hostitelské země, investic uskutečněných v souladu s kapitolou II hlavy V a likvidaci nebo repatriaci těchto investic a veškerého zisku, který z nich pochází.

2. Pokud jde o transakce na kapitálovém účtu a finanční operace platební bilance, počínaje dnem vstupu této dohody v platnost strany zajistí volný pohyb kapitálu týkající se úvěrů spojených s obchodními transakcemi nebo poskytováním služeb, kterého se účastní rezident jedné ze stran, a půjček a finančních úvěrů s dobou splatnosti nad jeden rok.
Dnem vstupu této dohody v platnost Albánie povolí prostřednictvím plného a účelného využití svých stávajících postupů nabývání nemovitostí v Albánii státními příslušníky členských států Evropské unie, s výjimkou omezení vyjmenovaných v Seznamu zvláštních závazků Albánie podle Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS). Do sedmi let po dni vstupu této dohody v platnost Albánie postupně upraví své právní předpisy týkající se nabývání nemovitostí v Albánii státními příslušníky členských států Evropské unie, aby zajistilo stejné zacházení jako v případě albánských státních příslušníků. Na konci pátého roku po dni vstupu této dohody v platnost Rada stabilizace a přidružení posoudí úpravu pro postupné odstranění takových omezení.
Pátý rok po dni vstupu této dohody v platnost strany rovněž zajistí volný pohyb kapitálu spojený s portfoliovými investicemi, finančními půjčkami a úvěry s dobou platnosti kratší než jeden rok.

3. Aniž je dotčen odstavec 1, strany nezavedou nová omezení v souvislosti s pohybem kapitálu a běžnými platbami mezi rezidenty Společenství a Albánie a nezpřísní stávající úpravy.

4. Aniž jsou dotčeny článek 60 a tento článek, v případech, kdy za výjimečných okolností pohyb kapitálu mezi Společenstvím a Albánií působí nebo hrozí způsobit vážné obtíže pro fungování politiky směnných kurzů nebo měnové politiky ve Společenství nebo v Albánii, může Společenství nebo Albánie přijmout ochranná opatření ohledně pohybů kapitálu mezi Společenstvím a Albánií na dobu nejvýše šest měsíců, pokud jsou tato opatření bezpodmínečně nutná.

5. Nic z výše uvedených ustanovení nesmí být použito tak, aby byla omezena práva hospodářských subjektů stran těžit z jakéhokoli příznivějšího zacházení, které může být obsahem jakékoli stávající dvoustranné nebo mnohostranné dohody uzavřené stranami této dohody.

6. Strany uskuteční vzájemné konzultace s cílem usnadnit pohyb kapitálu mezi Společenstvím a Albánií za účelem podpory cílů této dohody.

Článek 62

1. Během prvních tří let následujících po dni vstupu této dohody v platnost strany podniknou opatření umožňující vytvoření podmínek nezbytných pro další postupné uplatňování pravidel Společenství pro volný pohyb kapitálu.

2. Do konce třetího roku po vstupu této dohody v platnost Rada stabilizace a přidružení stanoví úpravu pro plné uplatnění pravidel Společenství pro pohyb kapitálu.

KAPITOLA V

Obecná ustanovení

Článek 63

1. Tato hlava se použije s výhradou omezení odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo veřejným zdravím.

2. Nepoužijí se na činnosti, které jsou na území kterékoliv strany spojeny, byť i příležitostně, s výkonem veřejné moci.

Článek 64

Pro účely této hlavy nebrání žádné ustanovení této dohody stranám v uplatňování svých právních předpisů, které upravují vstup a pobyt, práci, pracovní podmínky, usazování fyzických osob a poskytování služeb za předpokladu, že je nebudou používat takovým způsobem, aby omezily nebo odstranily výhody vzniklé kterékoli straně na základě určitého ustanovení této dohody. Tímto ustanovením není dotčeno použití článku 63.

Článek 65

Na společnosti, které jsou kontrolovány a výhradně vlastněny společně albánskými společnostmi nebo státními příslušníky a společnostmi nebo státními příslušníky Společenství, se rovněž vztahuje tato hlava.

Článek 66

1. Strany se pro účely platební bilance pokud možno snaží vyhnout zavedení omezujících opatření, včetně dovozních opatření. Strana, která taková opatření přijme, předloží druhé straně co nejdříve harmonogram jejich zrušení.

2. Tuto hlavu nelze vykládat tak, že by stranám bránila přijímat nebo vynucovat jakákoli opatření, jejichž cílem je zabránit daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti, podle daňových ustanovení dohod o zamezení dvojího zdanění a jiných daňových úprav nebo domácích daňových předpisů.

3. Tuto hlavu nelze vykládat tak, že by členským státům nebo Albánii při uplatňování odpovídajících ustanovení jejich daňových předpisů bránila rozlišovat mezi daňovými poplatníky, kteří se nenacházejí ve stejné situaci, zejména pokud jde o jejich bydliště.

Článek 67

1. Strany se pro účely platební bilance pokud možno snaží vyhnout zavedení omezujících opatření, včetně dovozních opatření. Strana, která taková opatření přijme, předloží druhé straně co nejdříve harmonogram jejich zrušení.

2. Má-li jeden nebo více členských států nebo Albánie vážné potíže s platební bilancí nebo jim takové problémy bezprostředně hrozí, může Společenství nebo Albánie přijmout v souladu s podmínkami podle Dohody o WTO omezující opatření, včetně dovozních opatření, která mají omezenou dobu trvání a nesmí přesahovat rámec nezbytně nutný pro vyřešení platební bilance. Společenství nebo Albánie o tom neprodleně informuje druhou stranu.

3. Žádná omezující opatření se neuplatní na převody související s investicemi, a zejména na repatriaci investovaných nebo znovu investovaných částek nebo jakýchkoliv výnosů z nich.

Článek 68

Tato hlava bude postupně přizpůsobena, zejména vzhledem k požadavkům článku V Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS).

Článek 69

Tato dohoda nebrání použití opatření nezbytných k tomu, aby zabránily obcházení jejich opatření ohledně přístupu třetích zemí na jejich trh prostřednictvím této dohody.

HLAVA VI

SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, VYNUCOVÁNÍ PRÁVA A PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Článek 70

1. Strany uznávají důležitost sblížení stávajících albánských právních předpisů s právními předpisy Společenství a jejich účinného provedení. Albánie vyvine úsilí, aby zajistila, že se její stávající a budoucí právní předpisy postupně stanou slučitelnými s acquis Společenství. Albánie zajistí řádné provedení a vynucování stávajících a budoucích právních předpisů.

2. Toto sbližování právních předpisů započne dnem podpisu této dohody a do konce přechodného období stanoveného v článku 6 se postupně rozšíří na všechny prvky acquis Společenství zmíněné v této dohodě.

3. V počáteční etapě se zejména zaměří na určité základní prvky acquis vnitřního trhu a na další oblasti, jako je například hospodářská soutěž, duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví, veřejné zakázky, normy a certifikace, finanční služby, pozemní a námořní doprava - se zvláštním důrazem na bezpečnost a normy v oblasti ochrany životního prostředí a na sociální aspekty - právo společností, účetnictví, ochrana spotřebitele, ochrana údajů, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a rovné příležitosti. Během druhé etapy se Albánie soustředí na zbývající části acquis.
Sbližování se uskuteční na základě programu, který bude dohodnut mezi Komisí Evropských Společenství a Albánií.

4. Albánie v součinnosti s Komisí Evropských společenství rovněž určí úpravu sledování sbližování právních předpisů a opatření k vynucování práva, jež mají být přijata.

Článek 71

Hospodářská soutěž a ostatní hospodářská ustanovení

1. Tyto postupy jsou neslučitelné s řádným fungováním dohody, mohou-li ovlivnit obchod mezi Společenstvím a Albánií:

i) veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání podniků ve vzájemné shodě, jejichž cílem či výsledkem je znemožnění, omezení nebo narušení hospodářské soutěže,

ii) zneužívání dominantního postavení jedním nebo více podniky na území Společenství nebo Albánie jako celku nebo na jeho podstatné části,

iii) každá státní podpora, která narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž zvýhodňováním některých podniků nebo výrobků.

2. Jakékoli postupy, které jsou v rozporu s tímto článkem, se posuzují na základě kritérií vyplývajících z uplatňování pravidel hospodářské soutěže platných ve Společenství, zejména z článků 81, 82, 86 a 87 Smlouvy o založení Evropského společenství a výkladových nástrojů přijatých orgány Společenství.

3. Strany zajistí, aby byl určen funkčně nezávislý státní orgán vybavený oprávněním pro úplné provádění odst. 1 bodů i) a ii) tohoto článku s ohledem na soukromé a státní podniky a podniky se zvláštním oprávněním.

4. Albánie ustaví do čtyř let ode dne vstupu této dohody v platnost funkčně nezávislý orgán vybavený oprávněním pro úplné provádění odst. 1 bodu iii). Tento orgán bude mít mimo jiné oprávnění pro schvalování programů státní podpory a individuálních podpor ve shodě s odstavcem 2 a oprávnění nařídit vrácení státní podpory, která byla poskytnuta nezákonně.

5. Obě strany zajistí průhlednost státní podpory mimo jiné tím, že druhé straně poskytnou každoročně pravidelnou zprávu nebo podobný dokument, který odpovídá metodologii a struktuře sledování státních podpor ve Společenství. Na žádost jedné strany poskytne druhá strana informace o jednotlivých zvláštních případech státní podpory.

6. Albánie sestaví celkový přehled programů podpory zavedených před ustavením orgánu uvedeného v odstavci 4 a přizpůsobí tyto programy podpory kritériím podle odstavce 2 nejpozději do čtyř let po dni vstupu této dohody v platnost.

7. Pro účely uplatňování ustanovení odst. 1 bodu iii) strany uznávají, že během prvních deseti let po vstupu této dohody v platnost se státní podpory udělené Albánií posuzují s ohledem na skutečnost, že se Albánie považuje za oblast shodnou s oblastmi Společenství podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského společenství.
Do pěti let po dni vstupu této dohody v platnost Albánie předloží Komisi Evropských společenství údaje o svém HDP na obyvatele, harmonizované na úrovni NUTS II. Orgán podle odstavce 4 a Komise Evropských společenství poté společně zhodnotí způsobilost albánských regionů a maximální výši podpory ve vztahu k této způsobilosti, aby bylo možné na základě příslušných pokynů Společenství vytvořit mapu poskytování regionální podpory.

8. Pokud jde o produkty uvedené v kapitole II hlavy IV:

— odst. 1 bod iii) se nepoužije,

— veškeré postupy, které jsou v rozporu s odst. 1 bodem i), se posuzují podle kritérií stanovených Společenstvím na základě článků 36 a 37 Smlouvy o založení Evropského společenství a zvláštních nástrojů Společenství přijatých na tomto základě.

9. Považuje-li jedna ze stran určitý postup za neslučitelný s podmínkami odstavce 1, může po konzultaci v rámci Rady stabilizace a přidružení nebo 30 pracovních dnů po podání žádosti o tyto konzultace přijmout vhodná opatření.
Tento článek se nijak nedotýká nebo neovlivňuje přijímání antidumpingových nebo vyrovnávacích opatření jednotlivými stranami v souladu s příslušnými články GATT 1994 a Dohody o WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních nebo souvisejících vnitřních právních předpisů.

Článek 72

Veřejnoprávní subjekty

Nejpozději do konce třetího roku po dni vstupu této dohody v platnost začne Albánie na podniky veřejného práva a podniky, kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo výlučná práva uplatňovat zásady stanovené ve Smlouvě o založení Evropského společenství, a zejména v článku 86 této smlouvy.

Zvláštní práva veřejnoprávních podniků nesmí během přechodného období obsahovat možnost stanovit množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem na dovoz ze Společenství do Albánie.

Článek 73

Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví

1. Na základě tohoto článku a přílohy V potvrzují strany význam, který přikládají zajištění náležité a účinné ochrany a vymáhání práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

2. Albánie přijme nezbytná opatření, aby nejpozději čtyři roky po dni vstupu této dohody v platnost zajistila úroveň ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, která odpovídá odpovídající úrovni ve Společenství, včetně účinných prostředků k prosazování těchto práv.

3. Albánie se zavazuje, že během čtyř let po dni vstupu tété dohody v platnost přistoupí k mnohostranným úmluvám o právech duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, které jsou uvedeny v odstavci 1 přílohy V. Rada stabilizace a přidružení může Albánii uložit, aby přistoupilo k jednotlivým mnohostranným úmluvám v této oblasti.

4. Vzniknou-li v oblasti duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví problémy dotýkající se obchodních podmínek, jsou na žádost kterékoli ze stran neprodleně předloženy Radě stabilizace a přidružení s cílem dosáhnout vzájemně uspokojivého řešení.

Článek 74

Veřejné zakázky

1. Strany pokládají za žádoucí cíl otevření veřejných nabídkových řízení na základě zásad nediskriminace a vzájemnosti, zejména v rámci WTO.

2. Společnostem Albánie, nehledě na to, zda jsou usazeny ve Společenství, či nikoliv, se vstupem této dohody v platnost poskytne přístup k veřejným nabídkovým řízením ve Společenství podle pravidel Společenství pro zadávání veřejných zakázek, přičemž se jim dostane neméně výhodného zacházení, než jaké se poskytuje společnostem Společenství.
Výše uvedená ustanovení se vztahují rovněž na zakázky v oblasti veřejných služeb, jakmile vláda Albánie přijme právní předpisy, jež do této oblasti zavedou pravidla Společenství. Společenství bude pravidelně zkoumat, zda Albánie tyto právní předpisy skutečně zavedla.

3. Společnostem Společenství neusazeným v Albánii bude poskytnut přístup k veřejným nabídkovým řízením v Albánii podle albánského zákona o veřejných zakázkách, přičemž se jim dostane neméně výhodného zacházení, než jaké se poskytuje společnostem Albánie, do čtyř let po dni vstupu této dohody v platnost.

4. Rada stabilizace a přidružení pravidelně zkoumá, zda má Albánie možnost poskytnout přístup k veřejným nabídkovým řízením v Albánii všem společnostem Společenství.
Společnosti Společenství usazené v Albánii v souladu s ustanoveními kapitoly II hlavy V mají ke dni vstupu této dohody v platnost přístup k veřejným nabídkovým řízením, přičemž se jim dostane zacházení neméně výhodného, než jaké se poskytuje společnostem Albánie.

5. Pokud jde o usazování, činnost a poskytování služeb mezi Společenstvím a Albánií, jakož i o zaměstnávání a pohyb pracovních sil související s prováděním veřejných zakázek, platí ustanovení článků 46 až 69.

Článek 75

Normalizace, metrologie, uznávání a posuzování shody

1. Albánie přijme nezbytná opatření s cílem postupně dosáhnout shody s technickými předpisy Společenství a evropskými normalizačními a metrologickými postupy a postupy pro uznávání a posuzování shody.

2. Za tímto účelem strany začnou v raném stadiu

— podporovat uplatňování technických předpisů Společenství, evropských norem, testů a postupů pro posuzování shody,

— napomáhat rozvoji kvalitní infrastruktury: normalizace, metrologie, uznávání a posuzování shody,

— podporovat účast Albánie na práci organizací zabývajících se normami, posuzováním shody, metrologií a podobnými funkcemi (zejména CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC a EUROMET),

— případně uzavírat evropské protokoly o posuzování shody poté, co bude právní rámec a příslušné postupy Albánie v dostatečném souladu s právním rámcem a postupy Společenství a zároveň budou k dispozici příslušné odborné poznatky.

Článek 76

Ochrana spotřebitele

Strany budou spolupracovat s cílem sladit normy ochrany spotřebitele v Albánii s normami Společenství. Účinná ochrana spotřebitele je nezbytná pro zajištění správného fungování tržního hospodářství a tato ochrana závisí na rozvoji správní infrastruktury s cílem zajistit dozor nad trhem a vynucování práva v této oblasti.

Za tímto účelem a s ohledem na své společné zájmy strany podpoří a zajistí

— politiku aktivní ochrany spotřebitele v souladu s právními předpisy Společenství,

— harmonizaci právních předpisů a sladění ochrany spotřebitele v Albánii s ochranou spotřebitele ve Společenství,

— účinnou právní ochranu spotřebitelů s cílem zlepšit kvalitu spotřebního zboží a uchovat vhodné bezpečnostní normy,

— sledování pravidel příslušnými orgány a poskytování přístupu k právní ochraně v případě sporů.

Článek 77

Pracovní podmínky a rovné příležitosti

Albánie postupně harmonizuje své právní předpisy s předpisy Společenství v oblasti pracovních podmínek, zejména v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a rovných příležitostí.

HLAVA VII

SPRAVEDLNOST, SVOBODA A BEZPEČNOST

KAPITOLA I

Úvod

Článek 78

Posílení institucí a právního státu

Při spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí přisuzují strany zvláštní důležitost konsolidaci právního státu a posílení institucí na všech úrovních ve správní oblasti obecně, a zejména vynucování zákonů a soudního aparátu.

Spolupráce se zaměřuje zejména na posílení nezávislosti soudnictví a zlepšení jeho efektivity, zlepšení fungování policie a dalších donucovacích orgánů, poskytnutí odpovídající odborné přípravy a na boj s korupcí a organizovaným zločinem.

Článek 79

Ochrana osobních údajů

Dnem vstupu této dohody v platnost Albánie sladí své právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů s právními předpisy Společenství a dalšími evropskými a mezinárodními právními předpisy o ochraně soukromí. Albánie zřídí nezávislé kontrolní orgány s dostatečnými finančními i lidskými zdroji s cílem efektivně monitorovat a zaručit vymáhání vnitrostátního práva v oblasti ochrany osobních údajů. Za účelem dosažení tohoto cíle strany spolupracují.

KAPITOLA II

Spolupráce v oblasti pohybu osob

Článek 80

Víza, hraniční kontroly, azyl a migrace

Strany budou spolupracovat v oblasti víz, hraničních kontrol, azylu a migrace a stanoví rámec spolupráce v těchto oblastech, včetně regionální úrovně, přičemž v případě potřeby vezmou v potaz a plně využijí ostatní stávající iniciativy v této oblasti.

Spolupráce v oblastech uvedených v odstavci 1 vychází ze vzájemných konzultací a z úzké součinnosti mezi stranami a zahrne technickou a správní pomoc pro

— výměnu informací o právních předpisech a postupech,

— zpracování právních předpisů,

— podporu účinnosti institucí,

— odbornou přípravu personálu,

— bezpečnost cestovních dokladů a odhalování falešných dokladů,

— správu hranic.

Spolupráce se zaměří zejména na:

— v oblasti azylu na rozvoj a provádění vnitrostátních právních předpisů tak, aby odpovídaly normám Ženevské úmluvy z roku 1951 a Newyorského protokolu z roku 1967, a zajistí tak dodržování zásady nenavracení, jakož i dalších práv žadatelů o azyl a uprchlíků,

— v oblasti legální migrace na pravidla přijímání, práva a statut přijatých osob. Pokud jde o migraci, strany se dohodly zacházet nestranně se státními příslušníky ostatních zemí, kteří se legálně zdržují na jejich území, a podporovat integrační politiku, jež má za cíl zaručit jim práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi jejich vlastních občanů.

Článek 81

Prevence a kontrola nedovoleného přistěhovalectví; zpětné přebírání

1. Strany navzájem spolupracují, aby zabránily nedovolenému přistěhovalectví a omezily jej. Za tímto účelem strany souhlasí, že na požádání a bez dalších formalit Albánie a členské státy

— převezmou zpět každého svého státního příslušníka nedovoleně přítomného na území druhé smluvní strany,

— převezmou zpět státní příslušníky třetích zemí a osoby bez státní příslušnosti, které se na jejich území zdržují ilegálně a vstoupily na území Albánie přes členský stát nebo z členského státu nebo vstoupily na území členského státu přes Albánii nebo z Albánie.

2. Členské státy Evropské unie a Albánie poskytnou svým státním příslušníkům vhodné doklady totožnosti a poskytnou jim za tímto účelem nezbytné správní prostředky.

3. Zvláštní postupy zpětného přebírání státních příslušníků, státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti jsou stanoveny v Dohodě mezi Evropským společenstvím a Albánií o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, která byla podepsána dne 14. dubna 2005.

4. Albánie souhlasí s uzavřením dohod o zpětném přebírání osob se zeměmi procesu stabilizace a přidružení a zavazuje se, že přijme veškerá nutná opatření, aby zajistila pružné a rychlé provádění všech dohod o zpětném přebírání osob uvedených v tomto článku.

5. Rada stabilizace a přidružení stanoví další společné kroky, které by mohly být provedeny, aby se předcházelo a omezovalo nedovolené přistěhovalectví, včetně obchodování s lidmi a fungování nelegálních převaděčských sítí.

KAPITOLA III

Spolupráce v boji proti praní peněz, financování terorismu, nedovoleným drogám a spolupráce v oblasti boje proti terorismu

Článek 82

Boj proti praní peněz a financování terorismu

1. Strany budou úzce spolupracovat, aby zabránily využití svých finančních systémů k praní výnosů z trestné činnosti obecně, zejména ale z drogových trestných činů, a rovněž pro účely financování terorismu.

2. Spolupráce v této oblasti může zahrnovat správní a technickou pomoc, jejímž účelem je rozvíjet provádění předpisů a účinné fungování vhodných norem a mechanismů pro boj proti praní peněz a financování terorismu, které jsou rovnocenné normám a mechanismům přijatým ve Společenství a v rámci mezinárodních uskupení v této oblasti, zejména skupin pro finanční činnost (FATF).

Článek 83

Spolupráce v oblasti nedovolených drog

1. Smluvní strany v rámci své pravomoci a působnosti budou spolupracovat na zajištění vyváženého a integrovaného přístupu k potírání drog. Cílem protidrogových politik a akcí je snížení nabídky, obchodu a poptávky po nedovolených drogách, stejně jako účinnější kontrola prekurzorů.

2. Strany se dohodnou na nutných metodách spolupráce pro dosažení těchto cílů. Akce budou založeny na společně dohodnutých zásadách v souladu s protidrogovou strategií EU.

Článek 84

Boj proti terorismu

V souladu s mezinárodními úmluvami, jichž jsou smluvními stranami, a jejich příslušnými právními a správními předpisy se strany dohodly, že budou spolupracovat, aby potlačily teroristické činy, včetně jejich financování, a zabránily jim, a to zejména těm, které jsou spojeny s přeshraničními činnostmi:

— v rámci plného provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1373 (2001) o hrozbách mezinárodnímu míru a bezpečnosti vyvolaných teroristickými činy a dalších příslušných rezolucí Organizace spojených národů, mezinárodních úmluv a nástrojů,

— výměnou informací o teroristických skupinách a jejich podpůrných sítích v souladu s mezinárodními a vnitrostátními právními předpisy,

— výměnou zkušeností ohledně prostředků a metod boje proti terorismu a v technických oblastech a odborné přípravě a výměnou zkušeností v oblasti prevence terorismu.

KAPITOLA IV

Spolupráce v trestních věcech

Článek 85

Prevence a boj proti trestné činnosti a jiným protiprávním činnostem

Strany spolupracují v oblasti prevence a boje proti trestné činnosti a protiprávním činnostem, organizovaným i neorganizovaným, jako jsou

— převaděčství a obchod s lidmi,

— protiprávní ekonomické činnosti, zejména korupce, padělání peněz, protiprávní transakce související s produkty, jako je průmyslový odpad a radioaktivní materiál, a transakce zahrnující zakázané produkty nebo padělky,

— korupce, jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru, zejména spojená s neprůhlednými správními postupy,

— daňové podvody,

— nedovolené obchodování s omamnými a psychotropními látkami,

— pašování,

— nedovolené obchodování se zbraněmi,

— padělání dokumentů,

— nezákonné obchodování s automobily,

— počítačová trestná činnost.

Podporuje se regionální spolupráce a dodržování uznávaných mezinárodních norem v oblasti boje proti organizované trestné činnosti.

HLAVA VIII

POLITIKY SPOLUPRÁCE

Článek 86

Obecná ustanovení o politikách v oblasti spolupráce

1. Společenství a Albánie naváží úzkou spolupráci s cílem přispět k rozvoji a růstovému potenciálu Albánie. Tato spolupráce posílí stávající hospodářské vazby na nejširším možném základě ku prospěchu obou stran.

2. Politiky a další opatření budou pojaty tak, aby vedly k hospodářskému a sociálnímu rozvoji Albánie. Tyto politiky by měly zajistit, že budou od počátku rovněž plně začleněna hlediska ochrany životního prostředí a že budou spojena s požadavky harmonického sociálního rozvoje.

3. Politiky spolupráce budou integrovány do regionálního rámce spolupráce. Zvláštní pozornost se bude muset věnovat opatřením, která mohou posílit spolupráci mezi Albánií a s ní sousedícími zeměmi včetně členských států, čímž se přispěje ke stabilitě regionu. Rada stabilizace a přidružení může určit priority mezi níže uvedenými politikami spolupráce a v jejich rámci.

Článek 87

Hospodářská a obchodní politika

1. Společenství a Albánie usnadní proces hospodářských reforem spoluprací směřující k lepšímu pochopení základních prvků svých ekonomik a provádění hospodářské politiky v tržním hospodářství.

2. Na žádost albánských orgánů může Společenství poskytnout pomoc určenou na podporu úsilí Albánie o zavedení fungujícího tržního hospodářství a o postupné sbližování jejích politik s politikami hospodářské a měnové unie zaměřenými na stabilitu.

3. Spolupráce se rovněž zaměřuje na posílení právního státu v obchodní sféře prostřednictvím vytvoření stabilního a nediskriminačního rámce obchodního práva.

4. Spolupráce v této oblasti obsahuje také neformální výměnu informací týkajících se zásad a fungování Evropské hospodářské a měnové unie.

Článek 88

Spolupráce v oblasti statistiky

Spolupráce mezi stranami se soustředí především na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti statistiky. Zaměří se zejména na vývoj efektivního a udržitelného statistického systému schopného poskytovat srovnatelné, spolehlivé, objektivní a přesné údaje, nezbytné pro plánování a sledování procesu transformace a reforem v Albánii. Rovněž Statistickému úřadu Albánie umožní lépe reagovat na potřeby jeho vnitrostátních a mezinárodních zákazníků (jak z veřejného, tak i ze soukromého sektoru). Statistický systém musí odpovídat základním statistickým zásadám vydaným Organizací spojených národů a ustanovením evropského práva v oblasti statistiky, přičemž se přiblíží k acquis Společenství v oblasti statistiky.

Článek 89

Bankovnictví, pojišťovnictví a ostatní finanční služby

Spolupráce mezi stranami se soustředí na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančních služeb. Strany spolupracují s cílem vytvořit a rozvinout vhodný rámec podpory bankovnictví, pojišťovnictví a finančních služeb v Albánii.

Článek 90

Spolupráce v oblasti auditu a finanční kontroly

Spolupráce mezi stranami se soustředí na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti veřejné vnitřní finanční kontroly a externího auditu. Strany spolupracují zejména s cílem vytvořit účinný systém veřejné vnitřní finanční kontroly a systémy externího auditu v Albánii v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a metodami a osvědčenými postupy EU.

Článek 91

Podpora a ochrana investic

V rámci svých příslušných pravomocí strany spolupracují v oblasti podpory a ochrany investic s cílem vytvořit prostředí příznivé pro soukromé investice, jak domácí tak zahraniční, které je nezbytné pro hospodářské a průmyslové oživení v Albánii.

Článek 92

Průmyslová spolupráce

1. Cílem spolupráce je podpora modernizace a restrukturalizace albánského průmyslu a jeho jednotlivých odvětví, jakož i průmyslová spolupráce mezi hospodářskými subjekty obou stran se zvláštním zaměřením na posílení soukromého sektoru za podmínek zajišťujících ochranu životního prostředí.

2. Iniciativy průmyslové spolupráce odrážejí priority stanovené oběma stranami. Berou v úvahu regionální aspekty průmyslového rozvoje a tam, kde je to na místě, podporují nadnárodní společnosti. Tyto iniciativy by zejména měly usilovat o zajištění vhodného rámce pro podniky, zlepšení řízení a know-how, jakož i podpory trhů, transparentnosti trhů a podnikatelského prostředí.

3. V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k acquis Společenství v oblasti průmyslové politiky.

Článek 93

Malé a střední podniky

Strany usilují o rozvoj a posílení malých a středních podniků soukromého sektoru a náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v oblasti malých a středních podniků a rovněž k zásadám zakotveným v Evropské chartě pro malé podniky.

Článek 94

Cestovní ruch

1. Spolupráce mezi stranami v oblasti cestovního ruchu se zaměřuje především na posílení toku informací o cestovním ruchu (prostřednictvím mezinárodních sítí, databází apod.) a na přenos know-how (prostřednictvím odborné přípravy, výměn a seminářů). V rámci spolupráce náležitě přihlíží k acquis Společenství pro toto odvětví.

2. Spolupráce může být zasazena do regionálního rámce spolupráce.

Článek 95

Zemědělství a zemědělsko-průmyslové odvětví

Spolupráce mezi stranami se soustřeďuje na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti zemědělství. Spolupráce se zaměřuje především na podporu modernizace a restrukturalizace albánského zemědělství a zemědělsko-průmyslového odvětví a na postupnou harmonizaci albánských právních předpisů s pravidly a normami Společenství.

Článek 96

Rybolov

Strany prozkoumají možnost stanovení oblastí společného zájmu v odvětví rybolovu, jež by svou povahou měly být oboustranně výhodné. V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v oblasti rybolovu, včetně dodržování mezinárodních závazků týkajících se pravidel mezinárodních a regionálních rybolovných organizací o řízení a zachování rybolovných zdrojů.

Článek 97

Clo

1. Strany budou spolupracovat, aby zajistily dodržování všech ustanovení, která mají být přijata v souvislosti s obchodem, a dosáhly sblížení albánského celního systému a celního systému Společenství a napomohly tak usnadnit liberalizaci plánovanou podle této dohody a postupné sblížení albánského práva v celní oblasti s acquis.

2. V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v oblasti cel.

3. Pravidla vzájemné správní pomoci mezi stranami v oblasti cel se stanoví v protokolu 6.

Článek 98

Daně

1. Strany budou spolupracovat v oblasti daní včetně opatření, která směřují k další reformě daňového systému a restrukturalizaci daňové správy, za účelem zajištění efektivního výběru daní a boje proti daňovým podvodům.

2. V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v oblasti daní a boje proti škodlivé daňové soutěži. V tomto ohledu strany uznávají význam zlepšení transparentnosti a výměny informací mezi členskými státy Evropské unie a Albánií za účelem snadnějšího vymáhání opatření zaměřených na zabránění daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti. Kromě toho se strany budou ode dne vstupu této dohody v platnost navzájem konzultovat s cílem odstranit škodlivou daňovou soutěž mezi členskými státy Evropské unie a Albánií, aby byly zajištěny rovné podmínky v oblasti zdanění podnikatelské činnosti.

Článek 99

Sociální spolupráce

1. Strany spolupracují, aby usnadnily reformu albánské politiky zaměstnanosti v souvislosti s posílenou hospodářskou reformou a integrací. Spolupráce také usiluje o podporu přizpůsobení albánského systému sociálního zabezpečení novým hospodářským a sociálním požadavkům a zahrnuje úpravu albánských právních předpisů týkajících se pracovních podmínek a rovných příležitostí pro ženy a zlepšování úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, přičemž se jako reference používá úroveň ochrany existující ve Společenství.

2. V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v této oblasti.

Článek 100

Vzdělávání a odborná příprava

1. Strany spolupracují s cílem zvýšit úroveň všeobecného vzdělání a odborné kvalifikace v Albánii a rovněž i úroveň politiky v oblasti mládeže a práce s mládeží. Prioritou systémů vysokoškolského vzdělávání je dosažení cílů Boloňského prohlášení.

2. Strany rovněž spolupracují s cílem zajistit, aby byl přístup ke všem úrovním vzdělání a odborné přípravy v Albánii prostý jakékoliv diskriminace na základě pohlaví, barvy pleti, etnického původu nebo náboženského vyznání.

3. Příslušné programy a nástroje Společenství přispívají k modernizaci vzdělávacích a školicích struktur a činností v Albánii.

4. V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v této oblasti.

Článek 101

Kulturní spolupráce

Strany se zavazují podporovat kulturní spolupráci. Tato spolupráce mimo jiné slouží ke zvýšení vzájemného porozumění a úcty mezi jednotlivci, společenstvími a národy. Strany se rovněž zavazují spolupracovat za účelem podpory kulturní rozmanitosti, zejména v rámci Úmluvy Unesco o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů.

Článek 102

Spolupráce v audiovizuální oblasti

1. Strany budou spolupracovat při podpoře audiovizuálního průmyslu v Evropě a podporovat koprodukci v oblasti filmu a televize.

2. Spolupráce by mohla zahrnout mimo jiné programy a zařízení pro školení novinářů a dalších mediálních odborníků a technickou pomoc jak veřejnoprávním, tak i soukromým sdělovacím prostředkům, aby byla posílena jejich nezávislost, profesionalita a vztahy s evropskými sdělovacími prostředky.

3. Albánie sjednotí své politiky týkající se regulace obsahu přeshraničního vysílání s politikami Společenství a harmonizuje své právní předpisy s acquis Společenství. Albánie klade zvláštní důraz na záležitosti spojené s nabýváním práv duševního vlastnictví pro programy a vysílání prostřednictvím satelitu, pozemních frekvencí a kabelového přenosu.

Článek 103

Informační společnost

1. Spolupráce mezi stranami se soustředí především na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti informační společnosti. Podporuje především činnost Albánie v oblasti postupného sbližování jejích politik a právních předpisů v tomto odvětví s politikami a předpisy Společenství.

2. Strany rovněž spolupracují za účelem dalšího rozvoje informační společnosti v Albánii. Globální cíle zahrnují přípravu celé společnosti na digitální věk, přilákání více investic a zajištění vzájemné součinnosti sítí a služeb.

Článek 104

Infrastruktura elektronických komunikací a související služby

1. Spolupráce se soustředí především na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v této oblasti.

2. Strany posílí spolupráci v oblasti infrastruktury elektronických komunikací, a souvisejících služeb s cílem konečného sladění právních předpisů Albánie s acquis do jednoho roku ode dne vstupu této dohody v platnost.

Článek 105

Informace a komunikace

Společenství a Albánie přijmou nutná opatření, aby podnítily vzájemnou výměnu informací. Priority se přikládají programům zaměřeným na poskytování základních informací o Společenství široké veřejnosti a specializovanějších informací odborným kruhům v Albánii.

Článek 106

Doprava

1. Spolupráce mezi stranami se soustředí na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti dopravy.

2. Spolupráce se může zaměřit zejména na restrukturalizaci a modernizaci dopravních prostředků v Albánii, zlepšení volného pohybu cestujících a zboží, podporu přístupu k dopravnímu trhu a zařízením včetně přístavů a letišť, podporu rozvoje multimodální infrastruktury ve spojení s hlavními transevropskými sítěmi, zejména za účelem posílení regionálních spojů, na dosažení provozních norem srovnatelných s normami Společenství, rozvoj dopravního systému v Albánii, který bude slučitelný a sladěný se systémem Společenství, a na zlepšení ochrany životního prostředí v dopravě.

Článek 107

Energetika

Spolupráce se soustředí na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti energetiky a v případě potřeby i na otázky jaderné bezpečnosti. Odráží zásady tržního hospodářství a je založena na podepsané regionální Smlouvě o Energetickém Společenství s cílem postupné integrace Albánie do evropských trhů s energií.

Článek 108

Životní prostředí

1. Strany rozvíjejí a posilují svou spolupráci v zásadním úkolu boje proti zhoršování životního prostředí s cílem podpořit udržitelnost životního prostředí.

2. Spolupráce se soustřeďují především na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti životního prostředí.

Článek 109

Spolupráce při výzkumu a technologickém rozvoji

1. Strany podporují dvoustrannou spolupráci v civilním vědeckém výzkumu a technologickém rozvoji na základě

vzájemné výhodnosti a s ohledem na dostupnost zdrojů, přiměřený přístup ke svým programům, s výhradou vhodné úrovně účinné ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

2. V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje.

3. Tato spolupráce se provádí podle zvláštního režimu, který bude sjednán a uzavřen v souladu s postupy přijatými každou ze stran.

Článek 110

Regionální a místní rozvoj

1. Strany usilují o posílení spolupráce v oblasti regionálního rozvoje s cílem přispět k hospodářskému rozvoji a snížit regionální nerovnováhu. Zvláštní pozornost bude poskytnuta přes-hraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci.

2. V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v oblasti regionálního rozvoje.

Článek 111

Veřejná správa

1. Spolupráce usiluje o zajištění rozvoje efektivní a odpovědné veřejné správy v Albánii, zejména za účelem provádění zásad právního státu, řádného fungování státních orgánů ve prospěch obyvatel Albánie jako celku a hladkého rozvoje vztahů mezi Evropskou unií a Albánií.

2. Spolupráce v této oblasti se týká zejména budování institucí, včetně vývoje a provádění transparentních a nestranných náborových postupů, řízení lidských zdrojů, kariérního růstu ve veřejné správě, průběžného školení a podpory etiky ve veřejné správě a elektronické veřejné správy (e-government). Spolupráce se týká ústřední správy i místních správ.

HLAVA IX

FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 112

Za účelem dosažení cílů této dohody a v souladu s články 3, 113 a 115 může Albánie získat finanční pomoc Společenství ve formě grantů a půjček, včetně půjček od Evropské investiční banky. Pomoc Společenství zůstává vázána na plnění zásad a podmínek stanovených v závěrech ze zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy konaného dne 29. dubna 1997 s přihlédnutím k výsledkům každoročních hodnocení zemí procesu stabilizace a přidružení, evropských partnerství a dalších závěrů Rady, zejména pokud jde o dodržování programů přizpůsobení. Pomoc poskytnutá Albánii je zaměřena na zjištěné potřeby, vybrané priority, schopnost jejího využití a splacení a na opatření, která povedou k reformě a restrukturalizaci hospodářství.

Článek 113

Finanční pomoc ve formě grantů bude prováděna prostřednictvím opatření uvedených v odpovídajícím nařízení Rady v rámci víceletého orientačního rámce, který Společenství zřídí po konzultacích s Albánií.

Finanční pomoc se může týkat všech oblastí spolupráce, se zvláštním zřetelem na spravedlnost, svobodu a bezpečnost, harmonizaci právních předpisů a hospodářský rozvoj.

Článek 114

Na žádost Albánie a v případě zvláštní potřeby může Společenství v součinnosti s mezinárodními finančními institucemi přezkoumat možnost výjimečně poskytnout makrofinanční pomoc podléhající určitým podmínkám, s ohledem na dostupnost všech finančních zdrojů. Tato pomoc by byla uvolněna po splnění podmínek, které budou stanoveny v souvislosti s programem dohodnutým mezi Albánií a MMF.

Článek 115

S cílem umožnit optimální využití dostupných zdrojů zajistí strany, aby se příspěvky Společenství poskytovaly v úzké součinnosti s příspěvky z jiných zdrojů, jako jsou členské státy, ostatní země a mezinárodní finanční instituce.

Za tímto účelem si budou strany pravidelně vyměňovat informace o všech zdrojích pomoci.

HLAVA X

INSTITUCIONÁLNÍ, OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 116

Zřizuje se Rada stabilizace a přidružení, která dohlíží na uplatňování a provádění této dohody. Schází se na vhodné úrovni v pravidelných intervalech a když to vyžadují okolnosti. Zkoumá všechny důležité otázky vzniklé v rámci této dohody a všechny další dvoustranné nebo mezinárodní otázky společného zájmu.

Článek 117

1. Rada stabilizace a přidružení se skládá z členů Rady Evropské unie a členů Komise Evropských Společenství na jedné straně a z členů albánské vlády na straně druhé.

2. Rada stabilizace a přidružení přijme svůj jednací řád.

3. Členové Rady stabilizace a přidružení se mohou nechat zastupovat v souladu s podmínkami, které budou stanoveny v jejím jednacím řádu.

4. V předsednictví Rady stabilizace a přidružení se budou střídat zástupce Společenství a zástupce Albánie v souladu s ustanoveními, která budou stanovena v jejím jednacím řádu.

5. Evropská investiční banka se účastní práce Rady stabilizace a přidružení jako pozorovatel v otázkách, které se jí týkají.

Článek 118

Rada stabilizace a přidružení je oprávněna za účelem dosažení cílů této dohody přijímat rozhodnutí v rámci oblasti působnosti této dohody v případech v ní uvedených. Přijatá rozhodnutí budou závazná pro obě strany, které podniknou opatření nezbytná k jejich provedení. Rada stabilizace a přidružení může také vydávat vhodná doporučení. Svá rozhodnutí a doporučení přijímá na základě dohody obou stran.

Článek 119

Každá strana předloží Radě stabilizace a přidružení jakýkoliv spor týkající se uplatňování nebo výkladu této dohody. Rada stabilizace a přidružení může urovnat tento spor formou závazného rozhodnutí.

Článek 120

1. Radě stabilizace a přidružení je při výkonu jejích povinností nápomocen Výbor stabilizace a přidružení, složený ze zástupců Rady Evropské unie a zástupců Komise Evropských Společenství na jedné straně a ze zástupců Albánie na straně druhé.

2. Rada stabilizace a přidružení stanoví ve svém jednacím řádu povinnosti Výboru stabilizace a přidružení, mezi něž patří příprava zasedání Rady stabilizace a přidružení, a dále stanoví způsob práce výboru.

3. Rada stabilizace a přidružení může pověřit výkonem jakýchkoliv svých pravomocí Výbor stabilizace a přidružení. V tomto případě přijímá Výbor stabilizace a přidružení svá rozhodnutí v souladu s podmínkami stanovenými v článku 118.

4. Rada stabilizace a přidružení může rozhodnout o zřízení dalších zvláštních výborů nebo subjektů, které jí budou nápomocny při výkonu jejích povinností. Rada stabilizace a přidružení ve svém jednacím řádu stanoví složení a povinnosti takových výborů nebo subjektů a způsob jejich práce.

Článek 121

Výbor stabilizace a přidružení může vytvářet podvýbory.

Před uplynutím prvního roku po dni vstupu této dohody v platnost zřídí Výbor stabilizace a přidružení podvýbory nezbytné pro odpovídající provádění dohody. Při rozhodování o zřízení podvýborů a vymezení jejich mandátů Výbor stabilizace a přidružení náležitě přihlíží k významu odpovídajícího řešení otázek souvisejících s migrací, zejména pokud jde o provádění ustanovení podle článků 80 a 81 této dohody a monitorování Akčního plánu EU pro Albánii a sousední region.

Článek 122

Zřizuje se Parlamentní výbor stabilizace a přidružení. Představuje fórum poslanců Parlamentu Albánie a poslanců Evropského parlamentu, kde se scházejí a vyměňují si názory. Schází se ve lhůtách, které si sám určí.

Parlamentní výbor stabilizace a přidružení se skládá z poslanců Evropského parlamentu na jedné straně a z poslanců Parlamentu Albánie na straně druhé.

Parlamentní výbor stabilizace a přidružení přijme svůj jednací řád.

Parlamentnímu výboru stabilizace a přidružení střídavě předsedá Evropský parlament a albánský parlament v souladu s ustanoveními přijatými v jeho jednacím řádu.

Článek 123

V rámci působnosti této dohody se obě strany zavazují zajistit, aby fyzické a právnické osoby druhé strany neměly ve srovnání s vlastními státními příslušníky znevýhodněný přístup k příslušným soudům a správním orgánům stran, aby mohly hájit svá osobní a vlastnická práva.

Článek 124

Tato dohoda nebrání jednotlivým stranám přijmout opatření,

a) která považují za nezbytná pro zabránění úniku informací, který by byl v rozporu s jejími zásadními bezpečnostními zájmy;

b) která se týkají výroby zbraní, munice nebo válečného materiálu nebo obchodu s nimi nebo výzkumu, vývoje nebo výroby nepostradatelné pro obranné účely za předpokladu, že tato opatření nepoškodí podmínky hospodářské soutěže, pokud jde o výrobky, které nejsou výhradně určeny pro vojenské účely;

c) která považuje za zásadní pro vlastní bezpečnost v případě závažných vnitřních nepokojů ohrožujících zachování práva a pořádku, v době války nebo vážného mezinárodního napětí představujícího hrozbu války nebo z důvodu plnění závazků přijatých k zachování míru a mezinárodní bezpečnosti.

Článek 125

1. V oblastech upravených touto dohodou a aniž jsou dotčena zvláštní opatření v ní obsažená

— nesmí úprava uplatňovaná Albánií vůči Společenství působit žádné znevýhodnění mezi členskými státy, jejich státními příslušníky nebo jejich společnostmi či podniky,

— nesmí úprava uplatňovaná Společenstvím vůči Albánii působit žádné znevýhodnění mezi albánskými státními příslušníky nebo jejich společnostmi či podniky.

2. Odstavcem 1 není dotčeno právo stran uplatňovat odpovídající opatření svých daňových předpisů vůči daňovým poplatníkům, kteří se nenacházejí ve stejné situaci, pokud jde o jejich bydliště.

Článek 126

1. Strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření potřebná pro dodržování závazků podle této dohody. Dbají na to, aby bylo dosaženo cílů této dohody.

2. Domnívá-li se některá ze stran, že druhá strana neplní své závazky vyplývající z této dohody, může přijmout vhodná opatření. Před jejich přijetím, kromě zvlášť naléhavých případů, poskytne Radě stabilizace a přidružení veškeré související údaje nezbytné pro náležité posouzení situace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

3. Při výběru opatření je třeba dát přednost těm, která co nejméně naruší fungování této dohody. Tato opatření budou neprodleně oznámena Radě stabilizace a přidružení a budou předmětem konzultací v Radě stabilizace a přidružení, jestliže o to druhá strana požádá.

Článek 127

Strany souhlasí s tím, že na žádost jedné ze stran bezodkladně zahájí vhodnými cestami konzultace za účelem projednání veškerých záležitostí, které se týkají výkladu nebo provádění této dohody či dalších souvisejících hledisek vztahů mezi stranami.

Tímto článkem nejsou nijak dotčeny ani ovlivněny články 31, 37, 38, 39 a 43.

Článek 128

Dokud nebude dosaženo rovnocenných práv pro jednotlivce a hospodářské subjekty na základě této dohody, nejsou touto dohodou dotčena práva, která jim jsou poskytnuta na základě stávajících dohod mezi jedním nebo více členskými státy na jedné straně a Albánií na straně druhé.

Článek 129

Přílohy I až V a protokoly 1 až 6 tvoří nedílnou součást této dohody.

Rámcová dohoda mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o obecných zásadách účasti Albánské republiky na programech Společenství, podepsaná dne 22. listopadu 2004, a její příloha tvoří nedílnou součást této dohody. Přezkum stanovený v článku 8 uvedené rámcové dohody se provede v rámci Rady stabilizace a přidružení, která má pravomoc rámcovou dohodu v případě potřeby změnit.

Článek 130

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

Kterákoliv ze stran může tuto dohodu vypovědět oznámením druhé straně. Tato dohoda pozbývá platnosti šest měsíců ode dne takového oznámení.

Článek 131

Pro účely této dohody se pojmem „strany“ rozumí Společenství nebo jeho členské státy nebo Společenství a jeho členské státy v souladu s jejich příslušnými pravomocemi na jedné straně a Albánie na straně druhé.

Článek 132

Tato dohoda se vztahuje na území, na něž se vztahují Smlouvy o založení Evropského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii, a to za podmínek stanovených v těchto smlouvách, na jedné straně a na území Albánie na straně druhé (1).

Článek 133

Depozitářem této dohody je generální tajemník Rady Evropské unie.

Článek 134

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v každém z úředních jazyků stran, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 135

Strany tuto dohodu ratifikují nebo schválí v souladu se svými vlastními postupy.

Listiny o ratifikaci nebo schválení budou uloženy v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po datu uložení poslední listiny o ratifikaci nebo schválení.

Článek 136

Prozatímní dohoda

V případě, že před dokončením postupů nezbytných pro vstup této dohody v platnost ustanovení některých částí této dohody, zejména částí týkajících se volného pohybu zboží a příslušná ustanovení týkající se dopravy, nabudou účinnosti na základě prozatímních dohod mezi Společenstvím a Albánií, se strany dohodly, že za takových okolností se pro účely ustanovení hlavy IV článků 40, 71, 72, 73 a 74 této dohody, protokolů 1 až 4 a 6 a příslušných ustanovení protokolu 5 této dohody „dnem vstupu této dohody v platnost“ rozumí den vstupu příslušné prozatímní dohody v platnost, pokud jde o povinnosti obsažené ve výše uvedených ustanoveních.

Článek 137

Tato dohoda nahradí dnem svého vstupu v platnost Dohodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Albánskou republikou o obchodu a obchodní a hospodářské spolupráci, podepsanou v Bruselu dne 11. května 1992. Tím není dotčeno žádné právo, závazek nebo právní stav stran vyplývající z provádění uvedené dohody.


Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis.

V Lucemburku dne dvanáctého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

’Eγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sesta gada divpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta’ Gunju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwunastego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvanásteho juna dvetisícšesť.

V Luxembourgu, dvanajstega junija léta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.

Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta’ Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Za Republiko Slovenijо

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για πς Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropski skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar

Per Republikën e Shqipěrisë

Poznámky pod čarou

1 Úř. věstník L 239, 1.9.2006, s. 2

(1) Bulharská a rumunská jazyková verze dohody budou zveřejněny ve zvláštním vydání Úředního věstníku později.


SEZNAM PŘÍLOH

Příloha IAlbánské celní koncese pro průmyslové výrobky Společenství
Příloha IIaAlbánské celní koncese pro primární zemědělské produkty pocházející ze Společenství (podle čl. 27 odst. 3 písm. a))
Příloha IIbAlbánské celní koncese pro primární zemědělské produkty pocházející ze Společenství (podle čl. 27 odst. 3 písm. b))
Příloha IIcAlbánské celní koncese pro primární zemědělské produkty pocházející ze Společenství (podle čl. 27 odst. 3 písm. c))
Příloha IIIKoncese společenství pro ryby a produkty rybolovu pocházející z Albánie
Příloha IVUsazování: finanční služby
Příloha VPráva duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví

PŘÍLOHA I

ALBÁNSKÉ CELNÍ KONCESE PRO PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY SPOLEČENSTVÍ

PŘÍLOHA IIa

ALBÁNSKÉ CELNÍ KONCESE PRO PRIMÁRNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ

PŘÍLOHA IIb

ALBÁNSKÉ CELNÍ KONCESE PRO PRIMÁRNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ

PŘÍLOHA IIc

ALBÁNSKÉ CELNÍ KONCESE PRO PRIMÁRNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ

PŘÍLOHA III

KONCESE SPOLEČENSTVÍ PRO RYBY A PRODUKTY RYBOLOVU POCHÁZEJÍCÍ Z ALBÁNIE

PŘÍLOHA IV

USAZOVÁNÍ: FINANČNÍ SLUŽBY

(podle hlavy V kapitoly II)

FINANČNÍ SLUŽBY: DEFINICE

Finanční službou se rozumí každá služba finanční povahy, kterou nabízí poskytovatel finančních služeb jedné ze stran.

I. Mezi finanční služby patří tyto činnosti:

A. Veškeré pojišťovací služby a služby související s pojištěním:

1. přímé pojištění (včetně spolupojištění):

i) životní pojištění,

ii) neživotní pojištění;

2. zajištění a retrocese;

3. zprostředkování pojištění, například služby makléřů a agentů;

4. doplňkové služby k pojištění, například služby v oborech poradenství, pojistná matematika, posouzení rizika a vyrovnání nároků.

B. Bankovní a jiné finanční služby (kromě pojištění):

1. přijímání vkladů a jiných vratných peněžních prostředků od veřejnosti;

2. půjčky všech typů, včetně mimo jiné spotřebitelského úvěru, hypotečního úvěru, faktoringu a financování obchodních transakcí;

3. finanční leasing;

4. veškeré služby týkající se plateb a převodů peněz, včetně úvěrových, platebních a podobných karet, cestovních šeků a bankovních směnek;

5. poskytování záruk a příslibů;

6. obchodování na vlastní účet nebo na účet zákazníků, ať už na burze, na přepážkovém trhu nebo jinak, prostřednictvím těchto prostředků:

a) s nástroji peněžního trhu (šeky, směnky, vkladové listy atd.);

b) s peněžními prostředky v cizích měnách;

c) s derivátovými produkty, jako například termínovanými obchody a opcemi;

d) s kurzovými a úrokovými nástroji, jako swapy či forwardovými termínovými smlouvami;

e) s převoditelnými cennými papíry;

f) s ostatními obchodovatelnými nástroji a finančními aktivy, včetně drahých kovů.;

7. účast na emisích všech druhů cenných papírů, včetně upisování a umísťování na trhu (veřejně nebo soukromě) jako zástupce, a poskytování souvisejících služeb;

8. peněžní makléřství;

9. správa aktiv, jako je správa hotovosti nebo portfolia, všechny formy správy kolektivního investování, správa penzijních fondů, služby úschovy, uložení nebo správy;

10. zúčtovací a clearingové služby pro finanční aktiva, včetně cenných papírů, derivátových produktů a dalších obchodovatelných nástrojů;

11. poskytování a předávání finančních informací a zpracovávání finančních údajů a a související software od poskytovatelů ostatních finančních služeb;

12. poradenské, zprostředkovací a další pomocné finanční služby pro všechny činnosti uvedené v bodech 1 až 11, včetně úvěrových referencí a analýz o úvěrové důvěryhodnosti, investičního a portfoliového průzkumu a poradenství, poradenství při akvizicích a v otázkách restrukturalizace a strategie společností.

II. Z definice finančních služeb jsou vyloučeny tyto činnosti:

a) činnosti centrálních bank nebo jiných veřejnoprávních institucí v rámci provádění měnové politiky a politiky směnných kurzů;

b) činnosti prováděné centrálními bankami, státními subjekty, ministerstvy nebo veřejnoprávními institucemi na účet vlády nebo s vládní zárukou, s výjimkou případů, kdy tyto činnosti mohou provádět poskytovatelé finančních služeb v soutěži s těmito veřejnoprávními subjekty;

c) činnosti, které tvoří součást zákonného systému sociálního nebo důchodového zabezpečení, s výjimkou případů, kdy tyto činnosti mohou provádět poskytovatelé finančních služeb v soutěži s veřejnoprávními subjekty nebo soukromými institucemi.

PŘÍLOHA V

PRÁVA DUŠEVNÍHO, PRŮMYSLOVÉHO A OBCHODNÍHO VLASTNICTVÍ

(podle článku 73)

1. Článek 73 odst. 3 se týká těchto mnohostranných úmluv, jichž jsou členské státy smluvními stranami nebo se v těchto členských státech de facto uplatňují:

— Smlouva WIPO o autorském právu (Ženeva, 1996),

— Úmluva na ochranu výrobců zvukových záznamů proti neoprávněnému rozmnožování jejich zvukových záznamů (Ženeva, 1971),

— Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin (UPOV, Ženevský akt, 1991).

Rada stabilizace a přidružení může rozhodnout o tom, že se čl. 73 odst. 3 použije i na jiné mnohostranné úmluvy.

2. Smluvní strany potvrzují důležitost, kterou přikládají závazkům vyplývajícím z těchto mnohostranných úmluv:

— Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (Řím 1961),

— Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Stockholmský akt 1967, změněná v roce 1979),

— Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (Pařížský akt, 1971),

— Smlouvu WIPO o výkonech výkonných umělců a zvukových záznamech (Ženeva 1996),

— Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (Stockholmský akt, 1967, změněný v roce 1979),

— Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení (1977, změněna v roce 1980),

— Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (Madrid, 1989),

— Smlouva o patentové spolupráci (Washington 1970, upravená v roce 1979 a změněná v roce 1984),

— Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (Ženeva 1977, změněná v roce 1979),

— Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva),

— Smlouva o patentovém právu (PLT) (WIPO),

— Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TR.IPS).

3. Dnem vstupu této dohody v platnost poskytne Albánie společnostem Společenství a státním příslušníkům členských států Společenství při uznávání a ochraně duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované kterékoli třetí zemi na základě dvoustranných dohod.


SEZNAM PROTOKOLŮ

Protokol 1 o výrobcích ze železa a oceli

Protokol 2 o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Albánií a Společenstvím

Protokol 3 o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína a o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín, lihovin a aromatizovaných vín

Protokol 4 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

Protokol 5 o pozemní dopravě

Protokol 6 o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech


PROTOKOL 1

o výrobcích ze železa a oceli

Článek 1

Tento protokol se vztahuje na výrobky uvedené v kapitolách 72 a 73 kombinované nomenklatury. Použije se i na ostatní hotové výrobky ze železa a oceli, které mohou podle uvedených kapitol v budoucnosti pocházet z Albánie.

Článek 2

Dovozní cla Společenství na výrobky ze železa a oceli pocházející z Albánie se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

Článek 3

1. Dnem vstupu této dohody v platnost se dovozní cla uplatňovaná v Albánii na výrobky ze železa a oceli pocházející ze Společenství, které jsou uvedeny v článku 19 a v příloze I této dohody, postupně snižují v souladu s harmonogramem uvedeným v dohodě.

2. Dnem vstupu této dohody v platnost se dovozní cla uplatňovaná v Albánii na všechny ostatní výrobky ze železa a oceli pocházející ze Společenství zrušují.

Článek 4

1. Množstevní omezení dovozu výrobků ze železa a oceli pocházejících z Albánie do Společenství a opatření s rovnocenným účinkem se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

2. Množstevní omezení dovozu výrobků ze železa a oceli pocházejících ze Společenství do Albánie a opatření s rovnocenným účinkem se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

Článek 5

1. S ohledem na pravidla stanovená v článku 71 dohody uznávají smluvní strany potřebu a naléhavost, s jakou musí každá strana neprodleně reagovat na strukturální nedostatky ve svém ocelářském a železářském odvětví, aby zajistila celkovou konkurenceschopnost svého průmyslu. Albánie proto do tří let zahájí ve svém ocelářském průmyslu nutné programy restrukturalizace a přeměny pro svůj ocelářský průmysl, aby tomuto odvětví zajistila životaschopnost za normálních tržních podmínek. Pro dosažení tohoto cíle poskytne Společenství Albánii na požádání vhodné technické poradenství.

2. Vedle pravidel stanovených v článku 71 této dohody se každé jednání, které je v rozporu s tímto článkem, posuzuje na základě zvláštních kritérií vyplývajících z použití pravidel Společenství pro státní podporu, včetně sekundárních právních předpisů a včetně zvláštních pravidel pro kontrolu státní podpory vztahujících se na železářské a ocelářské odvětví po uplynutí doby platnosti Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli.

3. Pro účely použití čl. 71 odst. 1 bodu iii) této dohody na výrobky ze železa a oceli Společenství uznává, že Albánie může po dobu pěti let od vstupu dohody v platnost výjimečně poskytovat státní podporu na restrukturalizaci, pokud

— zajistí životaschopnost podporovaných podniků za normálních tržních podmínek na konci restrukturalizačního období,

— tato podpora je přísně omezena na výši a míru naprosto nezbytnou pro zajištění této životaschopnosti a postupně se snižuje a

— restrukturalizační program je spojený s celkovou racionalizací a kompenzačními opatřeními proti deformačním vlivům státní pomoci poskytnuté v Albánii.

4. Strany zajistí naprostou průhlednost při provádění nutných programů restrukturalizace a přeměny prostřednictvím úplné a trvalé výměny informací s druhou stranou, včetně podrobných informací o restrukturalizačním plánu a výši, míře a účelu každé státní podpory poskytnuté na základě odstavců 2 a 3.

5. Rada stabilizace a přidružení sleduje dodržování požadavků stanovených v odstavcích 1 až 4.

6. Považuje-li některá strana určitý postup druhé strany za neslučitelný s tímto článkem a tento postup poškozuje nebo hrozí poškodit zájmy první strany nebo způsobit podstatnou újmu domácímu jejímu průmyslu, může tato strana po konzultaci v rámci kontaktní skupiny uvedené v článku 7 nebo po uplynutí 30 pracovních dnů od podání žádosti o tuto konzultaci přijmout vhodná opatření.

Článek 6

Články 20, 21 a 22 dohody se použijí na obchod s výrobky ze železa a oceli mezi smluvními stranami.

Článek 7

Smluvní strany souhlasí, že ke sledování a přezkoumávání řádného provádění tohoto protokolu se v souladu s čl. 120 odst. 4 této dohody zřídí kontaktní skupina.


PROTOKOL 2

o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Albánií a Společenstvím

Článek 1

1. Společenství a Albánie uplatňují na zpracované zemědělské produkty cla uvedená v příloze I a příloze Ha, lib, líc a lid v souladu s podmínkami uvedenými v těchto přílohách bez ohledu na to, zda se na tyto produkty vztahují kvóty.

2. Rada stabilizace a přidružení rozhodne o

— rozšíření seznamu zpracovaných zemědělských produktů podle tohoto protokolu,

— změnách cel uvedených v přílohách I a lib, líc a lid,

— zvýšení nebo zrušení celních kvót.

Článek 2

Cla uplatňovaná podle článku 1 mohou být snížena na základě rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení,

— pokud se v obchodě mezi Společenstvím a Albánií sníží cla na základní produkty, nebo

— v reakci na snížení vyplývající ze vzájemných koncesí pro zpracované zemědělské produkty.

Snížení uvedené v první odrážce se vypočítá z té části cla, která je označena jako zemědělský komponent a odpovídá zemědělským produktům skutečně použitým při výrobě dotyčného zpracovaného zemědělského produktu, a odečte se od cel uplatněných na tyto základní zemědělské produkty.

Článek 3

Společenství a Albánie se vzájemně informují o správních opatřeních přijatých pro produkty uvedené v tomto protokolu. Tato opatření by měla zajistit všem zúčastněným stranám rovné zacházení a měla by být co nejjednodušší a nejpružnější.

PŘÍLOHA I

Cla použitelná při dovozu zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Albánie do Společenství

PŘÍLOHA IIa

Dovozní cla Albánie na zpracované zemědělské produkty pocházející ze Společenství

PŘÍLOHA IIb

 Albánské celní koncese pro zpracované zemědělské produkty pocházející ze Společenství

PŘÍLOHA IIc

Albánské celní koncese pro zpracované zemědělské produkty pocházející ze Společenství

PŘÍLOHA IId

PŘÍLOHA IId


PROTOKOL 3

o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína a o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín, lihovin a aromatizovaných vín

Článek 1

Protokol obsahuje tyto části:

1) Dohodu mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o obchodních koncesích pro některá vína (příloha I tohoto protokolu).

2) Dohodu mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín, lihovin a aromatizovaných vín (příloha II tohoto protokolu).

Článek 2

Tyto dohody se použijí na vína kódu 2204, lihoviny kódu 2208 a aromatizovaná vína kódu 2205 harmonizovaného systému Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselném označování zboží podepsané v Bruselu dne 14. června 1983.

Tyto dohody se vztahují na tyto produkty:

1) vína vyrobená z čerstvých hroznů

a) pocházející ze Společenství, která byla vyrobena v souladu s pravidly pro enologické postupy a ošetření uvedená v hlavě V nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem ve znění pozdějších změn a nařízení Komise (ES) č. 1622/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření ve znění pozdějších předpisů;

b) pocházející z Albánie, která byla vyrobena v souladu s pravidly pro enologické postupy a ošetření podle právních předpisů Albánské republiky. Tyto enologické postupy musejí být v souladu s právními předpisy Společenství;

2) lihoviny, jak byly definovány

a) pro Společenství v nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin, ve znění pozdějších předpisů a v nařízení Komise (EHS) č. 1014/90 ze dne 24. dubna 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin, ve znění pozdějších předpisů;

b) pro Albánii v ministerské vyhlášce č. 2 ze dne 6. ledna 2003 o přijetí nařízení o „definici, označování a obchodní úpravě lihovin“ na základě zákona č. 8443 ze dne 21. ledna 1999 o „vinařství, víně a vedlejších produktech vznikajících při výrobě vína“;

3) aromatizovaná vína, aromatizované vinné nápoje a aromatizované vinné koktejly, dále jen „aromatizovaná vína“, jak byly definovány

a) pro Společenství v nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů, ve znění pozdějších předpisů;

b) pro Albánii v zákoně č. 8443 ze dne 21. ledna 1999 o „vinařství, víně a vedlejších produktech vznikajících při výrobě vína“.

PŘÍLOHA I

DOHODA mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína

PŘÍLOHA II

DOHODA mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín, lihovin a aromatizovaných vín

Článek 1

Cíle

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že budou na základě nediskriminace a vzájemnosti a za podmínek stanovených v této dohodě uznávat, chránit a kontrolovat názvy vín, lihovin a aromatizovaných vín pocházejících z jejich území.

2. Smluvní strany přijmou veškerá nezbytná obecná a zvláštní opatření, aby zajistily dodržení závazků stanovených touto dohodou a dosažení cílů této dohody.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody, a není-li v této dohodě stanoveno jinak, se rozumí

a) výrazem „pocházející z“ použitým v souvislosti s názvem jedné ze smluvních stran

i) víno vyrobené zcela na území dané smluvní strany výhradně z hroznů, které byly sklizeny na území této smluvní strany,

ii) lihovina nebo aromatizované víno vyrobené na území této smluvní strany;

b) „zeměpisným označením“ podle dodatku 1 označení ve smyslu čl. 22 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dohoda TRIPs“);

c) „tradičním výrazem“ tradičně používaný název podle dodatku 2, který se vztahuje především k produkční metodě nebo jakosti, barvě, druhu nebo místu nebo historické události související s historií dotyčného vína a který je uznávaný právními předpisy smluvní strany za účelem označování a obchodní úpravy vína pocházejícího z území této smluvní strany;

d) „homonymním“ totožné zeměpisné označení nebo totožný tradiční výraz nebo označení tak podobné, že při použití k označení by mohlo vést k záměně s jiným místem, jiným postupem nebo jinou věcí;

e) „označením“ slova používaná při označování vína, lihoviny či aromatizovaného vína na etiketách nebo v průvodních dokladech při přepravě vína, lihoviny či aromatizovaného vína, v obchodních dokladech, zejména na fakturách a dodacích listech, jakož i při reklamě;

f) „etiketou“ veškerá označení a ostatní výrazy, značky, vyobrazení, zeměpisná označení nebo ochranné známky, podle kterých se vína, lihoviny a aromatizovaná vína rozlišují a které jsou uvedeny na téže nádobě včetně uzávěru nebo na visačce připevněné k nádobě a na krycím obalu hrdla lahví;

g) „obchodní úpravou“ souhrn výrazů, odkazů atd. vztahujících se na víno, lihovinu nebo aromatizované víno použitých na etiketách a balení, na nádobách, uzávěrech, v reklamních materiálech nebo jakýchkoli materiálech na podporu prodeje;

h) „balením“ ochranné obaly, jako je papír, jakékoli opletení, krabice a bedny používané při přepravě jedné nebo více nádob nebo za účelem prodeje konečnému spotřebiteli;

i) „vyrobeným“ celý proces výroby vína, lihoviny a aromatizovaného vína;

j) „vínem“ pouze nápoj získaný úplným nebo částečným alkoholovým kvašením čerstvých hroznů odrůd révy uvedených v této dohodě, též lisovaných, nebo moštu hroznů;

k) „odrůdami révy“ odrůdy druhu Vitis Vinifera, aniž jsou dotčeny možné právní předpisy některé ze smluvních stran týkající se používání různých odrůd révy pro víno vyrobené na území této smluvní strany;

l) „dohodou o WTO“ dohoda z Marrakeše o zřízení Světové obchodní organizace, podepsaná dne 15. dubna 1994.

Článek 3

Obecná pravidla pro dovoz a uvádění na trh

Není-li v této dohodě stanoveno jinak, řídí se dovoz a uvádění vín, lihovin a aromatizovaných vín na trh právními a správními předpisy používanými na území dotyčné smluvní strany.

HLAVA I

VZÁJEMNÁ OCHRANA NÁZVŮ VÍN, LIHOVIN A AROMATIZOVANÝCH VÍN

Článek 4

Chráněné názvy

V rozsahu podle článků 5, 6 a 7 jsou chráněny tyto názvy:

a) pokud jde o vína, lihoviny a aromatizovaná vína pocházející ze Společenství:

— odkazy na název členského státu, z něhož víno, lihovina a aromatizované víno pochází nebo jiné názvy, které daný členský stát označují,

— zeměpisná označení uvedená v dodatku 1 části A písm. a) pro vína, v písmeni b) pro lihoviny a v písmeni c) pro aromatizovaná vína,

— tradiční výrazy uvedené v dodatku 2;

b) pokud jde o vína, lihoviny a aromatizovaná vína pocházející z Albánie:

— odkazy na název „Albánie“ nebo jakýkoli jiný název označující tuto zemi,

— zeměpisná označení uvedená v dodatku 1 části B písm. a) pro vína, v písmeni b) pro lihoviny a v písmeni c) pro aromatizovaná vína.

Článek 5

Ochrana názvů odkazujících na členské státy Společenství a na Albánii

1. V Albánii jsou odkazy na členské státy Společenství a jiné názvy používané k označení daného členského státu pro účely identifikace původu vína, lihoviny a aromatizovaného vína

a) vyhrazeny pro vína, lihoviny a aromatizovaná vína pocházející z dotyčného členského státu a

b) Společenství je smí používat pouze za podmínek stanovených právními a správními předpisy Společenství.

2. Ve Společenství jsou odkazy na Albánii a jiné názvy používané k označení Albánie pro účely identifikace původu vína, lihoviny a aromatizovaného vína

a) vyhrazeny pro vína, lihoviny a aromatizovaná vína pocházející z Albánie a

b) Albánie je smí používat pouze za podmínek stanovených právními a správními předpisy Albánie.

Článek 6

Ochrana zeměpisných označení

1. V Albánii jsou zeměpisná označení Společenství uvedená v dodatku 1 části A

a) chráněna pro vína, lihoviny a aromatizovaná vína pocházející ze Společenství a

b) Společenství je smí používat pouze za podmínek stanovených právními a správními předpisy Společenství.

2. Ve Společenství jsou zeměpisná označení Albánie uvedená v dodatku 1 části B

a) chráněna pro vína, lihoviny a aromatizovaná vína pocházející z Albánie a

b) Albánie je smí používat pouze za podmínek stanovených právními a správními předpisy Albánie.

3. Smluvní strany přijmou v souladu s touto dohodou všechna nezbytná opatření k zajištění vzájemné ochrany názvů podle článku 4, které jsou používány pro označování a obchodní úpravu vín, lihovin a aromatizovaných vín pocházejících z území smluvních stran. Za tímto účelem použije každá smluvní strana vhodné právní prostředky podle článku 23 Dohody WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví k zajištění účinné ochrany a k zamezení používání zeměpisných označení k identifikaci vín, lihovin a aromatizovaných vín, na něž se dotyčná označení nebo výrazy nevztahují.

4. Zeměpisná označení uvedená v článku 4 jsou vyhrazena výlučně pro výrobky pocházející z území té smluvní strany, na kterou se vztahují, a smí být používána pouze za podmínek stanovených právními a správními předpisy této smluvní strany.

5. Ochrana stanovená v této dohodě zakazuje zejména jakékoli používání chráněných názvů vín, lihovin a aromatizovaných vín, která nepocházejí z uvedené zeměpisné oblasti nebo z místa, kde se výraz tradičně používá, a uplatňuje se i v případě, že

— je uveden skutečný původ vína, lihoviny nebo aromatizovaného vína,

— je zeměpisné označení použito v překladu,

— je k názvu připojen výraz jako „druh“, „typ“, „styl“, „imitace“, „způsob“ nebo jiné podobné výrazy.

6. Jsou-li zeměpisná označení uvedená v dodatku 1 homonymní, poskytuje se ochrana každému označení za předpokladu, že se používá v dobré víře. Smluvní strany společně stanoví praktické podmínky používání, za nichž budou homonymní zeměpisná označení od sebe rozlišována, přičemž je třeba zajistit, aby bylo spravedlivě zacházeno s příslušnými výrobci a aby spotřebitelé nebyli uváděni v omyl.

7. Pokud je zeměpisné označení uvedené v dodatku 1 homonymní se zeměpisným označením třetí země, použije se čl. 23 odst. 3 dohody TRIPs.

8. Touto dohodou nejsou nijak dotčena práva jakékoli osoby na obchodní použití jejího jména nebo jména jejího předchůdce v obchodu, není-li toto jméno použito způsobem, který by mohl spotřebitele uvést v omyl.

9. Tato dohoda nezavazuje žádnou smluvní stranu chránit zeměpisné označení druhé smluvní strany uvedené v dodatku 1, které není nebo již není chráněno ve své zemi původu nebo se v této zemi již nepoužívá.

10. Dnem vstupu této dohody v platnost přestanou smluvní strany považovat chráněná zeměpisná označení uvedená v dodatku 1 za běžné výrazy používané v obecném jazyce smluvních stran jako běžné názvy pro vína, lihoviny a aromatická vína ve smyslu čl. 24 odst. 6 dohody TRIPs.

Článek 7

Ochrana tradičních výrazů

1. V Albánii se tradiční výrazy používané ve Společenství, které jsou uvedeny v dodatku 2,

a) nepoužijí k označení nebo obchodní úpravě vína pocházejícího z Albánie a

b) použijí se k označení nebo obchodní úpravě vína pocházejícího ze Společenství pouze v souvislosti s víny, jejichž původ, kategorie a jazyk jsou stanoveny v dodatku 2, a za podmínek stanovených právními a správními předpisy Společenství.

2. Albánie přijme v souladu s touto dohodou nezbytná opatření k zajištění ochrany tradičních výrazů podle článku 4, které jsou používány pro označování a obchodní úpravu vín pocházejících z území Společenství. Za tímto účelem poskytne Albánie vhodné právní prostředky k zajištění účinné ochrany a k zamezení používání tradičních výrazů k označení vína, které jimi nemůže být označeno, a to ani v případě, že je k použitým tradičním výrazům připojen výraz jako „druh“, „typ“, „styl“, „imitace“ a „způsob“ nebo jiné podobné výrazy.

3. Ochrana tradičních výrazů se vztahuje pouze na

a) jazyk nebo jazyky, v nichž jsou uvedeny v dodatku 2, a nikoli na jejich překlad, a

b) na kategorii výrobků, která je podle dodatku 2 ve Společenství chráněna.

4. Ochranou stanovenou v článku 3 nejsou dotčena ustanovení článku 4.

Článek 8

Ochranné známky

1. Příslušné vnitrostátní a regionální úřady smluvních stran zamítnou pro víno, lihovinu nebo aromatizované víno zápis ochranné známky, která se shoduje s odkazem na zeměpisné označení chráněné podle článku 4 této dohody nebo se mu podobá nebo tento odkaz obsahuje, pokud toto víno, lihovina nebo aromatizované víno není tohoto původu ani není v souladu s příslušnými pravidly pro použití tohoto odkazu.

2. Příslušné vnitrostátní a regionální úřady smluvních stran zamítnou pro víno zápis ochranné známky, která obsahuje tradiční výraz chráněný touto dohodou, pokud dotyčné víno není vínem, pro něž je tradiční výraz vyhrazen podle dodatku 2.

3. Vláda Albánie, jednající v rámci svých pravomocí a za účelem dosažení cílů dohodnutých mezi smluvními stranami, přijme opatření nezbytná ke změně názvů ochranných známek Amantia (Grappa) a Gjergj Kastrioti Skenderbeu Konjak, aby do 31. prosince 2007 byly zcela zrušeny všechny odkazy na zeměpisná označení Společenství chráněná podle článku 4 této dohody.

Článek 9

Vývoz

Smluvní strany přijmou všechna nezbytná opatření, aby se v případě, že se vína, lihoviny a aromatizovaná vína pocházející z území jedné ze smluvních stran vyvážejí a uvádějí na trh mimo území této strany, nepoužívala chráněná zeměpisná označení podle čl. 4 písm. a) druhé odrážky a čl. 4 písm. b) druhé odrážky a v případě vín tradiční výrazy této smluvní strany podle čl. 4 písm. a) třetí odrážky k označení a obchodní úpravě těchto výrobků pocházejících z území druhé smluvní strany.

HLAVA II

PROVÁDĚNÍ DOHODY A VZÁJEMNÁ POMOC MEZI PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY A ŘÍZENÍ DOHODY

Článek 10

Pracovní skupina

1. Při podvýboru pro zemědělství, který má být zřízen v souladu s článkem 121 dohody o stabilizaci a přidružení mezi Společenstvím a Albánií, se zřizuje pracovní skupina.

2. Pracovní skupina dohlíží na řádné fungování této dohody a zkoumá všechny otázky vzniklé při jejím provádění.

3. Pracovní skupina může předkládat doporučení a projednávat a podávat návrhy v souvislosti s veškerými otázkami vzájemného zájmu v odvětví vín, lihovin a aromatizovaných vín, které by mohly přispívat k dosažení cílů této dohody. Schází se na žádost kterékoli smluvní strany střídavě ve Společenství a v Albánii; místo, způsob a čas určí smluvní strany vzájemnou dohodou.

Článek 11

Úkoly smluvních stran

1. Smluvní strany přímo nebo prostřednictvím pracovní skupiny podle článku 10 udržují styk ve všech záležitostech, které se týkají provádění a fungování této dohody.

2. Albánie jmenuje svým zastupujícím orgánem ministerstvo zemědělství a potravin. Evropské společenství jmenuje svým zastupujícím orgánem generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise. Jestliže jedna smluvní strana změní svůj zastupující orgán, oznámí to druhé smluvní straně.

3. Zastupující orgán zajišťuje koordinaci činností všech orgánů odpovědných za provádění této dohody.

4. Smluvní strany

a) rozhodnutím Výboru stabilizace a přidružení společně mění seznamy podle článku 4 této dohody, aby zohlednily případné změny právních a správních předpisů smluvních stran;

b) rozhodnutím Výboru stabilizace a přidružení společně přijímají změny dodatků této dohody. Dodatky se za změněné považují buď ode dne uvedeného ve výměně dopisů mezi smluvními stranami, nebo ode dne rozhodnutí pracovní skupiny;

c) společně stanoví praktické podmínky podle čl. 6 odst. 6;

d) vzájemně se informují o záměru přijmout nové předpisy nebo změny stávajících předpisů ohledně otázek veřejného zájmu, jako je zdraví nebo ochrana spotřebitele, které mají význam pro odvětví vín, lihovin a aromatizovaných vín;

e) vzájemně si oznamují všechna právní, správní a soudní rozhodnutí týkající se provádění této dohody a vzájemně se informují o opatřeních přijatých na základě těchto rozhodnutí.

Článek 12

Uplatňování této dohody

Smluvní strany jmenují kontaktní místa uvedená v dodatku 3, která budou odpovědná za uplatňování této dohody.

Článek 13

Provádění této dohody a vzájemná pomoc mezi smluvními stranami

1. Pokud označení nebo obchodní úprava vína, lihoviny nebo aromatizovaného vína zejména na etiketě nebo v úředních či obchodních dokladech nebo v reklamě je v rozporu s touto dohodou, přijmou smluvní strany potřebná správní opatření nebo zahájí soudní řízení s cílem potírat nekalou soutěž nebo zabránit jakýmkoliv jiným způsobem neoprávněnému používání chráněného názvu.

2. Opatření a řízení uvedená v odstavci 1 se zahajují zejména tehdy,

a) pokud jsou použity popisy či překlady popisů, názvy, nápisy nebo vyobrazení týkající se vína, lihoviny nebo aromatizovaného vína, jejichž názvy jsou touto dohodou chráněny, které přímo nebo nepřímo poskytují chybné nebo zavádějící údaje o původu zboží, druhu nebo jakosti vína, lihoviny nebo aromatizovaného vína;

b) pokud jsou pro potřebu balení použity nádoby, které jsou zavádějící s ohledem na původ vína.

3. Má-li některá ze smluvních stran odůvodněné podezření, že

a) víno, lihovina nebo aromatizované víno ve smyslu článku 2, s nímž se obchoduje nebo obchodovalo v Albánii a ve Společenství, není v souladu s pravidly pro odvětví vín, lihovin a aromatizovaných vín ve Společenství nebo v Albánii nebo s touto dohodou a

b) tento nesoulad je zvláštním zájmem druhé smluvní strany a mohl by vést ke správním opatřením nebo soudnímu řízení, neprodleně o této skutečnosti informuje zastupující orgán druhé smluvní strany.

4. Informace poskytované podle odstavce 3 zahrnují podrobnosti o nedodržení pravidel pro odvětví vín, lihovin a aromatizovaných vín smluvní strany nebo o nedodržení této dohody a přikládají se k nim úřední, obchodní nebo jiné příslušné doklady a údaje o tom, jaká správní opatření lze případně přijmout nebo jaké soudní řízení lze zahájit.

Článek 14

Konzultace

1. Domnívá-li se jedna ze smluvních stran, že druhá smluvní strana nedodržela závazek podle této dohody, zahájí smluvní strany konzultace.

2. Smluvní strana, která požádá o konzultace, poskytne druhé straně všechny informace potřebné k podrobnému prozkoumání příslušného případu.

3. V případech, kdy by jakékoli zpoždění mohlo ohrozit lidské zdraví nebo oslabit účinnost opatření pro potírání podvodů, mohou být přijata vhodná dočasná ochranná opatření bez předchozí konzultace za předpokladu, že budou konzultace zahájeny okamžitě po přijetí těchto opatření.

4. Jestliže při konzultacích podle odstavců 1 a 3 nedosáhly smluvní strany dohody, může smluvní strana, která požádala o konzultace nebo která přijala opatření podle odstavce 3, přijmout vhodná opatření v souladu s článkem 126 dohody o stabilizaci a přidružení s cílem zajistit řádné uplatňování této dohody.

HLAVA III

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Tranzit malých množství

1. Tato dohoda se nevztahuje na vína, lihoviny a aromatizovaná vína, která

a) jsou přepravována tranzitně přes území jedné ze smluvních stran nebo

b) pocházejí z území jedné ze smluvních stran a která se mezi smluvními stranami dodávají v malých množstvích za podmínek a postupů stanovených v odstavci 2.

2. Za malé množství vína, lihoviny a aromatizovaného vína se považují tato množství:

a) množství v nádobách o objemu nejvýše 5 litrů označených etiketou a opatřených jednorázovým uzávěrem, pokud celkové přepravované množství tvořené jednou zásilkou nebo více oddělenými zásilkami nepřesahuje 50 litrů;

b)

i) množství nepřesahující 30 litrů, převážené v osobním zavazadle cestujícího,

ii) množství nepřesahující 30 litrů, odesílané v zásilkách mezi soukromými osobami,

iii) množství, které je součástí majetku stěhujících se soukromých osob,

iv) množství nejvýše 1 hektolitr, které se dováží za účelem vědeckých nebo technických pokusů,

v) množství určené pro diplomatická, konzulární nebo podobná zařízení, které se dováží jako součást jejich bezcelního přídělu,

vi) množství z palubních zásob mezinárodních dopravních prostředků.

Případ výjimky uvedený v písmenu a) nelze kombinovat s jedním nebo více případy výjimek uvedenými v písmenu b).

Článek 16

Uvedení stávajících zásob na trh

1. Vína, lihoviny nebo aromatizovaná vína, která v den vstupu této dohody v platnost nebo před ním byla v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran vyrobena, připravena, označena a obchodně upravena způsobem, který tato dohoda zakazuje, se mohou uvádět na trh až do vyčerpání zásob.

2. Vína, lihoviny a aromatizovaná vína, která byla vyrobena, připravena, označena a obchodně upravena podle této dohody, ale jejichž výroba, označení a obchodní úprava již nevyhovují této dohodě v důsledku změny této dohody, se mohou uvádět na trh až do vyčerpání zásob, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


DODATEK 1

SEZNAM CHRÁNĚNÝCH NÁZVŮ


DODATEK 2

SEZNAM TRADIČNÍCH VÝRAZŮ A OZNAČENÍ JAKOSTI PRO VÍNA VE SPOLEČENSTVÍ


DODATEK 3

SEZNAM KONTAKTNÍCH MÍST

(podle článku 12 přílohy II)

a) Společenství

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Directorate B International Affairs II
Head of Unit B.2 Enlargement
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIE
Telefon: +32 2 299 11 11
Fax: +32 2 296 62 92

b) Albánie

Mrs Brunilda Stamo, Director
Directorate of Production Policies
Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection
Sheshi Skenderbej Nr. 2
Tirana
ALBÁNIE
Telefon/fax: +355 4 225872
E-mail: bstamo@albnet.net


PROTOKOL 4

o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

OBSAH

HLAVA IOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1Definice
HLAVA IIDEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“
Článek 2Obecné požadavky
Článek 3Dvoustranná kumulace ve Společenství
Článek 4Dvoustranná kumulace v Albánii
Článek 5Zcela získané produkty
Článek 6Dostatečně zpracované nebo opracované produkty
Článek 7Nedostatečné zpracování nebo opracování
Článek 8Určující jednotka
Článek 9Příslušenství, náhradní díly a nástroje
Článek 10Soupravy
Článek 11Neutrální prvky
HLAVA IIIÚZEMNÍ POŽADAVKY
Článek 12Uzemní zásada
Článek 13Přímá doprava
Článek 14Výstavy
HLAVA IVNAVRACENÍ CLA NEBO OSVOBOZENÍ OD CLA
Článek 15Zákaz navracení cla nebo osvobození od cla
HLAVA VPROKAZOVÁNÍ PŮVODU
Článek 16Obecné požadavky
Článek 17Postup pro vydávání průvodního osvědčení EUR.1
Článek 18Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně
Článek 19Vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR.1
Článek 20Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dokladu o původu zboží vydaného nebo vyhotoveného dříve
Článek 21Podmínky pro vyhotovení prohlášení na faktuře
Článek 22Schválený vývozce
Článek 23Platnost dokladu o původu zboží
Článek 24Předkládání dokladu o původu zboží
Článek 25Dovoz po částech
Článek 26Osvobození od dokladu o původu zboží
Článek 27Podpůrné doklady
Článek 28Uchování dokladu o původu zboží a podpůrných dokladů
Článek 29Rozpory a formální chyby
Článek 30Částky vyjádřené v eurech
HLAVA VIUJEDNÁNÍ O SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCI
Článek 31Vzájemná pomoc
Článek 32Ověřování dokladů o původu zboží
Článek 33Řešení sporů
Článek 34Sankce
Článek 35Svobodná pásma
HLAVA VIICEUTA A MELILLA
Článek 36Uplatňování protokolu
Článek 37Zvláštní podmínky
HLAVA VIIIZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 38Změny protokolu

Seznam příloh

PŘÍLOHA I:Úvodní poznámky k seznamu v příloze II
PŘÍLOHA II:Seznam zpracování nebo opracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu
PŘÍLOHA III:Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1
PŘÍLOHA IV:Text prohlášení na faktuře

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumí

a) „výrobou“ každé zpracování nebo opracování, včetně sestavování nebo zvláštních postupů;

b) „materiálem“ jakékoli příměsi, suroviny, komponenty, části apod., které jsou používány při výrobě produktu;

c) „produktem“ nebo „výrobkem“ získaný produkt nebo výrobek, i když je zamýšleno jeho pozdější využití v jiné výrobní operaci;

d) „zbožím“ jak materiál, tak produkty nebo výrobky;

e) „celní hodnotou“ hodnota určená v souladu s Dohodou o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (dohoda Světové obchodní organizace o celní hodnotě);

f) „cenou ze závodu“ cena zaplacená za produkt ze závodu výrobci ve Společenství nebo v Albánii, v jehož podniku došlo k poslednímu zpracování nebo opracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu všeho materiálu použitého při výrobě po odečtení případných vnitřních daní, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu získaného produktu;

g) „hodnotou materiálů“ celní hodnota v okamžiku dovozu použitých nepůvodních materiálů, nebo není-li známa a nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály ve Společenství nebo v Albánii;

h) „hodnotou původních materiálů“ hodnota těchto materiálů stanovená podle písmene g) obdobně;

i) „přidanou hodnotou“ cena ze závodu snížená o celní hodnotu všech použitých materiálů, které pocházejí z druhé strany, nebo není-li celní hodnota známa a nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály ve Společenství nebo v Albánii;

j) „kapitolami“ a „čísly“ kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře, která tvoří harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží, dále v tomto protokolu nazývaný „harmonizovaný systém“ nebo „HS“;

k) „zařazením“ zařazení produktu nebo materiálu do určitého čísla;

l) „zásilkou“ produkty, které buď zasílá současně jeden vývozce jednomu příjemci, nebo které jsou přepravovány na podkladě jediného přepravního dokladu od vývozce k příjemci, a pokud tento doklad neexistuje, na podkladě jediné faktury;

m) „územím“ území včetně pobřežních vod.

HLAVA II

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“

Článek 2

Obecné požadavky

1. Pro účely provádění této dohody se za produkty pocházející ze Společenství, považují

a) produkty, které byly ve Společenství zcela získány ve smyslu článku 5;

b) produkty, které byly získány ve Společenství a obsahují materiály, které zde nebyly zcela získány, jestliže byly tyto materiály ve Společenství dostatečně zpracovány nebo opracovány ve smyslu článku 6.

2. Pro účely provádění této dohody se za produkty pocházející z Albánie považují

a) produkty, které byly v Albánii zcela získány ve smyslu článku 5;

b) produkty, které byly získány v Albánii a obsahují materiály, které zde nebyly zcela získány, jestliže byly tyto materiály v Albánii dostatečně zpracovány nebo opracovány ve smyslu článku 6.

Článek 3

Dvoustranná kumulace ve Společenství

Materiály pocházející z Albánie se považují za materiály pocházející ze Společenství, pokud jsou součástí produktu tam získaného. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému zpracování nebo opracování, pokud byly podrobeny zpracování nebo opracování přesahujícímu operace uvedené v článku 7.

Článek 4

Dvoustranná kumulace v Albánii

Materiály pocházející ze Společenství se považují za materiály pocházející z Albánie, pokud jsou součástí produktu tam získaného. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování, pokud byly podrobeny zpracování nebo opracování přesahujícímu operace uvedené v článku 7.

Článek 5

Zcela získané produkty

1. Produkty zcela získanými ve Společenství nebo v Albánii se rozumějí

a) nerostné produkty tam vytěžené z půdy nebo mořského dna;

b) rostlinné produkty tam sklizené;

c) živá zvířata tam narozená nebo vylíhnutá a odchovaná;

d) produkty získané z živých zvířat tam chovaných;

e) produkty tamního lovu a rybolovu;

f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty vytěžené z moře mimo pobřežní vody Společenství nebo Albánie jejich plavidly;

g) produkty vyrobené na palubě jejich výrobních plavidel výlučně z produktů uvedených v písmenu f);

h) použité předměty tam sebrané, jsou-li použitelné pouze k opětovnému získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo k použití jako odpad;

i) odpad a zbytky pocházející z výrobních operací tam provedených;

j) produkty získané z mořského dna nebo z mořského podzemí ležícího mimo jejich pobřežní vody, mají-li výhradní práva k využívání tohoto mořského dna nebo mořského podzemí;

k) zboží tam vyrobené výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až j).

2. Pojmy „jejich plavidla“ a „jejich výrobní plavidla“ v odst. 1 písm. f) a g) se vztahují pouze na plavidla a výrobní plavidla,

a) která jsou registrována nebo přihlášena v členském státě Společenství nebo v Albánii;

b) která plují pod vlajkou členského státu Společenství nebo Albánie;

c) která alespoň z 50 % vlastní státní příslušníci členského státu Společenství nebo Albánie nebo společnost, jejíž ústředí se nachází v jednom z těchto států a jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní nebo dozorčí rady a většina členů těchto orgánů jsou státními příslušníky členského státu Společenství nebo Albánie, a v případě veřejných obchodních společností navíc alespoň polovinu základního kapitálu vlastní tyto státy nebo veřejnoprávní subjekty nebo státní příslušníci těchto států;

d) jejichž důstojnický sbor tvoří státní příslušní členského státu Společenství nebo Albánie

a

e) jejichž posádku tvoří alespoň ze 75 % státní příslušníci členského státu Společenství nebo Albánie.

Článek 6

Dostatečně opracované nebo zpracované produkty

1. Pro účely článku 2 se produkty, jež nejsou zcela získány, považují za dostatečně opracované nebo zpracované, jsou-li splněny podmínky uvedené v seznamu v příloze II.
Tyto podmínky popisují pro všechny produkty, na které se vztahuje tato dohoda, zpracování nebo opracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých k jejich výrobě, a vztahují se výhradně na tyto materiály. Z toho vyplývá, že je-li produkt, který získal status původu na základě splnění podmínek stanovených pro něj v seznamu, použit při výrobě jiného produktu, nevztahují se na něj podmínky stanovené pro produkt, v němž je obsažen, a nepřihlíží se ani k nepůvodním materiálům, jež byly případně použity při jeho výrobě.

2. Odchylně od odstavce 1 lze však nepůvodní materiály, které se podle podmínek uvedených v seznamu nepoužijí při výrobě daného produktu, použít, pokud

a) jejich celková hodnota nepřesahuje 10 % ceny daného produktu ze závodu;

b) použitím tohoto odstavce není překročen žádný procentní podíl uvedený v seznamu jako nejvyšší přípustná hodnota nepůvodních materiálů.

Tento odstavec se nevztahuje na produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

3. Odstavce 1 a 2 se použijí s výhradou článku 7.

Článek 7

Nedostatečné opracování nebo zpracování

1. Aniž je dotčen odstavec 2, považují se za zpracování nebo opracování nedostatečná pro to, aby produktu udělila status původu, bez ohledu na to, zda jsou splněny podmínky článku 6, tyto operace:

a) operace, jejichž účelem je uchování produktů v nezměněném stavu během přepravy a skladování;

b) rozdělování nebo spojování nákladových kusů;

c) mytí, praní, čištění, odstraňování prachu, oxidu, oleje, nátěru nebo jiných povrchových vrstev;

d) žehlení nebo mandlování textilií;

e) prosté natírání, malování nebo leštění;

f) loupání, částečné nebo úplné bělení, leštění a hlazení obilovin a rýže;

g) operace spočívající v barvení cukru nebo tvarování cukru;

h) loupání, vypeckovávání nebo louskání zeleniny, ovoce a ořechů;

i) ostření, prosté broušení nebo prosté řezání;

j) prosévání, prohazování, třídění, zařazování, srovnávání, sdružování (včetně tvorby souprav předmětů);

k) prosté plnění do lahví, konzerv, baněk, sáčků, pytlů, pouzder, beden, krabic, upevnění na podložky a veškeré ostatní prosté balicí operace;

l) připojování nebo tisk značek, štítků, log a jiných rozlišovacích znaků na produkty nebo jejich obaly;

m) prosté míšení produktů, též různých druhů;

n) prosté sestavování součástí produktu na úplný produkt nebo rozebírání produktů na části;

o) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech a) až n);

p) porážení zvířat.

2. Při určování, zda se zpracování nebo opracování provedené na produktu považuje za nedostatečné ve smyslu odstavce 1, se všechna zpracování a opracování provedená na tomto produktu ve Společenství nebo v Albánii posuzují dohromady.

Článek 8

Určující jednotka

1. Určující jednotkou pro použití tohoto protokolu je produkt, který je považován za základní jednotku při jeho zařazení do nomenklatury harmonizovaného systému.

Z toho vyplývá, že

a) je-li produkt sestávající ze sady nebo sestavy předmětů zařazen podle harmonizovaného systému do jednoho čísla, je určující jednotkou tento celek;

b) sestává-li zásilka z více stejných produktů zařazených do stejného čísla harmonizovaného systému, použije se tento protokol na každý produkt samostatně.

2. Je-li podle všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému zařazován s produktem i jeho obal, považuje se pro účely určení původu za jeden celek s produktem.

Článek 9

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje dodávané spolu se strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem se považují za jeden celek se strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem, jestliže jsou součástí jejich běžného vybavení a jsou zahrnuty v ceně nebo nejsou fakturovány zvlášť.

Článek 10

Soupravy

Soupravy zboží ve smyslu všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému se považují za původní produkty, jestliže jsou původní všechny součásti, z nichž se skládají. Soupravy produktů, které se skládají z původních i nepůvodních součástí, se považují za původní produkt jako celek, jestliže hodnota nepůvodních součástí netvoří více než 15% ceny soupravy ze závodu.

Článek 11

Neutrální prvky

Při určování, zda je produkt původní, se nezjišťuje původ těchto prvků, jež mohou být použity při jeho výrobě:

a) energie a palivo;

b) zařízení a vybavení;

c) stroje a nástroje;

d) zboží, které se nestává ani nemá stát součástí konečného složení produktu.

HLAVA III

ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12

Uzemní zásada

1. Podmínky pro nabytí statusu původu stanovené v hlavě II musí být plněny ve Společenství nebo v Albánii nepřetržitě.

2. Je-li původní zboží vyvezené ze Společenství nebo Albánie do jiné země vráceno, je třeba je považovat za nepůvodní, nelze-li celním orgánům věrohodně prokázat, že

a) vrácené zboží je totožné s vyvezeným a

b) bylo případně podrobeno pouze operacím nezbytným pro jeho uchování v nezměněném stavu po doby pobytu v dané zemi nebo při jeho vývozu.

3. Získání statusu původu v souladu s podmínkami stanovenými v hlavě II není dotčeno zpracováním nebo opracováním materiálů vyvezených ze Společenství nebo Albánie a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo Společenství nebo Albánii, za předpokladu, že

a) uvedené materiály jsou zcela získány ve Společenství nebo Albánii nebo byly před vyvezením podrobeny zpracování nebo opracování nad rámec operací uvedených v článku 7 a

b) celním orgánům může být věrohodně prokázáno, že

i) zpět dovážené zboží bylo získáno zpracováním nebo opracováním vyvezených materiálů

a

ii) celková hodnota přidaná mimo Společenství nebo Albánii uplatněním tohoto článku nepřesahuje 10 % ceny ze závodu výsledného produktu, jehož status původu je požadován.

4. Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na zpracování nebo opracování provedené mimo Společenství nebo Albánii. Nicméně stanoví-li pravidlo v seznamu v příloze II, které je použito k určení původu výsledného produktu, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na území dotyčné strany a celkové hodnoty přidané podle tohoto článku mimo Společenství nebo Albánie uplatněním tohoto článku přesáhnout stanovený procentní podíl.

5. Pro účely odstavců 3 a 4 se „celkovou přidanou hodnotou“ rozumějí všechny náklady vynaložené mimo Společenství nebo Albánii, včetně hodnoty tam použitých materiálů.

6. Odstavce 3 a 4 se nevztahují na produkty, které nesplňují podmínky stanovené v seznamu v příloze II nebo které mohou být považovány za dostatečně zpracované nebo opracované pouze uplatněním všeobecné hodnotové tolerance stanovené v čl. 6 odst. 2.

7. Odstavce 3 a 4 se nevztahují na produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

8. Jakékoli zpracování nebo opracování, na něž se vztahuje tento článek a které bylo provedeno mimo Společenství nebo Albánii, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.

Článek 13

Přímá doprava

1. Preferenční zacházení stanovené dohodou se týká pouze produktů splňujících podmínky tohoto protokolu, které jsou přepravovány přímo mezi Společenstvím a Albánií. Produkty tvořící jedinou zásilku však mohou být přepravovány přes jiná území s případnou překládkou nebo dočasným uskladněním na těchto územích, jestliže zůstanou pod dohledem celních orgánů v zemi tranzitu nebo uskladnění a nejsou tam podrobeny jiným operacím než případné vykládce, překládce nebo operacím, jejímž účelem je jejich uchování v nezměněném stavu.

Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes území jiné než území Společenství nebo Albánie.

2. Splnění podmínek stanovených v odstavci 1 se prokazuje tak, že se celním orgánům země dovozu předloží

a) buď jediný přepravní doklad, na jehož základě se uskutečňuje přeprava ze země vývozu přes zemi tranzitu,

b) nebo potvrzení celních orgánů země tranzitu obsahující

i) přesný popis produktů,

ii) data vykládky nebo překládky produktů a případně jména použitých plavidel nebo jiných dopravních prostředků

a

iii) potvrzení podmínek, v nichž se produkty nacházely v zemi tranzitu,

c) nebo nemohou-li být předloženy, jakékoliv jiné průkazní doklady.

Článek 14

Výstavy

1. Jsou-li původní produkty zaslány na výstavu do jiné země, než do Společenství nebo Albánie a po ukončení výstavy prodány za účelem dovozu do Společenství nebo Albánie, uplatní se na ně při dovozu dohoda, je-li celním orgánům věrohodně prokázáno, že

a) vývozce zaslal tyto produkty ze Společenství nebo Albánie do země konání výstavy a vystavil je tam;

b) vývozce tyto produkty prodal příjemci ze Společenství nebo Albánie nebo je na něj jinak převedl;

c) produkty byly odeslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stavu, v jakém byly odeslány na výstavu, a

d) produkty nebyly od okamžiku, kdy byly odeslány na výstavu, použity k jinému účelu než k předvedení na této výstavě.

2. V souladu s hlavou V se vydá nebo vyhotoví doklad o původu zboží, který se předloží celním orgánům země dovozu obvyklým způsobem. Uvede se v něm název a adresa výstavy. V případě potřeby mohou být požadovány další doklady o podmínkách, za kterých byly produkty vystavovány.

3. Odstavec 1 se vztahuje na všechny výstavy, veletrhy a obdobné veřejné akce obchodní, průmyslové, zemědělské nebo řemeslné, v jejichž průběhu produkty zůstávají pod celním dohledem, s výjimkou výstav pořádaných soukromě v prodejnách nebo obchodních prostorách s úmyslem prodat zahraniční produkty.

HLAVA IV

NAVRACENÍ CLA NEBO OSVOBOZENÍ OD CLA

Článek 15

Zákaz navracení cla nebo osvobození od cla

1. Nepůvodní materiály použité při výrobě produktů pocházejících ze Společenství nebo Albánie, pro které je vydáván nebo vyhotovován doklad o původu zboží v souladu s hlavou V, nepodléhají ve Společenství nebo Albánii navrácení nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakékoli opatření týkající se vracení, prominutí nebo neplacení, částečného nebo úplného, cla nebo poplatků s rovnocenným účinkem, uplatňovaných ve Společenství nebo v Albánii na materiály použité k výrobě, pokud se toto vracení, prominutí nebo neplacení uplatňuje výslovně nebo fakticky tehdy, pokud jsou produkty získané z těchto materiálů vyváženy, a nikoli, jsou-li určeny pro domácí použití.

3. Vývozce produktů uvedených v dokladu o původu zboží musí být připraven kdykoli předložit na žádost celních orgánů veškeré související doklady prokazující, že nebylo uplatněno navracení cla pro nepůvodní materiály použité k jejich výrobě a že veškerá cla a poplatky s rovnocenným účinkem, které se vztahují na tyto materiály, byly skutečně zaplaceny.

4. Odstavce 1 až 3 se vztahují rovněž na obaly ve smyslu čl. 8 odst. 2, na příslušenství, náhradní díly a nástroje ve smyslu článku 9 a na soupravy produktů ve smyslu článku 10, nejsou-li původní.

5. Odstavce 1 až 4 se vztahují pouze na materiály, na něž se vztahuje dohoda. Tato ustanovení rovněž předem nevylučují použití režimu vývozních náhrad u zemědělských produktů, jsou-li uplatňovány při vývozu v souladu s dohodou.

HLAVA V

PROKAZOVÁNÍ PŮVODU

Článek 16

Obecné požadavky

1. Tato dohoda se vztahuje na produkty pocházející ze Společenství při dovozu do Albánie a na produkty pocházející z Albánie při dovozu do Společenství po předložení jednoho z těchto dokladů o původu zboží:

a) průvodního osvědčení EUR.l, jehož vzor je uveden v příloze III, nebo

b) v případech uvedených v čl. 21 odst. 1 prohlášení (dále jen „prohlášení na faktuře“), uvedeného vývozcem na faktuře, dodacím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu a které popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby umožnilo jejich ztotožnění. Znění prohlášení na faktuře jsou uvedena v přílohách IV.

2. Bez ohledu na odstavec 1 se tato dohoda vztahuje na původní produkty ve smyslu tohoto protokolu v případech stanovených v článku 26, aniž by bylo nutné předložit některý z dokladů o původu zboží uvedených v odstavci 1.

Článek 17

Postup pro vydávání průvodního osvědčení EUR.1

1. Průvodní osvědčení EUR.l vydávají celní orgány země vývozu na základě písemné žádosti podané vývozcem nebo, na odpovědnost vývozce, jeho oprávněným zástupcem.

2. Pro tento účel vyplní vývozce nebo jeho oprávněný zástupce průvodní osvědčení EUR.l a formulář žádosti, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze III. Tyto formuláře musí být vyplněny v jednom z jazyků, ve kterých je sepsána dohoda, a v souladu s vnitrostátním právem země vývozu. Jsou-li formuláře vyplňovány rukou, musí být vyplněny inkoustem a hůlkovým písmem. Popis produktů se uvede v kolonce vyhrazené pro tento účel tak, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li vyplněna celá kolonka, podtrhne se poslední řádek popisu vodorovnou čarou a prázdný prostor se proškrtne.

3. Vývozce žádající o vystavení průvodního osvědčení EUR.l musí být připraven kdykoli předložit na žádost celních orgánů země vývozu, v níž se vydává průvodní osvědčení EUR.l, veškeré související doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v tomto protokolu.

4. Průvodní osvědčení EUR.l vydávají celní orgány členského státu Společenství nebo Albánie, jestliže lze dotčené produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství nebo Albánie a splňují-li požadavky tohoto protokolu.

5. Celní orgány vydávající průvodní osvědčení EUR.l přijmou veškerá nezbytná opatření k tomu, aby ověřily původ produktů a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli podklady a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jakoukoli jinou kontrolu, kterou považují za účelnou. Dále zajistí, že formuláře uvedené v odstavci 2 jsou řádné vyplněny. Zkontrolují především, je-li prostor určený pro popis produktů vyplněn takovým způsobem, aby byla vyloučena možnost dodatečného podvodného doplnění.

6. Datum vydání průvodního osvědčení EUR.l se uvádí v kolonce 11 osvědčení.

7. Celní orgány vydají průvodní osvědčení EUR.l a poskytnou jej vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.

Článek 18

Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně

1. Odchylně od čl. 17 odst. 7 může být průvodní osvědčení EUR.l ve výjimečných případech vydáno po vývozu produktů, jichž se týká, jestliže

a) nebylo vydáno při vývozu v důsledku omylu, neúmyslného opomenutí nebo zvláštních okolností

nebo

b) bylo celním orgánům věrohodně prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.l bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.

2. Pro účely odstavce 1 musí vývozce v žádosti uvést místo a datum vývozu produktů, kterých se průvodní osvědčení EUR.l, a odůvodnění této žádosti.

3. Celní orgány mohou vystavit průvodní osvědčení EUR.l dodatečně pouze po ověření, zda jsou informace uvedené v žádosti vývozce v souladu s údaji v odpovídající evidenci.

4. Průvodní osvědčení EUR.l vystavená dodatečně musí obsahovat jednu z těchto poznámek:

ES „EXPEDIDO A POSTERIORI“

CS „VYSTAVENO DODATEČNĚ“

DA „UDSTEDT EFTERFØLGENDE“

DE „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“

ET „TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD“

EL „ΕΚΔΟΘΕΝ EK ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“

EN „ISSUED RETROSPECTIVELY“

FR „DÉLIVRÉ A POSTERIORI“

IT „RILASCIATO A POSTERIORI“

LV „IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI“

LT „RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“

HU „KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“

MT „MAHRUG RETROSPETTIVAMENT“

NL „AFGEGEVEN A POSTERIORI“

PL „WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“

PT „EMITIDO A POSTERIORI“

SI „IZDANO NAKNADNO“

SK „VYDANÉ DODATOČNE“

FI „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“

SV „UTFÄRDAT I EFTERHAND“

AL „LESHUAR A-POSTERIORI“

5. Poznámka uvedená v odstavci 4 se uvádí v kolonce „Poznámky“ průvodního osvědčení EUR.l.

Článek 19

Vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.l může vývozce požádat celní orgány, které jej vydaly, o vystavení duplikátu na základě dokladů o vývozu, které mají tyto orgány v držení.

2. Takto vystavený duplikát musí obsahovat jedno z těchto slov:

ES „DUPLICADO“

CS „DUPLIKAT“

DA „DUPLIKAT“

DE „DUPLIKAT“

ET „DUPLIKAAT“

EL „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“

EN „DUPLICATE“

FR „DUPLICATA“

IT „DUPLICATO“

LV „DUBLIKATS“

LT „DUBLIKATAS“

HU „MÁSODLAT“

MT „DUPLIKAT“

NL „DUPLICAAT“

PL „DUPLIKAT“

PT „SEGUNDA VIA“

SI „DVOJNIK“

SK „DUPLIKÁT“

FI „KAKSOISKAPPALE“

SV „DUPLIKAT“

AL „DUBLIKATE“.

3. Poznámka uvedená v odstavci 2 se uvádí v kolonce „Poznámky“ duplikátu průvodního osvědčení EUR.l.

4. Duplikát, na kterém se uvede datum vystavení prvopisu průvodního osvědčení EUR.l nebo EUR-MED, nabývá účinku uvedeným dnem.

Článek 20

Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dokladu o původu zboží vydaného nebo vyhotoveného dříve

Jsou-li původní produkty umístěny pod dohled celního úřadu ve Společenství nebo v Albánii, je možné nahradit původní doklad o původu zboží jedním nebo více průvodními osvědčeními EUR.l pro účely zaslání všech nebo některých z těchto produktů na jiné místo ve Společenství nebo v Albánii. Náhradní průvodní osvědčení EUR.l vydává celní úřad, pod jehož dohledem se produkty nacházejí.

Článek 21

Podmínky pro vyhotovení prohlášení na faktuře

1. Prohlášení na faktuře uvedené v čl. 16 odst. 1) písm. b) může učinit

a) schválený vývozce ve smyslu článku 22

nebo

b) kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů obsahujících původní produkty, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.

2. Prohlášení na faktuře může být učiněno, lze-li dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství nebo Albánie a podmínky stanovené v tomto protokolu.

3. Vývozce činící prohlášení na faktuře musí být připraven kdykoli předložit na žádost celních orgánů země vývozu veškeré související doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v tomto protokolu.

4. Prohlášení na faktuře, jehož znění je uvedeno v příloze IV, vyhotovuje vývozce v některém z jazykových znění uvedených v příslušné příloze a v souladu s vnitrostátním právem země vývozu psacím strojem, razítkem nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu. Je-li prohlášení psáno rukou, musí být psáno inkoustem a hůlkovým písmem.

5. Prohlášení na faktuře podepisuje vlastnoručně vývozce. Vývozce schválený ve smyslu článku 22 však není povinen podepisovat tato prohlášení, jestliže se celním orgánům země vývozu písemně zaváže, že přebírá plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení na faktuře, které jej identifikuje, jako by je vlastnoručně podepsal.

6. Prohlášení na faktuře může vývozce vyhotovit při vývozu produktů, jichž se prohlášení týká, nebo po vývozu, je-li předloženo v zemi dovozu do dvou let po dovozu produktů, jichž se týká.

Článek 22

Schválený vývozce

1. kterémukoli vývozci (dále jen „schválený vývozce“), který často odesílá produkty podle dohody, aby činil prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu dotyčných produktů. Vývozce, který o takové povolení žádá, musí k uspokojení celních orgánů skýtat veškeré záruky potřebné k ověření statusu původu produktů a ke splnění všech ostatních požadavků tohoto protokolu.

2. Celní orgány mohou vázat poskytnutí statusu schváleného vývozce na splnění jakýchkoli podmínek, které považují za vhodné.

3. Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního povolení, které musí být uváděno v prohlášení na faktuře.

4. Celní orgány dohlížejí na používání povolení schváleným vývozcem.

5. Celní orgány mohou povolení kdykoli odejmout. Jsou povinny tak učinit, jestliže schválený vývozce již neskýtá záruky uvedené v odstavci 1, nesplňuje podmínky zmíněné v odstavci 2 nebo udělené povolení jinak jakýmkoli způsobem zneužívá.

Článek 23

Platnost dokladu o původu zboží

1. Doklad o původu zboží platí čtyři měsíce ode dne vydání v zemi vývozu a v této lhůtě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

2. Doklady o původu zboží, které jsou celním orgánům země dovozu předloženy po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1, mohou být přijaty pro účely uplatnění preferenčního zacházení pouze v případě, že nemohly být předloženy ve stanovené lhůtě v důsledku mimořádných okolností.

3. V ostatních případech opožděného předložení dokladů o původu zboží je mohou celní orgány země dovozu přijmout, pokud jim byly dotyčné produkty předloženy před uplynutím uvedené lhůty.

Článek 24

Předkládání dokladu o původu zboží

Doklady o původu zboží se předkládají celním orgánům země dovozu postupy platnými v dané zemi. Tyto orgány mohou požadovat překlad dokladu o původu zboží a mohou rovněž požadovat, aby bylo dovozní prohlášení doplněno prohlášením dovozce o tom, že produkty splňují podmínky pro použití dohody.

Článek 25

Dovoz po částech

Jsou-li na žádost dovozce za podmínek stanovených celními orgány země dovozu dováženy po částech rozložené nebo nesložené produkty ve smyslu všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému, spadající do tříd XVI a XVII nebo čísel 7308 a 9406 harmonizovaného systému, předkládá se celním orgánům jediný doklad o původu zboží pro tyto produkty při dovozu první části.

Článek 26

Osvobození od dokladu o původu zboží

1. Produkty, které jsou posílány v drobných zásilkách soukromými osobami soukromým osobám nebo se nacházejí v osobních zavazadlech cestujících, se považují za původní produkty, aniž by bylo třeba předložit doklad o původu zboží, pokud nejsou dováženy obchodně, pokud dovozce prohlásí, že produkty splňují všechny podmínky pro použití tohoto protokolu, a pokud o pravdivosti tohoto prohlášení neexistují žádné pochybnosti. V případě produktů zasílaných poštou může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení CN22/CN23 nebo na listu papíru, který je k tomuto dokladu přiložen.

2. Za neobchodní dovoz se považuje příležitostný dovoz, který se týká výlučně produktů pro osobní použití příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, je-li z povahy a množství těchto produktů zřejmé, že neslouží žádnému obchodnímu účelu.

3. Dále celková hodnota těchto produktů nesmí u drobných zásilek překročit 500 EUR a u produktů nacházejících se v osobních zavazadlech cestujících 1 200 EUR.

Článek 27

Podpůrné doklady

Doklady uvedené v čl. 17 odst. 3 a v čl. 21 odst. 3, které prokazují, že produkty uvedené v průvodním osvědčení EUR.l nebo prohlášení na faktuře EUR-MED mohou být považovány za produkty pocházející ze Společenství nebo Albánie a že splňují ostatní požadavky tohoto protokolu, mohou být mimo jiné

a) přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo dodavatelem při získávání dotyčného zboží, který je obsažen například v jeho účtech nebo vnitřním účetnictví;

b) doklady prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vyhotovené ve Společenství nebo Albánii, pokud jsou takové doklady používány v souladu s vnitrostátním právem;

c) doklady prokazující zpracování nebo opracování materiálů ve Společenství nebo Albánii, vydané nebo vyhotovené ve Společenství nebo Albánii, pokud jsou takové doklady používány v souladu s vnitrostátním právem;

d) průvodní osvědčení EUR.l nebo prohlášení na faktuře prokazující původ použitých materiálů, vydaná nebo vyhotovená ve Společenství nebo Albánii v souladu s tímto protokolem.

Článek 28

Uchování dokladu o původu zboží a podpůrných dokladů

1. Vývozce žádající o vystavení průvodního osvědčení EUR.l uchovává dokumenty uvedené v čl. 17 odst. 3 po dobu nejméně tří let.

2. Vývozce vyhotovující prohlášení na faktuře uchovává kopii tohoto prohlášení na faktuře a doklady uvedené v čl. 21 odst. 3 po dobu nejméně tří let.

3. Celní orgány země vývozu, které vydávají průvodní osvědčení EUR.l, uchovávají formulář žádosti uvedený v čl. 17 odst. 2 po dobu nejméně tří let.

4. Celní orgány země dovozu uchovávají průvodní osvědčení EUR.l a prohlášení na faktuře, která jim byla předložena, po dobu nejméně tří let.

Článek 29

Rozpory a formální chyby

1. Jsou-li zjištěny drobné rozpory mezi údaji uvedenými v dokladu o původu zboží a údaji v dokladech, které byly celnímu úřadu předloženy za účelem splnění celních formalit při dovozu produktů, není tím zapříčiněna neplatnost dokladu o původu zboží, je-li řádně prokázáno, že se tento doklad vztahuje na předložené produkty.

2. Zřejmé formální chyby, například překlepy, v dokladu o původu zboží nevedou k odmítnutí dokladu, pokud tyto chyby nevyvolávají pochybnosti o správnosti údajů v něm obsažených.

Článek 30

Částky vyjádřené v eurech

1. Pro uplatňování čl. 21 odst. 1 písm. b) a čl. 26 odst. 3 v případech, kdy jsou produkty fakturovány v jiné měně než v eurech, stanoví každá dotčená země každoročně částky v národních měnách členských států Společenství a Albánie odpovídající částkám vyjádřeným v eurech.

2. Na zásilku se vztahuje čl. 21 odst. 1 písm. b) nebo čl. 26 odst. 3, je-li částka v měně, ve které je vystavena faktura, v souladu s částkou stanovenou dotčenou zemí.

3. Částky, které se mají použít v jakékoli dané národní měně, jsou přepočtem na tuto měnu částek vyjádřených v eurech podle kursu platného první pracovní den měsíce října každého roku. Částky se sdělují Komisi Evropských společenství do 15. října a uplatňují se od 1. ledna následujícího roku. Komise Evropských společenství oznamuje tyto částky všem dotčeným zemím.

4. Země může částku vyplývající z přepočtu částky vyjádřené v eurech na její národní měnu zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená částka se nesmí odlišovat od částky vyplývající z přepočtu o více než 5 %. Země může ponechat ekvivalent částky vyjádřené v eurech ve své národní měně nezměněn, jestliže v okamžiku každoroční úpravy stanovené v odstavci 3 přepočet této částky před zaokrouhlením převyšuje stávající ekvivalent v národní měně o méně než 15 %. Ekvivalent v národní měně může zůstat nezměněn, pokud by z přepočtu vyplýval pokles jeho hodnoty.

5. Částky vyjádřené v eurech přezkoumává Výbor stabilizace a přidružení na žádost Společenství nebo Albánie. Při přezkumu posuzuje Výbor stabilizace a přidružení potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout o úpravě částek vyjádřených v eurech.

HLAVA VI

UJEDNÁNÍ O SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 31

Vzájemná pomoc

1. Celní orgány členských států Společenství a Albánie si navzájem předají prostřednictvím Komise Evropských společenství vzory otisků razítek, která jejich celní úřady používají pro vydávání průvodních osvědčení, a adresy celních orgánů příslušných k ověřování těchto osvědčení a prohlášení na faktuře.

2. Pro účely zajištění řádného uplatňování tohoto protokolu si Společenství a Albánie poskytnou prostřednictvím příslušných celních správ vzájemnou pomoc při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.l nebo prohlášení na faktuře a při kontrole správnosti informací uváděných v těchto dokumentech Za účelem správného uplatňování tohoto protokolu si Společenství a Albánie poskytují prostřednictvím příslušných celních správ vzájemnou pomoc při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.l a prohlášení na faktuře a při kontrole správnosti údajů obsažených v těchto dokladech.

Článek 32

Ověřování dokladů o původu zboží

1. Dodatečné ověření dokladů o původu zboží se provádí nahodile anebo vždy v případech, kdy mají celní orgány země dovozu odůvodněné pochybnosti o pravosti těchto dokladů, o statusu původu dotyčných produktů nebo o splnění jiných povinností stanovených v tomto protokolu.

2. Pro účely odstavce 1 vrátí celní orgány země dovozu průvodní osvědčení EUR.l a fakturu, pokud byla předložena, prohlášení na faktuře nebo kopii těchto dokladů celním orgánům země vývozu, a případně uvedou důvody pro jejich žádost o ověření. Spolu se žádostí o ověření zašlou rovněž veškeré získané informace nebo doklady nasvědčující, že údaje uvedené v dokladu o původu zboží nejsou správné.

3. Ověřování provádějí celní orgány země vývozu. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jinou kontrolu, kterou považují za účelnou.

4. Jestliže se celní orgány země dovozu rozhodnou pozastavit uplatňování preferenčního zacházení s dotyčnými produkty až do výsledku ověření, nabídnou dovozci propuštění produktů, avšak stanoví ochranná opatření, která považují za potřebná.

5. Celní orgány, které požádaly o ověření, jsou informovány o jeho výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou doklady pravé a zda lze dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství nebo z Albánie a zda splňují ostatní požadavky tohoto protokolu. Celní orgány žádající o ověření jsou informovány o jeho výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou doklady pravé, zda lze dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství nebo Albánie a zda tyto produkty splňují ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu

6. Jestliže v případě odůvodněných pochybností neobdrží žádající celní orgány žádnou odpověď ve lhůtě deseti měsíců ode dne podání žádosti o ověření nebo jestliže odpověď neobsahuje údaje, které postačují k rozhodnutí o pravosti daného dokladu nebo o skutečném původu produktů, nepřiznají nárok na preference, s výjimkou mimořádných okolností.

Článek 33

Řešení sporů

Spory, které vyvstanou při ověřování podle článku 32 a které není možné vyřešit mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány příslušnými k tomuto ověření, nebo případy rozdílného výkladu tohoto protokolu se předkládají Radě stabilizace a přidružení.

Ve všech případech se řešení sporů mezi dovozcem a celními orgány země dovozu řídí právními předpisy této země.

Článek 34

Sankce

Každé osobě, která vystaví nebo zapříčiní vydání dokladu obsahujícího nesprávné údaje za účelem získání preferenčního zacházení pro produkty, se uloží sankce.

Článek 35

Svobodná pásma

1. Společenství a Albánie přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby obchodované produkty provázené dokladem o původu zboží, které jsou během přepravy umístěny ve svobodném pásmu na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich uchování v nezměněném stavu.

2. Odchylně od odstavce 1 vydají dotčené orgány nové průvodní osvědčení EUR.l na žádost vývozce, pokud jsou produkty pocházející ze Společenství nebo Albánie dováženy do svobodného pásma s dokladem o původu zboží a jsou zde podrobeny určitému zacházení nebo zpracování, za předpokladu, že je toto zacházení nebo zpracování v souladu s tímto protokolem.

HLAVA VII

CEUTA A MELILLA

Článek 36

Uplatňování protokolu

1. Pojem „Společenství“ použitý v článku 2 nezahrnuje Ceutu a Melillu.

2. Produkty pocházející z Albánie požívají při dovozu do Ceuty a Melilly ve všech ohledech stejného celního režimu, jako je režim, který se uplatňuje na dovoz produktů pocházejících z celního území Společenství podle protokolu 2 k aktu o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím. Albánie poskytuje při dovozu produktů, na něž se vztahuje dohoda a jež pocházejí z Ceuty a Melilly, stejné celní zacházení jako produktům dováženým a pocházejícím ze Společenství.

3. Pro účely odstavce 2, který se týká produktů pocházejících z Ceuty a Melilly, se tento protokol použije obdobně s výhradou zvláštních podmínek stanovených v článku 37.

Článek 37

Zvláštní podmínky

1. Za podmínky přímé dopravy v souladu s článkem 13 se dále uvedené považuje za

1) pocházející z Ceuty a Melilly:

a) produkty zcela získané v Ceutě a Melille;

b) produkty získané v Ceutě a Melille, při jejichž výrobě jsou použity produkty jiné než uvedené v písmenu a), za předpokladu, že

i) tyto produkty byly dostatečně zpracovány nebo opracovány ve smyslu článku 6

nebo

ii) tyto produkty pocházejí z Albánie nebo Společenství ve smyslu tohoto protokolu, za předpokladu, že byly podrobeny zpracování nebo opracování, které přesahuje operace uvedené v článku 7;

2) pocházející z Albánie:

a) produkty zcela získané v Albánii;

b) produkty získané v Albánii, při jejichž výrobě jsou použity produkty jiné než uvedené v písmenu a), za předpokladu, že

i) tyto produkty byly dostatečně zpracovány nebo opracovány ve smyslu článku 6

nebo že

ii) tyto produkty pocházejí z Ceuty a Melilly nebo ze Společenství, za předpokladu, že byly podrobeny zpracování nebo opracování, které přesahuje operace uvedené v článku 7.

2. Ceuta a Melilla se považují za jediné území.

3. Vývozce nebo jeho zplnomocněný zástupce uvede v kolonce 2 průvodního osvědčení EUR.l nebo do prohlášení na faktuře „Albánie“ a „Ceuta a Melilla“. V případě produktů pocházejících z Ceuty a Melilly se tento údaj uvede rovněž v kolonce 4 průvodního osvědčení EUR.l nebo do prohlášení na faktuře.

4. Španělské celní orgány zajistí použití tohoto protokolu v Ceutě a Melille.

HLAVA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 38

Změny protokolu

Rada stabilizace a přidružení může rozhodnout o změnách tohoto protokolu.

PŘÍLOHA I

Úvodní poznámky k seznamu v příloze II

PŘÍLOHA II

Seznam zpracování nebo opracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu

PŘÍLOHA III

Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1

PŘÍLOHA IV

Text prohlášení na faktuře


PROTOKOL 5

o pozemní dopravě

Článek 1

Cíl

Cílem tohoto protokolu je podpořit spolupráci mezi smluvními stranami v oblasti pozemní dopravy, zejména v oblasti tranzitní dopravy, a zajistit koordinovaný rozvoj dopravy mezi územími a přes území smluvních stran pomocí úplného a vzájemně provázaného uplatňování všech ustanovení tohoto protokolu.

Článek 2

Oblast působnosti

1. Spolupráce se vztahuje na pozemní dopravu, zejména silniční, železniční a kombinovanou dopravu, včetně vhodné infrastruktury.

2. V této souvislosti zahrnuje oblast působnosti tohoto protokolu zejména

— dopravní infrastrukturu na území jedné nebo druhé smluvní strany v rozsahu nezbytném pro dosažení cíle tohoto protokolu,

— přístup na trh v oblasti silniční dopravy na základě zásady vzájemnosti,

— základní právní a správní podpůrná opatření včetně obchodních, daňových, sociálních a technických opatření,

— spolupráci při rozvoji dopravního systému splňujícího požadavky na ochranu životního prostředí,

— pravidelnou výměnu informací o rozvoji dopravní politiky smluvních stran, zejména s ohledem na dopravní infrastrukturu.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumí

a) „tranzitním provozem Společenství“: přeprava zboží v tranzitu územím Albánie do členského státu Společenství nebo z něj přepravcem usazeným ve Společenství;

b) „tranzitním provozem Albánie“: přeprava zboží určeného pro třetí zemi v tranzitu z Albánie územím Společenství nebo zboží ze třetí země určeného pro Albánii přepravcem usazeným v Albánii;

c) „kombinovanou dopravou“: přeprava zboží, při které nákladní automobil, přívěs, návěs, s tahačem nebo bez tahače, výměnná nástavba nebo kontejner o délce nejméně 20 stop používá během počátečního nebo konečného úseku své cesty silnici a během druhého úseku využívá dopravu po železnici nebo vnitrozemských vodních cestách nebo námořní přepravu, pokud tento úsek přesahuje vzdálenost 100 kilometrů vzdušnou čarou a pokud se počáteční nebo konečný úsek cesty v rámci silniční dopravy uskutečňuje

— mezi místem, kde má být zboží naloženo, a nejbližší vhodnou železniční stanicí nakládky v případě počátečního úseku a mezi nejbližší vhodnou železniční stanicí vykládky a místem, kde má být zboží vyloženo, v případě konečného úseku nebo

— v prostoru o poloměru nepřesahujícího 150 km vzdušnou čarou od vnitrozemského vodního přístavu nebo námořního přístavu nakládky nebo vykládky.

HLAVA I

INFRASTRUKTURA

Článek 4

Obecné ustanovení

Strany se dohodly, že přijmou vzájemně koordinovaná opatření pro rozvoj sítě multimodální dopravní infrastruktury jako zásadního prostředku pro vyřešení obtíží týkajících se přepravy zboží územím Albánie, zejména na panevropském koridoru VIII Albánie, na severojižní ose a na trasách napojujících se na jadersko-jónský panevropský dopravní prostor.

Článek 5

Plánování

Na rozvoji sítě multimodální regionální dopravní infrastruktury na albánském území, která uspokojuje potřeby Albánie a jihovýchodní Evropy a zahrnuje hlavní silniční a železniční trasy, vnitrozemské vodní cesty, vnitrozemské přístavy, přístavy, letiště a jiné významné prvky této sítě, mají Společenství a Albánie zvláštní zájem. Tato síť byla vymezena v memorandu o porozumění pro rozvoj sítě základní dopravní infrastruktury pro jihovýchodní Evropu, které v červnu roku 2004 podepsali ministři zemí tohoto regionu a Evropská komise. Rozvojem sítě a výběrem priorit se bude zabývat řídící výbor složený ze zástupců všech signatářských zemí.

Článek 6

Finanční hlediska

1. Společenství se podle článku 112 této dohody finančně podílí na nezbytných infrastrukturních pracích uvedených v článku 5 tohoto protokolu. Tento finanční příspěvek může mít podobu úvěru od Evropské investiční banky a jakoukoli jinou formu financování, která může poskytnout další dodatečné zdroje.

2. Za účelem urychlení prací Komise co nejvíce usiluje o podporu využívání dodatečných zdrojů, například investic ze strany některých členských států na dvoustranném základě nebo z prostředků veřejných či soukromých fondů.

HLAVA II

ŽELEZNIČNÍ A KOMBINOVANÁ DOPRAVA

Článek 7

Obecné ustanovení

Strany přijmou vzájemně koordinovaná opatření nezbytná pro rozvoj a podporu železniční a kombinované dopravy jako prostředku pro zajištění toho, aby velká část jejich dvoustranné a tranzitní dopravy územím Albánie byla v budoucnosti prováděna za podmínek šetrnějších k životnímu prostředí.

Článek 8

Konkrétní aspekty týkající se infrastruktury

Jako součást modernizace albánských železnic budou přijata opatření nezbytná pro uzpůsobení systému pro kombinovanou dopravu, zejména pokud jde o rozvoj nebo výstavbu terminálů, průjezdné průřezy tunelů a kapacitu, která vyžadují značné investice.

Článek 9

Podpůrná opatření

Strany přijmou veškerá nezbytná opatření na podporu rozvoje kombinované dopravy.

Účelem těchto opatření je

— podpořit využívání kombinované dopravy uživateli a odesílateli,

— dosáhnout konkurenceschopnosti kombinované dopravy v porovnání se silniční dopravou, zejména prostřednictvím finanční podpory Společenství nebo Albánie v rámci jejich příslušných právních předpisů,

— podpořit využívání kombinované dopravy na dlouhé vzdálenosti a podněcovat zejména používání výměnných nástaveb, kontejnerů a nedoprovázené dopravy obecně,

— zvýšit rychlost a spolehlivost kombinované dopravy a zejména

— zvýšit četnost konvojů v souladu s potřebami odesílatelů a uživatelů,

— snížit čekací dobu na terminálech a zvýšit jejich produktivitu,

— vhodným způsobem odstranit veškeré překážky z přístupových tras s cílem zvýšit přístup ke kombinované dopravě,

— harmonizovat v případě potřeby hmotnosti, rozměry a technické vlastnosti specializovaného zařízení, zejména s cílem zajistit nezbytnou kompatibilitu průjezdných průřezů, a přijmout koordinované kroky pro objednání zařízení vyžadovaného úrovní dopravy a jeho uvedení do provozu

— a obecně přijmout jakékoli jiné vhodné opatření.

Článek 10

Úloha železnic

V souvislosti s pravomocemi států a železnic strany ve vztahu jak k osobní, tak i nákladní přepravě doporučí, aby jejich železnice

— zvýšily spolupráci, ať dvoustrannou, mnohostrannou, nebo v rámci mezinárodních železničních organizací, ve všech oblastech, zejména s ohledem na zlepšení kvality a bezpečnosti dopravních služeb,

— se spolu na základě řádné hospodářské soutěže pokusily zavést společný systém organizace železnic, a tím podnítit odesílatele k zasílání nákladu po železnici, a nikoli po silnici, zejména pro tranzitní účely, na základě korektní hospodářské soutěže, přičemž uživateli ponechají v této věci možnost svobodné volby,

— připravily účast Albánie v rámci transevropské sítě nákladní dopravy, jak je vymezena v acquis Společenství týkajícím se rozvoje železnic.

HLAVA III

SILNIČNÍ DOPRAVA

Článek 11

Obecná ustanovení

1. Pokud jde o vzájemný přístup na trh dopravy, dohodly se strany, prvotně a aniž je dotčen odstavec 2, že zachovají režim vyplývající z dvoustranných dohod nebo jiných stávajících mezinárodních dvoustranných nástrojů uzavřených mezi každým členským státem Společenství a Albánií, nebo pokud takové dohody nebo nástroje neexistují, režim vyplývající z faktické situace v roce 1991.
Až do uzavření dohody mezi Společenstvím a Albánií o přístupu na trh silniční dopravy, jak je stanoveno v článku 12, a o silničních daních, jak je stanoveno v čl. 13 odst. 2, však Albánie spolupracuje s členskými státy na změnách těchto dvoustranných dohod nebo nástrojů za účelem jejich přizpůsobení tomuto protokolu.

2. Strany se dohodly udělit s účinkem ode dne vstupu dohody v platnost neomezený přístup tranzitnímu provozu Společenství územím Albánie a tranzitnímu provozu Albánie územím Společenství.

3. Dojde-li v důsledku práv udělených na základě odstavce 2 k nárůstu tranzitní dopravy ze strany dopravců Společenství, který by působil nebo hrozil způsobit vážné poškození silniční infrastruktury nebo narušení plynulosti dopravy na osách uvedených v článku 5, a vzniknou-li za stejných okolností problémy na území Společenství v blízkosti albánských hranic, bude záležitost předána Radě stabilizace a přidružení v souladu s článkem 118 dohody. Strany mohou navrhnout taková výjimečná přechodná nediskriminační opatření, která jsou nezbytná pro omezení nebo zmírnění těchto škod.

4. Zavede-li Evropské společenství předpisy pro snížení znečištění způsobovaného těžkými nákladními vozidly registrovanými v Evropské unii, použijí se rovnocenné předpisy i na těžká nákladní vozidla registrovaná v Albánii, která se chtějí pohybovat na území Společenství. O nezbytných způsobech jejich použití rozhoduje Rada stabilizace a přidružení.

5. Strany se zdrží všech jednostranných jednání, která mohou diskriminovat přepravce nebo vozidla Společenství a Albánie. Strany přijmou veškerá nezbytná opatření pro usnadnění silniční přepravy na území nebo územím druhé strany.

Článek 12

Přístup na trh

Strany se zavazují spolupracovat přednostně, každá za podmínek svých vnitřních pravidel, na přijetí

— postupů, jež mohou napomoci rozvoji dopravního systému, který bude splňovat potřeby smluvních stran a který bude kompatibilní na jedné straně s dotvořením vnitřního trhu Společenství a prováděním společné dopravní politiky a na straně druhé s hospodářskou a dopravní politikou Albánie,

— konečného systému pro regulaci budoucího přístupu na trh silniční dopravy mezi smluvními stranami na základě vzájemnosti.

Článek 13

Daně, mýtné a jiné poplatky

1. Strany uznávají, že daně uvalené na silniční vozidla, mýtné a další poplatky na kterékoli straně musí být nediskriminační.

2. Strany zahájí jednání, aby bylo co nejdříve dosaženo dohody o silničních daních na základě předpisů přijatých v této věci Společenstvím. Účelem takové dohody je zejména zajistit volný tok přeshraniční dopravy, odstranit postupně rozdíly mezi systémy silničních daní, které strany uplatňují, a odstranit narušení hospodářské soutěže, která z těchto rozdílů vyplývají.

3. Až do uzavření jednání uvedených v odstavci 2 odstraní strany při ukládání daní a poplatků z provozování nebo vlastnictví těžkých nákladních vozidel a daní nebo poplatků vybíraných z dopravních operací na území stran diskriminaci mezi dopravci Společenství nebo Albánie. Albánie se zavazuje informovat Komisi Evropských společenství, bude-li o to požádáno, o výši daní, mýtného a poplatků, které uplatňuje, a o metodě jejich výpočtu.

4. Až do uzavření dohody uvedené v odstavci 2 a v článku 12 podléhají všechny změny navržené po dni vstupu dohody o stabilizaci a přidružení v platnost ve vztahu k daním, mýtnému a jiným poplatkům, včetně systémů jejich výběru, které lze uplatnit na tranzitní dopravu Společenství územím Albánie postupu předchozí konzultace.

Článek 14

Hmotnosti a rozměry

1. Albánie uznává, že silniční vozidla splňující normy Společenství pro hmotnosti a rozměry se mohou volně a bez překážek v tomto ohledu pohybovat na trasách zahrnutých v článku 5. V průběhu šesti měsíců po dni vstupu této dohody v platnost mohou silniční vozidla, která nevyhovují stávajícím albánským normám, podléhat zvláštnímu nediskriminačnímu poplatku, který odráží škodu způsobenou vyšším zatížením nápravy.

2. Albánie se vynasnaží harmonizovat do konce pátého roku po dni vstupu této dohody v platnost své stávající předpisy a normy pro výstavbu silnic s právními předpisy platnými ve Společenství a v závislosti na svých finančních možnostech vynaloží významné úsilí na zlepšení stávajících tras zahrnutých v článku 5 podle těchto nových předpisů a norem v navržené lhůtě.

Článek 15

Životní prostředí

1. Za účelem ochrany životního prostředí strany usilují o zavedení norem pro emise plynů a částic a pro hladinu hluku u těžkých nákladních vozidel, které zajistí vysokou úroveň ochrany.

2. Aby byly odvětví poskytovány jasné informace a aby se podpořil koordinovaný výzkum, programování a výroba, vyvarují se strany v této oblasti přijímání výjimečných vnitrostátních norem.
Vozidla, která vyhovují normám stanoveným mezinárodními dohodami, jež se rovněž týkají životního prostředí, mohou být na území stran provozována bez dalších omezení.

3. Pro účely zavedení nových norem strany spolupracují, aby dosáhly výše uvedených cílů.

Článek 16

Sociální hlediska

1. Albánie harmonizuje své právní předpisy upravující odbornou přípravu zaměstnanců silniční přepravy zboží, zejména pokud jde o přepravu nebezpečného zboží, s normami Společenství.

2. Albánie jako smluvní strana Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (ERTA) a Společenství budou v maximálním možném rozsahu koordinovat své politiky týkající se dob řízení, přestávek a dob odpočinku řidičů a členů osádek s ohledem na budoucí vývoj sociálních předpisů v této oblasti.

3. Strany budou spolupracovat, pokud jde o provádění a vymáhání sociálních předpisů v oblasti silniční přepravy.

4. Strany zajistí rovnocennost svých právních předpisů o přístupu k povolání provozovatele silniční nákladní dopravy za účelem jejich vzájemného uznávání.

Článek 17

Ustanovení týkající se dopravy

1. Strany si vyměňují zkušenosti a usilují o harmonizaci svých právních předpisů s cílem zvýšit plynulost provozu během dopravních špiček (víkendy, svátky, turistická sezóna).

2. Strany obecně podporují zavádění, rozvoj a koordinaci informačního systému silničního provozu.

3. Usilují o harmonizaci svých právních předpisů o přepravě zboží podléhajícího zkáze, živých zvířat a nebezpečných věcí.

4. Strany rovněž usilují o harmonizaci technické pomoci pro řidiče, rozšiřování důležitých informací o provozu a dalších věcech důležitých pro turisty, a harmonizaci havarijních služeb včetně služby rychlé lékařské pomoci.

Článek 18

Bezpečnost silničního provozu

1. Do konce pátého roku po dni vstupu této dohody v platnost uvede Albánie své právní předpisy o bezpečnosti silničního provozu, zejména s ohledem na přepravu nebezpečných věcí, v soulad s právními předpisy Společenství.

2. Albánie, jako smluvní strana Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), a Společenství budou v co možná největší míře koordinovat své politiky týkající se přepravy nebezpečných věcí.

3. Smluvní strany spolupracují při provádění a dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu, zejména pokud jde o řidičské průkazy a opatření ke snížení počtu dopravních nehod.

HLAVA IV

ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT

Článek 19

Zjednodušení formalit

1. Strany se dohodly zjednodušit tok zboží po železnici a silnici, dvoustranně i v tranzitu.

2. Strany se dohodly zahájit jednání o uzavření dohody o usnadnění kontrol a formalit při přepravě zboží.

3. Strany se dohodly podniknout společnou akci potřebného rozsahu a podpořit přijetí dalších zjednodušujících opatření.

HLAVA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Rozšíření oblasti působnosti

Jestliže některá strana dojde na základě zkušeností s uplatňováním tohoto protokolu k závěru, že v zájmu koordinované evropské dopravní politiky jsou další opatření, která nespadají do oblasti působnosti tohoto protokolu, zejména opatření, jež by mohla přispět k vyřešení obtíží spojených s tranzitním provozem, předloží druhé straně odpovídající návrhy.

Článek 21

Provádění

1. Spolupráce mezi stranami se uskutečňuje v rámci zvláštního podvýboru ustaveného v souladu s článkem 121 této dohody.

2. Tento podvýbor zejména

a) vypracovává plány spolupráce v železniční a kombinované dopravě, dopravním výzkumu a životním prostředí;

b) analyzuje uplatňování rozhodnutí obsažených v tomto protokolu a doporučuje Výboru stabilizace a přidružení vhodná řešení veškerých možných obtíží, které mohou nastat;

c) do dvou let od vstupu dohody v platnost vyhodnotí situaci, pokud jde o zlepšení infrastruktury a důsledky volného tranzitu;

d) koordinuje sledování, prognózování a další statistické práce týkající se mezinárodní dopravy, a zejména tranzitní dopravy.


PROTOKOL 6

o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumějí

a) „celními předpisy“ všechny právní a správní předpisy platné na území smluvních stran, které upravují dovoz, vývoz a tranzit zboží a jeho umístění do určitého celního režimu, včetně opatření pro zákaz, omezení a kontrolu;

b) „dožadujícím orgánem“ příslušný správní orgán, který byl pro tento účel určen smluvní stranou a který podává žádost o spolupráci na základě tohoto protokolu;

c) „dožádaným orgánem“ příslušný správní orgán, který byl pro tento účel určen smluvní stranou a který obdrží žádost o pomoc na základě tohoto protokolu;

d) „osobními údaji“ veškeré informace týkající se určitého nebo určitelného jednotlivce;

e) „operací porušující celní předpisy“ jakékoli porušení či pokus o porušení celních předpisů.

Článek 2

Oblast působnosti

1. Smluvní strany si vzájemně pomáhají v oblastech spadajících do jejich pravomoci za účelem zajistit řádné uplatňování celních předpisů, zejména předcházením, zjišťováním a potíráním operací porušujících tyto předpisy, a to způsobem a za podmínek stanovených v tomto protokolu.

2. Pomoc v celních záležitostech podle tohoto protokolu se vztahuje na všechny správní orgány stran, které jsou příslušné pro uplatňování tohoto protokolu. Nejsou jí dotčeny předpisy, jimiž se řídí vzájemná pomoc v trestních věcech. Nevztahuje se ani na informace získané při výkonu pravomocí na základě žádosti soudního orgánu, s výjimkou případů, kdy uvedený orgán sdělení těchto informací povolí.

3. Tento protokol se nevztahuje na pomoc při vymáhání cel, daní nebo pokut.

Článek 3

Pomoc na žádost

1. Na žádost dožadujícího orgánu mu dožádaný orgán poskytne všechny potřebné informace, které dožadujícímu orgánu umožní zajistit správné uplatňování celních předpisů, včetně informací o zjištěných nebo plánovaných činnostech, které jsou nebo by mohly být operacemi porušujícími celní předpisy.

2. Na žádost dožadujícího orgánu mu dožádaný orgán sdělí,

a) zda bylo zboží vyvezené z území jedné smluvní strany řádně dovezeno na území druhé smluvní strany, a případně uvede celní režim, do kterého bylo zboží popuštěno;

b) zda bylo zboží dovezené na území jedné smluvní strany řádně vyvezeno z území druhé smluvní strany, a případně uvede celní režim, do kterého bylo zboží popuštěno.

3. Na žádost dožadujícího orgánu podnikne dožádaný orgán v rámci svých právních předpisů nezbytné kroky, které zajistí zvláštní sledování

a) fyzických nebo právnických osob, u kterých existuje důvodné podezření, že se podílejí nebo podílely na operacích porušujících celní předpisy;

b) míst, kde se zboží skladovalo nebo může skladovat způsobem, který vyvolává důvodné podezření, že toto zboží je určeno pro operace porušující celní předpisy;

c) zboží, které je nebo může být přepravováno způsobem, který vyvolává důvodné podezření, že toto zboží je určeno pro operace porušující celní předpisy;

d) dopravních prostředků, které jsou nebo mohou být používány způsobem, který vyvolává důvodné podezření, že mají být použity při operacích porušujících celní předpisy.

Článek 4

Pomoc bez žádosti

Smluvní strany si z vlastního podnětu a v souladu se svými právními předpisy navzájem pomáhají, považují-li to za nezbytné pro správné uplatňování celních předpisů, zejména poskytováním informací, které získají o

— činnostech, které jsou nebo se jeví být operacemi porušujícími celní předpisy a které mohou být předmětem zájmu druhé smluvní strany,

— nových způsobech nebo metodách používaných při provádění operací porušujících celní předpisy,

— zboží, o němž je známo, že je předmětem operací porušujících celní předpisy,

— fyzických nebo právnických osobách, u kterých existuje důvodné podezření, že se podílejí nebo podílely na operacích porušujících celní předpisy,

— dopravních prostředcích, u kterých existuje důvodné podezření, že byly, jsou nebo mohou být použity při operacích porušujících celní předpisy.

Článek 5

Doručení, oznámení

Na žádost dožadujícího orgánu přijme dožádaný orgán v souladu se svými právními předpisy veškerá opatření nezbytná pro

— doručení všech dokumentů nebo

— oznámení všech rozhodnutí,

která pocházejí od dožadujícího orgánu a spadají do oblasti působnosti tohoto protokolu, adresátovi bydlícímu nebo usazenému na území žádaného orgánu.

Žádosti o doručení dokumentů nebo oznámení rozhodnutí se podávají písemně v úředním jazyce dožádaného orgánu nebo v jazyce pro něj přijatelném.

Článek 6

Forma a obsah žádostí o pomoc

1. Žádosti podle tohoto protokolu se podávají písemně. K žádosti se přikládají doklady potřebné k jejími vyřízení. V případě potřeby lze z důvodu naléhavosti přijmout i ústní žádost, která však musí být bezodkladně potvrzena písemně.

2. Žádosti podle odstavce 1 obsahují tyto informace: a) dožadující orgán;

b) požadované opatření;

c) předmět a důvod žádosti;

d) dotčené právní předpisy a jiné právní skutečnosti;

e) co nejpřesnější a nejúplnější údaje o fyzických nebo právnických osobách, které jsou cílem šetření;

f) přehled významných skutečností a dosud provedených šetření.

3. Žádosti se podávají v úředním jazyce dožádaného orgánu nebo v jazyce pro něj přijatelném. Tento požadavek se nevztahuje na doklady přiložené k žádosti podle odstavce 1.

4. Pokud žádost nesplňuje formální náležitosti, lze požadovat její opravu nebo doplnění; mezitím však lze nařídit předběžná opatření.

Článek 7

Vyřizování žádosti

1. Za účelem vyhovění žádosti o pomoc dožádaný orgán v rámci své pravomoci a dostupných zdrojů postupuje tak, jako by jednal z vlastního podnětu nebo na žádost jiných orgánů téže strany, to znamená, že předá informace, které již má k dispozici, a provede odpovídající šetření nebo zajistí jejich provedení. Toto ustanovení platí rovněž pro každý jiný orgán, kterému dožádaný orgán žádost předal podle tohoto protokolu, protože nemohl konat sám.

2. Žádosti o pomoc se vyřizují v souladu s právními předpisy dožádané strany.

3. Náležitě zmocnění úředníci strany mohou být se souhlasem druhé strany a za podmínek jí stanovených přítomni v úředních místnostech dožádaného orgánu nebo kteréhokoli jiného dotčeného orgánu, aby získali informace o činnostech, které jsou nebo mohou být operacemi porušujícími celní předpisy, pokud tyto informace dožadující orgán potřebuje pro účely tohoto protokolu.

4. Náležitě zmocnění úředníci strany mohou být, po dohodě s druhou stranou a za jí stanovených podmínek, přítomni vyšetřováním prováděným na území této druhé strany.

Článek 8

Forma předávaných informací

1. Dožádaný orgán seznámí dožadující orgán s výsledky vyšetřování písemně s přiložením dokumentů, ověřených kopií nebo jiných podkladů.

2. Tyto informace lze předávat v elektronické formě.

3. Originály dokumentů jsou předávány pouze na žádost, pokud by ověřené kopie byly nedostačující. Předané originály jsou vráceny co nejdříve.

Článek 9

Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

1. Pomoc může být odmítnuta nebo podmíněna splněním určitých podmínek nebo požadavků v případech, kdy se jedna ze smluvních stran domnívá, že by poskytnutí pomoci podle tohoto protokolu

a) pravděpodobně ohrozilo svrchovanost Albánie nebo členského státu, který byl požádán o pomoc podle tohoto protokolu, nebo

b) pravděpodobně ohrozilo veřejný pořádek, bezpečnost nebo jiné zásadní zájmy, zejména v případech uvedených v čl. 10 odst. 2, nebo

c) představovalo porušení průmyslového, obchodního nebo profesního tajemství.

2. Dožádaný orgán může poskytnutí pomoci odložit, jestliže by narušilo probíhající vyšetřování, stíhání nebo řízení. V tom případě se dožádaný orgán s dožadujícím orgánem dohodne, zda je pomoc možná za předpokladů nebo podmínek, které může dožádaný orgán vyžadovat.

3. Žádá-li dožadující orgán o pomoc, kterou by sám nemohl poskytnout, byl-li by o ni požádán, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. O způsobu vyřízení takové žádosti rozhodne dožádaný orgán.

4. V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 musí být rozhodnutí dožádaného orgánu a jeho důvody neprodleně sděleny dožadujícímu orgánu.

Článek 10

Výměna informací a zachování důvěrnosti

1. Všechny informace sdělené v jakékoli formě na základě tohoto protokolu jsou důvěrné nebo vyhrazené povahy v závislosti na předpisech platných v každé ze stran. Vztahuje se na ně úřední utajení a požívají ochrany poskytované informacím stejného druhu podle odpovídajících právních předpisů strany, která je obdržela, a odpovídajících předpisů použitelných pro orgány Společenství.

2. Výměnu osobních údajů lze provádět pouze v případě, že se strana získávající tyto údaje zaváže chránit je alespoň způsobem rovnocenným ochraně pro takový případ ve straně, která údaje poskytla. Za tímto účelem si strany navzájem sdělí informace o svých platných předpisech, včetně, je-li to třeba, právních předpisů platných v členských státech Společenství.

3. Využití informací získaných podle tohoto protokolu v soudním nebo správním řízení o operacích porušujících celní předpisy se považuje za použití pro účely tohoto protokolu. Strany tedy mohou ve svých důkazních záznamech, zprávách a svědeckých výpovědích a v soudním řízení a žalobách použít jako důkazy informace získané a dokumenty konzultované v souladu s tímto protokolem. Příslušnému orgánu, který poskytl tyto informace nebo umožnil přístup k těmto dokumentům, je toto použití oznámeno.

4. Získané informace lze použít pouze pro účely tohoto protokolu. Přeje-li si některá strana použít tyto informace pro jiné účely, musí získat předchozí písemný souhlas orgánu, který informace poskytl. Toto použití potom podléhá případným omezením, která tento orgán stanoví.

Článek 11

Znalci a svědci

Úředník dožádaného orgánu může být pověřen, aby v mezích uděleného pověření vystoupil jako znalec nebo svědek v soudním nebo správním řízení týkajícím se záležitostí uvedených v tomto protokolu a aby předložil předměty, dokumenty nebo jejich ověřené kopie, kterých je pro řízení třeba. Předvolání k takovému řízení musí výslovně uvést, před kterým soudním nebo správním orgánem má úředník vystoupit a v jaké záležitosti a v jaké funkci nebo postavení bude vyslechnut.

Článek 12

Náklady na pomoc

Strany se vzdávají všech vzájemných nároků na náhradu nákladů vzniklých podle tohoto protokolu, s výjimkou případných nákladů na znalce a svědky a nákladů na tlumočníky a překladatele, kteří nejsou zaměstnáni ve veřejné službě.

Článek 13

Provádění

1. Uplatňování tohoto protokolu se svěřuje celním orgánům Albánie na jedné straně a příslušným útvarům Komise Evropských společenství, případně celním orgánům členských států na straně druhé. Ty rozhodnou o všech praktických opatřeních a ujednáních, které jsou nezbytné pro uplatňování tohoto protokolu, přičemž vezmou v úvahu platné předpisy zejména v oblasti ochrany údajů. Mohou doporučit příslušným orgánům změny, které by podle jejich názoru měly být v tomto protokolu provedeny.

2. Strany se vzájemně konzultují a následně se informují o prováděcích pravidlech přijatých v souladu s tímto protokolem.

Článek 14

Jiná ujednání

1. S ohledem na příslušné pravomoci Společenství a členských států se ustanovení tohoto protokolu

— nedotýkají závazků stran podle ostatních mezinárodních dohod nebo úmluv,

— považují se za doplňková k dohodám o vzájemné pomoci, které byly nebo mohou být uzavřeny mezi jednotlivými členskými státy a Albánií,

— nedotýkají se ustanovení Společenství o sdělování informací mezi příslušnými útvary Komise Evropských Společenství a celními orgány členských států získaných podle tohoto protokolu, které mohou být v zájmu Společenství.

2. Odchylně od odstavce 1 mají ustanovení tohoto protokolu přednost před ustanoveními kterékoli dohody o vzájemné spolupráci, která byla nebo bude uzavřena mezi členskými státy a Albánií, pokud jsou ustanovení těchto dohod neslučitelná s tímto protokolem.

3. K otázkám použitelnosti tohoto protokolu povedou strany konzultace, aby záležitost vyřešily v rámci Výboru stabilizace a přidružení, zřízeného článkem 120 dohody o stabilizaci a přidružení.

Závěrečný akt

ZÁVĚREČNÝ AKT


SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENI K ČLÁNKŮM 22 A 29 DOHODY

Strany prohlašují, že při provádění článků 22 a 29 prověří v rámci Rady stabilizace a přidružení vliv preferenčních dohod uzavřených Albánií se třetími zeměmi (kromě zemí účastnících se procesu stabilizace a přidružení Evropské unie a ostatních sousedních zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie). Toto prověření umožní úpravy albánských koncesí poskytnutých Společenství, poskytla-li Albánie těmto zemím výrazně větší koncese.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČLÁNKU 41 DOHODY

1. Společenství vyjadřuje svoji připravenost prověřit v rámci Rady stabilizace a přidružení otázku účasti Albánie v diagonální kumulaci pravidel původu po vytvoření hospodářských, obchodních a jiných důležitých podmínek pro udělení diagonální kumulace.

2. Za tímto účelem vyjadřuje Albánie svoji připravenost k vytvoření zón volného obchodu, zejména s ostatními zeměmi účastnícími se procesu stabilizace a přidružení Evropské unie.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČLÁNKU 46 DOHODY

Rozumí se, že pojem „děti“ je definován v souladu s vnitrostátním právem dotyčné hostitelské země.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČLÁNKU 48 DOHODY

Rozumí se, že pojem „rodinní příslušníci“ je definován v souladu s vnitrostátním právem dotyčné hostitelské země.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČLÁNKU 61 DOHODY

Strany souhlasí, že článek 61 nebude vykládán tak, aby bránil úměrným a nediskriminačním omezením nabývání nemovitostí založeným na veřejném zájmu nebo jinak ovlivňovala pravidla stran týkající se systému vlastnictví nemovitostí, není-li v uvedeném článku výslovně stanoveno jinak.

Rozumí se, že albánští státní příslušníci mohou nabývat nemovitosti v členských státech Evropské unie v souladu s použitelným právem Společenství, s výhradou zvláštních výjimek jím povolených a uplatňovaných v souladu s použitelnými vnitrostátními právními předpisy členských států Evropské unie.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČLÁNKU 73 DOHODY

Strany souhlasí, že pro účely dohody zahrnuje duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví zejména autorské právo, včetně autorského práva k počítačovým programům, a práva související, práva k databázím, patentům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám pro výrobky a služby, topografiím integrovaných obvodů a zeměpisným označením, včetně označení původu, a ochranu proti nekalé soutěži podle článku 10a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a ochranu důvěrných informací o know-how.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENI K ČLÁNKU 80 DOHODY

Strany jsou si vědomy významu, jaký obyvatelé a vláda Albánie přikládají vyhlídce liberalizace vízového režimu. Pokrok v této záležitosti v současnosti závisí na tom, zda Albánie provede hlavní reformy v oblastech, jako například posílení právního státu, boj proti organizované trestné činnosti, korupci a nedovolené migraci a zda posílí správní kapacitu v oblasti hraničních kontrol a bezpečnosti dokladů.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENI K ČLÁNKU 126 DOHODY

1. Pro účely výkladu a praktického uplatňování dohody strany souhlasí, že případy zvláštní naléhavosti podle článku 126 dohody jsou případy vážného porušení dohody jednou ze stran. Vážné porušení dohody spočívá v

— odmítnutí plnění dohody nepovoleném obecnými pravidly mezinárodního práva a

— porušení základních prvků dohody uvedených v článku 2.

2. Smluvní strany souhlasí, že „vhodná opatření“ uvedená v článku 126 jsou opatření přijatá v souladu s mezinárodním právem. Přijme-li některá strana opatření v případě zvláštní naléhavosti podle článku 126, může druhá strana použít postupu pro řešení sporů.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENI TÝKAJÍCÍ SE LEGÁLNÍ MIGRACE, SVOBODY POHYBU A PRÁV PRACOVNÍKŮ

Obnovení nebo zamítnutí povolení k pobytu se řídí právními předpisy jednotlivých členských států a platnými dvoustrannými dohodami a úmluvami mezi Albánií a dotyčným členským státem.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENI O ANDORRSKÉM KNÍŽECTVÍ, TÝKAJÍCÍ SE PROTOKOLU 4 DOHODY

1. Albánie považuje výrobky kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému pocházející z Andorrského knížectví za pocházející ze Společenství ve smyslu dohody.

2. Pro účely určení statusu původu uvedených výrobků se použije obdobně protokol 4.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENI O REPUBLICE SAN MARINO, TÝKAJÍCÍ SE PROTOKOLU 4 DOHODY

1. Albánie považuje výrobky pocházející z Republiky San Marino za pocházející ze Společenství ve smyslu dohody.

2. Pro účely určení statusu původu uvedených výrobků se použije obdobně protokol 4.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENI TÝKAJÍCÍ SE PROTOKOLU 5 DOHODY

1. Společenství a Albánie berou na vědomí, že hladiny plynných emisí a hluku, které jsou v současné době ve Společenství akceptovány pro účely schválení typu těžkých nákladních vozidel od 1. ledna 2001 (1), jsou tyto:

Mezní hodnoty určené zkouškou ESC a zkouškou ELR:

Hmotnost oxidu
uhelnatého
Hmotnost uhlovodíkůHmotnost oxidů
dusíku
Hmotnost částicKouř
(CO) g/kWh(HC) g/kWh(NOx) g/kWh(PT) g/kWhm-1
Řádek AEuro III2,10,665,00,10 0,13 (a)0,8

a) Pro motory se zdvihovým objemem menším než 0,75 dm3 na válec a s otáčkami při jmenovitém výkonu vyššími než 3 000 min.-1.

Mezní hodnoty určené zkouškou ETC:

Hmotnost oxidu
uhelnatého
Hmotnost uhlovodíků jiných
než methan
Hmotnost methanuHmotnost oxidů
dusíku
Hmotnost částic
(CO) g/kWh(NMHC)
g/kWh
(CH4)
(b)
g/kWh
(NOx)
g/kWh
(PT)
(c)
g/kWh
Řádek AEuro III5,450,781,65,00,16 0,21 (a)

a) Pro motory se zdvihovým objemem menším než 0,75 dm3 na válec a s otáčkami při jmenovitém výkonu vyššími než 3 000 min.-1.

b) Jen pro motory na zemní plyn.

c) Neplatí pro plynové motory.

2. V budoucnosti se Společenství a Albánie budou snažit snížit emise motorových vozidel využíváním nejmodernější technologie kontroly emisí vozidel ve spojení s lepší kvalitou motorových paliv.

PROHLÁŠENÍ SPOLEČENSTVÍ

Prohlášení Společenství týkající se mimořádných obchodních opatření přiznaných ze strany Společenství na základě nařízení (ES) č. 2007/2000

Vzhledem k tomu, že Společenství přiznává mimořádná opatření zemím, které se účastní procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či jsou s tímto procesem spjaté, včetně Albánie, na základě nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 ze dne 18. září 2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (1), Společenství prohlašuje, že

— podle článku 30 dohody se výhodnější jednostranná autonomní obchodní opatření budou vztahovat také na smluvní obchodní koncese poskytnuté Společenstvím v dohodě, pokud se na ně vztahuje nařízení (ES) č. 2007/2000 v posledním znění,

— zejména u produktů kapitol 7 a 8 kombinované nomenklatury, pro které společný celní sazebník stanoví použití valorických a specifických cel, se snižování bude vztahovat i na specifická cla odchylně od odpovídajícího ustanovení čl. 27 odst. 1 dohody.

Poznámky pod čarou

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/96/ES ze dne 13. prosince 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem.

(1) Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1.

Přesunout nahoru